WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 5. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 5. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 5. МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ...»

-- [ Страница 5 ] --

Таъсири имкониятњои иттилоотї ва тарѓиботии ашёи осорхонавї ба тамошогарон, инчунин,дархостњои маърифатї ва фарњангии љомеа аз осорхона боиси иљрои вазифањои омўзишии он мегардад. Вижагии вазифањои таълимии осорхона дар он нуњуфтааст, ки осорхона на танњо таљрибаи таърихї-фарњангиро љамъ месозад, балки онро ироа мекунад .

Хусусияти шаклњои осорхонавии интиќоли иттилоот аз он иборат аст, ки намоиши осорхонавї ба унвони як модел аз воќеият тавассути ашёи мушаххаси осорхонавї на танњо воќеият, балки назарияњо, бардоштњо ва нигаришњо ба онњоро инъикос месозад .

Сатњи рушди муосири намоиши осорхонавї њамчун шаклњои асосии њамкорї бо тамошогарон зарурати тањияи усули нав ва бештар муассирро љињати такмили он муайян месозад, ки ошкор шудааст:

- дар таѓйир додани методологияи намоиши осорхонавї бар асоси ба истилоњ «муносибати мафњумї» ва ё сенариявї, ки тањияи консепсияи ду мафњуми илмї ва њунарии маводи ба намоиш гузоштаро пешнињод месозад. Баъзе аз муаллифон чунин усулро «театрикунонии намоиши осорхонавї» номидаанд, чун дар асоси он матни маънавии драматургии визуалї гузошта шудааст;

- дар истифодаи фаъол аз воситањои аудиовизуалї дар намоиши осорхонавї њамчун яке аз роњњои ба даст овардани таъсири отифї мебошад, ки дар њаёти њаррўзаи инсони муосир чунин воситањо иштироки фаъол доранд ва одат шудаанд. Ороиши рўшної, таъсири садо, таќсими сањнаи намоиш, лањзањои наворї, мониторњо аз тарафи осорхонањои гуногун фаровон истифода мешаванд;

- дар намоиши маљмўавии ашёи осорхонавї, ки љињати муаррифии ашёи осорхона дар робита бо воќеияти њаётии онњо таъсис дода шудааст. Худдорї аз тазоњуроти маводи сатњї таъсири намоишро дучанд месозад, љињати дарки он бидуни «тарљума»-и иловагии шифоњї кумак мерасонад. Ин тамоил њам дар бунёди осорхонањои нав ва њам дар созмондињии намоишгоњњо татбиќ мегардад. Барои мисол метавон аз намоиши театркунонидашудаи Осорхонаи љумњуриявии таърихию кишваршиносии ба номи Абўабдуллоњи Рўдакии шањри Панљакент љињати ироаи «Либосњои занонаи охири асри XIX ва аввали асри XX» (бахшида ба «Наврўзи байналмилалї - 2016») дар толори мардумшиносї, сањнаи толибилмони МТМУ№1 тањти унвони «Бозгашти Рўдакї ба зодгоњ» (бахшида ба «Рўзи Рўдакї – 2013») дар осорхонаи мактабии МТМУ№ 1 шањри Панљакент ёдовар шуд .

Мафњумњои калидї дар фаъолияти рўзмарраи осорхонањо тамосњое мањсуб мешаванд, ки тибќи заминањои зерин амалї мешаванд: иттилоърасонї, омўзиш, рушди эљодї, мулоќот, фароѓат. Чунин таќсимот мисли њар гурўњбандии ашё ва падидањо ба андозаи кофї шартї аст, ба ин хотир тасмими мо бо маќсади дарки амиќи имкониятњои ироаи иттилооти осорхона, инчунин муайян намудани тамосњои байнињамдигарии зичи шакл ва методњои кор бо ин ва ё он категорияњои тамошобинон сариваќтї мебошад .

Самтњои фаъолият таѓйирёбанда ва сайёр буда, аксаран бо њам алоќаи зич доранд ва ё бо њам дар љанбањои гуногун бархўрд мекунанд. Масалан, фароѓат дар осорхона бо мулоќот ва ё рушди эљодї сахт алоќаманд аст, аммо иттилоърасонї баъзан бидуни мулоќот муяссар намегардад .

Албатта, њамкории осорхона ва тамошогар дар самтњои дигар низ амалї мешавад, чун интихоби он бо омилњои сиёсї, идеологї, иќтисодї ва фарњангї, ки рушди њамаљонибаи осорхонаро муайян месозанд, марбут аст .

Аз љумла, дар маќолаи М.Л. Шляхтина – «Осорхонаи муосир: идеяњо ва воќеиятњо»

зикр шудааст: «Тамошогари муосири осорхонаро метавон «масрафкунандаи фарњанги љадид» номид, зеро ў на танњо ба дарёфти иттилооте, ки љанбаи равшангариву маърифатї дорад, таваљљуњ зоњир мекунад, балки бештар ба бардошти лаззат ва саргармї талош меварзад» [12,c.15] .





Дар таърихи осорхонањои њам ватанї ва њам хориљї дар даврањои мухталиф баъзе аз самтњои фаъолият мавриди таваљљуњ буда, сипас, дар солњои минбаъда тамоман аз мадди назар дур шуда, комилан фаромўш шудаанд масалан, дар давраи истиќрори Њукумати Шўравї дар Республикаи Советии Сотсиалистии Тољикистон дар самтњои фаъолияти осорхона ба мавзўи маданияти сотсиалистї ва гурўњбандии ашёи намоишї ба табаќоти синфї таваљљуњи бештар зоњир мешуд, аммо дар давраи истиќлолият ин самтњои фаъолият дар њељ осорхонањои Тољикистон пайгирї намешаванд) .

Бояд тазаккур дод, ки иттилоърасонї оид ба осорхона, таркиб ва муњтавои љамъангорањо (коллексияњо) ва ё ашёи алоњидаи он, инчунин ба суолњое, ки бо соњаи осорхона ва ё самтњои гуногуни фаъолияти он алоќаманд мебошанд, маълумоти ибтидої медињад. Дар сатњи аввалини тамоси тамошобин бо осорхона иттилоот бояд бодиќќат, бидуни далелњо ва тафсилоти изофї, инчунин комилан мухтасару зудрас интихоб шавад .

Рушди минбаъдаи тамосњои осорхона бо тамошобинон ба сифати иттилооти осорхона, дастёбї ба он ва рўшанбаёнї вобастагї дорад. Иттилоърасонї тавассути роњњои гуногун анљом дода мешавад: матнњои ташрењї, роњнамоњо, маводи тарѓиботї, бо кумаки шаклњои анъанавї, чун маърўза ва машваратњо. Аммо дараљаи рушди муосири технологияњои иттилоотї татбиќи воситањои нави иттилоърасонї дар осорхонаро таъмин менамоянд. Масалан, бо кумаки маркази махсуси иттилоотї. Созмондињии чунин марказњо дар фаъолияти осорхонањои кишварњои мухталиф бисёр ба назар мерасад .

Хизматрасонии иттилоотї бо кумаки компютерњо дар худ воситањои гуногуни иттилоърасонї ба тамошогаронро, аз сифати баланди нишонањо, наќшањо ва роњномањо њам барои калонсолон ва њам барои бачагон гирифта, то киоскњои иттилоотии ба интернет пайваст, ки дар даромадгоњ ва толорњои осорхона њастанд, шомил аст. Масалан, чунин киоскњои иттилоотї дар осорхонањои бузурги љањон, аз љумла Лувр, Эрмитаж, Осорхонаи давлатии Рус, Осорхонаи Метрополитен ва ѓ. вуљуд доранд. Системањои иттилоотї дар худ тасвирњои баландсифати ашёи намоиширо бо ишора ба љойгузинї, маълумоти роњнамоёнаю ташрењии онњо ва ѓайраро фаро мегиранд .

Азхудкунии иттилооти осорхонавї дар давоми таълим, ки дар худ интиќол ва андўхтани донишро фаро мегирад, инчунин њангоми ба даст овардани малакањо ва таљрибањо дар раванди иртиботи осорхонавї дар сатњи комилан нав руњ медињад. Омўзиш дар осорхона љињати ба даст овардани маълумоти иловагї ё алтернативї, ки дар муассисањои таълимї ба даст овардани он ѓайриимкон ва ё на ба андозаи комил муяссар мегардад, кумак мекунад .

Хусусиятои фаркунандаи таълим дар осорхона, пеш аз ама, айрирасмї ва ихтиёрї мањсуб мешавад, ки имрўз хеле муим аст. Инчунин, вижагии таълим дар осорхона татбиќ намудани тавоноии обилият ва ќонеъ гардонидани манфиатњо низ ба шумор меравад .

Дар раванди омўзиши осорхонавї тарибаи отифии шахсї иттилооти шифоњиро тавсеа мебахшад. Омўзиш тавассути расонидани иттилооти фаврї ва аслияту гуногунрангии ашёи осорхонавї њавасманд гардонида мешавад .

Љанбаи асосї на танњо ба даст овардани дониш, балки мустањкам намудани ин донишњо дар устохонањо, мафњилњо, мактабу донишгоњњо низ мањсуб мешавад. Ба унвони намуна, метавон аз мањфилњои сўзанидўзии Муассисаи тањсилоти иловагї, мањфили «Бостоншиносони љавон»-и назди Осорхонаи љумњуриявии таърихию кишваршиносии ба номи Абўабдуллоњи Рўдакии шањри Панљакент ёдовар шуд .

Дар самти фаъолияти осорхона бо тамошогарон, ки аз љониби мо њамчун рушди эљодкорї муайян шудааст, аз истифодаи зарфияти билќувваи осорхона, ки дар фарњанги моддї ва маънавї барои ошкор намудани тамоил ва ифшосозии тавоноии эљодии шахс мутамарказ шудааст, иборат мебошад. Бахусус, дар осорхона барои њавасмандгардонии раванди эљодї шароити махсус муњайё аст. Яке аз амалњои самараноки он имконияти «воридшавї» ба низоми бењтарин намунањо, анъанањо ва тимсолњои фарњанги гузашта мањсуб мешавад. Дар осорхонањо ин самти фаъолият метавонад дар шакли намоиши асарњои тасвирї (масалан, намоиши осори тасвирии рассоми мањаллї Шодмонќул Нарзуллоев дар Осорхонаи љумњуриявии таърихию кишваршиносии ба номи Абўабдуллоњи Рўдакии шањри Панљакент) ва мањфилњои илмї-бадеї (масалан, њамасола чорабинињои гуногун ва мањфилњои бадеї бахшида ба Рўзњои Рўдакї, Љалолиддини Балхї, турсунзодахонї, лоиќхонї, солгарди адибони маъруф, ба мисли 140 – солагии Садриддин Айнї ва ѓ. дар осорхонањои љумњуриявї доир мегарданд, ки хеле маъмул аст) .

Самти њамкории осорхона бо тамошогарон, ки њамчун муошират ихтисос дода шудааст, тамосњои мутаќобили корї, отифї ва дўстонаро, ки дар заминаи манфиатњои муштарак бо мавзўъ ва муњтавои љамъангораи он алоќаманд њастанд, дар бар мегирад .

Муошират дар фазои осорхона бо истифода аз намоишњои он таъсири амиќ мерасонад, зеро мавзўъњо, услуб ва роњњои барќарории иртибот ќаблан аз љониби осорхона муайян шуда, дар иттилооти осорхона љойгир шудаанд, инчунин, соњаи осорхона муайян шудааст, ки имкониятњои васеъ барои муоширати пурмазмун ва љолиби ѓайрирасмии байнифардї фароњам меорад. Муоширатро метавон дар шакли вохўрї, бошгоњ, нишаст, мизи гирд ва бањс, инчунин, дар шаклњои ѓайрианъанавї, ба мисли муаррифии намоиш ташкил кард .

Ба унвони намуна метавон аз чорабинии Осорхонаи миллии Тољикистон тањти унвони «Њељ кас ва њељ чиз фаромўш нашудааст», ки дар арафаи 73 – солагии Рўзи ѓалаба дар ЉБВ баргузор гардид, ёдрас шуд .

Ташкили фазои истироњативу фароѓатї самти афзалиятнок ва рушддињандаи њамкории осорхона бо тамошогар мањсуб мешавад. Гузаронидани лањзањои фароѓат дар фазои осорхона тибќи хоњиш ва завќи аудиторияи осорхона сурат мегирад ва ба ќонеъ гардонидани талаботи фароѓатї дар муњити осорхона марбут аст. Ќисми зиёди шаклњои фароѓат бо тамошогарони миёнсол ба назар гирифта шудааст ва дар шаклњои зерин, аз ќабили намоишгоњ, шабнишинињо, рўзи дарњои кушод ва ѓайра амалї мешавад.

Аммо шаклњои махсуси истироњат ва саргармињо барои баъзе аз тамошогарони хос:

машѓулиятњо барои хурдсолони муассисаи таълимии томактабї, оростани арчаи солинавї дар осорхона, мулоќот бо собиќадорони љангу мењнат низ вуљуд доранд. Доир ба ин шакли фаъолият метавон аз чорабинии «Шабе дар осорхона»-и Осорхонаи миллии Тољикистон (18.05.2018), ки ба муносибати «Рўзи байналмилалии осорхонањо» дар маркази фароѓатии “Мадагаскар” бањри фароѓати кўдакону наврасон доир гардида буд, мисол овард .

Таъсиргузории тамоси осорхона бо тамошобин ба таври фаврї аз ташкил намудани шаклњои гуногуни њамкорї вобастагї дорад. Дар шароити муосир таѓйирдињии шаклњои анъанавї ва зуњури навъњои инноватсионї хеле зиёд мушоњида мешавад. Масалан, сайри анъанавї аз њисоби методњои ѓайрисуннатї: ба театрикунонї, муоширати бозї ва гуфтугўї табдил дода мешавад. Доир намудани чунин сайрњо ба тамошогарон на танњо иттилоот мерасонад, балки љињати ворид шудан ба фазои пешинаи фарњангї ва эњсос кардани вижагињои муњити таърихию мадании осорхона кумак мекунад .

Омили муњим дар татбиќи њамкории осорхона ва тамошогар зуњури омўзиши осорхонавї мањсуб мешавад. Педагогика на танњо имконоти таълимии осорхона, балки бо роњи омўзишї асаргузорї ба тамошогаронро тавассути имкониятњои аљиби муњити осорхона ва ашёи осорхонавї дар бар мегирад .

Њамкории зич бо сокинони мањаллї љињати таќвият бахшидани маќоми осорхона дар љомеа кумак мерасонад. Баъзан дар осорхона чорабинињо ва аксияњои гуногуне доир мегарданд, ки муњтавои он бо соња ва мавзўи аслии осорхона алоќаманд нестанд. Аммо иштирокдорони ин ё он чорабинињои осорхона бо маќсади дигар дохили толорњо гардида, ба намоишњо, коллексия ва таърихи осорхона мароќ зоњир мекунанд. Осорхонањоро лозим аст, ки толорњои худро ба љойи баргузории лањзањои фароѓатї барои сокинони мањал табдил дињанд, то бо чунин амал дар маркази њаёти умумифарњангии шањру ноњия ќарор гиранд .

Шароити иљтимої талќин месозад, ки осорхонањо имкониятњои беназири худро њамаљониба истифода намуда, дар низоми муассисањои фароѓатї маќоми шоиста пайдо намоянд. Аз ин лињоз, осорхонањо њамчун муассисаи дорои имкониятњои фароѓатї саъй намоянд, ки дар фазои осорхона чорабинињои гуногун, аз ќабили намоиши маснуоти њунарњои мардумї, сањначањо, намоишњои театрикунонидашуда доир намоянд. Метавон дар ин бобат аз намоиш ва сабати наќлиёти сабукрави солњои бароришашон 1945-1980, ки дар Муассисаи давлатии “Маљмааи фарњангию таърихии «Ќалъаи Хуљанд” бахшида ба 73-юмин солгарди Рўзи Ѓалаба баргузор гардид, мисол овард .

Дар кори осорхона бо тамошогарон истифода аз сањнањои аниматсионї, ки ба ягон даврањои таърихї бахшида шудаанд, зиёд ба мушоњида мерасад. Дар ин гуна намоишњо персонажњо либосњои мансуб ба њамон асрњоро пўшида, таърих ва макони садањои гузаштаро «зинда месозанд». Намоишдињандагон ва иштирокдорони чунин чорабинињо метавонанд толибилмони муассисањои таълимї, донишљўён, ихтиёриён, инчунин, њунарпешагони касбї бошанд .

Масъалаи љалби доираи васеи тамошогарон ба дарёфти иттилооти осорхонавї, татбиќи шаклњои нав ва усули љадиди фаъолият бо боздидкунандагон, ба њамаи ќишрњои љомеа талќин намудани арзиши мероси таърихиву фарњангї ва зарурати њифзу нигањдошти он зарурат пеш овард, ки лоињањои љомеи осорхонавї ва барномањои иљтимої тањия шаванд, ки дар он мавќеи таълимии осорхона ифода ёфтааст .

Бо таваљљуњ ба ин масъалаи омода намудани кормандони осорхона, ки дорои донишњои асосии љомеашиносї, равоншиносї, педагогї, идоракунї ва бозоршиносї мебошанд, пеш меояд .

Асри ХХI аз мо амалњои љиддиро таќозо менамояд, ки њамаи системаи фаъолияти осорхонавиро мавриди санљиш ќарор дињем. Мусаллам аст, ки вазифањои иљтимої фарњангї тадриљан бо муњтавои нав ва чењрањои љадид мукаммал гардида, таѓйир меёбанд .

Ба фикри мо, ба сифати самтњои стратегии робитаи осорхона ва тамошобин метавон аз аслњои зерин ёдовар шуд:

- осорхона воситаи њамгироии инсон бо муњити фарњангї мегардад. Њамчунин, он дар шароити таѓйирёбии муњит, ки бо вазъияти сиёсии динамикї мувољењ аст, инчунин дар шароити иќтисодї ва нигаришњои идеологї як «паноњгоњи» махсуси равоншиносї мебошад. Суботи махсуси осорхона дар њифзи арзишњои волои маданї, ки барои нигањдории «низоми хотира» дар љомеа зарур аст, њамчунин, пайравї ба анъанањову суннатњо ва њатто оромии толорњои осорхона имкон медињад, ки осорхона ба њайси муборизи роњи «таљовуз» зуњур намояд. Аз сўйи дигар, осорхона макони бархўрду муколамаи фарњанг ва санъати муосир ва гузашта, инчунин, одамоне, ки интиќолдињандаи стандартњои фарњангњои хос њастанду бо њам рўњан наздиканд, шинохта шудааст. Њам кормандони осорхонањо ва њам тамошогарони он њамчун иштирокдорони раванди таълимию фарњангї аз њамин ќабиланд .

Сониян, имрўз осорхона вазифањои муњимми омўзишии муассисањои таълимиро, ки ба он муассисањои томактабї, мактабњо ва муассисањои таълимии олї низ шомиланд, бар дўш дорад. Шигифтии осорхона дар он аст, ки он метавонад бо фаъол намудани идроки њиссии тамошогар, воќеият додан ба таљрибаи шахсї ва тањрик додани муносибати ќадршиносонаи инсон бо воќеияти атроф, ба фазои аќлї, отифї ва ахлоќии шахсият кумак намояд. Чунин асаргузории осорхона тавассути ба таври фаъол ба роњ мондани барномањои љомеи таълимии дарозмудат, ки дар асоси технологияњои муосири педагогї тањия шудааст, муяссар мегардад. Асоси методологии чунин барномањо таълими осорхонавї мањсуб мешавад .

Дар нињояти амр, метавон чунин хулоса кард, ки дарки амиќи кормандони осорхона оид ба масъулияти худ дар роњи њалли масъалањои мухталифи љањонї (байниќавмї, экологї ва ѓ.), ки дар назди љомеа истодаанд, имкон медињад, ки роњњои њамкории мутаќобилаи осорхонаву тамошогар, инчунин, роњњои тањаввулёбии осорхона аз њифзкунандагони заифи фарњанги моддї ба нињоде, ки фаъолияти иљтимоии шахсияти озоду њассос ба ниёзњои љории инсони муосирро тарвиљ мекунад, муайян шавад .

АДАБИЁТ

1. Кодекс музейной этики ИКОМ. ИКОМ России. -Москва, 2007. -С. 16 .

2. Колесникова И.А. О феномене музейной педагогики. Художественный музей в образовательном процессе / И.А. Колесникова. - СПб., 1998. -С. 6 .

3. Ласкина. И.И. Современный музей как фактор развития / И.И. Ласкина //Журнал «Бюджет». - №3 март 2013 .

Издательский Дом «Бюджет». -С. 22 .

4. Медведева Е.Б. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. Культурно-образовательная деятельность музеев / Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич. - М., 1997. -С. 39 .

5. Музейная педагогика в школе /под ред. Н.Д. Ревы. -СПб., 1994. -С. 54 .

6. Музейная педагогика: Междисциплинарные диалоги. Первая тетрадь. -СПб., 1998. -С. 41 .

7. Столяров Б.А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности / Б.А. Столяров. - СПб., 1999. С. 19 .

8. Столяров Б.А. Художественный музей и образование: Концепция педагогического взаимодействия / Б.А .

Столяров, А.Г. Бойко, Н.Д. Рева. - СПб., 1995. -С. 21 .

9. Жвитиашвили Н.Ю. «Шаг навстречу». Программа творческого развития детей с «проблемами» в условиях художественного музея / Н.Ю. Жвитиашвили, О.В. Платонова. - Санкт-Петербург, 1998. -С. 58 .

10. Жвитиашвили Н.Ю. Работа с детьми-инвалидами в условиях художественного музея / Н.Ю. Жвитиашвили // Здравствуй, музей! Международный музейно-педагогический семинар. -СПб., 1995. -С. 36 .

11. Шостак Л.Я. Взаимодействие музея и школы в процессе эстетического воспитания детей с задержкой психического развития / Л.Я. Шостак // Здравствуй, музей! Международный музейно-педагогический семинар .

-СПб., 1995. -С. 137 .

12. Шляхтина М.Л. Современный музей: идеи и реалии / М.Л. Шляхтина // Вопросы музеологии. - 2011. -2(4). С.15 .

ХИЗМАТРАСОНИИ МУОСИР ДАР ОСОРХОНА

Амалисозии вазифањои иљтимої-фарњангии осорхона тавассути њамкории самараноки он бо тамошогарон таъмин мегардад. Дарки ин андеша доираи васеи масъалањои њам назариявї ва њам осорхонадории амалї, инчунин илмњои дигар, аз ќабили фарњангшиносї, равоншиносї, љомеашиносї, педагогика ва идоракуниро ба миён меорад. Дар чањорчўбаи маќолаи мазкур мо маќсад нагузоштем, ки ба њамаи ин суолњо, ки бо масъалањои њамкории осорхона бо тамошогар алоќаманд мебошанд, љавоб гўем .

Диќќати мо ба сўйи нуќтањо, шаклњо ва усули робитаи осорхона бо њозирини дорои бисоти илмї ва воќеї, инчунин, ба муайянсозии рушди стратегии фаъолияти осорхона дар баробари тамошобин нигаронида шудааст. имрўз осорхона вазифањои муњимми омўзишии муассисањои таълимиро, ки ба он муассисањои томактабї, мактабњо ва муассисањои таълимии олї низ шомиланд, бар дўш дорад. Дарки амиќи кормандони осорхона оид ба масъулияти худ дар роњи њалли масъалањои мухталифи љањонї (байниќавмї, экологї ва ѓ.), ки дар назди љомеа истодаанд, имкон медињад, ки роњњои њамкории мутаќобилаи осорхонаву тамошогар, инчунин, роњњои тањаввулёбии осорхона аз њифзкунандагони заифи фарњанги моддї ба нињоде, ки фаъолияти иљтимоии шахсияти озоду њассос ба ниёзњои љории инсони муосирро тарвиљ мекунад, муайян шавад .

Калидвожањо: осорхона, вазифањои иљтимої-фарњангии осорхона, њамкории мутаќобилаи осорхонаву тамошогар, усули робитаи осорхона бо њозирини дорои бисоти илмї ва воќеї, муайянсозии рушди стратегии фаъолияти осорхона .

СОВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В МУЗЕЯХ

Осуществление социально-культурных задач музеев обеспечивается посредством его эффективного сотрудничества с посетителями Понимание данной мысли служит для появления широкого круга как теоретических так и задач прикладного музееведения, также и других наук, таких как культурология, психология, обществоведение, педагогика и менеджмент. В рамках данной статьи мы не ставили цель отвечать на все те вопросы, которые могут возникнуть при сотрудничестве музеев с посетителями. Наше внимание направлено на точки, формы и методы связи музеев с с теми кто в действительности имеет научный и реальный багаж, также на определение стратегического развития деятельности музеев наравне с посетителями.и Сегодня музеи также выполняют важную образовательную задачу наравне с учебными заведениями, к которым относятся дошкольные заведения, школы и высшие учебные заведения. Глубокое понимание работниками музеев своей ответственности на пути к решению различных мировых проблем (межэтнических, экологических и т.д.), которые стоят перед обществом, даёт возможность определить пути взаимного сотрудничества музеев и посетителей, также пути эволюции музеев от слабых хранителей материальной культуры до структуры, которая распространяет социальную деятельность свободной личности чувствительной к текущим потребностям современного человека .

Ключевые слова: музей, социально-культурные задачи музеев, взаимное сотрудничество музеев и поситетелей, методы связи музеев и поситетелей имеющих научное и подлинное достоинство, определение развития стратегии деятельности музеев .

MODERN MAINTENANCE IN MUSEUMS

The realization of the socio-cultural tasks of museums is ensured through its effective cooperation with visitors .

Understanding this idea serves for the emergence of a wide range of theoretical and applied museology, as well as other sciences such as cultural studies, psychology, social science, pedagogy and management. In the framework of this article, we did not set out the goal of answering all those questions that might arise in the cooperation of museums with visitors .

Our attention is directed to the points, forms and methods of communication of museums with those who actually have scientific and real baggage, as well as the definition of the strategic development of museum activities on a par with visitors. And today museums also perform an important educational task on an equal basis with educational institutions, preschool institutions, schools and higher educational institutions. The profound understanding of the responsibility of museum workers towards the solution of various world problems (interethnic, environmental, etc.) that confront society makes it possible to determine the ways of mutual cooperation between museums and visitors, as well as the ways in which museums evolve from weak custodians of material culture to structure, which extends the social activity of a free person sensitive to the current needs of modern man .

Key words: museum, social and cultural tasks of museums, mutual cooperation of museums and supporters, methods of communication of museums and subscribers with scientific and real dignity, definition of the development of the strategy of museums .

Сведения об авторе: Максудджон Васихов – Институт развития образования им.А.Джами Академии образования Таджикистана, соискатель. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица С. Айни, 45, Телефон 92Information about author: Maksudjon Vasikhov – Education of the Academy of Education of the Tajikistan,, competitor .

Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, S. Aini street, 45. Phone:92-903-55-55 УДК: 378 (575.3)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА

Шоева М.Ё .

Таджикский национальный университет В настоящее время современное молодое поколение находится в центре внимания во многих аспектах: образование, молодежная культура, молодежная политика, молодежь и спорт, молодежь и наука, молодежь и субкультуры, но часто забывается, что помимо всего этого, молодому поколению необходимо прививать культуру общения. Молодежь - самая мобильная и энергичная часть нашего общества. Именно молодежь уже через несколько лет превратится в основную часть нашего общества - займет места от сферы производства до сферы управления .

Воспитывая молодежь с высоконравственным уровнем культуры и культуры общения, мы заботимся о будущем нашей страны .

Каждому человеку в течение своей жизни приходится общаться постоянно со многими и различными людьми. Основным средством для общения является речь. Это мощный инструмент, выработанный в процессе тысячелетней эволюции человечества, без которого невозможно представить существование современного общества .

Однако грамотное и эффективное владение своей речью особенно важно для преподавателей школ, техникумов, высших учебных заведений, чтоб у молодежи был высокий уровень культуры общения. Высокий уровень речевой культуры преподавателя вольно или невольно передается школьникам и студентам. Своей речью они не только передают свои знания обучающимся студентам, но и оказывают на них мощное воспитательное воздействие .

Можно с уверенностью сказать: каков уровень культуры речи педагога, таков и уровень речевой культуры обучающихся студентов. Главной составляющей частью культуры общения людей является культура их речи. Поэтому важно каждому педагогу приобрести высокую культуру речи. К сожалению, многие начинающие преподаватели далеко не всегда осознают необходимость целенаправленной и систематической работы над своей речью, поэтому у сегодняшней молодёжи низкая культура общения .

Например, многие начинающие преподаватели, как вчерашние студенты, еще не в полной мере понимают важные и сложные задачи, которые возложены на современного педагога. Важным элементом культуры общения для преподавателя является умение вести диалог со студентами. Многие начинающие преподаватели не сразу освоят все тонкости общения со студентами. Во-первых, начинающие преподаватели должны настойчиво вырабатывать у себя качества высокой культуры общения .

И со временем эти качества превратятся в привычку. Высокая культура общения является важной составной частью авторитета преподавателя .

Продуктивность педагогической деятельности во многом предопределяется уровнем овладения учителем технологией педагогического общения. Анализ педагогической практики показывает, что многие серьезные затруднения в решении задач обучения и воспитания возникают из-за неумения учителя правильно организовать общение с детьми. Какие бы классификации методов обучения и воспитания ни предлагались, воздействие педагога на личность школьника осуществляется только через живое и непосредственное общение с воспитанниками .

Само понятие общения имеет несколько определений, что связано с разными взглядами ученых и специалистов на данную проблему. Каждый из специалистов в этой области предлагает свое виденье и трактовку. Например, в кратком психологическом словаре предлагается определить общение как «сложный многоплановый процесс установления и развития конфликтов между людьми, который включает в себя обмен информацией, выработку единой стратегии и взаимодействия, восприятие и понимание другого человека» .

А.А. Бодалев предлагает рассматривать общение как «взаимодействие людей, содержанием которого является обмен информацией с помощью различных средств коммуникации для установления взаимоотношений между людьми» [2,с.520] .

А.А. Леонтьев понимает общение не как интериндивидуальный, а как социальный феномен», субъект которого «следует рассматривать не изолированно» [9,с.156] .

Таким образом, общение - это связь между людьми, в ходе которой возникает психологический контакт, проявляющийся в обмен информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании и взаимопонимании .

Но значение слова «общение» может меняться, связано это с различными точками зрения, характерными для разных ученых и разного времени. Однако, в целом, сущность общения остается неизменной - это обмен информацией с применением различных средств коммуникации .

Исследование показало, что общительный человек смело шагает навстречу новому новым знаниям, новой информации, новым людям. Открытые и любознательные личности, сами того не замечая, обеспечивают себе массу интересных встреч, событий, знакомств, новых целей, но ведь сущность общения, как и само общение, заключается не только в этом. Для каждого человека возможность пообщаться с себе подобными является залогом постоянного пополнения жизненного багажа, интеллектуального и психологического развития. В этом же проявляются и основные цели общения .

Сама цель общения - это то, ради чего у человека возникает данный вид активности .

Например, у животных целью общения может быть побуждение другого живого существа к определенным действиям, предупреждение о том, что необходимо воздержаться от какого-либо действия. Следует отметить, что в мире животных, мать, например, голосом или движением предупреждает детеныша об опасности; одни животные в стаде могут предупреждать других о том, что ими восприняты жизненно важные сигналы. У человека количество целей общений увеличивается. В них помимо перечисленных выше включаются передача и получение объективных знаний о мире, обучение и воспитание, согласование разумных действий людей в их совместной деятельности, установление и прояснение личных и деловых взаимоотношений и многое другое .

Общение существует в различных формах активного воздействия человека на природу и тем самым выступает как соединение разнонаправленных факторов социальной жизни индивида и группы. В последние десятилетия минувшего столетия, заключительного века в ушедшем тысячелетии, проблема общения была “логическим центром” психологической науки .

Исследование этой проблемы открыло возможности более глубокого анализа психологических закономерностей и механизмов регуляции поведения человека, формирования его внутреннего мира, показало социальную обусловленность психики и образа жизни индивида .

Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с трудами ряда отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития человека, его социализации и индивидуализации, формирования личности. Психологический анализ общения раскрывает механизмы его осуществления. Общение выдвигается как важнейшая социальная потребность, без реализации которой замедляется, а иногда и прекращается формирование личности .

Еще одним механизмом понимания в общении является межличностная аттракция .

Аттракция - это процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего, результатом чего является формирование межличностных отношений .

Общение - психологическая проблема, бесценный вклад в развитие данной проблемы внес основоположник отечественной культурно-исторической психологии - Л.С. Выготский [1,с.258] .

Нет ни малейшего сомнения в той огромной роли, которую играет общение (как бы мы его ни определяли) в жизни и деятельности общества. Уже сам процесс социализации человеческой личности - это процесс становления отдельного человека как «общественного человека» (Маркс). Человек невозможен без общения; если его роль в этом процессе в нормальных условиях несколько замаскирована, то, скажем, при обучении слепоглухонемых она выступает с особенной ясностью .

Особенно ясно выступают эти функции общения в коллективной трудовой деятельности .

Отдельную проблему, приобретающую все большую и большую остроту, составляет роль общения в коллективном познании, - то, что в работах логиков и философов нередко неточно именуется проблемой «языка науки». Наконец, следует указать и на место процессов общения в диалектике взаимоотношений общественного и индивидуального сознания, в психологическом воздействии общества на его членов, - это особенно существенно в связи с лавинообразным увеличением значимости массовой коммуникации в жизни современного человека .

По существу невозможно исследовать развитие и функционирование человеческого общества, человеческой личности (не говоря уже о взаимоотношениях личности и общества), не обращаясь к понятию общения, не интерпретируя это понятие тем или иным образом и не анализируя его конкретных форм и функций в тех или иных социальных и исторических условиях. Тем более парадоксально, что понятие общения до сих пор почти не было предметом серьезного монографического рассмотрения в научной литературе. Впрочем, и в зарубежной немарксистской науке пока не существует по-настоящему глубоких и серьезных исследований процессов общения. С этой точки зрения, чрезвычайно характерна широко известная монография Ли Тайера, где с достойной удивления скрупулезностью описываются и анализируются различные более или менее частные проблемы, связанные со структурой процессов и с функциями общения в современном американском обществе, и реферируется громадное число публикаций, однако автор принципиально отказывается не только от методологического анализа сущности общения, но даже и от самой дефиниции общения [8,с.320] .

Еще менее благополучно обстоит дело с исследованием общения, если мы будем ограничиваться психологической его проблематикой. Книги и статьи на эту тему, как правило, либо не касаются собственно психологических вопросов, ограничиваясь самыми общими тезисами и не развивая их на конкретном материале, либо игнорируют общение как таковое, подменяя исследование психологии общения анализом психологии отношений, процессов социального управления или социометрическим анализом малых групп. Характерным примером является состоявшийся в Ленинграде в конце 1970 года Всесоюзный симпозиум по психологии общения. Насколько можно судить по опубликованным материалам, именно психология общения и не была на нем представлена, если не считать трех-четырех докладов общего характера (В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, В.Н. Куницына). Иными словами, почти не были поставлены психологические проблемы, связанные со спецификой самих процессов общения, с различным местом этих процессов в общей системе психологической деятельности человека, с психологическими факторами, определяющими их формальную и функциональную дифференциацию в различных условиях и т.д. Правда, второй аналогичный симпозиум, состоявшийся в 1973 году, носил уже принципиально иной характер .

По-видимому, целесообразно в этой связи с самого начала представить предмет психологии общения, как он понимается нами, с тем, чтобы полнее вскрыть значимость этой проблематики для общей психологии .

“Общение составляет как бы внутренний механизм жизни коллектива (или социальной группы)”. Не передача информации, а взаимодействие с другими людьми как внутренний механизм жизни коллектива. Не передача информации, а именно обмен идеями, интересами и т.п. и формирование установок, усвоение общественно-исторического опыта. Не изучение использования общения в деятельности социальной группы (это предмет отнюдь не психологии общения, а социологии!), а исследование самого общения в его становлении и динамике, его механизмов и средств как части деятельности общения. И наконец, что особенно важно, анализ взаимоотношений общения с другими видами деятельности человека, прежде всего с практической и познавательной деятельностью, - все это и образует собственный предмет психологии общения .

Итак, психология общения - это раздел общей психологии, предметом которого является психологическая специфика процессов общения, рассматриваемых под углом зрения взаимоотношений личности и общества. Говоря здесь о психологической специфике, мы имеем в виду, что процессы общения в принципе могут быть рассмотрены не только под психологическим, но и под иными углами зрения - социологическим, лингвистическим и т.п .

Ограничивая предмет психологии общения, мы можем выделить (вслед за Б.Ф. Ломовым) следующие основные проблемы, ее интересующие: а) психологические функции общения; б) формирование и функционирование механизмов и средств общения в их зависимости от функций общения, от особенностей личности и от других психологических факторов; в) взаимоотношение общения с другими аспектами психической жизни человека и с особенностями личности .

На этапе становления человека, как личности, то есть, еще со школьных лет, особенно важную роль, играет общение с родителями. В идеале, необходимо стараться беседовать с ними, как можно больше и чаще, делиться новостями, происходящими событиями. Предельно важно в разговорах с родителями не обманывать их, быть откровенным, искренним и честным .

Таковы цели общения и их основные правила на данном этапе .

То, что школьникам кажется непонятным, к примеру, родительский запрет, в большинстве случаев оказывается правильным решением. Только представьте, если бы в юношеские годы нам было позволено абсолютно все. Наверное, неприятности преследовали бы нас на каждом шагу, и мы, будучи еще детьми, понятия бы не имели, как из них выбраться .

Период подросткового созревания особенно важен в развитии человека и его коммуникационных навыков, параллельно с которыми развивается и психика. Человек познает сущность общения, пока он взрослеет, учится в школе, ВУЗе. За это время жизненный багаж пополняется не только научными знаниями, но и обычными жизненными навыками, опытом как чужим, так и собственным. На этом этапе по большей части приходится контактировать со сверстниками, но ведь это несказанно помогает формированию личности. Правда, если только при этом придерживаться основных правил человеческого общения .

Изучение общения подростков привело Т.В. Драгунову к выводу, что «сверстник выступает в качестве объекта сравнения с собой и образца, на который подросток равняется .

Подростку легче сравнивать себя со сверстником... Взрослый - это образец, практически трудно досягаемый, его качества проявляются в жизненных ситуациях и отношениях, часто отсутствующих у подростка, а сверстник - это мерка, которая позволяет подростку оценить себя на уровне реальных возможностей, увидеть их воплощенными в другом, на которого он может прямо равняться» [11,с.121, 129] .

Задумывались ли вы когда-то над тем, зачем человеку общение? Попробуйте представить, что в ходе эволюции речевой аппарат так и не начал бы развиваться, а сами люди не проявляли бы стремления хоть как-то контактировать друг с другом. Как вы считаете, если бы стремление к коммуникации и получению новой информации у человека отсутствовало, а значит, отсутствовали бы и все функции общения, была бы эволюция в том виде, в котором мы ее видим сейчас и видели с тех пор, как человечество заинтересовалось развитием всего живого?

Имели бы мы хоть малейшее понятие о том, что это такое - эволюция? Ответ однозначный ничего этого бы не было. Общение сыграло свою роль, собственно, в нем и состоит основа выживания всех сложных видов, которая развита у многих живых организмов [9,с.325] .

Общение - залог развития цивилизации, нерушимый фундамент социума. Однако стоит понимать, что под этим подразумеваются не только звуки, которые мы способны воспроизводить своим речевым аппаратом. Глухонемые люди ведь тоже «разговаривают» друг с другом, правда, используют для этого не слова, а жесты .

Общение в любой его форме - это обмен информацией, единственный возможный вариант передачи новых знаний, навыков, опыта другим людям, ведь только так можно помочь друг другу, помочь выжить человеческому виду и развиваться дальше, но ведь и это не единственная функция общения .

Как вы думаете, открыли бы вы в себе тягу к точным наукам или музыке, если бы не ходили в школу и не посещали эти предметы, какими бы скучными они ни казались вам изначально? Нет, ведь общение играет крайне важную роль, а учитель, преподавая нам в школьные годы какой-либо предмет, беседуя с нами, учениками, не только выявляет те или иные способности, но и помогает развивать их, параллельно прививая и основные правила общения .

На наш взгляд, потребность в общении имеет единую природу независимо от того, каков возраст партнера: главное - это узнать о себе и оценить себя через другого и с его помощью. А кто является тем зеркалом, в которое ты смотришься, "...Имеется в виду высказывание К .

Маркса о том, что «человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку»..." [3,с.325] определяет только, как именно можно использовать партнера для целей самопознания и самооценки .

Понятие “общение” является сложным, следовательно, необходимо обозначить его структуру. В психологической литературе при характеристике структуры общения выделяют обычно три её взаимосвязанных стороны: коммуникативную, интерактивную и персептивную, которые представлены в таблице ниже текста .

Перцептивная сторона общения - процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга с последующим установлением на этой основе определенных межличностных отношений .

Коммуникативная сторона общения состоит во взаимном обмене информацией между людьми, передаче и приеме знаний, идей, мнений, чувств .

Интерактивная сторона общения заключается в обмене действиями, т.е. в организации межличностного общения [11,с.121, 129] .

Следует отметить, что все средства общения делятся на две большие группы: вербальные (словесные) и невербальные .

На первый взгляд, может показаться, что невербальные средства не столь важны, как словесные. Но это далеко не так, Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию звука) на 38%, и за счет невербальных средств на 55%. Профессор Бердвиссл выполнил аналогичные исследования относительно доли невербальных средств в общении людей. Он установил, что в среднем человек говорит словами только в течение 10-11 минут в день, и что каждое предложение в среднем звучит не более 2,5 секунд. Как и Мейерабиан, он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% информации передается с помощью невербальных средств общения. А. Пиз в своей книге "Язык телодвижений" приводит данные, полученные А. Мейерабианом, согласно которым передача информации происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%, звуковых средств (включая тон голоса, интонации звука) - на 38%, а за счет невербальных средств - на 55% [12; 2,с.156.] .

Из-за неумения общаться, непонимания психологии общения, у многих людей жизнь не складывается. Учителя сами-то общаться не умеют, хотя исключения бывают. Эта замкнутость при общении говорит о низкой самооценке, неуверенности в себе и боязни. Когда человек напряжен, ему тяжело говорить интересно и толково .

ЛИТЕРАТУРА

Выготский Л.С. Мышление и речь. Монография / Л.С. Выготский. –М.: Лабиринт, 1999. – 352 с .

1 .

Петровский А.В. Возрастная и педагогическая психология. Учебник / А.В. Петровский. -М., 1973. -287 с .

2 .

Горянина В.А. Психология общения: учеб. пособие / В.А. Горянина. – М.: Академия, 2002. – 416 с .

3 .

Головин С.Ю. Общение // Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Мн.: Харвест, 1998. – 4 .

С.255-256 .

5. Леонтьев А.А. Психология общения. Учебное пособие / А.А. Леонтьев. -3-е изд. -М: Смысл, 1999. -365 с .

6. Думается, что сказанное справедливо и для детей более младшего возрасти. [Электронный ресурс]. URL:

http://psychlib.ru/mgppu/lis/lis.htm (дата обращения: 12.04.2018 г.)

7. Куницына В.Н. Межличностное общение. Учебник для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М .

Погольша. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с .

8. Леви В.Л. Искусство быть другим. Монография / В.Л. Леви. – СПб.: Питер, 1993. – 191 с .

9. Лунева О.В. Общение / О.В. Лунева // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 4. – С. 157-159 .

10. Общение // Энциклопедический словарь / под общ. ред. А. А. Бодалёва. –М.: Когито-Центр, 2015. – 672 с .

11. Пиз А. Язык телодвижений [электронный ресурс]. URL: http://vegas2011.at.ua/jazyk_telodvizhenij.pdf (дата обращения: 25.04.2018 г.)

ЉАНБАЊОИ ПЕДАГОГИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАДАНИЯТИ МУОШИРАТ БАЙНИ

ОМЎЗГОРОНУ ДОНИШЉЎЁН ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ ТОЉИКИСТОН

Дар маќолаи мазкур љанбањои асосии баланд бардоштани маданияти муоширати омўзгорон ва донишљўёни муассисањои олии касбии Тољикистон баён гардидаанд. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки љавонон дар маркази диќќати бисёр равандњо ќарор доранд: таълими љавонон, маданияти љавонон, сиёсати љавонон, љавонон ва варзиш, љавонон ва илм, љавонон ва субъекти маданият ва ќисман фаромўш карда мешавад, ки дар дар баробари њамаи ин дар насли наврас баланд бардоштани маданияти муошират зарур аст. Дар маќола диќќат ба он равона карда мешавад, ки љавонон аз њама фаъол ва ќисми неруманди љомеа мебошанд. Мањз љавонон баъди якчанд сол ба ќисми асосии љамъият табдил меёбанд ва дар соњаи истењсолот ва роњбарї мавќеъ пайдо мекунанд. Бо баланд бардоштани сатњи маданияти муоширати љавонон мо барои ояндаи мамлакат ѓамхорї зоњир менамоем. Барои њар як инсон дар давоми умр зарур меояд, ки бо мардуми зиёд муошират намояд. Воситаи асосии муомила нутќ мебошад. Ин дастгоњи пурќувват, дар давоми њазорсолањо ташаккул ёфта, бе он мављудияти љамъияти муосирро тасаввур кардан мумкин нест .

Бояд ќайд кард, ки нутќи босаводона ва самаранок барои омўзгорони муассисањои таълимї нињоят муњим мебошад. Борои дар љавонон ташаккул додани маданияти баланди муошират, омўзгор бояд худ дорои ин гуна сифатњо бошад .

Онњо на танњо маданияти муоширати хешро интиќол медињанд, балки донишашонро ба шогирдон меомўзонанд. Инчунин, тавассути муошират таъсири бузурги тарбиявї мерасонанд .

Калидвожањо: омилњои педагогї, донишљў, омўзгор, љавонон, маданият, нутќ, таълим, муошират .

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА

В данной статье изложены педагогические аспекты повышения культуры общения между преподавателями и студентами в вузах Таджикистана. В статье отмечено, что современное молодое поколение находится в центре внимания во многих аспектах: образование, молодежная культура, молодежная политика, молодежь и спорт, молодежь и наука, молодежь и субкультуры, но часто забывается, что помимо всего этого, молодому поколению необходимо прививать культуру общения. В статье делается акцент, что молодежь – самая мобильная и энергичная часть нашего общества. Именно молодежь уже через несколько лет превратиться в основную часть нашего общества – займет места от сферы производства до сферы управления. Воспитывая молодежь с высоконравственным уровнем культуры и культуры общения, мы заботимся о будущем нашей страны.Каждому человека в течение своей жизни приходится общаться постоянно со многими и различными людьми. Основным средством для общения является речь. Это мощный инструмент, выработанный в процессе тысячелетней эволюции человечества, без которого невозможно представить существование современного общества. Следует отметить, что грамотное и эффективное владение своей речью особенно важно для преподавателей школ, техникумов, высших учебных заведений, чтоб у молодежи был высокий уровень культуры общения. Высокий уровень речевой культуры преподавателя вольно или невольно передается школьникам и студентам. Своей речью они не только передают свои знания обучающимся студентам, но и оказывают на них мощное воспитательное воздействие .

Ключевые слова: педагогические аспекты, студенты, преподаватели, молодежь, культура, речь, образование, общение .

PEDAGOGICAL ASPECTS OF ENHANCING THE CULTURE OF COMMUNICATION BETWEEN

TEACHERS AND STUDENTS IN TAJIK UNIVERSITIES

This article outlines the pedagogical aspects of enhancing the culture of communication between teachers and students in Tajik universities. The article notes that the modern young generation is in the focus of attention in many aspects: education, youth culture, youth policy, youth and sport, youth and science, youth and subcultures, but it is often forgotten that in addition to this, the younger generation needs to instill a culture communication.The article stresses that young people are the most mobile and energetic part of our society. It is young people in a few years will turn into the main part of our society - will take places from the sphere of production to the sphere of government. Having today young people with a highly moral culture and a culture of communication, work is being done on the future of our country. For each person throughout his life will have to communicate continuously with many and different people. The main means for communication is speech. This is a powerful tool developed in the process of the millennial evolution of mankind, without which it is impossible to imagine the existence of modern society. It should be noted that the competent and effective possession of his speech is especially important for teachers of schools, technical schools, higher educational institutions, so that young people have a high level of communication culture. High level of the speech culture of the teacher is freely or unwittingly transferred to students and students. With their speech they not only transfer their knowledge to students, but also have a powerful educational impact on them .

Key words: pedagogical aspects, students, teachers, youth, culture, speech, education, communication .

Сведения об авторе: Шоева Махфират Ёрмухамедовна – Таджикский национальный университет, специалист центра тестирования и мониторинга качества образования. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки, 17. E-mail: Maxfirat.shoeva@bk.ru. Тел.: 985-77-96-65 About the author: Shoeva Makhfirat Yermukhammedovna - Tajik National University, Specialist of the testing center

for monitoring the quality of education. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail:

Maxfirat.shoeva@bk.ru. Phone: 985-77-96-65 УДК: 37+378(575.3)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ НЕФОРМАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Сафаров М.В .

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки В научной литературе понятие «дополнительного образования» определено неоднозначно .

Поэтому, чтобы определить его сущность, рассмотрим несколько определений этого термина .

Исследователи В.В. Безлепкин, Г.М. Коджаспирова, А.М. Новиков дополнительно определяют образование как «аспирантуру в системе повышения квалификации или получения второй специальности». В свою очередь Н.А Морозова не сводит эту концепцию только к профессиональной переподготовке, описывая ее «как непрерывный процесс на протяжении жизненного курса активного, добровольного, творческого осмысления личностью различных видов развития, образовательной, практической деятельности» [1]. А.И. Колесникова считает, что «дополнительное образование - это образование, цели и содержание которого не предусмотрены в обязательном школьном учебном плане, но имеют большое значение для развития личности как личности, для его жизни в обществе, в соответствии с его склонностями и интересами" [1]. Зязин И.Ю. определяет дополнительное образование как целенаправленный целостный, добровольный личностно-ориентированный процесс, способствующий самосовершенствованию личности на протяжении всей его жизни, а также результат усвоения социально значимого культурного опыта и формирования личности посредством образовательной и информационной деятельности вне основного потока [1]. Из вышесказанного следуют основные принципы дополнительного образования: его взаимодополняемость базовому образованию, его преемственность на протяжении всей жизни человека, его добровольность и открытость. Рассмотрим каждый из них более подробно .

Принцип дополнительности связан с необходимостью человека в постоянном обновлении знаний и, как следствие, в отсутствии базового профессионального образования, которое определяется следующими факторами. Прежде всего, в обществе наблюдается непрерывный процесс накопления новых знаний, что в свою очередь вызывает усложнение технологии и производства и обусловливает необходимость постоянного повышения квалификации специалистов. Во-вторых, возникновение принципиально новых профессий и квалификаций в области реформирования производства, маркетинга, финансов, оценки имущества, внешнеэкономической деятельности, биржевого бизнеса, приватизации обеспечения безопасности бизнеса и т.д. [2]. В-третьих, во взрослом возрасте потребность в самопознании и знании других становится более острой, для удовлетворения этой потребности требуется просьба о психологическом знании. Жизненный путь определяется в зрелости, приходит расцвет творческих сил, появляется активное отношение к жизни, в результате которого создаются материальные и духовные ценности общества. Кроме того, актуальность развития дополнительного образования связана с переходом на двухуровневую систему высшего образования, что предполагает сужение числа направлений и профилей подготовки бакалавров, по сравнению с подготовкой выпускников, что позволяют учесть специфику предметных областей отдельных видов профессиональной деятельности .

Этот принцип тесно связан с принципом преемственности. Предыдущий девиз «Знание для жизни» сменяется новым: «Знание через жизнь». Поэтому дополнительное профессиональное образование можно также определить как систему непрерывного образования, которая включает набор взаимодействующих, последовательных образовательных программ и государственных образовательных стандартов, государственные требования к минимальному содержанию и уровню обучения для отдельных дополнительных профессиональных программ и областей. В результате такого подхода к образованию открываются многочисленные народные школы и университеты, различные курсы и центры досуга. Система дополнительного образования институционализируется, как правило, в рамках деятельности изолированных учреждений или подразделений дополнительного профессионального образования в структуре высших учебных заведений, поскольку традиционно высшие учебные заведения считаются организациями, способными производить новые знания, выполняя задачу формирования кадрового потенциала экономики страны .

Однако из-за растущей социальной и личной важности дополнительного образования его реализация не ограничивается деятельностью высших учебных заведений. Оно осуществляется формальными, неформальными и внеконституционными структурами в различных формах, в том числе дистанционно. Кроме того, в результате изменения возрастных границ лиц, получающих дополнительное образование, наблюдается появление и развитие университетов «третьего» возраста. В связи с постоянным ростом требований к знаниям и навыкам специалистов фирмы также играют важную роль в системе обучения сотрудников. В развитых странах большинство крупных предприятий и все большее число малых и средних предприятий четко формулируют цели обучения и поддерживают корпоративное и организационное развитие. На многих предприятиях программы профессиональной подготовки на рабочем месте и повышения квалификации персонала становятся неотъемлемой частью корпоративной и организационной стратегии. Кроме того, необходимо отметить добровольность дополнительного образования. Этот принцип обусловлен необязательным характером образования в вышеупомянутых учебных заведениях, который, в свою очередь, связан с его избирательным характером, который обеспечивает каждому свободный выбор видов и сфер деятельности, форм и условий обучения. Из вышесказанного следует, что сфера дополнительного образования предоставляет каждому человеку неограниченные возможности в области профессиональной переподготовки, а также для самообразования. Поэтому, наряду с вышеприведенными принципами дополнительного образования, можно выделить принцип его открытости. Неформальное образование, являющееся важным компонентом системы дополнительного образования взрослых, охватывает почти все открытое образование, которое направлено на точную, свободно выбранную цель, учитывающую социальный контекст. Этот принцип также связан с глобализацией системы образования, которая является следствием быстрого международного сотрудничества стран, что позволяет рассматривать современное образование как открытую социальную систему. Особенностями такой системы являются доступность, непрерывность, открытость к полезным влияниям, инновационные идеи и технологии, традиционные и инновационные, для внутреннего и мирового опыта. Этот подход, в свою очередь, диктует новые требования к компетенции специалистов.

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, которыми должен обладать любой представитель современной цивилизации:

- Политические и социальные (берут на себя ответственность, участвуют в совместном принятии решений). - Компетенции, связанные с жизнью в мультикультурном обществе (понимание различий, взаимное уважение, способность сосуществовать с людьми других культур, языков, религий, терпимость к мнениям других). Компетенции в отношении владения устным и письменным общением, включая владение иностранными языками .

- Компетенции, связанные с появлением информационного общества (электронные компетенции). - Способность изучать всю жизнь как основу для непрерывного обучения профессионально, а также в личной и общественной жизни. Такие высокие требования в очередной раз подтверждают неадекватность базового общего и профессионального образования и необходимость продолжения образования в области дополнительного образования. Концепция открытости системы обучения послужила основой для других принципов дополнительного образования: Принцип ориентации на личные интересы, потребности и способности человека - создание условий для реализации интересов каждого учащегося - принцип комплексного воздействия - развитие когнитивной, эмоциональной и практической сфер личности учащихся; Принцип активности и инициативы - предоставление учащимся возможности самостоятельно демонстрировать свои способности и развивать их, принцип гуманизации - признание равенства всех граждан, уникальность и самоценность человека, его право на самоопределение, Реализации и уважения, доступность образования в любом возрасте в силу многообразия форм обучения, в соответствии с интересами, возможностями и потребностями человека - принцип творчества - творческий подход учителя к его деятельности, развитие творческого потенциала учащихся - принцип преемственности возможность изучения многоуровневой программы и непрерывного образования в другом учреждении дополнительного образования или в высшем учебном заведении; - принцип параллелизма - одновременность овладения несколькими образовательными программами в одном или разных учреждениях дополнительного образования - принцип изменчивости функционально-целевой отбор учебных материалов, разнообразное построение учебных планов и программ - принцип конкурентоспособности и гибкости - способность быстро и своевременно реагировать на изменяющиеся потребности каждого учащегося, а также общества в целом .

- Принцип продвижения - научное прогнозирование, быстрое реагирование на изменения, использование новых форм, методов и средств обучения. Поскольку дополнительное образование нацелено конкретно на взрослую аудиторию, помимо всего, что хотели бы выделить еще два не менее важных принципа: принцип интенсификации и принцип практической направленности образования, которые выражены в положении качественных результатов в кратчайшие сроки. Взрослый интересуется скоростью и высоким качеством усвоения знаний и нетерпим к зубрежке и механическому запоминанию того, что не используется на практике .

ЛИТЕРАТУРА

1. Зязин И.Ю. Организационно-педагогические условия повышения эффективности целостного педагогического процесса дополнительного образования: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.01. -Рязань, 2005. с .

2. Рубанов А.М. Технология управления инновационным потенциалом образовательной организации на рынке услуг дополнительного профессионального образования. -Тамбов: Издательство ТГТУ, 2008. -160 с .

3. Суртаева Н.Н. Методологические подходы к построению инновационного пространства непрерывного педагогического образования / Н.Н. Суртаева, А.А. Макареня, С.В. Кривых // Человек и образование. - 2014. С.18-24 .

4. Федотов Н.Н. Дополнительное профессиональное образование проблемы и перспективы / Н.Н. Федотов // Новые знания. - 2001. -№3. -С.5-8 .

5. Фрумина Е.Л. Непрерывное образование для педагогов: модели и особенности / Е.Л. Фрумина // Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах / отв. ред. Г.А. Ключарев. -М.: ИС РАН, 2008. -278 с .

АСОСНОКИИ НАЗАРИЯВЇ ВА УСУЛЊОИ ТАЊСИЛОТИ ЃАЙРИРАСМЇ

Дар маќола усулњои тањсилоти ѓайрирасмї, ки хосси муњассилини калонсол мебошанд, мавриди баррасї ќарор гирфитаанд. Усулњо мутобиќи омилњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої муайян карда мешаванд, њамчнунин бо назардошти тавсифоти инфиродии психологии калонсолон. Дар маќола бархўрдњои гуногун нисбати мафњуми «тањсилоти иловагї» ва шаклњои татбиќи он пешнињод гаштаанд. Мувофиќи аќидаи муаллифи маќола, аз сабабе ки тањсилоти иловагї ба аудиторияи мушаххаси калонсолон нигаронида шудааст, ѓайр аз њамаи ин, бояд ду усули муњимтари дигар низ зикр карда шаванд: усули интенсификатсия ва усули самтнокии амалии тањсилот, ки дар њолати натиљањои сифатї дар муњлати кўтоњ ифода меёбанд .

Шахси калонсол барои суръат ва сифати баланди азхудкунии донишњо љињати аз ёд кардан ва ёддошти механикии чизе, ки бояд дар амалия истифода кунад, манфиатдор аст .

Муаллиф таъйид мекунад, ки тањсилоти калонсолон, ки љузъу унсури муњимми низоми тањсилоти иловагї мебошад, ќариб тамоми тањсилоти кушодро фаро мегирад, ки ба њадафи мушаххасу аниќ нигаронида шудааст ва ќаринаи иљтимоиро ба эътибор мегирад. Ин усул њамчунин бо љањонишавии низоми тањсилот вобаста аст, ки он натиљаи њамкорињои босуръату фаврии байналмилалии кишварњо мебошад, ки имкон медињад тањсилоти муосир њамчун низоми кушоди иљтимої арзёбї гардад .

Калидвожањо: тањсилоти ѓайрирасмї, тањсилоти иловагї, донишњо, амалия, шаклњо, талаботњо, таълим, методњо, воситањо .

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются принципы неформального образования, специализирующегося на образовании взрослых учащихся. Принципы определяются в соответствии с политическими, экономическими и социальными факторами, а также с индивидуальными психологическими характеристиками образования взрослых. В статье представлены различные подходы к определению понятия «дополнительное образование» и формы его реализации. Как считает автор статьи, поскольку дополнительное образование нацелено конкретно на взрослую аудиторию, помимо всего, можно выделить еще два не менее важных принципа: принцип интенсификации и принцип практической направленности образования, которые выражены в положении качественных результатов в кратчайшие сроки. Взрослый интересуется скоростью и высоким качеством усвоения знаний и нетерпим к зубрежке и механическому запоминанию того, что не используется на практике.Автор констатирует, что неформальное образование, являющееся важным компонентом системы дополнительного образования взрослых, охватывает почти все открытое образование, которое направлено на точную, свободно выбранную цель, учитывающую социальный контекст. Этот принцип также связан с глобализацией системы образования, которая является следствием быстрого международного сотрудничества стран, что позволяет рассматривать современное образование как открытую социальную систему .

Ключевые слова: неформальное образование, дополнительное образование, знания, практика, формы, потребности, учеба, методы, средства .

THEORETICAL BACKGROUND AND PRINCIPLES OF NON-FORMAL EDUCATION

The article examines the principles of non-formal education, specializing in the education of adult learners. The principles are determined in accordance with political, economic and social factors, as well as with the individual psychological characteristics of adult education. The article presents various approaches to the definition of the concept of "additional education" and the forms of its implementation. According to the author of the article, as additional education is aimed specifically at the adult audience, in addition to all that would like to emphasize two more equally important principles: the principle of intensification and the principle of practical orientation of education, which are expressed in the position of qualitative results in the shortest possible time. The adult is interested in the speed and high quality of mastering knowledge and is intolerant to cramming and mechanically memorizing what is not used in practice. The author states that informal education, which is an important component of the adult supplementary education system, covers almost all open education, which is aimed at an accurate, freely chosen goal that takes into account the social context. This principle is also connected with the globalization of the education system, which is a consequence of the rapid international cooperation of countries, which allows to view modern education as an open social system .

Key words: non-formal education, additional education, knowledge, practice, forms, needs, studies, methods, means .

Сведения об авторе: Сафаров Мунир Ватанович – Кулябский государственный университет им.А.Рудаки, кандидат педагогических наук, старший преподаватель. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г.Куляб, улица С.Cафарова 16. Телефон: 918-66-54-41. E-mail: munir11@list.ru Information about the author: Safarov Munir Vatanovich - Kulyab State University named after A.Rudaki, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulob, S.Safarov St. 16. Phone: 918-66E-mail: munir11@list.ru УДК;37(575.3)

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО

ОБУЧЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Алиев А .

Институт развития образования им.А. Джами Академии образования Таджикистана Современный мир, общественность, государство как основные заказчики требуют от системы образования человека максимум социализированного, гибкого в нынешних быстроменяющихся социально-экономических, политических, даже природных условиях выпускника, человека .

Как отмечает русский ученый-педагог А.А. Гин [2,с.51], «мы должны научить детей жить в мире, которого не знаем сами. То есть в мире будущего…». Называя это самым основным противоречием, он имеет в виду, что система образования в традиционной форме дает нам знания, которые не пригодны для будущего, или же вскоре стареют и в жизни выпускник не может ими воспользоваться .

Всем известно, что данная проблема, свойственна не только системе образовании Таджикистана, или России, во всем мире существует такое противоречие. Наряду с этим передовые педагогические школы стараются оптимизировать систему образования, делать его пригодным, ведущие ученые-педагоги сконцентрированы на том, чтобы выпускники средних, специальных и высших учебных заведений больше бы получали знаний, умений и навыков ва время учебы. С времени основоположника системы класс-урока Ян Амоса Коменского и даже со времени возникновения интереса у человека к образованию и учению существует проблема оптимизации учебного процесса с жизнью .

И этому нет конца, так как сама жизнь быстро меняется и ставит новые требования к системе образования .

Например, в средние века на Востоке в основном преподавались религиозные науки, математику, литературу учащиеся изучали самостоятельно, и существовали науки, которых изучили скрыто, как астрономию [1]. Только в начале двадцатого века в Самарканде и Бухаре появились школы нового типа, в которых изучали предметы с учетом их необходимости в ежедневной жизни .

В этом плане, изменения в системе образования Европы, проводились гораздо раньше. В восемнадцатом веке уже систематически преподавались нерелигиозные науки, составляя неотъемлемую часть системы образования .

Хотя то, что нам конкретно известно, в наследии основоположника таджикской классической литературы подтверждается необходимость оптимизации учебы с жизненными ситуациями:

Дониш андар дил чароѓи равшан аст В-аз њама бад бар тани ту љавшан аст (Абуабдуллох Рудаки) .

Знание в сердце, как яркий свет, Охраняет тебя, как жилет, от всех бед .

Эти мудрые слова свидетельствуют о том, что поэт подчеркивает связанность знаний с жизнью.

Или же Великий таджикский поэт-педагог Саади Шерози еще ярче говорит о взаимосвязанности знаний и жизни:

Олими беамал – занбўри беасал – Ученый, не воплощающий свои знания, подобен пчело, не приносящей меда. Таких намеков на связанность обучения с жизнью довольно много как на таджикском, так и на других языках .

Но то, что мы конкретно наблюдаем в специальных исследованиях европейских ученыхпедагогов о конкретных методологиях, применяемых или использованных в качестве экспериментальных способов, предложенных ими, нас больше привлекают своей научной разработанностью и еще более практичностью .

Таким образом, можно перечислить ряда теорий и практик, цель которых являлась приблизить обучение к жизни, повысить их эффективность, в том числе, педагогические учения конструктивизма, ведущим представителем которых был Дж. Дьюи, виды интеллектов Говарда Гарднера, зона актуального и ближайшего развития В. Выготского, педагогики Монтессори [6], современные педагогические технологии, такие как интерактивные методы, критическое мышление, шаг за шагом (Step by Step) и т.п. практиковались и практикуются и изучаются в современной педагогике, в том числе и в таджикской .

Международные организации в сфере образования сотрудничают с передовыми специалистами, учеными, непосредственно практикующими учителями средних школ с 2001 года .

Самым плодотворным среди разных педагогических школ были программы РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо) и ITLM (interactive teaching and learning methods – интерактивные методы преподавания и обучения) .

В 2003 году немецкая организация GTZ (ныне переименована на GIZ) способствовала расширенному распространению интерактивных методов, организую специальное обучение учителей, работающих без специального образования в средних школах Таджикистана. Здесь была включена и программа РКМЧП частично .

Отличительные черты образования конца ХХ века от образования конца XIX века состоят в том, что оно поддерживает свободное развитие человека, а самое главное, способствует самостоятельности учащихся, их творческой инициативе, мобильности, конкурентоспособности в разных жизненных условиях .

Среди множество педагогических теорий особое место в современном образовании занимает концепция компетентностного подхода. Уместно, отметить, что ориентированное на компетенции образование - competence-basededucation - СВЕ) формировалось в конце 60-х начале 70-х годов в Америке [5] в общем контексте предложенного профессором Массачусетского университета Хомским в 1965 г. понятия «компетенция», применительно к трансформационной грамматике. В то же время в работе Р. Уайта «Motivation reconsidered: the concept of competence» (1959) понятие компетенция применяется с наполнениями личностных составляющих, включая мотивацию [5] .

Так, в 60-х годах ХХ столетия уже было заложено различие между понятиями «компетенция» и «компетентность», где «компетентность» трактуется как «основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [4,c.34]. Сами понятия «компетенция», «компетентность» и производное «компетентный» с давних времен широко употреблялись как в европейском контексте, так и в восточном, в том числе таджикском. Если в «Кратком словаре иностранных слов» (М., 1952) приводится следующее определение: «компетентный (лат. competens, competentis - надлежащий, способный) - знающий, сведущий в определенной области;

имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о чемлибо», то в «Толковом словаре таджикского языка» приводятся аналогичные комментария к словам «салоњият» и «босалоњият» с примерами из классической персидско-таджикской литературы [9,c.67] с аналогичными значениями .

Труды Н. Хомского, Р. Уайта, Дж. Равена, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.Н .

Кунициной, Г.Э. Белицкой, Л.И. Берестовой, В.И. Байденко, А.В. Хуторского, Н.А .

Гришановой, И.А. Зимняя [4], И.В. Кузнецова [5] и др. определяют этапы формирования и становления компетентностного подхода в образовании .

Таким образом, анализируя и рассматривая историю развития компетентностного подхода в мировой системе образования, ученые определили четыре основных этапа в его становлении и развития .

Первый этап охватывает 1960-1970 гг., когда в научном аппарате впервые появляются понятия «компетенция» и «компетентность» относительно обучения, образования. Слово «компетенция» одним из первых ввел ученый, психолог-педагог Р.Уайт (1959 г.) и определил его как «эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой» [11,c.298]. Н. Хомский и Д. Хаймс почти одновременно использовали термин «компетентность» относительно теорию грамматики. Таким образом данный термин распространялся и в других отраслях науки, как социология. Первой задачей и проблемой в данном этапе становления компетентностного подхода было разграничение понятий «компетенция» и «компетентность» .

Второй этап становления и направленного развития использования понятия «компетенция» приходится на 1970-1990 гг., на данном этапе «компетенция» употребляется в отношении практического обучения иностранным языкам, когда в центре внимания была поставлена «социальная компетенция». На данном этапе более развернутое толкование термина «компетенция» можно наблюдать в исследованиях Дж. Равена, в том числе в его книге «Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация» (1984 год), которое интерпретируется как всестороннее качество человека – личности относительно разных видов деятельности [8] .

Именно на данном этапе и благодаря исследованиям Дж. Равена, выделяются разное количество видов компетенций. Основываясь на подобных классификациях предпринимаются попытки планировать обучение на основе формирования этих компетенций .

Третий этап по исследованиям европейских ученых охватывает с 1990 года поныне, а, по классификации российских ученых, в контексте Российской Федерации он завершается в 2008 году [5] .

Значительным моментом для европейских исследований на данном этапе является то, что в документах, материалах ЮНЕСКО отмечается ряд компетенций, которые должны рассматриваться в Европейском сообществе как предполагаемый результат обучения.

В докладе международной комиссии по образованию для XXI века, сделанном Жак Делором в 1996 году, подчеркивается, что ««четыре столпа», на которых основывается образование:

научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» [3], и определены основные глобальные компетентности. В том числе, одна из них гласит научиться делать, с тем чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, которая дает возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе» [3] .

На симпозиуме в Берне (27-30 марта 1996 г.) [10] по программе Совета Европы была затронута проблема: для реформ образования значительным является определение ключевых компетенций (key competencies), которые необходимы обучающимся для дальнейшего высшего образования и работы. В своем обобщающем докладе В. Хутмахер отметил, что сами понятия «компетенция» и «компетентность» еще точно не определены и, поддерживая мнение Н .

Хомскогом В., подчеркивает, «что употребление есть компетенция в действии» [10] .

Ключевые компетенции, разработанные Н. Хутмахером, основывались на вызовах, стоящих перед Европой, таких как сохранение демократического открытого общества, мультилингвизм, мультикультура, новые требования рынка труда, развитие комплексных организаций, экономические изменения и др.) и пяти ключевых компетенций, определенных Советом Европы .

В данном этапе значительны труды российских ученых в определении компетентностного подхода в образовании. В 1990 г. вышла книга Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения». В данной работе компетентность рассматривается как «свойство личности». Особое внимание уделено автором профессионально-педагогическим компетенциям .

Как выше было отмечено, вслед за приведенными этапами в Российской Федерации стартует новый четвертый этап - «с введением в содержание федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения перечня компетенций, которыми должен обладать выпускник по завершению обучения в вузе» [5,c.35] .

В Таджикистане первые попытки внедрения элементов компетентностного подхода в образовании были осуществлены в 2007-2008 гг. Первое методическое пособие, опубликованное под названием «Интерактивные методы обучения и преподавания» на русском и таджикском языках, включило в себя раздел под названием «Компетентностное обучение», в разработке которого участвовал и автор этих строк. В данной методической разработке даны особенности и преимущество компетентностного подхода. Данную инициативу можно рассмотреть как первый этап внедрения компетентностного подхода, но к сожалению, данная разработка была апробирована только в некоторых пилотных школах и была отложено для внедрения в будущем. Главной причиной отложения данного подхода послужили ««кадровый «голод» испытывают учреждения всех уровней образования, но наиболее остро он проявляется в самом масштабном секторе – в среднем образовании .

В 2010-2011 учебном году в общеобразовательных школах работали 94253 учителей. Из них 54% женщины. Нехватка преподавателей в целом по Республике оценивается на уровне 9%, то есть более 3 тыс. учителей начальных классов, в том числе почти 2,5 тыс. в сельских школах. В средней школе дефицит еще выше и составляет 15% учителей, что соответствует 11 тысячам преподавателей, занятых на полную ставку, в том числе 8.8 тыс. в сельской местности. Уровень квалификации преподавательского корпуса не отвечает современным требованиям – 1/5 учителей начальной школы не имеют высшего или среднего специального образования, и почти 40% учителей средней школы не имеют высшего образования. Около трети учителей не имеет специализации по преподаваемому предмету, из них только половина прошла повышение квалификации» [7,c.18] .

Также «… низкий объем ВВП и особая демографическая ситуация в республике…, уровень финансирования образования является очень низким. Достаточно сказать, что бюджетные расходы на начальное и общее среднее образование в расчете на 1 учащегося в 2008 г. в РТ составили 215 сомони. При пересчете в международные доллары по паритету покупательной способности эта сумма составляет 159 долл., в сравнении с другими странами, эти расходы очень невелики, уступая среднему показателю для развивающихся стран почти в 10 раз»

[7,c.18] .

Необходимость вхождения в единое мировое образовательное пространство, глобализация нас обязуют быть готовыми к вызовам двадцать первого века. Поэтому с улучшением кадрового потенциала в 2012 году постановлением Правительства Республики Таджикистан была принята «Национальная стратегия развития образования до 2020 года», в котором подчеркивается «…модернизация содержания общего образования на основе перехода от знаниевой к компетентностной модели обучения…» [7,c.23] .

Осуществление обязательного всеобщего среднего образования, повышение качества подготовки выпускников средней школы, формирование их активной жизненной позиции – является велением времени в условиях ускоряющегося научно-технического и социального прогресса и требует поиска новых подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, форм и методов обучения. Важнейший из таких подходов состоит в определении путей, дидактических условий и модернизации системы средств более полной реализации принципов компетентностного подхода в обучении в современных условиях .

ЛИТЕРАТУРА

Айни С. Таърихи инцилоби фикрї ар Бухоро. - Душанбе, 2007. -356с .

1 .

Гин А.А. Семь противоречий нового образования / А.А. Гин // Народное образование. -2004. -№8. -С.51 .

2 .

Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище / Ж Делор. - UNESCO, 1996. -С.37 .

3 .

Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее 4 .

образование сегодня. -2003. -№5. -С.34-42 .

5. Кузнецова И.В. Развитие методической компетенции будущего учителя математики в процессе обучения математическим структурам в сетевых сообществах: дисс. докт. пед. наук. -Архангельск, 2015. - 483с .

6. Мусина Р. ITLM – Интерактивные методы преподавания и учения / Р. Мусина, Д. Сафин. –Душанбе, 2007. с .

7. Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года. Постановление Правительства Республики Таджикистан от «30» июня 2012 года, № 334. -С.18 .

8. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. -М.:

Когито-Центр, 2002. -396с .

9. Фарњанги забони тољикї. -М., 1969. -Љ.2. -С.67 .

10. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzerland 27-30 March, 1996 .

Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe. -Strasburg, 1997 .

11. White, R.W. Motivation Reconsidered: The concept of Competence // Psychological Review. - 1959.-№66.-Р.297-333 .

12. [Электронный ресурс]. http://aspirant.rggu.ru/print.html?id=50758 13. [Электронный ресурс]. http://aspirant.rggu.ru/print.html?id=50758

МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ ТАТБИЌИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОЊИЯТ ДАР ТОЉИКИСТОН

Дар маќола махсусиятњои муносибати босалоњият дар таълим дар шароити Тољикистон тањлил карда шудаанд. Муаллиф таърихи пайдоиш ва ташаккули таълими босалоњиятро мухтасар тањлил намуда, ба ташаккули он дар Тољикистон таваљљуњи бештар зоњир мекунад. Муаллиф њамзамон таъкид мекунад, ки давлат, љомеа, олами муосир њамчун фармоишгарони асосии соњаи маориф аз ин низом талаб мекунанд, ки ба љомеа инсони иљтимоишуда, дар њама гуна њолатњои ѓайримаъмулї омодаро пешнињод намояд. Инсони љомеаи муосирро лозим меояд, ки ба шароитњои зудтаѓйирёбандаи иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва њатто табиї омода бошад. Дар баробари ин мактабњои пешрафтаи педагогикаи дунё, олимон-педагогњои пешбари олам кўшиш менамоянд, ки хонандагон, хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёна, касбии миёна ва олї бештар дониш, малака ва мањорат ба даст оваранд. Мушкилоти мутобиќ сохтани шароити таълим бо зиндагї аз њамон замони асосгузори педагогикаи дарс-синф Ян Амос Коменский вуљуд дорад. Ин муаммо ба зудї њалшаванда њам нест ва боќї мемонад. Хусусияти фарќкунандаи низоми таълим дар охири садаи ХХ ва оѓози садаи ХХI дар он аст, ки он инкишофи озоди шахсро бештар дастгирї менамояд, муњимтар аз њама ба мустаќилияти хонанда бештар имконият медињад, барои ташаббус нишон додан, раќобатпазир будани онњо шароит фароњам меорад.Амалї намудани тањсилоти умумии миёнаи њатмї, баланд бардоштани сифати омодагии хатмкунандагон, ташаккули мавќеи фаъоли зиндагї дар шароити пешрафти босуръати илму техника талаби давру замон ба шумор мераванд. Ин талаб мекунад, ки омўзгорон пайваста дар љустуљўйи роњу усулњои нав ба нави таълиму тадрис бошанд. Муњимтарин аз ин гуна муносибатњо дар низоми педагогикаи муосир муносибати босалоњият ба таълим ба шумор меравад .

Калидвожањо: маориф, таълим, салоњият, муносибати босалоњият, усулњои интерактивї .

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

В ТАДЖИКИСТАНЕ

В статье анализируются особенности компетентностного подхода в образовании в условиях Таджикистана .

Автор коротко анализирует историю компетентностного подхода в образовании, подчёркивая необходимость его внедрения в Таджикистане. Автор отмечает, что современный мир, общественность, государство как основные заказчики требуют от системы образования человека максимум социализированного, гибкого в нынешних быстро меняющихся социально-экономических, политических, даже природных условиях выпускника, человека. Наряду с этим передовые педагогические школы стараются оптимизировать, ведущие учение-педагоги сконцентрированы на том, чтобы больше дать знаний, умений и навыков выпускникам средних, специальных и высших учебных заведений. С времени основоположника системы класс-урока Ян Амос Коменского и даже со времени возникновения интереса у человека к образованию и учению существует проблема оптимизации учебного процесса с жизнью. И этому нет конца, так как сама жизнь быстро меняется и ставит новые требования к системе образования. Отличительная характеристика образования конца ХХ века от образования конца XIX века состоит в том, что она поддерживает более свободное развитие человека, а самое главное, способствует самостоятельности учащихся, их творческой инициативе, мобильности, конкурентоспособности в разных жизненных условиях .

Осуществление обязательного всеобщего среднего образования, повышения качества подготовки выпускников средней школы, формирование их активной жизненной позиции – является велением времени в условиях ускоряющегося научно-технического и социального прогресса и требует поиска новых подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, форм и методов обучения. Важнейший из таких подходов состоит в определении путей, дидактических условий и модернизации системы средств более полной реализации принципов компетентностного подхода в обучении в современных условиях .

Ключевые слова: образование, обучение, стратегия, компетенция, компетентностный подход, интерактивные методы .

REFLECTIONS ON THE PECULIARITIES OF INTRODUCTION OF COMPETENCIAL TRAINING IN

TAJIKISTAN

The article analyzes the features of the competence approach in education in Tajikistan. The author briefly analyzes the history of the competence approach in education, emphasizing the need for its implementation in Tajikistan. The author notes that the modern world, the public, the state as the main customers require from the education system a maximum of a socialized, flexible graduate, a person, in the rapidly changing socioeconomic, political, even natural conditions of the current. Along with this, the advanced pedagogical schools try to optimize, the leading teaching teachers are concentrated on the fact that graduates of secondary, special and higher educational institutions are more likely to get knowledge, skills and skills from school. Since the time of the founder of the Jan-Amos Komensky class-lesson system and even from the time of the person's interest in education and teaching, the problem of optimizing the educational process with life exists .

And there is no end to this, as life itself changes rapidly and puts new demands on the education system. A distinctive characteristic of the formation of the end of the twentieth century from the formation of the end of the XIX century is that it supports more free development of man, and most importantly, contributes to the independence of students, to their creative initiative, mobility, competitiveness in different living conditions. The implementation of compulsory general secondary education, improving the quality of the training of secondary school graduates, the formation of their active life position is the imperative of the times in the conditions of accelerating scientific, technical and social progress and requires the search for new approaches to further improvement of the content, forms and methods of instruction. The most important of these approaches is to determine the ways, didactic conditions and modernization of the system of means for more complete implementation of the principles of the competence approach in teaching in modern conditions .

Key words: education, training, strategy, competence, competence approach, interactive methods .

Сведения об авторе: Алиев Асрор - Институт развитии образования имени Абдурахмона Джами АПН РТ, соискатель. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица С.Айни, 45. Телефон: (+992) 933-00-17-09 .

E-mail: alievdti_74@mail.ru Information about the author: Aliev Asror - Institute for the Development of Education named after Abdurahmon Jomi APN RT, competitor. Address: 434024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, S.Aini Street, 45. Phone: (+992) 933-00-17-09 .

E-mail: alievdti_74@mail.ru УДК 371+379(575.3)

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ

И СОДЕРЖАНИЮ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Мирзоева С.Р., Гоибова Н.А .

Таджикский государственный университет коммерции На сегодняшний день среди управленцев, педагогов, учеников, родителей Республики Таджикистан нет единого мнения о том, в чём заключается смысл понятия «школьное самоуправление». Проводя семинары со школьниками и педагогами, мы уделяем основное внимание именно этому вопросу .

Разобравшись в нескольких ключевых тезисах, характеризующих природу самоуправления, участники семинаров начинают успешно отличать самоуправление от других явлений, таких как детские организации, клубы по интересам или широко распространённые формы «псевдосамоуправления» .

Развитие ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника в общеобразовательном учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, программно-методического, социально-психологического характера .

Организационные условия состоят в том, чтобы самоуправление в школе функционировало на всех четырёх уровнях (индивидуальный, первичный коллектив, коллективы школы и общешкольные органы) [2,с.123]. Прежде всего, для этого необходимо проанализировать социально-педагогическую ситуацию, в которой работает данное учреждение, выяснить интересы и потребности детей и их родителей. Важно также учесть особенности школы, её профиль, основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности .

Кадровые условия - возможность профессионального роста педагогов в сфере самоуправления. Проведение семинаров, курсов, педагогических дискуссий по наиболее значимым проблемам самоуправления и ученического самоуправления, в частности, должно быть организовано в рамках продуманной системы и направлено на совершенствование педагогического мастерства работников общеобразовательного учреждения, на их самообразование и желание сотрудничества с коллегами, участвующими в процессах самоуправления .

Самоуправление играет огромную роль в организации жизни детского коллектива. Без педагогов здесь, конечно, не обойтись. Они подскажут цели, помогут найти дела, включить в них ребят, проанализировать результаты работы. Задача педагогов – строить жизнь вместе с детьми, предоставляя им всё больше самостоятельности, расширяя сферу ученического самоуправления. Постепенно, учась самостоятельности, дети обращаются к взрослым только в случае затруднения .

Замечательные возможности для подготовки учащихся к самоуправлению предоставляют коллективные творческие дела (КТД), которые начали практиковаться в наших школах много лет тому назад .

В ходе подготовки и проведения Коллективных Творческих Дел его участники осуществляют все операции самоуправления:

• совместно определяют цель своей деятельности;

• договариваются о средствах и способах её реализации;

• управляют процессом её осуществления;

• осмысливают результат .

Необходимо в течение учебного года и в период летних каникул при поддержке педагогов, психологов, родителей и других специалистов обучать активистов ученического самоуправления .

Весьма благоприятные условия для подготовки актива ученического самоуправления создаются во время летнего отдыха обучающихся на базе загородных лагерей и городских площадок .

№ Самоуправление даёт учащимся: Родителям: Педагогам:

развитие навыков работы в организует свободное помогает организовать детей;

группе, в команде; время детей;

ведёт к повышению уровня ведёт к улучшению сплотить детский коллектив;

обученности и качества обучения учебной учащихся; результативности детей;

ведёт к улучшению дисциплины, снижает конфликтность повышает дисциплину в классе, снижению пропусков без в семье; ответственность учеников за уважительных причин; свои поступки;

выбор роли в органах школьного даёт возможность раскрывает творческие, самоуправления, которые активно участвовать в организаторские, лидерские соответствуют его склонностям и школьной жизни. способности ребенка;

интересам;

защищает права ребёнка; апробация инновационных технологий;

учит цивилизованно разрешить обобщение опыта работы через конфликтные ситуации; средства печати;

помогает самоопределиться в углубление в проблему через выборе дальнейшего пути. опытно-экспериментальную работу .

Программно-методические условия. Развитие ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника невозможно без серьёзного программнометодического обеспечения этого вида деятельности на всех уровнях .

Цели и задачи программно-методических документов должны отражать общую стратегию развития, основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии работы по развитию ученического самоуправления. Это весьма серьёзная задача, решение которой может быть рассчитано на несколько лет под руководством наиболее квалифицированных педагогов таджикской школы и других специалистов (методистов, преподавателей профессиональных образовательных учреждений, научных сотрудников) [4,с.110] .

Программы обучения навыкам организации самоуправления по формированию творческой личности школьника должны содержать разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой активистов или с отдельным школьником. Они также должны быть открытыми для внесения определенных изменений с учётом конкретных педагогических задач, отличаться содержательностью, вариативностью, гибкостью использования .

Возможен отдельный курс в программе «Права человека», где рассматривались бы вопросы местного самоуправления, или специальный курс по основам местного самоуправления, который может послужить серьезной теоретической основой для организации грамотной модели самоуправления общеобразовательного учреждения с соблюдением всех положений и требований современного таджикского законодательства .

Социально-психологические условия [5,с.53]. Администрации общеобразовательного учреждения рекомендуется вести систематическую разъяснительную работу среди тех педагогов, кто выражает сомнение или явное недовольство развитием школьного самоуправления. Не рекомендуется вводить эту воспитательную программу насильно или искусственно, так как педагогический коллектив должен «созреть» до понимания необходимости тесного взаимодействия с обучающимися, и прежде всего на уровне тех органов школьного самоуправления, которые могут грамотно и настойчиво отстаивать и защищать права всех школьников .

Недопустимо отношение к данному виду педагогической деятельности как к «второсортной» [8,с.89]. Директор, его заместитель по воспитательной работе должны постоянно поддерживать и поощрять тех педагогов, кто ведет исследовательскую работу, активно делится своим опытом, помогает коллегам, работает над повышением эффективности системы самоуправления .

Желательно моральное и материальное поощрение педагогов, детей и родителей, активно участвующих в самоуправлении. Об их вкладе в общее дело коллектива должны знать все участники образовательного процесса .

Для развития ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника целесообразно шире использовать возможности школьных СМИ (школьные стенгазеты, радио и т.д.), а также современные компьютерные технологии, возможности всемирной сети Интернет .

Необходимо активнее привлекать к организации выборов органов ученического самоуправления .

В число организационных условий можно включить и постоянную работу над совершенствованием нормативно-правовой базы, необходимой для развития ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника .

Для создания органов самоуправления по формированию творческой личности школьника необходимо:

1. Найти сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной деятельности .

2. Сделать их эмоционально-насыщенными и интересными .

3. Предоставить педагогическую поддержку и помощь. Педагоги должны поделиться реальной школьной властью с учениками, т.е. делегировать полномочия [5,с.17] .

Школьникам можно отдавать следующие области школьной жизни:

1. Досуг: школьные вечера, праздники, коллективные творческие дела и т.д .

2. Деятельность гражданско-патриотической направленности: клубы, пресс-конференции, встречи с политиками и другими интересными людьми .

3. Деятельность школьной прессы: газеты, радио, телевидение, реклама .

4. Спорт и спортивные мероприятия .

5. Трудовая деятельность: дежурство, генеральные уборки, ремонт помещений, мебели, работа на пришкольной территории и т.д .

6. Ремонт, уборка школьных помещений, территории, самообслуживание в столовой .

7. Реальное участие в работе педсоветов, конференций, родительских комитетов и т. д .

Учить самоуправлению - значит создавать коллективную перспективу и планировать пути её реализации, учить, каждого оценивать результаты этой деятельности и вырабатывать общую оценку [1,с.145]. Это значит учить ребят видеть в каждом человеке личность, которая по-своему реагирует на действительность, имеет свои индивидуальные вкусы и потребности и рассчитывает на внимательное и бережное отношение. Для решения этих задач могут быть использованы ролевые игры: «День дублера», «День самоуправления в школе» и др .

Для педагога-организатора важно постоянно отслеживать, как развивается самоуправление в классах и школе .

В работе со школьниками по организации ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника важны: существо дела, позиция учителя, реальные полномочия учащихся. Ученическое самоуправление есть там, где школьники ощущают себя хозяевами школы, ответственными за происходящие в ней события, где они проявляют инициативу и творчество в совершенствовании собственной жизни, стремятся к лучшей её организации, где каждому есть дело до каждого .

ЛИТЕРАТУРА

1. Антология педагогической мысли таджикского народа /сост. М. Лутфуллоев, С. Сулаймони, Х.Авзалов. – Душанбе: Ирфон, 2008. - 448 с .

2. Бочкарев В.И. Школьное самоуправление в вопросах и ответах / В.Бочкарев, В.Опалихин // Воспитание школьника. – М: Просвещение, 1996.- №2. – с.148 .

3. Гиргинов Г.Г. Наука и творчество / Г.Г. Гиргинов. – М.: Прогресс, 1972. – 351 с .

4. Гольдентрихт С.С. Творчество – как философская проблема / В кн. Творчество и социальное познание / С.С .

Гольдентрихт. - М.: МГУ, 1982. – 265 с .

5. Исследование проблем психологии творчества /под ред. Я.А. Пономарева. – М.: Наука, 1983. – 335 с .

6. Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – М.: Просвещение, 1981. – 207 с .

7. Лейтес Н.С. Способности и одарённость в детские годы / Н.С. Лейтес. -М.: Знание, 1984. - 80с .

8. Лутфуллоев М. Национальное достоинство / М. Лутфуллоев. -Душанбе: Сарпараст, 2003. - 287 с. (на тадж.яз) .

9. Педагогический словарь. В 2-х томах. Т.1. /под ред. И.А. Каирова. – М.: АПН, 1960. – 779 с .

10. Педагогическая энциклопедия. – М., Просвещение, 1986. – 315 с .

МЕТОДЊОИ МУОСИРИ ИЛМЇ-ПЕДАГОГЇ ОИД БА ТАШКИЛ НАМУДАНИ МУНДАРИЉАИ

ХУДИДОРАКУНЇ ВА ТАШАККУЛИ ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОН ЊАМЧУН ШАХСИЯТ

Дар маќолаи мазкур муносибатњои илмї-педагогї оид ба ташкил ва мундариљаи худидоракунии хонандагон дар ташаккули эљодии шахсии мактаббачагон баррасї шудаанд. Муаллифон њадафњои дахлдори тадќиќотиро муайян намуда, самаранокии ташкили фаъолиятњои худидоракунии мактаббачагонро дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумии Љумхурии Тољикистон нишон додаанд. Рушди худидоракунии хонандагон бидуни барномаи идд ва дастгирии методологии ин намуди фаъолият дар амаи соњањо имконнопазир аст. Дар фаъолиятњои кумитаи худидоракунии хонандагон иштирок намуда, хонандагон дараљаи мустаилият ба даст меоранд ва метавонанд дар фаъолиятњои мухталифи беруна иштирок намоянд .

Инчунин, бо калонсолон суњбатњои корї барпо намуда, дар фаъолиятњои иљтимоии љомеа ширкат меварзанд. Дар доираи худидоракунии мактабї мактаббачагон имконияти ба даст овардани таъсиррасонї ба мундариљаи тањсилот дар раванди тањия, абул ва татбии санадњои меъёрии њууї, њимояи њуу ва манфиатњои онњо тасди ва татбии худидоракуниро доранд. Барои ба даст овардани худидоракунї дар муассисањои таълимии муосир, њалли як атор мушкилот зарур аст, ба монанди фаъолиятњои расмии кумитањои худидоракунї, бо назардошти фикру аидањои худи хонандагон. Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки масад ва вазифаои уатои барномав-метод бояд стратегияи умумии рушд, принсипои асосии фаъолияти педагог, мундариљаи асосии кор барои рушди худидоракунии хонандагонро инъикос намоянд. Ин вазифаи хеле идд ба шумор меравад, ки алли он муддати якчанд сол тати робарии педагогони соњибтаљрибаи мактабои Тоикистон ва мутахассисони дигар тўл мекашад. Таъкид карда мешавад, ки худидоракунии мактабї бояд амаи хонандагони мактабро фарогир бошад, на ин ки гурўњњои интихобиро .

Калидвожањо: худидоракунии мактабї, коллективи бачагона, самаранокии системаи худидоракун, ташаккули шахсият, эодї, тасилот, њифзи манфиатњо, педагогикаи илмї, омўзгорони соњибтаљриба .

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

ШКОЛЬНИКА

В данной статье рассматриваются научно-педагогические подходы к организации и содержанию ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника. Авторы ставят соответствующие цели исследования: определить и дать теоретическое обоснование педагогических условий, повышающих эффективность организации деятельности школьного самоуправления по формированию творческой личности школьников в общеобразовательных школах Республики Таджикистан. Развитие ученического самоуправления невозможно без серьёзного программно-методического обеспечения этого вида деятельности на всех уровнях.Участвуя в деятельности органов школьного самоуправления, школьники включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение с взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной деятельности. В рамках школьного самоуправления школьники получают возможность влиять на содержание образования, на процесс разработки, принятия и реализации локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и интересы в ней, удовлетворённость, актуальные потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализации. Для достижения самоуправления в современном образовательном учреждении необходимо решить ряд проблем, таких как: формальное функционирование органов самоуправления, без учёта мнения и желания самих учащихся. Авторы пришли к выводу, что цели и задачи программно-методических документов должны отражать общую стратегию развития, основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии работы по развитию ученического самоуправления. Это весьма серьёзная задача, решение которой может быть рассчитано на несколько лет под руководством наиболее квалифицированных педагогов таджикских школ и других специалистов. Отмечается, что школьное самоуправление должно охватить всех школьников и, таким образом, чтобы не сводить всё только к работе одних выборных комиссий .

Ключевые слова: школьное самоуправление, детский коллектив, эффективность системы самоуправления, формирование творческой личности школьника, научная педагогика, высококвалифицированные учителя .

THE MODERN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION AND

CONTENT OF STUDENT SELF-CONTROL IN THE FORMATION OF THE CREATIVE PERSONALITY

OF THE SCHOOLCHILDREN

This study aims to illuminate how important is the scientific and pedagogical approaches to the organization and content of student self-control in the formation of the creative personality of the student. The author sets the appropriate goals of the study to identify and provide theoretical justification of pedagogical conditions which improves the effectiveness of the organization of the school self-control in the formation of the creative personality of schoolchildren in secondary schools of Tajik Republic. The development of student self-management is impossible without a serious program and methodological support of this type of activity at all levels. Participating in the activities of school authorities, students are involved in a variety of extracurricular activities, business communication with adults on an equal basis and they are involved in the practice of civil behavior and social activities.Within school self-management schoolchildren have opportunity to influence the content of education, the process of developing, adopting and implementing local normative and legal acts of school, defending their rights and interests in it, satisfaction, actual needs for self-expression, selfaffirmation and self-realization.. In order to achieve self-management in a modern educational institutions are needed to solve a number of problems, such as: the formal functioning of self-control comities, without taking into account the opinion and ideas of students themselves. The authors came to conclusion that the goals and objectives of the programmethodical documents should reflect the overall development strategy, the basic principles of pedagogical activities, the main content lines for the development of student self-control. This is a very serious task,- the solution of which can be calculated for several years under the guidance of the most qualified teachers of Tajik schools and other specialists. It is noted that school self-management should cover all schoolchildren and, thus, not to reduce everything only to the work of some elected groups .

Key words :school self-control, children ‘s collective, the effectiveness of the system of self-control, the formation of the creative personality of the schoolchildren, protect, interests, scientific, pedagogy, highly qualified, teachers .

Сведения об авторах: Мирзоева Саёхат Рахмоновна – Таджикский государственный университет коммерции, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры языков. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Дехоти 1/2. Телефон: (+992 37) 234-86-26. E-mail: tguk@mail.ru Гаибова Наргис Аскаровна - Таджикский государственный университет коммерции, старший преподаватель кафедры языков. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Дехоти 1/2 Information about the authors: Mirzoyeva Sayokhat Rakhmonovna - Tajik State University of Commerce, Candidate of Pedagogical Sciences, teacher of the Department of Languages. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Dehoti street 1/2. Phone: (+992 37) 234-86-26. E-mail: tguk@mail.ru Gaibova Nargis Askarovna - Tajik State University of Commerce, senior lecturer of the Department of Languages .

Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Dehoti street 1/2 УДК:373.167.1:94(575.3)

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ШЕВАИ ЗИНДАГИИ ИМОМИ АЪЗАМ (Р) ВА

АЊАМИЯТИ ТАРБИВИИ ОН

Саидањмадов М.М .

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ Яке аз масъалаи муњиме, ки дар таълими адабиёт дар мактаби миёна ва њамчунин дар факултањои суханшиносии донишкадаву донишгоњњо барои устодон пеш меояд, донистани шеваи дурусти таълими тарљумаи њоли суханвар, шоир ва нависанда аст. Агар муаллими адабиёт аз рўзгори адиб ба дурустї бохабар бошад ва методикаи дурусти таълимро дар дарсаш ба кор барад, метавонад аз зиндагии адиб лањзаи љолиб ва ањамияти тарбиявидоштаро интихоб намояд ва ба шогирдон наќл кунад. Ин амал имкон медињад, ки шогирдон њам аз рўзгори адиб бохабар шаванд ва њам аз он панде гиранду дар зиндагї ба кор баранд. Зиндагї ва рўзгори Имоми Аъзам (р), ки мо, њама дар мазњаби ин бузугвор њастем, саропо панду њикмат аст. Омўзгорони мадраса бояд дар таълими рўзгори Имоми Аъзам шеваеро ба кор баранд, ки шогирдон њам аз зиндагии ў бохабар шаванд ва њам дарки масоили мазњаби њанафї барояшон осон гардад. Дар ин навишта саъй намудем, аз рўзгори Имоми Аъзам лањзањоеро бо мисолњо ба забони сода пешкаши устодон гардонем .

Аз сўйи дигар, аз он љо ки мо – тољикон аксар дар мазњаби Имоми Аъзам њастем, њар хонанда метавонад аз ин навишта барои худ суд бардорад .

Имоми Аъзам дар муњити хонаводагї як шахси мусалмон ва дорои ахлоќи њамидаи инсонї ба воя расидааст. Мо гуфта метавонем, ки дар замони љавонї ва нашъунамо ёфтани Имом Абўњанифа (р) исломи ноби Муњаммадї ва илми шариати ѓарро бисёр васеъ доман пањн карда буд ва Кўфа гањвораи илму маърифати ислом ба шумор мерафт .

Толибилмону њаводорони мусалмонро аз сарчашмањои Ќуръону њадис сероб мегардонид ва Имоми Аъзам (р) низ дар талотуми ин бањри илму маърифати илоњї нашъунамо ёфтаву ба воя расидааст. Кўфа дар замони тифлии Имом Абўњанифа (р) маконе буд, ки адёни илоњї ва равияњои гуногун ва тамаддуни мардуми мухталиф доман пањн карда буданд .

Имом Абўњанифа чашм кушодаву ин мунозарањо ва аќидањои гуногуни мардуми диёри хешро дида аќлу заковати ў пурра пухта расид. Чунончи худи ў мегўяд: «Ман дар маъдани илми фиќњ будаам ба ањли илм њамнишинї карда, аз фуќањояш илми фиќњ омўхтам»

[1,с.28-29]. Баъд аз ин Имом Абўњанифа (р) илми каломаро омўхта, бо шева ва тарзу услуби хоссаи хеш ин илмро аз бар намуданд .

Вай мехост бо донистани ин илм бо равияњои тундгаро ва ё ифротї ба бањсу мунозира биншинад ва шояд ин бањсу мунозарањояш бо ин фирќањои гумроњ онњоро ба роњи рост њидоят кунад, лекин бештари ваќти хешро дар тиљорат ва бозор мегузаронид, рафтуомадаш ба маљлиси уламо бисёр кам ба чашм мерасид. Яке аз олимон ва донишмандони њамон замон ин корро аз ў написандид ва хост ўро ба маљлиси илм рањнамої кунад, зеро истеъдод ва њушмандї дар ин љавон дида мешуд .

Ибни Њаљари Маккї аз забони худи Абўњанифа (р) ривоят мекунад, ки Шаъбї (р) рўзе нишаста буд ва ман аз назди ў мегузаштам, маро ба назди хеш хонданд ва пурсиданд:

Ба назди кї рафтуомад дорї? Гуфтам: Рафтуомадам ба бозор аст. Шаъбї Гуфт: Ман аз бозор намепурсам. Маќсади ман ин аст, ки ба назди кадом олим барои таълим гирифтани илм рафтуомад дорї? Имом Аъзам мегўяд, ман дар љавоб гуфтам: Ман бисёр кам ба назди уламо меравам. Шаъбї (р) гуфтанд: Чунин накун, омўхтани илм ва њамнишинии уламоро бар худ лозим бигир, зеро ман дар ту як бедорї ва њаракате мебинам, ки бояд таълими илмро идома дињї ва барои њосил карданаш кўшиш намої .

Имом Абўњанифа мегўяд: Ин гуфтаи Шаъбї (р) дар дилам асар кард рафтуомади бозорро кам карда, худро дар маљлиси уламо задам, ки Худованд маро аз ин мањфилњо ва њамнишинї фоидаи зиёде иноят фармуд [1,с.22].

Чунончи, мавлоно Љалолиддини Балхї хуб баён фармудааст:

Меравад аз синањо дар синањо, Аз рањи пинњон салоњу кинањо .

Суњбати ошиќ туро ошиќ кунад, Суњбати фосиќ туро фосиќ кунад [2] .

Суњбат ва њамнишинии уламо бар Имоми Аъзам (р) чунон таъсире расонид, ки гуфтору рафтор ва њамаи кирдораш бо Ќуръону суннат аљин гашта буд ва дар дарёи ахлоќи њамидаи инсонї, ки аз Ќуръону суннат сарчашма мегирифт, ѓарќ гардида буд. Мо ваќте Имоми Аъзам мегўем, яъне кони илму маърифат ва махзани одобу ахлоќи Расули Худо (с) ба назар љилвагар мешавад. Имоми Аъзам (р) дар даврони зиндагии пурбаракати худ њам таълим гирифту њам таълим дод ва њам одамгарї омўхту њам дигаронро омўзонд, ки ин аз хислати пайѓомбарони Илоњист. Дигар ин ки Имоми Аъзам (р) дар як оилаи сарватманди саховатпеша ва мусалмони асил ба дунё омадаву тарбият ёфтааст .

Абўњанифа ибни Нуъмон ибни Собит (р) дар замони кўдакї дар назди яке аз ќуррои сабъа (ќорињои њафтгона) Имом Осим (р) Ќуръони азимушшаънро њифз намуда буд. Чунончи,

Рўдакї хуб фармудааст:

Бирав аз таљрибаи рўзгор бањра бигир, Ки бањри даъфи њаводис туро ба кор ояд [3] .

Ин илму одобе, ки Имоми Аъзам аз устодон дар партави Ќуръону суннат омўхта буданд, дар њаќиќат, дар њаводиси рўзгор барояш ба кор омад. Мо ба сароњат гуфта метавонем, ки Имоми Аъзам (р) дастпарвардаи мадрасаи ноби Муњаммад (с) мебошад ва аз сарчашмањои поки Ќуръону њадис таълим гирифтааст ва ахлоќи хешро бо ин тарзу услуби Ќуръону суннат ба роњ монда буданд. Ин шева инсонро ба ќуллањои мурод мерасонад, зеро таърихи башарї худ гувоњи њол аст, ки њар касе ба Пайѓомбари гиромии ислом (с) пайравї намудааст, чи аз сањобагону тобеин ва табаатобеин ва то ба имрўз идома дорад, улгў ва намунаи љомеаи хеш ва ояндагон хоњад гардид .

Имоми Аъзам (р) ончунон шефтаи ин шева ва тарзу услуби таълимоти Пайѓомбар (с) гардида буданд, ки мекўшиданд њамеша дар зиндагї ќадам дар ќадами Расули Худо (с) бигузоранд. Мо имрўз шоњиди њолем, ки Имоми Аъзам (р) дар пайравии ин тарзу услуб хело муваффаќ гардида буданд ва то ба имрўз мазњаби ў тарзу шеваи инсон буданро ба пайравони хеш меомўзонад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки бобояш Нуъмон бо Алї (рз) рафтуомади дўстї доштаанд. Вай Собити хурдакакро ба мањзари Алї (рз) бурдаанд, ки бо худ њалвои фолузаљ (њалвоест, ки аз обу орду асал тайёр мешавад) доштанд ва Алї, каррамаллоњу ваљњању, дар њаќќи Собит ва зуррияи ў дуои хайр карданд, ки аксари уламо ѓазорати (бисёрии) илми Абўњанифаи Нуъмонро аз баракоти дуои Алї (р) медонанд. Аз ин гуфтањо чунин хулоса мекунем, ки аљдоди Абўњанифаи Нуъмон (р) шахсони сарватманд ва саховатпешае будаанд, ки ба њузури халифаи муслимин Алї (рз) њадяњо мебурданд. Имрўз барои мо, мусалмонони Тољикистони азиз лозим аст, ки ин шеваро хуб биёмўзему барои љавонони хеш биёмўзонем, зеро мо дида истодаем, ки дар ин гирудори зиндагї равияњо ва њаракатњое ба номи ислом рўйи кор омада истодаанд, ки љавонони содалавњи моро огоњу нохудогоњ ба коми хеш кашида истодаанд. Агар мо бепарво бошем њам дину мазњаб ва њам њувияти миллии хешро аз даст медињем. Мо агар тарзу услуби мазњаби ин абармарди таърихро хуб биёмўзем њаќиќати шариати ѓаррои Расули Худо (с) бароямон маълум мегардад ва мо дар партав таълимоти ин мазњаб метавонем дўстро аз душман људо карда, њаќиќати исломро дарк кунем .

Мо агар њаќиќати исломро дарк намоем, мебинем, ки таълимоти поки Пайѓомбари Худо (с) барои пешрафт ва ободии дунё ва барои дўстиву бародарии мусалмонон ва бархўрди оќилона бар њамсоягони ѓайримусалмон моро рањнамої мекунад. Ин мазњаб ва тарзу услуби Имоми Аъзам (р) ин шеваро аз ислом хуб дарк кардаву њам дар зиндагї ва дар баёноти мазњабаш барои мусалмонон ва пайравонаш хеле олї ба ќалам додааст. Моро лозим аст, ки аз ин мазњаб пайравї кунем, то ки ояндагони ин миллат бозичаи дасти аќидањои ифротгароён нагарданд. Агар мо мехоњем барои миллати худ дар њаќиќат хизмате карда бошем, бояд тарзу услуб ва шеваи ин мазњабро аз дабистонњоямон шурўъ намуда, то макотиби олї биомўзонем, зеро 98% фоизи мардуми кишвар мусалмонанд, аммо бештари онњо њаќиќати дину мазњаби хешро намедонанд. Дар як гўшаи ќалбашон муњаббати дину оин метапад ва њар муѓризе метавонад аз ин муњаббати бесаводона истифода карда, љавонони ноогоњи моро ба роњњои дилхоњашон бикашонанд ва дар байни мардуми мусалмони кишвар ихтилофе барангезонанду љомеаи моро нором бисозанд. Њар фарде, ки кишварашро дўст медорад ва мусалмон асту аз дину оинаш мехоњад њимоят кунад, метавонад ин сухани моро дарк намояд. Мазњаби Имоми Аъзам (р) бо тарзу услубе ба роњ монда шудааст, ки аз нозуктарин масоили рўзгору зиндагии пайравонаш, то амрњои мањкамањову њукуматдории њокимони мусалмонро баён намудааст .

Барои мо фаќат лозим аст ин шева ва тарзу услубро биомўзем ва барои мардумамон биомўзонем. Дар ѓайри ин сурат оини суннатї ва њувияти миллї ва оромии љомеаро мо аз даст хоњем дод, ки Худо ва Расулаш ва ояндагони ин миллат њаргиз моро намебахшанд .

Чунончи, дар боло зикр намудем, шева ва тарзу услуби мазњаби Имоми Аъзам (р) бисёр равону сода ба роњ монда шудааст. Агарче Имоми Аъзам дар ибтидои љавонї баъди аз худ кардани илми калом машњур гашта буданду бо фирќањои гумроњ бањсу мунозирањо мекарданд, дар ваќти мунозирањо бо њариф ва ё бо шахси муќобили худ бисёр боодоб гуфтугў мекарданд ва бо тарзу услуби хоссаи худ њаќиќати маќсади хешро барои њариф баён менамуданд ва мекўшиданд, то њарифаш сухани куфреро ба забон наёранду аз дин хориљ нагарданд ва ё ў њарифи худро дар ваќти мунозира кардан ба куфр њукм намекард .

Мутаассифона, имрўз љавононеро мебинї, ки дар андак бањсу мунозира ва ё бе бањсу мунозира якдигарро мушрик ва ё кофир њукм мекунанд, ки ин аз одоби исломї ва таълимоти Пайѓомбари гиромии ислом (с) фарсахњо дур аст. Имоми Аъзам (р) ягона фарзандаш Њаммодро аз омўхтани илми калом манъ менамуданд. Ваќте фарзандаш аз вай пурсид: Чаро худатон ин илмро омўхтед ва бо фирќањои гумроњ бањсу мунозирањо мекардед ва маро аз омўхтани ин илм манъ мекунед? Падар дар љавоб гуфтанд: Ба хотире туро манъ мекунам, ки ман ваќте бо касе бањсам меафтод, аз њоли ў њам бохабар будам, мекўшидам, то вай њаќиќатро бифањмад, њаргиз барои рањгум сохтанаш коре анљом намедодам. Аммо имрўз шумо ин корро анљом намедињед, бењтар он аст, ки аз ин илму бањсу мунозирањояш дуртар бошед. Ин насињат метавонад барои тамоми падарон имрўз дастовези хубе бошад ва фарзандонашонро аз роњњое, ки инсонро ба бањсу мунозирањои бемаънї мекашонад, дур нигоњ доранд. Имом Абўњанифа Нуъмон ибни Собит (р) дар зиндагї барои ягона фарзанд ва шогирдон ва барои оммаи пайравонаш улгў ва намунаест, ки мо метавонем ин тарзу услуби ўро барои љавонон ва умуман мардуму миллати хеш њамчун армуѓон таќдим намоем .

Имоми Аъзам дар баробари он, ки олим ва донишманди замони хеш буданд, дар зиндагї тољири хуб њам будаанд, аз ин роњ рўзгори хешу наздиконашонро таъмин мекарданд. Вай дар тиљорат дасти болоеро соњиб гашта буданд, тибќи гуфтаи Расули Худо (с) «Дасти боло бењтар аст аз дасти поён, яъне дасти садаќадињанда аз дасти садаќагиранда бењтар аст» [4] .

Худованди Маннон барои Имоми Аъзам дасти бењтаринро дода буданд, ки њам бо илму дониш ва њам бо дороиву моли аз тиљорат бадастовардааш барои толибилмон ва ниёзмандон хусусан ва барои љомеаи мусалмонон умуман хизмат мекарданд. Расули Худо (с) фармудаанд: «Бењтарини мардум њамон аст, ки барои мардумаш фоидарасонандатар бошад» [5]. Мо сароњатан гуфта метавонем, ки Имоми Аъзам яке аз бењтаринони мардуми рўйи замин ба шумор меравад. Ў дар зиндагї њам олим буду њам мутааллим (таълимгиранда) њам тољир буду њам љавонмарду саховатпеша .

Барои муаллимон ва устодони дабистон ва макотиби миёнаву олї лозим аст, ки шеваи Имом Абўњанифаро дар зиндагї ва кору фаъолияташон хуб биомўзанд ва дар рафти дарс барои шогирдон барои ибрат гирифтан мисолњо биёранд. Агар мо битавонем, ки чунин кунем, барои фарзандони хеш як улгў ё ба истилоњ як идеалеро зинда мегардонем, ки љавонони мо метавонанд аз ў ибрат бигиранд ва дар роњи зиндагии ояндаи хеш устуворона ќадам бигузоранд. Барои намуна чанд сухане дар боби тиљорати ва тарзу услуби зиндагии рўзмарраи Имоми Аъзам (р). Ин тиљорат барояшон фоидањое зиёдеро ба бор меовард ва аз рўйи њамин тиљораташон зиндагии хушњолонае доштанд .

Имом Абўњанифа (р) ин тиљоратро, ки матоъфурўшї мекарданд, аз падарашон ба мерос гирифта буданд. Чунончи дар боло зикр намудем, аввали кор ў ба бозору хариду фурўш бештар ваќти хешро мегузаронид. Баъдан ба иршоди баъзе уламои замонаш њамнишинии уламоро барои хеш ихтиёр намуданд ва њамзамон аз тиљорат њам дур нагаштанд, то лањзањои охири њаёташон аз њамин касб ризќу рўзии хешро пайдо менамуданд .

Имом Абўњанифа (р) шарике доштанд, ки дар тиљорат ўро ёрї мекарданд [1,с.32] .

Имом Абўњанифа (р) дар тиљорат як марди содиќ шинохта шуда буд, мардум ўро ба њайси як марди комил дар љавонмарди мешинохтанд ва ин абармарди таърих дар ба даст овардани ќалби мардуми диёри хеш бисёр муваффаќ гашта буданд, зеро ки ў дар хонадоне тарбият ёфта буданд, ки бо рафоњат зиндагї мекарданд ва њаргиз Имом (р) дар коре ва ё дар моле тамаъ намекарданд, чунончи бузурге фармуда:

Тамаъ орад ба рўйи мард зардї, Тамаъро сар бибур, гар марди мардї[6] .

Имом Абўњанифа (р) на танњо аз мардум, балки аз дунёву хушињову шўру шараш тамаи хешро бурида буданду рўй ба Холиќи Њайи лоямут оварда буданд. Ин рўй овардан ба Холиќ инсонро неру мебахшад ва ќудраташро бештар мегардонад ва дар љавонмардиву саховаташ мефзояд, ки Имом Абўњанифа (р) дар ин сифатњо њам муваффаќ гашта буданд .

Њасани Басрї (р) хуб фармудаанд, ки: «Њар касе, ки Худовандашро бишиносад, ўро дўст медорад ва њар касе, ки дунёро бишиносад зуњду парњезгориро ихтиёр мекунад дар дунё»

[7,с.26]. Имом Абўњанифа (р) њам Парвардигорашро ва њам дунёву фиребу найрангњояшро хуб шинохта буд, барои њамин њам дар зиндагї ва иншоаллоњ њам дар охират муваффаќ гардида буд. Эй пайравони роњу равиши Имоми Аъзам биёед, то дар њаќиќат пайрави ў бошем, на бо забонамон, балки бо тамоми вуљудамон, то Худо ва бандагонаш ин пайравиро аз мо бараъло мушоњида кунанд. Дар њаќиќат, њар касе њамчун Имом Абўњанифа дар ин дунёи пурталотум ба Ќуръону суннат чанг мезанад, растагор хоњад шуд. Чунончи, Расули акрам (с) фармудаанд: «Шахсеро, ки Худованд ба ў иродаи хайр дошта бошад, ўро дар дин донишманд мегардонад, дар њаќиќат илм ба сабаби таълим гирифтан њосил мешавад» [8]. Чунончи, пештар зикр намудем, Имом Абўњанифаи Нуъмон (р) њамчуноне ки пешво ва имом дар байни уламо буд, инчунин дар тиљорат низ ба чањор хислат тавсиф карда шуда буд ва он хислатњои ўро барои тољири содиќ масал мезаданд:

1.Нафси закї (пок) дошт ва њаргиз тамаеро, ки инсонро њаќиру бенаво мегардонад, ба ў роњ наёфта буд .

2.Дар амонатнигоњдорї бисёр амину содиќ буд .

3.Худованди мењрубон ўро аз њорис њифзаш намудаву бисёр љавонмарду саховатпеша халќаш карда буд .

4.Як инсони диндори воќеї, зоњид ва обиде буд, ки рўзро рўза медошт ва шабњоро ба ибодат сипарї мекард, бисёрињо ўро дар тиљорат ба Абўбакри Сиддиќ (рз) ташбењ мекарданд. Дар харидории чизњо низ ба монанди байъаш нозукбин ва соњибамонат буд .

Њикоят мекунанд, ки зане ба назди Имом Абўњанифа (р) омад, дар дасти худ як љомаи њарир дошт. Аз ў таќозо кард, ки ин љомаро бифрўшад. Абўњанифа (р) пурсид, ки ба чанд динор мефўрушї? Он зан гуфт: «Ба сад динор» .

Имоми Аъзам (р) гуфт: Ќимати ин љома аз ин бештар аст, бигў бо чанд майли фурўхтан дорї ? Он зан њар бор сад динор зиёд мекард, то ба чањорсад динор расид. Имом Абўњанифа (р) гуфт: «Ќимати ин љома аз ин њам бештар аст». Он зан гуфт: Маро масхара мекунї ? Имоми Аъзам дар љавоб гуфтанд: Бирав, мардеро биёвар, то ин љомаро нархгузорї кунад. Он зан рафт, мардеро овард, ки он љомаро ба панљсад динор харидорї кард. Яъне, Имоми Аъзам (р) њамчуноне, ки моли худро њифозат мекард, дар њиросати (нигоњдорї) моли муслимин њам њорис буд, њаргиз ѓофилии фурўшанда ва ё муштариро интизор набуд, то ки ўро бифиребад, чунонки дар аксари тољирони мо имрўз ин фиребу хиёнат дида мешавад. Эй кош, тољирони мо низ дар тиљорат пайравони ин Имоми бузург мешуданд, то Худованди мењрубон дар молу тиљорати онњо баракоте ато мекард! Зеро, ки таълимоти Пайѓомбари гиромии ислом барои умматонаш ин аст, ки: «Тољири содиќ ва амин рўзи ќиёмат бо њамроњии пайѓамбарон ва сиддиќин ва шуњадо мањшур мегардад» [9] .

Албатта, он тиљорате, ки аз моли њалол шурўъ шавад ва ба хиёнату фиреб он молро њаром нагардонад. Одати шарифи Имом (р) ин буд, ки агар харидор заифу мустаманд ва ё яке аз дўстонаш мебуд, аз фоидаи он мол мегузашт ва бо ќимати харидааш ба он заиф ва ё дўсташ ато менамуд.

Чунончи, њикоят мекунанд, ки зане ба назди Имом (р) омад ва гуфт:

«Ман заифу нодорам, њамин љомаро ба он ќимате, ки ба ту расидааст, ба ман бифурўш!»

Имом (р) гуфтанд: «Ин љомаро ба чањор дирњам бигир». Он зан гуфт: «Ман як пиразани бенавоям, маро масхара мекунї?» Имом (р) дар љавоб гуфтанд: «Ман ду љома харидам, яктои ин дуро бо раъсулмол (яъне бо ќимати ду љома) фурўхтам, фаќат чањор дирњам боќї мондааст, он љањор дирњамро бидењ, ин љомаро бардору бирав [1,с.33]. Оре, ин кори таъаљљубовар аз љавонмардї ва саховатпешагии Имом Абўњанифаи Нуъмон (р) буд. Вай дар боби дўстиву бародарї низ њамто надоштанд. Ќисса мекунанд, ки яке аз дўстонаш назди Имом (р) омад ва гуфт: «Ба ман либоси абрешимин лозим шудааст, сифат ва рангашро низ ба Имом (р) баён кард». Имоми Аъзам (р) гуфтанд: «Агар дастрас шуд, њатман бароят нигоњ медорам». Як њафта нагузашта буд, ки Имом (р) он либосро пайдо намуд ва барои он дўсташ нигоњ медошт. Ваќте ки он рафиќаш омад, он матоъро ба ў пешкаш кард ва гуфт: «Ин аст он њољати ту». Он мард гуфт: «Ќимати ин матоъ чанд динор аст?» Имом (р) гуфтанд: «Як динор». Он мард гуфт: «Њаргиз ман гумон надоштам, ки ту маро масхара мекунї»! Имом (р) гуфтанд: «Ман шуморо масхара намекунам, лекин аз ин навъ матоъ ду дона ба бисту як динор харида будам, яктои онро ба бист динор фурўхтам, фаќат як динор аз ќимати ин матоъ боќї мондаасту халос» .

Имом Абўњанифа (р) аз њар амале, ки олудаи гуноњ буд, бисёр њазар мекард, њатто агар дар моле ё маблаѓе шубња мекард, он маблаѓро ба фуќаро садаќа медод. Ривоят мекунанд, ки Имом (р) он нафареро, ки бо ў дар тиљорат шарик буд, бо чанд матое ба бозор фиристод ва ба ў фањмонид, ки яке аз ин матоъњо айбе дорад, бояд њангоми фурўхтани он харидорро аз он айб огоњ кунад. Он мард њамаи матоъњоро фурўхт, аммо фаромўш кард, ки муштариро аз айби он либос огоњ кунад. Ваќте Имом (р) ин корро фањмид, њамаи он маблаѓи фоидаро ба фаќирон садаќа кард, ба хотире, ки мабодо моли тиљораташ бо пули њаром олуда шуда бошад [10, с.30]. Худованди мењрубон дар ин тиљорат ба ў фоидаи зиёде ато намуда буд, ки он молро дар њавоиљаш сарф менамуд ва инчунин солона баъзе фоидаи љамъгаштаро ашёи рўзгор мехарид ва чанд маблаѓе њам бо он њамроњ мекарданд ба хонањои уламо ва муњаддисин мефиристод ва инчунин, шогирдон ва устодонашро низ дастгирї мекард ва ба онњо мегуфт, ки ин молњоро дар њавоиљатон сарф кунед ва танњо Худоро њамд бигўед, зеро ки ман аз моли худам чизе ба шумо ато накардаам, ин мол аз фазли Худост [1,с.34-35; 11,с.46]. Имом Абўњанифа (р) - ро тарзи либоспўшиаш низ бисёр тозаву озода буд ва тамоми мардуми замонаш ин тозаву озода пўшидани ўро тавсиф мекарданд. Имом Абўњанифа мекўшид, то зоњираш њам ба монанди ботинаш озода бошад, либоњои хубу гаронбањо низ мепўшид. Ривоят мекунанд, ки як либоси ў сесад динор арзиш дошт, ки дар он замон хеле маблаѓи гарон ба њисоб меомад .

Имом Абўњанифа тибќи суннати Пайѓомбари гиромии ислом атр задан ва хушбўйиро низ бисёр дўст медоштанд [1,с.35]. Бароямон, албатта, лозим аст, ки ин шеваи Имомамонро низ биомўзем ва ба шогирдону љавонои ин миллат биомўзонем, зеро барои мо аз ахлоќи њамидаи Расули Худо (с) дарак медињад .

Бояд мусалмони њаќиќї њамеша тозаву озода ва бўйи хуше бо худ дошта бошад .

Набии карим (с) мегуфтанд: «Агар барои умматонам душвор намешуд амрашон мекардам, ки дар панљ ваќт намоз дандонњои худро мисвок бизананд» [8]. Ин њама барои он аст, ки инсон дар ваќти суњбат кардан бо нафаре бўйи дањонаш касеро азият накунад. Суоле дар хотирам мегузарад: Оё он шева ва тарзу усуле, ки аз ин нишемани баланд сарчашма мегирад, омўхтанаш барои ин миллат зарурї нест? Љавоби ин суол худ маълум аст. Аммо барои муаллимон ва омўзгорону зиёиёни ин миллат лозим аст, ки аввал худ ин шеваро дуруст биомўзанд ва дар амал татбиќ намуда, барои шогирдон биомўзонанд.

Њаќ ба љониби Шайх Аттор аст, ки хуб фармудааст:

Њар кї дар панди худ омад устувор, Панди ўро дигарон банданду кор[12, с.25] .

АДАБИЁТ

1. Муњаммад Абўзањра. Абўњанифа. Мактабат-ул-Ватанї, 2002. -С. 28-29 .

2. Мавлоно Љалолуддини Румї. Маснавии маънавї. -Душанбе, 2007. –С. 346 .

3. Рўдакї. Девон. Тањия, тасњењ ва сарсухану њавошии Ќодири Рустам. - Олмотї, 2007. –С.132 .

4. Муњаммад ибни Њиббон Абўњотими Бустї. Сањењи Ибни Њиббон. –Бейрут: Муассисат-ур-рисола, 1993. Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Љаъфар ибни Алї ибни Њакамуни Ќузоии Мисрї. Муснаду шињоб-илазоъї». –Бейрут: Муассисат-ур-рисола, 2004. -4/365 .

6. Носири Хисрав. Куллиёт. –Душанбе, 2008. -С. 120 .

7. Шињобиддин Ањмад ибни Њаљари Њайтамии Маккї. Ал-Хайрот-ул-Њисон фї маноќиб-ил-Имом-илАъзам Абўњанифат-ан-Нуъмон. Матбаат-ус-Саодат. Ал-Њинд. 1324њиљрї. -С. 26 .

8. Муњаммад ибни Исмоил ибни Иброњим ибни Муѓираи Бухорї Абўабдуллоњ. Сањењи Бухорї. –Алќоњира:

Дор-уш-шаъб, 1987. -4/103, њадиси 3016 .

9. Муњаммад ибни Исои Абўисои Тирмизї. Ал- љомеъ Ас-сањењ. Сунани Тирмизї. Дору-ул-ињёи туроси арабї. Бейрут,1987. 3/515, њадиси 1209 .

10. Абулфазл Љалолиддин Абдуррањмон ибни Абўбакри Суютї. Табйизу-с-сањифа. -Мадинаи мунаварра:

Ар-рашид,1414. њиљрї, -С. 30 .

11. Шамсиддин Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмад ибни Усмон ибни Ќоимозии Зањабї. Маноќиби Имом Абўњанифа ва соњибайњ. Лаљнаи Ињёи маорифи Нуъмония Њайдарободи Њинд, 1408. Њиљрї. –С.46 .

12. Пандномаи Шайх Аттори валї. Матбааи Ѓулом Њусайн. –Њинд, 2000. С. 25 .

13. Эмомалї Рањмон. Имоми Аъзам - Асосгузор ва пешвои мазњаби тањаммулгаро \\ Чењрањои мондагор. Душанбе: Эр-гараф, 2016. -С.158-203 .

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ШЕВАИ ЗИНДАГИИ ИМОМИ АЪЗАМ (Р) ВА АЊАМИЯТИ ТАРБИВИИ

ОН Дар маќола методикаи таълими рўзгори асосгузори мазњаби тањаммулгаро- Имоми Аъзам дар асоси сарчашмањои муътамад бо далоили илмї баррасї шудааст. Муаллиф бар он аст, ки шеваи зиндагии Имоми Аъзам (р), агар дуруст таълим дода шавад, метавонад хонандагонро ба роњи рост њидоят кунад ва дар фањмиши ин мазњаби тањаммулгаро корагар бошад. Барои рушди маънавї – ахлоќии насли љавон зарур аст, ки осори гаронбањои мутаффакирони гузашта, аз љумла Имоми Аъзам (Р) васеъ истифода шавад. Дар асарњои худ мутаффакири бузург дар бораи чунин сифатњои маънавї – ахлоќии шахсият ба монанди њурмати волидайн ва калонсолон, њисси масъулиятшиносї, дўстї ва рафоќат сухан гуфтааст. Мутаффакири бузург дар раванди њалли масоили тарбияи шахсияти њаматарафа рушдёфта на танњо эљодиёти гузаштагони даврони худ, инчунин њаммаслакони худро хеле васеъ истифода бурда, дар асоси онњо шакл, роњњо ва воситањои ташаккули сифату арзишњои маънавї – ахлоќиро дар њар як инсон муайян намудааст. Пажўњиши эљодиёти файласуфи бузург нишон медињад, ки аз рўи аќидаи ў, некї ва адолат яке аз роњњои муњимми хештаншиносї мебошад, ки бе ин инсон наметавонвад барои љомеа фоидаовар бошад. Мутаффакири бузург хислатњои неки инсонї, дурандешагї ва адолатро яке аз омилњои асосии ташаккули шахсияти инсон мешуморид. Ў чунин аќида дошт, ки њар як инсон дар муносибатњои худ бояд аз нияту рафторњои нек бањравар бошад, то ки инсони дигарро озор надињад .

Калидвожањо: тарзи њаёти Имоми Аъзам (Р), методика таълими шеваи зиндагии Имоми Аъзам (Р), осори арзишманди мутаффакирони бузург, хислатњои маънавї – ахлоќии шахсият, омилњои асосии ташаккули шахсияти инсон .

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ИМАМА АЗАМА (Р) И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению методику обучения жизни Имама Азама и его воспитательное значение. Для духовно-нравственного развития молодого поколения необходимо широко использовать бесценное наследие великих мыслителей прошлых столетий, в частности наследие Имама Азама. В своих произведениях великий мыслитель говорил о таких духовно-нравственных качествах личности и уважении родителей и старших, чувстве долга и ответственности, дружбы и товарищества и т.д. Великий мыслитель в процессе решения проблемы воспитания всесторонне гармонически развитой личности не только использовал творчество своих предшественников и современников, но и стремился к тому, чтобы на их основе определить формы, пути и средства формирования в каждом человеке духовно-нравственных качеств и ценностей .

Исследование творчества великого философа показывает, что по его мнению, добро и справедливость являются одним из важных путей самопознания, и без них человек неможет быть полезным обществу. Великий мыслитель добрые качества человека, разумность и справедливость считал одним из главных факторов формирования личности человека. Он считал, что каждый человек в своих отношениях должен руководствоваться добрыми намерениями и поступками так, чтобы не обидеть другого человека .

Ключевые слова: образ жизни Имама Азама, методика обучения жизни Имама Азама, бесценное наследие великих мыслителей, духовно-нравственные качества личности, главные факторы формирования личности человека .

THE METHOD OF TRAINING THE LIFESTYLE OF IMAM AZAMA (R) AND ITS EDUCATIONAL

IMPORTANCE

In this article, the author has studied and studied the methodology of teaching the life of Imam Azam and his educational value. For the spiritual and moral development of the younger generation, it is necessary to make wide use of the invaluable heritage of the great thinkers of past centuries, in particular the heritage of Imam Azam. In his works, the great thinker spoke of such spiritual and moral qualities of the individual and respect for parents and elders, a sense of duty and responsibility, friendship and comradeship, etc. The great thinker in the process of solving the problem of education of a comprehensively harmoniously developed personality not only used the work of his predecessors and contemporaries, but also sought to determine on their basis the forms, ways and means of forming in each person spiritual and moral qualities and values. The study of the great philosopher's creativity shows that in his opinion, good and justice are one of the important ways of self-knowledge, and without them a person can not be useful to society. A great thinker of the good qualities of man, reasonableness and justice considered one of the main factors in the formation of a person's personality .

He believed that every person in his relations should be guided by good intentions and actions so as not to offend another person .

Key words: Imam Azam's way of life, the method of teaching the life of Imam Azam, the invaluable heritage of great thinkers, the spiritual and moral qualities of the individual, the main factors shaping the personality of a person. .

Сведения об авторе: Саидахмадов Мирзохомид Мирзоевич – Институт развития образования им. Абдуррахмана Джами Академии образования Таджикистан, соискатель. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни 45. Телефон: 918-62-49-11 Information about the author: Saidahmadov Mirzokhomid Mirzoevich - Institute for the Development of Education .

Abdurrahman Jami Academy of Education Tajikistan, applicant. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini St. 45. Phone: 918-62-49-11 УДК 373.167.1

ЭТИКАИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОН: ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ ОН

Гулова Наљиба Донишгоњи давлатии Данѓара Этикаи касбї, ба тариќи умумї, ин ќоидаи рафтор аст, ки хусусияти маънавии муносибати байни одамонро дар доираи фаъолияти касбии онњо таъмин менамояд .

Хусусияти этикаи касбї дар алоќамандии он бо фаъолияти гурўњи мушаххас ва ягонагии он бо назарияи умумии ахлоќ зоњир мегардад. Этикаи педагогї ба омўзиши хусусияти амалї гардидани принсипњои маънавї дар доираи мењнати педагогї, ошкор намудани вазифањои он, муайян намудани мазмуну мундариљаи принсипњо ва категорияњои этикї равона карда шудааст. Илова бар ин, дар доираи этикаи педагогї хусусияти фаъолияти маънавии омўзгорон ва муносибатњои маънавї дар фазои касбї омўхта мешавад, асосњои этикети педагогї тањия карда мешавад, ки маљмўи ќоидањои муоширатро дар фазои педагогї пешнињод менамояд. Дар назди этикаи педагогї як ќатор масъалањои муњим гузошта шудааст, ки дар ќатори онњо метавон тадќиќи проблемањои характери методологї дошта, ошкор намудани сохтор ва омўзиши раванди ташаккули талаботњои маънавии омўзгор, тањияи љињатњои махсуси маънавии мењнати омўзгорї, муайян намудани талаботњои симои маъавии омўзгорро махсусан ќайд намуд [7,с.26] .

Фаъолияти амалии омўзгор на њама ваќт бо меъёрњои этикаи касбї мувофиќ меояд, ки дар асоси мураккабї ва мухолифати амалияи педагогї бармеояд. Аз ин хотир, яке аз вазифањои асосї ва муњимми этикаи педагогї омўзиши вазъияти шуури маънавии омўзгор ба њисоб меравад. Барои амалї намудани чунин маќсад, истифода намудани методњои илман асоснокшуда аз ањамият холї нест. Методњои универсалї ва нисбатан пањнгардидаи тадќиќи афкори љамъиятї дар соњаи этикаи омўзгорї ба ошкор намудани рўоварї ё самтгирии арзишї, соњаи мотиватсияи шахсї ва аќидаронињо нисбати бањогузорї равона карда шудааст. Талаботи љомеа нисбати гузоштани таљриба ва дониш ба насли наврас системаи маълумотгириро тавлид намуда, навъи махсуси фаъолияти зарурии љомеа – фаъолияти касбии педагогиро ба миён овард. Унсурњои этикаи педагогї якљоя бо пайдоиши фаъолияти педагогї њамчун вазифаи муњимми љамъиятї ба миён омадаанд [9,с.124] .

Мутафаккирони даврањои гуногуни инкишофи таърихї оид ба этикаи педагогї аќидањои љолиби диќќатро пешнињод намудаанд. Дар ин аќидањо асосан диќќат ба зарурати мувофиќ намудани тарбия бо табиати кўдак, истифодаи донишдўстиву илмдўстии кўдакона њамчун асоси таълимот, ба бартарияти воситањои боварї нисбат ба воситањои маљбурнамої равона карда шудааст. Идеяи зарурати тобеъ намудани кўдакон ба хоњиши тарбиятгар ва назорати доимии онњо, бањои баланд ба фармонбардорї ва истифодаи методњои љазодињї низ дар ин аќидањо мавќеи муайянро касб намуда буданд .

Тањлили таълимотњои гуногун нишон медињад, ки тарбия кори муњимми давлатї ба њисоб меравад. Якумин маротиба, Квинтилиан масъалаи педагогикаро ба сатњи касбї бароварда, тавсияњои ў љамъбасти таљрибаи педагогї буда, омўзгорро аз истифодаи маљбурнамої дур менамуд, ба маќсади солим мурољиат намудани омўзгорро таъмин мекард, шавќмандии кўдакро ба раванди таълим ва натиљањои он љалб менамуд .

Дар давраи асримиёнагї љомеа ба масъалаи этикаи касбии омўзгорон таваљљуњ зоњир наменамуд, зеро дар масъалаи таълиму тарбия дин њукмронї менамуд. Лекин, дар давраи Эњё масъалаи этикаи касбии омўзгорон ба давраи нави инкишофи худ ворид гардид. Дар ин давра таълимотњои Монтен ва Љ.Локк диќќатљалбкунанда ба њисоб мерафтанд .

Диќќати асосї ба сифатњои шахсии омўзгор, ба инобат гирифтани майлу раѓбати рўњии кўдак, љой надоштани талаботи ќабули бечунучарои идеяи омўзгор аз тарафи хонанда равона карда мешуд. Илова бар ин, ба муносибати хайрхоњонаи омўзгор ба хонанда, танќиди иљроиши расмиву намоишии уњдадорињои омўзгор мавриди баррасї ќарор дода мешуд. Мутафаккирон муносибати маънавии байни омўзгор ва тарбиятгирандаро омўхта, ба истифодаи маљбурнамої ва љазодињї зид баромад менамуданд, ањамияти махсуси рафтори худи омўзгорро таъкид мекарданд [1,с.87] .

Намояндагони маорифпарварии франсуз вазифањои тарбияи маънавиро маънидод намуда, талабатњоро нисбат ба симои маънавии омўзгор тасвият кардаанд. Консепсияњои этикии худро пешнињод намуда, маориф, илм ва аќлу хирадро ќувваи пешбарандаи прогресс медонистанд. Ќайд карда мешуд, ки омўзгор бояд аз камбудиву нуќсонњои инсонї мањрум бошад ва дар муносибати маънавї аз љомеа баландтар бошад. Омўзгори њаќиќї бояд тавонад дар њар як кўдак сифатњои шахсии мусбиро пайдо намуда, онро инкишоф дињад, ѓояи тарбияи мењнатї ва маънавиро ташвиќу тарѓиб намояд .

Дар асоси таълимотњои мухталиф ба тариќи даќиќ талаботњо нисбат ба омўзгор мушаххас гардонида шуда, тарбияи аз љомеа људогардида танќид карда мешуд. Талаботњо нисбат ба омўзгор чунин машаххас гардида буданд: донистани мукаммали предмет, мењру муњаббат нисбат ба касби омўзгорї ва кўдакон, бардамиву њушёрї, некбинї, зиндадилї ва кор кардан аз болои худ. Тарбия бояд на дар авторитети саркўб намудан, балки дар дониши баланд ва инкишофи њаматарафаи омўзгор, боварикунонии љиддї ва дуруст, эњтироми њуќуќњои кўдак асос ёбад [10,с.143] .

Дар давраи Шўравї ба тањияи проблемањои этикаи касбии омўзгорон Сухомлинский бештар таваљљуњ зоњир намудааст. Ў таъкид намудааст, ки омўзиш муносибати њаќиќии инсонї байни омўзгор ва кўдакон аст. Сањми арзандаро дар коркарди масъалањои назариявї ва амалии ахлоќу одоби педагогї, омўзиши сатњи шуури маънавии омўзгор, љустуљўи роњњо ва воситањои мукаммалгардонии муносибатњои маънавї дар коллективи педагогї чунин олимон, ба монанди Гоноболин, Кузмин, Гришин, Согомонов Чернокозов гузоштаанд. Этикаи педагогї моњияти категорияњои асосии ахлоќи педагогї ва арзишњои ахлоќиро баррасї менамояд. Арзишњои ахлоќї ин системаи тасаввуротњо оид ба некї ва бадї, адолатнокї ва ору номус ба њисоб меравад, ки бањогузории падидањои њаётї, манзалати маънавї ва рафтори одамонро таъмин менамояд. Ба фаъолияти педагогї тамоми мафњумњои асосии ахлоќї истифода карда мешаванд, лекин мафњумњои алоњида чунин хусусиятњои аќидањои педагогї, фаъолият ва муносибатро таљассум менамоянд, ки этикаи педагогиро ба ќисмати нисбатан мустаќили этика мубаддал мегардонад. Ба чунин категорияњо вазифаи касбии педагог, адолатнокии педагогї, шарафу виљдон ва авторитети педагогї дохил мешаванд .

Адолатнокї, умуман, мутобиќати байни эътибору шаъну шарафи одамон ва эътирофи љамъиятї, њуќуќ ва уњдадорињои онњоро тасниф менамояд. Адолатнокии педагогї хусусиятњои хосси худро дошта, меъёри объективии омўзгор, сатњи тарбияи маънавии ўро таљассум менамояд. Дар чунин њолат сухан дар бораи некї, принсипнокї, одамият меравад, ки дар бањогузории рафтори хонандагон, муносибати онњо ба таълим, фаъолияти љамъиятии муфидноки онњо таљассум мегардад [10,с.76] .

Адолатнокї ин сифати маънавии омўзгор ва бањогузории чорабинињои ў нисбати таъсиррасонї ба хонандагон мебошад, ки ба сањми воќеии онњо дар назди коллектив мувофиќ аст. Хусусияти адолати педагогї дар он зоњир мегардад, ки бањогузории амалњо ва љавоб ба онњо дар омўзгор ва хонандагон дар сатњњои мухталифи маънавият ќарор доранд. Ќайд намудан зарур аст, ки муайян намудани чорабинињои объективї, аз бисёр љињат аз омўзгор вобаста аст. Бањогузории умумии маънавї бо таъсиррасонии тарафњо бо худњимоякунии нобаробар дучор мегардад .

Вазифаи касбии педагогї яке аз муњимтарин категорияњои этикаи педагогї ба њисоб меравад. Бо ин мафњум тасаввурот оид ба маљмўи талаботњо ва њидоятњои маънавї таљассум карда мешаванд, ки аз тарафи љомеа ба шахсияти омўзгор, ба иљроиши уњдадорињои касбї, ба амалї намудани вазифањои муайяни мењнатї, ба дуруст бунёд намудани муносибат бо хонандагон, волидайни онњо, њамкорон, ба дарки даќиќи муносибати худ ба касби интихобшуда, ба коллективи педагогї ва умуман тамоми љомеа пешнињод карда мешаванд .

Асоси вазифаи касбии педагогї талаботи объективї ва муњимми љомеа ба омўзиш ва тарбияи насли наврас ба њисоб меравад. Ба вазифаи касбї зарурати муносибати эљодї ба мењнат, талаботи махсус ба худ, кўшиш ба иљроиши донишњои касбї ва баланд бардоштани мањорати педагогї, зарурати муносибати боэњтиромона ва сахтгирона ба хонандагон ва волидайни онњо, ќобилияти њал намудани зиддияту мухолифатњои њаёти мактабї љой дода шудааст. Шарафу номуси касбї дар педагогика – ин мафњумест, ки на танњо дарки ањамияти худ аз тарафи омўзгор, балки эътироф ва эњтироми љамъиятии хизматњои маънавї ва сифатњои ўро таљассум менамояд. Дарки баланди шаъну шараф ва ќадру ќимати шахсї дар касби омўзгор ба тариќи даќиќ људо карда мешавад. Дар њолате ки омўзгор дар рафтори худ ва муносибатњои байнишахсї талаботњоеро, ки аз тарафи љомеа ба омўзгори идеалї пешнињод гардидааст, риоя намекунад, он гоњ, мутобиќан, беэътиної нисбат ба шаъну шараф ва ќадру ќимати касбї нишон медињад .

Шаъну шарафи омўзгор, ин бањогузории љамъиятии ќадру ќимати воќеии касбї ба њисоб меравад, ки дар раванди иљроиши вазифањои касбї зоњир мешаванд. Шаъну шарафи омўзгор, ин маќоми маънавии ў дар коллективи хонандагон ва њамкорон, як навъ шакли тартибот мебошад, ки бо ёрии он омўзгор рафтори тарбиятгирандагонро танзим намуда, ба боварии онњо таъсир мерасонад. Rайд намудан зарур аст, ки шаъну шарафи омўзгор аз тайёрии маънавї-эстетикї ва психологиву педагогии худи омўзгор вобаста аст .

Сатњи шаъну шарафи омўзгор дар асоси даќиќии дониш, мањорат, муносибат ба фаъолияти педагогї муайян карда мешавад. Ахлоќи педагогї системаи меъёрњои умумї ва хусусї, ќоида ва анъанањое мебошад, ки байни якдигар дар муносибати мураккаб ќарор доранд. Ба хотири самаранок танзим намудани рафтори омўзгор, системаи талаботи ахлоќи омўзгор бояд дорои мутобиќати дохилї бошад, яъне меъёрњои умумї ва хусусї, ќоида ва анъанањо бояд умумияти ягонаро ташкил намоянд .

Ахлоќи педагогї ин системаи талаботњои маънавї мебошад, ки ба омўзгор нисбати худи ў, нисбати фаъолият, касб, љомеа, кўдакон ва дигар иштирокчиёни раванди таълимиву тарбиявї пешнињод карда мешавад. Он яке аз танзимкунандагони рафтори омўзгор дар мењнати педагогї баромад менамояд. Системаи талаботњои ахлоќи педагогї инъикоси вазифаи касбии омўзгор, уњдадорињои маънавии ў дар назди љомеа, коллективи педагогї ва дар назди шавќу раѓбат ва истеъоди ў ба њисоб меравад [1,с.112] .

Меъёри умумии ахлоќи педагогї талаботи васеъ ва пурмуњтавоест, ки вазъиятњои нисбатан хосро фарогир буда, талаботњои васеъро нисбати муносибати омўзгор ба мењнати педагогї, ба хонандагон ва волидайни онњо, ба њамкорон пешнињод менамояд, ки самти умумии рафтори омўзгоро пешнињод менамояд. Меъёри хусусии маънавї-педагогї муносибатњо ва далелњои доираи мањдуди омўзгоррро љамъбаст намуда, ќисме аз мундариља ва андозаи талаботњоро, ки дар шаклњои мухталифи умумї љой доранд, ошкор месозад .

Шуури маънавї ин дарки меъёрњои рафтори худ, хусусияти муносибатњои тарафайн дар љомеа, арзишњои сифатии шахсияти инсон ба њисоб меравад, ки дар тасаввуротњо, нуќтаи назар, њиссиёт ва одатњо таљассум меёбад. Шуури љамъиятї асоснокнамоии умумии назариявї ва идеологии ањлоќро њамчун падидаи љамъиятї пешнињод менамояд .

Дар шуури маънавии индивидуалї бошад, инчунин хусусияти њамон муњите, ки дар он инсон ба тариќи доимї амал менамояд, таљассум карда мешавад .

Нуќтаи назари маънавии омўзгор дорои хусусияти пурра ва устувор мебошад. Яке аз унсурњои шуури маънавии омўзгор дарки арзишњои маънавї ва дарки амалї гардидани ќабули ин арзишњо аз тарафи тарбиятгирандагон ба њисоб меравад. Асоси ташаккули аќидањои маънавии омўзгор, донистани присипњо, талаботњо ва меъёрњои ахлоќї ва таљассуми хосси онњо дар фаъолияти педагогї ба њисоб меравад .

Этикаи педагогї эътиќоди маънавиро њамчун дониши ахлоќї баррасї менамояд, ки њамчун меъёри рафтори омўзгор, мавќеи ў дар системаи муносибатњо бо љомеа, касб, мењнат, њамкорон, хонандагон ва волидайни онњо баромад менамояд. Омўзгор наметавонад бо донистани меъёрњо ва принсипњои маънавї мањдуд гардад, ба он нигоњ накарда, ки онњо шарти самтгирии дуруст дар воќеият ба њисоб мераванд. Омўзгор бояд боварии љиддии ѓоявї-маънавї дошта бошад, ки њамчун заминаи фаъолияти бошуур нисбати ташаккули маќсадноки шахсияти тарбиятгиранда баромад менамояд .

Дониши этикї ва аќидањои маънавї дар раванди амалияи иљтимої ва дар асоси таъсири шароити объективии фаъолияти мењнатї ба боварии шахсї мубаддал мегарданд .

Ба талаботњои этикаи касбии педагогї боваринокї, ки бо шуурнокї, присипнокї ва талаботпазирии њаќиќї мувофиќ аст, љавоб мегўяд. Дар этикаи касбии педагогї њиссиёти маънавии омўзгор њамчун љињати эњсосотии фаъолияти маънавии ў баррасї карда мешавад, ки дар як ќатор бо боваринокї, мавќеи маънавии субъективиро нисбат ба фаъолияти касбї ва иштирокчиёни раванди тарбия муайян менамояд. Эњсосоти маънавї њамчун воситаи ташаккули шахсият ва њамчун яке аз вазифањои тарбияи маънавї баромад менамояд. Эњсосоти маънавиро мувофиќи таљассуми объект метавон шартан ба якчанд гурўњ људо намуд. Ба гурўњи аввал њамон эњсосоте ворид мешаванд, ки муносибати омўзгорро ба касб танзим менамоянд, ки дар чунин њолат њиссиёти вазифаи касбї, масъулиятнокї, худтанќиднамої, ифтихор, шаъну шараф ташаккул меёбад. Дар чунин њолат муносибати омўзгор ба худ њамчун намояндаи касби педагогї муайян карда мешавад. Гурўњи дуюми эњсосот муносибати омўзгорро бо иштирокчиёни дигари раванди педагогї таљассум менамояд .

Њамин тариќ, этикаи касбии педагогї дар раванди танзими муносибатњо дар раванди таълим ва тарбия омили муњим ба њисоб рафта, самаранокии раванди таълим ва тарбияро таъмин менамояд. Дар шароити имрўза зарур аст, ки унсурњои алоњидаи этикаи касбии омўзгорон аз худ карда шаванд ва дар асоси онњо муносибати воќеии байни омўзгор ва тарбиятгиранда ба роњ монда шавад .

АДАБИЁТ

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Книга для учителя / Ю.П. Азаров. -М.: Просвещение, 1985. -448 с .

2. Андреев В.И. Педагогическая этика: инновац. курс для нравств. саморазвития / В.И. Андреев. -Казань: ЦИТ, 2003. – 272 с .

3. Лебедев П.А. Психолого-педагогическое наследие / П.Ф. Каптерева. - М., 1998. -96 с .

4. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования. -М., Academia, 2001. -270 с .

5. Мудрик A.B. Общение как фактор воспитания школьников / A.B. Мудрик. -М.: Педагогика, 1984. - 111 с .

6. Педагогическая этика: Учебно-методическое пособие/ сост. И.В. Тимонина. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000.с .

7. Писаренко В.И. Педагогическая этика: Книга для учителя / В.И. Писаренко, И.Я. Писаренко. -Минск.: Народна асвета, 1986. - 240 с .

8. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности / И.С. Сергеев. - СПб.: Питер, 2004. – 316 с .

9. Чернокозова В.Н. Этика учителя / В.Н. Чернокозова, И.И. Чернокозов. -К: Радянська школа, 1973. -251 с .

10. Чернокозов И. Профессиональная этика учителя. -Киев, 1988. -354 с .

ЭТИКАИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОН: ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ ОН

Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии ташаккули этикаи касбии омўзгор, вазъияти имрўза ва дурнамои инкишофи он баррасї гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки тадќиќи проблемањо характери методологї дошта, омўзиши сохтор ва раванди ташаккули талаботњои маънавии омўзгор, тањияи чињатњои махсуси маънавии мењнати омўзгор, муайян намудани талаботњои симои маънавии омўзгор ба масъалањои асосии этикаи педагогї дохил мешаванд. Дар афкори педагогии даврањои мухталиф диќќати асосї ба зарурати мувофиќ намудани тарбия бо табиати кўдак, истифодаи донишдўстиву илмдўстии кўдак њамчун асоси таълимот, бартарияти воситањои боварї нисбат ба воситањои маљбурнамої равона карда шудааст .

Муаллиф таълимотњои гуногунро тањлил намуда, ќайд намудааст, ки таълиму тарбия кори муњимми давлатї ба њисоб меравад. Муаллиф ќайд менамояд, ки этикаи педагогї дар раванди танзими муносибатњо дар раванди таълим омили муњим ба њисоб меравад. Мањз сатњи баланди инкишофи унсурњои асосии этикаи педагогї самаранокии раванди таълиму тарбияро таъмин менамояд. Аз ин хотир зарур аст, ки ба унсурњои алоњидаи этикаи касбии омўзгорон диќќати махсус равона карда шавад ва дар асоси онњо муносибати воќеии омўзгорон ва тарбиятгирандагон ба роњ монда шавад .

Калидвожањо: этикаи педагогї, шуури маънавї, методология, талаботњои педагогї, унсурњои этикаи педагогї, афкори педагогї, меъёрњои рафтор, тарбиятгиранда, психологиву педагогї, шуури љамъиятї .

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГОВ: ЕЕ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

В настоящей статье рассматриваются основные проблемы формирования педагогической этики, ее сегодняшняя ситуация и перспектива развитии. Автор подчеркивает, что основными проблемами педагогической этики являются изучение структуры и процесса формирования нравственных требований к педагогу, разработка специальных нравственных аспектов педагогического труда и определение требований нравственного лица педагога. В педагогических мыслях различных этапов основное внимание направляется на соотношение воспитания природе ребенка, использование любви ребенка к знаниям и науке как основу обучения, превосходство средств убеждения, чем принудительных средств. Автор, анализируя различные концепции, подчеркивает, что воспитание и обучение являются важным государственным делом. Автор подчеркивает, что педагогическая этика является важным фактором в процессе урегулирования отношений в учебном процессе. Именно высокий уровень развития основных компонентов педагогической этики обеспечивает эффективность учебного процесса. Поэтому необходимо обращать внимание на отдельные компоненты педагогической этики, и на этой основе реализовать реальное отношение между педагогом и воспитанником .

Ключевые слова: педагогическая этика, нравственное сознание, методология, педагогические требования, компоненты педагогической этики, педагогические мысли, нормы поведения, воспитанник, психологическопедагогическое, общественное сознание .

PROFESSIONAL ETHICS OF THE TEACHERS: ITS SITUATION AND PROSPECT OF DEVELOPMENT

In this article is examined the basic problems of the formation of pedagogical ethics, its today's situation and prospect of development. The author emphasizes, that the basic problems of pedagogical ethics are study of structure and process of formation of the moral requirements of the teacher, development of special moral aspects of pedagogical work, and definition of the requirements of the moral person of the teacher. In pedagogical ideas of various stages of development the basic attention was directed on parities of education to a nature of the child, use love of the child to knowledge and science as bases of training, superiority of means of belief, than compulsory means. The author, analyzing the various concepts, emphasizes, that education and training are the important state business. The author emphasizes, that the pedagogical ethics are the important factor in process settlement of the relations in educational process. The high level of development of the basic components of pedagogical ethics provides efficiency of educational process. Therefore, it is necessary to pay attention to separate components of pedagogical ethics, and on this basis to realize the real relations between the teacher and pupil .

Key words: pedagogical ethics, moral consciousness, methodology, pedagogical requirements, components of pedagogical ethics, pedagogical ideas, norm of behaviour, pupil, psychological-pedagogical, public consciousness .

Сведения об авторе: Гулова Наджиба – Дангаринский государственный университет, соискатель. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, г.Дангара, улица Шарифова 3 Information about the author: Gulova Najiba - Dangara State University, competitor. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dananga, Sharifov street 3 УДК: 796.412

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Давлатов Д.Р .

Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе В древней Греции красота тела и физические качества ставились в один ряд с лучшими нравственными качествами человека. Считалось, что телесно совершенный человек просто не может быть плохим с нравственной точки зрения. И хотя сегодня люди понимают, что внутренняя и внешняя красота не всегда идут рядом, в глубине души большинство из них все же доверяют красоте и продолжают к ней стремиться. По этой причине существует такое изречение «Построй свое тело» [1,с.223]. Его можно назвать компактным справочником начинающего строителя тела. Здесь отражены многочисленные элементы физического состояния организма – от канонов и экипировки до тренировочных планов и прогрессивных методов накачивания мышц. Здесь же можно найти советы по питанию и о том, как избежать перетренированности и боли в мышцах .

Работа, семья, загруженность на работе, нехватка времени - вот стандартный перечень причин, не позволяющих человеку заняться спортом. Но главная причина - собственная лень .

Отсидев на работе положенное время, вы плавно переноситесь в собственное кресло, в котором просиживаете долгие часы перед телевизором. Или ещё игрушка современного человека компьютер. Чего стоит одно утомление, которое он дает, ведущее к нервному истощению и бессоннице. Утром - опять на работу, и все заново. Так и приходит преждевременная старость .

Мышцы потихоньку слабеют, атрофируются. А ведь они не просто сосуществуют с другими органами и системами организма, а активно воздействуют на них, помогают их работе .

Низкая физическая активность ведет к возникновению многих болезней. Мышечную массу недаром называют вторым сердцем. Она теснейшим образом связана с сердечной деятельностью. Именно слабая, не отвечающая жизненным задачам мускулатура нередко причина того, что сердце вынуждено работать в форсированном режиме. Нужно вовремя одуматься, изменить свой образ жизни, ведь, не занимаясь спортом, вы отказываете себе в изысканном удовольствии. Приятное изнеможение после испытанной физической нагрузки (многие даже забыли, что это такое), на следующий день переходящее в бодрость, дающее прилив сил и вызывающее активное желание работать. Дело не только в эстетике как таковой, но и в здоровье. Хорошее физическое развитие, мужественная внешность, уверенность в себеэто новые возможности в различных сферах деятельности, открытые двери в мир интересных и трудных профессий, которые для людей слабых и болезненных закрыты на семь замков. Чтобы понять, насколько важны для здоровья человека движение и физическая нагрузка, можно сравнить сельского и городского жителей. Для этого отправимся в село к забытой бабушке, которая в свои 76 лет продолжает держать корову [5,с.233-310].

В ее возрасте городские бабушки уже все изболелись, ушли с головой в бесконечные хлопоты о собственном здоровье, а ей помогает закалка: всю жизнь без выходных, подъем в четыре утра, и весь день в движении:

кухня-корова - огород – снова кухня- корова -огород и т.д. Но и в городских условиях можно укрепить свое здоровье, пополнить жизненный запас сил, и для этого совсем необязательно разбивать огород под окном или держать корову на балконе. Для этого существует силовая гимнастика или фитнесс. Фитнессом принято называть все виды спорта, основной целью которых является построение и развитие здорового, красивого, пропорционально сложенного и сильного тела. Поэтому силовую гимнастику можно использовать в качестве вспомогательного средства, дополняющего и обогащающего такие виды физической активности, как бег, плавание, езда на велосипеде, спортивные игры. Но прежде чем приступить к занятиям, определите, в какой вы физической форме .

Оздоровительное направление фитнесса представляет собой развернутую, сбалансированную программу двигательной активности индивидуального характера, построенную с учетом физкультурно-оздоровительных и спортивных интересов людей различного пола и возраста. Комплекс специализированных упражнений избирательной направленности применяется в оздоровительном фитнессе с целью формирования красивого, пропорционального телосложения, развития двигательных качеств и повышения уровня основных функциональных возможностей организма .

Методические особенности построения занятий оздоровительным фитнессом заключаются в последовательном сочетании работы силового характера с разнообразными упражнениями аэробной направленности, а также стретчингом. Обязательное условие тестирование уровня физической подготовленности и контроль массы тела занимающихся .

Для совместного увеличения мышечной массы и развития силовых качеств применяются 6-8 повторений в подходах с отягощениями 80-90% максимально доступного. Темп средний, время движения снаряда вверх занимает 4 с, вниз - 2 с. Эффективна работа по «принципу пирамиды»- 1 подход с 12 повторениями (разминочный), затем 2x8, 2x6 с прогрессирующим отягощением, 1x10 с первоначальным весом на снаряде. При развитии силовой выносливости время выполнения основных фаз движения увеличивается в 2 раза, количество повторений от 12 до 18, темп средний. Отягощение подбирается таким образом, чтобы два заключительных повторения осуществлялись со значительным усилием .

Начальный этап занятий происходит по 3-х дневной программе с учетом длительности восстановительного периода (не менее 48 ч).

Оптимальная очередность воздействия на тренировочные группы мышц следующая:

мышцы живота (в сочетании с упражнениями общей разминки);

мышцы бедра, голени;

грудные мышцы, мышцы спины;

дельтовидные мышцы, бицепс и трицепс .

Для увеличения эффективности силового компонента в фитнессе используется раздельная система тренировок “Сплит”, способствующая преимущественному воздействию на избранные группы мышц в рамках одного занятия .

Один из вариантов 3-дневного тренировочного режима по системе «Сплит» на начальном этапе выглядит следующим образом:

понедельник: мышцы живота, бедер, ягодиц, спины;

среда: мышцы живота, груди, бицепс, трицепс, мышцы голени;

пятница: мышцы живота, бедер и ягодиц, спины, дельтовидные .

Основные параметры тренировочной работы силового характера определяются с учетом пола, возраста, уровня физического состояния занимающихся и сохраняют свои значения на протяжении 2-3 мес. В соответствии с рекомендациями специалистов возрастной физиологии, к тренировкам на тренажерах не допускаются дети и подростки до 16 лет. Аэробную часть занятий оздоровительным фитнессом составляют доступные общеразвивающие гимнастические упражнения, элементы хореографии, классического, народного, современного танца, ходьба и бег. Логично подобранные упражнения, осваиваемые с музыкальным сопровождением без пауз пассивного отдыха, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствуют улучшению осанки, координации и пластичности, формированию и развитию важнейших двигательных качеств и навыков .

Диапазон оптимальных нагрузок аэробного характера, оказывающих эффективное воздействие в оздоровительном фитнессе, колеблется в пределах 65-85% максимально доступных возрастных показателей ЧСС .

Шейпинг - разработанная специалистами советской школы аэробики и бодибилдинга система физкультурно-оздоровительных занятий для женщин и девушек, направленная на достижение гармонично развитых форм тела в сочетании с высоким уровнем двигательной подготовленности .

Изначально шейпинг служил своеобразной отечественной альтернативой «зарубежному»

фитнессу, однако и в современных условиях сохранил широкий круг своих приверженцев .

В основе шейпинг-тренировок лежит принцип рационального использования потенциала ритмопластических и силовых направлений гимнастики, синтез упражнений которых способствует положительной динамике целого комплекса важнейших морфофункциональных показателей организма .

Программа шейпинга состоит из двух этапов .

Задачи первого этапа:

укрепить здоровье, уменьшить риск развития заболеваний (сердечнососудистой системы, обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и др.);

нормализировать массу тела;

повысить уровень физической подготовленности .

Задача второго этапа: коррекция фигуры с помощью различных видов двигательной активности и рационального питания .

Основные средства шейпинга - общефизические упражнения, которые в зависимости от методической целесообразности выполняются без предметов, с предметами, на специальных снарядах. Важнейшее условие определения оптимальных параметров объема, интенсивности, а также преимущественной направленности физических упражнений - анализ массоростовых показателей и уровня двигательной подготовленности занимающихся .

Для лиц с низкими морфофункциональными характеристиками предусмотрены минимальный темп и небольшие отягощения в процессе длительной работы циклического характера, направленной на развитие общей (аэробной) и силовой выносливости .

Обладающие средним уровнем двигательной подготовленности лица используют значительные по объему нагрузки с целью коррекции фигуры и укрепления «слабых»

мышечных групп .

Для лиц с высоким уровнем физической подготовленности нагрузочная стоимость выполненной на занятиях работы увеличивается за счет преобладания упражнений скоростного и скоростно-силового характера. Темп их выполнения средний и быстрый. При подборе движений важно соблюдать рациональную последовательность включения в действие основных мышечных групп ног, спины, груди, плечевого пояса .

Общая продолжительность стандартного занятия шейпингом 50-60 мин. Тренировка включает в себя специализированную разминку (20% тренировочного времени), основную часть (70%), упражнения которой направлены на коррекцию фигуры и развитие двигательных качеств, а также заключительный сегмент, в пределах которого используются средства стретчинга и релаксации .

При составлении программы занятия следует учитывать оптимальную продолжительность тренировочного воздействия на конкретную мышечную группу:

для мышц груди, спины, рук – 40-90 с, 7-15 повторений каждого движения в подходе;

мышц бедер, ягодиц – 90-150 с, 15-25 повторений;

мышц живота – 150-180 с, 15-20 повторений .

Оценка физического развития в процессе занятий шейпингом производится на основании расчета целого ряда критериев: массоростового и ростомассового показателей, индекса Эрисмана, показателей пропорциональности и мощности телосложения, процентного отношения мышечной силы к массе тела и т.д .

Основанная на материале аэробики, калланетики, стретчинга, бодибилдинга, система упражнений аэрофитнесс предполагает компьютерное тестирование определенных параметров физического развития (длина, масса тела, обхватные размеры запястья, шеи, груди, талии, бедер и т.д.), а также двигательные тесты, в результате чего составляются индивидуальные программы тренировки, включая рекомендации по режиму питания. С использованием компьютерных технологий проводятся и соревнования по форминг-классу, фитнесс-классу, аэробик-классу. Суммарная оценка всех трех выступлений называется универсал-классом .

Следует отметить, что сложность тренировочных программ и соревновательная направленность аэрофитнесса в известной мере ограничивает контингент занимающихся (преимущественно молодые женщины, имеющие спортивную подготовку) .

Английские ученые доказали, что после интенсивных занятий спортом у людей резко возрастают творческие способности и оригинальность мышления. Одна из гипотез гласит, что это, вероятно, связано с действием эндорфинов – особых химических веществ, вырабатываемых мозгом после физических нагрузок. У значительной части мужского населения сложилось мнение, что если не заниматься физическими упражнениями хотя бы по часу в день, то лучше и вообще не заниматься. Однако нужных результатов вполне можно добиться и при непродолжительных занятиях. Как показали исследования, простая получасовая прогулка три или более раз в неделю значительно снижает риск заболевания сердца, снижает артериальное давление, уменьшает стресс и повышает возможности иммунной системы. Утром, не вставая с постели, проверьте свой пульс и определите, в какой физической форме вы находитесь. Теперь заметьте, как скоро ваш пульс приходит в норму. Для этого в течение 3 мин поднимайтесь на одну ступеньку лестницы и спускайтесь с нее. Через 30 секунд после того, как вы остановились, измерьте свой пульс. Если вы находитесь в плохой форме - начинать заниматься спортом вам нужно немедленно, но очень осторожно. Если вам от 30 до 40 - визит к врачу желателен, если больше 40 - обязателен [8,с.122]. Те, кто находятся в хорошей физической форме, должны начинать занятия с легких упражнений, постепенно увеличивая нагрузку. Если же вы в отличной форме, то, скорее всего, вы уже занимаетесь каким-либо видом спорта и знаете, что главное - не лениться и не перегружаться. Если результаты измерения пульса в состоянии покоя свидетельствуют, что вы в хорошей форме, а результаты нагрузочного теста говорят, что вы в плохой форме (что случается, хотя и довольно редко) - необходимо отталкиваться от худшего .

Чрезмерные нагрузки на сердце недопустимы. Поэтому начинать занятия спортом нужно с тренировки главной мышцы нашего организма - миокарда, или сердечной мышцы. Любое упражнение, при котором учащаются пульс и дыхание, тренирует сердечную мышцу. Ходьба, танцы, бег, плавание, велосипедный спорт и многие другие виды физической активности заставляют наше сердце биться чаще, кровь - приливать к работающим мышцам. Улучшается работа легких и всей системы кровообращения. В основу любой кардиотренировки положен принцип пирамиды. Он заключается в том, что во время занятия вы плавно и постепенно увеличиваете нагрузку и доводите ее до пиковой, но не до максимальной. Максимальная нагрузка (100%) представляет собой максимальную частоту сердечных сокращений, чтобы ее вычислить, нужно из 220 вычесть свой возраст. Величина пиковой нагрузки индивидуальна и зависит от вашей физической формы и состояния здоровья. Принято считать, что на начальном этапе пиковая нагрузка должна быть легкой и составлять 60-70% от максимальной (макс.), а если вы в плохой физической форме – 60-65%. На более продвинутом уровне пиковая нагрузка должна быть умеренной – 70-80% от максимальной. Если же вы в плохой форме или не очень хорошо себя чувствуете, на этом этапе старайтесь, чтобы величина нагрузки не превышала 75% от максимальной. Сильные нагрузки (80-90% от максимальной) могут позволить себе только хорошо тренированные люди с абсолютно здоровым сердцем. Таким образом, пиковая нагрузка не должна выходить за границы тренировочной зоны (60-90% от максимальной нагрузки) [3,374; 10, 605]. Овладеть методикой правильного дыхания совсем несложно. Для этого достаточно на первых порах контролировать движения своего живота и груди во время вдоха и выдоха. Начните день с нескольких дыхательных упражнений или закончите ими свой день, и вы заметите, как увеличились ваши жизненные силы, улучшился сон, уменьшился вес. Со временем вы приучите себя дышать правильно. Не останавливайтесь на достигнутом .

Существуют упражнения, которые настолько прибавят вам энергии и выносливости, что вы сможете заниматься не только дыхательной, но и силовой гимнастикой, а также беговыми видами спорта. В этом случае у вас хватит сил на любой вид спорта, которым вы захотите заняться. Движение - это жизнь, а дыхание - это ключ зажигания, толчок к свободному движению. Самый простой и доступный вид спорта, поддерживающий мышцы и суставы в рабочем состоянии, сохраняющий сердечно-сосудистую систему и легкие здоровыми, избавляющий от лишних калорий и укрепляющий нервную систему - это ходьба. Неважно, были ли вы физически активны прежде - через месяц прогулок ваше состояние улучшится, ноги окрепнут, выносливость возрастет, а пульс в состоянии покоя станет реже .

Если со временем совсем беда, можно просто увеличить скорость до 120 шагов в минуту и за четверть часа получится неплохая кардиотренировка. А чтобы облегчить подсчет шагов, купите шагомер и займите освободившуюся голову полноценным мыслительным процессом .

Кстати, ходьба (по улице или на тренажере) ускоряет и ритмически организует работу клеток серого вещества мозга. На первых этапах ваш пульс через 15 мин ходьбы должен достигать 60% от максимального количества ударов. Через 1,5-2 месяца вы можете довести частоту пульса до 80% от максимума [12,с.35]. Достигнув прогресса, постепенно увеличивайте темп ходьбы и тем самым частоту пульса. Можно также ходить с отягощениями. Врачи из университета штата Аризона не поленились подсчитать, что достаточная физическая нагрузка для ленивого горожанина - 10 тыс. шагов в день, это соответствует примерно 5 км или одному часу ходьбы в среднем темпе [14,с.309-477]. Для тренировки сердечной мышцы очень полезен бег. Можно бегать на свежем воздухе или в тренажерном зале. И тот и другой вид бега имеет свои преимущества. Бег на свежем воздухе дает возможность дышать полной грудью, тренироваться можно в любое удобное для вас время, причем совершенно бесплатно .

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов И. Физиология спорта. Монография / И.Азимов, Ш.Сабитов. – Тошкент, 1993. – 223 с .

2. Железняк Ю.Д. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование / Ю.Д. Железняк. –М.:

«Academia», 2002. – 374 c .

3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. -М.:

«Academia», 2002. – 520 c .

4. Жизнь и здоровье мужчины / Полная энциклопедия. -М: «Олма-пресс образование», 2005. -Т.1. -С.233-310 .

5. Жуков М.Н. Подвижные игры. –М.: «Academia», 2002. – 368 c .

6. Меньшикова В.В., Волкова Н.И. Биохимия. –М.: «Физкультура и спорт», 1986. -382 c .

7. Нуритдинов Э.Н., Аминжанов Ш.А. Тесты для контроля знаний студентов по курсу физиологии человека. – Самарканд, СамГУ, 2006. –118 с .

8. Нуритдинов Э.Н., Иргашев Т.О. Лекции по курсу физиологии человека. – Душанбе, 2010. – 122 с .

9. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. –М.: «Владос пресс», 2002. – 605 с .

10. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология. – М.: «Academia», 2002. – 232 c .

11. Спортивные потребности. Спортивные интересы // Проблемы унификации основных понятий в физической культуре и спорте. - Минск, 2007. – С.35 .

12. Тхоревский В.И. Физиология человека. – М.: «Физкультура, образование и наука», 2001. – 420 с .

13. Nuritdinov E.N. Odam fiziologiyasi. - Toshkent: «Aloqachi» 2005. 505 р .

ХУСУСИЯТЊОИ МЕТОДИИ ТАШКИЛИ МАШЃУЛИЯТ БАРОИ РУШДУ ИНКИШОФИ

ФАЪОЛНОКИИ ЉИСМОНЇ ВА ЊОЛАТИ ЉИСМОНЇ Дар маќолаи мазкур масъалањои фаъолнокии љисмонї, машќњои љисмонї ва машѓулиятњои варзишї мавриди омўзиш ќарор дода шуда, наќши онњо дар њаёти инсон нишон дода шудааст. Њамчунин, дар маќолаи мазкур як ќатор намудњои варзиш баррасї гардидаанд, ки ба онњо на танњо варзишгарон, балки њар як шахси алоњида метавонад мустаќилона машѓул шавад. Муаллиф дар маќолаи худ системаи машѓулиятњои љисмонї-солимгардониро на танњо барои шахсони солим, ки дараљаи баланди фаъолнокии љисмонї доранд, пешнињод менамояд, балки барои шахсоне, ки фаъолнокии љисмониашон дар сатњи хеле паст ќарор дорад, низ тавсия кардааст. Низоми машќњое, ки дар маќолаи мазкур аз љониби муаллиф пешнињод гардидааст, дар шароити муосир санљиши компютерии нишондодњои муайяни рушди љисмонии шахсро низ талаб менамояд. Масалан, санљидани ќад, вазни бадан, гардан, ќафаси сина, китф ва ѓ. Инчунин, гузаронидани санљиши фаъолнокии љисмонї низ тавсия мегардад, ки дар заминаи он барномаи инфиродии машќи љисмонї ва низоми хўрокхўрї тартиб дода мешавад .

Калидвожањо: фаъолнокии љисмонї, фитнесс, шейпинг, аэробика, низоми љисмонию солимгардонї, омодагии љисмонї, рушди љисмонї, машќу тамрин, машќњои љисмонї .

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

В данной статье автор отмечает роль физической активности, физических упражнений, спортивных занятий в жизни человека. В статье рассматриваются некоторые виды спорта, которыми могут заниматься не только спортсмены, а также другие лица. В частности, фитнесс, шейпинг, аэробика, калланетика, стретчинг, бодибилдинг .

Автором предлагается система физкультурно-оздоровительных занятий не только для здоровых мужчин, женщин, направленная на достижение гармонично развитых форм тела в сочетании с высоким уровнем двигательной подготовленности, а также для лиц с низкими морфофункциональными характеристиками. Система упражнений, предложенная автором статьи, предполагает компьютерное тестирование определенных параметров физического развития (длину, массу тела, обхватные размеры запястья, шеи, груди, талии, бедер и т.д.), а также двигательные тесты, в результате чего составляются индивидуальные программы тренировки, включая рекомендации по режиму питания .

Ключевые слова: физическая активность, фитнесс, шейпинг, аэробика, двигательная активность физкультурно-оздоровительная система, физическая подготовленность, физическое развитие, тренировки, физические упражнения .

METHODICAL FEATURES OF CLASS PLANNING FOR DEVELOPMENT OF PHYSICAL ACTIVITY AND

PHYSICAL SHAPE

In this article the author notes down the role of physical activity, physical exercises, sports classes in human life. In the article some sports in which not only athletes can be engaged but other persons too are considered. In particular, fitness, shaping, aerobics, kallanetika, stretching, bodybuilding. The author offers the system of sports and improving occupations not only for healthy men, women, directed to achievement of harmoniously developed shapes of a body in combination with the high level of motive readiness and also for persons with low morphofunctional characteristics. The system of exercises offered by the author of article assumes computer testing of certain parameters of physical development (length, a body mass, the size of a wrist, neck, breast, waist, hips, etc.) and also motive tests therefore individual programs of a training, including recommendations about a diet are formed .

Key words: physical activity, fitness, shaping, aerobics, physical activity sports and improving system, physical fitness, physical development, trainings, physical exercises .

Сведения об авторе: Давлатов Дилшод Разокович – Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Бохтар 35/1 .

Телефон: 918-66-73-29. E-mail: d.r.davlatov@mail.ru Information about the author: Davlatov Dilshod Razokovich - Branch of MVLomonosov Moscow State University .

Lomonosov in the city of Dushanbe, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines. Address: 734003, Republic Tajikistan, Dushanbe, street Bohtar 35/1. Phone: 918-66-73-29. Email: d.r.davlatov@mail.ru УДК: 373.167.1:94(575.3)

ШАРОИТОИ ПЕДАГОГЇ ВА ХУСУСИЯТОИ МАРИЛАИ ДУЮМИ

ТАШАККУЛЁБИИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ХОНАНДАГОН ДАР АРАЁНИ

ТАЪЛИМИ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛИ ТОИК

Гулрўи Сўњроб Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї Таълиму тарбия аз ќадимулаём дар тамоми давр дар љомеа наќши муњим ва созгор дошт ва дорад. Масалан, дар ќадим яке аз бузургтарин неъматњо барои мардуми Шарќ фарзанд ба шумор мерафт. Гузаштагони мо бештар талабгори писар буданд, зеро, ба аќидаи онњо, писар пуштибони падар, њимоятгари хонавода ва Ватан ба шумор мерафт .

Ваќте ки фарзанд ба дунё меомад, ўро равѓани дарахти парахома ё хаома мехўрониданд .

Ин корро барои он мекарданд, ки тифл дар оянда њушёр, бофазилат ва оќил гардад .

Падарон вазифадор буданд, ки фарзандони худро ба мактаб фиристанд ва ба ў илму њунар омўзонанд. А. Бижан дар китоби худ «Чашмандози тарбия дар Эрон пеш аз ислом»

мегўяд: Дар китоби «Авесто» омадааст: «Агар туро фарзанд хурдсол аст, ўро ба дабистон бифирист, зеро ки фурўѓи дониш чашми равшан ва биност». Фарзандон низ, дар навбати худ, вазифадор буданд, ки њурмати падару модарро ба љо оваранд [2,с.54] .

Халќ дониш ва хирадро хеле ситоиш мекард. Илму хирад худои ба худ хос (бо номи Чисто) дошт. Онњо аз худо илтиљо мекарданд, ки барои онњо фарзандони донишвар ва хирадманд ато фармояд. Ањурамаздо сарчашмаи фазлу дониш, Ањриман сарчашмаи љањлу нодонї буд. Њамин тавр, тарафдорони Ањурамаздо тарафдорони илму дониш буданд. Аз ин рў тарафдорони Ањурамаздо вазифадор буданд, ки ба њар касе, ки дар љустуљўи дониш аст, ёрї расонанд. Дониш, мувофиќи нишондоди «Авесто», ду навъ буд - яке ирсї дигаре иќтибосї. Маќсади асосии тарбия ин буд, ки бачагонро њамчун узви њаќиќї ва муфиди љамъият тарбия намуда, ба воя расонанд. Дар ин бора дар «Ясно» (яке аз ќисмњои «Авесто») омадааст: «Эй Ањурамаздо, ба ман фарзанд ато фармо, ки аз уњдаи анљоми вазифа нисбат ба хонаи ман, шањри ман ва мамлакати ман барояд ва подшоњи додгари маро ёд кунад» [6,с.56]. Ё ки дар «Авесто» чунин маќсад сабт шудааст: «Эй Ањурамаздо ба ман фарзанд ато фармо, ки бохирад ва доно буда, дар њайати љомеа дохил шуда ба вазифаи худ масъулона рафтор намояд, фарзанди рашид ва муњтараме, ки њољати дигаронро барорад, фарзанде, ки битавонад дар пешрафт ва саодати хонавода, шањр, кишвари худ бикўшад» [6,с.87]. Дар љойи дигари «Авесто» ба зардуштиён мурољиат шудааст, ки нисбати омўзиши илм, анљоми вазифа њисси масъулият нишон дода, аз кори бељо ва нобањангом худдорї намоянд, ба некукорї, дастгирии бечорагон ва бенавоён саъй намоянд. Њамин тавр, маќсади умдаи тарбия аз он иборат буд, ки њар як зардуштї дар рўњи покдоманї, накукорї, ростќавлї, ростгўї, далерию љасурї, ватандўстї ва ѓайра тарбия карда шавад .

То давраи Сосониён тањсил барои њама дастрас набуд ва тарбия дар хонаи устодон ва хонањои махсуси тарбиявї сурат мегирифт. Фаќат дар давраи Сосониён донишгоњњои махсус барои таълим ва тарбияи насли наврас ташкил карда шуданд. Омўзишгоњњои дарборї барои аъёну ашроф буд ва дар онњо барои давлат мутахассисон ва хизматчиён тайёр мекарданд.

Омўзиш дар ќаср ташкил карда шуда, ба чањор ќисм таќсим мешуд:

омўзишгоњ барои кўдакон, љавонон, мардон ва солхўрдагон .

Бачагон то синни њафтсолагї бо роњбарии падару модар дар хона тарбия меёфтанд .

Аз синни њафтсолагї то понздањсолагї дар мактаб тањсил мекарданд. Баъди понздањсолагї тањсили ў ба охир мерасид ва ў аъзои њаќиќии љамъият мешуд .

Омўзгорон аз табаќањои рўњониён ва ашрофон интихоб карда мешуданд. Омўзгор бояд шахси донишманд, покахлоќ, зањматкаш ва донишљў бошад, чунонки дар «Ясно» дар бораи омўзгор омадааст: «Бишнавї он некмарде, ки роњи ростї дурустиро ба мо нишон дод ва њар ду љањон подоши нек ёбад». Омўзгор ба шахсияти њар донишомўз эњтироми зиёд дошт. Омўзгорон ба бачагон таълими динї ва дунявї медоданд .

Барномаи таълиму тарбияи насли наврас аз ин ќисмњо иборат буд: тарбияи ахлоќї, динї, љисмонї, хондан, навиштан ва њисоб кардан .

Ба тарбияи занону духтарон њам ањамият медоданд, ба онњо санъати хонадориро меомўзониданд ва онњоро барои анљоми вазифаи модарї омода месохтанд. Занону духтарони аъёну ашроф санъати аспсаворї, чавгонбозї, адабиёт ва мусиќиро меомўхтанд .

Хулоса, таълиму тарбия дар ин сарзамин дар тўли асрњо аз унсурњои одии ин санъат сар шуда, бо мурури замон аз зинаи пасттарин то зинаи барои он давра зарурї тараќќї ва ташаккул ёфта буд .

араёни ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон дар синфои боло давоми раванди ташаккулёбии синфои 5-6 буда, дар айни замон дорои чунин хусусиято мебошад:

-ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони синфои боло мунтазам ва муташаккилона мегузарад, зеро ба он рушди ин давраи синнусол кумак мерасонад;

-ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон дар раванди таълими фанни таърихи хали тоик корои беруназдарсии ба он алоаманд ва худомзии худи оно пеш меравад;

-ба вууд омадани дигаргуниои сиёсию итисод дар аморати Бухоро, дар исми муайяни зиёиён пайдо шудану боло гирифтани иссиёти нангу номуси милл ва ба аёти нав адам гузоштани оно таъсир мерасонад;

-дар аморати Бухоро ва дигар сарзамини тоикнишин ба амал омадани аракати маорифпарвар ва адидизм, пайдо шудани буржуазияи милл ва синфи коргари маалл таъсири мусбат мерасонад;

-иатои мусбати Осиёи Миёнаро забт кардани Россия низ ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон таъсир мерасонад;

-таъсири инилоби февралии Россия ба сарзамини Осиёи Миёна ба бедоршавии шуури сиёсии мардуми ин сарзамин низ ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон низ таъсир мерасонад;

-сарнагун гардидани аморати Бухоро ва аз нав соиби давлати милл гардидани тоикон омили аз ама муњимми таъсиррасон ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон мебошад .

Ёдовар мешавем, ки на ама гуна донишо, балки амон системаи донишои илмтаърих асоси ташаккулёбии худшиносии милл шуда метавонанд, ки ба ташаккулёбии шууру аонбинї, сифатои баланди ахло, майлу авас ба талабото оид ба аамияти донистани таърихи миллати худ, ташаккулёбии лазаои асосии худшиносии миллии хонандагон кумак расонида тавонанд .

Оид ба ташаккули худшиносї як ќатор олимони ватанию хориљї тадќиќотњо анљом додаанд: Абдулатипов С.М., Арутюян С.М., Громова М.Н., Дашкемиров А.Ф., Ладигина О.В., Љунусов И.С., Олейник Л.Д., Турсунов Ф.А., Абдулхонов-Славская Б.Г., Ананев Б.Г., Бодалев А.А., Вигодский А.В., Божович А.И., Кон И.С., Мерлин В.С., Рубинштейн Л.И., Саприкин А.Г., Борисова С.В., Митина Л.М., Баклаков К.В. Масъалаи ташаккули худшиносии милл дар таърихи афкори амъиятиро (Евдакимов П.Т., Дробижева Л.М., Иванова А.А., Прокошенкова Л.П. ва дигарон тањќиќ намудаанд. Вале дар тањќиќоти донишмандон Абдулатипов С.М., Арутюян С.М., Громова М.Н., Дашкемиров А.Ф., Ладигина О.В., Љунусов И.С., Олейник Л.Д., Турсунов Ф.А. иатои худшинос амчун масъалаи идеолог ва амал дар замони соибистилол, моият ва мазмуни худтарбиякунии этник, ташаккули худшиносии этникии хонандагон дар мактабои миллии регионал амчун масъалаи комплексии итимо- педагог андешањои фаровоне зикр гардидаанд [6,с.56] .

Тадиотчиён-педагого Атоев К.К., Бегишева А.И., Степанова В.С., Тарасанко О.Н. ва дигарон ба масъалаи хусусиятои худшиносии этник, муити педагог, омили педагог, ташаккули худшиносии кдакони синни калони мактаб, шароити педагогии тарбияи образи миллии «Ман»-и кдакони синну соли томактаб, ташаккули худшиносии миллии наврасон дар раванди азхудкунии маданияти этнопедагог ва айра .

Дар умурии Тоикистон ба масъалаи ташаккули худшиносии миллии насли наврас рисолаои тадиотии Иномова М.О., Дадабоева З., Мамеджанова З., Нуров А., Турсунова М.Г., Шарипов И. бахшида шудаанд [2,с.76] .

Дар рияи арзишои миллию умумибашар, аз умла ватандстию ифтихори милл, шаъну шарафи милл, мардонагию шуоатманд, озодию истилолияти милл, дстию рафоат, дар рўњияи риояи анъанао ва расму оинои милл ва айра, ки дар асарои олимони соаи педагогика М. Ориф, Б. Раимов, Х. Афзалов, А. Палавонов, .

Б. одиров, М. Лутфуллоев, Ф. Шариф, И.Х. Каримова, Т. Шукурзод, А. Сулаймон, Ф .

Гулмадов, Д. Расулов, Г. Иброимов ва дигарон инъикос гардидаанд, дар умум ба ташаккули худшиносии миллии хонандагон таъсиргузоранд [5,с.76] .

Дар раванди таълими фанни таърихи хали тоик ва корои беруназдарсии ба он алоаманд, истифода бурдани маводои лозим аз асарои олимони таърихшинос Б .

афуров, З.Ш. Раабов, Р. Масов (Раим Масов), Талбак оимуродов, аз асарои бадетаърихии устод Садриддин Айн, налу ривоятњои хали тоик ба маќсад мувофиќ мебошад .

Аз ин нутаи назар, нисбат ба маводои таълимии фанни таърихи хали тоик дар ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон муносибати интихобї карда шуд .

Дар мувофиа ба модели тадиот раванди даври дуюми ташаккулдиии худшиносии миллии хонандагони синфои 9-и озмоиш аз омзонидани боби 2-юми китоби дарсии таърихи хали тоик «анги Россия бо хонигарии уанд ва аморати Бухоро» ооз гардид. Дар бораи алабаи шунои рус бо сардории генерал Романовский ва аз майдони анг гурехтани амир Музаффар, дар анги иззах аз лашкари бухориён 2,5 азор урбоншудагону маршудагон; дар сарзамини Осиёи Марказ бо сардории Кауфман таъсис ёфтани генерал-губернатории Туркистон, ки сиёсати мустамликадориро дар ин сарзамин пурзўр намуд ва барои миллати тоик зарар оварду дар зери фишори он исме аз тоикон бо сабабои гуногун миллаташонро ўзбек навиштанд; амалиётои забткоронаи Кауфман дар Осиёи Миёна бо масади пурра таслими Россия гардидани аморати Бухоро; 1-уми майи соли 1868 дар муорибаи сахттарини байни шунои рус ва сарбозони амир дар бандари Чўпонато (наздикии Самаранд боз ам шикаст хрдани бухориён; 1-июни худи амсолон дар наздикии Зирабуло, муорибаи охирини байни Русия ва аморати Бухоро ва бо малубияти бухориён аном ёфтани он; талаф додани 1,5 азор нафар бухориён; шартномаи 28-уми сентябри соли 1873 байни Россия ва Аморати Бухоро дар Шари Сабз бо номи «Шартномаи дст», ки аз 18 банд иборат буду удадории амири Бухоро дар фаъолияти худ 17- банди онро сармаши кори худ кардан;

дар назди итидори арбии Россия нотавон буданашонро дарк намуда, худро ихтиёран тобеи истилогарони рус кардан, амирони Бухоро сиёсати ба укумати подшо сиёсати содионаро пеш бурдану аморатро ба мустамликаи Россия табдил додан, донишое мебошанд, ки барои ташаккулёбии худшиносии милл аамияти зиёд доранд [7,с.78] .

Ба ин системаи донишо такя намуда, хонандагон сиёсати мустамликадории укумати подшоиро сиёсати оратгарона бао доданд. Амалои айриинсонии рониёни олимаом ва амирони Бухоро, ки дидаю дониста мардуми беяроро ба анги зидди Россия тела дода, сабабгори марги азоро одамон гардиданд. Рафтори амирони Бухоро ва мансабдорони мааллиро, ки сабабгори аморатро ба мустамликаи Россия табдил додан гардиданд, хиёнаткор дар аи менаткашони сарзамини авлодии мардуми тоик бао доданд. Чунин муокимаронию баодии илм нишонаи дар хонандагон бедор гардидани нангу номус ва шаъну шарафи милл буда, минбаъд дар ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон наши пешбаранда бозид. Дар охири боби тадќиќот ба хонандагон дарс-субат гузаронида шуд. Баъди басу муокимао хонандагон ба хулосаи дурусту асоснок омаданд, ки Осиёи Миёнаро забт кардани Россия ам оќибатои мусбат ва ам манф дошт.

Оно оќибатои мусбатро чунин шумориданд:

1.Осиёи Миёна ба муносибатои сармоядор кашида шуд. Дар ин сарзамин заводо, роои оан, муносибатои бонк ва ѓайра пайдо шуданд, ба бедоршавии шуури халќи маалл таъсир расонид, буржуазияи милл ва синфи коргар ташаккул ёфт .

2.Хонандагон хулоса бароварданд, ки сабабгори ќашшоќию гуруснагии оммаи мардум, беуќуќию ноумедии оно, сабабои бадбахтию фалокато на ѓазаби Худо, чи тавре ки рониён асоснок кардан мешуданд, балки берам, фоидаталаб ва љаолатпарастии амирон, бойою амалдорон, рониёни баландмаќом буданд. Хулоса, оно к будани душмани халќро хуб фамиданд ва баои дуруст доданд .

3.Дар Аморати Бухоро ва дигар кишварои Осиёи Марказ ба боќимондаи муносибатои ѓуломдор, хариду фурши одамон, ѓулом хотима дода шуд. Дар асри XX дар аморати Бухоро мављуд будани ѓуломдорию ѓуломфурш нафрати хонандагонро ба вуљуд овард .

4.Хонандагон дуруст бао доданд, ки барои шиносо бо фаранги амдигарии халќои Россияву Осиёи Миёна шароитои зарур муайё гардид .

5.Аз тарафи олимони рус А.Ф. Федченко, Д.К. Мишенко, Л.Н. Соболев ва дигарон дар таќиќи захираои болооби Зарафшони ќадами аввал гузоштан дар хонандагон исси шодмониро аз бойигариои табиии кишвари худ бедор намуд .

Донистани бемасъулиятии амир Музаффар ва рониёни олимаом, ки дар назди итидори увваои арбии Россия оизу нотавон будани лашкари аморатро дониста, мардуми бесилоу аслиаи арбиро фиребу найранг дода, ба азовати зидди «кофирони»

Россия даъват намуда, сабабгори марги оно мешуданд, дар хонандагон нисбат ба оно нафрат доштандро амчун лазаи худшиносии милл инкишоф медиад .

Тадиот собит намуд, ки донишое, ки дар дарсо тати робарии муаллимон ангоми омзиши мавзъои боби 5 - «Вазъи Осиёи Марказ баъди истилои Россия» дар бораи пурзр гардидани сиёсати мустамликадории Россия, бовар надоштани укумати подшо ба мардуми маалл ва ба ин сарзамин овардани тоирону хали одии рус ва ба миён омадани масъалаои милл ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон кумак мерасонанд .

Ваъзияти бамиёномадаро ба исоб гирифта, ба муаллимони синфои озмоиш тавсия дода шуд, ки ангоми баён намудани маводои таълим кшиш намоянд, ки дар хонандагон нисбат ба хали одии рус муносибати дстона ташаккул ёбад, ки ин барои ташаккулёбии худшиносии миллиашон хело аамиятнок аст. Чунин амал имконият дод, ки бар хилофи укуматдорони подшо муоирони рус ба мардуми маалл бештар наздик шаванд, талхию ширинии замони подшоию амириро яко чашанд. Оно барои бой гардонидани тарибаи деон ва истифодаи техникаи нав ба амдигар ёр мерасониданд, ангоми ба вууд омадани аракатои зиддимустамликав такягои укумати подшо намешуданд. Аамияти ин донишои азхудгардида аз он иборат аст, ки оно ба ташаккулёбии яке аз лазаои муимми худшиносии миллии хонандагон - дст бо дигар хало ва миллато, махсусан бо миллати рус асоси аввалинро гузошт .

Муаллимон хонандагонро водор намуданд, ки шумо минбаъд шоиди он мегардед, ки дстии хали рус бо дигар миллато, аз љумла бо мардуми тоик то кадом андоза фоида овардааст .

Чунин сухан хонандагонро интизори гирифтани маълумотои нав дар бораи натиаои дстии байни халои тоику рус мегардонад .

Тариба нишон дод, ки донишо ангоми омзиши мавзъои боби 6 дар китоби дарс: «Сиёсати итисодии Россия дар Осиёи Марказ» дар бораи сохтан ва аввалин бор ба Самарќанд (1888), Хуљанд (1895), байни Бухорои наву куна (1900-1901) ташкил ёфтани љамъияти рои оани Бухоро (1913), ба сохтмони рои оан алб кардани мардуми маалл, махсусан мардуми хело ашшои аротегин, ба ойи пахта-заи камосил ор кардани навъи нави серосилу баландсифати пахтаи америко дар сарзамини Осиёи Миёна; пайдоиш ва тараиёти саноат дар Осиёи Марказ, дар давоми охири асри XIX ва аввали асри XX дар кишвари Туркистон сохтани 75 корхонаи пахтатозакун, ба 378 адад расидани заводо; соли 1916 дар Самаранд «ноияи озираи Пан», ягона дар Бухорои Шарќї заводи пахтатозакун сохтан; аз исоби ашёи хоми ин сарзамин сохтани заводои дигар, аз љумла хиштпазї, ордкашї, шаробкашї, собунпазї, коркарди чўб, коркарди пўст, фабрикаи тамоку, гўгирд, корхонаи шоибофї ва айра; ба шарои саноатї табдил ёфтани Самаранд, Хуљанд, Сирдарё, Когон; дар аморати Бухоро пайдо шудани сиёсати молиявї, бонкои тиљоратии шахсони ваколатдор «аккредитатсияо» ва айра азхудгардида, дар шуури хонандагон тайиротро ба вуљуд меоранд, зеро оно то ин дам дар бораи ин навигарио чизеро намедонистанд .

Аз ама муим, барои ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон ин дарк кардани таърихи пайдоиши истесолоти саноати миллї дар сарзамини тољикнишин ва таъсири он ба болоравии шуури сиёсии синфои истисморшаванда мебошад .

Донишои ангоми омзиши мавзўи: «Таркиби иљтимоии халои Осиёи Марказї»

азхудгардида, дар бораи дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX дар Осиёи Марказї истиомат доштани тољикон, ўзбеко, туркмено, азоо, иризо, минбаъд русо ва дигаро бо номи русзабоно ва дар байни табааои менаткашони хало барарор будани муносибати дўстию амкорї, фарангї ва айра, чи тавре ки таљриба нишон дод, ба ташаккулёбии яке аз лазаои асосии ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон, хусусияти инсондўстона доштани тољикон ёрї мерасонад .

Хонандагон, инчунин дар бораи мардуми ин кишвар аз рўйи табааои иљтимої ба деонон, чорводорон, сарватмандон, рўњониён, унармандон ва дигар касбу унаро људо шудан ва муносибато байни ин табаао маълумот мегиранд ва ин љиато низ ба ташаккулёбии худшиносии миллии оно ёрї мерасонад .

Дар сарзамини Осиёи Марказї ташаккул ёфтани синфи коргари мааллї, сохтмони заводу корхонаои саноатї, рои оан дигаргуниои куллї дар аёти итимоии ин сарзамин ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон таъсир мерасонад .

Тадиот собит намуд, ки донистани масъалаои дар сарзамини имрзаи Тоикистон пайдо шудани синфи коргар амчун синфи бошуур, пешадаму револютсионер ва иштироки оно дар истесолоти саноатї, дар охири асри XIX ва аввали XX якхела набудани табааои аолї, дар шароити аморати Бухоро аз байни тољикон баромадани шахсоне, ки дар аморат мансабои масъулро ба уда доштанд, масалан, дар Бухоро оилаи Арабо, Мансурово, осимхўљаево; дар шарои Бухоро Самаранд, Хуљанд, Ўротеппа аз љумлаи тољикон афзудани мидори тољирон, косибон, унармандон; пайдо шуданди буржуазияи миллї, ки назар ба феодало шуури пешадам доштанд, ба ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон таъсири мусбат расонидаанд .

Дар назар дошта шуд, ки омзиши мавзи боби 8-уми китоби дарсї «аракати итимої ва миллию озодихої дар Осиёи Марказї» дар ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон наши махсус мебозад, зеро муборизаи синфи менаткаш акнун бештар бар зидди истисморгарони мааллї равона гардида буд .

Бо масади муайян намудани раванди ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони синфои 9-уми озмоишї агоми омўхтани маводои таълимї ва корои беруназдарсї санљиши тестї гузаронида шуд ва натиљаи он дар љадвалї №1 акс ёфтааст .

–  –  –

Љавобои тестиро талил намуда, ба хулосае омадем, ки исоби миёнаи љавобои мукаммали додаи хонандагони синфои озмоишї оид ба компоненти когнитивї-78%, на он адар мукаммал-15%, нодуруст-7%-ро ташкил доданд. Синфи муаррарї бошад, љавобои мукаммал-38%, номукаммал-85%, нодуруст-27%-ро дар бар гирифт .

Оид ба компоненти эмотсионалї-баодиии худшиносии миллии синфои озмоишї:

љавобои мукаммал-78%, номукаммал-16%, нодуруст-9%. Синфои муаррарї: љавобои мукаммал-36%, номукаммал-25%, нодуруст-39%. Оид ба компоненти рафтори худшиносии миллии синфои озмоишї: љавобои мукаммал-74%, номукаммал-14%, нодуруст-12% .

Синфои муаррарї: љавобои мукаммал-36%, номукаммал-28%, нодуруст-36% .

Ин далело собит менамоянд, ки раванди ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагон дар љараёни таълим дар мувофиа бо гипотезаи тадиот зина ба зина бомуваффаият ноил гардида истодааст. Ин олат моро водор намуд, ки барои бомуваффаият пеш бурдани раванди ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони синфои 10-11 дар раванди таълими фанни таърихи хали тољик боз роою воситаои наву самаранокро љустуљў намоему эљодкора истифода барем .

АДАБИЁТ

1. Асмус В.Ф. История античой философии / В.Ф. Асмус. -М., 1965. -354 с .

2. Бижан А. Чашмандози тарбият дар Эрон пеш аз ислом / А. Бижан. –Тењрон, 1936. -535 с .

3. Њофизи Шерозї. Девон: тањияи матн аз Шарифмурод Исрофилниё. -Душанбе: Ирфон, 2015. – 480 с .

4. Васильев А.С. История религий Востока / А.С. Васильев. -М., 1988. -275 с .

5. Комилов Р., Нуралиев М. Фарњанги мухтасари љањонбинї / Нуралиев М., Комилов Р. –Душанбе: Пайк, 2002. -424 с .

6. Ќурбонов А.Ш. Аз дин то фалсафа/ А.Ш. Ќурбонов. –Душанбе: Маориф, 1994. -353 с .

7. Комилов Р. Фалсафаи њуќуќ. -Душанбе: Ирфон, 2005 .

8. Турсунов Акбар. Инсон, атом, кайњон (лавњањои публитсистї). –Душанбе: Ирфон, 1967 .

9. Трахтенберг О.В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. -М., 1957 .

10. История философии, т.1, -М., 1957; Сагадеев А.В. Абубадцер Ибн Туфейль, «В зашиту мира». – 1961. ШАРОИТОИ ПЕДАГОГЇ ВА ХУСУСИЯТОИ МАРИЛАИ ДУЮМИ ТАШАККУЛЁБИИ

ХУДШИНОСИИ МИЛЛИИ ХОНАНДАГОН ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛИ

ТОЉИК Маќола дарбаргирандаи масоили таълиму тарбия ва худшиносии миллии хонандагон буда, муаллиф кўшиш кардааст, то дар асоси манбаъњои муътамад ва далоилу бурњон онњоро баррасї намояд. Инчунин, муаллиф кўшиш ба харљ додааст, то роњњову усулњои замонавии таълиму тарбия ва худшиносии миллии хонандагонро муайян созад. Муаллиф њангомиомода намудани маќолаи худ аз тадќиќотњои зиёди муњаќќиќони дохилию хориљї, осори ахлоќї, китобњои педагогї, фалсафї, психологї ва сомонањои интернетї истифода бурда, мазмун, моњият ва усулњои тарбияи худшиносии миллии хонандагонро ошкор сохтааст.Ба аќидаи муаллиф, дар тадќиќ ва коркарди таълиму тарбия наќш ва хидмати олимони маъруфи ватанию хориљї басе арзанда мебошад. Аз љумла, муаллиф ќайд мекунад, ки: “Таълиму тарбия аз ќадимулаём дар тамоми давр дар љомеа наќши муњим ва созгор дошт ва дорад. Масалан, дар ќадим яке аз бузургтарин неъматњо барои мардуми Шарќ фарзанд ба шумор мерафт. Гузаштагони мо бештар талабгори писар буданд, зеро ба аќидаи онњо писар пуштибони падар, њимоятгари хонавода ва Ватан ба шумор мерафт. Ваќте ки фарзанд ба дунё меомад, ўро равѓани дарахти парахома ё хаома мехўрониданд. Ин корро барои он мекарданд, ки тифл дар оянда њушёр, бофазилат ва оќил гардад” Калидвожањо: таълиму тарбия, ахлоќ, худшиносии миллї, хонанда, ватандўстї, мењанпарастї, педагогика, таърихи халќи тољик .

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВТОРОГО ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

“ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА”

Автор в статье, охватывая вопросы обучения, воспитания и национального самосознания учащихся, предпринимает попытку на основе достоверных источников и неопровержимых фактов анализировать поднятые в ней вопросы с научной точки зрения. Обращение к темам обучения и воспитания в нынешних условиях является очень важным и своевременным. Автор в статье пытается определить современные подходы и методы обучения, воспитания национального самосознания учащихся. При написании статьи он широко использует исследования известных зарубежных и отечественных ученых, назидательное наследие, педагогическую, философскую, психологическую литературу и интернет - сайты, выявляет содержание, сущность и методы национального самосознания учащихся. По мнению автора, в исследовании и разработке обучения и воспитания очень ценны роль и заслуга уважаемых отечественных и зарубежных ученых В статье автор отмечает, что “обучение и воспитание во все времена занимали важную и созидательную роль. Например, в древности одним из великих благ для народов Востока считался ребёнок. Наши предки всегда мечтали о сыне, ибо, по их мнению, сын является опорой отца, защитником семьи и Родины. Когда рождался сын, его поили маслом дерева парахома или хаома. Это делали для того, чтобы в будущем ребенок был бдительным, образованным и умным” .

Ключевые слова: обучение и воспитание, поведение, национальное самосознание, учащийся, патриотизм, любовь в родине, педагогика, история таджикского народа .

PEDAGOGICAL CONDITIONS AND PECULIARITIES OF THE SECOND STAGE OF FORMATION OF

NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF DISCIPLINE TRAINING

HISTORY OF THE TAJIK PEOPLE

The author in the article, covering the issues of education, upbringing and national consciousness of students, makes an attempt, based on reliable sources and irrefutable facts, to analyze the issues raised in it from the scientific point of view .

The appeal to the topics of education and upbringing in the current conditions is very important and timely. The author in the article tries to define modern approaches and methods of teaching, education of national consciousness of students .

When writing the article widely uses the research of well-known foreign and domestic scientists, edifying heritage, educational, philosophical, psychological literature and Internet sites, reveals the content, essence and methods of national consciousness of students. In the author's opinion, the role and merit of the respected domestic and foreign scientists. Also, scientists Abdulatipov S, M., Arutyuyan SM, Gromova MN, Dashkimirov AF, Ladygin OV, Dzhunusov IS contributed to the study of the topic under study. Oleinik LD, Tursunov FA. In the article the author notes that: "Education and upbringing have always played an important and constructive role. For example, in ancient times, a child was considered one of the great blessings for the peoples of the East. Our ancestors always dreamed of a son, for, in their opinion, the son is the father's support, the protector of the family and the motherland. When a son was born, they gave him parahoma or haoma tree oil. This was done so that in the future the child was vigilant, educated and intelligent " Key words: education and upbringing, behavior, national self-awareness, student, patriotism, love in the homeland, pedagogy, history of the Tajik people .

Сведения об авторе: Гулруи Сухроб - Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоха Рудаки, докторант Ph.D. Адрес: 734065, Республика Таджикистан, г. Куляб, улица С.Сафаров 16. E-mail: Gulru@mail.ru .

Телефон: (+992) 988-48-80-28 Information about the author: Gulrui Sukhrob – Kulyab State University named after Abuabdulloch Rudaki, doctoral

student Ph.D. Address: 734065, Republic of Tajikistan, Kulyab, S. Safarov Street 16. E-mail: Gulru@mail.ru. Phone:

(+992) 988-48-80-28 УДК:41(575.3)

МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНО-РЕЧЕВЫХ И ЯЗЫКОВЫХ

СПОСОБНОСТЕЙ

Сабзаали Раджаб Кулябскийгосударственний университет им. А. Рудаки Мы полагаем, что принимать во внимание способности каждого студента очень важно во время занятий по иностранному языку. Это позволит преподавателю предъявлять соответствующие требования студентам, эффективно осуществлять особый подход к каждому студенту, предлагать специальные поручения, в процессе использования которых могут развиваться речевые и языковые способности .

По мнению М.Г. Каспаровой, способный и малоспособный учащийся может, в учебной деятельности добиться равных результатов при наличии одинаковой мотивации и других равных условий (уровня общего развития и т.д.), тем самым малоспособный затрачивает больше усилий и времени [6,с.84]. Однако необходимость постоянно и усердно трудиться может негативно повлиять на интерес к иноязычному предмету, требующему многое, что в итоге может повлиять и на результат деятельности. При анализе структуры способностей в педагогических исследованиях недостаточно затрагивался вопрос о взаимосвязи какой-либо активности и мотивации этой деятельности. Вместе с тем нам предстоит рассмотреть этот вопрос и предложить его определенное заключение применительно к процессу преподавания иностранных языков .

Можно сказать, что добавление мотивации в структуру деятельности является традиционным для представителей отечественной педагогики, а также психологии. Также очевидна глубокая взаимосвязь мотивации и способностей. Но появляется в этом плане другой вопрос. Можно ли считать присутствие способностей к определенной активности компонентом структуры так называемой мотивации этой деятельности. Нам представляется, что делать это не только возможно, но и необходимо. Обоснование этого: 1) их взаимно-обоюдная связь; 2) личность, "встречающаяся" с предметом иной деятельности и обнаружение, что указанный предмет не может быть только "по душе", кроме этого по "силам", по плечу, существует действительно мощная мотивация; 3) в схему мотивации способности входят через завершения деятельности .

Если говорить об иноязычных способностях, следует исходить из различения языка и речи. Язык - это социальное и независимое по существу от индивида явление. Речь - это деятельность общения, это язык в действии [3,с.36]. Язык и речь - это два компонента единого целого, но и то же время они различны. В соответствии с различением языка и речи выделяют языковые способности и иноязычно-речевые способности. Под языковыми способностями определяются такие индивидуальные качества, которые способствуют быстрому формированию умений и навыков при овладении языковой системой. Под иноязычно-речевыми способностями понимаются такие индивидуально-педагогические и психофизиологические особенности, которые обеспечивают качественным и быстрым овладением навыками разговорной речи [4,с.77] .

Анализируя проблемы, связанные с овладением языком, выделяют параметры, такие как усвоение (относящееся с языковыми средствами) и применение (относимое к коммуникативной деятельности посредством речи), [4,с.82]; речь идёт о надобности учитывать различия между языковой компетенцией и ее реализацией, между поведением и знанием, между "языковой способностью" (относимой к области лингвистики) и "языковой активностью" (относимой к области психологии) [4,с.38]. Фактически все это затрагивает противопоставления языка и речи. Это означает, что знать язык как систему (грамматику и лексику) человек может, но не способен общаться на языке, т.к. нет явлений переноса между различными языковыми способностями и умениями и умение читать не обеспечивает умения говорить и наоборот .

Некоторые авторы в своих работах термин "обучаемость" используют для обозначения способности к усвоению знаний. Под термином «обучаемость» определяется набор интеллектуальных свойств человека, от которых, при наличии и относительном равенстве других необходимых условий (исходного минимума знаний, положительного отношения к учебе и др.), зависит быстрота и легкость овладения приемами и знаниями усвоения их [4,с.83] .

Специальную обучаемость, по определению, З.И. Калмыковой, можно обозначать тем же термином с добавлением названия предмета. Под обучаемостью иностранному языку можно понимать совокупность индивидуально-педагогических свойств, определяющих легкость усвоения языкового материала, быстрое продвижение и совершенствование учащихся в процессе овладения иноязычной речевой деятельностью [7,с.105] .

Как считает И.А. Зимняя, более успешное обучение иноязычной речи заключается: 1) в скорости накопления языковых средств; 2) в неосознаваемости и непроизвольности подведения нового, незнакомого языкового явления под известное языковое правило; 3) в легкости и непроизвольности комбинаторных вариантов выражения мысли; 4) в улучшении качественной временной характеристики всех видов речевой деятельности в процессе обучения - говорения, слушания, чтения, письма [5,с.84] .

По мнению Каспарова М.Г., способности к предмету необходимо не только учитывать, их надо целенаправленно развивать [6,с.91]. Чтобы деятельность носила формирующий характер, ей нужно отвечать этим условиям: 1) деятельность должна носить творческий (по крайней мере, субъективно творческий) характер; 2) она должна быть организована в соответствии с принципами развивающего обучения, т.е., согласно Л.С. Выготскому, ориентироваться на "зону ближайшего развития"; 3) деятельность должна быть положительно глубоко мотивирована [2,с.68]. Вот при такой организации деятельности создаются условия для развития способностей .

Особенности психических действий, такие, как, мышление, восприятие, память и т.д .

считаются компонентами иноязычных способностей, которые и являются основой различных классификаций способностей. Успешность овладения иностранным (в нашем случае английским) языком зависит и от персональных характеристик, особенностей человеческой нервной деятельности, характера и т.д. В соответствии с этим есть некоторые люди, которые более хорошо овладевают речью, другие - языковой системой. По определению Б.В. Беляева, существуют интуитивно-чувственный и рационально-логический типы владения иностранным языком. Первым более доступно продуктивное, т.е. активное владение иностранным языком, а последним легче дается рецептивное или пассивное владение языком (слушание и чтение, восприятие и понимание чужой речи) [1,с.122] .

В определении других авторов, интерес во всех его видах и на всех этапах развития характеризуется в основном тремя обязательными моментами: положительная эмоция по отношению к самой деятельности, наличие познавательной стороны, наличие непосредственного мотива, идущего от самой деятельности. Мотивы необходимости и долга могут, с одной стороны, помочь возникновению и укреплению интереса, но сами по себе они не определяют его сущности [9,с.36]. Интерес развивается в особенности к тем знаниям, которым при правильном соотношении рационального и эмоционального в обучении, т.е. будет эффективен, воздействие на мышление, лишь в том случае, если оно коснётся и эмоциональной сферы .

Бесспорно, важна эмоциональная сторона в обучении. У человека в радостном настроении и в бодром состоянии интерес к работе повышается, темп ее выполнения ускоряется, улучшается ее продуктивность. Это подтверждается в работах ряда авторов [5,с.32]. Считается, что чаще фактор эмоциональности выявляется в речевом общении. По их мнению, если аспекты курса обучения такие, как организационные, коммуникативные и содержательные, учащиеся положительно рассматривают и развиваются, то у них и эмоциональная заинтересованность становится устойчивой к предмету, что в целом улучшает учебную деятельность [5,с.33] .

Таким образом, система существующих мотивов выражает большой интерес ко всему, и интересный учебный предмет - это предмет, который побуждается внутренними мотивами .

Внутренние мотивы, а именно: появления интерес к самому языку, его познавательной и коммуникативной ценности, занимают далеко не первое место у студентов вуза при овладении ими иностранным языком. Студент сможет более плодотворно и качественно овладеть иностранным языком, если только он сам осознаёт и чувствует необходимость в этом, другими словами, если замотивирован .

Суть внутренних мотивов может состоять в удовлетворении любознательности, в интересе к самому процессу изучения иностранного (английского) языка, общению на нем, посредством языка к получению новой информации .

Внутренние мотивы имеют наибольшее значение по этим двум причинам: как утверждает источник активности личности, который влияет на успешность деятельности, и как фактор, позволяющий выявить внутренние резервы личности для ее развития, обучения и воспитания, т.к. невозможно без наличия внутренней мотивации полноценное развитие личности [8,с.34] .

Кроме того, наличие так называемой внешней, пусть даже прагматической, мотивации, при отсутствии внутренней мотивации, не всегда является довольно сильным мотивирующим фактором для побуждения к деятельности, и при наличии достаточно развитых волевых качеств, необходимых для преодоления трудностей при овладении иностранным языком, последняя может более-менее успешно осуществляться. Если же волевые и эмоциональные качества развиты недостаточно, тогда деятельность в данном положении будет неэффективной .

Таким образом, интересы к изучению языка являются и предпосылкой процесса обучения, и его результатом, поэтому задачей современного педагога является формирование полноценных интересов, которые могут формироваться и закрепляться в языковой деятельности. Нужно отметить, что компонент общения является ещё одной из моделей мотивации овладения иностранным языком и развития иноязычных способностей у студента .

Общение - это особая взаимосвязь языковой деятельности группы людей, направленная на создание так называемой целостной системы их совместной деятельности и сотрудничества .

Современные теории общения трактуют его не как воздействие одного человека на другого по принципу "субъект-объект", а исходя из понимания человеческой личности как субъекта предметной деятельности, а отношений между людьми как субъект-субъектных, где каждый человек представляет собой уникальную личность. Под общением понимается процесс двух сторон, где партнеры представляются как собеседники, участники общения, составляя в единстве соединенный субъект общения. Вот в таком подходе выделяют сегодня основные движущие силы и источники развития и воспитания личности в обучении языку через общение, в том числе и в иноязычной сфере. Само по себе, развитию иноязычных способностей способствуют общения на иностранном языке, в частности, формирование вербальной памяти, слуховой дифференциальной чувствительности, речевого прогнозирования, так как приходится постоянно слушать, запоминать, воспроизводить, реагировать на реплики. Из всех личных особенностей наиболее важными при овладении иностранным языком можно считать коммуникативные особенности учащегося. Коммуникативные особенности прежде всего проявляются при обучении общению на иностранном языке, желание общаться и потребность в общении с окружающими людьми способствуют развитию и усилению мотивации приобретения знаний на иностранном языке, и прежде всего её овладения .

ЛИТЕРАТУРА

1. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам: Пособие для преподавателей и студентов. – М: Просвещение, 1965. -228 с .

2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования: Мышление и речь. –МL: Изд-во, АПН РСФСР, 1959. -519 с .

3. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя / Н.Д. Гальскова. М.: АРКТИ, 2004. - 192 с .

4. Зимняя, И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке: Книга для учителя / А.А .

Зимняя. - 2-е. издание. -М.: Просвещение, 1985. -160 с .

5. Зимняя А.А. Психология обучения иностранным языкам. –М.: Просвещение, 1991 -223 с. (Библиотека учителя иностранного языка)

6. Каспарова М.Г. Развитие иноязычных способностей как основа индивидуализации обучения иностранному языку./ Иностранные языки в школе. – М.: Просвещение, 1988. -№5. -128 с .

7.. Калмыкова, З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости: учебное пособие / З.И. Калмыкова. -М.:

Педагогика, 1981. - 200 с .

8. Рыжов В.В. Иноязычные способности: книга для учителя / В.В. Рыжов. -Н.Новгород: ИГЛУ. Им. Добролюбова 2001. -193 с .

9.Плехов, А.Н. Взаимосвязь общения, мотивации и способностей к иностранному языку: научный журнал./ А.Н .

Плехов, В.В. Рыжов // научный журнал Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования. -Н .

Новгород, 2005. - Вып.7. - С. 122 .

10.Познавательные процессы и способности в обучении: Учеб. пособие для студентов пед. ин-в Текст. / под ред .

В.Д. Шадрикова. -М.: Просвещение, 1990. - 142 с .

АНГЕЗАЊО ДАР ТАШАККУЛИ ЌОБИЛИЯТЊОИ НУТЌИИ ЃАЙРИЗАБОН ВА ЗАБОНЇ

Дар маќолаи мазкур методњои характери ангезавидошта ва ќобилиятњои забонии донишљўёни забонњои хориљї дар шароитњои муосири таълим инъикос ёфтаанд. Инчунин роњњо ва воситањои бадастоии натиљањои мусбї дар љодаи тайёрии мутахассисони ояндаи забонњои хориљї тавсиф шудаанд. Маќсади маќолаи мазкур баррасии ташаккул ва инкишофи ќобилиятњои нутќии ѓайризабон ва забонии мутахассисони ояндаии забонњои хориљї мебошад. Объекти маќолаи мазкур мувофиќати рушди ќобилиятњои забон ва нутќ дар шароитњои муосир мебошад. Инчунин ташаккули манфиатњои арзишнок, ки дар фаъолият ташаккул ва рушд меёбанд, принсипњои асосии ќобилияти забонї мањсуб меёбанд. Дар маќола бо маќсади нишон додани наќши ангеза дар ташаккули ќобилиятњои ѓайризабонї ва ва нутќї бо воситаи муошират бо забони хориљї адабиёти гуногуни характери ватанї ва хориљидошта истифода бурда шудааст, ки дар онњо эњсосоти мусбї нисбати фаъолият, пањлўњои идрокї, анегезањои бевосита, ки аз худи фаъолият бармеоянд, инъикос ёфтаанд; - ин се лањзаи асосї мебошад, ки дар онњо шавќу раѓбат дар тамоми намудњо ва дар тамоми марњилањои рушд махсусиятњои иртиботии хонандаро тавсиф менамояд, ки онњо њангоми азхудкунии забонњои хориљї муњим арзёбї мегарданд. Калидвожањо: ангеза, ташаккул, ќобилияти забонї, шахсият, азхудкунї, фаъолияти таълимї, нутќ, муошират .

МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНО-РЕЧЕВЫХ И ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

В данной статье описываются методы мотивационного характера и языковых способностей у студентов иностранных языков в современных условиях образования. А также охарактеризуются пути и средства достижения положительных результатов в сфере подготовки будущих специалистов иностранных языков. Цель данной статьи рассмотреть формирование и развитие иноязычно-речевых и языковых способностей будущих специалистов иностранных языков. Объектом данной статьи является соответствие развития способностей языка и речи в современных условиях. Также формирование полноценных интересов, которые формируются и закрепляются в деятельности являются основными принципами языковой способности. В статье с целью показать роль мотивации в формировании иноязычных и речевых способностях через общение на иностранном языке была использована различная литература зарубежного и отечественного характера, где отражаются которых, положительные эмоции по отношению к деятельности, познавательные стороны, непосредственные мотивы, идущие от самой деятельности; - это три основные момента, в которых интерес во всех его видах и на всех этапах развития характеризует коммуникативные особенности учащегося, которые также наиболее важны при овладении иностранным языком .

Ключевые слова: мотивация, формирование, языковая способность, личность, усвоение, учебная деятельность, речь, общение .

MOTIVATION IN FORMING FOREIGN LANGUAGE AND LANGUAGE ABILITIES

This article describes the methods of motivational nature and language abilities of foreign language students in the current educational conditions. And also, ways and means of achieving positive results in the sphere of training future specialists of foreign languages are described. The purpose of this article is to inform about the formation and development of foreign-language and language abilities of future specialists of foreign languages. The object of this article is the correspondence of the development of the abilities of language and speech in modern conditions. Also, the formation of full-fledged interests that are formed and consolidated in activities are the main principles in the language ability. In the article, in order to show the role of motivation in the formation of foreign language and speech abilities through communication in a foreign language, various foreign and domestic literature was used, in the definition of which, a positive emotion in relation to activity, the presence of the cognitive side, the presence of a direct motive coming from the activity itself: these are the three main points in which interest in all its forms and at all stages of development is characterized communicative features of the student are also most important when mastering a foreign language .

Key words: motivation, formation, language ability, personality, assimilation, learning activity, speech, communication .

Сведения об авторе: Сабзаали Раджаб - Кулябский государственный университет им. А., соискатель .

Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г. Куляб, улица С. Сафарова 16 Information about the author: Sabzaali Rajab - Kulyab State University. A.Rudaki, competitor .

Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab, S. Safarov Street 16 УДК: 378.167.1:004

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Акмалова М.А., Каюмова Х.Т Институт развития образования им.А.Джами Академии образованияТаджикистана Система среднего и профессионального образования Республики Таджикистан на современном этапе постепенно приобретает положительные стороны. Это заключается, прежде всего, в расширении сети образования на базе государственных структур; необходимости привлечения школ, гимназий, колледжей, лицеев и вузов в международные связи; активизации учебных заведений в поисках своего места на рынке общеобразовательных услуг. Вместе с тем также началась определенная дифференциация среднего и профессионального образования с учетом потребности рынка труда, наблюдается рост подготовки кадров по требуемым на рынке труда профессиям .

Ведущей направлением обновления профессионального образования является появление инновационных процессов в образовании. Результаты изучения реального состояния инновационных преобразований в системе среднего и профессионального образования (имеем в виду профильные школы, лицеи, колледжи и гимназии) показывают отдельные инновационные образовательные направления, наиболее устойчиво проявляющиеся в образовательном пространстве .

Следует отметить, что гуманитаризация в сфере образования изучалась по одному из показателей формирования социально-экономического цикла предметов в системе среднего и профессионального образования. Особенностью проявления гуманитаризации сферы образования Республики Таджикистан является увеличение социально-экономического цикла учебных предметов за счет введения новых предметов, таких как "Политология", "Социология", "Социальная педагогика” "Социальная психология" и других дисциплин .

Следует отметить, что указанные дисциплины не только преподаются на факультетах педагогического профиля, но и непедагогических, таких, как юриспруденция, экономика, политехнические и аграрные предметы и т.д .

Тенденция коммерциализации сферы образования, то есть ориентация некоммерческих учебных структур на коммерческую деятельность проявляется в следующем:

Функционирование негосударственных учебных заведений в профессиональном 1 .

образовании .

2. Направление системы среднего и профессионального образования в рынок образовательных услуг. Формирующийся рынок образовательных услуг имеет две составляющие - платные образовательные услуги государственных и негосударственных учебных заведений» .

Эндогенные факторы формирования рынка образовательных услуг на данном уровне образования, ими являются:

- образовательные потребности населения;

- платные образовательные услуги государственных и негосударственных учебных заведений профессионального образования .

Направление регионализации образования проявляется в ориентации образовательных учреждений на интересы региона, учете этнических компонентов и т.д .

Необходимо отметить, что на практике об этом свидетельствует наличие учебных предметов и мероприятий вне учебной деятельности .

Такое положение среднего профессионального образования приводит к необходимости коренного преобразования и обновления содержательного фактора сферы среднего профессионального образования и технологии обучения и проведения реформы среднего профессионального образования Республики Таджикистан на уровне требований и стандартов, принятых во многих странах .

Для решения задач реформирования системы среднего профессионального образования необходима разработка программ развития среднего профессионального образования. И в основе программ развития среднего профессионального образования лежат перспективные запросы региональной экономики и анализ современного состояния потребностей в кадрах среднего профессионального образования, необходимый к различным отраслям экономики страны .

Обеспеченность экономики страны специалистами зависит от ряда факторов, в числе которых является и демографический фактор;

- динамика числа занятых кадров в экономике региона;

- степень насыщенности экономики региона квалифицированными специалистами;

- развитие отраслей в региональной экономике;

- ожидаемая потребность региона в квалифицированных кадрах .

При анализе современного состояния и прогнозирования обеспеченности в экономике Таджикистана в квалифицированных кадрах среднего профессионального образования необходимо учитывать приоритеты в развитии различных форм собственности, региональные особенности Таджикистана и демографические факторы, основные на развитии экономики .

При подготовке Закона Республики Таджикистан "Об образовании", "Концепции национальной школы". Закона "О высшем профессиональном образовании", учебных планов и программ, а также других исследований в системе образования учеными предварительно изучались теоретические и научно-педагогические основы и подходы к организации непрерывного профессионального образования, а также анализировались существующие положения и ранее накопленный опыт. Исходя из методологических и теоретических факторов, были установлены основные противоречия и проведена оценка реального состояния системы начального и среднего образования .

Следует отметить, что после распада Советского Союза и трагических событий в нашей республике была ослаблена работа в сфере образования, начиная от начального образования до высшего образования .

В итоге без должного внимания со стороны министерства образования республики и региональных отделов народного образования остались на неудовлетворительном уровне не только начальные и средние профессиональные учебные заведения, но и сложившаяся сфера трудового и профессионального образования в общеобразовательных школах. Дирекция общеобразовательных школ, пользуясь свободой выбора направления подготовки учащихся, стала обращать внимание на цикл естественных или гуманитарных дисциплин, не ставя в расчет трудовое и профессиональное обучение. Это объяснялось подготовкой учащихся для поступления в вузы. В итоге многие учебно-производственные комбинаты, средние профессионально-технические учебные заведения, имеющие достаточно богатую материальнотехническую базу, были в неудовлетворительном состоянии и часть из них, прекратили свое существование. В связи с этим педагогические кадры были вынуждены перепрофилироваться и перейти в другие сферы деятельности, наиболее приемлемые в условиях рынка. А политехнические общеобразовательные школы стали перепрофилироваться на престижные научные направления с целью подготовки выпускников для поступления в вузы и не пополняли кабинеты необходимым технологическим оборудованием для трудового обучения .

Необходимо отметить, что такое положение постигло начальные и средние профессиональные учебные заведения. В сохранившихся средних и профессиональных учебных заведениях обучение в большинстве осуществлялось на устаревшей материально-технической базе и низком учебном и методическом обеспечении, а также педагогическими кадрами, не прошедшими соответствующей психолого-педагогической подготовки. В связи с этим для реформирования сферы непрерывного профессионального образования в соответствии с Законом Республики "Об образовании" необходимо учитывать не только процессы перехода республики к рынку, но и изменившиеся отношениями между субъектами образовательного процесса, с теми, кто нуждается в специалистах. В этих условиях стали возможными правильное реагирование и выработка другого взгляда на подготовку профессиональных кадров, учитывая складывавшуюся систему опроса на знания и умения работать на рынке труда, где с учетом потребностей будет развиваться рынок новых образовательных услуг .

Неудовлетворительное внимание к профессионально-трудовому обучению привело к следующим результатам: многие учебные планы, программы, средних и высших школ не обновлялись в связи с современными требованиями. В учебных планах не отводится достаточного внимания научным основам новой техники и технологии, инновационным процессам, экономическим и правовым основам производства товаров и услуг, они еще не направлены на профессионально-трудовую деятельность выпускника в условиях рынка .

Необходимо отметить, что учебные планы среднего образования еще не ориентированы на создание условий непрерывной профессиональной подготовки выпускников общеобразовательных школ. В них не учтено содержание уже полученного образования или начальный уровень профессиональной подготовки. Все профессиональные учебные заведения пока еще остаются ступенчатыми, и в них отсутствует ориентация на процесс интеграции уже полученных знаний и умений в условиях рыночной экономики. Следует отметить, что среднее и профессиональное образование в Республики Таджикистан сейчас постепенно приобретает положительные стороны. Об этом свидетельствуют, прежде всего, расширение сети образования на базе государственных структур; необходимость взаимоотношения школ, гимназий, колледжей, лицеев и вузов в тесном контакте с другими странами; активное участие учебных заведений в поисках нового места на рынке образовательных услуг; дифференциация среднего профессионального и высшего образования по потребности рынка труда, рост подготовки кадров по необходимым на рынке труда специальностям .

Ведущей тенденцией обновления профессионального образования является использование инновационных процессов в системе образования. Необходимо отметить, что изучение реального состояния инновационных преобразований в системе образования (профильные школы, лицеи, колледжи и гимназии) показывает инновационные образовательные тенденции и пути, которые проявляются в образовательном пространстве .

Все профессиональные учебные заведения пока еще остаются ступенчатыми и не ориентированы на процесс интеграции уже полученных знаний. В условиях рынка это делает профессиональное образование одноуровневым, что ведет к ухудшению обучения. В настоящее время высшие учебные заведения республики, в подавляющемся большинстве, ориентированы на прием выпускников общеобразовательных школ. И в итоге выпускают преимущественно специалистов-теоретиков, которые не подготовлены к практической работе на производстве .

Большинство студентов из числа бывших школьников, в основном, психологически настраивается на занятие руководящей должности с хорошей оплатой труда. В настоящее время еще не развиты на должном уровне фундаментальные, научные исследования в области педагогики начального, среднего и профессионального образования. Начался процесс децентрализации управления профессиональными учебными заведениями без подготовки и создания гибкой системы государственно-общественного управления образованием. Это положение является итогом отсутствия заинтересованного взаимодействия между действующей практикой профессионального образования, педагогической наукой, производством и государственными органами управления подготовкой кадров. В экономически развитых государствах в сфере профессионального образования основная роль отводится профессиональным техническим школам и колледжам. В условиях действующего рынка труда подготовка профессиональных кадров строится с обязательной подготовкой специалистов на уровне начального и среднего профессионального образования. Данная позиция является актуальной как на этапе экономического преобразования страны, так и далее при необходимости конкурентоспособного экономического и производственного потенциала страны. Приобретение высшего образования подрастающим поколением считается обязательным. Практика нашего исследования показывает, что считается желательным в начале обучения приобретение среднего профессионального образования и с приобретением стажа практической работы .

Кроме того, по мнению будущих абитуриентов, приобретение квалификации и практическая работа по специальности, которую выбрали выпускники общеобразовательной школы, считаются предпочтительными. Воспитание труда у школьников во многом зависит от его результативности и целенаправленности. Всякий труд, в который включаются школьники, должен обязательно предусматривать конкретный, полезный результат труда, так как труд безрезультатный еще никому не нужен .

Как отметил А.Г. Пашков, "простая и строгая диалектика труда в том и состоит, что его производительный и воспитательный результаты взаимообусловлены. Материальные ценности, выходящие из рук школьников, формируют у ребят сознание причастности к нужному делу, глубокое личное и коллективное переживание труда как общественно значимой деятельности .

Возникает эмоционально-волевой настрой на предстоящее дело, что помогает выполнять и привлекательную, и утомительную работу. Все это может обеспечить только труд высокопроизводительный, экономический, результативный" .

В связи с этим необходимо, чтобы труд старшеклассников был полезен, чтобы труд был ориентирован на решение важных социальных задач и необходимо повысить его экономическую эффективность .

В День знания и Урока мира в Таджикском медицинском университете 1 сентября 2018 года основатель мира и национального единства Лидер нации Президент Республики Таджикистан Уважаемый Эмомали Рахмон в своём выступлении отметил значение образования. Образование в настоящее время, отметил он, должно отвечать современным требованиям, ведущим к процветанию общества. Главное выпускникам колледжей и вузов не просто иметь диплом об окончании учебного заведения, а иметь еще глубокие знания по избранной профессии и работать на благо и процветания страны. Будущее страны зависит от того, будет ли молодое поколение высокообразованным и в их руках будет будущее страны .

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова М.С. Формирование познавательных интересов учащихся в процессе учебной работы / М.С .

Ахмедова // Материалы научно-практической конференции. - 2002, 30-31 октября. - С.27-28 .

2. Программа и методические рекомендации по педагогике школы / М.С. Ахмедова [и др.]. -Душанбе, 2002. -0.14 .

3. Булбулов Д. Педагогические основы совершенствования деятельности школьного технического кружка как важнейшего средства подготовки учащихся к труду: автореф. дисс... канд.пед.наук / Д. Булбулов. -Душанбе, 2000. -С. 14-15 .

Вайсбург А.А. Организация профориентационной работы школ. Пос. для учителей / А.А. Вайсбург. - М., 1985 .

4 .

Громыхалин В.И. Профессиональная ориентация молодежи / В.И. Громыхалин. - Ташкент: Знание, 1982 .

5 .

Кадыров С. Профессиональная ориентация школьников. - Душанбе: Сино, 1997 .

6 .

Кудрявцев Г.В. Исследование психологических особенностей профессионального становления // 7 .

Психологические основы профессионально-технического обучения. -М.: Педагогика, 1988. - С.8-12 .

8. Маркс К. Капитал, т. I, кн.Г. Процесс производства капитала / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. -2-е изд. - Т. 23. - С .

188 .

9. Пашков А.Т. Педагогика производительного труда. - М., Д987. -С.20 .

10. Платонов К.К. Проблемы способностей. - М., 1972 .

11. Платонов К.К. Профессиональная ориентация молодежи. – Москва, 1978 .

ВАЗЪ ВА РОЊЊОИ ТАКМИЛИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КАСБЇ

Дар маолаи мазкур айд карда мешавад, ки низоми тасилоти миёна ва касбии Љумурии Тољикистон дар марилаи нав тадриљан љанбаои мусбї ба даст меорад. Ин, пеш аз њама, ба васеъ гаштани шабакаи низоми маориф дар заминаи сохторои давлатї; дарки зарурати љалби мактабо, гимназияо, коллељо, литсейо ва донишгоо ба муносибатои байналмилалї; фаъолгардонии муассисаои тањсилотї дар љустуљў ва муайянсозии мавќеи худ дар бозори хизматрасонию маърифатї вобаста мебошад. амзамон, тафриќасозии муайяни тасилоти миёна ва касбї, бо назардошти талаботи бозори менат ва рушди тарбияи кадро дар соаои зарурии бозори менат афзоиш ёфтааст. Самти пешбарандаи навсозии тањсилоти касбї ба вуљуд омадани равандњои инноватсионї мањсуб мегардад. Натиљањои омўзиши вазъи њаќиќии тањаввули навсозї дар низоми тањсилоти миёна ва касбї (муассисањои тањсилоти касбї, литсейњо коллељњо ва гимназияњо) раванди навсозии соњаи тањсилотро нишон медињанд.Зикр кардан бамаврид аст, ки гуманизатсияи соњаи маориф мутобиќи яке аз нишондодњои ташаккули гурўњи фанњои иљтимої-иќтисодї дар низоми тањсилоти миёнаи касбї омўхта шудааст. Махсусияти зоњиршавии гуманизатсияи соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон афзудани гурўњи фанњои таълимии иљтимої-иќтисодї аз њисоби ворид намудани фанњои нав, ба мисли сиёсатшиносї, сотсиология, педагогикаи иљтимої, психологияи иљтимої ва фанњои дигар мебошад .

Калидвожањо: тасилоти касбї, назорат, коллељ, мактаб, донишго, равандои инноватсионї, донишљўён, мактаби миёна, насли наврас .

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье отмечено, что система среднего и профессионального образования Республики Таджикистан на современном этапе постепенно приобретает положительные стороны. Это заключается, прежде всего, в расширении сети образования на базе государственных структур; понимании необходимости вовлечения школ, гимназий, колледжей, лицеев и вузов в международные связи; активизации учебных заведений в поисках своего места на рынке общеобразовательных услуг. Вместе с тем также началась определенная дифференциация среднего и профессионального образования с учетом потребности рынка труда, наблюдается рост подготовки кадров по требуемым на рынке труда профессиям. Ведущим направлением обновления профессионального образования является появление инновационных процессов в образовании. Результаты изучения реального состояния инновационных преобразований в системе среднего и профессионального образования (имеем в виду профильные школы, лицеи, колледжи и гимназии) показывают отдельные инновационные образовательные процессы, наиболее устойчиво проявляющиеся в образовательном пространстве. Следует отметить, что гуманитаризация в сфере образования изучалась по одному из показателей формирования социальноэкономического цикла предметов в системе среднего и профессионального образования. Особенностью проявления гуманитаризации сферы образования Республики Таджикистан является увеличение социальноэкономического цикла учебных предметов за счет введения новых предметов, таких как "Политология", "Социология", "Социальная педагогика” "Социальная психология" и других дисциплин .

Ключевые слова: профессиональное образование, гуманитаризация, колледж, школа, вуз, инновационные процессы, студент, школьник, подрастающее поколение .

THE STATE AND WAYS OF IMPROVING THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

In this article it is noted that the system of secondary and vocational education of the Republic of Tajikistan at the present stage gradually acquires positive aspects. This is, first of all, in expanding the education network on the basis of state structures; understanding the need for the involvement of schools, gymnasiums, colleges, lyceums and universities in international relations; activation of educational institutions in search of their place on the market of general education services. At the same time, there has also begun a certain differentiation of secondary and vocational education, taking into account the needs of the labor market, there has been an increase in the training of personnel in the professions required in the labor market. The leading direction of updating vocational education is the emergence of innovative processes in education. The results of studying the real state of innovative transformations in the system of secondary and vocational education (we mean profile schools, lyceums, colleges and gymnasiums) show individual innovative educa tional processes that are most consistently manifested in the educational space. It should be noted that the humanitarization in the sphere of education was studied according to one of the indicators of the formation of the social and economic cycle of subjects in the system of secondary and vocational education. A special feature of the manifestation of the humanitarization of the educational sphere of the Republic of Tajikistan is the increase in the socioeconomic cycle of educational subjects due to the introduction of new subjects like Political Science, Sociology, Social Pedagogy Social Psychology and other disciplines .

Key words: vocational education, humanitarization, college, school, university, innovative processes, student, schoolchild, grawing, generation .

Сведения об авторах: Акмалова Малохат Абдуллаевна - Институт развития образования имени А. Джами, Академия образования Таджикистана, преподаватель Медицинского колледжа город Гулистон Согдийской области Республики Таджикистан. Адрес 734024, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни, 45.

Телефон:

927-56-22-32 Каюмова Хурлико Тагайевна - Институт развития образования имени А. Джами, кандидат педагогических наук, начальник отдела высшего профессионального образования и последипломного образования. Адрес 734024, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни, 45. E-mail: prmatt@ mail.ru. Телефон: (+992) 904-40-66-90 Information about the author: Akmalova Malohat Abdullaevna - Institute for the Development of Education named after A. Jami, Academy of Education of Tajikistan, teacher of the medical college city of Guliston, Sughd region of the Republic of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Street, 45. Phone: 927-56-22-32 Kayumova Hurliko Tagayevna - Institute for the Development of Education named after A. Jami, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Higher Professional Education and Post-Graduate Education. Address 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Street, 45. E-mail: prmatt @ mail.ru. Phone: (+992) 904-40-66-90 УДК:373.167.1:004

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Шарипов Б.Р .

Институт технологии и инновационного менеджмента в городе Кулябе Роль и место высшего образования в народном хозяйстве страны стремительно меняется .

Вуз теперь не просто учебное заведение с фиксированным государственным заданием на специалистов определенного профиля, работающих в стационарных условиях - он реализует много новых ролей:

- это хозяйствующий субъект, производящий образовательные услуги в рыночных условиях, характеризуемых спросом и предложением, высокой конкуренцией;

- центр учебно-научного производственного кластера развития региона или отрасли народного хозяйства;

- здесь решается задача смены парадигмы управления человеческим ресурсом, состоящая в переходе от управления персоналом к управлению человеческим капиталом. Теперь вуз не может ограничиться простой передачей знаний, а должен сформировать у специалистов устойчивые компетенции. Интеграция мировой экономики требует универсальности систем обучения специалистов различных стран, что также ведет к модернизации структуры, учебных программ, организации учебного процесса в вузах. Таким образом, необходимо постоянное и своевременное совершенствование деятельности вузов. Оно невозможно без технологических решений как фактора повышения эффективности образовательного процесса. Для достижения этих решений, отвечающих новым запросам общества, в ВУЗе необходимо использовать современные технологические средства обучения. Достижение личностных, межпредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы невозможно без комплексного использования в образовательном процессе всей совокупности существующих средств обучения - как традиционных, так и функционирующих на базе цифровых технологий .

Ключевой характеристикой образования становится формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных учебных действий, определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира .

Возможности использования достижений новых технологий, таких как свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам, дистанционность, мобильность, интерактивность, возможность формирования социальных образовательных сетей и образовательных сообществ, моделирования и анимирования различных процессов и явлений, определяют новый подход к оснащению образовательного процесса средствами обучения .

Средства обучения (функционирующие на базе цифровых технологий). Использование в образовательном процессе интерактивных средств обучения позволяет учащимся проявить самостоятельность при изучении нового материала, в работе с текстом, раскрывающим основное содержание предмета, оценить уровень своей подготовки по конкретной проблеме на данный момент времени. Использование средств мультимедиапроекции позволяет проиллюстрировать процесс или явление, провести автоматизированный контроль знаний по определенной проблеме или по курсу в целом, применить особые формы подачи информации, доступной данному студенту, группе учащихся, выстроить индивидуальную траекторию обучения.

Средства обучения призваны обеспечить создание учебной и предметнодеятельностной среды, содействующей:

- достижению планируемых результатов освоения;

- выявлению и развитию индивидуальных способностей обучающихся;

- использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;



Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |


Похожие работы:

«В лаборатории ученого 1. Документы внешней политики СССР. Т. 3. Док. № 229, доп. 2. М.: Госполитздат, 1959.2. Документы внешней политики СССР. Т. 3 . Док. № 229. М.: Госполитздат, 1959.3. Документы внешней политики СССР. Т. 3. Док. № 333. М.: Госполитздат, 1959.4. Докум...»

«Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Филологические науки. Том 3 (69). № 3. 2017 г. С. 83–97. УДК 82-31 ПОРТРЕТ-ОПИСАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИТЕРАТУРН...»

«Иванов Н.В. Артикуляционная динамика гласных в португальском языке / Н.В. Иванов // Иберороманистика в современном мире: научная парадигма и актуальные задачи. Материалы научной конференции. Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 20-21 ноября 2008 г. – М.: МАКС Пресс, 2009. Н.В. Иванов Артикуляционна...»

«КОЖЕВНИКОВА Татьяна Андреевна РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АРГУМЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВЬЮ Специальность 10.02.04 — "Германские языки" Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук аучный руководитель: Н доктор филологических наук, профессор Третья...»

«Долгова Евгения Александровна Презентация образа России в современных трэвел-программах ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по направлению "Журналистика" (научно-исследовательская работа) Научный руководи...»

«А К А Д Е М И Я НАУК СССР ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК I ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР МОСКВА • ЛЕНИНГРАД 1951 • Т Ю Р К О Л О Г И Ч Е С К И Й СБОРНИК./ А. Н. Кононов ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО ВРЕМ Е...»

«РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ АЛИЕВОЙ Камиллы Абдуллаевны по теме "Средства выражения видовых значений в древнеуйгурском языке" Рецензируемая работа посвящена такой важной и сложной теме, как выражение аспектуальных значений в древнеуйгурском языке. Важной потому,...»

«2015 · № 1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В.Н. ЛЕКСИН Языковой фундамент русской цивилизации В статье обсуждаются проблемы языковой репрезентации цивилизаций и роли языка в их становлении и жизнеспособности. В связи с этим представлены такие содержательные компоненты лингвистического фундамента русской цивилизации, как...»

«Тхайцухова Айшат Мухамедовна РАННЯЯ ЛИРИКА К.Л. МХЦЕ МОТИВЫ, ОБРАЗЫ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ Специальность: 10.01 02. -Литература народов Российской Федерации АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических на...»

«Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. №3 (41) УДК 81’367.332.6 / 81'367.625.2 DOI: 10.17223/19986645/41/5 О.Г. Твердохлеб ОБЩАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ С СОВОКУПНЫМ СУБ...»

«Школьный сервер Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда. Руководство системного программиста Москва Материалы, составляющие данное руководство, распространяются на условиях лицензии GNU FDL версии 1.3 или любой более поздней версии. Руководство не содержит текста, помещаем...»

«А.А.Зализняк. О языке древней Индии. 1 А.А. Зализняк О языке древней Индии (Лекция, прочитанная 11 февраля 2011 г. в школе "Муми-тролль") Когда возник вопрос, что бы такое еще вам рассказать, я должен был выбирать среди разного, и мне пришло в голову расск...»

«Х. И. Сон, Ж. В. Чернова СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИаЛьНаЯ дИаГНОСТИка DOI: 10.14515/monitoring.2018.6.10 Правильная ссылка на статью: Сон Х . И., Чернова Ж. В. Мобильные устройства как способ установления баланса ме...»

«RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics 2018 Vol. 9 No 4 883—895 http://journals.rudn.ru/semiotics semantics Вестник РУДН. Серия: ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. СЕМИОТИКА. СЕМАНТИКА УДК: [811.222.8:811.161.1]367.623 DOI: 10.22363/2313-2299-2018-9-4-883-895 ЛЕКСИКО СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ТАДЖИКСКОГО И РУССКОГО Я...»

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Реферируемая работа посвящена выявлению и системному описанию прилагательных современного алтайского языка, обозначающих черты характера человека, в сопоставлении с русскими эквивалентами. Актуальность исследования определяется прежде все...»

«Павлов Павел Владимирович ОБРАЗ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ СМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) Специальность 10.01.10 – журналистика Авторефер...»

«"УТВЕРЖДАЮ" 1ервый проректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В; Ломоносдва л.йС аков 2015 года ОТЗЫВ ведущей организации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В....»

«ББК 81. 2Кит Г68 Рецензенты: Кафедра китайского языка Военного института; кандидат филологических наук Н. Г. Ранинская Горелов В. И. Г68 Теоретическая грамматика китайского языка: Учеб. пособие для студентов пед. ив-тов по спец. "Иностр. яз." — М.: Просвещение, 1989.—3...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра общего языкознания Валерия Антоновна Генералова АКТАНТЫ МОТИВИРУЮЩЕГО ГЛАГОЛА В СЕМАНТИКЕ РУССКИХ ОТГЛАГОЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ Выпускная квалификационная работа бакалавра лингвистики Научный руководитель: к. ф. н. доц. Сергей Сергеевич Сай Рецензент: Ксения Андреевна...»

«М.Л. Хачатурьян СЕГМЕНТНАЯ ФОНОЛОГИЯ ГВИНЕЙСКОГО МАНО Мано относится к южной группе языковой семьи манде, входящей в нигеро-конголезскую макросемью. По данным ethnologue.com 1, на мано говорят примерно 250...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2018–2019 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС Задания, ответы, критерии оценивания Задание 1 (8 баллов) Прочитайте фрагмент статьи "Дети поправляют взрослых" (Л. Введенская, Н. Колесников). В 1970 г. в Минске проходила Всесо...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.