WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:   || 2 |

«п Щ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КАБИНЕТ КАЗАХСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. И. АЛТЫНСАРИНА Валерий САЛАГАЕВ Берд‘бай ШАЛАБАЙ | 1с ...»

-- [ Страница 1 ] --

В. С а л а га е в

Б. Ш алабай

п

Щ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КАБИНЕТ

КАЗАХСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. И. АЛТЫНСАРИНА

Валерий САЛАГАЕВ

Берд‘бай ШАЛАБАЙ

|

1с кагаздарын

деловых бумаг

Алматы с~

«Раритет»

ББК 65.050.9(2)2 я73

С 18

Рецензенты:* доктор филологических наук

профессор А Т У им. Абая М. АБДРАХМАНОВ начальник Департамента по развитию языков Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан Е. Ш АЙМЕРДЕНОВ Салагаев В., Шалабай Б .

С 18 1с кагаздарын журпзу. Составление деловых бумаг. Учеб­ ное пособие. — Алматы: Раритет; Республиканский издатель­ ский кабинет казахской академии образования им. И. Алтынсарина, 2000. — 208 с. — (Деловая книга Казахстана) .

ISBN 5-7427-0275-2 Б у л б а с ы лы м д а к ез к е л г е н м е н п п к н ы саны ндагы к е с ш о р ы н н ы ц е з кызметкерлерш баскаруга кажет кужаттарынын у л и с ! мен сипатгамасы бершген .

Кужат нысанцары Казахстан Республикасынын азаматтык-кукыктык aктiлepiнe неп зделген улгш ер бойынша жасалган .

Баскару кужаттары — куры лтай жене уйымдык кужаттардан бастап кунделнсп баскару жумыстарына кажет баска да кужат тур лерш (буйрыктар, аныктамалар т.б.) камтиды. Сондай-ак жеке адам басына кажет кужат улплер1 — сеш м хат,, колхат, арыз т.б. жан-жакты сипатталган. Окырмандар мен окуш ы сгуденттерге ынгайлы б о л у уш ш косымшада кужат у л п л е р ! ею тш де катарластырылып бер !лд1 .

KiTan соцывда ic кагаздары терминдерш щ кыскаша с е з д т бар .

KiTan жогары оку орындарынын сгуденттерше, квсткерлерге, мемлекетпк Т1лде ic журпзушшерге, хатшы-референгтерге арналган .

Данное издание включает в себя огшсанце и образцы документов по управле­ нию персоналом предприятия лю б ой формы собственности. Формы документов построены по стандартам, основанным на гражданско-правовых актах Р есп у бли ­ ки Казахстан .

Управленческие документы охватывают как учредительные и организацион­ ные, так и документы текущ его управления (приказы, справки и т. п.). Описаны и даны образцы документов личного характера — доверенности, расписки, заяв­ ления и др. В приложениях образцы документов на двух языках расположены рядом, что удобно д ля читателей и обучающихся. Приводится также краткий с л о ­ варь деловых терминов .

К ни га предназначена не тольк о д ля студентов управленческих специальнос­ тей и практиков управления, но и д л я широкого круга читателей .

–  –  –

1 X X I гасырга теуелйз ел ретшде енген республикамыздьщ элеуметпк, экономикалык, мэдени ем!р1нде улкен езгерютер болып жатыр.) Республика ешрщде журпзипп жаткан бул реформаларды жузеге асыруга байланысты курдеж шндеттёр турганы белгип. Реформаныд нетижел1, жешста болуы соларды дер кезшде дурыс шешуге байланысты. К,аздр кур сез, кысыр кецестен repi накты ic-кимылга кешуге непз бар. К,азакстан Республикасыньщ Конституциясы (1995), «Tin туралы»

Зац (1997), «Тщцерда колдану мен дамытудьщ мемлекетгис багдарламасы» (1998) республикадагы п л мэселелерш реформалауды жузеге асыруга непз болады epi мумкш дж беред1. Сондыктан б у л реформаны жузеге асыру уш ш эр министрлж, ap6ip мекеме, уйымдар, жеке адамдар ездершщ нак,ты icrepiH керсететш шар алар белплеп, соны жузеге асыруга т т с. Б1здщ ойымызша, солардын шпндеп ен езекп а, ец алдымен колга алынатыны —казак п л ш щ консгитуциялык мэртебесш мемлекетгщ бугал аумагында, когамдык катынасгардьщ б арлык саласында жузеге асыру .

К,азакстан Республикасы Президентшш Жарлыгымен б ек т лген «Тшдерда коддану мен дамытудьщ мемлекетпк багдарламасы» tui саясатын кке асырудын алгашкы кезеншде непзп терт багытта ic-шаралар журпзеда. Соньщ 6ipi — ресми ic журпзуда мемлекетпк типе кезен-кезецмен кеппрудщ накты непзш жасау. I К,алай десек те, республикада мемлекетпк органдар ic кагазьш мемлекетгис плде журпзуге бет бурды. Бул улкен icriH взшен-ез1 жолга туспейтпп ебден белгип. Одан шыгудьщ жолы — орыс типндеп нускаларды непзге ала отырьш, ана TuiiMi3®H завдылыктарьш сактап, ултгык ic-кагаздарымызды жypгiзyдi кальпггастыру. А л осы ретте мемлекетгис жане мемлекетпк емес органдарда, мекемелерде, уйымдар мен кэсшорындарда мемлекетгис плде ic журпзу, каты­ нас кагаздарын толтыру, жннактап айтканда, кужат айналымын icKe асыру — бугшп танда encip турган меселе. К,азак п л ш щ мемлекетгис п л мэртебесш толыкканды жузеге асыру ушш осы саладагы icri жандандыру керек, ал бул мемлекетгис децгейде ещй-енд1 колга алынып жаткан шара. Сондыктан В.Г. Салагаев пен Б. Шалабайдьщ авторлыгымен дайынцалган «1с кагаздарын журпзу» атгы бул ецбек мемлекетпк жене мемлекетпк емес органдардагы баскару-реттеу, азаматтык карым-катынастарды рэсгмдеу, нормативпк акплерд1 даярлау iciHe катысты ресми кужаттардьщ непзп улгтлерш камтуымен кунды .

Сондай-ак ютапта каз1рп нарык заманында кеппплис кунделисп ем1рде бетпе-бет кездесш отыратын эр турл1 кужаттарды толтырудын улплер! гылымп тургыдагы тусшйстермен бершген. Кггап Ka3ipri жагдайда хат алысу. акпарат, кызмет керсету, тауарды жарнамалаудьщ жана мэдениетш калыптастыру жолындагы кундылыктарымен де назар аудартады .

Kiran мемлекетпк кызмёпшлерге, мемлекетгис' п лде ic журйзупплерге, хатшы-реферештерге, жогары оку орындарыньщ студенттерше, окьггушыларга пайдалы болады деген сешмдем1з .

Е. ШАЙМЕРДЕНОВ, Казахстан Республикасы Мэдениет, аппарат жэне когамдык, келкш министрлтнщ mudepdi дамыту Департаментами бастыгы А ЛГЫ С вЗ

–  –  –

дагы «Т ы т уралы» З а д кабылданып, 1998 жы лы 5 казанда Крзакстан Республикасы Президент т щ Жарлыгымен оны ж узеге асырудыц мемлекепишк багдарламасы бекипыдй Ж огары оку орындары м ен мектептерде, колледждер м ен лицей, гимназияларда казак ж е н е орыс тыдерш де ic ж у р га у п ет арнайы окриныла бас­ тады. Алайда оны н т и ш д ы т осы пен бойынша окулык/пар мен сездиапердщ, арнаулы кйпаптар мен комекиа куралдардыц мол ж ен е сапалы болуына байла­ нысты .

1скерлт катынастар ж в т н де орысша-казакша ж е н е казак/иа-орысша оку к урш дары ны ц ж ет к ш к Ы здш б ш м саласында гана емес. гсунделшт баскару, карым-китынас процестерте де кедерг! Ke/unipedi. Бул катынастар ауызша ж ен е ecipece, жазбаша м ет гн куру аркылы ж узеге асатыны белгш. Эрбгр кызметкер, ueci болсы н, м ем л ек ет п й к, не м е й л ! ол к а т а р да гы, не ж о га р ы лауазы м м ем лекет пш емес болсын, ер myp.ii ic кцгаздарынын — хат, арыз, нускцу, ceniMxam т.б. жазылу, толтырылу улггсгн 6iayi кажет .

Усынылып отырган курал м ет ш кт щ барлык нысаныпдагЫ кесторындардыц вз кы зм ет керлерш ц ж еке курамын баскаруда пайдаланатын кужат улгиерт сипаттайды. Ол кужаттар Крзакртан Республикасынын азаматтык-кукыкгпык акпплерте ж е н е Крзакртан Республикасы м едениет, акпарат ж е н е кргамдык к елгсщ м и н и ст р л т н щ архивтер м ен кужаттарды баскару ком ит ет т щ н у с кауларына иегхзделген улгмер бойынша толтырылды .

Сонымен катар Ресей ж е н е Бат ые елдерт щ де кужат толтырудагы калыптаскан mea/dpuffeaepi ескеридй Б аск ару куж а т т а ры уйы м даст ы руш ы лы к ба гы т т а гы к т ер м ен катар кунделЫнй а гы м да гы баскару м веелелерт де кцм т иды (буйры к-ж арлы к/пар, акт иер, аныктамалар т.б.). Сонымен 6ipze ж екелж сипатка ие кужаттардын ymiaepi де сенгмхаттар, крлхаттар, арыздар т.б. толык сипатталып вер ш ен .

— Крсымшада кужат толтырудын y.uLtepi окырмандарт онтайлы болу ушш катар ластырылып берглдг .

Оку куралынын авторлары ктшпкц п т р 6indipzeu рецензенттерге шын ыкыласты алгыстарын атпады .

К ш а п т ы н м азм уны м ен n iiu iu m e ба й л а н ы ст ы а й т ы л га н сы н дар лы ескертпелер di алтыс сезш м ен крбыл аламыз .

И

–  –  –

О Q 1с кужаттары — 1Ы1о карым-катынас ж аса уд ы ц тэсш1 Bi3re белш й ; эдеби т1лдщ бес н еп зп стю й бар: т а л ы ­ ми, рееми-ic кагаздары, публицистикалык, керкем эдебиет (кггап стильдер1) жоне ауызею сей леу т1лшщ стшн (12, 39)* .

Булай белудщ б1рнеше негЫ бар. Б1ршпццен, булар йдпщ когамдык кызмет аясына жатады. 1с кужаттары т М уш ш мундай кызмет аясына кукыктык катынастар саласы, ягни, баскару саласы жатады. BipaK мунда кукыктык катынастар мемлекетаралык катынастарда, мемлекеттщ ез азаматтарымен жэне олардьщ б1рлеспктер1мен, сондай-ак мекемелер мен кэсшорын йшндеп азаматгар арасындагы ресми катьшастарда жэне шаруашылык субъектшершщ арасындагы катьшастарда орын алады. Осыган байланысты ic-кужаттары стилшщ уш Typi ажыратылады.

Олар:

дипломатия лык, зан ш ы гаруш ы лы к жэне к у н д е л ж й ic журпзу стильдерь Муны кесте туршде былай керсетуге болады:

–  –  –

туралы бшешз. Мундай кукыктык нормаларды тэяарибе жузшде мецгеру!шз 6i3re баска адамдармен катынас жасауга мумкшдж бередь Ацамдарды баскару зацдар, ережелер, жаргылар непзшде, сондай-ак моральдык-этикалык уйгарымдар мен тыйымдар непзшде журпзшетшджтен, баскарушы уицн кукыктык жэне моральдык нормаларды бщу ерекше мэнге ие болады .

1скерлж катьшастьщ езшдж мэш, acipece, накты турде жазба мэтшде, кужаттарда кершедт К,ужат жасаушы бул жагдайда компания президент! менжурпзуншл, вице-президент! мен кецсе кызметкер!, менеджер мен кузетш ш сиякты белгш ! 6ip элеуметтж ролда орындаушы ретшде болады. Сондыктан кан­ дай да 6ip кызметтщ ёз! белшй 6ip кужаттарды толтыра бшу мшдеттерш жэне турш жанрдаш кызметтж карым-катъшастарды кэс1би турде игеру кажеттшн талап етед1 .

ПС Эымппжк \ Цоио т т 'т щ с т и л ь д к кырлары Зац шыгару, сот iciH журпзу, эк1мпш1ж-шаруашылык салаларында сейлеу плш щ табигаты ею жакты: оныц мазмуны накты болганмен, сол мазмунды бейнелеудщ Куралдары дерексаз. Кезшде бул туралы б елгш линг­ вист Шарль Балли былай деп жазды: «Эимшшж тшшщ м а т мьшадан кершеда: оньщ Heri3i гылыми сипатта болады, сонымен 6ipre кунделжп омьрмен уйлесш жатады» (Ш. Балли .

Француз стилистикасы. М., 1961). ©мтрдщ турл! кубылыстары ic журпзу стилшде белгш 6ip кальшка тускен жагдайлардыц, терминденген создердщ (сауалнама, аныктама, нускаулык, каулы-карар, хатгама, акт, буйрык, зац т.б.), сондай-ак тур ак­ ты пркестердщ жгектеуМ молшерше сыйгызылып бершедо. Бейнелеу курадцарыньщ жалпылылыгы, дерексвддп — баскару т т н щ стильдж 6ip бедг1с1.

Бул белп, acipece, мьшадай термин создердщ:

жалдаушы, жумыс 6epyuii, франко-зауыт, фрахт (жалдау Kipeci), кедендт тазалау, жалга алу шарты, тацбалау, наразылык, шагым т.б. сипаттардан анык корщёд! .

1с журпзу плш щ терминдену1 п л есерл1лшнщ мацызды белгйп больш табылады жэне Дэлдшн корсетеда. Бул турасында француз агартушысы Ш. Монтескье былай деп жазады: «Зацда колданылатын создер адамдардьщ санасында беж Ш 6ip идеяларды гана тудыруы керек. Занда ешкашан анык емес угымЖазбаша жанрлардьщ езтдак ерекшелю D дарды колдануга болмайды. Занныц стиш дэдщпмен жэне кыска да нускалыгымен ерекшелену1 тюс» .

Терминдердщ, тужырымдардьщ ею ушты болмауы нормативт!

акйлердц д э л орындаута багышталады. Бул, acipece, азаматтык когамныц непзп завдары ушш манызды. Сонымен катар, Tin д э л д т келктмшарттагы ею жак,тьщ немесе уйым ццшдеп лауазым иелершщ мшдеттемелер1 мен жауапкершштн, кукыгын бшд1ретш кужаттар ушш де мацызды. Ею ушты тужырымдардыц орын а лу ы езара м ш д ет т ем ел ер м ен к ы зм ет тж мшдеттемелерда дэл орывдауга кедерп келпредь Ею ушты, нак,ты емес к е т с ш д е р фирмалардьщ 1ек е р л ж байланыстарына кесе лш тигтзед!, ал кейде «занды» непзде киянат жасауга дешн алып барады .

Жазба турдеп эюмшшйс тшше, тутастай алганда, жеке адам тшшдеп ерекшелпстер тэн емес. Оньщ барлык формадагы компоненттер1 6ip у лгите тускен, баявдау улп ы 6ip 1зд1 болып келедь Кужаттарды толтырудагы олкылыктар (мысалы, мердщ болмауы, кол койылмауы, келклмде жауапкертшлис туралы айтылмауы т.б.) сол кужаттьщ зацсыздыгьша а л ь т келедь Со­ нымен 6ipre, тшдеп 6ip улплис «жекелхк факторды», ты эсерлажпн жокка шыгармайды. Бул кужат п лш щ карапайымдылыгыпан, апыкгыгынан, кужат мэнше толык сэйкестишен кершедь К,ужат п лш щ осы аталган, тагы да баска жалпы белплер1 ic журпзу мэтшдершщ композиция сын уйымдастыруда, грамматикалык тулгаларьш, сездерда гристеуде жэне оларды lipKecTipin коддануда жузеге асады. Осыган байланысты ic журпзу мэтшшщ тшдж куралдарыньщ уш тобьш белш керсетуге болады: арнайы тшдтк куралдар, жалпы ютаби жэне бейтарап плдйс куралдар (барлык стильге тэн) .

Мысалы, ic журпзу стилше мынадай сездер мен пркестер тэн: хабардар eminciH, ескертыст, мелш етысЫ, к,амтамасыз emuiedi, мэселе к,ойылсын, 6ip ай мерзшде т.б. 1с журпзу стилшде туйык етюшсп TipKecTep жш колданылады: мщдеттерда орындау, uieuiiM кабылдау, м эж ш ск е эз1рлену; бул сондай-ак жанрлардьщ атауларында да кездеседЬ ескерту жасау, к,аулы к,абылдау, илвшш шыгару, нуск;ау беру, тапсырма беру, талап к,ою .

Сездерда байланыстыру ушш «сэйкес», «байланысты», «тура­ лы», «бойынша» шылаулары жш колданылады .

С и нтаксист курылысында курделенген сейлемдер, курмалас сейлемдер жш колданылады. Мысалы, К,азакстан Республикасыньщ Азаматтык К одек стщ 2-тарауыныц 1-бабындагы:

1 тарау «Азаматтык, зандар ездер! реттейтш катынастарга катысушылардыц тендтн, меншжке кол сукпаушылыкты, шарт еркшдшн, жеке ктерге юмнщ болса да озбырлыкпен араласуына жол беруге болмайтындыгын, азаматтык кукыктарды кедерпыз жузе­ ге асыру, нуксан келпрш ен кукыктардьщ калпына келйршуш, оларды соттыц коргауын камтамасыз ету кажетшш тануга непзделген» (9, 154) деген узшдйп алайык .

К ел п р ш ен мысалда б1рыцгай мушелер толык колданылган. Мунда «тагы баскалар», «тагы сол сиякты» дегендей кыскарган пркестерд! колдануга болмайды. Зацньщ тармагын саналы турде менгеру ушш, оны 2-3 рет оку керек. Бул мысалда сондай-ак дерекс!з сездер, епстпстен жасалган сездер кеп кездеседь Жазба турдеп эюмиплпс тш н щ ap6ip жанры белгш мэл1меттер (деректер) пзбесш камтиды жэне оньщ эбден калыптаскан курылымы (композициясы) болады .

Сездж курамы мен грамматикалык курылымдарынын стилистикалык Шрлш кужапъщ кажетп улгще курылуьш, бершетш акпараттьщ дэлдМ мен толыктыгын, кисьшдылык, кыскалык т.б. талаптардьщ жузеге асуын камтамасыз етедь 0KiMiiiuiiK йлдщ ауызша жэне жазба турш м е ц г е р у белгш мерз1мд1 жэне соган деген ынта-ыкыласты талап етедь Баскарушьшьщ менгеруге raicTi кужат Typi — оньщ лауазымдык мшдеттемелер1мен аныкталады. Алайда керекп терминдерд1 менгеру, жалпы мэдени сездж кор, сондай-ак кужаттарды толтыру жолдарын менгеру ездагшеи пайда болмайды, кайта оган жуйел1 турде кещ л белуд1, кеп куш жумсауды талап егед1. Сон­ дыктан, юкерлж хат жазу eHepiH менгерудщ алгашкы сатысы оньщ теориялык моделш игеру болып табылады .

Гу| Кужаттарды топтастыру

«К,ужат» — латьш плшде «куэлЬс», «дэлелдеу тесш »

деген магьша бередь Бугшп колданыста оньщ непзп уш магьшасы бар: 1) кандайда 6ip фактгш не 6ip нэрсеге деген кукыкты (мысалы, жол журуге деген) растай­ тьш ic кагазы; 2) жеке басты ресми турде куэландыратьш кужат (телкужат); 3) 6ip нэрсе туралы жазбаша куэлж (мы­ салы, ecKi грамоталар). (Ожегов С.И. Словарь русского языка .

М., 1982, с. 153) .

Жазбаша жанрлардьщ езшщк ерекшел iri Кэсшорынды баскару — мэл1меттерд1 кабылдап алу жэне ецдеу, memiM кабылдап оны орындау сиякты б е л г т 6ip дэрежедеп акпараттык процесс больш табылады. Дурыс шешш кабылдау ушш толык турдеп жедел жэне акикат мэл1меттер керек болады. К.ужат акдараттьщ осы талабына жауап 6epyi тшс .

Дегенмен хабардыц толыктыгы оньщ колем1мен тана емес, сонымен 6ipre оньщ мэщц де басты мэселелерш корсетумен багаланады. Ягни, акдараггьщ KenTiri оны ендеущ талап етедо, оньщ мацызды, жедел орьшдауды кажет ететш жактарын айкындап, оны кабылдап — тусшуге ыцгайлы куйте туйрущ керек етедь Осы жумыстьщ бэрш кужатты толтырушы аткаруы тшс. Кужат­ тьщ сапасы оньщ толыктыгы, оралымдылыгы жэне аныктылыгымен гайа емес, сондай-ак оныц ыкшамдылыгымен, кернекгзШймен жэне колайлылыгымен айкьшдалады .

Сондыктан кужаттар тйселей катьшас жасаумен тшмШ уштастырыла журпзшсе, техникалык жагынан жаксы жабдыкталып, накты максаттарга жумсалса, онда олар ic-эрекеттщ табысты болуьша жагдай жасайды. 1с журпзу кужаттары сонымен катар хабар-мэл1меттщ кайнар K03i жэне таратушысы, зац аркылы коргалатьш icTi белплеудщ тэсш де больш табылады. Баскарудыц куралы ретшде кужаттар жоспарлауда, каржыландыруда, несие беруде, бухгалтерлйс есептеу мен есеп беруде, оперативп баскаруда, уйымньщ кызметш кадр лык жагьшан камтамасыз етуде т.б. колданылады. К,ужаттарда мемлекетпк курылым белпленеда, олар мекемелер, уйымдар, кэсгпорьщдар жэне азаматгар арасындагы, зацды жэне жеке тулгалар арасындагы каты­ настар ушш кызмет етедь Материалданган (кужат туршдеп) зацды купи бар мэл1меттер торелпс сотта бизнес бойынша эрштестер1мен шаруашылык дауларын немесе халыктык сотта ецбек тартыстарьш шешуде кандай 6ip фактшщ Цепзи дэлел1 ретшде кызмет етед1 .

Кэсшорьшньщ не уйымньщ кужаттары б елгМ 6ip мэденитарихи кундылыкка ие, мемлекеттщ архив корыныц б э л т бол ь т табылады, сондыктан олар мемлекептк архивтерге тапсырылуы тшс .

Кужат толтырудыц б1ртутас ережесш Казакстан Республи­ касы мэдениет, акпарат жэне когамдык келхсш министрлтнщ архивтер мен кужаттарды баскару комитеп белплейд1. Мундай соцгы ереже 1992 жылы 30 маусымда К,Р Министрлер Кабинеп бек1ткен «Казакстан Республикасында барлык уйымдыккукыктык нысандардагы кэсшорындар, мекемелер мен уйымдарда кужат толтыруды баскару жэне кужат журпзудщ непзп 1 тарау ережелерЬ деп аталатьш № 562 кдулысы болып табылады. «Ережелерде» кркатгарды толтырудьщ жэне кужат айналымын баскарудьщ нормалары айкындалган (17, 109)1 Куж аттарды топтастыру — оларды уксастыктары мен айырмашылыктары бо­ йьшша белу больш табы лад^ Белгтлеу тэсшше карай кужаттар жазба, графикалык, акустикалык (фото, кино-, бейнекужаттар) больш белшеда .

Мазмунына карай — уйьшдык-еюмдак, каржы-есеп, жабдыктау-еиазу кужаттары больш белшеда .

Атауына карай кептеген турге (жанрга) белшед!: ережелер, буйрыктар, хаттамалар, жаргыл ар, арыздар, хаттар т.б .

Турше карай кужаттар типтк, улп лж, жекелж, кальшты, жалпыга б1рдей больш белшедь Толтыру орнына карай кужаттар шла жэне сырткы (Kipic, шыгыс) больш белшеда .

Орындалу Mep3iMi бойынша кужаттар жедел жэне жедел емес (жай) больш белшеда .

Шыгу тегше карай кужаттар кызметтж жэне ресми-жекелж (атаулы) больш белйеда .

Ж ариялылык дэрежесше карай кужаттар карапайым, кунделжп кызметте колдану ушш жэне купия больш белшеда .

Зандылык кунйне карай шын жэне жалган кужаттар больш белшедь Жасалу сатысына карай тупнуска (6ipiHnii данасы) жэне кеийрме кужаттар больш белшеда; Кеийрменщ e3i нитей от­ пуск — шыгыс кужатыньщ толык KemipMeci, выписка — кужаттьщ 6ip б е л т н щ кенпрмес! жэне дубликат — кужаттьщ жогалганда бершетш екшип нускасы больш белшедь Сакгалу мерз1мше карай кужаттардьщ мьшадай турлер1 бола­ ды: 10 жылдан жогары туракты мерз1мге сакталатын жэне 10 жылга дейш уакытша сакталатын. ГОСТ 6.10.1-88 бойынша Кдзакстан Республикасында кызмет ерекшелнше карай «К,ужат толтырудьщ б!рыцгай жуйесь Н еп зп ережелер» (А. 1992) белпленген. Осы мемлекетпк стандартен сэйкес кужат толты­ рудьщ 16 б1рьщгай жуйей бар: жоспарлы, есептж-санактык, алгашкы есептеу, каржылык жэне бухгалтерлж-есептж, акша­ лай есеп айыру, уйымдык-еюмдж, бага белгшеу бойьшша, материалдьщ-техникалык жабдыктау мен етьазу бойынша, сауда бойьшша, сырткы сауда бойынша, куры лыс жобасы, енертапкыштык жэне жаналыктар ашу бойьшша, элеуметтж камсыздандыру бойьшша, ецбек жэне элеуметтж мэселелер бойьшша, Жазбаша жанрлардьщ езшдк ерекшслiri транспорт ж уй есш ж ед ел ж о с п а р л а у жэне баскару жумысы бойынша, халы к к а тур м ы сты к кызмет керсету бойынша .

Уйым езшщ кальшты кызмет етуше кажет салалы к кужат­ тар табелш ез1рлейда. Ондай табельге дэстурш едкп ен жасалган кужат турлер1 де, сондай-ак есептеу техникалык куралдары аркылы жасалган Typnepi де енедь К,ужатгарды баскару кы зм еп салалык, бел1мдердщ барлыгына бфдей ic номенклатурасын жасап шытарады. К,агаз саныньщ шектен тыс к е п т т н е н о ла р ­ ды жасауга кеп куш, уакьп кетедд. Муныц ез1 тнселей юке, ауызша турдеп жеке карым-катынаска кедерп келпредь Кужаттардьщ кажетпжене жеткш кп мелшерде болуы, олар­ ды толтырудьщ б1ркелк1лн1 накты жумыска кеп уакыт б елу ге мумкшдак береда. Б1рак бул — кужатгарга м улде кец ш б елм е у керек деген сез емес. Фирманы баскарудагы жазба кужатгардьщ уйлес1мда жуйей 6ipTe-6ipTe калыптасады жене о л туракты турдеп зандылыкты жолга коядыBpi карай 6i3 фирманы куру, оны уйымдастыру, жеке курамын жедел баскару жене хат жазысу туралы айтамыз .

–  –  –

йымдастырушы-нуск.аулык кужаттар (ережелер, штаттык кестелер, буйрыктар т.б.) Г О С Т 6.38.90 бекггкен «Уйымдастыруш ы -нускаулы к кужаттардьщ жуйесь К,ужаттарды толтыруга койылатын талаптар» атты м ем лекетпк стандартка сэйкес бо­ л у ы к ер ек. Б у л стандарт куж аттардьщ курам ы н, куж ат п збелерш щ орналасуы мен мазмунын, кужат деректемелерш, бланю лерге, мэтшдерге жэне олардьщ машинкага басылуьша койылатын талаптарды белгшейдь Г О С Т 6.38.90 у й ы м д а с т ы р у ш ы - н у с к а у л ы к к у ж а т деректемелерш щ мьшадай курамьш белплейда:4 • 1 — К,азакстан Республикасынын М ем лекетпк елтацбасы;

• 2 — уйымньщ э^блемасы ;

• 3 — наградалардьщ 6eitoeci;

• 4 — уйымньщ коды;

• 5 — кужаттьщ коды;

• 6 — министрлпс пен ведомствоньщ атауы;

• 7 — уйымньщ атауы;

• 8 — курылымды белхмшенщ атауы;

• 9 — байланыс кэсш орныньщ индекс!, пошта жэне телеграф мекен-жайы, телеф онны й, баска байланыс куралдары ны ц HeMipi, банюдеп есеп-шоттьщ HOMipi;

• 10 — кужат турш щ атауы;

• 11 — Mep3iMi;

• 12 — индекс! (iuiKi HeMipi);

• 13 — Kipic кужаттьщ мерз1мше с1лтеме;

• 14 — толты ры лган немесе шыгарылган орны;

• 15 — кужатты алуды шектейтш арнайы б ел п (гриф);

• 16 — мекен-жайы;

• 17 — бею тудщ арнайы белгкп (гриф);

• 18 — шыгарылган карар;

• 19 — м этш нщ такырыбы;

• 20 — бакылау туралы белп ;

• 21 — мэтш;

• 22 — косымшаньщ бар екеш туралы белп ;

• 23 — колы ;

• 24 — келкам белпс1 (гриф);

• 25 — бурыштамасы (виза);

• 26 — Mepi;

• 27 — KemipMeciH растайтьш белп ;

• 28 — кужатты толтыруш ьш ьщ теп мен телефон HeMipi;

• 29 — кужаттьщ орындалуы мен юке TipKenyi туралы белп ;

Жазбаша жанрлардьщ езшдж ерскшел iri • 30 — бар лык мэл1меттердщ компьютерге енйз1 лгеш туралы белп;

• 31 — кужаттьщ келш тускеш туралы белп (17, 119) .

Деректеме толык жэне д эл мэлш ет 6epyi керек, 9pi жалпыга ортак стандарт бойынша толтырылуга тшс. У л п ретшде кейб1р реквизиттбрдщ толтырылуьш керсетешк .

Мекен-жай. К,ужаттар уйымдарга, олардьщ курылымдык белшшелерше жэне лауазымды адамдарга ж1бер!лед1 .

–  –  –

Мэтшнщ такырыбы. К,ужат тургмен грамматикалык жагынан сэйкестенд1р1лш курылган мэтшнщ такырыбы кужаттьщ кыскаша мазмунын керсетедь Мысалы: «Агентпктщ курамьш кайта КУРУ туралы» буйрык. Такырып А4 форматты (297x210 мм) кужаттарда корсетшедь Мэтшнщ такырыбы не туралы? де­ ген суракка жауап кыска жэне дэл болуы кажет. Мыоалы «...озгерту туралы», «..тссапаргаж1беру туралы», «...кушш жою туралы» .

Мэтш — кужаттьщ непзп деректемесг Ол непзп eKi белжке болшедь BipiHLLiiciHfle — кужатты толтыруга непз болган жай корсетшедт Екшипсшде — корытындылар, усыныстар, нускаулар немесе отшии-плектер жазылады. Tim i, мэтш 6ip гана йркестен турганда, оньщ 6ipiHini бвлягнце кужатты жасаудьщ ce6e6i не­ месе непздемей айтылып, екшппсшде — ншешш, нускау, етш ш хабарланады .

Мэтш азат жолдарга болшед1, кажет болганда рубрикаларга (айдарларга) болшш, такырьтшалар койылады. Бул, acipece, акпараттык, кужаттарда: баяндама, есеп беру, шолуларда кажет .

Баска пзбелер де ГОСТ-те белпленген улплерге сэйкес к ол­ данылады .

Формуляр-улп _ кужаттьщ б1рыцгай niniiMre тускен модель Оны кужаттьщ nimiMi деп те атайды. Форму лярда турл1 деректемелердщ — турактыларынъщ да, взгерш туратындарынын да — орналасу аумагы анык, корсет1лед1. "Избелердщ кужат парагындагы 6ip 1здшт жэне узьшдыгы белгшенедг Туракты деректеме баспаханалык жолмен дайындалган б1рыцгай формата немесе фирмалык бланва деп аталатым к,агазга туйршедт Ауыспалы (езгермела) деректеме кужатты жасау кезшде туйршедь Жазбаша жанрлардьщ езшдш ерекшелт Машинкада, баспаханада немесе компьютерде дайындаудьщ ережеа, кужаттыц дизайны «Машинкада жазу мен ic журйзу бойынша басшылык» деп аталатын оку куралында берьяген (осы такырьп!к.а байланысты Ti3iMfli карацыз) (11, 13, 14, 17,21) .

–  –  –

Бупндцей бэскелеспк жагдайында жеке кэсторынныц коммерциялык купиялыгын курайтын мэл1меттерд1 ацыктау каж еттш т туады (20, 124) .

Оган идеялар, енертабулар, жаца технологиялар, фирманьщ табысы, тауар жепазуий, тауар ети зу жуйеа, байланыстар туралы мэл1меттер т.б. жатады. К,Р Азаматтык К одекс! к о м м ер ц и я лы к к уп и яга ж аткы зы луы м ум к ш мэжметтердщ Ti3iMiH керсетед1 .

Кэсторынныц ©3i зац непзшде коммерциялык купизй'ажаткызылатын мэл1меттердщ Ti3iMiH накты аныктайды. О л мэлшеттер гылыми-техникалык сипатта болуы мумюн: чертеждер, схемалар, рецептура, технологияньщ гылыми нускалары, жеке электронды есептеу машиналарына арналган багдарламалар. 1с журпзу туралы мэжметтер де коммерциялык купияга жатуы мумюн. Оларга мьшалар енедк

• клиенттермен каржы лык есептесу, несие туралы мэл1меттер (ресми каржы лык есептерден баска) т.б.;

• табыс, ошмнщ езшдж куны мен кызмет корсету туралы мэлшеттер, олардьщ келем1 мен ету багалары;

• кэсгпорынды дамытудьщ стратегиялык, жэне тактикалык жоспарлары, тауардьщ бар-жоктыгы мен тапсырыстар колем!;

• шла жэне сырткы саудадагы ешм мен кызмет корсетудщ басекеге кабшетплшн талдау;

• жарнама кызметгнщ жоспары;

• бэсекелестер, делдалдар туралы мэл1меттер, олардьщ каржылык жагдайы мен кызметкерлер курамы туралы т1зшдер мен баска да мэлшеттер;

• жасалган жэне жоспарланган келю1мдер мен олардьщ шарттары, к о л е т, сипаты туралы мэшметтер, К эсторы н басшылыгы коммерциялык купияга жататын мэлшеттердщ сипаты мен келемш 93i аныктайды жэне бул мэлшеттерд1 жария болудан коргайды, купил мэл1метп бшетш адамдардын Ti3iMiH белгшейдь 1 тарау Мемлекетпк уюмет орындары коммерциялык, купияны аныктау мен сактауга занда корсетшген жагдайлардан баска уакытта араласа алмайды. К ом м ерц и ялы к купияны коргау уш ш кесшорьш э к ш ш ш т мьшаларды белплейд1:

• мэлгметтщ коммерциялык купияга жату ережесш;

• коммерциялык купияны бшетш адамдардыц т1з1мш;

• купиялылык режшш, ягни, коммерцияльпс, купия ютерда журпзу тэрпбш, оньщ есебш, купиялылыгын сактау, кебейту, жою Mep3iMi мен тэрпбш;

• купия мэл1метп коргаудьщ техникалык шарттарьш .

Арнайы буйрыкпен (буйрыктьщ 03i де купия болады) басшы «Кэсшорынныц коммерциялык купия мэл1меттершщ Ti3iMiH»

беютеда. Коммерциялык купияга катысы бар адамдар колхат беру аркылы буйрыкпен жэне оньщ косымшаларымен таныса алады. «Кэсшорынныц купия мэлшеттер1 туралы ереже» жасалуы да мумкш .

Купия мэл1метгердщ улп Ti3iMi мьшадай турде реамделу! мумюн:

–  –  –

Эрнтгестермен жэне кызме гкерлермен келкшшарттарда коммерциялык, кугтияны б^лудщ TopxiGi (егер ол кажет болса) жэне онын сакталуы на жауагткершшк сскерплсдь К,упия мэл1меп бар кужаттарды ссепке алу жеке журналдарда пркелед! жэне ол да купия журпзшедь Кужаттардын жалпы ерекш елж тер! осындай. ЕнД1 ic кагаздарынын накты турлерш сипатгаймыз .

^урылтай кУжаттаРы

–  –  –

Фирма куру онын уйымдык нысанын тандап алуды кажет етедЬ К эсш к ер лж icn eH айналысу сонын шецбершде етед1. Бул тандау мынадай объективп жагдайлармен белгшенедк кызмет аясымен, кэсшорын TypiHin онтайлы не колайсыз болуымен, сондай-ак курылтайшылардыц талгамына да байланысты болады. Дурыс гандау жасау ушш н е т тандап алуды бшу керек. Кэсшкерлж кызметтш непзп нысандарын назарларыцызга усынамыз .

Булар елайздщ азаматтык зацдарымен, соньщ пшвде, 1994 жылдьщ 27 желтоксанында кабылдантан К,азакстан Республикасыньщ

Азаматтык Кодекймен белпленген. Бугшп танда будан баска:

— 1995 жылдьщ 17 сэучршде кабылдантан К Р Президентшш «Задды тулгаларды мемлекетпк йркеу туралы» Жарлыгы;

— 1995 жылдын 2 мамырындагы К.Р Президентшш «Ш аруашылык сержтестжтер туралы» Жарлыгы;

— 1995 жылдын 19 маусымындагы К Р Президентш щ «Мемлекеттж кэсшорындар туралы» Жарлыгы жэне т.б. зан жэне акплерй басшылыкка альшады уйымдык-шаруашылык нысан пары.осы акпдерд^^елНленген .

Катысушылардын саньша i ;арай шаруашылыктын ею Typi I ГГ : !

—2 7 2 @ 2 тарау ерекшеленед1: м еш ш кп жеке-дара иеленуге непзделген жекелйс жэне ужымдык^ мунда мешшкке ужымдык басшылык жасалады ж эне м у л ж к е ужым ие болады. О сы м ен байланы сты кэсш керлж пен айналысушы азаматтар занды тулга болып курылуы да, куры лм ауы да мумкш .

Азаматгык. Кодекстщ 19-бабыньщ 2-тармагында карастырылгандай, жеке кэсткерлердо мемлекетпк пркеу е з беттмен пркелу сипатында жасалады жэне жеке кэсшкер ретшде есепке алынады. О л сатьш алынган патент непзш де эрекет жасайды. Бул п ркелш, кэсш жасауга руксат алганньщ к у э л т б о л ь т табыла­ ды (9, 163) .

Азаматгык Кодекстщ 33-бабьша сэйкес, дербес балансы (банкте есеп ш оты), оз атауы жазылган M opi, дербес м у л ь а бар уйым занды тулга болы п табылады (сонда, 169 б.) .

Зацды тулганьщ мак.саты табыс табу болуы мумкш, онда о л коммерциялы к уйым деп аталады. Коммерциялы к емес уйымдар (когамдык, немесе дгни б1рлестжтер, корлар т.б.) алдына баска максаттар кояды .

Занды тулгаларды н жуйесш мьшадай кестемен корсетуге болады .

–  –  –

Занды тулга фирманыц imki н еп зп зацы» сиякты болы п есептелетш ел!м1здщ заддары мен курылтай кужаттары непзшде ерекет жасайдй .

Курылтай кужаггары Жекелеген ic-эрекет турлер1, соньщ йпшде туризм лицензияны кажет етеда. вйткеш бул кызмет Typi азаматтардьщ кауш аздтмен жэне денсаулыгымен байланысты болып келедь Лицензиялык, кызмет турлершщ Ti3iMiH зац aKrmepi белгшейщ .

Фирманы уйымдастырудьщ кандай да 6ip нысанын жэне оньщ кукыктык мэртебесш тандау кэсшкердщ ез к,езкарасы мен сырткы жагдайларга байланысты болады. К,ай жагдайда да табысты кызмет жасау ушш бар лык жагдайларды олш еп-тш ш барып, icKe Kipicy кажет .

Коммерциялык уйымдар курылтай шарты непзшде немесе кел1с1мшарт пен жаргы непзшде жумыс ютей алады. Занды тулганьщ курылтай шарты курылтайшылар арасында жасалады жэне кэсшорын мушелершш, аракатынасын айкындайды, сонымен катар сержтеепк пен оган катысушылардьвд арасъшда жасалады. Егер уйымньщ курылтайшысы 6ip адам болса, шарт жасалмайды .

Жаргылык б1 рлест1ктер жаргы непзшде курылацы, оньщ e3i тараптар арасындагы келз.амщ жокка шыгармайды .

Сержтесиктер мен акционерлж когамдардыц, компаниялардьщ уйымдык нысандарьша ассоциациялар, корпорациялар, консорциумдар, енеркэсштйс-делдалдык жэне баска да шаруашылык, делдалдык компаниялар мен фирмалар, б1рлескен кэсшорьшдар, тауар, кор биржалары, коммерциялык банктер мен сактандыру когамдары, шагьш кэсшорьшдар мен баска да уйымдар жатады .

G) (Г Фирма )UQcjQ жаргысы

Курылтай кужаттарыньщ формуляр-улпсь Мемлекет зацьша сэйкес курылтай кужаттары жаргы мен курыл­ тай шарты болып танылады (9, 172). Дегенмен уйымдастырушыларга калыптасу, пркелу барысьшда баска да кужатгар толтыруга тура келедь Президенттщ «Зан­ ды тулгаларды мемлекетпк TipKey туралы» Жарлыгына сэйкес, турл1 кукыктык-уйымдык нысандар эдшет органдарьша кужаттардьщ эр турл1 мэтшдерш усьшады. Олардьщ жалпы жобасы мынадай: арыз, куры лтай жэне баска кужаттар пакет1, Мемлекеттйс TipKey ушш алымдардыц теленгенш растайтьш туЩртек немесе оны н KQiuipMeci.

ЖауапкершшМ шектеуда 2 тарау @ сержтестжтер ушш т1ркеу к,рка?тарьщБЩ толык, пакей мынадай:

I TipKey туралы арыз;

• курылтайшылар бекггкен жарты;

• курылтай шарты (курылтайшы б1реуден кеп болса);

• курылтай кужаттарында корсетшген непзп жаргылык кордьщ 25 пайызы банк депозитше телен ген дт жоншде банктен алынган аныктама (ал заттай теленсе, аудиторлык тужырымдама керек болады);

• санак карточкасы;

• егер курылтайшылардыц 6ipeyi мемлекетпк кэсшорын б ол­ са, меншж иесшщ немесе оньщ ею лш щ келк1м1;

• занды тулганыц мекен-жайьш растайтын кужат;

• TipKey ушш алымдардыц толенгендшн растайтьш туб1ртек немесе оньщ KeinipMeci (19) .

Жаргы немесе курылтай шарты, фирманъщ непзп кужаттары ретшде, мшдегп турде нотариалдык куэландыруды талап етед!. Онсыз олар занды деп танылмайды .

EKi кужат та мазмундары сэйкестещцршт, мукият дайындалган болуы тшс. Олар банктер, салык, терелж сот, эдшет жэне руксат кагаз беруий уйымдар тарапынан катан тексеруден етеда. Таты 6ip ескеретгн жай, жаргыда жааылганнан баска нэрселермен айналыскыцыз келсе, жаргыны ауыстырып, кайта пркеуден отуге тура келед1 .

I ; I Жаргыньщ деректемелерк

1. К,урылтайшылар жиналысьшьщ бекпу белп а ;

2. М емлекетпк пркеудщ белпс1;

3. М этш нщ атауы;

4. Жаргыньщ мэш й;

5. Фирманъщ аткарушы органы басшысьшыц колы .

Ж аргы ньщ н е п зп дер ектем еа — мэтш — о л саны мен рет TapTi6i катан белп ленбеген бэлшдерден турады.

Алайда мэтшде мьшадай мэл1меттер 6epmyi тшс:

— ж алпы ережелер: уйы м ды к-кукы кты к нысаны, атауы, мекен-жайы;

— кы зметш щ максаты мен м эш (туризм, сауда, жарнамалык ж эне делдалдьпс, кы змет т.б.);

— сержтестж катысуш ыларыньщ кукыктары мен мшдеггер1 ж эне ж а у а п к е р ш л т ;

Курылтай кужаттары-------------- -------------------------------------( и ) — Myraci, корлары, табысы;

— баскару ж эне бакы лау органдары;

— жумысшылардъщ ецбеп, жалакысы жэне оларга бершетш элеумегпк кетлдйстер;

— есепке алу жэне есеп беру;

— дауларды шешу;

— кызметш токтату (9) .

–  –  –

Егер ет ш лес кэсшорын немесе филиал ашылатьш болса, жаргы бас уйымньщ блашасгне толтырыльш, «Кел1алдЬ деген арнайы белп койылады (15, 170) .

Бул азаматтардьщ занды тулгалардьщ тауар онд ip уте баска кызметке кажет каржыларын немесе баска мулпстерш 6ipiKTipy ж енш деи келклм. Тараптар кукыктык жагдай жасауга, ятни, мемлекеттщ руксатымен нарык ережесше сэйкес кандай да 6ip юпен шугылдануга икемд1 занды тулга жасауга мшдеттенедь Егер жаргьща уйымдык,-кукыктык жагына капы кещл белшсе, шартта кэсшорынды калыптастырудын мулжтйс жагына айрыкдпа мэн бершеда. К,Р Азаматтык. Кодексше (41-белш, 4-бап) сэйкес, курылтайшылар завды тулга куруга мшдеттенед1, оны куру женшдеп б1рлескен кызмет тэрпбш, оньщ м ен ш тн е (шаруа­ шылык журпзуше, оралымды баскаруьша) ёз мулюн беру жэне оньщ кызметше катысу ережелерш белплеидь Шартта табыс 2 тарау пен шыгыннъщ курылтайшылар арасындагы белшу TapTi6i, зан­ ды тулганыц кызметш баскару, курылтайшылардьщ мушелжтен шыгуы, занды хулгага кажет болтан жагдайда оньщ жаргы сын бей ту керсехшеда .

Кужаттьщ деректемелер1 мынадай:

— кужаттьщ аты — шаруашылык cepiKTecTiK КУРУ туралы курылтай шарты (Ж Ш С, АК, екеш жэне оньщ аты керсет!леда);

— шарттьщ жасадган орны;

— шарттьщ жасалган куш;

— шарттьщ Maxim;

— курылтайшылардьщ колы .

Курылтай шарты мэтшше мынадай бел1мдер eHyi мумкш:

• курылтайшылары аталган Kipicne бел1м;

• шарпъщ мэщ — уйымды куру нией, уйымды дандай максатпен курганы; оньщ занды мекен-жайы керсетшеда;

• cepiKTecTiK кызметшщ шарттары;

• cepiKTecTiKTi баскару;

• курылтайшылардьщ мшдеп;

• курылтайшылардьщ кукыктары;

• курылтайшылар мен серйстестгктщ жауайкершшг!;

• серйстестщтщ кызметш трктатуы .

Курылтай шартын а мушелершщ KeniciMi бойынша баска да ережелерда енпзуге болады .

Шартка курылтайшылардьщ жаргылык корга салган салымдары женшдеп аньщтама косымша пркеледа, кейш дивидендтер соган сэйкес белшеда .

Баска кужаттарды (арыз) TipKey калыпты турде болады, ал олардыц улгю! (формуляр) келес1 бел1мдерде сипатталады .

Уйымлык, кужаттар Уйымдык, цужаттар I Баскару куры лы м ы жэне Oouo кужат толтыру I Кэсшорын улкен болтан сайын, оны баскарудьщ жуйеа де курделене туседо. Олай болса азге ещлфщжкт! ажыратуга, к,ужат толтырудаты б1рлескен ic-эрекетке жауаптырак карауга тура Келедо .

Жаргы мен курылтай шарты компанияны ашу, кайта куру жэне тарату жумыстарын тек курылтайшылар мен акционерлер гана ютей алатыньш белплеп бередь Олардьщ жииалысы тана кэсшорынньщ узак мерзарД туша максатын айкьшдайды, компанияньщ басшылыгын (директорлар кецесш) сайлайды не тагайындайды- Бул органньщ курамына кэсшорынньщ iitiKi бэшмшелершщ директорлары жэне баска кэсшорындардьщ, каржы мекемелершщ окщдер1, менеджерлер мен тылы ми кыз­ меткерлер Kipe алады (18, 82—83) .

Жогаргы басшыльпс, органы тек манызды мэселелерд1 гана карастырады. Аткдрушы органньщ басшысы кэсшорынды тиселей жэне кунделйсп баскаратьш президент не бас директор болуы мумкш .

Агымдагы баскару курылымы орталыктандырылган немесе орталыктандырылмаган болуы мумкш. Орталыктандырылган курылымда барлык кызмет баскару женшдеп вице-президентке багынады. Баска вице-президенттер (eHflipic, транспорт, ©пазу, каржы т. б. бойьшша) президентке багьша отырып, бел!мдер мен кызметтерда тиселей баскармайды .

Орталыктандырылмаган жуйе — арнаулы кызметтердщ вицепрезиденттерге багынуын кажет етедт Баскарудьщ озара багыныштыльис Ti36eri кэсшорынныц келем1 мен баскару кызметше байланысты ею, уш жэне торт звенолык жуйеден туруы мумкш. Баскарудьщ туша максатын ' тацдауда ец алдымен барльпс баскару белшдершщ бакылауда 3 тарау болуын, жауапкерийлтн жэне кызметтердщ накты белзтсш, тшмд1л1кт1 басшылыкка алган жен .

К эсшорыннъщ агымдагы кызмеп бойынша уйымдык кужаттарды жасауда дэл осьшдай мэселелер шешшеда .

G) КУРылымдык бел1мшелер туралы WQUQ ережелер К,урылымдык бел1мшелер (бухгалтерия, жарнама, епазу, кузет белзмдер1) жаргыга багына отырып, соньщ н ей зш д е кунделйсп жумыстарын жузеге асыратын кужатка да ие болады. Ондай к,ужат курылымлык бел1мшелер туралы ереже больш табылады .

Ереже ep6ip белш ш е ушш жеке жасалынады жэне онда бел1мшенщ кукыктык мэртебеа, м1 ндеттер1, кызмеп, кукыгы, ж ауап к ер ш Ш и мен мшдеттемелер1 кёрсейййда .

Мэтш нщ «Жалпы ережесшде» (Kipicnefle) беш М ыелердщ багыныштылыгы, басшыны тагайындау жэне босату TapTi6i, басшыга койылатьш квалификация лык талаптар, басшы болмаган кезде оны ауыстырудыц т эри б! керсетшедь Белшде курылымдык бел1мше басшылыкка алатын кукыктык актшер аталады .

«H e ri3 ri м ш деттер» атты бел1мде ат ал ган б ел1 м ш ен щ кызметшщ багыты баяндалады .

«Бфгзметтер» бел1мшде шаруашылык кызметшщ накты турлер1 керсетшёд! .

«К^кьпстары мен мшдсттемелерЬ бел1мшде бел1мшенщ басшылык пен баска белш ш елерге жэне езге уйымдар га катысты алганда орьщцайтьш мщцетгемелер1 мен кызметтерш жузеге асыруга кажетй кукыктары ашылады .

«Жауапкершшк» бел1мшде мщдеттемелердщ мезплшде орындалмаганы немесе сапасыз орындалганы ушш, ягни, бершген кукыгын дурыс пайдаланбаганы ушш бел1мше басшысьш кандай, кай мелшерде жэне юм жауапкершшкке тартатьшы сипатталады .

«взара карым-катынас. Байланыстар» б елш щ д е аталган бел1мше к1ммен жэне кандай багытта эрекет ететйй, юммен б1рлесш жумыс жасайтыны т.б. аныкталады .

«Жумысты уйымдастыру» бел1мшде бел1мшеюц жумыс тэрт1б1, кызметш тексеру калай жузеге асатыны, оньщ кайта курылуы мен таратылуы сиякты мэселелер айкындалады .

Уйымдык, кужаттар Бул ережелердд белшшелердщ жетеюшлер1, вице-президент тер жасап, оларды 6ipiHiiii басшы бекггедо. Осы б еи гу сатысында кэсшорын кызметтер1 арасындагы жау апкеррц л ж пен куз1реттерш белу накты жузеге асады .

–  –  –

Жалпы ережелер. Hezi3zi М1ндеттер. Кызметтер1. Кукыцтары мен мгндеттемелерг Жауапкершыт. взара к,арым-к,атынастары. Байланыстары .

Жумыстын, уйымдастырылуы .

Курылымдык, белшшенщ басшысы К,олы Tezi, eciMi, экестщ аты

–  –  –

Лауазымдык нускаулык кэсшорын кызметкерлершщ кукы кты к жагдайын, кызметтерш, кукыктарын, мшдеттер1 мен жауапкершшйгш белгшейдь Жаксы жасалган, тэжрйбеде сыналган кужат ушткерд1 лауазымды кызметке тацдауда жаксы багдар болады. Соган коса ол умггкерлерщ аталган лауазымга алуда келiciM-шарттардьщ келемш елеул1 турде кыскартуга мумкшдж беред!

Тшмд! баскару жумысы лауазымды адамньщ кызмеп мен со л кызметп жузеге асырудагы мумкшджтершщ тепе-тендт аркы­ лы мумкш болады. Лауазымдык нускаулыктьщ тепе-тендт мынаны бйщреда. Лауазымга тек оларды орындауды камтаматарау сыз ететш куралдар аркылы орындалатьш кызметтер гана бершедь Соньщ езш де кукыктары мен мшдеттер1 езара TenecTipmyi керек, ягни ap6ip мшдеттеме б е л г т 6ip кукыкпен камтамасыз e im y i кажет жэне эрб!р кукык тек б е л г М 6ip м ш д е тт ем е л ер д щ аркасы нда ж у зеге а сы р ы луы т ш с .

Ж а у а п к е р н п л ж к е л р м ! мен б и л ж келем 1 де со ла й сэйкестещцршу1 кажет, ягни, 6ip нэрсеге жауапкерпнлж соган сай билгк келемзмен камтамасыз eriJiyi керек жэне керюшше .

Лауазымдык нускаулыктьщ мазмундык балансы кесте туршде былай бершеда .

КЫ ЗМ Е ТТЕР ---------М К Л РАЖ АТТАР

–  –  –

Лауазымдык нуск аулы к мэтшше ец алдымен «Жалпы ережелер» Kipefli. Онда маманнын кызмет аясы, оны тагайьшдау, ауыстыру жэне босату тэрт!б1 белгшенеда, квалификация лык талаптар аныкталады. Сондай-ак ол к!мге багынатыны, юмд1 баскаратыны айкындалады. Бел1мде маман ез жумысында басшылыкка алуга тшс зац акплер1 керсепледо .

«КызметтерЬ 6eniMi маманньщ кызметшщ багыттарьш аныкТайды .

«Лауазымдык мшдеттемелерЬ бел1мшде маманньщ накты мшдеггер1, оньщ баскару процесше катысу турлер1 (баскарады, беютед1, даярлайды, камтамасыз етеде, орындайды, бакылайды т.б.) санамалап к ер сеп лед1 .

«Кхкмктары» бел1мшде маманньщ ез мшдеттемелерш орьш­ дауга кажетп кукыктары аныкталады .

«Жауапкершийк» бел1м1 ез мшдеттемелерш сапасыз жэне ез мезплшде орындамаганы ушш жауапкерлплжп белплейдь «Лауазым бойынша байланыстар» беж мщ це хабар алмасу мен кызметтж езара катьшастар шецбер1, кужаттардьщ ж урпзш у TopTi6i т.б. белгш енедь Лауазымдык нускаулыкты бел1мшенщ басшысы жасайды жэне кэсшорынныц директоры беютедь Уйымдык, кужаттар

–  –  –

Мысалы, «Кэсш керлж icTin непздерЬ атты кггапта лауазьш иесшщ 6ipiHiH мэртебес1, кызметтер1 жэне мшдеттемелер1 былай сипатталады .

Уйымдастыру жэне баскару мэселелер! бойьшша вице-президент бас директорга багынады. О л бар лы к басшылык комитеттердщ, жумысьша, болашак туп и максатты жоспарлауга байланысты ететш мэжШстерге катьшасады.

Уйымдастыру жэне баскару мэселелер! бойынша вице-президенттщ 6eniMi мынадай кызметтердщ орындалуына эюмш шк жауапкершшкте болады:

• жоспарлауды уйымдастыру;

• каржылык жоспарлау мен бакылау;

• ic журпзу жуйес1;

• болашак жоспарлау .

Уйымдастыру жэне баскару мэселелер! бойынша вице-пре­ зидент:

— компания мен оньщ бэл1мдер1 ушш олардьщ табысы мен активтерш кыска мерзййдд жэне узак мерз1мд1 жоспарлаудьщ эдктерш усынады, сонымен 6ipre, макулданган эдаетерда енгазщ, колдану туралы еюм береда;

— к ом панияны ц каржы ж оспарлары мен ола р д ьщ нэтижелерш тусщдарш талдайды;

— фирманьщ бас белЫшесшщ уйымдык курылымьш карастырады жэне кабылдаган бюджеттщ орындалуына басшылык жасайоы;

— баскару кызметшдеп мацызды орьщдарга кардрларды тан­ дап усынады;

3 тарау — каржы операцияларьш жоспарлау бойынша зерттеулер журпзед1 (18, 87-88) .

–  –  –

Б ул кужат дэстурл1 турде «IuiK i ецбек тэрп бш щ Ер ежей» деп аталады .

Онда жумысшыларды жумыска алу, босату тэрт1б| кесшорьш мен кызметкерлердщ непзп кукыктары, мшдеттер1, кэсшорындагы ецбек шарттары мен уйымдастырылуы аныкталады. К.ужат ецбек туралы зацга непзделед1, жумыс 6epymi мен жумысшыныц езара катьшасын реттейдь К,ужаттыц у л п а мынадай деректерден турады: кэсшорынныц атауы, кужаттъщ аты, куш, HQMipi, шыгарылган орны, мэтшнщ такырыбы (жеке курам туралы), бекпу б елп а (гриф), курастырушылардьщ бурыштамасы (виза), кужаттьщ ецбек ужымымен келкйлгеш туралы белись «Ж алпы ережелерде» ереженщ кукыктык непз1 аныкталады, мамандардыц санаттары белпленеда (басшы кызметкерлер, кыз­ меткерлер, жумысшылар) .

«Жумыскд алу» бел1м ш де т у р ш санаттагы кы зм еткерлерд1 ж у м ы с к а а л у д ы ц TepTi6i м е н мерз1м1, е ц б е к к аты н астар ы н р е ы м д е у д щ T ep ri6 i ту с ц а д р ш е д ь «Жумыс уакыты мен демалыс уакыты» бел1мшде жумыс аптасьшьщ, жумыс куншщ узактыгы, демалыс кундер1, мерзшшен артык жумыс ктеудщ шарттары белпленедь «Е цбек д ем а л ы сы » бел1мш де д ем алы сты ц узакты гы, кезецдер1, акы телеу жэне демалыстыц эртурл1 турлерш а лу ­ дыц тэртЩ карастырылады. Демалыска шыгу кукыгыныц болуына ел1м1здщ зацымен к етд щ к бершедг Ережеде бул кукык бузылмауы тшс .

«Iccanap жэне ауыстыру» бел1мшде (бул жерде eKi белш бо­ луы мумкш) баскару icTepiHiH Mep3iMi, шарттары жэне тэрпб1 белпленедь «Ецоскакы, элеуметтк сакгандыру жэне етемакы телеу» бел1м1 ете мацызды бел1м болып есептеледь Бул белзмде ецбекакыньщ Typi (келасшд! немесе мерз1мд1), ецбеп ушш сыйакыныц колема мен шарттары, ецбекакьшы телеудщ кезецдер!, етемакьшыц межыер! мен телену Tepri6i аныкталады .

VУйымдык, кужаттар

«Мадахтау жэне жазалау шаралары» беш м ш де моральдйс жэне материалдьгк, м адактау, ж азалауд ьщ турлер!, шарттары жэне

T9pTi6i белиленедо:

«Кфвметтен босату» бел1мшде эртурл! санаттагы жумысшыларды кызметтен босатудьщ шарттары мен TopTi6i, б ул жагдайдагы кегалдйстер мен етемакылар карастырылады .

К,ызметке алу, босату, жазалау ж онш деп ецбек даулары багыныш тылык немесе зацдар непзш де шеипледь М уны «Ецбек дауларын карау» атты 10-бап карастырады .

ЛQ Ш тат О KecTeci К эсторы н н ы ц курылымы, сандык курамы, 6ipimnin;eH, «К у р ы л ь ш жэне штат саны» деген кужатта б е к т л е д ь Кужаттыц мэтш дж б е л т кесте тургнде орындалады .

Онда кэсшорьшньщ барлык курылымдык белгмшелер1, оларга юрпз1лген кызмет Typnepi жэне эр кызмет Typi бойынша штаттык тулгалар саны корсетшед1 (2,6) .

К,ужат кэсшорьшньщ блаш асш де жасальш, оган басшьшьщ орьшбасары к о л кояды, бас есепшшен к елю ш п, 6ipiHmi басшы беютедг К э с то р ы н н ы ц лауазымдык жэне сандык курамы, жалакы коры корсетшш, «Ш тат кестесшде» бекМледа. Ол кэсшорьшньщ блаш асш де толтырылып, кызмет турлерш щ Ti3iMi, штаттык тулгалардын саны, кызмет акысы, косымша акы жэне жалакыньщ айльпс, коры туралы мэл1меттерд1 бередь Ш тат кестесше кэсш орын басшысыньщ орьшбасары к о л койып, бас е с е т п м е н к ей сш е отырьш, кэсшорын басшысы бекггедо Бекиу белпсш де к эсто р ы н н ы ц жалпы штат саны, ецбекакьшьщ айлык коры корсетшедь Б ул аталган кужаттарга тек директордьщ буйры гы мен езгерютер енпзшедо .

Кужат Typi:

–  –  –

белгшейтш хаттаманыц 6ip белш болып табылатын шеппмдер шыгара алады .

Мазмуны жагынан буйрыктар eici турге белшедк непзп кыз­ мет бойынша жэне жеке кызметкерлер к^рамы бойынша буйрыктар .

Heri3ri юызмет бойьшша буйрыктар ощцрю icTepi, жоспарлау, есеп беру, каржыландыру, несие алу-беру, тауарлар отвозу мен кызмет корсетуд1 усьшу, уйымдастыру мэселелер1 бойынша баскару жешндеп щеппмдерд1 белплейдь Олар сондай-ак, жогары органдардьщ шешшдерш орындау, шаралар белплеу, орындау Mep3iMi мен бакылауды жэне оган жауаптыларды аныктау керек болганда шыгарылады .

Буйрьпс нормативп жэне жекелж болуы мумкш. Мысалы, ецбек тэрпб1 ережелерш бекпу туралы буйрык директордан бастап, барлык кызметкерлерге катысты, сондыктан ол нормативт1 болады. А л етемакы телеу туралы буйрык жеке адамдарга катысты болгандыктан ж екелж болады .

Буйрыктыц жобасы кэсшорын мамандары тарапынан эз1рленедд де, орынбасарлармен, кызмет бабы бойьшша бастыктармен, зацгермен, бас бухгалтермен (каржы жоншдеп), кадрлар б ей ш бастыгымен к ет сш п, директор кол кояды. Буйрьпс, беру тэрпб1 бузылганда, оньщ зацды купи жойыльш, Kepi кайтарылады. Буйрьпс жобасына оньщ кажеттМн, зандылыгьш непздейтш кужаттар коса пркеледь Буйрьпс, егер оньщ мэтшшде езге мерз1м керсеплмесе, кол койылган куннен бастап кушше енедь К,ол кою кукыгына мекеме басшылары, олардьщ 6ipii-nni орынбасарлары, сондай-ак б ш к п л т жогары жэне басшыныц тапсыруымен кейбхр кузырлы адамдар ие бола алады .

Егер мэтшде буйрьпстыц аякталу мерзей керсеплмесе, оньщ купп туракты болады. Оньщ кушш мекеме басшысы жаца буйрык шыгарып кана жоя алады, немесе жогары кузырлы орган, немесе сот жояды .

Непзп кызмет бойынша буйрыктар кэсшорынныц благаасше толтырылады жэне мьшадай деректерден турады: кесшорьш атауы, кужат туршщ атауы (буйрык), Mep3iMi, индексi (HOMipi), мэтш такырыбы (беюту туралы, тапсырма туралы т.б.), бакылау туралы белп, мэтш, койылган кол, бурыштама, кужаттьщ орындалганы туралы, мэл1меттердщ магнит таспасына аударылганы туралы белп л ер .

4 тарау

Кэсшорын блаиккшдеп буйрыктьщ улгш темендепдей:

–  –  –

Буйрыктьщ мэтнп ею белистен турады: белплеупи жэне жарлык .

Белплеунп б елж т е m i d i |стё|дщ мак,сат-мшдеттер1, буйрык шыгарудын, себептер1 баяндалады, не буйрык шыгаруга непз болган кужатка с1лтеме жасалады .

Ж арлык б о л т жеке ж олга жазылган «Б У Й Ы Р А М Ы Н » деген сезден басталады. М этш н щ б ул бел1мшде орындалатын icTep, оган жауапты адамдардыц аты-жеш, лауазымы, icKe асыру Mep3iMi керсетшедь О л араб санымен нелпрленетш тармактарга белш у1 м ум ю н. Эр тармак у ш и ш н жак буйрык рай ырыксыз eTic тулгасьш дагы етютнстен (тапсырылсын, жариялансьш т.б.) ж эне буйрыкты орындауш ыны (лауазымды адамды немесе бел1мшеш ) керсетуден басталады.

Орывдауга жауапты лыкты:

«Б уй р ы к ты н оры н д а луы н бак ы лау (лауазы м ы, аты -ж вш ) ж уктелсш » деп керсетшедь Ж екелеген тапсырмалар буйрыкка косымша ретшде 6epmyi м ум ю н жэне буйрык мэтшшде оларг^ сштеме жасалуы тшс (косымшага сэйкес). Егер косымшалар б1рнешеу болса, олар­ дьщ эркайсысы нем1рленед1 .

Буйрык пен косымшалардьщ 6errepi б1рьщгай к ужат туршде немфленедь 1с жузшде кейде тупнусканьщ кандай да 6ip белш гнщ уз±нда нускасы ретщде буйрыктан кеипрме даярлау каж еттт туындап жатады .

Буйрыктан конирмеде жарлыкка дешнп барлык деректер сакталады, ал жарлык, бел1мшен тек нактылы со л жагдайга кажет маглумат альшады. Кеипрме де узщ щ нуска сиякты куэландырылады .

Бyii рык-жар лык, кркаттары л а Нускаулар мен ЧЛШ жарлыктар Н ускау — акдаратть1к,-0д1стемешк немесе уиымдастырушылык, сипатка ие кужат. Н ускаулар буйрык, нускау, ж арлы ктардьщ о р ы н д а лу тэрт1бш т усн о д р ед ьНускауга к о л кою кукыгына 6ipii-nni басшы, бас мамандар ие .

Нускаудыц мэти-н буйрыктагыдай белп леун п жэне жарлык болистершен турады .

Бслплеугш белш : «орындау мак,сатымен», «соган сэйкес», «мак,сшпында» деген сездермен басталады. Ж арлык б е л т буйрыкта­ гыдай куры лады .

Ж арлык — баскарудыц ш угы л м эселелер! бойынша шыгарылатын кукыктык акт. Оган директордьщ орынбасарлары, ез ею летп лж тер! шегшде курылымдык бел1мше басшы лары к ол кояды .

Жарлыктьщ мешй буйрыктагыдай курамды белйстерден турады .

Жарлык кужатыныц сапалы болуы niiiiiMi жагынан дурыс болуына гана емес, мазмуны жагынан то льне,, анык, д ел болуы на да байланысты.

Теж1рибе керсеткендей, буйрыкты куруда кебшесе мьшадай кателер ж1бершед1:

— К,ужатты шыгаруга себеп болтан дэлелдердо талдаудын орньша кабылданган шеиймге байланысты басшыны актау орьш алады;

— Жарлык кужаты 6ip м езплде б1рнеше адамга немесе б!рнеше белшшелерге катысты больш келед1 де, кшге не ютеу кажеттт накты айтылмайды;

— К,ужат не шамадан тыс накты больш келед1 де, орындаушыньщ бастама керсетуге ьштасьш жояды, не буйрыкты орындаудьщ оган бурыннан жаксы таные жолдары мен едю-тэсщцерш керсетедд;

— К,ужатта оны орьшдауга жауапты адамдар аталмайды, Mep3iMi керсетшмейдг, — К,ужатта «денгейш кетеру керек», «жогарылату кажет», «темендету кажет» т.б. осындай жалпылама нускаулар болады .

Накты юмге арналганы, орьшдалу Mep3iMi керсетишегендцстен, бундай нускаулардьщ орындалуын тексеру киын болады .

Мун дай «жалпылама басшылык» — жаман эдет, мэшлз-магынасыз ic .

(§ 4 тарау Баскарудьщ жетшмеген шешшдер1 — басшынъщ б ш к т ш п н щ тем ен е к е н д т ш ц Gejirici .

К а у л ы л а р, ш еим м дер, /А

-Jj J j ха т т а м а л а р М ундай к укы к ты к актшерд1 а лк алы к баскару органдары кабылдайды. К.Р Азаматтык К одексш е, баска да зад ш ы гару актугерше сэй кес м ем лек етп к баскару органдары мынадай жар лы к кужаттар шыгарады: М и ­ нистр лер К а б и н е т — каулы лар; П рем ьер-М инистр ж эне оньщ орынбасарлары — жарлыктар; м инистрлж тер — министрлердщ буйрыктарын, алка шепнмдерш; комитеттер мен комиссиялар — каулы лар, буйрыктар, нускаулар; кооперативтж уйымдар — ш ещ щ дер; когамдык уйымдар — каулы лар, жар­ лыктар (17) .

Y n ric i жагынан эр тур л! кужаттар шыгаруга е ю л е т п орган дардьщ б1рлескен жарлык кужаттары «б 1 рлескен шеипм» туршде шыгарылады ж эне о л ш еш ш б у л кужатты кабылдаган уйымдардьщ эркайсысы уш ш кукы кты к куш ке ие болады .

Мэселелерд1 талкы лаудьщ барысы жэне алкалы к органдар отырыстарында, кецестерде, жиналыстарда, мэжЬпстерде кабылданган шешшдер хаттамаларда белгш енш отырады .

Хаттамалар м эж Ш с барысыныц жазбасы, стенограммалар, м эж ипсп отюзуге дайындалган дыбыстык жазбалар мен материалдар (баяндамалар, со й леулер, аныктамалар мэтшдер1, к аулы ), шепйм жобалары (кун тэрт1б1, т1ркел1м кагаздары, к е л к ш кагаздары т.б.) непзшде толтырылады .

Егер м эж ш с барысы стенограммага жазылса, стенограмма мэтий а ш ы льт, куэландырылады да, хаттамамен 6ipre сакталады. К ино-, фото-, бейне-, аудио- кужаттарды сактау бойынша М ем лекетпк архивтщ ерекше ережелер! бар .

Хаттама — жиналыстарда, кецестерде, конференцияларда жэне алкалык органдардьщ мэжшютершде мэселеш талкы лау мен шеппм кабыддаудьщ барысы туралы мэл1мет беретш кужат .

Толтырудьщ тэс1ла мен колема жагьшан хаттамалар стеног­ рафия, фонография, конспект туршде жэне сойлеген создердщ мазмуны жазылмаган ыкшамды турде болып келу1 мумкш .

К,ыска хаттам аларда (о н ы ц м э т ш ш д е ) к у н тэрт1б1, сойлеупйлердщ аты-жеш, сойлеген создершщ такырыбы жэне Буйрык-жарлык кужаттары кабылданган шешзмдер керсетшедь Свйлеген сездершщ толык MaTiHi келпршмейдо .

Толы к хаттамаларда свйлеген сездердщ, барлыгы кврсетшедь Хаттаманьщ толыктык. дэрежесш жиналыстьщ e3i айкындайды. Бул жагдайда кужаттьщ зацдылык жарамдылыгын камта­ масыз ету кажет. К,ужаттыц зандылык жарамдылыгы барльпс, кажетп деректермен, олардьщ дурыс толтырылуымен жене хаттамадагы мэлшеттердщ шындыкка сэйкесттмен аныкталады .

Мысалы, жиналыска катысушылардьщ санынын, корсетшу1 манызды, ол кабылданган шешшнщ жеткЬшсй дауыспен кам­ тамасыз етшгешн керсетед1 .

Хаттаманьщ деректемелерк мекеменщ атауы;

кужаттьщ атауы; мэжш стщ вткен куш; индекс!

(HeMipi); мэжш с вткен орын; беюту гриф1 (егер кажет болса); такырыбы (жиналыстьщ, алкалык органньщ атауы); мэтш .

–  –  –

Акпараттыканьщтамалык кУж аттаР П Кызметт1к UQ хаттар Ак.паратгык.-анык.тамалык кужатгарга хаттар, жеделхаттар, теле фонограмма лар, акплер, аныктамалар, маглумат хаттар мен тусшис хаттар, арыздар т.б. жатады. bind, тыск,ы акпараттык-аныктамалык кдтынас хаттар бас­ кару кужаттары келемш щ 80 пайызьш курайды .

Бастамальщ хаттарга мыналар жатады: сурау салу хаттары, отшил хаттары, ескерту жэне хабар лама хаттары, жарлык, хат­ тар, шеспе хаттар. Жауап хат турлерЬ акпараттык, тусщщрме, руксат, тыйым салу хаттары т.б. (4, 226) .

Жогары мекемелер мен уиымдардан тусетш хаттардын мазмуны эдетте нускау, тусцщ ру, ресми сурау салу туршде болады .

Салага багынышты мекемелер хабарлар, суратулар ж!беред1. Тен дэрежедеп катарлас мекемелер эпш ш, усыныс, растау, хабарлар т.б. алмасады .

Хаттар арнайы кагаздарга (К,осымшаны карацыз) толтырылады жэне мьшадай деректемелерден турады: кабылдаушы, бурьпнтама, бакылау 6enrici, мэтш такырыбы, мэтш, косымшаньщ бар екеш туралы б е т, колы, орындаушы туралы белп, мэл1меттердщ магнит таспасына аударылганы туралы белп, хаттыц келш тускеш туралы белп .

Хат мэтш, эдетте гщей, ею белЬстен турады. Алдымен хатты жазуга себеп болган жагдайлар (фактшер, окигалар, ©зге кужаттарга сштемелер) керсетшеда, содан кеган корытьшды, усыныс, отшйн- плектер жазылады .

Мэтщгй курастыруда мынадай грамматикалык улп лер пайдаланылады: вттемт, вттемЬ, кэсторын втМш жасайды, бас­ шылык, пен ецбек ужымы вттш жасайды, усыныс енгЬелпз, усынамыз, хабарлаймыз, myciHdipeMi3, мэлт етем1з т.с.с .

§ Лкд ара ггык,-анык;гамалык, кркаттар

–  –  –

Егер кужатты орындаушылар саны б1рнеше адам болса, олардьщ 6api де бурыштама белгще керсейиедь Bipimni аталган адам орьшдауга жауапты больш саналады .

Белп он жактан «кабылдаушы» мен «мэтш» деректемелершщ аралыгьша койылады .

–  –  –

Ж еделхат (телетайпхаттар^- акпарат беру эдаа (телеграф) жагынан б1рдей, эртурл1 мазмундагы кужаттардьщ ] жалпы турдеп жинактама атауы .

Жеделхаттьщ ппше мьшалар к!ред1: кай категорияга жататыны туралы белп (укшеттж, халыкаралык, жедел, категориясы жок, кезектен тыс, шторм, байланыс, апат); мекен-жайы, мэтша, мэтгнге кол койган лауазымды адамньщ аты-жеш, жДберуий уйымныц байланыс мекен-жайы, жДберуип лауазымды адамньщ Колы, мер, куш .

Жеделхаттар сондай-ак тапсырылганьш ескертетш, талап ету 5 тарау бойынша алатын, кабылдаушыньщ ез колына тапсырылатьш, жетюз1лш бершетш, жауабына акысы теленген турлерде де бо­ лады .

Жеделхаттар мен телетайпхаттар арнайы баспахана кагаздарына толтырылады, олар жок. болса, кажет пшнмдеп жай кагазгатолтырылады. Жеделхаттьщ еюшш данасы (KemipMeci) уйымньщ ic кагаздарында сакталады .

Оньщ мэтшше ерекше телеграф стай тэн: квмекзш сездер, шылаулар, жалгаулыктар, тыныс белплер1 болмайды. Коп белгш турлер1 болмаса, сандар созбен жазылады. Мэтш кыска, жинакылыкты кажет етед1, eKi ушты, астарлы болмауы тшс .

Еиушты тусппк тууы мумкш жагдайда тыныс белплер1 кысКарган создерден куралады: НКТ-нукте, Y T -y T ip, К,Т-кос нукте, ТР-тырнакша, HP-HOMip .

Халыкдралык жеделхаттар орыс жэне латын шрифтер1мен басылады. Халыкаралык жеделхат мэтйп 1,5 аралыкта, таска басылган эрштермен, жаца жолсыз, тасымалсыз, тузетулерйз басылацы .

Хальщаралык жеделхаттьщ мекен-жайы болхмшде жеделхат­ тьщ категориясы туралы белп, кабылдаушьшьщ аты, ж1бер!лген елдщ атауы корсетшедь Мэтшге уйым басшысьшыц колы койылады .

Халыкаралык жеделхаттьщ сол жак, теменп бурышында HOMipi, куш, орьшдаушыньщ аты-жош, кызмет телефоныньщ HOMipi керсеттледо (2, 36) .

Телефонограмма мынадай деректемелерщ камтиды:

кэсшорынньщ атауы, кужат Typi, кабылдаушы, куш, индекс^ мэтин, колы, ж1бер1лу уакыты тура­ лы белп, телефонограмманы кабылдаган жэне берген адамньщ лауазымы мен аты-жош .

Телефонограммалар 6ip данадан жасалып, оган басшы не орындаушы кол кояды. Мэтон 50 созден аспауы керек. Теле­ фонограмма б1рнеше кабылдаушы бойынша бершсе, онда кабыл­ даушы мекемелердщ Ti3iMi мен телефон нем1рлер1 коса бершедь

Телефонограмманы бергенде мынадай усыныстарды ескерген тшмд1:

Акдараттьщ-апьктамалык; кужаггар

•карапайым жэне жедел хабар беру;

•жазудыц дурыстыгын кайталап оку аркылы тексеру;

•кисыны курдел1 мэтшдерд1 ж^бермеу;

•сирек колданылатын сездерд1 пайдаланбау;

•угы ны луы к.иын сездердщ эрштерш жеке-жеке атап беру .

Эдетте, телефонограмма аркылы кецеске, кездесуге, тагы баскаларга шак,ыру ж1бер1лед1 .

Баяндау C/QwQ хаттар

–  –  –

Аныктама жогары турган органньщ немесе лауазымды адам­ ньщ нускауымен жазылады. Ол кажет ететш мзлшеттерден гана турады — усыныс, корытынды болмайды .

Мекеменщ ез ш ш е кажет аныктамага соны жазушы адам к ол кояды, жогарыга ж1бершетш аныктамага мекеме басшысы кол кояды .

Аныктамалар да баяндау хаттарга тан деректерден турады .

Аныктамада б1рнеше меселелер камтылса, мэтшш бДрнеше белЬске белген немесе кесте туршде курастырган жен .

Жеке адамга байланысты аныктамалар (мекемедеп жумысы, лауазымы, окуы, рйркедща т.б.) кальшты кагаздарга толтырылып, кадр 6efliMi бастыгыньщ не кесшорьш басшысьшьщ жене бас бухгалтердщ колы койылады, мермен куеландырылады .

А кт — 6ipHeme лауазымды адамдардыц белйщ 6ip фактпн не окиганы растап к ол койган кужат Typi. Актгш жеке адам (тексеруип — ревизор, сарашиы — аудитор, инспектор) толтыруы да мумкш .

А кплер кесшорынныц не оньщ белгмшесшщ жене жеке ла­ уазымды адамдардыц кызметш тексеру корытындысы бойьш­ ша, му л о т не кужатты кабылдау-епазу, обьектйн немесе тауар-акшальщ багалы заттарды кабылдау кезшде жасалады .

Актще мьшадай деректер болады: кесшорьш атауы, кужат Typi, куш, индекс^ жасалу орны, бекггу белгйп, такырыбы, MeTiHi, косымшасы бар екеш туралы белп, колы .

AKTire комиссия терагасыныц ж ене м уш елерш щ к олы к о ­ йылады .

Актш щ MeTiHi ejeci белпстен: ю ркпеден жене белгшёунп белжтен турады .

Юркпеде актпи жасауга непз болтан кужат T y p i, оньщ HeMipi, куш керсетшеда. Ары карай лауазымдары керсеплген комис­ сия курамы, сондай-ак тексеру кезшде болтан адамдардыц Ti3iMi аталады .

Белгшеуш белкшде комиссия жумысыньщ максат-мшдеттер^ м е т баяндальт, айкындалган фактшер реамделедд. Акшйц саны муддел! жактарга кажетп мелшерде жасалып, метш соцында керсетшед1 .

Акт жасалган соц, комиссия оныц мазмунымен актще аталган адамдарды колхат алып таныстырады .

Акт BKiMinmiK тарапьшан бекш ж п, баскару шеипмдерш шыгару ушш непз болады (17, 174) .

Ецбек кдтынастарын кужаттау

–  –  –

Ж оспарлау ж эне кызметкерлерд1 баскаруды уйымдастыру м эселелер ! еткен бел!мдерде сез болды. Ецщ к е л е а ею м эселеге: баскару ж эне есепке алуга токталамыз .

Бос турган кызметке умгткерлерд1 иитен элд е сырттан 1здеу м эселесш е коптеген фирмалар стратегиялык м э т бар м эселе ретгнде карайды .

© з кы зм еткерлерш ен ум1ткер ipiKTeyijiH б1рнеиге ж олы бар .

Басшылардан усыныс хат а лу — оте жш колданы латы н тэс1л .

Keft6ip фирмалар б ар лы к к ы зм еткерлерге катысты т о л ы к м элш еттер жинакталган компьютерлeвдipiлгcн акпарат жуйесш пайда ланады .

6 тарау Жалдаудыц баска эдай — сырттан жумысшылар шакыру. Бул acipece топтал жалдауда жэне жогары Шлжп жумысшыларды шакырганда манызды. Жумыска тартудьщ непзп т э с т хабарландырулар тарату больш табылады. Арнайы б и т а бар жумыс­ шыларды жалдауда тжелей институттар мен университеттерден тарту 9flici колданылады. Сондай-ак. ецбекпен камтамасыз ету бюро лары мен нарыктык делдалдар да бар .

Умйкерлерд1 енбек нарыгьщца ipiKTey — фирма ушш жауап­ ты сэт. Дегенмен бул ею жакты процесс. Фирма умйкерщ кабылдау элде кабылдамау керектггш шешед1, ал умпкер — жумыс туралы усьшысты кабылдай ма, жок па, соны шешедт Жалдау процедурасы темендегщей кезецдерге белшеКтену!

мумкш:

Бшктщ(К талаптар, аныктамалык мэлшеттер, сондай-ак усынылган жумыс туралы бшшш тексеруге арналган сурактар бершген формапы толтыру .

Алдьш ала белпленген сурактар бойынша ауызша эцпмелесу колданылады. Эцпмелесу турщ арнайы улгщеп тесплермен аякталады. Бул тестшер кецсе кызметкерлерше арналган типтж тестшер немесе менеджерлерге арналган психологиялык тесплер болуы мумкш. Менеджерлжке умггкерлер кейде олардыц келеш ектеп шешшш айгактауга мумкшдж беретш кжерлж ойындар аркылы тексеруден етед1 .

Усыныс хаттар (мшездеме) форманьщ толтырылуы мен алгашкы энпмелесудщ. шьшдыгьш тексеруге кемектеседд; еюшшден, баска адамдардьщ ушткерге калай карайтьшьш бшуте мумкшдж бередд .

Умггкердщ болашактагы басшысымен арадагы жан-жакты ецпмелесу1, б1ршшщен, алдьщгы кезендердеп жеткипкйз б о л ­ тан мэл1меттердо толыктыруга мумкшдж бередь Екшшщен, ушткердщ карым-катьшас жасау, ужымга сщш кету мумкшдтм тексередт Бул кезец умпкердш, болашактагы аз жумысы тура­ лы сурап алуьша мумкшдщ беред!

Сьшау объективп болу ушш мундай эцгшелесуге басшыдан езге тагы 2-3 адам катысады .

Коптеген фирмалар кез келген жумыска алуда емтихан кабылдауды колданады. Keft6ip жумыс турлер1 (журпзуцплер, ушкыштар, спорт нускаушылары, т.б.) умггкерлерден белгш 6ip физикалык стандарттарды кажет етед1. Кей жагдайларда емтихан жумыс орньшдагы каушшзддк ушш, медициналык каушйздж жэне т.б. ушш кажет. Кейде турл1 децгейдеп карым-катынас жасау ушш белгЪн 6ip п л д ! 6jbiyi мацызды болады .

Ецбек кдтынастарын кужапау Егер умггкер ipixiey процестершдеп кедерплердщ бэршен етсе жэне ецбек к етсш ш щ шарттары ею жак ушш де канагаттанарлык, epi шындыкка жакын болса, ресми усыныс жасауга болады. Осыдан кешн жалдауды кужаттауга болады .

Фирма жалдаудыц кез келген зацды ул п сш колдануга кукылы. BipaK жалдау барлык жагдайда ецбек туралы колданылып журген зацдарга сэйкес зацды турде реомделу1 кажет .

ft 0\ © T iH im, келкЛм,j j i JO туйш турлер1

Жумыска кабылдану кезшде ум1 ткер отшпи жазады, бул оныц ресми тшеп, epi штатка пркеу ушш непз больш табылады .

втш ш мэтшшде жумыска алу туралы тшеп баяндала­ ды, мамандыгы, Kaci6i, квалификациясы мен o3i сурап отырган кызмет Typi керсетшещ .

©TiHim колмен жазылады жэне томендепдей деректемелерден турады: кабылдаушы (юмге); авторы, автордыц мекен-жайы;

кужаттьщ Typi (отшйи); м э п т ; отшгш иесшщ колы; жазылу Mep3iMi .

©тшйите «юмнен» деген улгщеп керсетюштер жазылмайды, сондай-ак «С1зден отшш сураймын», «алдьш ала рахмет айтамын», «соган коса» жэне т.б. архаизмдер колданылмайды. втш ш А4 форматгагы калыпты кагазга толтырылады .

Жумыскд кдбылдау туралы етшш мынадай улпде болады:

–  –  –

©йнш гке к,ажетт! езге кужаттар: ем1рбаян, кадр лык, есепке алу жеке кагазы немесе анкета; усыныс хат (мшездеме); анкета мен к у э лш с е кажет фотосурет; 6m iM i немесе кэы би квалификациясы туралы кужаттьщ K o m ip M e c i коса пркелед1. Телкуж ат жеке керсет1лед1. Ецбек туралы Зац Кодекс! (Е т З К ) мекемелерден занда керсетшмеген кужаттарды талап етуге тыйым салады .

К ей ш п кездер1 кейб!р фирмалар жумыска алуда аталган кызметке альшатын умггкер туралы объективп мел1меттер бершген туйш (резю ме) талап етуде .

Т у ю н ш ц курамьша темендегщей деректер к1ред1: кужаттьщ аты (туйш ); туган жылы; отбасылык жагдайы; уйш щ мекенжайы; уш нщ телефоны; жумыстагы телефоны; б Ъ т п (н е т, кашан 6iTipreH, мамандыгы); жумыс орны мен мамандануы;

бурынгы жумыс тэж1рибеа; шет т1лдерш бшу дэреж еи; оргтехникамен жумыс 1стей 6ibiyi; жеке сапалык касиеттерД; неге э у е с т т ; кабылдануы мумкш кызмеп. Барлык деректер табулятордыц недщк децгешнен бастальш азат жолсыз жазылады, 6ipaK эр дерек жеке жолдан басталады .

Ж еке карточкасы калыпты гшшмде (т2 n iiu iM i) болады жэне оган барлы к талап еп лген мэл1меттерд1 ен п зу кажет .

Баска кызметке ауысу туралы етщ щ эзгеше толтырылады .

Оньщ калыпты nirniM i Г О С Т талаптарьша сэйкес со л мекемеде жасалады .

Ондай егшшггщ yinci:

–  –  –

Казак; улт ык; т т ехникалык, университеты 6imipyiMe байланысты мет 1 вткау бвл(мтщ UHsicempi кызмепине ауыстыруыцызды сураймын .

Жеке к,олы т шшштштжшт1 жшшшжшжтт№шшштшжтшттшжшжттш Демалыс алу туралы етппш арнайы бланкйге толтырылады;

м ер зМ туралы акпарат колмен жазылады. Отйнштщ б ул туршде Ецбек кдтынастарын кркаттау беттщ арткы жагында демалыска белшген айлыктьщ ece6i жа­ зылады .

Кдзметтен босату туралы етшпп деректемелерд1ц курамы мен толтьфылуы жагынан баска жумыска ауысу туралы ета-пшке уксас .

Оку демалысын алу туралы етшш жэне жуки болуына не­ месе босануына байланысты т.б. эшйш турлершщ, мэтшшде соны растайтын кужаттардьщ (о к у орнынан аныктама, аурулык кагазы жэне т.б.) бар екендт керсетшедь Бул кужаттар етшпнке коса Т1ркёлед .

Кезекй ецбек демалысьш алу м эселеы не б е к т л г е н дема­ лыс Kecreci аркылы, не жеке етшшп бойынша шешшедь Нарыктык катынастарга кэшу ©Mipre ецбек катынасыныц 1М жаца турш — кеЛ1С (ецбек келюшйн, ецбек шартын) тол гыруды экелд!. Келгстнщ жумыска алу туралы этМштен непзп езгеш елт, келютмде зац алдьгада тец eKi жактыц келюшген мшдеттер1 мен кукыктары, жалдау ережелер1 жэне ецбек дауын шешудщ TepTiGi керсётшедь Келюш темеццегщей мщдетп деректемелерден турады: кужаттыц аты (келюш, ецбек кедаам т.б.); мерз1м1; индекс^ тОлтырылган орны; мэтш; еюжактыц колдары; мэр. Келюш эр жакка б1р-б1рден eKi тупнускада жасалады.

Ецбек кел!сшшщ улп ретшдеп nimiMi:

KEJ1ICIM I 00.00.00 .

№ Алматы к,аласы р Бip жагынан: фирма (атауы), оныц Жаргы негЫнде эрекет emyiui дирек- | торы (mezi, аты-жвт), будан api «Жалдаушы»; емнии жактан: вз атынан Щ эрекет emyuii азамат (mezi, аты-жвт), будан api « Жумысшы» томендег(дей щ мэселелер бойынша KeAiciM жасасты:

1. KejiiciM заты. 2. Ецбек шарты. 3. Ецбек ак,ысы. 4. Ецбек mapmioi. Ц

5. Демалыс шарты. 6. Элеуметтт K,aypici3deHdipy мен камтамасыздандыру. 1 7 KeAiciM мерзйи жэне келктдг бузудыц mapmi6i. 8. Баска шарттар. 9. EKi 1 .

(§ 6 тарау К,Р-ныц ецбек туралы жаца Зацында жумыс беруип мен жумысшылардыц еюлетп адамдары (кэстодак) кол койган жеке ецбек шарты (ЖЕШ) жэне ужымдык шарт толыктай сипатталады. ЖЕШ-ньщ мэши мыналардан турады:

1) тараптардыц деректемелер1;

2) ецбек кызмеп;

3) ЖЕШ-ньщ Mep3iMi;

4) ецбек шарттарын жузеге асырудыц бастапкы MepsiMi;

5) ецбек шарттарыныц сипаттамасы;

6) жумыс уакытьшыц жэне демалыс уакытыньщ тэрпб1;,

7) жалакыныц жэне ецбекп коргаудыц шарттары;

8) жумыс берушшщ кукыктары мен мшдеттер1;

9) жумысшьшьщ кукыктары мен мШдеттер1;

10) ЖЕШ-н езгертудщ, бузудыц жэне узартудыц тэрпб!;

11) етемакыны телеудщ жэне кешлдеме берудщ TepTi6i;

12) тараптардыц жауапкершшн!

Тараптардьщ езара кедю М бойынша жеке ецбек шартына баска да шарттарды енпзуге болады (9, 11) .

П Q) Жеке курам бойынша vOwO буйрыктар Жеке курам бойынша буйрыктар аркылы жумыска кабылдау, кызмеп бойынша ауыстыру, жумыстан шыгару, демалыс беру, мадактау жэне жазалау рес1мделе&ь Мун дай буйрыктар непзп кызметке катысты буйрыктардан белек журпз1лш, оныц ею тур! де б1ркелю бланюлерге толтырылады .

Жеке курам бойынша буйрыктар мэтшшщ такырыбына жумыща алу, баск,а жумыща ауыстыру, жумыстан шыгару, де­ малыс беру туралы жэне т.б. атаулар койылады .

Мундай буйрыктардьщ мэтшшщ белплеуип белшнде непзп кызметке байланысты буйрыктарда мшдетп саналатьш «БУЙЫРАМ Ы Н » сез1 болмайды. Сондыктан жеке курам бойьшша буйрыктар нускаулык эрекеттердо б1дщретш КДБЫЛДАНСЫН,

ТАЕАЙЫНДАЛСЫН, АУЫ СТЫ РЫЛСЫН, ШЫЕАРЫЛСЫН,

ДЕМАЛЫС БЕР1ЛС1Н, ЖОЛСАПАРЕА ШЫК.СЫН т.б. сездермен басталады .

Ецбек кдтынастарын кужаттау Жеке курам бойынша буйрыктардыц жай (жеке) жэне курдеш Typnepi болады. Жеке буйрыктарда 6ip кызметкер туралы акпараттар бершедд. Атап айтканда, этикалык жаты ескершш мадактау жэне жазалау туралы буйрыктар белек толтырылады .

Жиынтык, буйрыктарда эртурл1 баскарушылык эрекеттер KepiHic табуы мумкш .

–  –  –

Твлеуова Мэншук Есйщызы маркетинг бвлшШц инженерi к,ызметте 00.00.00. ден бастап айына 5000 тецге жалацысымен тагайындалсын .

Неггздеме: М.Е. Твлеуованыц emimuii .

–  –  –

Буйрыктыц эр тармагы ЕтЗК талаптарына сэйкес болуы кажет. Кез келген кадр лык буйрыктардьщ мазмуны туракты турде мынадай мэлшеттерден турады: нускаулык эрекеттердо (ауыстыру, жумыстан шыгару, тагайындау т.б.) керсету, жумысшыныц Teri, аты-жею, кызмеп, курылымдык белшшес1, буйрыкта бершген тармактьш кушше ену мерзйй (егер буйрык тьщ таркеду мерз1мше сэйкес келмесе) .

Жеке курам бойьшша жиынтык буйрыктардьщ тармактарындагы баска малшеттердщ курамы нускаулык эрекеттердщ ерекшелжтерше катысты беж-длейеда .

Мысалы, жумыска кабылдауда белпленген ецбек акы келемд, кабылдау шарты (уакытша, 00.00.0 ден 00.00.0 аралыгындагы сынау мерзшшен т.б.) жэне тагы баскалары мщдегй турде керсетшедг

s 6 тарау

Баска жумыска ауыстырганда жаца кызмеп, ауыстыру Typi, оньщ ce6e6i, ецбек акысындагы езгерштер корсепледь Жеке курамга катысты буйрыктардьщ эр тармагы ецбек ту­ ралы зацдарга, ш ла ецбек Tapri6i ережелерше сэйкес болуы керек жэне ол жумысшыга ескертшедь Эдетте жеке курам туралы буйрыктардьщ жобасы баска да осыган катысты кызмет ие л ершен: бас бухгалтермен, зацгермен, курылымдык бел!мшешц басшысьшен келгсшедг Жеке курам бойынша буйрыктарга кадр бол*ш басшысы тарапынан бурыштама белп койылуы мшдетп болып саналады .

Жеке курамга катысты буйрыктар мшдетп турде иркеледь Жеке курам бойьшша ецбек туралы зацдарды бузьш толтырылган буйрыктар белпленген тэртш непзшде кайтьш алынады .

/j Мшездемелер, UoKiQ 0м1рбаяндар М ш е з д е м е — кызметкердщ кызметтнс, когамдык эрекеттерш ресми турде багалау, гскерлш кабшеп мен мораль-, дык сапасын ерекшелеп корсету б о л ь т табылады/ K,a3ipri кезде о л мемлекетпк емес мекемелерде сирек кодданылады. BipaK кызмеп бойынша орьш алмастырганда, кызметш аттестациялау кезшде, iccanapra шыкканда жэне баска жагдайларда мшездеме кажет болады .

I Мшездеме А4 калыпты жалпы блашаге толтырылады. Оньщ деректемелерг. атауы (мшездеме); мшездеме берш п отыргаи адамныц кызметш корсету; кужатты беруип ужымныц атауы, кызметкердщ толык, аты-жош, м этМ ; колы жэне Mopi. 1 Мшездеме мэтшшдеп логикалык байланыстагы болшдерд!

атап корсетелж .

Баскы бол1м — анкеталык мэлшеттер (аты-жош, туган жылы, 6i/im i т.б.). K e ft 6ip мшездемелерде бул мэлшеттер кужат атауьптан 6ip интервал томенге басы лады .

Еюшш болЬеде — ецбек кызмеп туралы мэлшеттер (мамандануы, жумыс icTey Mep3iMi, кызмеп бойынша ocyi, т.б.) жэне ецбегше бершген бага жазылады .

YuiiHini болш ш де — когамдык белсенделщ, турмыстагы T9pTi6i, эрштестершен карым-катынасына бага бершедь К,орытьщць1 белзмде тужырьшдама жэне мшездеменщ бер!лу максаты жазылады .

Усыпыс хат бершу максаты, м этМ ндеп акдараттар курамы Ецбек кдтыпастарын кужачтау жэне логикалык, дамуы жагынан мшездемеге сэйкес келедо. Бграк мундай хаттар барынша еркш стильмен, ресмилещцршмей толтырылады .

10м1рбаян — авторы езшщ eMipiHe катысты мэл1меттерд1 хрон о ло ги я лы к тэртш пен курастыратын кужат .

вшрбаянньщ типик улгкл жок, ол максатьша бай­ ланысты кыска немесе толык (жайыльщкы) нускада болуы мумкш .

Эдетте ешрбаянда мыналар корсетшедг кужаттьщ аты-жэш, автордьщ аты-жеш; туган жер1 мен мезгш; 6miMi мен мамандыгы; кызметше катысты мэл1меттер, марапаттаулар мен алган мадактаулары; отбасы жагдайы мен отбасы курамы; ужнщ мекен-жайы мен телефоны; толтырылган куш мен жеке колы. | Эр кызметкерге курамына тэмендеп тэртш бойынша кэрсетшген кужаттар KipeTiH жеке ic кагазы толтырылады: 1) кужаттардьщ пзшдемес1; 2) жумыска кабылдау туралы втшш, жолдама немесе усыныс; 3) анкета немесе кадрлык есепке алудьщ жеке кагазы; 4) эшрбаяны; 5) 6LrciMi туралы кужаттардьщ K9inipMeci; 6) мшездеме немесе усыныс хат; 7) буйрыктардьщ кэш1рмелер1 (жумыска кабылдау, жумыска ауысу, жумыстан шытару жэшндеп); 5) сол адамга катысты аныктамалар жэне баска да кужаттар .

Турган жершен аныктама, дэрйгерлж аныктама баска да екший дэрежел1 кужаттар жеке ктен бэлек топтастырылады .

Кажетп жагдайларда жеке ic кагазына гылыми жэне енертапкьиитык ецбектершщ Ti3iMi; ецбек ужымдары немесе курыл­ тай жиналыстары хаттамаларыныд кеийрмелер1 (кызметке сайланган басшылар ушш), т.б. косылады .

Уакыт етуше байланысты жеке ic кагазына анкета лык эм1рбаяндык мэл1меттердеп езгерютерд1 (неке туралы куэлжтщ K9inipMeci, тепнщ эзгеруО растайтьш жэне кэаби, юкерлгк, жеке басыныц касиеттерш сипаттайтьш (мысалы, аттестациялык кагаз, пнарлер, кызметке тагайындау туралы усыныстар, анык­ тамалар т.б.) кужаттар косылып отырады. Кызметше байланы­ сты жаца мэл1меттерд1 енпзу ушш жеке ic кагазында «Жеке ic кагазына косымша» жэне «Жеке ic кагазына мадактауды есепке алу бойынша косымша» деген мазмундагы белгшер койылады .

Ецбек К1тап ш асы — кызметкерлер мен жумысшылардьщ ец­ бек кызметш растайтьш непзп кужат. Бул кужат­ тьщ улпсш, журпзу тэрпбш жэне сакталуын ЕтЗК жэне баска да нормативп актшер белгшейдь Ецбек кпапшасын журпзу кадр бэлтмшщ кызметкерлер!

мен басшылардан улкен жауапкершшкп кажет етедь 4-20712 (so) 6 тарау

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я Л Ы К, T I3 IM

1. Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру. — СП б.: Судостроение, 1991 .

2. Андреева В.И. Делопроизводство. — М., 1994 .

3. Андреева В.И., Батюк С.Н. Инструкции по документационному обеспе­ чению деятельности фирмы. — М.: А О «Т ехн олю к»-2, 1994 .

4. Артемов О.Ю. Ермакова И.Н., Овчинникова Н.В. Фирма: управление, кадры и документы. — М.: Атлантцентр, 1993 .

5. Баллы Шарль. Французская стилистика. — М., 1961 .

6. Бондырева Т.Н. Секретарское дело. — М.: Высш. Ш к., 1989 .

7. Волкова К.А., Казанова Ф.К., Симонов А. С. Структура производственного объединения. Полож ения об отделах и службах. Должностные инструкции. — М.: Экономика, 1987 .

8. Государственная система документационного обеспечения управления .

— М.: Главархив С С С Р, 1991 .

9. К,азакстан Республикасынын Азаматтык Кодеки. Алматы, 1995 .

10. Дьюи В. К ом плекс коммерческих писем д ля руководителей, менедже­ ров, управляющих офисом. — Нью-Джерси, С Ш А, 1983 (англ.) .

11. Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан». — Алматы: Жет1 жаргы, 2000 .

12. Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В. Ф ормуляр документа. Учеб. пособие. — М.: М Г И А И, 1986 .

13. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. — М.: Просвещение, 1983 .

14. Кузнецова Т.В., Лосева В.И. Управленческая документация: Учеб. посо­ бие. — М.: Экономика, 1985 .

15. Кузнецова Т.В., Илюшенко М.П. Основы документирования: Учеб. посо­ бие. — М.: М Г И А И, 1988 .

16. Начинающему предпринимателю. Практнч. пособие. — Алма-Ата, 1992 .

17. Овчинникова Н.В. и др. Организация и документирование деятельности кадровой службы: Учеб. пособие. — М.: М Г И А И, 1986 .

18. Основные правила документирования и управления документацией в уч­ реждениях и организациях Республики Казахстан. — Алма-Ата, 1992, с. 111 и сл .

19. Основы предпринимательского дела/Под ред. проф. Ю.М. Осипова. — М., 1992, с. 82 и сл .

20. Регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств в Рес­ публике Казахстан. — Алматы: Гылым, 1996 .

21. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. — М.: Приор, 1995, 144 с .

22. Стоунер А.,Долон Э. Введение в бизнес: Реферат, пер. с англ. — Ижевск:

Странник, 1991, с. 180 .

23. Февьзер А.Б., Мисерман М.И. Делопроизводство. — Киев, 1989 .

Коммерцияльщ хат алмасу Коммерциялык хат алмасу I? П Хат алмасу И ОU0 мадениет1 Бел1мнщ бурынгы тарауларьшда баяндалган кужаттар мемлекеттщ жеке адаммен емес, жалпы кепшшкпен карым-катынасын керсететш партия лык-бюрократиялык жуйеде калыптаскан Typnepi сипатталган. Жеке адам мемлекет алдында тек кана мшдетп де борышты больш саналды. Баскару жуйесшде мемлекет пен оньщ азаматтарыныц мудделерш уйлеспру, ке.тамдерде орындаудагы олар­ дьщ езара жауапкердалМ туралы ешкандай сез болган да жокКецес, етшйп, KeuiipiM, алгыс т.б. тургндеп кужаттарда жеке тулганыц мудделер1 мен кажетплцстер1 ескер1лмед1, олар юкерлйс карым-катынастардан тыс турды .

Бутан мысал ретшде KopHeKi упт куралдары мен «жарнамаларга» жататын хабарландыруларды, акдараттарды, мандайшалардагы шмелерд1 алуга болады.

Щздщ эркайсысымыз мына­ дай уз1дщ-кесщщ тургьщагы акпарат, шмелерд1 талай корд ж:

«Юруге болмайды!»; «Тыйым салынады!»; «Шылым шегуге, к;ок;ыс тастауга болмайды!»; «К,ол тиызуге болмайды!»; «Тургындарга цатац тыйым салынады...» т.б. Мундай акдаратты курастырушыньщ «досына, жолдасына, агасына» деген катынасы карсыласуды котермейтш катал да устем. Азаматтарга неге «Kipyre, кол типзуге болмайтынын, тыйым салынатынын» ипшара тусшдар’е'йй акпараттар мен шкелер де кездеседь Оларда жогарыдагы катан буйрыктарга мынадай сездер пркесед1: «Жвндеу жумыстары!»; «Жогары электр к;ысымы»; «Кецес журт жатыр!»;

«Жыртк,ыш!» т.б .

Мекемелердеп «кернею упт-насихаттар» мен жарнамалар да 7 т а р ау о сы н д ай с а л к ы н м э н е р д е ж у р п зш д !. М ы н ад ай к а з ы н а л ы к улгщ еп урандар: «Ак,шаларыцды жинак, кассасында сатдпацыздар!»;

«Аэрофлот самолетг'мен ушыцыздар!»; «Абайлацыз.:.» еш кш нщ, де сактау, уш у, аб ай лау ы нтасы н тугызбады. М уны окы ган д а к е з алды м ы зга к атал ш е н е у н ж тщ бейнее! келед!, оларга келуш ш ер «ж огары м е м л е к е т т ж » м ш д е ттер ш о р ы н д ау га т е к к е д е р п ке л п р ет ш д е й больш керш ед! .

Кдтынас жасауды ц дем ократиялы к стил1 б1здщ еш ртй зге енде ган а ене бастады. К,ургак ж ар н ам ал ы к акдараттар агы н ы н ьщ н лш де («йым усынады...») сурауш ы ньщ не саты п ал у ш ы н ьщ кажеттш цстер1 м ен м удделерш е к е ц ш к,ою да пайда бола баста­ ды: «Б1з а з г е цызмет керсетуге куаныштымыз», «Cieze ыцгайлы уак,ытта...», «Ci3 буган куана тацданасыз...» т.б. Д егенм ен, басы н ан н еш е турл 1 ку к ай д ы етю зген сатып алуш ы м ун дай к ам к,орлык. пен ж аксы лы ктарга ку д аш ен карайцы .

Алайда кы зм ет керсетулер мен тауарлар базары сол у ш ш де GMip суретш болганды ктан, бэсекелестж сатуш ьш ьщ адамдарга каты насьш взгертуге м эж бур етед1 .

Егер ci3 тауарьщ ызды ж аксы, 6ipaK э щ де к у д ж п ен кар ай тьш адамга саткьщ ы з келсе, онда оны сатьш алуга сецщрущдз керек. Сецщ рудщ ондай технологиясы катъшас жасаудыц баска сти лш каж ет етедь Ал жазба м этш н щ сещ цру мумкш джтер1 ш ектеулк мунда т ж ел ей кары м -катьш ас кезш де сейлеуш й ’е б1рден эсер ететш кер у, есту м ум кш дж тер1 мулдем болмайды .

Тележарнаманыц газет жарнамасьша Караганда арты кш ы лы гы да осьщца: сатьш алуш ы ньщ куаны ш ты ж уз1 c a rri куры лган м этш м ен орайласа, адамньщ акы л-ойы мен эм оциясьш а 6ip мезетте эсер етеда .

Ж азуда д эл, эсерл1 созбен мэтшд1 курай бш удщ р е ш зор .

K,a3ipri жагдайда хат жазысу, акпарат, кы змет керсету, тауарды жарнамалаудьщ ж аца м эдениеп калыптаса бастады. Сондыктан саты п алуш ы ларм ен, кы зм еттестер1мен каты н ас ж асауды ц езш дж м энер1 кальптгаскан батыс ж эне ж апон ком паниялары ны ц тэш ри белерш ен уйрену арты кты к етпейд1. Алайда олардан сырткы белгш ерш гана Keiiiipin алу (фирмалардыц, олардьщ иелерш щ агылш ынш а атауларын) жаксы нэтиже бермейдь Ол уш ш шет елдж фирмалардьщ ез клиенттергмен катынас ж асаудагы бай т э ж 1р и б есш ты ц гы л ы к ты зер ттеп, н е п з п принциптер1 мен жолдарьш м етш дж жарнама, хат алмасудьщ ез1 м1зге тэн нускаларьш жасауда пайдалана 6myiMi3 керек .

Коммерциялык, хат алмасу с I С\ Хат алмасу 1/QUQ жанры

–  –  –

Жанрларга белуден кершш тургандай, хаттарды топтастыруга олардьщ вамге арпалганы нёйз болады. Егер iipd кызметтж жэне сырткы хат алмасу жанрларын жогарыда келт1 лген топр1 тастырумен салыстырып карасак, соцгысьшда алгыс, KeuiipiM сурау, куттыктау т.б. туралы ешнэрсе жок екенш керешз. Ягни, жеке адамга каратылган хат жоктьщ касы .

Эюмпплйстщ жеке кызмежерге катьшасы мынадай турде кершедг алгыс айтылган буйрык жарияланады. Кызметкерше жагымды кезкарасьш буйрык туршде бщщру ешкандай кисынга келмейщ, 6ipaK дэстур солай болды, тус1нсек те, оны бузу киын. Б1здщ кжерлж ещэшидё куттыктау адрестер1 де болды .

BipaK олар салтанатты мерейтойларга, когамда мадызды орны бар, белгш адамдардьщ eMipiHfleri «денгелек жастарга» арнатарау льшжасалды. Ондай хаттар кызметпк мшездеме стилшде курылады. Адамга деген жылы сез!м, дос кещ лдщ куанышы таптауырьш кургак жазбалардыц тасасында калды; Б1зде мундай жанрлардьщ шеберлер1 де болды .

Топтастыруга кайта оралайык,. Р. Теппердщ кггабында алгыс хаттардыц мынадай турлер1 керсетш едг «Слздщ жакын арада вткен саяхатты уйымдастыруга мумкш дж бергеншдз ушш»;

«Жобаньщ жаца эз1рлемес1 ушш» (5, 15); «К,аржылык кемегндз уш ш »; « Б а л о г е ко сы м ш а карж ы ауд арган ы ц ы з уш ш »;

«Дэр1герл1к кемек керсеткенйцз ушш» (сонда: 60, 61); «Накты жоба жасаганьщыз ушш»; «Компанияга басшылык жасаганыцыз ушш» т.б .

Салыстырудан кергешшздей, батыстыц ю керлк дэстурл1 хат алмасуында «адам факторьш» белсещц пайдаланылады .

О ю мпйлж тарапынан клиентке KeinipiM сурап жазган хаттьщ турлерш де атап кетейж (5, 66): есеп журпзу кезшде кеткен кателйстер ушш; кызметкер1м1здщ Слзге кврсеткен огаш мшез1 ушш; тапсырысты жетюзудеп кемнплжтер ушш; кездесудщ етьазшмей калганы ушш; кайта телем жасауды талап еткешмйз уш ш т.б .

К.уттыктау хаттьщ 6ip улпсш келпрейж. Оны жерплисп дукен немесе кызмет керсету фирмасьшьщ neci жацадан келген тургьшга арнаган (5, 37).

Мундай хаттьщ мазмунымен танысу уш ш тургын уй иесш щ жацадан келген тургынга арнаган хатьш толыгымен келттрейк:

KypMemmi.. .

Мен Ci3di Сгздщ жаца уйщзде крттыкрютныма куапыш- I тымын (астын сызган — Б.Ш.) .

Тургын реттде Оз барлык, игшктерЫ, соныц iiuiHde 6accemdi, 1 саунаны, спорт залы мен теннис кортын пайдалана аласыз .

Ал айда баск;а тургындарга жайсыздык, тудырмас ушш, цонак,- 1 тарыцыз арнайы автотурак,ты пайдалану керекттн мен Озден 1 к,атты отшемш .

Жасаган тацдауыц ызга (пэтер HOMipi) алгысымды быЫремШ I жэне Озге жаца пэтерщз к,олайлы болады деген умттемт. Сиге 1 рандам да 6ip к,ажеттытм болса, маган быд}рущ1зд1 сураймын .

Байкал карасак, хаттан б1рнеше максатты айкындауга бола­ ды: куттыктау (6ipiHiiii азат жол), кукыгы туралы хабарлау (екшпп азат жол), машинаны туракка дурыс орналастыру тура­ лы етшгш (ушшпп азат жол), пэтер тандаганы ушш алгыс айту жэне б1рлесш жумыс ютеуге шакыру (тертший азат жол) .

Коммерциялык хат алмасу Хаттьщ уш жагымды, уй ией мен пэтер жалдаушынын арасьшда достыкка, езара сеншге непзделген катынас орнатуга багытталган. Хатта осы уйд1 жарпамалауга упттеу жок, алайда хаттьщ астарынан уй иесше жагымды ка рым-каты нас жасау MeHepi, кызмет керсету сапасы баскаларга да эсер ететшш, сейтш, оларды да тартатьшын байкауга болады .

Хатта Ci3, СМ сездер1 жш кайталатьшына, ал керюшше мен зге артык айтылмайтьшьша кещ л аударуга болады. Хаттьщ мазмуньшда пэтер жалдаушынын муддей басым, сондыктан хат уй иесшщ атынан емес, пэтер жалдаушы упин жазылган .

Ойша таяарибе жасап керешк. Уй иесшщ орнына — б1здщ уй баскармасьшьщ бастытын немесе тургын уй кооператившщ терагасын кояйык. Пэтер жалдаушыга немесе сатып алушыга ол калай карар ед1? ©3iMi3fli уй баскарушысынын орнына кояйык. Жацадан келген тургынга ешкандай да хат жазбаган болар едак. Кедгц, тура берсш.

Ал, автомашинанын туратьш орны женшде шамамен мынадай хабарландыру жазар едйс:

«Тургындар машиналарын арнайы бвлшген орынга к,оюлары I керек. Оны бузгандары ушш машина иелерi жауапкершшкке mapтылады немесе 2 00 тецге мелшертде айыппул твлейд1 .

Yu баск,армасы» .

шштттжттшжжшшжжтжттштт№штжтшттттттжш% Дэстурл1 турде тургьшдарды сантехниканы жендеу T9pTi6i жайьщца, мулжке зиян келйргеш ушш жауапкершпокке тартылатьшы туралы ескертер едйс. Оньщ езшде де жеке хат аркы­ лы емес, билгк иесшщ салкын мазмундагы хабарландыруы ар­ кылы жузеге асар еда (эюмшш к жалпы журтшылыкпен сейлесуге уйренген гой, жеке адаммен емес) .

Kepin отырганымыздай, э ш ш ш к мшез-кулыктьщ эртурл1 стил1, карым-катынас жасаудьщ турл1 Kepimci, оньщ ез! жанр т ац д ау га да эсерш типзш тур: куттыктау жэне айып салумен коркыткан кургак хабар ландыру .

–  –  –

далар туршде керсетед1. Ол кагидалардыц эркайсысын 6ip сезбен беруге болады: 1. К ещ л аудару; 2. Кызыгуш ылык тугызу; 3 .

в ш ш ц ; 4. Ic-ерекет (5, 79) .

Осьшдай курылымньщ мэнш е ущлейак .

Журналистер мэтш нщ баскы жэне соцгы белжтер1 есте сак,талатынын жаксы бшедь Газет материалыньщ алгашкы c©3i такырыптан басталады. Такырып канш алыкты калыптан тыс, кыска, encip курылса, соншалыкты ол окырманньщ есшде калады, кепинл1кт1 езш е аударады, кызыгуш ылык тудырады. Мы­ салы, эжуа-мыскылга курылган мынадай такырыптарды алуга болады: «Махаббат жэне мысык», «Шаяндар кайда кыставды», «Зиянкес казбалар» т.б .

Сездщ эсерлш 1гш арттыру уш ш риторика лы к сурактар, мыскыл, шендеспру, эс1 релеу, жацартылган фразалык йркестер т.б. эд1с-тэс1лдер колданылады. Ондагы максат — кальшты ойлау дагдысын бузу, кабылдауды жандандыру. 1скерлис хат пен баспасез жарнамасы ушш де осьшдай бастаманьщ болуы кажет .

Бул жерде: тек басы осы лай болып кана коймай, оньщ жалпы мэтшмен байланысын да ескеру кажет. Р.

Теппер ондай утымды алгаш кы сейлемдерд1 былайша курады:

Метц бастыгым, егер Озге осы хатты жазганымды б1лсе, | мет вл/nipep edi, бурак, мен оныц 6ip нэрсеге квзт жеткагт 1 келеЫ... i -ij--.И :• У т р Г»к1 I Егер Ci3 квцш щ гзге унайтын жумыс icmen журмеген болса- | цыз, онда Ci3 ез к,ызметщ1зд1 дурыс усына алмагансыз.. .

аздщ ак,шацызды квбейтудщ же/ni турл'г adici бар.. .

Бурын есткенщпдщ борт умытыцыз.. .

Ci3din K,a3ipzi оцыган нэрсецЬ С1здщ фЫрщ^Щ келешекте мул- 1 дем езгертт otci6epyi мумкш (4, 80) .

ш ш тт ш ш ж ш ш ш ш ш ш ш ш ш н т ш т ш щ ш т ш ш ш ш ш т ш н ш ш !

Дейл Карнегидщ «Достарды калай табуга жэне адамдарга калай эсер етуге болады» деген атакты к!табында окырманньщ кещ л ш калай аударуга болатьпгы туралы кецестер де бар ( 1, 172). Б1рак кецес бере отырып, автор мына нэрсеш катты ескертед1: ешкандай да сикы рлыкка, мадактауга, алдауга жол беруге болмайды, тек кана адамга шын журектен шынайы кещ л белу, адамньщ жаксылыгын кере бшу окырманньщ ыкыласын аударады, онымен б1рлесш жумыс ютеуге кол жетаазеда (1,72) .

Жарнама iciiiin, к к ер л ж хат жазудыц барлык бшйрлер1 психологиялык эсер етудщ осындай ерекше улпсш колдана да Коммерциялык, хат алмасу бермейдц. Keiffiipeynepi устамды, 6ip aK ез максатына жетуден кайтпайтьш баяндау мэнерш пайдаланады (2, 392). К,айсысын к ол д ан у СЛздщ тан дауы ны зга, кары м -каты н ас жасау п ри тц твдзге, белш п6 ip жагдайга байланысты. К.алай болганда да нэтижеа манызды. Егер нетиже болмаса, онда б1рнэрсеш езгерту керек, мумкш, Слздщ катынас жасау мэнерццзге езгерту енпзу керек болар .

Р. Теппер усьшатьш композициялык кезендерд1 дурыс багалау ушш, АК,Ш-тьщ бурынгы президент! Джимми Картердщ коммерциялык хатыныц толык мэтшш келпрешк. Хаттьщ эр 6eniMi композициялык айдарлармен ажыратылады (5, 81) .

Кевдл аудару | Курмет/ni... | Мен Озге eKi апта бурын хат жазган едш, алайда С1зге erne 1 мацызды нэрсе айтк,ым келгендктен тагы да хат жолдап отыр- I мын. 1 Кфпыгушылык тугызу Менен АКШ-тын, бурынгы президентiрет'тде б'грнеше тама- 1 ша, мазмунды бастамаларды менщ атыммен атауды emminmi. | Мен Розалинмен кецестш де, бЬ вз!мЬдщ атымызды к,андай да I 6ip уйымныц атын атау ушш емес, адамдардыц вли'рт шын жак,- I сартуга багытталган 1ске арнауга уйгардык;. БЬ «К,оршаган орта 1 адамзаттыц пайдасына» атты уйымныц жумысын колдауга I келктт. Сол кезден 6epi мен осы уйымныц директорлар Кецеанщ | мушестт. БЬ вз уйымымыздыц жумыс тэж/'рибесшен кещрек 1 таныстыратын Kim an та шыгардык,, ондагы мак,сатымыз вз I OMipmbdi к,алай к,ызык,ты етуге болатынын корсету болды .

Енд\ мен Озге неге осы уйымныц жумысына к,ызык,к,анымды | айтайын. Президент кезшде кедейлерге тургын уй мэселеа к,анщалык,ты щцындык, экелеттдш жэне ол адамдарды к,алай мешршсЬ ememini туралы ттелей мэл1мет алып турдым. Ма­ ган бул к,атты эсер emmi! Сумдык; екен!

Бугт Америкада мыцдаган отбасылар ойга алуга да к,иын осындай сумдык, жагдайларда турып жатыр: ысталган, есмрген, кулауга аз-ак, к,алган ауыл лашык,тары, егеущйрык, к,аптаган, сылагы тускен ecKi уйлердег! пэтерлер .

Осындай жануялардыц oipi Стронгтар отбасы болды. Руби, Оскар жэне олардыц бес баласы — Миссисипи штатындагы Сам­ нер к,аласыныц 6)ip ecKi, умыт к,алган ущиШнде тршшк ушш жанталасты (одан dpi уйымныц оларга комег'1 айтылады) .

v-j*)----------------------------------- ------------------------------------------------ 7 тарау ОтИНШ | Бгзге миллион адамныц кемег1 к,ажет болып тур. Олардын, эрк,айсысы ец болмаганда 20 доллардан квмек кврсетсе, адамдардыц турмысын жакрарту сияк,ты к;ызык, та цажет жумыща атсалыщан болар edi. БЬдщ уйымныц орасан зор к,ажыр-к,айратыныц арк,асында адамдар ушш жайлы да арзан пэтерлер арманнан шындык,к,а айналар edi. Муныц 6api христиан мархаббатылыгымен yndecedi, ол салык, твлеушшерге тиын да турмайды .

Менщше, бул — ак,шаны ец дурыс жумсаудыц жолы!

Ic-эрекетке шакыру Мен С/зд/ осы вм1рлт мацызы бар icme Розалин мен маган к,осылуыцызга шак,ырамын. Ci3 oici6epe алатын кез келген мелшердег1 ак,ша, 20, 50 доллар болсын, вте к,ажет .

Курметпен, Джимми Картер .

P.S. Мен мешргмдг адамныц кедей отбасына кврсеткен квмегшен артык, к,айырымдылык,ты бишеймт. Мархабат етщ{з, маган к;осылыцыз, вз жарнацызды телец ie .

Озге алдын-ала алгысымды айтамын .

Б1здщ узак, узш щ ш келпрген ce6e6iMi3 — оны зерделей оку к е п н э р с е т уктырады .

Бастапкы жолдардан-ак (кощл аудару) хат и еа бурынгы болса да AKTII президентшщ e3i болуымен кощ л аудартады. Онын устш е ол ете мацызды нэрсе айткалы тур. Окырман: «Прези­ дент м ен1 мен кандай мацызды нэрсе туралы ой б о тск М келш тур?» — деп ойланады. К ощ л аударылды .

Хаттьщ к е л е а бойш щ дё (кызыгушылык тугызу) бурынгы президент эз1рше атын атамай кандай да 6ip жоба туралы айтады. О кырманда кандай жоба екенш бшуте кызыгушылык туады. Одан api хатта толыгырак Дж. Картердщ жобага катысуга бел байлаганы ны ц ce6e6i ашылады. Оныц эмоциялы турде беригген жеке басыньщ квзкарасы окырманды одан opi сещцре туседг Деректер1 коп бола тура, хат авторы дэлел ретшде Стронгтар отбасыныц тургьш уй жагдайьш мысалга келйредь 0 те сэто де шебер ж асалган кадам. Окырман Д.Ж. Картердщ кайырымды к е щ л ш е риза болып, оган кемектесуге эз1 турады. Мше, осы р кезде тусшдару (е ш ш г ) айтылады да, ешкандай кысымсыз накты кем ек (20 доллар) суралады .

Тек осыдан кеш н гана накты кэмекке шакыру орын алады .

(ic-эрекет) .

Коммерциялык хат алмасу В К ер ш оты рганы м ы здай, «психологиялык, сюжет»

шешендактщ, тапкырлыктыц бар лык улпсш сактап щрылган:

онда кисынды делелдемелер де, окырманньщ ce3iMi мен уятына эсер ету де, жеке бастьщ улгйй де бар. Еш жерде хат иесшщ элеуметпк жагдайы баса керсетшмейщ, хаттьщ жазылу мэнер1 сабырлы, сенщретшдей, кайырымдылык катьшаска курылган .

Будан жаксы хат жазу бес минуттык шаруа емес, шыгармашылыкты кажет ететшш керуге болады. Дайын улг1ге курыл­ ган хат, эрине, оцай болар еда (ол алты-ак секунд уакыт ала­ ды!): «К,оршаган орта — адамзат пайдасына» к;айырымдылык; уйымыныц директорлар кец еа барлык; азаматтарды жагдайы томен адамдардыц тургын-жайларын жак,сартуга мумктдшнше улес к,осуга шак,ырады. Есеп-шотымыз мынадай...»

Y ftp em n iK T i, 6ipaK эсер етпейдь Джимми Картер хатыньщ аякталуы — туйзш (постскриптум) ете эсерл1. Онда автордьщ непзп ойы корытылады, ундеушщ мэш кайталанады .

Келт1р1лген хат окырманга тамаша, 6ipaK сирек кездесетш кубы лыс сиякты KepiHyi мумкш. Олай емес, о л тэшрибеде жш кездесед1. Тек, адамньщ плш таба бшу — оларга сендарш эсер етудщ ец тшмд1 жолы екенш тусшген адамдарга гана тэн. Рон Теппер ез ютабьшда ондай юкерлйс хаттардьщ ондаган турш келтгрш талдау жасайды (83 б.) .

Г" л хаттыц ik

Тен дэрежеде, езара курметке непзделген карым-катынас формалды турде де, формалды емес тургыдан да жузеге асырылуы мумкш. Коммерциялык хатты жазуда жеке адамньщ кабылдауына есептелш багытталган ресми тщщ колдану онша лайыкты болмай шыгады .

Одан repi кунделЬсй достьпс. карым-катынас туршдеп сез хат мазмунына сешмд1лж арттырады. Ол кисындылыгымен гана емес, кыскалыгымен де, эмоция лыгымен де, нактылыгымен де эсер етеда .

Сездщ эсерлшп, б1 регейлш оньщ жагымды сапалары ретшде «Сез мэдеьщетЬ тарауында карастырылган еда. Бул жерде 6i3 юкерлж хаттардьщ батыс авторлары кещл аударган кажетп стилистикалык сапаларыпа ден коймакдыз .

Алдымен сездщ б1регейлт туралы жалпылама турде 6ip-eKi 7 тарау ® ауы з сез. Ж арнам ан ьщ ш аблон ды м а ш и й з д щ кец ш щ Ь д о аудара алм айды. М ы салы, газеттерде (сан рет к ай талан ган м ы н адай хабарлама: «Уйым базар багасынан анагурлым твмвн багамен усы­ нады...» (еткен ж ы лгы ж ауган кардай ж аца). С онды ктан м этш ге н азар аударту у ш ш, оны ар ту р л 1 тэсЛп ар к ы л ы ж анд ан д ы ры п, куб ы лту каж ет. Э р и н е, ш ектен шыкдтау к ер ек. А рты к к ы л а м д еп т ы р т ы к к ы л у г а б о л м ай д ы. Т ш ш ы г а р м а ш ы л ы г ы н ь щ б1регейлнт — баск а адамга т у с ш ж п болатьш дай дэреж еде болуы кер ек. Д еген м ен де, 6ip адам ньщ саз1 — айрыкдха эсерл1, екш ин адам ньщ ce3i — азш е еш к а ц ш аудармайды, эсерлт емес .

Эсерл1 саз — талдж талгам ньщ н эт и ж е й, о л — у зак о к у, ж аттыгу ж ум ы стары ньщ, аз сазщ щ таддап, талгап, ац д ей к о л д а н у б агы ты н д а м а к са тты ту р д е icTereH ж у м ы с т а р ь щ н ы н н ати ж ей .

С аз КУРУ, сай л еу м э н е р ш ж етщ щ ру уш ш не ic T e y керек?

Оган Д. К арнеги, Р. Т еппер, П. С оппер кан д ай кещес беред1 екен?

П оль Соппер «Саз ан ерш щ н еп здерЬ деген ютабында саздш ай ры кш а болуы ойдьщ, идеян ьщ айрыкдна болуы нан дегенда айтады. «Ой с оны лыты, — дещ ц ол, — азшднс сайлеуде ерекш е сезшеда» (3, 319). Оньщ niKipimiie, ерекш е эсер® болатьш дар — сез1мдис кабы лдауга багытталган саздер мен сайлем дер .

А лайда кейб1р acepi м ол деген сездердщ a3i ж ш к о л д ан ы л ганнан ecKi кой лектей тозады, жаттандыга айнальш, жауыр бо­ лады. Сондыктан касемсазшп шаблонга айналган мундай сездерден сак болтаны ж ен .

П. Соппер к а п колданы стан эбден жауыр болтан м ак ал мэтелдерд! де пайдаланбауга кецес беред^ оньщ есесш е колданыста аз кездесетш м акал-м этелдерд1, канатты саздерд1 каб!рек ic K e жарату кажет .

С аздщ бойьш а кан ж упртш, Tipbny уш ш кане замандардан келе ж аткан т э й л — риторикалы к сурактарды пайдаланган да утымды .

Жауабын кажет етпейтш ондай сурактар айтылган ойды н ы ктап, ш егелей тусуге кы змет етедк А й ш ы к ты л ы к ты ар тты р у га м ы с к ы л -с ы к а к та ер е к ш е камектесед1. С.

Торайгыровтьщ атакты «Bip адамга» алещ ндеп:

«Ойладым: «Ондырган-ау, баккан халкын!» сэз! езуге к е к ей н yttipin, экспрессия тудырады. С ондай-ак дамыту, инверсия, ш ендесйру т.б. фигуралы к колданыстар да сазда эсерл1 етедь Саз колдану тэйлд ерш игеру тэяарибе аркылы калы птасаКоммерциялык, хат алмасу © ды. Сондыктан Поль Соппер мынадай кецестер бередк 1) турмыста сезд1 калай болса солай емес, укыпты колдану керек; 2) эдеби Т 1лдщ турлерше талдай отырьш оку керек; 3) жазу жумыстарында болсьш, эцгшелесу кезшде болсын, сездпс корынды у н е т толыктырьш отыру керек; 4) сейлеуге дайындык кезшде, жазу жумысьшда сейлемдерщдо кайта-кайта ецдеуден етюзш тэж!рибе журпзу керек (3, 319) .

Эртурл1 усыныс-кецестер Д. Карнегидщ «Журт алдында сойлеу кезшде адамдарга эсер ететшдей езще сешмдшкп калай калыптастыру керек» деген ютабында келпршедь Сейлеу мэнерш жетшд^р'уда автор коркем эдебиет шеберлершщ KiTarrrapbiH, байсалды гылыми ютаптарды окумен, сездйстерд1 пайдаланумен, жаца сездерда тэж1 рибеде ж т колданумен байланыстырады (1, 323) .

Айтылгандарды 6ip сезбен былай жинактауга болады: егер ci3 мэнерл1 де ©серла сойлегщ1з келсе, сезбен унем1 epi узджйз жумыс жасауыдыз керек. Суга туспей, жузуд1 уйренуге болмайды .

э1 1скерлж хаттар осы кезге дейш байланыстьщ ец кеп тараган Typi больш кедщ. Телекс, телефон, кo^шьютepлiк байланыс ете тез, жылдам юке асады, алайда хаттьщ да ез артыкшылыгы бар: ол келем1, арзандыгы, ecipece, зац тургысьшан тьщгылыкты лыгымен мацызды .

Шет елдерде хаттьщ формалдык жагьша ерекше кещл беледь © йткет эрштесщмен карым-катьшасынды ушыктырмас ушш — хабар алмасу этикетш катан сактау керек (6) .

1скерлйс хаттар фирма не уйымньщ деректемелер1 бар арнаулы кагазга (бланк) жазылады. Оньщ сырткы Typi фирманьщ ез!нцж бет-бейнесш беред1, сондыктан оны безещцру усактуйегше дейш ойластырыльш жасалады .

Халыкаралык ережелер бойьшша мекен-жай ею рет жазыла­ ды: конверттщ теменп он жагьша жене хаттьщ сол жак жогаргы бурышына. Егер хат кершетш конверт турше салынса, онда мекен-жай хаттьщ сол жак жогаргы бурьпиына 6ip-aK рет жазы­ лады. Демек, онда хат алушыньщ мекен-жайы конверттщ ашык жершен KepiHin туратьшдай больш орналастырылуы керек .

7 тарау

–  –  –

Ш беруин ф ирманьщ деректемелергнен кеш н Ж1бершген к у ш керсет1лед1. 12.05.97 деген сиякты, кы ск ар ту Typi хал ы карал ы к т э ж 1р и б е д е к о л д а н ы л м а й д ы. Х а т т ы ц ж а з ы л у у а к ы т ы тем ендегщ ей улгще бершед1: 12 май, 1997 ж. АК,Ш -та алды м ен айы н, одан к е й ш ку н ш керсету кальш таскан : М ай 12, 1997 .

Хаттьщ e 3i сол ж а к жогаргы буры ш ьш а м екен-ж айды ж азумен басталаты ны айты лган болаты н. Одан кеш н тем енде азат жолсыз сол ж актан сыпайы турдеп арнау жазылады. Ол дэстурл1 м ы надай сездерден турады: «К,ымбатты (meai) + мырза (немесе ханым)» нем есе «К,ымбатты (meei) + доктор» немесе «Курметт!

мырзалар», «K,ypMemmi (meei) + мырза» .

Хат арн алган адам й зге кан ш ал ы к ты ж аксы таны с болса да, ю кер л ж хаттарда «сен» д еп айтуга болмайды .

Kipicne каратпа сезден кеш н леп б е л п а емес, yxip койылады .

К,аратпа сезден кеш н келес1 ж олда хат такы ры бы аталады .

Бул у ш ш Re («Reference») белпсгн кою жетк1лжт1, бул сездщ магьш асы «такы ры пка байланысты» дегещ и б1лд1ред1 .

М ысалы: Re: С1здщ 1997 ж. 8 майдагы телексщ 1здщ ж ауабына. Егер такы ры бы б1рнешеу болса, онда олардьщ эркай сы сы ж аца ж олдан басталады.

М ысалы:

К,ымбатты Смит м-за, Re: Оздщ «Омега» жобасы бойынша усыныстарыцыз жвтнде, 1 Твленбеген ecenuiommap № 28765, 54 328, 1996 ж. казан айында мунай вншдерш жешкау туралы .

ш ш ш аш вш ш щ ш ш ш пш ш ш аш ш щ вш ш ш Коммерциялык, х а т алмасу

–  –  –

Одан api хат м этй п жалгасады .

Хат эдетте ж аксы тш ек бшдару сездерш ен аякталады. Егер хат ресми болса, онда «азге шынайы тыектес...» деген ж аксы пейш б1лдару куры лы м ы колданы лады. Немесе хат соцы нда мьшадай тш ектерд1 айтуга болады: «...м-зага ец жак,сы тыектер тыеймт», «Ец жак,сы тыектермен», «Менщ uzi ттектершд1 к,абыл алыцыз» т.б .

K ipicne сез бен тш ек бшд1руд1 куруда езара сабактасты к принцига сакталады : жауапхатта да ж 1бер1лген хатта айтылган сездер колданы лады .

Т ш ек сезден кей ш к о л койы льш, одан тем еш рек а з д щ атыженшдз бен кызмейнДз керсетшеда. К еш еген еддерде к о л парактыц он ж агьш ан Дзетолж сездерш ен кей ш койы лады .

Егер хатка кан д ай да 6ip м атериал нем есе куж ат й р к ел се, эдетте олар хат соцьш да сол ж акта ж еке ж олда «К,осымша»

сезш ен кеш н санам алап жазылады. М ысалы, К,осымша: 1. KeniciM (5 бет)

2. С актанды ру полис! (6 бет) KenripMeci ж1бер1лгендт ж енш де (егер болса), косымш адан кеййн керсетшеда .

Гскерлак хат деректемелертщ орналасу Tapri6i мьшадай:

–  –  –

• 1. Хат ж!беруmi уйымныц атауы .

• 2. Сштемеге керсетюш. Онда хат жазушыныд немесе машинистканьщ ага-ж еш, фирманын, бел1 мнш ерттйс, сандык белплеулер1 т.б. Kepceiinyi мумкш. Бул жагдайда алушыньщ керсеткштерше сштеме btpinem (Your reference), одан кейш xi6epym ire сштеме жасалады (our reference) .

• 3. Хаттьщ жазылган куш .

• 4. Хат алушыньщ мекен-жайы .

• 5. Накты адамды корсету. Егер хат 6ip фирманын лауазымды кызметкерше арналса да осы деректер колданылады. Бул жаг­ дайда мынадай белп корсетгледа «Attention to Mr...» ягни, «...мырзаньщ есше» .

• 6. Kipicne арнау .

• 7. Хат такырыбы .

• 8. Хат мэтшь 5 белпге шегшд!ршген азат жолдьщ курылымы кец тараган. Б1рак ap6ip азат жол 2 емес, 3-4 интервал аркылы басылады .

• 9.1зетт1лжтщ корытынды Typi .

• 10. К.олы .

• 11. К.осымшагы нускау .

• 12. Квгшрменщ ж!бершгенще нускау .

Сонымен, колга калам алмастан немесе жазу маш инкасына, компыотерге отырмастан бурын томендегщей сэттерд1 аныктау кажет:

— Хаттьщ Typi (хлеспе хат, тапсырыс хат, усынылган есеп-шоттар хаты, KemipiM хат, тйселей жарнама тарату т.б.);

— Жауап кайтару кезделе ме;

— Хат мазмуны кабылдаушыга тусшйсп бола ма;

— Хат дэл уакытында жететшше сешмдю1з бе (олай болмаса телекс немесе телефакса пайдаланыныз) .

Хат жазу барысында с!з не туралы жазатыныцызды, калай сенд1ретшщ!зд1, кандай максат кездейтшщ1 жаксы бшупцз зд1 керек. Хатты окушыга TycimKTi болатындай 6ip 1зд1лйсте жене меселеш шешу кажегплггше орай мазмундау кажет. Хат сарыны тартымды да едепт1 болуы кажет. Байыппен сурыпталган Коммерциялык хат алмасу

–  –  –

Электронды техника кэсшорын кужатын толтыруды анагурлым оцайлатып, оны баскаруды жещлдетедь Дербес компьютер кужаттарды толтыру жагдайын да, кэсторынныц кужат айналымьш да жейдгцредь ДК клавиатуралары жазу машинкасы сиякты мэтщгц курастырып, принтердщ комепмен оны кебейте алады. Дис­ кетке жазылган мэтш файлга койылып, узак сакталады жэне оны кез келген уакытта дисплей экранына не кагазга Tycipyre болады .

Одан езге, ДК арнайы багдарламаныц комепмен басылган мэтицц толыктай не inriHapa редакциялауга мумкшдж бередь Ондай багдарламаны мэтшдж редактор немесе мэтшдж про­ цессор деп атайды .

Мэтшдж редакторды пайдаланган кезде кужат дисплей эк­ ранына шыгады жэне оган кажетй езгергстер енпзуге, мэтш узпш 6ip жерден екшпп жерге коппруге, кужаттарды 6ipiKTipyre, сездер мен сейлемдердо ерекшелеу ушш эртурл1карштердц пайдалануга, т.б. жасауга болады (4, 131) .

ДК мэтшдж редакция лаудьщ кептеген багдар лама лары бар:

Лексикон, Word Word for Windows’98.

Мысалы, Лексиконньщ комепмен мыналарды жасауга болады:

— кужатты курастырып, оны машинаньщ жадына сактау;

— файлдыц атымен кужатты ДК-ден 1здеп табу жэне мэтиод карап тузету енпзу;

— мэтшнщ азат жолдарын автоматты турде жасау;

— мэтш узжтерш 6ip жерден екдшп жерге жэне 6ip кужаттан екшпп кужаткй келпру;

— кужаттьщ кейб!р белжтерш казак, орыс, агылшын Т1дцершде ертурл1 келемдеп карттермен беруге болады;

— мэтшнен емлелж кателёрда тауып жендеуге болады;

— 6ip мезгшде б1рнеше кужатты редакциялауга болады .

ДК жадына кужаттардыц эртурла типтершщ улпсш салуга 5-20712 болады. К уж аттьщ ф орм уляр — у л й с 1 кужатты жасауды жецщдетедь Эр турлт кужат турлерше ортак шаблондар, 6ip калы п ты м этш дер, граф иктер, суреттер немесе баска да мэлзметтерде (Auto Text) куруга болады .

«Auto Text» ко манд асы:

— жеке элементтерда б1р1ктфудщ ;

— хаттын. дэстурл1 бастапкы сейлемШщ;

— мэтш нщ ЖИ1 колданылатын оралымдарыньщ;

— кэсшорын-контрагенттщ пошта мекен-жайынын;

— к е т с ш шарттын. калыпты жайларыньщ;

— норм атива кужат узш дыерш щ ;

— «И н ком терм стщ » ж ш к о л д ан ы л аты н ж ай л ар ы н ы н (шетедщк фирмалармен келкпмшарт жасау ушш);

— кужатты толтыру ушш кажет кестелердщ, диаграммаларды ц, граф иктердщ т.б. кем еп м ен куж ат мэтшШ жасауды жещлдете алады .

Win Word-тъщ багдарламалар жинагына кептеген дайын кужат улйлер! Kipefli, ол улйлерд! «сарапшылар» деп атайды. Оларга уяйге тускен хаттар, факстер, тушндер, кун тэрйб!, баяндамалы к жэне кы зм етпк хаттар т.б. жатады .

М этш редакторыньщ кемепмен кужаттьщ тыскы керййсш ерекше етш коркемдеуге болады, ол кэсш орынньщ езщ дж визигпк карточкасы кызметш аткара алады .

СинонимдЬс сездйстер, мэтщщ емлелж жэне стилистикалык тузетулер бойынша да багдарламалар болады .

Кужат айналымын уйымдастыруда жэне электронды кужаттардыц алмасуында Д К -дщ колданбалы багдарламалары квп мумкщщктерге ие (4) .

БИБЛИОГРАФИЯЛЫК. TI3IM

1. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ. — Алма-Ата. Ана Ttii. 1992 .

2. Ниренберг Дж. Маэстро переговоров: Деловой бестселлер. Мн.: Пара­ докс, 1996 .

3. Соппер Поль Л. Основы искусства речи. — Ростов-на-Дону: Феникс .

1995 .

4. Стеноков М.В. Документы и делопроизводство. — М.: ПРИОР. 1995. — 144 с .

5. Тетер Рон. Как овладеть искусством делового письма: Пер. с англ. — М.: Аудит. 1994 .

6. Холопова Т.Н., Лебедева М.М. Протокол и этикет для деловых людей. — М.: Инфа-М! 1995 .

Пайдаланган терминдердщ кьюкаша с езда п ПАЙДАЛАНРАН ТЕРМИНДЕРДЩ К.ЫСКАША С03Д1Г1

–  –  –

Э°Ш С?№ Ж еке кужаттар К у н д е л ж г с GMipre к а ж е г а л ж т у г а н ж а гд а й д а эю м н пл ж к е, сотк;а, нотариуска, пошта белш ш е, банкке, тагы да баска кызмет керсету орындарына кайсысымыздьщ болмасын iciMi3 Tycyi мумкш .

Ресми куры лы м дар мен ондагы лауазымды адамдарга б1здщ к 9зк.арасымыз да эр турш болады: оларга курметпен, кудж пен немесе сактана карауымыз мумкш. Соган орай ауызею пдцесуде эр калай катынас орнал жатады. Алайда мэселеш дурыс шешу уш ш, кы змет эдебш сактал, жазбаша турде калъштаскан катын аска жугш геш м1з ж ен .

Егер, мысалы, ресми органнан б1 рнэрсе женшде сурайтьш бол сак, арыз жазамыз. Баска адамньщ 6ip нэрсеш icTeyiHe талсыр ыс беретш болсак,, сешмхат жазамыз. Баскаша айтканда, алдымен ку кы кты к ж эне этикалык жагынан жагдайга сэйкес келетш белпщ 6ip кужат турш тандаймыз. Одан кейш кужатты калай толтыру к е р е к т т н, ягни, оньщ кандай деректерден (магы налы к белгктерден) туратыны, ойды кандай ретшшсте, кан ­ дай сездермен беру керектяш ойланамыз. Bip сезбен айтканда, кужат толтырудыц улпсш жаксы 6myiMi3 кажет .

К,ызметтж карым-катъшастагы сиякты, жеке адамньщ уйымдармен карым-катынасьшда да (немесе керкш ш е) кужат жанрларьгньщ б е л г т 6ip турлер1 бар. Оларды жеке кужаттар деп атау калыптаскан. «Жеке» деп аталатын ce6e6i — олар жеке адам­ ньщ атынан жазылып, жеке адамга арналады, немесе соган raecmi болып келедг Азаматтардьщ занды тулгаларга кеб1рек жазатын кужат турлерк непзш ен арыз, сещяхат, колхат, тапсырма хат больш келедг Эр турш ресми шецплетш жагдайларга сейкес олардьщ турлпне формалары болуы мумкш .

Бул жагдайда кужаттагы баяндау стила оньщ жанрлык жэне тш дж ерекшелжтерше сэйкес болады. Жанрлык стиль кужаттыц лзбелер курамьш, олардьщ орналасу ретш, мэтшнщ жал­ пы магыналык курылымын сактауды талап етсе, плдж норма сез колданудагы дурыстыкты (едеби нормага сэйкес келуш), кисындылыкты, аньщтыкты, кыскалыкты, карапайымдылыкты, сездщ эмоцияга курылмауын т.б. талап етедь Жеке кужаттар Кез келген кужаттан 6i3 шьшайылыкты (ол баска К]ркаттар| га сштеме жасау аркылы дэлелденедО жэне онда бершетш мэл1меттер толыктыгын талап етешз. Бул жерде толыктык аз сездщ коп магьша сыйгыза алу кабшетш жокка шыгармайды .

Сойтш, жеке кужат туршщ курылу TapTi6i мьшадай больш келедк жагдайды багалау - кужат жанрьш (турш) тацдау мазмуны жэне оньщ дурыс орналасуын кадагалау - рееми-icкагаз сшт нормасьша сэйкес жазу .

Ж е к е а р ы з — бул жеке адамньщ кандай да 6ip уйымга неме­ се занды тулгага езшщ кукыктары мен мудделерш юке асыру немесе коргау ушш отшил бшд1ретш кужат Typi. Арыздьщ максаты — адамньщ калауын, ниетш кагазга Tycipy .

Арыз ете кец тараган ic-кагаз жанрьша жатады, сондыктан оны эрб1р сауатты адам жаза 6myi керек .

Нотариус куэландыратын арыздар мьшадай жагдайларда жа­ зылады:

• мурагерлж кукыгьша ие болу к у эл т н алу ушш;

• тургын уйда ауыстыруга kejficiM бергенде;

• туыстык жакындыкты растау ушш;

• тургьш аланнан бас тарткан кезде;

• жеке есеп-шотын кайта ауыстырганда;

• жарналарьш аударган кезде;

• уйда немесе баска мулшгерд! сыйга тартканда;

• баладан бас тартканда;

• бала асырап алган кезде;

• дубликат не баска кужат турлерш алу ушш1т.б .

ЭюмшшЬстерде, шла ютер министр лiriHfle, прокурор жэне сот орындарында, банктер мен когамдык уйымдарда арыздыц эртурл1 улплер1 пайдаланылады. Алайда олардыц бэршде де деректемелердщ жиыны бхрдей болады.

Олардьщ курамы мен орналасу peTi А4 жэне А5 парактарында былай больш келеда:

–  –  –

«Ж олдаушы» Ti36eci бы лай толты рылады :

«К.ужат атауы» (арыз) деректемес1 Kimi эрш тен немесе бас эрш тен басталуы, немесе м аш инка га басылып жазылуы мумкш .

Арыздьщ н е п зп Ti36eci — м этш — ею м агы н алы к белнстен турады: онда отш интщ м э ш (мазмуны) ж эн е оньщ непздем еш д эл ел д ен ш жазылады. Б ул магыналык, белйстердщ рет тэр п б ш кужатты толтырушы 03i аныктайды. ©тшйн (талап) кы ска, ан ы к баяндалуы тш с, каж ет жагдайда (коп болган жагдайда) тарм актарга белшед1 (1)...(2)... Арыздьщ дэлелдем ес! де к ы ск а больш, м э т ш н щ курам ьш а табиги ж ы мдасы п ю ред! (М ы салы : баск,а цалага ауысуыма бийланысты втшемт..., ауырганыма (отбасылык, жагдайыма) байланысты сураймын...). Н епздем е сон д ай -ак арыз беруге себеп болган жайларды к е щ р е к тусш даретш дей узак болуы да м ум кш .

Арыздардын кейб!р у л п л е р ш к е л п р е й ж .

М ы салы, Х алы к соты на талап ету ары зы ньщ ynrici:

–  –  –

Ткачук О.П. окэне мен — екеум и де 6ip уйде, Oip катарда корип турамыз .

Б ад щ арамызда урыс-керк, жагымсыз корым -кат ынас орын алган. Анайда мен оныц а тына корлау сездер айт кан еместн .

Жеке еджаттар 2000 ж. 21 ащапда Ткачу/с менщ жумыс орныма — «Алмагул» ЖШ С-ке мет ктвлап — метц пэтершде орын алган маскунемдт, баск,а да «/сумзнд/ icmep» жвтнде арыз жазды. Муныц 6dpi шындык,к,а сай келмеШ жэне менщ ар-ожданымды маск,аралау болып табылады .

Осыган байланысты жэне Казахстан Республикасыныц Конституциясыныц 18-бабына сэйкес:

О. П. Ткачуща менщ жумыс орныма взШц 21 ак,панда жазган арызында айгщан жайларды жок,к,а шыгарып арыз жазуын Mindemmeydi в m/ немiн

Косымшалар:

1) Жумыс орнынан мтездеме;

2) Мемлекеттис баж салыгын твлегендт жвтнде тущ/пек .

–  –  –

АРЫЗ № 136 абонент жэштнщ менщ атыма жалга сакталуын 2000 жылдыц ектшi жартысына узартуды сураймын .

12.04.2000 .

–  –  –

жэне колы. й ы м атаулары, жолдау тэспщер!, етшйи айту мен непздеме ресми терминдер мен баска да сездерд1 пайдалану ар­ кы лы бщлдршедь Сен1мхат — кужат neci баска 6ipeyre 6ip icTi аткаруга, сейтш, ез атьшан оньщ кукы н пайдалануга руксат беретш кужат Typi. Сешмхатты мьшадай акдга турлерш алу ушш пайдалануга болады: жалакы, зейнетакы, алимент, акш а аудару т.б. Сондай-ак сатып алу, сату, уй ауыстыру, баскару, сыйлык алу, автоколжтерда сату, ауыстыру т.б. операцияларды сешмхат аркы ­ лы жузеге асыруга болады .

Сетвмда окшге сотта, кэсшкерлжте ic журпзуда, банктеп есепш отка иелж етуда т.б. сенш тапсыруга болады .

Сешмхаттыц типтйс улпс1 мьшадай:

Нотариалдык тургыдан куэландыратьш кужаттардыц yJirici сэл баскаша. «Сешмхат» деген создан алдьшда кандай ic тапсырылатыны корсетшеда .

Мысалы:

Жалакыны (алимеитпп, зейнетацыны т.б.) алуга

–  –  –

Апматы цаласы, 3 наурыз 2000 жыл .

Сешмхаттьщ м эш и мьшадай мэлгметтерда камтиды:

сешмхат иесшщ аты-жош, кызмет! (кажет жагдайда) жэне 1) мекен-жайы;

Ж еке кркаттар

2) сенш тапсыратьш ею леттж тер! мен кукыктарыныц д эл аукымы;

3) сенш тапсырган адамньщ аты-жош, оньщ кы змеп немесе мекен-жайы, сондай-ак жеке басьш куэландыратьш кужаттьщ (к уэл ж тщ ) HOMipi, KiM 6epreHi, каш ан бергеш;

4) сешмхат эрекетш щ Mep3iMi .

М этш деп екш нн ж эне yuiimiri болж терш щ орнын ауыстыруга да болады. Мысалы:

I CEH IM XAT

. Мен, Алматы к,аласы, Жароков кошеа, 211-уй, 2-пэтерде туратын Касым Щ EepiK Мак,сатулы, Алматы запасы, Жароков квш еа, 211-уй, 3-пэтерде тура- Ц тын Сомов Василий Петровичке (жеке куэлт №... кш, к,ашан бергеш) маган 1 тиесШ 2000 жылдыц наурыз айыныц зейнетакысын Бостандык, ауданы № ООО 1 жинак, батаандегг № ООО ecen-шотынан алуды сенш тапсырамын .

Сешмхат 2000 ж. 1 мамырга дейт берыдг .

12.03.2000 Б. Касым У лкен ж ау ап кер ш ш к ж уктейгш ю -эрекегп орындаута н е­ месе кымбат мулмсп алуга бершген сешмхат нотариалдык тургыдан куэланды ры луы мумкш. К ей жагдайда койы лган колдар сен1мхатта керсетш ген адамдар жумыс ютейгш мекемелердщ кадрльш, кы змет корсету орындарымен де куэланды ры луы мумкш .

Сешмхат уйымдар тарапьшан оз кызметкерлерше де бершедд .

Бул жагдайда сешмд1 окалге кандай кукыктар 6epineTiHi дэл керсетшеда. Ондай кукыктарга келюгм жасау, фирма атынан келкхез журпзу, жумысшы жалдау немесе тауар кабылдаулар жатады .

Автомобиль журпзуге берщген сешмхатгьщ улпсш келтгрейж .

Алматы к,аласы 15 наурыз 2000 ж .

CEHIM XAT

–  –  –

А втомобиль ж у р п зу ге сеш м хат ж еке адам тарапынан бершгенде де дал осылай толтырылады. Тек онда уйымныц атыныц орнына сешмхат берунн адамньщ теп керсетшедь Kefi6ip есеп айырысу, несие, нотариалдык. тагы баска уйым­ дар сеншхат, арыз, аныктама тагы баска жеке кужаттардьщ блашалерш басып шыгарады. Бул жумыс барысын оцтайландырып. жедеддетедь Бул ж агдайда к л и ен тк е куж ат б л а н к к ш е тек кажет мэл1меттерд1 енпзу гана калады .

«Блашалер» — кужаттыц катац тэртшке тус1р1лген улп-схемасы гана. К,ужаттардыц ондай катац 6ip у л гщ еп Typi компьютерлердщ кемепмен операцияларды автоматтандыруга жол ашады. М уныц e3i адамдардыц уакытын унем деуге комектеседь К,ужат улгкл «еркгн» болтан сайын. оны толтырудыц киындыгы да коп жэне оньщ мазмунын эр сакка жупртш талкылауга болады. Сондыктан ресми салада кужаттарды катац реттелген у лгите T y c ip y тек кана жаксылык экеледь К олхат — юке аскан 6ip факш п, мысалы, а к т а не баска 6ip Jp p S кымбат дуниеш алганын расгайтын кужат Typi .

–  –  –

Уйым дар жеке адамдарга баска уйымдарга тапсыру ушш кан­ дай да 6ip ресми мэл1меттерд1 растайтын кужат туршдеп аныктамаларды жш бередь Аныктама беретш уйымньщ йзбелер1 эдетте бурыштама штампта немесе баспаханалык улгщеп бланюде сакталады. Кужат атауы (Аныктама), бершген уакыты жэне лауазымды адамныц колы — булар деректемелердщ жиынтыгын курайды. К,ужат мэтшшде мынадай мэлшеттер б(еролед1: 1) аныктама бершген адамныц аты-жош; 2) кажет МэШмётТер (кш больш ютейД1, жалакысыныц кэлем1т.б.) жэне 3) аныктаманы кажет ететш уйымныц атауы. Аныктаманыц зацдык Kymi уйымныц мер1мен бекшледа .

Жеке кужаттардьщ баска турлерк дипломдар, аттестаттар, жеке басьшьщ куэлжтер1 т.б. катац белпленген тэртште толтырыльш, кандай да болмасын жалгандыктан коргалуы тшс .

К,азакстан Республикасында ею плде — казак жэне орыс тшдершде ic журпзу, кужат толтыру кальттаскан. Бул кужат айналымыныц ец колайлы жолы болып отыр. Ал айда, окшшпсе орай, eKi тшдис форма тек бланкшйс кужаттарга тэн (диплом, куэлж, аныктама т.б,). Ал кужат м эш п кец тусшд1руд1 кажет ететш турлершде ол жок. Сондыктан юкерлж косплдалжп жузеге асыру ушш ею тхдд! де жаксы бшген жон .

ПРЕД ИСЛОВИЕ

Взаимодействие культур народов, проживающих на территории Рес­ публики Казахстан, основывается на взаимодействии их языков. Го­ сударство проводит целенаправленную политику по охране и развитию языков в разных сферах их применения. С 5 октября 1998 г. Указом Президента Республики Казахстан принят и действует «Закон о язы­ ках», утверждена и реализуется специальная Государственная программа. В ву­ зах и школах страны изучается делопроизводство на казахском и русском языках .

Однако эффективное обучение нуждается в соответствующих пособиях и слова­ рях, недостаток которых серьезно затрудняет обучение .

Дефицит русско-казахских и казахско-русских пособий по деловому языку ощу­ щается не только в образовании, но и я сфере практического управления, поскольку реальный его механизм действует через письменный текст или устное деловое общение. Каждому работающему в той или иной мере требуется знание стандар­ тов деловых документов — писем, заявлений, инструкций, доверенностей и т. п .

Предлагаемое пособие включает в себя описание и образцы документов по управлению персоналом предприятия любой формы собственности. Причем фор­ мы этих документов разработаны с учетом стандартов, основанных на граж­ данско-правовых актах РК и Комитета по управлению архивами и документа­ цией Министерства культуры, информации и общественного согласия РК .

Учитываются практика создания документов в России и западный опыт .

Управленческие документы охватывают как учредительные и организационные, так и документы текущего управления (приказы, справки, акты и т. п.). Описа­ ны и даны образцы документов личного характера — доверенности, расписки, заявления и др. В приложениях образцы документов на двух языках расположены рядом для удобства читателей и обучающихся. Приложен также краткий сло­ варь деловых терминов .

Авторы пособия выражают глубокую благодарность рецензентам книги .

–  –  –

К а к известн о, в составе общ екультурного (л и тера­ турного) я зы к а вы деляю тся пять основны х стилей:

научны й, оф и ци альн о-деловой, публицистический, художественный (книжные стили) и разговорный ( 12, 39 и сл.)* .

Само по себе выделение имеет несколько оснований. Во-пер­ вых, это сфера общественной деятельности, в которой приме­ няется язык. Для делового язы ка такой сферой является об­ ласть правовых отнош ений — сфера управления. Но при этом право применяется в межгосударственных отношениях, в отно­ шениях государства с гражданами и их объединениями, а также в официальных отношениях между гражданами внутри пред­ приятий и организаций и между хозяйствующими субъектами .

В этой связи и выделяются три разновидности делового стиля:

дипломатическая, законодательная и обиходно-деловая .

Схематически это можно представить следующим образом:

–  –  –

Для управляющего знание юридических и моральных норм приобретает особое значение, так как руководство людьми стро­ ится на основе законов, положений, уставов, а также на мо­ рально-этических предписаниях и запретах .

Специфика делового общения в его наиболее отчетливом виде проявляется в письменном тексте, документе. Создатель доку­ мента предстает в этом случае как исполнитель определенной социальной роли: президента компании и водителя, вице-пре­ зидента и клерка, менеджера и охранника и т. д. Сама долж­ ность предполагает набор полномочий и обязанностей, кото­ рый требует умения составить определенный круг документов, предполагает профессиональное владение различными жанра­ ми служебного общения .

П Стилевые чертыUoZjO административного языка

В сферах законодательства, судопроизводства и адми­ нистративно-хозяйственной язык имеет двойственную природу: ему свойственна конкретность содержания и абстрактность средств выражения. В свое время извес­ тный лингвист Шарль Балли писал об этом так: «Сущ­ ность административного языка заключается в том, что он име­ ет в своей основе научный характер и в то же время соприкаса­ ется с обыденной жизнью» (Балли Ш. Французская стилисти­ ка. М, 1961). Разнородные явления жизни в деловой сфере обозначаются ограниченным количеством стандартных терми­ нов (анкета, справка, инструкция, резолюция, протокол, акт, приказ, закон и др.), фразеологических клише. Абстрактность, обобщенность средств выражения — одна из стилевых черт уп­ равленческого языка. Эта черта реализуется, в частности, в ха­ рактере терминологии: наниматель, работодатель, франко-завод, фрахт, стоимость, таможенная очистка, договор аренды, марки­ ровка, кассационная жалоба и др .

Терминологичность делового языка свидетельствует в то же время о его точности как важнейшем качестве эффективной речи .

Французский просветитель Ш. Монтескье писал: «Слова зако­ нов должны пробуждать в людях одни и те же идеи, никогда не следует в законе употреблять неопределенные понятия, стиль законов должен отличаться точностью и краткостью» .

Специфика письменных жанров Недвусмысленность формулировок, терминов направлена на точность исполнения нормативных актов. Это особенно важно для основополагающих законов гражданского общества. Но не менее важна точность и в документах, регламентирующих пра­ ва, обязанности и ответственность сторон в контракте, должно­ стных лиц внутри организации. Расплывчатые формулировки вовсе не способствуют точному исполнению взаимных обяза­ тельств и должностных обязанностей. Двусмысленный, неотра­ ботанный договор существенно вредит деловым связям фирмы, а порой и способствует злоупотреблениям «на законных» осно-' ваниях .

Письменному административному языку в целом не свой­ ственна индивидуализация речи. Ему присущи стандартность во всех компонентах формы, стереотипность изложения. Недо­ статки оформления (печать, подпись, отсутствие раздела об от­ ветственности в договоре и т. п.) ведут к юридической не­ состоятельности документа .

Вместе с тем стандартность вовсе не исключает «личностный фактор», выразительность. Она заключается не в словесных ук­ рашениях, а в полном соответствии назначению документа, в его простоте и ясности .

Названные здесь и другие общие черты документального язы­ ка реализуются в отборе и сочетании слов, грамматических форм и в композиционной стороне деловых текстов. При этом выде­ ляются три круга языковых средств делового текста: специфи­ ческих, общекнижных и нейтральных (используемых во всех стилях). Окраской делового стиля обладают, например, следу­ ющие слова и сочетания: уведомить, препроводить, настоящий (в значении «этот»), в порядке надзора, ставить в известность, доводить до сведения, оплату гарантируем в месячный срок, выра­ зить несогласие, ставить вопрос и др. Весьма часты в деловом стиле отглагольные существительные: выполнение обязанностей, принятие решений, подготовка к совещанию, то же и в названиях жанров: указание, постановление, решение, уведомление, на­ поминание, претензия, поручение (платежное). Нормативным в деловом стиле оказывается так называемое «нанизывание»

родительных падежей: «Важность укрепления режима нерас­ пространения ядерного оружия путем присоединения к договору о нераспространении как можно большего числа стран и усиления 6—20712 Глава 1 контроля за поставками ядерного материала» (из международно­ го договора). Для связи слов в деловом тексте используются такие именные предлоги: в части, по линии, на предмет, во избе­ жание и др., а также предлог «по» с предлож ным падежом во временном значении: по возвращении, по истечении (срока), по достижении, по прибытии и др .

Содержательная полнота как обязательное качество докумен­ та реализуется в синтаксически осложненных предложениях .

Приведем для примера п ункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса Республики Казахстан: «Гражданское законодательство осно­ вывается н а признании равенства участников регулируемых ими отнош ений, неприкосновенности собственности, свободы до­ говора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осущ еств­ ления гражданских прав, обеспечения восстановления наруш ен­ ных прав, их судебной защиты» (9, 154) .

В приведенном примере ряды однородных членов имеют ис­ черпывающ ий характер. Здесь неуместны умолчания, выраже­ ния типа «и т. д.», «и проч.». Чтобы осознать статью закона, ее прочтут и два и три раза. В этом примере видны и такие черты языка, как употребление абстрактных слов, отглагольных обра­ зований. Каждый из жанров административного письменного язы ка имеет строго установленный состав сведений (реквизи­ тов) и располож ение частей, т. е. имеет стандартную ком пози­ цию .

Стилистическое единство средств словаря и грамматики обес­ печивает реализацию таких требований, как соответствие стан­ дарту, точность, полнота информации, логичность, краткость и др .

Овладение административным язы ком к а к в устном, так и в письменном его варианте — дело ж елания и времени. М ини­ мум жанров, которы ми должен владеть управляю щ ий, опреде­ ляется его долж ностны ми обязанностями. Однако терм иноло­ гический и общ екультурный словарь, а также приемы состав­ ления документов расширяются не механически, а требуют си ­ стематического внимания и усилий. Первая ступень в овладе­ нии искусством делового письма — усвоение его теоретической модели .

Специфика письменных жанров 0\ Классификация LloOo документов Слово «документ» в переводе с латинского языка озна­ чает «поучительный пример», «способ доказательства» .

В сегодняшнем, обычном употреблении слово имеет три основных значения: 1) деловая бумага, подтверж­ дающая какой-нибудь факт или право на. что-нибудь (расходный Д., проездной Д.); 2) то, что официально удостове­ ряет личность предъявителя (паспорт и т. д.); 3) письменное свидетельство о чем-нибудь (древние грамоты и т. п.) (Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1982, с. 153) .

Управление предприятием есть в значительной степени ин­ формационный процесс: получение и обработка информации, принятие решения и его исполнение. Для выработки верного решения требуется полная, оперативная и достоверная инфор­ мация. Этим качествам информации и должен отвечать доку­ мент. Однако полнота информации подразумевает не столько ее большой объем, сколько выделение в ней главных, приори­ тетных составляющих. То есть при обилии информации требу­ ется определенная ее обработка, свертывание по важности и срочности, представление ее в удобном для восприятия виде .

Именно эту работу и проделывает составитель документа, ка­ чество которого и определяется не только полнотой, оператив­ ностью и достоверностью, но и компактностью, наглядностью, удобством восприятия .

Документы будут способствовать успеху дела, если они уме­ ло сочетаются с живым непосредственным общением, если их создание и оборот технически оснащены и отвечают конкрет­ ным целям. Деловой документ является, кроме сказанного, ис­ точником и носителем информации, способом фиксации защи­ щаемых законом действий. Как инструмент управления документы используются в планировании, финансировании, кредитовании, бухгалтерском учете и отчетности, оперативном управлении, кадровом обеспечении деятельности организации и т. п. В до­ кументах закрепляется государственное устройство, они слу­ жат для общения между учреждениями, организациями, пред­ приятиями и гражданами, между юридическими и физически­ Глава 1 ми лицами. Зафиксированная на материальном носителе ин­ формация (документ), имеющая юридическую силу, служит основным доказательством того или иного факта при решении хозяйственных споров с партнерами по бизнесу в арбитражном суде или при разрешении трудовых споров в народном суде .

Документы предприятия и организации представляют опре­ деленную культурно-историческую ценность, являются частью архивного фонда государства, подлежат сдаче в государствен­ ные архивы .

Главным архивным управлением при Кабинете Министров Республики Казахстан были установлены единые правила веде­ ния документации.

Последними по времени издания являются:

«Основные правила документирования и управления докумен­ тацией в объединениях (предприятиях), учреждениях и органи­ зациях всех организационно-правовых форм Республики Ка­ захстан», утвержденные постановлением Кабинета Министров РК от 30 июня 1992 г. № 562. В «Правилах» определены нормы создания документов и управления документооборотом (17,109 и сл.). Классификация документов — это деление их по признакам сходства и различия .

По способу фиксации документы делятся на письменные, гра­ фические, акустические, фото-, кино-, видеодокументы .

По содержанию документы делятся на организационно-рас­ порядительные, финансово-расчетные, снабженческо-сбытовые, по личному составу и т. д.

.По наименованию различают большое количество жанров:

положения, приказы, протоколы, правила, уставы, заявления, письма и т. д .

По видам бывают документы типовые, примерные, индиви­ дуальные и трафаретные .

По месту составления различают документы внутренние и внешние (входящая и исходящая корреспонденция) .

По срокам исполнения выделяются документы срочные и не­ срочные .

По происхождению документы бывают служебные и официаль­ но-личные (именные) .

По степени гласности бывают документы обычные, для слу­ жебного пользования (конфиденциальные) и секретные (строго конфиденциальные) .

По юридической силе различают подлинные и подложные документы .

Специфика письменных жанров По стадиям создания документы подразделяют на оригиналы (подлинники, первые экземпляры) и копии. Среди копий вы­ деляют отпуск — полная копия исходящего документа, выписку — копия части документа и дубликат — второй экземпляр, вы­ даваемый взамен утраченного .

По срокам хранения выделяют документы: постоянного сро­ ка хранения, свыше 10 лет и временного — до 10 лет. ГОСТом 6.10.1-88 в Республике Казахстан по роду деятельности установ­ лены «Унифицированные системы документации (УСД). Ос­ новные положения» (Алма-Ата, 1992 г.). Этим государственным стандартом предусмотрено 16 УСД: плановая, отчетно-статис­ тическая, первйчная учетная, финансовая и бухгалтерско-от­ четная, расчетно-денежная, организационно-распорядительная, по ценообразованию, по материально-техническому снабжению и сбыту, по торговле, по внешней торговле, проектная для строи­ тельства, по изобретениям и открытиям, по социальному обес­ печению, по труду и социальным вопросам, по оперативному планированию и управлению работой транспортного узла, по бытовому обслуживанию населения (там же, с. 114) .

Организация разрабатывает отраслевой табель документов, необходимых и достаточных для ее нормального функциониро­ вания. В табель (его форма в «Правилах» на с. 158) включаются как документы, создаваемые традиционным способом, так и средствами вычислительной техники. Служба управления до­ кументами разрабатывает единую для подразделений номенк­ латуру дел. Чрезмерное количество бумаг, отнимающих много сил и времени для их создания, мешает непосредственному делу, устному личному общению управляющего .

Необходимый и достаточный минимум документов, едино­ образие их составления (разумеется, в пределах одного жанра) позволит высвободить время для живой работы. При этом не следует, конечно, впадать в другую крайность — полное пре­ небрежение документами. Оптимальная система письменного управления фирмой отрабатывается со временем и должна под­ держивать ее постоянную юридическую состоятельность .

В дальнейшем изложении мы осветим разделы по учрежде­ нию фирмы, ее организации, оперативному управлению персо­ налом и переписке .

,86}------------------------------------------------------------------------- Глава 1

–  –  –

Организационно-распорядительная документация (ОРД) (по­ ложения, штатные расписания, правила, приказы и т. д.) долж­ на соответствовать государственным стандартам, установленным ГОСТом 6.38.90 «Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Этот стандарт устанавливает состав, расположение и содержание рек­ визитов документа, требования к бланкам, текстам и машино­ писному исполнению .

ГОСТ 6.38 .

90 устанавливает следующий состав реквизитов организационно-распорядительной документации:

• 1 — Государственный герб Республики Казахстан;

• 2 — эмблема организации;

• 3 — изображение наград;

• 4 — код организации;

• 5 — код документа;

• 6 — наименование министерства или ведомства;

• 7 — наименование организации;

• 8 —наименование структурного подразделения;

• 9 — индекс предприятия связи, почтовый и телеграфный ад­ рес, номера телефонов, других средств связи, номер счета в банке;

Специфика письменных жанров • 10 — название вида документа;

• 11 — дата;

• 12 — индекс (внутренняя нумерация);

• 13 — ссылка на дату входящего документа;

• 14 — место составления или издания;

• 15 — гриф ограничения доступа к документу;

• 16 — адресат;

• 17 — гриф утверждения;

• 18 — резолюция;

• 19 — заголовок к тексту;

• 20 — отметка о контроле;

• 21 — текст; •• • 22 — отметка о наличии приложений;

• 23 — подпись;

• 24 — гриф согласования;

• 25 — визы;

| 26 — печать;

• 27 — отметка о заверении копии;

• 28 — фамилия исполнителя и номер его телефона;

• 29 — отметка об исполнении документа и направлении его в дело;

• 30 — отметка о переносе данных на машинный носитель;

• 31 — отметка о поступлении (17, 119) .

Реквизит должен обладать полнотой и точностью информа­ ции, а также оформляться по общепринятым стандартам. П ри­ ведем в качестве образца оформление некоторых реквизитов .

Адресат. Документы адресуются организациям, их структур­ ным подразделениям или должностным лицам .

–  –  –

При направлении документа более чем в четыре адреса соГлава 1 (й ставляется список на рассылку и на каждом документе про­ ставляется только один адрес .

В состав реквизита «адресат» может входить почтовый адрес, оформляемый по почтовым правилам.

Адрес обязательно про­ ставляется на документах, направляемых частному лицу, на­ пример:

Место составления или издания оформляется по существу­ ющему административно-территориальному делению. Напри­ мер: г. Алматы; г. Талгар Алматинской обл.; г. Уч-Арал Алматин­ ской обл .

Гриф утверждения.

Содержит слово «Утверждаю», наимено­ вание должности, личную подпись и ее расшифровку, а также дату, например:

Если документ составлен не на бланке, то в наименование должности включается название предприятия (как в последнем примере).

При утверждении документа приказом или протоко­ лом гриф утверждения оформляется, например, так:

–  –  –

Заголовок к тексту. Грамматически согласованный с назва­ нием документа заголовок указывает краткое содержание до­ кумента, например: приказ «О реорганизации структуры агент­ ства». Заголовок указывается на документах формата А4 (297x210 мм). Заголовок должен быть максимально коротким и точным, отвечая на вопрос о чем?: «Об изменении...», «О командирова­ нии...», «Об отмене...» .

Специфика письменных жанров Текст — основной реквизит документа. Он делится, как пра­ вило, на две основные части. В первой — указывает­ ся основание составления документа. Во второй — излагаются выводы, предложения, распоряжения или просьбы. Даже если текст состоит из одной фразы, то в первой ее части также рекомендуется сообщить основание или причины создания документа, а во второй — решение, распоряжение, просьбу .

Текст делится на абзацы, при необходимости вводится руб­ рикация и даются подзаголовки. Особенно это необходимо в информационных документах: докладах, отчетах, обзорах и т. д .

Другие реквизиты также имеют установленные стандарты, закрепленные в соответствующих ГОСТах .

Ф орм ул яр-образец — это модель унифицированной формы документа. Его называют еще и формой документа .

В формуляре четко определены площади для разме­ щения различных реквизитов, как постоянных, так и переменных, установлена последовательность и длина реквизитов на рабочем поле, а также на слу­ жебном поле документа .

Постоянные реквизиты наносятся при типографском изго­ товлении унифицированной формы, или так называемого фир­ менного бланка .

Переменные реквизиты вносятся при составлении документа^ Правила машинописного, типографского или компьютерно!

го исполнения, нормы Дизайна документа изложены в соответ­ ствующих пособиях, в частности в руководствах по машинопи­ си и делопроизводству (см. список к данной теме) (11, 13, 14, 17, 21) .

–  –  –

ляет сведения, которые могут быть отнесены к коммерческой тайне .

Само предприятие на основе закона определяет конкретно круг сведений, которые относятся к КТ. Эти сведения могут быть научно-технического характера: чертежи, схемы, рецепту­ ра, научные разработки технологий, программное обеспечение ПК. Деловая информация также может быть отнесена к КТ .

Сюда могут быть включены:

• сведения о финансовых расчетах с клиентами, кредитах и т. п., кроме официальных финансовых отчетов;

• информация о прибылях, себестоимости продукции и услуг, объемы и цены их реализации;

• стратегические и тактические планы развития предприятия, наличие товаров, портфель заказов;

• анализ конкурентоспособности продукции и услуг на внут­ реннем и внешнем рынках;

• планы рекламной деятельности;

• списки и другие данные о конкурентах, посредниках, их финансовом положении, о персонале;

• сведения о заключенных и планируемых контрактах, их ус­ ловиях, объемах и характере заключенных и предполагаемых сделках и др .

Руководство предприятия само определяет объем и характер сведений, составляющих КТ, и обеспечивает защиту этих све­ дений от распространения, определяет круг лиц, имеющих до­ ступ к конфиденциальной информации .

Органы государственной власти не вправе вмешиваться в определение и охрану КТ, за исключением случаев, предусмот­ ренных законом.

Чтобы защитить коммерческую тайну, адми­ нистрация предприятия устанавливает:

I правила отнесения информации к КТ;

• круг лиц, допускаемых к КТ;

• режим конфиденциальности, т. е. порядок ведения дел, со­ держащих КТ, их учет, сохранность, сроки и порядок хране­ ния, размножения, уничтожения;

• технические условия защиты конфиденциальной информа­ ции .

Специальным приказом (который сам является конфиден­ циальным) руководитель утверждает «Перечень сведений, со­ держащих коммерческую тайну предприятия». Лица, причаст­ ные к КТ, под расписку знакомятся с приказом и приложения­ Специфика письменных жанров

–  –  –

Приказом руководителя определяется также должностное лицо, ответственное за учет, хранение и использование конфи­ денциальных сведений .

На документах, содержащих КТ, проставляется гриф:

–  –  –

В контрактах с партнерами и сотрудниками оговаривается порядок доступа к коммерческой тайне (если это необходимо) и ответственность за ее сохранность. Учет документов, содер­ жащих КТ, ведется в отдельных журналах и также является кон­ фиденциальным .

Таковы общие особенности документов. Перейдем к харак­ теристике конкретных типов деловых бумаг .

Глава 2

Учредительныедокументы

С\ I Поиск организационной u o llo формы Создание фирмы требует выбора организационной фор­ мы, в рамках которой будет проходить предпринима­ тельская деятельность. Этот выбор определяется объек­ тивными условиями: сферой деятельности, наличием средств, плюсами и минусами самих форм предприя­ тия, а также вкусами и пристрастиями самих учредителей. Что­ бы сделать правильный выбор, надо знать, из чего выбирать .

Напомним вам об основных формах предпринимательской дея­ тельности .

Эти формы предусматриваются гражданским законодатель­ ством страны, и в частности Гражданским кодексом Республи­ ки Казахстан, принятым 27 декабря 1994 года.

В настоящее вре­ мя действующими, кроме того, являются:

— Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О государ­ ственной регистрации юридических лиц» от 17 апреля 1995 г.;

— Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О хозяй­ ственных товариществах» от 2 мая 1995 г.;

— Указ Президента РК, имеющий силу закона, «О государ­ ственном предприятии» от 19 июня 1995 г. и некоторые другие законодательные акты. В них и определяются правовые и орга­ низационно-хозяйственные формы предпринимательства .

По количеству участников выделяется две разновидности хозяйствования: индивидуальпое, основанное на единоличном владении собственностью, и коллективное, в котором имуще­ ство принадлежит и управляется коллективным субъектом соб­ ственности. При этом граждане, занимающиеся предпринима­ тельством, могут образовывать или не образовывать юридичес­ кое лицо .

Учредительные документы

–  –  –

Юридическое лицо действует на основе законодательства страны и учредительных документов, которые являются как бы «внутренним основным законом» фирмы .

Отдельные виды деятельности, например туризм, требуют ли­ цензирования, так как эта деятельность связана с безопасноеГлава 2 тью и здоровьем граждан. Перечень лицензируемых видов дея­ тельности определяется опять-таки законодательными актами .

Выбор той или иной формы организации и правового поло­ жения (статуса) фирмы зависит, как было сказано, от объектив­ ных условий и личных убеждений предпринимателя. Но в лю­ бом случае для успешной деятельности необходимо взвесить все обстоятельства и затем уже приниматься за дело .

Коммерческие организации могут работать либо на основе учредительного договора (договорные объединения), либо на основе договора и устава. Учредительный договор юридическо­ го лица заключается между учредителями и определяет взаимо­ отношения членов предприятия, а также между участниками товарищества и самим товариществом. Если организация уч­ реждается одним лицом, то, естественно, договор не заключа­ ется .

Уставные объединения образуются на основе устава, что не исключает договора сторон .

Организационными формами товариществ и акционерных обществ, компаний являются ассоциации, корпорации, консор­ циумы, промышленно-посреднические и другие хозяйственные и посреднические компании и фирмы, совместные предприя­ тия, фондовые и товарные биржи, коммерческие банки и стра­ ховые общества, малые предприятия и другие организации .

G) G) УставcjQUQ фирмы

Формуляр учредительных документов. Законодательством страны в качестве учредительных документов призна­ ются устав и учредителъный договор (9, 172). Однако организаторам приходится создавать в ходе образова­ ния и регистрации и другие документы. Согласно Ука­ зу Президента «О государственной регистрации юридических лиц» разные правовые формы представляют в органы юстиции разные тексты документов. Но общий комплект таков: заявле­ ние, пакет учредительных и других документов и квитанция или копия платежного поручения об уплате сбора за государ­ ственную регистрацию.

Для товарищества с ограниченной от­ ветственностью полный пакет документов для регистрации та­ ков:

Учредительные документы

• заявление о регистрации;

• устав, утвержденный учредителями;

• учредительный договор (при числе учредителей более одного);

• справка банка о внесении на его депозит не менее 25 про­ центов уставного фонда, указанного в учредительных докумен­ тах, или аудиторское заключение, если взнос имущественный;

• статистическая карточка;

• согласие собственника или уполномоченного им лица, если одним из учредителей выступает государственное предприятие;

• документ, подтверждающий место нахождения юридическо­ го лица;

• квитанция или копия платежного поручения об уплате сбо­ ра за регистрацию (19) .

Устав и учредительный договор как определяющие доку­ менты фирмы, ее «конституция» требуют обязательного нота­ риального удостоверения, без чего они считаются недействи­ тельными .

Оба документа должны быть содержательно согласованы и тщательно отработаны. Они будут пристально и не раз изучать­ ся в банках, налоговыми, арбитражными, юридическими и ли­ цензирующими организациями. Кроме того, если вам захочется заняться чем-либо, кроме записанного в уставе, придется ме­ нять устав и проходить перерегистрацию .

Реквизиты устава:

1. Гриф утверждения собранием учредителей .

2. Гриф государственной регистрации .

3. Заголовок к тексту .

4. Текст устава .

5. Подпись главы исполнительного органа фирмы .

Основной реквизит устава — текст — имеет разделы, коли­ чество и порядок следования которых строго не регламентиро­ ваны.

Но текст, тем не менее, должен содержать следующую информацию:

— общие положения: организационно-правовая форма, наи­ менование, местонахождение;

— цели и предмет деятельности (туризм, торговля, реклам­ ная и посредническая деятельность и др.);

Глава 2 — права, обязанности и ответственность участников товари­ щества;

— имущество, фонды, прибыль;

— органы управления и контроля;

— труд, его оплата и социальные гарантии работникам;

— учет и отчетность;

— разрешение споров;

— прекращение деятельности (9) .

Если создается дочернее предприятие или филиал, устав ис­ полняется на бланке головной организации с грифом «Согла­ совано» (15, 170) .

G) С) Учредительный ZjowQ договор Это соглашение граждан или юридических лиц об объе­ динении финансов и другого имущества для производ­ ства товаров, или для иной деятельности. Стороны обя­ зуются создать и правовые условия, т. е. создать юри­ дическое лицо, способное по рыночным правилам, с разрешения государства заниматься каким-либо делом. Если в уставе делается упор на организационно-правовой стороне, то договор — на имущественной стороне создания предприятия .

Согласно Гражданскому кодексу РК (п. 4, ст. 41) учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок со­ вместной деятельности по его созданию, условия передачи в его собственность (хозяйственное ведение, оперативное управ­ ление) своего имущества и участия в его деятельности. Догово­ ром определяется и порядок распределения между учредителя­ Учредительные документы ми прибыли и убытков, управления деятельностью юридичес­ кого лица, выхода учредителей из его состава и утверждается его устав, если он необходим для юридических лиц данного вида .

I---------------------------- ^

- Реквизиты документа таковы: L — название документа — учредительный договор о создании хозяйственного товарищества (указыва­ ется, что это ТОО, АО и его название);

— место заключения договора;

—дата заключения соглашения;

— текст договора;

— подписи учредителей .

Текст учредительного договора может включать следующие разделы:

• преамбулу, в которой называются учредители;

• предмет договора — намерение создать организацию, какую именно и с какими целями; указывается юридический адрес;

• условия деятельности товарищества;

• управление товариществом;

• обязанности учредителей;

• права учредителей;

• ответственность учредителей и товарищества;

• прекращение деятельности товарищества .

В учредительный договор по согласию участников могут быть включены и другие условия .

К договору пишется приложение о вкладах учредителей в уставный фонд, пропорционально которым затем распределя­ ются дивиденды .

Другие документы для регистрации (заявления) имеют стан­ дартную форму, их формуляр будет описан в следующих разде­ лах .

7-20712 (98)--------------------------------------------------------------------------- Глава 3 Ш СМ Ш 3 Организационные документы С\ п Структура управления OqUq и документация Чем больше предприятие, тем более сложной оказыва­ ется система управления, и тем серьезнее вам надо под­ ходить к разграничению полномочий и согласованно­ му документальному взаимодействию .

Устав и учредительный договор определяют, что от­ крывать, реорганизовывать и ликвидировать компанию могут только учредители или акционеры. Их собрание определяет дол­ госрочную стратегию предприятия, может избирать или назна­ чать руководство компании (совет директоров). В состав этого органа могут входить как внутренние директора, так и внешние, которыми могут быть представители других предприятий, фи­ нансовых учреждений, менеджеры и научные работники (18, 82-83) .

Этот высший руководящий орган рассматривает лишь важ­ нейшие вопросы. Исполнительный орган может избираться или назначаться советом директоров. Главой исполнительного органа может быть президент или генеральный директор, который не­ посредственно и повседневно руководит предприятием .

Структура текущего управления может быть централизован­ ная и децентрализованная. При централизованной структуре все службы подчинены вице-президенту по управлению. Другие вице-президенты (по производству, транспорту, сбыту, финан­ сам и т. д.), подчиняясь президенту, непосредственно не руко­ водят отделами и службами .

Децентрализованная система предполагает подчинение спе­ циализированных служб вице-президентам .

Иерархическая цепочка управления в зависимости от разме­ ров предприятия и функций управления может представлять Организационные документы двухзвенную, трехзвенную и четырехзвенную систему. При вы­ боре управленческой стратегии следует руководствоваться преж­ де всего эффективностью, четким разграничением функций, ответственности и подконтрольности всех звеньев управления .

Именно эти задачи решаются при создании организацион­ ных документов по текущей деятельности предприятия .

С\ ПоложенияUouQ о структурных подразделениях

Структурные подразделения (бухгалтерия, отделы рек­ ламы, сбыта, охраны и т. п.), подчиняясь уставу, име­ ют тем не менее документ, на основе которого осуще­ ствляют повседневную работу. Этим документом и яв­ ляется положение о структурном подразделении .

Положение разрабатывается для каждого подразделения отдельно и включает в себя правовой статус, задачи, функции, права, обязанности и ответственность подразделения (7) .

В «Общих положениях» (преамбула) текста определяется под­ чиненность подразделения, порядок назначения руководителя и освобождения его от должности, квалификационные требова­ ния, предъявляемые к руководителю, порядок его замещения в период отсутствия. В разделе перечисляются правовые акты, которыми должно руководствоваться структурное подразделе­ ние .

В разделе «Основные задачи» излагаются направления дея­ тельности данного подразделения .

В разделе «Функции» перечисляются конкретные виды хо­ зяйственной деятельности .

Раздел «Права и обязанности» раскрывает права подразделе­ ния, необходимые для выполнения возложенных на него функ­ ций и обязанностей, которые подразделения выполняют по от­ ношению к руководству, другим структурным подразделениям предприятия и сторонним организациям .

В разделе «Ответственность» описывается, какая именно, в какой мере и перед кем ложится ответственность на руководи­ теля подразделения за несвоевременное и некачественное вы­ полнение обязанностей, нераспорядительность, т. е. неисполь­ зование предоставленных прав .

Раздел «Взаимоотношения. Связи» определяет, с кем и по ка­ Глава 3 ким направлениям взаимодействует данное подразделение, с кем выполняет совместные работы и т. д .

В разделе «Организация работы» определяется порядок рабо­ ты подразделения, как осуществляется проверка деятельности, его реорганизация и ликвидация .

Эти положения могут разрабатываться руководителями со­ ответствующих подразделений, вице-президентами и утвержда­ ются первым руководителем. Именно на стации утверждения происходит четкое разграничение компетенции и ответствен­ ности между службами предприятия .

Формуляр документа таков:

–  –  –

0\ Должностные OqvO инструкции Должностная инструкция устанавливает правовое по­ ложение работников предприятий, их функции, права, обязанности и ответственность. Хорошо разработанный, проверенный опытом документ служит ориентиром при отборе кандидатов на данную должность. Он, к тому же, позволит значительно сократить объем контракта при при­ еме кандидатов на данную должность .

Организационные документы Эффективная управленческая работа задается сбалансирован­ ностью функций должностного лица и возможностей для реа­ лизации этих функций. Сбалансированность должностной ин­ струкции означает, что должности приписываются только те функции, которые обеспечиваются средствами, необходимыми для их исполнения. При этом должны быть взаимно уравнове­ шены права и обязанности, т. е. каждая обязанность должна быть обеспечена определенным правом, и каждое право должно осуществляться только при наличии определенной обязаннос­ ти. Объем ответственности и объем власти также должны быть уравновешены, т. е. ответственность за что-то должна обеспе­ чиваться пропорциональной властью, и наоборот .

Схематически содержательный баланс должностной инструк­ ции выглядит так:

ФУНКЦИИ ^ СРЕДСТВА

-Г • I ОБЯЗАННОСТИ ^ ^ ПРАВА I I

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ш ^ ВЛАСТЬ

В текст должностной инструкции входят прежде всего «Об­ щие положения». В них устанавливается сфера деятельности спе­ циалиста, порядок его назначения, замещения и отстранения от должности, определяются квалификационные требования. Оп­ ределяется также, кому он подчиняется и кем он руководит. В разделе перечисляются правовые акты, которыми должен руко­ водствоваться специалист в своей работе (7) .

Раздел «Функции» определяет направления деятельности спе­ циалиста .

В разделе «Должностные обязанности» перечисляются конк­ ретные задачи специалиста, форма его участия в управленчес­ ком процессе: руководит, утверждает, обеспечивает, готовит, исполняет, контролирует и т. д .

В разделе «Права» определяются права, предоставляемые специалисту для выполнения обязанностей .

Раздел «Ответственность» устанавливает ее за несвоевремен­ ное и некачественное выполнение обязанностей и неиспользо­ вание прав .

В разделе «Связи по должности» определяется круг служеб­ ных взаимоотношений и обмена информацией, порядок про­ хождения документов и т. д .

Глава 3 Должностная инструкция разрабатывается руководителем подразделения и утверждается директором предприятия .

Форма должностной инструкции:

–  –  –

Вот как, например, описываются статус, функции и обязан­ ности одного из должностных лиц в книге «Основы предпри­ нимательского дела»:

Вице-президент по вопросам организации и управления под­ чиняется генеральному директору. Он принимает участие в ра­ боте всех руководящих комитетов и присутствует на заседани­ ях, связанных с перспективным стратегическим планировани­ ем.

Отдел вице-президента по вопросам организации и управ­ ления несет административную ответственность за выполнение следующих функций:

• организация планирования;

• финансовое планирование и контроль;

• система ведения дел;

• перспективное планирование .

Вице-президент по вопросам организации и управления:

—рекомендует методы краткосрочного и долгосрочного пла­ нирования прибыли и активов для компании и ее отделов, а также отдает распоряжения о введении и применении одобрен­ ных методов;

— анализирует и дает толкование финансовых планов ком­ пании и их результатов;

;—рассматривает организационную структуру головного под­ Организационные документы © разделения фирмы и руководит исполнением одобренного бюд­ жета;

— набирает и рекомендует кадры на главные посты в служ­ бах управления;

— ведет исследования по планированию финансовых опера­ ций (18, 87—88) .

Q Г\ Положение персоналеч/ Л ф о

Этот документ иначе называется (более традиционно) «Правила внутреннего трудового распорядка». В нем определяются порядок приема и увольнения работни­ ков, основные права и обязанности предприятия и слу­ жащих, условия труда и организации работы на пред­ приятии. Документ базируется на законодательстве о труде и устанавливает взаимоотношения работодателя и работника .

Формуляр документа содержит такие реквизиты: наимено­ вание предприятия, название документа (толкование), дату, номер, место издания, заголовок к тексту (о персонале), гриф утверждения, визы составителей, гриф согласования документа с трудовым коллективом (2) .

В «Общих положениях» определяется правовая база положе­ ния, устанавливаются категории специалистов (руководящие работники, сотрудники, рабочие и служащие) .

Раздел «Прием на работу» содержит разъяснение о порядке и сроках найма работников разных категорий, порядке оформле­ ния трудовых отношений .

В разделе «Рабочее время и время отдыха» определяются про­ должительность рабочей недели, рабочего дня, дни отдыха, ус­ ловия сверхурочной работы и др .

Раздел «Отпуска» предусматривает продолжительность, пе­ риодичность, оплату, порядок оформления разных видов от­ пусков. Право на отдых гарантируется законодательством стра­ ны, и в Положении не должно нарушаться это право .

В разделе «Командирование и переводы» (здесь могут быть два раздела) определяются сроки, условия и порядок этих управ­ ленческих действий .

Принципиально важным является раздел «Заработная плата, социальное страхование и компенсации». В этой части определя­ Глава 3 ются вид оплаты труда (повременно или сдельно), условия и размеры вознаграждения за труд, периодичность заработной платы, размеры и порядок компенсаций и выплат .

В разделе «Меры поощрений и дисциплинарные меры» (взыс­ кания) устанавливаются виды, условия и порядок морального и материального поощрения и наказания .

Раздел «Освобождение от работы» регламентирует, каков по­ рядок и условия увольнения для разных категорий работников, какие гарантии и компенсации предусмотрены при этом .

Трудовые споры, связанные с приемом, освобождением, при­ менением дисциплинарных мер разрешаются в порядке подчи­ ненности или законодательно. Это и предусматривает пункт 10 «Рассмотрение трудовых споров» .

ШтатноеС\ о расписание

Разработанная структура предприятия, количественный состав закрепляются в документе под названием «Струк­ тура и штатная численность». Текстовая часть доку­ мента исполняется в виде таблицы. В ней указываются все структурные подразделения предприятия, вводимые в них должности и количество штатных единиц по каждой из долж­ ностей (2, 6) .

Документ составляется на бланке предприятия, подписыва­ ется заместителем руководителя, согласовывается с главным бухгалтером, утверждается первым руководителем .

Должностной и численный состав предприятия с указанием фонда заработной платы закрепляется в «Штатном расписании» .

Оно составляется на бланке предприятия, содержит перечень должностей, сведения о количестве штатных единиц, должност­ ных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы .

Штатное расписание подписывается заместителем руководи­ теля предприятия, согласовывается с главным бухгалтером, ут­ верждается руководителем предприятия. При этом в грифе ут­ верждения указываются общая штатная численность предприя­ тия и месячный фонд заработной платы .

Изменения в названные документы вносятся приказом ди­ ректора .

Распорядительные документы

–  –  –

дитов, глава администрации. Директор предприятия, его замес­ тители — руководители структурных подразделении могут из­ давать указания и распоряжения .

Коллегиальные органы руководства (советы, съезды, конфе­ ренции и т. д.) издают решения, которые являются частью про­ токола, фиксирующего ход принятия решения (17) .

По содержанию приказы делятся на два вида: по основной деятельности и по персоналу (личному составу) .

Приказы по основной деятельности отражают управленчес­ кие решения по производственной деятельности, планирова­ нию, отчетности, финансированию, кредитованию, реализации товаров и услуг, организационным вопросам. Они издаются так­ же, когда требуется исполнить решения вышестоящих органов, наметить меры, определить ответственных, сроки и контроль исполнения мероприятий .

Приказ может быть нормативным и индивидуальным. На­ пример, приказ об утверждении правил трудового распорядка относится ко всем работникам, включая директора, и является нормативным. А приказ о выдаче компенсаций касается конк­ ретных лиц и называется индивидуальным .

Проект приказа готовится специалистами предприятия, со­ гласовывается с заместителями и начальниками по направле­ ниям деятельности, юристом, главным бухгалтером (по финан­ сам), начальником отдела кадров и подписывается директором .

В случае нарушения правил издания приказа он теряет юриди­ ческую силу и подлежит отмене. К проекту приказа прилага­ ются документы, обосновывающие его целесообразность и пра­ вомочность .

Приказ вступает в силу с момента его подписания, если иного срока не указано в тексте. Право подписи имеют руководители, их первые заместители, а также некоторые должностные лица в соответствии с компетенцией и по поручению руководителя .

Приказ действует постоянно, если срок действия не ограни­ чен в его тексте. Отменить приказ может либо сам руководи­ тель новым приказом, либо компетентный вышестоящий орган, либо суд .

Приказы по основной деятельности оформляются на бланке предприятия и содержат следующие реквизиты: Наименование предприятия, наименование вида документа (приказ), дата, ин­ декс (номер), заголовок к тексту (об утверждении, о поручении и т. п.), отметка о контроле, текст, подпись, визы, отметка об Распорядительные документы исполнении документа, о переносе данных на машинный носи­ тель .

Форма приказа на бланке предприятия такова:

–  –  –

Текст приказа состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной .

В констатирующей части излагают цели и задачи предписы­ ваемых действий, причины издания приказа или дается ссылка на документ, послуживший основанием для издания приказа .

Распорядительная часть начинается словом «ПРИКАЗЫВАЮ», которое печатается отдельной строкой. Эта часть текста содер­ жит предписываемые действия, должности и фамилии лиц, от­ ветственные за исполнение, сроки. Она может быть разделена на пункты, нумеруемые арабскими цифрами. Каждый пункт начинается с глагола в неопределенной форме (поручить, объ­ явить и т. п.) и указания исполнителя (должностного лица или подразделения).

Ответственность за исполнение выражают так:

«Контроль за исполнением приказа возложить на (должность, фамилия, инициалы)» .

Отдельные задания могут быть оформлены в виде приложе­ ния к приказу со ссылкой на них в тексте приказа («согласно приложению»). Если приложений несколько, каждое из них нумеруется .

Страницы приказа и приложений нумеруются как единый документ .

В практике иногда возникает потребность подготовить вы­ писку из приказа, под которой понимается копия какой-ни­ будь части подлинника .

Глава 4 В выписке из приказа содержатся все реквизиты приказа до распорядительной части, из которой берется необходимая для конкретного случая информация. Выписка заверяется так же, как и копия .

Л С\ Указания k/QUQ и распоряжения У казание —это документ информационно-методического или организационного характера. Указания разъясняют порядок исполнения приказов, инструкций, дирек­ тив. Право подписи указания имеют первый руко­ водитель, главные специалисты .

Текст указания так же, как и приказ имеет констатирующую и распорядительную части .

Констатирующая часть начинается формулировками: во ис­ полнение (чего), в соответствие (с тем), в целях и т. д. Распоря­ дительная часть строится так же, как и в приказе .

Распоряжение — это правовой акт, издаваемый по оператив­ ным вопросам управления. Оно подписывается за­ местителями директора, руководителями структур­ ных подразделений в пределах их полномочий .

Текст распоряжения имеет те же составные части, что и при­ каз .

Качество распорядительного документа предполагает не толь­ ко строгость формы, но и содержательную полноту, ясность, точность и т. д.

Как показывает опыт, типичными ошибками при составлении приказов являются следующие:

— вместо анализа фактов, вызвавших издание документа, в них содержится оправдание руководителя за принятое реше­ ние;

— распорядительный документ одновременно относится к нескольким лицам или подразделениям, без конкретизации того, кому что делать;

— документ либо слишком конкретен и поэтому лишает исполнителя инициативы, либо указывает на хорошо ему изве­ стные детали и средства выполнения;

— в документе не указываются лица, ответственные за ис­ полнение, не указываются сроки;

— документ содержит общие расплывчатые указания типа «поднять уровень», «повысить», «понизить» и т. п. Исполнение Распорядительные документы такого рода указаний трудно проверить, они не имеют ни кон­ кретного адреса, ни сроков. «Общее руководство» такого свой­ ства — это не только дурной тон, а подчас просто бессмыслен­ ность .

Недоработанные управленческие решения —признак низ­ кой квалификации руководителя .

л| Постановления, Ок решения, протоколы Эти правовые акты принимаются органами коллеги­ ального управления. В соответствии с Гражданским кодексом РК и другими законодательными актами орга­ ны государственного управления издают следующие распорядительные документы: Кабинет Министров — постановления; Премьер-Министр и его заместители —распо­ ряжения; министерства —приказы министров, решения колле­ гий; комитеты и комиссии — постановления, приказы, указа­ ния; кооперативные организации — решения; общественные организации —постановления, распоряжения (17) .

Совместные распорядительные документы органов, полно­ мочных издавать различные по форме документы, создаются в форме «совместного решения», которое имеет правовую силу распорядительного документа для каждой организации, при­ нимавшей этот документ .

Ход обсуждения вопросов и решения, принимаемые на засе­ даниях коллегиальных органов, советах, собраниях, совещани­ ях, фиксируются в протоколах .

Протоколы оформляются на основании записи хода заседа­ ния, стенограмм, звуковых записей и материалов, подготовлен­ ных к заседанию (текстов докладов, выступлений, справок, про­ ектов постановлений или решений, повестки дня, явочных ли­ стов, листов согласований и др.) .

Если ход заседания стенографируется, то текст стенограммы расшифровывается, отпечатывается, заверяется и хранится вме­ сте с протоколом. Есть особые правила Госархива по хранению кино-, фото-, видео-, аудиодокументов .

П р о т о к о л — это информационный документ о ходе обсужде­ ния вопроса и принятия решения на собраниях, со­ вещаниях, конференциях и заседаниях коллегиаль­ ных органов .

Глава 4 © По способу и полноте записи протоколы могут быть стено­ графическими, фонографическими, конспективными и краткими —без записи содержания выступления .

В кратких протоколах указывают (в текстовой его части) повестку дня, фамилии выступавших, темы выступлений и при­ нятые решения. Полные тексты выступлений не приводятся .

Полные протоколы содержат выступления всех участников собрания .

Полноту протоколирования определяет само собрание. Но при этом необходимо обеспечить юридическую полноценность документа. Она определяется наличием всех необходимых рек­ визитов, правильным их оформлением и строгой достовернос­ тью информации в протоколе. Важно, в частности, зафиксиро­ вать количество участников, так как только установленное число (кворум) имеет право принимать решения .

Реквизиты протокола: наименование учреждения;

название вида документа; дата заседания; индекс (номер); место заседания; гриф утверждения (если необходимо); заголовок (наименования собрания, коллегиального органа); текст .

Вводная часть текста фиксирует состав присутствовавших, повестку дня; основная часть —слушали, выступили, постано­ вили. Заключают документ подписи председателя и секретаря .

Протоколы по аналогичной форме фиксируют официальные заседания коллегиальных органов управления (17, 173) .

Формуляр — образец для машинописного исполнения про­ токола об учреждении предприятия таков:

| ПРОТОКОЛ 00.00.00№ 1 Алматы Собрания учредителей (Название организации) Председатель — фамилия, инициалы Секретарь — фамилия, инициалы Присутствовали — фамилии, инициалы

Повестка дня:

1. О Создании.. .

2. Об утверждении Устава.. .

Информационно-справочная документация ВЫСТУПИЛИ.. .

1. СЛУШАЛИ.. .

ПОСТАНОВИЛИ

ВЫСТУПИЛИ.. .

2. СЛУШАЛИ.. .

ПОСТАНОВИЛИ

–  –  –

К информационно-справочным документам относятся письма, телеграммы, телефонограммы, акты, справки, докладные и объяснительные записки, заявления и др .

Информационно-справочная переписка как внутрен­ няя, так и внешняя занимает около 80 процентов объема управ­ ленческих документов .

Выделяются инициативные письма: письма-запросы, письмапросьбы, письма-напоминания и извещения, циркулярные пись­ ма, сопроводительные письма. Ответные письма: информаци­ онные, разъяснительные, разрешения, запреты и т. д. (4, 226) .

Письма, исходящие из вышестоящих учреждений и организа­ ций, содержат обычно указания, разъяснения, запросы. Подве­ домственные учреждения направляют сообщения, запросы. Уч­ реждения «по горизонтали» обмениваются просьбами, предло­ жениями, подтверждениями, сообщениями и т. д .

Письма оформляются на бланках для писем (см. приложе­ ние) и содержат следующие реквизиты: адресат, резолюцию, отметку о контроле, заголовок к тексту, текст, отметку о нали­ Глава 5 чии приложений, подпись, отметку об исполнителе, отметку о переносе данных на машинный носитель, отметку о поступле­ нии .

Текст письма, как правило, состоит из двух частей. Сначала указываются причины, обосновывающие необходимость состав­ ления письма (факты, события, ссылки на другие документы), а затем излагаются выводы, предложения, просьбы .

Используются такие грамматические формы при изложении в тексте, как: прошу, просим, предприятие просит, руководство и трудовой коллектив просят, вносим предложение, предлагаем, со­ общаем, разъясняем, ставим в известность и т. д .

Исходящие письма визируются заинтересованными должно­ стными лицами. Например, письмо по финансовым вопросам визирует главный бухгалтер. Визы проставляются на лицевой стороне копии письма, остающейся на предприятии .

Если документ направляется в два адреса, то два первых эк­ земпляра печатаются на бланке, а копия (отпуск) — на обыч­ ной бумаге, т. е. всего три экземпляра .

В некоторых случаях письма заверяются печатью .

На входящих (получаемых) письмах проставляется отметка о поступлении и резолюции руководящих работников предприя­ тия об исполнении поручений .

Резолюция включает фамилию и инициалы исполнителя, содержание поручения и срок исполнения. Резолюция обяза­ тельно датируется и подписывается.

Например:

Абенову У. С .

Подготовить проект ответа с обоснованием к 12.05.97 Подпись 01.05.97 Если исполнителей документа несколько, они все указыва­ ются в резолюции. При этом исполнитель, названный первым, назначается ответственным .

Резолюция проставляется справа между реквизитами «адре­ сат» и «текст» .

Информационно-справочная документация м^ Телеграммы Телеграмма (телетайпограм м а) — это обобщенное назва­ ние различных по содержанию документов, кото­ рые объединяет способ передачи информации (те­ леграф) .

В состав телеграммы входят: отметка о категории (правитель­ ственная, международная, срочная, вне категории, внеочеред­ ная авиа, шторм, связь, авария); адрес, текст, фамилия должно­ стного лица, подписавшего текст, почтовый адрес организацииотправителя, подпись должностного лица, от чьего имени пере­ дается текст, печать, дата .

Телеграммы могут быть, кроме того, с уведомлением о вру­ чении, до востребования, вручаемые адресату лично, с достав­ кой, с оплаченным ответом .

Телеграммы и телетайпограммы оформляются на специаль­ ных типографских бланках, при их отсутствии — на обычной бумаге нужного формата. Второй экземпляр телеграммы (ко­ пия) остается в делах организации .

Для текста свойствен особый телеграфный стиль: отсутствие предлогов, союзов, частиц, знаков препинания. Числа и цифры рекомендуется писать словами, кроме многозна’птых чисел .

Формулировки текста должны быть предельно лаконичны, без двусмысленностей и умолчаний. При возможности двоякого толкования употребляются условные сокращения знаков пре­ пинания. ТЧК — точка, ЗПТ — запятая, ДВТ — двоеточие, КВЧ — кавычки, HP — номер .

Международные телеграммы печатаются русским и латинс­ ким шрифтами. Текст международной телеграммы печатается через 1.5 интервала, прописными буквами, без красной строки, абзацев, переноса слов и исправлений .

Адрес международной телеграммы включает: отметку о ка­ тегории телеграммы, наименование адресата (лица), наимено­ вание пункта или страны назначения. Текст подписывается ру­ ководителем предприятия .

В левом нижнем углу международной телеграммы указыва­ ются номер, дата, фамилия исполнителя, номер служебного телефона (2, 36 и сл.) .

8—20712 Глава 5 Телефонограмма включает следующие рекви­ зиты: наименование предприятия, вид докумен­ та, адресат, дату, индекс, текст, подпись, отметки о времени передачи и указании должностей и фа­ милий лиц, принявших и передавших телефоно­ грамму .

Телефонограммы составляются в одном экземпляре, подпи­ сываются руководителем или исполнителем. Текст не должен включать более 50 слов. Если телефонограмма передается не­ скольким адресатам, то прилагается список учреждений-адресатов и номеров телефонов .

При передаче телефонограмм полезно придерживаться сле­ дующих рекомендаций:

• передавать простую и срочную информацию;

• проверять правильность записи повторным чтением;

• не передавать логически сложные тексты;

• не использовать редко употребляемые слова;

• слова, которые плохо воспринимаются на слух, передавать по буквам (бухштабирование) .

Как правило, телефонограммами передают приглашения на совещания, встречи и т. п .

р С\ Д окладны е cJqwO записки До кл адн ая записка —документ, адресованный руководите­ лю данной или вышестоящей организации, содер­ жащий обстоятельное изложение какого-либо воп­ роса с выводами и предложениями составителя .

Докладные записки внутреннего характера исполняются ру­ кописно и подписываются составителем. Проставляется дата .

Кроме того, в состав реквизитов входит название учреждения, наименование структурного подразделения, название докумен­ та, место составления, заголовок к тексту, адресат .

Если докладная записка адресована в вышестоящую органи­ зацию от имени учреждения, то она оформляется машинопис­ ным способом на общем бланке, подписывается руководителем предприятия .

Информационно-справочная документация О б ъ я с н и те л ь н а я з а п и с к а — это документ, в котором работ­ ник объясняет причины невыполнения какого-либо распоряжения или нарушения правил .

Объяснительная записка выполняется рукописно на стандарт­ ном листе бумаги. Она имеет следующие реквизиты: наимено­ вание предприятия, структурного подразделения, наименова­ ние вида документа, дату, номер, заголовок к тексту, текст, подпись. Объяснительная записка может иметь приложения (справки, транспортные билеты и т. п.) (16, 188) .

г \ С правка УоЧЛ и акт

- документ, содержащий описание или подтвержде­ Справка ние тех или иных фактов и событий .

JSS Справки составляются по указанию вышестоящего органа или должностного лица. Они содержат запрашиваемую информа­ цию без выводов и предложений .

Справки, составляемые для внутренней информации, под­ писывает составитель, а для вышестоящего органа — руководи­ тель .

Справки содержат те же реквизиты, что и докладные записки .

Если справка содержит несколько вопросов, то текст реко­ мендуется разделить на части или оформить в виде таблиц .

Справки личного характера (о факте работы в учреждении, занимаемой должности, учебы, прописки и т. п.) оформляются на стандартных бланках, подписываются начальником отдела кадров или руководителем предприятия и глаСвным бухгалте­ ром и заверяются печатью .

А к т — это документ, в котором несколько должностных лиц подтверждают установленный факт или событие .

Возможно составление акта отдельным лицом (ре­ визор, аудитор, инспектор) .

Акты составляются по результатам ревизии деятельное™ пред­ приятия или его структурного подразделения и отдельных долГлава 6 жностных лиц, при приеме-передаче имущества или докумен­ тов, о приеме объектов или товарно-денежных ценностей и т. п .

В акте содержатся следующие реквизиты: наименование пред­ приятия, название вида документа, дата, индекс, место состав­ ления, гриф утверждения, заголовок к тексту, текст, отметка о наличии приложений, подписи .

Акт подписывается председателем и членами комиссии .

Текст акта состоит из двух частей: вводной и констатирую­ щей .

Во введении указываются название документа, на основании которого проводится констатация в акте, его номер и дата. Да­ лее перечисляются состав комиссии с указанием должностей, а также лица, присутствовавшие при проведении проверки .

В констатирующей части излагаются цели и задачи, сущность проведенной комиссией работы, оформляются установленные факты. Акт составляется в количестве экземпляров, необходи­ мом для заинтересованных лиц; это количество указывается в конце текста .

После составления акта комиссия должна ознакомить под расписку с его содержанием лиц, упомянутых в акте .

Акт утверждается администрацией и служит основанием для управленческих решений (17, 174) .

Д о кум ен ти р о в ан и е трудовы х отнош ений В области управления трудовыми ресурсами перед ад­ министрацией стоят взаимосвязанные задачи, которые можно представить в следующей схеме (21, 180):

Документирование трудовых отношений

–  –  –

Вопросы планирования и организации управления персона­ лом затрагивались в предыдущих разделах. Остановимся на пос­ ледних двух позициях: руководство и учет .

Вопрос о том, где набирать кандидатов на свободные долж­ ности — внутри или извне, многие фирмы рассматривают как стратегический .

Имеется несколько путей отбора кандидатов из своих со­ трудников. Получение рекомендаций от начальников — наибо­ лее часто используемый метод. Некоторые фирмы используют компьютеризированную информационную систему, где зало­ жены данные обо всех сотрудниках .

Другой метод найма — приглашение работников со стороны .

Это особенно важно при массовом найме и приглашении ра­ ботников высокой квалификации. Основным методом вербов­ ки оказывается размещение объявлений. Для найма работни­ ков со специальным образованием используется вербовка не­ посредственно в институтах и университетах. Имеются также бюро занятости и рыночные посредники .

Отбор кандидатов на рынке труда — ответственный момент для фирмы. Но это и двусторонний процесс. Фирма решает, принимать или не принимать кандидата, а кандидат — прини­ мать ему или нет предложение о работе .

Процедура найма может быть разбита на следующие этапы .

Заполнение форм, в которых отражены квалификационные требования, справочные (анкетные) данные, а также вопросы о знании предлагаемой работы. Используется устное интервью по предварительно разработанным вопросам. Интервью закантаГлава 6 вают разного рода тестами. Это могут быть типовые тесты для конторских служащих и психологические тесты для менедже­ ров. Кандидаты в менеджеры иногда проходят проверку через деловые игры, где перед ними ставятся задачи, позволяющие предсказать их решения в будущем .

Рекомендательные письма (характеристики) помогут прове­ рить правдивость заполнения форм и первого интервью; во-вто­ рых, они позволяют узнать, как другие люди относятся к кан­ дидату .

Углубленная беседа непосредственно с будущим руководите­ лем кандидата позволяет, во-первых, восполнить недостаток информации на предыдущих этапах. Во-вторых, это проверка на способность к общению, на способность «влиться» в кол­ лектив. Этот этап дает возможность кандидату спросить о своей будущей работе .

Ради объективности оценки кандидата в такой беседе могут принимать участие 2—3 человека — помимо непосредственного начальника .

Большинство фирм используют экзамен при приеме на лю­ бую работу. Некоторые виды работ (водители, пилоты, инст­ рукторы спорта и др.) требуют определенных физических стан­ дартов. В некоторых случаях экзамен необходим для безопас­ ности на рабочем месте, для медицинской безопасности и т. д .

Для некоторых случаев важно знание языков на разных уров­ нях компетенции .

Если кандидат прошел все испытания в процессе отбора, если условия трудового соглашения привлекательны и реалистичны для обеих сторон, то может быть сделано официальное предло­ жение. После этого происходит оформление найма .

Фирма вправе использовать любые законные формы найма .

Но во всех случаях необходимо юридическое оформление най­ ма в соответствии с действующими законами о труде .

С 1 января 2000 года вступил в силу Закон Республики Ка­ захстан «О труде в Республике Казахстан». Он применяется к трудовым правоотношениям, возникшим лишь после введения закона в действие, т. е. с 1 января 2000 года. Уже существующие документы о труде вовсе не отменяются. Поэтому ниже мы го­ ворим о традициях оформления трудовых отношений и о новых нормах, вводимых Законом о труде. Можно полагать, что прак­ тика оформления трудовых отношений будет совмещать тради­ ции советского времени, нормы нового закона, традиции и нор­ мы Запада .

Документирование трудовых отношений

–  –  –

К заявлению прилагались необходимые документы: автобио­ графия; анкета или личный листок по учету кадров; рекомен­ дательное письмо (характеристика); фотографии для анкеты и удостоверения; копия документа об образовании или профес­ сиональной квалификации. Паспорт предъявлялся лично. Од­ нако КЗоТ запрещал организациям требовать документы, не предусмотренные законом .

В последнее время некоторые фирмы при приеме требуют так называемое резюме — объективные данные о кандидате на должность .

В состав резюме входят следующие реквизиты: название до­ кумента (резюме); дата рождения; семейное положение; домашГлава 6 ний адрес; домашний телефон; рабочий телефон; образование (что и когда окончил, специальность); место работы и специа­ лизация; предыдущий опыт работы; владение иностранными языками; владение оргтехникой; личные качества; увлечения;

предполагаемая должность. Все реквизиты пишутся без абза­ цев, начиная от нулевого положения табулятора, но каждый реквизит начинается с новой строки .

Личная карточка имеет стандартную форму (форма Т2) и в нее следует внести требуемые сведения .

Заявление о переводе на другую должность оформляется ина­ че. Унифицированная форма разрабатывается на предприятии в соответствии с ГОСТом .

Пример такого заявления:

–  –  –

Прошу перевести меня на должность инженера отдела сбыта в связи с окончанием Казахского технического университета .

Личная подпись Заявление об отпуске оформляется на трафаретном бланке;

переменная информация заполняется рукописным способом. В данном типе заявлений на оборотной стороне производится рас­ чет начисления отпускного денежного пособия .

Заявление об освобождении от занимаемой должности по со­ ставу реквизитов и их оформлению сходно с заявлением о пе­ реводе на другую работу .

Такие виды заявлений, как заявление о предоставлении учеб­ ного отпуска, отпуска по беременности и родам и т. п., должны содержать в тексте указание о наличии обосновывающих доку­ ментов (справка с места учебы, больничный лист и т. п.). Эти документы представляются вместе с заявлением .

Вопрос о предоставлении очередного трудового отпуска ре­ шается либо по утвержденному графику отпусков, либо по лич­ ному заявлению .

Документирование трудовых отношений ---------------------------------(ш ) Переход на рыночные отношения вызвал к жизни новый вид оформления трудовых отношений — контракт (трудовое согла­ шение, трудовой договор). Принципиальное отличие контрак­ та от заявления о приеме на работу в том, что в контракте отра­ жаются взаимные обязательства и права равных перед законом сторон, условия найма и порядок разрешения трудовых споров .

Контракт должен иметь следующие обязательные реквизи­ ты: название документа (контракт, трудовой контракт и др.);

дату; индекс; место составления; текст; подписи сторон; печать .

Контракт составляется в двух подлинных экземплярах, по од­ ному для каждой из сторон.

Примерная форма трудового кон­ тракта:

КОНТРАКТ 00.00.00 № г. Алматы

Фирма (наименование) в лице директора (фамилия, инициалы), действую­ щего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Наниматель», с одной стороны, и гражданин (фамилия, инициалы), действующий от своего имени, в дальнейшем именуемый «Работник», с другой стороны, заклю чили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта. 2. Условия труда. 3. Оплата труда. 4. Д исципли­ на труда. 5. Условия отдыха. 6. Социальное ст рахование и обеспечение .

7. Срок дейст вия и порядок расторж ения конт ракт а. 8. Другие условия .

9. Ю ридические адреса сторон .

–  –  –

• 4) дату начала осуществления трудовых обязанностей;

• 5) характеристику условий труда;

• 6) режим рабочего времени и времени отдыха;

• 7) условия оплаты и охраны труда;

• 8) права и обязанности работодателя;

• 9) права и обязанности работника;

• 10) порядок изменения, расторжения и пролонгации ИТД;

• 11) порядок выплаты компенсаций и предоставления гаран­ тий;

• 12) ответственность сторон .

По соглашению сторон в индивидуальный трудовой договор могут включаться и иные условия (9, 11) .

–  –  –

Каждый пункт приказа должен соответствовать требованиям Закона о труде. Постоянной информацией для любого кадро­ вого приказа является указание распорядительного действия (пе­ ревести, уволить и т. д.), фамилия и инициалы работника, дол­ жность и структурное подразделение, дата вступления в силу данного пункта приказа (если он не совпадает с датой регистра­ ции приказа) .

Состав других сведений в пунктах сводного приказа по пер­ соналу определяется спецификой распорядительного действия .

При приеме на работу, например, обязательно указываются установленный размер оплаты труда, условия приема (времен­ но, с испытательным сроком с... по...) и т. п .

При переводе на другую работу указываются новая долж­ ность, вид перевода, его причина, изменение оплаты труда .

Каждый пункт приказа по личному составу должен соответ­ ствовать законодательству о труде, правилам внутреннего тру­ дового распорядка и доводиться до сведения работника .

Проекты приказов по личному составу обычно согласовыва­ ются с заинтересованными должностными лицами: с главным бухгалтером, юристом, руководителем структурного подразде­ ления. Предусмотрено обязательное визирование приказов по персоналу руководителем отдела кадров .

Приказы по личному составу обязательно регистрируются .

Глава 6 Приказы по персоналу, оформленные с нарушением зако­ нов о труде, подлежат отмене в установленном порядке .

/1 л Характеристики, УфЧЬ автобиографии Х а р акт ер и сти ка — это официальная оценка служебной, об­ щественной деятельности сотрудника, оценка его де­ ловых способностей и моральных качеств. В насто­ ящее время на негосударственных предприятиях она используется реже. Но при передвижении по служ­ бе, аттестации на должность, откомандировании и в других случаях характеристика необходима .

Характеристика может быть оформлена на общем бланке формата А4. Реквизиты ее таковы: название (характеристика);

указание на должность лица, которому выдается характеристи­ ка; наименование организации, выдающей документ; имя, от­ чество и фамилия сотрудника; текст; подписи и печать .

В тексте характеристики можно выделить логически связан­ ные части .

Заголовочная часть — анкетные данные (инициалы, фами­ лия, год рождения, образование и пр.). В некоторых видах ха­ рактеристик эти данные печатаются через один интервал ниже названия .

Вторая часть —данные о трудовой деятельности (специали­ зация, продолжительность работы, продвижение по службе и т. д.), оценка труда .

Третья часть — оценка общественной активности, поведения в быту, отношения с коллегами по работе .

В заключительной части содержатся вывод и назначение ха­ рактеристики .

Рекомендательное письмо имеет то же назначение и его текст по составу информации и по логике развертывания совпадает с характеристикой. Однако такое письмо излагается более сво­ бодным стилем, без строгой официальности .

Автобиография —документ, в котором его автор составляет собственное жизнеописание в хронологической по­ следовательности. Автобиография не имеет типово­ го формуляра, может быть сжатой или развернутой в зависимости от назначения .

Документирование трудовых отношений Обычно в автобиографии указывают: название документа;

имя, отчество и фамилию автора; дату и место рождения; обра­ зование и специальность; трудовую деятельность; награды и поощрения; семейное положение и состав семьи; домашний адрес и телефон; дату и личную подпись .

На каждого сотрудника заводится личное дело, в состав кото­ рого должны входить в порядке перечисления следующие до­ кументы: 1) внутренняя опись документов; 2) индивидуальный трудовой контракт, направление или представление; 3) анкета или личный листок по учету кадров; 4) автобиография; 5) ко­ пии документов об образовании; 6) характеристики или реко­ мендации; 7) выписки из приказов (о приеме, перемещении, увольнении); 8) справки и другие документы, относящиеся к данному лицу .

Справки с места жительства, медицинские справки и другие второстепенные документы, группируются отдельно от личных дел .

В необходимых случаях в личное дело включаются списки научных трудов и изобретений; выписки из протоколов собра­ ний учредителей или трудовых коллективов (для руководите­ лей, которые избирались на должность) и др .

С течением времени в личное дело включаются документы, подтверждающие изменение анкетно-биографических данных (копии свидетельства о браке, изменение фамилии) и характе­ ризующие профессиональные, деловые и личные качества, на­ пример, аттестационные листы, отзывы, представления о на­ значении на должность, справки-объективки. Для внесения новых данных по службе в личном деле содержатся «Дополне­ ние к личному листку» и «Дополнение к личному листку по учету поощрений» .

Тр уд о вая к н и ж к а — основной документ, подтверждающий трудовую деятельность рабочих и служащих. Фор­ муляр этого документа, порядок его ведения и хра­ нения определялся КЗоТом и другими норматив­ ными актами. Статья 13 нового Закона о труде не дает такого описания. Ведение трудовых книжек тре­ бует ответственного и серьезного отношения работ­ ников кадровых служб и руководителей .

Глава 6

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру. — СПб.: Судостроение. 1991 .

2. Андреева В.И. Делопроизводство. — М. 1994 .

3. Андреева В.И., Батюк С.Н. Инструкции по документационному обеспе­ чению деятельности фирмы. — М.: АО «Технолюк* — 2, 1994 .

4. Артемов О.Ю., Ермакова И.П., Овчинникова Н.В. Фирма: управление, кадры и документы. — М.: Атлантценгр, 1993 .

5. Балли Шарль. Французская стилистика. — М, 1961 .

6. Бондырева Т.Н. Секретарское дело. — М.: Высш. шк., 1989 .

7. Волкова К.А., Казанова Ф.К., Симонов А. С. Структура производственного объединения. Положения об отделах и службах. Должностные инструкции. — М.: Экономика, 1987. .

8. Государственная система документационного обеспечения управления .

— М.: Главархив СССР, 1991 .

9. Гражданский кодекс Республики Казахстан. — Алматы. 1995 .

10. Дьюи В. Комплекс коммерческих писем для руководителей, менедже­ ров. управляющих офисом. — Нью-Джерси. США, 1983 (англ.) .

11. Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан». — Алматы: Жегп жаргы, 2000 .

12. Ипюшенко М.П., Кузнецова ТВ. Формуляр документа. Учеб. пособие. — М.: МГИАР1, 1986 .

13. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. — М.: Просвещенце, 1983 .

14. Кузнецова Т.В., Лосева В.И. Управленческая документация: Учеб. посо­ бие. — М.: Экономика, 1985 .

15. Кузнецова Т.В., Ииошенко М.П. Основы документирования: Учеб. посо­ бие. — М.: МГИАИ, 1988 .

16. Начинающему предпринимателю. Практич. пособие. —Алма-Ата, 1992 .

17. Овчинникова Н.В. и др. Организация и документирование деятельности кадровой службы: Учеб. пособие. — М.: МГИАИ. 1986 .

18. Основные правила документирования и управления документацией в уч­ реждениях и организациях Республики Казахстан. —Алма-Ата. 1992. с. Ш и сл .

19. Основы предпринимательского дела/Под ред. проф. Ю.М. Осипова. — М., 1992, с. 82 и сл .

20. Регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств в Рес­ публике Казахстан. — Алматы: Гылым, 1996 .

21. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. — М.: Приор, 1995, 144 с .

22. Стоунер А., Долон Э. Введение в бизнес: Реферат, пер. с англ. —Ижевск:

Странник, 1991, с. 180 .

23. Февьзер А.Б., Мисерман М.И. Делопроизводство. — Киев, 1989 .

Коммерческая переписка @ Ком м ерческая переписка

–  –  –

Документация, которая описана в предыдущих главах, порождена партийно-бюрократической системой, ког­ да государство общалось с массами, а не с отдельным человеком. Личность виделась как некое вместилище обязанностей и долга перед государством. В системе управления речь тем более не шла о согласовании интересов го­ сударства и гражданина, об их взаимной ответственности за выполнение соглашений. Потребности и интересы личности, к которой был бы обращен документ с советом, просьбой, изви­ нениями, благодарностью, почти исключительно оставались за рамками делового общения .

Иллюстрацией этому могут служить вывески, информации, объявления, так называемая наглядная агитация и «реклама» .

Каждый из нас видел и видит вывески и информации с такими категорическими обращениями: «Не входить!»', «Запрещается.1 »', «Не курить, не соритьЬ (классика!); «Руками не трогать!»', «Жиль­ цам строго воспрещается...»; «Клиент обязан представить...»

и т. д. Позиция составителя таких обращений к своему «другу, товарищу и брату» — жесткая, угрожающая, не допускающая возражений. Встречаются вывески и информации, где гражда­ нам хотя бы объясняется, почему «Не входитьЛ и «Не трогать!» .

К этому добавляются приписки вроде: «Ремонт!»', «Высокое на­ пряжение!»', «СовещаниеА; «Хищник!» и т. п .

В той же холодной манере работала и «наглядная агитация»

и реклама в учреждениях. Казенные лозунги типа: «Храните деньги в сберегательной кассе»', «Летайте самолетами Аэрофло­ та»', «Будьте бдительны, ящур!», обращенные в никуда, совсем Глава 7 не вызывали желание хранить, летать и быть бдительными. В них выражена позиция сурового, перегруженного делами чи­ новника, которому посетитель или клиент мешает заниматься «высокими государственными» обязанностями .

Демократический стиль общения только начинает входить в нашу жизнь. В потоке сухой рекламной информации (Органи­ зация предлагает...) появляется какое-то внимание к интересам и нуждам клиента или покупателя: «Вы будете приятно удивле­ ны», «Мы рады Вас обслужить», «Вудобное для Вас время» и т. д .

Правда, видавший виды покупатель с часто обоснованным по­ дозрением относится к этому радушию и исключительной за­ боте о его кошельке .

Но конкурентная среда заставляет продавца менять отноше­ ние к людям, ради которых и существует рынок товаров и ус­ луг .

Если вы хотите продать хороший товар хорошему, но сомне­ вающемуся человеку, то его надо убедить в покупке. Техноло­ гия такого убеждения предполагает иной стиль общения. При этом письменный текст обладает значительно меньшими убеж­ дающими возможностями: здесь «отключается» зрительная (не­ вербальная) и слуховая (интонационная) выразительность, ко­ торая в непосредственном общении при умелом использовании оказывает мощное личностное воздействие на собеседника. В этом, между прочим, и состоит преимущество телерекламы пе­ ред рекламой газетной: счастливое лицо покупателя в сочета­ нии с удачным текстом действуют синхронно на разум и эмо­ ции .

В письме возрастает роль точного и выразительного слова и умения компоновать текст.’В наших нынешних условиях новая культура переписки, информирования и рекламы услуг и това­ ров только зарождается.!Тем1нолезиее обратиться к опыту за­ падных и японских компаний, у которых отработаны свои тех­ нологии общения с покупателями и сослуживцами. При этом, однако, слепое, бездумное копирование внешних атрибутов солидности (начиная с англоязычных названий фирм и их функ­ ционеров) не вызывает особого доверия. И тем не менее, вни­ мательное изучение богатого опыта общения инофирм с клиен­ тами,» заимствование принципов и подходов для собственных разработок в текстовой рекламе и переписке позволит избежать приобретения опыта методом проб и ошибок .

Коммерческая переписка

–  –  –

В книге «Как овладеть искусством делового письма», предназначенной для менеджеров, Рои Теплср выде­ ляет такие разновидности писем:

–  –  –

Как видно из перечня жанров, основанием классифика­ ции служит назначение письма. Если сравнить эти жанры внутрислужебной и внешней переписки с приведенной выше на­ шей классификацией, то можно увидеть, что в последнем случае нет и упоминания о благодарности, извинении, по­ здравлении и др. То есть, почти нет писем, обращенных к кому-либо лично .

Администрация иногда обращается лично к сотруднику так:

объявляется благодарность в приказе. Признательность в при­ казном порядке как-то не очень вяжется с непредвзятым здра­ вым смыслом. Но такова традиция, переломить которую очень 9—20712 Глава 7 сложно, даже осознав проблему. В нашей деловой жизни при­ нято еще преподносить и так называемые приветственные адре­ са. Но это по торжественным юбилеям, круглым датам замет­ ных фигур на общественном небосклоне. Составляются они обычно в стиле служебной характеристики. Теплое человечес­ кое участие, дружеская радость прячутся за «избитыми» выра­ жениями. Впрочем, есть и у нас мастера в этом жанре, но это не правило, а исключение из него .

Но вернемся к классификации. В книге Р. Теппера перечис­ ляются такие разновидности благодарственных писем: «за пре­ доставленную возможность организовать Ваше недавнее путе­ шествие»; «за новую разработку проекта» (5, 45); «за доброволь­ ную помощь в поддержке рекламной (выборной) кампании» (5, 58); «за финансовую помощь»; «за денежную помощь на разра­ ботку специальной программы»; «за вклад в банк дополнитель­ ных средств»; «за медицинское обслуживание» (там же, 60, 61);

«за работу над конкретным проектом»; «за руководство ком па­ нией» и т. д .

К ак видно из сопоставления, западная деловая традиция ак­ тивно использует «человеческий фактор» в переписке .

В развитие этой темы назовем разновидности писем к к л и ­ ентам с извинениями администратора (5, 66 и сл.): за ошибку, допущенную при ведении учета, за поведение служащего, за недоразумение с заказом на поставку, за несостоявшуюся встре­ чу, за повторное требование оплаты и др .

А вот разновидности приветственных писем: новому жильцу от владельца местного магазина или владельца фирмы бытовых услуг и др. (5, 37 и сл.). Чтобы увидеть содержательную сторо­ ну таких писем, процитируем полностью письмо домовладель­ ца новому жильцу .

• " щт ш Уважаемый.. .

Я рад приветствовать (выделено нами. — B.C.) Вас в Ва­ шем новом доме .

Как жилец Вы можете пользоваться всеми удобствами, в том числе бассейном, сауной, спортивным залом и теннисным I кортом .

Однако я убедительно прошу, чтобы Ваши гости пользова­ лись специальной стоянкой для автомобилей, что позволит из­ бежать неудобств для других жильцов .

Благодарю Вас за выбор (номер квартиры) и искренне наде­ юсь, что Ваша новая квартира удобна. Прошу Вас дать мне знать, могу ли я быть чем-нибудь Вам полезен .

Коммерческая переписка При внимательном прочтении в письме можно выделить не­ сколько целей его составления: приветствие (1-й абзац), ин­ формирование о правах (2-й абзац), просьба о правильной пар­ ковке машин (3-й абзац), благодарность за выбор квартиры и приглашение к сотрудничеству (4-й абзац) .

Тон письма благожелателен, направлен на создание дружес­ ких, доверительных отношений между домовладельцем и квар­ тиросъемщиком. В письме нет призыва рекламировать этот дом, но расчет на это можно прочесть в подтексте: наверняка и о качестве обслуживания и о доброжелательном стиле общения домовладельца новый жилец расскажет своим знакомым .

Обратим внимание на то, что слова «Вы» и «Вас» повторяют­ ся часто, они прямо-таки «кричат», а слово «я» спрятано, при­ глушено. Письмо написано не от имени владельца, а для клиен­ та, интересы которого и преобладают в содержании письма .

Попробуем провести мысленный эксперимент. Представим себе, что на месте владельца дома — наш начальник домоуп­ равления или председатель жилищного кооператива (КСК). Как бы он поступил, если бы в дом въехал новый «ответственный квартиросъемщик»? В конце концов, поставим себя на место домоуправа. Скорее всего, мы бы не стали вообще ничего пи­ сать новому жильцу. Въехал, ну и пусть себе живет.

Или, во избежание недоразумений с парковкой машин, мы бы написа­ ли такое примерно объявление:

«Жильцам дома следует парковать машины на специально отведенной стоянке. За нарушение правил парковки машин их владельцы будут привлекаться к ответственности или штра­ фу в размере 200 тенге .

Домоуправление» .

Возможно, исходя из нашей традиции, мы бы проинформи­ ровали жильцов о порядке ремонта сантехники, ответственнос­ ти за порчу имущества и т. п. Но, опять-таки, не через личное письмо (администрация привыкла общаться с массами), а через холодное начальственное объявление .

Налицо разные стили административного поведения, разные типы отношений и общения, которые сказываются уже в выбо­ ре жанра: приветствие и казенная информация с угрозами при­ менить штраф .

Глава 7 ©

П С \ П о стр о ен и еi/OwO к о м м е р ч е с к о го письма

Если вчитаться в большинство коммерческих писем, помещенных в книге Рона Теппера, то можно обнару­ жить нечто общее в их построении. Точнее, в последо­ вательной смене целей, которые поочередно ставятся по мере развертывания текста. Сам автор книги пока­ зывает это правилами. «Каждое из этих правил можно выразить одним словом: 1. Внимание; 2. Интерес; 3. Просьба; 4. Дей­ ствие» (5, 79) .

Попробуем разобраться в сути такого построения .

Журналисты хорошо знают, что запоминаются первая и пос­ ледняя фразы текста. Первой фразой газетного материала явля­ ется заголовок. Насколько нестандартно, остроумно и коротко сделан заголовок, насколько он «поцарапает» сознание читате­ ля, настолько больше людей обратит внимание на газетный материал, прочитает его, если интерес не угаснет. Несколько примеров юмористических названий: «Романс для буренки»;

«Любовь и кошка»; «Сказки про работу»; «Дружеский фарш»;

«Где раки зимуют»; «Вредные ископаемые» и др. В качестве приемов словесной выразительности используются риторичес­ кие вопросы, ирония, гипербола, антитеза, обновление устой­ чивых сочетаний слов и т. д. Цель приемов — вырваться за рам­ ки привычного, вывести восприятие из автоматизма. Нечто по­ добное необходимо для начала делового письма, печатной рек­ ламы. Но здесь важна не просто хлесткая начальная фраза, а и ее связь с текстом. Р. Теппер приводит в качестве удачных пер­ вых фраз следующие:

Мой начальник убил бы меня, если бы узнал, что я пишу Baj это письмо, но я кое-что ему хочу доказать.. .

Если Вы работаете не там, где хотели бы, значит, Вы пред лагали свои услуги не так, как следовало бы.. .

Существует семь способов увеличения Вашего дохода.. .

Забудьте все, что раньше слышали о.. .

Сейчас Вы прочтете нечто такое, что может резко изме нить Вашу жизнь в следующем году (4, 80) .

шшшжтшшжттжтжшшшшшшштшшшшттяшж Коммерческая переписка В знаменитой и весьма содержательной книге Дейла Карне­ ги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» содер­ жатся, между прочим, и советы, как можно привлечь внимание читателя (1, 172). Но, давая эти и другие советы, автор книги настойчиво повторяет, что он не учит фокусам, что лесть и ли­ цемерие не срабатывают, а лишь искренний и идущий от серд­ ца интерес к человеку, признание его значимости помогут до­ биться внимания читателя письма, наладить сотрудничество (1, 72) .

Впрочем, не все знатоки рекламного дела и.деловой пере­ писки рекомендуют «шокирующее» начало и психологические уловки, предпочитая сдержанный, но настойчивый стиль изло­ жения (2, 392). Все зависит от вашего выбора, ваших принци­ пов общения и ситуации. Здесь важен результат. Ну, а если его нет, то надо менять что-то, и вполне возможно, ваш стиль об­ щения .

Для того чтобы содержательно оценить другие композици­ онные моменты, рекомендуемые Р. Теппером, приведем пол­ ный текст коммерческого письма Джимми Картера, бывшего президента США. Каждая часть письма будет отделяться ком­ позиционными рубриками (5, 81 и с л.) .

–  –  –

лищная проблема для бедных и как она ожесточает людей. Я был просто потрясен! Я ужаснулся!

Сегодня здесь, в Америке, тысячи семей живут в таких пла­ чевных условиях, которые даже нельзя представить: закопчен­ ные, кишащие крысами квартиры, развалившиеся деревенские лачуги, обветшалые, с осыпающейся штукатуркой квартиры в старых домах .

Одной из этих семей была семья Стронгов: Руби, Оскар и пятеро их детей —все они боролись за существование в захлам­ ленной хибарке в городе Самнер, штат Миссисипи. (Перечисля­ ется, что сделала организация.) Просьба Нам требуется помощь миллиона человек, каждый из кото­ рых готов вложить хотя бы 20 долларов и стать участником интересной и необходимой работы по улучшению жизни людей .

Благодаря фантастическим усилиям нашей организации мечты о хорошем и недорогом жилье становятся реальностью. Все это делается в духе христианской любви и не стоит налогоплатель­ щикам ни копейки .

По-моему, это самое лучшее вложение денег!

Действие Я призываю Вас присоединиться к Розалин и ко мне в этом жизненно важном деле. Любая сумма, которую Вы сможете послать, будь то 20, 50 долларов или больше, очень нужна .

С благодарностью, Джимми Картер .

P.S. Я не знаю лучшего способа вложить деньги для истинно благородного человека, чем оказать помощь какой-нибудь мало­ имущей семье. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и сделайте свой взнос. Благодарю Вас .

Мы привели столь длинную цитату потому, что вниматель­ ное ее прочтение может многое сказать .

Начальные строки (Внимание) производят впечатление уже тем, что автором письма является сам президент США, хотя и бывший. К тому же он собирается сказать нечто важное. Чита­ тель подумает: «О чем же таком важном хочет со мной погово­ рить президент?». Внимание завоевано .

В следующей части письма (Интерес) бывший президент упоминает о некоем проекте, которого пока не называет. Чита­ телю становится интересно, что это за проект. Далее в письме подробно раскрываются личные мотивы участия Дж. Картера в Коммерческая п е р е п и с к а -------------------------------------------------------(135) проекте. Упоминание о личных и очень эмоциональных впе­ чатлениях делает убеждение еще более искренним .

Располагая какой угодно статистикой, автор письма в каче­ стве аргумента, тем не менее, приводит в пример жилищные условия семьи Стронгов. Очень удачный риторический ход .

Читатель проникся заботами Дж. Картера и готов в душе ока­ зать помощь. Как раз здесь и появляется разъяснение (Просьба), что она действительно требуется, причем без нажима на макси­ мум, но конкретно (20 долларов) .

И только после этого появляется призыв к конкретной по­ мощи (Действие) .

Как видим, «психологический сюжет» разыгран по всем пра­ вилам риторического убеждения: и логические доводы, и апел­ ляция к чувствам и совести читателя, и личный пример. Нигде ни намека на социальное положение автора письма, стремяще­ гося задавить авторитетом, стиль всего письма спокойный, доб­ рожелательный, убеждающий на конкретике .

Из этого произведения, между прочим, видно, что составле­ ние хорошего письма — это творческая задача, которую не ре­ шить в пять минут. Гораздо легче составить шаблон (шесть се­ кунд!): «Совет директоров благотворительной организации « О к­ руж ающая среда для человечества» просит всех граж дан внести посильный вклад в улучш ение ж илищных условий нуж дающихся .

Расчетный счет...» .

Очень привычно (исключая детали), но впечатления не про­ изводит. Очень выразительна концовка — постскриптум пись­ ма Джимми Картера. В нем обобщаются основные мысли авто­ ра и повторяется суть призыва к действию .

Читателю может показаться, что приведенное письмо — ред­ кость, пусть и блестящая. Нет, не редкость, не уникум, а обыч­ ная практика. Но, разумеется, практика людей, видящих в уме­ лом общении единственный способ влиять на людей — убеждая их. Рон Теппер анализирует в своей книге десятки примеров такого построения текста делового письма (с. 83 и сл.) .

–  –  –

вполне уместен. Черты обыденного дружеского общения с его лаконизмом, эмоциональностью и конкретностью придадут письму доверительность и, в конечном счете, будут работать не только на логическое, но и эмоциональное убеждение .

Обратим внимание на желательные стилистические свойства делового письма, отмечаемые западными авторами .

Но сначала несколько общих соображений об оригинально­ сти речи. Шаблонный рекламный текст не задерживает ваше внимание. Например, сотни раз повторенная в газетах инфор­ мация: «Организация предлагает по ценам ниже рыночных...» (све­ жо, как прошлогодний снег). Поэтому текст надо оживлять, придавать ему разными способами яркость и необычность, что­ бы он попал в поле внимания. При этом, конечно, надо пони­ мать, что язык не может и не должен быть совершенно само­ бытным. Ведь он является средством общения для вас и для других в том смысле, что известные звуковые комплексы связа­ ны с общепринятыми значениями. И оригинальность языкового творчества — вопрос только степени самобытности, в пределах понятности для собеседника. И тем не менее, одни говорят све­ жо и оригинально, другие — банально и тускло .

Выразительная речь — дело языкового вкуса, который вос­ питывается чтением и тренировкой, анализом образцов и целе­ направленной переделкой собственных текстов .

Итак, что же рекомендуют для улучшения слога Д. Карнеги, Р. Теппер и П. Соппер .

Поль Соппер в своей книге «Основы искусства речи» видит основу оригинальности речи, прежде всего, в оригинальности идей. «Оригинальность мысли, — пишет он, —живо ощущает­ ся в самобытном выражении» (3, 319). Наиболее действенными он ©читает слова и выражения, непосредственно обращенные к чувственным восприятиям (шлепанцы, стушеваться, пустить товар по эфиру (о коммерческой рекламе) и т. д.) .

От частого употребления, однако, даже самые сильные слова «ветшают, как платье», превращаются в стереотип. И поэтому публичный оратор должен быть внимателен по отношению к шаблонам, должен по возможности реже употреблять стереоти­ пы (факел свободы, дорогая альма-матер, грязные барыши, созна­ ние долга и под.) П. Соппер советует избегать заезженных пословиц и погово­ рок: «Лучше поздно, чем никогда»; «Ждать у моря погоды», — при­ бегая к менее известным: «Даже волосок отбрасывает тень»;

«Излишняя добродетель может стать пороком» и подобные .

Коммерческая переписка © Для оживления речи приемлемы известные с античных вре­ мен риторические вопросы: захочет ли человек перемен, если он всем доволен? Станет ли он есть, если не голоден?

Подобные вопросы не нуждаются в ответах, по существу они служат усиленному утверждению .

В выразительных целях эффективна также ирония: крылов­ ский Соловей говорит Ослу: «Отколе умная бредешь ты голова» .

Заведомое преувеличение в этом случае создает экспрессивный эффект. Автор популярной риторики советует также применять гиперболу (преувеличение), инверсию (перестановка слов), ан­ титезу (противопоставление) и другие фигуры речи .

Выработка приемов обращения со словом — вопрос практи­ ческой речи. Поэтому Поль Соппер рекомендует: 1) бороться с погрешностями и несвязными построениями в обиходной речи;

2) разнообразить чтение, сопровождая его анализом всех видов литературного языка; 3) обогащать свой словарный запас не только с помощью словарей, но и путем апробации новых для вас слов на письме и в устной беседе; 4) экспериментально пе­ рерабатывать фразы при подготовке к выступлению, при со­ ставлении текста (3, 319 и сл.) .

Разнообразные рекомендации содержатся и в книге Д. Кар­ неги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Улучшение слога автор связывает с чте­ нием корифеев литературы, серьезных научных книг, с чтени­ ем словарей, изучением происхождения и «обкаткой» новых слов в практической речи и т. д. (1, 323 и сл.) .

Суммировать сказанное об улучшении слога можно таким образом: если вы хотите владеть убеждающим и выразительным словом, вам надо работать над ним практически и постоянно .

Чтобы научиться плавать — надо плавать .

–  –  –

большее внимание, чем у нас. Чтобы не испортить отношений с партнерами, следует строго соблюдать этикет переписки (6) .

Деловое письмо принято писать на бланках фирмы или орга­ низации, где уже есть ваши реквизиты. Внешний вид бланка — это уже своеобразная визитная карточка фирмы, и она отраба­ тывается до мелочей дизайна .

Адрес по международным правилам пишется дважды: на кон­ верте с правой стороны внизу и в левом верхнем углу самого письма. Если письмо вкладывается в конверт с прозрачным окошком, то адрес пишется один раз — в левом верхнем углу письма. Естественно, что письмо при этом складывается так, чтобы адрес получателя был вид ей через окошко конверта .

Следующим обязательным реквизитом письма являются ини­ циалы и фамилия адресата. В разных странах сложились разные традиции адресования, но в большинстве стран сначала приня­ то писать имя, а затем фамилию. Обязательно обращение типа «Господину», «Доктору» и другое в сокращенном виде .

Затем пишется название фирмы, где работает адресат, почто­ вый адрес: номер дома, название улицы. И заключает адрес на­ звание города, штат (графство, кантон и т. п.), почтовый индекс и страна.

Полный адрес имеет, например, такой вид:

Г-ну К. Липински, Генеральному директору, «гТАМПЕЛЛА ПАУЭР Инк.», 109, Лапинти, ТАМПЕРЕ, 33101, ФИНЛЯНДИЯ (6, 71) .

Ниже реквизитов фирмы-отправителя указывается дата. При­ нятое у нас сокращение типа 12.05.97 в международной практи­ ке не применяется. Письмо датируется таким образом: 12 мая 1997 г. В США принято указывать сначала месяц, а затем число — Май 12, 1997 .

Само письмо начинается, как уже было сказано, с точного повторения в верхнем левом углу адреса, написанного на кон­ верте .

Еще ниже, без абзаца, сразу от левого поля пишется вежли­ вое обращение. Оно традиционно состоит из слов: «Дорогой г-н (или г-ж а) + фамилия» или «Дорогой доктор + фамилия», или «Уважаемые господа», «Уважаемый г-н + фамилия» .

Коммерческая переписка В деловых письмах не принято обращаться на «ты», даже если адресат вам хорошо знаком .

После вступительного обращения ставится запятая, а не вос­ клицательный знак, как это принято у нас .

Следующая строка после обращения называет тему письма Для этого достаточно поставить Re («Reference*), русский эк­ вивалент «Касательно* или сокращенно «Кас.».

Например, Re:

В ответ на ваш телекс от 8 мая 1997. Если тем несколько, то каждая из них называется с новой строки.

Например:

Дорогой г-н Смит, Re. О Ваших предложениях по проекту *Онега* .

Неоплаченные счета № 2S76S, 54328, О поставках нефтепродуктов в октябре 1996 г .

Более современным считается способ, когда заголовок к тек­ сту письма просто подчеркивается или пишется заглавными буквами.

Например:

Дорогой г-н Сяит, О Ваших предложениях по проекту •Омега* Далее следует текст письма .

Заканчивается письмо обычно комплиментом. Если письмо официальное, то употребляется комплимент «Весьма искренне Ваш» (Very truly yours). В других случаях употребляется компли­ мент «Искренне Ваш» (Sincerely yours). Можно в конце письма ограничиться добрыми пожеланиями: «Наилучшие пожелания «Снаилучшими пожеланиями*, «Примитемои наилучшие г-ну пожелания» и т. д .

При формулировке вступительного обращения и компли­ мента учитывается принцип взаимности: в ответном письме ис­ пользуются те же выражения, что и в присланном .

Под комплиментом ставится подпись с указанием под ней вашей фамилии и должности. В большинстве стран подпись на письме ставится с правой стороны листа, как раз под заключи­ тельной формулой вежливости .

Если к письму прилагаются какие-либо материалы или до­ кументы, то они обычно перечисляются в левой нижней части письма на отдельной строке после слова «Приложение», на­ пример:

Приложение: I. Контракт (5 л.);

2. Страховой полис (6 л.) .

(но)------------------------------------------------------------------------ - Глава 7 Указание на рассылку копий (если они есть) помещается под приложением .

'/ Схема расположения реквизитов делового письма такова:Pages:   || 2 |Похожие работы:

«родительства, здорового образа жизни, нравственного и сексуального воспитания в подростково-молодёжной среде, предупреждения неблагоприятного воздействия на ребёнка со стороны семьи, пропаганды позитивного имиджа...»

«Школа и вуз в зеркале советского и российского кинематографа Москва, 2018 Файл загружен с http://www.ifap.ru Федоров А.В., Левицкая А.А., Горбаткова О.И., Челышева И.В., Мурюкина Е.В., Михалева Г.В., Сальный Р.В., Шаханская А.Ю. Школа и вуз в зеркале советского и российского кинематографа. М.: Изд-во МОО "Информация для всех", 201...»

«4. Ильясова С. В., Амири Л. П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. – М. : Флинта, 2009 г. – С. 11.5. Кириллова Н. Б. Медиакультура как объект исследования // Известия Уральского государственного университета. – 2005. – № 35. – С. 63–74.6. Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриа...»

«Разработчик: Лаптенок И.Б., заместитель директора по учебной работе Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств", кандид...»

«1. Пояснительная записка Рабочая программа по литературному чтению для учащихся первой ступени обучения общеобразовательных школ разработана на основе авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, "Чтение и начальное ли...»

«Вестник Томского государственного университета. 2018. № 433. С. 31–37. DOI: 10.17223/15617793/433/4 УДК 82:82-31:82-6 К.К. Павлович АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И ИСКУССТВО ПЛАСТИКИ В ПЕЙЗАЖАХ "ФРЕГАТА “ПАЛЛАДА”" И.А. ГОНЧАРОВА Рассматривается вопрос о влиянии античной традиции в книге путевых очерков И.А. Гончарова...»

«Отдел туризма, культуры, молодежи и спорта Администрации Ростовского муниципального района Ярославская областная общественная организация "Региональная федерация автомобильного спорта" Спор...»

«Державна міграційна служба України Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства Сектор збору та аналізу інформації по країнах походження Інформація по країні походження ХІЗБ УТ-ТАХРІР Зміст 1. Загальна інформація про Хізб ут-Тахрір 2. Основні цілі та методи Хізб ут-Тухрір 3. Загальна...»

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВЫСШИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ КУРСЫ "БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" Рабочая программа Модуль 7. Информационные системы и процессы. Информационнокоммуникационные технологии Новосибирск, 2017 Сведения о программе Рекомендовано у...»

«203 работу. Часто имеется в виду, что человек, выполняющий определенное действие, делает его слишком усердно, настойчиво, без меры и что немаловажно на протяжении длительного периода времени...»

«Руководство ФДР по организации Всероссийских соревнований Общие положения 1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, проводятся на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации о государственной аккредитации Общероссийской общественной организации...»

«1. Цели и задачи Спартакиада проводится с целью улучшения физической реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью средствами физической культуры и спорта и привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблем...»

«А. Ю. Синицын КАРТИНЫ ЯПОНСКОГО ХУДОЖНИКА КАВАХАРА КЭЙГА В РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ МАЭ РАН КАК ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ЯПОНИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В . Вопрос о разграничении иллюстративных и предметных коллекций для МАЭ отнюдь...»

«Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан предлагает к продаже программы, методическую и нотную литературу №№ Цена Наименование пп (руб.) Примерные программы Аккордеон : программа для...»

«И БУДУТ ГОВОРИТЬ ЧТО ЭТО Я. НЕ ВЕРЬТЕ ! ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ Мессианский иудаизм Мессианский иудаизм возродился во второй половине 20-го века. Возродился по воле Божьей и для целей Божьих. Возрожденный...»

«I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд профессиональных образовательных организаций и команд образовательных организаций высшего образования в 2016-2017 гг. (далее Соревнования) проводятся в целях:укрепления спор...»

«Комитет по физической культуре и спорту Администрации г.Н.Новгорода Открытый Кубок г.Н.Новгорода по плаванию 11-13 ноября 2009 г. б.Олимпиец,25 м 50 м баттерфляй-женщины 1 Шубинская Анастасия МС 1989 Н.Новгород Нижегородец 0.30.12 I 30 Вашурина-Никитин 2 Шарова Милана 1997 Н.Новгород Нижегородец 0.31.44 I 25 Вашурина Т.В. 3 Елшанкина Мария...»

«Министерство культуры Российской Федерации ФГБОУ ВО "Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова"ПРИНЯТО ПРИНЯТО Педсоветом ССМШ (Колледжа) Решением Ученого совета Протокол № 4 от 12 я...»

«Три королевства. Данная игра строится на основе трёх ключевых категорий культурологии: "культура", "дикость", "варварство" (по необходимости вводится категория "вандализм", но тогда, игра имеет название "Четыре ко...»

«Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Т. 1. Вып. 2 • 2012 Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb ‘Raum und...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.