WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«мероприятий Новогрудского района на 2019 год Kalendarz wydarze okolicznociowych w powiecie Nowogrdzkim na rok 2019 Newsworthy events in Novogrudok district in 2019 ЯНВАРЬ/ JANUARY/ ...»

Календарь

событийных

мероприятий

Новогрудского района

на 2019 год

Kalendarz wydarze okolicznociowych w

powiecie Nowogrdzkim

na rok 2019

Newsworthy events in Novogrudok

district in 2019

ЯНВАРЬ/ JANUARY/ STYCZE

Январь

V духовно-просветительская акция «Рождественские встречи» (агрогородки Новогрудского

района)

V духовно-просветительская акция «Рождественские встречи» - это совместный проект учреждений

культуры с Новогрудским благочинием, проводится в агрогородках Новогрудского района, на территории которых нет храмов .

В рамках акции в домах культуры проходят встречи с духовенством Новогрудского благочиния, организовываются выставки духовной литературы, изделий мастеров народного творчества, местных жителей и Новогрудского районного центра ремесел, а также большой Рождественский концерт .

Контактная информация: тел. 8(01597)60-250, http://nov-centr.of.by Stycze 2019 V akcja duchowna-edukacyjna "Spotkania wigilijne" (agro-miasteczki rejonu Nowogrdzkiego) V akcja duchowna-edukacyjna "Spotkania wigilijne" to wsplny projekt instytucji kultury z dekanatem Nowogrdzkim, prowadzony w agro-miasteczkach rejonu Nowogrdzkiego, na terenie ktrego nie ma wity .

W ramach akcji w centrum kultury odbywaj si spotkania z duchownymi dekanatu Nowogrdzkiego, organizowane s wystawy literatury duchowej, produkty mistrzw sztuki ludowej – mieszkacw i Nowogrdzkiego regionalnego centrum rzemiosa oraz duy witeczny koncert .

Dane kontaktowe: tel. 8 (01597) 60-250, http://nov-centr.of.by January 2019 V spiritual and educational action "Christmas meetings" (agro-towns in the Novogrudok district) Spiritual and educational action "Christmas Meetings" is a joint project of cultural institutions and the Novogrudok deanery conducted in agro-towns of the Novogrudok district where there are no temples .

Within the framework of the action meetings with the clergy of the Novogrudok deanery are held in the houses of culture; exhibitions of spiritual literature, products of masters of folk art made by local residents and by the Novogrudok regional crafts center and a big Christmas concert are organized .

Contact information: tel. 8 (01597) 60-250, http://nov-centr.of.by 17, 18, 25 stycznia 2019 Wydarzenia powicone pamici W.Wysockiego "Narodziny legendy" (m.Nowogrdek, Nowogrdskie Centrum Kultury), pl. Lenina, 7;

Dom-muzeum Adama Mickiewicza w Nowogrdku, Nowogrdzka dzicica szkoa artystyczna) .

Wydarzenia, powicone urodzinam Wodzimierza Wysockiego, odbd si w Nowogrdku od 17 do 25 stycznia .

Coroku Nowogrdek od kilku lat gromadzi w tym mionikw twrczoci poety, aktora teatralnego i filmowego, autora i wykonawcy Wodzimierza Wysockiego. Spotkanie przy pomniku W. Wysockiego, skadanie kwiatw .

W Domu-muzeum Adama Mickiewiczaw Nowogrdku odbdzie si impreza muzyczna po twrczoci Wodzimierza Wysockiego "Wysocki i Mickiewicz". A o godz. 18.00 w Centrum Kultury odbdzie si wieczr piosenek wielkiego artysty Wodzimierza Wysockiego w wykonaniu autora i wykonawcy, kompozytora, barda, artysty, laureata midzynarodowych konkursw Aleksieja Nieewca .

January 17, 18, 25 Events dedicated to the memory of V. Vysotsky "The Birth of a Legend" (Novogrudok, Cultural Center, 7 Lenina square, House-museum of Adam Mitskevich in Novogrudok, Children's art school in Novogrudok) The events dedicated to the memory of Vladimir Vysotsky will be held in Novogrudok from 17th to 25th January .

Annually on this day Novogrudok gathers fans of Vladimir Vysotsky, the poet, theater and film actor, author and performer .

Flowers will be laid at the memorial sign. In the A. Mitskevich House-Museum in Novogrudok a musical room “Vysotsky and Mitskevich” based on the work of Vladimir Semenovich will be organized. And at 18:00, the Culture Center will host an evening of songs by Vladimir Vysotsky performed by the author and performer, composer, bard, laureate of international competitions Alexei Nezhevets .

ФЕВРАЛЬ/ FEBRUARY/ LUTY МАРТ/ MARCH/ MARZEC 10 марта Районный праздник «Как на масленой неделе, мы блины пекли и пели»

(г.Новогрудок, пл.Ленина) Большой праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны, состоится на площади Ленина. С театрализованой концертной программой «Встречаем Весну вместе!» встречают новогрудчан и гостей города любительские коллективы Новогрудчины. Традиционная ярмарка встретит всех блинами и горячим чаем, состоится беспроигрышная лотерея, выставкапродажа изделий мастеров народных промыслов и ремесел «Масленичное солнышко». Для детей будет организовано катание на санях, ледяных горках, устроенных на площади, а также традиционный масленичный столб, разнообразные спортивные и игровые площадки, где можно посоревноваться в меткости, ловкости и сноровке и даже «словить рыбку» на удочку .

Контактная информация: 8(01597)60-250, 45-331 эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 10 marca Regionalne wito "Jak w tygodniu oliwy bdziemy naleniki i piewali" (Nowogrdek, plac Lenina) Na placu Lenina odbdzie si wielki festiwal powicony odejciu zimy i spotkaniu wiosny. Amatorskie kolektywy rejonu Nowogrdzkiego bd spotyka goci miasta i prezentowa program teatralno-koncertowy "Spotukamy wiosn razem!" Bd te organizowany tradycyjny handel z nalenikami i gorc herbat, loteria, wystawa-sprzeda produktw mistrzw rkodziea i rzemiosa. Dla dzieci bd organizowane jazda na sankach, zjedalnie lodowe, rozmieszczone w samym rodku placu. Tradycyjny sup nalenikowy, rne sporty i place zabaw, w ktrych moesz rywalizowa o dokadno i zrczno, a nawet "zapa ryb" na przynt. Dane kontaktowe: 8 (01597) 60-250, 45-331 e-mail: novogrudokrmc@tut.by March 10 A regional holiday "How we made pancakes and sang songs during the butter week " (Novogrudok, Lenin square) A big festival dedicated to the farewell to winter and meeting of spring will take place in Lenin square. Amateur artists will welcome citizens of Novogrudok and guests of the city with a theatrical and concert program "We Meet Spring Together!" A traditional fair trade with pancakes and hot tea, a win-win lottery, an exhibition and sale of products of masters of handicrafts and crafts "A Pancake Sun" will work. Sledding and ice slides will be organized for children right in the middle of the square. There will be a traditional Pancake post, various sport- and playgrounds, where you can compete in accuracy, dexterity and even "catch a fish" by bait .

Contact information: 8 (01597) 60-250, 45-331 e-mail: novogrudokrmc@tut.by Шоу-конкурс среди коллективов предприятий, учреждений и частных лиц Новогрудчины “Великолепная пятерка” 16 марта, г.Новогрудок, Центр культуры, пл.Ленина,7 Ежегодно Центр культуры собирает в зале самых харизматичных, целеустремленных и, безусловно, талантливых исполнителей. Участие в нём принимают любительские объединения предприятий и организаций района. Конкурсантам предстоит справиться с непростой задачей – доказать, что именно их коллектив самый творческий и талантливый .

Контактная информация: 8(01597)60-250, 60-200 http://nov-centr.of.by 16 marca Konkurs midzy przedsibiorstwami, instytucjami i osobami nowogrdczyzny "Wspaniaa Pitka" (Nowogrdek, Centrum Kultury, plac Lenina, 7) Corocznie Centrum Kultury gromadzi w hali najbardziej charyzmatycznych, celowych i z pewnoci utalentowanych wykonawcw. Uczestnicz w nim amatorskie zespoy przedsibiorstw i instytucje rejonu .

Zawodnicy musz sprosta trudnym zadaniom - udowodni, e ich zesp najbardziej utalentowany i twrczy .

Informacje kontaktowe: tel. 8 (01597), 60-250, 60-200, http://nov-centr.of.by, March 16 Show among enterprises, establishments and individuals of Novogrudok “Magnificent five” (Novogrudok, Cultural Center, 7 Lenina square) Every year Culture Center gathers in a hall the most charismatic, dedicated and talented performers. Amateur Association of enterprises and organizations of the district take part in it. The contestants have to cope with a difficult task – to prove that their team is the most creative and talented .

Contact information: 8(01597)60-250, 60-200 http://nov-centr.of.by АПРЕЛЬ/ APRIL / KWIECIE Апрель Духовно-просветительская акция «Пасхальный благовест» (агрогородки Новогрудского района) Уникальная духовно-просветительская акция (совместный проект учреждений культуры и Новогрудского благочиния) по традиции подарит сотням людей особое праздничное настроение. Артисты удивят сельских жителей песнями и танцами, мастера народных ремесел - своими изделиями на экспозиции «От земного к небесному», библиотекари пригласят на выставку «Светлый день - Пасха!», а духовенство Новогрудского благочиния – на душевные пасхальные встречи. Одним из главных событий акции станет посещение малообеспеченных семей и инвалидов. Светлый праздник Пасхи на Новогрудчине придёт в каждый дом!

Контактная информация: 8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by Kwiecie Akcja duchowna-edukacyjna "Bogosawiestwa Wielkanocne" (agro-miasteczki rejonu Nowogrdzkiego) Unikalna akcja duchowna-edukacyjna - wsplny projekt instytucji kulturalnych i dekanatu Nowogrdzkiego - tradycyjnie daj setkiem ludzi specjalny nastrj witeczny. Artyci zaskocz wieniakw piewem i tacem, mistrzowie rzemios ludowych poka swoje arcydziea na wystawie „Od ziemi do nieba,” bibliotekarze zapraszaj do wystawy „Dzie witeczny - Wielkanoc!”, duchowne dekanatu Nowogrdzkiego - na serdeczne spotkania wielkanocne. Jednym z gwnych wydarze akcji bd odwiedziny rodzin o niskich dochodach i niepenosprawnych. wita wielkanocne na Nowogrdczynie przyjd do kadego domu!

Dane kontaktowe: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by April Spiritual and educational action "Easter Blessings" (agro-towns of Novogrudok district) A unique spiritual and educational action - a joint project of cultural institutions and Novogrudok deanery - will traditionally set hundreds of people in a special festive mood. Artists will surprise the villagers with songs and dances, craftsmen - with their masterpieces at the exhibition "From the earthly to heavenly", librarians will invite to the exhibition "Bright day Easter!", and the clergy of the Novogrudok deanery - to soulful Easter meetings. Visiting families with low incomes and the disabled will be one of the main events of the action. A bright Easter holiday will come to every house in Novogrudok!

Contact information: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by 28 апреля Театрализованное обрядовое представление «Вялікдзень» (аг. Отминово, Новогрудского района) Уникальный обряд, который общими усилиями восстановили жители агрогородка Отминово .

Ряженные с песней «Святая Пасха» идут по деревне, заходят в каждый дом, поют Пасхальные песни и поздравляют с Пасхой .

Контактная информация: 8(01597)95716, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 28 kwietnia Teatralne przedstawienie rytualne "Wielkanoc" (ag. Otminovo, rejon Nowogrdzki) Wyjtkowy obrzd, ktry dziki wsplnym wysikom zosta przywrcony przez mieszkacw agromiasteczka Otminovo. Mieszkacy w witecznych strojach z piosenk "wita Wielkanoc" przechodz przez wie, wchodz do kadego domu, piewaj pieni wielkanocne i gratulujc na Wielkanoc .

Dane kontaktowe: 8 (01597) 95716, e-mail: novogrudokrmc@tut.by April 28 A theatrical ritual performance "Vialikdzen" (agro-town Otminovo, Novogrudok district) A unique rite which was restored by common efforts of the inhabitants of the agro-town Otminovo .

Costumed participants go through the village with the song "Holy Easter", enter each house, sing Easter songs and congratulate on the Easter .

Contact information: 8 (01597) 95716, e-mail: novogrudokrmc@tut.by МАЙ/ MAY/ MAJ 9 Мая Районный праздник «Поклон и память поколений», посвященный Дню Победы (г.Новогрудок, пл.Ленина) В рамках праздничных мероприятий «Поклон и память поколений», посвященных Дню Победы, пройдет ежегодная VIII музыкально-просветительская акция «Новогрудок-2019» с участием Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением народного артиста Республики Беларусь Михаила Яковлевича Финберга .

Контактная информация: 8(01797)2-3309, 60-250, http://nov-centr.of.by 9 maja Rejonowe wito "Ukon i pami pokoleniom", powicone Dniu Zwycistwa (Nowogrdek, Plac Lenina) W ramach obchodw „Ukon i pami pokoleniom”, powicony Dniu Zwycistwa odbdzie si VII coroczna muzyczn i edukacyjna akcja „Nowogrdek 2018” wraz z Narodow Akademick Orkiestr Koncertow Biaorusi pod kierownictwem Narodowego Artysty Biaorusi M. Finberga .

W programie: uroczyste koncerty, uhonorowanie weteranw, imprezy masowe .

Informacje kontaktowe: 8 (01597) 2-3309, 60-250, http://nov-centr.of.by May 9 The regional holiday "Obeisance and memory of generations", Location devoted to Victory Day (Novogrudok, Lenin Square) In the celebration, "Obeisance and memory of generations", devoted to the Victory Day, VIII annual musical and educational campaign "Novogrudok-2019" will be held together with the National academic concert orchestra of Belarus conducted by M. Finberg. There are concerts, a rally in honor of veterans, public events in the holiday project .

Contact information: 8(01797)2-3309, 60-250, http://nov-centr.of.by ИЮНЬ/CZERWIEC/JUNE «Веселый сыровар»

8 июня (г.п.Любча, пл.Солобутина, Новогрудский район) Один из самых необыкновенных и самых интересных праздников на Новогрудчине – это «Веселый сыровар», который ежегодно собирает на пл.Солобутина в городском поселке Любча Новогрудского района любителей и поклонников сыра .

Центральным событием праздника станет кулинарное шоу «Все вкусы мира – в кусочке сыра» и конкурс «Сырные достижения» .

Продегустировать можно будет не только сыр от предприятия ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары», но и различные блюда с сыром собственного производства. На празднике будут работать детские площадки, «сырные» фотозоны, город мастеров и выставка кулинарных изделий из сыра. Завершится праздник концертом коллективов любительского творчества Любчанского городского Дома культуры .

Контактная информация: 8(01597)71139, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 8 czerwca wito seru "Wesoy serowar" (Lubcza, plac Soobutina, rejon Nowogrdzki) Jednym z najbardziej niezwykych i najciekawszych wit na Nowogrdczynie jest wito seru "Wesoy serowar", ktre co roku gromadzi mionikw i wielbicieli tak doskonaego produktu jak ser na placu Soobutina w miasteczku Lubcza rejonu Nowogrdzkiego .

Gwnym wydarzeniem kulinarnego wita bdzie pokaz kulinarny "Wszystkie smaki wiata - w kawaku sera" oraz konkurs "Osignicia sera" .

Bdzie mona skosztowa nie tylko serw, ale take rnych potraw z serem wasnej produkcji, a take serw z mleczarni "Prezenty Nowogrdzkie". Na festiwalu bd dziaa plac zabaw dla dzieci, placwka do robienia zdj "ser", miasto mistrzw i wystawa serowych produktw kulinarnych. Caa "akcja serowa" zakoczy si koncertem amatorskich grup artystycznych miejskiego Domu Kultury .

Dane kontaktowe: 8 (01597) 71139, e-mail: novogrudokrmc@tut.by June 8 A cheese holiday "Merry cheese maker" (Lyubcha, Solobutin square, Novogrudok district) One of the most unusual and most interesting holidays in the area of Novogrudok is "Merry cheese maker" which annually gathers lovers and admirers of such an excellent product as cheese in Solobutin sq. in Lyubcha, Novogrudok district .

A culinary show "All tastes of the world in a piece of cheese" and a contest "Cheese achievements" will be a central event of the culinary holiday .

It will be possible to taste not only cheeses but also various dishes with self-made cheese as well as cheese products made by the OJSC dairy company "Novogrudok Gifts ". Children's playgrounds, "cheese" photo zones, a city of masters and an exhibition of cheese culinary products will work at the festival. The "cheese action" will end with a concert of amateur art groups of the town House of Culture .

Contact information: 8 (01597) 71139, e-mail: novogrudokrmc@tut.by Июнь Детский творческий форум «Летний калейдоскоп талантов или веселые каникулы», конкурс детского эстрадного творчества «Новогрудские звездочки!» (г.Новогрудок, городской парк) Детский творческий форум соберет талантливых и целеустремленных мальчишек и девчонок со всего Новогрудского района, которые занимаются в коллективах любительского творчества, их руководителей и всех, кто в этот прекрасный летний день хочет зарядиться исключительно позитивными эмоциями. На протяжении всего года ребята шли к намеченным целям, творчески воплощали свои идеи. А теперь пришло время поделиться своими умениями, отдохнуть и с пользой провести время! В рамках форума пройдет районный смотр-конкурс детских коллективов любительского творчества, июня игровые программы, мастер-классы, выставки и Дата проведения: 9 детские

Место проведения:

пленеры. Творческий форум – это новые знакомства, встречи со старыми знакомыми, отличная музыка и позитив на долгое время .

Контактная информация: 8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by г.Новогрудок, городской парк Czerwiec Kreatywne forum dla dzieci "Letni kalejdoskop talentw lub wesoe wakacji", konkurs sztuki dziecicej "Nowogrdzkie gwiazdy!" (Nowogrdek, park miejski) Forum kreatywne dla dzieci zgromadzi utalentowanych i zdecydowanych chopcw i dziewczt z caego rejonu Nowogrdzkiego, ktrzy angauj si w zespoy kreatywnoci amatorw, ich przywdcw i kadego, kto w ten pikny letni dzie chce by naadowany wycznie pozytywnymi emocjami i wraeniami. Przez cay rok dzieci id do swoich zamierzonych celw, kreatywnie ucieleniaj swoje pomysy i wierz w siebie. Czas podzieli si swoimi umiejtnociami, zrelaksowa si i wykorzysta swj czas! W ramach forum odbdzie si rejonowy przegld konkursowy dziecicych grup twrczoci amatorskiej, programy gier dla dzieci, lekcje mistrzowskie, wystawy i plenery. Kreatywne forum to nowa znajomo dalszych pomysw, spotkania ze starymi znajomymi, wspaniaa muzyka i pozytyw przez dugi czas .

Dane kontaktowe: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by June Children's creative forum "Summer kaleidoscope of talents or merry holidays", competition of children's variety art "Novogrudok stars!" (Novogrudok, city park) The children's creative forum will bring together talented and purposeful boys and girls from all over the Novogrudok district who are engaged in teams of amateur creativity, their leaders and everyone who wants to be charged with exclusively positive emotions and impressions on this beautiful summer day. Throughout the year children strive to their goals, creatively embody their ideas and believe in themselves. It's time to share your skills, relax and use your time! Within the framework of the forum there will be a regional review-competition of children's teams of amateur creativity, children's game programs, master classes, exhibitions and open-air events .

A creative forum is a new acquaintance with ideas, meetings with old acquaintances, excellent music and positive mood for a long time .

Contact information: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича»

22 июня Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича» (аг.Щорсы, Новогрудский район) Уникальное мероприятие, основанное на историческом местном материале. Щорсы (бывшее поместье графа Хрептовича) славились местом, куда на «рыбный пикник» собирался высший свет того времени, а сам граф слыл заядлым рыбаком. Сейчас «Рыбалка у графа Хрептовича» - это конкурс рыбаков, гастрономический тур «Морская сказка», мастер-классы по запеканию рыбы и приготовлению ухи, дегустация ухи «по-щорсовски». Самый быстрый и смелый сможет найти «Клад Хрептовича». Дискотека под открытым небом станет завершающим моментом праздника .

Развлечения найдутся для каждого!

Контактная информация: 8(01597)99549, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 22 czerwca wito „Wdkowanie u hrabia Hreptowicza” (ag.Szczorsy, rejon Nowogrdzki) Unikalne wydarzenie oparte na historycznych materiaach lokalnych. Szczorsy (dawna posiado hrabiego Hreptowicza) to znane miejsce, gdzie do „piknika rybnego” zbiera si najwyszy wiat tego czasu, a sam hrabia by znany jako zapalony rybak. Teraz „Wdkowanie u hrabia Hreptowicza” - konkurs rybakw, zwiedzanie gastronomiczne „Bajka morska”, warsztaty z gotowania i pieczenia ryb oraz zupy rybn, degustacja zupy „Szczorsowskiej”. Najszybszy i najodwaniejszy bdzie mg znale „Skarb Hreptowicza”. Na przykocu wita odbdzie si dyskoteka na wieym powietrzu. Rozrywka jest dostpna dla wszystkich!

Dane kontaktowe: 8 (01597) 99549, e-mail: novogrudokrmc@tut.by June 22 Holiday "Fishing at Count Chreptovich’s" (agro-town Shchorsy, Novogrudok district) A unique event based on historical local material. Shchorsy is a former estate of Count Chreptovich famous for gatherings of the elite for a "fish picnic". The Count himself was known as an inveterate fisherman. Now "Fishing at Count Chreptovich’s" is a fishermen's contest, a gastronomic tour "Sea Fairy Tale", master classes on baking fish and cooking soups, tasting "Poshchorsovski" soup. The fastest and most courageous person will be able to find the " Chreptovich’s Treasure ". Disco in the open air will be the final moment of the holiday. Everyone can find an entertainment for oneself!

Contact information: 8 (01597) 99549, e-mail: novogrudokrmc@tut.by 30 июня г.Новогрудок, пл.Ленина

Районный праздник фольклора

«Народнаму век не прапасці»

30 июня Районный праздник фольклора «Народнаму век не прапасці» (г.Новогрудок, пл.Ленина) Впервые в г.Новогрудке состоится районный праздник, участниками которого станут носители и преемники художественных традиций - фольклорные коллективы художественного творчества Гродненской области, исполнители народных бытовых танцев, семейные коллективы, солисты, трио, квартеты, любительские объединения клубных учреждений, мастера различных видов ремесел. В программе: мастер-класс бытовых танцев; выставка реконструкции национального костюма; конкурс среди ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Наваградскі сувенір»; конкурс песенного и музыкального искусства «Родной земли многоголосье»;

выставка-фотоконкурс «Старая фотография моего родного края»; конкурс обрядов и традиций «Народнаму век не прапасці»

Контактная информация: 8(01597)60250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 30 czerwca Rejonowy festiwal folkloru "Wiek ludowemu nie znikn" (Nowogrdek, plac Lenina) Po raz pierwszy w Nowogrdku odbdzie si wito regionalne, w ktrym bior udzia nosiciele i nastpcy tradycji artystycznych kolektywy folklorystyczne obwodu Grodzieskiego, wykonawcy tacw ludowych, zespy rodzinne, solici, trjki, kwartety, amatorskie stowarzyszenia klubw, mistrzowie rnego rodzaju rzemios. W programie: warsztaty tacw bytowych; rekonstrukcja stroju ludowego; rywalizacja midzy rzemielnikami i mistrzami sztuki dekoracyjnej i uytkowej «Nowogrdzkie pomitki»; konkurs piosenki i sztuki muzycznej «Polifonia ziemi ojczystej»; konkurs fotograficzny "Stare zdjcie mojej ziemi ojczystej"; konkurs obrzdw i tradycji " Wiek ludowemu nie znikn" Dane kontaktowe: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by June 30 The regional folklore festival "Folk culture will never die" (Novogrudok, Lenin square) This regional holiday will be held in Novogrudok for the first time. Bearers and successors of artistic traditions – folklore art groups from Grodno region, performers of folk dances, family groups, soloists, trios, quartets, amateur associations of club establishments, masters of various kinds of crafts will take part in it.

In the program:

- master-class of domestic dances; exhibition of reconstructed national costume; competition among artisans and masters of decorative and applied art "Navahradski Souvenir"; contest of songs and music art "Native land polyphonic";

photo exhibition contest "Old photos of my native land"; competition of rites and traditions "Folk culture will never die" Contact information: 8 (01597) 60250, e-mail: novogrudokrmc@tut.b «Вечер на Замке»

30 июня Праздник «Вечер на Замке» (г.Новогрудок, территория Замковой горы) Праздник «Вечер на Замке» позволит всем участникам и гостям мероприятия окунуться в атмосферу культуры средневековья. Танцы, завораживающая музыка, зрелищные выступления рыцарей, интересные артплощадки – праздничный вечер никого не оставит равнодушным!

В программе: театрализованное открытие, мастер-классы по бытовым танцам, рыцарские турниры на мечах, уроки по стрельбе из лука и по владению мечом, выступления музыкальных народных творческих коллективов. Изюминка праздника – яркое огненное пиротехническое шоу!

Контактная информация: 8(01597)60-250,эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 30 czerwca wito "Wieczr na Zamku" (Nowogrdek, terytorium zamkowej gry) wito "Wieczr na Zamku", ktry odbywa si na wzgrzu Zamkowym, pozwoli wszystkim uczestnikom i gociom imprezy zanurzy si w atmosferze kultury redniowiecznej. Imponujce tace, urzekajca muzyka, spektakularne wystpy rycerzy, ciekawe dziea sztuki - uroczysty wieczr nie pozostawi nikogo obojtnym!

Program obejmuje otwarcie teatralne, kursy mistrzowskie w bytowych tacach, turnieje rycerskie, ucznictwo i lekcje gry na miecze, wystpy zespow muzycznych ludowych. Punktem kulminacyjnym wakacji jest ognisty pokaz pirotechniczny!

Dane kontaktowe: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by June 30 Holiday "Evening in the Castle" (Novogrudok, territory of the castle mountain) The holiday "Evening in the Castle" which takes place on the Castle Hill will allow all the participants and guests to plunge into the atmosphere of medieval culture. Impressive dances, bewitching music, spectacular performances by knights, interesting art-grounds – this festive evening will not leave anyone indifferent!

The program includes a theatrical opening, master classes in everyday dances, knight sword tournaments, archery and sword lessons, performances by musical folk creative groups. The highlight of the holiday is a bright fiery pyrotechnic show!

Contact information: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by ИЮЛЬ/ JULY/ LIPIEC 3 июля Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) «Заўжды ганарыцца сваёю зямлёю” и 75-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (г.Новогрудок, пл.Ленина) Праздничное настроение будет царить не только в районном центре, но и сельских населенных пунктах Новогрудчины. В большой праздничной программе: митинги, парад-шествие трудовых коллективов с участием декорированных машин, техники, парад военнослужащих Новогрудского гарнизона, РОВД, РОЧС, правовых и кадетских классов, конкурсы, выставки, показательные выступления, концерты, флешмобы и многое другое. Всё это смогут увидеть и принять активное участие в мероприятиях жители и гости Новогрудчины .

Контактная информация: 8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 3 Lipca Uroczyste obchody Dnia Niepodlegoci Republiki Biaoru "Zahruzhi Ganarytstsa svayu zyamlyuyu" i 75. rocznica wyzwolenia Biaorusi od nazistowskich najedcw (Nowogrdek, Plac Lenina) witeczny nastrj panowa bdzie nie tylko w centrum powiatu, ale take w agro-miasteczkach i maych wioskach Nowogrdczyzny. Wielki program witeczny obejmuje parad kolektyww pracowych z pokazem maszyn i sprztu;

parad wojskowcw, milicji, straakw; konkursy, wystawy, pokazy, koncerty i inne. Wszystko to bd mogli zobaczy mieszkacy i gocie Nowogrdczyzny oraz wzi czynny udzia w imprezach .

Dane kontaktowe: tel. 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by

July 3

Festive events, dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus “Always will be proud of my land” and the 75th anniversary of the liberation of Belarus from the Nazi invaders (Novogrudok, Lenin square) Festive mood will reign not only in the district center, but also in agro-towns and small settlements of Novogrudok district .

The large festive program includes meetings, a parade of labor collectives with the participation of decorated vehicles and equipment, a parade of militarymen, competitions, exhibitions, exhibition performances, concerts, flash mobs and others .

All local residents and the guests of Novogrudok district will be able to see and take an active part in the activities .

Contact information: 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by Театрализованный обрядовый праздник «Пятроўскі вянок»

12 июля Театрализованный обрядовый праздник «Пятроўскі вянок» (аг. Петревичи, Петревичский СДК) «Пятроўскі вянок» - один из самых ярких и незабываемых праздников, проводимых в агрогородке. Творческие работники дома культуры и самые активные местные жители на повозке объезжают населённый пункт, поздравляют односельчан с праздником, поют песни и, по традиции, вручают самым гостеприимным хозяевам венок, который потом забрасывают на крышу дома. По поверию, чем дольше венок пролежит на крыше, тем больше добра будет в доме, богаче будет урожай, крепче здоровье .

В настоящую праздничную площадку превратится центральная улица агрогородка. Здесь будет звучать песни, музыка, поздравления, будут организованы конкурсы и народные игры .

Контактная информация: тел.8(01597)98777, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 12 lipca Uroczysta rytualna uczta "Wieniec piatrowski" (Petrewiczy, centrum kultury) "Wieniec piatrowski" jest jednym z najjaniejszych i niezapomnianych wit w miasteczku. Kreatywni pracownicy centrum kultury i najaktywniejsi lokalni mieszkacy na wzku jed po wiosce, gratuluj innym mieszkacom wioski, piewaj pieni i tradycyjnie daj najbardziej gocinnym gospodarzom wieniec, ktry jest nastpnie rzucany na dach domu. Zgodnie z przekonaniem, im duszy wieniec jest kadziony na dachu, tym wicej dobra bdzie w domu, tym lepsze zbiory, silniejsze zdrowie. Centralna ulica wioski zmieni si w prawdziwe, witeczne miejsce. Bd piosenki, muzyka, gratulacje, konkursy i gry ludowe. Dane kontaktowe: tel. 8 (01597) 98777, e-mail: novogrudokrmc@tut.by July 12 A theatrical ritual feast "Pyatrouski vyanok" (Petrevichi, Petrevichi RHC) "Pyatrouski vyanok" is one of the brightest and unforgettable holidays in the agro-town. Creative workers of the cultural center and the most active local residents drive around the village in a horse cart, congratulate fellow villagers on the holiday, sing songs and traditionally give the most hospitable hosts a wreath which is then thrown onto the roof of the house .

According to the belief the longer the wreath lies on the roof, the better the family will does, the better the harvest is and the stronger the health is .

The central street of the village will turn into a real festive place. There will be songs, music, congratulations, competitions and folk games .

Contact information: tel.8 (01597) 98777, e-mail: novogrudokrmc@tut.by Фестиваль бардовской песни памяти Владимира Семёновича Высоцкого «Музыка сердец»

Дата проведения:

20-21 июля

Место проведения:

Новогрудский район, озеро Литовка 20 – 21 июля Фестиваль бардовской песни памяти В.С.Высоцкого «Музыка сердец» (оз.Литовка, Новогрудский район) Региональный фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого "Музыка сердец" ежегодно собирает друзей на берегу оз.Литовка Новогрудского района. Именно здесь в 1969 году проходили съемки фильма Виктора Турова «Сыновья идут в бой», во время которых Владимир Высоцкий и посетил Новогрудчину. Главное событие фестиваля – это конкурс бардовской песни, участие в котором принимают авторы-исполнители, солисты и коллективы, работающие в жанре бардовской песни не только из Гродненской области, но и из других регионов Беларуси. В программе фестиваля: конкурсная программа авторов и исполнителей, концерт гостей фестиваля, развлечения для маленьких и взрослых любителей песни, угощения, костер дружбы и ночная дискотека .

Контактная информация: тел.8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 20-21 lipca Festiwal pieni bardw na pamitk Wodzimierza Wysockiego "Muzyka serc" (Jezioro Litewka, rejon Nowogrdzki) Regionalny festiwal pieni bardowskiej pamici Wadimira Wysockiego "Muzyka serc" co roku gromadzi przyjaci na brzegu jeziora Litewka w rejonie Nowogrdzkim. To tutaj, gdzie film Wiktora Turowa "Synowie wchodz do bitwy" zosta nakrcony w 1969 roku, podczas ktrego Wadimir Wysocsky odwiedzi Novogrdczyzn, odbywa si coroczny festiwal. Gwnym wydarzeniem jest konkurs pieni bardowskiej, w ktrym bior udzia wykonawcy, solici i zespoy dziaajce w gatunku pieni bardw, nie tylko z obwodu grodzieskiego, ale z innych regionw Biaorusi. W programie festiwalu: konkurs autorw i wykonawcw, koncert goci festiwalu, rozrywka dla maych i duych mionikw pieni, przyjemne przysmaki, ognisko przyjani i nocna dyskoteka .

Dane kontaktowe: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by July, 20-21 Festival of bard songs "Music of the Heart" in the memory of Vladimir Vysotsky (Lake Litovka, Novogrudok district) The regional festival of bard songs "Music of the Heart" in the memory of Vladimir Vysotsky annually gathers friends on the shore of the Lake Litovka in the Novogrudok district. It was here that the annual festival takes place, on this legendary land where Viktor Turov's movie "Sons go into battle" was shot in 1969, during which Vladimir Vysotsky visited Novogrudok. The main event is a bard song contest which is attended by performers, soloists and bands working in the genre of bard songs, not only from the Grodno region but from other regions of Belarus as well. In the program of the festival: a competitive program of authors and performers, a concert by the guests of the festival, all kinds of entertainment for the young and adult song lovers, pleasant treats, a bonfire of friendship and a night disco .

Contact information: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by 27 июля Праздник «Сладкая феерия» (аг.Нёвда, Новогрудский район) В самый разгар лета на территории аг. Нёвда проходит самый замечательный, самый веселый, дружный и сладкий детский праздник «Сладкая феерия». Только на этом празднике по взмаху волшебной палочки дети, их родители, бабушки и дедушки смогут очутиться в волшебной стране сладостей, где их ожидают сказочные герои Фея, Карлсон, Карамелька и Вкусняшка. В программе праздника: выставки изделий декоративно-прикладного творчества, концерт маленьких артистов, игры, конкурсы и развлечения. Завершится праздник дискотекой «МикстУра» .

Контактная информация: тел.8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 27 lipca wito "Sodka magia" (miasteczko Niewda, rejon Nowogrdzki) W szczycie lata w miasteczku Niewda to najwspanialsze, najbardziej zabawne, przyjazne i sodkie wito dla dzieci "Sodka magia". Tylko podczas tego wita, za pomoc magicznej rdki, dzieci, ich rodzice, dziadkowie bd mogli znale si w magicznym kraju sodyczy, gdzie czekaj na nich bajkowi bohaterowie Wrka, Carlson, Caramelka i Vkusnyashka .

W programie: wystawy sztuk dekoracyjnych, koncert modych artystw, gry i konkursy. wito zakoczy si dyskotek "MixtUre" .

Dane kontaktowe: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by July 27 Holiday "A Sweet Fairy" (agro-town Nevda, Novogrudok district) At the height of summer the most wonderful, the merriest, friendly and sweet children's holiday "A Sweet Fairy" takes place in the agro-town of Nevda. Only at this holiday just by waving a magic wand, children, their parents and grandparents will be able to find themselves in a magical country of sweets where fairy-tale heroes Fairy, Carlson, Caramelka and Vkusnyashka are waiting for them .

In the entertainment program for a whole family there are exhibitions of decorative arts, a concert of young artists, games and contests and all sorts of entertainment. The holiday will end with a disco "MixtUre" .

Contact information: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by АВГУСТ/ AUGUST/ SIERPIE 11 августа Праздник «Мядовы вальс» (аг.Вселюб, Новогрудский район) Праздник мёда «Мядовы вальс» традиционно собирает не только жителей аг. Вселюб, но и гостей из других населенных пунктов района, городов-соседей. Пасечники со стажем расскажут всем желающим о производстве мёда и о его целебных свойствах, о том, какое влияние оказывают разные виды мёда на организм человека. На празднике будут организованы веселые розыгрыши, викторины, игры и главный конкурс — «Блиноедов». Развлекать покупателей и производителей мёда будут творческие коллективы Вселюбского СДК. Все желающие смогут приобрести мёд отменного качества, вкуса и пользы. Приглашаем всех к нам на праздник!

Контактная информация: тел. 8(01597) 74708, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 11 sierpnia wito "Walс miodowy" (Wsielub, rejon Nowogrdzki) wito miodu "Walс miodowy" tradycyjnie gromadzi nie tylko mieszkacw Wsieluba, ale take goci z innych wiosek rejonu, ssiednich miast. Pszczelarze z dowiadczeniem opowiedz wszystkim o produkcji miodu i jego waciwociach leczniczych, o tym, jak rne rodzaje miodu wpywaj na ludzkie ciao. Podczas wita bd organizowane mieszne dowcipy, quizy, gry i gwny konkurs - "Blinodov". Animatorami bd kreatywne zespoy mejskiego klubu .

Rwnie wszyscy, ktrzy przyjad na wito, bd mogli kupi produkt o doskonaej jakoci, smaku i dobrym smaku .

Zapraszamy wszystkich do nas na wito!

Dane kontaktowe: tel .

8 (01597) 74708, e-mail: novogrudokrmc@tut.by August 11 Holiday "Honey waltz" (Vselub, Novogrudok district) Honey feast "Honey waltz" traditionally gathers not only residents of agro-town Vselub but also guests from other villages of the district and neighboring cities. Beekeepers with experience will tell everyone about the production of honey and its medicinal properties, about how different kinds of honey affect the human body. There will be funny jokes, quizzes, games and the main competition - "Pancake eaters" organized during the holiday. Creative teams of the Vselub RHC will entertain customers and honey producers. All who come to the feast will be able to purchase a useful product of excellent quality and taste. We invite everyone to join us for the holiday!

Contact information: tel. 8 (01597) 74708,e-mail: novogrudokrmc@tut.by П р а з д «Яблычны фэст»

н и к 19 августа Праздник «Яблычны фэст» (аг.Кошелево, Новогрудский район) Всех жителей и гостей агрогородка Кошелево приглашаем на праздник «Яблычны фэст». После замечательных поздравлений, участники коллективов любительского творчества Кошелевского СДК подарят своё творчество и хорошее настроение всем присутствующим. Кульминацией станет угощение всех гостей праздника яблочными пирогами, булочками, печеньем, приготовленными жителями агрогородка. Веселые конкурсы, развлекательная программа, выставка-продажа – все на празднике будет посвящено яблокам .

Контактная информация: тел. 8(01597) 92790, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 19 sierpnia wito "Fest jabkowy" (Koszelewo, rejon Nowogrdzki) Wszyscy mieszkacy miasteczka Koszelewo i gocie wita s zaproszeni na festiwal " Fest jabkowy". Po wspaniaych gratulacjach uczestnicy zespow amatorskiej twrczoci klubu koszelewskigo zaprezentuj swj nastrj i kreatywno wszystkim obecnym. Kulminacj bdzie uczta wszystkich goci i widzw wita z szarlotkami, bueczkami, herbatnikami gotowanymi przez mieszkacw miasteczka. Konkursy wesoe, program rozrywkowy, wystawa-sprzeda - wszystko podczas wita bdzie powicone do jabka .

Dane kontaktowe: tel. 8 (01597) 92790, e-mail: novogrudokrmc@tut.by August 19 The holiday "An Apple Feast" ( agro-town Koshelevo, Novogrudok district) All residents of agro-town Koshelevo and guests of the holiday are invited to the festival "Apple Feast". After wonderful congratulations participants of amateur creative teams of the Koshelevo RHC will share their mood and creativity with all those present. The culmination will be the treat of all guests and spectators of the holiday with apple pies, rolls, biscuits cooked by the inhabitants of the agro-town. funny contests, entertainment program, exhibitions and sales – everything will be dedicated to apples during the holiday .

Contact information: tel. 8 (01597) 92790,e-mail: novogrudokrmc@tut.by Праздник “Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение” 24 августа 24 августа Праздник “Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение” (пл.Ленина, г.Новогрудок) Приглашаем всех жителей и гостей города Новогрудка на грандиозный праздник, который объединит настоящих гурманов и производителей качественных и полезных продуктов питания. Главные действия развернутся на площади имени Ленина .

Посетители праздника смогут стать участниками театрализованных представлений. На «Территории вкуса» можно будет посетить подворья «Хлебная долина», «Сырная возвышенность» и «Реки вкуса и молочные берега». На подворье «Остров древних традиций» - познать старинные технологии рождения хлеба, продегустировать мраморный монастырский хлеб, квас, мед, блины, а также приобрести лекарственные травы и бальзамы, которые для гостей представит Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь. Ну и, конечно же, концертная программа подарит зрителям много положительных эмоций и отличное настроение .

Контактная информация: тел. 8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 24 sierpnia wito "Chleb, ser, kwas chlebowy i dobry nastrj" (plac Lenina, Nowogrdek) Zapraszamy wszystkich mieszkacw i goci miasta Nowogrdka na uroczysto, ktra zjednoczy prawdziwych smakoszy i producentw wysokiej jakoci zdrowych produktw spoywczych. Gwne dziaania rozpoczn si na placu Lenina. Odwiedzajcy festiwal mog sta si uczestnikami teatralnych zdj. Na "Terytorium Smaku" mona odwiedzi placwki "Chlebowa Dolina", "Wyyny Sera" oraz "Rzeki Smaku i Brzegi Mleczne". Na placwcy "Wyspa staroytnych tradycji" mona pozna staroytne technologie przygotowania chleba, posmakowa marmurowego chleba klasztornego, kwasu chlebowego, miodu, nalenikw, a take kupi zioa lecznicze i balsamy, ktre klasztor miski w .

Elisieja awryszewskigo bdzie prezentowa gociom. I, oczywicie, program koncertowy da widzom wiele pozytywnych emocji i wietnego nastroju. Dane kontaktowe: tel. 8 (01597) 60-250,e-mail: novogrudokrmc@tut.by August 24 Holiday "Bread, cheese, kvass and good mood" (Lenin square, Novogrudok) We invite all residents and guests of the city of Novogrudok to a grandiose celebration that will unite real gourmets and producers of quality and healthy food products. The main actions will unfold in Lenin square. Visitors to the festival can become participants in theatrical pictures. On the "Territory of Taste" you can visit grounds of the "Bread Valley", "Cheese Highland" and "Rivers of Taste and Milk Shores". On the ground of the "Island of ancient traditions" one can learn about ancient technologies of baking bread, taste marble bread from the monastery, kvass, honey, pancakes, and also purchase medicinal herbs and balms which St. Yelisei’s Lavrishevo Monastery will present to guests. And, of course, the concert program will give the audience a lot of positive emotions and a great mood .

Contact information: tel. 8 (01597) 60-250,e-mail: novogrudokrmc@tut.by

СЕНТЯБРЬ/ SEPTEMBER/ WRZESIE

21 сентября Праздник «Бульбяная маёўка» (аг.Бенин, Новогрудский район) Агрогородок Бенин соберёт всех ценителей «второго хлеба» на праздничное мероприятие. Ароматом блюд из картофеля в этот день наполнится агрогородок. На территории Бенинского сельского клуба будет работать выездная торговля, для детей будут работать аттракционы, а для взрослых — выставка-продажа работ народных умельцев, ремесленников. Жители и гости агрогородка смогут проявить ловкость и смекалку в разнообразных конкурсах и играх. У гостей «Бульбяной маёўкі» будет возможность продегустировать новые блюда из картофеля, поделиться рецептами, запечатлеть свое хорошее настроение в «КартФотоЗоне». Праздник завершится весёлой дискотекой .

Контактная информация: тел.8(01597)60-250, эл.адрес: http://nov-centr.of.by 21 wrzenia Festiwal "Majwka Ziemniakowa" (okolice agro-miasteczka Bienin, rejon Nowogrdzki) Agro-miasteczko Bienin zgromadzi wszystkich koneserw "drugiego chleba" na witeczne wydarzenie. Zapach wieo przygotowanych potraw z ziemniakw wypeni w tym dniu agro-miasteczko. Na terenie klubu bdzie prowadzony handel, przejadki dla dzieci bd dziaa, a dla dorosych - wystawa i sprzeda prac twrcw ludowych i rzemielnikw .

Mieszkacy i gocie agro-miasteczka bd mogli wykaza si zrcznoci i pomysowoci w rnych konkursach i grach .

Gocie wita bd mogli sprbowa nowych potraw z ziemniakw, podzieli si przepisami i uchwyci ich dobry nastrj w "KartPhotozon". wito zakoczy si dyskotek .

Dane kontaktowe: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: http://nov-centr.of.by September 21 The holiday "Potato May Day" (agro-town Benin, Novogrudok district) Agro-town Benin will gather all connoisseurs of the "second bread" for the festive event. Smells of freshly cooked dishes from potatoes will fill the agro-town on this day. Visiting trade will work at the Benin Rural Club, there will be attractions for children and an exhibition and sale of works of craftsmen and artisans for adults. Residents and guests of the agro-town will be able to show dexterity and ingenuity in various contests and games. Guests of the "Potato May Day" will be able to taste new dishes from potatoes, share recipes and capture their good mood in "CardPhotoZone". The holiday will end with a merry disco .

Contact information: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: http://nov-centr.of.by

ОКТЯБРЬ/ OCTOBER/ PADZIERNIK

975-летию Новогрудка посвящается.. .

5 октября День города «Новогрудок – через столетия», посвященный 975-летию Новогрудка - первой столицы ВКЛ (г.Новогрудок, пл.Ленина) Город приглашает своих жителей и гостей на большой праздник 5 октября. Но марафон праздничных мероприятий начнется с января 2019 года. В течение года пройдут различные мероприятия: конкурсы, турниры, квест-игры, эстафеты, выставки и концерты, автопробег и спортивные соревнования .

День рождения города (5 октября), пройдет под девизом «Новогрудок – через столетия!» и удивит необычными событиями .

Во время праздника новые имена новогрудчан пополнят Книгу Славы Новогрудского района, будут подведены итоги городских и районных конкурсов. На разных площадках города пройдут полюбившиеся всем марафоны творческих коллективов и артистов, акция «Город любви» и дискотеки, развернутся многочисленные выставки, «Город мастеров», интерактивные площадки для детей и взрослых. Новогрудский замок в этот день пригласит всех на VII фестиваль средневековой культуры «Новогрудский замок», городской парк - на Фестиваль детского творчества «Наш горад сучасны і малады». На площади Ленина пройдет плац-парад и концерт духовых оркестров «Фанфары над Новогрудком» и «В ритме 975», концертно-поздравительная программа городов-побратимов «С юбилеем, город», а также состоится концерт творческих коллективов Республики Беларусь .

В разнообразной программе праздника каждый сможет выбрать что-то по душе. А вечером новогрудчане и гости приглашаются на площадь Ленина, чтобы вместе спеть песню-поздравление любимому городу и посмотреть праздничный фейерверк .

Контактная информация: тел. 8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 5 wrzenia Dzie miasta "Nowogrdek - przez wieki", powicony 975. rocznicy Nowogrdka, pierwszej stolicy Wielkiegi Ksistwa Litewskiego (Nowogrdek, Plac Lenina) Miasto zaprasza swoich mieszkacw i goci na wspaniae wito 5 wrzenia, ale maraton wydarze powiconych mu rozpocznie si od stycznia 2019 roku. W cigu roku odbd si rne imprezy, takie jak konkursy, turnieje, rnorodne gry z questami, sztafety, wystawy i koncerty, zloty motorowe i imprezy sportowe. Urodziny miasta 5 wrzenia odbd si pod hasem "Nowogrdek - przez wieki!" Zaskoczy niecodziennymi wydarzeniami. Tradycyjnie podczas festiwalu bd wymienione imiona nowogrdzian, ktre bd wniesione do Ksigi Chway Nowogrdku, bd podsumowane konkursy mieskie i rejonowe. Maratony twrczych zespw i artystw, akcja "Miasto mioci" i dyskoteki, liczne wystawy, "Miasto mistrzw", interaktywne placwki dla dzieci i dorosych odbd si w rnych miejscach Nowogrdka. Zamek Nowogrudzki w tym dniu zaprosi wszystkich na VII Festiwal Kultury redniowiecznej. Park miejski zaprosi na Festiwal Twrczoci Dzieci "Nasze miasto jest nowoczesne i mode" .

Na Placu Lenina odbdzie si parada i koncert orkiestr dtych "Fanfary nad Nowogrdkiem" oraz "W rytmie 975", koncert gratulacyjny miast partnerskich "Z rocznic, miasto", koncert kreatywnych zespow Republiki Biaoru .

W rnorodnym programie wakacji kady moe wybra to, co lubi. Pod koniec dnia nowogrdzianie bd zaproszone na Plac Lenina, by wsplnie zapiewa piosenk - gratulacje dla ulubionego miasta i ogldanie witecznego fajerwerku .

Dane kontaktowe: tel. 8 (01597) 60-250,e-mail: novogrudokrmc@tut.by October 5 The Day of the city "Novogrudok through centuries" is dedicated to the 975th anniversary of Novogrudok, the first capital of the Grand Dutchy of Lithuania (Novogrudok, Lenin square) The city invites its residents and guests to a great holiday on September 5, but the marathon of events dedicated to it will begin from January 2019 .

During the year there will be various events such as contests, tournaments, a variety of quest games, relay races, exhibitions and concerts, a motor rally and sport events. The birthday of the city on September 5 will be held under the motto "Novogrudok through centuries!" and will surprise with unusual events. Traditionally during the holiday the names of Novogrudok people will be announced which will supplement the Novogrudok Book of Glory, the results of city and regional competitions will be summed up. At various venues of the city there will be marathons of creative teams and artists loved by all, an action "City of Love" and discos, there will be numerous exhibitions, "City of Masters", interactive sites for children and adults. The Novogrudok Castle on this day will invite everyone to the 7th Festival of Medieval Culture "The Novogrudok Castle". The city park will invite for the Festival of Children's Creativity "Our Town is Modern and Young". There will be a parade and a concert of brass bands "Tuckets over Novogrudok" in Lenin square and "In the rhythm of 975", a congratulatory concert program of sistercities "Congratulations on the jubilee", a concert of creative teams of the Republic of Belarus .

Everyone can choose something to one’s liking in a varied program of the holiday. And at the end of the day novogrudokers will be invited to the Lenin square to sing a song of congratulation to their favorite city together and watch festive fireworks .

Contact information: tel. 8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by

НОЯБРЬ/ NOVEMBER/ LISTOPAD

ДЕКАБРЬ/ DECEMBER/ GRUDZIE

14 декабря Праздник “Дед Мороз и Снегурочка” (пл.Ленина, г.Новогрудок) Центр города Новогрудка в этот день погружается в настоящую новогоднюю сказку с Дедами Морозами, Снегурочками и другими сказочными персонажами. На главной сцене Центра культуры разворачивается целое действо-конкурс с участием новогодних персонажей .

Гостей ждут веселые игровые и музыкальные программы, встреча с ростовым куклами и героями сказок. Любимые всеми персонажи праздника будут петь, танцевать, читать стихи, играть со зрителями и сделают все, чтобы присутствующие почувствовали атмосферу Нового года .

«Ёлка, ёлочка, зажгись!» - знакомое с детства волшебное заклинание произнесет в этот день самый главный Дед Мороз .

Именно ему предоставляется право зажечь главную ёлку города. Огни на зелёных веточках засверкают - и тут же, как по волшебству, загорится красочная иллюминация на площади!

Контактная информация: тел.8(01597)60-250, эл.адрес: novogrudokrmc@tut.by 14 grudnia wito "wity Mikoaj i niena Panna" (Plac Lenina, Nowogrdek) Centrum miasta Nowogrdka w tym dniu jest zanurzone w prawdziwej bani noworocznej z Mikoajami, nienymi Pannami i innymi baniowymi postaciami. Na gwnej scenie rozgrywa si cay konkurs z udziaem postaci noworocznych .

Gocie mog bra udzia w zabawnych i muzycznych programach, spotyka si z lalkami duego wzrostu i bohaterami bajek. Ulubione postacie bd piewa, taczy, czyta wiersze, bawi si z publicznoci, robi wszystko, aby poczu atmosfer Nowego Roku .

"Choinka, choinka, jani!" - magiczne zaklcie znajome od dziecistwa, zostanie ogoszone w tym dniu przez najwaniejszego wittgo Mikoaja. To on ma prawo rozwietla choink w miecie. wiata na zielonych gaziach migocz, a potem, jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki, zapali si kolorowe owietlenie na placu!

Dane kontaktowe: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by December 14 Holiday "Santa Claus and the Snow Maiden" (Lenin square, Novogrudok) The center of Novogrudok on this day is immersed in a real New Year fairy tale with Santa Clauses, Snow Maidens and other fairy-tale characters. On the main stage of the Center of Culture a whole action-contest with participation of New Year characters unfolds .

Guests are welcome to playful and musical programs, meeting with growth dolls and heroes of fairy tales. Favorite holiday characters will sing, dance, read poetry, play with the public, do everything to let the atmosphere of the New Year be felt .

"The New Year tree, the New Year tree, light up!" - this magic spell familiar from childhood will be pronounced on this day by the most important Father Frost. It is he who is given the right to light a Christmas tree in the city. The lights on the green branches twinkle, and then, as if by magic, colorful illumination in the square will light up!

Contact information: tel.8 (01597) 60-250, e-mail: novogrudokrmc@tut.by Усадьба Деда Мороза и Снегурочки ждёт ребят в гости Рождественские и Новогодние мероприятия Дата проведения: с 25 по 31 декабря Место проведения: г.Новогрудок, пл. Ленина, учреждения культуры и образования,
Похожие работы:

«200 КУЛЬТУРОЛОГИЯ Т. Ю. Быстрова УДК 712 + 316.74 + 929 Хааг CОцИОКуЛьТуРНыЕ АСПЕКТы ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА НА БыВШЕЙ ПРОМыШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ: ТВОРЧЕСТВО РИЧАРДА ХААГА* В статье исследован ландшафтный парк Gas Works Park (GWP), созданный во вт...»

«ценностей. Следовательно, дипломатия представляется наиболее действенным инструментом, который регулирует совместный диалог между различными цивилизационными моделями, в качестве альтернативного способа по разрешению конфликтов. Список литературы 1. Муро...»

«Theory and history of culture 57 УДК 008 Publishing House ANALITIKA RODIS (analitikarodis@yandex.ru) http://publishing-vak.ru/ Корючк ина Пол ина Сергеевна Этнический образ в пространстве современной медиакультуры Корючкина Полина Сергеевна Аспирант, Уральский федеральный...»

«УДК/ББК: 316.454.5;316.485/60.55.373 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА Грошева Л.И., кандидат социологических наук, ст. преподаватель Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова г. Тюмень, Рос...»

«ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Философия Мямешева, Галия Хамзеевна. Философияны оыту дістемесі: Теориясы мен тжірибесі [Мтін] : оу-дістемелік рал / Г. Х. Мямешева ; л-Фараби атын. азУ. Алматы : аза ун-ті, 2017. 131, [1] б. Библиогр.: 128-...»

«Положение II международного конкурса баянистов и аккордеонистов "AccoPremium 2018" Международный конкурс "AccoPremium", созданный белорусским баянистом, солистом Гомельской областной филармонии, победителем всероссийских и международных конкурсов Трофимом Антиповым, ставит перед собой главную цель способствовать...»

«Андрей Янкин Создатель и руководитель эдъюкэйтмент кампуса "Mediademia" (2014) Продюсер, Член Национальной ассоциации продюсеров и кураторов (с 2012 года) Тьютор факультета (ФДИО) Дополнительного и Инновационного образова...»

«Составители: главный библиограф Н.В. Зотова главный библиограф Л.Ю. Семенова редактор: Н.С. Бирюкова дизайн обложки: Н.В. Алешина Библиотечный хронограф: информационный сборник [Текст] / ГБУК РО "Ряз. обл. универс. науч. б-ка им. Горького", группа научной информ. по культуре...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.