WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«2. Базильчук В. Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу : дис.. канд. наук з фіз. вих. і спорту : В. Б. Базильчук. – Львів : ...»

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 10 (92) 2017

Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – № 1. – 2006. – С. 66–69 .

2. Базильчук В. Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого

навчального закладу : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : В. Б. Базильчук. – Львів : ЛДІФК, 2004. – 190 с .

3. Гирьовий спорт у ВНЗ : навч.-метод. посіб. / Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко [та ін.]; за ред. Г. П .

Грибана. – Житомир : Вид-во «Рута», 2014. – 400 с .

4. Волков В. Л. Особливості організації спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів різних регіонів світу / В. Л. Волков // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ). – 2007. – №4. – С. 25–28 .

5. Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2009. – 593 с .

6. Круцевич Т. Ю. Актуальність сучасних силових видів спорту для системи професійно-прикладної фізичної підготовки у вузі / Т. Ю. Круцевич, Л. П. Пилипей // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2006. – № 2. – С. 51–55 .

7. Магльований А. В. Динаміка показників фізичного здоров’я студентів, які займаються силовими вправами / А. В .

Магльований, І. М. Шимечко, О. М. Боярчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ). – 2011. – № 1. – С. 80–83 .

8. Попрошаев А. В. Приемущества секционной формы организаци учебного процесса по дисциплине «Физическое воспитание» / А. В. Попрошаев, А. В. Мунтян // Физическое воспитание студентов : научный журнал. – Харьков : ХОВНОКУХДАДМ. – 2011. – №4. – С. 67–71 .

9. Baranov V. V. Weightball Exercises as the Means of Developing Students Professionally-applied Abilities / V. V .

Baranov // 3-rd International Scientific-Applied Conference «Conditions and Problems of Development of Weightball Lifting». – Athens : IWBF, 2002. – P. 7 .

10. Beauchamp R. The Kettlebell Bible / R. Beauchamp, S. Pike. – UK : Bear Publishing, 2006. – 304 p .

11. Bouchard C. Physical Activity and Obesity / C. Bouchard. – 2000. – 7 (3). – 64 p .

12. Hartmann U. General Aspects of Muscular Adaptation in Sport / U. Hartmann // The 4th International and Sports Science .

– Tehran. 2004. – P. 43–44 .

13. Improvement of the Physical State of Cadets from Higher Educational Establishments in the Ukrainian Armed Forces due to the use of the Kettlebell Sport / K. Prontenko, V. Prontenko, V. Bondarenko [and oth.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – 17 (1). – art. 67. – P. 447–451 .

14. Prontenko K. V. The Formation of Methods of Training in Kettlebell Sport / K. V. Prontenko // 7

–  –  –

В статье выявлена динамика рейтинга командного выступления сильнейших пловцов-студентов по результатам получения призовых наград среди мужчин и женщин, участников финальных заплывов при оценке в очковому эквиваленте на XXIX Всемирной Универсиаде в Тайпэе-2017. Пловцы-призеры, получившие золотые медали как у мужчин (918 очков), так и у женщин (905 очков) в «очковом» эквиваленте практически не отличаются (13 очков). Такая тенденция также просматривается, как среди награжденных серебряными медалями (соответственно 898 и 889 очков, отличие 9 очков), так и получивших бронзовые награды (соответственно - 888 и 873 очков, отличие 15 очков) .

Поэтому итоговая сводная таблица рейтинга команд-участников Универсиады-2017, должна включать не только существующий учет качественных показателей медалей (золотые, серебряные, бронзовые), но в первую очередь количественные параметры, так как выявленное обобщенное гендерное отличие (906+889=среднее 898), позволяет объективно оценить уровень достижений в очковом эквиваленте .

Ключевые слова: рейтинг команды, призовые медали, пловцы-мужчины, пловцы-женщины, Универсиада, оценка достижений, таблица ФИНА .

Ганчар О.І., Ганчар І.Л. Моніторинг оцінювання показників формування навички плавання за результатами командного виступу найсильніших плавців-студентів на XXIX Всесвітній Універсіаді в Тайпей-2017. У статті виявлена динаміка рейтингу командного виступу найсильніших плавців-студентів за результатами одержання призових нагород серед чоловіків і жінок, учасників-призерів фінальних запливів за оцінкою в очковому еквіваленті на XXIX Всесвітній Універсіаді у ТайпейПлавці-призери, які здобули золоті медалі для чоловіків (918 очок) і жінок (905) в «очковому» еквіваленті майже не відрізняються (13 очок). Ця тенденція також розглядається як серед нагороджених срібними медалями (898 відповідно і 889 очок, 9 очок) і отримавши бронзові нагороди (відповідно 888 і 873 очок, 15 очок).Таким чином, у зведену таблицю з рейтингу команд учасниць Універсіади-2017, слід включити, не тільки наявній стан якісних показників медалей (золото, срібло, бронза), але в основному кількісні показники, так як виявлено узагальнені гендерні відмінності (906 +889 = середня 898), дозволяє оцінку рівня досягнення в очках .

Ключові слова: рейтинг команди, призові медалі, плавці-чоловіки, плавці-жінки, Універсіада, оцінка досягнень, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 10 (92) 2017 таблиця ФІНА .

Ganchar O. I., Ganchar I. L. Monitoring evaluation indicators swimming skills in team performances results the strongest swimmers-students at the XXIX World University game in Taipei-2017 .

The Article reveals the Dynamics of team performances bu the strongest students swimmers according to prize-winning among men and women, the particiopants the of final assessment in score equivalent for the XXIX World Universidad in Taipei-2017. Swimmers-winners who received gold medals for both men (918 points) and women (905 points) do not differ in "point’s equivalent" (13 points). This trend is also seen among the awarded silver medals (898 and 889 points respectively, 9 points difference), and those who received bronze awards (888 and 873 points respectively, 15 points difference). Therefore, the summary result table of ranking teams-participants of Universiada-2017, should include not only the existing record of qualitative indicators of medals (gold, silver, bronze), but primarily the quantitative parameters, as the revealed generalized gender difference (906+889=898 average), allows you to objectively assess the level of achievement .

The current practice of accounting winners and prize-winners of the World University Games in swimming while compiling PivotTables is based on the quality of the awards, where the winners are evaluated first, then the silver medalists and after the bronze Cashers needs to be adjusted to an objective evaluation of the development of swimming among the countries participants. Therefore, in practice of evaluation of the achievements of team swimmers quantitative indicators, should be entered primarily which will be supplemented with quality depending on the received gold, silver and bronze medals based on the identified criterion of their differences on the current FINE table. This can provide an informative criterion for objective accounting of winners and prize-winners of the World University Games when compiling an informative PivotTable to determine an objective ranking of teams: only with an equal number of medals the advantage should be given to their quality .

Key words: ranking team, prize medals, swimmers male, swimmers women, Universidad, assessment of the achievements, table FINA .

Актуальность проблемы. Информация о современном этапе развития спортивного плавания среди студенческой молодёжи приобретает всё большую значимость в поиске достоверных сведений о возможностях реализации пловцами физических способностей в достижении лучших результатов представителями различного пола при обучении и совершенствовании у них двигательных навыков плавания [1-5] .

Однако достоверные сведения о динамике отличий результатов в спортивном плавании среди студентов-юношей и студентов-девушек в существующих публикациях по теории и методике физического воспитания и спорта встречаются, как правило, фрагментарно и эпизодически [6-16]. Наибольший интерес для специалистов и любителей плавания представляют особенности показателей выступления студенческой молодёжи на достаточно престижных соревнованиях, какими являются финальные старты по плаванию на всемирных Универсиадах, что проводятся тепер по нечетным годам. В практике оценки их проведения обычно используется качественные признаки в получении призовых наград, прежде всего золотых, затем серебряных и потом бронзовых медалей, тогда как количественные показатели практически не используются, что затрудняет и искажает объективный анализ успешности развития студенческого плавания в каждой отдельно взятой стране и в мире .

Объект исследования: состояние рейтинга командного выступления студентов-пловцов на стартах Всемирной Универсиады-2017 по спортивному и марафонскому плаванию. Предмет исследования: мониторинг результатов командного выступления сильнейших пловцов-студентов на XXIX Всемирной Универсиаде в Тайпэе-2017. Цель исследования: определить рейтинг командного выступления различных стран у представителей разного пола на дистанциях спортивного и марафонского плавания по результатам получения призовых медалей на стартах XXIX Всемирной Универсиады в Тайпэе-2017. Основными задачами явились: а) выявление рейтинга в показателях командного выступления пловцов-студентов мужского и женского пола на стартах Всемирной Универсиады-2017 г.; б) внедрение результатов исследования в практику физического воспитания и спорта для выявления объективного рейтинга успешности командного выступления пловцов-студентов. Основными методами исследования явились: теоретический анализ литературы, обобщение документальных материалов, математическая статистика .

Результаты исследования и их обсуждение. По данным литературы и практики, плавание является одним из самых популярных и массовых видов спорта среди студенческой молодёжи. Поэтому Международная федерация университетского спорта – ФИСУ, практически всегда включает плавание в программу проводимых ею летних студенческих игр, получивших с 1959 г., название всемирных Универсиад. Оно было широко представлено уже на I Универсиаде, начиная с 1959 г., а к настоящему времени их прошло уже 29. Программа этих соревнований значительно дополнялась и расширялась, начиная от 15-16 видов плавания в 1959-1965 г., 22 - номера программы в 1967 - 1977 г., 26 - в 1979 г., 29 - в 1981-1983 гг., 30 в 1985 г., 32 - в 1987-1991 г., 34 - в 1993-1999 гг., 40 - 2001-2009 гг., а с 2011-2017 гг. уже 41-42 вида программы, что позволяет многим студентам-пловцам участвовать в расширенных количествах стартов, проводимых под флагом ФИСУ .

Однако следует отметить, что в 1975 и 1989 гг. всемирные Универсиады проходили по сокращенной программе (легкой атлетике - VIII, лёгкая атлетика, баскетбол, фехтование, гребля - XV), вследствие чего плавание - не проводилось, как и по другим видам спорта. Кроме того, начиная с 1993 года, расширилась количество новых стран, принявших участие в последующих Универсиадах. Это касается таких стран как Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Чехия, Словакия, Литва, Сербия, Словения, Гонконг и целый ряд независимых государств. В связи с этим, целесообразно выделить первоначальное развитие и становление программы проведения Универсиад с 1959 по 1991 гг. – 1 этап (от 15 до 32 видов программы), а также с 1993 г. по настоящее время – 2 этап, представляющий постепенное расширение видов программы и участие новых независимых стран на стартах Всемирных Универсиад .

Как показали результаты нашего исследования, безусловными лидерами (первая десятка) студенческого плавания на XXIX Всемирной Универсиаде в Тайбее-2017 стали: США-28 медали, Япония-20, Россия-16, Италия-10, Украина-7, Германия-6, Австралия-3, Литва-3, Венгрия-3, Польша-3 медали. Во вторую десятку по результатам получения Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 10 (92) 2017

–  –  –

брассом (922 очка), потом в эстафетном плавании (895),затем в стайерском плавании вольным стилем (894) в плавании на спине (877), далее плавании баттерфляем (877) и в спринтерском плавании вольным стилем (876), а наименьшее значение выявлено и комплексном плавании (864) .

Таким образом, среднее обобщенное значение всех зафиксированных показателей у мужчин-пловцов на уровне награжденных бронзовыми медалями составило 888 очков. Хотя у пловцов-женщин наибольшее значение отмечено в стайерском плавании (897) и в плавании на спине (887), а также в эстафетном плавании (887), далее в комплексном плавании (878), в плавании брассом (876), в спринтерском плавании вольным стилем (851), причем отмечено наименьшее значение в плавании баттерфляем (834). Таким образом, среднее обобщенное значение всех зафиксированных показателей у женщин-пловцов на уровне награжденных бронзовыми медалями составило 873 очко .

Полученные данные позволяют сформулировать выводы:

1. Безусловными лидерами среди 26 команд-пловцов, получивших призовые награды (первые 10 команд) студенческого плавания на XXIX Универсиаде-2017 в Тайпэе стали: США-28 медалей: 11 золотых (6м+5ж), 9 серебряных (3м+6ж), 8 бронзовых (1м+8ж), Япония-20 медалей: 9 золотых (4м+5ж), 6 серебряных (5м+1ж), 5 бронзовых (2м+3ж), Россия-16 медалей: 2 золотые (1м+1ж), 7 серебряных (2м+5ж), 9 бронзовых (6м+3ж), Италия-10 медалей: 5 золотых (3м+2ж), 4 серебряных (1м+3ж), 1 бронзовая (1ж), Украина-7 медалей: 1 золотые (2м), 3 серебряные (3м), 2 бронзовые (2м), Германия-6 медалей: 2 золотые (2ж), 3 серебряные (1м+2ж),1 бронзовая (1м), Австралия-3 медали:

- 2 золотые (2ж), 1 серебряня (1ж), Литва-3 медали: 2 золотые (2м), 1 бронзовая (1м), Венгрия-3 медали: 1 золотая (1ж), 2 бронзовые (2м), Польша-3 медали: 2 серебряные (2м), 1 бронзовая (1м) .

Во вторую десятку менее успешных команд вошли: Бразилия-3: 1 серебряная (1м), 2 бронзовые (1м+1ж), Великобритания-3 медали: 1 серебряная (1м), 2 бронзовые (1м+1ж), Южная Корея-3 медали: 3 бронзовые (1м+2ж), Беларусь-2 медали - 2 золотые (2м), Гонконг-2 медали: 2 золотые (2м), Канада-2 медали:

- 1 золотая (1ж), 1 серебряная (1ж), Багамы-2 медали: 1 серебряная (1ж), 1 бронзовая (1ж), Казахстан-2 медали: 1 серебряная (1м), 1 бронзовая (1м), Швеция-2 медали: 1 серебряная (1м), 1 бронзовая (1ж), Финляндия-1 медаль золотая (1м), Ирландия-1 медаль золотая (1м), Нидерланды-1 медаль золотая (1ж), Далее по мере снижения рейтинга оказались: ЮАР-1 медаль серебряная (1ж), Швейцария-1 серебряная (1ж), Франция-1 медаль бронзовая (1ж), Турция-1 медаль бронзовая (1ж) .

Между тем, среди мужчин выделялись пловцы: Японии 11 медалей - соответственно 4 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые; США 10 - 6,3,1; Японии 11 медалей - соответственно 4 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые; - России 9 медалей Украины 7 - 2, 3, 2; Италии 4 - 3, 1, 0; Литвы 2 - 2, 0, 0; Беларуси 2 - 2, 0, 0. Среди женщин лидерами студенческого плавания стали представительницы США 18 медалей - 5 золотые, 6 серебряные, 7 бронзовые; Японии - соответственно 5, 1, 3, России –7 -1, 3, 3; Италии 6 - 2, 3, 1; Германии 4 – 2, 2, 0; Австралии 3 - 2, 1, 0 .

2. Существующая ранее и действующая ныне практика учета победителей и призеров всемирных Универсиад по плаванию при составлении сводных таблиц, только на основе качества получаемых наград, где в первую очередь подлежат оценке сначала победители, затем серебряные призеры и только потом бронзовые призеры, в настоящее время объективно нуждается в корректировке оценки достижений пловцов: при расчете достижений пловцов в очках по таблице ФИНА (2012 г.), появляется реальная возможность объективной оценки показанных результатов с помощью анализа показателей, на основе единого критерия их оценивания: отмечена подобная тенденция изменения параметров достижений у мужчин и женщин в зависимости от уровня преодоления дистанций плавания с учетом получения золотых, серебряных и бронзовых медалей на всемирной Универсиаде в 2017 г.: победители имеют достаточно сходный уровень оценивания достижений в очках по таблице ФИНА, как у мужчин (918 очков), так и среди женщин (905 очков). Серебряные призеры имеют более низкий уровень оценивания их достижений (898 и 889 очков), как и бронзовые призеры по плаванию (888 и 873 очков) .

3. Критерий отличия (в очках) по качеству полученных медалей в 2017 г. составляет у мужчин: 918, 898, 888 очков соответственно, что составляет в среднем - 906 очков, а у женщин эти параметры были соответственно: 905, 889, 873 очков, которое в среднем равно - 889 очков. Отличие максимума от минимума у мужчин равно 53 и 81 очко у женщин. Обобщенный показатель отличия среднего значения достижений мужчин и женщин имеет подобный уровень (906 и 889 очков). Это может служить информативным критерием для объективного ранжирования учета победителей и призеров всемирных Универсиад при составлении информативной сводной таблицы для определения объективного рейтинга команд-участниц: только при равном количестве медалей преимущество должно быть отдано их качеству .

4. Действующая ныне практика учета победителей и призеров всемирных Универсиад по плаванию при составлении сводных таблиц, на основе только качества получаемых наград, где подлежат оценке сначала победители, затем серебряные призеры и только потом бронзовые призеры, в настоящее время объективно нуждается в корректировке объективной оценки развития плавания среди стран-участниц. Поэтому в практике оценивания достижений команды пловцов следует вводить, в первую очередь, количественные показатели, которые будут дополняться их качеством в зависимости от случаев полученных золотых, серебряных и бронзовых медалей на основе выявленного критерия их отличия по действующей таблице ФИНА .

5. Специалистам-профессионалам по физическому воспитанию и спорту следует также располагать достаточно объективной информацией о реальном положении рейтинга стран-участниц всемирных Универсиад по спортивному плаванию .

Приведенная современная информация расширяет профессиональный кругозор у изучающих плавание, которая является стимулирующим фактором при обучении и совершенствовании у них специальных знаний, умений и навыков, который целесообразно использовать при подготовке квалифицированных специалистов в условиях вуза. Данная информация будет представлять определенный интерес для специалистов физического воспитания и спорта, а также для любителей и ветеранов плавания стран СНГ .

6. Дальнейшее исследование будет проходить в направлении осуществления мониторинга за получением пловцамипризерами количества и качества медалей, что позволит выявить обобщенную тенденцию развития плавания на I-II этапах проведения всемирных Универсиад с 1959-1991 и с 1993 по 2015 гг. Это может способствовать не только улучшению Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 10 (92) 2017 информационного обеспечения профессиональной подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта во многих педагогических вузах стран СНГ, но и при воспитании спортивного резерва в плавании, способного показывать рекордные результаты даже в студенческом возрасте .

Литература:

1. Ганчар И. Л., Ганчар А. И., Фомичов А. Н. Изменение рейтинга стран-участниц всемирных Универсиад по плаванию / И. Л. Ганчар, А. И. Ганчар, А. Н. Фомичов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. - Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. - № 24. - С. 54 - 62 .

2. Ганчар И. Л. Плавание: теория и методика преподавания спортивно-педагогического совершенствования: Часть III / И. Л. Ганчар : учебное пособие для студентов высших учебных заведений Украины, Беларуси, Молдовы и Российской Федерации по специальности «Физическое воспитание и спорт». - Одесса: Друк, 2007. - 816 с., ил .

3. Ганчар И. Л., Ганчар А. И., Солоненко Г. С. Изучение динамики рейтинга выступления сильнейших пловцов на всемирных Универсиадах с 1959 по 2005 гг. / И. Л. Ганчар, А. И. Ганчар, Г. С. Солоненко //Sesiunea anuala de comunikari stiintifice cu participare internationale “Edukatiel Fizice si Sportului in slujba vietii si a pervomantei umane”: Brasov, marte 2007. – Brasov : Editura Universitatii «Transilvania», 2007. - P. 260-265 .

4. Ганчар А. И. Рейтинг достижений командного выступления сильнейших пловцов-студентов на всемирных Универсиадах с 1959-1991 гг. (I этап) / А. И. Ганчар //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науковопедагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» / зб. наукових праць / за ред. Г. М. Арзютова. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Випуск 1 (42). - С. 21-29 .

5. Ганчар А. И. Рейтинги командных достижений пловцов-студентов на всемирных Универсиадах с 1993-2013 гг. (II этап) / А. И. Ганчар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» / зб. наукових праць / за ред. Г. М. Арзютова. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014 .

- Випуск 9(50). - С. 48-55 .

6. Платонов В. Н. Олимпийский спорт : информация, статистика / под общей ред. В. Н. Платонова. - Т. III. - К. :

Олимпийская литература, 2004. - С. 312-351 .

7. Платонов В. Н. Плавание : учебник / Платонов В. Н. Абсалямов Т. М., Булатова М. М., Булгакова Н. Ж. - К. :

Олимпийская литература, 2000. - 495 с.,

8. Фирсов З. П. Плавание: справочник / З.П. Фирсов. - М.: Физкультура и спорт, 1976. - 383 с .

9. http://www.sports-reference.com

10. http://www.fisu.net

11. https://www.swimrankings.net

12. Maglischo E.W. Swimming Even Faster: A Comprehensive Guide to the Science of Swimming. - Mayfield Publishing Company, Moutain View, California, 1993. - 755 p .

13. Schramm E. (red.) u. a. Sportschwimmen: Hochschullerbuch. - Berlin: Sportverlag, 1987. - 330 p .

14. Schubert M. Sports illustrated competitive swimming: techniques for champions. - New York, 1990. - 238 p., ill .

15. Walter G. Schwimmen von A bis Z /Gesamtred. - Berlin: Sportverlag, 1985. - 95 p .

16. Wilke Kurt. Schwimmsport Praxis: Offizielles Lehrbuch des Deutschen Shwimm-Verbandes. - Rowohlt, sport ro, ro, ro, 1997. - 382 p .

–  –  –

ВЕРИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ, ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ, ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ

АКВАФІТНЕСОМ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ ВНЗ

У роботі обґрунтовано доцільність використання занять аквафітнесом, як засобу корекції фізичного стану студентів, хворих на ожиріння, у спеціальних медичних групах під час перебування у ВНЗ. Наведено отримані результати проведеного педагогічного дослідження практичної апробації авторської розробки педагогічних дій. За результатами експерименту експериментально верифіковано ефективність добраних засобів у процесі фізичного виховання студентів, хворих на ожиріння, що доводить доцільність її впровадження у курс фізичного виховання спеціальних медичних груп ВНЗ .

Ключові слова: студент, ожиріння, спеціальна медична група, ВНЗ, фізичне виховання, аквафітнес, програма .

Т.В. Гуртовая, Л.П. Цьовх, А.В. Куспиш, С.П. Незгода Верификация параметров функционального состояния студенток, больных ожирением, под влиянием занятий аквафитнесом й в специальных медицинских группах вузов. В работе обоснована целесообразность использования занятий аквафитнесом, как средства коррекции физического состояния студентов, больных ожирением, в специальных медицинских группах во время пребывания в вузе. Приведены полученные результаты проведенного педагогического эксперимента экспериментальной апробации авторской разработки педагогических действий. По результатам эксперимента практически верифицирована эффективность подобранных средств в процессе физического воспитания студенток, больных ожирением, что доказывает целесообразность ее внедрения в курс физического воспитания специальных медицинских групп вузов .

Ключевые слова: студент, ожирение, специальная медицинская группа, вуз, физическое воспитание,
Похожие работы:

«Программа поддержки местных гражданских инициатив учащейся молодежи в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования детей" "Проект это особая философия образования: философия цели и деятельности, результатов и достижений, далекая от формирования чисто теоретической образованности. Она была отторгнута со...»

«В. С. Аксёнов, В. В. Колода БОГАТЫЙ ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС БЛИЗ СТАРОЙ ПОКРОВКИ НА ХАРКОВЩИНЕ Одним из наиболее насыщенных салтовскими (салтово-маяцкими) древностями регионов является Харьковская область У...»

«УДК 061.237:728.48 ББК 63.3 П63 Постоногов, Ю.И., Постоногов, Е.И. 75 лет Екатеринбургскому аэроклубу им. А.К. Серова. Тюмень: Ситипресс, 2010. 320 с., илл. П63 ISBN 978-5-98100-140-6 Книга посвящается юбилейной дате аэроклуба, Героям Советского Союза выпуск­ никам аэроклуба и Героям-летчикам Свердловчанам, летчикам-космо...»

«Электронное приложение к сборнику XXVII ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ HUMAN, HEALTH, PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN A CHANGING WORLD Коломна / Kolomna МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСС...»

«родительства, здорового образа жизни, нравственного и сексуального воспитания в подростково-молодёжной среде, предупреждения неблагоприятного воздействия на ребёнка со стороны семьи, пропаганды позитивного имиджа современной семьи, материнства и отцовства...»

«Хабибуллина Алсу Эдвардовна преподаватель Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" г. Набережные Челны, Республика Татарстан ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦА...»

«ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШОУ-КОМАНД Dance Monsters Fest Положение 4-5 мая 2019 года Почему важно участвовать в Dance Monsters: • Достойный призовой фонд в денежном эквиваленте • Достойные призы от спонсоров и партнеров • Компетентные судьи, представители зарубежья и Украины • Профессиональная сцена с танцевальным специальн...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.