WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 9. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 9. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 9. МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ...»

-- [ Страница 7 ] --
Дар маќолаи мазкур модели муњити мукаммали иттилоотию таълимии мактаби тањсилоти олї дар заминаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї баррасї гардидааст, ки он дар асоси тањлилу тањќиќиќи истифодабарии ТИК дар раванди таълим ташаккул дода шудааст. Истифодабарии ТИК ба таври самаранок амалї намудани барномањои таълимї ва идора намудани раванди таълимро бењтару хубтар менамояд. Аммо барои амалї намудани чунин њадаф зарур аст, ки манбаъњои иттилоотию техникии мактаби тањсилоти олї дар шакли муњити иттилоотию таълимии мукаммал муттањид карда шаванд. Дар модели сохташуда хусусиятњои муњим, сохтор ва унсурњои таркибии муњити мукаммали иттилоотию таълимї муаррифї гардидаанд. Самаранокии муњити мукаммали иттилоотию таълимии мактаби тањсилоти олї аз иштироки фаъоли омўзгорон дар раванди таълим ва таваљљуњи онњо ба ин раванд вобастагии калон дорад. Меъёрњои асосии ташаккулдињии муњити иттилоотию таълимї аз инњо иборатанд: мундариљаи дастрас, пурмуњтаво, гуногунсатњ, њамгиро, устувор ва идорашаванда. Дастрасии муњити иттилоотию таълимии мактаби тањсилоти олї меъёри асосии ин муњит ба шумор рафта, рушду инкишофи он ба воситаи муњити берунии иттилоотию таълимї таъмин карда мешавад. Мундариљаи пурмуњтавои муњити иттилоотию таълимї характери динамикї дорад, яъне рушди муњити мазкур дар натиљаи ба амал омадани равандњои фаъоле, ки дар онњо субъектњои раванди таълим љалб мегарданд, таъмин карда мешавад. Гуногунсатњии муњити иттилоотию таълимї аз сохтори сезинагии он иборат буда, њамзамон дар шароити амалкарди ин меъёр принсипњои пештар мављудбуда низ нигоњ дошта мешаванд .

Калидвожањо: муњити мукаммали иттилоотию таълимї, технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, манбаъњои таълимии электронї, раванди педагогї, иттилоотонї .

MODEL OF THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE

UNIVERSITY ON THE BASIS OF INFORMATION AND COMMUNICATION

TECHNOLOGIES

The article considers a model of a holistic information-educational environment of a university based on information and communication technologies, which is based on the analysis of research studies on the use of ICT in the pedagogical process. The use of ICT contributes to the productive implementation of educational programs and management of the pedagogical process, but for this it is necessary to combine the information and technical resources of the university into a holistic IEE. In the constructed model, the structure, characteristics and interrelations of the elements of the integral IEE are presented. The effectiveness of a holistic IEE of a university depends on the interest and active participation of teachers in this process. The main principles of IEE formation are openness, redundancy, integrability, non-linearity, stability and controllability. The openness of the IEE of the university is a fundamental principle and its development occurs through an external information and educational environment. The redundancy of the university IEE has a dynamic characteristic, i.e. IEE development occurs as a result of active processes in which subjects of the pedagogical process are involved. The principle of integrability is the informative and activity component of IEE of a higher 326    educational institution. The principle of non-linearity of the IEE of the university consists of a threetier architecture, while the actions of the previous principles are preserved .

Keywords: holistic information and educational environment, information and communication technologies, electronic educational resources, pedagogical process, informatization .

Сведения об авторах:

Шарипов Фаридун Файзуллаевич – Таджикский национальный университет, доктор педагогических наук, заведующий общеуниверситетской кафедрой педагогики. Адрес: 734003,

Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица А. Дониш, 58-а. Тел. +(992) 95-162-19-95, e-mail:

faridun61@mail.ru Шарипов Хайриддин Рауфович – Таджикский национальный университет, сетевой администратор центра информационных технологий и дистанционного обучения.

Адрес:

734018, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Чармгарон, 30. Тел. +(992) 918-83-80-01, email: fitrat@inbox.ru

Information about authors:

Sharipov Faridun Fayzullaevich - Tajik National University, doctor of pedagogical sciences, head of the department of pedagogy. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, A. Donish Street, 58-a. Tel. + (992) 95-162-19-95, e-mail: faridun61@mail.ru Sharipov Khayriddin Raufovich - Tajik National University, network administrator of the center for information technology and distance learning. Address: 734018, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Charmgaron Street, 30. Tel. + (992) 918-83-80-01, e-mail: fitrat@inbox.ru 327   

МУНДАРИЉА -СОДЕРЖАНИЕ

–  –  –

Каримзода Мирзо Бадал Советская модель образовательной системы и её важнейшие элементы как вершина достижения советской педагогики

Джафаров С.Ф., Шохиён Н. Н. Системный анализ деятельности студента – главного субъекта учебно-воспитательного процесса при реализации инновационных мотивационно - развивающих педагогических технологий в контексте творческого управления временем в вузе………………… 215 Мухаметов Г.Б. Применение методов мотивации на занятиях русского языка…………………….. 220 Акмалова М.А., Каюмова Х.Т. Некоторые пути совершенствования и развития системы среднего профессионального образования в Республике Таджикистан………………………………………… 223 Акбарова М.Н. Уроки математики и современные педагогические технологии……………………. 228 Ашурова Ш.К. Разработка учебников по русскому языку на основе интегрированного подхода…. 231 Каримов Ё. Ч. Тенденции развития современной семьи и факторы ее стабильности………………. 234 Мирзоев А.Р., Шамсуллоева Т.З. Омўзиши технологияи барномавии компютерї…… .

Файзуллоева Ф. М. Текст как объект обучения монологической речи………………………………. 244 Саодати Рањмоналї Оиди тарбияи њисси ватандўстї дар ашъори Хосият Вализода…… Ситамова М.С. Асосњои психологї-педагогии тайёрии донишљўён ба таълими забони хориљї (забони англисї)……………………………………………………………………………… Джaлоловa З.A., Аминджонова М.С. Aвеcтийcкое пиcьмо и школьное обрaзовaние Cacaнидcкого периодa…………………………………………………………………………………………….……… .

Умурзакова З.А. Дезадаптация ребёнка к школьной среде как следствие девиантности…………… 259 Мирзоахмедов Ф., Наджмиддинов А.М., Хайруллоев Д.Ш. Теоретические основы использования сетевых технологий открытых образований в вузах…………………………………. .

Мухамедшин Р. А., Назарова Ф. Н. Виртуальные лабораторные работы как средство организации самостоятельной деятельности учащихся на уроках физики……………………. .

Каримзода Мирзо Бадал Элементы дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания в педагогическом наследии таджикско-персидских просветителей 272 Азимова Н.С., Шодиева Р.Р., Мухаммедова Ш.Ф. Баъзе масъалањои методии таълими муодилањои дифференсиалї ба донишљўёни ихтисосњои техникї

Байзоев А. Исматов С. Хусусиятои татбии муносибати босалоият дар таълими алифбои ниёгон

Абдуназаров окимон Омўзиши малакаои дарки маъно - омили асосии инкишофи нут ва ташаккули салоиятои асосии хонандагони хурдсол

Ёрматов Алишер Таъсиррасонии тарбиявии коллективњои педагогии мактаб, оила ва љомеа дар ташаккули хештаншиносии хонандагон

Мирзоев Р.Р.,  Мамадюсупов А.А., афоров Д.К. Тањлили муќоисавии низомњои кредитии тањсилоти дар љаон эътирофшуда

Валиев М.Х. Омодасозии омўзгорони љавон барои фаъолияти навоварона дар шароити низоми тањсилоти кредитї

Котибова Ш. П. Ташаккули салоњияти хониш ва маданияти нутќи хонандагони хурдсол дар дарсњои забони модарї………………………………………………………………………………… орубов Фахриддин Асосои назариявї ва методологии ташаккули фарњанг ва љанбањои асосии инкишофи тарбияи алої, зенї ва эодии донишўён………………………………. .

Абдулманонзода Муњаммадсиддиќ Сифатои наиби омўзгори мактаби муосир ва салоиятнокии Ў дар раобатпазирї

Халилов Б.Н. Таълими инноватсионии фанни биология……………………………………. .

Шарипов Ф.Ф., Шарипов Х.Р. Модель целостной информационно-образовательной среды вуза на основе информационно-коммуникационных технологий………………………………………… 329   

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА»

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в в каждом номере журнала .

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование .

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук) .

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора .

Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации .

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта .

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд .

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования .

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет .

Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса .

330   

ВЕСТНИК

ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета» основан в 1990 г. Выходит 8 раз в год. Печатная версия журнала зарегистрирована в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Журнал принимает научные статьи по следующим отраслям науки: исторические науки и археология (07.00.00), философские науки (09.00.00) и педагогические науки (13.00.00). Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных. Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания (www.vestnik-tnu.com) .

_____________________________________________

ВЕСТНИК

ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 9 .

–  –  –

331   Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||Похожие работы:

«Античная древность и средние века. Вып. 46. С. 166–178 УДК 811.14+81-139+94(495) DOI 10.15826/adsv.2018.46.011 А. А. Евдокимова Институт языкознания РАН, г. Москва, Российская Федерация НОВЫЕ КАППАДОКИЙСКИЕ ГРАФФИТИ И ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ...»

«НОМИНАЦИЯ "ПРОДУКТ ГОДА" "ХРУСТАЛЬНАЯ ГАРНИТУРА" CCG CALL CENTER AWARDS 2015 ПРОДУКТ: Система речевой аналитики для контактных центров SPEECH ANALYTICS LAB ВНЕДРЕНИЕ: ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"РАЗРАБОТЧИК: ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА WWW.SPEECHPRO.RU (+7 812) 325-88-48...»

«УДК 811.111(075.4) ББК 81.2Англ-9 К21 В оформлении обложки использована фотография: Roman Sigaev / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com Istockphoto / Thinkstock / Getty Images Караванова, Наталья...»

«УДК 81’ 36 ББК 81.032 Н 62 Никандрова И. А. Аспирант кафедры русского языка Московского государственного областного социально-гуманитарного института, e-mail: nikandrova7@mail.ru О соотношении понятий "функционально-семантический...»

«Вестник ПСТГУ Попова Татьяна Георгиевна, III: Филология д-р филол. наук, доцент 2016. Вып. 1 (46). С. 93–101 Филиал Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в г. Северодвинске lestvic@mail.ru РУССКИЕ РУКОПИСИ "ЛЕСТВИЦЫ" ИОАННА СИНАЙСКОГО Т. Г. ПОПОВА По предварительным подсчетам, всего славянских рукописей, сохранивших текст "Лествицы" (полностью или во фрагментах), созданных в пе...»

«Знаки препинания в осложненном простом предложении в испанском и русском языках А. О. Ерофеева, В. В. Корнева (Россия) Signos de puntuacin en la oracin simple y compleja en el espaol y el ruso A. O. Erofeva, V. V. Krneva (Rusia) Испанская пунктуация использует ту же систему знаков, что и русская, но семиотическая нагруз...»

«Д. Ф. Григорян НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСЕМ ТИПА ALIVE В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД В СРАВНЕНИИ СО СРЕДНЕАНГЛИЙСКИМ Работа представлена кафедрой английской филологии Пятигорского государственного лин...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.