WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЊАФТАИ ИЛМ МАВОДИ Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии Рўзи вањдати миллї» ва «Соли ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЊАФТАИ ИЛМ

МАВОДИ

Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати

устодону кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии

Рўзи вањдати миллї» ва «Соли љавонон»

НЕДЕЛЯ НАУКИ

МАТЕРИАЛЫ

Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «20-ой годовщине Дня национального единства» и «Году молодёжи»

Душанбе – 2017 УДК: 001 (575.3) ББК: 20 М- 12 Зери назари академики АИ ЉТ, доктори илмњои филология, профессор Имомзода Муњаммадюсуф Сайдалї ва доктори илмњои кимиё, профессор Сафармамадов Сафармамад Муборакшоевич .

Котиби масъул ва мураттиб:

номзади илмњои филология Рустам Наботї Њайати тањририя:

Абдуллоева Ш. П .

Ашмарина Л. В .

Насруллоев М. Н .

ISBN 978-99947-848-5-1 EAN – 13 9789994784851

@ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

@ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕШГУФТОР

Њамасола дар Донишгоњи миллии Тољикистон њафтаи чоруми моњи апрел бо баргузории Конференсияи илмї-назариявии њайати устодону кормандон, докторантону аспирантон ва магистрону донишљўён њамчун «Њафаи илм» таљлил мегардад, ки ба гунае ба фаъолияти илмии њайати бисёрњазорнафараи донишгоњ тањрик мебахшад .

Дар давраи соњибистиќлолии кишвар ин анъанаи нек шукўњу шањомати тоза касб карда, дар он санањои муњимми таърихї љашн гирифта мешавад. Дар ин замина конференсияи имсола ба «20-солагии Рўзи вањдати миллї», «Соли љавонон» бахшида мешавад .

Имрўз мо дар арафаи таљлили яке аз бузургтарин дастовардњои замони соњибистиќлолии давлати азизамон – Вањдати миллї ќарор дорем. Чи тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд: «Вањдати миллї дар таърихи навини давлатдории миллати тољик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалї гардидани ормонњои халќамон, ки бо ќалби пур аз умед интизори сулњу оромї ва дўстиву њамдигарфањмї буданд, заминаи воќеї гузошт» .

Таљлили 20-солагии ин љашни пурарзиш бори дигар аз вањдату якдилї ва созандагии миллати тољик дарак медињад. Мањз дар заминаи Вањдати миллї ташаббусоти ватаниву байналмилалии миллати тољик рўйи кор омадааст, ки бе тардид ќабули Ќатъномаи Созмони Милали Муттањид оид ба эълони Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» солњои 2018-2028 таъйидкунандаи ин гуфтањост .

Боиси ифтихор аст, ки Пешвои муаззами миллат дар њамасуханронињо ва Паёмњои худ ба ояндасозу парчамбардори миллат будани љавонон таъкид намуда, њамеша бовариву эътимоди худро нисбат ба љавонон эълон медоранд ва њама гуна гулгулшукуфию пешрафти кишварро бо сањму ташаббуси љавонон алоќаманд дониста, таваљљуњи тамоми сохторњоро дар робита ба тарбия ва дастгирии ин ќишри љомеа таъкид менамоянд. Аз љумла, Пешвои муаззами миллат дар Паёми навбатї таъкид намуданд: «Љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони истиќлол аз наслњои пешина бо савияи илму дониш, маърифату љањонбинї, сатњи тафаккур ва одобу ахлоќ фарќи куллї доранд, ки ин њама боиси ифтихори мо мебошад». Эълон шудани соли 2017 њамчун Соли љавонон дар Паёми навбатї бори дигар аз таваљљуњ ва ѓамхории Пешвои миллат ба љавонон шањодат медињад .

Донишгоњи миллии Тољикистон, ки на фаќат дар таълими кадрњои баландихтисосу парчамбардори миллат, балки дар самти самаранокии илмї яке аз муассисањои пешбар ва бузурги илмии кишвар мањсуб ёфта, дастовардњо ва ихтирооту навгонињои донишмандону эљодкорони ин даргоњ муаррифгари илми тољик дар хориљ аз кишвар мебошад, дар партави њидоятњову роњнамоињо ва таъкидњои Пешвои мањбубамон ба њамгирої ва татбиќи илм дар истењсолот талош намуда, ба тарвиљи илмњои даќиќу бунёдї ва тарбияи ихтироъкорону эљодкорони љавон диќќати љиддї медињад .

Конференсияи илмї-назариявї аз 20-уми апрел оѓоз ёфта, то 27-уми њамин моњ идома меёбад. Дар ин муддат 2657 маъруза, аз љумла 1205 маърузаи устодону кормандон дар 107 бахш ва 1452 маърузаи донишљўён дар 93 бахш мавриди баррасї ќарор хоњад гирифт. Иштироки фаъолонаи њар яки мо бо маърузаву баромадњо боиси дар сатњи баланд гузаштани конференсияи мазкур гардида, умед аст, ки њангоми баррасии маърузањо дар бахшњо аз васоити иттилоотию иртиботии муосир самаранок истифода бурда мешавад .

–  –  –

БАХШИ ИЛМЊОИ ТАБИЇ ВА РИЁЗЇ

ОБ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО

МЕТОДА ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

–  –  –

В работе найдены достаточные условия разрешимости и монотонной сходимости метода квазилинеаризации решения краевой задачи для одного класса интегродифференциальных уравнений .

Рассматривается краевая задача u = f ( P, u ) + ( P, S )q ( S, u )dS, u = 0, (1) где -двумерная область с достаточного гладкой границей Г, P = ( x, y ), положительный параметр, а функция К(P,S) непрерывна по совокупности переменных и неотрицательна .

Предположим, что функции f ( P, u ) и q ( P, u ) удовлетворяют условиям:

–  –  –

В настоящее время станции и отделения скорой медицинской помощи Республики Таджикистан в своей работе руководствуются Приказом МЗ РТ №33 от 28.01.2010 г. «О совершенствовании организации скорой и неотложной медицинской помощи в Республике Таджикистан». Существующий норматив из расчёта 1 санитарная машина на 10 тыс. населения не отвечает современным требованиям, так как не учитывается географическая особенность рельефа и плотность проживания населения .

Постановка задачи. Пусть в регионе с численностью населения N чел., состоящем из p населенных пунктов, в течение года осуществилось V вызовов. Требуется определить

M –число автомашин СМП, необходимых региону со следующими характеристиками:

• число станций медицинский помощи (СМП )– k ;

• i –я СМП обслуживает pi, 1 i k населенных пунктов, т.е. p1 + p2 + 2 + pk = p;

• численность населения j –го населенного пункта, 1 j pi, который обслуживается i – pi k

–  –  –

• количество вызовов от j -го населенного пункта, 1 j pi, который обслуживается i – ой СМП– vij, следовательно, Vi –количество вызовов, которые обслуживаются i –ой СМП pi

–  –  –

• tij –время (в мин) обслуживания больного из j –го населенного пункта, 1 j pi, который обслуживается i –ой СМП .

Поэтому N1 + N 2 + 2 + N k = N, V1 + V2 + 2 + Vk = V, и указанные выше населенные пункты образуют k групп, распределенных по подстанциям .

В основу алгоритма положено определение затрат общего времени машин i –го пункта СМП для обслуживания j –го населенного пункта, прикреплённого к этой станции ( 1 i k, 1 j pi ), в течение года .

ОБ ОЦЕНКЕ КОРОТКИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ

СУММ Г. ВЕЙЛЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА

–  –  –

Ба монанди дигар назарияњои аксиоматикї, њисобкунии мулоњизањо њам барои асоснок кардани худ, њали чор масъаларо талаб мекунад:

Њалшавандагї, ѓайримуќобилсуханї, пуррагї ва новобастагї. Мухтасар онњоро дида мебароем. Масъалаи якум – масъалаи њалшавандагї – масъалаест, ки бояд алгорифми љойдошта бошад, ки бавоситаи вай муайян карда шавад, ки дилхоњ формулаи мантиќии додашуда ё исботшаванда њаст ё не. Дарвоќеъ ин хел алгоритми соботкунї њаст: а) љадвали њаќќониятї; б) табдилдињї; в) теорема дар бораи тавтология; г) занљирии мпликатсияњо; д) исбот аз баръаксї .

–  –  –

лаи мављуд набошавд, ки барояш дар њисобкунї якбора A ва A хулоса барор бошанд .

лоњизањо. Назарияи аксиоматикї ѓайримуќобилсухан номида мешавад, агар ягон формуХулосабарорї чунин ишора карда мешавад: A B = (Аз њосил мешавад ) Теорема.Њисобкунии мулоњизањо ѓайримуќобилсухан аст .

A B C, A, B C, ки дар ин љо A, BваC – натиљањо аст .

Яъне, дар њисобкунии мулоњизањо, зиддият љой надорад. Масалан, љумлаи зерин хулосабарор аст .

–  –  –

2. A (B C) (A B) (A C) 3. (A B) (B A), ки дар ин љо A, BваC дилхоњ формулањои пропозитсионї (ФП) мебошанд .

Ба љои A, BваC дихоњ формулањои пропозитсиониро гузорем боз аксиомаи њамон

–  –  –

Тавтология шудани аксиомањои 2 ва 3 њам ба воситаи табдилдињї ва ё љадвали њаќќониятї исбот карда мешаванд .

Муњокимаи боло исботи теоремаи зерин мешавад:

Теоремаи 1. Агар (ФП) хулосабарор бошад, пас вай тавтология аст .

–  –  –

теоремаи 1 тавтология аст, яъне A 1 (њаќ). Пас (ФП)A 0 (ноњаќ) яъне вай хулосабарор Исбот. Бигузор А дилхоњ (ФП) бошад. Агар А хулосабарор бошад, пас вай мувофиќи нест. Теорема исбот шуд .

Масъалаи сеюм – ин масъалаи пурагї мебошад .

Аксиоматикї њисобкунии мулоњизањо ба маънои васеъ пурра номида мешавад, агар дихоњ формулаи айниятан њаќ исботшаванда бошад .

Масъалаи чорум новобастагии системаи аксиомањо. Системаи аксиомањо новобаста номида мешавад, агар ягонто њам аз онњо натиљаи аксиомањои дигари њамин система набошад .

СПЕКТРАЛЬНАЯ АСИМПТОТИКА ОДНОГО КЛАССА

НЕСАМОСОПРЯЖЕННЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ С

ВЫРОЖДЕНИЕМ НА ПРЕДЕЛЬНОЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

–  –  –

F(t)( t ) - положительная непрерывная функция такая, что F(t) 0, (t ) .

Предельно – цилиндрическая область с нулевым радиусом на бесконечности, где Область удовлетворяет условию конуса. Для всех x = (x, t) выполняется неравенство dist {x, Ft } M(x), гдеFt = {(y, t) y | Ft }. В пространстве H = L2 ()рас

–  –  –

д) существует число a 0 такое, что сходится интеграл a (x)dx Далее потребуем, что е) 0 n 2am, 1,3, …,2m 1 При выполнении перечисленных выше условий оператор P0 является неотрицательным симметрическим оператором в L2 () .

Теорема 1. Для всех z C таких, что Re z 0, оператор P zE имеет непрерывный обратный оператор в H = L2 () .

Оператор имеет дискретный спектр. Линейная оболочка собственных и присоединенных векторов оператора полна в L2 (). В не любого сектора вида S = {z C |arg z| }, 0, содержится лишь конечное число точек спектра оператора P .

О НУЛЯХ ФУНКЦИИ ХАРДИ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ

–  –  –

зал, что если H T a, где a 2, то при 2 1 равномерно по u справедлива оценка В 1942г. А. Сельберг, наряду с теоремами о нулях(s)на критической прямой дока

–  –  –

критической полосы решил А.А. Карацуба с a = 3 246 и там же было сделано замечание, Эту гипотезу наряду с гипотезой о нулях дзета–функции на коротких промежутках что это число может быть заменено меньшим числом, но это связаное видом тригономет

–  –  –

1,2,, где постоянная под знаком зависит только от r, и имеет место оценки BnB+h ef(n) Ak B,где 0 k 1, то пара(k, ) называется экспоненциальной Е.Phillips показал, что если (, ) экспоненциальная пара, то парой .

–  –  –

Теорема. Пусть – любое фиксированное число, не превосходящее 0,0001, (k, ) произтакже являются экспоненциальными парами. Основным результатом этой работы является <

–  –  –

Усули гузориш дар рамзгузории симметрї табдилдињии бисёр алифбоии оддитарин ба Функсияи намуди f 1 – ро инъикоси баръакси инъикоси меноманд, ки он матни њисоб меравад. Дар он њар як њарфи матни кушода ба дигар њарфи њамон як алифбо бо ягон ќонуният (масалан бо истифодаи ќадам) иваз карда мешавад .

пўшидаро бо усули табдилдињии аз рамз барорї аз рамз мебарорад ё ба њолати аввала, яъне ба матни кушода меорад .

Одатан барои сохтани функсияи инъикоскунанда элементњои имконпазири матни кушода ва пўшидаро бо объектњои математикї тасвир мекунанд. Дар чунин тасвири элементњо ададњо низ истифода мешаванд. Масалан, агар элементњои матни кушода аз 35арфи алифбои тољикї (A-Я) иборат бошанд, пас онро бо ададњои тартибии аз 0 то 34 тасвир кардан мумкин аст. Масалан, ба њарфи A раќами 0, ба њарфи Б раќами 1,.., ба њарфи Я раќами 34 мувофиќ гузошта мешавад .

Барои аз рамзбарории иттилооти пўшидаи бо усули табдилдињии гузоришњои алифбої донистани алифбои системаи рамзикунї ва ќадам муњим аст. Барои љустуљўи ќадам аз усули тањлили басомади њарф истифода кардан мумкин аст. Тањлили басомад усули маъмул буда, дар тањлили рамзии алгоритмњои ба рамздарории содатарин истифода мешавад. Маълум аст, ки дар забони англисї басомади истифодабарии њарфи “Е” назар ба њарфњои дигари ин алифбо, дар забони русї бошад њарфи “О” ва дар забони тољикї бошад њарфи “А” зиёдтар аст .

Тањлилу татбиќи ин усул, бо элементњои назарияи ададњо асос ёфта дар мисолњои мувофиќ нишон дода шудааст .

Дар муњити барномасозии Delphi барномае тањия шудааст, ки он бо усули тањлили рамзї ќадамро муайян сохта, онро барои кушодани матни рамзишуда истифода мекунад .

Он бо истифодаи алгоритмњои тањлилирамзї (тањлили басомади њарф дар матн) ва рамзкушої дар табдилдињии гузоришњои алифбої имконият медињад, ки матни пўшида ба њолати аввала (ба матни кушода) баргардонида шавад .

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ В КВАДРАТ

ЧИСЕЛ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДРОБЬЮ

–  –  –

чений a1 = 0,9 и произвольных значений a Например, при значениях a = иa1 = 3 мы имеем следующие вычислительные форВыведенная формула (1) дает возможность вывести вычислительные формулы для зна

–  –  –

Теорема 1. Пусть матрица A(µ0 ) имеет простые собственные значения ±0 i, 0 0 и не имеет других чисто мнимых собственных значений .

Пусть (µ0 ) 0 .

Пусть, наконец, при некоторых положительных числах b0 и 0 выполнено соотношение:

max|bij (µ)| b0 |µ µ0 |2 при |µ µ0 | 0 .

i,j Тогда пара (µ0, T0 ) является точкой бифуркации Андронова-Хопфа уравнения (1) .

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТИПА ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ

ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ КОШИ-РИМАНА С СИНГУЛЯРНОЙ

ЛИНИЕЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

–  –  –

В [1] для системы (1) в области при µ (2m 1), µ 2m + 1 получено представцелое число .

В [2] для системы (1) при µ = (2m 1) получено представление многообразия реление многообразия решений в виде рядов и решен ряд краевых задач типа линейного сопряжения .

шений в виде рядов .

Через B обозначим класс функций f(x), имеющих непрерывные производные любого порядка, все производные некоторых ограниченных одной константой .

–  –  –

В данной работе для системы (1) при µ = (2m 1) решена краевая задача типа линейного сопряжения .

РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА МОДЕЛЬНЫХ

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ ЯДРОМ

–  –  –

Яке аз омилњои асосие, ки имрўз ба тараќќиёти љамъият таъсири бевоситаи худро расонида истодааст, технологияњои иттилоотї ба њисоб меравад. Технологияњои мазкур дар њамаи соњањои хољагии халќи љумњурї васеъ истифода бурда мешаванд .

Мутахассисони имрўза хуб дарк намудаанд, ки мањз истифодаи технологияњои иттилоотї дар соњањо ба самаранокии кор оварда мерасонанд .

Дар замони имрўза, ки болоравии иќтисодиёт ва рушду тараќќиёти иќтисоди бозоргонї назаррас аст, бояд ба раванди истифодаи барномањою воситањои техникї ањамияти љиддї дода, њамаи соњањоро, аз он љумла соњаи иќтисодиёти кишоварзиро ба ин самт равона намоем .

Масъалаи истифодабарии заминњои кишоварзї яке аз масъалањои рўзмарра мебошад. Дар натиљаи самаранок истифода намудани он шароити зисту зиндагонии кишоварзон баланд мешавад. Ин дар навбати худ боиси афзуншавии мањсулоти кишоварзї гардида, омили фаровонии дастархони мардум мегардад .

Масъалаи њолати заминњои кишоварзї бо бали бонитикї дар ноњияњои Данѓара ва Мир Саид Алии Њамадони – ро дида мебароем, ки вай дар љадвали зерин оварда шудааст .

Бањои сифатии хок, га (71-90 бал)

–  –  –

Мувофиќи нишондињандањои бањодињии минтаќаи кадастрии Кўлоб, агар ба њисоби миёна бали бонитикии замини обї 80 бал бошад, аз њар як гектари заминњои обии минтаќа: пахта 38 с/га, гандум 37 с/га, шолї 60 с/га, картошка 195 с/га, сабзавот 213 с/га ва алафњои бисёрсола 114 с/га њосил гирифтан мумкин аст .

Агар мо сифати заминњои обии ин ноњияњоро 1 бал баланд намоем, дар ин њолат њосилнокии ин заминњо чї ќадар зиёд мешавад?

Њалли ин масъаларо бо усули коррелятсияи оддї дар барномаи Ms Excel дида баромадем. Тадќиќот нишон дод, ки агар хољагидорони ноњияњои Данѓара ва Мир Саид Алии Њамадонї сифати заминњои обиро 1 бал баланд намоянд, њосилнокии њар яке аз зироатњои зикршуда 43,8 кг-и зиёд мегардад .

ПРИЗНАК БИФУРКАЦИИ АНДРОНОВА – ХОПФА

НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

–  –  –

Технологияи иттилоотї ва иртиботї (ТИИ) омили асосии ташаккули заминаои нави итисоди љаонї ва дигар гуниои куллї дар аряк љомеа мебошад. Дар давоми дапонзда соли охир воситаои нави ТИИ роои иртибот ва корсозии одамонро батаври бунёдї тайир доданд. Оно дар соаои гуногуни истесолї, кишоварзї, тиббї, корсозї, муандисї ва айра тааввулоти муимро ба вуљуд оварданд .

ТИИ дар муддати кўтомаоми чашмрасеро дар љомеа касб намудааст. Дар бештари кишваро ба аамияти ТИИ ва соиби маорат марбутба ТИИ амчун як љузъи асоси тиб дар табобат, муайн кардани ании беморї ва дуруст ба ромондани абул ва ташхиси дурусти беморон ва.зарур медонанд .

Дар рушди ТИИ дар соаи тиб бисёр ширкатои хориљї аамияти зиёд дода, барои пешбурдани ин соа кўшиш ба харљ медианд. Оно барои тайёр намудани мутахассисони баландихтисос, ки дар идоранамои системао ва технологияои муосири иттилоотї заруранд, самгузорї мекунанд. Ин амал имконият медиад, то ки тамоми љаон пурра бо ам шароито таъмин бошанд ва дар олатои лозимї бесарфи маблаои зиёдатї мушкилотояшонро ал намоянд .

Аз сабаби он ки ТИИ дар љомеаи муосир мавеи марказї дорад, љорї намудани он дар дармонгоо ва марказои донишомўзии тиббї аз амагуна масъалаои дигари сиёсї афзалтараст .

ДАР БОРАИ АЛОМАТОИ ДУШВОРКУНАНДАИ

ТАЛАФФУЗИ КАЛИМАО

–  –  –

Кори мазкур яке аз марилаои амалї намудани барномаи таияи асосои андозагирии хушоангии забони тољикї мебошад .

Одатан забони тољикї аз рўйи хусусиятои савтиаш амчун забони хушоанг мебошад. Дар баробари доштани чунин вижагио, инчунин бо калимоте рў ба рў мешавем, ки оно талаффузи мушкил доранд.

Чунин калимао дар байни истилооти илмї, ки дар заминаи калимасозии забон ба миён омадаанд ё аз забон оидигар гузаштаанд, гое дар байни луатои куњнашуда, аз истеъмол баромад ба назар мерасанд:

жароанг (регистон), жожхор (беудагўй), заримош (пораоиношоямипўст), фархољ (зишт), параллелепипед, дифференсиронї, экстремум, экспрес .

Дар забони тољикї масъалаи душворшавии талаффузро дар асоси танофури уруф муайян менамоянд. Танофур дар луат“аз якдигар дурї љустан, нафрат кардан”ва истилои танофури уруф дар илми адабиётшиносї“овардани чанд овозе, ки махраљи оно ба якдигар наздик буда, талаффузашон душвор аст ва ба гўш сахтмерасад”тафсир шудааст .

Барои муайян кардани калимаои талаффузашон душвор 256 калимаро интихоб намуда аз 26 нафар устодону шогирдон озмоиш дар шакли пурсишнома гузаронида шуд ва дар натиљаи он маълум гардид, ки талаффузи калимаое мушкил мебошад, ки дар оно аломатои љадвали зерин мављуд бошанд:

–  –  –

Калимоте, ки дар оно чунин аломато дида намешаванд, зоиран зебою хушоанг буда, ангоми талаффузи оно душворї дида намешавад. Калимаои хушоанг зуд хонда шуда гўшрасу хотирнишин мегарданд .

К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАСС НЕЛИНЕЙНОГО СИНГУЛЯРНОГО

ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

Раджабов Н. – д.ф.-м.н., профессор кафедры математического

–  –  –

(t, z) C, (a, z) = 0, (tRexp[i]) = 0, = argz, c асимптотическое поведение котоРешение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций рой при t a и r R определяется формулами (t, z) = 0 [(t a) ], (t, z) = 0 [(R r), 0] .

Некоторые случаи этого интегрального уравнения изучены в [1] .

В случае, когда c(t, z) = A(t)µ, решение уравнения (1) найдено в явном виде. Когда Целью настоящей работы является нахождение многообразия решений интегрального уравнения (1) .

A(t) =, c(t, z) =, решение интегрального уравнение (1) найдено в виде обобщённого степенного ряда по степеням (t a)k+ .

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

–  –  –

Образовательная система Таджикистана нуждается в комплексной модернизации, а для этого необходимо определить воздействие образовательной услуги на данный процесс для дальнейшего анализа его состояния. Система высшего образования, включающая в свой состав структурные подразделения, реализующие образовательные программы различных уровней, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и коммерческое освоение инноваций, нуждается в анализе и её совершенствовании .

В основу инструментария анализа СВО необходимо положить методы системной динамики, методы оптимизации, методы математической статистики на базе использования современной компьютерной техники и специализированных пакетов прикладного программного обеспечения .

С помощью экономико-математических методов моделирования и использования вычислительной техники, разрабатываются технологические, экономические и экологические проекты .

Под моделированием понимается замена существующего объекта на модель, построенную с помощью вычислительно-логических алгоритмов .

Работа с моделью дает возможность без существенных затрат теоретически исследовать свойства объекта, а методология моделирования охватывает новые сферы, включающие анализ экономических и социальных процессов, основой которых служит разработка алгоритма .

На наш взгляд именно информационное моделирование является неизбежной составляющей научно-технического прогресса нашего общества .

Для изучения, моделирования, прогнозирования, оптимизации разнообразных процессов необходим вычислительный эксперимент, который позволяет накапливать результаты, полученные при различных исследованиях .

Моделирование различных процессов в системе управления образованием может быть основой для прогнозирования различных процессов, которые протекают на объектах, поэтому, чтобы достичь адекватности исследуемому объекту, предлагаемому более усовершенствованному объекту необходим дополнительный сравнительный анализ полученных результатов. Однако без качественного оказания образовательных услуг, способствующих подготовке профессиональных кадров, способных проводить модернизацию невозможно совершенствование системы управления системой высшего образования Республики Таджикистан .

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТНУ

–  –  –

Развитие современного общество напрямую зависит от использования информационных технологий, которые применяются во всех сферах человеческой деятельности, обеспечивая распространение информации в обществе и тем самым образуют глобальное информационное пространство .

Несомненно, неотъемлемой и важной частью информатизации современного общества является информатизация сферы образования. Одним из направлений информатизации сферы образования является применение мобильных технологий, так как в обществе за последние годы в качестве основного инструмента для обмена данными и решения различных задач выступают мобильные устройства. В связи с этим, на базе ТНУ разработано мобильное приложение для мониторинга успеваемости студентов. Каждый студент при помощи глобальной сети интернет из любого доступного места может подключится к удаленному серверу и получить необходимую информацию. На следующем рисунке приведена общая схема взаимодействия между клиентам и сервером .

ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ БИФУРКАЦИЙ

НЕГЛАДКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

–  –  –

Полный анализ фазового портрета траекторий системы двух уравнений, by + c|d y| = 0 имеет единственное нулевое решение y = 0. Это условие эквивалентно соответствующих уравнению (1), проведен в работе. Предположим, что коэффициенты удовлетворяют условию единственности стационарного решения, то есть уравнение тому, что коэффициенты b, c, d удовлетворяют неравенству |b| |cd| 0 .

Теорема. Пусть |b| c|d| 0. Тогда уравнение (1) имеет ограниченное на всей оси a, b, c, d удовлетворяют неравенствам решение, отличное от периодического решения тогда и только тогда, когда коэффициенты

–  –  –

Дар ин фишурда, маълумот дар бораи самти нави илми забоншиносии пайкаравї оварда шудааст .

Забоншиносии пайкаравї - ин яке аз бахшњои забоншиносии компютерї буда, ба тањияи принсипњои умумии сохтани пайкарањои забоншиносї (пайкарањои матнњо) бо истифодаи технологияњои компютерї, машѓул аст .

Пайкара – ин системаи иттилоотї буда, ба љамъоварии матнњои электронї дар забонњои гуногун асос ёфтааст. Пайкараи миллї дар забонњои гуногун асарњоро аз рўи сабк, жанр, услуб дар бар мегирад ва аз љониби лингвистон (мутахассисони лингвистикаи пайкаравї, ки дар соњаи забоншиносии муосир тадќиќот мебаранд) барои тадќиќоти илмиву омўзиши забон тањия мешавад .

Забоншиносии пайкаравї, ки илми муосир аст, дар аввал баъзео ба он назаранд, ки ин илм ба сохтани пайкара ё нимпайкараи (айкал) шаксиятои шинохта сохтаву пешниод шудааст. Аммо ин илми муосир, ки маълумотои лозимаро дар шакли электрон пешниод мекунад, барои истифодабарандагон ва муаион бисёр муфид аст .

Пайкара, дар доираи технология бо барномаои махсус сохта мешавад, дар шабакаи љаонии интернет ё људо аз он фаъолият мекунад. Мавриди зикр аст, ки пайкара аз сомона фардошта, пештар ба мавзўъњои мухталифу шахсиятои шинохта омода шуда матнои он нишонагузорї карда мешавад .

Пайкараи миллї дорои хусусиятњои зерин мебошад:

1. Пайкара матнњои хаттї ва шифоњиро аз рўи жанрњои гуногуни бадеї, публисистї,таълимї, илмї, расмї, гуфтугўї ва лањљавї дар бар мегирад .

2. Пайкара ахбороти махсуси иловагиро оид ба таркиби матнњои ба он воридшуда пешнињод менамояд .

ар як давлат соиби пайкараи миллии худ мебошад, ки дар он тамоми осораш он љамъоварї шудааст. Пайкараои калонтарин дунё, пайкараи миллии Олмон, ки зиёда аз 2 млр. калима дорад, пайкараи миллии Чин 1,5 – млр ва пайкараи англисию русї, ки шурати зиёд доранд барои истифодабарандагон муфид аст. Пайкараи миллии забони тољикї бошад айни замон дар суроаи termcom.tj љойгирбуда дар он эљодиётиадибони классику муосири тољику форс дар аљми зиёда аз 12 млн. калима фаро гирифтааст .

О НЕКОТОРЫХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ

ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ОДНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ

И С ОДНОЙ СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ

–  –  –

О НЕТЕРОВОСТИ И ИНДЕКСЕ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ

ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ С ПОДВИЖНЫМИ

И ФИКСИРОВАННЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

–  –  –

простой замкнутой кривой Ляпунова и содержащая внутри точку z = 0; D = D .

Пусть конечная односвязная область комплексной плоскости, ограниченная

–  –  –

пользуя граничные условия (2), определяем значения постоянных c1, c2 если они существуют и, подставляя их в (3), для решения краевой задачи (1) (2) получаем выражение b вида

–  –  –

Таким образом, если известна какая – то фундаментальная система решений 1 (x), 2 (x) соответствующее (1) однородного уравнения, то при условиях разрешимости краевой задачи (1) (2) существует её функция Грина G(x, s), которая позволяет записать явное интегральное представление для решения этой задачи в виде (4). Если, например, q(x) 0, то краевая задача (1) (2) однозначно разрешима тогда и только тогда, когда

–  –  –

Модели математикии сабзиши растанї сохта шудааст, ки он аз чор раванди сабзиш:

сабзиши баргњо, навдањо, решањо ва узвњои њосил дињандаи растанї иборат мебошад .

Афзоиши њар як узви растанї бо як муодилаи дифференсиалї тавсиф карда шудааст. Дар натиља модели математикии аз чор муодилаи дифференсиалї иборатбуда, њосил карда шудааст. Ин системаи муодилањои дифференсиалї, бо шартњои аввалаи додашуда, раванди сабзиши растаниро тавсиф мекунад .

Дар модели сохташуда моддањои органикии нав, ки дар натиљаи раванди фотосинтез њосил мешаванд ба узвњои растанї мувофиќи функсияњои муайян таќсим мешаванд .

Дар баъзе моделњои математикии сабзиши растанї ин функсияњо бо тарзи эмпирикї муайян карда шудааст. Дар модели пешнињодшаванда давраи сабзиши растанї ба ду ќисм људо карда шудааст: то ва пас аз пайдо шудани узвњои њосилдињанда. Дар ќисми якум барои муайян кардани ин функсияњо як принсипи оптималї ва дар ќисми дуюм принсипи оптималии дигар истифода шудааст. Ин тарзи муайян кардани функсияњо имконият медињад, ки хосияти ба шароити муњит мутобиќшавии растанї мушоњида карда шавад .

Дар модели сохташуда, ба сабзиши растанї, таъсири омилњои беруна: шиддати нурњои офтоб, њарорати њаво, намии хок, миќдори гази дуоксиди карбон дар атмосфера ва миќдори азот дар хок ба инобат гирифта шуд .

Барои муайян кардани намии хок зермодели њаракати об дар хок сохта шудааст .

Инчунин гардиши азот дар ќабати хок ва истифодаи он аз тарафи растанї мавриди омўзиш гардидааст .

Модели сохташуда дар мисоли нињоли пахта санљида шуда, нишон дода шудааст, ки натиљањои модел аз натиљањои таљрибавї хеле кам фарќ мекунанд .

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ФРИКЦИОННЫХ ПЛАНЕТАРНЫХ

МЕХАНИЗМОВ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. ФОРМУЛА ВИЛЛИСА

–  –  –

n h Мною разработана новая схема планетарного фрикционного механизма с составным кулисным водилом, позволяющим получать переменные скоростные характеристики сателлитного колеса и переменные передаточные отношения между подвижными звеньями. Планетарный фрикционный механизм может быть использован в качестве сенокосилок, бетономешалки, а также в машинах для уборки и измельчения продуктов растениеводства (рис.1) с внутренним перекатыванием сателлитов .

Исследуемый механизм состоит из ведущих звеньев (кривошипов) 1, 6, ползунов 2, 7, кулис 3, 8, направляющих 4, 9, сателлитов 5, 10 и солнечного колеса 11 .

R = O2 P = O2 P2, Линия, соединяющие точки касания Р1 и Р2 с точкой О2 1

–  –  –

Молекулы каждой материальной жидкой среды – вода, воздух, нефть, газ, пар и др., в каком бы состоянии они ни были, обладают замечательным природным свойством – свойством однородности и неразрывности. Поэтому отделение одной молекулы группы от другой требует громадной внешней силы. В связи с этим молекулы жидкости не только в покое, но и при движении в естественных и искусственных руслах, при любых условиях сохраняют эти природные свойства. В связи с этим при оценке осредненных характеристик (средняя скорость, расход и т.д.) жидкости методами математического моделирования важную роль играют методы интегральных осреднений, где главнейшим является вопрос о распределении скорости движения частиц (молекул) жидкости в поперечном сечении потока, как в открытых, так и в напорных руслах .

Первые систематические опыты по изучению закона распределения скорости частиц воды принадлежат Галилею и Торичелли. В 1630-40 гг., проведя наблюдения за течением в открытом канале, они выдвинули гипотезу о том, что максимальная скорость частиц воды достигается вблизи дна канала, что в действительности имеет место в начале поступления переднего фронта неустановившегося потока жидкости в сухой грунт дна русла. В 1700 году Бойл Мариотт, исследуя случай установившегося течения воды в канале, наблюдал возрастание скорости частиц жидкости в направлении к свободной поверхности потока .

Так, в течение более 300 лет вопрос о законе распределения скорости движения частиц в поперечном сечении потока и, следовательно, зависящей от этого закона интегральной величине средней скорости потока в открытых и напорных руслах оставались предметом изучения прикладной гидродинамики и ее важных разделов: гидравлики, теории потоков жидкости в открытых руслах и подземных пластах, теориях вязко-пластических течений, при расчете волн в реках, озерах и морях, а также селевых потоков .

В данной статье в рамках теории гидравлического радиуса решен ряд задач по расчету напорных каналов с правильными поперечными сечениями по методу, предложенному Саттаровым М.А .

В рамках теории гидравлического радиуса получен ряд новых формул ДарсиВейсбаха для расчета оптимальных гидравлических характеристик трубопроводов и каналов с поперечными сечениями разного вида .

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ

–  –  –

= +1 + +1 )+ + + + + + (1)+1 +1 (1) (1)+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 +1 2 =1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 2 + + (1) + (1)+1 + = = +1 +1 +1 +1 +1 =1 =1 =1 +1 +1 +1 +1 +1 + + (1) 1 + (1)+1 + +1 +1 +1 +1 .

Њангоми к=1,2,3 суммањои маълумро њосил кардан мумкин аст:

= 1 + 2 + 3 + + = 2 + 2 = 2 .

1 2 (+1) 1 2 1 1 3 0 3 ( + 1) 3 ( + 1)(2 + 1) = 1 + 2 + 3 + + = 3 3 + = + = .

3 = 13 + 23 + 33 + + 3 = 4 4 + 4 + ( + 1)(2 + 1) ( + 1) ( + 1)(2 + 1) ( + 1) = + = .

О КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ТОЧЕЧНЫХ

МОДЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ КУСОЧНОЙ

НЕПРЕРЫВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

–  –  –

Постановка задачи. Требуется определить численность трудовых ресурсов( или численность любых биологических популяций) при предположении существования внутри

–  –  –

Доклад посвящен вопросам формирования мировоззрения студентов-биологов на основе метода оптимизационных задач, связанного с интегрированием с методом борьбы с вредителями агроценозов, предложенного проф. М.К. Юнуси. Для точечных моделей рассматриваются вопросы формирования знания у студентов-биологов. Устанавливаются также связь производства и рынка. Особое место в учебно-научном формирования знаний студентов занимает математическое моделирование роль, которого невозможно не оценить. В настоящий момент математическое моделирование наряду с компьютерным моделированием стало основным инструментом по изучению формирования знания по биологии на основе защиты растений. А научное мировоззрение – это сложное образование внутреннего мира личности, строящееся на базе обобщенных научных знаний в виде научной картины биологических понятий, таких как агроценозы, биосистемы и ряд других понятий, связанных с проблемой защиты растений. Применительно к нашей работе данное положение можно представить таким образом: биология – свод знаний, математические модели, обеспечивает лишь познавательную функцию. Выявление сущности понятия «научное мировоззрение» и обобщение имеющихся различных научных подходов к пониманию проблемы формирования научного мировоззрения студентов позволило нам определить «формирование научного мировоззрения студентов» в образовательном процессе вуза как целостный интегративный процесс поэтапного включения студентов в познавательную деятельность, способствующую развитию их научных взглядов на мироустройство с учетом современной социально-профессиональной позиции определены педагогические условия, влияющие на успешность формирования мировоззрения студентов в образовательном процессе вуза, раскрыта экспериментальная работа по реализации данных педагогических условий .

МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ

–  –  –

Концептуальная автоматизированная система управления (АСУ) — комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса производства предприятия .

АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п .

Термин «автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ с Системой поддержки принятия решений (СППР) являются основным инструментом повышения обоснованности управленческих решений. Автоматизация подсистемы учебного отдела – не простой процесс. Этот процесс влияет на все сферы жизнедеятельности учебного отдела, поэтому он должен проводиться очень осторожно. Это не только вопрос внедрения системы дистанционного обучения, это также и вопрос развития и адаптации студентов и рабочего процесса в целях максимального использования преимуществ, предоставляемых информационными системами .

Внедрение автоматизированной системы обучения должно проводиться постепенно, и применение информационных технологий для института между учебным отделом и учебным процессом должно быть спланировано определенно с самого начала. Первым шагом автоматизации должно быть полное проектирование системы, перед его внедрением. Это не только покажет нам всю картину происходящего, но и убережет от всевозможных ошибок, которые можно допустить при прямом внедрении, без подготовки. Допустим, важным аспектом автоматизации учебного отдела будет обеспечение обработки данных ручных документов, использование этой информации для работы над системой и, если этот процесс оцифровать неправильно, тогда при регистрации сотрудников и студентов будет наблюдаться хаос и огромная путаница, что сделает систему не прогрессом, а полным уничтожением удобства и спокойствия сотрудников учебного отдела. Кроме того, необходимо будет создать инфраструктуру под процесс автоматизации. Должны быть установлены рабочие станции (компьютеры с необходимым программным обеспечением) и интернет. Важно иметь большую пропускную способность сетевого канала, так как новые системы и технологии потребуют передачи большего объема данных с большей скоростью .

О МЕТОДЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ

СТРУКТУР ЭКОСИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ

–  –  –

Как известно, автоматизированная система управления (АСУ) - система управления, в которой применяются современные автоматические средства обработки данных и экономико-математические методы для решения основных задач управления производственно-хозяйственной деятельностью. Это человеко-машинная система: в ней ряд операций и действий передается для исполнения машинам и другим устройствам (особенно это относится к так называемым рутинным, повторяющимся, стандартным операциям расчетов), но главное решение всегда остается за человеком. Этим АСУ отличаются от автоматических систем, т.е. таких технических устройств, которые действуют самостоятельно, по установленной для них программе, без вмешательства человека .

Автоматизация подсистемы учебного отдела – сложный процесс. Она влияет на все сферы жизнедеятельности учебного отдела, поэтому должна проводиться очень осторожно. Это не только вопрос установки системы обработки данных, это также и вопрос развития и адаптации студентов НИТУ «МИСиС» и рабочего процесса в целях максимального использования преимуществ, предоставляемых информационными системами. Автоматизация составления расписания должна проводиться постепенно, и применение информационных технологий для института между учебным отделом и учебным процессом должно быть спланировано определенно с самого начала. Первым шагом любого процесса автоматизации обычно является ретроконверсия расчетного каталога. Важным аспектом автоматизации учебного отдела будет обеспечение обработки данных ручных документов. Также необходимо будет создать инфраструктуру под процесс автоматизации .

ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

–  –  –

Известно, что планы деятельности в случае разумного использования инновационного обучения в процессе обучения могут обеспечить следующим:

-развитие интеллектуально-мыслительных способностей;

-конкретное определение цели обучения;

-организацию и проведение содержательных дискуссий в процессе занятий;

-вовлечение студентов в активное обучение;

-поощрение и помощь в обмене практик и взаимопомощи в процессе обучения;

-поощрение изложенного мнения каждого студента;

-предъявление разных мнений и дискуссий по ним;

-предложение разных вариантов ответов, в том числе, разные мнения студентов с представлением неоспоримых фактов;

- помощь в постановке вопросов друг к другу и к преподавателю;

-уверенность в восприятии информации;

-предъявление помощи и поддержки в формировании логического и критического мышления, профессиональной культуры;

- разработка плана деятельности студентов на лекционно-практических занятиях;

- возможность использования всех источников знаний, в том числе педагог +студент…..студент +вспомогательные пособия(различная научная -информационная литература) техника и технология +преподаватель в процессе восприятия темы .

Педагог в процессе инновационных занятий напутствует будущих специалистов .

Студенты внедряются в сферу действенного обучения, активно и искренне размышляют в процессе занятий. Планы деятельности студентов, которые основываются на их высоком интересе к обучению, реализуется на профессиональной практике .

Таким образом инновационные технологии положительно влияют на повышение уровня знаний, развитие интеллектуальных способностей, логического и критического мышления, научно - профессиональной культуры, креативность, развитие устной и письменной речи, обогащают профессиональные умения и навыки .

МОДЕЛИ «ПИЩА-РЫБА» С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ

–  –  –

выращиваются рыба в течение одного сезона [1 3]:

Рассмотрим следующую модель системы «пища-рыба» в искусственном водоеме, где = 1 (0 )1, = (0 )1 1 1 1, 0, (1) где 0 –масса «пищи», поступающей со скоростью, 1 -биомасса рыбы, (0 ) – трофическая функция, – доля пищи, идущей на рост биомассы рыб,

–  –  –

0 1 1 = = 1 (0 ) 1 1 = (0 ) 1 1 1, 1 = (, + )

–  –  –

1 0 1 = 1 + ( 1), (), 0, 1 = 1 .

+

О МОДЕЛЯХ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ТУРБУЛЕНТНОСТЯХ

–  –  –

Ван-дер-Поль предложил использовать для описания колебаний, возникающих в (1 2 ) + = 0, электрических цепях, дифференциальное уравнение второго порядка вида

–  –  –

Приведем некоторые результаты компьютерных экспериментов

МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Амрулло Д., Шохсанам Р., Юнуси М. – кафедры информатики ТНУ Концептуальная автоматизированная система управления (АСУ) - комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса производства предприятия .

АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п .

Термин «автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ с Системой поддержки принятия решений (СППР) являются основным инструментом повышения обоснованности управленческих решений. Автоматизация подсистемы учебного отдела – не простой процесс. Этот процесс влияет на все сферы жизнедеятельности учебного отдела, поэтому он должен проводиться очень осторожно. Это не только вопрос внедрения системы дистанционного обучения, это также и вопрос развития и адаптации студентов и рабочего процесса в целях максимального использования преимуществ, предоставляемых информационными системами .

Внедрение автоматизированной системы обучения должно проводиться постепенно, и применение информационных технологий для института между учебным отделом и учебным процессом должно быть спланировано определено с самого начала. Первым шагом автоматизации должно быть полное проектирование системы, перед его внедрением .

Это не только покажет нам всю картину происходящего, но и убережет от всевозможных ошибок, которые можно допустить при прямом внедрении, без подготовки. Допустим, важным аспектом автоматизации учебного отдела будет обеспечение обработки данных ручных документов, использование этой информации для работы над системой, и, если этот процесс оцифровать неправильно, тогда при регистрации сотрудников и студентов будет наблюдаться хаос и огромная путаница, что сделает систему не прогрессом, а полным уничтожением удобства и спокойствия сотрудников учебного отдела. Кроме того, необходимо будет создать инфраструктуру под процесс автоматизации. Должны быть установлены рабочие станции (компьютеры с необходимым программным обеспечением) и интернет. Важно иметь большую пропускную способность сетевого канала, так как новые системы и технологии потребуют передачи большего объема данных с большей скоростью .

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДРОБНЫХ ЧАСТЕЙ ЗНАЧЕНИЙ

ЛИНЕЙНОГО МНОГОЧЛЕНА, АРГУМЕНТ КОТОРОГО

ПРОБЕГАЕТ ПРОСТЫЕ ЧИСЛА ИЗ КОРОТКОГО ИНТЕРВАЛА

Исматов С. Н. – к.ф.-м.н., и.о. заведующий кафедры МПМ и геометрии ТНУ

–  –  –

Њолиё дар геометрия системаи аксиомањое, ки аз панљ гурўњ иборатанд, ќабул шудааст .

Аз тарафи математики немис Д. Гилберт соли 1899 аксиомањои геометрия гурўњбандї шудаанд .

Гурўњи якуми аксиомањо аз панљ аксиомаи пайвасткунї иборат аст:

1. Ду нуќта фаќат як хати ростро муайян мекунад;

2. Дар њар як хати рост на камтар аз ду нуќта мехобад. Яъне, аќќалан се нуќта мављуд аст, ки дар як хати рост намехобанд;

3. Аз се нуќтае, ки дар як хати рост намехобанд, фаќат ва фаќат як њамворї гузаронидан мумкин аст;

4. Агар ду нуќтаи хати рост дар ягон њамворї хобанд, он гоњ њамаи нуќтањои он дар њамин њамворї мехобанд;

5. Агар ду њамворї як нуќтаи умумї дошта бошанд, он гоњ онњо акаллан боз як

1. Агар нуќтаи дар хати рост байни нуќтањои ва хобад, он гоњ, ва нуќтањои нуќтаи умумии дигарро доранд .

Гурўњи дуюми аксиомањо аз чањор аксиомаи тартиб иборат аст:

гуногуни хати ростанд ва нуќтаи дар байни нуќтањои ва мехобад;

2. Барои ду нуќтаи ва – и хати рост аќќалан чунин як нуќтаи мављуд аст, ки В дар байни нуќтањои ва мехобад;

4. Агар дар њамвории додашуда секунљаи ва ягон хати рости и азягон ќуллаи

3. Аз се нуќтаи додашудаи хати рост на зиёда аз як нуќта байни ду нуќтаи дигар мехобад;

он нагузаранда ва тарафи – ро буранда дода шуда бошад, он гоњ ин хати рост њатман яке аз ду тарафи дигари ё – ро мебурад .

Аксиомањои гурўњи сеюмро аксиомањои баробарї меноманд. Онњо панљтоанд:

1. Дар хати рости ихтиёрї аз нуќтаи ихтиёрии он порчаеро гузоштан мумкин аст, ки

3. Бигузор,, нуќтањои як хати рост ва,, низ нуќтањои хати рости дигар он ба порчаи додашуда баробар аст;

2. Ду порчае, ки ба порчаи сеюм баробаранд, байни њам низ баробар мебошанд;

бошанд. Ѓайр аз он, бигзор =, = бошад. Агар порчањои ва, ва низ нуќтањои умумї надошта бошанд, он гоњ = аст;

4. Аз нуќтаи ихтиёрии хати рости ба тарафи додашуда фаќат ва фаќат як кунљ сохтан

5. Агар дар секунљањои ва тарафњои =, = ва =, мумкин аст, ки он ба кунљи додашуда баробар бошад. Њар як кунљ ба худи худаш баробар аст;

бошад, он гоњ = аст .

Ба гурўњи чоруми аксиомањо танњо як аксиома доир ба параллел будани хатњои рост дохил аст: аз нуќтаи додашуда дар њамвории додашуда на зиёда аз як хати рост гузаронидан мумкин аст, ки ба хати додашуда параллел бошад .

Гурўњи панљуми аксиомањоро ду аксиомаи бефосилагии хати рост ташкил медињад .

Яке аз ин аксиомањоро аксиомаи Архимед меноманд .

Аксиомаи дуюми бефосилагиро аксиомаи ба пурагии хаттї меноманд .

Аз љињати дигар, барои сохтани бинои геометрия зарур аст, ки муаллимони мактаб ба мафњумњои зерин диќќати љиддї дода, онњоро равшан ва сањењ кушоянд:

Таъриф – љумлањое, ки мафњуми додашударо ба воситаи мафњумњои аллакай маълум маънидод мекунанд .

Исбот – андешароние, ки дар раванди он ба тариќи ќатъї њаќиќї ё бардурўѓ будани ягон тасдиќот муайян карда мешавад .

Теорема – љумлае, ки оид ба хосиятњои шакл баён шудааст ва дурустии онро дар натиљаи муњокимаронї муайян мекунанд .

Њаргуна теорема аз ду ќисм иборат аст: хулосаи теорема ва шарте, ки барои он хулоса љой дорад .

Теоремаи сода гуфта, теоремаеро меноманд, ки фаќат як шарт ва як хулоса дорад .

Теоремаи мураккаб гуфта, теоремаеро меноманд, ки якчанд шарт ва ё якчанд хулоса дорад .

Лемма гуфта, теоремаи ёрирасонро меноманд .

Теоремаи баръакс гуфта, чунин теоремаеро меноманд, ки дар он шарташ хулоса ва хулосааш шарти теоремаи додашуда бошад .

Теоремаи муќобил чунин теоремае мебошад, ки шарт ва хулосаи он инкори шарту хулосаи теоремаи додашуда бошад .

Мафњумњои геометрие, ки мо дар боло овардем, бояд сањењу равшан ба хонандагон расонида шавад .

ПОНЯТИЕ МЕТРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

–  –  –

Одним из важнейших понятий в математике является понятие расстояния. Его используют, например, в геометрии при определении длины дуги кривой и построении теории кривизны кривых и поверхностей; в математическом анализе при определении предела числовой последовательности и интеграла Римана в дифференциальных уравнениях при исследованиях по теории устойчивости и т.д .

Оказалось, что при изучении евклидовых пространств приходится пользоваться сравнительно небольшим количеством свойств понятия расстояния. В начале нашего столетия эти свойства были выделены и приняты в качестве аксиом (М.М. Фреше 1906). Так Пусть произвольное непустое множество. Говорят, что на задана метрика, возникала теория метрических пространств, включающая в себя евклидовы пространства в качестве простых примеров .

если каждой паре элементов, поставлено в соответствие неотрицательное число (, ), называемое расстоянием от до, обладающее следующими свойствами:

1. (, ) = 0 тогда и только тогда, когда = (аксиома тождества);

2. (, ) = (, )для любых, (аксиома симметрии);

3. (, ) + (, ) (, )для любых,,. (аксиома треугольника) .

Иными словами, метрикой на множестве называется отображение декартова произведения в множество + неотрицательных вещественных чисел удовлетворяющее указанным выше аксиомам, которые называются аксиомами метрики. Множество вместе в заданной на нем метрикой,т.е. пару (, ) называют метрическим пространством. Элементы множества называют точками пространства (, ) .

различные метрики. Так, если какая - либо метрика на, то, например, где На одном и том же множестве, содержащем более одной точки, могут быть заданы

–  –  –

Масъалаи таълими салоиятнокї дар ар як фан махсусияти худро дорад. Аз ин рў, масади таълими математика на тано ба мутахассиси оянда додани маљмўи дониш, малака ва маорати математикї, балки ташаккули малакаву маорати математикї, инкишофи љаонбинии васеъ, лаёати инфиродии алли сариватии масъала ва худомўзї медошад. Маз амин масъалао пояи таълими салоиятнокиро ташкил медианд .

Бунёди ташкили љараёни таълими салоиятнокї ба принсипи масъулитшиносї ва ташаббуснокии худи донишљўёни факултети математика асос меёбад. Мавеи муаллими авторитарї ба мавеи масъулиятшиносї ва ташаббуснокии худи донишљўён иваз мешавад .

Дар низоми таълими математика чор самти амалї гардонидани муносибати салоиятро айд мекунем:

• Салоиятоиасосї;

• Салоиятои умумифаннии математика;

• Салоиятои амалии фанни математика;

• Салоиятои малакаоиалли масъалаоиматематикииаётї .

Самти салоиятои асосї характери болоифанниро дорад. Ба ин техникаи педагогї ва технологияи ташаккули фамиши супориш, коркарди ахбори гуногун, фаъолияти якї оя дар гурў мансуб аст .

Самти салоиятои умумифаннии математикаро ташаккули малакаои умумии математика, абстраксиякунонии шарто, супоришои соаои гуногуни математика, табдилдиии маълумоти гуногун дар шакли таблитса ва диограммаои барои математика, ташкил медианд .

Самти салоиятои амалии фанни математика бо пурзўр намудани обилиятои математикаи таљрибавї ва амалии донишљўён вобаста аст. Ин самт бештар ба натиљаи таълими донишљў аз математика равона шудааст. Яъне баъди омўзиш кадом обилят ва лаёатро математик бояд дошта бошад. Масадинаст, кибарои пурсамар будани таълим дониш, малака, маорат, обилият ва лаёат дар љарёни гузаронидани татиои математикї, корои эљодии математикї пурра истифода карда шавад .

Самти салоиятои малакаои алли масъалаои математикии аётї ба ташаккули дониш, малака, маорат, обилият, лаёат ва сифатои шахсии донишљў, равона шудааст .

Мундариљаи таълим ба алли масъалаое равона мешаванд, ки шахс дар аёт бо оно вомехўрад. Мисол, муайян кардани проблемаои аётї ва бо методилои акашї тайёр ва барасї намудани лоиаои математикї .

МУНОСИБАТИ САЛОИЯТНОКЇ ДАР НИЗОМИ

КРЕДИТИИ ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКА

–  –  –

Баланд бардоштани сифат дар низоми таълимии кредитї проблемаи актуалї ба исоб меравад. Ин масъала бо тайёрнамудани математики баландихтисос барои љамъияти имрўза алоаи зич дорад. Мутахассиси математики баландихтисос бояд лаёати фикрронии системавї барои фаъолияти навгонио, малакаои маълумоти гирифтаро ба дониши нав табдил додан, сипас дар амалия истифодаи онро дошта бошад. Пас, талабот ба низом дигаргун мешавад. Тадиото дар низоми боллонї нишон медиад, ки дониш ва маълумоти математикиро дар шакли тайёр ба донишљўён пешкаш накарда, бояд дар фаъолияти якљояи устод ва шогирд тади, исбот ва љустуљў карда шавад .

Муносибати босалоњият ба таълим дар низоми таълимии кредитии омўзишиматематика тамоюли муњим дар фазои ягонаи тањсилот ба шумор рафта, барои аз байн бурдани мухолифати байни талаботи барнома бо эњтиёљоти љомеа, талаботи касбиро дар натиљаи омўзиш ќонеъ мегардонад. Талаботи нав барои баланд бардоштани сифати тањсилот дар сатњи стандартњои байналмилалї тањия ва татбиќи муносибати босалоњият ба таълимро ба вуљуд меорад, ки онро дар сатњи љумњурї бояд татбиќ намуд. Мафњумњои “салоњият” ва “босалоњият”-ро мутахассисон барои ифодаи мафњумњои “компетенция” ва “компетентность”, ки аз забони лотинї (competens, competentis) ба забони русї иќтибос шудаанд, истифода мебаранд .

Масади љараёни таълим дар низоми таълимии кредитии омўзиши математика тарбияи мутахассиси обилиятнок мебошад. Барои љамъияти муосир мутахассисе лозим аст, ки шахсияти босалоият, дорои малакаи коммуникативї, бо коллектив коркунанда, дар алли проблема масъулиятшинос ва амават дар љараёни худомўзї бошад, зарур аст. Мутахассиси математик бояд одами бо тафакурронии кряативї, малакаои худталилкунанда, баодианда, худбаодианда бошад .

Агар ин гуфтаои болоро барои таълими математика муокима намоем, пас гуфтан мумкин аст, ки алли масъалаои математикї яке аз масадои таълими математика ба шумор меравад. ал карда тавонистани масъалаои математикї як навъи бартарият ба исоб меравад. Тамоми љараёни аёти бошууронаи инсон аз масъалагузорї ва ал кардани масъалао иборат мебошад. Љавобои олабии ин масъалао нею љавобои бо мушкилї, бо менат муайянкардашуда бояд ба миён гузошта шаванд. Дар инсон тахайюлото, формулао ва онуно пайдо мешаванд. Пас бештар ба инкишофи фикрронии математикии донишљўён бояд диат дод. Аз ин мебарояд, ки тайироту иловаои љиддиро дар мундариља ва супоришои математика дохил намудан лозим аст .

ТЕОРЕМА ОИДИ ХОСИЯТИ ХАРАКТЕРИСТИКИИ

ПРОГРЕССИЯИ ГЕОМЕТРЇ

–  –  –

Дар ин маќола теорема оиди хосияти характеристикии прогрессияи геометрии аъзоњояш мусбат ва исботи он оварда шудааст .

Теорема:Агар њар як аъзои пайдарпаии ададии аъзоњояш мусбат аз аъзои дуюмаш

Исбот: Бигзор пайдарпаии { } дода шудааст:

сар карда ба миёнаи геометрии ду аъзои ба он њамсоябуда баробар бошад, он гоњ ин пайдарпаии ададї прогрессияи геометриро ташкил медињад ва баръакс .

{ } = 1, 2, …, 2, 1,, … 1 +1 = 1 1 +1 = 1 = .

–  –  –

О ФУНКЦИИ ГРИНА ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

В 2 ( )рассматриваются симметричные дифференциальные операторы Дадабаев А. Х. – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ТНУ =, () + (), ||2 = 0 ( ) .

–  –  –

исходя из которых () можно считать главной частью .

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА

ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ ОБЫКНОВЕННЫХ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

–  –  –

Проблеме получения многообразия решений и исследованию граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений с сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами посвящены работы [1],[2] .

–  –  –

2 () = [1 3 () + (3 +1 ) ( )2 ] 2 (), 3 () = [1 2 () (1 +2 ) + ( )2 ] 3 () .

Задача 1 исследована и её решение найдено в явном виде .

ТАЙИР ДОДАНИ ТАРТИБИ ИСТИФОДАИ

МАТРИТСАИ РАМЗИ ПЛЕЙФЕЙЕР

–  –  –

Дар рамзи Плейфейер матритсаи андозааш (55) истифода бурда мешавад. Ин матритса дар асоси ягон калимаи калидї бо истифодаи њарфњои алифбои лотинї тартиб дода мешавад. Он ба тариќи љойгиркунии њарфњои калимаи калидї аз чап ба рост ва аз боло ба поён (њарфњои такроршаванда партофта мешаванд) сохта мешавад. Баъдан њарфњои боќимондаи алифбо бо тартиби муќаррарї дар сатрњо ва сутунњои боќимондаи матритса љойгир карда мешаванд. Њарфњои I ва J њамчун як њарф ќабул карда мешаванд .

Дар матритсаи рамзи Плейфейер барои калимаи калидии “TOJIKISTON” оварда шудааст .

Агар ба сифати калид калимаи “navbahor” абул карда шавад, он го матритсаи рамзи Плейфейер чунин намуд мегирад:

–  –  –

Матритсаи сохташуда бо тартиби муарраргардида барои рамзгузорї истифода бурда мешавад .

Тартиби истифодаи ин матритсаро тайир додан мумкин аст. Баъзе олатои элементарии тайир додани тартиби истифодаи ин матритсаро дар рамзгузорї дида мебароем .

1) Ба љои матритсаи сохташуда матритсаи транспониронидашудаи онро истифода бурдан мумкин аст. Масалан, ба љои матритсаи болої матритсаи транспониронидашудаи онро истифода бурдан мумкин аст, ки он намуди зайлро дорад:

–  –  –

2) Агар арфои калимаи калидро дар матритса аз рўи диагонало љойгир намоем, он го тартиби ба матритса амронамудани арфои боимондаи алифборо низ бо якчанд тарз ташкил намудан мумкин аст .

3) Амалои сумма ва осили зарби матритсаои рамзиро бо модули 256 муайян намуда, бо истифодаи ин амало низ тартиби рамзгузориро бо тарзои гуногун ташкил кардан мумкин аст .

О ФОРМУЛАХ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ДВУМЕРНЫХ

СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

–  –  –

чтобы матрицы M и a + c были неособенными, то есть detM 0, det (a + c) 0, при этом если указанные условия выполнены, то система (1) в указанных пространствах имееет единственное решение .

В настоящей работе ставится задача нахождения решения уравнения (1) в замкнутном виде .

Теорема 1. Пусть a, M и a + c -- неособые матрицы и g -- произвольная функция из пространства Lp 2 ( D), (1 p, 0 2) .

Тогда сингулярное интегральное уравнение p

–  –  –

ОИД БА ТАРРЕЗИИ КОНСЕПТУАЛИИ ПОПУЛЯТСИЯИ

МОИОИ ЭКОСИСТЕМАИ ОБАНБОРИ АЙРОУМ

Комилов Ф. С. – д.и.ф.-м., профессор кафедраи информатикаи ДМТ Саидов И. М. – ассистенти кафедраи информатикаи ДМТ Дар асоси меъёрои амсиласозї ва интихоби тайирёбандаои амсила, мо барои тасвиру тавсифи экосистемаи амсилавии обанбори айроум 11 тайирёбандаи фазавї ќабул кардем: M1, M2, M3,M4,X1,X2, X3, P, N, С, D. Гардиши моддао дар амсилаи экосистемаи обанбор тиби диаграммаи селии дар расм овардашуда амалї мегардад .

Амсилаи консептуалии коркардшудаи популятсияи моиои экосистемаи обанбори пастоби айроум имконият медиад, ки:

таркиби объекти таиотии таррезишаванда дарк карда шавад;

сохтори объекти таиотї, пайвандои дохилї, хосиятои асосї, онуниятои тараї ва худрушди он ва инчунин робита, вобастагї ва алоамандии он бо объекту омилои муити атроф тасаввур карда шавад;

дар заминаи амсилаи консептуалии мазкур рўйи кор омадани абзори асосии таиотї ва идоракунии объект (амсилаи компютерї) дар назар аст, ки он наши воситаи тавонои пешгўйикунандаи дурнамои оибатои мустаим ва айримустаимро аз татбии тарзу шаклои пешниод шудаи таъсиргузорї ба объекти таррезишаванда хоад бозид .

ИСТИФОДАИ МЕХАНИЗМЊОИ ТАЊЛИЛИ ФУНКСИОНАЛЇ

ЊАНГОМИ ДИДА БАРОМАДАНИ МОДЕЛИ –МАСЪАЛА

ДАР ФАЗОИ БАНАХЇ

–  –  –

Бигузор А()–оилаи операторњои якпараметра (0 0 ) дар фазои банахї В бо Дар кори мазкур њалли µ –масъала ёфта шуда, барои он бањоњои санљишї дар фазои Банахї ба даст оварда шудааст .

–  –  –

даринљо F(a), - функсияњои додашудаи интегронидашаванда .

ОператориA( )дарBдороихосиятиРаст, агаршартњоизериниљрошаванд:

Таъриф:

b. Чунинмављуд аст, кињамаи ба маљмўи резольвентии операториА( )шомил меa. ОператориАмањкам ва дорои соњаи муайянииD(A(a))Bбошад;

–  –  –

где n (·) – любой из ранее рассмотренных n-поперечников. При этом, множество мажорант, удовлетворяющих ограничению (2), не пусто.Легко доказать, что неравенства (2) выполняется, например, для функции *(t) =, где = 2, 84 2, 88 .

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАЗРЕШИМОСТИ

СИСТЕМЫ МОИСИЛО-ТЕОДОРЕСКУ

–  –  –

В данной заметке мы сформулируем некоторые задачи в полупространстве t0 и их необходимые условия разрешимости. Будем предполагать, что решения могут расти при t, но не быстрее некоторой степени t. Прежде всего, следует отметить, что поскольку рассматриваемые системы не являются чисто гиперболическими, задача которых в случае системы первого порядка состоит в произвольном задании значений всех искомых функций при t=0, не может быть корректно поставленной. Например, для системы уравнений Коши-Римана в полуплоскости t 0;

,. (1)

–  –  –

Исследование эффекта сольватохромизма фуллеренсодержащих растворов и твердых фуллеренполимерных систем открывает возможности их использования в качестве оптических затворов-ограничителей интенсивности лазерного и ядерного излучения. Объектами исследования служили аморфные фуллеренполимерные системы из полметилметакриллата (ПММА) и полистирола (ПС), фуллерены С60 и С70 с химической чистотой 99,7%, ароматический растворитель бромбензол (БрБ). Из смеси растворов фуллеренов и полимеров в БрБ при 20ОС готовили пленки толщиной 15-30 мкм. Содержание фуллеренов меняли в пределах С=0-10%. Методами рентгенографии, оптики, ДСК, УФ- и ИКС, а также механики исследовали структуру и свойства полимерных нанокомпозитов, как исходных, так и предварительно облученных УФ- светом и гамма-излучением. Время УФ-облучения меняли в интервале t=0-500ч, а дозу гамма-облучения в пределах Д=0-500 Мрад. Результаты проведенных опытов показывают, что : 1) на пленках нанокомпозитов ПММА и ПС с фуллеренами в интервале концентрации наночастиц С=0-3% явление структурообразования отсутствует, фуллерены диспергированы до молекулярного уровня и их кластеры не заметны. Начиная с С=5% на пленках ПММА+5% С60 обнаруживаются следы формирования сферолитноподобных супраструктур размерами 4-8 см, сильно разрыхленных на периферии; при С=10% наблюдаются уже четкие кольцеобразные структуры с чередующимися светлыми и темными полосами. На ПС+С60 в этом же диапазоне концентраций фуллеренов наблюдаются сферические образования с чередующимися светлыми и темными лучами, исходящими из центрального ядра; размеры структур составляют 1-5 см. Эти супраструктуры, по-видимому, являются результатом взаимодействия фуллеренов с растворителем БрБ; 2) структура образцов из нанокомпозитов аморфная и кристаллосольваты (КС) отсутствуют, т.к. в аморфных полимерах нет центров затравок КС. В кристаллизующихся полимерах роль затравок играют кристаллиты; 3) закономерности изменения механических свойств аморфных нанокомпозитов с увеличением содержания наночастиц практически подобны кристаллизующимся нанокомпозитам; 4) с ростом доли добавок наночастиц в ПММА+С60 температура размягчения Тр вначале уменьшается, а затем растет. В случае с ПС+С60, наоборот, Тр вначале растет, а затем уменьшается. При УФ-облучении для образцов с разными концентрациями фуллеренов с увеличением времени облучения для ПС+С60Тр вначале уменьшается, а затем растет. Для ПММА+С60 Тр вначале растет, а затем уменьшается; 5) для нанокомпозитов ПММА и ПС при УФоблучении наблюдается потеря массы образцов, однако ее величина для композита ПС несколько меньше, чем в композите ПММА. Разница в потери массы, по-видимому, обусловлена конкуренцией развития процессов деструкции и сшивания макромолекул в композитах; 6) в композитах ПММА+С60 и ПС+С60 при больших концентрациях С60 наблюдаются образование довольно малых точечных кластеров. При облучении УФ- светом их доля становится меньше. Аналогичные изменения в структуре и свойствах композитов наблюдаются в аморфных нанокомпозитах при облучении их гамма -лучами .

ПУЧКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

–  –  –

Общими недостатками всего доступного в настоящее время ассортимента диэлектриков являются их низкие значения электрической и механической прочности, а также высокие диэлектрические потери в них. Это ведёт к увеличению материалоёмкости изделий и к большим производственным затратам. Согласно концепции пучковой технологии решением проблемы является объединение тонких однотипных отдельных элементов в пучок (стопу) между противоположными контактами, что позволит снизить материалоёмкость и диэлектрические потери, при этом возможно существенно повысить прочностные и другие физические характеристики .

В работе изучены диаграммы статистического распределения отдельных измерений электрической прочности (E) одноэлементных образцов из массивных одноэлементных пленок толщиной 150 мкм и пучков (стопок) из промышленных пленок ПЭТФ толщиной

12.5 мкм. Показано, что в массивных плёнках ПЭТФ толщиной 150 мкм экспериментальный разброс практически отсутствует. В них реализуется только одно низкомодовое состояние с низким значением уровня прочности, составляющее 260 кВ/мм и совпадающее со средним значением пробойного напряжения E= 260 кВ/мм с tg = 3.2•10-3 .

Для стопок с числом элементов больше единицы N 1, начинает проявляться эффект пучка: все экспериментальные точки кривых распределений ложатся выше точек с числом элементов N = 1. Среднее значение электрической прочности увеличивается с E = 486 кВ/мм (для N = 1) до 1300 кВ/мм (для N = 16), а при увеличении числа элементов-пленок в стопе до N = 20 электрическая прочность возрастает до E = 5100 кВ/мм, а tg уменьшается до 10-5-10-6 .

Для N1 все экспериментальные точки располагаются в области высоких значений пробойного напряжения E, а величина разброса данных эксперимента у стопок с большим числом N меньше, чем у стопки с меньшим количеством составляющих элементов. Пучковые образцы переходят с низких уровней на высокие, в результате среднее значение прочности увеличивается .

Таким образом, подводя итог можно резюмировать, что пучковый диэлектрик существенно превосходит диэлектрик из обычной одноэлементной плёнки как по прочностным свойствам, так и по диэлектрическим потерям и материалоемкости .

ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСИ НА ТЕПЛОЁМКОСТЬ

РАЗЛИЧНЫХ МАРОК АЛЮМИНИЯ И СПЛАВОВ

–  –  –

Кометањо яке аз объектњои калонтарин ва зеботарини низоми Офтоб ба њисоб мераванд. Њастаи кометањо яхпорањои ѓализи андозаашон аз километрњо то дањњо километр мебошад. Бо мурури наздик шудан ба Офтоб суръати сублиматсияи яхњои њаста зиёд шуда, аз худ газ ва чангњои гуногун андоза ва гуногунтабиатро хориљ мекунанд. Маќсади асосии мо ин омўзиши равандњои фаъолињастаи кометањои кўтоњ даври 7Р/Понс-Виннеке, 17Р/Холмс ва 19Р/Борреллї мебошад .

Даври гардиши кометаи 7Р/Понс-Виннеке дар атрофи Офтоб ба 6,37 солбаробар аст. Аз рўзикашфаш комета ба Замин ду маротиба-июни соли 1927 ба масофаи 0,04 в.а. ва соли 1939 ба масофаи 0,1 в.а. наздик омадааст. Соли 1869 њастаи комета ба ду ќисм људо шуд ва худи њамон сол комета дорои думи аномалии дурахшон буд. Солњои 1921 ва 1933 чунин дум низ мушоњида шудааст. Комета тавлидкунандаи сели метеороидии Боотидњо мебошад. Ин сел њар сол моњи июл мадори Заминро бурида мегузарад ва таќрибан як моњ ситораборонро аз Замин мушоњида кардан мумкин аст. Суръати партофта шудани чангчањои думи аномалї 0,86 км/с – ро ташкил медињад. Комета дар ќисми бештари мадор ба монанди астероидњо рафтор менамояд. Танњо дар муддати 400 шабонарўз рафтори кометамонанд карда, ядрояш фаъол мегардад. Дурахшонии максимадии комета 40 шабонарўзибаъдигузариш аз нуќтаи перигелї рух медињад, ки ин амал ба кометањои кўтоњдавр хос аст. Комета дар муддати солњои 1819 – 2008 таќрибан 6 бузургии ситорагї хиратар гаштааст .

Шаби 25 октябри соли 2007 равшании кометаи 17Р/Холмс якбора таќрибан 400000 маротиба зиёд шуда, бузургии ситоравиаш ба 3 расид. Мувофиќи њисобњои мо суръати парокандашавии пораи њаста ба V = 107±35 м/с ва ваќти таркиш ба T = 24d,05 ± 1 октябри соли 2007 рост меояд. Дар ваќти таркиш комета аз Офтоб дар масофаи 2,5 в.а. воќеъ буд .

Бо маќсади ошкор намудани таркиши дурахшонии кометаи 17Р/Холмс ва таркиши њастаи он, мо вобастагии ин њодисањоро бо хурўљи Офтоб дида баромадем. Аз рўи таѓйирёбии масоњати доѓњои сатњи Офтоб бо гузашти ваќт, барои солњои 2007 – 2011 омўхта шуд .

Ошкор гашт, ки дар ваќти таркиши комета хурўљи Офтоб паст буд. Яъне таркиши дурахшонии комета ва таркиши њастаи он аз хурўљи Офтоб вобаста нестанд. Дар масофа 2,5 в.а. аз Офтоб тасмаи асосии астероидњо мављуд аст ва аз эњтимол дур нест, ки сабаби порашавии њастаи комета бархўрии он бо астероид ё метеороид бошад .

Кометаи 19Р/Борреллиро 7 августи соли 1918 Фая кашф намуд. Дар расадхонаи Иеркск кометаро аз 31 августи соли 1918 то 19 январи соли 1919 Барнард ва Ван Бисбрук мушоњида намуданд. Дар акси 31 августи соли 1918 думи аномалї бо дарозии 0°,16 тањтикунљи 95° ба самти Офтоб ба ќайд гирифта шуд. Дар бозгашти соли 1994 Моррис аз 7 то 13 ноябр думи аномалиро мушоњида намуд. Дар комета инчунин фаворањои газу чангин мушоњида шуданд. Суръати ихрољи чанчањои думи аномалїба 0,01 км/с ва ихрољи фаворањои газу чангин ба 0,65 км/с баробар мебошад. Дар бозгашти соли 2001 кометаро дастгоњи кайњонии DeepSpace 1 мушоњида намуда, аз 19 то 24 сентябри соли 2001 фаворањои пурќуввати газу чангинро ба ќайд гирифт. Суръати партофта шудани фаворањо ба 1,1 км/с рост меояд. Алоќамандии равандњои фаъоли кометаи 19Р/Борреллї бо хурўљи Офтоб тањќиќ карда шуд. Ошкор гардид, ки дар пайдоиши солњои 1905, 1932, 1960 ва аз соли 1981 то соли 2001 равандњои фаъоли кометаи 19Р/Борреллї аз хурўљи Офтоб вобастагии калон доранд. Муайян карда шуд, ки порашавии њаста ва пайдоиши думи аномалї дар соли 1918 аз хурўљи Офтоб вобастагї надорад. Сабаби суръати калони партофта шудани чангчањои думи аномалї ба таќсимшавии њастаи комета оварда расонид .

РАСЧЁТ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭФЕДРИНА

Давлатмамадова С. Ш. – ассистент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ Шукуров. Т. – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник физико-технического института им. Умарова С. У. АН РТ Сафарова Р. – заведующий лабораторией оптики и спектроскопии ТНУ Лекарственный препарат эфедрин, который выделяется из лекарственного растения эфедры. Из-за содержания алкалоида эфедрин и псевдоэфедрин широко применяется в научной и народной медицине для лечения нервной системы, болезней дыхательных путей, женских заболеваний, укрепление дёсен и др. В работе, методом ИК-спектроскопии исследованы влияния экологических факторов места прорастания на формировании функциональных групп лекарственного растений эфедры. В связи с этими исследованиями большой интерес представляет расчёт частот нормальных колебаний ИК-спектра молекулы эфедрина для интерпретации экспериментальных полос поглощений эфедры .

Вычисление частот нормальных колебаний ИК-спектра поглощения эфедрина проводилось согласно методике. Силовые постоянные и электрооптические параметры молекулы эфедрина были составлены на основе силовых постоянных и электрооптических параметров молекул диэтиламина, толуола и этилового спирта .

При расчёте частот нормальных колебаний молекулы эфедрина не рассмотрены неплоские колебания бензольного кольца. Вычисленные частоты нормальных колебаний молекулы эфедрина и их отнесение приведены в таблице, где они сравнены с соответствующими экспериментальными частотами .

Таблица 1. Отнесение нормальных колебаний, рассчитанных и экспериментальных эфедрина и эфедры Частоты, см-1 Отнесение Эфедра Эксперимент Расчёт qOH q NH

–  –  –

C C H, C C C Примечание. q– валентные колебания С–Н, O–H и O–H; Q–валентные колебания, С– С, С–О и С–N, – деформационные колебания углов Н–С – Н и С-О-Н, – деформационные колебания углов С–С–Н, C–O–H, О–С–Н и C–N–Н, – деформационные колебания углов С –С–С, С–С–O и C–N–C .

Из таблицы видно, что рассчитанные частоты нормальных колебаний находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными частотами колебаний эфедрина .

Результаты расчётов колебательного спектра молекулы эфедрина позволяет использовать рассчитанные частоты для интерпретации экспериментальных полос поглощений при исследовании влияния экологических факторов места прорастания на формировании функциональных групп эфедры, методом ИК–спектроскопии .

ВЫБОР ФУНКЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Камолиддинов Ф. Дж. – ассистент кафедры ядерной физики ТНУ Махсудов Б. И. – д.ф.-м.н., доцент, заведуюший кафедры ядерной физики ТНУ Одной из основных задач при изучении космических лучей является определение энергии первичной частицы. Как показано в работе, между полным числом заряженных частиц и энергией первичной частици существует линейная зависимость. Полное число заряженных частиц можно восстановить выражением (1) .

(1) Здесь - поперечное распределение плотности частиц, r-расстояние от оси ШАЛ .

Обычно в экспериментах измеряются локальные плотности частиц. Поперечное распределение плотности частиц аппроксимируется различными функциями. В работе восстановлены число частиц на высоте 4250м над уровнем моря, выбрав в качестве функции поперечного распределения модель НКГ. В данной работе использован, смоделирован ШАЛ программой Corsika и определены локальные плотности на высоте 4250м над уровнем моря. В качестве модели взаимодействий при высоких энергиях выбрана модель QGSJET-I Далее восстановлены поперечные распределения заряженных частиц, используя различные функции, поперечного распределения, и сравнены с функцией НКГ. Также используя эти функции, восстановлено число заряженных частиц на данной высоте .

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПАМИРА И

ИХ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ

Мирзохонова С. О. – ассистент кафедры метеорологии и климатологии ТНУ Изучение региональных климатических изменений на фоне глобального потепления климата ныне имеет большое научное значение. Эта задача особенно актуальна в отношении температуры воздуха и осадков, отличающихся изменчивостью во времени и пространстве .

За период с 1960 по 1990 гг. тренд температур воздуха на территории Хумроги положительный от 0.01 до 3.690С за исключением средней максимальной температуры (-0.750С).На территории Ишкашима и Ирхта абсолютная минимальная температура понизилась от -0.350 до -0.420С. Сильный рост среднегодовой температуры воздуха отмечается на территории Ишкашима на 0.800С, Джавшангоза на 0.740С и станции им. Горбунова на

0.530С. Понижение температур за период с 1960-1990 гг. наблюдались в котловине Яшилькуля в Булункуле. Среднегодовые, средние максимальные и абсолютные минимальные температуры опустились за 30 лет примерно от 0.3 до 1.70С .

Результаты анализов показывают зависимости изменения количества осадков от высоты местности. На высотах от 1000 до 2100 м н. у. м количество осадков возрастает от 6.2% до 14,0% (Хумроги, Рушан) на высотах 2500-4000 м н. у. м количество осадков уменьшилось от 5.1% до 50% (Ишкашим, Мургаб) за исключением станций Шаймак и Ирхт, где количество осадков увеличилось на 12,5% в Ирхте и на 34,8% в Шаймаке. На высотах более 4000 м н. у. м количество осадков возросло на 3.6% .

По многолетним данным, трендовый анализ показывает уменьшение количества осадков по всей территории, за исключением юго-восточной части – здесь количество осадков растет .

Имеющиеся данные наблюдений свидетельствуют о том, что региональные изменения климата уже повлияли на состояние многих систем: сокращение ледникового покрова, таяние вечной мерзлоты, изменения высоты простирания растительности и сокращение популяций некоторых видов растений и животных. Процессы изменения климата повлияют так же и на количество и качество водных ресурсов. При этом произошли изменения закономерности формирования стока рек, его объема и характера внутригодового распределения, что крайне неблагоприятно повлияет на экологию и на наиболее уязвимые отрасли экономики РТ и всего Центрально-Азиатского региона .

–  –  –

В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования теплофизических свойств сплавов Zn5Al, Zn55Al, легированных различной концентрацией неодимом, методом охлаждения. В исследованных системах наблюдается аномальное охлаждения.В качестве примера на рис. 1 приведены зависимости температуры сплава Zn5Al, легированной неодимом концентрации 0,05% (по массе) от времени охлаждения .

Кривые (1) соответствуют экспериментальным данным, кривые (2) получены при предположении равномерного охлаждения с помощью программного обеспечения типа MicrocalOrigin 6.0. Базовая линия (2) описывается уравнением T=T0 + (T1-T0) exp (-/ 1) + (T2-T0) exp (- / 2), (1) где T0- температура окружающей среды,, - разность температур нагретого тела и окружающей среды в момент начала измерений, и - постоянная охлаждения .

–  –  –

О ВЛИЯНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Комилов К. – д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики ТНУ Зарипов А. К. – к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики ТНУ

–  –  –

Исследуется область частотной дисперсии динамических коэффициентов диэлектрической проницаемости 1 ( ) и диэлектрических потерь 2 ( ) водного раствора KF .

Полученные вычисленные результаты 1 ( ) и 2 ( ), в зависимости от концентрации и температуры находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными .

Ключевые слова: коэффициенты диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь, потенциал межмолекулярного взаимодействия, радиальная функция распределения, коэффициент трения, времена релаксации .

Водные растворы электролитов широко используются в различных областях физики, химии, химической технологии, биологии, медицины, геохимии и т.д.. В связи с этим экспериментальное и теоретическое изучение их основных параметров, таких как коэффициенты удельной электропроводности, диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь, представляют важную задачу. Поэтому представляет интерес, наряду с макроскопическим определением, изучение этих свойств растворов электролитов с микроскопической точки зрения .

Ранее нами в работе на основе кинетической теории были получены аналитические выражения для динамических коэффициентов диэлектрической проницаемости ( ) и 1 диэлектрических потерь ( ) растворов электролитов, которые в подинтегральных выражениях содержат потенциальную энергию взаимодействия ab (| r |) и радиальную функцию распределения g ab (| r |). В работах [1-3] исследована частотная дисперсия этих коэффициентов для водных растворов LiСl, NaСl, KCl и CsCl в широком интервале изменения температуры, плотности и концентрации. Целью настоящей работы является исследование коэффициентов ( ) и ( ), а также построение диаграммы Коула-Коула для водного раствора КF в широком интервале изменения термодинамических параметров и частот .

Частотная дисперсия 1 ( ) и 2 ( ) в зависимости от плотности, концентрации и температуры, обусловлена наличием диэлектрической релаксации водного раствора KF .

С увеличением плотности, концентрации и температуры значения коэффициентов 1 ( ) и 2 ( ) уменьшаются, однако с увеличением частоты 1 ( ) уменьшается, а 2 ( ) с ростом частоты увеличивается до максимального значения, а потом уменьшается, что является вкладом релаксационных процессов с характерными временами ионов в импульсном a, b и в конфигурационном ab пространстве .

К ТЕОРИИ ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ

ВТОРОГО ЗВУКА В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ

–  –  –

Метод оптоакустической спектроскопии является одним из современных и эффективных методов лазерной спектроскопии, который позволяет исследовать широкий спектр акустических, теплофизических и оптических свойств конденсированных сред. Впервые вопрос о лазерной генерации второго звука в сверхтекучем гелии был рассмотрен. К настоящему времени достаточно изучена одномерная задача лазерной генерации первого и второго звуков в сверхтекучем гелии .

В работах в одномерном случае получены передаточные функции оптоакустических сигналов первого и второго звуков в сверхтекучем гелии при жесткой и мягкой границе. В настоящем сообщении данный подход обобщается на трехмерный случай .

Пусть падающий вдоль оси OZ импульс лазерного луча, длина волны которого соответствует области поглощения Не-II, имеет интенсивность I 0. В приближении невзаимодействующих мод и без учета диссипации импульс второго звука описывается уравнением 1 2T f (1 + b)T = (1 + b) (1) C p u 2 t u 2 t <

–  –  –

f (t, z ) = I 0 e z (t ), (t ) - функция, описывающая временную эволюцию лазерного луча .

Уравнение (1) решается спектральным методом. Результаты анализа показывают, что передаточная функция оптоакустического сигнала второго звука зависит не только от частоты, коэффициента оптического поглощения, акустических и теплофизических параметров He-II, но и от направления наблюдения .

Рассмотрена трехмерная задача лазерной генерации второго звука в сверхтекучем гелии. Показано, что передаточная функция оптоакустического сигнала второго звука зависит не только от частоты коэффициента оптического поглощения, акустических и теплофизических параметров He-II, но и от направления наблюдения .

–  –  –

Салихов Т. Х. – д.ф.-м.н., профессор, старший научный сотрудник НИИ ТНУ Махмалатиф А. – ассистент кафедры теоретической физики ТНУ Ходжаев Ю. П. – к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры ядерной физики ТНУ

–  –  –

Для рассматриваемого случая восемь граничных условий- условие непрерывности температур и потоков тепла на границах газ- первый слой образца ( x = 0 ), первый слойвторой слой ( x = l S (1) ), второй слой – подложка ( x = l S (1) l S ( 2 ) ) и отсутствие нагрева на торцах ФА – камеры .

Подводя итоги настоящей работы, можно сделать вывод, что учет температурной зависимости оптического коэффициента поглощения полупрозрачного слоя существенно влияет на характеристики стационарного поля температуры в ФА – камере с двухслойными образцами. Следовательно, для каждого конкретного случая необходимо получить численное решение из системы нелинейного алгебраического уравнения теплопроводности .

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ Н-КОМПЛЕКСОВ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ С ПРОТОНОАКЦЕПТОРНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

Файзиева М. Р. – старший преподаватель кафедры оптики и спектроскопии ТНУ Муллоев Н. – к.ф.-м.н., доцент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ Нуруллоев М. – д.ф.-м.н., профессор кафедры оптики и спектроскопии ТНУ Ароматические гетероциклические соединения широко распространены в природе и составляют основу многих природных биологически активных веществ и лекарственных средств. Это связано с особенностями строения и амфотерной способностью группы N-H .

В настоящей работе исследуются образования Н-комплексов посредством водородной связи с участием гетероциклических соединений пиррольного ряда (пиррол, индол, карбазол, имидазол, бензимидазол, 1,2,3-бензотриазол, изатин, 3-метил-5-пиразолон, 2-метил-4гидро-1,3,4- триазол-тион-5) с протоноакцепторными растворителями различной силы и природы (ацетон, ацетонитрил, диоксан, ДМФА). Показано, что при переходе от пиррола, к другим соединениям его ряда происходит понижение частоты полосы NH. комплексов. Величина сдвига NH. комплексов при образовании комплексов, относительно пиррола, составляет от 25 до 210 см-1 в зависимости от энергии взаимодействия, а энергия H составляет от 10 до 21 кДж/моль. Причина изменения спектральных и энергетических характеристик комплексов связана с изменением электронной и геометрической структуры соединений, обусловленных введением структурных радикалов и атомов, т.е. введение структурных радикалов и атомов оказывает индукционное влияние на равновесную электронную конфигурацию группы N H. В результате этого электронное облако группы N H смещается в сторону введенных атомов или радикалов, в частности, общая электронная пара связи N H больше смещается к гетероатому. Вследствие этого несколько уменьшается силовая константа связи N H и, следовательно, частота колебаний. Это приводит к возрастанию протонодонорных способностей исследованных соединений .

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО ЭФФЕКТА

НА ИК-СПЕКТРАХ ДИОКСОЛАНОВ

Юсупова Дж. – ассистент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ Муллоев Н.У. – к.ф.-м.н., доцент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ Исломов З. З. – к.ф.-м.н., доцент кафедры оптики и спектроскопии ТНУ Глицерин и его производные являются биологически активными веществами, на основе которых синтезируются многочисленные лекарственные средства. Это связано с тем, что сам глицерин является продуктом метаболизма, происходящим в организмах животных и растений. Проведенные ИК-спектроскопические исследования протонодонорной и протоноакцерторной способности гетероциклических соединений азольного ряда показали, что эти и спектральные свойства гетероциклов чувствительны к изменению их электронного и геометрического строения. В данной работе исследовано образование Нкомплексов в некоторых кислородсодержащих гетероциклических соединениях в растворах с метиловым спиртом.В качестве акцепторов протона использовали 4-хлорметил-1,3диоксолан как исходное соединение и его 2-замещенные производные. Показано, что присоединением одного или двух радикалов разной природы в положения 2 цикла, приводит к некоторому возрастанию протоноакцепторной способности (ПАС) диоксоланов. Об этом свидетельствует возрастание сдвига максимума ( к = ОНмон ком ) и интенсивности полосы OH в комплексах, а также возрастание величины сдвига ( отн.исх = исх пр. ) при переходе от исходного соединения к его производным. Установлено, что введенные новые структурные фрагменты оказывают индукционное влияние на равновесное распределение электронов группировки СОС, в результате чего изменяются протоноакцепторные способности «новых соединений». Исследованные диоксоланы являются слабыми акцепторами протона, причем они более слабые акцепторы протона, чем N-содержащие гетероциклические соединение аналогичного строения. Можно заключить, что протоноакцепторная способность (ПАС) увеличивается в ряду: ПАС(I) ПАС(II) ПАС(III) ПАС(IV) ПАС(V) .

Кометањо яке аз объектњои калонтарин ва зеботарини низоми Офтоб ба њисоб мераванд. Њастаи кометањо яхпорањои ѓализи андозаашон аз километрњо то дањњо километр мебошад. Бо мурури наздик шудан ба Офтоб суръати сублиматсияи яхњои њаста зиёд шуда, аз худ газ ва чангњои андоза ва табиаташон гуногунро хориљ мекунанд. Дар маърўза натиљаи омўзиши равандњои фаъоли њастаи кометањои кўтоњдаври 7Р/Понс-Виннеке, 17Р/Холмс ва 19Р/Борреллї баррасї мешавад .

Даври гардиши кометаи 7Р/Понс-Виннеке дар атрофи Офтоб ба 6,37 сол баробар аст. Аз рўзи кашфаш комета ба Замин ду маротиба - июни соли 1927 ба масофаи 0,04 в.а .

ва соли 1939 ба масофаи 0,1 в.а. наздик омадааст. Соли 1869 њастаи комета ба ду ќисм људо шуд ва худи њамон сол думи аномалии дурахшони он ба ќайд гирифта шуд. Думи аномалии он баъдан дар солњои пайдоиши 1921 ва 1933 низ мушоњида шуд. Комета тавлидкунандаи сели метеороидии Боотидњо мебошад. Ин сел њар сол моњи июл мадори Заминро бурида мегузарад ва таќрибан як моњ сели метеории тавлидкардаи онро аз Замин мушоњида кардан мумкин аст. Суръати истихрољи чангчањои думи аномалї ба 0,86 км/с баробар аст. Комета дар ќисми бештари мадор ба монанди астероидњо рафтор менамояд .

Танњо дар муддати 400 шабонарўз рафтори кометамонанд карда, ядрояш фаъол мегардад .

Дурахшонии максимадии комета 40 шаборўзи баъди нуќтаи перигелий рух медињад, ки ин хоси кометањои кўтоњдавр аст. Комета дар давоми солњои 1819 – 2008 таќрибан 6m ќадри ситоравї тира гаштааст .

Шаби 25-уми октябри соли 2007 равшании кометаи 17Р/Холмс якбора таќрибан 400 њазормаротиба афзуда, ќадри ситоравиаш ба 3mрасид. Мувофиќи њисоби мо суръати парокандашавии пораи њаста ба V = 107±35 м/с ва ваќти таркиш ба T = 24d,05 ± 1 октябри соли 2007 мувофиќ меояд. Њангоми таркиши дурахшонї комета аз Офтоб дар масофаи 2,5 в.а. воќеъ буд. Бо маќсади ошкор намудани таркиши дурахшонии кометаи 17Р/Холмс ва таркиши њастаи он, мо вобастагии ин њодисаро бо хурўљи Офтоб муќоиса намудем .

Ошкор гашт, ки таркиши комета аз хурўљи Офтоб вобаста набудааст. Яке аз сабабњои эњтимолии порашавии њастаи комета бархўрии он бо астероид ё метеороид мебошад .

Кометаи 19Р/Борреллї 7 августи соли 1918 кашф шуд. Дар расадхонаи Йеркск кометаро аз 31 августи соли 1918 то 19 январи соли 1919 Барнард ва Ван Бисбрук мушоњида намуданд. Дар акси 31 августи соли 1918 гирифта шуда думи аномалии дарозиаш 0°,16 дар тањти кунљи 95° ба самти Офтоб дида шуд. Дар бозгашти соли 1994 Моррис аз 7 то 13 ноябр думи аномалиро мушоњида намуда, фаврањои газу чангиро ба ќайд гирифт. Суръати ихрољи чанчањои думи аномалї ба 0,01 км/с ва ихрољи фаврањои газу чангї ба 0,65 км/с баробар мебошад. Дар бозгашти соли 2001 кометаро дастгоњи кайњонии DeepSpace 1 мушоњида намуда, аз 19 то 24 сентябри соли 2001 фаврањои пурќуввати газу чангиробаќайд гирифт. Суръати партофта шудани фаврањо ба 1,1 км/с рост меояд. Алоќамандии равандњои фаъоли кометаи 19Р/Борреллї бо хурўљи Офтоб тањќиќ карда шуд. Ошкор гардид, ки дар пайдоиши солњои 1905, 1932, 1960 ва аз соли 1981 то соли 2001 равандњои фаъоли кометаи 19Р/Борреллї аз хурўљи Офтоб вобастагии калон дорад. Муайян карда шуд, ки порашавии њаста ва пайдоиши думи аномалї дар соли 1918 аз хурўљи Офтоб вобастагї надорад. Нишон дода шуд, ки суръати калони истихрољи чангчањои думи аномалї сабаби таќсимшавии њастаи комета гардид .

ТАШКИЛИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНА

БАРОИ ТАЊЛИЛИ ДОНИШ, МАЊОРАТ ВА МАЛАКАИ

ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА

–  –  –

Мушоњидаи иљрои корњои мустаќилонаи хонандагони муассисањои тањсилоти умумии миёнаи аз фанни физика нишон медињад, ки тарзњои муфиди санљиш дањонї, хаттї, барномавї-компютерї, тестї ва худсанљї мебошад .

Корњои санљиши аз фанни физика дар синфњои мухталифи МТМУ-и раќами №65 дар шањри Душанбе ва МТМУ-и раќами №7 дар ноњияи Рўдакї гузаронида шуд. Њангоми санљиш усулњои гуногун истифода шаванд њам, мо њалли масъалањои физикї ва тестиро истифода бурдем. Њалли масъалањои физикї имкон медињад, ки хонанда мавзўъњоро муттасил азхуд карда бошад. Дар санљиши алтернативии тестї суолњое гузошта шуд, ки аз хонанда љавоби мантиќии суолњоро талаб мекунад. Дар ваќти ба суол љавоб додан пайдарњамии маводњои омўзишии алоњида, имконияти ошкор намудани сифати фањмиши хонандагонро медињад. Дар раванди таълим усулњои санљиши корњои мустаќилонаи хонандагон низ наќши асосї бозида метавонад. Натиљаи санљиш имкон медињад, ки муаллим љараёни фаъолияти хонандаро дар давоми хониш ба ќайд гирифта тавонад. Истифодаи компютер дар рафти таълими фанњои даќиќ раванди таълимро сода гардонида самаранокии дарсро баланд мебардорад. Ба воситаи он хонанда корњои лаборатории физикиро дар бахшњои гуногуни он бо тезї иљро менамояд ва ба саволњои санљишии он љавоб гуфта метавонад .

Дар низоми таълим дар МТМУ, хосиятан барои илмњои табиатшиносию даќиќ бояд њамаи усулњои олии санљидаи санљиши дониши хонанда истифода ва имконияти таъмини тартибнокї ва умќи санљишї ба сифати азхудкунии хонандагон таъмин карда шавад .

Дар маърўза тарзи гузаронидани корњои санљишии хонандагон дар ду МТМУ ва натиљаи он тањлил карда шудааст .

ХАТАРИ БАРХЎРДИ ЉИРМЊОИ КАЙЊОНЇ БА

ЗАМИН ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ОНЊО

–  –  –

Барои мустањкам намудани њамкории байналмиллї ва бо маќсади осоишта истифода бурдани фазои Кайњон Ташкилоти давлатњои муттањида (ТДМ) 30 июнро Рўзи байналмилалии астероид эълон намуд. Ин рўз минбаъд њамасола дар рўзи солгарди муаммои Тунгус, таркиши љирми кайњонии соли 1908 дар фазои Сибир рухдода ќайд карда мешавад. Маќсади гузаронидани Рўзи астероид баланд бардоштани фањмиши мардум дар бораи хатари бархўрди астероид ба Замин ва њушдор додани сарварон ва мутахассисони мамлакатњо барои пешгирии ин хатари умумиљањонї аст. Аз ин хотир ТДМ барои бехатарї аз объектњои барои Замин хавфнок Гурўњи корї ташкил дод, ки маќсади он ба њисоб гирифтани астероидњои ба Замин наздикшаванда ва роњњои пешгирї намудани бархўрди он бо Замин мебошад .

Тањлили таѓйирёбии параметрњои динамикию физикии љирмњои астероидиюкометавї ва бархўрди онњо бо Замин яке аз масъалањои муњим гардидааст. Баъд аз њодисаи дар Челябинск рух дода маълум гардид, ки на фаќат љирмњои калони кайњонии андозаашон калон, балки астероидњои хурди дањњо метра низ барои инсоният хавф дорад. Гарчанде ба туфайли мушоњидаи дастгоњњои кайњонии Spacewatch, LINEAR, LONEOS, NEAT, CatalinaSkySurvey, Pan-STARRS ва NEOWISE миќдори астероидњои наздизаминї зиёд шуда бошанд њам, шумораи зиёди онњо то њол ба ќайд гирифта нашудаанд .

Метеорњои хеле равшан – болидњо рўзона њам мушоњида карда мешаванд. Болидро мављњои сахти зарбатї, њодисањои садогї, њосилшавии думи ѓализи газу чангї ва ѓайра пайгирї менамояд. Мисоли чунин љирмњои ба Замин наздикшаванда метеорити Челябинск, ки субњи 15 феврали соли 2013 дар баландии 20-25 км таркида ва суперболиди дар ќисми ѓарбии њудуди Тољикистон, ки шоми 23 июли соли 2008 соати 19-ву 45 даќиќаи ваќти мањаллї, дар баландии 30-32 км таркида буда метавонад. Таркиш ба воситаи дастгоњи кайњонии NASA ва якчанд пойгоњњои зилзиласанљии Тољикистон ба ќайд гирифта шуд. Натиљагирї аз мушоњидањо нишон медињад, ки дар ин лањза суръати он ба 14,5 км/с ва ќадри ситоравиаш ба -21m баробар будааст. Дар њудуди Тољикистон астроблемаи (танўраи баъд аз бархўрд дар Замин боќимонда) калонандоза Ќарокўл дар Помири Шарќї аст, ки ќутраш 52 км ва синнаш ба 5 млн сол баробар мебошад. Он дар баландии 3914 м љойгир шуда, умќаш 221-230 м аст .

Дар њолати муайян карда шудани эњтимолияти бархўрди астероид ба Замин усулњои гуногуни пешгирии он тарњрезї шудааст. Барои таѓйир додани масири њаракати астероид ё комета ё пора намудани он манбаи энергияи кинетикї, электромагнитї, љозибавї, офтобї, ионї ё ядрої истифода бурда мешавад. Вобаста ба андозаи объект, ваќти эњтимолии афтиш ба Замин ва мавќеи он нисбат ба Замин роњњои гуногун истифода бурда мешавад, ки њар кадоме афзалият ва камбудии худро доранд .

Дар маърўза натиљаи мушоњидањои заминї, тањќиќи кайњонии љирмњои ба Замин наздикшаванда, ба Замин бархўрда ва роњњои пешгирии он тањќиќ карда мешавад. Нишон дода шудааст, ки на фаќат астероид ва кометањои калонандоза ба Замин хатарнок мебошад, балки объектњои андозаашон 15-20 м ва аз он калон низ дар минтаќањои нисбатан хурд (шањрњо, вилоятњо) фалокатњои зиёдро ба бор оварда метавонанд .

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ

ВЫСОКОГОРЬЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

Саибов А. А. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ Умирзоков А. М. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ По результатам исследований надежности автомобильных шин при эксплуатации большегрузных карьерных автомобилей в строительстве гидротехнических сооружений в горных регионах Республики Таджикистан, выявлены следующие наиболее значимые факторы:

- эксплуатационные;

-дорожно-климатические;

- конструкция и технология изготовления шин .

В Республике Таджикистан для удовлетворения транспортных потребностей на автомобилях эксплуатируются шины разных стран, которые руководствуются различной нормативно-технической документацией, спецификой конструкции и технологии изготовления, которые также можно отнести к наиболее значимым факторам .

Все эти факторы имеют вероятностный характер и для условий эксплуатации Республики Таджикистан распределены в достаточно широких пределах. Значения эксплуатационных параметров меняются в широких пределах и характерны не только для разных по конструкции автомобилей, выполняющие различные виды работ при разных дорожных и климатических условиях, но и для одного и того же автомобиля в пределах одного рейса, в достаточно коротких промежутках времени. Точно так же варьируются и дорожные условия .

На основании статистической обработки данных выявлены, что свыше 70% большегрузных автомобилей-самосвалов БелАЗ -7540, занятых перевозкой грунта и карьерной продукции на строительстве Рогунской ГЭС, работают с полной массой, превышающей установленную норму .

Очевидно, что превышение полной массы большегрузного автомобиля до 20%, подъмы (до 10... 12О) и неровности на отдельных участках дороги, появление широких борозд достаточной глубины приводят к увеличению крутящего момента на ведущих колесах, перераспределению нагрузки между колесами автомобиля, а также появлению значительного бокового усилия. Все это способствует преждевременному износу и расслоению протекторов, вздутию и повреждению боковин, а также другим дефектам протектора, боковины, брекера и борта автомобильных шин .

ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ИХ НАДЕЖНОСТИ

Саибов А. А. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ Умирзоков А. М. – к.т.н., доцент кафедры физики твердого тела ТНУ Гаффаров Ф. А. – ассистент кафедры физики твердого тела ТНУ Горная дорога характеризуется протяжными подъемами и спусками, высокой температурой воздуха, достигающая с июня по август месяцы своего максимума после полудня, до +40ОС и выше. Температура поверхности дорожного покрытия (асфальта), т.е. поверхности контакта протектора автомобильной шины, в южных регионах Республики Таджикистан летом может превышать температуру воздуха на 15 … 25 ОС .

Износ шины и расход его ресурсов протекают гораздо интенсивнее летом. Это связано с повышением температуры воздуха, как следствие температуры поверхности дорожного покрытия и автомобильной шины .

Для определения температуры автомобильных шин были выбраны условия эксплуатации, по сложности характерные для автомобильных дорог Республики Таджикистан .

Измерение температуры автомобильных шин проводилось в первой декаде июня месяца, на участках с 11-го до 89-го километра автомобильной дороги республиканского значения РБ07 (А 372) - «Вахдат - Рашт - Джиргатал - до границы Республики Кыргызстан», а также в г. Рогуне, на строительстве Рогунской ГЭС .

Анализ данных показал, что для реальных условий эксплуатации разница температуры автомобильных шин и температуры воздуха составляет от 30 до 45ОС и в отдельных случаях максимальная температура достигает до +77 ОС. Нужно отметить, что приведенные данные получены на высоте над уровнем моря, равной 900 … 1640 м, в начале месяца июнь, когда температура окружающего воздуха была в пределах +31 …+34ОС. В более жаркие месяцы(июль – август) эти показатели могут быть значительно выше .

Выводы:

1. Температура автомобильной шины зависит не только от температуры окружающего воздуха, но и от нагрузочного и скоростного режимов работы автомобиля, а также от характеристики дороги и состояния дорожного покрытия .

2. В условиях Республики Таджикистан температура автомобильной шины является одним из самых важных факторов, определяющих их долговечность .

3. Повышение температуры шин и как следствие увеличение их износа в условиях горных дорог Республики Таджикистан связано с частым выполнением различных маневров, в частности с высокой частотой и интенсивностью разгонов и торможений .

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ

СВОЙСТВ ВОЛОКОН ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА

–  –  –

Несмотря на обширность и многогранность исследований структуры и свойств натурального шелка многие вопросы, касающиеся их тонкой структуры, структурной механики, изменения надмолекулярной структуры при воздействии внешних факторов (тепло, механическая нагрузка и др.) изучены недостаточно. Методами рентгенографии и механики были исследованы структура и механические свойства волокон из натурального (неочищенного и очищенного из примесей) шелка в сухом и влажном состояниях .

Рентгенографические исследования (под большими углами рассеяния рентгеновских лучей) волокон натурального шёлка показали, что шёлк обладает аморфнокристаллической структурой, степенью кристалличности 60-65%, поперечными размерами lк = 3 нм и продольными hк = 12 - 13 нм кристаллитов и средним углом разориентации кристаллитов =12о. Основным крупным морфологическим элементом является фиброин, а клеевым веществом - серицином, находящийся в аморфном состоянии. При кипячении натурального шелка в кипящей воде происходит удаление серицина и других примесей из волокна .

Исследования деформационных свойств образцов и кристаллитов шёлка показали, что деформируемость образца примерно в 5 раза меньше, чем деформация кристаллитов .

Следовательно, соотношение модуля упругости образца Е и кристаллита Ек будет Ек Е в 5 раз. Экспериментально найдено, что Е=6-6,5 ГПа и Е к= 30 - 32 ГПа. Полученное расхождение между макродеформацией L и микродеформацией к, и соответственно, Е и Ек позволяет утверждать, что упругое растяжение волокон шёлка происходит в значительной степени не за счет растяжения кристаллитов, а за счёт деформации межкристаллических аморфных прослоек. На малоугловых рентгенограммах волокон из натурального шелка наблюдается только диффузное рассеяние, которое свидетельствует о наличии в структуре микронеоднородностей типа пор и трещин полидисперсных по размерам .

Изучены структура и деформационные свойства сухого и набухшего шёлка в воде и других средах. Как показали исследования рентгенограммы сухого и влажного шёлка оказались одинаковыми. Следовательно, молекулы воды и сред не проникают в кристаллические области, а располагаются в аморфных участках фибрилл. При одноосной деформации сухих и набухших в воде волокон шёлка размеры кристаллитов (hк, Lк) и средний угол разориентации кристаллитов практически не меняются, т.е. при увлажнении шёлка поведение кристаллитов не изменяется при деформации. Тогда, повышенная деформируемость шёлка (для сухого шёлка = 12%, для влажного = 23%), по-видимому, обусловлена возможностью перемещения крупных фибрилл волокон друг относительно друга .

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕХОДОВ НА КОНТАКТЕ

АЛЮМИНИЙ-ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЛУРИД КАДМИЯ

Хамрокулов Р. Б. – к.ф.-м.н., доцент кафедры физической электроникиТНУ Акобирова А. Т. – к.ф.-м.н., доцент кафедры физической электроники ТНУ Султонов Н. – д.ф.-м.н., профессор кафедры физической электроники ТНУ

–  –  –

Рис. 1. Характеристики барьера Рис. 2. Зависимость lgjS от приложенного Шоттки на границе Al-CdTe. напряжения для определения высоты барьера Шоттки Нелинейность вольтамперной характеристики связана с эффектом границы зерен в пленках, которые часто сравнимы со средней длиной свободного пробега основных носителей .

Высоту барьера Шоттки вычислили, используя формулу (3) из наклона зависимости lgjs(V) (рис. 1). Также был вычислен фактор идеальности перехода на основе рис. 2 и уравнения (4). Высота барьера Шоттки на контакте Al/CdTe и фактор идеальности соответственно составляли 0,66 эВ и 1,16 .

ВЛИЯНИЕ РАФИНИРОВАННОГО ХЛОПКОВОГО МАСЛА НА

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА

–  –  –

Исследование теплофизических свойств веществ растительных масел и их растворов в органических растворителях имеет важное значение для развития теоретических представлений об агрегатном состоянии веществ и решения практических задач, связанных с технологией производства растительных масел и биотоплива .

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию удельной теплоемкости и разности энтропии растворов хлопкового масла в авиационном керосине в широком интервале концентраций и в интервале температур 293-373К в жидком состоянии .

Измерения теплоемкости были проведены на разработанной нами установке методом монотонного разогрева. Общая относительная погрешность измерения изобарной теплоемкости при доверительной вероятности = 0,95, равна 3,2% .

Приведенные результаты показывают, что с ростом концентрации рафинированного масла и повышением темперартуры энтропия раствора уменьшается .

Согласно структурно-динамическому подходу в неполярных жидкостях образуется структура, вызванная ближней упорядоченностью. Когда в такие неполярные жидкости добавляется масло, свободные полярные группы жирных кислот стремятся разрушить существующую ближнюю упорядоченность и создать новую структуру под влиянием растворителя. Этот факт становится особенно значительным в концентрированных растворах, т.к. большая часть молекул растворителя оказывается в сольватных оболочках полярных фрагментов и не может участвовать в процессе передачи тепла. В растворе функциональные группы жирных кислот растительных масел, образуя мицеллу, замедляют передачу тепла от одной молекулы к другой, и, соответственно, с ростом концентрации растворителя теплоемкость растворов хлопкового масла увеличиваются .

На основе экспериментальных данных и закона соответствующих состояний для расчета удельной изобарной теплоемкости растворов нами получено следующее эмпирическое уравнение:

T Дж С p = 1,5 0,5 (2,75n гексан + 2163,3), T кг.К 1 С помощью данного уравнения с погрешностью до 2,5% можно рассчитать теплоемкость неисследованных растворов .

СТАЦИОНАРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРЫ В БЕСКОНЕЧНОЙ ПОЛОСЕ

–  –  –

Классическим примером уравнения эллиптического типа является стационарное уравнение теплопроводности (диффузии).

В двухмерном по пространству случае неоднородное (с источников энергии) стационарное уравнение теплопроводности имеет вид:

µ u 2u + y µ + u( x, y, µ, ) = f ( x, y ) .

y (1) y y x 2 В зависимости от параметров µ, и функция f ( x, y ) уравнение (1) выражает как уравнение Лапласа, или Пуассона, или Гельмгольца, или Эйлера-Пуассона-Дарбу. Если µ = 0, = 0 и функция f ( x, y ) = 0, то уравнение (1) является уравнением Лапласа. Если µ = 0, = 0 и функция f ( x, y ) 0, то уравнение (1) является уравнением Пуассона. Если µ = 0, 0 и функция f ( x, y ) = 0 ( f ( x, y ) 0 ), то уравнение (1) является однородное (неи функция f ( x, y ) = 0 однородное) уравнением Гельмгольца. Если ( f ( x, y ) 0 ), то уравнение (1) является однородное (неоднородное) уравнением ЭйлераПуассона-Дарбу .

Здесь функция u( x, y, µ, ) имеет различный физический смысл, а именно: стационарное, независящее от времени, распределение температуры, скорость потенциального (с вихревого) течения идеальной (без трения и теплопроводности) жидкости, распределение напряженностей электрического и магнитного полей, потенциала в силовом поле тяготения и т.п .

Во многих прикладных задачах, в частности в задачах теплопроводности, приводящихся к определению различных функций, когда на одной части границы области граничные условия переопределены, а на остальной части эти условия недоопределены, складывается ситуация, характерная для обратной и некорректной задач математической физики .

Если даже решения задач существуют и единственны, может, не имеет место непрерывная зависимость решений от исходных данных. В условиях прикладных задач, когда граничные условия, как правило, известны из эксперимента с некоторой заданной погрешностью, эти решения могут сильно отличаться от истинных физических решений. Таких задач, по требованию классических постановок краевых задач, не соответствуют физически реализуемым событиям .

Здесь обсуждается решение неустойчивой задачи определения гармонической в бесконечной полосе функции, рассматриваемое как решение стационарной задачи теплопроводности. Принимается, что на одной грани полосы известны значения температуры и теплового потока, а на другой грани никакие граничные условия не заданы. Дополнительно заданы значения температуры в некоторых точках полосы. Предполагается, что значения температуры измерены абсолютно точно, а значения теплового потока – с некоторой, поддающейся оценке, погрешностью. Изыскивается способ снижения влияния погрешности заданных граничных условий на решение задачи с использованием дополнительно заданных значений температуры .

–  –  –

Общеизвестно, что пептиды и составляющие их аминокислоты проявляют биологическую активность. Трипептиды представляют большой практический интерес, так как три аминокислоты в одной молекуле могут проявлять аддитивный эффект и вызвать уникальные свойства, причем не только биологическую активность. К таким соединениям, в частности, относятся нейропептиды, получившие свое название из-за большой значимости в биохимических процессах, происходящих с их участием в нервной системе .

В последние годы было открыто большое количество сравнительно простых по составу коротких пептидов. Нами синтезирован защищенный трипептид последовательностью Z-Phe- Pro - Gly –OH по схеме:

Phe Pro Gly

–  –  –

Реакции конденсации проведены с помощью метода активированных эфиров. В качестве защиты N-аминогруппы фенилаланина была использована бензилоксикарбонильная защита, которая введена в соответствии со стандартной методикой. Карбоксильная группа фенилаланина была активирована с помощью дициклогексилкарбодиимида паранитрофениловым эфиром. В качестве растворителя был использован этилацетат. После обработки в реакционной смеси осталось незначительное количество паранитрофенола, от которого избавились неоднократной экстракцией с использованием 0,5 N водного раствора NaOH. Для получения дипептида бензилоксикарбонил-фенилаланил-пролил пролин был использован в виде натриевой соли. В качестве растворителя применили диметилформамид. После стандартной обработки дипептид оказался недостаточно чистым. Поэтому, продукт был перекристаллизован из эфира и выделен при охлаждении в течении 16 часов под вакуумом .

Дипептид бензилоксикарбонил-фенилаланил-пролил после дополнительной обработки был получен с выходом 82 %. Затем, с помощью метода активированных эфиров был получен сукцинимидный эфир бензилоксикарбонил-фенилаланил-пролина. В качестве растворителя был использован диметилформамид. Дициклогексилкарбодиимид использовали как конденсирующий агент. В этой стадии синтеза реакция прошла без сложностей с выходом 76 % .

Для получения необходимого трипептида была проведена реакция конденсации дипептида бензилоксилкарбонилфенилаланилпролина с натриевой солью глицина с использованием метода активированных эфиров, в качестве растворителя был применен диоксан. Реакционную смесь перемешивали в течении суток при комнатной температуре. Обработку реакционной смеси вели аналогично методики получения дипептида. Полученный трипептид Z-Phe-Pro-Gly–OH дополнительно очистили перекристаллизацией из смеси этилацетат - эфир. Полученный кристаллический трипептид имел выход 84,3 % .

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ

ПРЕПАРАТОВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

–  –  –

На основе хлорфосфита, являющийся известным производным глицерина получен кислый фосфит, из которого действием серы и вторичного дигексиламина были получены искомые 4-алкокси-метил-2-оксо-2-тиоалкил-1,3,2-диоксофосфаланы .

В таджикском научно-исследовательском институте «Земледелия» нами проведено испытание эфира 4-метоксиметил-2-оксо-2-тиолотил-1,3,2-диоксафосфолана на прорастание семян хлопчатника. Действие этого препарата испытывалось на двух сортах тонковолокнистого хлопчатнике «Регар - 34» и «59,04-11» согласно ГОСТа. Обработку семян проводили их замачиванием перед посевом в течение суток в растворах концентраций: 0,2; 0,02 и 0,002 %. Контрольные семена замачивались водой, а прототипом служила -0,002 % янтарная кислота, известный стимулятор роста .

Результаты наблюдений за состоянием опытных растений показали, что во всех случаях замочка семян в растворах испытанных соединений вызывало повышение всхожести и прирост растения в длину, в то время как в контрольных вариантах замечалось тормозящее действие на рост растения. Результаты наблюдений подтверждены учетом и взвешиванием растений. Так, например, исследуемый диоксалан при концентрации 0,002 % имел следующие показатели (средний из трех опытов): всхожесть 97 %, длина корней 56 мм, длина проростков 45 мм, вес одного растения 0,52 г. Для янтарной кислоты те же параметры были равны, соответственно: 78 %, 35 мм, 34 мм и 0,39 г. Изученные препараты обладают явным преимуществом перед контрольными образцами .

–  –  –

Абулхаев В. Д. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Ранее были исследованы диаграммы состояния системGd – Bi, Tb – Biи Dy – Bi в полном диапазоне концентраций. В указанных системах установлено образование соединений:Ln5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy),Ln4Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy) и LnBi ((Ln = Gd, Tb, Dy) .

Определенный интерес представляет синтез и исследование физико-химических свойств твердых растворов на основе указанных соединений .

Целью данной работы явилось получение и исследование физико-химических свойств твердых растворов, образующихся в системахGd5Bi3 – Ln5Bi3 (Ln = Tb, Dy) .

Разработана методика получения твердых растворов систем Gd5Bi3 – Ln5Bi(Ln = Tb, Dy) с использованием в качестве компонентов предварительно синтезированных висмутидов Ln5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy) .

Синтез твердых растворов проводили следующим образом. Порошки предварительно синтезированных висмутидов Ln5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy),отвечающие конкретному химическому составу твердого раствора, тщательно смешивали, спрессовывали, помещали в герметичный молибденовый тигель и нагревали (со скоростью 80 К/мин) в среде гелия марки ВЧ. Оптимальная температура синтеза составляла 1623±50 К. При этой температуре образцы выдерживали 2-3 часа .

Полученные таким образом сплавы, подвергали рентгенофазовому и металлографическому методам анализа .

Рентгенографическим исследованием установлено, что сплавы, образующиеся в системахGd5Bi3 – Ln5Bi (Ln = Tb, Dy), представляют собой твёрдые растворы замещения Gd5-xLnxBi3(Ln = Tb, Dy; (х= 0.5-4.5), кристаллизующиеся, как и исходные компонентыLn5Bi3 (Ln = Gd, Tb, Dy),в ромбической сингонии типа Y5Bi3. Установлено, что параметр элементарной ячейки твёрдых растворов во всём диапазоне концентраций изменяется почти аддитивно. При этом наибольшую микротвёрдость проявляет твёрдый раствор Gd5xDyxBi3, содержащий 30 мол.% Dy5Bi 3 .

Исследование магнитных свойств показало, что в диапазоне 298-773 К температурная зависимость обратной величины молярной магнитной восприимчивости (m) твёрдых растворов Gd5-xLnxBi3(Ln = Tb, Dy; (х= 0.5-4.5), следует закону Кюри –Вейсса (р), характерного парамагнитным веществам. Определены эффективные магнитные моменты (µэфф)РЗМ .

Для примера в таблице приведены магнитные характеристики твердых растворов Gd5-xTbxBi3; х = 0.54.5 .

Таблица - Магнитные характеристики твердых растворов

–  –  –

Абулхаев В. Д. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Диаграммы состояния систем Ln – Bi (Ln = Ho, Er, Tm) в полном диапазоне концентраций ранее были исследованы нами. В указанных системах установлено образование соединений: Gd5Bi3, Gd4Bi3,GdBi2GdBi, Ho5Bi3, HoBi, Er5Bi3, ErBi, Tm5Bi3, TmBi .

Среди указанных соединений Gd5Bi3 и Tm5Bi3, Ho5Bi3,Er5Bi3 и являются парамагнетиками .

В связи с этим, определенный интерес представляет исследование магнитных свойств сплавов, содержащих разные ионы РЗЭ. К таким сплавам могут быть отнесены сплавы, образующиеся в системе Gd5Bi3 - Ln5Bi3 (Ln = Ho, Er, Tm) .

Целью данной работы явилось получение и исследование электрофизических и магнитных свойств сплавов системы Gd5Bi3 - Ln5Bi3 (Ln = Ho, Er, Tm) .

Сплавы системы были приготовлены через каждые 10 мол.%. В качестве исходных компонентов использовали предварительно синтезированные Gd5Bi3,Ho5Bi3,Er5Bi3и Tm5Bi3 Сплавы системы Gd5Bi3 - Ln5Bi3 (Ln = Ho, Er, Tm) синтезировали следующим образом. Порошки предварительно синтезированных висмутидов, отвечающие конкретному химическому составу сплава, тщательно смешивали, спрессовывали, помещали в герметичный молибденовый тигель и нагревали (со скоростью 80 К/мин) в среде гелия марки ВЧ. Оптимальная температура синтеза составляла 1623±50 К. При этой температуре образцы выдерживали 2-3 часа .

Полученные таким образом сплавы, подвергали рентгенофазовому и металлографическому методам анализа.По данным РФА и микроструктурного анализа синтезированные висмутиды представляли собой гомогенные твердые растворы замещения- Gd5xLnxBi3 (Ln = Ho, Er, Tm; х =0.5-4.5), кристаллизующихся в ромбической сингонии типа Y5BI3 .

Электрофизические свойства (удельное электросопротивление и термо-э.д.с. указанных твердых растворов исследовали в диапазоне концентраций 298-773 К.Установлено, что удельное электросопротивление, так и термо-э.д.с. висмутидов РЗЭ во всем исследованном диапазоне температур изменяется линейно, что характерно для веществ с металлической проводимостью .

По электропроводности твердые растворы занимают промежуточное положение между проводниками и полупроводниками. При этом их электропроводность на порядок меньше электропроводности РЗЭ иттриевой подгруппы (7.1414.7·105 Ом-1·м-1) и на два порядка меньше электропроводности известных проводников – меди, серебра и алюминия (6.45·107, 6.8 ·107, 4.0·107 Ом-1·м-1) .

Относительно низкую электропроводность, проявляемую твердыми растворами

- Gd5-xLnxBi3 (Ln = Ho, Er, Tm; х =0.5-4.5), с нашей точки зрения, можно объяснить вкладом магнитной составляющей удельного электросопротивления в общее удельное электросопротивление и влиянием химической связи .

Твердые растворы Gd5-xLnxBi3 (Ln =Ho, Er, Tm;х = 0.54.5) в диапазоне температур 298-773 К проявляют парамагнитные свойства. Температурная зависимость обратной величины молярной магнитной восприимчивости твердых растворов во всем диапазоне температур следует закону Кюри-Вейсса. Определены температура Кюри твердых растворов, которая составляет 35-220 К, а также магнитные моменты ионов Gd3+, Ho3+ Er3+,Tm3+.Установлено, что с ростом концентрации гадолиния в твердых растворах наблюдается увеличение значений парамагнитных температур Кюри .

Оценен тип магнитного упорядочения твердых растворов, а также выявлено, что магнитный порядок в них устанавливается по механизму обменного взаимодействия ионов РЗЭ - взаимодействию РККИ .

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

ЗОЛЫ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ

–  –  –

В процессе деятельности предприятий, сжигающих угли, образуется огромное количество золошлаковых отходов (ЗШО). Использование таких отходов в хозяйственных целях пока ограничено в связи с их токсичностью. Отвалы постоянно пылятся, подвижные формы элементов активно вымываются осадками, загрязняя воздух, воду и почву .

В связи с этим проведены исследования по разработке технологии производства получения глинозёма и криолит-глиноземного концентрата спекательным способом из золы и золошлаков на Государственном унитарном предприятии «Таджикская Алюминиевая Компания» (ГУП «ТАлКо») и ТЭЦ-2 г.Душанбе. Были определены составы указанных алюмосиликатов – содержание глинозема в них в среднем составляет 24-27% .

Средний химический состав золы углей Таджикистана (мас.%):

SiO2 – 50-60; Al2O3 – 20-30; Fe2O3 – 2-8; CaO – 1-2; MgO – 0.5-1 .

Судя по содержанию глинозема золы углей Таджикистана можно комплексно совместно переработать с фтор- глиноземсодержащими отходами производства алюминия по традиционной схеме с получением криолит-глиноземного концентрата других сырьевых компонентов. В связи с этим был осуществлен цикл исследований по определению влияния соотношения компонентов шихты, температуры спекания, продолжительности спекания и выщелачивания полученного спека на степень извлечения глинозема .

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что максимальная степень извлечения Al2O3 из состава золы углей Таджикистана достигается при следующих оптимальных условиях:

соотношение масс исходных материалов в шихте:

mзолы : mшлам : mшайрерит, = 1,1 : 4,0 : 2,5 буркеит температура спекания шихты – 900-950С;

продолжительность процесса спекания – 120мин.;

температура выщелачивания спека – 90-95С;

продолжительность процесса выщелачивания – 100-120мин.;

соотношение Т:Ж=1:4;

оптимальная концентрация раствора NaOH – 90-100г/л .

При этих условиях степень извлечения глинозема из спеков достигает 80-85% .

Исходя из полученных результатов, на основе традиционной технологической схемы производства глинозема спекательным способом, была разработана принципиальная технологическая схема комплексной переработки, в соответствии с которой проба золы углей перемешивается в определенных соотношениях с фтор- глиноземсодержащими отходами производства алюминия, и полученная шихта направляется на спекание. Полученный спек измельчается и выщелачивается раствором гидроксида натрия. Пульпа после выщелачивания фильтруется, осадок на фильтре, состоящий из двухкальциевого силиката, направляется на производство цемента, а из фильтрата выкручиванием или карбонизацией осаждается гидроксид алюминия, после сушки и кальцинационного обжига которого получается криолит глиноземный концентрат .

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ АЛЮМИНАТНО-ФТОРИДСОДЕРЖАЩЕГО СПЕКА

–  –  –

Республика Таджикистан обладает значительными запасами глиноземсодержащего сырья, которое из-за высокого содержания кремнезёма и невысокого содержания глинозема, а также отсутствия соответствующей научной базы и эффективной комплексной технологии переработки не нашло широкого применения в промышленности страны .

В связи с этим процесс спекания глиноземсодержащих руд с отходами алюминиевого производства является актуальной задачей для Республики Таджикистан .

В результаты проведенных исследований спекания сииаллитов месторождения Зидды и шламое газоочистки Государственного унитарного предприятия «Таджикская Алюминиевая Компания» (ГУП «ТАлКо») установлены технологических параметры. Однако алюминатный спек имеет сложный химический и фазовый состав, поэтому изучение выщелачивания алюминатно-фторидсодержащего спека физико-химическим и технологическим способом является актуальным. Рентгенофазовым анализом определен фазовый сосоединения: Na 2 O Al 2 O3 ;

став спека, в котором содержатся следующие K ( Fe...Mg ) 3 [OH ] 2 {( Al, Fe) Si3 O10 } ; NaF .

Полученный спек для оптимального выщелачивания шихты измельчался до размера частиц 0,1-0,5 мм и подвергался выщелачиванию раствором гидроксида натрия. Для выявления оптимальных параметров выщелачивания алюминатно-фторидного спека изучалось влияние различных факторов. Результаты исследований показали, что с увеличением температуры степень извлечения Al 2 O3 соответственно изменяется от 26,6 до 83,5%. Изучена зависимость степени извлечения Al 2 O3 от продолжительности процесса выщелачивания алюминатного спека, где неизменными факторами являлись: температура процесса до 95°С; концентрация гидроксида натрия 100 г/л и крупность фракций менее 0,5 мм. При исследовании выявлено, что с увеличением продолжительности процесса выщелачивания спека до 120 мин степень извлечения глинозёма возрастает до 83,6%, а затем уменьшается, что связано с взаимодействием силиката натрия с другими компонентами .

С ростом концентрации щелочи до 95-100 г/л степень извлечения глинозёма возрастает и достигает максимального извлечения 83,6%. Дальнейшее увеличение концентрации щелочи не влияет на увеличение степени извлечения глинозема из состава спека, поэтому является нецелесообразным, так как степень извлечения глинозёма остается неизменной .

Исследовано также влияние отношения жидкой к твёрдой фазе в пульпе на степень извлечения глинозёма в процессе выщелачивания алюминатно-фторидного спека с увеличением Ж:Т = 4:1 соответственно увеличивается и достигает 83,7%. При дальнейшем увеличении отношения жидкости к твёрдой фазе в пульпе степень извлечения глинозема из состава алюминатно-фторидного спека снижается вследствие увеличения вязкости пульпы. Для выявления изменений в составе алюминатно-фторидного спека при щелочной обработке был проведен рентгенофазовый анализ спека и твердых осадков при оптимальных условиях выщелачивания .

На штрихрентгенограмме алюминатно-фторидного спека присутствуют линии алюмината натрия; биотита и виллиомита. Отсутствие фазы алюмината натрия на штрихрентгенограмме нерастворимого осадка в щелочи свидетельствует о почти полном переходе алюмината натрия в раствор .

Результаты, проведенные по выщелачиванию алюминатно-фторидного спека, полностью подтверждаются результатами рентгенофазового анализа .

КОНДЕНСАЦИЯ МОНОХЛОРГИДРИНГЛИЦЕРИНА С ФУЛЛЕРЕН С60

–  –  –

В настоящее время большое внимание исследователей направлено на синтез и поиск новых синтетических биологически активных соединений. Для синтеза этих веществ в качестве исходных продуктов большое значение приобретает монохлоргидрин глицерин и его различные производные, которые относятся к одним из наиболее реакционноспособных классов органических соединений. При синтезе эффективных лекарственных препаратов в последние годы широко используются соединение, получаемые путем взаимодействия монохлоргидрин глицерина с различными спиртами, кислотами, фенолами, аминами и др. классами органических соединений .

Необходимо отметить, что в медицинской практике уже давно нашел широкое применение ряд аминосодержащих соединений, синтезированных на основе монохлоргидрин глицерина, глицидола, хлоргидринов глицерина и их эфиров. Кроме того, некоторые из них рекомендованы в качестве препаратов, понижающих сахар в крови и ингибиторов выделения желудочного сока. Cо времени открытия фуллерена С60 и, особенно со времени разработки методов получения его в макроколичествах, органическая химия фуллерена приобрела невиданную популярность и превратилась в самостоятельную ветвь органической химии. Ежегодно число публикаций по органическим производным фуллерена превышает 100.Будучи электронодефицитным полиеном, фуллерен легко вступает в реакции нуклеофильного, радикального и циклоприсоединения. Все эти виды химических процессов в настоящее время используются для целенаправленной модификации ядра С60 с целью получения новых соединений с прогнозируемыми биологическими, фотоэлектрическими, электрофизическими, каталитическими, адсорбционными и другими полезными свойствами. Синтез производных фуллерена с теми или иными полезными свойствами каждый раз ставит перед исследователями конкретные структурные задачи .

Исходя из вышесказанного, определенный интерес представляет изучение реакции взаимодействия монохлоргидрин глицерина с фуллерен С60 .

Реакцию взаимодействия фуллерен С60 с монохлоргидрин глицерином с остатками аминокислот можно представить следующим образом:

105-1100С NH2 - CH - COO - CH2 - CH - CH2 + Толуол

–  –  –

Конденсацию взаимодействия фуллерен С60 с монохлоргидрин глицерином с остатками аминокислот проводили в толуол при температуре кипения реакционной смеси .

Установлено, что реакция взаимодействия фуллерен С60 с монохлоргидрин глицерином с остатками аминокислот протекает хорошо в среде толуола. Выход конечных продуктов составлял 80-84%. Полученные вещества представляют собой коричные кристаллы, хорошо растворимые в уксусной кислоте, диоксане, бензоле, ДМФ и ДМС .

Строения синтезированных продуктов конденсации подтверждены определением температуры плавления и методом ИК – спектроскопии. Чистота их контролировалась методом тонкослойной хроматографии с использованием бумаги марки «Silufol» .

НАЌШИ КИРМЊОИ ХОКЇ ДАР РАВАНДИ КОМПОСТТАВЛИДКУНЇ

–  –  –

Њар сол њазорњо тонна партовњои сахти маишї ва хољагии ќишлоќ љамъ мешавад, ки ин дар бахшњои кишоварзї ба манфияти кор аст. Људосозї ва коркарди партовгоњњои сахти маишї ва хољагии ќишлоќ аз тарафи мо дар пояи кирмњои хокї бароњ монда шудааст. Наќши кирмњои хокї дар мавриди људосозї ва тавлидкунии нурињои омехта хело бо арзиш буда, бо ин васила мо метавонем, ки чанд соли дигар соњаи кишоварзиро пеш хоњем бурд .

Вазифаи кирмњои хокї пеш аз њама онњо гиёњњои пусидашударо хўрдан дар хок аст .

Кирмњои хокї дар организми худ филизоти вазнинро гирифта ва бидуни филизоти вазнин табдил ба нурињои омехта мекунад .

Ин нурињои омехта барои бењтар намудани ќабати њосилхезии хок метавонад мусоидат намояд. Нурии омехтае, ки аз боќимондањои партовгоњњои сахти маишї ва хољагии халќ људосозї ва коркард мешавад дар пояи кирмњои хокї, таъсирнокиаш нисбат ба нурињои кимиёвї зиёдтар аст, чунки миќдори аносирњои ѓизои дар таркиби ин нурињои омехта ба 16 адад мерасад .

Дар тамоми дунё зиёда аз 50% њосил аз њисоби нурињо дониста мешавад. Паст гардонидани сатњи истифодаи нурињои минералї дар њама давру замон боиси паст гардидани њосилнокии зироатњои кишоварзї мегардид .

Барои исботи гуфтањои боло тањлилњои адабиёт ва таљрибањо нишон дод, ки растанињо барои афзоиш, рушд ва нумуи хеш ва барои баланд бардоштани ќисми болои њосилхезии хок ба 16 аносирњои ѓизои зерин зарурат дорад: оксиген, гидроген, карбон, нитроген, фосфоор, калий, калсий, магний, сулфур, бор, мис, оњан, хлор, манган, молибден, рўњ, ки ин аносирњо ба номи аносири зарурии растанињо ва таркиби хок ба њисоб мераванд .

Аз ќабили аносирњои: оксиген, гидроген ва карбон боќимонда 13 аносири дигар: ба тариќи хок ба шаклњои мухталиф тавасути гиёњ љазб мегардад, ки ин аносирњои ѓизои дар таркиби нурињои омехта вомехўранд .

Нурињои омехтае, ки аз боќимондаи партовгоњњо истењсол гардидааст, бинобар сабаби дар таркибаш зиёд будани аносирхои ѓизої таъсирнокиаш ба 86% баробар буда ва аносирњои ѓизої дар таркибии ин нури ба таври комплекс мебошад .

Кирмњои хокї мављудоти гарммиљоз њастанд, ки вазифаи онњо дар табиат хўрдани гиёњони пўсидашуда ва аз дастрафтаю пароканда мебошад. Онњо маводи аз дастрафтаро мехўранд ва дар худашон бо дастгоњи гувороашон коркард мекунанд ва бо ин тартиб суръати маводи парокандаро таљзия намуда ва дар худашон тасвир мекунанд. Маводи аз кирмњои хокї дафн шуда маводи бисёр фаъол ва олї барои заминњои кишоварзї мебошад ва бењтарин нурии олї ба њисоб меравад .

Кирмхои хокї рўзона ба андозаи вазни баданашон ѓизоро мехўрад ва њамон андоза маводро табдил ба компост ё нурии омехта мекунад. Аммо бо таваљљуњ аз кирмњои хокї ва тавлиди нурињои омехта аз партовгоњњои сахти маишї ва хољагии ќишлоќ аз байн бурдани ифлосињои муњити зист ва боиси пешрафти кори кишоварзон хоњад гашт .

–  –  –

В предыдущих работах нами показано, что водные экстракты, выделенные из отходов табачного производства (ОТП), могут стать эффективными ингибиторами комплексного действия в минерализованных нестабильных пластовых водах и могут быть добавками для глино- и цементсодержащих дисперсных систем .

В данной работе приводится влияние на экстракцию соотношения ОТП и воды, времени ее воздействия и температуры. На основе полученных результатов были рассчитаны кинетические параметры процесса экстракции и разработана технологическая схема получения водного экстракта отходов табачного производства (ВЭТ) .

Показано, что увеличение соотношения ОТП и воды ведет к повышению извлечения водорастворимых веществ, которое при соотношении 1:4 составляет 95%, но в пределах соотношений 1:4-1:6 степень извлечения снижается. Оптимальное соотношение сырья и воды составляет 1:3 .

При оптимальном соотношении сырья и воды с повышением температуры увеличивается степень извлечения водорастворимых веществ, которые экстрагируются наиболее максимально (95 %) при 96оС .

При температуре 96оС степень извлечения экстракта до 10 мин возрастает, затем по истечении 15 мин становится неизменной .

Таким образом, результаты исследований показали, что для выделения водорастворимых веществ из ОТП оптимальной является экстракция в течение 15 мин при соотношении сырья и воды 1:3 и температуре 40-96°C, при этом степень извлечения водоэкстрактивных веществ достигает 91% .

Кинетика процесса экстракции водорастворимых веществ из ОТП исследовалась в стеклянной колбе при непрерывном перемешивании сырья с пресной водой при соотношении 1:3, в интервале температур 20-96оС в течение 2-8 мин .

При этом кинетические кривые имеют вначале прямолинейный, затем параболический характер.

Эти кривые хорошо описываются кинетическим уравнением первого поd = k (1 ) (1), где: – степень извлечения водорастворимых веществ; – врерядка:

d мя, мин; k – константа скорости экстракции, мин-1 .

k = После математических преобразований уравнения (1) получаем: lg (1 ) 2,303 На графике зависимости lg от времени полученные прямые имеют отрицательный (1 ) наклон, равный k/2.303. Исходя из этого, обработкой этих кривых были рассчитаны значения констант скоростей в исследуемом интервале температур .

Зависимость константы скорости экстракции от температуры описывается уравнением Аррениуса .

На графике зависимости -lgКот 1/Т почти все экспериментальные точки хорошо укладываются на одной прямой линии, по тангенсу угла наклона, которой была определена кажущаяся энергия активации. Величина рассчитанной энергии активации (7.69 кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса в диффузионной области .

Значения кинетических характеристик раскрывают механизм протекания процесса экстракции водорастворимых веществ отходов табачного производства и дают возможность выбора рационального режима его осуществления .

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФОКСИДОВ

АЦЕТИЛПРОИЗВОДНЫХ 2,3-ДИГИДРОБЕНЗО[B]ТИОФЕНОВОГО РЯДОВ

–  –  –

Учитывая тот факт, что некоторые биологически активные соединения, применяемые в настоящее время в медицине (неулептил, верапамил) содержат нитрильную группу, интерес к синтезу и исследованию фармакологической активности соединений, содержащих нитрильную группу возрастает еще больше. Эти соединения относятся к группе блокаторов "медленных" кальциевых каналов. Обладает антиаритмической, антиангинальной и антигипертензивной активностью. В сельском хозяйстве нашли широкое применение в качестве регуляторов роста иоксинил, бромиоксинил и различные их производные, также включающие в себя нитрильную группу .

Исходя из этого в задачу настоящего исследования входило введение цианэтиловой группы в молекулу -моноаллилового эфиров производных глицерина, так как полученные вещества могли быть потенциальными биологически активными соединениями. Цианэтилированием -моноаллилового эфира глицерина получены Iа л л ки3

-л и о с -ц а эо с - - р п н л Iа л л ки23д ц а эо с п о а с е у щ мо р з м и нт ки2п о а о и - л и о с -, - и и нт ки р п нлд ю и б ао :

<

–  –  –

Джамолиддинов Ф. Дж. – ассистент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Давлатшоева Дж. А. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ В работах нами был изучен процесс комплексообразования рения (V) с N– этилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при температурах 273 и 288 К. Установлено, что величины констант образования комплексных форм, образующихся в данной системе с увеличением температуры уменьшаются. Учитывая влияние температуры на комплексообразование рения (V) с N –этилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI, изучали данный процесс в диапазоне температур 298-338 К. Для определения констант образования комплексных форм был использован метод Бьеррума. При потенциометрическом титровании R-S-S-R/R=S, где R=SN-этилтиомочевины, и R-S-S-R её окисленная форма с Н2[ReOCI5] наблюдали увеличение потенциала системы. Это свидетельствует о том, что процесс комплексообразования происходит за счет восстановленной формы лиганда. Используя изменение потенциала системы Н2[ReOCI5]-N-этилтиомочевина-6 моль/л HCI при всех температурах, рассчитывали равновесную концентрацию N-этилтиомочевины в каждой точке титрования. Зная концентрацию металла, лиганда в каждой точке титрования, а также равновесную концентрацию N-этилтиомочевины рассчитывали функцию образования Бьеррума. На основании полученных значений функций образования построена зависимость n =f(–Lg[L]), которая приведена на рисунке 1 .

–  –  –

Из рис.1 видно, что при всех температурах образуются пять комплексных форм .

ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛЕЙЦИНА

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И СРЕДАХ

Бобоев М. У. – ассистент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ Суяров К. Дж. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ Давлатшоева Дж. А. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ Рахимова М. М. – д.х.н., профессор кафедры физической и коллоидной химии ТНУ

–  –  –

CH3 NH2 которые являются электронодонорными за счет наличия неподеленной электронной пары у атома азота аминогруппы и избытка электронной плотности у атома кислорода карбоксильной группы. Эта аминокислота определяет физическую и психическую выносливость, регулирует процессы энергообеспечения организма. Изолейцин необходим для синтеза гемоглобина, регулирования уровня сахара в крови. Его недостаток вызывает тревогу, беспокойство, страх, возбуждение, утомление, обморочные состояния и учащенное сердцебиение, потливость и головокружение. Кроме того, в живом организме с биометаллами он образует координационные соединения хелатного типа, что приводит к повышению их специфической активности. Это связано с направленной координацией аминокислоты и пептидов с ионами биометаллов, изменением их конформации, гидрофильности и гидрофобности молекулы и, в конечном итоге, повышением биологической активности хелата .

Комплексообразующие свойства изолейцина зависят от его протолитических свойств, которые изучены нами методом рН-метрического титрования при температурах 20, 30, 40, 50 и 60 0С. Построенная диаграмма распределения протолитических форм кислоты свидетельствует о том, что в кислой области, до рН 2,5 доминирует катионная форма изолейцина, от рН 2,8-8,5 - цвиттер-ион, а затем, в щелочной среде - анионная форма. В связи с этим, рассчитаны две константы: протонизации - К1 = 4,36510-3 (рК1 = 2.36), ионизации - К2 =6.210-10 (рК2=9,21) .

Кривые титрования, полученные при различных температурах, отличаются друг от друга. С повышением температуры кривые смещены в сторону меньших значений рН, что свидетельствует об увеличении степени ионизации кислоты. Рассчитанные значения констант кислотной ионизации изолейцина при различных температурах показывают, что с повышением температуры константы увеличиваются, поэтому рК уменьшаются. При этом, распределение протонированных форм, цвиттер иона и аниона изолейцина смещается в сторону кислых значений рН .

Константы ионизации изолейцина, рассчитанные при различных температурах, использованы для построения их зависимости от обратной температуры. Далее, методом температурного коэффициента определены термодинамические характеристики ионных равновесий его водных растворов: изменения энтальпии, энтропии и изобарноизотермического потенциала .

Изучено влияние хлорида натрия (0,9 % физиологического раствора) на протолитические процессы изолейцина. Кривые титрования в водном растворе лежат выше кривой в растворе NaCI. Следовательно, в значениях рК в водном и физиологическом растворах отмечаются большие различия. Наличие в физиологическом растворе катионов натрия и анионов хлора влияет на межионные. Полученные результаты показывают, что на протолитические свойства изолейцина влияют, как температура, так и природа среды. Следовательно, при изучении процессов комплексообразования необходимо это учитывать .

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СКОРЛУПЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

–  –  –

Грецкий орех известен всем прежде всего из-за своих плодов, которые как вкусны, так и полезны. Но немногие знают, что полезны для здоровья и все остальные части этого дерева. Кора, листья, скорлупа и кожура плодов содержат в своем составе очень много полезных микроэлементов, имеющих уникальное сочетание между собой .

Зрелые орехи являются продуктом питания и высокоактивным лекарственным средством. По калорийности они в 2 раза превышают пшеничный хлеб высшего сорта .

Их рекомендуют для профилактики и лечения атеросклероза, при недостатке витаминов, солей кобальта и железа в организме. В орехах много клетчатки и масла, которые способны усиливать деятельность кишечника .

Все части растения содержат много биологически активных веществ: кора – тритерпеноиды, стероиды, алкалоиды, витамин С, дубильные вещества, хиноны (юглон и др.); листья – альдегиды, эфирное масло, алкалоиды, витамины С, РР, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, кумарины, флавоноиды, антоцианы, хиноны и высокие ароматические углеводороды; околоплодник – органические кислоты, витамин С, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, кумарины и хиноны .

Экстракция скорлупы грецкого ореха осуществлялась следующими растворителями: водой-Н2О, этиловым спиртом – С2Н5ОН и смесью Н2О - С2Н5ОН в соотношение 1:1 .

Для получения экстракции скорлупы грецкого ореха нами был использован метод Сокслета .

Экстрактор Сокслета состоит из круглодонной колбы, в которой находится экстрагирующий растворитель в объеме 250 мл, и снабжается обратным холодильником. В гильзу, сделанную из картона или бумаги, помещается 65г твёрдого образца скорлупы греческого ореха, из которого было произведено экстракция. Растворитель нагревали до температуры кипения, он испаряется и проходит по боковому отводу попадает на обратной холодильник, где конденсируется и стекает в гильзу. Полученная смесь анализировался на содержание органических соединений, методом тонкослойной хроматографии и ИКспектроскопии .

В хроматограмме образуются три зоны с разными значениями Rf1. Что свидетельствует о существовании трёх групп органических веществ в составе корок грецкого ореха .

Также был изучен экстракт скорлупы грецкого ореха методом ИК-спектроскопии, который является универсальным и применяется при исследовании структурных особенностей различных органических и неорганических соединений .

В спектре, полученном в пределах 500-1000см-1, существуют также линии, которые можно отнести к поглощению группы Me-O, которые находятся в пределах 400-1000см-1с незначительной интенсивностью поглощения. Это связано с тем, что в составе экстракта скорлупы грецкого ореха имеются такие неорганические элементы, как Ca, Na, Со, Мо, Сu и другие элементы .

ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВАНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ

РАСТВОРОВ ТРИПТОФАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Бобоев М. У. – ассистент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ Суяров К. Дж. – к.х.н., доцент кафедры физической и коллоидной химии ТНУ Рахимова М. М. – д.х.н., профессор кафедры физической и коллоидной химии ТНУ Триптофан участвует в равновесиях азотного обмена, актах торможения и возбуждения, трансформации одного вида энергии в другой, в синтезе белков, витамина B3, серотонина, мелатонина, способствует выработке гормона роста, регулирует кровяное давление и функцию эндокринного аппарата, отвечает за синтез гемоглобина, предупреждает анемию. Эту важную, незаменимую аминокислоту мозг использует вместе с витамином В6 и магнием для производства серотонина - нейромедиатора, который переносит сигналы между мозгом и биохимическим механизмом сна в организме, вызывает умственное расслабление и создает ощущение эмоционального благополучия. Поэтому, триптофан вызывает естественный сон, действует как сильный нелекарственный антидепрессант, поддерживает психическое равновесие, спокойствие. В состоянии депрессии у людей в крови мало серотонина и триптофана, что и вызывает тревогу, бессонницу, напряжение, расстройство внимания, головные боли. Кроме того, при его недостатке у человека и животных развивается пеллагра, поражение зубов, помутнение роговицы глаз, катаракта. При таких тяжелых заболеваниях, как рак, сахарный диабет, туберкулез триптофан способствует нормальному функционированию организма. В связи с этим, эта аминокислота и её производные используются в качестве ингредиентов многих лекарственных средств, эффективность которых зависит от протолитических и комплексообразующих свойств триптофана .

Триптофан - это ароматическая, кодируемая аминокислота, - (З-индолил)-аминопропионовая кислота. Из структурной формулы триптофана видно, в его молекуле имеются амино- и карбоксильная группы, вследствие чего он обладает, как кислотными, так и основными свойствами .

Для изучения процессов протонизации и депротонизации триптофана был использован метод рН-метрического титрования. Раствор аминокислоты определенных концентраций титровали растворами NaOH и HCl .

Получены следующие значения констант диссоциации функциональных групп триптофана: К1 = 9,6610-3; рК1 = 2,015; К2 = 4,5910-10; рК2 = 9,34. Эти значения констант диссоциации изученной аминокислоты хорошо согласуются с литературными данными .

По результатам рН-метрического титрования построена диаграмма состояния диссоциированных форм триптофана, которая показала, что в области рН 2 он существует в виде катиона и небольшого количества цвиттер-иона, в интервале рН от 4 до 8 – доминирует только цвиттер-ион, а при рН 10 – анион .

Протолитические свойства триптофана изучены в интервале температур 20 – 60 0С .

Установлено, что с возрастанием температуры степень диссоциации аминокислоты повышается, а значения показателей констант диссоциации изменяются для карбоксильной группы от 2,015 до 1,306 (рК1) и аминогруппы от 9,340 до 8,610 (рК2) .

Константы ионизации триптофана, рассчитанные при различных температурах, использованы для построения их зависимости от обратной температуры, а затем, методом температурного коэффициента определены термодинамические характеристики ионных равновесий его водных растворов: изменения энтальпии, энтропии и изобарноизотермического потенциала .

Полученные результаты показывают, что на протолитические свойства триптофана в числе других факторов влияет и температура. Следовательно, при изучении характеристик и эффективности препаратов на его основе необходимо это учитывать .

ШАРОИТИ МУЪТАДИЛИ ВУСЪАТДИЊИИ ФАЪОЛИЯТИ

ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОН БА ВОСИТАИ ТАЪЛИМИ ПРОБЛЕМАВЇ

Абдурасулова Р. Т. – унвонљўи кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Расулов С. А. – н.и.к., дотсенти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Зери мафњуми таълими проблемавї чунин ташкили раванди таълим дар назар дошта мешавад, ки ташкил кардани вазъи проблемавї ва фаъолияти мустаќилонаи хонанда тањти роњбарии муаллим амалї мегардад. Дар натиљаи он донишњои фаннї, малака ва мањорат (ДММ) ва ташаккули ќобилиятњои эљодї ба даст оварда мешавад .

Барои ба маќсад расидан чунин амалиётњо пешнињод мешаванд:

1) равона кардани амалиёти хонандагон ба љустуљўи мафњумњои нав ва усулњо;

2) пешнињодњои пай дар пай ва маќсадноки проблемањо дар назди хонандагон, ки њалли онњо (тањти роњбарии муаллим) ба азхудкунии фаъоли донишњои нав меорад;

3) таъмини усули махсуси фикрронї, ки ба устувории дониш ва истифодаи эљодкоронаи онњо дар таљриба ба амал меояд .

Њангоми таълими проблемавї муаллим донишњои тайёрро намеомўзонад, балки хонандагонро ба љустуљўи онњо тайёр мекунад: мафњум, ќонуният, назария, мушоњида, тањлили омилњо, фаъолияти фикрронї дар рафти љустуљў дарк карда мешаванд .

1. Намуди якум. Вазъи проблемавї бештар дар њамон ваќт ба амал меояд, ки хонандагон бо зарурати истифодаи донишњои пештар азхудкардашуда дар шароитњои нави амалї рў ба рў шаванд. Дар ин маврид хонандагон бештар бо омилњои нокифоягии дониш, малака ва мањорат барои њалли масъалањои таљрибавї (амалї) вомехўранд. Дарк намудани ин омил ба хонандагон шавќи маърифатиро барангехта, ба љустуљўи донишњои нав боис мегардад .

2. Намуди дуюм. Вазъи проблемавї дар он њолате бо осонї ба амал меояд, агар дар байни роњњои имконпазири назариявї ва амалии њалли масъала зиддияти иљронашавандагии усули интихобшуда мављуд бошад;

3. Намуди сеюм. Вазъи проблемавї њамон ваќте ба амал меояд, агар зиддият байни натиљаи амалї бадастомадаи иљрои супориши таълимї ва набудани дониш барои асосноккунии назариявї дар хонандагон мављуд бошад .

4. Намуди чорумро аз њама пањншудатарин шуморидан мумкин аст. Вазъи проблемавї њамон ваќт ба амал меояд, агар хонандагон усули њалли масъалаи гузошташударо намедонанд, яъне дар сурате, ки хонандагон аз донишњои пештараи худ барои маънидод намудани далелњои гирифтаашон истифодат карда наметавонанд .

Ташкил намудани вазъи проблемавї ва дарки он аз тарафи хонандагон, чї тавре М.И .

Махмутов ќайд мекунад, зимни омўзиши таќрибан њамаи мавзўъњои таълимї имконпазир аст, чунки дар аксар њолатњо дар назди хонандагон масъалаи проблемавиро барои њалли мустаќилонаи онњо гузоштан мумкин аст .

Вазъи проблемавиро дар њама марњилањои раванди таълим ба вуљуд овардан мумкин аст: њангоми фањмонидан, мустањкамкунї ва назорати дониши хонандагон .

САЛОЊИЯТНОКЇ – ТАЛАБОТИ ЗАМОН

Акбарова М. М. – н.и.к., дотсенти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Холиќова Л. Р. – н.и.к., дотсенти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Салоњият – маљмўи ќисматњои мундариљаи таълимї буда, барои иљрои самаранокии фаъолияти доираи муайяни фанњо ва равандњо мебошад .

Дар ин шакли таълими салоњиятнокї арзёбии маќсаду принсип ва хусусиятњои хосро дар назар мегирад. Дар муќоиса бо низоми ба дониш асосёфта, дар таълими салоњиятнокї диќќати асосї ба сатњи ташаккули малакањо равона мегардад. Дар низоми нав муносибат, усул ва воситањои арзёбї мураккаб буда, аз омўзгор малакаву мањорати хуби банаќша гириро таќозо намояд .

Бо мувафаќият њалли масъалањо, арзёбї ва ташхис вобаста аз воситањои он, тестњои воќеї бо интихоби љавобњо, тестњо – саволномањои љиддї, усули хусусї ва хударзёбии салоњиятнокї, усули дарљ намудани мушоњида, мусоњиба, сўњбатњои пешбинишуда, усулиташхиси фаъол, усули ташхиси лоињавї, ки ба њам алоќаманд мебошад, ба таври назаррас яке аз омилњои аввалиндарља ба шумор мераванд .

Арзёбии натиљањои таълим дар усули салоњиятнокї аз нуќтањои зерин, ки пайдарпай гузаронидамешаванд, иборат аст:

1. Маќсаднок муайян кардани дониш, малака ва мањорати заминавии таълимгирандагон .

2. Муайян намудани раванди азхудкунии малака ва мањорати нав .

3. Санљиши сатњи нињоии натиљањои таълим .

Дар кафедраи усули тадриси химия, барои тайёр намудани омўзгорони ояндаи фанни химия маљмўи усулњоро коркард менамоянд, ки дар оянда омўзгори фанни химия имконияти арзёбии дараљаи ташаккули манбаи салоњиятро дошта бошад .

Салоњияти касбии омўзгори ояндаи фанни химия, ањамияти њамљояшавии касбїтаълимиро дорад, ки ба маљмўи сифатњои касбии шахс, ба дониши махсуси химиявї, илмї-тадќиќотї ва мањорату малакаи методї, ќобилияти њалли масъалаи касбї алоќаманд мебошад. Омили самарабахши ташаккули салоњияти касбии омўзгорони ояндаи фанни химия, технологияи иттилоотї мебошад, ки модели ин раванд дар асоси системаи салоњиятнокї ва фаъолияти шахсї нигаронидашуда, тањия гардидааст. Маќсади асосии он ташаккул додани фарњанги иттилоотии донишљўён, самтњои назариявї ва амалии иттилоот, ташкили амалї намудани шаклњо, усулњо ва воситањои таълимї мебошад. Натиљаи татбиќи модели додашуда, дар сатњи баланд ташакул ёфтани салоњияти касбии омўзгори ояндаи фанни химия ба шумор меравад .

Ањмияти маълумотњои гирифташуда, чун ифодаи салоњиятнокии иљтимої пиндошта шудааст .

ТАЊЌИЌИ РЕАКСИЯИ 1-АЛКОКСИ-3-ХЛОР-2-ПРОПАНОЛЊО

БО АМИНЊОИ СЕЮМАИ АРОМАТЇ

–  –  –

Бори якум ранги синтезиро аз мањсули буѓрониии хушки ангишт дар соли 1885 аз тарафи профессори донишгоњи Варшава Я. Натансон ба амал оварда шуда буд. Дар аснои гармкунии анилин бо дихлорэтан ў ранги љилодори сурхро синтез намуд, ки баъдан онро фуксин ном нињоданд .

Дар замони муосир рангкунандањои синтезиро дар соњањои гуногуни хољагии халќ истифода мебаранд. Соњањои асосии истифодабарандаи рангњо саноатњои нассољї ва сабук мебошанд .

Дар солњои соњибистиќлолияти Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат мўњтарам Эмомалї Рањмон барои инкишоф ёфтани

–  –  –

Хоситњои моддањои њосилшударо бо ёрии усулњои физико-кимиёвии гуногун тањќиќ намудем.

Дар спектри инфрасурх зуддињои зерин мушоњида шуд:

3490 см-1 – лаппиши валентии гурўњи (-ОН) 2853 см-1 – лаппиши ѓайрисимметри валентии гурўњи (-СН2-) 1450 см-1 – лаппиши њалќаи бензол .

1070 см-1 – лаппиши ѓайрисиметрии валенти гурўњи (-С-С-С-) 1355 см-1 - лаппиши дефарматсионии ѓайрисиметри валенти гурўњи (-СН-) 750,695 см-1 – лаппиши деформатсиони љойивазкунии њалќаи бензол .

2300-2230 см-1 – лаппиши деформатсионии љойивазкунии (=N+=) Моддањои синтезшуда дорои ранги баланди кабуд буда, дар об ва њалкунандањои органикї хуб њал мешаванд. Њангоми ранг кардани матои сафед (сон) ранги кабуд мегирад ва ин ранг дар ваќти шустан устувор мебошад .

ИСТИФОДАИ ДОСКАИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ТАШАККУЛИ

ДОНИШИ ХОНАНДАГОН ДОИР БА МАВЗЎИ «ОКСИДЊО»

Назарова М. Т. – аспиранти кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Ќурбонова М. З. – н.и.к., дотсент, мудири кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Истифодабарии ахбороти иттилоти-технологї аз љумла, тахтаи электронї дар раванди таълими муассисањои олї ва миёна самаранок буда, натиљаи мусбат дорад. Аз нуќтаи назари методї хондани лексияњо бо воситаи тахтаи электронї дар ташаккули дониш ва мањорати хонандагон ёрї мерасонад. Хондани чунин лексияњо дар синфхонаи махсуси љињозонидашуда бо пайвасти шабакаи интернетї суръат мегирад .

Бинобар ин аз ахборотњои иттилоотї-технологї васеъ истифода бурдан бењтар мебошад. Аз њамин сабаб дар амал истифода бурдани – ин намуди усулои таълимї амчун метавонанд. ар як омўзгор кўшиш мекунад, ки фанни дар дили хонандагон шаву авабозиои дидактикї, алли масъалаои проблемавї, презентатсияи дарс ва айрањо шуда сро пайдо кунад, то ин ки хонандагон на тано формулаои химиявї ва муодилаи реаксияи химиявиро навишта тавонанд, балки мафумои олами химия, фамиши манти, ќонуниятњои онро дуруст дарк карда тавонанд. ар як дарс амчун як омили муайянкунандаи таъсири байни элементњо дар олами моддањоро бояд дарбар гирад, ки он ба омўзгор ва хонанда хушбахтї оварда тавонад .

Таљрибањои амалї нишон медињад, дар синфи 8-ум оиди мавзўи «Оксидњо» истифодаи воситањои техникии таълим љой ва роли васеъ дошта, имкониятњои зиёд дорад. Чунки дар байни маводои гуногуне, ки барои такмил ва таълим додани ин мавзўъ кўмак мерасонад, таснифи фаъоли васеи истифодабарии маводои аёнї ва асосан маводои интерактивї, ахборотои иттилотї технологї аз ањамият холї нест. Дар раванди дарс истифода бурдани тахтаи интерактивї, проектори мултимедї хеле зарур мебошад, вале дар экран таљрибаи намоишї, озмоиши мактабиро нишон додан ѓайриимкон аст. Ин амал имконият медињад, ки истифодабарии озмоишгоњи химиявї ба таври виртуалї инъикос карда шавад. Гузарондани экспериментои виртуалї барои хонандагон малакаи азхуд намудан, мушоида, тартиб додани исобот ва шари он дар журнали озмоишї, азхуд намудани малакаи кор бо асбобо ва реактивои лабораториро ба вуљуд меорад. ангоми ташкил намудани моделои кимиёвии лабораторї – водор месозад, ки ба њаргуна озмоишњои таљрибавї ё кашфиёт даст зананд. Мисол: Барои фањмонидани хосиятњои асосї, кислотагї ва амфотерии оксидњо истифодабарии воситаои аёнии таљрибањои химиявї дар тахтаи электронї ба хонандагон табиати алоќамандї ва фарќияти ин моддаоро мефамонад .

Љунки барои фањмонидан, такрор ва хулоса кардан њар як наворро гашта ва баргашта нишон додан имконият дорад .

Тахтаи электронї яке аз маводои ахбороти иттилотї-технологии иноватсионї буда, алли аксари масъалањо дар раванди таълиму тарбия, имконияти моделирониитабиї буда, яке аз шароитњои хуби абул кардани маводои пешнињодшуда барои хонандагон мебошад .

Кор бо тахтаи электронї якчанд бартарї дорад:

- дар мавриди тартиб додани маводои айёнї осон намудани кори омўзгор;

- ташкил намудани назорати фронталии хонандагон;

- такрор ба такрор намоиши сабти видеоии таљрибаои химиявї;

- маводои дидактикї ва конспекти дарсро ба хонандагон ба таври аёнї пешкаш намудан;

- сарфаи ваќт дар рафти дарс ва алли масъалањо, инчунин талил ва истифодабарии масъалањои мантиќї;

- намоиш додани хосият ва сифати элементои кимиёвї ва моддаои ба њам монанд ва фарќиятдошта .

Масади асосии истифода бурдани технологияи нави таълимї – ин комёбии нави таълим буда, раванди таълимро осон намуда, дар таълими мустаилона ва фаъолияти эљодии хонандагон кумак мерасонад .

ОМЎЗИШИ ХОСИЯТИ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХЎЛАЊОИ Al-Be-Sr Розиќов А. Р. – унвонљўи кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Ќурбонова М. З. – н.и.к., дотсент, мудири кафедраи усули тадриси кимиёи ДМТ Усулњои электрохимиявиро барои омўзиши коррозияи металлњо махсусан тањќиќотњои потенсиодинамикї васеъ истифода мебаранд. Бо таѓйирёбии усули потенсиодинамики мо наќши потенсиали электроди дар хўлањо дар њолати доимї ва пассиватсия муайян кардан мумкин аст. Дар рафти таљрибањо муайян карда шуд,ки вобастагии суръати њалшави аз потенсиал,яке аз тавсифњои муњими коррозияи металлњо мебошанд, ки барои устувори коррозионї истифода бурда мешавад. Барои омўзиши электрохимиявии хўлањои 3 компонента чунин усулро истифода бурда мешавад. Хўлањоеро, ки барои коррозияи электрохимиявї заруранд ба воситаи кўраи шахтавї бо муќовимати намуди СШОЛ, бо истифода аз лигатураи алюминї њосил намудем. Аз хўлањои њосилшуда стержине, ки ќутраш 8мм ва дарозиаш 140 мм баробар аст, тайёр намудем. Барои њосил кардани массаи якхела ќисми пањлўи сатњи онњоро (омехтаи 50% канифоли ва 50% парафин), рўйпўш карда шуд .

Барои гузаронидани тадќиќот як ќатор хўлањои системаи Al-Be-Sr, ки ба ду гурўњ таќсим мешавад ба даст оварда шуд .

1. Миќдори стронсий 2,5%-и вазн доимї нигоњ дошта шуда, миќдори Ве аз 0,005 то 0,5%-и вазн таѓйир ёфт .

2. Миќдори Ве доимї буда, 1%-и вазнро ташкил дод ва миќдори стронсий аз 0,01 то 0,1%-и вазн таѓйир ёфт .

Пеш аз он, ки тадќиќот гузаронида шавад, намунањо дар электролити NaCl то дарёби потенсиали доимї гузошта мешаванд. Тадќиќот ангоми суръати исоби потенсиал 2мв/сония дар муити малули 3%-и NaCl дар асбоби Потенсиостат-ПИ-50 гузаронида шуд. Ќимати потенсиали озоди коррозия дар вобастагї аз потенсиал ва ваќт муайян карда мешавад. Чї тавре ки таљрибањо нишон доданд, потенсиали тањќиќшудаи хўлањо дар муњити электролити 3%-и NaСl дар давоми 1 соат доимї мешавад. Њангоми 2-3 шабонарўз нигоњдорї дар электролит потенсиали электроди ќимати худро таѓйир намедињад .

Ќимати вобастагии потенсиали доимии коррозияи хўлаи Al-Sr (2,5%), ки бериллий дорад, вобаста аз ваќт нишон медиад, ки чї дар хўлаи аввала ва чї дар хўлае, ки бериллий дорад, майлкунии потенсиали доимї ба тарафи мусбат дар вобастагї аз ваќт мушоида мешавад. Аммо таъсири бериллий ба хўлаи аввала гуногун аст. ангоми иловаи бериллий то 0,05% потенсиали доимї ба тарафи мусбат майл мекунад, яъне аз -1,312В барои хўлаи аввала ва барои хўлае, ки 0,05% бериллий дорад, ин нишондод ба -1,110В баробар аст. ангоми зиёдшавии консентратсияи бериллий0,05% майлкунии потенсиали доимї ба тарафи манфї дида мешавад .

Дар хўлае, ки 2,5% бериллий дорад, потенсиали доимиро ба тарафи мусбат бештар майл мекунонад. Потенсиали репассиватсионї ќимматаш -0,760В-ро ташкил медиад ва таѓйир намеёбад. Якбора бо ин устувории хўла ба коррозия зиёд мешавад. Ќимати максималии зичии љараёни коррозия 0,024А/м2 барои хўлаи Al-Sr, ки 0,1% бериллий дорад, мансуб аст .

ЭКСПЕРИМЕНТ – УСУЛИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ

–  –  –

Дар раванди љањонишавї ва воридшавии њаргуна наќшањои таълимии нави замонавї ба системаи тањсилот усулњо ва воситањои ба он мувофиќ бояд коркард шуда, дар амал татбиќ гарданд. Зеро ба васеъшавї, мурракаб ва танќисии ваќт таълими ин барномањо таќозо менамоянд, ки мазмуни таълим ба шакли он мувофиќ кунонида шавад .

Асосан методи таълим худ роњ, тарз, усул ва воситањои самарабахши фаъолияти омўзонандагии омўзгору хонандагон буда, инкишоф додани ќобилияти њар як хонанда ё донишљў, дар онњо пайдо намудани дониш, ташаккул додани тафаккур ва мањорату малакаро дарбар мегирад .

Бо ибораи дигар, метод - њадафест, ки барои комёб шудан ба натиљаи самараноки таълим равона карда шудааст .

Аз ин љост, ки агар њар як таълимдињанда мањорати санъаткорї ё худ илми санъату мањорат (технология)-ро надонад, пас дар инкишоф ва такмил додани тафаккури хонанда њељ сањме гузошта наметавонад .

Аз љониби дигар, норасоии маводу таљњизоти химиявї дар мактабњои тањсилоти миёнаю олї бисёр ташвишовар аст, ки яке аз омилњои муњимтарини раванди таълими бахусус фанњои даќиќ ба шумор меравад. Воридшавї ва таъмин кардани муассисањо бо ин лавозимотњо, мутаасифона аз душворињои зиёди иќтисодию маъмурї вобаста мебошанд .

Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон дар Паёми солонаи худ диќќати асосиро барои омўзиши фанњои табиї ва равона сохтани љавонон ба ин самти илм равона намуда, нуќтањои асосии онро равшан баён намуданд .

Дар ДМТ муддатест, ки унвонљўён ва аспирантон оид ба њалли љузъии ин масъала бо яке аз усулњои фаъоли таълим ба монанди эксперименти химиявї корњои мушаххасеро баррасї карда истодаанд .

Бо дар назардошти камчинї ва душвории воридкунии маводњои химиявї мо экспериментњоеро барои хонандагони синфњои 8-11 пешнињод менамоем, ки безарар, дастрас, њаётї, арзон ва ба барномаи таълимї мувофиќ кунонида шуда бошанд ва инчунин моњияти њар як мавзўъњои боби китоби дарсиро он љамъбаст карда тавонад .

Барои расидан ба маќсад аз тањлили мавзўњо ва алоќамандии барномањои таълимї дар муассисањои шаклашон гуногун оѓоз намудем .

Барои ташкили тарзи дурусти таълим њамагуна имкониятњо мављуданд. Танњо мањорат ва дониши базавии устод метавонад ин муамморо то андозаи назаррас њал кунад .

Маќсад аз гузаронидани таљрибањо омўзгорро муваззаф мекунад, ки фанни химияро њамљун илм ба хонанда фањмонда тавонад, на чун «фокус», ки пас аз њар таљриба муъљизае њосил шавад. Дар акси ин њол хонанда ба таљриба иштиёќашро заиф намуда, мушоњидаро мантиќан тањлил карда наметавонад .

ПРИСОЕДИНЕНИЕ АСПИРИНА К ФУЛЛЕРЕН-С60

ПОСРЕДСТВОМ ФОРМАЛЬДЕГИДА

Кодиров М. З. – к.х.н., доцент кафедры органической химии ТНУ Халиков Ш. Х. – д.х.н., профессор кафедры органической химии ТНУ В химии фуллеренов с полиеновыми свойствами особую роль играет реакционноспособность коркового участка шарообразного фуллерена С60 за счет его электроноакцепторных свойств. Подобное свойство придаёт фуллерену С60 проявлять склонность к реакциям радикального, нуклеофильного и циклоприсоединения. Все эти процессы целенаправленно используются для функционализации фуллерена С60, приводящего к модификации ядра фуллерена С60 для получения новых соединений с прогнозируемыми биологическими свойствами .

Следует отметить, что присоединение фуллеренового остатка к полярному органическому соединению приводит к сильному повышению гидрофобности и ослаблению его полярности .

Ацетилсалициловая кислота (Ас или аспирин) сама по себе, либо в сочетании с другими веществами широко используется в целях лечения и профилактики при разнообразных патологических процессах. Как антисептик и анальгетическое средство Ас используется ежегодно в огромных количествах и несомненно является одним из самых широко используемых препаратов.Ранее мы сообщали о разработке оптимального метода синтеза и свойств аминокислотных производных Ас .

Данное сообщение относится к синтезу и исследованию фуллеро-С60-Ас, который был получен по следующей схеме:

O O O-C-CH3 O-C-CH3 ° + Н-CHO + C60 70-80 C

-H2O, -CO2 COOH С Н К раствору фуллерен-С60 в толуоле добавляют раствор формальдегида (I). При нагревании до 70-80°С и перемешивании раствор Ас в диметилформамиде добавляют по каплям в раствор (I). При данной температуре реакционную смесь перемешивают в течение 3 ч. Затем растворитель упаривают и остаток промывают толуолом для удаления непрореагировавшего фуллерен-С60 и метанолом для удаления непрореагировавшего Ас .

Получают 80мг кристаллического продукта с выходом 34% .

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КАДМИЯ ( )С 1-МЕТИЛ 2МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ ПРИ 298К

Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ Мирзохонов Д. Ч. – аспирант кафедры неорганической химии ТНУ Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Потенциометрическим методом изучен процесс комплексообразования кадмия( )с 1-метил–2–меркаптоимидазолом (1-М-2-МИ) в диметилформамиде при 298К и ионной силе раствора 0,1 моль/л, создаваемой NaClO4. В качестве индикаторного использовали кадмиевый ионоселективный электрод, а в качестве электрода сравнения хлорсеребряный .

Для установления количества частиц, образующихся при взаимодействии Cd(II) с 1-М-2МИ по данным потенциометрического титрования был построен график зависимости Е от -lg[1-М-2-МИ]. Угол наклона зависимости Е от -lg[1-М-2-МИ] при избытке 1-М-2-МИ оказалась равной 0,123В моль/л, что соответствует присоединению четырех молекул 1-ММИ к кадмию(II), то есть образованию комплекса состава [CdL4]2+. Проведенные исследования показали, что зависимость Е от -lg[1-М-2-МИ] не линейна. Этот экспериментальный факт свидетельствует о протекании ступенчатого комплексообразования в системе Cd(II) – 1-М-2-МИ – ДМФА. Для определения состава и устойчивости образующихся комплексных частиц использовали метод pH-метра, из предположения, что в системе протекают процессы Cd2++L=[CdL]2+ Cd2++2L=[CdL2]2+ Cd2++3L=[CdL3]2+ Cd2++4L=[CdL4]2+ с учетом кислотно-основных свойств 1-метил-2-меркаптоимидазола и диссоциации воды .

Найденные методом рН-метра общие константы устойчивости 1-метил-2меркаптоимидазольных комплексов кадмия (II) при 298K оказались равными lg1=4,30;

lg2=6,61; lg3=8,78 и lg4=10,50. Установлено, что при координации последующих молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола к кадмию (II) наблюдается уменьшение ступенчатых констант (ступенчатые константы были рассчитаны из общих констант) устойчивости .

В статье приведены данные об изучении процесса комплексообразования кадмия (II) с 1-М-2-МИ в водной среде. Сравнивание значений общих констант устойчивости 1-метилмеркаптоимидазольных комплексов кадмия (II) в среде ДМФА и в водном растворе показали, что в диметилформамиде величины констант устойчивости больше, чем в воде .

Так, если первая общая константа при 298К в водной среде равняется 2,9 лог.ед, то в среде ДМФА эта величина равна 4,30 лог.ед. Другими словами, устойчивость комплексов кадмия (II) в ДМФА в 1,5 раза больше, чем в воде. Полученный экспериментальный факт указывает на то, что реакции комплексообразование Cd(II) с 1-М-2-МИ в ДМФА протекают немного лучше, чем в воде .

СИНТЕЗИ АНОДИИ ПАЙВАСТИ КООРДИНАТСИОНИИ

НУЌРА БО ГИСТИДИН

Нурматов Т. М. – н.и.к., дотсенти кафедараи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ Маљидов И.– аспиранти кафедраи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ Кабутаршоева Н. У. – аспиранти кафедраи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ Абдурахмонов Б. – ассистенти кафедраи кимиёи ѓайриорганикии ДМТ Пайвастагињои зиёди нуќра бо лигандњои биофаъол дар тиб истифода мешаванд. Аз њамин лињоз, омўзиши пайвастањои координатсионии нукра бо лигандњои биофаъол, кашфи усулњои њосикунии онњо, боз дорои ањамияти назариявї ва амалии комплексњои нуќра, мавриди омўзиши амиќ карор дорад .

Электросинтезе, ки њангоми дар зери таъсири љараёни электрикї таљзияи мањсулотњо дар ќисмњои онро ташкилкунанда ба амал меояд, яъне бо ёрии љараёни электрикї, синтезї пайвастњои мураккаби ѓайриорганикї ва органикиро ба вуљуд овардан мумкин аст. Чунин раванд синтези электрохимявї ном дорад. Равандњои синтезї электрохимиявї метавонанд чунин дар анод, њамчунин дар катод ё дар њаљми электролит дар шароитњои таъсири мутаќобилаи мањсулотњои электродї гузаранд. Равандњои анодие, ки оксидшавии электролитї номида мешаванд, бо талафёбии электрод мегузаранд, вале дар катод равандњо бо пайваст шудани электрон вобаста аст ва электродбарќароркунанда ном дорад .

Мо барои иљроиши кор дар электролит консентратсияи муайяни гистидинро дар њаљми муайяни оби ќатроншуда њал кардем. Гистидин [2-амино-3-(4-имидазолил) кислотаи пропионат, His, H], вазни молекулавиаш 155,16; кристали беранг. Њалшавандагиаш дар 100 мл Н2О -1,13 г мебошад. Гистидини бо сабаби дар малекулааш мављуд будани гурўњи имидазоли хосияти сусти асоси дорад ва дар мањлу ионњои биполяриро њосил мекунад .

Дар ваќти синтези анодии пайвасти координатсионии нуќра ду намуди электрод (графити ва нуќрагин) истифода карда шуд. Синтези анодии пайвастаи комплексии нуќра бо усули электрохимиявї нуќраи тоза (99,99%) њамчун электрод истифода карда шуд .

Дар ваќти аз мањлул гузаштани љараёни электрикї дар электродњо моддањои химиявї људо мешавад. Љараёни электрикї дар мањлулњо зарядњои гуногунро ба роњ дароварда, ба тарафњои муќобили якдигар равона мекунад. Зарядњои ионњои мусбат ба тарафи электроди манфї заряднок (катод) ва зарядњои манфї заряднок ба тарафи электроди мусбат заряднок (анод) њаракат мекунад. Ионњои мусбат ва манфї дар натиљаи њал кардани электроди анодї дар мањлул пайвастаи комплексиро њосил мекунад. Дар ваќти њал кардани амминокислотањо аз гурўњи карбоксили ионњои гадроген људо мешавад, ин ионњои гидроген ба амминогурўњ пайваст мешавад. Дар ин ваќт ионњои манфї заряднок ба тарафи анод њаракат карда пайвасти химиявиро њосил мекунад. Механизми њосилшавии намаки комплексї ба хосияти металл вобаста мебошад. Дар мањлул электроди аноди њал шуда, ба анионњои манфї заряднок электронњои худро медињанд ва ба њолати нейтралї мегузаранд. Њамин тавр, дар мањлул њаракати ионњо –ионњои мусбат (катионњо) ба самти катод ва ионњои манфї (анионњо) ба самти анод ба амал омада, электроди нуќрагине, ки њамчун анод истифода мешавад, њал шуда пайвастаи координатсионї њосил мекунад .

Давомнокии синтезї пайваста аз хосияти электролит ва аз хосияти нуќрае, ки њамчун электрод истифода бурда мешавад, вобастагї дорад. Муайян карда шуд, ки њалшавандагии электролит дар об њар ќадар зиёд бошад, сифати намакаи синтез шуда бештар мешавад. Таъсири электролит дар мањлул аз консентратсияи электролити њалшуда дар электролизёр, зичии љараёни электрикї, њарорат ва дигар омилњо вобаста буда, дар ваќти иљрои кор онњоро таѓйир додан мумкин аст .

–  –  –

Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Шоедарова З. А. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ В настоящем докладе приведены результаты исследования по установлению способа координации 1,2,4-триазолтиола к железу (II). Для установления способа координации нами исследовались ИК спектр некоординированного 1,2,4-триазолиола и комплекса железа(II) с этим органическим лигандом. .

Проведенные ИК спектроскопические исследования показали, что в ИК спектре свободного 1,2,4-триазолтиола в области 3000-3200 см-1 проявляется широкая интенсивная полоса при 3074 см-1 с плечом при 3153 см-1. Эта полоса относится к валентному колебанию фрагмента NH триазольного кольца. В области 2800-3000 см-1обнаружены две полосы средней интенсивности при 2878 см-1 и 2956 см-1. Эти полосы, скорее всего, относятся к валентным колебаниям С-Н группы кольца. В ИК спектре комплексного соединения [Fe(ТТ)2Cl2]в области 3000-3200 см-1 обнаружены две полосы средней интенсивности при 3080-см-1 и 3140 см-1, т.е. в спектре комплекса происходит расщепление полосы (NН) группы и незначительное её низкочастотное смещение. Полосы, относящиеся к валентным колебаниям (С-Н) группы, в ИК спектре комплекса [Fe(ТТ)2Cl2] проявляются при 2862 см-1 и 2935 см-1. В области 1500-1800 см-1 в ИК спектре 1,2,4-триазолтиола проявляется сильная полоса при 1560 см-1 и чередующиеся полосы очень слабой интенсивности при 1610 см-1, 1637 см-1, 1691 см-1 и 1720 см-1. Сильную полосу, проявляющуюся при 1560 см-1 можно отнести к поглощению амидной группы (NH + CN). В ИК спектре комплекса [Fe(ТТ)2Cl2] эта полоса, снижая свою интенсивность, проявляется при 1548 см-1, т.е. происходит её низкочастотное смещение на 12 см-1. Что касается слабых полос при 1610 см-1, 1637 см-1, 1691 см-1 и 1720 см-1 то в ИК спектре комплекса они проявляются в виде двух очень слабых полос при 1650 см-1 и 1760 см-1. Незначительные изменения в положение полос (NН) и (NH + CN) в спектрах комплексов по сравнению со спектром 1,2,4триазолтиола, свидетельствуют в пользу неучастия атомов азота молекулы 1,2,4триазолтиола в координации с железом (II). В области 1300-1500 см-1 в ИК спектре 1,2,4триазолтиола проявляются две полосы, средней интенсивности при 1305 см-1, 1429 см-1 и очень интенсивная полоса при 1473 см-1. Полосу при 1473 см-1 можно отнести к деформационному колебанию (СН) кольца. В соответствии с литературными данными в области 1000-1300 см-1 проявляются полосы ответственные за колебание (C=S) группы. В области 1000-1300 см-1 в ИК спектре 1,2,4-триазолтиола проявляются полосы средней интенсивности при 1060 см-1, 1138 см-1, 1261 см-1 и сильная полоса при 1188 см-1. В ИК спектре комплекса состава [Fe(ТТ)2Cl2] нами в этой области обнаружены полосы средней интенсивности при 1060 см-1, 1136 см-1, 1244 см-1 и 1195 см-1 соответственно. Полоса средней интенсивности 1,2,4-триазолтиола при 1261 см-1 претерпевает низкочастотное смещение и проявляется в спектре комплекса [Fe(ТТ)2Cl2] при 1244 см-1, а в спектре трехзамещенного комплекса [Fe(ТТ)3Cl]Cl при 1251 см-1. Полоса, имеющая сильную интенсивность в спектре 1,2,4-триазолтиола при 1188 см-1 в спектрах комплексов [Fe(ТТ)2Cl2] и [Fe(ТТ)3Cl]Cl, претерпевая высокочастотное смещение, проявляется при 1195 см-1 и 1201см-1. Низкочастотное смещение полосы (C=S) в спектрах комплексов по сравнению со спектром некоординированного 1,2,4-триазолтиола связано с участием атома серы тионной группы молекулы 1,2,4-триазолтиола в координации с железом (II) .

–  –  –

Шоедарова З. А. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ Мабаткадамова К. С. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ Aзолсодержащие соединения нашли широкое практическое применение в биологии, медицине и химическом анализе.Соединения этого класса принимают активное участие в реакциях комплексообразования с металлами. В литературе имеются ряд сведений о комплексах ионов различных металлов с производными триазолов, которые относятся к соединениям азольного ряда. Авторами изучен процесс комплексообразования меди (II) c 4метил1,2,4-триазолтиолом-5 в среде 6 моль/л HCl при 273-338K. Определён состав и вычислены ступенчатые константы устойчивости образующихся комплексов. В литературе отсутствуют сведения об исследовании процесса комплексообразования ионов железа (II) c 1,2,4-триазолтиолом в среде 2 моль/л HCl при температуре 298К. В этой связи с использованием обратимой окислительно-восстановительной системы, состоящей из 1,2,4триазолтиола и его окисленной формы при температуре 298 К изучен процесс комплексообразования железа (II) с 1,2,4-триазолтиолом в среде 2 моль/л HCl. Показано, что железа (II) c 1,2,4-триазолтиолом при указанной температуре последовательно образует четыре комплексные формы. Величины pKi комплексов железо(II) с этим лигандом оценивали методом Бьеррума и уточнены при полуцелых значениях из зависимости n от -lg[L] .

Таблица Значения pKi 1,2,4-триазолтиольных комплексов железо(II) в среде 2 моль/л HCl при температурe 298 К T,K рK1 lgK1 lgK2 lgK3 рK4 lgK4 рK2 рK3 298 3,39 2,45·103 2,74 5,50·102 2,27 1,86·102 1,73 5,4·101 Данные, представленные в таблице, были сравнены с результатами, которые ранее были получены в нашей лаборатории авторами для комплексов меди(II) с 1,2,4триазолтиолом (рК1 = 2,78; рК2 = 2,50; рК3 =2,28; рК4 =2,16).Сравнивание величин pKi показывает, что по устойчивости 1,2,4-триазолтиольные комплексы железа (II) превосходят 1,2,4-триазольтиольные комплексы меди (II) .

Величины констант устойчивости были нами использованы для расчета кривых распределений всех комплексных форм, образующихся в системе железа (II) – 1,2,4триазолтиол -2 моль/л НCl при температуре 298К, что позволило определить области доминирования той или иной комплексной формы. Анализ кривых распределений 1,2,4триазолтиольных комплексов железо(II) показал, что максимум выхода комплексных форм для трехзамещенного 1,2,4-триазолтиолного комплекса железа (II) в среде 2моль/л HCl при температуре 298К, больше, чем для моно- и двухзамещенных комплексных форм .

–  –  –

Мудинов Х. Г. – ассистент кафедры прикладной химии ТНУ Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Азольсодержащие гетероциклические соединения нашли широкое практическое применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, катализе. Они способны принимать участие в реакциях комплексообразования с ионами различных металлов, как в водных, так и в неводных средах. Среди этих соединений важное место занимают 1,2,4триазол и его производные. Данная работа является продолжением работ по исследованию комплексообразования Ag(I) водно-органических растворах и посвящена изучеию комплексообразования серебра (I) с 1,2,4 - триазолом в водно-диметилформамидных (ДМФА) растворах следующих концентраций: 25; 50; 75 масс.% ДМФА .

Для определения количества частиц, образующихся при действии серебра(I) c1,2,4триазолом в водно-диметилформамидных растворах, нами был использован метод Яцимирского. На рис.1 представлена зависимость Е от -lgСТР для 1,2,4-триазолных комплексов серебра(I) в водно-диметилформамидных растворах при содержании диметильформамида равное 25 (1), 50 (2) и 75 (3) обьемн.% при температуре 298К. Уголь наклона зависимостей Е от –lgСТР при избытке 1,2,4-триазола в растворе (рис.1). равняется 0,114В·л·моль-1 при 25% ДМФА, 0,104В·л·моль-1 при 50% ДМФА и 0,060В·л·моль-1 при 75% ДМФА. Углы наклона и формы кривых, приведенных на рис.1., свидетельствуют о том, что в растворах с содержанием ДМФА равной 25 и 50%образуются две комплексные частицы, тогда как в растворе с содержанием ДМФА равном 75% образуется всего одна комплексная частица .

–  –  –

Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Бобокалонов Т. Б. – ассистент кафедры аналитической химии ТНУ Настоящая работа является продолжением наших исследований по изучению комплексообразования Fe(III) с производными тиосемикарбазида. Ранее нами было установлено, что Fe(III) с тиосемикарбазидом при 298К образует три комплексные частицы. Показано, что с возрастанием молекул тиосемикарбазида во внутренней координационной сфере устойчивость комплексов в растворе уменьшается. Известно, что на устойчивость комплексов влияет природа заместителя в молекуле органического лиганда. В связи с этим, нами проведено исследование процесса комплексообразования железа(III) с 1формил-3-тиосемикарбазидом в сернокислом растворе при 298К, потенциометрическим методом. Максимальное число координированных молекул 1-формил-3тиосемикарбазида, присоединённых к иону железа(III), определяли по тангенсу угла наклона зависимости Е от -lgCL. Угол наклона этих зависимостей при 298К и избытке 1формил-3-тиосемикарбазида составляет 0,120 В/моль.л-1, что соответствует присоединению двух молекул 1-формил-3-тиосемикарбазида к иону железа(III). Форма кривой зависимости Е от -lgCLсвидетельствует о ступенчатом характере комплексообразования между железом(III) и 1-формил-3-тиосемикарбазидом. Для определения общих констант устойчивости 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов железа(III) использовали графические методы Ледена, Фридмана и нелинейный метод наименьших квадратов. В таблице приведены общие константы устойчивости 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов железа(III) .

Общие константы устойчивости 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов железа(III) № Метод Ледена Метод Фридмана Нелинейный метод наименьших квадратов 1 1.70.104 2.20.104 1.62.104 2 1.17.106 2.00.106 1.26.106 Как видно из таблицы, общие константы устойчивости 1-формил-3тиосемикарбазидных комплексов железа(III) найденные тремя независимыми методами близки друг другу. Показано, что устойчивость 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов Fe(III) с возрастанием координированных молекул 1-формил-3-тиосемикарбазида во внутренней сфере комплекса уменьшается. О стерических затруднениях при присоединении второй молекулы 1-формил-3-тиосемикарбазида к Fe(III) свидетельствует то, что величина ступенчатой константы устойчивости монозамещенного комплекса состава [FeL]3+ в сотни раз больше, чем для [FeL2]3+. Сравнение общих констант устойчивости тиосемикарбазидных и 1-формил-3-тиосемикарбазидных комплексов железа(III) показало, что таковые для тиосемикарбазидных комплексов имеют большее значения, чем для 1формил-3-тиосемикарбазидных. Так, если первая общая константа для монозамещенного 1=4,84.104, тиосемикарбазидного комплекса равна то для 1-формил-3тиосемикарбазидного комплекса она равняется 1=1.70.104 .

–  –  –

Давлатова Х. С. – старший лаборант кафедры неорганической химии ТНУ Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Джурабеков У. М. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ За последние 30-35 лет значительно возрос интерес исследователей к твёрдофазным термическим превращениям координационных соединений. Качественно новый этап в исследовании термических превращений координационных соединений начался после разработки и использования метода дифференциального термического анализа .

Известно, что большинство из координационных соединений достаточно устойчивы при обычных условиях и не подвергаются химическим превращениям при длительном хранении .

Ранее нами были синтезированы и исследованы состав и физико-химические свойства координационных соединений меди (II) cN-ацетилтиомочевиной [1.2]. Представляли интерес также процессы термического разложения синтезированных координационных соединений, реакции, протекающие под влиянием температурного фактора, образование новых соединений при тех или иных стадиях их термического превращения и дальнейшее изучение механизма термолиза, так как эти исследования представляют особый теоретический и практический интерес .

С целью установления термической устойчивости синтезированных Nацетилтиомочевинных координационных соединений меди (II) и изучения физикохимических процессов, протекающих в результате их термолиза, нами были проведены термографиметрические исследования .

В настоящей работе приведены данные дериватографических исследований Nацетилтиомочевинного координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2. Исследования процессов термического превращения комплекса показывают, что характер его термолиза является довольно сложным и существенно отличается от термического превращения некоординированной N-ацетилтиомочевины .

На кривой ДТА координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2 проявляются три эндотермических эффектав при температурах 110 0С; 3150С и 600 0С с пиками при 278 0С, 500 0С и 1000 0С. Согласно [3] первый эндоэффект (110 0С) можно отнести к удалению двух внутрисферных молекул воды. Кривая TG процесса термического разложения N-ацетилтиомочевинного комплекса меди (II) характеризуется резким изменением убыли массы. С учётом данных проведённого эксперимента и расчета изменения массы комплекса второй эндоэффект при 373 0С можно отнести к плавлению и началу разложения координированной молекулы N-ацетилтиомочевины .

Анализ дериватограммы [CuL2(H2O)2] и потеря массы на кривой ТG показывает, что координированная молекула N-ацетилтиомочевины начинает интенсивно разлагаться в интервале температур 373-538 0С. При дальнейшем нагревании образца комплекса (538С) в инертной атмосфере происходит вскрытие и полная деструкция внутренней координационной сферы, что можно объяснить экзотермическим эффектом на кривой ДТА при температуре 1000 0С .

С учётом данных, полученных в результате термического превращения соединения состава [CuL2(H2O)2], можно констатировать, что в области температур 850-1000 0С происходит разложение неорганической части комплекса и, вероятно, новых соединений, образующихся в результате терморазложения исследуемого координационного соединения .

Показано, что процесс термического разложения координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2 происходит в три этапа. Первый этап протекает в интервале температур 373-473 0С. В этом интервале комплексное соединение теряет 13,3 мг первоначальной массы, во втором интервале -473-538 0 С убыль массы составляет 21,11мг и на третьем этапе (538-623 0С) изменение массы (m) комплекса равно 36,67 мг .

Таким образом, в результате проведённых исследований установлен характер термического разложения координационного соединения состава [CuL2(H2O)2]CI2. Показано, что в области 373 - 1000 0С происходят сложные физико-химические процессы, сопровождающиеся резким изменением массы комплекса, а также выделением большого количества газообразных веществ под влиянием температуры .

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (V) С 1-ФЕНИЛ-2,3ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 6,5 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 318 К Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Эгамбердиев А. Ш. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ Абдулхаева М. И. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ Ранее нами проводились исследования процессов комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в средах 4,0-6,0 моль/л HCI в интервале температур 273-308 К а также были синтезированы целый ряд новых координационных соединений с указанным лигандом .

Настоящее сообщение посвящено исследованию процесса комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6,5 моль/л HCI при температуре 318 К, методом потенциометрического титрования. Для определения констант образования комплексов в окислительно-восстановительной системе раствор, состоящий из 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и его окисленной формы, титровали раствором (NH4)2[MoOCI5] в 6,5 моль/л НСl .

Определив равновесные концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона рассчитывали функцию образования Бьеррума по формуле:

Величины ступенчатых констант образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тионных комплексов молибдена (V) оценивали по уравнению =0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 .

Проведёнными исследованиями показано, что процесс комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом протекает ступенчато и обратимо и в среде 6,5 моль/л последовательно образуются пять комплексных форм, содержащих во внутренней сфере от одного до пяти координированных молекул органического лиганда .

На основании данных потенциометрического титрования построили кривые образования комплексов молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом при 318 К ( см.рис. ) .

Кривые образования комплексов молибдена (V) с 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионом в среде 6,5 моль/л HCl при 318 К Оценка величин pKi 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) проводилась методом Бьеррума при полуцелых значениях функции образования (табл.) .

Ступенчатые константные образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолинтионных комплексов молибдена (V) в среде 6,5 моль/л HCl при 318 К рK4 T,K рK1 рK2 рK3 рK5 318 3,92 3,54 3,33 3,19 3,07 Значения величин констант образований были использованы для расчёта кривых распределений всех комплексных форм, образующихся в системе молибден (V) - 1-фенилдиметилпиразолин-5-тион - 6,5 моль/л HCl при температуре 318 К, что позволило определить области доминирования каждой комплексной формы .

Таким образом, проведёнными иследованиями установлено образование 5 комплексных частиц в растворе 6,5 моль/л НСl при температуре 318 К. Показана, что их устойчивость зависит от соотношения реагирующих компонентов, а изменение температуры незначительно влияет на значения константы образования .

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЦИНКА (II) И МАРГАНЦА (II) С

НЕКОТОРЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ТИОМОЧЕВИНЫ И ПИРАЗОЛИНА

Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Хаитова М. М. – соискатель кафедры неорганической химии ТНУ Цинк является жизненно важным микроэлементом и входит в состав многих цинксодержащих ферментов и гормонов живого организма. Ионы цинка активно влияют на развитие клеток, рост волос и ногтей, повышают иммунитет, участвуют в обмене нуклеиновых кислот, витамина А, связывании некоторых гормонов с соответствующими рецепторами и др .

Будучи биоактивным элементом, марганец, как и цинк, входит в состав целого ряда белков, ферментов и витаминов. Биологическая функция ионов марганца (II) состоит в регуляции активности ферментов, оказывает влияние на процесс кроветворения, минеральный обмен, рост и размножение клеток. Ионы марганца делают стенки кровеносных артерий устойчивыми, тем самым защищают их от образования атеросклеротических бляшек .

При недостатке марганца в организме нарушаются процессы окостенения во всём скелете, деформируются суставы, возникает остеопороз и др. Марганец также необходим для активного действия витаминов Д и В1 .

В работах показано, что марганец является необходимым элементом для образования аскорбиновой кислоты (витамина С) в ряде растений, а витамин С необходим для предохранения человека и некоторых животных от заболевания цингой .

Тиомочевина, пиразолин и различные их производные нашли широкое применение в медицине и в других отраслях народного хозяйства .

В этой связи, в течение нескольких десятилетий ученые многих стран проявляют особый интерес к химии координационных соединений цинка (II) и марганца (II) с различными органическими веществами, содержащими донорные атомы биогенных элементов (азота, серы, фосфора и др.), которые также входят в состав белков, ферментов и энзимов живого организма. Сведений о координационных соединениях цинка (II) и марганца (II) с производными тиомочевины и пиразола в литературе нет .

Настоящее сообщение посвящено синтезу и изучению состава и свойств координационных соединений цинка (II) и марганца (II) с N-ацетилтиомочевиной (L) и 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионом (L1) .

Синтез координационных соединений цинка(II) и марганца (II) был осуществлён в водно-этанольной среде при мольном соотношении Ме:L от 1:1 до 1:6. Реакционные системы при интенсивном перемешивании нагревались в течение 3-4 ч в колбе, оснащённой обратным холодильником. Показано, что в результате взаимодействия солей ZnSO4·2Н2О, ZnCO3, MnSO4·4Н2О и MnCI2·5Н2О с указанными органическими лигандами образуются мелкокристаллические соединения белого цвета. Синтезированные координационные соединения растворимы в воде, этаноле, диметилформамиде и не растворимы в неполярных органических растворителях. С применением элементного анализа и ряда физико-химических методов исследования установлен состав синтезированных и выделенных в твердом виде координационных соединений цинка (II) с Nацетилтиомочевиной и марганца (II) и с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5 тионом. Изучены ИК-спектры поглощения не координированных лигандов и синтезированных координационных соединений. Показано, что в ИК-спектрах исследуемых соединений происходит смещение характеристических полос поглощений валентных и деформационных колебаний (С=О), (С=S) и (NH) связей молекул органических лигандов в низкочастотную область на 25-40 см-1, по сравнению со спектрами не координированных лигандов .

Наблюдаемые изменения является подтверждением координации молекул Nацетилтиомочевины к ионам цинка (II), а 1-фенил-2,3-диметил-пиразолин-5-тиона к марганцу (II). Установлено, что как N-ацетилтиомочевина, так и 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тион к ионам этих металлов координируются монодентатно, посредством донорных атомов серы тиольной группы. На основе данных элементного анализа, изучения ИК-спектров поглощения, представлены реакции образования новых координационных соединений.

Показано, что при взаимодействии ионов цинка (II) и марганца (II) с изученными лигандами образуются координационные соединения составов:

[ZnL2(H2O)2]SO4, [ZnL2(H2O)2](ОН), [MnL12(H2O)4]SO4·2H2O и [MnL12(H2O)4]CI2·2H2O .

Установлено, что порядок прибавления растворов при одном и том же соотношении реагирующих компонентов на состав и свойства образующихся координационных соединений особого влияния не оказывает. Однако, при комнатной температуре реакции образования координационных соединений марганца (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тионом протекают намного быстрее по сравнению с реакциями образования координационных соединений цинка (II) с N-ацетилтиомочевиной. Выявленный экспериментальный факт можно объяснить тем, что предвнешняя d-орбиталь иона цинка (II) …3d104S0 полностью заполнен электронами, которые, вероятно, обеспечивают устойчивость иона комплексообразователя. Вместе с тем, можно предполагать, что при комнатной температуре этот заполненный d-подуровень препятствует принятию не поделённых электронных пар от донорных атомов лиганда на внешних …4S4P и 4d энергетических подуровнях иона цинка .

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С 3МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 318 К Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Солехова Г. Н. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ Джурабеков У. М. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ В работах были изучены процессы комплексообразования меди (II) с 1,2,4триазолтиолом в среде NaNO3 и с N-ацетилтиомочевиной в средах 1-6 моль/л HCl в интервале температур 273-338 К .

Настоящая работа посвящена исследованию процессов комплексообразования меди (II) с 3-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl при температуре 318 К .

В качестве исходных соединений были использованы CuCl2·2H2O, 3-метил-1,2,4триазолтиол и концентрированная HCl квалификации “х.ч” .

Различную концентрацию окисленной и восстановленной форм 3-метил-1,2,4триазолтиола создавали окислением части не координированного 3-метил-1,2,4триазолтиола 0,1 N раствором йода в среде 6 моль/л НСI. Показано, что ион меди (II) c 3метил-1,2,4-триазолтиолом при температуре 318 К образовывает четыре комплексные частицы .

Далее с использованием экспериментально найденной равновесной концентрации лиганда [L] рассчитывали функцию образования Бьеррума по формуле:

C L [L] n= C Cu (II) Значения ступенчатых констант устойчивости (Кi) 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексных частиц меди (II) оценивали по кривым образований при различных значениях функции образования .

С использованием кривых образования оценивали значения ступенчатых констант устойчивости (рКi) 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) методом Бьеррума(табл.) .

Значения рКi 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в среде 6 моль/л HCl при температуре 318 К T, К рК1 рК2 рК3 рК4 318 5,15 3,92 3,44 2,93 Величины констант устойчивости 3-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) нами были использованы для расчета кривых распределения всех комплексных частиц, образующихся в исследуемой системе при 318 К .

Анализ кривых распределения показывает, что на величину максимальной доли выхода всех комплексных частиц существенное влияние оказывает концентрация лиганда .

При этом, максимум выхода для одно- и двух замещенных 3-метил-1,2,4-триазолтиольных, комплексов меди (II) при 318 К в среде 6 моль/л HCl больше, по сравнению с трёх -и четырёх замещенными комплексными соединениями .

–  –  –

Азизкулова О. А. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Хамидова Ф. Р. – ассистент кафедры неорганической химии ТНУ В работах сообщалось о синтезе и исследовании физико-химических свойств координационных соединений молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом-5, содержащих различные ацидолиганды .

Настоящая работа посвящена ИК-спектроскопическому исследованию разнолигандных координационных соединений молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом .

Для установления характера координации лиганда к иону молибдена (V) были изучены ИК-спектры некоординированного 1,2,4-триазолтиола, (NH4)2[MoOCI5], роданида аммония и ряда синтезированных 1,2,4-триазолтиольных координационных соединений молибдена (V) .

Интерпретацию ИК-спектров проводили согласно. Сравнение ИК-спектра 1,2,4триазолтиола со спектрами синтезированных координационных соединений показывает, что полосы поглощения в области 746-754, 624-630 и 2555-2617 см-1, ответственные за валентно-деформационные колебания азольного кольца, (С-H) и (N-N), (N-H) - связи гетероциклического лиганда, в ИК-спектрах указанных комплексов сохраняются без особых изменений, а полосы поглощения при 825,1010 и 1025 см-1 исчезают или, снижая свою интенсивность, проявляются при 817,1008 и 1015 см-1, которые могут быть отнесены к колебанию координированной (С = S) группы органического лиганда .

Полосы поглощения в области 1560, 2098 см-1 в ИК-спектре координационных соединениях молибдена (V) с 1,2,4-триазолтиолом-5, отнесённые нами к колебанию (С = N) связи гетероцикла, в спектрах соединений составов: [MoOL2(HCOO)CI2]·2H2O, [MoOL2(CH3COO)CI2]·2H2O, [MoOL2(SCN)2 (CH3COO)]·2H2O остаются практически без особых изменений. Выявленный экспериментальный факт свидетельствует о неучастии атомов азота азольного кольца в координации к молибдену (V). Изменение в характере ИК-спектрах координационных соединений в области полос поглощений связи (С = S) является подтверждением координации органического лиганда посредством атома серы .

На основании данных ИК-спектроскопических исследований показано, что молекула 1,2,4-триазолтиола в составе комплексов молибдена (V) находится в тионной форме и координируется монодентатно, посредством донорного атома серы. В ИК-спектрах всех координационных соединений, полученных при мольном соотношении Mo : L от 1 : 2 до 1 : 4, в области 948-974 см-1 проявляется интенсивная полоса, которую на основании данных литературы [4] можно отнести к валентным колебаниям молибденильной (Мо = О) группы. А полосы поглощения, проявляющиеся в области 3350-3380 см-1, нами отнесены к валентным колебаниям (ОН) кристаллизационной молекул воды. Проявление в области 2040-2056 см-1 интенсивной полосы поглощений (С=N) в роданидсодержащих комплексах составов [MoOL2(SCN)2CI]·2H2O, [MoOL2(SCN)2(HCOO)]·2H2O может быть интерпретировано в пользу координации роданид иона к молибдену (V), посредством атома азота .

Полосы поглощения (С = О) карбоксильной группы ацетат и формиат ионов в ИКспектрах комплексов составов: [MoOL2(HCOO)CI2]·2H2O, [MoOL2(CH3COO)CI2]·2H2O, [MoOL2(SCN)2(CH3COO)]·2H2O смещаются в низкочастотную область и проявляются с высокой интенсивностью при 1064-1080 см-1. Выявленные изменения в характере спектров исследованных комплексов свидетельствуют о монодентатной координации ацетат ионов к молибдену (V) посредством атомов кислорода карбоксильных групп .

Таким образом, на основании проведённых ИК-спектроскопических исследований синтезированных координационных соединений установлено наличие донорных атомов в составе органических лигандов и характер их координации к иону молибдена (V) .

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВЫХ

КОМПОЗИЦИЙ АМИНОКИСЛОТ И ПЕПТИДОВ

–  –  –

Целью данной работы является синтез и исследование нетоксичных, противомикробных и противовирусных соединений на основе свободных природных -, Lаминокислот и фуллерена С60. Учитывая значительную биологическую активность органических производных фуллеренов нами синтезированы и исследованы соединения, следующие последовательности:

Фуллеро С60 (Gly-ОNa)6 · 10Н2О (1); фуллеро С60 (Lys-ОNa)4 · 10Н2О (2);

композит фуллеро C60*[(Gly*-ONa)3(Lys-ONa)2] · 10Н2О (3), композит фуллеро C60*[(Gly*-ONa)3 (Asp*- ONa)2 Arg-ONa ]· 10Н2О (4) .

Для синтеза соединений 1-4 нами было разработано несколько приемлемых методов. Мы использовали методику, заключающуюся во взаимодействии фуллерена С60 со свободными или натриевыми и калиевыми солями аминокислот, а также их композитных составов в щелочной среде органических растворителей .

Данным способом в реакцию с фуллереном одновременно можно вводить в виде композитов от двух до четырёх разных аминокислот. В результате аминокислоты, входящие в композитном составе в разном количественном соотношении, могут присоединиться на корковой поверхности фуллерена, образуя N-фуллеро С60-аминокислотный олигомерный композитный комплекс с разными количествами аминокислотных остатков в гидратированной форме с общей формулой гидрат-N-фулле-рен С60 (Н)n[NH-CH(R)-COOH]n .

Принимая за основу данные масс-спектрометрии, где присутствуют спектры с массой 721 и 720, соответствующие ионам С60Н+ и С60+Н можно предположить, что реакция присоединения аминокислот к С60 может протекать по следующей схеме:

. .

ДМФА, рН12, 800С С Н+ переход С60 + NH2 - CH(R) - COOH + NaOH 60 8 часов протонированный ион (p = комплекс). .

С60 Н + NH2 - CH(R) - COO Na+ С60(Н)NH - СН(R) - COONa + соль фуллероаминокислоты нуклеофил карбкатион ( - комплекс) Синтезированные соединения показали высокую антивирусную активность .

–  –  –

Аминокислоты пролин (-пирролидин-2-карбоновая кислота) входит в состав многих белков, особенно в больших количествах содержится в белках группы коллагена. Специфическое строение его молекулы (один атом водорода аминогруппы замещен атомом углерода радикала) обусловливает особую роль пролина при образовании вторичной структуры белковых молекул. Оксипролин в отличие от пролина имеет в своей молекуле оксигруппу в положении 4-го атома углеродов гетероцикла. Оксипролин содержит белки, так называемые кератины. По химическому свойству пролин и оксипролин намного отличаются от таких аминокислот, как гулатаминовая и лизиновая кислот .

Целью настоящей работы является в изучение реакционноспособности пролина и оксипролина относительно фуллерена С60, который является полиеном и проявляет донороакцепторные свойства. Введение пролина и оксипролина в круговую сферу фуллерена осуществлялось по реакции нуклеофильного присоединения, т.е. за счёт слабой основности иминной группы гетероцикла пролина и оксипролина. Реакция проводилась в щелочной среде диметилформамиде при рН 12-13 и температуре 70-800С. Следует подчеркнуть, что реакция присоединения фуллерена С60 к этим аминокислотам проходила с большим затруднением, сопровождающимся частичным осмолением за счёт разложения и деструкции гетероциклической структуры .

Основные продукты: фуллероС60-Pro-OH и С60Opro-ОН получались с низкими выходами 38 и 40% соответственно. Идентичность полученных продуктов изучались с помощью хроматографии и спектральными анализами. В результате рентгенострук-турного анализа было установлена предварительная конформация фуллеро С60-Pro-OH. Она занимает верхнюю позицию на поверхности фуллерена С60, образуя довеску в виде аддукта .

На данном рисунке приводится область расположения аминокислоты пролина относительно молекулы фуллерена С60

–  –  –

Данные соединения являются новыми и неописанными ранее в научнотехнической литературе.

Их получают путем синтеза из диметилформамида и хлорбензола в щелочной среде по схеме:

К смеси хлорбензола и диметилформамида добавляют раствор 6н NаОН до рН=14. Реакционную массу перемешивают 9-10часов при температуре 60-700С, в процессе перемешивания наблюдается изменение цвета раствора в сторону желтого окрашивания и снижение рН раствора до нейтрального состояния. В конце реакции реакционная среда расслаивается и разделяется на два слоя. Нижний слой отделяют, упаривают на вакууме до образования устойчивых кристаллов. Полученный продукт перекристаллизуют из метанола получают 7,630г хроматографически чистого продукта с выходам 70,32%, температура плавления 250-252 0С. Продукт N,N-1,2-тетраметил диамино-1,2-дифенил- n,nдихлор этилен хорошо растворяется в воде и частично в метаноле .

Структура N,N-1,2-тетраметил диамино-1,2-дифенил- n,n-дихлор этилен подтверждено ИК- и масс-спектрометрии, а также элементными анализами. В ИК-спектрах имеются следующие полоса поглощения 1089 ( (n)), 3051, 1602, 968 (N-С=С), 3070(Ar – -С=) (Ar), 775см-1.

Хроматографический анализ проводили на хроматографических пластинках «Silifol (Чехия)» и DRieselgel 60 (Merk) Германия в системе НСООН:

СН3СООН:Н2О:СН3ОН (150:50:300:500) (А)(С2Н5)3N: NН4ОН: СН3ОН:Н2О (10:10:200:400) (Б) СН3СООН: пиридин : этилацетат (125:25:95) (В). Проявитель растворы нигидрина и пары йода. Rf1 =0,85 (А) Rf2 =8,08 (Б) Rf3 =0,71 (В) соответственно .

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЩЕЛОЧНОГО И

ХЛОРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД

–  –  –

В работах описаны методики процессов разложения боросиликатных руд АкАрхарского месторождения Таджикистана соляной, серной,уксусной и азотной кислотами и предложены принципиальные технологические схемы обогащения и получения соединений бора и других элементов .

В настоящей работе приведена сравнительная оценка процессов щелочного и хлорного разложения вышеназванных боросиликатных руд .

Процесс выщелачивания концентрата боросиликатных руд гидроксидом натрия изучали в зависимости от температуры, продолжительности процесса и концентрации щелочи. Показано, что процент извлечения оксидов при щелочном разложении составляет соответственно: B 2 O 3 94,6%, Fe 2 O 3 98,4% и Al 2 O 3 80,25% .

Нами были проведены исследования по разложению обожжённого боросиликатного концентрата газообразным хлором. Установлены кинетические параметры процесса хлорного разложения и разработаны оптимальные условия процесса разложения данбуритового концентрата. Показано, что при хлорном разложении боросиликатного концентрата на степень извлечения оксидов Fe 2 O 3, B 2 O 3, Al 2 O 3 и СаО существенное влияние оказывает температура, продолжительность процесса, концентрация восстановителя (С) и время хлорирования .

Установлено, что в процессе хлорирования обожжённого концентрата боросиликатных руд степень извлечения оксидов несколько возрастает по сравнению с щелочным методом. Этот факт можно объяснить тем, что при действии газообразного хлора происходит окисление основных компонентов и их переход в растворимые соединения. На основании изучения процессов щелочного разложения и хлорирования обожжённого концентрата боросиликатной руды сделаны соответствующие выводы. Кроме того, разработана принципиальная технологическая схема получения соединений бора из боросиликатных руд месторождения Ак-Архар щелочным методом. Показано преимущество каждого из применяемых методов по сравнению с кислотным разложением .

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РЕНИЯ (V) С ТЕБУКОНАЗОЛОМ

Каримова З. И – аспирант кафедры неорганической химии ТНУ Баходуров Ю. Ф. – к.х.н., доцент кафедры неорганической химии ТНУ Тебуконазол – и его производные находят широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве. Тебуконазол имеет специфичный эффект против всех видов ржавчины зерновых культур. Тебуконазол,(RS)-1-(хлорфенил)-4,4-диметил-3(1Н-1,2,4-триазол-1ил метил) пентан-3-ил является одно из представителей группы триазолов, поэтому на его основе выпускают комбинированные препараты с добавлением триадимефона. В этой связи изучение комплексообразование этого лиганда с металлами является важной задачей .

В настоящей работе приводятся результаты исследования по синтезу и изучению свойств комплексов рения (V) с (RS)-1-(хлорфенил)-4,4-диметил-3(1Н-1,2,4-триазол-1ил метил) пентан-3-илом (ХТМП).Проведенные исследования показали, что при прибавлении к раствору Н2[ReOCl5] рассчитанных количеств ХТМП приводит к образованию осадка темно-серого цвета. На основании данных элементного анализа, а также результатов физико-химических исследований синтезированному комплексу по разработанной нами методике, соединению соответствует формула [ ReOL2Сl3]·2H2O .

С использованием различных физико-химических методов сделаны соответствующие выводы о составе внутренней и внешней сфере и о способе координации рения (V) с

ХТМП- ом в синтезированных комплексах. По результатам исследований сделан вывод о том, что комплексное соединение рения (V) с ХТМП образуется по следующей реакции:

Н2[ReOCl5]+2L+2H2O =[ReОL2Cl3]·2H2O+2HCl

При взаимодействии рения (V) с ХТМП- ом при соотношении реагирующих веществ Re: L =1:5 и выше образуются четырехзамещенные комплексы серого цвета по следующей реакции:

Н2[ReОCI5]+4L+2H2O=[ReОL4Cl]CI2·3H2O+2HCl Образующийся комплекс хорошо растворяется в ДМФА, ДМСО и ацетоне, не растворяется в гексане, хлороформе и эфире .

На основании данных кондуктометрических, ИК- спектроскопических исследований способ координации атом металла к органическому лиганду методом исследования установлен тип электролита, к которым могут быть отнесены выделенные соединения и наличие их внешней и внутренней сферы .

–  –  –

Курбонова Ф. Ш. – к.х.н., ассистент кафедры аналитической химии ТНУ Сафармамадов С. М. – д.х.н., профессор кафедры неорганической химии ТНУ Методом потенциометрического титрования на основе N-ацетилтиомочевины и ее окисленной формы исследован процесс комплексообразования рения (V) в среде 6 моль/лHClпри 328К. Установлено, что процесс комплексообразования рения (V) с Nацетилтиомочевиной протекает ступенчато и обратимо. Определив потенциометрически значение Е в каждой точке титрования, вычисляли значения равновесной концентрации N-ацетилтиомочевины, с использованием которых рассчитывали функцию образования Бьеррума( n ).

При этом установлено, что величина n по данным потенциометрического титрования изменяется от 0,2 до 4,7, что указывает на образование четырех комплексных частиц между рением (V)и N-ацетилтиомочевиной в соответствии с реакцией:

[ReOCl5]2-+nL[ReOLnCl5]n-2+nClОпределённые графическим методом Бьеррума значения ступенчатых констант образований оксохлоро-N-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 моль/лНСl при 328К, оказались следующими:К1=2,34·103; К2 =4,78·102; К3= 2,23·102; К4=1,58·102 .

Графический метод, предложенный Бьеррумом для определения ступенчатых констант образований комплексов, дает только приближенное их значение.Для уточнения констант устойчивости была проведена обработка полученных данных путём решения уравнения:

1 [ A] + 2 2 [ A]2 + 3 3 [ A]3 + 4 [ A]4 n=, 1 + 1 [ A] + 2 [ A] + 3 [ A] + 4 [ A]4 где – общая константа устойчивости; [А] – равновесная концентрация лиганда .

Для решения этого уравнения разработана программа на языке программирования «BorlandDelphi» операционная система «Windowsseven». Решение уравнения Р4у= 0 осуществляли по методу половинного деления. Уточнённые константы образования Nацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 5 моль/лHCl при 328К оказались следующими: К1=3,39·103; К2 =6,45·102; К3= 2,39·102; К4=7,08·101 .

Cравнение значений констант образования N-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 5 моль/л HCl при 328К до и после уточнения показало, что после уточнения ступенчатые константы устойчивости изменяются по - разному. Однако тенденция уменьшения констант как с возрастанием температуры, так и с увеличением числа молекул координированного лиганда сохраняется и после уточнения .

[ReOCl5]2-N-ацетилтиомочевина 6 моль/лHCl при 328К .

Уточненные значения ступенчатых констант образований были использованы для расчета кривых распределений комплексных форм, которые образуются в системе Кривые распределения дали возможность выявить область доминирования всех комплексных частиц при определенной концентрации N-ацетилтиомочевины. Полученные данные могут быть учтены для установления оптимальных условий при осуществлении синтезов с целью выделения из раствора 6 моль/л НСlотдельных комплексных форм .

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЕРЕМЕННОТОКОВОЙ ПОЛЯРОГРАФИИ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОПРИМЕСЕЙ

СЕРЫ В ОСОБОЧИСТОМ АЛЮМИНИИ И СПЛАВАХ НА ЕГО ОСНОВЕ

Вахобова Р. У. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ Рачинская Г. Ф. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ Хамзаева Г. Ч. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ Норова М. Т. – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии ТНУ За последние годы анализу особочистого алюминия и его соединений посвящено много работ, так как изделия из алюминия с увеличением его степени чистоты обладают повышенной коррозионной устойчивостью, возрастает тепло и электропроводность. Химическое взаимодействие Al с микропримесями в тех или иных условиях определяет характер возможных соединений и форму, в которой они присутствуют в металле. Последнее играет решающую роль при выборе метода анализа. Одной из примесей, которая может попадать в Al из электродов, применяемых в электролизёрах из топлив, использующихся при плавке, является сера. Однако в результате различных методов очистки её содержание в образцах Al значительно понижается, и как показали результаты обзорного массспектрального анализа образцов Al осч, содержание серы достигает значения 1·10-4%. Задача, стоящая перед нами, состояла в выборе высокочувствительного и точного метода анализа определения серы в Al осч. За основу была взята методика определения серы в переменнотоковом режиме. Обычное, незначительное количество серы в Al осч. слабо влияет на его свойства, однако в сплавах с железом, никелем, марганцем и другими элементами повышенные количества серы ведут к её локализации в соединениях, содержащих эти элементы и вызывающих интенсивную коррозию. Этот эффект проявляется в лигатурах, где разрыхление интерметаллических соединений приводит к полному разрушению сплавов. В эмиссионном спектральном анализе определяется общее содержание серы, электрохимическими методами анализа сера определяется в виде сульфидов и сульфатов. В данной работе исследования проводили на переменнотоковом полярографе марки ППТ-1, в качестве индикаторного электрода использован ртутно-капающий электрод с периодом капания 3 сек. анодом служила донная ртуть. С целью дальнейшего усовершенствования были изучены зависимости высоты пика сульфидной серы от потенциала снятия (Есн), рН среды, параметра синхронизации, влияния трилона Б и ионов кремния (IV) на величину тока сульфид-иона. Снятие полярограмм проводилось на фоне 1М трилона Б и в 1М растворе KOH и 1М KCI в катодную область в таст-режиме. Форма подаваемого напряжения трапециадальная. Пик сульфид-иона наблюдается при потенциале – 0,6В. Изучена зависимость высоты катодного пика (Iп) сульфид – иона от потенциала снятия от -0,2В до -0,4В .

Наибольшая величина Iп и правильная форма наблюдается при Есн= - 0,2В. Исследована зависимость высоты пика сульфид-иона от рН раствора. В нейтральных и слабо щелочных растворах (рН=7-9) преобладает гидросульфид-ион (HS-), на полярограмме отсутствует пик сульфид- иона. Только при рН=11-13 появляется чётко выраженный катодный пик .

При рН=13 создаваемый введением 1М раствора КОН, проводились дальнейшие исследования. Выбраны параметры синхронизации равные 4, при которых регистрировались полярограммы в определённый момент жизни капли. Установлено, что добавление трилона Б увеличивает Iп из-за связывания ионов тяжелых металлов, содержащихся в фоне в прочные комплексы. Для определения микроконцентраций серы при анализе алюминиевых сплавов с кремнием АК-0,5; АК-1,3; АК-1,3М4 изучено влияние кремния на высоту катодного пика сульфид-иона. Показано, что добавляемые концентрации кремния не оказывают существенного влияния на пик сульфид-иона и поэтому можно анализировать сплавы AI-Si без отделения Si. При выбранных оптимальных условиях регистрации сульфидиона была изучена зависимость Iп от концентрации сульфид-иона от 1·10-8 до 1·10-6 г/мл .

Зарегистрирован пик сульфид-иона при Еп= - 0,6В, величина которого линейно зависит от концентрации S2- - иона. Предел обнаружения сульфид-иона составляет 1·10-8 г/мл. Разработана методика определения сери в образцах Al осч и сплавах на его основе .

–  –  –

Как видно из таблицы, небольшие добавки кальция к сплаву АМг0.2 сдвигают его электродный потенциал в более отрицательную область. Так, сплаву с добавкой кальция (0.03%) соответствует значение Есв.кор. -0.960В, а с максимальным содержанием кальция (0.5%) -1.130В в среде 3%-ногоNaCl .

Исследования также показали, что легирование кальцием не оказывает значительного влияния на потенциалы питтингообразования и репассивации алюминиево-магниевых сплавов .

В целом, исследованные сплавы характеризуются высокой коррозионной стойкостью лишь при минимальном значении концентрации легирующего компонента, т.е. добавки кальция до 0.03% благотворно влияют на снижение скорость коррозии. Дальнейшее увеличение концентрации легирующего элемента нецелесообразно, так как способствует росту скорости коррозии, а следовательно, снижается сопротивляемость к коррозии .

Положительное действие легирующих добавок на анодную устойчивость сплава АМг0.2объясняется образованием более устойчивой и бездефектной защитной пленки на поверхности образцов, отличающейся устойчивостью к хлорид-иону .

САПРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

ВОДОЁМОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ТАДЖИКСКОЙ

АЛЮМИНИЕВОЙ КОМПАНИИ (ГУП «ТАЛКО»)

Курбонова П. А. – к.б.н., старший преподаватель кафедры экологии ТНУ Юсупова Ф. А. – аспирант Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ Как известно, биологическое равновесие водных экосистем поддерживается многочисленными связями организмов между собой и водной средой. Сток органических и неорганических веществ в водоёмы приводит, с одной стороны, к нежелательным сдвигам в продуктивности водорослей, а с другой - к усилению процессов загрязнения (эвтрофикации) водоёмов и ухудшению качества воды .

Для выявления сапробиологических особенностей водорослей, обитающих в водоёмах окрестностей Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО), особое внимание нами было уделено изучению видового разнообразия синезеленых (Cyanophyta), эвгленофитовых (Euglenophyta), зеленых (Chlorophyta) и стрептофитовых (Streptophyta) водорослей .

Обработка альгологического материала, собранного в различных водоёмах и водотоках (арыки, лужи, рисовые поля, ручьи и т.д.), окрестностей ТАЛКО свидетельствуют о том, что водорослей в этом районе не отличаются высоким систематическим разнообразием .

Температура воды здесь в зависимости от типа водоёма колебалась от 11.40С до 22.50С, а активная реакция среды (рН) - от слабокислой (6) до нейтральной (7) .

Результаты наших исследований показывают, что в водоёмах непосредственной близости к территории завода вышеназванные группы водорослей не достигают большого видового разнообразия. Они более многообразны в водоёмах, находящихся вдали от завода. Всего нами выявлено 44 вида водорослей: Cyanophyta (13 видов или 29.5% от общего числа видов) Euglenophyta (12 или 27.3%), Streptophyta (10 или 22.7%), Chlorophyta (9 или 20.5%).Из общего числа таксонов 27.3 % составляли - мезосапробные формы, 18.2%- – мезосапробные, 6.8%-р-–мезоса-пробные, по 4.5% - развивающиеся в переходной зоне между – мезо- и олигосапробной и по 2.3%- -– мезосапробные, р-- мезо- и р- сапробные формы. Таксонов, характеризующих воды с высокими показателями сапробности (в сумме 29.5 %) и с очень низкими (33.4%) больше(см. табл.) .

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА УРОЖАЙ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ В УСЛОВИЯХ

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА

–  –  –

В комплексе агротехнических мероприятий по выращиванию гречихи большое значение имеют сроки, способы посева и нормы высева. Особенно, при возделывании гречихи в условиях предгорной зоны. Слишком ранние посевы страдают от весенних заморозков, пожнивные посевы должны успеть созреть до наступления осенних заморозков .

Учитывая данные обстоятельства, с целью выявления наиболее оптимального периода, сев гречихи проводили при разных сроках (20 апрель, 10, 20, 30 мая) .

Полевые опыты были заложены в 3-рёх повторностях на орошаемых землях крестьянских хозяйствах (Тугак) Файзабадского района. Объектом исследования служил сорт гречихи красная Казахстанская. Площадь каждой делянки 50м2. а учетная-38м2. Результаты агрохимических анализов почвы опытной делянки показывают, что РН водной суспензии имеет слабощелочную реакцию (7,4-7,6). Содержание гумуса составляет 2,3%, азотмг/кг, количество нитратов 5,5мг/кг, обменный калий 220мг/кг почвы .

Данные по урожаю гречихи обработаны методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) .

Результаты наших исследований показали, что существует определенная зависимость между сроками сева гречихи и величиной урожая .

Максимальный урожай гречихи в условиях Файзабадского района формируется при посеве гречихи в третьей декаде апреля-1,7т/га. При более поздних сроках сева урожай зерна гречихи заметно снижается в 1,0-1,2 раза .

Из данных рис. видно, что во все декады испытаний максимальные различия в урожайности гречихи были обусловлены сроками её посева .

Оптимальным сроком сева оказалась третья декада апреля (рис) .

Рис. Урожай зерна гречихи в зависимости от сроков сева Таким образом, изучение особенности роста и развития гречихи в условиях предгорной зоны Центрального Таджикистана показало, что оптимальным сроком сева гречихи является третья декада мая .

ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА

В РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ

–  –  –

Засоление является одним из неблагоприятных факторов окружающей среды, снижающих продуктивность культурных растений, особенно в регионах с засушливым и частично засушливым климатом. Высокие концентрации солей в почве приводят к ингибированию роста, подавлению физиологических функций и даже к гибели растений. В основе этих негативных эффектов лежат вызываемые в растениях осмотический и токсический стрессы, которые являются следствием нарушения ионного гомеостаза (Dajic, 2006). Торможение ряда физиологических и биохимических процессов в условиях засоления, прежде всего, фотосинтеза и дыхания, сопровождается генерацией активных форм кислорода (АФК) и развитием окислительного стресса .

Постоянное присутствие АФК в клетках, в том числе в нормальных условиях произрастания растений, делает необходимым непрерывное функционирование систем антиоксидантной защиты, осуществляющих гомеостатический контроль уровня свободных радикалов (Blokhinanetal., 2003) .

Исследования окислительных систем клеток растений, толерантных к засолению и другим стрессовым факторам, представляют удобную модель для изучения физиологических механизмов устойчивости растений к стрессорным факторам, что имеет практическую ценность, связанную с поиском способов, усиливающих устойчивость растений к широкому действию стрессоров, таких как засуха, засоление, низкая и высокая температура. Поскольку у разночувствительных генотипов степень активности образования АФК различна, нами была изучена генерация АФК у разноустойчивых к соли генотипов картофеля .

При повышении концентрации соли чувствительный клон – гибрид № 25 полностью увядает при 1% NaCl в среде выращивания, а толерантный к соли клон – гибрид №1 сохраняет свое тургорное состояние даже при 1,5% и начинает увядать при сверхвысокой концентрации NaCl (2%) .

Содержание АФК в контрольном варианте у исследованных клон – гибридов картофеля неодинаково. Так, содержание АФК у солечувствительного клон – гибрида № 25, примерно, в два раза больше, чем у солеустойчивого клон – гибрида № 1. При солевом стрессе у обоих генотипов содержание АФК возрастает, однако оно возрастает, примерно, в три раза у солечувствительного генотипа, а у солеустойчивого в 1,5 раза .

Эти результаты показывают, что содержание АФК как в нормальных условиях, так и в условиях солевого стресса является одним из первичных факторов адаптации генотипа .

Солеустойчивые растения обладают высокой степенью адаптации к стрессорным факторам, чем солечувствительные гетотипы .

СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ РАСТЕНИЙ БАССЕЙНА

РЕКИ ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН)

–  –  –

Изучение флоры и растительности бассейна реки Искандер началось в середине ХIХ столетия. В целях сохранения биоразнообразия растительности, вопросы рационального использования зарослей дикорастущих пищевых растений были и остаются весьма актуальными. Горный Зеравшан, особенно бассейны реки Искандер, со своей своеобразной и богатой флорой характеризуется наличием большого числа полезных видов растений. В связи с этим, местные жители наряду с одомашниванием многих пищевых растений, введением их в культуру, развитием земледелия и растениеводства, использует в пищу многие дикорастущие растения .

В современном мире, в связи с высокой деградацией численности населения, одной из ценных групп, играющих важную роль в организации полноценного питания человека, являются дикорастущие пищевые растения .

Во флоре бассейна реки Искандер заметное место занимают дикорастущие пищевые растения. По нашим исследованиям и работам других авторов, установлено, что в настоящее время население горного бассейна реки Искандер употребляет в пищу более 145 видов растений, чаще используют овощные, пищевкусовые и плодово – ягодные и входят они в состав свыше 27 блюд и напитков: Aegopodiumtadschicorum (сныть), Angelicaternate (дудник, ишим), Buniumpersicum (буниум, зира), Capparisspinosa (каперсы, кавер), Carumcavv (тмин), Ferulafoetidissima (ревень, ров), Galaganiafragrontissima (галаганы, шибит), Lepidiumlatifolium (клоповник), Menthaasiatica (мята, љамилак), Origanumtittanthum (душица, субинак, сипарѓам), Polygonumcoriarium (горец, торон), Rheummaximowiczii (кисячка, чукрї), Ribesjanczewskii (смородина, ќорт), Sinapisarvensis (горица, хордал), Spinaceaturkestanica (шпинат, исмалак), Taraxacumofficinale (одуванчик, ќоќу), Thymusseravschanicus (тимьян, сесанбар), Urticadioica (крапива, духтаргазак), Ziziphorapamiroalaica (зизифора, љамилак, љамбилак, пўдинаи кўњї) виды рода Allium (пиёзњо), Rosa (хучињо) и другие .

Уместно отметить, что на рынках страны дикорастущие пищевые растения являются постоянным объектом купли – продажи и соответственно успешно конкурируют с культивируемыми овощами. Ряд пищевых дикорастущих растений (ревень, луки, ферулы, горцы, буниум и ряд других) ценятся больше других культивируемых здесь овощных растений .

В последние годы естественные заросли многих пищевых растений усиленно эксплуатируются и быстро сокращается их запас, из-за неправильной заготовки, сенокошения и перевыпаса скота. Исходя из этого, в целях сохранения и рационального использования дикорастущих пищевых растений бассейна реки Искандер наиболее важной задачей является разработка и внедрение приемов охраны и восстановление природных зарослей, а также технология возделывания и создания плантации пищевых растений .

МОНИТОРИНГИ ЭКОЛОГИИ РАСТАНИЊОИ

ХУДРЎИ ЃИЗОИИ ДАРАИ ТАКОБ (ЌАТОРКЎЊИ ЊИСОР)

–  –  –

Дарёи Такоб (Варзоби боло) болообаш Вармоник шохоби калонтарини дарёи Варзоб мебошад. Ба дарёи Варзоб аз соњили чап 46 км болотар ба резишгоњ њамроњ шуда, тулаш 20 км ва масоњати њавзааш 242 км2 ба њисоб меравад. Манбаи захираи обаш барфу борон буда, давраи пуробиаш аз аввали моњи март то нимаи дуюми моњи сентябр мебошад .

Маркази дара шањраки Такоб буда, дар нишебињои љанубии ќаторкўњи Њисор 44 км шимолтар аз шањри Душанбе воќеъ аст .

Олами набототи дараи Такоб гуногун буда, аз рўи маълумоти Акульшина ва Смольская дар дараи Такоб 631 намуди растанї, ки мансуби 337 авлод ва 73 оила мебошад, ба ќайд гирифта шудааст. Аз ин миќдор намуди растанї 6 - намудашон ба папоратникњо, 5 – намудаш ба лучтухмњо, 111 – намудаш ба якпаллагињо ва 509 – намудаш ба дупаллагињо тааллуќ дорад. Аз рўи намудњо оилаи Compositae, Gramineae, Leguminosae, Rosaceae, Cruciferae, Labiatae, Ranunculaceae, Polygonaceae бартарї доранд. Тањлили гуногунии набототи дараи Такоб нишон дод, ки авлодњои калонтарини набототи ин дара, авлодњои Astragalus, Allium, Eremurus, Cousinia, Erigeron, Polygonum ба њисоб мераванд .

Дар асоси тадќиќотњои соли 2016 ва тањлили маводњои ба табъ расида, инчунин сарчашмањои таърихию этноботаникї мо муайян намудем, ки дар дараи Такоб бештар аз 113 – намуди растанињои худрўи ѓизої, ки мансуби 84 авлод ва 34 оила мебошанд, дида мешавад. Тањќиќи гуногунии растанињои худрўи ѓизоии дараи Такоб нишон дод, ки аз рўи миќдори намуд оилањои пиёзакњо, торонињо, настаранињо, чатргулњо ва мураккабгулњо бештар намуд дошта, авлодњои калонтарини набототи ѓизоии дараи Такоб авлодњои пиёзакњо, сичињо ва торонињо ба њисоб меравад .

Дар байни растанињои худрўи ѓизоии дараи Такоб муњимтаринашон инњо мебошанд: AlliumzozenbachianumRegel, A. sarawschanicumRegel, A. stipitatumRegel, A .

fedtschenkoanimRegel, A. brevidensVved., Petilliumeduardii (Regel) Vved., JuglansregiaL., CeltiscaucаsicaWilld., MorusalbaL., M. nigraL., UrticadioicaL., FicuscaricaL., PolygonumcoriariumGrig., P. hissaricumM. Pop., RumexPaunlsenianusRech. fil. Rheim maximowiczii Losinsh., Rh. fedtschenkoi Maxim., Berberis heterobotrus., E. Woff., Bongardia chrysogonum (L.) Boiss., Capsella bursa pastoris (L.) Medik., Megacarpaceae gigantea Regel., Amygdalus bucharica Korsh., Crataegus pontica C. Koch., C. turkestanica Pojark., Malus sieversii (Ledeb.) M .

Roem., Prunus sogdiana Vass., Pyrus bucharica Litv., Rosa canina L., Rubus caesivs L., Lathyrus mulkak Lipsky., Pistacia vera L., Rhus cariaria L., Ziziphus jujuba Mill., Bunium chaerophylloides (Regel et Schmalh.) Drude., Galagania fragrantissima Lipsky., Scandix pecten – veneris L., Origanum tyttanthum Gontsch., Thymus seravshanicus klok., Ziziphora pamiroalaica Juz., Inula macrophylla Kar. et Kir., Taraxacum officinale Wigg. ва ѓайрањо .

Таъсири нодурусти инсон ба олами наботот аз ќабили аз меъёр зиёд ва нодуруст љамъоварї намудани растанињои ѓизої, алафдаравї, бенизомчаронидани чорво ва дигар фаъолиятњои хољагидории инсон сабабгори сол аз сол камшудани майдони сабзиши растанињои ѓизоїгардида, намудњои сиёњалаф, пиёзианзур, модел, њолмон бакитоби сурхи Тољикистон дохил карда шудаанд .

СТРУКТУРА КОНСОРТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФЕРУЛЫ НА

ЮЖНОМ СКЛОНЕ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА

–  –  –

В течение весенне-летних сезонов 2015-2016 гг. в ущ. Такоб нами проводились учеты жесткокрылых на феруле в четырех ландшафтных зонах и, кроме того, проводили маршрутные сборы жесткокрылых сачком. В зоне исследования трофически связаны более 80 видов жесткокрылых, относящихся к 16 семействам .

Из семейства Carabidae отмечено 17 видов; сем. Teniobrionidae – 11 видов; сем. Coccinellidae – 7 видов; сем. Scarabaidae – 5 видов; сем. Dermestidae – 4 вида; сем. Rhipiphoridae

– 1 вид; сем. Scolitidae – 1 вид; сем. Chrisomelidae – 3 вида; сем. Buprestidae – 2 вида; сем .

Cleridae – 6 видов; сем. Nitidulidae – 2 вида; сем. Alleculidae – 9 видов; сем. Curculionidae – 4 вида; сем. Cantharidae – 1 вид; Cerambucidae – 5 видов; сем. Meloidae – 2 вида .

Изучение консортивных связей ферулы с одной из групп насекомых-жесткокрылых, позволяет сделать вывод об относительном многообразии форм, приуроченных к определенным ярусам растения. Подобная приуроченность, в то же время является относительной, т.к. между ярусами существует тесная связь и происходит перенос энергии. Подавляющее большинство жесткокрылых не являются специфичными для ферулы и связаны трофически или топически с другими растениями, что свидетельствует о широких энергетических связях между различными консорциями в биоценозе. В то же время отмечены виды монофаги, среди которых Cicurgusferulae, Plocaederusscapularis, Anthaxialucidicers, Mallosiolaregina, Lixussp., являющиеся примером высокой специализации. Нами доказано, что в различных частях ареала ферулы или в различных фитоценозах существуют консорции, отличающиеся по видовому составу. Это подтверждает известное положение (Роботнов, 1973), что наряду с константными консортами существуют дополнительные, специфичные для консорций данного типа биоценоза или данного района .

В соответствии с этим обычно разделяют три группы гетеротрофов: биотрофов, сапротрофов и эккрисотрофов. Каждая из перечисленных трофических групп организмов, входящих в состав консорций, выполняет особые функции, оказывает определенное воздействие на экотоп, принимает различное участие в биогеоценотическом процессе .

–  –  –

В результате наших многолетних исследований на иве зарегистрировано около 141 видов насекомых-фитофагов, относящихся к 27 семействам и 96 родам. из следующих отрядов: Homoptera – 37 видов, Hemiptera – 5 видов, Lepidoptera – 52 вида и Coleoptera – 47 видов .

Как показали наши исследования, отмечено больше вредителей на листьях, почках и на молодых побегах. Древесина и корневая система растений повреждаются значительно меньше. Самыми серьезными вредителями ивы являются – ивовая тля, ивовозонтичная тля, тополевая выпуклая щитовка, среднеазиатская запятовидная щитовка, пахучий древоточец, непарный шелкопряд, азиатская тополевая челночница, тополевая огневка, большой тополевый листоед, сартовский усач, мускусный усач, малая тополевая златка и др .

По трофическим связям насекомых вредителей ивы можно разделить на следующие группы: полифаги (39%), олигофаги (44,68%), лишь небольшая часть насекомых специализированы к ивам как к основным кормовым растениям – монофаги (16, 32%) .Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Похожие работы:

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: Разработка учебного пособия по русскому языку для взрослых основная образовательная программа магистратуры по направлению подгото...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: Фразеологические единицы с соматическим компонентом в итальянском и русском языках основная образовательна...»

«Код ВПР. Французский язык. 11 класс ПРОЕКТ Всероссийская проверочная работа по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ для 11 класса ПИСЬМЕННАЯ И УСТНАЯ ЧАСТИ © 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Ро...»

«Министерство образования Московской области ГОУ ВО МО "Государственный социально-гуманитарный университет" Анатолий Кулагин СЛОВНО СЕМЬ ЗАВЕТНЫХ СТРУН. Статьи о бардах, и не только о них Коломна УДК 821.161.1 Рекомендовано к изданию ББК 83.3(2=Рус)7 редакционно-издательским К90 советом ГСГУ Кулагин А. В. К90 Словно семь заве...»

«Юсупова Альфия Шавкетовна, Туэрсюньтаи Гулимила ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ЖИВОТНЫЙ МИР В СЛОВАРЯХ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА XIX BEKA В статье рассмотрены названия домашних животных татарского языка. Особое внимание уделяется словам, которые зафиксированы в тат...»

«БАЙ ЯН ПОЭТИКА РУССКОГО ХАРАКТЕРА В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 1950-1960-Х ГОДОВ Специальность 10.01.01 – Русская литература ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель: доктор филологическ...»

«Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. №3 (41) УДК 81’367.332.6 / 81'367.625.2 DOI: 10.17223/19986645/41/5 О.Г. Твердохлеб ОБЩАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ С СОВОКУПНЫМ СУБЪЕКТОМ ПРИ ГЛАГОЛАХ СОЕДИНЕНИЯ Статья подводит некоторые итоги изучения грамматических особенн...»

«1128_3311126 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федера...»

«Гультаева Надежда Валерьевна ЯЗЫК РУССКОГО ЗАГОВОРА: ЛЕКСИКА Специальность 10.02.01 — русский язык. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научная библиотека Уральского Госуд а рственнпго Университета Т5сатеринбург~ Работа выполнена на кафедре русского языка и общего языкознания Ура...»

«ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ПАЖЎЊИШГОЊИ РУШДИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ (Маљаллаи илмию методї) НАУКА И ИННОВАЦИЯ (Научно-методический журнал ) №1-2 2014 (7-8) ПАЖЎЊИШГОЊИ РУШДИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ...»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ECL МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА "МИТСО" ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНСОРЦИУМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЗНАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Секретариат Консорциума ECL: Центр иностранных языков Университета г.Печ (Венгрия) www.ecl-test.com http://inyt.pte.hu Национальный экзаменационный центр ECL: Международный университет "М...»

«anglijskij_yazyk_7_klass_starlight_gdz_uchebnik_vb.zip 149 Workbook Tapescripts p. Во-вторых, абсолютно все материалы, размещённые на нашем сайте, находятся в свободном доступе и абсолютно бесплатны для посетителей, в то время как напечатанный решебник...»

«465 ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНЦЕПТОВ А.А. Габриелян (Москва, Россия) Разнообразие подходов может способствовать более тщательному и глубокому анализу концептов, которые являются ключевыми для носителей языка. В статье будут рассмотрены различные способы вербализации концептов "улыбка" и "смех" в рамках построения ле...»

«Государственное автономное образовательное учреждение СМК МГИИТ высшего образования города Москвы ЕВЯ.0.30.08.2016 МОСКОВСКИЙ Г ОС У ДА Р СТ В Е Н НЫ Й И НС Т ИТ УТ И Н ДУ С Т Р И И Т У Р ИЗ М А ИМ Е Н И Ю.А. СЕНКЕВИЧА...»

«КОММУНИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * 2018 * № 3 (17) Редакционная коллегия Editorial Staff Главный редактор Editor-in-Chief д-р филол. наук, проф. Prof. O.S. Issers О.С. Иссерс (Омск, Россия) (Omsk, Russia) д-р философии, проф. Ph.D. R. Anderson Р. Андерсон (Лос-Анджелес, США) (Lo...»

«УДК 811.511.142 : 811.511.25 : 81'367.335.2 : 81'367.4 Н. Б. Кошкарёва " „ – —. ‡‚‡, 8, ‚·р, —, 630090 ‚·р „‰‡р‚ ‚р. р„‚‡, 2, ‚·р, —, 630090 E-mail: koshkar_nb@mail.ru ОТРАЖЕНИЕ КАК ВИД ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ В ЯЗЫКАХ С ВЕРШИННЫМ М...»

«Глава 1. Семантика медийного слова 1.1. Аспекты лексико-семантической информации в значении слова В современной лингвистике слово рассматривается в трёх взаимосвязанных ракурсах: семантическом, структурном и функциональном. В соответствии с каждым из этих ракурсов можно выделить основные признаки слова:• единство значения и...»

«Паршиков Илья Александрович Контекстная реклама в структуре интегрированных маркетинговых коммуникаций ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по направлению "Реклама и Связи с общественностью" (научно-исследовательская работа) Научный руководитель...»

«DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS АРТЕМ ШЕЛЯ "Русская песня" в литературе 1800–1840-х гг. DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS...»

«Белкина Елена Павловна ОБУЧЕНИЕ МАГИСТРАНТОВ-ЮРИСТОВ АНАЛИЗУ И ПЕРЕВОДУ ШИРОКОЗНАЧНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В данной статье описана работа по формированию у магистрантов-юристо...»

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Реферируемая работа посвящена выявлению и системному описанию прилагательных современного алтайского языка, обозначающих черты характера человека, в сопоставлении с русскими эквивалентами. Актуальность исследования определяется прежде всего недостаточной изученностью лексики алтайско...»

«Ронкина Наталья Михайловна ИРОНИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА И ПУШКИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ ("САШКА", "ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША", "СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ") Специальность 10.01.01 . Русская литература Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва, 2017 Работа выполнена в Отделе русской кл...»

«Капустина Юлия Александровна ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ РАМКИ ЛИРИЧЕСКОГО ЦИКЛА В статье изучаются особенности вступительных и заключительных стихотворений лирических циклов. Представлены основные разновидности всту...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.