WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 9. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 9. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 9. МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 2074-1847

ПАЁМИ

ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

2018. № 9 .

ВЕСТНИК

ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО

УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 9 .

BULLETIN

OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY

2018. No. 9 .

МАРКАЗИ

ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ТАРЉУМА

ДУШАНБЕ – 2018 1   

ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

Муассиси маљалла:

Донишгоњи миллии Тољикистон Маљалла соли 1990 таъсис ёфтааст. Дар як сол 8 шумора нашр мегардад .

САРМУЊАРРИР:

Доктори илмњои филологї, профессор, академики Академияи илмњои Имомзода Љумњурии Тољикистон, ректори Донишгоњи миллии Тољикистон Муњаммадюсуф Сайдалї

Муовини сармуњаррир:

Доктори илмњои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоњи Сафармамадов миллии Точикистон Сафармамад Муборакшоевич

МУОВИНИ САРМУЊАРРИР:

Номзади илмњои сиёсї, дотсент, директори Маркази табъу нашр, баргардон Сафарализода ва тарљумаи Донишгоњи миллии Тољикистон Хуљамурод Ќуддусї ЊАЙАТИ ТАЊРИРИЯ:

07.00.00 – Таърих ва археология Доктори илмњои таърих, профессор Маљалла ба Фењристи нашрияњои Акрамов илмии таќризшавандаи Комиссияи Зикриё Иномович Доктори илмњои таърих, профессор олии аттестатсионии Федератсияи Искандаров Ќосимшо Доктори илмњои таърих, Русия аз 03.06.2016 ворид гардидааст .

Яќубов профессор, академики АИ ЉТ Дар маљалла маќолањои илмии Юсуфшоњ Доктори илмњои таърих, профессор соњањои илмњои таърих, фалсафа ва Расулиён педагогика барои чоп ќабул мегарданд .

Ќањњор Доктори илмњои таърих, профессор Маљалла маќолањои илмии Ќушматов Абдувалї Доктори илмњои таърих, профессор муаллифонро аз рўи ихтисосњои зерин Мирзоев Ниёз барои чоп ќабул менамояд:

Мирзобадалович Доктори илмњои сиёсї, профессор Таърих ва бостоншиносї: 07.00.02, Нуриддинов

–  –  –

4   

ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК: 930 (575.3)

ШАРОИТИ ТАЪРИХЇ ВА ЗАМИНАОИ ЗУУРИ ПАНТУРКИЗМ

–  –  –

Пас аз сесад соли мубориза ва ангу пайкори кишварои Аврупо бо авитарин дижи мусулмон ва рабари маънавии аони ислом – кишвари Усмон, дар арни нуздаум бартарии итисод ва низомии аврупоиён ба як воеият табдил ёфт. Бештари кишварои як замон авишавкати Осиёву Африо дар баробари айманаи истеъмори арб зону заданду сипар афканданд. окимони мутакаббири шар, ки бар сар мардуми хеш азорон ситаму афоро раво медоштанд, сарнавишти раияту кишварро ба осибони нав супурданд. Фарзандони ин осибон имрз худро омиву бонии тамаддуни модерн ва озодиву ууи башар мешуморанду анз бо шиорои авомфиребона ба давлатои дигар тохт оварда, мардумони бепаноро ба анвои мусибату бадбахт гирифтор месозанд .

Дахолатои норавои худро ба умури кишваро «инилоби рангин» ва «баори араб»

номида, избу гурои иртиоиро таъсис, сармоягузор ва гое паного медианд .

анз захми пушти мардум аз ситами режимои таъсисдодаи аврупоиён илтиём наёфта, бо имояи амин арбио боз диктаторое дигар бо унвону лааби тоза бар дўши мардумон савор шуда, ним арни дигар укумат мекунанд. Ин буд вазъи Шар дар дусад соли охир .

Инак, дар мисоли сарнавишти кишвари Усмон фарозу нишеби таърихи Шари мусулмон ва муимтарин унбиши як арни охирро баррасиву мурур мекунем .

Яке аз сабабои таълифи маолаи мазкур зарурати шинохт ва решаёбии унбишу назатои сад соли охири Шар, афзудани хатарои ин избу аракато дар замони муосир ва набудани маводи илмии дур аз идеологияи коммунист бо забони давлат мебошад. Кишвари мустаили Тоикистон имрз дар бистари истилол ба сар мебарад, вале арзёбиои мо дар бораи баъзе аводиси асри гузашта анз дар чаорчбаои вобаста ба ниёзои идеологии омеаи Шрав таълифшуда арор доранд. Иттилооти мо дар бораи араёни шовинистии пантуркизм ба солои ассосу сарнавиштсози ибтидои арни гузаштаи Осиёи Миёна мадуд мешавад. Ин замоне буд, ки бо ризояти болшевико иддае аз тарафдорони ин аракат нисбати хали парешони тоик афову ситам раво дошта, дар тасимоти марз ва ойгузин кардани забони ўзбек ба ойи форсии тоик идом карданд. Аз ин р, бештари навиштаои донишмандони тоик, ки ишора ба пантуркизм доранд, роеъ ба фаъолияти баъзе пантуркистон дар муити Осиёи Миёна бахшида шуда, хонандаро ба андешае водор мекунад, ки ин аракат дар марзу буми тоикон ва тано алайи таъриху фаранги мардуми тоик равона шудааст. Нуктаи дигар он аст, ки шаклгирии андешаи омеаи тоик дар бораи пунтуркизм сад дар сад бар пояи манобеи рус ва вобаста ба манфиатои геополитикии Русия иттифо афтодааст. Яъне, мо ба ин араён тано аз зовияи дидагони душманони он – Русия нигаристаем. Дар айни ол, ин ба ељ ва маънои таъйиди ин идеологияи миллатгароиро надошта, талош меравад, ки бар пояи манобеи кишварои аврупо дар чаорчбаи як маола хостго ва заминаои сар задани пантуркизм ба бараас кашида шавад .

Пантуркизм тавре гуфта хоад шуд, амчун идеологияи миллатгароии турк дар баробари тавсеаталабиои империяи Русия ва кишварои арб дар марзои собии империяи Усмон зуур кардааст. Русия раибу душмани асамхрдаи империяи Усмон буда, дар давоми 300 сол (асрои XVII-XIX) байни ин кишваро барои соиб шудан ба сарзаминои рим, авоз, Балкан ва айра боро ангу хунрез араён доштааст. Русия дар самти кишваркушоиои худ бо удратои арб, аз умла Англия, Германия ва Франсия раобатои идд дошт. Барои муобила бо Русия кишварои аврупо аз нутаои осебпазири он истифода мекарданд. Яке аз ин нутао вууди теъдоди зиёди 5    турктаборо дар империяи Русия буд. Барои бедор кардану зидди Русия шрондани турко аврупоио даст ба кор шуданд ва бо имояи моддиву маънавии оно араёни пантуркизм рушд карду суиистифода шуд .

Барои решаёбии араёни пантуркизм мебояд ёде аз даврони сарафрозиву шук ва марилаи нишебу суути кишвари Усмон дошта бошем. Кишваре, ки дар давоми пансад сол авитарин империяи аон буда, дар харобаои он имрз беш аз 50 давлат арзи аст кардааст. Набояд фаромш кард, ки араёни пантуркизм, ки дар сад соли охир муаррихону идеологои Шрав гши замону заминро аз ин садо пур карда, онро тано як мафкураву аракати зиддитоик матра кардаанд, дур аз сарзамини мо, дар хиттаи Рум ё амон Осиёи Хурд зуур намуд. Ин аракати миллигаро, абл аз ама, чун талоше барои наоти империяи Усмон зуур кард, вале нохудого яке аз авомили фурпошии он гардид. Барои рўшан шудани тезиси аслии ин навишта, яъне шароити таърихии зуури пантуркизм ё туркгаро бояст саре занем ба таърихи гузаштаи минтаа, то аз батни омеа ба пурсишои асл авоб пайдо кунем .

Се омил дар заволу фурпошии империяи Усмон муассир буд. Нахуст омили дохилист, ки бар асари истирори салотини заиф бар дастгои укумат ва дахолати беш аз адди аромсаро ба умури кишвар мебошад. Муаии маъруфи аврупо Бернард Луис дар як арзёбии мунсифона таърихи Усмониро ба ду давра удо кардааст. Давраи аввал замони таъсис ва аву итидори ин кишвар аст, ки аз Усмонбей (1258-1324) то Султон Сулаймон (1520-1566) давом карда, дар мамъ 10 султон аз як хонадон кишвари Усмониро басту тавсеа доданд. Давраи дувум аз салтанати Салими II (1566-1574) то заволи империя пас аз итмоми анги якуми аонро фаро мегирад, ки дар ин муддат 26 султон укумат доштаанд. Муаи дар охир ба чунин хулоса мерасад: «Агар да султони аввали хонадони усмон таауби моро амчун мардони мутадир барангезанд, ки дар онишинии маврус беназиранд, салотини дигари ин хонадон намоёнгари ашхоси белаёату ношиста дониста мешаванд» [1, с.30] .

Омили дувум берун ва он ам ангои давомдори Усмон ва Русия буд. Усмонио дар соли 1453 ба укумати азорсолаи Константинопол ва масеиёни провослав хотима дода, мустаиман бо аони католик (калисои арб) р ба р шуданд. Русо масеиёни православ (ё ортодокс) ва аммазаби императорони Руми Шар (ё Византия) буда, пас аз издивои князи Москва Ивани III (1462-1505) бо духтари императори Руми Шар робитаи наздиктар барарор карда, пас аз суути Константинопол давлати худро вориси империяи Руми Шар эълон намуданд. Аз ин таърих ба баъд то анги якуми аон набардои Рус ва Усмон бо шиори дин мегузаштанд. Зеро султони Усмон худро «халифаи муслимин» хонда, бар бахши аъзами аони ислом (Осиёи Хурд ва Шимоли Африо) укумати сиёс дошта, раияти кишварои дигари мусулмоннишин низ ро амчун улуламри муслимин эътироф доштанд. Пас аз ислооти Пётри I (1682-1725) удрати низомии Русия бештар гардида, дар якояг бо кишварои дигари масе дар асрои XVII-XVIII боро усмониро шикаст дода, кишвари Усмониро тадид мекард .

Русо айр аз иддаои онишинии империяи Руми Шар мехостанд бар мардуми амтабори славян ва нимазираи Балкан низ тасаллут ёбанд. Ин аракати русо зери шиори панславянизм араён дошт. Кор ба ое расид, ки масеиёни католик (Англия ва Франсия) нуфузи Русияи провославро бо манофеи худ дар тазод дида, дар анги рим (1853-1856) ошкоро ба ониби Усмон гузашта, пирзии Усмониро таъмин карданд. Аммо низои дерини Усмон ва Русия, ангои Усмон бо кишварои дигари Аврупо ва саршавии анги аонии аввал, ки сангинии он мулати ба худ омаданро аз Усмон гирифт, сараном ба суути Усмон мунар гардид .

Омили савуми заволи Усмон аиб мондани амаи кишварои мусулмон бо сарварии Усмон аз арб масуб мегардад. Аврупо бо унбишои фикр, махсусан ренессанс ё эё ва сипас кашфиёти бузурги уроф ба пешрафтои чашмрас ноил омад, вале усмонио (ва шарио) аз пирзиову пешрафтое, ки дар заминаи низом ва пайкор 6    бо арбио тайи арнои XI-XV доштанд, марур гашта, арби масеиро ночиз шумурданд. Ин худбиниву худбовар ба криву таассуб ва интиод нагаштани окимони мусулмон сараном муиби рукуди тлонии усмонио гардид. Аммо дар ин аибмондаг дину нажод ељ тасире надоштааст. Зеро тавре медонем дар гузаштаи начандон дур ин ду омил (дину нажод) дастовардое беназир барои Усмонио овардаанд .

Бояд зикр намоем, ки анз дар ави удрати Усмон вазирону мушовирини дурандеш султонои туркро ушдор медоданд, ки барои ниго доштани ин сарзамин андешаи пё ва таарруки доим зарур аст. анз Лутфипошшо ном вазири усмон аз оози кишваркушоиои аврупоио ого ёфта, ба Сулаймони онун гуфт, ки «дар ангои дарё куффор (манзур масеиёни Аврупо – С.М.) аз мо улутаранд ва мо бояд аз оно пеш бигирем». Дар асри XVII дигар мутафаккири усмон -Умар Толиб барнавардони португал, олланд ва англисро хатаре барои ояндаи кишвараш дониста, тадриан ойгузини мусулмонон шудани тоирони аврупоиро тадиди идд меномад .

султонро ого мекунад, ки аблан молутиораи индустону Чин тавассути мусулмонон дар аон пахш мешуд. Аммо оло аврупоиён ин молро ба Фарангистон мебаранд «ва аз он о дар тамоми дунё тавзеъ мешавад. Он чиро ки худ этиё надоранд, ба Истанбул ва соир сарзаминои ислом оварда, пан баробари иммат мефуршанд ва пули зиёд ба даст меоваранд. Бад-ин иллат аст, ки тиллову нура дар сарзаминои ислом камёб аст, импературии Усмон бояд савоили Яманро ба даст оварад ва тиорати он минтааро дар ихтиёр гирад. Дар айри ин сурат дере нахоад гузашт, ки дар сар то сари сарзаминои ислом аврупоиён оким хоанд шуд» [1, с.33-37] .

Шикастои Усмон аз Австрия ва Русия дар нимаи дувуми асри XVIII сабаб шуд, ки андешаи ислоот дар ин кишвар борвар гардад. Замони салтанати Мамуди II (1808-1839) даргоу девони Усмон даст ба ислоот зад, вале он бинобар мухолифати омеа кор ба ое набурд. Ин тадбир бо «Хатти шарифи Гулхона» ном эъломия ооз гардид ва бо номи Танзимат машур аст. Муаллифи ин эъломия Мустафо Рашидпошшо -сафири собии Усмон дар Англия ва Франсия ба шумор мерафт. Мушовирони аврупо дар ба амал баровардани ислоот наши муим доштанд. Ислоот ё Танзимат мебоист укумати марказиро тавият намуда, аракати милл-озодихоии мардуми Балканро пешгир намояд. Соли 1831 нахустин рзнома дар Усмон бо номи «Тавими ваоеъ» нашр шуд .

Низоми Танзимат мухолифони зиёд ам дошта, аз ониби оно амчун талидгар ба Аврупо мавриди надои идд арор мегирифт. Нуфузи уламо низ бар асари ислоот ночиз шуда, даромади оно аз исоби амволи ваф коиш ёфт. араёни ислоот нишон дод, ки афроди пулпарасту беувият ва дур аз маънавиёту ахло, ба вазифаои калид расида, суди бештар аз ин ислоот бурдаанд. Фасоди мол ва ё ришваситон ба ав расид, ба меъёрои суннативу ахлоии омеа латмаи идд ворид кард. Рўониён, ки бар асоси Танзимат нуфузи худро коишёфта мешумурданд, ба ин мави эътирозо амраъйии худро иброз медоштанд .

Дар асри ислоот буд, ки сарзаминои васее шомили Сербистон, Юнон, Алазоир, Миср ба далелои гуногун аз авзаи удрати Усмон берун омаданд ва бо мусоидати кишварои аврупо ба истилол даст ёфтанд [2, с.318-319]. Бесабаб набуд, ки мардуми суннат ва диндори Усмон аз тазоур ба Аврупо ва арб мутанаффир гаштанд. Яке аз аврупоиёни ширкаткунанда дар араёни ислооти кишвари Усмон ва минбаъд раиси ситоди артиши Пруссия елмут фон Молтка, дар хотироташ чунин менависад: «Саранго ба мо аи тааддум медоданд, афсарон то адди обили тааммул муаддаб буданд, лекин мардуми од ба мо адои этиром намекарданд ва занону кдакон ар аз го ба мо фуш медоданд. Сарбозон аз мо итоат мекарданд, лекин салом намедоданд» [3, с.475-476]. Муаии рус В.Б. Лутский ислооти Танзиматро «орату чаповули Усмон аз сйи истеъмори арб» арзёб кардааст. Чун арбио соиби бонк, рои оан ва дигар имтиёзо шуда, амалан Усмониро ба ниммустаъмараи кишварои аврупо табдил доданд [4, с. 136]. Дар мамъ, ислооти Танзимат ва ё «Хатти шарифи гулхона», ки нахустин санади ислоот дар аони ислом ба шумор меояд, натавонист 7    дардову ранои империяи Усмониро мудово кунад ва ба шикаст мувое гардид .

арбгароии ин ислоот яке аз иллатои шикастхрии он дониста мешавад. Бар пояи низоми Танзимат консепсияи сиёсии усмонизм (усмонличилик) дар кишвар матра гардид, ки аз соли 1856 расмият ёфта, бар асоси он амаи сокинони давлати Усмон сарфи назар аз нажоду миллат ва эътиоди мазабии худ ууи яксон доштанд. Таълими ибтидо, удадории арб ва пардохти молиёт бар амаи шарвандон воиб гардид. Баъзе ишрои омеаи мусулмонии кишвар ба усмонизм мухолиф буданд, зеро дигар онуне, ки бартарии оно ба хотири мусулмон буданро таъмин созад, вууд надошт. онибдорони ин консепсия бар ин бовар буданд, ки он масъалаи итимоиро ал карда, намегузорад дар кишвар низои милл сар занад .

Муимтарин давраи таърихи давлати Усмон, ки пур аз аводиси сарнавиштсоз аст, ба салтанати Султон Абдуламиди II (1876-1909) рост меояд. дар синни 34-солаг ба удрат расид. Абдуламид дар муите тарбия ёфт, ки имкони иртибот бо айримусулмононро низ дошт. Аз умла Томсони англис ва агуп Зарифибеги арман дар ташаккули андеша ва шахсияти султони оянда таъсири босазо доштанд. Султон Абдуламид бо ин армании соиби бонк иртиботи наздик дошт ва умури молиявии кишварро аз фаро гирифт .

Замоне ки Абдуламид ба тахт нишаст, давлати Усмон бо пешравиои иддии Русия дар Балкан р ба р гашт. Русо бародарони амнажоду аммазаби худ, аз умла сербову булориоро барои хори шудан аз султаи Усмон тарик мекарданд. Душвории кори султони авон дар он буд, ки удратои аврупо – Германия, Англия, Франсия ва душмани хунии Усмон – Русия бо ам бар сари як масъала иттиоди назар доштанд ва он ам ин ки бояд сарзаминои аврупо ва осиёии Усмониро аз дасти он берун ва миёни худ тасим кунанд. Зеро масеиёни Аврупо, арчанд омаи сиёсии нав ба бар карда, аз бари Исову калисову салиб гузашта буданд, вале шикаст дар ангои салиб ва тасарруфи Константинопол (1453) ба дасти усмониоро фаромш намекарданд .

Аврупоиёни гарданкашу пирз пас аз ар ангу гуфтуги баъдианг аз Усмон таозоои нав мекарданд, ки яке аз оно гузаштан аз истибдод ва абули авонини модерн буд. Замони ассос ва бурони дохилиро дарк карда, соли 1876 давлати Усмон онуни асосиро абул кард. Яке аз навгониои ин онуни асос укумат бар пояи парлумон ё малис буд, ки кишварои аврупо онро тариба мекарданд .

Аммо кшишои арбгароёна ва аибнишинои Усмон ам эсосоти зиддиислом ва зиддитурк дар Аврупоро фур нанишонд. Баръакс, дар баъзе абаои дигар ин ассосият бештар буруз мекард. Исломситез дар Аврупо собиаи тўлон дошта, ба чанд арн пеш мерасад. Нафрат ба ислому мусулмонон аз даврони реконкиста дар Испания (718-1492) сарчашма гирифта, ељ го фуркаш накардааст ва тавре шоидем, дар чанд соли охир бо ноором гаштани Шари ислом ва муоир шудани миллионо мусулмон ба Аврупо дубора шуълавар гардидааст. Аз умла Волтер, егел ва Монтиске, ки тамаддуни модерни Аврупо аз андешаои онон нашъат мегирад, дар араёни муборизаои Усмон бо Русия ва давлатои арб, нафрати худро нисбат ба ислому мусулмонон боро изор кардаанд. Дар амин замон Эрнест Ренон (1823-1892) – донишманди диншиноси аврупо дар як навиштаи худ исломро душмани илму фалсафа номид ва ин суханони миёни мусулмонон пан гардид [5, с.441]. Волтер (1694-1778) каме пештар анги Русия ва Усмон дар солои 70-уми асри XVIII-ро «анги байни мантиу таассуб ва тамаддуну аибмондаг» медонад. дар номае ба Екатеринаи II менависад, ки «Аз Худои офтоб хостам, ки парчами пайамбари ислом Муаммадро ба дасти он малика биспорад» .

Монтиске (1689-1755) бар хилофи воеияту инсоф мазаби шахшудаву хурофот ва зидди хираду мантии масеиро бо худкомаг бегона медонад ва шеваи укумати мусулмононро берамиву одамкуш мехонад [2, 272-273]. иноятое, ки калисо дар замони укуматаш муртакиб шуда, аз ониби хоссу ом, хусусан масеиён боро таъкид шудааст. Рабари 8    калисои Рум дар арни ХХ вате парда аз рйи иноятои бешумори калисо бардошта шуд, аз номи калисо расман аз таърих ва инсоният узрхо кард .

Бояд зикр намоем, ки решаи дигаргуниои идеологии ин замонро бояд дар омеаи Усмон ва робитаи кишварои бузурги арбии он рз чун Англия, Франсия, Австрия, Германия ва Русия бо давлати Усмон усту кунем. Воеият ин аст, ки Англия ва Фаронса дунболи кашида гирифтани сарзаминои тобеи Усмон буданд ва Русия низ, ки собиаи ангои тлон бо Усмониро дошт, мехост ин давлатро заиф кунад ва атто аз байн барад. Султон Абдуламид бо гузарондани як силсила ислооти низом, идориву маъмур ва низоми омзишу парвариш самтои дигари итимо кишварро то ое ба самти озодиои демократ кашонд. Султон ба ду гуре, ки хостори эёи арзишои ислом ва бар асоси он таау бахшидан ба вадати омеа (панисломизм) ва гуре, ки ба суннатои туркии фаранги усмон (пантуркизм) аамият медоданд, тавау дошт ва бар пояи ин ду асл мехост омеаро исло бахшад. Бештари мухолифони Султон Абдуламид дар кишварои аврупо паноанда шуда, мавриди имояти оно арор мегирифтанд .

Гури исломгаро дар сарзамини Усмон хеле ав буда, аз гшаву канори кишварои мусулмон ба Истанбул меомаданд ва тааллии кишвари исломиро тано дар симои Усмон медиданд .

Яке аз заминао ва авомили бурузи чунин рўия дар миёни мусулмонон рафтори нописанду ситамгоронаи кишварои абарудрат, аз умла Англия, Фаронса ва Русия бо мусулмонон дар инд, Миср, Тунис, нимазираи Балкан, Осиёи Миёна ва рим буд. Тавре маълум аст, бар асари пешравиои низомии ин кишваро дар мулкои мусулмоннишин, иддаи зиёде аз ишрои омеа ират ихтиёр карданд ва яке аз самтои мусофирати оно кишвари Усмон ба шумор мерафт. Дар он давра (нимаи дувуми асри XIX) масеиёну яудиён ва дигар ааллиятои мазаб дар кишвари Усмон аз озодиои нисб бархўрдор буда, мусулмонон бо дидани вазъи фоеабори муоирони аз нимазираи Балкан расида, аволи оноро бо кишвари Усмон иёс мекарданд .

Хусусан вате булорои мусулмон аз Аврупо ба Истанбул ворид шуда, нуфузи ин шарро ду баробар карданд, аз султони Усмон таозо карданд, ки бо русо вориди анг шавад .

Аммо Усмонии заифшуда тавони вориди як анги дигар шуданро надошт .

Султон Абдуламид дар авоб ба интиоди омеа теъдоди мактабои диниро бештар карда, рўониёнро низ мавриди пуштибон арор дод. Ба забони араб амчун забони умумии аони ислом таваљу бештар шуд ва арабои Лубнону Сурия ба маомои калид дар давлати Усмон интихоб шуданд. Бо ин амало Абдуламид мехост, маоми худро амчун сарвару пешвои мусулмонон (халифа) устувор созад. озиову дигар мансабдорони диниро султон шахсан таъйин ва ба гшаву канор мефиристод. ар мусулмоне, ки аз гшаву канораи аон ба Истанбул меомад, дарбориёни усмон ро мавриди навозиш арор дода, имояти худро эълон медоштанд ва нисбат ба кишваре, ки мусулмононро озор додааст, эътироз ва ба корои дахолат мекарданд. Рабарони омеаои мусулмон ва шахсиятои бонуфузро усмонио даъват карда, аволпурс мекарданд. Сайид амолиддин Афон, ки маъруфтарин чераи сиёсии аони ислом дар нимаи дувуми арни XIX-ум аст, пас аз сафарои тлон сараном дар аламрави Усмон маъво гирифта, амон о аз олам чашм пшид [6, с. 15-16 ] .

Сиёсати динмеварии Султон Абдуламид дар шароити ниоят душвори давлати Усмон маънои бо як тир чанд нишон заданро дошт. Матра кардани худ ба унвони халифаи тамоми муслимин, камранг кардани аракатои милл (аз навъи араб, курд, турк ва.), барангехтани эсоси динии мусулмонони тати истеъмори аврупоио арордошта, вазъи султонро бетар ва сафи онибдоронашро низ бештар месохт. Бо ин адаф султон рои оани Димиш-Макка ва Бадод-Халии Форсро бо имояи доираои сармоягузории Германия ооз кард, ки нияти васл кардани аламрави кишварро дошт .

Кишвари Усмон бо вууди ин ки вазъи хуб надошт, аз амалкарди Англия, Фаронса ва Русия нисбат ба мусулмонон ошкоро эътироз мекард ва ин давлаторо аз иёми 9    якпорчаи аони ислом ва имоят аз он ушдор медод. Аммо тавре мутафаккирони ин давраи кишварои мусулмон, аз умла Амади Дониш ва дигарон гуфтаанд, мусулмонони он замон дар афлату ноого ва парешониву ошуфтаг рзгор карона мекарданд. Бо вууди ин, Султон Абдуламид, ки дар баробари мутаовизони масеии аврупо арор гирифта буд, бештар бар рияи ислом такя мекард ва мехост аз ин эсоси мусулмонон истифода кунад ва якпорчагии аони ислом ва удрати худро низ ифз намояд. Аз умлаи, ду тадбири маъруфи яке муобила бо ишоли низомии Миср аз ониби Англия дар соли 1882 буд, ки минбаъд аз нуфузи низом ба раобати итисод табдил ёфт .

Дигар тасмими отеи султон – радди дархости пешвои аракати яудии сионист (саюнист) Теодор ертзел (соли 1901) буд. ертзелу дигар амроони яудии вай аз Султон таозо карданд, ки дар ивази маблаи калони пул сарзамини Фаластинро дар ихтиёри оно арор диад. Султон Абдуламид дар хотироти худ ишора ба вуўи чунин одиса карда, аз умла менависад: «Яудио дар Аврупо дорои удрати бештаре астанд то дар Шар. Аз ин р бисёре аз давлатои аврупо барои рао аз сомитаборонашон, ки р ба фузун доранд, аз муоирати яудиён ба Фаластин истибол мекунанд. Аммо дар мамлакати мо ба андозаи коф яуд вууд дорад, чунончи хоста бошем аз тафаввуи унсури араби мусулмон дар Фаластин муофазат намоем, мебоист андешаи искони яудиёнро аз сар ба дур кунем. Дар айри ин сурат тўле намекашад, яудиён дар минтаае, ки ой мегиранд, тамомии удратро ба чанг хоанд гирифт ва бад-ин тартиб, бо дасти худ укми марги амкешонамонро имзо кардаем. Андешаои ертзел – рабари саюнисто наметавонад маро муоб намояд». Дар номаи дигари худ Султон Абдуламид эътироф мекунад, ки барои сарзамини Фаластин сарони яуд маблаи 150 миллион лираи (тиллоии) англис пешниод карданд, вале султон дар авоби оно гуфт, ки «агар шумо илова бар ин 150 миллион лираи тиллоии англис, дунёро пур аз тилло мекардеду ба ман медодед, ба таври атъ аргиз ин пешниоди Шуморо намепазируфтам. Ин ониб ба миллати ислом ва уммати Муаммад боли бар с сол аст, ки хидмат мекунам ва аргиз парвандаи обову адоди худ – шоону хулафои усмониро сиё намекунам. Бинобар ин пешниоди шуморо аќидан рад мекунам» [2, с.645, 650] .

Султон Абдуламиди исломгаро, аз чапу рост гирифтори дарду балоо шуд. Аз умла, пас аз конференсияи Берлин (1878) Босния ва ерсоговинаи мусулмоннишин тати нуфузи Австрия даромад. Бар асоси муоидаи Усмон ва Австрия (дар соли 1879) номи халифаи усмон тано бар хутба зикр мешуд. Сипас Франсия Тунисро дар соли 1881 ба зери тасарруфи хеш овард, ки зарбаи дигар бар пайкари Усмон буд. Соли баъд Британия барои амал шудани барномаои сиёс ва итисодии худ Мисрро ишол кард. Яке аз равишои маъруфи муборизаи сиёс эоди тафриа дар сафи раиб буд, ки аврупоиён аз он ба хуб истифода карданд. Нуктаи заъфи аони ислом тафриаои мазаб ба шумор мерафт. Сайёон ва дигар осусони аврупо дар гузоришои худ боро ба ихтилофи мазаб миёни мусулмонон ишора кардаанд [7, с.69] .

Дар китоби «Баёноти Мистер емфер» (агар ин китоб воеан рост бошад), тари эоди фитна ва фирагаро дар миёни мусулмонон (аз ониби осуси англис) парда аз рйи ин дасисао мебардорад. Аз умла, дар китоб омадааст, ки пас аз ошно бо Муаммад ибни Абдулваоб «пайваста дар гши фаро мехондам, ки Худованд туро аз муибати нубуу ариаое барманд сохта, ки ба маротиб аз Ал ва Умар бештар аст. Ба мегуфтам, агар ту дар замони Пайамбар буд, яинан ба онишинии интихоб мешуд» [8, с.23-29] .

Кишварои абарудрати Аврупо, ки дар нимаи дувуми асри XIX амаи тавону удрат ва фикру зикрашон ба он равона буд, ки кишварои мусулмоннишинро яке паси ам тасарруф кунанд, наметавонистанд назорагар бошанд ва бигузоранд, ки раиби оно Усмон аз эсоси динии мусулмонон истифода кунад .

Аз ин р вориди амал шуданд ва дар миёни масеиёни аламрави Усмон на эсосу рияи мазаб, балки рияи 10    миллигароиро бедор карданд. Ааллиятои масеии аламрави Усмон, аз умла юнонио ва арманио бо тарики англисо, фаронсавио ва русо усни тавауи худро ба кишварои Аврупо пинон намедоштанд. арчанд онунои асримиёнагии кишварои мусулмон (аз умла Усмон) дар иболи ааллиятои дин, хусусан масеиёну яудиён аз авонину муаррароти Аврупои асримиёнагї бамаротиб бетару одилонатар буд, бо вууди ин масеиёни аламрави Усмон хостори баъзе баробариои итимо шуданд .

Агар дар чанд сатр хоем замина ва сабабои зуури араёни пантуркизмро зикр кунем, он бад-ин арор метавонад бошад:

Омили нахустин, бешак, бурони тўлонии империяи Усмон мебошад, ки дар арни XIX ба ави худ расида, дар боло бархе аз нишонаои онро зикр кардем .

Омили дувум, тавлиди муносибатои сармоядор дар империяи Усмон ва дар дасти ааллиятои милл (аз умла арманио, юнонио ва яудио) арор гирифтани бештари сармояи кишвар мебошад .

Омили савум, дар заминаи авм ба муборизаи сиёс бархостани ааллиятои миллии аламрави Усмон мебошад. укумати Русия арманиоро дар дохили Усмон бар муобили ин кишвар тарик мекард ва ба оно дар оянда бунёд намудани давлати миллии арманиро ваъда мекард. Султон Абдуламид зери фишори рзафзуни байналмилал, хусусан кишварои аврупо ночор масеиёнро ба вазифаои муимми давлат мансуб кард. Ба анги зидди Усмон ворид шудани Юнон ва масъалаи Мадуния дарди сарои дигари кишвари Усмон буд, ки аврупоиён онро тадорук дида буданд. Мадунио низ барои расидан ба адафои сиёсии худ гурое таъсис доданд, ки характери террорист дошта, адафи асосии оно муобилаву мубориза бо Усмон буд. Соли 1900 ин гуро вориди амал шуда, дар сари рои худ мусулмонону масеиёни мухолиф ба андешаои оноро атли ом мекарданд. Муборизаои озодихоонаи ааллиято боиси сарамъиву иттиоди туркон ва тавлиди араёни пантуркизм шуд .

Омили чорум, ки рўияи туркгароиро тавият бахшид, амлаои ошкорои ааллиятои милл, аз умла арманио ва мадунио дар баробари тартиботи кишвари Усмон мебошад. Мувофии як омор соли 1907 изби миллатгарои арман беш аз 167 азор узв дошт, ки барои он давра раами обили мулоиза шумурда мешавад [9, с.124] Саркашиву бедодии гури сиёс ва низомии изби армано дар охири асри XIX ва аввали асри XX дар миёни туркон ва дигар халои мусулмон рияи зиддиарманиро ба вууд овард. Гурои ифротии армано дар чандин амалиёти террорист, аз умла, гаравгон гирифтани кормандони як бонки машури Истанбул дар соли 1896, атли оми яке аз абилаои курд дар соли 1897, кшиши ба атл расондани Султон Абдуламиди II дар соли 1907 ва айра даст доштанд. Соли 1895 дар шабу рзе, ки Истанбул пур аз муоирони ибории мусулмонон аз Балкан буд, гурои миллигарои арман дар назди сафоратои кишварои арб ва асри укумати Усмон тазоурот карда, эсоси динии мусулмонон алайи худ ва дигар масеиёнро шуълавар гардонданд [10, с.352] .

Омили панум, ки барои шаклгирии араёни пантуркист муассир буд, ин ноумед гаштани Султон Абдуламид аз ислоот ва укумате пойбанд ба онун буд. Шикастои пайдарпай дар арсаи низом, зргии аврупоиён ва майли гурои ислоталаб ба Аврупои душман султонро ба ин натиа расонд, ки тано дар сояи як укумати мутамаркази мустабид метавонад ба бесуботии дохил ва шикасто дар сиёсати хори поён бахшад. соло фикру андешаи ислоотро дар дил парвариш доду онро онибдор кард, вале вазъи дашатбори Усмон, суиистифодаи кишварои арб аз ин ол ва                                                              Ин рафтори Русия ба амалкарди кишварои арб дар рзои мо нисбати курдо дар сарзамини Ироу Сурия шабоат дорад. Тавре медонем, курдо дар суути укумати Саддом усайн ва анг бо давлати ба ном исломии Шому Иро (ДОИШ) аз фаъолтарин ёварони арбио буданд. Аммо мусаллам аст, ки яке аз адафои дигари арбио заифсозии ду кишвари мустаил ва саркаши мусулмон – Туркия ва Эрон аст, ки теъдоди обили мулоизаи курдо дар он зиндаг доранд .

11    бозиову оталабии сиёсатмадорони вобаста ба арб вайро ба самти истибдод кашонд .

атто боре бо Номи Камол – яке аз муътаризони нисбат ба аврупоиову густохиву дахолатои оно дар умури Усмон гуфтуг карда, чунин пешниод дод: «Биё бо ам кор кунем Камолбег, биё ин давлату салтанатро ба мартабаи рафеътар аз гузашта иртио дием» [10, с.366]. абл аз гирифтани тасмим ва интихоби укумати мутлаа чунин гуфт:

«Ман иштибо кардам, ки ба талид аз падарам Абдулмаид хостам бо ташвиу тариб ва аз тарии ниодои либерал дар кишвар ислоот кунам. Ман пой ойи аддам Султон Мамуд хоам гузошт. амчун ман ам акнун дармеёбам, ки тано бо аъмоли ару зр аст, ки метавонам мардумро ба аракат дароварам, ки Худованд имоят аз ононро бар ман таъвиз кардааст» [10, с.367]. Маркази тасмимгириои минбаъда аз малису шроо ва мушовара ба асри султон кчид. Аммо ин тадбир низ кор ба ое набурд ва суути Усмониро наздиктар кард .

Омили шашум, шикасти даъвати исломгароии Султон Абдуламид ба шумор мерафт. Зеро султон саъй дошт аз тарии эёи арзишо ва суннатои тамаддуни ислом умри салтанат ё ба истилои турко хилофати Усмониро дароз кунад. Истифода аз эсоси мазабии мардум ва дар ин рия бархезондани оно дар муобили фишори «кишварои масе» кор ба ое набурд. удратои аврупо низ то ое нагузоштанд ин орзуи Султон Абдуламид таау ёбад, зеро дар он сурат уммати якпорчаи ислом метавонист барои ар яке аз кишварои аврупо дарди сар эод кунад. Бар асоси амин бовар буд, ки ба бедор кардани эсоси мардуми араб пардохта, оноро алайи Усмон ва сарварии турко шронданд .

Омили афтум дар шаклгирии пантуркизм вазъи печидаи итимо ва милл дар аламрави Усмон буд. Дар охири асри XIX нуфузи аолии Усмон (амро бо кулли вилоятои тобеи он чун Миср, Босния, Тунис ва айра) 40 миллион нафар буд. Турко камтар аз 10 дарсадро ташкил медоданд. 75 дарсади аол мусулмон ва 26 дарсад айримусулмон (асосан масе ва яуд) буданд. Овора шудани теъдоди зиёди мусулмон аз Балкан ба Истанбул ва баъзе масеиён ба Балкану дигар кишварои масе баёнгари бурони ами дар удуди империя буд. Омилои зикршуда дар ниоят даст ба дасти ам доданд ва ба тавлиди араёни пантуркизм мунар шуданд .

Пантуркизм мафуми зен ё субъектив дониста мешавад, яъне тано баёни хостаову орзуо буда, заминаи вое надорад. Ин як ормон аст, ки дар еч давраи таърих вууд надоштааст. Бар хилофи халои эронинажод, ки дар замони ахоманишо ё Сосониён вадати вое доштанд, турко ељ го натавонистаанд дар таркиби як империя ба ам оянд. Аз охири асри XIX бо «ранамоии» истеъмори аон, ки дар фикри барам задани иттиоду вадати кишварои мусулмон ва абл аз ама тазъифи раиби деринаи аврупоиён дар Шар – давлати Усмон, аракатое назири пантуркизм ва панарабизм шакл гирифтанд. Англисо, ки дар ави аонкушоиву тавсеабахшии империя буданд, мехостанд бо тарики арабо ва ангехтани руияи арабгаро оноро бар зидди Усмон бишронанд. Дар айни ол туркоро амчун нажоди бартар ва сарвари амаи мусулмонон такаббуру гарданкаш биёмзанд ва ин аъмоли сиёро ба шиори «турко мояи иттиоду амбастагї дар дохили уммати ислом астанд», таау мебахшиданд .

Нашаи англисо бо тарики туркои дигар дар минтааи Осиёи Марказ эоди як сипаре бар зидди кишваркушоиои Русия буд, ки ба саради индустон наздик мешуд .

Аммо набояд фаромш кард, ки арчанд пантуркизм баъзе манофеи Русияро тадид мекард, вале чун ин аракат як чизи айривое ва имконнопазир буд, русо низ дар сиёсатои худ гое онро ташви мекарданд. Аз умла, пас аз тасарруфи Осиёи Миёна аз ониби Русияи подшо ва минбаъд пирзии инилобиён, мустамликадорони русу болшевик барои коиш додани нуфузи фаранги ислом дар ин минтаа аз густариши                                                              Султони давлати Усмон байни солои 1839-1861 12    забони форс (тоик) илавгир карданд ва то тавонистанд забони турк (узбек)-ро густариш доданд. Академик Муаммадон Шакур ин воеиятро бо истилои «пантуркизми болшавик» ва «инилоби болшавикии пантуркист» баён кардааст [11, с.83, 104] .

Гуфта мешавад, ки олимони яудитабор низ дар поягузории идеологияи пантуркист наш гузоштаанд. Ин донишмандон фаъолиятоеро дар заминаи «кашфи» гузаштаи таърихии турко, тамаддунои оно дар Осиёи Марказ ва таъсири забону фаранги онон дар таърих ооз карданд. Аз умла, нависандагоне чун К. Леон (1841-1900), А. Вамбери (1832-1913) ва А.Л. Девид дар навиштаои худ туркоро бузургтарин хали Шар ва арбоби дигарон нишон дода, бештар кшидаанд бартарии нажод ва забонии туркоро собит созанд. Ин навиштаоро дигар донишмандон низ бовар карда, тавият бахшиданд .

амин тавр, эсосоти туркгаро тадриан миёни зиёиёни турк шакл гирифт .

Ормони турон ва фарзандони Тур будани турко амзамон дар осори тамоми «туркшиносон» талин гардид. атто дар охири асри XIX ва ибтидои арни XX дар ориентализми Аврупо шохае бо номи туркшинос (туркология) арзи аст кард. Аммо бештари ин даъвоо бар пояи асотиру ормонои айривое бунёд меёфт. Аз умла, яке аз шахсиятои маъруфи турк Карзиолу бар хилофи тамоми далоили таърих, забоншинос ва мардумшинос иддао кард, ки «Ин нукта, ки курдон аз амии иот турк астанд, воеияте аст равшану инкорнопазир, аммонанди он ки бигем ду зарби ду мешавад чаор». Донишманди машур Владимир Минорский дар замони худ навишта буд, ки «ар о ки пурсиши алнашудае дар заминаи фаранги авмои Шари бостон падид меояд, туркон бедиранг дасти худро амон о дароз мекунанд. Масоили илмии алнашудае дар заминаи фаранги авоми Шари бостон бештар барои аъли таърих ва тавеи маосиди идеологии пантуркизм фароам сохтааст. Ин «муаррихон» модо, порто ва атто курдоро низ турк донистаанд» [12, 21] .

Ин кшиши огоона турк илва додани авоми бостон бо ин адаф аном мегирифт, ки бар пояи он битавонад бо аъли узури таърих барои мардуми туркнажод, рўёи пантуркистии мавудияти «миллати воиди турк» дар густурае аз дарёи Сиё то уёнуси Оромро аз нигои таърих таве кунанд .

Яудиову англисо, амон тавре ки араборо ба бедории милл ва сарпеч аз фармони Усмон фаро мехонданд, худи туркоро барои як шудан даъват мекарданд [13, с.23-24]. Ба хотири султа бар аони араб мебоист нуфузи Усмон коиш дода шавад ва он то адди имкон заиф ё аз байн бурда шавад. Ба амин хотир, аврупоио ва хусусан яудио, ки дар ин кор манфиатдор буданд, дар миёни арабо бо нашри рзнома ба тарвии аоиди насиюналистии араб барои коиши нуфузи Усмон кшиданд. Дар амин давра буд, ки миёни худи турко афкори туркгаро ё пантуркист реша давонд. Ба турко гуфта мешуд, ки бояд аз даъвои укумат бар аони араб бароянд. Дар иваз, ба турко ваъда дода мешуд, ки бар авзаи азими аз Бари Адриатик то девори Чин, ки сарзамини туркост, укумат хоанд кард. Ин як навъ уброн ба ойи укумат бар кишварои араб тала мегардид .

А. Вамбери, ки заминаои аракати пантуркистиро фароам овард, чанд кореро дар ин замина аном дод. ба нафъи Британия ба дарбори давлати Усмон нуфуз ва сипас амчун сафири кишвари Усмон ба Осиёи Марказ сафар кард. А. Вамбери адаф дошт, ки бинобар таозои Британия, давлати Усмониро алайи империяи Русия тарик карда, барои заиф сохтани Русия пешниод кард, ки авму абилаои сершумори олтойзабон (туркзабон)-ро бояд аз ин кишвар удо ва ба Усмон мула кард. рйхати авоми туркро тартиб дод, ки шомили 33 тоифа мегашт. Дар китоби хеш А. Вамбери чунин тавсия медиад: «Хонадони Усмон бо вижагии дудмонии турк ва доштани пайвандои хешовандии забон, мазаб ва таърих метавонист бунёдгузори як имперотурии бузург аз савоили Адриатик то Чин бошад». Варорўдро хостгои турониён ва турониёнро ба туркон мансуб мекунад. Дар сафаргуфтаои худ, А. Вамбер ба вууди тоикон низ 13    ишораое дорад, ки муимтарини оно тарсуву беуръат номидани тоикон аст [14, с.218] .

Агар китоби А. Вамбери соли 1864 ба нашр расида бошад, соли дигар (1865) «Анумани Усмониёни нав» поягузор шуд. Яъне, нашри ин гуна осор ва таъсиси азобу гурои миллатгаро ба ам наздик буда, аз таъсиргузории он хабар медиад .

Дар китоби «Дастури забони турк» (Лондон, 1832), ки ба алами И.Л. Дэвид навишта шудааст, ба ифтихороти абл аз исломии турко дар заминаи фарангу унар, аз умла ановати забон ва гуногунии лааои турк ишора мешавад. Мустафо алолуддин Пошшои лаистониасл соли 1869 китобе навишта, туркоро адимтарин миллати аон ва мансуб ба ориёио ва туронио дониста, муул будани оноро рад кард .

амин тавр, фарзияи турониасл будани турко матра гардид .

Огоиои турко аз амтаборонашон ба оно урури бештар дод ва сарозер шудани муоирони турктаборе, ки аз марзои зери таъсири Русия омада, аз ситаму афои русо шиква мекарданд, низ дар рўияи эътирозии оно бетаъсир намемонд. Фаъолияти фарангии туркнажодои Русия, аз умла Исмоил аспиралї ё Гаспаринский дар миёни мусулмонони Русия ва Осиёи Миёна маъруф аст. бо нашри рзномаи «Тарумон» дар баробари миллатгароии рус вадати амаи туркзабоноро таъкид менамуд .

Дар авоили асри ХХ равшанфикрони бухоро (авонбухориёну чадидои тоик) низ ба кишвари Усмон сафар карда, зери таъсири ин идеологияи пантуркист арор мегиранд. Сабаби мазуби Усмон ва идеологияи он гардидани авонбухориёну адидо дар он буд, ки оно тасаллути империяи Русия ба кишвари худро мушоида карда, мехостанд ба истилои сиёсиву фарангии рус хотима дианд. Тано кишвари нисбатан ав дар аони ислом дар он рзо амин давлати Усмон буд. Кишварои араб дар хоби афлат, Эрони шиамазаб худ ниммустаъмараи Англия ва Русия ва мусулмонони инд низ гирифтори истеъмори англис буданд. Дар он замон (ва абл аз он давра низ) худшинос бар пояи нажоду хун барои равшанфикрону оммаи хали тоик бегона буд .

азорон сол мардуми тоик худро ба уммати мусулмон нисбат дода, худшиносии диниро абул дошт. Русо низ инро хуб медонистанд. Бесабаб набуд, ки дар ави анги аввали аон вате вазъ дар абаи анг хеле душвор гардид, мардуми мусулмони Осиёи Миёнаро на ба аба, балки ба аибго гусел карданд. Зеро русо мутмаин буданд, ки мусулмонони тоику ўзбек ва туркману азо алайи мусулмонони усмон ангидан намехоанд. Ин тадбири укумати подшо мунар ба иёми мардумии соли 1916 дар минтаа гашт, ки оозгари он мардуми шари Хуанд буданд. Иддае аз мусулмонони инд дар амин ват барои саркаш аз ангидан дар баробари Усмон аз ониби англисо тирборон шуданд. Яъне, бегонаг аз худшиносии милл (нажод) ва муим донистани амбастагии эътиод тано хосси мардуми Осиёи Миёна неву вижагии тамоми мусулмонони он замон будааст .

Соли 1889 донишёни мактаби пизишкии низом як гури пинониро таъсис медианд, ки дертар бар асоси он гури «Иттиод ва тара» (бо забони турк Ittihad ve Terakki) падид омад. Байни солои 1902-1906 амъияти «Туркони авон» арзи аст кард, ки тамоми аводиси минбаъдаи кишвар бо номи ин гур муртабит аст. Соли 1909 бо барканор кардани монеаи асос – Султон Абдуламиди исломгаро ро барои таауи ормони ягонагии туркои аон фароам омад. Гури туркои авон ануманои худро дар Аврупо баргузор карданд, ки арманио низ дар он фаъолияти густурда доштанд. Х .

Малумян – робари изби дашнако яке аз ин фаъолон ба шумор меомад. Бештари аъзоёни ин изб вобаста ба гурои массон буданд [5, с.156-179] .

Афсарони авоне, ки тасилдидаи мактабои навсохтаи Абдуламид буданд, бештар аз табааои поён буда, нисбат ба ашрофе, ки дар артишу сохтори идории Усмон кор мекарданд, нафрати беандоза доштанд [10, с.448-449]. Оно мехостанд бо роандозии як табаддулот ин «пироро» аз сана дур кунанд ва барои басичи неру ба идеологияи милл ва радикал ниёз доштанд, ки ин нашро ам туркгаро бар дўш гирифт. Коре, ки исломизми ботааммули абдуламид наметавонист иро кунад. Сарфи назар аз 14    фишорое ки султони исломгаро Султон Абдуламиди II нисбат ба авонтуркон раво медошт, тадриан дар рзномаои навтаъсис вожаи турк бо эсоси урур корбурд мешуд .

То ин дам агар вожаи араб аммаънои «саро ва биёбон» бошад, турк муродифи «одами сода» буд, ки ин маънои худро гум кард ва ойгузини мафуми «усмон» шуд .

Юсуф Очуро (1876-1933), ки дар Русия ба дунё омада буд, дар авон ба Истанбул омад ва дар мадрасаои Абдуламид тасили илм кард. Матолибе дар бораи туркои Русия навишт ва ба «Туркони авон» пайваст. Сипас ба Либия табъид шуд ва аз он о ба Париж рафту тасил кард ва пас аз бозгашт ба Русия осоре дар бораи турко навишт, ки он осор ба Усмон ам омада мабубият касб мекард. Пас аз инилоби авонтуркон дар соли 1908 ба Истанбул омад. Набояд фаромш кард, ки дар удуди Усмон калимаи турк то ин аводис бештар маънои манф дошт. Усмонио худро турк намедонистанд ва бар хилофи «турк», «усмон» маънои мутараме дошт. Дар Усмон масъалои зиёде буд, ки бештари оно роеъ ба турк маънои манф доштанд. Аз умла, «Тотор падарашро ам мефуршад», ё ин ки «Турк ба мази савор шудан бар асп худро бузург мепиндорад» .

«Турк дер мефамад» ва. Умуман, аир шумурдани турк дар аламрави Усмон маъмул буд [15, 5]. Ин абёти оон, ки чанд арн муаддам суруда шудаанд, то поёни укумати

Усмон аамияти худро гум накардаанд:

Гуфт ар ман ба муаскар бирасам, Нони туркон храм он хона махр .

Нони туркон махру бар сари хон Ба адаб нон хру туркона махр .

амон тавр, ки пантуркизм ормонои усмонизмро нафй кард, он тадриан исломизмро низ дар тангно арор дода, заминаои нуфузи андешаи дунявии арб ва динситезии бесобиаро дар замони Мустафо Камол Отатурк фароам овард. Соли 1905 фориуттасили академияи низом Мустафо Камол дар зодгоаш шари Салоник, дур аз пойтахт «Анумани Ватан»-ро таъсис дод. Салоник иртиботи наздик бо Аврупо дошта, дар шаклгирии андешаву салиаои мардуми он тамаддуни модерни Аврупо хеле нуфуз дошт ва барои тадбирои инилоб хеле муносиб буд. Созмони навтаъсис аз ониби сарватмандони нороз аз тартиботи мавуда имоят мешуд. Соли 1907 кунгураи дувуми «Туркои авон» дар Париж баргузор гардид, ки ба айр аз фаъолони турк миллатгароёни арман – дашнако низ дар он узв буданд .

Нуктаи дигаре, ки зикраш аз аамият хол нест, назари олимони турк перомуни зодгои Мустафо Камол Отатурк мебошад. Бар асоси ин таи, аолии шари Салоник, ки Мустафо Камол дар он мутаваллид шуда, бештар аз яудиён таркиб ёфта, аз умла баъзе аз ин яудио исломро абул мекунанд. Ино он яудиёне буданд, ки пас аз ронда шудан аз Испания дар соли 1492 дар аламрави Усмон маскун гаштанд. Соли 1666 яке аз яудиён бо даъвои пайамбар зуур карда, ноком гардид. Яудиён мабур шуданд, исломро абул кунанд. Яудиёни мусулмоншудаи ин шарро дунма мегуфтанд [13, с.23Дунма ба забони туркии усмон маънои «гаравандагон ё баргаштагон аз дин»-ро медиад. Муаиони аврупо низ ин назарро таъйид кардаанд. Бинобар фарзияи ин донишмандон, дунма бар дини оким (ислом) ба зоир имон оварда, дар ботин бар бисёре аз боварову ойинои деринаи худ пойбанд будаанд [10, с.450]. Пас аз он ки Мустафо Камол ба удрат расид, дар зери шиори давлати секулор, бо хушунати бесобиае ба онуну муаррароти ислом ва рўонияти мусулмон бархўрд кард. Дар ин бора таиоти бешумори олимони турку кишварои дигар гуво медианд .

Бори нахуст рафта-рафта корбурди вожаи турк бо навъе эсоси уруру ифтихор амро шуд ва батадри мафуми одами сода аз байн рафт. Сифати турк дар рзномао ойгузини мафуми усмон шуд. Номи Камол, Амад удатпошшо, Амад Мидат Афанд, Мизонч Мурод ва дигар нависандагони турк ба таърихи куани турко ишора карда, наши ин хал дар густариши ислом ва такомули тамаддуни аонро таъкид мекарданд [10, с. 446-447]. Аз солои 80-уми асри XIX сар карда, авонтуркон ба полоиши 15    забони турк аз калимаву ибораои арабию форс идом карданд. Бештари адибони ин давра талош мекарданд, бо забони содаи туркони Анатолия нависанд ва бад-ин васила дигарбора бар увияти туркии худ таъкид варзанд .

Як нуктаро набояд аз зен дур дорем, ки то асри XIX муаррихони усмон вате аз гузаштаи худ нал мекарданд, онро аз асри XI милод, яъне замоне ки пойи туркони салу ба сарзамини Осиёи Хурд боз шуд, шуръ мекарданд. Ин тарии таърихнависиро мо дар осори Номи Камол мушоида мекунем. Вале баъдтар турко сарнавишти худро бо Осиёи Марказ як дониста, ба собиаи дуртари турко ишора мекунанд .

Туркони авон чунон шефтаву тасхири зоири тамаддуни арб буданд, ки яке аз сарони ин аракат Абдулло удат ошкоро эълон карда буд, ки «тамаддуне уз тамаддуни Аврупо вууд надорад ва мо мабур астем гулу хори онро як о абул кунем». Ин пешвои аракати пантуркист мегуфт, ки агар ислом ба асли тара мухолиф бошад, онро ам бояд канор гузорем, зеро Аврупо моро барои ин дин намепазирад. Назири чунин суханон ба Мустафо Камол Отатурк ам нисбат дода шудааст. атто таассуф мехрад, ки чаро туркон низ масе нестанд!

Агар Султон Абдуламид бо ормони ифзи хилофат ва исломгаро шави укумат бар бахше аз аони ислом (Осиёи Хурд ва кишварои араб)-ро дар сар парварад, авонтуркон бо ормони Турон хостори вадати сиёсии аони турк буданд. Воеияти бебаси зуури пантуркизм ин аст, ки он бо пуштибонии пири истеъмори аон Англия (ва амкории яудиёну аврупоио, ки ар кадом манфиати худро доштанд) тарро ва амал шуда, эоди камарбанди пантуркистии оил метавонист аз густариши нуфузу тавсеаи арзии аламрави Русия ба самти ануб, бахусус мустаъмараои Англия дар индустон илавгир кунад. Таърих боро собит кардааст, ки ар идеологияе, ки бар асоси бартарии нажод ё мазаб поягузор шавад, рзе бар сари инсоният бадбахт хоад овард. Туркгароёни кишвари Усмон соли 1915 беш аз як миллион нафар арманиро атли ом карданд. Садо азор курди амтабори мо тоикон низ бар асари сиёсатои нажодпарастонаи пантуркистон кушта шуданд, садо азори дигар мабуран сарзамини хешро тарк гуфта ва ё зери сиёсатои «турксоз» ва инкори увияти таърих арор гирифтанд. Пас аз бекор шудани хилофати Усмон (соли 1923) афкори пантуркист солои тўлон дар умурии Туркия таблиу ташви мегашт .

амин тавр, аз он чи гуфта шуд метавон натиа гирифт, ки пажиш перомуни шаклгирии араёни пантуркизм дар шароити нави таърих, аз умла истилоли Тоикистон, афзудани хатарои трансмилл ва раванди аонишав аамияти бештар касб карда, ин мавзъ бояст, абл аз ама, бар асоси воеияти таърих ва бо назардошти манофеи милл таиу баррас гардад. Ормони таъсиси кишвари ягонаи турко анз аз миён нарафтааст. Дар аони имрз кшишое барои дар оянда фароам овардани замина барои иттиоди аони турк ба амал бароварда мешавад. Тадриан ба хатти ягонаи лотин гузаштани амаи кишварои турк яке аз ин заминао буда метавонад .

Озарбойон, Ўзбекистон ва Туркманистон ба ин хат гузашта, дар азоистон низ арор аст, то соли 2025 ин раванд ба аном расад .

Аммо барои таауи ин ормон монеао низ кам нестанд. Туркия бо Озарбойон бештарин наздик аз нигои забон ва марзиро дорад, вале ихтилофи мазабии ду кишвар намегузорад оно ба ам оянд. Гузашта аз ин, озарио иран турк нестанд ва элитаи сиёсии кишвар низ намехоад истилоли сиёсии худро урбони ормони хаёл созад. азоистону Ўзбекистон, Ўзбекистону Туркманистон, иризистону Ўзбекистон, азоистону иризистон, Туркманистону Озарбойон бар сари масоили сиёс ва итисод бо ам басое доранд, ки дар бисту пан соли истилол натавонистанд онро аллу фасл кунанд. Пантуркизм амон андоза, ки барои тоикон хатарзост, барои узбеко, иризо, азоо ва туркманои амсоя низ зиёновар аст, зеро он, абл аз ама, бар пояи сиёдату метарии туркои усмон (анатол) бар аони турк бунёд ёфта, меъёр арор додани забону фарангу андешаи туркои усмон мевари аслии он шумурда мешавад .

16    Дар давоми бист соли охир робитаи Туркия бо амсоякишвари мо Ўзбекистон бар сари як атор масоили сиёс ва фаранг тира гардида, анз то андозаи муайян бебуд наёфтааст. Робитаи Туркия бо иризистони амсоя низ бар сари баъзе масъалаои сиёс ба мушкил р ба р гардидааст. Дар Туркия давоми 20 соли охир шиорои ислом аз милл пуррангтар буда, укуматои исломгарои Арбакон (1996-1997) ва Ардуон (2003дар аони ислом аз мабубияти бештар бархўрдоранд, то дар аони туркзабон .

Кишварои туркзабони пасошрав дар лобалои исломгароии ишри миёнаи омеа ва исломситезии укуматои секулор гирифтор буда, майле ба самти укумати Ардуон надоранд. ассосу сиёс гаштани масъалаи хат сабаб шуд, ки укумати Русия отеона тасмим гирифта, эълон кунад, ки мухолифи лотин шудани алифбои халои туркзабони тотору боширду айра мебошад. Соли 2002 Думаи давлат онуне ба тасвиб расонд, ки имкони тайири алифбо дар аламрави Русияро номумкин месозад .

Робитаои Тоикистон бо Туркия бештар итисод буда, пас аз 20 соли фаъолияти пурранг литсейои турк ба литсейои тоик табдил дода шуданд. Дар давоми бист соли фаъолияти оно шоирону донишмандони тоик боро ба укумати умур барои бастани фаъолияти ин литсейо муроиат карданд. Тоикон вобаста ба воеаои ногувори солои 20-уми асри гузашта аз мафуми пантуркизм ва туркгаро хотираи хуш надоранд. Туркзабонои удуди Тоикистон аз нигои фаранг ва нажод бо Туркия амоанг ва майле надоранд. Ормонои наздикишавии мардуми форсизабон ва тарое назири ориёигаро, ки байни солои 1998-2008 укумати Тоикистон дунболагир мекард, дар солои охир фуркаш карда, атто ба сард гароидааст. Агар кишварои туркзабони пасошрав алифбои лотиниро интихоб карда бошанд, дар солои охири Шрав ва оози истилоли Тоикистон талошое барои баргаштан ба алифбои арабиасос сурат мегирифт, ки он низ ба боди фаромш супурда шуд. Дар чанд соли охир дар тано «азираи форсизабон» миёни турктаборон талош мешавад, ки атто аз номи таърих ва азорсолаи забон илавгир шавад. Мавзи пантуркизм ва сарнавишти тоикон таиоти вижа ва густурдаро таозо мекунад, ки аз доираи ин маола берун аст .

Дар шароити кунунии аони сармоядор наздикиву амбастагии авмои амтабор бояд бар асоси ифзи истилоли сиёсии кишваро, тамомияти арз, манофеи итисод, вижагиои фарангии ар миллат ба ро монда шавад. Аммо раванди аонишав асолати арзишои фарангиро адафи худ арор дода, дар ояндаи начандон дур метавонад зиёни уброннопазире ба бунёдои он ворид созад. Аз ин р, решаёб ва шинохти араёнои сад соли гузашта бар асоси воеияти таърих дар муайян кардани масири омеаи имрз, ки дар ростои манофеи милл бошад, зарур ва муфид дониста мешавад .

АДАБИЁТ

1. Луис Бернард. Зуури Туркияи навин / Луис Бернард; тарумаи М. Субон. –Терон, 1372 .

2. Ардуш Муаммадусайн Амир. Тааммуле бар масъалаи вадати ислом аз дер боз то дирз (бо такя бар унбиши Иттиоди ислом). –Терон, 1389 .

3. Лорд Кин Росс. уруни Усмон / Лорд Кин Росс, он Патрик Доглас; тарумаи Парвонаи Саттор. – Терон: Какашон, 1373 .

4. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран / В.Б. Луцкий. - М.: Наука, 1966 .

5. Исмоил Амад. Давлати Усмон аз итидор то инилол; тарумаи Расули аъфариён. –Терон, 1385 .

6. Назаров. Омолу афкори Саид амолиддини Афон /. Назаров. –Душанбе: Дониш, 1980 .

7. Муллоонов С. Хуросону Мовароуннар аз нигои аонгардон (бо таъкид бар сафарномаои аврупо) / С. Муллоонов, Б. Тоирниё. -Машад, 1394 .

8. Хотироти емфер – осуси англис дар мамолики ислом; тарумаи Мусини Муаййид. -Терон, 1376 .

9. Киракосян Н. Б. История партии «Дашнакцутюн» с 1890 г. по 1907 г./ Н. Б. Киракосян. -М., 1999 .

10. Шоу Стенфорд ай. Таърихи имперотурии Усмон ва Туркияи адид / Шоу Стенфорд ай, Шоу Езел Курал; мутарим Мамуд Рамазонзода. -Машад, 1370. –. 2 .

11. Муњаммадљони Шакурии Бухорої. Пантуркизм ва сарнавишти тољикон. –Душанбе: Адиб, 2010 .

12. Абдулло Муродалибеки Лангруд. Пантуркизм ва вадати миллии Эрон. –Терон: Самаранд, 1393 .

13. Мустафо Турон. Наши яуд дар Туркия (Нигариши кто бар фираи яудии дунма); тарумаи Мустафо Пурамин. (бе соли нашр) .

17   

14. Вамбери Г. История Бухары, или Трансоксании, с древнейших времен до настоящего времени/ Г .

Вамбери. –С-Петербург, 1873 .

15. Мафуми турк дар аламрави Усмон. Гирдоварии амидризо Мирзохон. -Терон, 1395 .

16. Новичев А.Д. История Турции. В 4-х томах. Том 4. Новое время / А.Д. Новичев. - Л.: Изд-во Ленинград .

ун-та, 1978 .

ШАРОИТИ ТАЪРИХЇ ВА ЗАМИНАОИ ЗУУРИ ПАНТУРКИЗМ

Пантуркизм дар асри гузашта яке аз араёнои муимми таъсиргузор дар Авруосиё буда, дар ин бора садо китобу азорон маола таълиф шудааст. Манобеи таърих ва осори таълифшуда дар ин замина гуво медианд, ки бар хилофи пиндори мо тоикон ин аракат тано бар зидди миллати мо набуда, бештар дар муобили пешрафтои низомии Русия дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ зуур кардааст .

укмронии султонои заифу танпарвар сабаб шуд, ки итидори пешини давлати Усмон аз байн равад .

Охирин султони тавонои Усмон Абдуламиди II, ки даъвои робарии тамоми мусулмононро дошт, бо такя бар шиорои исломгароии худ мехост аз раванди фурпошии империя илавгир кунад. Аммо дахолатои кишварои аврупо дар умури давлати Усмон, кшишои удоихоии халои тобеъ ва бахусус майлони удоихоии арабо, ки бо идояти аврупоио сурат мегирифт, дар дохили Усмон раванди туркгароиро тавлид кард. Бо ронамоии аврупоио ва махсусан элитаи сиёс ва фарангии яуд, ки аз замони Абдуламиди II ба сарзамини Фаластин чашм дхта буданд, мафили авонтуркон ба унбиши пантуркизм асос гузошт, ки дар равандои минбаъдаи давлати Усмон, умурии Туркия ва минтааи Осиё наши муассир гузошт. Пантуркизм дар тамоми марилаои асри ХХ яке аз унбишои таъсиргузор буда, ормонои он анз дар баъзе кишваро тарафдорони худро дорад. Пайравони ин аракат бо ифои наши манф дар аводиси солои 20-уми асри гузашта дар сарнавишти хали тоик низ таъсир гузоштаанд .

Калидвожао: пантуркизм, Давлати Усмон (Усмон), Русия, Англия, Осиё, Абдуламиди II, анг, турк, араб, яуд, арман .

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАНТЮРКИЗМА

Пантюркизм, являясь одним из важных и влиятельных движений в Евраазии в прошлом столетии, о котором было написано множество книг и статьей. Исторические источники и написанные произведения об этом движении свидетельствуют, что, вопреки нашим представлениям о том, что это движение направлено против нас, таджиков, в основном оно было направлено против продвижения Российской империи на Восток в конце XIX начале ХХ вв .

Долгое правление слабых правителей стало одной из причин распада Османской империи. Один из последних правителей Османской империи Абдулхамид II, который считал себя лидером мусульманских народов (халифом), опираясь на исламские ценности и девизы, старался остановить распад Османской империи. Однако вмешательство европейских стран в дела Османской империи, усиление сепаратистских тенденций подчиненных народов, особенно желание отделения арабов, с поддержкой европейцев стали причиной появления и усиления пантюркистских настроений. В период правления Абдулхамида II политическая элита еврейской диаспоры нацелелась и претендовала на территории Паластины, что в дальнейшем закладывало основу движения младотюрков и впоследствии пантюркизма, которые в дальнейшем оставили свои следы в судьбе Османской империи, Республики Турции и на большей территории Азии. Пантюркизм во всех этапах ХХ века, будучи влиятельным движением, был в центре внимание политиков и до сих пор имеет своих сторонников. Сторонники этого движения с коррыстными целями также повлияли на события 20-х годов прошлого века в истории таджикского народа .

Ключевые слова: пантюркизм, Османская империя (Оттоман), Россия, Англия, Азия, Абдулхамид II, война, турк, араб, еврей, армянин .

HISTORICAL BACKGROUND AND MANIFESTATIONS OF PAN-TURKISM

Pan-Turkism in the last century is one of the most important influential movement in Eurasia, featuring hundreds of books and thousands of articles.Historical sources and published books prove that in contrast to what we –Tajiks believe, this movement was not only against our nation, but more against the Russian military progress in the late 19th century and the beginning of the 20th century. The rule of weak and gannet Kings has led to break down of former Ottoman power .

Last powerful Ottoman Sultan Abdul Hamid II, who claimed the rule of the entire Muslim community, having relied on his Islamic policies intended to avoid the fall of the Soviet Union. But the European intervention in the affairs of Ottoman Empire, the separatist efforts of the subordinated nations, and especially the separatist Arab nation disturbances, which had been embroiled in Europe, has grounded and enhanced Turkism process within Ottoman State. With the guidance of Europeans, and especially the political and cultural elite, from the time of Abdul Hamid II who staredlook at the Palestinian land, the Turkish Youth association created the movement of Pan-Turkism, which played an impressive role in the further development of the Ottoman State, Republic of Turkey and the region of Asia. The Pan Turkism in all the phases of the twentieth century is one of the most influential moves, and it still has its supporters in some countries. The followers of this movement have also played a negative role in the events of 20s of last century, which affected the fate of the Tajik people .

Сведения об авторе: Сайфуллохи Муллоджон - Таджикский национальный университет, доктор исторических наук, доцент кафедры дреней и средневековой истории.Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки, 17. E-mail: saifullo7272@mail.ru Information about the author: Saifullohi Mullojon - Tajik National University, doctor of historical sciences, associate professor of the department of ancient and medieval history. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave, 17. E-mail: saifullo7272@mail.ru 18    УДК: 930.85 (55)

САЊМИ ХУНЁГАРОНИ ЭРОНИТАБОР ДАР РУШДИ ЊУНАРИ МУСИЌИИ

ХИЛОФАТИ АРАБ

  Расулиён Ќ. Р .

Донишгоњи миллии Тољикистон Њангоме ки арабњо Эронзаминро ишѓол намуданд, мардуми ин сарзамин аз њар лињоз, бахусус фарњанг нисбат ба истилогарон дар сатњи баланди тараќќиёт ќарор дошт .

Аз љумла, њунари хунёгарї дар дарбори Сосониён ба ављи аълои худ расида буд. Дар њоле ки мусиќии араб бисёр сода буд, ва баъд аз забти Эронзамин дар зери таъсири мусиќии аќвоми эронитабор дар мусиќии араб тањаввулоти бузурге рух дод .

Њанўз дар ањди халифањои хонадони Уммавиён, аз ќабили Язиди I (680-683), Валиди I (705-715), Умари II (717-720), Марвони II (744-750) њунари мусиќї аз рушди нисбие бархўрдор гардид. Баъди ба ќудрат расидани хонадони Аббосиён бо дасти Абўмуслими Хуросонї дар соли 750 наќши хунёгарони эронинажод дар саросари хилофат љойгоњи ба худ хосеро пайдо намуд. Дар њунари мусиќї сабку равияи иљроии љадид пайдо шуд, ки баъдан бо номи «муќаллид – ул – Аљамия», яъне муќаллидони мусиќии мардуми Аљам шуњрат пайдо намуд. Мубаллиѓони ин равия хунёгарони эронинажод Нашити Форсї (643Муњризи Форсї (651-715), Иброњим Моњони Мосулї (742-803), Исњоќї Мосулї (767 ё 771-850), Сулаймони Форс (620-710), Мансури Залзали Розї (721-791), Шањдаи Форс (650-710 ё 671-731) ва дигарон буданд, ки сарварии њавзањои эљодию иљроиро дар шањрњои Мосул, Димишќ, Басра, Баѓдод бар дўш доштанд. Онњо дар таќлид ба «Ромишсаро» - и Сосониён дар пойтахти хилофати Араб шањри Баѓдод «Фарњангсарои њунар», таъсис намуданд. Аз љониби хунёгарони эронинажод њамзамон дар шањрњои фавќуззикри ѓарби хилофат макотиби хосси бонувон таъсис ёфтанд. Дар ин марокизи њунарии хосси бонувон дар заминаи сабки иљроии «заноник»-и ањди Сосониён услуби сарояндагии махсус бо номи «тањнис» (нисвон – занон) дар либоси арабї ба њаёти мусиќї ворид ва пешкаши умум гардид. Тибќи таълифоти Ибни Хурдодбењ (820-912), Абулњасани Масъудї (ваф. 956), Абулфараљи Исфањонї (897-967) ва дигар сарчашмањо сабки «тањнис», пеш аз њама, аз мусиќии мардуми эронитабор сарчашма гирифта ва хонадони њунарманди Мосулиён (Иброњим Моњони Мосулї ва Исњоќи Мосулї) барои шуњрату эътибори хеш дар назди халифањои Аббосиён онро бо таѓйироти љузъї дар либоси арабї манзури онњо намудаанд [10, с.99] .

Сањм ва маќоми таърихии мусиќидонони эронинажодро метавон дар масоили бунёди пояи илмї, такмили рушди жанрњои шеърию мусиќї, равияњои устодонаи иљрої, тарбияи насли нави ромишгарон, таљдиду такмили сохти торию пардавии созњо, таълифи асарњои назарї, тарљумаю тафсири асарњои донишмандони Юнону Њинд ба таври возењу равшан мушоњида намуд. Чунончи, Соњиби Хинсир (611-675), ки ихтироъкори пардаи «хинсир»

дар сози борбат мебошад, шогирдонаш дар заминаи мусиќии тоисломии аќвоми эронитабор се шакл, жанри овозии иљроии «Насб», «Санод» ва «Њаљаз» - ро ба мусиќии хилофати Араб ворид намуданд. Њакими Водї (714-779) сабки нави иљроии «санъат-алавоил» - ро эљод намуд. Нашити Форсї (643-722), ки яке аз муассисони мактаби мусиќии шањри Мадина буд, дар заминаи маљмўи мусиќии касбии «Хусравонї»- и Борбад жанрњои шеърию мусиќии маросимии «равониш»-ро такмил дод ва Ибни Сурайё (670-726), Абўибоди Маъбад (673-764), Љамила (678-742) аз вай нозукињои мусиќї омўхтаанд .

Шањдаи Форсидухт (650-710) дар заминаи ќисматњои Авесто: «Готњо», Яштњо» ва «Ясно»

силсилаи сурудњо эљод намуд. Абулњасани Зарёб (811-863) ба мактаби мусиќии Андалус асос гузошт [11, с.227-281] .

Хунёгарони эронинажод, аз ќабили Абўусмон Саид ибни Мусаљљањ (680-757), Ибни Сурайё (670-726), Абдумалик ибни Ѓариз (682-754), Соњиби Хинсир (611-675) дар шањри Макка дастаи мусиќї ташкил намуданд, ки он ба ташаккули мусиќии араб дар зери таъсири њунари сарояндагию навозандагии аќвоми эронитабор асос гузошт. Хунёгароне чун Нашити Форсї (643-722), Муслим ибни Муњризи Форс (651-715), Юнуси Котиб (692ки аз пайравони анъанањои классикии Борбади Марвазї буданд, дар рушди жанрњои (шевањои) лирикї, марсия, ќањрамонї, асотирї наќши бориз гузоштаанд [ 3, с.10-11] .

Дар Хилофати Араб шуњрати Борбади Марвазї ва анъанањои эљодию иљроии ањди Сосониён бенињоят афзуд. Хунёгарони эронитабор бевосита таронањои ўро бидуни таѓйир ва зам намудани матн бо шевањои мухталиф месуруданд [10,с.197]. Сурудњои «Хусравонї»

- и Борбад дар пешрафти њунари хунёгарии ин давра наќши муњим доштанд. Сабку услуби иљрои сурудњои «Хусравонї» баъдан аз лињози ном агарчи таѓйир ёфта бошад њам, аммо 19    мизон, инъикоси воќеањо, рўњияи ситоишиашон бетаѓйир идома доштааст. Дар бораи таъсири њунари мусиќии аќвоми эронитабор, бахусус эљодиёти Борбади Марвазї ба њунари мусиќии аъроб дар сарчашмањои таърихї ва пажўњишњои илмии дар кишварњои мухталифи љањон баанљомрасида фикру аќидањои љолиб баён гаштаанд, ки бархе аз онњо чунинанд:

Абўусмон ибни Љоњиз (775-869): «Арабњо аз таснифоти Борбад низ ниёзмандии зиёд дошта ва аз он чи хонда, аз забон ба забон наќл шуда» [15, с.58] .

Абўюсуф Яќуб Исњоќи Киндї (790-874): «Арабњо дар мусиќї ихтирооти зиёд нанамуда. Чун ибтидо назди эшон ин њунар бениёз ва бисёр сода буда. Чун устоди мусиќї Борбад дар ин пеша камол ёфт, аз ў ањли араб хунар омўхт» [5, с.5-9] .

Абулфараљи Исфањонї (807-867): «Таснифоти Борбадро Мосулињо ба шеваи навин ва дар либоси арабї манзури халифањо карда ва ин силсила аз муќаллидони тавоною зубдаи Борбад буданд .

Дар ањди хулафои Аббосї таснифоти Борбад бисёр маъруф ва писандида буд, вале дар талќини устодони аѓонї ба ранги дигар љилва мекард. Гўянд, аз ў тавонотар ва комилтар устоде дар ин шеваи њунар набуда ва нашунида» [4, с.60] .

Абулњасани Маъудї (ваф.956): «Устодии ў (Борбади Марвазї) ба љое расид, ки ањли араб аз ў маърифату башорати мусиќї андўхт» [6, с.60] .

Азиз Шаъбонї: «Борбад чун оњангсоз, сароянда ва устоди тавонои созу овоз танњо дар мусиќии мардумони эронинасл шуњратвар набуда, балки мусиќии арабњо аз осораш сарчашма гирифта ва ин даъвї далели мављудияти наѓмаю сурудњояш дар мусиќии кунунии аъроб аст» [14, с.80] .

Доктор Абдурањмон Алї ал – Њољї: «Наќш ва таъсири мардумони эронинасл дар рушду инкишофи мусиќии классикии араб ва кишварњои маѓрибї (Тунис, Марокаш, Кордова, Севил) нињоят зиёд аст. Сарчашмањои классикии мусиќии арабї аз осори бузургтарин санъаткор, навозанда, оњангсоз ва сароянда, муассиси шаклу навъњои силсилавии мусиќї, ки имрўз ба номи маќомњо маъруф аст, Борбади Марвазист» [13, с.81] .

Аббос Азавї «Мусиќии ањди халифањои Аббосї, ки дар асоси мусиќии форсї тартиб ёфта буд ва роњбару сарвари ин мактаби овозхонї дар Баѓдод сулолаи Мосулињо будааст, онњо њама дастоварњояшонро ба ниёи бузургашон Борбади Марвазї нисбат дода ва ањли араб эшонро ба ин маънї муќаллидони аљамї гўён таънаю сарзаниш мекардаанд. Агарчи ањли араб бар њунари эшон хўрдагирї мекардаанд, вале созу овозашон дар дунёи араб чунон устувор ва маълум буд, ки ин анъана аз осори Борбад оѓоз ёфта ва ин таъсир на танњо дар амал, балки дар тањќиќи ин саноеъ дар зимни таснифоти ў нуќта, андешањои назарї баён кардаанд .

Он чи Форобї ва дигар нуќтадонони мусиќї дар тањќиќи созу овоз эљод карда ва мабдаю мазњари хулосањои назарии эшон дар пиромуни осори Борбад сурат гирифтааст [1, с.81-82] .

Ањмад Темур Пошо: «Борбад на танњо дар таърихи тамаддуни мардуми эронинажод ба сифати як фарди бузурги њунар эътибор дорад, балки сањм ва мавќеи ў дар тамаддуни араб дар њамин поя аст. Инро метавон аз номи таснифоти ў, ки бетаѓйир дар мусиќии арабї амал дорад, эњсос кард» [12, с.82] .

Е. Наубаэр: «Тарона ва навоњое, ки дар ањди Аббосиён садо медоданд, шаклан ва мазмунан ба мардумони эронинасл нисбат доштанд ва онро мутрибон дар либоси арабї љилвагар мекарданд, њатто ёде аз мусаннифи он – Борбад наменамуданд. Бино бар ахбори маъхазњо сулолаи Мосулињо (Иброњим, Исњоќ, Њаммод) ва дигарон, ки худашон эронинасл буданд, тарона ва навоњои Борбадро аз нав тарѓиб мекарданд ва ин шева дар асарњои минбаъд хеле равнаќ ёфтааст, шахсияти Борбад ва таснифоти ў дар мусиќии Аљаму Араб ба сифати тањкурсии ин бинои мунаќќашу муназзам хидмат кардааст» [7, с.66] .

Ал – Козим: «Мазњари мусиќии ањди халифањоро осори мусиќии Борбад ташкил дода ва Мосулињо (Иброњим, Исњоќ, Њаммод) ва дигарон, ки дар олами араб таъсисдињандагони Фарњангистони њунар будаанд, таснифоти ўро бисёр таќлид намуда ва пояи њунари хешро ба ин ниёи бузургворашон нисбат медоданд» [2, с. 80-81] .

Дар рушди њунари хунёгарии хилофати Араб занњои њунарманди эронитабор низ сањми болиѓ гузоштаанд. Аз миёни онњо метавон аз Нашити Форсї (643-722), Шањдаи Форсидухт (650-710 ё 671 – 731), Љамила (678-742), Иззатулмилод (687-751), Саломат (а. 7абоба (ваф.752), Булбула (ваф. 754), Олия ( ваф. 767), Оќила (ваф. 790), Шоњаки Розї (750-815), Атиќаи Хонанда (816-880), Тараб (ваф. 839), Фарида (ваф. 833), Мањбуба (ваф. 840), Муниса (ваф. 852) ва чанд тани дигар ном бурд .

20    Аз љониби донишмандони эронитабор доир ба риштаи њунари мусиќї чандин асари илмї эљод гардид, ки аз ин миќдор метавон аз «Китоб-ал – аѓонї – ал – Аљамия», «Китоб – ал –мухтор – ал – оѓонї – ал – Аљам ва – л- Араб», «Китоб – ал – мунтахабот – ал – оѓонї»

- и Ибни Масењо, Сабъ – ал – аѓонї» («Њафт тарона») – и Ибни Сурайё, «Китоб – ул – наѓам», «Китоб – ул – ќиён», («Китоб дар бораи бонувони хунёгар»), «Китоб – ал – маљаррад – ал – оѓонї», «Китоб фї – л – аѓонї» - и Юнуси Котиб, «Китоб – ул – восиќ», «Китоб – ул – роиќ» - и Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Абдуллоњ, «Китоб – ал – аѓонї Иброњим – ал - Мосулї» -и Иброњими Мосулї, «Китоб – ул – ќиён» («Китоб дар бораи бонувон»), «Китоб – ул – наѓам ва шеър», «Китоб – ул – танбурин», «Китоб – ул – ахбор – ул-насб», «Китоб – ул – ахбор – ул – эњсон», «Китоб – ул – ахбор – ул – њавас», «Китоб – ул

– ахбор – ул – уќул» - и Исњоќи Мосилї .

Ибни Надим дар китоби «Ал – фењрист»-аш аз чунин китобхои Исњоќи Мосулї ном бурдааст: «Китоб – ул – оѓони –ал кабир», «Китоб – ул – оѓони Маъбад», «Китоб – ул – ахбор – ул - муѓанин,» «Китоб ул – ахбор – ул - Тувайс», «Китоб – ул-ахбор – ул – Саъид ибн Мисљоњ», «Китоб – ул – ахбор Муњаммад ибн Ойиша», «Китоб – ул – раќс в – ал – зуфан», «Китоб – ул – наѓам в – ал - иќоъ», «Китоб – ул – ќиён – ал – Њиљоз», «Китоб – ул – ќиён», «Китоб – ул – ахбор Маъбад ва Ибн Зарењ» [9, с.104]. «Китоб – ал – мунтахаб – ал – оѓонї» («Мунтахаби сурудњо») – и Ибни Љомеъ, «Китоб – ул - тараннум» - и Зарёби Форсї, «Китоб – ул – ѓино – ул-Иброњим», «Китоб – ул – ахбор – ул – Убайдуллоњ Ибни Ќайс» - и Њамиди Мосулї. «Китоб – ул - наѓам ва иќоъ» («Китоби сурудњо ва зарбњои мусиќї»), «Китоб – ут – тараннум» -и Абулаюби Надимї, «Китоб – ул – иќоот – ут – таѓания», «Китоб – ул – маърифат – ул мусиќї – аш – шеър», «Китоб – ул – мусиќї», «Китоб – ут – тараннум ул – аѓонї» - и Ањмад ибни Рабењї, «Китоб – ул – аѓонї юл – Аљамия», «Китоб – ул –ѓино ва – л –иќоъ» - и Алї ибни Њошими Исфањонї, «Китоб фї – л

– љумал – ил – мусиќї»- и Муњаммад Закариёи Розї, «Тариќ – ул – ќадима», «Китоб – ул – мадњал – ус-синот – ул – мусиќї», «Китоб – ул – иќоат», «Китоб – ал – маърифат – ал – мусиќї», «Китоб – ул – тараннум», «Китоб – ул – мадњал – ил – илм – ал – мусиќї», «Китоб

– ул – мусиќї ва – ш- шеър», «Китоб – ул – мусиќї – ис – саѓир», «Китоб – ул – мусиќї – ил

– кабир» - и Абулаббоси Сарахсї, «Китоб – ал – мусиќї – ал – кабир», «ал – Мадхал – ас – синоат – ал мусиќї» -и Абўнасри Форобї, «Китоб – ул – ахбор – ил – ќиён», «Китоб – ул – ѓилмон – муѓаннин», «Китоб – ут – танбури», «Китоб – ун – нудамо» - и Алии Бармакї, «Китоб – ул – муљаррад – ал – аѓонї», «Рисола фї – н – наѓам», «Китоб – ул – ахбор – ил – ќиён», «Китоб – ул – муѓаннин», «Китоб – ул – аѓонї»– и Абулфараљи Исфањонї (дар 21 љилд), «Китоб – ул – иќоот – ут – таѓанния», «Китоб –ул – маърифат – ул – мусиќї – аш – шеър», «Китоб – ул – мусиќї», «Китоб – ут – тараннум – ул – ѓино»- и Ањмад ибни Муњаммад ибни Муњаммади Рабењї, «Китоб мусиќї ас - ра – с – Сосония», «Китоб – ул – мадхал илм – ал – мусиќї», «Китоб –ул – мусиќї – ас – саѓир», «Китоб – ул – мусиќї – ал – кабир» - и Ањмад ибни Муњаммад ибни Марвони Сарахсї, «Китоб – ул – ќиён Иброњим», «Китоб – ал – ахбор – ал – нудамо» -и Њаммоди Мосулї, «Китоб – ул – муѓаннин», «Китоб

– ул – танбурин» - и Њасан ибни Мўсо, «Китоб – ул – мусиќї», «Китоб – ул – мунтахабот – ил – аѓонї» - и Амр ибни Банно, боби 8-уми китоби «Мафотил – ул – улум» - и Муњаммад ибни Юсуфи Хоразмї, «Китоб – ул – одоб – ул – ѓино», «Китоб фї наѓма» - и Абўтайиби Тоњир ва ѓайра ном бурд .

Таъсири хунёгарони эронинажод дар мусиќии араб то ба љое жарф аст, ки номи 30 маќом аз 52 маќоми маъмул дар кишварњои Миср, Сурия ва Лубнон дар байни маќомњои маъмул дар Эронзамин низ дида мешавад, аз ќабили «Дилкаш», «Ховарон», «Рост», «Моњур», «Шўр», «Сабо», «Ушшоќ», «Исфањон», « Аљам», «Шањноз», «Сегоњ», «Чањоргоњ», «Хурдї», «Зангула», «Мўя», «Нањованд» ва ѓайра [8, с.798] .

Дувоздањ маќоми дигар аз маќомњои маъмул дар Миср номњои форсї – тољикї доранд ва ё аз муштаќоти форсї њастанд. Инњо якгоњ, шавќафзо, фарањнок, писандида, сунбула, нањованд, дилнишин, гулзор, боботоњир, сўзнок ва ѓайра мебошанд. Аз 12 маќоми маъмул дар Ироќ, ки дар Миср маъмул нестанд, номи 9 маќом дар оњангњои эронї дида мешаванд, ки инњо «Даштї», «Мансурї», «Шуштарї», «Афшор», «Њумоюн», «Зерафканд» ва дигарон мебошанд. Аз 15 маќоми маъмул дар Ироќ, ки дар Миср низ маъмуланд, номи 8 маќом дар оњангњои эронї дида мешаванд, аз ќабили «Бастї», «Њиљоз», «Аљам», маснавї ва ѓайра. Њамчунин, аз 17 маќоми маъмул дар Марокаш ва Тунис, ки дар Миср низ маъмуланд, номи 10 маќом дар оњангњои эронї дида мешаванд, ки инњо «Рост», «Чањоргоњ», «Моњур», «Сегоњ», «Исфањон», «Њиљоз», «Ироќ» ва дигарњо мебошанд .

Омўзиш ва мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтани масоили наќши њунармандон ва донишмандони эронитабори риштаи мусиќї касро ба чунин натиљагирї мерасонад:

21    1.Њангоме ки арабњо Эронзаминро истило намуданд, аз њар љињат, минљумла аз лињози њунари мусиќї низ нисбат ба аќвоми эронитабор дар дараљаи паст ќарор доштанд .

2. Баръакси арабњо аќвоми эронитабор дар ањди Сосониён соњиби фарњангу тамаддуни пешрафта, аз љумла њунари мусиќии воло буданд .

3. Аз ин лињоз хунёгарони эронитабор дар ташаккул ва такомули мусиќии ањди хилофати Уммавиён ва Аббосиён, ки бо дасти Абумуслими Хуросонї ба ќудрат расида буданд, наќши бисёр муњим бозидаанд .

4. Дар баробари таъсиси макотиби мусиќї њам барои мардњо ва њам барои занон, њамчунин «Фарњангистони мусиќї» дар шањри Баѓдод, донишмандони эронитабор доир ба њунари мусиќї, аз ќабили сарояндагию навозандагї як силсила асарњои илмї эљод намуда ва ба њайси поягузорони њунари мусиќии хилофати Араб шинохта шудаанд .

5. Таъсири њунари мусиќии аќвоми эронитабор дар мусиќии араб то љое жарф аст, ки то ба имрўз аз 52 маќоми маъмули мусиќї дар кишварњои Миср, Сурия, Лубнон, Ироќ ва ѓайра 30 маќом номњои форсї – тољикї доранд .

АДАБИЁТ

1. Азавї А. Ал – мусиќї ал – Ироќия фї ањл – ал муѓул в – ал-туркман // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С .

81 – 82 .

2. Ал – Козим. Ал – ислоњ – ал – мусиќия // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 80 – 81 .

3. Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 10 .

4. Исфањонї А. Китоб – ал –аѓонї // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С 60 .

5. Киндї А. Рисола фї – ал – лањун в – ал – наѓам // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 59 .

6. Масъудї А. Муруљ – уз – зањаб ва маъодин – ал – љавњар // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 60 .

7. Наубаер Е. Мусиќї дар ањди Аббосиён // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 66 .

8. Найрнурї А. Сањми арзишманди Эрон дар фарњанги љањон. – Тењрон, 1996. – С 798 .

9. Раджабов А. К истории развития музыкальной жизни Мовераннахра и Хорасана YII – YIII вв. // Хорезм и Мухаммад ал – Хорезми в мировой истории и культуре / А. Раджабов. – Душанбе, 1983. – С. 104 .

10. Раљабов А. Эљод ва иљрои мусиќї дар садањои IY – YII / А. Раљабов. – Душанбе, 2011. – С. 99 .

11. Раљабов А. Фарњанги мусиќии форсии тољикї дар ањди забти араб ва наќши он дар тамаддуни љањонї // Сањми тољикон ва форсизабонон дар тамаддуни љањонї: дирўз ва имрўз / А. Раљабов. – Душанбе, 2002. – С. 279 – 281 .

12. Темурпошо А. Ал – мусиќї в – ал ѓиноъанд – ал-араб //Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 82 .

13. Њаљї А. Торих – ул – мусиќї ал – Андалус // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 81 .

14. Шаъбонї А. Шиносоии мусиќии Эрон. – Шероз, 1971. – С. 48 .

15. Љоњиз А. Китоб – ал – тољ. // Борбаднома. –Душанбе, 1989. –С.58 .

САЊМИ ХУНЁГАРОНИ ЭРОНИТАБОР ДАР РУШДИ ЊУНАРИ МУСИЌИИ ХИЛОФАТИ АРАБ 

Сањм ва маќоми таърихии мусиќидонони эронинажодро метавон дар масоили бунёди пояи илмї, такмили рушди жанрњои шеърию мусиќї, равияњои устодонаи иљрої, тарбияи насли нави ромишгарон, таљдиду такмили сохти торию пардавии созњо, таълифи асарњои назарї, тарљумаю тафсири асарњои донишмандони Юнону Њинд ба таври возењу равшан мушоњида намуд. Омўзиш ва мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтани масоили наќши њунармандон ва донишмандони эронитабори риштаи мусиќї касро ба чунин натиљагирї мерасонад:

1.Њангоме, ки арабњо Эронзаминро истило намуданд, аз њар љињат,минљумла аз лињози њунари мусиќї низ нисбат ба аќвоми эронитабор дар дараљаи паст ќарор доштанд .

2. Баръакси арабњо аќвоми эронитабор дар ањди Сосониён соњиби фарњангу тамаддуни пешрафта, аз љумла њунари мусиќии воло буданд .

3. Аз ин лињоз хунёгарони эронитабор дар ташаккул ва такомули мусиќии ањди хилофати Умавиён, ва халифањои Аббосиён, ки бо дасти Абумуслими Хуросонї ба ќудрат расида буданд, наќши бисёр муњим бозидаанд .

4. Дар баробари таъсиси макотиби мусиќї њам барои мардњо ва њам барои занон, њамчунин «Фарњангистони мусиќї» дар шањри Баѓдод, донишмандони эронитабор доир ба њунари мусиќї аз ќабили сарояндагию навозандагї як силсила асарњои илмї эљод намуда ва ба њайси поягузорони њунари мусиќии хилофати Араб шинохта шудаанд .

5. Таъсири њунари мусиќии аќвоми эронитабор дар мусиќии араб то љое жарф аст, ки то ба имрўз аз 52 маќоми маъмули мусиќї дар кишварњои Миср, Сурия, Лубнон, Ироќ ва ѓайра 30 маќом номњои форсї – тољикї доранд .

Калидвожањо: Хилофати Араб, Сосониён, мусиќї, њунар, эронитабор, маќом, оњанг, Уммавиён, Аббосиён, мактаби мусиќї .

ВКЛАД ПЕРСИДСКИХ МУЗЫКАНТОВ В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА АРАБСКОГО

ХАЛИФАТА

Вклад и историческое положение персидских музыковедов в процессе взаимодействия арабов и завоеванных ими народов можно наблюдать на примере основания столпа науки, усовершенствования и развития поэтических и музыкальных жанров, стиля музыкальных исполнителей, воспитания нового поколения музыкантов, восстановления и совершенствования струнных инструментов, их тонов и ладов, написания теоретических произведений, перевода и толкования произведений греческих и индийских ученых. Изучение и исследование роли персидских ученых и музыковедов в развитии музыкального искусства приводит к таким выводам:

1.Когда арабы завоевали Персию, они не обладали такой богатой культурой, особенно музыкальной культурой, как у персов .

22   

2. Напротив арабов персоязычные народы в период правления династии Сасанидов имели развитую цивилизацию и культуру .

3. Поэтому, персоязычные музыканты сыграли важную роль в формировании и усовершенствовании музыкального искусства периода правления Омейядов и Аббасидских халифов, которые пришли к власти благодаря Абу Муслиму Хорасани .

4. На равне с образованием музыкальных школ и для женщин и для мужчин, а также «Культурного центра»

в городе Багдаде, персоязычные ученые сочинили целый ряд научных трудов относительно музыкального искусства и признаны как его основатели в Арабском Халифате .

5. Влияние музыкального искусства персоязычных народов на арабскую музыку так велика и глубока, что до сегодняшнего дня из 52 распространенных музыкальных макамов в таких арабских странах как Египет, Сирия, Ливия и Ирак 30 макамаов имеют персидско-таджикское название .

Ключевые слова: Арабский Халифат, Сасаниды, музыка, искусство, персидские музыканты, макам, мелодия, Омейяды, Аббасиды, музыкальная школа .

CONTRIBUTION OF PERSIAN MUSICIANS TO THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL ART

OF ARAB HALIFT

The contribution and historical position of Persian musicologists in the process of interaction between the Arabs and the peoples they conquered can be seen on the basis of the foundation of the pillar of science, the improvement and development of poetic and musical genres, the style of musical performers, the education of the new generation of musicians, the restoration and improvement of stringed instruments, their tones and frets, writing theoretical works, translating and interpreting the works of Greek and Indian scholars. The study and study of the role of Persian scholars and

musicologists in the development of musical art leads to the following conclusions:

1. When the Arabs conquered Persia, they did not have such a rich culture, especially musical culture, like the Persians .

2. Opposite the Arabs, Persian-speaking peoples under the Sassanid dynasty had a developed civilization and culture .

3. Therefore, Persian-speaking musicians played an important role in the formation and improvement of the musical art of the period of the Umayyad and Abbasid caliphs, who came to power thanks to Abu Muslim Khorasani .

4. Equal to the education of music schools for both women and men, as well as the “Cultural Center” in the city of Baghdad, Persian-speaking scholars composed a number of scientific works on musical art and are recognized as its founders in the Arab Caliphate .

5. The influence of the musical art of Persian-speaking peoples on Arabic music is so great and deep that, to this day, of the 52 common music makams in Arab countries such as Egypt, Syria, Libya and Iraq, 30 makamams have a Persian-Tajik name .

Keywords: Arabian Caliphate, Sassanids, music, art, Persian musicians, poppies, melody, Umayyads, Abbasids, music school .

Сведения об авторе: Расулиён К. – Таджикский национальный университет, доктор исторических наук, профессор. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 904887177 .

Information about the author: Rasuliyon K. - Tajik National University, Doctor of Historical Sciences, Professor .

Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 904887177 .

–  –  –

Њар фарди љомеа мувофиќи кору номи худ дар сањифаи таърих сабт ёфта, дар дили мардум маскан мегирад. Академик Бобољон Fафуров (1909-1977) аз зумраи шахсони бузургест, ки дар таърихи кишвари азизаш ба ќалби халќи мањбубаш бо хизматњои арзанда абадї љой гирифтааст. Хориљиён низ Бобољон Ѓафуровро њурмату эњтироми зиёд менамоянд. Номи ў дар тамоми мамлакатњои дунё, махсусан дар Њиндустон азизу муътабар аст. Ин аллома нисбат ба халќи њинд як њисси дўстии хос ва таваљљуњи самимї дошта, бо фаъолияти љамъиятию илмиаш тавонистааст, риштањои дўстии халќњои шўравї, аз љумла тољиконро бо мардуми Њиндустон боз њам мустањкам намояд .

Бобољон Ѓафуров борњо ба ин мамлакати пурасрор сафар карда, дар љаласаю кунгурањои байналмилалї иштирок намудааст. Чунончи, дар конгресси XXVI ховаршиносони дунё, ки моњи январи соли 1964 дар Дењли баргузор гардид, мавсуф бо ду маърўза – «Равобити таърихии Осиёи Миёна бо мамлакатњои Шарќи Араб» ва «Хусусиятњои инќилоби фарњангї дар Осиёи Миёнаи шўравї» баромад карда, сазовори бањои баланди њозирин гардид. Моњи феврали соли 1969 дар Дењли конференсияи байналмилалии ЮНЕСКО тањти унвони «Осиёи Марказї: њаракати халќњо ва ѓояњо аз ањди ќадим то рўзњои мо» баргузор гашт, ки дар он Б. Ѓафуров роњбарии њайати шарќшиносони шўравиро ба уњда дошт. Дар ин њамоиши илмї олими тољик бо маърўзаи 23    «Таъсири Њиндустон ба инкишофи афкори љамъиятии халќњои Осиёи Миёна» баромад кард. Сипас, худи њамон сол Б. Ѓафуров дар конференсияе, ки ба 100-солагии вафоти Мирзо Асадулло Ѓолиб љињати поси хотири ин шоири бузурги форсизабони Њиндустон дар шањри Дењли гузаронида шуд, иштирок ва суханронї намуд. Мои марти соли 1972 дар пойтахти Њиндустон њамоиши байналмилал тати унвони «Империализм, истилолият ва дигаргуниои итимо дар аони имрза» барпо шуд, ки дар он академик Б. Ѓафуров оид ба масъалаи табиати итимоию итисодии неоколониализм маърўза ироа намуд .

Бобољон Fафуров дар ваќти сарварии Институти шарќшиносии Академияи илмои ИЉШС-ро ба уњда доштан, ба асарњои доир ба Иттифоќи Шўравї ва махсусан ба Осиёи Миёна бахшидашудаи олимони њинд таваљљуњи хосса дошт. Соли 1970 нашриёти «Прогресс»-и Москва китоби Девандра Каушик «Осиёи Миёна дар марњилаи замони нав»ро аз чоп баровард. Пас, аз он ду китоби дигари ба Осиёи Миёна бахшидаи вай, яке ба номи «Осиёи Миёна дар давраи сотсиализм» ва дигаре «Алоќањои таърихї, маданї ва иќтисодии байни Њиндустон ва Осиёи Шўравї» ба табъ мерасанд. Б. Fафуров бо китобњои Девандра Каушик шинос шуда, ба онњо бањои баланд медињад .

Бисёр ходимони машњури давлат ва маданияту фарњанги Њиндустон чун Љавоњирлол Нењру, Индира Ганди, Кумар Менон, Зокир Њусайн, Нурул Њасан ва дигарон бо Бобољон Ѓафуров пайванди дўстї доштанд. Ин фарзанди фарзонаи тољик махсусан ба ходими барљастаи давлатї, сарвазири Њиндустон Љ. Нењру эњтироми хос дошт, зеро ў дар баробари арбоби давлатию љамъиятї будан, инчунин яке аз муаррихони барљаста ба њисоб мерафт. Ба таъбири духтараш Индира Ганди «доираи дониш ва љањонбинии Љавоњирлол Нењру нињоят доманадору чуќур буда, хусусияти хосси он шавќу раѓбати бепоён ва эњтироми бузург доштан ба таърих буд» [2, с.391] .

Бо кумак ва ташаббуси Б. Ѓафуров соли 1975 аз тарафи нашриёти «Прогресс» китоби машњури Љ. Нењру «Взгляд на всемирную историю» («Назаре ба таърихи умумиљањонї») дар се љилд ба забони русї чоп гардид. Ин асар дар донистани таърих, дар бобати мустањкам кардани дўстию њамкории халќњо ањамияти калон дорад. Дар ин љо ќайдњои академик Б. Ѓафуров доир ба маќому мавќеи Љ. Нењру дар ин љабња бамаврид аст: «Ин ходими барљастаи давлатї ва сиёсї, муаррихи боистеъдод ва публитсисти шуълаварро дар мамлакати мо хуб медонанд ва ќадр мекунанд. Одамони шўравї њамеша аз маќсадњои наљибу ватандўстии Нењру, ки бањри хушбахтию бењбудии халќњо мубориза мебурд, ба ваљд меомаданд» [3, с.17] .

27 майи соли 1964 Љавоњирлол Нењру аз олам даргузашт ва Б. Ѓафуров њамоно дар рўзномаи «Литературная газета» аз 30 май њамдардии халќи шўравї ва олимони онро ба халќи њинд изњор кард .

Бобољон Ѓафуров бо духтари Љ. Нењру Индира Ганди низ риштаи дўстї дошт. Дар яке аз сафарњояш ба Њиндустон ўро сарвазири мамлакат Индира Ганди пазирої мекунад .

Њангоми мулоќот И. Ганди ба Б. Ѓафуров гуфтааст, ки яке аз нашриётњои СССР маљмўаи асару маќолањо ва мусоњибањояшро ба чоп њозир карданист. Сарвазири Њиндустон аз академик Б. Ѓафуров хоњиш мекунад, ки мушовири илмии њамин маљмўа шавад ва соли 1975 маљмўаи осори Индира Ганди тањти унвони «Статьи, речи, интервью» («Маќолањо, нутќњо, мусоњибањо») ба забони русї ба табъ расид. Дар пешгуфтори китоб Индира Ганди навиштааст: «Њиндустон ва Иттињоди Шўравї ба ќатори кишварњои калонтарини љањон дохил мешаванд ва хеле хуб аст, ки онњо маќсадњои ягона доранд. Бигузор њамеша байни давлатњои мо њамфикрї њукмрон бошад. Ман боварї дорам, маљмўаи мазкур, ки нашри он тањти роњбарии олими баѓоят барљастаи шўравї академик Бобољон Ѓафуров сурат гирифтааст, ба халќи шўравї дар донистани вазифањои асосии мо дар љанбаи рушди иќтисодию иљтимої кумак хоњад расонд» [2, с. 4] .

Бо саъю кўшиш ва дастгирии њамаљонибаи Бобољон Ѓафуров бисёр тадќиќотњои олимони Њиндустон дар кишвари мо дастраси умум гардиданд. Ќисмати зиёди ин асарњо зери тањрири ин олими муътабар ва ё бо сарсухани ў ба чоп расидаанд. Чунончи, дар зери тањрири ў дар Москва соли 1963 рисолаи Њумоюн Кабир «Культура Индии» («Маданияти Њиндустон»), њамчунин бо пешгуфтори эшон соли 1972 маљмўаи шеърњои Мирзо Асадулло Ѓолиб ва соли 1974 асари мусаввири машњур Н.К. Рерих «Олтой – Њимолой» ба табъ расиданд. Олими барљастаи тољик, дўсти бузурги халќи њинд, академик Бобољон Fафуров аз он мефахрид ва меболид, ки Амир Хусрави Дењлавї дар ташаккули адабиёти форсу тоик дар сарзамини Њинд хидмати бузург кардааст. Мањз бо ташаббус ва иќдоми неки Б. Fафуров дар назди ЮНЕСКО масъала гузошта шуд, ки соли 1975 љашни афтсадсолагии Амир Хусрави Дењлавї ботантана ќайд карда шавад. Бо кўшиши 24    академик Бобољон Fафуров соли 1975 инсонияти тараќќипарвари љањон 700-солагии «Саъдии Њиндустон» - Амир Хусрави Дењлавиро љашн гирифтанд ва ба ин восита бори дигар хотираи шоири тавонои тољикзабони Њиндустонро пос доштанд ва худи амон сол дар яке аз нашриётои бонуфузи Москва бо сарсухани Бобоон Fафуров китоби Амир Хусрави Дењлавї «Њашт бињишт» ба табъ расид .

Бобољон Ѓафуров оид ба сиёсати сулњдўстонаи Њиндустон дар миќёси байналмилалї, дўстию њамкории халќњои шўравию њинд, равобити фарњангии ин ду кишвар як силсила маќолањо, аз ќабили «Рўњи Бандунг барњаёт аст ва зафар мекунад», «Ѓалабаи принсипњои иродаи нек», «Ѓояњои Бандунг ва замони мо», «СССР – Њиндустон: бо роњи дўстї»

офаридааст [4, с.21].  Академик Б. Ѓафуров ба масъалањои робитањои фарњангии њинду тољик эътибори махсус медод. Сањми ў дар тадќиќи равобити њинду шўравї ва алоќањои таърихии Њиндустон бо халќњои Осиёи Миёна чи дар айёми ќадима ва чи дар замони њозира бузург аст. Дар шоњасари Б. Ѓафуров «Тољикон» масъалањои мураккаб ва муњимтарини ба мардуми њинд алоќаманд, аз ќабили љавњари этникї ва лингвистии ќабилањои ќадими Осиёи Миёна, Њиндустони Шимолї ва Афѓонистону Эрон, пайдоиши ориёиён, ташаккули оинњои Зардушт, Буддо, проблемаи Кўшониён ва хронологияи онњо, омезиш ва таъсири мутаќобилаи тамаддуни халќњои Осиёи Миёна, Њинд, Эрон, Афѓонистон ва Юнон мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд .

Халќи њинд дар симои академик Бобољон Ѓафуров на танњо олими номдори Шарќ, балки дўсти бузурги халќи худро дидааст. Б. Ѓафуров соли 1968 сазовори Љоизаи байналмилалии ба номи Љавоњирлол Нењру шуд, ки аз басо шуњратманду арљманд гардидани ў дар Њиндустон шањодат медињад. Бояд ќайд кард, ки Б. Ѓафуров аз њисоби маблаѓи љоизаи мазкур барои кўдакони њинд, ки ташнаи хату савод буданд, мактабе бунёд карда, ба онњо њамчун туњфаи олими шўравї таќдим намуд. Сањм ва хизматњои бузурги илмии Б. Ѓафуровро дар тадќиќи таърихи халќњои Осиёи Марказї дар риштаи њиндшиносї ва мустањкам намудани равобити илмии ховаршиносони њинду шўравї ќадршиносї намуда, 28 марти соли 1970 ўро доктори фахрии Донишгоњи мусулмонии Алигарњ интихоб намуданд .

Дар нисбати он ки то чї андоза ному шахсияти аллома Бобољон Fафуров дар Њиндустон шўњрати калон дошт, хотираи академик Муњаммад Осимї бо номи «Фарзанди барўманди миллат» гувоњї медињад: «Соли 1965 ман президенти Академияи илмњои РСС Тољикистон интихоб шудам. Бобољон Fафурович он ваќт директори Институти шарќшиносии АИ СССР буд. Мо њамеша ба якдигар занг мезадем, њини мулоќот муддатњои зиёд масоили инкишофи илму маданияти љумњуриамон, бахусус, масъалањои вусъат додани равобити илмии байналхалќиро муњокима мекардем. Ў њамеша зарурати инкишофи равобитро бо кишварњои њамсарњади Афѓонистону Эрон, Њиндустону Покистон таъкид менамуд. Мегуфт, ки Њиндустон мамлакати бузурги Осиё аст ва дўстї бо он нињоят зарур аст, алоќаи таърихии тољикон ва гузаштагони онњо бо халќњои Њиндустон решањои хеле ќадимї дорад. Б. Fафуров мефармуд, ки бидуни тањќиќи даќиќкорона ва њамаљонибаи ин алоќањо пурра иншо намудани таърихи тољикон ва муайян кардани маќоми онњо њамчун миёнрави маданї байни Шарќ ва Fарб номумкин аст. Дар хазинаи китобњои Њиндустон њазорон китобњо оид ба соњањои гуногуни илму фарњанг мањфузанд, ки ба забони форсии дарї иншо шудаанд. Зеро дар давоми ќарнњои зиёд забони тољикї дар Њиндустон забони илму маданият, забони коргузорї буд. Метавон гуфт, ки забони тољикї дар Њиндустони Шимолї ба истилоњи имрўза, маќоми забони давлатиро дошт. Як ваќтњо, бино ба сабабњои таърихї, маркази маданияти тољик дар Њиндустон ќарор ёфта буд. Ин баъди њуљуми ѓоратгаронаи ўрдаи Љингизхон ба Хуросон ва Мовароуннањр рух дод, ки дар натиљаи он шањрњои калони тољикнишин ба харобазор табдил ёфта, арбобони љон ба саломат бурдаи илму маданият ба Њиндустон рўй оварда буданд .

Ман боре дар як мактубам ба Бобољон Fафурович мулоњизањои хешро дар бораи вусъат додани равобити мо бо олимони Њиндустон ва мамолики дигари њамсарњади Шарќ баён намудам. Дере нагузашта љавоби номаро гирифтам.

Дар он аз љумла гуфта мешуд:

«Ман бо таклифоти Шумо дар боби дар Тољикистон вусъат додани тадќиќот оиди Њиндустон ва Осиёи Марказї бо мароќи калон шинос шудам ва ин иќдоми некро пурра љонибдорї мекунам. Шубњае нест, ки инкишоф ёфтани тадќиќоти њиндушиносї дар республика, ки бо Њиндустон робитаи дўстонаи анъанавї дорад, ањамияти калони илмї ва сиёсї хоњад дошт. Кушодани кафедраи њиндустоншиносї дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ва ташкили маркази тадќиќи илмии проблемањои комплексии алоќањои таърихии мадании Њиндустон ва Осиёи Миёна дар системаи АИ РСС Тољикистон дар ин 25    роњ тадбири хеле муњим мебуд». Мо кўшидем, ки ин таклифи Б. Fафуровро амалї гардонем. Дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин (имрўза ДМТ) таълими мутахассисони забонњои њиндї ва урду ба роњ монда шуд. Њамчунин, кори тањќиќи робитањои илмию маданї бо Њиндустон ављ гирифт. Мо њамроњ гузаронидани љашни ходимони намоёни таърихиеро, ки мероси онњо сарвати умумии мост, яке аз шаклњои пойдории робитањоямон мењисобидем. Њамин тавр, љашнњои Амир Хусрави Дењлавї, Мирзо Fолиб, Муњаммад Иќбол васеъ ќайд карда шуданд. Дар як ваќт ин љашнњо дар Њиндустон ва Покистон бо сањмгирии мо барпо гардиданд. Бобољон Fафуров мафтуни Њиндустон буд ва ўро низ дар ин кишвар эњтиром мекарданд. Вай ба гирифтани Мукофоти байналхалќии ба номи Љавоњирлол Нењру, унвони доктори фахрии университети Алигарњ мушарраф гардида буд» [11, с.265-267] .

Њаќ ба љониби шодравон Муњаммад Осимї, ки «Fафуровро дар кишвари Њиндустон эњтиром мекарданд» ва бо таъбири Девандра Каушик «ўро фарзанди њинд мехонанд» .

Ходими намоёни давлатї ва љамъиятї, собиќ сафири Њиндустон дар СССР И.К. Гуљрал њангоми суханронї дар митинге, ки 20 июли соли 1977 дар сафоратхонаи Њиндустон ба поси хотири шарќшиноси бузург баргузор гардида буд, чунин иброз дошт: «Дўсти бузурги Њиндустон, инсони бузург, донишманди бузург – бо тамоми чунин сифатњояш ва хислатњояш Бобољон Ѓафуров дар ќалби њиндуён боќї хоњад монд. Бобољон Fафуров дар Њиндустон машњур аст, халќи моро хуб мешинохт ва мефањмид. Аз ин љост, ки бисёр мардуми Њиндустон аз марги нобањангоми ин инсони наљиб чун аз дўсти наздики худ мањрумшуда, сахт андўњгин гаштанд. Бобољон Ѓафуров равобити њазорсолаи таърихии халќњои Осиёи Миёна ва Њиндустонро мавриди омўзиш ќарор дод ва мањз дар ин поя таърихи имрўзаи кишварњо ва мардумони Шарќро тањќиќ кард, ки ин комёбии бузурги илмии ўст» [10, с.168-169]. Баъди вафоти академик Б. Fафуров асари тадќиќотїтарљумаињолии донишманди њинд Шаши Бушан «Академик Бобољон Fафуров» дар яке аз нашриётњои бонуфузи Дењли соли 1978 дар њаљми 200 сањифа ба забони англисї ба табъ расид, ки ин аввалин китоби тадќиќотї дар ѓафуровшиносї буд. Муаллиф роњи эљодии олимро њаматарафа тањќиќ намуда, дар пешгуфтори асари хеш менависад: «Бобољон Fафуров аз зумраи барљастатарин мутафаккирон ва шахсони маъруфи айёми мо буда, дар инкишофу равнаќи маданият, таърих, адабиёт ва дўстии халќњои Њиндустон ва Иттињоди Шўравї корњои зиёдеро ба анљом расонидааст. Ў барои тањкими равобити халќњои њинду шўравї хизмати бузург намудааст» [12] .

28-29 июли соли 1999 дар шањри Дењли бахшида ба 90-солагии барандаи Љоизаи байналмилалии ба номи Љавоњирлол Нењру, академик Б.F. Fафуров конференсияи байналхалќї баргузор гардид. Ба ин љаласа намояндагони беш аз 70 мамолики гуногун, монанди Русия, Чин, Афѓонистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркманистон, Олмон, аз љумла намояндагони Тољикистон дар њайати Президенти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Ўлмас Мирсаидов, академик Ањрор Мухторов ва муаррих-муњаќќиќи осору омоли Б. Ѓафуров профессор Усмонљон Ѓаффоров ширкат доштанд. Ин њамоиши илмиро бо сухани ифтитоњї профессор Девендра Каушик кушода гуфт: «Бузургон ба њамаи миллатњо тааллуќ доранд. Бобољон Fафуров, ки зодаи сарзамини тољикон аст, имрўз бо кору номи некаш дар дили њамаи мардум ва махсусан Њиндустон љой шудааст. Мисли ў њам муаррихи барљастаю њам сиёсатмадори хирадманд кам гузаштааст. Ў сиёсатмадоре буд, ки ояндаро хуб дарк мекард» .

Иштирок ва суханронии сарвазири њамонваќтаи Њиндустон љаноби Атал Вайљпейи бузургию шањомат ва сиёсатмадори барљаста будани Бобољон Fафуровро нишон медињад .

Ў гуфт: «Осиё ягона аст. Тамоми мардуми сернуфузи онро риштањои ба њам наздики дўстї, анъанањои ќадима пайваст мекунанд. Ин анъана имрўз њам идома дорад, ки яке аз поягузорони он дар давраи навин Бобољон Fафуров буд. Мо бояд мисли сиёсатмадори бузург академик Б. Fафуров бањри сулњу амонї, бањри мустањкамии риштањои дўстї камар бандем» .

Роњбари гурўњи вакилони тољик академик Ўлмас Мирсаидов табрикоти Президенти мамлакат Эмомалї Рањмонро ба унвони иштирокчиёни конференсия ба забони англисї ќироат намуда, аз номи вакилони Тољикистон ба сарвазири Њиндустон туњфаи хотиравї – љомаю тоќї пўшонид .

Конференсияи байналхалќии ёдбуди 90-солагии академик Б. Fафуров дар Дењли дар толори парламенти Њиндустон нишон дод, ки номи эшон дар тамоми олам њамчун фарзанди фарзонаи миллат азиз аст. Девандра Каушик, ки аз шогирдони бовафои Бобољон Fафуров буд, аз минбари баланд чунин иброз дошт: «Ман хушбахттарин инсонам, ки аз Бобољон Fафуров барин инсони бузург, сиёсатмадори дурандеш, марди наљибу аљиб, муаррихи шоистаи олам, дўсти асили Њиндустон таълим гирифтаам .

26    Бобољон Fафуров аз зумраи он бузургоне буд, ки њамеша дўстиро тарѓиб мекард. Ў хоњони он буд, ки олам тинљ бошаду маърифат дар њама љой тантана кунад. Ба куљое наравад, ўро њамчун мунодии дўстї, намояндаи барљастаи илми таърихшиносї пешвоз мегирифтанд. Вай инсоне буд, ки њамаро ба њам мепайваст» [7] .

Академик Бобоон афуров имрз низ дар индустон ба маому мартабаи баланд молик аст. Шаршиноси барастаи инд Девандра Каушик китоби «Тоикон»-и Бобоон афуровро ба забони англис омода намуда, тати унвони «Осиёи Миёна. То ади бостон ва абл аз замони муосир» соли 2005 дар яке аз нашриётои бонуфузи Калкуттаи индустон дар ду илд бо сифати баланд ба табъ расонд, ки аз обрву эътибори муаррихи забардасти тоик дар ин кишвари афсонав шаодат медиад [13].  Оре, академик Бобољон Ѓафуров дар Њиндустон бисёр машњур буда, халќи ин сарзамин номи ўро то ба имрўз бо муњаббату самимият ба забон мегиранд ва ќадр менамоянд. Зиндаёд Б. Ѓафуров яке аз поягузорони дўстии халќњои Њиндустону собиќ Иттињоди Шўравї буда, наќши ин алломаи зиндаёд дар ташаккули равобити тољику њинд хеле назаррас аст .

АДАБИЁТ

1. Бободжан Гафурович Гафуров: Диалог культур и цивилизаций: Сборник докладов участников Международной конференции (Нью-Дели, Индия, 28-29 июля 1999 г.), посвященной 90-летию Б.Г .

Гафурову. - М., 2000. - 256 с .

2. Ганди И. Статьи, речи, интервью. - М.: Наука, 1975. - 418 с .

3. Гафуров Б.Г. Джавахарлал Неру – великий гуманист // Мировоззрение Джавахарлала Неру / Б.Г .

Гафуров. - М.: Наука, 1973. - С. 3-18 .

4. Ѓаффоров Н. Бобољон Ѓафуров ва Њиндустон // Конференцияи илмї-назариявї бахшида ба 80-умин солгарди зодрўзи академики АИ СССР Ѓафуров Бобољон Ѓафурович / Н. Ѓаффоров. - Душанбе, 1990. - С .

19-23 .

5. Ѓаффоров У. Алломаи замон (Аз рўзгор ва корномаи илмии академик Б. Ѓафуров) / У. Ѓаффоров. Хуљанд: Варорўд, 1998. - 400 с .

6. Ѓаффоров У. Равшангари таърих (Дар бораи фаъолияти илмї ва мењнатии Б. Ѓ. Ѓафуров) / У. Ѓаффоров .

- Душанбе: Ирфон, 1990. - 202 с .

7. Ѓаффоров У. Рўњи некон дўстї меоварад (Љашни 90-солагии академик Б. Ѓафуров дар Њиндустон) / У .

Ѓаффоров // Садои мардум. – 1999, 3 декабр .

8. Ѓаффоров У. Фурўѓи њиндшиносии тољик / У. Ѓаффоров. - Хуљанд: Ношир, 2006. - 400 с .

9. Мирза Галиб – Великий поэт Востока. - М.: Наука, 1972. - 292 с .

10. Мухторов А. Академик Бобољон Ѓафуров / А. Мухторов, Ш. Шарифов. - Душанбе: Ирфон, 1989. - 208 с .

11. Осимї М. Авроќи нотамом. - Хуљанд: Нури маърифат, 2005. - 400 с .

12. Шањобова М. Шарќшиноси бузург / М. Шањобова // Маориф ва маданият. – 1979, 25 январ .

13. Gafurov B.G. Central Asia. Pre-Historic to Pre-Modern Times / Introduction by Devendra Kaushik. - Volume 1.- Kolkata: Shipra, 2005. - 464 p.; Volume 2.- Kolkata: Shipra, 2005.- 500 p .

НАШИ АКАДЕМИК БОБОЉОН ЃАФУРОВ ДАР ТАКИМИ РАВОБИТИ ХАЛОИ ШЎРАВИЮ

ЊИНД Дар маолаи мавриди назар сухан дар бораи сами баоят бузурги арамони Тоикистон Бобоон афуров дар инкишофи робитаои кишварои Иттиоди Шрав ва индустон меравад. Муаллиф кшидааст, ки хизмати академик Б. афуровро ба айси директори Институти шаршиносии Академияи илмои ИШС дар мустакам кардани риштаои дстии халои шравию инд, нашри китобу мамао, баргузор намудани амоишои байналмилал роеъ ба бузургдошти Хусрави Дењлавї, Мирзо Асадулло Fолиб, Муњаммад Иќбол, алоаои таърихию фарангии Осиёи Миёна ва индустон нишон диад. Дар маола амчунин пайванди дстии академик Б. афуров бо ходимони барастаи давлатию амъиятии индустон Љавоњирлол Нењру, Индира Ганди, Кумар Менон, Зокир Њусайн, Нурул Њасан ва дигарон мавриди талил арор гирифтааст. Дар такя ба хотироту ёддошти Девандра Каушик, Шаши Бушан, Гуљрал, Муаммад Осим ва дигарон маому мартабаи академик Б. афуров дар индустон бозг шудааст .

Калидвожао: академик Б. афуров, Иттиоди Шрав, индустон, риштаои дст, алоаои шравию инд, Љавоњирлол Нењру, Индира Ганди .

РОЛЬ АКАДЕМИКА БОБОДЖОНА ГАФУРОВА В УПРОЧЕНИИ СВЯЗЕЙ СОВЕТСКО-ИНДИЙСКИХ

НАРОДОВ

В представленной статье речь идет о большом вкладе Героя Таджикистана Бободжона Гафурова в развитие связей стран Советского Союза и Индии. Автор стремился показать заслугу академика Б. Гафурова в качестве директора Института востоковедения АН СССР в упрочении дружественных отношений советских и индийских народов, публикации книг и совместных сборников, проведении международных симпозиумов по чествованию Хусрава Дехлави, Мирзо Асадуллы Галиба, Мухаммада Икбола, историко-культурных связей Средней Азии и Индии. В статье также рассматриваются дружественные отношения академика Б. Гафурова с видными общественно-государственными деятелями Индии Джавахарлалом Неру, Индирой Ганди, Кумаром Менон, Нурул Хасаном и др. Основываясь на воспоминаниях и мемуарах Девандры Каушика, Шаши Бушана, Гуджрала, Мухаммада Осими подчёркивается особое положение академика Б. Гафурова в Индии .

27    Ключевые слова: академик Б. Гафуров, Советский Союз, Индия, дружественные отношения, советскоиндийские связи, Джавахарлал Неру, Индира Ганди .

THE ROLE OF ACADEMICIAN BOBOJON GAFUROV IN STRENGTHENING TIES BETWEEN THE

SOVIET-INDIAN PEOPLE

In the present article we are talking about the great contribution of the Hero of Tajikistan Bobojon Gafurov in the development of relations between the Soviet Union and India. The author sought to show the merit of academician Gafurov as the Director of the Institute of Oriental studies of the USSR in strengthening friendly relations between the Soviet and Indian people, publishing books and joint collections of international symposia on honoring Khusrav Dekhlavi, Mirzo Asadullo Golib, Muhammad Ikbol, historical and cultural relations of Central Asia and India. The article also deals with the friendly relations of the academician B. Gafurov with prominent public figures of India Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Kumar Menon, Nurul Hassan, etc. Based on the reminiscence and memoirs of Devandra Kaushik, Shashi Bushan, Gujral, Muhammad Osimi emphasizes the special position of academician Gafurov in India .

Key words: academician B. Gafurov, Soviet Union, India, friendship, Soviet-Indian communications, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi .

Сведение об авторе: Гафаров Нумонджон Усмонджонович – Таджикский национальный университет, доктор исторических наук, профессор кафедры истории таджикского народа. Адрес: Республика Таджикистан, 734025, г .

Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: numonjon_g@mail.ru. Телефон: (+992) 92-775-03-09 Informatsion about the authors: Gafarov Numonjon Usmonjonovich – Tajik national University, doctor of historical Sciences, Professor of the Department of history of the Tajik people. Address: Rudaki Avenue 17, Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734025. E-mail: numonjon_g@mail.ru. Tel.: (+992) 92-775-03-09 УДК 94 (35): 254.2 - 24

ОСВЕЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ЭПОХИ САМАНИДОВ

В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ХХ –ХХI вв .

–  –  –

Народам свойственно обращаться к истории, истокам культуры, образования и науки, и это особо замечалось в период приобретения независимости Республики Таджикистан в конце ХХ века. Эпоха Саманидов является важной вехой в истории нашего народа, т.к. оставила заметный отпечаток на истории народов всего Центрально-Азиатского региона, создав стройную политическую структуру, обеспечив тем самым благоприятное социальноэкономическое и культурное развитие. Следует отметить, что Саманиды, видя в исламе опору политической власти, способствовали развитию и религиозных наук, поощрению строительства мечетей и ханнаков. Религиозные воззрения саманидского периода нашли свое отражение в трудах многих ученых не только в нашей республике, но и за рубежом. Вопросы религиозных воззрений нашли отражение в статьях таких ученых как С.Муллоджонов, Ю.Якубов, М.Диноршоев, а также иностранных исследователей Довуди Д., Тавассули Х., Шадеман М .

Как отметил в своем выступлении на международном семинаре президент нашей страны Э.Рахмон: «История воспитывает чувство достоинства и придает силы для решения современных задач, и необходимо знать правду о великих достижениях наших предков. Эпоха Саманидов – это важнейшая веха в истории Центральной Азии и истории таджикского народа, в частности, эпоха завоевания политической и государственной независимости от Арабского халифата. Конечно, попытки установления независимости предпринимались и до Саманидов, но именно Исмаилу Самани удалось создать единое централизованное государство, улучшить благосостояние народа, обеспечить развитие социальной, экономической и культурной сфер .

Однако, подчеркнул президент Э.Рахмон, в эпоху Саманидов имелись религиозные противоречия, что явилось одной из причин крушения данного государства» [8, с.10] .

После арабского завоевания Хорасана и Мавераннахра, отмечает в статье «Зороастризм и ислам после арабского завоевания в эпоху Саманидов» исследователь Давлат Довуди, постепенно распространяется ислам, а зороастризм уступает место молодой и более одухотворенной религии, обладающей единобожием, в которой запрещалось идолопоклонство, не признавались национальные и социальные ограничения. О том, как бухарцы принимали ислам, писал Наршахи: «Когда арабы захватывали город, бухарцы принимали ислам, а когда арабы уходили они возвращались к своей прежней религии, т.е. зороастризму. Арабский полководец Кутейба ибн Муслим трижды сделал их мусульманами, но каждый раз они отрекались. В четвертый раз Кутейба ибн Муслим, захватив город в 709 г., приложил много усилий и заставил их принять ислам, однако, бухарцы, приняв ислам, тайно поклонялись своим 28    богам. Тогда Кутейба велел бухарцам разделить свои дома на части и предоставить одну половину арабам, чтобы те следили за выполнением бухарцами предписания ислама, а тех, кто не выполнял эти правила, принуждали к этому и подвергали пыткам. Кутейба построил пятничную мечеть и велел бухарцам свершать там пятничную молитву. Таким образом, он внедрил ислам, законы шариата и искоренил зороастризм» [7, с.42]. Нужно полагать, утверждает Давлат Довуди, что процесс исламизации на раннем этапе и в других городах Мавераннахра и Хорасана происходил приблизительно таким же образом, разрушались зороастрийские храмы (оташкада – дом огня и будхона – дом богов), а на их месте строились мусульманские мечети. Также для внедрения ислама, арабы наряду с силовыми методами использовали экономические и политические средства. Действенным экономическим рычагом было введение дополнительного налога подушной подати джизья с немусульман, чему свидетельствует восстание жителей Согда и Тохаристана в 736-737 гг., а причиной для восстания послужило то, что халиф Хишам приказал изымать налог-джизья с жителей, принявших ислам, т.к. освобождение от его уплаты привело к опустошению казны. Тогда жители отреклись от ислама и вернулись к своей прежней религии – зороастризму. Для внедрения ислама применялись и более простые действенные способы материального поощрения: Кутейба ибн Муслим выдавал два дирхема каждому бухарцу, посетившему мечеть для совершения пятничной молитвы. [2, с.33] «Наряду с арабами, в распространении ислама приняли активное участие и местные жители, которые старались получить эти два дирхама .

Тогда бедняки-бухарцы отправились к стенам 700 замков богатых бухарцев и призывали их к пятничным молитвам, а те, в свою очередь, забросали их камнями с крыш своих замков. В результате произошло столкновение, в котором бухарцы-мусульмане взяли верх над бухарцами-богачами и разграбили их замки, а двери их замков поставили в мечеть» [7, с.43] .

Как утверждает ученый С. Муллоджонов в статье «Религиозно-политическое положение Хорасана и Мавераннахра накануне возвышения Саманидов», VIII век стал временем распространения ислама на территории Хорасана и Мавераннахра арабами «мечом и золотом» .

Местные аристократы знали толк в распространении новой религии, как оплот политической власти, и потому Бармакиды и Абу муслим внедрились в доверие арабам и приняли ислам .

Процесс исламизации отражен в религиозно-политических выступлениях жителей Мавераннахра и Хорасана, под руководством Абу Муслима в 747-750 гг. под лозунгами за свержение Омейядов и передачу власти Аббасидам – потомкам пророка. Широкий размах восстания свидетельствует о том, что на тот момент большинство жителей Мавераннахра приняли ислам – преобладающей религии. Приход к власти Аббасидов усилил влияние таджиков-иранцев при дворе халифов, что способствовало укреплению ислама в Хорасане и Мавераннахре [5, с.7] .

Саманиды, отметил Шадеман Масуд в статье «Взаимоотношения Багдадского халифата с Мавераннахром и Хорасаном в культурно-духовной сфере в IX-Xвеках», будучи верными стратегическими партнерами Аббасидского халифата, успешно внедряли политику исламизации в регионе. Данная династия не только защищала северные границы Мавераннахра от неверующих, но и создавала благоприятные условия для распространения и дальнейшего развития исламской культуры [9, с.3] .

В статье «Место Саманидов в истории и культуре ирано-язычных народов» Б. Махмадов отметил, что Тахириды, посягнули на верность халифу, не упоминая его имени в пятничной хутбе. В отличие от них Саффариды, достигшие политической независимости от халифата и правившие самостоятельно, направляли грамоты халифу. Саманиды извлекли урок из политики предшествующих таджикских правителей и создали слаженную государственную систему, признав верховенство Халифата, который хотя и утратил реальную власть, но в глазах мусульманского духовенства признавался как верховная власть. Духовенство на территории Саманидов монополизировало в своих руках школы и медресе, подчинило философию и науку .

Происходил синтез традиций Сасанидов и религиозные воззрения арабов, обеспечивший правление Саманидов на столетие, которое оставило культурно-духовное наследие современному поколению [3, с.8] .

В другой статье «Духовенство и его роль в социально-политической истории Мавераннахра в Х-ХI веках» ученый С. Мулллоджонов отметил, что средневековое духовенство подразделялось на следующие категории: причт мечети (имам и муэззин); лица, связанные с шариатским судопроизводством (кази, муфти, факих, мухтасиб); учителя низшей конфессиональной школы (домулла, мактабдор); преподаватели высших конфессиональных учреждений (мударрис); руководители суфийских орденов и общин (ишан, пир); хранители мазаров (шейх). Духовенство всегда занимало одно из ведущих мест во внешней и внутренней 29    политике государства и могло выявлять недовольство против политики светской власти. На территории Мавераннахра и Хорасана было огромное количество богословов и законоведов, собирателей хадисов и комментаторов Корана. Благодаря богослову Абу Хафсу Абуабдуллаху

– основателю религиозной школы в Бухаре – куполе ислама, жители ее стали учеными, и наука там получила распространение. Именно сын Абу Хафса – градоначальник Бухары в 874 году отправил письмо эмиру Насру ибн Ахмаду, чтобы тот направил в качестве наместника Бухары своего брата Исмаила. С возникновением государства Саманидов правительство с уважением относилось к представителям духовенства, которые создавали моральный авторитет Саманидам и причисляло их к шейхам и духовным наставникам. Ссылаясь на данные Ал-Мукаддаси, автор пишет: «В Бухаре проживал тысяча один великий шейх, вроде Саид Амир Хамза Кулола, Шейх ул-Олама и Султана Исмаила Самани…» [6, с.6] .

Следует отметить, что еще до возвышения государства Саманидов, на территории Хорасана и Мавераннахра было известно огромное количество ученых-богословов и законоведов. Исламской идеологии, считавшейся основной духовной жизни государств, покровительствовали известные ученые - теологи или устоды-наставники, которых позже называли Шейх-уль-ислам. Саманиды придавали большое значение идеологии ислама и для строительства мечетей, медресе и ханнаки отводились лучшие места в городе, выделялись крупные денежные средства .

По мнению академика М.Диноршоева, Саманиды способствовали созданию центральноазиатской исламской культуры. В статье «Вклад эпохи Саманидов в развитие духовной культуры Центральной Азии» автор отметил, что в целях исламизации значительного развития достигли религиозные науки, а выходцы из Мавераннахра и Хорасана создали ряд трудов по хадисоведению: “ал-Джами” ас-сахик” Мухаммада ал-Бухари, “Китаб ал-джами” Абу Абдалдаха Мухаммада Ибн Али ат-Тирмиззи, “Китаб ас-сахих” Муслима ибн Хаджаджа Нишапури, “Китаб ас-сусан” Ибн Маджа ал-Казвини, “Китаб ас-сусан” Абу Абдуррахмана Насаи. Труды центрально-азиатских хадисоведов, написанные на основе формальнокритического метода цепи передатчиков иснада в значительной мере способствовали вычленению достоверных сахих, хороших хасан, слабых заиф категорий хадисов, что имело большое значение для религиозной, политической и теоретической деятельности мусульман, а также понимания сущности исламского вероучения, его обрядов и ритуалов .

Весом вклад ученых эпохи Саманидов и в развитии науки толкования Корана илм аттафсир ал-Кур'ан. Так Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем “Джаме'ал-баян фи тафсири Кур'ан”, переведенном в 964 г. по приказу саманидского царя Мансура ибн Нуха на язык дари, обосновал повествовательный метод толкования Корана. В свою очередь Ибн Сина в своих толкованиях ряда сур Корана заложил основы философского толкования Священного писания мусульман .

Большой вклад ученые эпохи Саманидов внесли в развитие калама - учения о принципах ислама, его защите от ересей и новописаний. Выдающимся вкладом эпохи Саманидов в развитие калама необходимо считать создание мотридийского суннитского калама Абу Мансуром Мотриди ас-Самарканди, опирающегося на учение Абу Ханифы. Мотриди в своем каламистском учении отвергает как антропоморфизм ташбех, так и материоморфизм тачсим и настаивет на том, что коранические аяты, говорящие об антропоморфизме и материоморфизме, должны интерпретироваться в духе гармонизации с абсолютным монотеизмом. В духе абсолютного монотеизма он интерпретирует и все другие каламитские проблемы - атрибуты Аллаха, взаимоотношения Аллаха и человека, видение Бога и познания.  Мотридийский калам был философским основанием и обоснованием суннитского ислама [1, с.16] .

Академик Ю.Якубов в статье «Роль шелкового пути в распространении религии на территории Средней Азии и Дальнего Востока» утверждает, что в распространении религиозных верований – христианства, зороастризма, буддизма, иудаизма в Центральной Азии сыграли торговцы, обслуживающие трассу Великого Шелкового пути. В основном храмы были расположены на узловых пунктах транзитных дорог. Распространение христианства связано с необходимостью духовного обслуживания купцов из стран Европы и постепенно в городах создавались христианские общины, при которых создавалась церковь с епископством во главе, можно отметить Мерв – крупный торговый центр на пути с Запада на Восток. Восточные иранцы распространяли буддизм в Китае, Японии, а буддийские переводчики были связаны с буддийскими колониями в Индии и многие из них просто зарабатывали на жизнь переводами и обслуживали купцов из Индии. Согласно китайским источникам в Лояне, в Китае на торговой площади существовал Южный рынок, и имелись храмы для иноземцев, в том числе три храма 30    Священного огня, что свидетельствует о существовании персидской колонии. При Саманидах ислам в Мавераннахре стал господствующей религией, а таджикские богословы распространяли его среди тюрков, принимавших ислам не от арабов, а от таджиков. Судя по вышеизложенным данным, Шелковый путь был дорогой не только купли и продажи товаров, но и дорогой проникновения и распространения культур и различных религиозных течений [11, с.29] .

В основном, пишет в своей статье «Религия в эпоху Саманидов» Х. Тавассули, Саманиды являлись последователями суннитского толка ханафитской школы исламской мысли, однако в формировании мусульманской культуры огромную роль сыграли многочисленные религиозные культы и религии, распространенные в Центральной Азии. Существование многообразия религиозных течений свидетельствует о том, что в политической и социальной деятельности эмиры были толерантны. Известно, пишет автор, что во владениях Саманидов был распространен буддизм, весьма распространенный до ислама, и даже после действия ислама буддийская религиозная жизнь продолжалась. В Хорасане эту группу называли «шимнан или шамния», и они имели монастырь в Бахаре и Фархаре в соседстве с Индией, а также знаменит храм в Навбахар – важный центр этой религии. Мукаддаси, продолжает автор, упоминает последователей иудаизма, проживавших в некоторых городах Саманидов, в Газнине – 8 тыс., в Самарканде – 30 тыс. иудеев, но эти цифры примерны. Также на территории Мавераннахра задолго до прихода к власти Саманидов в Иране и Китае, из-за разногласий в философских школах многие приверженцы христианства переселились в Малую Азию и Джунди Шапур .

Среди них были ученые, врачи, которые привезли с собой книги о медицине и философии и занялись их преподаванием. Последователи христианства проживали в оазисе Савдар, в районах Самарканда, а в Нишапуре христиане постепенно приняли ислам. В горных местностях Герата располагалась резиденция несториан, определявшая культуру городов, населенных христианами. Зороастризм считался доисламской религией Ирана, которая распространялась и развивалась в пределах Хорасана, Хорезма до окраин Мавераннахра и Сиистана. В источниках эпохи Саманидов зороастрийцы (маджусы – на языке Корана) или габры и муги, долгое время, сохраняя свои обряды и алтари, проживали преимущественно в Кеше и поклонялись огню. В Самарканде за кварталом маджус находился алтарь, а в районах Бухары в местностях Ромуш и Тавовис зороастрийцы проводили ритуалы и особые обряды. Из числа верований эпохи Сасанидов, овладевших окраинами государства Саманидов, бытовало монавия и остатки обрядов маздакизма, которых называли «санавия» - дуалистами или «занодика» - еретиками .

По причине жесткого давления последователи монавия пересилились из Ирака в Хорасан, а их центр переместился в Самарканд. При Саманидах они находились под нравственным и политическим покровительством китайского царя и были известны как нигушаки и сабийцы .

Бехофаридины являлись группой, образованной сыном Фарвардиена Бехофаридом из числа подданных Нишапура, провозгласившим себя пророком и под влиянием исламских учений внес некоторые реформы в зороастрийскую религию. Муслимийа от имени Хуррамидиан Мусламия эфиопа – последователя Абумуслима Хурасани, который обосновался в Мавераннахре и его приверженцы уверовали в имаматство (предводительство) и отрицали его смерть. В эпоху Саманидов хуррамиты, приписываемые к мусламитам, проживали в Балхе, Мерве и Герате .

Основной их целью была борьба за социальное равенство против угнетателей. Сафеджомагон (белохалатники) или муканнаъия – группа последователей Муканны, претендовавшего на пророчество и божественность, проживали во владениях Саманидов. Возвестив об открытости души, он приступил к пропаганде маздаизма, а затем выступил против Аббасидов, подняв белый флаг. Господство алавитов (сторонников Али – праведного халифа) занимало особое место на территории Саманидов, и сам Исмаил Самани выдал некоторые земли и имущество алавитам, в виде вакфа, одному из ярких лидеров алавитов в Самарканде Ибрахиму Куфи, который пользовался расположением и при Насре ибн Ахмаде. Эмир Наср II и группа его придворных по призыву представителей исламского течения примкнули к шиитам исмаилитского толка. Города Нишапур, Мешхед, Байхак считались важными центрами, где жили алавитские сейида (потомки Пророка ислама). Во время правления Насра ибн Ахмада и его сына Нуха сторонники алавитов под предводительством знатных людей организовали восстание, которое было подавлено. После этого события шиизм оказался под строгим контролем, а при Махмуде Газневиде пережил трудные времена. Исмаилизм является течением шиизма, последователями которого признавали имамат Джафара Садика и после него его старшего сына Исмаила, на котором завершалась цепь имамов. После образования государства Фатимидов, поборники и пропагандисты исмаилизма находились под защитой государства, что благоприятствовало его распространению в Иране. Привлекая последователей из числа 31    высшего духовенства Саманидов, исмаилиты обосновались в Хорасане и Мавераннахре. Во время правления Исмаила Самани Абуабдуллах Хадим в Нишапуре и Абу бакр в Герате приступили к пропаганде исмаилитского толка, однако саманидская армия оказала сопротивление. Позже Хусайн Марваруди привлек командующего саманидскими войсками к своему толку и встал против Саманидов, пропагандируя исмаилизм на севере сегодняшнего Афганистана. Его заместитель Мухаммад ибн Ахмад Насафи привлек на свою сторону дихкан и государственных мужей, в том числе Насра ибн Ахмада. Тогда сын Насра Нух ибн Наср посредством уговоров суннитских ученых и тюркских командующих приказал казнить массу исмаилитов. Последователи суннитов обвинили исмаилитов, философов и муътазиитских мутакаллимов и шиитов в ереси, т.к. они рационально хотели приблизить разум к религии .

Каррамиты – одна из ветвей исмаилизма, возникшая при Тахиридах, в селении Заранджа Сиистана, а затем распространилась и на территории государства Саманидов. Основателем являлся Мухаммад Ахмад Каррам, который привлек к своей идее группу людей из Хорасана .

Они построили ханака (место пребывания суфиев) в Хорасане и придерживались ханафитского мазхаба, однако сунниты обвинили их в ереси, т.к. те считали Аллаха антропоморфным и приравнивали к его творениям. Хаваридж временно овладели Бухарой после падения Тахиридов, но после прихода сюда Исмаила Самани они сконцентрировались в Сиистане. Под руководством Мухаммада ибн Хурмуза, известного как Мавла Сандали, они организовали бунт в защиту Саффаридов против Саманидов в Сиистане, но после поражения были разрозненны в окрестностях Герата и Индии [9, с.5] .

В статье «Вклад Саманидского государства в политическую и культурную историю стран Центральной Азии» профессор Массон В. отметил, что кроме двух политических факторов феодального сепаратизма и усиления влияния тюркских военачальников, весомую роль в падении Саманидского государства сыграло духовенство, которое активно старалось внедряться в политическую жизнь государства. Автор подчеркнул, что духовенство отреклось от Саманидов, когда Караханиды двинулись к Бухаре, заявив, что борьба идет не за принципы веры [4, с.52] .

О роли духовенства высказывался и С.Муллоджанов в статье «Духовенство и его роль в социально-политической истории Мавераннахра в Х-ХI вв.», отметив, что духовенство играло важную роль в политических событиях, в борьбе между различными социальными группировками. Ученый приводит данные из «Истории Бухары» Наршахи, процитировавшего Хилал ас-Саби – очевидца вторжения: «был в Бухаре, когда пришли войска ханские. И взошли хатибы Саманидов на кафедры соборных мечетей и возбуждали народ к борьбе и говорили от имени Саманидов: «Вы ведь знаете, как мы хорошо к вам относились, и угрожает нам теперь этот враг, и вам надлежит помогать нам и сражаться за нас. Просите же Бога, чтобы он благословил вас в деле оказания нам помощи и поддержки!». В ответ на это жители Бухары отправились к факихам и просили их фетвы относительно того, сражаться с ними. Но те запретили им сражаться, говоря: «если бы Ханиды препирались с Саманидами из-за религии, то сражаться с ними было бы обязательно. А когда борьба идет из-за благ сего мира, то не позволительно мусульманам губить себя и подставлять себя для убиения»» [6, с.7] .

Таким образом, можно сделать вывод, что саманидская государственность внесла огромный вклад не только в развитие таджико-персидской культуры, но и способствовала тому, что последователи различных религиозных вероучений могли сосуществовать с основным верованием таджиков-исламской ханафитской школы и толерантно относились к обычаям и традициям различных взглядов и мышлений. Саманиды оказались последней иранской династией на Востоке, которая способствовала развитию исторических традиций и религиозной культуры. Подобный синтез национальных и исламских принципов, в свою очередь, создал почву для развития новой цивилизации в мире – исламской .

ЛИТЕРАТУРА

1. Диноршоев М. Вклад эпохи Саманидов в развитие духовной культуры Центральной Азии / М.Диноршоев // Материалы международного семинара Вклад эпохи Саманидов в культурное наследие Центральной Азии. – Душанбе, 1999. - С.16 .

2. Довуди Д. Зороастризм и ислам после арабского завоевания в эпоху Саманидов / Д. Довуди // Саманиды: эпоха и истоки культуры. - Душанбе, 2007. -С.35 .

3. Махмадов Б. Макоми Сомониен дар таърих ва тамаддуни халкхои эрониначчод / Б. Махмадов // Точикистон. – 1999. - №9. - С.8 .

4. Массон В. Вклад Саманидского государства в политическую и культурную историю стран Центральной Азии / В. Массон // Материалы международного семинара «Вклад эпохи Саманидов в культурное наследие Центральной Азии». - Душанбе, 1999. - С.52 32   

5. Муллоджонов С. Таърих авзои сиеси ва мазхабии Хуросону Мовароуннахр дар остонаи кудратебии Сомониен / С. Муллоджонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. – 2014. – №3/7 (201). –С.3 .

6. Мулллоджонов С. Духовенство и его роль в социально-политической истории Мавераннахра в Х-ХI веках / С.Муллоджонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. – 2014. – №3/8(150) (201). –С.3-7 .

7. Наршахи История Бухары. -Душанбе, 1979 – С.43 .

8. Рахмон Э. Материалы международного семинара Вклад эпохи Саманидов в культурное наследие Центральной Азии. - Душанбе, 1999. - С.10 .

9. Тавассули Х. Религия в эпоху Саманидов / Х.Тавассули // Вестник Таджикского национального университета .

Серия юридических наук. – 2005. – №2/3 (201). –С.3-7 .

10. Шадеман М. Взаимоотношения Багдадского халифата с Мавераннахром и Хорасаном в культурно-духовной сфере в IX-Xвеках / М.Шадеман // Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. – 2005. – №2/3 (201). –С.3-7 .

11. Якубов Ю.Роль шелкового пути в распространении религии на территории Средней Азии и Дальнего Востока / Ю.Якубов // Известия АН РТ. – 1992. - №3. - С.29 .

ИНЪИКОСИ НАЗАРИЯЊОИ ДИННИИ ДАВРАИ СОМОНИЁН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ

ТОЉИКИСТОН ДАР АСРЊОИ ХХ-ХХI

Дар маолаи мазкур эътиодои динї дар замони укмронии Сомониён муокима карда мешаванд ва арчанд ислом дини пешрафта буда, динњои зардуштї, бутпарастї ва насронї анз анъанаои худро ниго медоштанд. Мавудияти назарияхои динии гуногун дар давлати Сомониён принсипи тааммулпазир ва сиёсати итимоиест, ки сарвати фикрии омеаи он замонаро таия кардааст. Таъкид гардидааст, ки ба андешахои олимони пешадам, бо вууди алли мушкилоти исломии Осиёи Марказ, илмои дин, ки унсурои муимми сохтори фаранги исломиро ташкил медианд, ба таври васеъ таия карда шуданд ва мардуми Мовароуннар ва Хуросон дар њадисомўзї исломии як атор асароро ба вууд оварданд. Дар байни оно Муаммад ал-Бухорї, Абўабдулло ибни Алї Тирмиз, Муслим ибни аљољї Нишопурї, Ибни Маша ал-азвинї, Абу Абдуррамон Насайї, Абу-довуд Ал-Сиистонї. Илова бар ин, сами олимони давраи Сомонї дар таияи тарумаи уръон ва тарумаи он ба забони дарї бузург аст. Рушди итисодиву итимоии шаро ба ташаккули табаќаи рониён мусалмон дар шаро мусоидат кард. Аммо амъоварии андоз аз унармандон ва савдогарон, даромад аз корхонаои тиорат ва дуконхои бозор боиси пайдо шудани аракатои мухолифин гардиданд .

Калидвожањо: дин, ислом, бутпарастї, Зардушт, насронї, уръон, сомониён, арабо, Мовароуннањр, Хуросон, исмоилия, ќарматињо, њанафия .

ОСВЕЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ЭПОХИ САМАНИДОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

РТ В ХХ –ХХI вв .

В данной статье рассматриваются религиозные верования в период правления Саманидов и, хотя ведущей религией был ислам, сохраняли еще свои обряды и традиции зороастризм, буддизм и христианство .

Существование различных вероучений при Саманидах свидетельствует о принципах толерантности и социальной политики, которая отражали богатство мышления общества того времени. Отмечается, что, по мнению ведущих учёных, в силу решения задач исламизации Центральной Азии, широкое развитие получили религиозные науки, составляющие важнейшие структурные элементы исламской культуры, а выходцы из Мавераннахра и Хорасана создали ряд трудов по хадисоведению – отрасли исламских наук. Среди них можно выделить Мухаммада алБухари, Абу Абдаллаха ибн Али ал-Тирмизи, Муслима ибн Хаджаджа Нишапури, ибн Маджа ал-Казвини, Абу Абдуррахмана Насаи, Абу Дауда ас-Сижистани. Кроме того, можно подчеркнуть вклад ученых эпохи Саманидов в развитие толкования Корана и переводе его на язык дари. В статье приведены данные о том, что военнополитическое поражение иранских народов от арабов способствовало возвышению ислама. Социальноэкономическое и политическое развитие городов способствовало формированию в городах прослойки мусульманского духовенства, которое играло значительную роль в их жизни, однако, сборы налогов с ремесленников и торговцев, доходы от торговых предприятий и базаров привели к возникновению оппозиционных движений угнетенных масс в форме ереси .

Ключевые слова: религия, ислам, буддизм, зороастризм, хадис, Коран, Саманиды, арабы, Мавераннахр, Хорасан, исмаилиты, карамиты, ханафиты .

ILLUMINATION OF RELIGIOUS VIEWS OF THE EPOCH OF SAMANIDES IN THE PERIODIC PRESS OF

THE RT In THE XX-XXI CENTURIES

This article discusses religious beliefs during the rule of the Samanids, and although Islam was the leading religion, Zoroastrianism, Buddhism, and Christianity still retained their rites and traditions. The existence of various creeds under the Samanids testifies to the principles of tolerance and social policy, which developed the richness of thinking of the society of that time. It is noted that, in the opinion of leading scholars, by virtue of solving the problems of Islamization of Central Asia, the religious sciences constituting the most important structural elements of Islamic culture were widely developed, and people from Maverannakhr and Khorasan created a number of works on Hadisuda - Islamic sciences .

Among them are Muhammad al-Bukhari, Abu Abdallah ibn Ali al-Tirmidhi, Muslim ibn Hajjaj Nishapuri, ibn Majah alQazvini, Abu Abdurrahman Nasai, Abu Daoud al-Sijistani. In addition, the contribution of the scientists of the Samanid era to the development of the interpretation of the Quran and its translation into the Dari language can be emphasized. The article provides evidence that the military-political defeat of the Iranian peoples by the Arabs contributed to the rise of Islam. Socioeconomic and political development of cities contributed to the formation of the Muslim clergy in cities, which played a significant role in his life, however, tax collection from artisans and merchants, income from trading enterprises and bazaars led to the emergence of opposition movements of oppressed masses in the form of heresy .

33    Keywords: religion, Islam, Buddhism, Zoroastrianism, Hadith, Koran, Samanids, Arabs, Maverannakhr, Khorasan, Ismailis, Manichayism, Karamites, Hanafis .

Сведения об авторах: Камолова Гулбахор Насрединовна - Российско-Таджикский (славянский) университет, старший преподаватель кафедры «Всеобщая история». Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М .

Турсунзаде, 30, 734025. Телефон: (+99237) 2275508. E-mail:kamolova.gulbakhor.78@mail.ru Information about the author: Kamolova Gulbakhor Nasredinovna - Russian-Tajik (Slavonic) University, Chief

Lecturer of the Cathedra "General History". Adress: 734025, Republic of Tajikistan Dushanbe, Tursunzade,Str, 30M. Tel:

(+99237) 2275508. E-mail:kamolova.gulbakhor.78@mail.ru УДК:930.25:2:327 (575.3)

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СЕМЕЙСТВА САДРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ

И РЕЛИГИОЗНОМ УПРАВЛЕНИИ МАВЕРАННАХРА

–  –  –

В 1092 году после смерти сельджукского правителя Маликшаха военные и политические баталий стали причиной политической неустойчивости в Мавераннахре. Сын Маликшаха Баркиёрук в 1097 захватил Мавераннахр. Некоторые члены династии Караханидов стали управлять государством от имени сына Маликшаха Баркиёрука [1, с. 137-139]. В 1101 другой сын Маликшаха передал правление г. Самарканда Мухаммаду Асрланхану. Источники свидетельствуют о религиозности Мухаммада Арсланхана. Именно с этого периода начинается противостояние некоторых религиозных деятелей с государством, одним из них был Абуисхаќ Иброхим ибн Исмоил ал-Саффор по прозвищу Зохид Саффор. Влияние этого религиозного деятеля было настолько велико, что правители были вынуждены выслать его в Мерв .

Надо подчеркнуть, что в то время в обществе Мавераннахра религия и религиозная убежденность имели жизненное значение. Естественно, в таком обществе, религиозные деятели имели большое влияние среди народа и правителей. В начале правления династии Караханидов среди ученых богословов и разных руководящих слоев Мавераннахра начались противостоянии. В результате этих противостояний богословами был убит министр династии Караханидов по имени Абунаср ибн Сулейман Ал-Касани, который на тот момент выполнял должность казия [2, с. 246]. Синджар отправил в Бухару брата своей жены по имени Абдулазиз ибн Умар ибн Моза, одного из жителей Мерва, который считался ученым богословом и был уважаемым человеком в качестве главной судьи. Абдулазиз ибн Умар ибн Моза был назначен правителем города Бухары и стал знаменитым по прозвищу Бурхон-ал-миллату ва-д-дин (то есть покровитель нации и религии). После кончины Абдулаззиза ибн Умар его должность по наследству передавалась его семье. Такой шаг Султана Синджара привел к образованию некой религиозной династии среди правителей Бухары. Эта династия, которая управляла городом Бухарой стала известной под именем «Садров» или «Судур». Так как прозвище Абдулаззиза было Бурхон-ал-милату ва-д-дин в результате этого династия стала известна под именем Оли Бурхон (Династия Бурханов) [3, с. 245-246]. Причиной созданий влиятельной династии в Мевареннахре со стороны Сельджукидов было то, что они этим способом хотели противостоять расширявшемуся влиянию Караханидов. Садры были родом из Мерва и по происхождению арабами, они считали себя потомками халифа Умара ибн Хаттаба. До получения политической власти Династия Бурханов имела религиозный статус, и её члены были богословами и предводителями ханафитского течения в исламе, большинство населения Мавераннахр а также придерживались этого течения .

В 1141 году, когда Каракитайцы напали на Мавераннахр. Хисомуддин Умар ибни Абдулаззиз был правителем города Бухары. Он был казнен со стороны правителя Каракитайцев, после чего Абдулаззиз стал среди населения города известным под именем «Имама мученика». Караханиды назначили некого человека по имени Отамкин правителем Бухары и вдобавок приказали, чтобы он работал под присмотром Ахмада, родного брата Хисомуддина Умара [4, с. 114-116]. Этим шагом каракитайцы признавались в том, что Оли Бурхон (Династия Бурханов) имел огромное влияние среди населения города Бухары. В целом, после Катвонской битвы в 1141 году садры стали ставленниками династии каракитайцев .

Несмотря на то, что Садры правили в городе Бухаре, но были уважаемыми так же среди жителей города Самарканда. К Садрам обращались по разному, иногда их называли «Имамом», иногда «Салотином», но чаще всего их называли «Садрами». Иногда их называли «Садре 34    джахон» (Правителем мира), «Садре шариат» (Правителем богословом) или «Садру-с-судур»

(Правителем правителей) [5, с. 418]. Династия Садров по причине того, что имели огромные территории в своем распоряжении, имели также огромный доход и большое общественное влияние. В связи с чем они могли оказывать влияние за пределами своего религиозного влияния, и в какой-то мере вести себя вольготно, подобно местным правителям и у них были некоторые стычки с нерелигиозной турецкой силой. Все члены этого семейства, кроме Абдулазиза, стали обладателями прозвища мученика. Таким образом, члены Династии Бурханов в течение ста лет держали в своих руках бразды религиозного и светского правления города Бухары. Даже в период правления Харезмшахов, садры сохранили свое влияние и правление над Бухарой. И в 1216 году Мухаммад Хорезмшах боясь как бы чего не натворили садры в Бухаре, вступил в войну с халифом Носиром, и имама Бурхануддина Мухаммада, который ранее был правителем Бухары и казначеем Караханидов, отправили из Бухары в Хорезм. В 1219 году он был казнен по приказу Турконхотун, матери султана Мухаммада Хорезмшаха [6, с. 350] .

В общем, можно сделать вывод, что Султан Синджар все время боялся того, что некоторые члены семейства Караханидов могли организовать восстание против него. Поэтому, для того чтобы воспрепятствовать этой династии поддерживать религиозных деятелей, он приступил к созданию династии религиозных правителей. Синджар своим поступком разрушил политическое единство Караханидов. Ниже перечислим членов династии Садров, иначе другому Династии Бурханов, в соответствии с их влиянием .

Бурхониддин садр Кабир имам Абдулазиз ибн Амр ибн Моза Бухари. Он являлся первым знаменитым членом этого семейства и в 1101 году со стороны Синджара был привлечен в город Бухару. Он был богословом и имел огромное влияние среди народа. Он настолько был силен в знании законов шариата, что его прозвище были «Абуханифам сони»

(Вторым Абуханифом) или «Бахру-л-улум» (Море наук) .

Умар ибн Абдулаззиз (был убит в 1142 году), он известен по прозвищу «Хисамуддин Умар мученик». Он был заместителем своего отца и стал религиозным лидером Бухары .

Правитель города Бухары под именем Занги ибн Али, живший в в 1139 году писал, что Отсиз Хорезмшаха, взяв Умара ибн Абдулаззиза в плен, казнил его [5, с. 389]. Умар считался самым великим ученым этого семейства. Он был знатоком логики и у него остались произведения в этой области науки. Во время нападения Каракитайцев на Мавераннахр в знаменитой битве под названием Катвон, где Санджар сражался с каракитайцем Гурханом в 1141 году Умар был убит [7, с. 254]. Поэтому его называют «Хисомаддином мучеником»

Таджикский поэт Сузани посвятил ему оду [8.256]. Ученые подчеркивают несколько его произведении, и самыми знаменитыми из них являются следующие: «Адаб ал-кази», «Исвол», «Шархи чомеъу-л-кабир», «Фатвои Хисомуддин», «Ал-фатво-ул-кубро», «Ал-фатво-ул-сугро» .

После завоевания Мавераннахра Каракитайцами семейства Бурханов остались в качестве политических и религиозных правителей. В начале своего существования с помощью Сельджукидов они пришли к власти. Потом стали подчинятся Караханидам и Каракитайцам. Во время появления династии Хорезмшахов какое-то время противостояли им, но в конечном результате стали их поддерживать и после нападения монголов также сохранили свое влияние [6, с.181-182].Если мы будем полностью доверять письменным источникам этого периода и считать это семейство сторонниками развития науки и поборниками справедливости, то это будет неправильно. Как все другие средневековые таджикские династии, обладавшие своим политическим и духовным влиянием, бесчинствовали и мучали народ. В Бухаре и в других районах Мавераннахра некоторые представители Садров занимались сборами налогов, но не всегда поступали по справедливости. Эти поступки приводили к народному гневу и иногда становились причиной народных восстаний против семейства Бурханов. По данным источников, в 1206 году под руководством некого Синджара люди восстали против семейства Бурханов [9, с. 279]. В заключение можно сказать что семейства Садров, или Бурханов, несмотря на трудности и мучения, которые испытывали во внутренних распрях между династиями Караханидов, Селджукидов и Каракитайцев, оставались политической и религиозной силой Бухары и Мавераннахра .

ЛИТЕРАТУРА

1. Фурузони С. Карохониён. Бунёдгузори нахустин силсилаи турки мусулмон дар Фароруд (Осиёи Миёна) .

(Караханиды. Первая тюркская мусулманская династия Средная Азия). – Тегеран: Самт, 1389. – 198 с .

2. Дафтари Ф. Таърих ва аќоиди исмоилия. (История и традиция исмаилитов). -Тегеран: Фарзон,1375 .

3. Фрой Р.Н. Бухоро дастоварди ќуруни вусто. (Бухара достоинство средних веков) / Р.Н. Фрой. - Тегеран:

Илми ва фарханги, 1365 .

4. Низами Арузи Самарканди. Кулиёти чахормакола. (Собрание Четыре беседы). –Тегеран: Ишроки, 1368 .

35   

5. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / В.В. Бартольд //Соч.: В.9. т. -М.: ИВЛ, 1963. -Т.1. – 763 .

6. Авфи, Мухаммад Бухори. Лубоб ул-ал-боб / ба тасхехи Эдвард Ч. Браун; бо мукаддимаи Мухаммад Казваини ва тасхихот ва таъликоти Саид Нафиси. Њармас. –Техрон, 1379 .

7. Рованди Мухаммад ибн Али ибн Сулаймон. Рохат-ус-судур ва оят-ус-сурур. Таърихи оли Салчук; перевод Мухаммад Икбал. – Тегеран: Амири Кабир,1364. – 585 с .

8. Хаким Сузании Самарканди. Девон. (Диван) / ба тасхехи Насриддиншох Хусайни. -Тегеран: Амири Кабир, 1338 .

9. Рованди Муртазо. Таърихи ичтимоии Эрон. (Хукуматхо ва силсилахои Ирон аз хамлаи аъроб то истикрори машруъият) (Социальная история Ирана. Иранские династии от арабского нашествия до установление конституции). – Тегеран, 1356. -Т.2. – 682 с .

НАЌШИ ПЕШВОЁНИ ДИНИИ ХОНАДОНИ САДР ДАР ИДОРАКУНИИ СИЁСЇ ВА ДИНИИ

МОВАРОУННАЊР

Дар даврони њукмронии сулолањои турк Мовароуннањр ба маркази зудухўрдњои ањли дин ва њокимиятњо мубаддал гашт. Албатта аз ин њолат раќибони сиёсї њамеша истифода мебурданд. Истилои њокимият аз љониби ќарахониён дар Мовароуннањр ин бўњронро пешгирї карда натавонист. Ќарахониён њамчун асосгузорони аввалин сулолаи мусулмонии туркњо натавонистанд истиќлолияти худро њифз намоянд. Дар муќовимат бо салљуќиён мутеи онњо гаштанд. Арбобони сиёсии Салљуќиён, мањз Султон Санљар барои заифгардонї ва пешгирии истиќлолияти Ќарахониён ба сари њокимияти Бухоро сулолаи динии Мозро, ки њамчун сулолаи Садрњо машњуранд, оварданд. Дар оѓози идоракунї Садрњо танњо пешвоёни динии Бухоро буданд ва бо мурури ваќт ба ќувваи сиёсї ва динї мубаддал гаштанд. Бо заифшавии давлати Салљуќиён онњо боз њам соњибихтиёр гаштанд Ташаббускори дастгирии маънавии сулолањои муслмонї дар љанг бар зидди беимонони ќарахитойињодар дашти Катван садрњо ва њатто њокими Бухоро садр Њисамуддин буданд, ки ў дар ин муњориба шањид гашт. Лекин ќарахитойињо низ маљбур гардиданд, ки њокимияти садрњоро дар Бухоро ќабул намоянд. Садрњо мутеи онњо гаштанд, лекин онњоро ба њаёти иљтимоии минтаќа роњ надоданд. Гуфтан мумкин аст, ки садрњо наќши муњимро дар минтаќа бозиданд ва нишонаи бузурге аз худ дар рушди њаёти маънавї – фарњангии Мовароуннањр гузоштанд .

Калидвожањо: ходимони динї, Бухоро, Садрњо, салљуќиён, муњорибаи Катван .

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СЕМЕЙСТВА САДРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И РЕЛИГИОЗНОМ

УПРАВЛЕНИИ МАВЕРАННАХРА

Во времена правлении тюркских династий Мавареннахр превратился в центр противоборства духовенства и властей. Естественно, этим всегда пользовались политические оппоненты. Захват власти караханидами в Мавераннахре не предотвратил этот кризис, наоборот, сделал его более глубоким. Караханиды как основатели первой мусульманской династии тюрков не смогли сохранить свою независимость. В противоборстве с Сельджукидами стали их вассалами. Политические деятели Сельджукидов, а именно: Султан Синджар для ослабления и предотвращения независимости Караханидов привёл во власть Бухары религиозную династию Моза, более известную как Садров. В начале правления Садры были всего лишь духовными лидерами Бухары, со временем превратились в политическую и религиозную силу. Их власти подчинились даже в Самарканде, они вели независимую политику. С ослаблением государства Сельджукидов они стали более независимыми. Инициатором духовной поддержки мусульманских династий в войне против неверующих каракитайцев в Катванской степи были садры, и даже правитель Бухары садр Хисамудин пал шахидом в этой войне. Но и каракитайцы были вынуждены принять власть садров в Бухаре. Садры стали их вассалами, но не пустили их в социальную жизнь региона. Можно сказать, что садры сыграли огромную роль в регионе и оставили огромный след в развитие духовно-культурной жизни Мавераннахра .

Ключевые слова: религиозные деятели, Бухара, Садры, сельджукиды, Катванская битва .

THE ROLE OF THE RELIGIOUS LEADERS OF THE SADROV FAMILY IN THE POLITICAL AND

RELIGIOUS MANAGEMENT OF MAVERANNAHR

During the rule of the Turkic dynasties, Mewarennahr became the center of confrontation between the clergy and the authorities. Naturally, political opponents have always taken advantage of this. The seizure of power by the Karakhanids in Maverannahr did not prevent this crisis, on the contrary made it more massive. Karakhanids as the founders of the first Muslim dynasty of the Turks could not maintain their independence. In the confrontation with the Seljuks, they became their vassals. The Seljuk political figures, namely Sultan Sinjar, in order to weaken and prevent the independence of the Karakhanids, brought the religious dynasty of Moz, better known as Sadrov, into the power of Bukhara. At the beginning of the reign of Sadra were only the spiritual leaders of Bukhara, over time turned into a political-religious force. Their authorities obeyed even in Samarkand, they led an independent policy. With the weakening of the Seljuk State, they became more independent. The initiators of the spiritual support of the Muslim dynasty in the war against unbelievers Karakitians in the Katwanan steppe were sadra, and even the ruler of Bukhara, sadr Khisamudin, was a shahid in this war .

But the Karakitians were forced to take over the power of the Sadr in Bukhara. Sadra became their vassals, but did not let them into the social life of the region. It can be said that the gardeners played a huge role in the region and left a huge contribution to the development of the spiritual and cultural life of Maverannahr .

Key words: Religious Figures, Bukhara, Sadra, Seljuks, Battle of Katwana, Сведения об авторе: Самариддин Джамоли Кудбиддинзаде - Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава, аспирант кафедры истории таджикского народа. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г.Бохтар, улица Айни 67. E-mail: jamoli1@mail.ru. Телефон:+(992)915962173 Information about the author: Samariddin Jamoli Kudbiddinzade - Bokhtar State University named after Nosir Khusrav, postgraduate student, Department of History of the Tajik People. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Bokhtar, Aini 67 street.E-mail: jamoli1@mail.ru, Tel: + (992) 915962173 36    УДК: 91 (09)

САЊМИ МУСУЛМОНОН ДАР ПЕШРАФТИ УЛУМИ ЉУЃРОФЇ, БАЊРНАВАРДЇ

ВА РУШДИ ТИЉОРАТИ ЉАЊОНЇ Давлаталї Давлатзода Илми љурофия дар љањони ислом дар Асрњои Тиллої зинаи баланди тараќќиёти худро ноил шуда буд. Ба аќидаи шарќшиносони маъруфи муосир, олимони мусулмон “тавсифи пурраи кишварњоро аз Андалус то Туркистону саргањи Њинд” бо номбар намудани нуќтањои ањолинишин, бо нишон додани набототу маъданњо додаанд. “Онњо на танњо ба шароитњои табиию љуѓрофї ё иќлимї, балки ба тарзи зисту зиндагї, саноат, фарњанг, забон, илмњои динї низ мароќ зоњир мекарданд. Маълумотњои овардаи онњо на танњо њудуди хилофатро дар бар гирифтанд, балки хеле берун аз њудуди љањони барои юнонињо маълум баромадаанд мусулмон.” Ба аќидаи ин олимон адабиёти илми мазкур бою рангин, илмї, маълуму машњур, шавќовар ва ибратомез буда, маљмўи маводи нињоят зиёдеро пешнињод мекунад, ки мисли онро дар ин давра дар ягон љо ёфтан имконнопазир аст [9, с.248]. Њарчанд илми љуѓрофия дар љањони ислом аз вожаи юнонии «geografia»

гирифта шуда, олимони соња асарњои олимони Юнони ќадимро мавриди истифода ќарор дода бошанд њам, лекин аз љињати фаровонии маълумот «юнонињо ягон хел ќиёсро бо илми арабњо бардошт карда наметавонанд» [6,с. 258] .

Яке аз дастовардњои намоёни олимони «Байт-ул-њикма» дар илми љуѓрофия андозагирии дарозии дараљаи меридиан дар мањал ба њисоб меравад, ки даќиќии он дар Аврупо танњо дар Давраи Нав пеш гузашта буд, [9, с.217] .

Ба аќидаи љуѓрофидонњои мусулмон иќлими чоруми олам, ки дар он Сурия, Бобулистон ва ќисми марказии Эрон љойгир буданд, иќлими бењтарин ба њисоб мерафт, зеро ин ќисми љањон аз гармою сармои аз њад зиёд эмин буда, барои фаъолияти зењнии инсон шароитњои бењтарини иќлимиро соњиб аст. Мањз њамин сабабро дар Давраи Навтарин омили пешоњангии фарњанги Аврупо номидаанд .

Наши асосиро дар тартиб додани харитаои љурофї ситорашинос ва файласуф Абўзайди Балхї (849-934) бозидааст. Китоби ў «Сувар-ул-аќолим» асоси асари љурофидон ва сайёи маъруфи дигар Иброим ал-Истахрї (асри Х)-ро ташкил додаанд .

Китоби Истахрї “Масолик-ул-мамолик”, ки дорои харитаои ранга ва матни тафсирї дошт, барои асарои анъанавї оид ба љурофия намуна гардид. Муаллиф кишварњои љањонро ба бист минтаа тасим намуда, хатсайроро барои роои гуногун бо масофаои даи нишон дода, маълумотои муимро оид ба топографияи шаро овардааст;

шароитои илимї, бойигариои табиї, олами набототу њайвонот ва њатто, ба истилоњи имрўза, потенсиали иктисодию тиљоратии кишварњои гуногунро тасвир намудааст .

Истахрї ба кишварои Африои Шимолї ва Ситсилия, Байнаннањрайн, Эрону Њиндустон сафарњои зиёде кардааст. Дар аввалои солои 50-уми асри Х Истахрї бо сайёи бадодї Муаммад ибни Њавќал (ваф. тах. 988) вохўрда, бо ў дар боби масъалањои илмї суњбатњо мекунад. Ибни Њавќал баъзе хатоњои Истахриро нишон дода, бо хоиши ў ба исло ва коркарди асараш оѓоз менамояд. Ибни Њавќал пас аз ворид намудани ислоот ба фаслои китоб доир ба исми арбии хилофат кори худро “Китоб-ул-масолик ва-лмамолик” меномад. Асари дигари Ибни Њавќал – «Сурат-ул-арз» манбаи бузурги маълумоти љуѓрофї ба њисоб рафта, ањамияти бузурги илмї дорад. Дар ин радиф асари бузурги илмии муаллифи номаълуми асри Х «Њудуд-ул-олам»-ро номбар кардан зарур аст, ки навишти он соли 372 њ. (тахм. 983 м.) оѓоз шуда, имрўз ёдгории нодири адабиёти љуѓрофии ислом шинохта шудааст .

Љуѓрофидон ва таърихшиноси маѓрибї ал-Идрисї (1100-1166) харитаи муфассали љаонро тартиб дода, минтааои зиёди Осиё, Африои Шимолї ва Аврупоро тасвир кардааст. Дар корои ў оид ба Булористони соили Волга ва кишвари Бошќирд дар Урали Љанубї маълумоти пурарзиш оварда шудааст. Дар атласи Идрисї, ки 70 харитаро дар бар дошт, атто сарчашмаои Нил, ки аврупоио тано дар асри XIX кашф намуданд, анўз дар оози асри ХII нишон дода шудаанд .

                                                             Давраи нави Аврупо аз асрњои XV-XVI оѓоз мегардад .

Чунин аќидае буд, ки ќисми ањолинишини љањон њамагї чоряк ќисми хушкиро ташкил медињад ва ин ќисм аз љануб ба шимол ба њафт иќлим таќсим карда шуда буд .

Замони муосир .

37    Дар асрњои IX-X дар кишварњои мусулмонї савдои байналхалќї тавассути роњњои бањрї ривољ ёфт. Љойи зикр аст, ки хилофат дар бањрнавардї таљрибаи бемисле дошта, барои рушди ин соња дар кишварњои Ѓарб низ сањм гузоштааст. Худи ворид шудани вожањои арабї дар бањрнавардии љањонї аз ќабили admiral, cable, shallop, barque, monsoon далели гуфтањоанд. Њамчунин ќобили зикр аст, ки сањми мардуми форсизабон, фарњанги бањрнавардии форсї дар рушди илми бањршиносии хилофати исломї хеле бузург аст .

Вожањои “тандил”, “сарњанг”, “сукконгир”, “панљарї”, “тупандоз” ва ѓайра, ки дар байни бањрнавардон бисёр маъмуланд, форсианд .

Бандарњои дарёиву бањрии зиёди хилофат, аз ќабили Басра, Хира, Убулла, Сироф, Њурмуз, Сухор, Тароблус ва чандин дигарон мањз дар даврањои рушду нумўи хилофати исломї шуњрати марказњои бошукўњи байналхалќии савдои бањриро соњиб шуданд .

Барои тасаввур намудани сурати њоли бандарњои он давра дар њудуди хилофат бањогузории воќеии сайёњон ва мутафаккирони намоёни он замонро мисол овардан мумкин аст. Масалан, љуѓрофидони маъруф Шамсиддин Муњаммад ибни Ањмади Муќаддасї дар васфи шањри бандарии Суњор – пойтахти Уммон навиштааст, ки айни њол “дар бањри Хитой машњуртар аз ин шањри ободу зебову гуворо, маркази маъмуру сарватманд, маскани бозаргонњо, махзани ѓаллаву мева нест”[9, с.388]. Муаллиф бозорњои ин шањрро аљоиб ва гирду атрофи онро, ки ќад-ќади соњилњои бањр доман кашида буд, љаззобу дилрабо номидааст. “Хонањо дар ин љо аз хишти пухта ва дарахти булут, баланд ва зебову нафис... Ин љо чоњњо ва љўйњо бо оби ширин њастанд ва ањолї зиндагии серу пур доранд. Ин дарвозаи Чин, ганчинаи Шарќ ва бозори Яман аст” .

Агар бандари Њурмуз аз тарафи сайёњи маъруфи асри миёна Абдурраззоќи Самарќандї “Марвориде дар ангуштарини Замин”, “бандари бемислу монанде, ки тољирони њафт иќлим ба ин љо меоянд...” тавсиф шуда бошад, шањри бандарии Тароблус аз љониби мутафаккири барљастаи тољик Носири Хусрави Ќубодиёнї њамчун маконе тасвир шудааст, ки аз се тараф дар ињотаи бањр буда, ба ин љо киштињо аз Рум, Фарангистон, Андалус ва Маѓриб меомаданд ва тољирон бољи гумрукї пардохт менамуданд .

Воќеан, то њуљуми муѓул тамаддуни шањрдорї дар кишварњои мусулмон хеле пеш рафта буд. Гуфтан мумкин аст, ки аксарияти ањолии муќимии давлатњои мусулмонии он замон дар шањрњо зиндагї мекарданд. Масалан, шањри Баѓдод– пойтахти хилофати Аббосиён аз 1 то 3 миллион ањолї, Димишќ, Њалаб, Марв, Балх, Њирот, Гурганљ, Нишопур ва Самарќанд беш аз 1 миллион нафар ањолї доштанд, [3; 4; 5]. Дар ќиёс, он солњо дар Лондон 20 њазор, Париж 20 њазор, Киев 30 њазор, шањрњои Маскав, Новгород, Владимир, Смоленск њамагї 10-15 њазор нафарї ањолї доштанд. Дар давлати Хоразмшоњиён ва Аббосиён беш аз 60 дарсади ањолї дар шањрњо зиндагї мекард. Барои муќоиса, дар кишварњои имрўзаи Осиёи Миёна ва Осиёи Љанубї то 70 дарсади ањолї дар дењот зиндагї мекунанд. Таърих собит намудааст, ки тамаддун мањз дар шањрњо ба вуљуд меояд ва њамон халќе пешрафта ба њисоб меравад, ки аксарияти ањолии он дар шањрњо зиндагї мекунанду бо касбу њунар ва мењнати зењнї машѓул мебошанд. Худи вожањои «тамаддун», «мутамаддин», «маданият», «маданї» аз решаи арабии «мадина», яъне «шањр» сохта шудаанд. Њамчунин вожаи лотинии «civilis», ё ин ки «сивилизатсия», ё калимаи русии «гражданин» («горожанин») маънои «шањрвандї» ва «соњиби фарњанги шањрї»-ро доро мебошад. Ин маънои онро дорад, ки тамаддун ва маданият њељ гоњ дар дењот ё сањро ба вуљуд омада наметавонад .

Умуман, чунин ободониву шукуфоние, ки дар шањрњои кишварњои мусулмонї вуљуд дошт, дар дигар минтаќањои љањони онрўза дида намешуд. Мањз дар чунин шањрњо осори муњташами санъати меъморї бунёд меёфтанд. Дар ин љо ќасру биноњои бошукўњ сохта мешуданд, муљассамањо бардошта мешуданд ва ин њама бо кандакориву наќќошї ороиш меёфт. Мањз дар шањрњо, дар байни тамоми ин шукўњу шањомат, ки дар натоиљи зањмати њамарўзаи сокинон бунёд меёфт, адабиёти бадеї, матнњои динї, ќиссаву ривоятњо эљод мешуданд. Адабиёти мазкур ба инсоният барои нигоњ доштани ќадру ќимати худ дар љомеаи љањонї кумак расонид [10, с.94] .

                                                             Сироф, ки бандари куњнаи Эрон буда, дар асри IX аллакай дар итоати хилофат буд, соли 977 дар натиљаи заминларзаи то 6-7 рўз давомёфта вайрону валангор мегардад ва љойи онро љазираи Киш ишѓол намуда, њамчун нуќтаи љойгиршавии тољирони бањрї хизмат мекунад .

Ал-Муќаддасї, шояд, уќёнуси Њиндро дар назар дорад. (Д.Д.) Тарљумаи мо аз матни овардаи Шумовский Т.А Давраи арафаи њуљуми муѓулњо ба ин кишварњо, яъне солњои 1220-1258 дар назар дошта мешавад .

(Д.Д.) 38    Намунаи асосии шањру шањрдории хилофат шањри Баѓдод ба њисоб мерафт .

Пойтахти хилофат – шањри Баѓдод дар маконе љойгир шуда буд, ки дарёњои бузурги Даљла ва Фурот ба њам ба масофаи камтарин наздик шуда, баъдан боз аз њам дур мешаванд. Яке аз сабабњои интихоби ин макон барои бунёди Баѓдод њамчун маркази хилофат мањз мавќеи хуби љуѓрофии он буд. Халифа ал-Мансур «чун он љо расид, ки имрўз Баѓдод аст ва оби Фуротро дид, ки ба Даљла њаме андар афтод аз забарсў ва аз фурўдсў ба киштї чизе оранд аз њар чиз матои барру бањру ва аз фурўсў то Басраву дарёи Уммону Њиндустону Чину Мисру Яман ва аз ин сў то Арменияву Озарбойгону Руму Хазарон» [1, с.1484]. Дар натиља шањри бисёр зебову бошукўњ, “пойтахти аз њама афсонавї бо ќасрњову манорањои он, бозорњову корвонсаройњо, ки ќад-ќади соњилњои дарёи васеъ пањн гардида буданд” [9,с. 391], бунёд ёфт. Инак, дар охирњои асри VIII сарњадњои хилофати исломї дар соњилњои шаш бањру ду уќёнус љойгир шуда буданд .

Ба маркази хилофат тавассути роњњои бањрї молњои зиёд аз кишварњои гуногун, аз ќабили зарфњои чинї ва абрешим аз Чин, дарахти сурх ва молњои баќќолї аз љазирањои Ява (Индонезияи њозира), алмосу ёќут аз Сарандеб (Шри-Ланкаи њозира, мўинањои славянї, мањсулоти филизї аз Сурия, матоъњои самарќандї, ироќию мисрї, марвориди Бањрайн, силоњи љангї аз Арабистон, атриёту маводи хушбўй аз Форс, лаъли Бадахшон, булўри кўњии Ифриќия ворид мешуданд. Аз кишварњои славянї дар ќатори мўинаву дигар молњо “ѓуломони ќоматбаланди малламўйи чашмкабудро” меоварданд, ки дар ќатори ѓуломони сиёњпўсти африќої њамчун моли зинда ба фурўш мерафтанд [9, с.391] .

Дар Мовароуннањр иќтисодиёт зинањои баландтарини тараќќиёти худро соњиб буд .

Истењсоли молњои саноатї, рушди кишоварзї, коркарди сарватњои зеризаминию маъданњои кўњї ба тараќќї ёфтани тиљорату савдо мусоидат намуд. Њунармандони шањрњо ашёњои чармин, чўбину нахї, тиллоиву нуќрагї, биринљиву оњанин месохтанд, ки онњо барои истифодаи рўзмарра ва низ њамчун љињози ороишї хизмат мекарданд .

Бухорову Самарќанд ба марказои бузурги бофандагї табдил ёфтанд. Дар ин љо матоъњои бењтарини абрешимиву пахтагин истењсол мешуданд. Масалан, порчањои нахии визории Самарќанд сифати баланд дошта, «дар нармї чун хаз аст ва онро ба Форсу Ироќ ва соири навоњї мебаранд… онро аз либосњои фохир медонанд… Бањои як либоси визорї аз бист динор то ду динор аст» [2, с.188] .

Ибни Њавќал бойигарињои табиии Мовароуннањрро чунин тавсиф додааст: «Дар ин сарзамин маодани оњан низ бисёр ва зиёда бар тиљораташон аст ва низ маъданњои тилло ва нуќра ва љиваи он фаровон аст ва њељ як аз билоди ислом аз њайси фаровонї ба пояи он намерасад ва маодани Панљњир њам, ки ба бисёрии ин маодан маъруф аст, мутааллиќ ба Мовароуннањр ва аз музофоти он мебошад» [2, с.134] .

Њамчунин, истењсоли мањсулоти кишоварзї – њам зироаткорї, њам боѓдориву растанипарварї, њам чорводориву дигар љодањо хеле хуб ба роњ монда шуда буд .

Додугирифти молњои гуногун дар байни сокинони шањру дењот, инчунин дар байни мардуми муќимї ва сањронишин ривољ ёфта, дар бозорњои дохиливу берунии Мовароуннањру Хуросон тамоми намуди мањсулоти кишоварзиву саноативу чорводорї, љавоњироту сангњои ќиматбањо, љињозу асбоби рўзгорро пайдо намудан мумкин буд .

Мубодилаи мол миёни Мовароуннањр ва кишварњои љанубу шарќии Аврупо, Муулистон, Чин, Эрон, Ќафќоз, давлатњои Осиёи Хурд дар асрњои IX–X хеле ривољ ёфта, роњњои бузурги тиљоратии Мовароуннањру Хуросон барои тољирони Шарќу Ѓарб имкониятњои фарох мекушоданд. Тиљорати байни Хуросон ва њавзаи Волга ба он оварда расонд, ки булѓорињои Волга исломро ќабул карданд [6, с. 186]. Дар асри X аз мулки Булѓор танњо анвои мўина, асал ва ѓуломон оварда мешуданд. Дар радифи булѓорињо русњо њам тавассути бањри Хоразм ба шањрњои мусулмонї, хусусан ба шањри Гурганљ барои тиљорат рањсипор мешуданд .

Дар Мовароуннањр савдо бо кишварњои дигар асосан бо роњи табодули молњои арзишашон якхела ба роњ монда шуда, њанўз дар њамон вакт чекњо њамчун воситаи пардохт истифода мешуданд. Инчунин, ба миќдори зиёд бозёфт шудани тангањои замони Сомониён дар шањрњои гуногуни Русия, аз љумла Маскав, Новгород аз робитањои мустањками тиљоратии байни Мовароуннањр ва Руси ќадим шањодат медиад .

Тољирони мусулмон њарчи бештар кишварњои Шарќро мавриди тиљорат ва додугирифти мол ќарор медоданд. Дар оѓози асри XIII савдои байни Чин ва Муѓулистон аллакай дар дасти мусулмонон буд [6, с.187]. Савдои берунии Мовароуннањр бо кишварњои дигар асосан дар дасти тољирони тољик буд. Бартолд бо истинод аз шарќ

<

Хаз - навъи матои абрешимї .

Њозира бањри Арал.  39    шиноси асри XIX Веляминов-Зернов ќайд менамояд, ки њатто дар шањри Ќазон вожаи «тозик» («тољик») барои ифодаи тољирон истифода карда мешуд [7, с.312] .

Дар рушду нумўи бањрпаймої наќши бањрнавардони асримиёнагии мусулмон, аз ќабили Бузург ибни Шањриёр, Абузуръа ат-Таъриф, Ториќ ибни Зиёд, Муњаммад ибни Шозон, Сањл ибни Обон, Лайс ибни Ќањлон, Ањмад ибни Маљид ан-Наљдї, Абдулазиз ибни Ањмад ал-Маѓрибї, Мўсо ал-Кандаронї, Ањмад ибни Табрувайњї, Хавошир ибни Юсуф ибни Салоњ ал-Ариќї ва дањњо дигарон хеле намоён аст. Онњо дар давоми фаъолияти касбии худ мушоњидањои худро доир ба бањрњову киштињову нозукињои санъати бањрнавардї сабт намуда, бо ин роњ дар рушди ин соња сањми сазовори худро гузоштаанд. Ќисми зиёди асарњои илмии Муњаммад ибни Шозон, Сањл ибни Обон, Лайс ибни Ќањлон ба хусусияту нозукињои соњилњо ва бањрпаймоии ќад-ќади соњилњои бањрї бахшида шудааст. Њамчунин, маљмўи њикояњои Бузург ибни Шањриёрро бо номи “Муъљизоти Њинд”, асари Ањмад ибни Маљид «Китоб-ул-фавоид фї усули илм-ул-бањр вал-ќавоид»-ро махсус номбар кардан зарур аст. Соли 1912 шарќшиносони фаронсавї Габриел Ферран ва Морис Годфруа-Демонбин дастнависи нодир ва то ин дам ба илм номаълуми Ањмад ибни Маљид «Китоб-ул-фавоид фи усули илм -ул-бањр ва-л-ќавоид»-ро пайдо намуданд, ки ин асар барои ба даст овардани маълумот оид ба рушди санъати бањрнавардї дар хилофати исломї барои муњаќќиќон сарчашмаи хеле ќиматбањо гардид .

Дертар аз љониби олимони дигар њамчунин дастнависњои бисёр муњим ошкор карда шуданд. Дар омўзиши илмњои бањрнавардии мусулмонон олими мисрї Ањмад Закї-пошо наќши муњимро иљро намуд. Аз љумла, мутобиќи навиштањои ў, Ањмади Маљид оббалади (роњнамои киштии) сайёњи машњури португалї Васко да Гама буд .

Амад ибни Маљид ан-Наљдї соли 1440 дар Љулфар – шањри ќадимаи бандарї ба дунё омадааст. Њанўз аз овони кўдакї Ањмад дар киштињо машѓули кор буда, тадриљан тамоми нозукињои касбашро аз худ менамояд. Ў дар синни бисту ду солагиаш нахустин асари худро дар бораи асосњои илми бањрнавардї иншо мекунад ва дар он малакаю таљрибаи худро дар љодаи назарияи бањршиносї дарљ менамояд .

Дар солњои баъдї аз љониби Ањмад ибни Маљид, ки аллакай худ киштињоро сардорї мекард, дастурњои амиќу возењ оид ба бањрпаймої навишта шуданд. Асари машњури ў «Китоб-ул-фавоид фї усули илм-ул-бањр ва-л-ќавоид» барои пешрафти илми бањрнавардї ањамияти хеле бузург дошт. Асари ў дар бораи барнавардї дар бари Сурх, уёнуси инд ва уќёнуси Атлантика ва байни љазираои дар шари индустон воќеъбуда барои бањрнавардон дастури пурарзише буданд .

Шарќшиноси рус Шумовский Т.А. дар таълифоташ оид ба бањрнавардии мусулмонон дар бораи бузургї ва ањамияти асари мазкур аќидањои олими фаронсавї Габриел Ферранро чунин маънидод мекунад: “Дар таќризи олими фаронсавї «Китоб-улфавоид фї усули илм-ул-бањр ва-л-ќавоид» њамчун маљмўи моњирона мураттабшудаи донишњои бањрнавардии замони хеш ва муаллифи он њамчун муаллифи нахустини дастурњои бањрнавардии замони нав тасвир ёфтааст. Тавсифи оид ба бањри Сурх додаи ў аз љињати даќиќию тафсилоти комилу равшан дар адабиёти аврупої оид ба њаракати киштињои бодбондор ба худ њамто надорад” [7, с. 399] .

Бисёр барнавардони Аврупо дар кашфиётои худ аз асарњои илмии олимони мусулмон бањра бардоштаанд. Масалан, бањрнавард ва љуѓрофидони машњури испанї Христофор Колумб ёдовар мешавад, ки дар бораи вуљуд доштани замин дар он тарафи уёнуси Атлантик аз мусулмонон огањї ёфтааст .

Яъне, бо итминони комил метавон хулоса намуд, ки мусулмонон њанўз њазор сол пеш дар самти тиљорат, бањрнавардї ва илмњои љуѓрофї дар љањон зинаи баландтарини тараќќиётро соњиб гашта буданд. Мањз дар асоси навиштањову таљрибањову комёбињои мусулмонон олимону мутахассисони асрњои минбаъдаи манотиќи гуногуни љањон бинои имрўзаи рушдро дар ин соњањо мустањкам бунёд намудаанд .

АДАБИЁТ

1. Абўалї Муњаммади Балъамї. Таърихи Табарї.–Тењрон: ал-Њудо, 1380 њ. (2001м). -Љ. II. - 816 с. (817удуд-ул-олам. Ибни Њавќал. Сурат-ул-арз. Муњаммад Обиди Иршод, Чањорбоѓи гулњо; Тањияи Зариф Шариф. –Душанбе: Адиб, 2008. -212 с .

3. Љувайнї Атомалик. Таърихи Љањонгушой / Тасњењ ва муќаддимаи Муњаммад ибни Абдулвањњоб Ќазвинї. – Тењрон: Њермес, 1387 њ. ш. –Љ. 2.- 255 с. (356-610) .

                                                             Шањри ќадимаи Љулфар дар њудуди њозираи Раса-л-Хаймаи Амороти Муттањидаи Араб мављуд буд (Д.Д.) .

40   

4. Рашидуддин Фазлуллоњи Њамадонї. Љомеъ-ут-таворих / Бо тасњењ ва тањшияи Муњаммад Рушан – Мустафо Мусавї. – Тењрон: Албурз, 1373њ. –Љ. 1. -776 с .

5. Рашидуддин Фазлуллоњи Њамадонї. Љомеъ-ут-таворих / Бо тасњењ ва тањшияи Муњаммад Рўшан – Мустафо Мусавї. – Тењрон: Албурз, 1373њ. –Љ. 2. -763 с.(777-1540) .

6. Бартольд В.В. Сочинения. т. 6. Работы по истории ислама и Арабского халифата / В.В. Бартольд. – М.:

Наука, 1966. - 784 с .

7. Бартольд В.В. Сочинения. т.II. ч.2. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии / В.В .

Бартольд. – М.: Наука, 1964. - 657 с .

8. Беляев Е.А. Арабы, Ислам и арабский халифат в раннее средневековье / Е.А.Беляев. – М.: Наука, 1965. с .

9. Очерки истории арабской культуры (V-XV вв.) / ответственный редактор Большаков О.Г. – М.: Наука .

Главная редакция восточной литературы, 1982. – 440 с .

10. Ходжсон Маршалл Гудвин. История ислама. Исламская цивилизация от рождения до наших дней. Москва: Эксмо, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://readli.net/istoriya-islama-islamskaya-tsivilizatsiya-otrozhdeniya-do-nashih-dney/ (Дата обращения 17.03.16) .

САЊМИ МУСУЛМОНОН ДАР ПЕШРАФТИ УЛУМИ ЉУЃРОФЇ, БАЊРНАВАРДЇ ВА РУШДИ

ТИЉОРАТИ ЉАЊОНЇ Дар маќолаи мазкур дар бораи дастовардњои донишмандони мусулмон дар асрњои миёна дар улуми љуѓрофї, бањрнавардї, сањми халќњои мусулмон дар рушди тиљорати љањонї, комёбињои бузурги мардуми Шарќ, хусусусан мардуми Мовароуннахру Хуросон дар косибию њунармандї, шањрсозї ва тиљорат маълумот дода шудааст. Муаллифи маќола махсус ќайд мекунад, ки донишмандони асримиёнагї њангоми тањќиќи ин ё он мањал, дар баробари шароитњои иќлимию табиї, њамчунин тарзи њаёт, њунару фарњанг, забон ва дини њалќњои ин мањалњоро мавриди омўзиш ќарор медоданд. Маълумоти дар асарњои ин донишмандон овардашуда аз доираи љањони ба олимони Юнони ќадим маълум хеле берун баромада, шумораи зиёди бањрнавардони Аврупо дар кашфиёти худ ба рисолањои илмии олимони мусулмон такя намудаанд .

Калидвожањо: шањрсозї, љуѓрофия, бањрнавардї, тиљорат, касбу њунар, бозаргонон, тамаддун, меридиан, бойигарї, Мовароуннањр, тољикон, Хазар (Каспий), Хитой, халќњои славянї, Хуросон .

РОЛЬ МУСУЛЬМАН В РАЗВИТИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, МОРЕПЛАВАНИЯ И МИРОВОЙ

ТОРГОВЛИ

В данной статье приводятся сведения о достижениях средневековых мусульманских ученых в области географии, мореплавания и больших успехах народов мусульманского Востока, в частности народов Мавераннахра и Хорасана в ремесленничестве, торговле и градостроительстве. Автор статьи подчеркивает, что, изучая ту или иную местность, средневековые ученые, наряду с климатическими и природными условиями, также изучали образ жизни, ремесленничество, культуру, язык, религию народов изучаемых стран. Сведения, приведенные в трудах этих ученых, выходили далеко за границы известного древним грекам мира, а многие европейские мореплаватели в своих открытиях опирались на научные труды мусульманских ученых .

Ключевые слова: градостроительство, география, мореплавание, торговля, ремесла, купцы, цивилизация, меридиан, богатство, Мавераннахр, таджики, Каспий, Китай, славяне, Хорасан .

THE ROLE OF MUSLIM IN THE DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICAL SCIENCES, NAVIGATION AND IN

THE WORLD TRADE

This article provides information on the achievements of medieval Muslim scholars in the field of geography, navigation and the great successes of the peoples of the Muslim East, in particular the peoples of Maverannahr and Khorasan in handicrafts, trade and town planning. The author of the article emphasizes that while studying this or that terrain, medieval scientists, along with climatic and natural conditions, also studied the way of life, handicraft, culture, language, religion of the peoples of the countries studied. The information given in the writings of these scientists went far beyond the boundaries of the ancient Greeks of the world, and many European navigators in their discoveries relied on the scientific works of Muslim scholars .

Key words: town planning, geography, navigation, trade, crafts, merchants, civilization, meridian, Maverannahr, Tajiks, Caspian, China, Slavs, Khorasan Сведения об авторе: Давлатзода Давлатали Раджабали - кандидат исторических наук, заместитель председателя Совета Ветеранов Народно - Демократической Партии Таджикистана, Е-mail: davlatov.d.r@mail.ru Information about the author: Davlatzoda Davlatali Rajabali - Candidate of Historical Sciences, Deputy Chairman of the Council of Veterans of the People's Democratic Party of Tajikistan, Е-mail: davlatov.d.r@mail.ru 41    УДК: 930.25:94(3)(575.3)

ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ

–  –  –

Дангаринский район - наиболее насыщенная выявленными археологическими памятниками территория Южного Таджикистана. Природные особенности способствовали развитию здесь раннего земледелья, начиная с эпохи бронзы. Регион являлся промежуточной, буферной территорией между раннегородской цивилизацией и миром подвижных кочевников Евразии. В то же время эта территория представляет особый интерес как зона непосредственных контактов различных народов, мировых культур и религий. Здесь в древности протекали процессы культурогенеза, которые хорошо представлены памятниками археологии и культуры данного региона .

Археологическое изучение Дангаринской равнины связано с работой экспедиции Института истории, языка и литературы Таджикского филиала АН СССР в 1942 г. Экспедицией были обследованы десять памятников Дангаринского района.

Среди исследованных объектов:

два городища на северо-восточной окраине райцентра Дангары, мавзолей Ходжа Мавлоно Тоджиддина в сел. Корез, остатки крепости и городище, а также каменные курганы в окрестностях селений Сангтуда и Джар-тепе, городище Золи-Зард в окрестности сел. Турткуль и три памятника в окрестности сел. Паркамчи, которые впервые отразили присутствие памятников с материалами античного времени в Дангаринском районе [38, с.93] .

Историю археологического изучения данного района в советский и современный периоды можно разделить на два основных этапа .

Первый этап, который охватывает почти всю вторую половину XX в., связан с работами одной из самых крупных в истории отечественной археологии экспедиций Южнотаджикистанской археологической экспедицией (далее - ЮТАЭ) под руководством Б.А .

Литвинского .

Второй этап начался в 2009 г. и продолжается до настоящего времени. Он связан, в основном, с работами археологической экспедиции, которая занималась выявлением памятников для составления археологической карты Дангаринского района под руководством Т.Г. Филимоновой .

В 1970 году серия случайных находок определила район основных исследований .

Отрядом сектора истории средних веков Института истории АН Тадж. ССР, которым руководил Б.А. Литвинский, в окрестностях селения Пушинг были обнаружены и сфотографированы две кушанские базы [34, с.252]. В этом же селениии была найдена терракотовая плитка на которой изображена мужская фигура в кушанском кафтане, с булавой в руке, короной на голове и солярным символом. Пластинка изучена Е.П. Денисовым и датирована: IV-V вв. н.э. [15,с. 91]. Археологическому исследованию района способствовала также необходимость, связанная со строительством Дангаринской оросительной системы, которое было развернуто в 70-80-х годах. Руководил работами Е.П. Денисов, возглавивший Дангаринский археологический отряд [12, с.214; 8,с. 96]. Им были повторно осмотрены уже упомянутые ранее памятники и обследован ряд новых. К ним относятся: крепость Тупхона на северной окраине селения Игрони Боло, где в слоях кушанского времени была найдена уникальная глиняная печать с двухсторонним изображением на круглых полях [7, с.50; 15,с. 91;

12, с.222; 6, с. 103; 39, с.73] кушанское поселение Хоки Сафед в районе Пушинга и античное – у селения Торбулок [12, с.230; 8, с.97]. Однако только начиная с 1976 года, с некоторыми перерывами до 1990 года включительно, исследования отражают более интенсивное изучение памятников античности в регионе. В 1976 г.основными пунктами работы отряда становятся небольшая крепость Чортепа, расположенная в километре на юго-запад от кишлака Себистон [19, с.97] и городище Хоки Сафед. На основании найденных хумов керамический материал отнесен к III-II вв. до н. э. Керамика, найденная в заполнении, относится к раннекушанскому времени. Вахшский археологический отряд ЮТАЭ по изучению античных и средневековых памятников в 1977 г. проводил работы в Дангаринском районе в расширенном составе. Помимо работ на городище Хоки Сафед, Кули Суфиён были исследованы могильник Ксиров (могильник был обнаружен Г. Ербобоевым и представил 22 кургана), античное поселение у селения Чолтов, несколько небольших крепостей и городище в районе селения Джетерган. Был проведен сбор подъемного материала, осуществлены обмеры и шурфовка памятников. На безымянном холме в 4 км на СВ от селения Бешкудук выявлен материал античного времени .

42    Керамический материал из этого памятника датирован 1 в. до н. э. – II в. н. э. [15, с.92; 19, с .

561; 22, с.577; 8, с.97; 6, с. 104; 20,с. 87]. Раскопки, проведенные Е.П. Денисовым на Золи Зарде в процессе которых им был найден фрагмент пиксиды позволили уточнить датировку нижних слоев Золи Зарда греко-бактрийским временем [12, с.231]. Таким образом, к началу 80-х годов находки из селений Себистон, Оксу, Корез, Пушинг и Бульёни Боло предоставили науке свидетельства о важности, которую играла территория Дангаринской равнины в кушанское время, отразившие, что именно здесь кочевали племена, чьи правители принадлежали к правящему дому царей Кушанской империи .

В конце 80-х годов к изучению исторических объектов, расположенных в зоне строительства Сангтудинской ГЭС-1 приступает И. Маслов. Основное внимание он уделил раскопкам раннесредневековой крепости Сари Купрук и позднесредневековому горному поселению Джирджирак. Параллельно И.Маслов заложил раскопы на крепости Золи Зард, расположенной недалеко от райцентра Дангара, и обследовал прилегающую к ней территорию у селений Корез и Турткуль, где были выявлены античное поселение и небольшое тепа [3, с.131 .

В 1990 г. Е.П. Денисов продолжил изучение окрестности селений Найзабулок и Игрони Боло [11, с.173]. Обнаруженный могильник Найзабулак по фрагментам керамики датирован II в. до н.э. – II в. н.э .

В 2009-2010 гг. отрядом под руководством Е.П. Денисова было проведено полное обследование всего Дангаринского района с целью составления археологической карты .

В итоге в районе селений Хушдилон, Гиджовак, Хоча Шакик Балхи на участке Молишо, Гаргара и др., были обнаружены поселения и крепости античного и саманидского времени .

Больше всего памятников, зафиксированных на территории района относится ко времени кушан. Это такие крупные городища, как Хоки Сафед, Золи Зард, Оксу, Мавлоно Тоджидин, Пушинг, Чолтов, Киёвшайди, Гиджовак, Дангаринское городище, Бульёни поён, Кафыркала, а также целая система мелких сельских поселений, в числе которых Пехо, Мундок, Ширинсай, Шоидтепа, Молишо, Игрони Боло, Тупхона, Саритова Шибонсой, Экизак – 5, Тутбулак, Маликова, Рохшанзамин, Бульёни поён – 4, Бульёни поён - 5 и др .

Исследователями подмечено, что в Дангаринской долине пока не выявлены городища времен Александра Македонского [11, с.175; 37, с.202; 35, с.33-36]. В III-II вв. до н.э .

территория исторического Таджикистана входила в состав Греко-Бактрийского царства .

Установившаяся стабильность способствовала возрождению разрушенных городов и возведению новых. К таким городам исследователи относят городище Золи Зард (Турткуль) [39, с.72; 12, с.228-229] и крупное многослойное городище, расположенное на месте современного селения Гиджовак, датированного монетой Евтидема I (конец III – II вв. до н. э.) .

Эллинистическое наследие греко-бактрийской эпохи, древние среднеазиатские традиции и богатое культурное достояние индийской цивилизации оказались дополненным во времена Кушанской державы что нашло отражение в архитектуре, предметах материальной культуры и ювелирном искусстве [31, с.345] Единственным источником археологических памятников II в .

до н.э. – I в. н.э. оставленных кочевниками на территории Таджикистна и Дангаринскаого района в частности, являются погребальные памятники. Показательными памятниками стали материалы группы курганных могильников расположенных на берегах р. Ксиров – Ксиров-I-V, Бешкапа (Ксиров IX), Экизак (Ксиров-VII) и Найзабулак (Ксиров-VI) [3, с.132]. По своей конструкции они представляют собой ограды. Среди могильников Кушанского периода особое место занимают открытые Е. Д. Денисовым (1979-1981, 1983 гг.) на реке Ксиров четыре небольших могильника, - Ксиров I-IV. Последние распадаются на курганные захоронения и могильники. Насыпи каменные, округлые или овальные, есть каменные ограды. Умерших хоронили в грунтовых могилах и подбоях. Погребальный инвентарь стандартный: оружие, предметы туалета, украшения. Наряду с золотой пряжкой, небольшой кинжал (19,7 см) с коротким лезвием и другие предметы обихода, была обнаружена подвеска в виде петушка с полулунными привесками и серьга со вставками [11, с.176]. Всего на территории Таджикистана выявлено около 200 городов и сельских поселений эпохи античности [37, с.203]. В Дангаринском районе типологически эти памятники представлены городищами, крепостями, поселениями и могильниками. Материальную культуру античности широко представляют многочисленные случайные находки. Они составляют отдельную страницу исследований, о которых исследователи упоминают вскользь. В 1983 г. М. Азизов недалеко от селения Торбулок обнаружил объект античного времени. Дальнейшие раскопки проводились Е. В .

Денисовым, в ходе которых были найдены «две каменные ступы по форме идентичные айханумским» [2, с.273-282], и каменная чаша III-II вв. до н. э. Также были обнаружены 43    резервуар полусферической формы, изготовленный из известняка (диаметр 98см, высота 50см) на дисковидном поддоне (диаметр до 40см, высота до 4см) и сосуд в форме кубка с чащеобразном туловом и утолщенным к низу основанием (высота 54-55см, глубина резервуара 29см, диаметр основания ножки 29-30см). По мнению исследователей, подобные сосуды известны по находкам из многочисленных святилищ Средиземноморья [40, с. 227-229] .

Аналогичные сосудам Торбулока были обнаружены на городищах Ай-Ханум и Тахти Сангин .

На этой основе археологи пришли к выводу: «Не исключено, что в местности Торбулок располагался бактрийский храм» [32, с. 240-261] .

Большинство предметов, найденных на территории селения Чолтов (Дангаринский р-н) так же относится к античному периоду. Это -многочисленный керамический материал; шесть миниатюрных и три крупных таровидных базы колонны античного периода; крупный фрагмент лица антропоморфной терракотовой, красноангобированной фигурки женского божества. Все эти изделия, как и керамика, были обнаружены в центральной и западной части левобережья Чолтов, где в кушанскую эпоху, вероятно, находилось небольшое городище [4, с.479]. Большую подборку архитектурных форм составляют многочисленные находки, собранные в окрестности городища Киёвшайды. Это -каменные базы - 8 экземпляров: а) одноступенчатый плинт с тором;

б) двухступенчатый, пирамидальный плинт с валом; в) трехступенчатый пирамидальный плинт с валом; г) трехступенчатый пирамидальный плинт с началом ствола колонны; д) два тора разделенные скоцией – 2 экз.; е) двухступенчатый плинт; ж) трехступенчатый плинт, а также зернотерки, ступки, подпятники. Все находки перенесены на местное кладбище [15, с.91; 12, с.230] .

Е.П. Денисову в 1974 -1975 гг.в селение Алиджон переданы три гончарных сосуда, обнаруженые при строительстве здания джамоата селения. Это – небольшой, лощенный светлоглиняный сосуд рюмочной формы, крупный кубковидный сосуд светло- коричневой глины рыжего обжига, на короткой ножке и гончарная чаша со светлым ангобом [12,с.214-216]. И найденный в сае Санглох, на западной окраине селения Алиджон бронзовый талисман .

Талисман круглой формы с надписью по окружности и с ажурным изображением лягушки в центре [8, с.97] .

Частыми случайными находками являются древние и средневековые монеты. Их находят не только археологи при раскопках древних и средневековых городищ и поселений, замков, но и местные жители случайно при различных земляных работах. К настоящему времени в Дангаринском районе обнаружено всего четыре клада, и более 80 монет по отдельности. Важно, что они обнаружены на территории 27 кишлаков, в которых имеются руины древних поселений [29, с. 4-5]. Находки монет в разных кишлаках свидетельствует о повсеместном их распространении и достаточно высоком уровне развития денежного обращения на территории района в древности. Монеты из Дангары охватывают 2300-летнюю историю района .

Древнейшие из них относятся к III в. до н. э., к периоду существования Греко – Бактрийского государства. Д. Довуди, исследователь денежного обращения древних времен, отмечает, что значительная часть монет (более 27 экз.) относятся к древнему периоду (III в. до н.э.– IV в.н.э.). Большинство монет (все клады и 81 экз. отдельных находок) обнаружены случайно местными жителями при различных земляных работах, небольшая часть (16 монет) найдены при археологических раскопках на трех памятниках – Ксирове, Сари Купруке и Тегузаке. Большинство монет найдено в кишлаках Гиджовак, Сангтуда, БулниПон и Торбулок. По количеству монетных находок второе место занимают Могильник Ксиров и городище Золи Зард и кишлаки Кули Суфин, Сай Дараи Шур, Пушинг [29, с.4-6]. Селение Хушдилон расположено в 35 км к юго-западу от г. Дангары Хатлонской области Республики Таджикистан с 2006–2007 гг. находилось на заметке исследователей. Здесь при строительстве школы учителем Махмадшарифом Хушвахтовым и местными жителями, во время хозяйственных работ, на своих участках были найдены два крупных каменных сосуда, несколько пиксид и крышек от них. В 2008 г. здесь же, в процессе строительства сельской школы при выравнивании строительной площадки была обнаружена ещё одна уникальная находка каменная чаша – периррхантерион греко-бактрийского периода .

В результате чего была проведена археологическая разведка, и было установлено, что в селении Хушдилон (бывший Торбулок) джамоата Лохур находится археологический памятник грекобактрийского периода. В связи с этим в 2013 г. в селение Хушдилон была снаряжена специальная таджикско-германская археологическая экспедиция [33, с.100] .

Установлено, что археологический памятник греко-бактрийского периода расположен у подножья горы, к западу от селения. С целью обнаружения греко-бактрийских слоев в западной части селения было заложено 13 раскопов разных размеров. Места заложения раскопов были 44    определены на основании георадарных исследований этого участка [35, с.33-36], что для памятников античности было проведено впервые .

Особо необходимо отметить поисковые исследования в Дангаринском районе, проводимые исследовательской группой Отдела археологии Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Таджикистана под руководством Т.Г. Филимоновой .

Дангаринский отряд проводил исследования по трем направлениям: 1) обследование разрушающихся берегов Нурекского водохранилища; 2) разведывательные работы в округе, прилегающей к райцентру Дангара; 3) раскопки городища Дангара Кала [41, с.219] .

С 2008 по сегодняшний день исследовательской группой выявлено и изучено 53 новых памятника. Поскольку весь собранный материал очень обширный и не может быть описан в данной статье, остановимся на самых выразительных объектах. Памятниками античности, существовавшими в Дангаринском районе, представлены городища, крупные поселения, селения, укрепленные усадьбы или крепости, погребальные сооружения, а также сложные ирригационные сооружения .

В северной части Дангаринской долины, вдоль подножья и средней части хребта Гулизиндон, протянулась цепочка из городищ греко-бактрийского времени: Оксу (Кившайди), Золи Зард (Турткуль), Гиджовак, Маликова и др. Особо следует остановиться на двух городищах -Хушдилан (Торбулак) и Чолтов [24, с.278-280]. Предметы кушанского времени встречаются на площади 4 га. Культурный слой определялся до глубины 0,55-0,65 м.Судя по фрагментам керамики, он относится к кушанскому времени .

В районе селения Хушдилан, выявлен крупный зороастрийский храм, построенный в VIV вв. до н.э. и продолжавший существовать в греко-бактрийское и кушанское время. Первую дату подтверждают фрагменты бронзового скифского котла, вторую – две монеты, чеканенные Диодотом в 250-230 гг. до н.э. (хранятся в Дангаринском музее). Это первый храм эллинистического времени на территории Таджикистана, где найдены уникальные материалы, в том числе каменные ритуальные сосуды. И самое главное – крупная каменная чаша, служившая для приготовления священного напитка зорострийцев – хаумы. Скорее всего, со временем вокруг храма возникло поселение, которое существовало в течение кушанского периода [41, с.221]. Другим крупным памятником, судя по находкам, является городище Гиджовак .

Разнообразные монеты правителей – Васудевы, Канишки и их подражания, показывают, что оно просуществовало значительное время вплоть до гибели Кушанского царства. Кушанскому времени соответствуют нижние слои на городище Пушинг. Исследователями особо отмечаются типологическое своеобразие керамического материала –хумов, найденных на холме Хоки Сафед Пушингского городища. В этот период уже сложились городища Киевшайды [39, с.72;

15,с. 91; 10, с.230], расположенное в 500 м к югу от селения Оксу и Кампыртепа у с .

Пармкамчи; продолжается жизнь на Золи Зард, вокруг которого в радиусе 1- 1,5 км располагается крупное поселение. Оно смыкается с другим поселением, центром которого является цитадель, на вершине которой в XIV в. был возведен мазар Мавлоно Тоджиддин .

Соседствовало с ними еще одно поселение, занимавшее холм, расположенный на восточной окраине современного райцентра Дангара. Поселение, получившее название Дангаринское городище, занимало значительную территорию и у подножья холма. Об этом свидетельствует находка каменной базы во дворе частного дома на улице Центральная (Ленина) [39, с.72; 15, с.91; 13, с.561; 16, с. 557; 6, с.104; 5, с.479; 1, с.209-213]. Самым крупным городищем этого времени в Дангаринской долине является Золи Зард (Калаи Турткуль), расположенное между селениями Корез и Турткуль. Городище имеет прямоугольную планировку, вытянуто с севера на юг (длина 390 м, ширина 160-180 м). Оно было обнесено мощной оборонительной стеной высотой 6-8 м, шириной основания около 8-10 м. Стены были укреплены 24 башнями. В крепость вело трое ворот шириной проемов до 8 м, которое с двух сторон фланктрованы башнями. Вероятно, главными были северо-восточные ворота, так как башня справа от входа, соединялась с блоком «сторожевых» помещений. Слева от ворот, во внутреннюю сторону городища спускается пологий, оплывший холм. Сооружения по обе стороны ворот образуют своеобразный коридор, ведущий к двум, крупным строениям. Строение справа от «коридора»

имеет вид трехступенчатого холма. Крупные городища этого периода возникают в округе селения Сангтуда. Одно из них Калаи Сангтуда с возвышающейся до настоящего времени цитаделью, расположено на крутом берегу Вахша. В подъемном материале были найдены фрагменты керамики, распространенной с греко-бактрийского по кушанское время (I-IV вв.н.э.), в том числе от цилиндро-конических бокалов. Временем II в до н.э. – II в.н.э .

датируется городище Тепаи Шоид, расположенное на юго-восточной окраине селения 45    Сангтуда, что подтверждается найденной здесь монетой подражания Гелиокла [38, с.98; 42, с.88] .

Кроме крупных городищ существовали и небольшие горные селения, которые составляли их сельскохозяйственную округу. Одно из них – безымянный холм в 4 км к ЮВ от сел .

Бешкузук, керамический материал, которого датируется I в. до н.э. – II в.н.э. [17, с.94]; Второе известное селение Дараи Шур, располагалось на берегу р. Вахш. Ныне затопленное водами Нурекского водохранилища. Оно возникло еще в ахеменидское время (нижний слой датируется V-IV вв. до н.э.) и продолжало существовать в первых веках до н.э. По мнению исследователей, керамический материал показал, что селение принадлежало пастушеской группе, которая имела определенные связи с городскими центрами [36, с.16-22] .

Территория городища Кившайди, существовавшего в период II в. до н.э. – VI-VII вв.н.э. – в настоящее время полностью распахано [18, с.214-230]. Еще одно городище грекобактрийского времени находилось на территории современного селения Гиджовак. К сожалению, постройки этого времени плотно погребены под наслоениями более поздних эпох и современной застройкой. Местными жителями были найдены немногочисленные предметы быта этого времени: печати, бусы, пряслица и одна монета царя Евтидема I (конец III – II вв. до н. э.). На лицевой стороне монеты имеется изображение головы бородатого Геракла вправо. На оборотной стороне – бегущий конь [43, с.65-67; 27, с.68] .

Еще одно, но менее крупное городище кушанского времени, расположено по другую, северную сторону Гулизиндонского хребта – в Туткаульской котловине. Оно занимает естественный холм, примыкающий с юго-востока к махалле Молишо поселка Ходжи Шахики Балхи (Себистон). Западная часть городища перекрыта остатками поселения, относящегося к развитому и позднему средневековью, основная часть которого продолжается на расстоянии до 0,5 км к северо-западу. Кроме поселений были найдены и могильники кушанского времени. Все расположены вдоль западной части Дангаринской долины, в адырной полосе хребтов Сарсаряк, Чолтау и Териктау. Наиболее крупный могильник, насчитывающий более сотни курганов, находится в 2,5 км к западу от селения Иттиход, в адырной зоне хребта Чолтау [43, с.55-111] .

Кушанские слои выявлены и на холме Тупхона. Судя по средневековым источникам, Гулизиндонский перевал, рядом с которым находится холм Тупхона был составляющим одного из боковых отрезков Шелкового пути из Бадахшана через средневековый Мунк (Ховалинг) на Вашгирд (Файзабад) по основной Пулисангинской переправе через Вахш и далее в Шуман (Гиссар). Исследователи отметили, что этот перевал имел такое же значение и в кушанское время. В этом случае, поселение на холме Тупхона должно было иметь и важное стратегическое значение. Не последнюю роль играли и два других городища, расположенные на этом пути, – одно (Молишо) на южной окраине поселка Ходжи ШахикиБалхи (пос.Себистон), и второе на месте современного селения Кулисуфиён. Эта дорога сохраняла свое значение до середины ХХ в. и прекратила свое существование из-за её частичного затопления водами Нурекского водохранилища (на отрезке от Кулисуфиёна до Пулисангина) и прокладки новой трассы через перевал Шаршар. Несколько фрагментов характерной для кушанского времени красноангобированной керамики было найдено и на городище Таджиккала у селения Бульени Поён. Таким образом, исследователями справедливо подмечена особенность культуры этого периода, которая заключается в сложном синтезе ахеменидо-бактрийской, эллинистической и парфянской культур. Синтезу культур способствовала относительная политическая интеграция региона в рамках больших пространств, этноконсолидационные процессы, активный культурный и торгово-экономический взаимообмен, приведшие к необходимости товарноденежного обращения. При этом отмечено важное обстоятельство, что крепость ТахтиСангин охраняла переправы через реки Вахш и Пяндж, которые использовали все торговые караваны, совершавшие поездки в соседние государства и страны, что способствовало росту денежного обращения. Во что было активно вовлечено население интересующего нас региона. Местным населением в Дангаринский музей переданы редкие монеты, относящиеся к грекобактрийскому, кушанскому, кушано-сасанидскому периодам [26, с.14-15]. Свидетельством этому так же является обнаружение 100 золотых и серебряных монет в Амударьинском кладе .

Из этого числа 47 монет относятся к периоду Селевка I (312-281 до н.э.), а 20 монет Селевкидского периода, хранящиеся в музеях и частных коллекциях, имеют местное происхождение и подтверждают тезис о достаточно широком их проникновении, в том числе в Среднюю Азию .

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронина В.Л. Изучение архитектурных памятников Дангаринского района /В.Л. Воронина //АРТ, вып.13. Душанбе, 1977. -С. 209-213 .

46   

2. Денисов Е. Изучение памятников античного времени на территории района /Е.П.Денисов// АРТ. Вып. 35. Душанбе, 1993. -С. 273-282 .

3. Денисов Е. П. Могильник Ксиров в контексте погребальных памятников кочевников Северной БактрииТохаристана П в. до н.э.- Ш в. н. э. /К этнической истории Северной Бактрии кушанского времени /Е.П .

Денисов. -Ставрополь, 1999. - С. 131 .

4. Денисов Е. П. Работы Дангаринского отряда// Археологические открытия 1984г./ Е. П. Денисов. - М.: Наука, 1986. -С. 479 .

5. Денисов Е. Раскопки в Дангаринском и Кобадианском районах /Е.П Денисов // АРТ, вып.19. – Душанбе, 1986. – С. 147-163 .

6. Денисов Е.П. Археологические работы в Дангаринском районе Вахшского отряда по изучению античных и средневековых памятников /Е.П Денисов// АРТ, вып. 16. -Душанбе, 1982. -С. 103-104 .

7. Денисов Е.П. Глиняная печать из Тупхоны (Дангаринский район)/ Е.П Денисов// ИООН АН Тадж.ССР. Душанбе,1974. - № 32. -С. 50-55 .

8. Денисов Е.П. К вопросу о миграции кочевых племен Средней Азии во II в. до н.э. – Республиканская научнотеоретическая конференция молодых ученых и специалистов Таджикской ССР, посвященная 110-летию В.И.Ленина (Тезисы докладов предстоящей коференции), (секция общественных наук)./ Е.П.Денисов//Душанбе, 1980а. C. 96-97 .

9. Денисов Е.П. Могильник Ксиров. Шедевры древнего искусства и культуры Таджикистана. Материалы ЮТАЭ./Е.П. Денисов//Каталог выставки. М., 1983 б.C. 460 .

10. Денисов Е.П. Могильник на реке Ксиров и тохаро-юэчжийская проблема. Бактрия-Тохаристан на древнем и средневековом Востоке. Тезисы докладов конференции, посвященной десятилетию Южно-Таджикистанской археологической экспедиции./Е.П. Денисов//М., 1983 в. C. 578 .

11. Денисов Е.П. Отчет о работе дангаринского археологического отряда по изучению античного времени в 1990 г./Е. П. Денисов// АРТ, вып.30. Душанбе, 2005. C. 173 .

12. Денисов Е.П. Отчет о работе Дангаринского отряда в 1974 г./Е.П. Денисов// АРТ.- Душанбе, 1979б.- Вып.14.– С.214-230 .

13. Денисов Е.П. Отчет о работе Дангаринского отряда./Е. П. Денисов// АРТ, вып.15. Душанбе, 1980.C. 561 .

14. Денисов Е.П. Продолжение исследования могильников на р. Ксиров. АО 1980 г./Е.П. Денисов// М., 1981. C .

480 .

15. Денисов Е.П. Работы в Дангаринском и Ленинградском районах/ Е.П. Денисов// Археологический отчет 1977 г.-М.,1978.- С. 91 .

16. Денисов Е.П. Работы в Дангаринском районе в 1981 г./Е.П. Денисов// АРТ, вып.21. Душанбе, 1988. C. 346 .

17. Денисов Е.П. Работы в Лениградском и Дангаринском районах/Е.П.Денисов// АРТ. – Душанбе, 1983д. – Вып.17. – С.86-94 .

18. Денисов Е.П. Работы в Ленинградском и Дангаринском районах./Е.П. Денисов//АРТ.- Душанбе, 1983а.Вып14.- С. 214-230 .

19. Денисов Е.П. Работы Дангаринского отряда. /Е.П. Денисов// Археологический отчет 1976 г. /Е. П. Денисов//. – М., 1977.- С. 549-562. 3.94 .

20. Денисов Е.П. Раскопки и разведки в Дангаринском районе. АО 1981 г./Е.П. Денисов// М., 1983 г.C. 87-89 .

21. Денисов Е.П. Раскопки могильника Ксиров в Дангаринском районе в 1978 г./ Е.П.Денисов//АРТ, вып. 18 .

Душанбе, 1984. C. 436 .

22. Денисов Е.П. Раскопки могильника Ксирова /Е.П. Денисов// Археологический отчет 1978 г.-М., 1979а.-С.451Денисов, Е.П. Датировка раннекушанского могильника кочевников Ксиров (Дангаринский район)./Е.П.Денисов//Вестник НГУ. Археология и Этнография. - 2007.- Вып.3. - С.119-127 .

24. Денисов, Е.П. Изучение памятников античного времени на территории Дангаринского райна (1984)./Е.П.Денисов//АРТ. - Душанбе, 1993.- Вып.24.- С.273-282

25. Довуди Д. Бухархудатские, сасанидские и омейядские дирхемы Таджикистана./Д. Довуди// - Душанбе, «Эрграф», 2018. - 170 с .

26. Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона (Vв. до н.э. - нач. ХХ в. н.э.)./Д. Довуди// Душанбе, 2006. - 348 с .

27. Довуди Д. Древние и средневековые монеты Дангары./Д. Довуди// - Душанбе, «Ирфон», 2014. - 120 с .

28. Довуди Д. Монетные клады Таджикистана./ Д. Довуди// – Душанбе, 2009.-409с .

29. Довуди Д. Монетные находки в Таджикистане в 1980-1985 гг./Д. Довуди //АРТ. - Душанбе: 1994. - Вып. XXV (1985). C. 4-5 .

30. Довуди Д., Шарипов А. Клады средневековых монет./Д. Довуди., А. Шарипов// - Душанбе: Нац. Музей Таджикистана им. К. Бехзода, 2011. - 121с .

31. Древности Таджикистана: каталог выставки.- Душанбе: Дониш,1985.- 345с .

32. Дружинина А. Раскопки на Городище ТахтиСангин. Предварительный отчет 1998-1999гг./А. Дружинина// АРТ.- Душанбе, 2000.-Вып. 27.- С. 240-261 .

33. Линдстрём Г., Филимонова., Т. Г. Отчёт об археологических исследованиях 2013 года в селении Торбулок (Южный Таджикистан)/Г. Линдстрём., Т.Г. Филимонова// АРТ.- Душанбе, 2017.-Вып. 39.- С. 99-111

34. Мухтаров А.М. Хроника полевых работ отряда сектора истории средних веков (1968-1973 гг.)/А.М. Мухторов// АРТ, вып.13. Душанбе, 1977. C. 252 .

35. Нарзуллоев Ш. Археологические находки греко-бактрийского периода на территории Дангаринского района./Ш. Нарзуллоев// Вестник Таджикского национального университета.- Душанбе, 2016.- №3/2(198).- С .

33-36

36. Нарзуллоев Ш. Историография исследования памятников греко-бактрийского периода в Дангаринской районе./Ш. Нарзуллоев// Вестник Таджикского национального университета.- Душанбе, 2017.- №3/4.- С. 16-22

37. Седов А. В.Кобадиан на пороге раннего средневековья./А.В. Седов//- М.: Наука, 1987.- 202 с .

47   

38. Смоличев П.И. Археологические работы в Дангаре в 1942 г.П.И.Смоличев // ИООН АН Тадж ССР, 1952. – Вып .

II.- С. 93-107 .

39. Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия./ Б.Я. Ставиский// М., 1977. С. 73 .

40. Филимонова Т. Г., Линдстрем Г., Дружинина А. П.Каменные сосуды из селения Торбулок и открытие первого эллинистического поселения на территории Дангаринского района./Т.Г. Филимонова., Г. Линдстрем, А.П.Дружинина // АРТ. – Душанбе, 2012. – Вып.35. – С. 227-229 .

41. Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Отчет Дангаринского археологического отряда о раскопках 2007-2008 гг./Т.Г. Филимонова, М.Р. Ахмедзянов // АРТ. –Душанбе, 2010.-Вып.34. –C. 219 .

42. Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Отчет Сангтудинского археологического отряда (экспедиция 2006 г.)./Т.Г .

Филимонова, М.Р.Ахмедзянов //АРТ.-Душанбе, 2008.-Вып. 32. - С. 77-106 .

43. Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Поисковые работы по составлению археологической карты Дангаринского района в 2009 году./Т.Г. Филимонова., М.Р.Ахмедзянов//АРТ.- Душанбе, 2012.-Вып. 3. - С. 55-111 .

ОМЎЗИШИ ЁДГОРИЊОИ ДАВРАИ АНТИЌА ДАР НОЊИЯИ ДАНЃАРА

Таърихи омзиши бостоншиносии ноњияи Данара дар давраи Шрав ва замони њозира ба ду марила тасим карда шудааст. Давраи аввал, ки ќариб тамоми нимаи дуюми асри ХХ-ро фаро мегирад, бо корњои тадќиќотї ва бостоншиносии Тољикистони ануб алоаманд аст. Марилаи дуюм аз соли 2009 то замони имрзаро фаро мегирад. Он коро вобаста ба муайян кардани ёдгорио барои таияи харитаи археологии ноияи Данара пешнињод шудаанд. Аксарияти ёдгорио ба даврањои адим, ки дар тамоми ќаламрави ноия пайдо шудаанд, мансуб мебошад. Инњо шањракњо, деањо, ќабристонњо ва категорияои махсуси ёдгориои ибодатгоњњои дин мебошанд. Маводои дарёфтшуда њунарњо зиндагии ањолии муќимї ва аксаран кўчманчиёни минтааро инъикос мекунанд .

Калидвожањо: Данара, адим, Юнону Бохтар, Кушонињо, шањракњо, шарак, алъа, фаранг, танга, сафол, омзиши бостоншиносї .

ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ

Дангаринский район - наиболее насыщенная выявленными археологическими памятниками территория Южного Таджикистана. Природные особенности способствовали развитию здесь раннего земледелья, начиная с эпохи бронзы. Регион являлся промежуточной, буферной территорией между раннегородской цивилизацией и миром подвижных кочевников Евразии. В то же время эта территория представляет особый интерес как зона непосредственных контактов различных народов, мировых культур и религий. Здесь в древности протекали процессы культурогенеза, которые хорошо представлены памятниками археологии и культуры данного региона .

Историю археологического изучения Дангаринского района в советский и современный периоды разделяют на два этапа. Первый этап охватывает почти всю вторую половину XX в., связан с работами Южно - таджикистанской археологической экспедиции. Второй этап – с 2009 г. до настоящего времени. Представлен работами, связанными с выявлением памятников для составления археологической карты Дангаринского района. Основная масса памятников относится к античному периоду, которые выявлены почти по всей территории района. Это городища, селения, могильники и особая категория памятников культа и религии. Материалы отражают городскую, сельскую ремесленную, осёдлую и кочевую жизнь населения данного региона .

Ключевые слова: Дангара, античность, Греко-Бактрия, Кушаны, городище, поселение, крепость, культура, монеты, керамика, археологическое изучение .

MONUMENTS OF ANTIQUE PERIOD IN DANGARIN DISTRICT

The history of the archaeological study of the Dangara region in the Soviet and modern periods is divided into two stages. The first stage, covering almost the entire second half of the 20th century, is associated with the work of the South Tajikistan archaeological expedition. The second stage - from 2009 to the present. It is represented by works related to the identification of monuments for the compilation of the archaeological map of Dangara district. The bulk of the monuments belong to the antique period, which is found almost throughout the district. These are settlements, villages, burial grounds and a special category of religious monuments and religions. The materials reflect the urban, rural craft, sedentary and nomadic life of the population of the region .

Key words: Dangara, antiquity, Greco-Bactria, Kushans, site of ancient settlement, settlement, fortress, culture, coins, ceramics, archaeological study .

Сведения об авторе: Абдулхаев Шокир Исмоилович – Таджикский национальный университет, аспирант кафедры истории древнего мира, средних веков и археологии исторического факультета .

Телефон: +992 987277767 E-mail: Shokir040492@gmail.com Information about the author: Abdulhaev Shokir Ismoilovich - graduate student of the Department of the History of the Ancient World, Middle Ages and Archeology of the Faculty of History of the Tajik National University .

Phone: + 992 987277767. Gmail: Shokir040492@gmail.com 48    УДК:930: 338:327 (575.3)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

КАК ПОЛНОЦЕННОЙ УЧАСТНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

–  –  –

Международные отношения любого государства зависят не только от состояния совокупности всех сфер его составляющих, к которым относятся политический, военнополитический, торгово-экономический, культурный и другие сегменты, но и степени их конкурентоспособности, а также сопротивляемости к различным вызовам современности .

Каждый из названных составляющих во взаимодействии друг с другом, и гармонично действуя, создают ту необходимую базу, которая определяет статусное место государства в конкурентной среде международной деятельности .

Известно, что международная деятельность государств мирового сообщества, в соответствии с Уставом ООН, направлена, прежде всего, на обеспечение мира, стабильности и плодотворного сотрудничества [10, глава I, статья 1, параграфы 1,2,3]. В этом ракурсе экономическое сотрудничество предполагает осуществление той главной цели, которая должна быть направлена на обеспечение благосостояния народов мира, мирного сосуществования, стабильности и устойчивого развития. Данная цель воплощает в себя совокупность основополагающих интересов народов, обязательное удовлетворение которых должны быть как общей целью экономики, всего общества, так и всех уровней государственного управления [3, с.48] .

Для воплощения в жизнь названной главной цели каждое государство должно стремиться как можно шире взаимодействовать с другими государствами, а также с международными и региональными организациями. Выявление и мобилизация возможностей государства в данном направлении объективно предполагает наличие соответствующего экономического потенциала .

Разумеется, этот потенциал должен быть дополняющим другие сферы, делающие государство необходимым фактором участия в таком взаимодействии .

Возможность экономического фактора заключается в том, что в нем заложены материальные основы реализации социально-политических и мотивационно побудительных стремлений к сотрудничеству. Отсутствие названного мотивационного фактора, как бы страныучастницы международного общения ни старались быть в гуще взаимодействий, результат будет оставаться незначительным. Поэтому каждое отдельно взятое государство, будучи участником международного взаимодействия, может занимать, на арене международных отношений, то место, которое обеспечивает его экономическая мощь, его пределы экономических возможностей. В связи с этим и для того, чтобы дать оценку роли и значимости Республики Таджикистан в международных отношениях, уровню и качеству ее участия в них, ставится задача рассмотреть и проанализировать экономическое состояние страны, в условиях, когда необходима активизация усилий в направлении сотрудничества .

Дело в том, что ранее нами была опубликована статья, где затрагивались проблемы политического сегмента, как важнейшего фактора международных отношений и сделаны соответствующие выводы по вопросу становления Республики Таджикистан подлинной участницей международного взаимодействия. (См: Вестник ТНУ, №3/4. – Душанбе, «Сино», 2018. – С.67-74) .

В данной же статье акцент сделан на анализ состояния и ближайшей перспективы экономической основы страны, могущие характеризовать место Республики Таджикистан в ряду участников международных отношений. Для проведения подобного анализа нам представляется, что нужно, прежде всего, отметить известные факты, характеризующие Республику Таджикистан, с точки зрения общей ее площади, где, в пределах какого геополитического ареала она расположена, какими земельными и другими природными ресурсами страна располагает. Известно, что общая площадь территории Таджикистана составляет 142,6 тыс. кв. км, из которой 93% горы. Общая земельная площадь равна 14137,7 тыс., в том числе все сельскохозяйственные угодья составляют лишь 3612,0 тыс. га .

Численность населения в 2015 году составляла 8551,2 тыс. человек. (В настоящее время она превышает 9 млн.). Произведенный валовый внутренный продукт (ВВП) в конце 2015 года составил, в денежном выражении, сумму 48401,6 млн. сомони. Если разделить эту сумму на количество тогдашнего в стране населения, т. е. на 8551,2 тыс. человек, то получится 5660, 2114 сомони, что равно, по реальному тогдашнему курсу отчетного года, 809, 73526 дол. США на 49    душу населения в год. Что касается денежных доходов населения, то они составили сумму 25569, 8 млн. сомони, т. е. 2990, 2 сомони на человека или 413 дол. США на душу населения в год. Среднемесячная заработная плата одного работника составила сумму 878, 91 сомони, т. е .

142, 6 дол. США, а средний размер месячной пенсии 228, 17 сомони равный 37,01 дол. США (11, 521] .

Как известно, важнейшей сферой, создающей прочную экономическую базу любой страны, является развитая промышленность, оснащенная новейшей техникой и технологией, обеспеченная высококвалифицированными специалистами, выпускаемя продукция которой может удовлетворить не только внутренние потребности, но и международного конкурентного рынка. Такая промышленность в условиях современного развития должна отвечать и коренным образом связана с ИТ укладом [8,с.77]. Разумеется, для Таджикистана этот уровень развития промышленности, на наш взгляд, слишком далекая, а может быть очень труднодостижимая перспектива, так как экономика страны, в настоящее время, находится далеко от требований современной индустриальной экономики. Она, хотя и считается индустриально-аграрной (правительство страны почему-то считает ее аграрно-индустриальной и ставит своей целью достижения индустриально-аграрной экономики лишь к 30-му году текущего столетия) [8] экономикой, однако не имеет достаточного экспортного потенциала, что делает гармоничное развитие экономики страны уязвимым. Обоснованием этого заключения может служить тот факт, что вся произведенная промышленная продукция в ценах 2015 года составила 12195, 9 млн. сомони, а сельского хозяйств 21577, 8 млн. сомони, что состаляет небольшую и очень скромную сумму [11,с.521] .

Промышленность страны представлена небольшим количеством малых и больших предприятий, которых в 1991 году насчитывались в количестве 2308 единиц, а в 2015 году 2310 предприятий, т. е. за более чем 24 года количество промышленных предприятий увеличилось лишь на две единицы. Если среднегодовая численность промышленно-производственного персонала в 1991 году насчитывалась в 215, 4 тыс., то это количество в 2015 году, сократившись на 131,5 персон, составило лишь 83, 9 тыс. человек [11,с.278] .

Что же касается структуры отраслей промышленности, то она очень скудна и отнюдь не достаточна для характеристики создающей соответствующую базу промышленности. Эту структуру на 20,9% формирует производство и распределение электроэнергии, газа и воды, на 13,5% добывающая и на 65,6% обрабатывающая промышленность [11,с.279]. Объем промышленной продукции по основным видам экономической деятельности характеризуется, по ценам отчетного, т. е.

2015 года, следующим образом:

–  –  –

Если общую сумму произведенной промышленной продукции распределить на количество населения, т. е. на 8551, 2 млн. человек, то получим цифру 1426, 2 сомони на душу населения в год, что составляет сумму в 166, 8 сомони в месяц. Эти данные говорят о том, что промышленность страны производит очень небольшое количество промышленных товаров, 50    которые не только не могут служит фактором, обеспечивающим сферу международного сотрудничества, но и удовлетворить внутренние потребности страны. Состояние аграрного сектора характеризуется тем, что и эта сфера пребывает не в лучшем состоянии. Дороговизна горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, недостаточная обеспеченность технического парка сельскохозяйственных машин, отсутствие достаточного количества специалистов-аграрников, использование, в большом количестве, ручного труда делает сельское хозяйство малоэффективной сферой .

Аграрный сектор представлен одним государственным и 140239 дехканскими (крестьянскими) хозяйствами. Среднемесячная заработная плата работников отрасли, в конце 2015 года, составляла 268, 35 сомони. Этот показатель сам по себе говорит об очень низком уровне развития сельскохозяйственного производства. Разве 268, 35 сомони, которые равны, примерно, 38, 4 долларов США, может удовлетворить какой-либо уровень потребительской корзины? Разумеется, нет. Более того, аграрный сектор, несмотря на свою необходимость, становится менее привлекательным с позиции социальной занятости .

Для того чтобы убедиться и обосновать сказанное, обратимся к официальным статистическим данным. Итак, валовая продукция сельского хозяйства в ценах 2015 года составила 21577, 8 млн. сомони, в том числе продукция растениеводства 14623, 7 сомони и животноводства 6954, 1 сомони [11,с.310]. Эти цифры говорят о том, что страна производит на душу населения по 2523, 3 сомони в год, что составляет сумму 210, 3 сомони в месяц. На данную сумму можно приобрести лишь 70 кг муки. Тревожным, на наш взгляд, является тот факт, что указанные отрасли становятся все более малопривлекательными с позиции занятости .

Например, с 2010 года по 2015 год данный показатель в сельском хозяйстве снизился в 1,4, а в промышленности на 20,9% [11,с.94] .

Следующей, более важной, отраслью экономики является строительство. Эта отрасль характеризуется тем, что в 2015 году всего введено в действие основных фондов лишь на 4129, 5 млн. сомони, в том числе за счет государственных капиталовложений 1463, 0 млн. сомони, за счет населения страны 571, 7 млн. сомони и за счет других источников 2094, 8 млн. сомони .

Если посмотреть структуру распределения вышеназванных сумм, то на строительство объектов промышленного назначения израсходовано 825,0 млн. сомони, на сельское хозяйство 34,3 млн. сомони, на транспорт 244,6 млн. сомони, на жилищное строительство 1655,0 млн .

сомони, для объектов образования 286,5 млн. сомони и для нужд сферы здравоохранения 223,1 млн. сомони [11,с.309] .

Для того чтобы иметь ясную картину, например, в области жилищного строительства, следует посмотреть на источники финансирования. По официальным данным, в 2015 году всего введено в действие жилых домов на сумму 1263,2 млн. сомони, в том числе за счет государственных вложений 61,6 млн. сомони, а за счет населений 960,8 млн. сомони и других организаций 240,8 млн. сомони. Эти данные говорят о том, что в этой области доля государственного жилищного строительства чрезмерно мала и никак не может удовлетворить потребности нуждающегося населения страны в жилье. За счет государственных средств построено 678 квартир, в том числе количество однокомнатных не определено, двухкомнатных 11, трехкомнатных 89 квартир. Что же касается четырех и пятикомнатных квартир, то их количество также не определено в цитируемом статистическом сборнике. По категориям граждан, которым введенные квартиры распределены, также отсутствуют статистические данные. Поэтому делать анализ по данной части не представляется возможным. Однако если судить по сообщениям СМИ, то можно было бы сделать вывод о том, что эти квартиры, в основном, распределяются некоторым категориям госчиновников, а также работникам силовых структур государства .

В стране делается немало и в части удовлетворения потребности населения в общеобразовательных школах, охвата всех детей республики общеобразовательным обучением .

Например, в 2015 году всего введено в действие общеобразовательных школ на 10941 ученических мест, в том числе в Хатлонской области 7529, в Согдийской области 960, в городе Душанбе 740 и в районах республиканского подчинения (РРП) 1712 ученических мест. Однако общий фонд общеобразовательных школ с учетом высокого темпа роста населения пока не может удовлетворить потребности населения, особенно в городах, где за школьными партами в каждом классе сидят по более 40 учеников, что не может способствовать качественному образованию. В условиях, когда состояние экономики страны оценивается как маломощное, отсутствует достаточное количество рабочих, нормально оплачиваемых мест, большой процент безработного населения, значительный отток, в основном, молодого трудоспособного населения в другие страны в поисках работы, большой темп роста населения не может для 51    государства не становиться трудноразрешимой экономической проблемой. В связи с этим, нам представляется, что в упорядочении естественного роста населения потребуется государственное вмешательство. Разумеется, что количество детей в семье дело матери и отца .

Однако в условиях, когда менталитет и религиозная культура, культура нормального жизнеустройства, низкий уровень экономической и домохозяйственной культуры и, в целом, несоответствие общей культуры населения объективным требованиям современной жизни, затрудняет урегулирование роста детопроизводства, что выдвигает настоятельную потребность в искусственном его ограничении принятием соответствующих государственных решений .

Такие примеры в мировом сообществе имеются. Для этого не только нужно принимать законы, но необходимо разработать программу проведения в жизнь разъяснительную работу по объяснению вопроса о создании малодетных двух, максимум, трёхдетных семей. Для реализации этой программы можно было бы эффективно использовать средства массовой информации и вести квалифицированную объяснительную работу. Что же касается профилактической работы среды женщин, то, на наш взгляд, нужно обязать районные, городские и другие медицинские учреждения оказывать женщинам необходимую профилактическую помощь. Такая работа должна вестись на постоянной основе. Разумеется, что для этого необходимо также издать небольшие, доступные для понимания, брошюрки и распространить их по всем населенным пунктам страны. Нужно, на наш взгляд, задействовать также и религиозные институты, чтобы такая работа велась и по их линии, так как надеясь на само население, врядь ли можно обеспечить желаемый успех .

После этого небольшого отступления, опять вернемся к анализу экономического состояния и скажем, что итоги 2016 года также не совсем утешительны. Примером этого вывода может служит тот тот факт, что внутренний валовый продукт (ВВП) в конце этого года составил, в суммарном выражении, 54,4 млрд. сомони [7], а население страны достигло 8742,8 тыс. человек. Рост составил 191,6 тыс. человек. Это означает, что ВВП уменьшился на 125,2 доллара США на душу населения. Если судить по объему ВВП, то экономика не получила соответствующего желаемого развития. Рассмотрение и анализ развития экономики в 2017 году показывает, что и этот год был не совсем успешным. В конце этого года ВВП составил 60 млрд .

сомони [8]. Если число населения росло прежними темпами, то оно должно, примерно, достигнуть в конце 2017 года 8950 тыс. человек. Если же разделить достигнутую сумму ВВП на названное количество населения, то получится, примерно 800 (восемьсот) долларов США на душу населения .

Для более детального рассмотрения требуется, на наш взгляд, посмотреть развитие экономики по ее отраслям. Например, продукция промышленности в ценах 2016 года составила 15090 млн. сомони, что на 1963,0 млн. больше, чем в 2015 году, а продукция сельского хозяйства составила 22234,0 млн. сомони, что на 469,7 млн. сомони больше, чем в 2015 году .

Другие отрасли также показывают небольшой рост. Однако если посчитать развитие с учетом 6,3% инфляции таджикского рубля и роста стоимости доллара, а также большого темпа роста населения, то названное развитие экономики страны будет совсем незначительным .

Можно было бы продолжить анализ и других сфер экономики, но считаем, что приведенные примеры достаточны для того, чтобы сделать определенные выводы относительно состояния экономики страны. Для исследования нашей проблематики важна посмотреть, что же собой представляет внешнеторговая и, в целом, внешнеэкономическая ситуация Республики Таджикистан как участницы международных отношений? В ответ на поставленный вопрос следует, на наш взгляд, сначала посмотреть какова ситуация во внешнеторговой сфере? В этой области внешнеторговый оборот страны оценивается, по данным 2015 года, в 4326,2 млн .

сомони, в том числе по странам СНГ 2045,4 млн. сомони, а по всем остальным странам мира 2280,2 млн. сомони. Из названной общей суммы внешнеторгового оборота общая сумма экспорта страны составляет 890,6 млн. сомони, в том числе по странам СНГ 226,7 млн. сомони, а по всем остальным странам мира 663,9 млн. сомони. Что же касается импорта, то его объем составляет всего 3435,6 млн. сомони, в том числе по странам СНГ 1818,7 млн. сомони, а по всем остальным странам мира 1616,9 млн. сомони [11,с.357]. Разумеется, что, по сравнению с 1991 годом, годом распада СССР, неразберихи и хаоса, турбулентного состояния общества, когда общая сумма товарооборота составляла лишь 131,1 млн. сомони [11, с.357], то за 25 лет, в этой области, достигнут определенный прогресс. Однако, к сожалению, он очень не велик .

Хотелось бы сделать одно очень важное замечание по осуществленному сравнению в статистическом сборнике «Таджикистан: 25 лет государственной независимости .

Статистический ежегодник Республики Таджикистан». – Душанбе, 2016 .

52    Во-первых, тогда, т. е. в 1991 году, сомони как национальная валюта не существовала. Вовторых, Таджикистан лишь 9 сентября 1991 года провозгласил свою независимость и до этого он был в составе СССР в качестве союзной республики и никак не мог самостоятельно осуществлять торговые операции с зарубежными странами. Поэтому делать сравнение с 1991 годом, на наш взгляд, не совсем корректно. Структура товарооборота, что очень не утешительно, показывает, что импорт почти в три с половиной раза превышает экспортную статью. Это означает, что страна обеспечивает себя лишь на одну четвертую часть своего потребления. Для того чтобы иметь еще более четкие и ясные представления о современном состоянии экономики Таджикистана, следует, на наш взгляд, посмотреть также и на структуру экспортно-импортного потенциала страны. Этот потенциал в части экспорта основных видов продукции производственно-технического назначения, сырья, товаров народного потребления, а также предоставляемых международных услуг характеризуется следующим образом:

–  –  –

54    Под менеджментом мы полагаем качественную, компетентную организацию и управление экономикой. Это означает, что правительству страны ни в коем случае нельзя увлекаться строительством непервоочередных объектов. Такие объекты целесообразно строить за счет гармоничного развития экономики, которая способна приносить прибыль .

Для страны, экономика которой позволяет жить лишь очень скромно и не могущей удовлетворить даже стоимости минимального прожиточного минимума, вышесказанный тезис должен быть лозунгом и основным кредо любого правительства. Например, построенная, на немалые деньги, железная дорога Душанбе-Куляб ничего, кроме расходов по содержанию и обслуживанию, экономике не приносит. На наш взгляд, эта дорога никогда не может себя оправдать, так как при наличии большого количества автомобильного транспорта, отсутствия необходимого объема для перевозки поездным составом, груза и пассажиров, вряд ли будет возможной эффективная работа любой железной дороги. Автор не является специалистом в этой области, но любой немного образованный человек, может сделать соответствующие выводы. Кроме того, для такой слаборазвитой экономики строительство большого количества дорогостоящих дворцов, правительственных учреждений, которые эксплуатируются неэффективно, время от времени, многие их помещения пустуют, и содержание которых требует больших финансовых средств, не являются первоочередными задачами. Скромная в экономическом отношении страна должна предельно скромно отнестись и к данному вопросу .

По нашему мнению, нецелесообразно в этом отношении соревноваться со странами, имеющими большие ресурсы энергоносителей, природных богатств, с большими сельскохозяйственными землями и развитой экономикой. Для Таджикистана, по нашему мнению, настоятельно необходимо заниматься выбором таких отраслей, функционирование которых, со всех точек зрения, может быть эффективным. Например, весь объем собираемого хлопка-сырца переработать в стране и из них выпускать качественные конкурентоспособные хлопчатобумажные изделия не является, на наш взгляд, проблемой архисложной. Кроме того, поскольку в ближайшее десятилетие страна вряд ли может обеспечить трудоспособное население страны хорошо оплачиваемой работой, трудовая миграция с каждым годом будет увеличиваться. В связи с этим, возникает настоятельная необходимость разработать реальную программу подготовки квалифицированных инженерно-технических специалистов, специалистов сферы сельскохозяйственного производства, для которых есть потребность в Российской Федерации и ряде других стран мира. В концепции внешней политики Республики Таджикистан, отмечается, что она « … является политикой «открытых дверей» …» [6,с.36], оправданность которой подчеркнута также и в Послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона [8] .

Для успешной реализации такой внешней политики непременно требуется развитая экономика, могущая соответствующим образом ее осуществлять. Однако анализ внешнеэкономической деятельности страны показывает, что в ее реализации не чувствуется требуемая активность. Например, весь объем внешнеторгового оборота в 2016 году составил 3929,9 млн. долларов США, что на 9,2% меньше, чем в 2015 году [5,с.9]. Остальные статьи внешнеэкономической деятельности страны также показывают не на направление развития, а, к сожалению, на спад. Важное место в международных отношениях занимает деятельность, связанная с инвестированием, т.е. с привлечением иностранных инвестиций и эффективном их использовании. В этой области в течение семи последних лет, т. е. начиная, с 2010 по 2016 год в экономику Республики Таджикистан вложены иностранные средства в размере 27339,2 млн .

долларов США. Названная сумма по годам распределена следующим образом: в 2010 году 2370,1 млн., в 2011 году 2637,1 млн.,в 2012 году 3385,4 млн., в 2013 году 4110,7 млн., в 2014 году 4715,7 млн., в 2015 году 5053 млн. и в 2016 году 5063,3 млн. долларов США [9,с.228] .

Эти цифры говорят о том, что национальная экономика страны питается, в основном, за счет иностранной инвестиции. Что же касается инвестиции Таджикистана в экономику других стран, то о ней не приводится никаких данных. Это означает, что Таджикистан каких-либо инвестиций в экономику других стран не осуществляет. Сравнительный анализ экономической ситуации Таджикистана служит основанием характеризовать ее современное состояние как экономики преимущественно потребительской, а не производительной. В таком состоянии она не может играть действующего фактора в становлении страны подлинной участницей международных экономических и, на этом основании, международных отношений в целом .

Таким образом, следует констатировать, что экономика Таджикистана сегодня находится на очень низком уровне своего развития. Об этом свидетельствуют приведенные выше официальные статистические данные. Она, в связи с этим, не может являться соответствующей материальной основой осуществления полноценных как двусторонних, так и многосторонних 55    отношений. Данная сложившаяся, в национальной экономике ситуация, к сожалению, не всегда учитывается в исследовательских работах. Если базироваться на данных Послания Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года, то ВВП страны, в течение трех последующих лет, т. е. до конца 2020 года будет доведен до 82 млрд. сомони [8]. С учетом того, что инфляция национальной валюты, как об этом было отмечено выше, в настоящее время составляет 6,3% [5] ежегодно и она может в последующие годы возрастать еще более значительными темпами, а также увеличение количества населения в 2,4-2,5%, то ощутимого развития в экономике не приходится ожидать .

ВВП на душу возросшего населения будет оставаться почти на сегодняшнем уровне .

Сделанный предметный анализ развития экономики последних лет подводит к той мысли, что в ближайшей перспективе экономическая составляющая страны не может играть значительную роль в становлении Республики Таджикистан подлинной участницей международных отношений. В связи с этим правительству страны необходимо исходить из этого положения и больше заниматься проблемами развития экономики. К сожалению, упущено много дорогого времени, и возможностей, которые следует наверстать. В противном случае ожидать каких-то перемен в качестве международных экономических и, в целом, международных отношений и повышение статусного роста страны среди государств мирового сообществ не приходится .

ЛИТЕРАТУРА

1. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В. Е. Рыбалкина. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 647 с .

(Серия «Золотой фонд Российских учебников») .

2. Современные международные отношения. Учебник / под ред. А. В. Торкунова, А. В. Малыгина. – М.:

Издательство «Аспект Пресс», 2014. – 688 с .

3. Њакимов Абдурањмон. Иќтисоди миллї: асосњои бехатарї ва раќобатпазирї. Воситаи таълимї барои донишљўёни мактабњои олї / А. Њакимов. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 488 с .

4. Њакимов Абдурањмон. Ташкили идораи иќтисоди миллї. Воситаи таълимї барои донишљўёни мактабњои олї / А. Њакимов. – Душанбе: Ирфон, 2005. – 416 с .

5. Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – 520 с .

6. Концепция внешней политики Республики Таджикистан, утвержденная Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332. – Душанбе, 2015. – 82 с .

7. Послание Президента, Лидера нации Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 22 декабря 2016 года. Газета «Джумхурият», № 252 (23074) .

8. Послание Президента, Лидера нации Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 22 декабря 2017 года. Газета «Садои мардум», № 152-153 (3789-3790) .

9. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – 480 с .

10. Устав Организации Объединенных Наций [электронный ресурс]. www.un.orgdocumentscharter .

11. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический ежегодник Республики Таджикистан .

Издательство ООО «То Рус». – Душанбе, 2016. – 521 с .

ОМИЛИ ИЌТИСОДЇ ДАР ТАШАККУЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ИШТИРОКЧИИ

ПУРАРЗИШИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Маќола ба мавзўи наќши омили иќтисодї дар ташаккули Тољикистон њамчун иштирокчии пурарзиши муносиботи байналмилалї бахшида шудааст. Барои он ки чунин наќш нишон дода шавад, њаёти иќтисодии Тољикистон бар асоси маълумоти њам санадњои сиёсии умда ва њам санадњои дигар ва адабиёти илмии тавсифкунандаи чигунагии иќтисоди муосири Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудааст .

Маълумотњо нишон медињанд, ки маљмўи мањсулоти дохилии кишвар (ММД) давоми чањор соли охир, бо дарназардошти таварруми арзи миллї, феълан дар як сатњ ќарор дорад ва андаке бештар аз њаштсад доллари ИМА-ро ба њар сари ањолї ташкил медињад. Иќтидори содиротии иќтисодиёт хеле нокифоя буда, андаке бештар аз ёздањ номгўйи мањсулотро ташкил мекунад, аммо воридот бошад, се, севуним баробар зиёдтар аз содирот мебошад. Дар Паёми њамасолаи Президенти кишвар ќайд карда шудааст, ки дар ояндаи миёнамуњлат, яъне то соли 2020 сатњи маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) бо ифодаи пулї 30% меафзояд .

Иќтисоди кишвар, асосан, аз њисоби маблаѓгузорињои хориљї инкишоф ёфта истодааст. Масалан, аз соли 2010 то соли 2016 ба иќтисоди Тољикистон дар њаљми 27339,2 млн доллари ИМА маблаѓгузорї шуд. Аммо Тољикистон бошад, ба иќтисодиёти давлатњои хориљї њељ гуна маблаѓгузорї накардааст. Тањлили муфассали вазъи иќтисодии Тољикистон асоси умдае мањсуб меёбад, ки њолати муосири онро њамчун иќтисодиёти сустинкишофёфтаистода тавсиф мекунад .

Калидвожањо: омили иќтисодї, иштирокчии пурарзиш, муносиботи байналмилалї, маљмўи мањсулоти дохилї (ММД), иќтидори содиротї, раќобатпазир, таваррум, сустинкишофёбанда, вазъи иќтисодї, омили амалкунанда, маблаѓгузории хориљї .

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК

ПОЛНОЦЕННОЙ УЧАСТНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена роли экономической основы в становлении Таджикистана полноценным участником международных отношений. Для того чтобы показать эту роль, экономическая жизнь Таджикистана подвергнута 56    анализу на основе данных основополагающих как политических, так и других документов, а также соответствующей литературы, посвященной характеристике состояния современной экономики Республики Таджикистан. Данные показывают, что валовый внутренний продукт (ВВП) страны, в течение четырех последних лет, с учетом инфляции национальной валюты, находится, практически, на одном уровне и составляет чуть более восьмисот долларов США на душу населения в год. Экспортный потенциал экономики очень скуден и составляет немногим более одиннадцати наименований продукции, а импорт превышает экспорт в три, три с половиной раза .

Согласно данным, отмеченным в ежегодном Послании Президента парламенту страны в среднесрочной перспективе, т.е. до 2020 года включительно уровень валового внутреннего продукта (ВВП) в суммарном значении увеличится на 30%. Экономика страны развивается, в основном, за счет иностранных инвестиций. Например, с 2010 года по 2016 год экономика Таджикистана получила и освоила иностранных инвестиций в объеме 27339,2 млн. долларов США. Однако Таджикистан в экономику иностранных государств каких-либо инвестиций не производил. Подробный анализ экономической ситуации Таджикистана служит основанием характеризовать ее современное состояние как вялоразвивающейся экономики. В таком состоянии она не может играть действующего фактора в становлении страны подлинной участницей международных экономических и, на этом основании, международных отношений в целом .

Ключевые слова: экономический фактор, подлинный участник, международные отношения, валовый внутренний продукт (ВВП), экспортный потенциал, конкурентоспособность, инфляция, вялоразвивающийся, экономическая ситуация, действующий фактор, иностранные инвестиции .

THE ECONOMIC FACTOR IN THE FORMATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS A FULL

PARTICIPANT OF INTERNATIONAL RELATIONS

The article is devoted to the role of the economic basis in the formation of Tajikistan as a full participant of international relations. In order to demonstrate this role, the economic activities of Tajikistan has been subjected to analysis on the basis of the basic political as well as other documents and relevant literature devoted to the characterizing of the state of the contemporary economy of the Republic of Tajikistan. The data show that the country’s Gross domestic product (GDP) for the past four years, with the view of inflation of the national currency, is practically remains at the same level and amounts to just over eight hundred US dollars per capita per year. The export potential of the economy is very meager and consists of just over eleven products, while imports exceed exports by three or three and a half time. According to the data noted in the resent annual address of the President to the Parliament of the country in the medium term, that is, up to 2020 inclusively, the level of Gross domestic product (GDP) in the total value will be increased by 30%. However, given that inflation currently stands at 6.3% and since it tends to grow further, by 2020, GDP growth will remain at today’s level .

The country economy is developing, mainly, at the luck of foreign investments. For example, from 2010 at 2016 the economy of Tajikistan received foreign investments in the amount of 27339, 2 million US dollars. However, Tajikistan did not invest in the economy of foreign countries. A detailed analysis of Tajikistan’s economic situation serves as a basis for characterizing its current state as sluggishly developing economy. In this state, it cannot play an operating factor in the country’s formation as a genuine participant of international economic and, on this basis, international relations is general .

Key words: economic factor, the true participant, international relations, gross domestic product (GDP), export potential, competitiveness, inflation, sluggishly developing, economic situation, operating factor, stagnation, foreign investment .

Сведения об авторе: Мирзоев Гуломжон - Таджикский государственный финансово-экономический университет, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан. Адрес: 734067, республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14 .

Телефон: 907-50-49-89. E-mail: mirzoev.gulomjon@mail/ ru

Information about the author: Mirzoyev Gulomzhon - Tajik State Financial and Economic University, Ph.D. Address:

734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street, 64/14. Phone: 907-50-49-89 .

E-mail: mirzoev.gulomjon@mail/ ru УДК: 930.25 (575.3)

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ

ТАДЖИКИСТАН

–  –  –

Зарубежными и отечественными авторами [14, с.3, 7] предлагаются многочисленные определения человеческого капитала (предметом статьи не является научная оценка существующих парадигм), но все они сводятся к трем основным подходам. С первой точки зрения человеческий капитал рассматривается как совокупность имеющихся у человека специфических способностей, которые следует рационально использовать в производственном процессе: знания (умственные способности), навыки (практический опыт), талант, мотивацию и энергию (физическую силу) .

Согласно второй точке зрения, человеческий капитал рассматривается как сформированный в результате вложений определенный запас врожденных и приобретенных способностей (здоровья, знаний, навыков, мотиваций, таланта), рациональное использование 57    которых в соответствующей сфере общественного воспроизводства будет способствовать в конечном итоге росту производительности труда и производства, а также увеличению доходов данного индивида .

Позже формируется третья точка зрения, в соответствие с которой человеческий капитал рассматривается как основной фактор роста хозяйственных систем, формируя новый тип экономики - инновационный .

Человеческий капитал является главной ценностью современного индустриального общества: она требует постоянного инвестирования в себя (будь то образование или же расходы на здравоохранение) .

Тем не менее, следует отметить, что чаще всего в качестве основных элементов человеческого капитала выделяют образование, здоровье, трудовые навыки и опыт, систему ценностей. «С учетом агрегирования данные фонды образуют региональный и национальный капиталы образования, здоровья, труда и культуры, а в совокупности, соответственно, человеческий капитал региона и национальный человеческий капитал» [6, с.53] .

Для оценки человеческого капитала используют ряд методов (например, определение индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) территории по методике ООН, или сводного индекса человеческого капитала региона по индивидуальным методикам), которые обладают своими преимуществами и недостатками .

Состояние человеческого капитала в Таджикистане. Повышение эффективности использования человеческого капитала необходимо рассматривать в контексте анализа проблемных точек (направлений) экономики Таджикистана. Одной из проблем нашей экономики является недостаточное совершенство субъекта инновационного процесса человека, который заинтересован в создании новой экономики, владеет современными средствами производства и способен с их помощью производить конкурентоспособную продукцию .

Другая проблема развития отечественной экономики - «утечка» человеческого капитала в другие страны и создание продукта с невысокой добавленной стоимостью .

В качестве третьей и, по нашему мнению, важной проблемы выступает недостаточная связь между образованием и практикой .

Если брать в сравнение наших соседей, то, как и Таджикистан, 27 лет назад свою независимость мировому сообществу объявил и Казахстан. Сегодня наш сосед входит в число 50-ти самых развитых стран мира. Поставлена задача – вхождение в 30-ку конкурентоспособных стран мира .

Если брать в качестве индикатора Глобальный Индекс Конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума позиции Казахстана оставались относительно стабильными – на уровне 50 места [9] .

В 2010 году Республика Таджикистан занимала 116-е место [1], а 2017 заняла 97-ю позицию из 135 стран [8] .

Полученные в ходе анализа данной темы результаты выявляют низкий уровень рейтинга Таджикистана в данном индексе в сферах, являющихся базисом для формирования и наращивания человеческого капитала. Фактор человеческого капитала способен стать тем локомотивом, который выведет страну на новые рубежи, открывающие перед ней перспективы устойчивого экономического роста в будущем и обеспечения конкурентоспособности на мировой арене. Необходим комплекс мер, способствующих развитию данного фактора .

Например, в Казахстане реализуется ряд проектов, направленных на решение существующих проблем в области человеческого капитала [2]. Проект «Интеллектуальная нация-2020», инициированный Президентов РК Н.А.

Назарбаевым, определяет основными вехами на пути к повышению качества человеческого капитала следующие направления:

прорыв в развитии системы образования, развитие науки и повышение научного потенциала, развитие инновационной системы .

Механизм формирования и развития человеческого капитала. Возрастающий интерес к сложной и глубокой теме человеческого капитала связан со значительной ролью человеческого фактора в свете интеллектуализации человеческого труда в инновационной экономике. Переход от сырьевых источников экономического роста к инновационным                                                              Индекс составлен из 12 показателей: качество институтов, состояние инфраструктуры, внедрение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям 58    неизбежно выводит человеческий фактор на первый план как основной ресурс в получении добавленной стоимости, обеспечивающий прирост национального богатства .

Человеческий капитал как источник национального богатства только на первый взгляд является относительно новым явлением в экономике. Еще классики политической экономики заложили основы для последующей экономической мысли и определили фундаментальные методологические подходы к вопросам исследования человеческого капитала.

К ним относятся:

ценность человека, с его способностями, знаниями и талантами, в достижении цели общественного благосостояния через личное стремление к рациональным действиям;

возрастание роли человека с развитием научно-технического прогресса .

Обобщение современных представлений о человеческом капитале позволяет выделить четыре подхода к определению его сущности: человеческий капитал как запас, инвестиции, активы и фактор производства [17, с. 41-42] .

Современный человеческий капитал - это интенсивный производительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности субъекта, неразрывно связанный с человеком, с его интеллектом и менталитетом. Он формируется за счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, знания, предпринимательскую способность, информационное обеспечение, безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку, культуру и искусство .

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что человеческий капитал представляет собой совокупность экономически активного населения, характеризующегося средней продолжительностью и уровнем жизни, образования, обладающего профессиональными знаниями, умениями и навыками и обеспечивающего достижение стратегических целей инновационного развития социально-экономической системы .

Механизмом формирования и развития человеческого капитала является инвестирование в человека, то есть целесообразные вложения в индивида в виде денежной или другой форме, способные, как указано выше, с одной стороны, приносить доходы человеку, а с другой, приводить к росту производительности труда [16] .

Учитывая многогранность, сложность и разнофакторность человеческого капитала в условиях Таджикистан, основываясь на наблюдениях и опыте работы автора, можно бы акцентировать внимание именно на инвестициях в образовании .

Нобелевский лауреат К. Писсаридес, подчеркивая важность образования, необходимость развития человеческого потенциала, писал, что «кризисы приходят и уходят, а у молодых людей есть только один шанс обучиться навыкам, которые позволят им получить работу и построить успешную карьеру» [11, с.222]. По его мнению, когда речь идет об инвестициях в образование, должны возрастать роль и активность государственной политики .Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО" Кафедра русского языка, рече...»

«ХОХЛИНА Надежда Владимировна РЕЧЕВАЯ РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ В СМИ (ПРАЗДНИКИ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В МАТЕРИАЛАХ СВЕТСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПРЕССЫ) Специальность 10.01.10 – журналистика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 13 листопада 2013 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Для розвитку відносин із Республікою Білорусь є значний потенціал "Голос України...»

«1 #ВоксиРоссия Инструкция пользователя VOXY Переключение языка Регистрация Входное тестирование Печать сертификата Персонализация Видео-обзор Панель меню 18, 50 Пошаговая инструкция Курсы Вокси Изменение курса Уроки Вокси Банк слов Произношение Онлайн-уроки Индивидуальные занятия Прогресс Медиа-ресурс Переключение языка Вни...»

«Ежи Калишан Препозитивные блоки греко-латинского происхождения как словообразовательные элементы в русском и польском языках Studia Rossica Posnaniensia 8, 153-160 Е Ж И КАЛИ Ш АН Познань ПРЕПОЗИТИВНЫЕ БЛОКИ ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ В связи с интернац...»

«Памяти А. А. Мальцевой посвящается Алла Александровна Мальцева (1968–2018 гг.) РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ СЛОЖНОСТЬ ЯЗЫКОВ СИБИРСКОГО АРЕАЛА В ДИАХРОННО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ Ответственный редактор канд. филол. наук А. А. Мальцева...»

«Памятка к тестированию PwC Онлайн тестирование Из каких частей состоит онлайн тестирование? NRT (Numerical Reasoning Test) Основное назначение этого теста оценить способность пользоваться числовой информацией. English Online Test Данный тест нацелен на проверку уровня знания и владения английским языком и включает задания на зн...»

«SDK версия 4.15 Статус: Краткое руководство Действующий Комплект средств разработки ПО (SDK) версия 4.15 микросхемы интегральной Байкал-Т1, обозначение BE-T1000 Краткое руководство АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС" 16 октября 2018 г. Публичный © 2018 АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС" 1/13 SDK версия 4...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР ISSN 2306-9015 ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ – XIX Материа...»

«С.М. Тоторкулова 1 курс, магистрант, Институт международного сервиса, туризма и иностранных языков науч. рук. проф. П. И. Шлейвис Слова категории состояния как проблематичная часть речи Появление новых частей речи...»

«Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. С. 193–196. Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. УДК 81'26 НАУЧНЫЙ СТИЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА М.С. Иванова Военная академия воздушно-кос...»

«Вестник 3 МГГУ им. М.А. Шолохова Sholokhov Moscow State University for the Humanities ФилолоГические нАУки Москва вестник УДК800 московского ISSN1992-6375 государственного гуманитарного университета 3.2014 им. м.а. Шолохова И...»

«Оглавление Введение Глава I. Публицистический стиль в аспекте текстовых категорий. 7 § 1.1. Текстовая категория: сущность, разновидности, функционально-стилистический потенциал § 1.2. Специфика функционирования текстовых категорий в публицистике Выводы по главе I Глава II. Анализ репрезентаций текстовых категорий в новостных ин...»

«Данный текст был найден в архивах Машинного фонда русского языка. Он первоначально создавался как отчет отдела Машинного фонда русского языка, отражавший состояние Машинного фонда на конец 2000 года. Позднее некоторые его разделы перерабатывались для публикации на сайте Машинного фонда. Так, н...»

«Контрольная работа. Класс -5. Предмет: Английский язык по УМК: Rainbow English О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. — М.: Дрофа, 2015 Unit 4. After School (максимальный балл 53) ПРОВЕРЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ № Проверяемые результаты задания Предметные Метапредметные и личностные Языковые средства и навыки оперирования ими: 3-5 Лексика З...»

«Гультаева Надежда Валерьевна ЯЗЫК РУССКОГО ЗАГОВОРА: ЛЕКСИКА Специальность 10.02.01 — русский язык. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научная библиотека Уральского Госуд а рственнпг...»

«А.Д. Черемисина, Л.А. Крупская О понятиях дополнения и объекта (объектности) в современном английском языке Как известно, под объектом или объектной направленностью в лингвистической литературе обычно подразумевается "категория, спо...»

«ТУРЫШЕВА Ольга Наумовна ПРАГМАТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ЛИТЕРАТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ 10.01.08 Теория литературы. Текстология . АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук 1 7 НОЯ 2011 Екатеринбург 2011 Работа...»

«ISSN 2074-1847 ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 8. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 8 . BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 8. МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ТАРЉУМА ДУШАНБЕ – 2018 ПАЁМИ ДО...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Направление "Филология" Образовательная программа "Отечественная филология (Русский язык и литература)" Лексика и фразеология "Науки побеждать" А.В. Суворова на фоне других учебных книг XVIII в. о военном деле (Н.Г. Курганов 1777 г.; Е.Д. Войтях...»

«Ш ЕПТУХИ НА  Елена  Михайловна ЭВОЛЮЦИЯ  ГЛАГОЛОВ  СО  СВЯЗАННЫМ И  ОСНОВАМ И В  ОБЩ ЕНАРОДНОМ   РУССКОМ   ЯЗЫКЕ 10.02.01 Русский язык АВТОРЕФЕРАТ диссертации  на соискание ученой  степени цоктор...»

«Федореева Людмила Васильевна БИБЛИОТЕКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ) 22.00.04 социальная структура, социальные институты и процессы Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата соц...»

«11 8166 Н.Ю.Шкобин, И.Эсенски СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ОПИСАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И ПРОГРАММА ADTRAN Ранг публикаций Объединенного института ядерных исследований Препринты и сообщения Объединенного института ядерных исследований / О И Я И / являются с а м о с т ятельными публикациями. Они издаются в соответствии...»

«41 Пограничье как понятийная категория Alla Kamalova Przekraczanie granic w jzyku, literaturze, kulturze t. 1 Пограничье как понятийная категория Наука не существует помимо человека и есть его создание, как его созданием яв...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему:...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.