WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
    -
 

Tytu rozprawy: Opowiadania ekspresjonistyczne Leonida Andriejewa Promotor: dr hab., prof. UR Ewa Sawcka Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Stempczyska, dr hab. Jerzy Kapucik Rok obrony: 1996 ...

Aurelia Kotkiewicz

Rozprawa doktorska

Tytu rozprawy: Opowiadania ekspresjonistyczne Leonida Andriejewa

Promotor: dr hab., prof. UR Ewa Sawcka

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Stempczyska, dr hab. Jerzy Kapucik

Rok obrony: 1996

Rozprawa habilitacyjna

Tytu rozprawy: Nowy czowiek Michaia Zoszczenki. Trylogia: Przywrcona modo, Niebieska

ksiga, Przed wschodem soca

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Malej, prof. dr hab. Piotr Fast

Rok obrony: 2013

stopie naukowy: doktor habilitowany stanowisko: prof. nadzw. UP Katedra Literatury Rosyjskiej zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX wieku w aspekcie przemian kulturowych ze szczeglnym uwzgldnieniem zjawisk polemicznych wobec doktryny realizmu socjalistycznego;

literatura rosyjska jako medium pamici kontakt: telefon subowy (12) 662-67-37; adres e-mail: aurelia.kotkiewicz@up.krakow.pl;

nr pokoju 102

prowadzone zajcia z krtkim opisem:

zajcia prowadzone w roku akademickim 2017/2018:

historia literatury rosyjskiej (III rok studia licencjackie), emisja gosu (I rok, studia licencjackie), retoryka (I rok, studia licencjackie)

zajcia prowadzone w latach wczeniejszych: seminarium magisterskie (II rok, studia magisterskie uzupeniajce), historia literatury rosyjskiej (I rok studia magisterskie uzupeniajce), historia literatury rosyjskiej (III rok, studia licencjackie), wstp do literaturoznawstwa (I rok, studia licencjackie), kultura rosyjskiego obszaru jzykowego (I rok, studia licencjackie), kultura duchowa Rosji (II rok, studia magisterskie uzupeniajce), emisja gosu (studia licencjackie filologia rosyjska, germaska, romaska oraz angielska) .

Od 2004 r. do 2017 r. merytoryczna opieka nad Koem Naukowym Rusycystw

udzia w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

1996, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. , ( ), - Referat: 2000, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. , , , Referat: . 2001, IV Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich, Uniwersytet Wrocawski, Instytut Filologii Sowiaskiej Referat: Bohater Michaia Zoszczenki twrc kultury? Kilka uwag o opowiadaniu Arystokratka 2002, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Meninis tekstas: Suvokimas. Analiz. Interpretacija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Slavistikos fakultetas Referat: . 2003, V Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich, Uniwersytet Wrocawski, Instytut Filologii Sowiaskiej Referat: Micha Zoszczenko i Mikoaj Gogol, czyli o powinowactwach duchowych i literackich 2005, III Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. , , Instytut Jzykw Obcych, Rosyjska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk Lingwistycznych, Moskwa Referat: , , . XIX-XXI .

2005, VI Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich, Uniwersytet Wrocawski, Instytut Filologii Sowiaskiej Referat: May czowiek i wielka historia (o bohaterze utworw M .

Zoszczenki) 2006, VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa n.t. Mit trwaej rodziny w literaturze i kulturze Europy XIX i XX wieku, Akademia im. Jana Dugosza, Czstochowa Referat: Obraz rodziny w literaturze rosyjskiej XX i XXI w. (Od Zoszczenki do Ulickiej) 2007, IV Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. , , Instytut Jzykw Obcych, Rosyjska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk Lingwistycznych, Moskwa Referat: 2007, VI Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Jzyk, literatura i kultura Rosji w XXI wieku .

Teoria i praktyka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego, Kielce Referat: Przed wschodem soca Michaia Zoszczenki w aspekcie przewartociowa kulturowoliterackich XX i XXI wieku 2008, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. : , , - , ( ), - Referat: . . 30-40- XX 2009, Oglnokrajowa Konferencja Naukowa n.t. Wspczesne problemy komunikacji midzykulturowej (aspekty jzykowe, literackie, socjologiczne oraz glottodydaktyczne, Akademia im. Jana Dugosza, Czstochowa Referat: Mit petersburski w twrczoci Michaia Zoszczenki 2009, V Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. , , , Instytut Jzykw Obcych, Rosyjska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk Lingwistycznych, Moskwa Referat: . 2009, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. a a, XX , , - Referat: ( . .

) 2011, VI Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. , , ,Instytut Jzykw Obcych, Rosyjska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk Lingwistycznych, Moskwa Referat: . 30-40- . XX 2011, Konferencja Naukowa n.t. Etos pikna, w nauce, sztuce i kulturze, Uniwersytet im .

A. Mickiewicza w Poznaniu, Humanistyczne Centrum Bada "Dyskurs Wielokulturowy" Referat: Pikny czowiek Michaia Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosoci 2012, Midzynarodowe Seminarium Komparatystyczne n.t. Dowiadczenie wiata w literaturach sowiaskich epoki modernizmu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Referat: Modernistyczna koncepcja dziea syntetycznego. Od Opowieci sentymentalnych do rde szczcia Michaia Zoszczenki 2012, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. a a, XX , , - Referat: ( ) 2013, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa n .

t. Kreatywno w nauce, sztuce i kulturze, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Humanistyczne Centrum Bada Dyskurs Wielokulturowy Referat: Pomidzy kreacj a nakazem ideologicznym. Uwagi o literaturze rosyjskiej lat 30. XX wieku 2013, XI Midzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza n.t. Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich. Zmysy, Uniwersytet Wrocawski, Instytut Filologii Sowiaskiej Referat: Michai Zoszczenko a dowiadczenie melancholii 2013, VII Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. , , , Instytut Jzykw Obcych, Rosyjska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk Lingwistycznych, Moskwa Referat: 2014, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa n.t. Oblicza postpamici, Uniwersytet Jagielloski, Instytut Studiw Midzykulturowych Referat: Dom nad rzek Moskw a pami Wielkiego Terroru 2014, Sympozjum Naukowe n.t. Mityzacja przestrzeni w literaturze i sztukach plastycznych, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii, Pracownia Bada Porwnawczych Nad Wspczesn Kultur Zachodni Referat: Petersburg i Moskwa. Przestrze miejska w rosyjskiej pamici kulturowo-literackiej 2014, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. XX-XXI , XX , , Referat: 2015, Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Tradycja i nowoczesno. Jzyk i literatura Sowian Wschodnich, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii Referat: W odpowiednim czasie pozwoli upa przeszoci. Wadimir Sorokin destruktor rosyjskich mitw Midzynarodowa 2015, XII Konferencja Slawistyczna n.t. Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich. Staro, Uniwersytet Wrocawski, Instytut Filologii Sowiaskiej Referat: Wstrzymaj si chwilo! Ty jeste tak pikn! Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat 20. i 30 .

XX wieku 2015, Sympozjum Naukowe n.t. Idea Nowego Czowieka w kulturze zachodniej (literatura sztuki plastyczne architektura), Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii, Pracownia Bada Porwnawczych Nad Wspczesn Kultur Zachodni Referat: Idea Bogoczowieczestwa w literaturze i sztuce rosyjskiej lat 30. XX wieku 2016, Konferencja Midzynarodowa n.t. Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekcie porwnawczym nowoczesnoci, totalitaryzmw i (post)kolonializmw, Centrum Studiw Postkolonialno-Posttotalitarnych, Wydzia Filologiczny Uniwersytetu Wrocawskiego Referat: Wspomnienia Nadiedy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamici 2016, 21st World Congress of the International Comparative Literature Association (ICLA), University of Vienna Referat: Russian Literature and Art of the First Half of the Twentieth Century in Light of Vladimir Solovyovs Notion of God-manhood 2016, Midzynarodowa Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa n.t. Nowy czowiek: Wizje projekty jzyki, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii, Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Jzykowego, Pracownia Bada Porwnawczych Nad Wspczesn Kultur Zachodni Referat: Psychoanaliza w subie komunistycznej utopii. O radzieckim projekcie antropologicznym 2017, XIII Midzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich. Tanatos, Uniwersytet Wrocawski, Instytut Filologii Sowiaskiej Referat: Karnawalizacja mierci w literaturze rosyjskiej lat 30. XX wieku 2017, Midzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzenie przekadu 3, Uniwersytet lski, Instytut Filologii Wschodniosowiaskiej Referat (wsplnie z dr R. Nizioek): Biesy w Moskwie. O polskim i francuskim tumaczeniu powieci Mistrz i Magorzata Michaia Buhakowa 2018, Dni Jzyka, Literatury i Kultury Sowian, Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie Referat: O polskich tumaczeniach wspczesnej literatury rosyjskiej na jzyk polski 2018, Sympozjum Naukowe n.t. Tosamo dzi: wiadectwa literackie i koncepcje metodologiczne, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii, Pracownia Bada Porwnawczych Nad Wspczesn Kultur Zachodni Referat: Jedno imi. Jedno ycie. Jeden znak. O rosyjskiej narracji tosamociowej i o przywracaniu pamici 2018, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Lektury dramatu/teatru n.t. Maski wolnoci w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, Uniwersytet lski, Instytut Filologii Wschodniosowiaskiej Referat: Maska w kulturze stalinowskiej. Siergiej Eisenstein i Wsiewood Meyerhold 2018, Przymus pamici. ycie i los Wasilija Grossmana, referat wygoszony na posiedzeniu naukowym Komisji Sowianoznawstwa Oddziau PAN w Krakowie

Wykady zagraniczne:

2015, University Stendhal Grenoble III, France, Wydzia Slawistyki, wykad na temat Bohater wspczesnej literatury rosyjskiej; zajcia z historii literatury rosyjskiej prowadzone ze studentami slawistyki na tamtejszej uczelni 2018, Moskwa, Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Teorii i Praktyki Przekadu i Komunikacji, wykad (wsplnie z dr R. Nizioek) na temat Obraz Moskwy lat 30. XX wieku w polskim i francuskim tumaczeniu powieci Mistrz i Magorzata Michaia Buhakowa

Publikacje:

Monografie:

Z dziejw ekspresjonizmu rosyjskiego. Opowiadania Leonida Andriejewa, Prace Monograficzne nr 297, Wydawnictwo Naukowe AP, Krakw 2000, 77 ss. ISSN: 0239-6025, ISBN: 83-7271-053-8 Nowy czowiek Michaia Zoszczenki. Trylogia: Przywrcona modo, Niebieska ksiga, Przed wschodem soca, Prace Monograficzne nr 620, Wydawnictwo Naukowe UP, Krakw 2012, 220 ss. ISSN: 0239-6025, ISBN: 978-83-7271-729-0

Artykuy:

Uwagi o opowiadaniu Judasz Iszkariot Leonida Andriejewa, [w:] Przegld Rusycystyczny, z. 1, red. O. Spirydowicz, Warszawa 1989, ISSN: 0137-298X, s. 93-100 Tendencje ekspresjonistyczne w opowiadaniach Leonida Andriejewa Czerwony miech i On, [w:] Przegld Rusycystyczny z. 1-2, red. W. Zmarzer, Warszawa 1992, ISSN: 0137X, s. 19-25 Groteskowa wizja wiata w ekspresjonistycznych utworach Leonida Andriejewa, [w:] Mae

formy w literaturze rosyjskiej, red. R. Radziuk, Wyd. WSP Rzeszw 1995, ISBN13:

9788386246410, s. 137-144 Koncepcja wiata przedstawionego w ekspresjonistycznych utworach Leonida Andriejewa (na przykadzie dramatu Czarne maski i opowiadania On), [w:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 177, red. L. Jochym-Kuszlikowa, Krakw 1995, ISSN: 02-39-7986, ISBN: 83-8684 1X, s. 15-22 Opowiadania Leonida Andriejewa a malarstwo ekspresjonistyczne, [w:] Rocznik NaukowoDydaktyczny WSP, z. 199, red. J. Henzel, Krakw 1999, ISSN: 0239-7986, ISBN: 83-87513s. 9-18 , [w:] , , . . , . -, . , Krakw 2001, ISBN: 83-7271-155-0, s. 98-101

Bohater Michaia Zoszczenki twrc kultury? Kilka uwag o opowiadaniu Arystokratka, [w:]

Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich 4, Slavica Wratislaviensia CXXII, red .

A. Paszkiewicz,. Kusiak-Skotnicka, Wrocaw 2003, ISBN: 83-229-2367-8, s. 229-234 , [w:] Meninis tekstas: Suvokimas .

Analiz. Interpretacija, nr 3, red. V. Gudonien i in., Vilnius 2003, ISSN: 1648-1089, s. 186Interkulturowo: tekst literacki w nauczaniu jzyka rosyjskiego na studiach wyszych niefilologicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej w Czstochowie. Prace Wydziau Nauk Humanistycznych, z. 3, red. A. Kryski, Czstochowa 2003, ISSN: 83-88896-72-5, s .

191-196

Micha Zoszczenko i Mikoaj Gogol, czyli o powinowactwach duchowych i literackich, [w:]

Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich 5, Slavica Wratislaviensia CXXVIII, red .

I. Malej, Z. Tarajo-Lipowska, Wrocaw 2004, ISBN: 83-229-2570-0, s. 197-203

Rzeczywisto sowiecka, czyli o tumaczeniu opowiada Michaia Zoszczenki, [w:]

Z problemw przekadu i stosunkw midzyjzykowych, t. III, pod red. M. Piotrowskiej i T. Szczerbowskiego, Krakw 2006, ISBN: 83-7271-386-3, s. 28-34

( ), [w:]

. XXX , t. 1, . .. , .. , . , 2006, ISBN: 5s. 180-187 Przed wschodem soca Michaia Zoszczenki w aspekcie przewartociowa kulturowoliterackich XX i XXI wieku, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego, tom 17, red. K. Luciski, Kielce 2008, ISSN: 1899s. 103-107 .. , [w:] XX , . 1, . .. , .. , 2009, ISBN: 978-5-98921-023-7, s. 4-11 Czowiek-historia-kultura (kilka uwag o bohaterze utworw Michaia Zoszczenki), [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Russologica II, red. D. Dziewanowska, B. Stawarz, T. eberek, Krakw 2009, ISSN: 1689-9911, s. 29-35 Obraz rodziny w literaturze rosyjskiej XX i XXI w. (Od Zoszczenki do Ulickiej), [w:] Ku antropologii rodziny, Prace naukowe Akademii im. Jana Dugosza. Prace Interdyscyplinarne, t. VII, red. L. Roek, Czstochowa 2009, ISBN: 978-83-7455-121-2, s.141-147 XIX/XX . , , , [w:] 2, . I, . .. , .. , 2010, ISBN: 5-886s. 144-147

. , [w:]

XX . , . 2/ XX , . .. , .. , 2010, ISBN: 978-5-98921-033-6, s. 15-21 Petersburg w twrczoci Michaia Zoszczenki, [w:] Zrozumie Innego. Wspczesne problemy

komunikacji midzykulturowej, red. O. Glebowa, M. Niemiec-Kna, Czstochowa 2010, ISBN:

978-83-7455-164-9, s. 79-88 Pikny czowiek Michaia Zoszczenki. Wobec socrealistycznej kategorii wzniosoci, [w:] Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom XII, Etos pikna w nauce, sztuce i kulturze, Materiay Humanistycznego Centrum Bada Dyskurs Wielokulturowy, red. H. Chaaciska, S. Puppel, B. Waligrska-Olejniczak, Pozna 2012, ISBN: 978-83-926289-9-6, s.175-184 ( ), [w:] XX , .

5, . .. , 2013, ISBN: 978-5-98921-052-7, s. 203-208 Pomidzy kreacj a nakazem ideologicznym. Uwagi o literaturze rosyjskiej lat 30. XX wieku, [w:] Prace Humanistycznego Centrum Bada Dyskurs Wielokulturowy, Kreatywno w nauce, sztuce i kulturze, red. H. Chaaciska, B. Waligrska-Olejniczak, Pozna 2014, ISBN: 978-83-938829-0-8, s. 181-189 Modernistyczna koncepcja dziea syntetycznego. Od Opowieci sentymentalnych do rde szczcia Michaia Zoszczenki [w:] Dowiadczenie wiata w literaturach sowiaskich epoki pre-, modernizmu i post-modernizmu, Conversatoria Litteraria 6, red. D. Szymonik, R. Mnich, Siedlce-Bansk Bystrica 2014, ISSN: 1897-1423, s. 85-92 Michai Zoszczenko a dowiadczenie melancholii, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich 11. Zmysy, Slavica Wratislaviensia CLVIII, red. I. Malej, E. TyszkowskaKasprzak, Wrocaw 2014, ISBN: 978-83-229-3432-6, s. 259-267 Dom nad rzek Moskw jako architektoniczny i literacki znak pamici, [w:] Politeja, Pismo Wydziau Studiw Midzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloskiego, nr 3 (35), Krakw 2015, ISSN: 1733-6716, s.143-155 , [w:] , .7, . . . , 2015, ISBN: 978-5-98921-060-2, s. 52-57

[w:]

. . . , ., . . , . . , 2015, ISBN: 978-5-88812-721-6, s. 130-141 Wstrzymaj si chwilo! Ty jeste tak pikn!. Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach sowiaskich

12. Staro, Slavica Wratislaviensia CLXIII, red. M. Borowski, M. Bukwalt, E. Komisaruk, K .

Woniak, S. Wjtowicz, R. Zmlk, Wrocaw 2016, ISBN: 978-83-229-3547-7, s. 177-189 W odpowiednim czasie pozwoli upa przeszoci. Wadimir Sorokin destruktor rosyjskich mitw, [w:] Tradycja i nowoczesno. Jzyk i literatura Sowian Wschodnich, red. H .

Chodurska, A. Kotkiewicz, Krakw 2016, ISBN: 978-83-8084-020-1, s. 91-100 Wspomnienia Nadiedy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamici, [w:] Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekcie porwnawczym nowoczesnoci, totalitaryzmw i (post)kolonializmw, [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia VI, red .

D. Koodziejczyk, M. wietlicki, Wrocaw 2017, ISBN: 978-83-229-3589-7, s. 207-215

Psychoanaliza w subie komunistycznej utopii: o radzieckim projekcie antropologicznym, [w:]

Nowy czowiek: wizje, projekty, jzyki, red. S. Jasionowicz, Krakw 2017, ISBN: 978-83-7643wersja drukowana), ISBN: 978-83-7643-143-7 (wersja online), s. 99-108 Jedno imi, jedno ycie, jeden znak. Przywracanie pamici o Wielkim Terrorze (1937-38), [w:] Przegld Rusycystyczny nr 3, Katowice 2018, ISSN: 0137-298X, s. 36-47

Tezy referatw:

, , . XIX-XXI ., [w:] III , , , , . 1, . .. , 2005, ISSN: 1562-1391, s. 239 , [w:] IV , , , , . 1, . .. , 2007, ISSN: 1562-1391, s. 345 . , [w:] V , , , , . 1, . ..

, 2009, ISBN:

978-5-88966-054-5, s. 276-277

. 30-40- . XX , [w:]

: VI , , , , . 1, . .. , 2011, ISSN:

1562-1391, s. 271-272

Recenzje:

3, . .. , - 2004, [w:] Z problemw przekadu i stosunkw midzyjzykowych, t. III, pod red. M. Piotrowskiej i T. Szczerbowskiego, Wyd. Nauk .

AP Krakw 2006, ISBN: 83-7271-386-3, s. 132-133 Wspczesna myl filologiczna w okresie przemian spoeczno-kulturowych. Neofilologie na przeomie stuleci. Najnowsze tendencje w literaturze, jzykoznawstwie, przekadzie

i glottodydaktyce, pod red. P. Sznurkowskiego, E. Pawlikowskiej-Asendrych i B. Rusek, [w:]

Studia Neofilologiczne VIII, Prace Naukowe Akademii im. Jana Dugosza, red. G. Gwd, P. Sznurkowski, Czstochowa 2012, ISBN: 978-83-7455-311-7, ISSN: 1897-244, s.177-181 Sowiaskie kultury wobec problemw wspczesnoci i przeszoci, PAU, Prace Komisji Kultury Sowian, t. XI, red. H. Kowalska-Stus, Krakw 2015, ISSN: 1734-2139 Kultura masowa a tradycyjne wartoci w kulturach sowiaskich, PAU, Kultura Sowian .

Rocznik Komisji Kultury Sowian, T. XII, red. H. Kowalska-Stus, Krakw 2016, ISSN: 2451e-ISSN: 2543-9561 wiat za tekstem. Ksiga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Fontaskiemu z okazji 70. Urodzin, red. J. Lubocha-Kruglik, O. Maysa, Katowice 2017, ISBN: 978-83-7164Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej, P. Bogusz-Tessmar, N. Kamierczak, N. Krlikiewicz, A. Przybysz, B. Waligrska-Olejniczak, Pozna 2017, ISBN: 978-83-944471 , red. J. Lubocha-Kruglik, O. Maysa, G. Wilk, A. Zych, Katowice 2017, ISBN: 978-83-7164-965-3 . , red. J. LubochaKruglik, O. Maysa, G. Wilk, A. Zych, Katowice 2017, ISBN: 978-83-7164-973-8 Literatura a malarstwo, red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, T. Szybisty, Krakw Warszawa 2017, ISBN: 978-83-944308-6-3 Recenzja ksiki B. Pawletko Blokada Leningradu i jej reprezentacje w wietle innych dowiadcze granicznych, Katowice 2016 [w:] Przegld Rusycystyczny nr 3, Katowice 2018, ISSN: 0137-298X, s. 246-250 O wolno i sprawiedliwo, red. U. Cierniak, N. Morawiec, A. Baczyk, Czstochowa 2018, ISBN: 978-83-918935-3-1, ISSN: 2544-5421

Redakcja publikacji zbiorowych:

Tradycja i nowoczesno. Jzyk i literatura Sowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A .

Kotkiewicz, Krakw 2016, ISBN: 978-83-8084-020-1 Tradycja i nowoczesno. Jzyk i literatura Sowian Wschodnich 2, red. A. Kotkiewicz, B .

Ostrowski, M. Knurowska, Krakw 2018 Langues, ides, cultures: regards croiss sur la France et la Russie, red. A. Kotkiewicz, L .

Muradova, [w:] Synergies Pologne, nr 15, Krakw 2018

Tumaczenia:

M. Pluchanowa, Loreto, Czstochowa i Tichwin kulty Matki Boskiej czce Europ na progu czasw nowoytnych (XV XVI w.), [w:] Drogi i rozdroa kultury chrzecijaskiej Europy, pod red. U. Cierniak, ks. J. Grabowskiego, Czstochowa 2003, ISBN: 83-918935-0-2, s.169-183 (tumaczenie z jzyka rosyjskiego we wspautorstwie z U. Cierniak) I. Jazykowa, Obraz i brzydota. Ikona jako forma duchowego sprzeciwu wobec bezbonej epoki, [w:] W poszukiwaniu prawdy. Chrzecijaska Europa midzy wiar a polityk, t. II, pod red. A. Szyndler, Czstochowa 2010, ISBN: 978-83-918935-2-4, s. 55-65 (tumaczenie z jzyka rosyjskiego) O. Driabina, Sposoby przedstawienia ciaa w utworach autorw rosyjskich powieci fantastycznych lat 80., [w:] Ciao w futurofantastyce sowiaskiej, pod red. D. Ajdaicia i W. Waleckiego, Krakw 2013, ISBN: 978-83-7624-027-5, s. 71-84 (tumaczenie z jzyka rosyjskiego)

Pozostae publikacje:

Literaturocentryczno Wschodu, wywiad [w:] Konspekt, nr 1(50), red. M. Kania, E .

Bednarska-Gryniewicz, ISSN: 1509-6726, Krakw 2014, s. 5-10

Odpowiednie da rzeczy sowo (kilka uwag o wspczesnej literaturze rosyjskiej), [w:]

Konspekt, nr 2(61), red. M. Kania, ISSN: 1509-6726, Krakw 2017, s. 33-39

Inne:

Czonek Komisji Sowianoznawstwa Oddzia PAN w Krakowie (2016-18);

Czonek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (od 2016);

Uprawnienia tumacza przysigego jzyka rosyjskiego (nr TP/4921/05);

Uprawnienia do prowadzenia zaj z przedmiotu Emisja gosu na podstawie wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych w zakresie Emisji gosu na Uniwersytecie Wrocawskim w roku 2004 (nr 432/2004).
:

1. . ...

2019 / "" - 17 " ...

. . 1. . 2 2012 Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb Raum und Zeit Foreshortening / Sichtwinkel 005.732(352/354-1):008:304.444 ..*...

: ...

" " _.. 20 2016 . 2016 - : 0630002511 I. 1.1. 2016 , ...

. . . . 5 (46) 008 71 71 : .. ( ), .. , .. , .. ( ), .. ...

- 2016 . .. . :...

() " () " . , : , ... 
<<     |    
2019 www.librus.dobrota.biz - -

, .
, , , , 1-2 .