WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«УДК 330.341.1:338.2417 DOI: Кравченко С. І., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри «Економіка підприємства», Донецький національний ...»

Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), 112-119

https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392

____________________________________________________________________________________________________________

УДК 330.341.1:338.2417 DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-17

Кравченко С. І., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри «Економіка підприємства»,

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна; віце-президент, Інститут розвитку міжнародної співпраці, Познань, Польща ORCID ID: 0000-0001-8391-0445 e-mail: sergey.iv.kravchenko@gmail.com Національна інноваційна система України в контексті моделі «quadruple helix»

Анотація. Основним механізмом переводу національної економіки в режим інтенсивного інноваційного розвитку є ефективна національна інноваційна система (НІС) –сучасна інституціональна модель генерації, поширення та практичного використання прогресивних нововведень у всіх сферах життя суспільства .

Метою дослідження є уточнення ефективності функціонування НІС України з урахуванням її належності до певного типу наднаціональної інноваційної системи (ННІС) в контексті моделі «quadruple helix» .

В роботі запропоновано альтернативний підхід до типологізації наднаціональних інноваційних систем відповідно до концепції чотириланкової спіралі. Визначені п'ять базових типів ННІС: «A» – розвинені країни з сильними інститутами конфуціанського та мусульманського типу, «B» – розвинені країни з сильними інститутами інклюзивного типу, «C» – країни, що розвиваються, з сильними інститутами мусульманського та буддистсько-індуїстського типу, «D» – розвинені країни з сильними неформальними інститутами, у т.ч .

пострадянського типу і «G» – країни, що розвиваються, з інститутами екстрактивного типу. Наведена інтерпретація зазначених типів ННІС в розрізі взаємопов'язаних комплексів чотириланкової спіралі: науково освітнього, соціокультурного, виробничо-економічного та державно-політичного. Проаналізовано сучасний стан НІС України .

Доведено, що національна інноваційна система України є вкрай неефективною не тільки в загальносвітовому, але й загальнокластерному розрізах. Це обумовлює необхідність коригування вектора її розвитку, але обов'язково з урахуванням приналежності до конкретного типу ННІС. Результати дослідження можуть служити основою для розробки комплексу заходів з подолання поточних негативних трендів розвитку НІС України та підвищення її ефективності в контексті четвертої промислової революції .

Ключові слова: національна інноваційна система; модель «Quadruple Helix»; кластер; рейтинг .

Кравченко С. И., кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика предприятия», Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина; вице-президент, Институт развития международного сотрудничества, Познань, Польша Национальная инновационная система Украины в контексте модели «quadruple helix»

Аннотация. Основным механизмом перевода национальной экономики в режим интенсивного инновационного развития является эффективная национальная инновационная система (НИС) – современная институциональная модель генерации, распространения и практического использования прогрессивных новшеств во всех сферах жизни общества .

Целью исследования является уточнение эффективности функционирования НИС Украины с учетом ее принадлежности к определённому типу наднациональной инновационной системы (ННИС) в контексте модели "quadruple helix" .

В работе предложен альтернативный подход к типологизации наднациональных инновационных систем в соответствии с концепцией четырехзвенной спирали. Обозначены пять базовых типов ННИС: "A" – развитые страны с сильными институтами конфуцианского и мусульманского типа, "B " – развитые страны с сильными институтами инклюзивного типа, "C" – развивающиеся страны с сильными институтами мусульманского и буддистско-индуистского типа, "D" – развитые и развивающиеся страны с сильными неформальными институтами, в т.ч. постсоветского типа и "G" – развивающиеся страны с институтами экстрактивного типа .

Представлена интерпретация указанных типов ННИС в разрезе взаимосвязанных комплексов четырёхзвенной спирали: научно-образовательного, социокультурного, производственно-экономического и государственнополитического. Проанализировано современное состояние национальной инновационной системы Украины .

Доведено, что национальная инновационная система Украины крайне неэффективна не только в общемировом, но и общекластерном разрезах. Это обуславливает необходимость корректировки вектора ее развития, но обязательно с учётом принадлежности к конкретному типу ННИС. Резул ьтаты исследования Стаття надійшла до редакції: 19.12.2018 Received: 19 December 2018 ______________________________________________________________________________________

Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), 112-119 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392 ____________________________________________________________________________________________________________

могут служить основой для разработки комплекса мероприятий по преодолению текущих негативных трендов развития НИС Украины и повышению ее эффективности в контексте четвёртой промышленной революции .

Ключевые слова: национальная инновационная система; модель "quadruple helix"; кластер; рейтинг .

Kravchenko Sergey, Associate Professor, PhD, Professor of the Department "Enterprise Economics", Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Ukraine, Vice-President, Institute for International Cooperation Development, Pozna, Poland Ukraine’s National Innovative System in the Context of the “Quadruple Helix” Model Abstract. Introduction. The main mechanism for transferring the national economy to the mode of intensive innovation development is an effective national innovation system (NIS) - a modern institutional model of generation, distribution and practical use of progressive innovations in all spheres of social life .

The purpose of this study is to clarify the effectiveness of the functioning of Ukraine’s NIS, taking into account its affiliation to a particular type of supranational innovation system (SNIS) in the context of the "quadruple helix" model .

Results. An alternative approach to the typology of supranational innovative systems in acco rdance with the concept of a four-link helix is proposed in the article .

There are five basic types of SNISs: “A” - developed countries with strong Confucian and Muslim type institutions, “B” - developed countries with strong inclusive institutions, “C” - developing countries with strong Muslim and Buddhist-Hindu institutions, “D”- developed and developing countries with strong informal institutions, including post-Soviet type and “G” - developing countries with extractive type institutions. An interpretati on of these types of SNIS is presented in the context of interconnected complexes of the four -level spiral: scientific and educational, socio-cultural, industrial-economic and state-political. The current state of Ukraine’s national innovation system is analyzed .

Conclusions. It was proved that Ukraine’s national innovation system is extremely ineffective not only in the global, but also in the cluster-wide sections. This necessitates the adjustment of the vector of its development, but with taking into account the belonging to a specific type of SNIS. The research results can serve as a basis for developing a set of specific measures to overcome the current negative trends in the development of Ukraine’s NIS and increase its effectiveness in the context of the fourth industrial revolution .

Keywords: national innovation system; quadruple helix model; cluster; rating .

JEL Classification: F29, L60, O31, O50, P51 Постановка проблемы. Современному пониманию образом, дальнейшее исследование существующих ко-эволюционной природы инновационного процесса подходов к поиску стимулов и активизации наиболее полно отвечает концепция национальных сотрудничества науки, правительства и бизнеса, инновационных систем (НИС), которая пользуется взаимодействие которых определяет эволюционную растущим признанием в научных и политических эффективность национальных инновационных систем, кругах. Так на законодательном уровне периодически не утрачивает остроты и важности .

предпринимаются определенные шаги по включению Анализ последних исследований и публикаций .

экономики страны в общемировой тренд развития Начало формирования концепции НИС положили инновационной инфраструктуры, в том числе на базе исследования К. Фримена (C. Freeman) [4], цифровизации экономики и общества. В частности, Б. Лундвалла (B. Lundvall) [5], С. Меткалфа (S. Metcalfe) Кабинетом Министров Украины утверждены [6], Р. Нельсона (R. Nelson) [7] и др. Впоследствии «Концепция развития национальной инновационной результаты получили развитие в работах таких авторов системы» [1] и «Концепция развития цифровой как: М. Шарко [8] – уточнение модели национальной экономики и общества Украины на 2018-2020 года» инновационной системы Украины, ее структуры и [2]. При этом, в целом определенный потенциал особенности функционирования; Л. Федуловой и ускорения промышленного развития в Украине Н. Пашуты [9] – рекомендации по развитию сохраняется. Как свидетельствуют результаты национальной инновационной системы Украины; Л .

исследований НАН Украины за авторством Калиниченко [10] – применение инновационного В. Вишневского и С. Князева [3], готовность лизинга как инструмента развития национальной национальной промышленности Украины к смарт- инновационной системы; А. Амоши и А. Николаенко трансформациям на основе групп факторов [11] – углубленный анализ сущности понятия «институты», «технологии» и «экономика» национальной инновационной системы и механизма соответствует среднемировому уровню. ее развития на примере Украины и др .

Однако доминирование короткого горизонта Широкая популярность концепции НИС в планирования обусловливает недостаточность значительной степени обусловлена тем, что она рыночного спроса на научно-технические разработки в базируется на (1) теории роста, полагающей, что Украине и, как следствие, ослабляет готовность её эффективный обмен знаниями и технологиями между экономики к необходимым трансформациям. Таким академическими институтами и предприятиями

–  –  –

Рисунок 1 – Результаты рейтингов в разрезе классификационных признаков (по центрам кластеров) Источник: составлено автором Так, согласно полученным в работе результатам неформальными институтами, в т.ч. постсоветского исследования, Украина относится к кластеру типа", в который входят еще 17 стран (большинство из "Развитые и развивающиеся страны с сильными них пережили переход от административноЕлектронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), 112-119 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392 ____________________________________________________________________________________________________________

командной системы к рыночным отношениям и (англ. GII), "Индекс глобальной смешанной экономике, а на всех уровнях конкурентоспособности" (англ. GCI), а также "Индекс общественной жизни распространены непотизм во человеческого развития" (англ. HDI). Данные этих власти и бизнесе, коррупция чиновников, сращение рейтингов были адаптированы к соответствующим власти и бизнеса, теневая экономика и др.). В выборкам стран и обобщены в интегральный традиционной интерпретации от Всемирного банка показатель (Ni) для каждой страны. Результаты это как экономически развитые инновационно- ранжирования стран по этому показателю в продвинутые страны (Италия, Португалия, Польша и общемировом масштабе (выборка из 95-ти стран) т.д.), так и страны со средним уровнем развития, а представлены на рис 2 .

также страны с уровнем развития ниже среднего и Анализируя полученную информацию в разрезе слабыми инновационными системами (Грузия, ранее сформированных пяти типов ННИС, можно Армения, Украина и т.д.). Данный аспект является сделать следующие общие выводы о состоянии НИС важным и обязательно должен учитываться при Украины в общемировом и кластерном сравнении:

анализе эффективности развития НИС страны. – в пятерку мировых лидеров по результатам Для объективизации оценивания достижений обобщенного рейтинга вошли такие страны как Украины на фоне мировых лидеров, а также стран- Швейцария, Нидерланды, Соединенные Штаты лидеров в соответствующем ей типе ННИС, в работе Америки, Швеция и Норвегия, которые также используются результаты трех общепризнанных в занимают первые строчки рейтинга в своем кластере;

мире рейтингов: "Глобальный индекс инноваций" Рисунок 2 – Комплексный рейтинг 95-ти стран по типам ННИС Источник: составлено автором

– верхняя часть рейтинга (до 30-х мест) достаточно неформальными институтами, в т.ч. постсоветского однородна и, в основном, представлена развитыми типа, а также развивающимися странами с сильными странами с сильными институтами инклюзивного типа, институтами мусульманского и буддистскоподпираемыми снизу лидерами развитых и индуистского типа. Сюда же относятся лидеры развивающихся стран с сильными неформальными развивающихся стран с институтами экстрактивного институтами, в т.ч. постсоветского типа, а также типа (Турция, Коста-Рика, Мексика);

вклинившимися развитыми странами с сильными – нижняя треть рейтинга практически полностью институтами конфуцианского и мусульманского типа; представлена развивающимися странами с

– средняя часть рейтинга наиболее неоднородна и институтами экстрактивного типа .

большей частью представлена развитыми и Украина занимает 58-е место из развивающимися странами с сильными проанализированных 95-ти стран. При этом её ______________________________________________________________________________________

Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), 112-119 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392 ____________________________________________________________________________________________________________

положение на мировой арене в значительной степени эффективности с развитыми странами с сильными обусловлено присутствием в рейтинговой таблице институтами инклюзивного типа, не просто занимает в других заведомо более слабых стран. Однако на фоне нем одно из последних мест, но уступает практически стран своего кластера Украина выглядит менее всем развивающимся странам с сильными эффектно – занимает предпоследнее место, опережая институтами мусульманского и буддистскотолько Монголию (табл. 2). Более того, Украина, индуистского типа и даже ряду развивающихся стран с находясь в одном кластере с такими странами как институтами экстрактивного типа, включая Мексику, Чехия, Испания, Италия, которые близки по Вьетнам и Аргентину (рис. 2) .

Таблица 2 – Комплексный рейтинг развитых и развивающихся стран с сильными неформальными институтами, в т.ч. постсоветского типа

–  –  –

Источник: составлено автором Таким образом, вне зависимости от типа анализа – (1) развитие каждого типа ННИС во времени и общемировой или кластерный (т.е. с учетом типа пространстве является специфическим, ННИС) состояние НИС Украины является крайне обусловленным влиянием исторических, неприличным и однозначно требует корректировки. географических, экономических, социокультурных и При этом видно, что в отличие от классического других факторов;

общемирового среза ситуации, объединяющего (2) НИС трансформируются под влиянием новых заведомо несопоставимые объекты, учет производственных технологий, институтов и предложенной типологии ННИС на практике социально-экономических отношений четвёртой позволяет повысить объективность, как анализа промышленной революции в рамках своего типа ННИС результатов функционирования НИС отдельных стран, и вместе с ней, но, при этом, сохраняет значительную так и последующего планирования возможных степень самостоятельности;

направлений дальнейшего их развития. (3) изменение параметров НИС, как результат Выводы. Результаты вычислительных национальных политик, приводит к изменению ее экспериментов на примере НИС Украины и позиций в составе данного кластера или даже исследования в целом позволяют резюмировать: переходу в состав иного (иной тип ННИС);

______________________________________________________________________________________

Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), 112-119 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392 ____________________________________________________________________________________________________________

(4) выбор стратегических направлений развития Перспективными направлениями развития НИС страны необходимо осуществлять исходя из результатов исследования могут стать выделение состояния всех четырех комплексов спирали с учётом оптимального пула целевых регуляторов, на которые желательного изменения позиций НИС в составе правительство может эффективно воздействовать с данной ННИС или её перехода в состав иной целевой помощью мер политики (экономической, социальной, ННИС. В свою очередь, политический выбор цели – инновационной, экологической и др.), а также желательного изменения позиций НИС – определяет разработка комплекса мероприятий по преодолению диапазон возможных решений в части выбора текущих негативных трендов развития Украины в стратегических направлений развития для данной разрезе отдельных компонентов четырехзвенной страны. спирали инноваций .

Література:

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи»

(розпорядження від 17.06.09 р. № 680-р), [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680D1%80

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» (розпорядження від 17.01.18 р. № 67-р). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80

3. Вишневський В. П. Як підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформацій / В. П. Вишневський, С. І. Князєв // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 4. – С. 55–69 .

4. Freeman C. The Economics of Hope: Essays on Technical Change and Economic Growth/ C. Freeman// London: Pinter. – 1992 .

5. Lundvall В.-А. National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool/ В.-А. Lundvall//Industry and Innovation. – 2007. – 14, № 1. – P. 95-119 .

6. Metcalfe S. The Diffusion of Innovations: An Interpretative Survey/ S. Metcalfe, G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson (eds.) // Technology and Economic Theory. London: Pinter. – 1988 – P. 560-589 .

7. Nelson R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis/ R. Nelson// N.Y.: Oxford University Press. – 1993 .

8. Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України./ М. Шарко// Економіка України. – 2005 .

– № 8. – С. 25-30 .

9. Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 35–47 .

10. Калініченко Л.Л. Розвиток національної інноваційної системи на основі застосування інноваційного лізингу / Л. Л. Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 294-297 .

11. Амоша О. І. Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь / О. І. Амоша, А. І. Ніколаєнко // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1 (39). – С. 115-121 .

12. Carayannis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness / E. Carayannis, E. Grigoroudis // Foresight and STI Governance – 2016. – 10, no 1. – PP. 31–42. DOI: 10.17323/1995-459x.2016.1.31.42

13. Кравченко С. И. Прикладная таксономия наднациональных инновационных систем в контексте модели "quadruple helix": научный доклад / С.И. Кравченко, М.Ю. Заниздра // НАН Украины, Институт экономики промышленности. – К., 2018. – 160 c. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iie.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/NAUCHNYIYDOKLAD_2018_Kravchenko_Zanizdra.pdf

14. Global Innovation Index. INSEAD, WIPO – 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.globalinnovationindex.org .

15. Human Development Index. Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого .

Программа развития ООН.//М.: Издательство «Весь Мир». – 2017. – 284 с .

16. GC Report. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2017-2018.// World Economic Forum. Appendix D: Technical Notes and Sources. – 2018. – Р. 341-350 .

17. Дискуссионный клуб «ВАЛДАЙ». Индекс готовности к будущему [Електронний ресурс]. Совместный проект международного дискуссионного клуба «ВАЛДАЙ» и ВЦИОМ. М. – 2017. – 25 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-10-18_igb.pdf .

18. Balzat M., Pyka A. Mapping national innovation systems in the OECD area/ M. Balzat, A. Pyka // International Journal of Technology and Globalization. – 2006. – Vol.2, № 1-2. – P.158-176 .

19. Godinho M., Mendona S., Pereira T. Towards a taxonomy of innovation systems/ M. Godinho, S. Mendona, T. Pereira // Working Papers Department of Economics 2005/13, ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Department of Economics, Universidade de Lisboa. – 2005 .

20. Вишневский В. Наднациональные модели налоговых систем: от Китая до Магриба (Китайско-Восточноазиатская, Индийско-Южноазиатская и Магрибско-Ближневосточная налоговые популяции) : монография / В. Вишневский, Л. Гончаренко, А. Гурнак, Е. Вишневская. – М. : Магистр: ИНФРА-М. – 2018. – 272 с .

______________________________________________________________________________________

Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), 112-119 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392 ____________________________________________________________________________________________________________

References:

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009). Concept of development of the national innovation system (Decree No. 680-р, June 17). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80 [in Ukrainian] .

2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018). Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018and approval of the plan of measures for its realization (Decree No. 67-р, January 17). Retrieved from:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 [in Ukrainian] .

3. Vyshnevskyi, V. P. & Kniaziev, S. I. (2018). How to Increase the Readiness of Ukraine’s Industry to Smart Transformations .

Nauka innov., 14 (4), 55-69 [in Ukrainian] .

4. Freeman, C. (1992). The Economics of Hope: Essays on Technical Change and Economic Growth. Pinter, London, Great Britain .

5. Lundvall, В.-А. (2007). National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool. Industry and Innovation, 14(1), 95-119 .

6. Metcalfe, S., Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R. (eds.) (1988). The Diffusion of Innovations: An Interpretative Survey .

Technology and Economic Theory, 560-589 .

7. Nelson, R. (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. N.Y.: Oxford University Press .

8. Sharko, M. (2005). Model of formation of the national innovation system of Ukraine. Ekonomika Ukrainy, 8, 25-30 [in Ukrainian] .

9. Fedulova, L. and Pashuta, M. (2005). Development of the national innovation system of Ukraine. Ekonomika Ukrainy, 4, 35-47 [in Ukrainian] .

10. Kalinichenko, L. L. (2011). Development of the national innovation system on the basis of innovative leasing. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 35, 294-297 [in Ukrainian] .

11. Amosha, O. I. & Nikolaienko, A. I. (2015). National innovation system of Ukraine in the context of international comparisons .

Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1 (39), 115-121 [in Ukrainian] .

12. Carayannis, E. & Grigoroudis, E. (2016). Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness. Foresight and STI Governance, 10(1), 31-42. DOI: 10.17323/1995-459x.2016.1.31.42

13. Kravchenko, S. I. & Zanizdra, M. Y. (2018). Applied taxonomy of supranational innovation systems in the context of the "quadruple helix" model. NAN Ukrainy. Kyiv: Instytut ekonomiky promyslovosti [in Russ.] .

14. Global Innovation Index (2017). INSEAD, WIPO. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org .

15. Human Development Index (2017). Human Development Report 2016. Human development for everyone. United Nations Development Program. Moscow: Publishing House "All World" .

16. GC Report (2018). Schwab K. The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum. Appendix D: Technical Notes and Sources, 341-350 .

17. Dyskusiinyi klub «VALDAI» (2017). Future Readiness Index. Joint project of the international discussion club "Valdai" and VTsIOM .

Retrieved from https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-10-18_igb.pdf [in Russ.] .

18. Balzat, M. & Pyka, A. (2006). Mapping national innovation systems in the OECD area. International Journal of Technology and Globalisation, 2(1-2), 158-176 .

19. Godinho, M., Mendona, S. & Pereira, T. (2005). Towards a taxonomy of innovation systems. Working Papers Department of Economics 2005/13, ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Department of Economics, Universidade de Lisboa .

20. Vyshnevskyi, V., Honcharenko, L., Hurnak, O. & Vyshnevska, O. (2018). Supranational models of tax systems: from China to the Maghreb (Chinese-East Asian, Indian-South Asian and Maghrib-Middle Eastern tax populations). Moscow: Master INFRA-M [in Russ.] .

Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License
Похожие работы:

«Современное состояние и перспективы библиографии: по материалам работы секции Библиографии и информационнобиблиографического обслуживания РБА МОРГЕНШТЕРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2018 Челябинск, 20-21 сентября 2018 г. Гушул Юлия Владимировна, член Постоянного комитета секции Библиографии и информационнобиблиографического...»

«A-33 // V. 2016 АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ-Тур "ЧУДЕСА СЕВЕРА АРГЕНТИНЫ" Буэнос-Айрес-Игуасу-Сальта-10дней/9ночей ~1~ АРГЕНТИНА ПЛЕНИТ И МАНИТ АВТОРСКИЙ ТУР "ЧУДЕСА СЕВЕРА АРГЕНТИНЫ" ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС (А-33) во всех городах. 10 дней /...»

«КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО №51 СВІТОВА ТА ВІТЧИЗНЯНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА: СТИЛІ, ШКОЛИ, ПЕРСОНАЛІЇ Ключевые слова: элегия, элегические фортепианные сочинения, элегические смысло-образы, образы воспоминаний, автобио...»

«Район/ Муниципий MINISTERUL EDUCAIEI, Место жительства CULTURII I CERCETRII Учебное заведение AL REPUBLICII MOLDOVA AGENIA NAIONAL Фамилия, имя ученика PENTRU CURRICULUM I EVALUARE РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 09 апреля 2019 года Время выполнения: 120 минут. Необходимые материалы: ручка c...»

«УДК 37 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ПРОЕКТАМИ Сулима Елена Юрьевна Выпускник Челябинского Государственного Института культуры (2016), г . Екатеринбург elonia.e@gmail.com Целью данной работы является описание системы управления инновационным социально з...»

«РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ Тепличный комплекс по выращиванию томатов Детали проекта: Регион: Республика Казахстан, город Актобе Год реализации: 2010 год Культура выращивания: Томаты Объем выпускаемой продукции: 1800 тонн в год. Площадь: 34 000 м2 Производитель и п...»

«Мир науки. Социология, филология, культурология Выпуск 3 – 2017 World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies https://sfk-mn.ru Мир науки . Социология, филология, культурология https://sfk-mn.ru World of Science. Series: So...»

«Октябрь–2013 Новый год новые старты! Вот и пролетели вновь каникулы, и на смену летней жаре пришла дождливая осень. Начался новый учебный год. Снова закипела активная учебная и спортивная деятельность студентов, состав которых традиционно пополнился молодыми и свежими силами – первокурсни...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.