WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 5. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 5. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 5. МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ...»

-- [ Страница 4 ] --

Амалњои террористие, ки солњои охир дар шањри Лондон бо дасти муњољирони покистонитабор, ки шањрвандии Англияро доштанд, гузаронида шудаанд исботи гуфтањои болост, чунки њастанд гурўњое, ки аз норозигии муњољирон ба манфиати худ истифода мебаранд. Имрўзњо мушоњида мешавад, ки дар кишварњои аврупої сабабњои рушду инкишофи терроризми сиёсї паст карда шудааст, аммо бо сабаби омадани муњољирон аз кишварњои Шарќи Наздик ва Африќо терроризми мазњабї – динї ва миллї инкишоф ёфта истодаанд. Чунин њолатро байни муњољирони мењнатии тољик дар Русия низ метавон мушоњида кард. Маълум аст, ки намояндагону идеологњои гурўњи ифротию террористии «ДИИШ» дар байни муњољиронии мењнатии тољик тарѓибот бурда, бисёр шањрвандони Тољикистонро аз љумлаи љавонон ба сафи ин гурўњи ифротию террористї љалб кардаанд. Ин љавонони гумроњ ба ин тарѓиботи ифротї дода шуда, дар Сурия ва Ироќ дар њайати гурўњи ифротию террористии «ДИИШ» дар љангњои бо ном «љињод»

иштирок менамоянд ва даќиќ шудааст, ки ќисми зиёди онњо барои манфиатњои гурўњњо ва одамони алоњида ба њалокат расидаанд. Зану фарзанд, падару модари онњо бесаробон монда, байни љомеа шармсор гаштаанд .

Дар хулоса бояд ќайд кард, ки муњољирати беназорат ва сиёсати нодурусти иљтимої

– иќтисодї, сиёсї ва миллии як ќатор кишварњои аврупої боиси инкишоф ёфтани экстремизму терроризми мазњабї-динї гашта истодаанд. Масалан, амали террористї нисбати нашриёти газетаи мазњакавии «Шарли Ебдо», њуљуми мусаллањона ба клуби фарњангии «Батаклан» аз ќабили амалњои террористие мебошанд, ки бо дасти муњољирон анљом дода шудаанд ва вазъияти сиёсии Фаронсаро халалдор кардаанд. Роњи асосии пешгирии инкишофи экстремизм ва терроризм таѓйирдињии сиёсати иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва миллии давлатњои Аврупо нисбати муњољирон ва коркарди барномањои таълимию фарњангие мебошад, ки воридшавии муњољиронро ба љомеаи аврупої осон гардонад .

АДАБИЁТ

1. Мањмадиев Н.Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане. Монография / Н.Д .

Мањмадиев. - Душанбе, 2013. – С.11 .

2. Чернядьев Н.А. Международный терроризм: происхождение, эволюция, актуальные вопросы правового противодействия. Монография / Н.А. Чернядьев. – М., 2017. – С.47 .

3. В Таджикистане ПИВТ объявили террористической организацией [электронный ресурс]:

http://avesta.tj/2015/09/29/ (дата обращение к сайту 5.06.2018) .

4. Дар бораи аз љониби Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї (СААД) ташкилоти террористї эътироф кардан ва ба рўйхати ташкилотњои террористї-экстремистии кишварњои узви СААД ворид намудани ТЭТ ЊНИТ [электронный ресурс]. http://khovar.tj/2017/09/ (рўзи мурољиат ба сомона 5.06.2018) .

5. Хенкин С.М. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы: монография / С.М. Хенкин, Е.С .

Самсонкина. Моск.гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – М:МГИМО (У) МИД России, 2011. – С.142 .

ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН ПРОБЛЕМАИ ЉАЊОНИИ ИНСОНИЯТ

Як гурўњ муњаќќиќон чунин аќида доранд, ки терроризм дар љомеае пайдо мешавад, ки дар соњањои иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва маънавии он љомеа душворињои љиддї вуљуд доранд. Ин аќида то љое њаќиќат дорад, чунки давлате, ки аз нигоњи иќтисодї, иљтимої ва сиёсї заиф бошад, ба объекти њуљуми душманони дохилию хориљї табдил меёбад. Масалан, инкишофи давлатдории мо дар ибтидои солњои 90 –ум, инчунин таърихи муосири Сурия ва Ироќ гувоњи ин гуфтањост. Гурўњи дигари муњаќќиќон омили сиёсии пайдоиши терроризмро дар вуљуд доштани режимњои авторитарї мебинанд, ки имконияти ба таври легалї ва озодона фаъолият кардани мухолифинро мањдуд менамоянд. Имкониятњои нобаробар маљбур менамоянд, ки њизбњои мухолиф усулњои ѓайриќонунии муборизаю фаъолиятро бар зидди давлат интихоб намоянд .

Ќисмати ашаддии њизбу њаракатњои мухолиф усулњои террористиро ба зидди давлат истифода менамоянд .

Маълум аст, ки намояндагону идеологњои гурўњи ифротию террористии «ДИИШ» дар байни муњољиронии мењнатии тољик тарѓибот бурда, бисёр шањрвандони Тољикистонро аз љумлаи љавонон ба сафи ин гурўњи ифротию террористї љалб кардаанд. Ин љавонони гумроњ ба ин тарѓиботи ифротї дода шуда, дар Сурия ва Ироќ дар њайати гурўњи ифротию террористии «ДИИШ» дар љангњои бо ном «љињод» иштирок менамоянд ва даќиќ шудааст, ки ќисми зиёди онњо барои манфиатњои гурўњњо ва одамони алоњида ба њалокат расидаанд. Зану фарзанд, падару модари онњо бесаробон монда, байни љомеа шармсор гаштаанд .

Калидвожањо: Ислом, радикализм, терроризм, экстремизм, терроризми байналмилалї, терроризми мазњабї – динї, ДИИШ, тарѓиби зўроварї, љињод, фаъолияти террористї, муњољирати ѓайриќонунї .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В статье рассматривается международный терроризм как глобальная проблема человечества. Некоторые исследователи подчеркивают, что терроризм проявляется в обществах с социальными, политическими и экономическими проблемами. И это точка зрения имеет право на существование, потому что общество, которое слабое с политической, экономической точки зрения, становится объектом международных манипуляций со стороны определенных политических группировок. Например, доказательством этому является развитие нашего государства в начале 90-х годов, а также современная история Сирии и Ирака. Некоторые исследователи видят корни проявления и возникновения терроризма в существовании авторитарных режимов, которые ограничивают, по их мнению, свободу слову и демократические свободы. Подчеркивается, что неравные возможности заставляют партии и группы вести против государственной власти экстремистскую и террористическую деятельность. Но известно, что некоторые партии и группы не имеют поддержки у народа, поэтому выбирают незаконные методы борьбы против общества и власти. Известно, что представители и идеологи террористической организации «ИГИЛ» вели вербовочную деятельность среди таджикских трудовых мигрантов и привлекали большое количество таджиков, в том числе молодых, к экстремистской террористической деятельности. Эти молодые люди подвергались направленной пропаганде и участвовали в так называемом джихаде на территорий Сирии и Ирака .

Есть данные, что в деятельности экстремистской и террористической организации ИГИЛ участвует многое женщин из разных стран .

Ключевые слова: ислам, радикализм, терроризм, экстремизм, международный терроризм, пропаганда насилие, ИГИЛ, религиозно-конфессиональный терроризм, терроризм, террористическая деятельность, нелегальная иммиграция .

INTERNATIONAL TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM OF MANKIND

The article considers international terrorism as a global problem of mankind. Some researchers emphasize that terrorism manifests itself in societies with social, political and economic problems. And this point of view has the right to exist, because a society that is weak from a political, economic point of view becomes the object of international manipulation by certain political groups. For example, proof of this is the development of our state in the early 1990s, as well as the modern history of Syria and Iraq. Some researchers see the roots of the emergence and emergence of terrorism in the existence of authoritarian regimes that limit in their opinion freedom of speech and democratic freedoms. It is emphasized that unequal opportunities force parties and groups to conduct extremist and terrorist activities against state authorities. But it is known that some parties and groups do not have the support of the people, therefore they choose illegal methods of struggle against society and authorities. It is known that representatives and ideologists of the terrorist organization "ISIS" conducted recruitment activities among Tajik labor migrants and attracted a large number of Tajiks, including young people, to extremist terrorist activities. These young people were subjected to directed propaganda, and participated in the so-called jihad in the territories of Syria and Iraq. There are reports that many women from different countries are involved in the activities of extremist and terrorist organizations of IGIL .

Key words: Islam, radicalism, terrorism, extremism, international terrorism, religious-religious violence, ISIS, propagandist violence, terrorism, terrorist activities, illegal immigration .

Cведения об авторе: Махмадиев Н.Д. – Таджикский национальный университет, кандидат философских наук, доцент декан факультета философии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан г. Душанбе, Рудаки, 17.

E-mail:

nozim2985@mail.ru. Телефон: 939-32-59-42 Information about the author: Mahmadiev N.D. - Tajik National University, candidate of Philosophy, Associate Professor Dean of the Faculty of Philosophy of the. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 17. Email: nozim2985@mail.ru. Phone: 939-32-59-42

УДК: 159.9.:9

ШАХСИЯТ ЊАМЧУН САБАБ ВА МАЊСУЛИ РУШДИ ТАЪРИХЇ

Рањмонов Њ.А .

Донишгоњи миллии Тољикистон Њанўз дар ќарни V-и ќабл аз милод њакимони юнонї њунареро бо номи риторика ба вуљуд оварданд ва принсипи асосии онро низ мушаххас карданд: инсон мизон ё ченаки њама гуна ашёст. Њарчанд онњо мављудияти њаќиќату воќеиятро дар сухан инкор карда, њадафи гўяндагиро танњо дар эътимод бахшидани сомеъон медиданд, бо вуљуд њамин мавќеи усулиашон хеле арзишманд буд: меъёри ташхиси њама гуна воќеоту њодисот, њама падидањои зиндагї, чи дар шакли аёнї ва чи абстрактї, танњо инсон аст, инсоне, ки дорои хираду шуур буда, метавонад тавассути ин ду неруи бузург њаќќу ботил, неку бад, пасту баландро аз њам људо кунад .

Ин принсипи суханварї комилан ба ањли илм, ки аз ин ё он идеяи нав хони бањс меороянд, дахл хоњад дошт. Зеро ба ќавли Иммануил Кант «њама ањдофи илм ё eruditio (њофизаву хотира), ё speculatio (хирад) аст. Ин ду ќобилият бояд ба он равона шавад, ки инсонро то андозае мулоњизакор (боаќлтару бофаросаттар) кунад, ки ба табиати инсониаш мувофиќ бошад» (4, с.228) .

Ваќтњои ахир дар васоити ахбор андак-андак маќолоти илмбунёде ба нашр мерасанд, ки аз лињози муљањњаз будан бо далелњои илмї ва мушоњидањои њаётї ба кас эътимод мебахшанд, зеро мањз «бо шарофати љасорат њаќиќатњои бузург ошкор мешаванд ва тарс аз имкони хато кардан набояд касеро аз љустуљў ва дарёфти њаќиќатњо дур созад» (3, с.17) .

Дар ин росто нашри маќолаи доктори улуми сиёсї, узви вобастаи АИ ЉТ С. Ятимов «Субъекти сиёсї ва амнияти миллї» (9, с.12-14) иќдоми тоза ва нињоят лозим дар фазои илми сиёсатшиносї ва њам фалсафаи иљтимої буда, ба шарњи мафоњиме чун субъекти сиёсї, маданияти сиёсї, наќши шахсият ва рањнамои сиёсї бахшида шудааст .

Бидуни шак, аз лињози фарогирифти масъалањои бунёдии мутааллиќ ба маќоми шахсият дар таърих, љойгоњи субъекти сиёсї дар рушди љомеадорї ва давлатсозї, таносуби шахсият ва давлат дар контексти эътибори манфиатњои умум онро метавон як рисолаи (трактати) том дар илми фалсафаи иљтимої баршумурд. Моќабл маќолоте аз ин муаллифи пуркор дар мавзўъњои сиёсат ва давлат, аз ќабили «Равоншиносии љамъиятї ва амнияти љамъиятї», «Шуури љамъиятї ва амнияти љамъиятї», «Идеология ва давлати миллї», «Назарияи эњтимолияти равандњои сиёсї», «Илм ва амният» интишор ёфта буданд, ки онон низ аз нигоњи бардошт ва шарњи илмии масоили мубрами сиёсат таваљљуњи љомеаи илмиро ба худ кашида буданд .

Воќеан, чунин навъи навиштори пурмуњтаворо дар олами Ѓарб аз дунёи ќадими Юнону Рум ва бештар аз ањди маърифатпарварии Аврупо (асри XVIII ба ин тараф) ба унвони трактат (рисолаи фишурдаи илмї) мешинохтанд, ки дар онњо масоили муњим ва бањсбарангези марбут ба ахлоќу маънавият, давлату љомеа баррасї мешуд. Зикри он нукта муњим аст, ки дар чунин рисолањо, ки ба онон ба ќавле «шаклњои мафњумии инъикоси воќеият дар тафовут аз шакли идроки њиссї-образнокии олами њунар» (7, с.36) хос аст, мафњумњое ќобили дарки умум – худшиносї, аќл, шахсият, давлат, инсон, дониш, илм, маърифат, миллат, рањбари сиёсии давлати миллї ва чанде дигар, ки барои таъкиди андеша бо њуруфи калон чун исми хос нигошта шудаанд, дар пањнои масъалаи бунёдї – маќоми субъекти сиёсї дар ин ё он марњилаи таърих хеле амиќ бозтоб ёфтаанд .

Иќтибосоти муњимме аз донишмандони маъруфи љањонї, чун Арасту, Гегел, Ибни Сино, Томас Карлейл, Нитсше, Бэкон барои тасдиќи андеша гувоњи вазни мантиќии рисола ва диду дарёфтњои арзишманди муаллиф аст. Њанўз дар замонаш Иммануил Кант дар боби дуюми рисолаи «Орзуњои мушоњидагари рўњ» (Грезы духовидца, 1765) иброз дошта буд, ки њама гуна донишро ду пањлуест, ки метавон аз њамон пањлуњо ба маърифат наздик шуд: априорї ва апостериорї (априорї принсипи идеалистии маърифат бар асоси мафњумоту мулоњизотест, ки аз таљриба вобаста нестанд ва дуюмї – апостериорї бар далелњо ва таљриба замина доранд, ягона принсипи материалистие, ки оѓозгоњашро дониши аз таљриба њосилшуда таркиб додааст) (4, с. 485) .

Яќин аст, ки навиштори С. Ятимов мањз ба таќозои принсипи дуюми Кант – апостериорї, такя бар донишњои илмї ва на камарзиштар аз он – таљрибаи илмии даркшуда аз назария ва таълимотњои маъмули донишмандони Шарќу Ѓарб посухгўст .

Њамзамон посухи воќеан илмї ба онњоест, ки дар мањофили пуштипардагї сухан аз шахспарастї мегўянд ва ба ин аќида устуворанд, ки шахсият дар таърих гўиё наќше надорад .

Таърихро инсонњо месозанд, одамон амал мекунанд, ба маќсадњои хеш бо назардошти эњтиёљот ва манфиатњояшон мерасанд, њадафњои аз нигоњи субъект муњим таќозо мекунад, ки аз дигар маќсадњои боќї даст кашад, њама энерљии ирода ва характери хешро сарф кунад. Муњаррики инсон барои расидан ба њадаф њамоно манфиат аст. Гегел онро (яъне манфиатро) шавќмандї ва эњтирос меномад ва менависад, ки “њељ чизи бузург дар олам бидуни шавќмандию эњтирос ба каф наомадааст”. авли дигари ў “инсон бо шарофати маърифат љовидон аст, маърифат ва тафаккур – решаи њаёти ў ва мояи абадзиндагии ўст” (1, с.260) .

Адами маърифат ва худшиносї фољиањое дар пай дорад, ки равиши таърихро таѓйир медињад. Соли 1851 дар Фаронса љияни Наполеон, як ќаллоби сиёсї, табаддулоти аксулинќилобї ба вуљуд овард. Маркс дар ин маврид навишта буд: “Кофї нест, бигўем, ки франсавињо дар њоли бехудї ќарор доштанд. Ба миллат, мисли зан, як даќиќа њам сањлангорї набояд кард, вагарна якумин мољарољўи рањгузар нисбат ба ў зўроварї хоњад кард. Дар тасаввур намеѓунљад, ки чї тавр се ќаллоби гузаро бидуни муќобилият миллати 36-миллионаро асир бигирад”. (5, с.124) .

Маркс ва Энгелс андешаи Гегелро ба хотир меоранд, ки њаводиси бузурги таърихї ва шахсиятњои таърихї ду маротиба – дар шакли фољиа ва њам фарс рў мезананд. Гитлеризм намунаи барљастаи синтези фољиа ва фарси таърих аст, ки гуноњ ва масъулияти рух додани ин падида то кунун аз дўши миллати олмонї баргирифта нашудааст. Сабаќи таърих ин аст, ки њар миллате бояд ба тариќи худтањлилу худтанќид ба таљрибаи таърихи љањонї назари ибрат афканад ва вазъи собиќаи худро ба тарозуи аќл баркашад .

Таърихи пешини мо низ аз чунин фољиањо истисно нест. Њуљуми иѓвогаронаи арахониён ба давлати бузурги Сомониён дар соли 999 ва шикасти он тољиконро тўли њазор сол аз давлати миллї мањрум сохт. Бино ба наќли муаррихи он давра Њилол асСабињ, уламои дин, онњое, ки масъулияти бедор намудани мардум ва ташкили љунбиши зидди душманро доштанд ва боистї, ки ба аксуламали оммавї ва њимояти умумї фатво медоданд, баръакс, мардумро ба оромї кашиданд, бад-ин маънї ва далел, ки ин бањси байни њокимони давр аст ва ба ислом њељ робитаву дахле надорад .

Њамин тавр, Гегел ба ин аќида буд, ки мантиќи љараёни таърих на натиљаи хоњишњо ва ниятњои одамон аст. Маркс, баръакси Гегел, ба ин назар буд, ки “таърих шахсияти хоссае нест, ки инсонро њамчун воситаи ба даст овардани ањдофи хеш истифода кунад .

Таърих чизе нест ба љуз фаъолияти ба маќсади муайян равонашудаи инсон...” (1, с.102) .

Воќеан, ќонунњои инкишофи љамъият аз ќонунњои табиат тафовут доранд. Дар нисбати ќонунњои табиат ќонунмандињои объективї бидуни одамон амал мекунанд. Дар љомеа бошад, ќонуниятњои объективї тавассути фаъолияти одамон амалї мешавад .

Њамин тавр, робитаи зарурии объективї ва субъективї дар равандњои иљтимої ба даст меояд. онуниятњои объективии рушди иљтимоъ аз сатњи инкшофи неруњои мањсулдењ ва шакли муносиботи иљтимої на аз иродаву хоњишњои одами алоњида вобастагї дорад. Дуруст аст, ки њолату вазъиятњо ба одамон таъсир мебахшанд, вале боз њам дуруст он аќида аст, ки ин њолату вазъиятњоро низ худи одамон таѓйир хоњанд дод .

Гегел он фикрро талќин мекунад, ки одамон бояд ба њадафњои олї кўшиш кунанд, вале зарурати амалї карда тавонистани он хоњишњоро низ таъкид мекунад, вагарна онњо хушку холиянд. “Тољи ифтихори танњо хостанњо баргњои зардеро мемонад, ки хељ ваќт сабз намешаванд” (2, с.144) .

Њамин тариќ, дар ин ќисмати навишта ба хулосае меоем, ки наќши шахсият (њамоно шахсияте, ки бо такя ба иродаи мардум ирода ва масъулияти рањнамоии љомеаро дошта бошад) дар таърих инкорнашаванда аст. Чанд намуна: “Дар таърих ду ќонун амал мекунад: ќонуни раќамњои бузург ва ќонуни шахсиятњои бузург” (И. Левин), “Аз одамони бузург чизи зиёде, ки башарият аз уњдаи он намебарояд, талаб кардан љоиз нест” (Ф .

Фенелон), “Таърихро шахсиятњо месозанд, агар онњоро миллионњо дастгирї намоянд” (А .

Давидович), “Шахсиятњои бузург сарлавњањои китоби зиндагии башаранд” (Ф. Геббел), “Њаёти шахсиятњои фавќулода шоиста мазмуни таърихро фароњам меорад” (Э. Фромм) ва ѓайра .

Илмњои фалсафа ва сиёсат як силсила назариёту таълимотеро ба бор овардаанд, ки мавзўи фавќро гуна-гуна баррасї мекунанд, гоњо инкори њамдигаранд. Ин љо наќши аќл зарурат дорад, то мўшикофї кунад, зеро он ба ќавли Гелветсий “чизи дигаре нест ба љуз маљмўи ѓояњои нав ва комбинатсияи онњо”. Ў дар мисоли Макиавелли (муаллифи “Давлат”) ва Монтескё (“Рўњи ќавонин”) фањмонданї мешавад, ки хиради амалгаро чист .

Инњо аз масоили нињоят мураккаб сухан гуфта, миќдори зиёди њаќиќатњоро байни њам пайванд мезананд, чизи томе меофаранд, ки дигарон ба ин амал ќодир нестанд .

Пайвастани њаќиќатњои пуршумор миќдори зиёди комбинатсияњоро таќозо мекунад ва натиљааш – аќли нодир аст. Дар ин хусус њатто аз Саъдї мисол низ меорад. “Ањли сарват бо тамасхур мегўянд, ки шахсони боаќлу хирад доимо хоњиш ва иродаи ба хонаи сарватмандон рафтан доранд, аммо сарватмандон њељ майле ба кошонаи хирадмадон надоранд. Ин барои он аст, - мегўяд Саъдї, - инсони боаќл ќадру ќимати сарватро медонад, аммо сарватмандон арзиши аќлро намефањманду намедонанд” (3, с.71, 420-421) .

Бояд дар назар дошт, ки таърихи рушди љомеањои шарќї ва ѓарбї ба куллї тафовут дорад ва ин омил ба рў задани шахсиятњои сиёсї дар Шарќ монеа эљод мекард. Дар Аврупо њанўз дар асри XVIII як силсила идеяњои иљтимої – волоияти ќонун, њукмрони одилу маърифатпарвар, баробарии иљтимої, парламентаризм, фаъолияти иродавии шахсият, афзалияти њуќуќњои табиии инсон, парастиши хирад ва ѓайра манзур шуданд .

Дар њамон айём чунин аќида њосил шуда буд, ки одамон табиатан покмаѓзанд, вале шароити ногувори иљтимої ононро вайрон мекунад, аз ин рў, бояд шароити зиндагиро дуруст кард. Таѓйир додани тарзи њаёт, шуури љомеа, сиёсат, маишат, тарбияву таълим – хулоса њам сохту њам болосохти љомеа маќсуди амали маорифпарварон шуд .

Дар Олмон њанўз ибтидои асри XVIII, ки беш аз 300 мулки пароканда иборат буд, идеяи худшиносии миллї ва давлати мутамарказ идеяњои њам миллатсозу њам давлатсоз шуданд, яъне вањдати љомеа ва давлатро фароњам оварданд. Ба ќиёс бигирем, ки он замон Шарќ чї њолате дошт... Зулму истибдод то андозае буд, ки ба љуз аз тариќи маљозу рамз ва аллегорияњо сухани воќеї гуфтан барои фозилони ваќт имкон надошт .

Ривояте њаст, ки файласуфе барои ибрози андешањои иљтимої – нораво будани зулм, ислоњи сохтори иљтимої, байни њам вобаста будани табаќоти болову пойин дар љомеа бозии шоњмотро кашф кард. Ў ин бозиро ба њукмрон омўзонд ва тавассути бозї ўро эътимод бахшид, ки агар баъди аз даст рафтани шоњ фигурањо корношоям шаванд, пас, баъди аз даст рафтани фигурањои одї низ шоњ наметавонад имкони њимоят дошта бошад .

Бино ба ќавли олими фаронсавї А. Галлан, њукмрони Порс аз вазираш сахт меранљад. Ў вазирашро аз мансаб дур намуда, мефармояд, ки бо њама дороиаш дар њар маконе аз ин мулк, ки мехоњад, сукунат ихтиёр кунад. Вазир дар посух мегўяд: бигзор ба ман маконеро, ки биёбон ва ё нообод бошад, дарёфт кунанд, то ки боќии умрамро бањри ободии он љо сарф кунам. Баъди љустуљўи зиёд надимон ба њукмрон мегўянд, ки дар саросари мулк чунин љойи нообод нест. Нињоятан, вазир изњори матлаб мекунад: ман медонистам, ки дар саропои ин ватан ягон љойи номатлуб нест ва мехоњам, ки зимоми вазириро ба касе бидињї, ки њамчунин њисобот дода тавонад”. Њамин тавр, дар охири асри XIX назарияи љунбиши маорифпарварї ва ислоњоти иљтимої (дар мисоли “Наводир-улваќоеъ”-и Ањмади Дониш ва баъдан наќшањои ислоњотљўёнаи љадидон) дар Бухоро ба вуљуд омад, аммо бо сар задани инќилоб ва ѓасби сарзамин аз љониби Русия Бухорои шариф, Хуросони бузург тикаву пора шуд. Дар ќисмати шарќии он бо талошњои љонфидоёнаи чанде аз фарзандони баруманди миллат ЉШС Тољикистон таъсис ёфт.. .

Танњо баъди касби истиќлол намудани Тољикистон ва шурўъ аз соли 1992, баъди Иљлосияи таърихии XVI-уми Шўрои Олї сарзамини куњанбунёди Тољикистон рањбари харизматикии хешро дарёфт ва роњи дурусти рушдро интихоб намуд. Тўли чоряк аср кишвар аз як вазъи пурхатари љисмиву рўњї ба давлати озоду обод, дунявию њуќуќасос ва рў ба тараќќї табдил дода шуд .

Бидуни рањбари дурандешу комилхирад, рањнамои фавќулода закиву донишманд, шахсияти фарохназар ва пурљасорат, дар маљмўъ – шахсияти сиёсии шоистаи ибрат ва ба маънои томаш таърихсоз чунин тањаввулот ѓайриимкон буд. Заминаи бавуљудої ва касби камол кардани чунин шахсият воќеияти иљтимоие буд басо душвор, њам аз нигоњи сиёсї ва њам маънавию ахлоќї ва њам амниятї .

Мутафаккири бузурги рус Н.Г. Чернишевский дар фањму дарки шахсияти бузург андешаи басо љолиби таваљљуњ дорад: “Дуруст дарк намудани неруњо ва талошњои њама аносири такондињандаи љомеа, ќонеъ намудани он манфиатњое, ки ќонунї ва моњиятдоранд”. Ба андешаи ин олим, “шахсияти сиёсї бояд тавре рафтор кунад, ки њар як амалаш ба давлату љомеа танњо фоида орад, бошараф, накухислат ва пуркор бошад”. (8, с.241-242) .

Мутафаккири дигар Г.В Плеханов зимни бањо додан ба шахсияти барљаста ба шароити иљтимої таваљљуњи аввалдараља додааст. Барои бузург шудани шахсият њадди аќал ду шароит лозим меояд: яке истеъдодаш бояд ўро нисбат ба дигарон барои эњтиёљоти марњила афзалтар бошад ва дигаре – сохти иљтимоии мављуда набояд монеаи роњи шахсият бошад ва ў ќобилияташро пурра ба он фаъолияте бахшида тавонад, ки барои њамон марњила зарур ва манфиатбахшанд”. (6, с.327) .

Гегел ќатъиян муќобили онњое мебарояд, ки ба тањлили равонии фаъолияти шахсиятњои бузург мепардозанд, то ин ки сабабу мотивњои дохилии рафторашонро ошкор карда бошанд. Ў онњоеро мазаммат мекунад, ки рафтору кирдори шахсиятњои фавќулодаро бо сифатњои инсониашон рабт медињанд. Ин назари Гегели бузург љон дорад, зеро бо ягон хусусиёти шахсї наметавон фаъолияти онњоеро бањо дод, ки дар таърих наќши мондагор гузоштаанд .

«Як нафар хеле бењтар метавонад ирода ва рўњияи мардумро нисбат ба сарљамъи дигарон ифода кунад», - менависад Николай Бердяев, мутафаккири бузурги рус. Ин гуна шахсиятњо дар вазъияте зуњур мекунанд, ки кишварњои алоњида ба фољиа гирифтор ва сарнавишти давлатњо дар тахтаи шатранљи абарќудратњои бозингар уфтодаанд .

Дар маљмўъ, ду омил метавонад такягоњи онњое бошад, ки ба сотсиум рањи дарёфти рушноиро таъмин мекунанд: шўру шавќи беандоза барои наљоти миллату давлат, ки аз муњаббати самимї нисбат ба ватан об мехўрад ва дигаре – хиради фитрї ва заковате, ки манбаи он фарњанг ва тамаддуни њамон миллату кишвар аст .

Ин буд чанд мулоњизае, ки дар њошияи рисолаи С. Ятимов “Субъекти сиёсї ва амнияти миллї” бозгў шуд. Рисолаи фавќ муртакиб ба шаш фасл аст, ки њар яке аз он ќобили андеша ва шоистаи љусторњои фарохи фикрист .

АДАБИЁТ

1. Гегель В.Ф. Философия религии. В 2 т. Т. 2. – М., 1975 .

2. Гегель В.Ф. Сочинения. – В 14 т. - Т. 7. – М., 1929-1959 .

3. Гелветсий К. Об уме. / Пер. с фр. Э.Л. Радлова. – М.: Мир книги, 2006. – 560 с .

4. Кант И. Соч. Т. 2 (1759-1777). – М.: Госсоциздат, 1940. – 527 с .

5. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Т. 8. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1974. – 318 с .

6. Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. Т. 2. – М., 1956 .

7. Титов В.А. Мораль познающая. – М.: Знание, 1988 .

8. Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2 т. - Т. 2. – М.: Мысль, 1986-1987 .

9. Ятимов С. Субъекти сиёсї ва амнияти миллї. // Тољикистон. – 2018. - №7 (1257). – 14 феврал .

ШАХСИЯТ ЊАМЧУН САБАБ ВА МАЊСУЛИ РУШДИ ТАЪРИХЇ

Дар маќола муаллиф дар асоси тањлил ва ќиёси нуќтаи назарњои мухталифи донишмандони фалсафа ва сиёсатшиносї, аз љумла маќолаи доктори улуми сиёсатшиносї, узви вобастаи АИ ЉТ С. Ятимов «Субъекти сиёсї ва амнияти миллї» (Тољикистон, № 7 (1257) аз 14.02.2018, сањ. 12-14) масъалаи наќши шахсият дар раванди таърих ва таъсири онро ба рушди љомеа мавриди баррасї ќарор додааст. Тасаввурот рољеъ ба он ки мањз шахсият таърихофар аст, аз фањмиши идеалистии инкишофи љомеаи башарї ибтидо гирифтааст ва тибќи ин назария оламро гўиё ѓояњо идора мекунанд. Азбаски ин ѓояњоро шахсиятњои фавќулода донишманд мураттаб ва тањия менамоянд, пас онњо ба њайси такондињандагони раванди таърих наќш доранд. Мавќеи фалсафаи иљтимоии материалистї бар ин аст, ки шахсиятњои баруманди сиёсї бо истеъдоди баланди хеш ба мардум хидмат карда, дар њалли масоили мураккаби таърихї ва иљтимої фаъолона мусоидат мекунанд. Дар ин њолат, таъсири шахсият ба равиши таърих аз он вобастагї дорад, ки нуфуси миллат чї миќдор аст ва чї гуна шахсият ба ин ё он навъи созмонњои сиёсї такя мекунад. Аз ин рў, шахсияти бузурги сиёсї бояд соњиби истеъдоди фавќулодаи роњбарї буда, ќобилияти ба пеш рањнамої кардани оммаро дошта бошад. Њамин тавр, дар сањнаи таърих зуњур кардани шахсиятњои бузург ба вазъиятњои объективї ва ба вуљуд омадани эњтиёљоти муайяни иљтимої алоќаманд мебошад .

Дар маќола муаллиф ба масъалаи наќши шахсият ва субъекти сиёсї дар рушди таърих таваљљуњ намудааст. Дар асоси радду бадали назариёт ва афкори мухталифи донишмандоне чун Кант, Гегел, Гелветсий, Плеханов, Маркс, Бердяев ва дигарон муаллиф ба хулосае омадааст, ки наќши шахсият дар инкишофи таърих ва љомеа дар он аст, ки ў бо ќарорњои хеш ва фаъолияти бобарори ташкилотчигиаш ба миллат ва мардум дар њалли проблемањои рушди иљтимої, ки дар љараёни объективии таърих ба зуњур меоянд, кумак мерасонад .

Калидвожањо: сиёсат, илм, шахсият, иљтимоъ, назария, раванди таърих, ќонунњои объективї, љомеа, ѓоя .

ЛИЧНОСТЬ КАК ПРИЧИНА И ПРОДУКТ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В статье на основе сопоставления различных точек зрения мыслителей, в том числе научной статьи доктора политических наук, члена-корреспондента АН РТ С. Ятимова «Политический субъект и национальная безопасность» (Таджикистан, № 7 (1257) от 14.02.2018, стр. 12-14) рассматривает вопрос о роли личности в историческом процессе, ее влиянии на общественное развитие. Представления о том, что именно личность творит историю, базировались на идеалистическом понимании развития человеческого общества, согласно которому идеи правят миром. Но поскольку их разрабатывают критически мыслящие личности или те, кто стоит у власти, то последние и выступают в роли локомотивов исторического процесса. Материалистическая социальная философия видит роль личности в том, что она своим талантом служит массам, помогает им ускорить решение назревших исторических задач. При этом, влияние личности на ход истории зависит от того, насколько многочисленна та нация, которая идет за ней, и на которую она опирается через политические организации. Поэтому выдающаяся личность должна обладать не только особым индивидуальным талантом, но и способностью организовывать и вести за собой людей. Таким образом, появление на исторической арене выдающихся личностей подготавливается объективными обстоятельствами, вызреванием определенных общественных потребностей. В статье автор концентрирует внимание на роль личности и политического субъекта в историческом развитии. Автор, анализируя многочисленные теории и мнения выдающихся мыслителей, таких как Канта, Гельвеция, Гегеля, Плеханова, Маркса, Бердяева и др., приходит к выводу, что роль выдающейся личности состоит в том, что она своими решениями, организаторской деятельностью помогает нации успешно решать поставленные объективным ходом истории задачи общественного развития .

Ключевые слова: политика, наука, личность, социум, теория, исторический процесс, объективные законы, общество, идея .

PERSONALITY AS A REASON AND PRODUCT OF HISTORICAL DEVELOPMENT

This article looks into a comparison of various points of views of thinkers, including a scientific article by Doctor of Political Science, corresponding member of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan S. Yatimov "Political Subject and National Security" (Tajikistan, No. 7 (1257) of 14.02.2018, p. 12 -14) considers the role of the individual in the historical process, its impact on social development. The notion that it is the person who makes the history is based on an idealistic understanding of the development of human society, according to which ideas rule the world. But since they are developed by critically thinking individuals or those who are in power, the latter act as locomotives of the historical process. Materialistic social philosophy sees the role of the individual in that she serves the masses with her talent, helps them to accelerate the solution of the urgent historical tasks. At the same time, the influence of the individual on the course of history depends on how numerous the nation that follows it is, and on which it relies through political organizations. Therefore, an outstanding personality should possess not only a special individual talent, but also the ability to organize and lead people. Thus, the emergence of outstanding personalities in the historical arena is prepared by objective circumstances, the maturing of certain social needs .

In the article the author concentrates attention on the role of personality and political subject in historical development. The author, analyzing the numerous theories and opinions of prominent thinkers such as Kant, Helvetius, Hegel, Plekhanov, Marx, Berdyaev, etc., comes to the conclusion that the role of an outstanding personality consists in the fact that it helps the nation successfully realize its decisions and organizational activities posed by the objective course of history of the task of social development .

Key words: politics, science, personality, society, theory, historical process, objective laws, society, idea .

Сведения об авторе: Рахмонов Х.А. – Таджикский национальный университет, старший преподаватель кафедры теории и новейшей персидско-таджикской литературы филологического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ТНУ, проспект Рудаки, 17. Е-mail – hafizrahmon@mail.ru. Телефон: (+992) 900-900-429 .

Information about the author: Rahmonov Kh.A. - the senior lecturer of the department of the theory of the newest TajikPersian literature Faculty of Tajik Filology. Dushanbe citi, Rudaki avenue 17. E-mail: hafizrahmon@mail.ru. Tel:

+992 900-900-429 .

ПЕДАГОГИКА

УДК: 371(575.3)

АНДЕШАЊО НИСБАТИ ТАШАККУЛИ РАЃБАТИ МАЪРИФАТЉЎИИ ТАЛАБАГОН

ДАР ШАРОИТИ ТАЪЛИМИ ЊАМГИРО ВА ГУНОГУНФАРЊАНГЇ

Файзулло Шарифзода Академияи тањсилоти Тољикистон Дарси адиб агар бувад замзамаи муњаббате, Љумъа ба мактаб оварад тифли гурезпойро .

(Нозирии Нишопурї) Имрўзњо низоми тањсилот, аз љумла муассисаи тањсилоти миёнаи умумї талоши пайгирона дорад, ки масъалаи таъмини сифати дониши шогирдон ва салоњиятмандии онњоро њал намояд. Дар ин росто неруњои илмї ва амалии кормандони соњаи маориф ба он равона карда шудааст, ки пояњои назариявї ва амалии таълиму тарбия, бедории шавќу раѓбат ва сабабмандии (мотиватсияи) иљтимоии донишандўзии талабагон њарчи бештару бењтар такмил ёбад, бозёфтњою кашфиёти олимони ватанї ва бурунмарзии илми педагогика дар фаъолияти мактаби тољик эљодкоронаю босубот роњандозї карда шаванд .

Дар натиљаи чунин муносибат, ќабл аз њама, неруњои зењнию фикрии шогирдон ба њаракат дароварда мешаванд ва рушду нумў хоњанд ёфт .

Дар илми педагогикаи муосир исбот шудааст, ки яке аз сарчашма ва пояи устувори рушди фикрии талабагон дар кашфи асрори масъалаи ташаккули раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол, ки ибтидои талоши донишандўзї аст, нуњуфтааст. Дар навбати худ, тарбия ё бедории фикрии шогирдон ба њалли вазифањои зайл вобаста аст: ба рушди раѓбату сабабњои (мотиватсияи) маърифатљўї, ба ташаккули малакањои фаъолияти фикркунї, ба ќобилиятњои инфиродии эљодии шахси кўдак, ба ташаккули талоши азхудкунии донишњои замонавї. Зимни ин асосњои назариявї метавон гуфт, ки мањз синни хурди мактабї барои бедорї ва рушди фикрии кўдак нисбатан мусоид аст. Аз ин бармеояд, ки вазифаи асосии мактаби ибтидої ёд додани фикркунї, рушди шавќу раѓбат, ќобилиятњои инфиродии талаба ва тарбияи боварї ба имконоти худ ба шумор меравад, зеро чи тавре ки устод М. Лутфуллозода таъкид мекунад, «боварї ба худ ва ќуввањои худ калиди сењрнокест, ки тавассути ў дари илму фан ба рўйи кўдак боз мешавад» [7]. Ва ин њама барои устувор сохтани азми маърифатљўии кўдак сабаб мешавад, то ў дар минбаъд «Аспи талаб аз гунбади гардун биљањонад» [2] .

Дар илми педагогика њамеша ба тањќиќи масъалаи раѓбати маърифатљўї диќќати махсус дода мешуд. Имрўз њам ин муаммо дар назария ва амалияи таълиму тарбия яке аз самтњои муњимтарини тањќиќ ба шумор меравад. Зеро раѓбат њамчун нахустрўйдод ва нахустфишанги равонии шахсият пойдории комилу устувори инсонро муайян менамояд .

Баробари ин раѓбат заминаи усулї (принсипиалї) аст барои ташкили фаъолияти тарбиявї ва амалияи ташаккули шахсияти одам .

Азбаски имрўзњо дар Тољикистон вобаста ба ислоњоти низоми тањсилот ва демократикунонї ва гуманикунонии раванди он ба шахсияти талаба дар раванди таълиму тарбия арљ гузошта мешавад, масъалаи рушди раѓбати маърифатљўї бояд бо љиддияти том ба миён гузошта ва њал карда шавад. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» омадааст, ки тарбияи мустаќилият, ташаббускорї, фаъолї дар талабагони хурдсол талаби замон аст [6]. Бинобар ин зарурияти такмили мунтазами технологияи раванди таълим, вуруди навгонињо ба љараёни иљрои вазифањои таълиму тарбия ба миён меояд. Ин маънои онро дорад, ки муаллимону тарбиядињандагон бояд мунтазам дар љустуљў ва ковишњои роњу усулњои нави таълиму тарбия бошанд, то ки талабагон на донишњои тайёр, балки ќисми зиёди онњоро мустаќилона, тавассути љўяндагї, њалли супоришњои муаммовї ва дигар воситањо, ки амалњои маърифатљўиро фаъол менамуда бошанд, ба ёрию рањнамоии муаллим ба даст оваранд. Дар ин самт Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» талаб ба миён мегузорад, ки ташаккули раѓбати маърифатљўии талабагон дар раванди омўзиши асосњои илм, ки таљрибаи тўлонии башариятро љамъбаст кардааст ва барои аз худ кардан пешнињод гардидааст, яке аз вазифањои умдаи мактаби муосири тољик мебошад.

Дар иљрои ин талаб муаллими мактаби ибтидої бояд:

а) ба кўдакон фикр кардану донишандўзиро омўзонад;

б) шароитеро муњайё созад, ки барои аз худ кардани асосњои илм мусоид бошад;

в) раѓбати маърифатљўии кўдаконро бедор ва ташаккул дињад .

Њалли бонизому бомаќсадонаи ин вазифањо дар њолате имконпазир мешавад, ки агар муаллим донад, ки асрору асолати раѓбати маърифатљўї чист, ба кадом тартиб ўро метавон дар кўдакон ташаккул дод, кадом шароитњои педагогиро бояд ба эътибор гирифт, то ки ташаккули матлуби раѓбати маърифатљўиро дар њамаи шогирдон кафолат дода тавонад .

Дар њалли ин масъалаи муњим педагог ва равоншиносони маъруф А.Н. Леонтев, М .

Лутфуллозода, К.Д. Ушинский, Г.И. Шукина ва дигарон сањми арзанда гузоштаанд. Дар ин тањќиќотњо раѓбати маърифатљўї њамчун рўйдоди педагогї ќаламдод шудааст, яъне раѓбати маърифатљўї њамчун мафњуми (категорияи) дидактикї, воњиди тањсилот, омили инкишофи шахсияти талаба маънидод карда мешавад.

Чунин муносибати тому яклухт ба раѓбати маърифатљўї ба назари инљониб аслан маќсадњои умдаи зеринро дар назар дорад:

а) маънидоди наќши дониш;

б) раванди њазму маърифати он;

в) ташаккули маќсадноки раѓбат њамчун сифати шахсият .

Ба аќидаи Г.И. Шукина раѓбат ногањонї будан ва навигарии масъалањои таълимро талаб мекунад. Вазифаи маърифатї бошад, асоси раѓбати маърифатљўї ба шумор меравад, ки аз шахс амали фаъолона, љўёї ё эљодиро металабад [12] .

Бо дарназардошти тањќиќоту амалияи олимон ва таљрибаю озмоишњо камина ба аќидае расидам, ки махсусияти раѓбати маърифатљўї на танњо раванди маърифатї, балки амалиёти одамро ѓановат мебахшад ва фаъол менамояд, зеро ин унсури маърифатї дар њар гуна фаъолияти инсон мављуд аст. Ваќте ки инсон дар раванди мењнат аз ашё, мавод, асбобњо, воситањо истифода мебарад, ба донистани хусусияти онњо, донистани асосњои илмии он, ба сарфањмравии равандњои нав, ба донистани технологияи ин ё он амал (истењсолот) эњтиёљманд мешавад. Дар нињоди њама гуна фаъолияти инсонї унсурњои маърифатї, равандњои љўёї ва эљодї нуњуфтааст, ки ба навсозии воќеият нигаронида хоњад шуд. Њама гуна фаъолиятро одам ваќте метавонад босамар анљом дињад, ки агар аз раѓбати маърифатии худаш илњом гирифта бошад ва бо азму талоши пайгирона зањмат кашида бошад .

Донистани асрору асолати раѓбати маърифатљўї шароитњои педагогиро таќозо мекунад, ки фароњам овардан ва риояи пайгиронаи онњо ба ташаккул, инкишоф ва тањкими раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол мусоидат хоњад кард:

- барои фањмидан, дастрас будани мазмуни донишњои муайян;

- ёфтан ва истифодаи усулу воситањо, муќоисањои барљаста, тасвирњои возењу равшан ва раѓбатангез, ки барои дар шууру њиссиёти талабагон устувор љойгузин кардани далелњо, таърифњо, мафњумњо ва хулосањо ёрї расонад ва барои ба низом даровардани донишњо наќши арзанда дошта бошанд;

- фаъолияти маърифатии муташаккилона, ки низоми муайяни амалњои фикриро талаб мекарда бошад;

- шакли ташкили таълиме, ки дар раванди он кўдак худро ба љойи муњаќќиќ гузорад ва бо фаъолии бошиддати фикрї фаъолияти «тањќиќотї»-ро анљом дињад;

- ба таври имкон сафарбар кардан ба корњои мустаќилона;

- инкишофи мањорату малакањои бакорандозии донишњо, ки кўдаконро салоњиятнок мегардонад;

- дар дарс њалли супоришњои маърифатї, иљрои вазифањои дастаљамъона, ки аксари талабагонро фаъол ва аз амалњои таќлидї ба фаъолияти эљодї-љустуљўї рањнамун месозад;

- корњои эљодї-љустуљўие, ки ќобилиятњои хосси талабагонро инкишоф медода бошад .

Муњайё сохтани шароитњои педагогии зикршуда имконият медињанд, ки майлу раѓбатњои зоњирии маърифатљўї тадриљан ба майлу раѓбатњои ботинии маърифатљўї табдил ёбанд ва њамсафари доимии талабагон гарданд .

Мантиќи солими шароитњои педагогї аз муаллим инњоро таќозо дорад: талабаи хурдсолро водор созад, то ў пайгирона донишњои худро барои худомўзї ба кор андозад;

дар талаба нисбати васеъ кардани љањонбинии худ талаботи ботинї бедор кунад. Ин талабот на иљборї, балки тавассути бедорї ва ташаккули раѓбати маърифатљўї риоя карда шавад .

Азбаски арзиши назариявї ва амалии бедории раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол пеши роњи иљборї будани донишандўзиро гирифтан аст, омўзиш барои шогирдон на тоќатфарсо, балки ќаноатмандї ва болидарўњї меоварад, дарсгурезї, беморињои љисмонї, маънавї ва рўњї аз миён мераванд. Тадриљан дар забони онњо мафњумњои «маъно ва маќсади асосї», «фанни дўстдошта», «муаллими сахтгир, вале хайрхоњ» ва монанди инњо пайдо мешаванд. Зеро ба таъкиди И.А. Зимняя, раѓбат њамчун рўйдоди мараккаби равонї сарчашмаи ягона дошта, мазмуни фаъолият, интихобї будани фаъолият, ягонагии соњаи маърифатї, эњсосї ва иродавї будани маърифатљўиро дар назар дорад [5] .

Зуњуроти раѓбат ба омилњои гуногун вобаста аст:

- муносибати мусбати эњсосї ба фаъолияти худ дар соњае ё чизе;

- ибрати шахсии муаллим, тайёрии баркамоли илмї ва равонї-педагогии ў;

- фањмиши моњияти љамъиятии донишњои азхудкардааш;

- азми донистани робитањои њодисоту воќеоти олам ва муносибат ба асрори олам .

Њанўз К.Д. Ушинский навишта буд, ки раѓбати маърифатљўї якчанд зинаи инкишофро аз сар мегузаронад: аз кунљковї ва мароќ ба майли фањмидан (донишандўзї), аз њайронї ба маърифатљўї ва раѓбати илмию назариявї [13]. Кунљковї ва мароќ одитарин рўоварї ба навигарии ашёест, ки метавонад барои одам моњияте дошта бошад ё не. Дар ин зина талаба метавонад ба љолибияти ин ё он соњаи донишњо ќонеъ кунад. Дар зинаи мароќ дар талабагони хурдсол њанўз талоши маърифати асрору арзиши (љавњар) ашё, њодисот, воќеот зуњур намекунад. Дар ин зинаи рушди раѓбати маърифатљўї ба кўдакон эњсоси њайронї, хурсандї аз фањм кардан (маърифат) хос аст. Вале дар синни 8-9солагї дар онњо майл (тамоюл) ба фанњои таълимї пайдо мешавад, ки ба кўшишу талоши њарчи бештар донистан (берун аз дарс) вобаста аст. Раѓбату шавќи донишандўзї тадриљан ба аломати устувори хислат табдил меёбад ва дар инкишофи шахсияти кўдак наќши арзанда мебозад. Барои ќонеъ кардани раѓбату шавќи донишандўзї маърифати (донистан, фањмидан) њарчи бештари робитањо, асрор ва муносибатњои дар олам мављудбуда хос аст .

Он дар шакли раѓбати густурда (ба њамаи чизу ашёњое, ки кўдак ба онњо рў ба рў мешавад) зоњир мегардад .

Раѓбати маърифатї ва илмию назариявї зинаи баланди инкишофи раѓбати мушаххаси талаба мебошад. Дар ин зина раѓбат њамчун неруи ба фаъолият барангезанда ва водоркунанда нисбатан пурра зоњир мегардад, ки дар иштиёќмандии одам ба коре, дар талаботи омўхтани амиќи донишњо ва татбиќи эљодии онњо, дар такмили мунтазами донишњо ва амалњо њувайдо мешавад .

Шубњањои хурдагиронаи ѓайрикасбї њанўз кам нестанд, ки гўё раѓбат дар синни хурди мактабї ба талабот табдил намеёбад. Вале мушоњида ва таљрибањои чандинсола собит карданд, ки тавассути зањматњои таълимї њанўз дар синфњои ибтидої нисбат ба фанњои таълимї раѓбат ташаккул меёбад, ба соњањои гуногуни донишњо, ба намудњои фаъолияти амалї майл пайдо мешавад, талошњои маънавию маърифатї рушд ва тадриљан ба талабот табдил меёбанд. Ѓайр аз ин, раѓбати талабагони хурдсол дар муносибати эњсосї (эмотсионалї) нисбат ба дониш ва фаъолияти донишандўзї зоњир мегардад, ки ин њама гувоњи бисёрљанба ва гуногунпањлу будани раѓбати талабагони хурдсол аст .

Дар педагогикаи муосир аќидае устувор аст, ки «Раѓбати маърифатљўї» на танњо раѓбати талабагон ба таълим, балки дар маънои васеъ њамчун раѓбат ба њаёт, ба таърих (гузашта), ба фарњанг, ба инсони дигар буда, дар маљмўъ раѓбат ба дастовардњои нав дар тўли њаёти одамист, ки пур аз фаъолияти фикрї мебошад. Дар айни замон хориќаи (феномени) раѓбати маърифатљўї на танњо дар соњаи дидактика, балки дар соњаи назарияи тарбия низ масъалаи тањќиќ шинохта шудааст. Моњияти истилоњи «раѓбати маърифатљўї»

васеъ буда, на танњо сабабмандии (мотиватсияи) муњимми омўзиш, ки самарабахшии раванди таълимиро муайян менамояд, балки ташаккули устувори хислатњои шахсиро низ ба уњда дорад .

Таљрибањо ва назария исбот кардаанд, ки муваффаќияти фаъолияти омўзгорї ба муаллимоне вобаста аст, ки соњиби донишњои назариявї ва мањорати педагогї мебошанд ва дар раванди томи педагогї раѓбати маърифатљўии кўдаконро дастгирї ва инкишоф медињанд. Агар дар раванди таълим њама гуна воќеот, њодисот ва ашёро тањлилу исботкунон хулосањои мантиќї бароварда шавад, хеле хуб аст, ба шарте ки нисбат ба ин рўйдодњои олам муносибати кўдакон низ ташаккул дода шавад. Ин амали охирин дар интихоби муносибати озодонаи шахс ба олам наќши њалкунанда хоњад бозид. Мањз ба ин хотир муваффаќияти омўзиш аксаран ба дараљаи ташаккули раѓбати маърифатљўї ва дар маљмўъ ба чигунагии муносибат ба фаъолияти таълимї, яъне ба ташаккули шахсият низ вобаста аст. Раѓбати маърифатљўї дар муносибати эњсосии талаба ба чизи (субъекти) маърифатшаванда зоњир мегардад. Ба таъкиди Л.С. Виготский раѓбат гўё мисли ќувваи њаракатдињандаи табиии кўдак аст. Вай баёнгари кўшиши ѓайриихтиёрї буда, ишора ба он аст, ки фаъолияти кўдак ба талаботи фикрии ў мутобиќат мекунад. Аз ин рў, ќоидаи асосї талаб мекунад, ки тамоми низоми тарбия бояд дар асоси ба эътибор гирифтани раѓбатњои кўдакона танзим карда шавад [4] .

Баробари шароитњои педагогии пешнињодшуда боз муаллим дар раванди таълим бояд вазъиятњоеро ба миён оварад, ки ба ташаккули раѓбати маърифатљўии талабагон мусоидат карда тавонад: њамеша такя кардан ба фаъолияти фаъолонаи фикрї, ки заминаи асосии рушди неруњои маърифатї ва захирањои зењнї мебошанд; њалли масъалањои мантиќї ва маърифатї; вазъи љустуљўи фаъолона, тахминњо, андешаронињо; вазъи шиддати фикрї; тазоди муњокимањо, бархўрди назарњои гуногун, ки дар рафти он кўдак ба хулоса ояд, ќарор ќабул кунад, ба аќидае бирасад. Барои амалї кардани ин ва дигар вазъиятњои педагогї муаллим чунин талаботњоро бояд ба инобат бигирад: раванди таълимро мувофиќи сатњи инкишофи талабаи хурдсол доир кунад; мењнати таълимии кўдакро тадриљан ва мунтазам мураккаб ва раѓбатангез намояд, ки дар натиља мањоратњои њарчи мураккаб ва мушкилтар аз худ карда мешаванд. Мањз дар ин талабот моњияти таълими инкишофдињанда мањфуз аст, ки неруњои маърифатї, раѓбат ва талошњои маърифатљўии талабагони хурдсолро бемайлон ва пай дар пай устувор хоњад кард .

Ба инобат гирифтани фазои эњсосии (эмотсионалии) таълим самараи фаъолияти муаллимро меафзояд. Фазои мусбати эњсосии таълим ва омўзиш ба ду сарчашмаи умдаи инкишофи талаба вобаста аст: ба фаъолият ва муомила, ки муносибати сермаъноеро меофарад ва боиси табъи хуши кўдак мегардад. Ташкили фазои мусбати фаъолияти маърифатї муњимтарин гарави ташаккули раѓбати маърифатљўї ва инкишофи шахсияти талаба аст дар раванди таълим. Ин гаравест, ки тамоми вазифањои таълимию тањсилотї, инкишофдињандагї ва тарбиявиро ба њам мепайвандад, бевосита ва бавосита ба рушди раѓбат таъсири назаррас мерасонад .

Муносибат ва муомилаи (муоширати) хуш дар раванди таълим миёни муаллим бо талабагон, талабагон бо талабагон, талабагон бо муаллимон ба рушди раѓбати маърифатљўї ва рушди шахсияти талабагон таъсири амиќ мерасонад. Таъсири муомиларо чен кардан мушкил, вале дар воќеияти њаётї дидан мумкин аст. Муомилаи талабагон бо њамдигар ва бо муаллим силсилаи гуногуннамуди муносибатњоро ба миён меоварад, ки таъсири онњо дар рафти омўзиш хеле бузург аст. Муносибати њамкорї бо рафиќон, бо муаллимон муомилаи мусбат кардан худ метавонад неруи тавонои бањаракатдароварандаи раванди омўзиш бошад ва дар айни замон ба ташаккули устувори раѓбати маърифатљўї мусоидат намояд. Мањз муносибатњое, ки дар раванди таълим ва дар муомила ба вуљуд меоянд, метавонанд барои омўзиши муваффаќона ва ташаккули раѓбати маърифатљўии талаба ва шахсияти ў фазои мусоид фароњам оваранд .

Махсусияти раѓбати маърифатљўї на танњо аз он иборат аст, ки раванди омўзишро фаъол ва самарабахш менамояд, балки раѓбат њама гуна фаъолияти инсонро ба љунбиш медарорад ва пурмањсул месозад, зеро њама гуна фаъолият аз раѓбати маърифатљўї ибтидо мегирад. Бале, њама гуна намуди фаъолияти инсон аз маърифатљўї, аз љараёни ковишњои эљодї ибтидо мегирад, ки ба таѓйир додани воќеият мусоидат хоњад кард .

Ташаккули раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол дар шакли кунљковї, шавќу њавас ва бо љалби хотир зуњур мекунад. Аз як зинаи инкишофи худ ба зинаи дигар гузаштани раѓбат маънои аз байн рафтани зинаи авваларо надорад. Онњо њар яке дар мавќеи худ устуворанд ва баробари шаклњои нав зуњуркунон амал мекунанд .

Раѓбат дар раванди таълим таѓйир ёфта, ба раѓбати маърифатљўии талабагон табдил меёбад. Раѓбати таълимї хусусияти хосси худро дорад ва аз дигар намудњои раѓбати маърифатљўї фарќ мекунад. Олими рус В.А. Сластенин гуфтааст, ки танњо он ваќте ки дар талабагони хурдсол нисбати натиљаи мењнати таълимии худашон раѓбат ба вуљуд ояд, он гоњ дар онњо нисбати мазмуну маќсадњои фаъолияти таълимї раѓбат ва ба донишандўзї талабот пайдо хоњад шуд [9] .

Дар асоси раѓбат ва талабот ба донишандўзї дар талабагони хурдсол сабабмандии (мотив) возењи љамъиятї ба донишандўзї метавонад ташаккул ёбад, ки он ба муносибати масъулона ба машѓулиятњои таълимї иртибот дорад. Ба ин васила муаллим бояд мањз чунон сабабмандии омўзишеро дар кўдакон тарбия кунад, ки онњо моњияти љамъиятї доштани мењнати таълимиашонро бошуурона фањманд .

Раѓбати маърифатљўї њамчун сабабмандии омўзиш нисбат ба дигар сабабњо як ќатор бартарињо дорад:

- нисбат ба дигар сабабњо талабагон раѓбати маърифатљўиро зудтар мефањманд;

- раѓбати маърифатљўї сабабмандии омўзишро нисбати дигар сабабњо возењтар инъикос мекунад ва аниќтар фањмида мешавад;

- раѓбати маърифатљўї њамчун сабабмандї мушоњидашавандатар аст;

- раѓбати маърифатљўї њамчун сабабмандї ва воситаи таълим барои кўдак наздиктар аст;

- раѓбати маърифатљўї занљири низоми сабабмандињост миёни дигар сабабњои омўзиш ва онро кўдак зудтар ба эътибор мегирад. Вай бо масъулият, ќарз, зарурати устуворсозии мавќеи шахсии худ ва ѓайра решапайванд аст;

- раѓбати маърифатљўї дар шароити ташкили дурусти фаъолияти талабагон метавонад ба аломати устувори хислати шахсии талаба табдил ёбад ва ба инкишофи ў таъсири љиддї расонад .

Ин гуна талабагонро одатан кунљков, зирак ва љўянда мегўянд ва онњо дар иљрои њар як супориш муносибати эљодї зоњир менамоянд, бо воситаю тарзњои нави худ онњоро њал мекунанд. Дар ин њолат муњаќќиќ Г.К. Байделдинова, дар ин аќида аст, ки раѓбати маърифатљўї воситаи ќавии таълим ба шумор меравад. Вай на танњо ба раванди маърифат, балки ба натиљаи он низ равона карда мешавад ва њамеша ба талош, ба маќсадгузорї, ба шиддати иродавї ва кўшишњои пайгирона нигаронида шудааст [3] .

Ба ин тариќ, дар раѓбати маърифатљўї муњимтарин хислатњои шахсият ба њамдигар таъсир мерасонанд, бо њамдигар дастаљамъона амал мекунанд. Дар ин њолат раѓбати маърифатљўї метавонад њамчун маќсад, воситаи таълим ва сабабмандии омўзиш зуњур намояд ва тадриљан ба аломати устувори хислати шахсият табдил ёбад .

Раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсолро бештар асрори донишњои нав ба худ љалб менамояд. Бинобар ин, маводи таълимии интихобшуда агар ношинос бошад, ба тахайюлоти кўдак дакка занад, ўро ба њайрат оварад, ѓайричашмдошт бошад, њамчунон њатман дурнамои бозёфтњои нави илмиро ифода кунад, рукни муњимтарини ташаккули раѓбати донишандўзї хоњад буд .

Ташаккули раѓбати маърифатљўї, ба аќидаи Г.И. Шукина, дар раванди таълим метавонад ба ду васила сурат гирад: а) тавассути мазмуни фанњои таълимї; б) тавассути ташкили фаъолияти маърифатљўии талабагон [12] .

Мазмуни таълим, яъне маводи таълим асосе мебошад, ки тавассути он кўдакон доираи назари худро васеъ менамоянд: олам, њодисот ва ќонунњою маънињои пештар маълумро «кашф» мекунанд, ки раѓбати онњоро ба љунбиш медарорад. Яъне, нахустин чизе, ки ба бедории раѓбати маърифатљўии кўдакон сабаб мешавад, донишњои нав (барои кўдакон нав) оид ба олам мебошанд .

Њайрат (њайронии кўдак) омили таъсирбахши маърифат ва унсури нахустини маърифатљўї мебошад. Кўдак (одам умуман) ба њайрат омада, мекўшад, ки ба умќи муаммо (асрор) фурў равад. Вай дар њолати интизории ягон чизи нав аст. Вале бояд таъкид кард, ки раѓбати маърифатљўї нисбати маводи таълимї наметавонад њамеша ба далелњои барљаста такя кунад, љолибияти маводи таълимї наметавонад њамеша ба њайратоварї ва тахайюлангезї мањдуд бошад, зеро фанни таълимї, навиштааст К.Д .

Ушинский, барои он аст, ки раѓбатангез бошад, вале вай бояд ќисман нав ва ќисман шинос бошад. Навигарї ва ѓайричашмдошт будани маводи таълимї њамеша дар тањранги чизи маълум ва шинос њувайдо мешавад [13] .

Аз ин рў, барои дастгирии раѓбати маърифатљўї ба кўдакон бояд омўхт, ки дар чизу њодисоти шинос навигариро дида тавонанд. Чунин тарзи таълим имкон медињад, ки талабагони хурдсол ба воќеот ва њодисоти њаёт бодиќќат, амиќ ва бо чашми тањќиќ нигаранд, ба ќадри донишњои дар мактаб гирифтаашон бирасанд, яъне «Ба чашми дилат дид бояд љањон, ки чашми сари ту набинад нињон» [1] .

Дар натиља кўдак ба хулосае мерасад, ки дар воќеоти њаррўзаи олами атроф маънї ва пањлуњои њайратовар хеле зиёданд, ки онњоро дар дарс ва берун аз он аз китобњо метавон омўхт .

Мањз барои њамин ба муаллим зарур аст, ки кўдаконро аз зинаи одии рўзмарра, аз тасаввуроти мањдуд оид ба олам ба дараљаи мафњумњои илмї, умумият ва фањмиши ќонуниятњо расонад. Ваќте ки талаба ба зинаи нави азхудкунии олам ва рушди тафаккури мантиќї мебарояд, тавонотар, донотар ва босалоњияттар мешавад, дар вай њисси ќаноатмандї аз омўзиш пайдо мегардад, ки ин раѓбати маърифатљўиро њамчун аломати хислати шахсият устувор хоњад сохт .

Ба назари инљониб, дарсњои њамгиро барои рушди раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол шароити мусоид фароњам меоваранд, ки дар раванди онњо њалли як ќатор масъалањои мушкил, монанди мушоњидањои маќсаднок, ёфтани фарќ ва монандињо, муњокима ва тањлилњои мантиќї ва хулосабарорї инконпазир мегарданд.

Ин шароит аз унсурњои зерин иборатанд:

- шиддати фаъолияти таълимии босабаб аз њисоби сохтори ѓайримуќаррарии дарс;

- баррасии мафњумњое, ки дар фанњои њамгироигашта ва соњањои гуногун истифода мешаванд;

- кор гирифтан аз њалли масъалањои гуногуни бобњои омўхташуда;

- ворид кардани унсурњои таљрибаи њаётии талабагони синф ба дарс ва монанди инњо .

Дар дарсњои њамгиро талабагони хурдсол ба осонї ва боѓайрату раѓбати зиёд маводи њаљман васеътарро метавонанд аз худ кунанд, ба шарте ки ин мавод ба њаёту тафаккури онњо наздик бошад ва талаби кўдаконаашонро ќонеъ карда тавонад. Њамчунон муњим он аст, ки талабагони хурдсол на танњо дониш ва малакањои њосилкардашударо дар вазъиятњои барояшон маълум, балки дар вазъиятњои ношинос мустаќилона ва эљодкорона истифода бурда тавонанд. Њамчунон дарсњои њамгиро имкон медињанд, ки якбора якчанд масъалањои таълимї ва тарбиявї њал карда шаванд.

Аз љумла:

- ташаккул додани раѓбати таълимї ва тарбиявї тавассути њалли масъалањои нав дар заминаи маводи нави таълим;

- рушди мустаќилият тавассути њалли масъалањои бамиёнгузошташуда ва ташаккули мањорати бањо додан ба дурустии роњњои њал;

- тарбияи фарњанги гуфтор ва муносибати эњтиромона ба аќидаи дигарон .

Зимни андешањои фавќ метавон хулоса кард, ки ташаккули раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол яке аз вазифањои умдаи раванди таълими ибтидої буда, ба самарабахшї, бошууронагї ва мустаќилият дар фаъолияти фикрї ва таълимии кўдакон нигаронида мешавад. Мањз маводи таълимии раѓбатовар, ташкили рангоранги фаъолияти таълимї, ки неруњои зењнї, фикрї, ахлоќї ва эњсосии талабагонро ба љунбиши бошиддат медароранд, пеши роњи хасташавии равонию љисмонии кўдаконро мегиранд ва онњоро ба фатњи монеањои мушкилтару баландтари таълимї њидоят ва сафарбар мекунанд, дар онњо баробари ташаккули раѓбати маърифатљўї боз азму боварии устуворро ба шахсияти худ ташаккул медињанд. Ин раѓбат ва азму боварї ба ќуввањои худ гарави боэътимоди муваффаќиятњои ояндаи талабагони хурдсол хоњад буд .

АДАБИЁТ

1. Абўабдуллоњ Рўдакї. Мураттибон; Љ. Шарифов ва дигарон. - Душанбе: Ирфон, 2008. - С.169 .

2. Абўалї ибни Сино. Баёзи љавоњирот. Тартибдињанда А. Абибов. - Душанбе: Маориф, 1987. - 256 с .

3. Байдельдинова Г.К. Формирование познавательных интересов у младших школьников. -Алма-Ата, 1976 .

- 80 с .

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. - 480 с .

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учеб. для вузов. - М.: Логос, 2001. - 384 с .

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф». - Душанбе, 2004 .

7. Лутфуллозода М. Педагогикаи миллии халќи тољик. - Душанбе, 2015. - С. 609 .

8. Нозирии Нишопурї. Девони Нозирии Нишопурї. - Тењрон, 1379. - С. 34 .

9. Педагогика. Учебное пособие для вузов / Сластенин В.А. [и др.]. - М.: Академия, 2002. - 576 с .

10. Шарифзода Ф. Педагогикаи њамгиро. - Душанбе: Ирфон, 2011. - 510 с .

11. Шарифзода Ф. Актуальные проблемы современной педагогики (в 2 кн.) - Душанбе: Ирфон, 2009 (кн. I). с., (кн. II.) - 2010. - 328 с .

12. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. -М.:

Педагогика, 1988. - 208 с .

13. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. В 6-ти томах. Т. 5 /сост. С.Ф. Егоров. -М.: Педагогика, 1990. с .

АНДЕШАЊО НИСБАТИ ТАШАККУЛИ РАЃБАТИ МАЪРИФАТЉЎИИ ТАЛАБАГОН ДАР ШАРОИТИ

ТАЪЛИМИ ЊАМГИРО ВА ГУНОГУНФАРЊАНГЇ

Тавассути мазмун, маводи дидактикї, технологияи таълим ва мањорати муаллим бедор ва ташшакул додани раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол маќсади асосии маќола аст. Мањз бедорї ва ташаккули раѓбати маърифатљўї самти фаъолияти мустаќилона, љўёї ва эљодии кўдаконро муайян мекунад ва боиси рушди тафаккури онњо мегардад. Барои расидан ба ин маќсад бояд дар раванди омўзиш шароитњои мухсуси педагогї муњайё карда шаванд; пеши роњи маљбурї будани таълим гирифта шавад; сабабњои омўзишро талабагони хурдсол бошуурона фањманд; вазъиятњои раѓбатангез дар раванди таълим ба миён оварда шаванд; муносибат ва муомилаи хайрхоњона дар синф њукмрон бошад; дарсњои њамгиро бо унсурњои сохторї ва маќсаду вазифањои таълимї ва тарбиявии худ, бо сабабмандї, раѓбатоварї, бо гуногунї ва ивазшавандагии масъалагузорї, бо мустаќилияти фикрронї ва њалли мустаќилонаю эљодкоронаи масъалањои таълимї ба рушди тафаккур ва раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол мусоидат намоянд .

Калидвожањо: раѓбат, маърифатљўї, сабабмандї, нахустрўйдод, нахустфишанг, мустаќилият, башарият, сањм, ѓайричашмдошт, ѓановат, зуњурот, робитањо, густурда, донишандўзї, эњсос, хориќа, талаботи фикрї, мантиќ, муомила, муносибат, фазо, мусбат, тафаккур .

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТИ

Пробуждение и формирование познавательного интереса младших школьников к обучению посредством содержания, дидактического материала, технологии обучения и мастерства учителя является основной целью данной статьи. Именно пробуждение и формирование познавательного интереса определяет направление самостоятельной, поисковой и творческой деятельности детей и помогает в развитии их мышления. Для достижения данной цели в процессе обучения нужно создавать специальные педагогические условия; пресекать пути принуждения к обучению; младшие школьники должны сознательно вникнуть в причины обучения; в процессе обучения должен обеспечиваться интерес к знаниям; в классе должна царить доброжелательная атомосфера взаимоотношений; интегрированные уроки со своими структурными элементами, целями и задачами обучения и воспитания, причинностью, заинтересованностью, разновидностью и изменчивостью постановки вопросов, самостоятельностью мышлений, самостоятельным и творческим решением учебных задач способствуют развитию мышления и познавательного интереса младших школьников .

Ключевые слова: интерес, познавательность, причинность, первоначальное событие, первоинструмент, самостоятельность, человечество, неожиданность, богатство, явление, связи, распространённость, познавание,чувства, феномен, мыслительные требования, логика, обращение, пространство, положительный, мышление .

REFLECTIONS ON THE FORMATION OF THE COURSE OF THE STUDENT'S INTERESTS

IN CONDITIONS OF INTEGRATED TRAINING AND MULTI-CULTURALITY

The awakening and formation of the cognitive interest of younger schoolchildren to learning through content, didactic material, teaching technology and mastery of the teacher is the main purpose of this article. It is the awakening and formation of cognitive interest that determines the direction of children's independent, searching and creative activity and helps in the development of their thinking .
To achieve this goal, special pedagogical conditions must be created in the learning process; to suppress the ways of compulsion to learn; younger schoolchildren must consciously understand the causes of learning; in the learning process, interest in knowledge must be ensured; in the class there should be a benevolent atomosphere of relationships; integrated lessons with their structural elements, goals and objectives of teaching and upbringing, causality, interest, variety and variability of posing questions, independence of thinking, independent and creative solution of teaching tasks contribute to the development of thinking and cognitive interest of younger schoolchildren .

Key words: interest, cognition, causality, initial event, first instrument, independence, humanity, surprise, wealth, phenomenon, connections, prevalence, cognition, feelings, phenomenon, thinking requirements, logic, circulation, space, positive, thinking .

Сведения об авторе: Файзулло Шарифзода - Академия образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор, Академик Академии образования Таджикистана. Адрес: 734024,Республика Таджикистан, город Душанбе, ул. Айни, 45 .

Information about the author: Faizullo Sharifzoda - Academy of Education of Tajikistan, doctor of pedagogical sciences, professor, Academician of the Academy of Education of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Ayni, 45 .

УДК:491.71(575.3)

ПРЕЦЕДЕНТНО-ЗНАЧИМЫЕ ТЕКСТЫ В СИСТЕМЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ

НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Рузиева Л.Т., Негматов С.Э., Таджикский национальный университет В процессе обучения русскому языку студентов таджикоязычной аудитории ценным материалом является прецедентно значимый текст-феномен. На базе подобного текста протекает уникальный процесс превращения изучаемого языка в активно действующем инструменте коммуникации. Теоретическое обоснование изучения текста базируется на теории формирования коммуникативной компетентности, согласно которой наблюдается реализация важнейших ее ступеней:

- рецептивное владение речью (восприятие и понимание);

- репродуктивное владение речью (воспроизведение полученных знаний, сведений и информаций);

- продуктивное владение речью (умение высказать свои мысли, ответы на вопросы проблемно-аналитического типа, подготовка сообщения, доклада и пр.) .

В условиях работы с прецедентно значимым текстом в неязыковом вузе при обучении русскому языку студентов таджикоязычной аудитории реализация такой последовательности и расширение объема заданий и упражнений репродуктивного характера, представляется целесообразным вдвойне. Это относится и к последовательности изучения прецедентного текста-феномена, и к успешному применению репродуктивных и продуктивных приёмов и форм работы с соответствующими прецедентными текстами. Во всей этой многообразной системе приоритетом остается «коммуникативность, предполагающей формирование навыков общения разного уровня - от эмпатии, способности сопереживания другому лицу до диалога культур, как синхронного, так и диахронического» [Быстрова, 199, с. 9] .

Вышеперечисленные факторы позитивно влияют на рациональную организацию учебного процесса по русскому языку, ориентированного на образцы прецедентных высказываний, прецедентных ситуаций, прецедентных текстов-феноменов, которые обладают когнитивным компонентом культуры, присущим носителям лингвокультурного сообщества. Они во многом определяют реализацию лингвокультурологического аспекта в обучении русскому языку, так как насыщены языковыми единицами с национально-культурным компонентом, обеспечивают знакомство с культурой страны изучаемого языка .

Работа с прецедентными текстами-феноменами имеет свои специфические особенности, требует тщательного отбора и расположение текстового материала. Особым моментом является первычное восприятие прецедентного текста, усвоение его содержания и этап развития речевой деятельности студентов таджикоязычной аудитории. Существенную роль в реализации этой системной работы играет подготовка к восприятию прецедентного феномена, опора на характерные свойства и особенности родного языка и культуры студентов – носителей таджикского языка. Следует помнить о различиях в восприятии текста, существующих между носителем языка и студентами таджикоязычной аудитории, принадлежащим к иной лингвокультурной общности .

Последовательность методов и приёмов работы с прецедентно значимым текстом предопределяется постепенным переходом с репродуктивной мыслительно-речевой деятельности к продуктивно-творческой работе. Последнее сопровождается методическими комментариями, дидактической установкой на базе конкретного прецедентного текстафеномена с учетом реализации современных требований к занятиям по русскому языку в неязыковом вузе .

На занятии по русскому языку в целях первичного восприятия прецедентного текста важно определение цели работы, обусловленность выбора приёмов и средств обучения поставленной целью. К примеру, во время работы с прецедентным текстом из повести М.Горького «В людях» общей целью занятия выделяем образовательные (обеспечение эмоционального восприятия и понимания содержания текста, опорную лексику текста). Важно также воспитательная и развивающая цель занятия, где происходит на основе текста воспитание студентов к бережному отношению к окружающей среде, воспитание чувственноэмоционального их восприятия .

Безусловно, важным этапом работы является его лингвокультурная составляющая, где преподаватель русского языка передает студентам таджикоязычной аудитории ценную фоновую информацию о повести через тщательно отобранный микротекст. Речь идет о предметах изображения, о величайшей роли бабушки в жизни Алеши, о русском лесе недалеко от берега Волги с высокими деревьями, необычными ветвями (лапы сосен), о том, как птицы поют, свистят, звенят и т.п .

Во всей этой работе во взаимодействие вступают «национальные образы мира, различные модели конкретной языковой картины мира, которые включают в себя разные вопросы:

- какие стволы у сосен?

- какие корни?

- какие ветви?

- почему их называют лапы сосен?

- почему говорят о кукушке, что она кукует?

- почему голоса птиц – это голос леса?

Важны комментарии преподавателя и фиксация внимания студентов на прецедентные высказывания текста, определение значения опорных слов и выражений, уточнение того, что могло быть усвоено неверно. Целесообразно контролировать знания студентов через особенности родного языка и родной культуры в плане восприятия прецедентного феномена (высказывание, ситуация, текст). Как видно, «к уже существующему в организме обучаемого коммуникатора для родного (первого) языка «пристраивается» коммуникатор неродного»

[Шубин, 1972, с. 19] .

Сравнение русского и таджикского языков подтверждает, что родной язык может оказать существенное (отрицательное/положительное) влияние при изучении русского языка, образуя неверные ассоциативные связи. В связи с этим целесообразно открытое сопоставление для преодоления интерференции – отрицательного влияния родного языка в случае расхождения лингвокультурных элементов. Отсюда весьма полезен учет свойств и особенностей таджикского языка при обучении русскому языку.

Особо следует обратить внимание на следующие моменты:

1) скрытое сопоставление с акцентом на особенности таджикского языка;

2) положительный перенос знаний, умений и навыков студентов с таджикского языка на русский язык;

3) открытое сопоставление - использование фактов таджикского языка в процессе обучения русскому языку .

В контексте сказанного важно определить существующие структурно-семантические различия между русским и таджикским языками, внести ясность в отношении прецедентных феноменов и их роли в аспекте функциональности в дискурсе языковой личности .

Национально-культурная специфика языка позволяет говорить о национальнопрецедентных феноменах, отражающих историю и культуру народа, особенности национального характера. В культуре каждого народа накоплен огромный опыт в его жизни, истории, традиций, деятельности, которые отражены в хранимых знаниях, сведениях и информациях благодаря кумулятивной функции языка. Существующие национальнокультурные ценности постоянно возвеличивают статус и положение языка в обществе .

Огромную роль в этом процессе играют прецедентные феномены на базе художественной литературы, произведений искусства, народной песни и музыки, религии и изобразительного искусства и пр .

Социокультурные изменения в жизни общества позитивно влияют на самоутверждении нации, приумножения ее материально-духовных ценностей, отражение морального облика человечества через творческих достижений представителей высокой словесности в прецедентных текстах-феноменах .

Все это позволяет говорить о национально-культурных явлениях, которые отражаются, в первую очередь, в аутентичном тексте, который попадая в образовательную среду, становится учебным. Такие тексты получают также функциональное предназначение в контексте основы речевой деятельности субъектов обучения .

Особенности образа жизни и языкового поведения людей в разных лингвокультурных ситуациях порождает разные отношения представителей билингвальной и многоязычной среды .

Налицо своеобразная публицистика и живая речь с многочисленными неологизмами и словамиреалиями, иным контекстом; однако велико количество многообразных языковых единиц с национально-культурным компонентом в семантике и оценочной величиной: безэквивалентная лексика, слова-реалии, афоризмы, фразеологические обороты и сращения, прецедентные имена и высказывания. Рассмотрим, как эти лингвокультурные свойства отражаются в таджикском языке в учебную деятельность билингвов .

В таджикском языке тексты художественных произведений представляют собой огромное море прецедентного феномена. Для выражения своих идей и стремлений персидско-таджикские поэты использовали газели, маснави, касыды и рубаи. В газелях говорилось о духовной любви;

в маснави излагались суфийские и нравственно-дидактические идеи; в касыдах давались наставления мудрости; в рубаи выражались чувства и ощущения. Существуют множество прозаических произведений (хикоя - рассказ и ќисса - легенда), отличающихся особой простотой стиля, философской глубиной и восточной назидательностью .

В XII веке успешно развивались все жанры персидско-таджикской поэзии, за исключением героического эпоса. Хайям прославился своими рубаи, Аттар - суфийскими маснави, Анвари, Хакани, Захири Фараби, Асириддин Ахсикати, Муиззи - касыдами, таркиббандами и ќитъа, Низами - лиро-эпическими поэмами, Саъдї Шерози – уникальными дидактическими произведениями «Гулистон» и «Бустон» на персидском (таджикском) языке .

Первым поэтом, установившим определенные законы в персидской поэзии, был Абуабдулло Рудаки. Он разработал такие поэтические формы и жанры, как достан (поэма), газель, мадњ (ода), мавъиза (наставление), марсия (элегия). Он был сильнейшим поэтом того времени и первым, кто составил из своих стихотворений диван, включающий два тома .

Одно из самых известных стихотворений Рудаки – это марсия (элегия), написанное по случаю смерти сына одного из видных деятелей.

В этом стихотворении он призывает к терпению и отмечает бесполезность рыданий и тяжелых переживаний в случае потери дорогого человека, используя многочисленные прецедентные имена, прецедентные высказывания и прецедентные ситуации:

Печальный друг, достойный уваженья, Ты, втайне льющий слезы униженъя .

Ушел ушедший, и пришел пришедший, Кто был, тот был – к чему же огорченья?

Ты хочешь сделать этот мир спокойным, А мир желает лишь круговращения .

Не злись: ведь мир твоей не внемлет злости, Не плачь: к слезам он полон отвращенья .

Рыдай, пока не грянет суд вселенский, Но прошлому не будет возвращенья .

Анализ, произведенный в русле исследуемой проблематики, показало, что в таджикском языке встречаются прецедентные тексты-феномены, представляющие собой уникальный «дидактический жанр», разнообразный по стилю и выражения. К ним, прежде всего, относятся панду њикмат (наставление), рубоиёт (особый жанр в четырех строках с мудрыми изречениями), олицетворяющие ораторское искусство, величайшее красноречие с огромным количеством в их составе крылатых слов, пословиц, поговорок, слов с национальнокультурным компонентом в семантике .

Возвращаемся к тому особому жанру прецедентного текста (устный народно-поэтический стиль) под названием «дидактический жанр» .

Рубаи - жанр поэзии; четверостишья, впервые появившиеся в персидской поэзии в 9 веке .

В древнем иранском фольклоре и в арабо-персидской поэзии основной единицей строфики являлся бейт. Наиболее распространенной формой использования бейта является название рубаи или дубайтињои халќї (народное четверостишье, которое получило двустишие), а также тарона – народные песни в виде рубаи. Обычно бейт выделяется в стихотворном произведении любого жанра и делится на два полустишья (мисраъ - строка) с одинаковым количеством слогов. С точки зрения смысла, бейт должен содержать в себе законченную мысль. Как правило, в первом бейте дается посылка, а в третьем полустишье второго бейта – вывод, закрепленный афористической сентенцией четвертого полустишья .

Каждый их этих дидактических жанров обладает своими прецедентными феноменами .

Например, назидательные стихотворные панду хикмат (назидания) состоят из цепочки нравственных наставлений. В них без определенного порядка и строгой логической последовательности приводятся сентенции, назидания, жизненные наблюдения .

Хеч шоди нест андар ин чахон .

Бартар аз дидори рўи дустон .

Хеч талхи нест бар дил талхтар Аз фироки дўстони пурхунар .

Перевод:

Нет в этом мире радости сильней .

Чем лицезренье близких и друзей .

Нет на земле мучительнее муки, Чем быть с друзьями славными в разлуке. А. Рудаки онеъ ба як устухон чу каргас будан Бе з-он ки туфайли нони нокас будан .

Бо нони авини хеш, хао, ки хуш аст, К-олуда ба полудаи ар кас будан!

Перевод:

Чтоб мудрым стать, мой друг, знать надобно немало, Ты две из всех наук запомни для начала;

"Голодным лучше быть, чем что попало есть И лучше быть одним, чем вместе с кем попало». Омар Хайям Назидания в виде панду хикмат специфичны с точки зрения выражаемых прецедентных высказываний. Они представляю собой форму четверостишия или нескольких куплетов. Они по сути простые по форме и не затрудняют восприятие, понимание, запоминание и употребление .

Самим известным и любимым литературно-дидактическим жанром является рубоиёт (рубаи) - прецедентные поэтические тексты, мудрые высказывания, произнесенные в связи с конкретными жизненными ситуациями и событиями. Первым создателем стихов в стиле рубаи был Рудаки. Как-то во время игры он услышал рифмованные строки, произнесенные ребенком, и был настолько поражен свежестью и новизной стиха, что вскоре создал новый стиль стихосложения. Омар Хайям развил этот поэтический стиль, выявил внутренние законы слога, и, максимально используя форму рубаи, наполнил содержание глубинным философским смыслом. На протяжении всей жизни Омар много путешествует, пишет несколько трактатов по математике, занимается наукой. Но всемирную славу ему приносят именно четверостишия, которые он сам не воспринимал всерьез. Рубаи Омара Хайяма передавали из уст в уста его ученики, последователи и просто ценители меткого слова. По разным подсчетам Омару Хайяму приписывается авторство нескольких тысяч четверостиший .

Афсус, ки сармоя зи каф берун шуд В-аз дасти аджал басе джигархо хун шуд .

Кас н-омад аз он чахон, ки орад хабаре Ахволи мусофирон бигуяд, чун шуд .

Перевод:

Жизнь уходит из рук, надвигается мгла, Смерть ломает сердца и кромсает тела, Возвратившихся нет из загробного мира, У кого бы мне справиться, как там дела? (Омар Хайям)

Или у Саъди Шерози:

Бани одам аъзои якдигаранд, Ки дар офариниш зи як гавхаранд, Чун узверо ба дард овард рузгор, Дигар узвхоро намонад карор .

Перевод:

Все люди на свете - одной колыбели сыны, Как части единого тела они созданы, И если один заболеет болезнью злой, Тотчас же должны и другие утратить покой .

К прецедентному тексту так называемого дидактического жанра с нравственнокультурным пафосом и национальными идеалами относятся поэтико-прозаические высказывания с большим количеством использования пословиц и поговорок. Они отражают морально-нравственные постулаты, ценности материального и духовного плана в жизни таджикского народа. Поговорка (маќол) - это просторечное, но образное выражение, связанное с мудрыми наставлениями, лаконично отражающие житейский опыт и народные назидательные традиции. В поговорках же не наблюдается нравоучение, они представляют собой остроумное или достойное насмешки слово, адресованное или высказанное по какому-либо случаю, событию и поводу. Поговоркам характерно широкое обобщение, образность, интерпретация мудрых народных высказываний в контексте конкретных жизненных реалий и ситуаций .

Содержание большинства таджикских поговорок в структуре прецедентного текста и высказывания чаще всего отражает исключительные случаи, смешные положения, им свойствен юмор, высмеивание недостатков.

Например:

«Бедняка и на верблюде собака укусит»;

«Бежал от грязи, попал в трясину»;

«Бесполезно наносить узор на воду»;

«Вели дураку принести чалму - он принесет её вместе с головой» и др .

Поговорки прецедентного текста и прецедентного высказывания славятся не выводами и суждениями, как это происходит в пословицах, а своей народной образностью, что отчетливо проявляется при употреблении в конкретном тексте-феномене .

Пословицы и поговорки таджикского языка являются эталонными и образными суждениями и умозаключениями, продукт устного народного творчества с его огромным жизненным опытом. Прошли и проходят года, столетия, однако их смысл, связанный с духовно-нравственными идеалами, не претерпевает изменения. Пословицы и поговорки живы, обогащают яркость и эмоциональный пафос каждого прецедентного текста и прецедентного высказывания. Они источники фоновых прецедентных ситуаций и представлений, основа художественно-нравственного воображения и фантазий лингвокультурного сообщества .

Испокон веков пословицы и поговорки служили в качестве народной нравственно-культурной программы и свода национальных традиций, законов и правил .

О том, что пословицы в таджикском языке продукт древности говорят многочисленные памятники культуры персоязычных народов, сохранившиеся до настоящего времени. По этому вопросу богатую информацию можно получить в книге известного востоковеда и филолога Бертельса Е.Э. «Персидская поэзия в Бухаре X века» (1931 г.). Изучение пословиц в таджикском языке особо развивалось в прошлом столетии. В данном направлении огромный вклад внесли отечественные ученые-лингвисты В.Асрори (1956 г.), Калонтаров Я.И. (1965г.), М.Фозилов и мн. др .

Прецедентные тексты таджикского языка практически невозможно представить без пословиц и поговорок. Особенно их много в сказочных текстах и высказываниях, легендах и басен. Так, известная таджикская пословица «Раз прыгнула саранча, два прыгнула саранча, наконец, попалась саранча» - концовка популярной сказки «Саранча». Из сказок выделились пословицы: «Кушая виноград, не спрашивай, из чьего он сада» («Хасанак»); «Сначала спроси, потом суди» («Чалма и халат раиса»); «Если человек безгрешен, то и сабля палача становится деревянной» («Хасанак»); «Умная жена глупого мужа сделает умным» («Умная девушка и лентяй»); «Верная дружба сильнее падишахского гнева» («Стрелок и его друзья»). Немало пословиц связано со сказками о Мушфики и Ходже Насриддине .

В пословицах превратились множество поэтических строчек представителей классической таджикско-персидской литературы Рудаки, Носира Хусрава, Омара Хайяма, Саъди Шерози, Абдурахмона Джами и мн.др.

Им принадлежат также многие крылатые слова, которые встречаются в таджикском языке и употребляются носителями данного языка:

Царь - дерево, а подданные – корни, Чем крепче корни, тем ветвям просторней .

Не утесняй ни в чем народ простой, Народ обидев, вырвешь корень свой .

Путем добра и правды, в божьем страхе, Иди всегда, дабы не пасть во прахе .

Любовь к добру и страх перед миром зла, С рождения природы нам дала. (Саъди Шерози) Прелесть смоляных, вьющихся кудрей, От багряных роз кажется нежней .

В каждом узелке – тысяча сердец, В каждом завитке – тысяча скорбей (Рудаки) .

Широко употребляются и используются в качестве пословиц прецедентные выражения:

«Пока вы там были, и мы подоспели. Яблочко и ножка курочки лежат на полочке: кто раньше встанет, тот возьмет и съест!» («Музаффар и его конь»); «Вы были здесь, а мы были там, ели жирный плов и кишмиш с сахаром» («Сандаловое деревце») .

В современных учебниках таджикского языка и таджикской литературы активно включаются тексты нравственно-дидактического жанра, апелляция к истокам национальной культуры. Считаем, что школьная практика в обучении родному языку и родной литературе позволяет совершенствовать навыки работы с разными литературными жанрами для последующей проработки в условиях работы с русскими прецедентными текстамифеноменами .

В ходе исследования мы выяснили, что значения некоторых таджикских афоризмов имеют эквивалентные значения с соответствующими русскими прецедентными феноменами .

Так, выражение «Где честный должен восседать, там восседает мерзкий плут, Почетом окружен осел, в пренебрежении - верблюд» (А.Рудаки) синонимично по смыслу прецедентному высказыванию «Мне хочется, невеждам не во гнев, Весьма старинное напомнить мненье:

Что если голова пуста, То голове ума не придадут места» (И.А. Крылов «Парнас»). Или известный прецедентный текст «Молчание-золото» можно соотнести с высказыванием Носира Хусрава «Язык его таит и зло и грех. Молчанье — вот сокровище для всех!» .

Таких примеров многочисленно и они позволяют констатировать, что существующие в таджикском языке поговорки, пословицы, афоризмы с известной долей осторожности можно соотнести с русскими прецедентными феноменами по характерным для них параметрам .

В целом, русско-таджикские прецедентные феномены в русле нравственнодидактического жанра одинаково знакомы членам соответствующего лингвокультурного сообщества. Они сохраняют статус когнитивного компонента культуры народа и актуальны для носителей данных языков. В дискурсе представителей этих двух лингвокультурных сообществ употребление пословиц и поговорок как национального прецедентного феномена имеет частный и активный характер .

Констатация и устойчивое применение в дискурсе пословиц и поговорок с национальнокультурной окраской обосновывает возможность широкого использования прецедентных текстов-феноменов при обучении русскому языку студентов таджикоязычной аудитории в неязыковом вузе. Следует помнить, что в каждой языковой системе существует своя линия расположения лингвокультурных элементов в составе прецедентного текста и прецедентного высказывания. Поскольку лексический состав языка вступает в разные системные связи и отношения (парадигматика, синтагматика, деривация), использование словарных единиц с национально-культурным компонентом в семантике прецедентного текста-феномена предполагает серьезную работу над их восприятием и воспроизведением .

Проведенный анализ показывает наличие аналогий в жанровой отнесенности, тематике, функционировании прецедентного феномена в русском и таджикском языках. Это позволяет говорить о некоем инварианте восприятия ПФ, создающем основу для положительного переноса (транспозиция) .

Соотнесенность языковых явлений в русском и таджикском языках важное, но не единственное условие введения и презентации прецедентного феномена. Необходимо рассмотреть формы их изучения, которые подчиняются общей задаче – развитию лингвокультурной компетенции студентов таджикоязычной аудитории как значимой составляющей межкультурного диалога и межкультурной коммуникации. Как было отмечено выше, в основе работы с прецедентными феноменами лежит текст с национально-культурной ценностью. Поскольку речь идет о коммуникативно значимых текстах, представление прецедентного феномена связано с такими видами речевой деятельности, как чтение и говорение. Ниже детально остановимся на развитие навыков восприятия и понимания читаемого прецедентного текста-феномена .

В настоящее время в эпохе масштабных интеграционных процессов и глобализации наблюдается усиление существенного интереса к знакомству и изучению культур разных народов. Это тенденция особо усиливается в связи с небывалой миграции народов, их переселения из одной страны в другую. Все это открывает новые возможности, современные виды и формы коммуникации (общения) на основе взаимопонимания, диалога языков и культур, толерантности, уважения к культуре народов, населяющих огромную планету. Такие благородные мотивы интереса к культуре разных народов способствует обогащению национальной культуры опытом и масштабностью общемировой цивилизации, хотя тенденции иногда бывают грустные, тревожные и приводящие, в конечном счете, к конфликту культур .

По выражению С.Г.Тер-Минасовой «все это вместе взятое – и тревожное, и обнадеживающее – и привело к особенно пристальному вниманию к вопросам межкультурного общения» [Тер-Минасова, 2008, с.23]. Отсюда решение проблем, связанных с межкультурной коммуникацией, приобретают особое значение в русле преподавания неродного/иностранного языков в современных условиях полилингвального и поликультурного образования .

Актуальность концепции о неразрывной связи и взаимозависимости преподавания русского языка в образовательных учреждениях Республики Таджикистан и межкультурной коммуникации не вызывает никакого сомнения. Каждое занятие по русскому языку для студентов таджикоязычной аудитории неязыкового вуза – доступ к русской национальной культуре. Это практика и искусство межкультурного диалога. За каждым усвоенным новым словом и фразеологическим сочетанием закрепляется русский мир и русская национальная культура .

В связи с этим меняются в лучшую сторону мотивы изучения русского языка в образовательных учреждениях республики, где язык предстает в совершенно иной плоскости, не как самоцель, а как средство постижения новой для субъектов обучения языковой картины мира и национально-культурных ценностей. Говоря по-другому, одной из основных задач обучения русскому языку в образовательных учреждениях республики, в том числе в неязыковом вузе, становится его прикладная, практическая сторона -обучение языку как реальному и полноценному средству межкультурной коммуникации .

Совершенно права С.Г.Тер-Минасова, что «для создания такой базы необходимо:

1) приложить результаты теоретических трудов по филологии к практике преподавания иностранных языков (в нашем случае – русского);

2) теоретически осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных языков» [Тер-Минасова, 2008, с. 32] .

Если обратить внимание на традиционную методику преподавания неродного/иностранного языков, то существенное место в ней занимал чтение текста. Особое внимание уделялось чтению топиков, которые «в условиях полной изоляции и абсолютной невозможности реального знакомства с миром изучаемого языка и практического использования полученных знаний было делом в лучшем случае романтическим, в худшем – бесполезным и даже вредным, раздражающим» [Там же, с.32] .

В этом контексте изучение прецедентного текста-феномена в отличие от всяких вредных, субъективно отобранных топиков имеет огромное лингвокультурное значение, в особенности для реализации общения на межкультурном уровне. По сути, это проявляется в адекватном взаимопонимании участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальнокультурным сообществам .

Безусловно, могут быть случаи несовпадения русско-таджикских национальных инвариантов восприятия прецедентного текста-феномена, который может привести к неудачному межкультурному диалогу и даже межкультурному конфликту. Причин здесь много и одна из них кроется в том, что восприятие представителями русско-таджикского лингвокультурного сообщества одного и того же прецедентного феномена и языковой картины мира происходит в рамках существующих в каждой национальной культуре специфических особенностей .

В каждой из этих лингвокультурных свойств и особенностей существуют отличительные смысловые объемы значений с дополнительными коннотациями, словами-реалиями, словами с национально-культурным компонентом в семантике. Их восприятие и воспроизведение в дискурсе требует особого, глубинного понимания сути языковых единиц, чтобы не допустить ошибки, порождающие определенный конфликт на уровне участников межкультурного диалога. Здесь уместно привести пословицы эквивалентной ценности: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Ее аналог в таджикском языке: «Ба шахри якчашма рав ва якчашма бош»!

Соблюдение норм межкультурной коммуникации связано с выполнением требований коммуникативной этики и нормы в акте общения .

Особенно это относится в реализации соблюдения норм межкультурного диалога на базе прецедентного текста-феномена. Здесь важно не только опираться на приобретенные знания, сведения и информации, этическую составляющую общения как проявление толерантности, но и избегание нецензурной лексики, сленговых элементов, которые, к сожалению, размывают норм межкультурной коммуникации.

Показательны в этом отношении СМИ, так как они весьма быстро реагируют на изменения языковых норм, что происходит по разным причинам:

относительной свободой печатного слова и недостаточным владением разными авторами литературных норм в информационно-коммуникативной плоскости .

Особый тип ошибок и столкновение культур в межкультурном диалоге возникает на почве неверного и неуместного использования культурем – единиц национально-культурной значимости, являющийся ядром прецедентного текста-феномена. Причин здесь много и, в частности, это происходит при неверной формулировке названия текста, неуместного включения цитаты в заголовок и пр .

Самыми очевидными конфликтными ситуациями выступают столкновения культур, возникающие нелепым образом. В книге С.Г.Тер-Минасовой встречаем удивительный пример по этому поводу: «Профессиональный переводчик с индонезийского языка И.И.Кашмадзе, почти полвека работавший в самых высших кругах политики и дипломатии СССР, описывает визит начальника криминальной полиции Индонезии в нашу страну: «В завершение вчера генерал Калинин, решив показать «братское чувство» к индонезийскому гостью, попытался поцеловать его в губы, чем вызвал у начальника полиции глубочайшее удивление» [ТерМинасова, 2008, с.26] .

Возвращаясь к прецедентным текстам-феноменам при обучении русскому языку в неязыковом вузе, отметим их способность расширить фоновые знания и представления студентов таджикоязычной аудитории. Примечательность процесса состоит в том, что прецедентные феномены активно вводят в когнитивный мир обучаемого ценные словарные единицы с национально-культурным компонентом, развивают его лингвокультурный потенциал и способности, являясь носителями культурно-эстетической информации .

Таким образом, можно констатировать, что для представления русских прецедентных текстов-феноменов в таджикоязычной аудитории существует прочная лингвокультурная база, которая создает возможности для формирования умений и навыков межкультурной коммуникации. Это универсальные признаки и атрибуты жанрового своеобразия, тематики и функционирования прецедентного феномена в таджикском и русском языках. Существенную позицию в этом плане должны занимать сами носители родного языка и культуры, ибо в межкультурной коммуникации не последнюю роль играют особенности национальной ментальности коммуникантов, специфика эмоционального настроя, национальные черты когнитивно-познавательной способности .

ЛИТЕРАТУРА

1. Ансимова О.К. Ключ к русской культуре: Словарь лингвокультурной грамотности / О.К.Ансимова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. – 222 с .

2. Быстрова, Е.А. Диалог культур на уроках русского языка: Пособие по развитию речи учащихся 7-9 классов общеобразоват. учреждений / Е.А. Быстрова. - СПб: филиал изд-ва «Просвещение», 2002. - 144 с .

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. 3-е издание. – М.: Изд-во МГУ, 2008, - 352 с .

4. Шубин, Э.П. Основные принципы методики обучения иностранному языку / Э.П. Шубин. - М., 1963 .

МАТНЊОИ МУЊИММИ АМСОЛЇ ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНЇ – ФАРЊАНГИИ ЗАБОНИ

РУСЇ ДАР МАКОТИБЊОИ ОЛИИ ЃАЙРИЗАБОНЇ

Дар раванди омўзиши забони русї аз љониби донишљўёни аудиторияи тољикзабон маводи арзишнок матн-хориќаи амсолї мебошад. Дар заминаи чунин матн раванди нодири мубаддалшавии забони омўхташаванда ба фишанги фаъолона амалкунандаи иртибот љорї мегардад. Асосноксозии назариявии омўзиши матн аз назарияи ташаккули салоњиятнокии иртиботї замина мегирад. Дар шароитњои кор бо матни муњимми амсолї дар макотиби олии ѓайризабонї њангоми омўзиши забони русї аз љониби донишљўёни аудиторияи тољикзабон татбиќи чунин пайдарпайї ва васеъсозии њаљми вазифањо ва машкњои характери репродуктивидошта махсусан мувофиќи маќсад аст. Дар маќола ќайд мегардад, ки барои пешнињоди матнњо-њориќањои амсолї дар аудиторияи тољикзабон заминаи мустањками забонї – фарњангї мављуд аст, ки имкониятњоро барои ташаккули мањорату малакањои иртиботи байнифарњангї фароњам меорад. Ин нишонањои универсалї ва махсусиятњои хоси жанрї, мавзўот ва амаликунии хориќаи амсолї дар забонњои тољикї ва русї мебошанд. Мавќеи моњиятнокро дар ин љода бояд барандагони фарњанг ва забони модарї ишѓол намоянд, чунки дар иртиботи фарњангї махсусиятњои тарбияи миллии иртиботчиён, махсусияти омодашавии эњсосї, хусусиятњои миллии ќобилиятњои когнитивї – идрокї наќши назаррасро мебозанд .

Калидвожањо: амсол, матн, забони русї, имло, усул, зарбулмасал, тањлил, панд, архетипњо ва мифологемњо, расму хурофот, маросим ва урфу одат .

ПРЕЦЕДЕНТНО-ЗНАЧИМЫЕ ТЕКСТЫ В СИСТЕМЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

В процессе обучения русскому языку студентов таджикоязычной аудитории ценным материалом является прецедентно значимый текст-феномен. На базе подобного текста протекает уникальный процесс превращения изучаемого языка в активно действующем инструменте коммуникации. Теоретическое обоснование изучения текста базируется на теории формирования коммуникативной компетентности. В условиях работы с прецедентно значимым текстом в неязыковом вузе при обучении русскому языку студентов таджикоязычной аудитории реализация такой последовательности и расширение объема заданий и упражнений репродуктивного характера, представляется целесообразным вдвойне. В статье констатируется, что для представления русских прецедентных текстов-феноменов в таджикоязычной аудитории существует прочная лингвокультурная база, которая создает возможности для формирования умений и навыков межкультурной коммуникации. Это универсальные признаки и атрибуты жанрового своеобразия, тематики и функционирования прецедентного феномена в таджикском и русском языках. Существенную позицию в этом плане должны занимать сами носители родного языка и культуры, ибо в межкультурной коммуникации не последнюю роль играют особенности национальной ментальности коммуникантов, специфика эмоционального настроя, национальные черты когнитивно-познавательной способности .

Ключевые слова: прецедент, текст, русский язык, орфография, способ, пословица, анализ, афоризм, архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи. .

PRECEDENTALLY IMPORTANT TEXTS IN THE SYSTEM OF LINGVOCULTURAL-ORIENTED

TRAINING IN RUSSIAN LANGUAGE OF STUDENTS OF THE UNLESS SCHOOL

In the process of teaching the Russian language to students of a Tajik-speaking audience, a significant textphenomenon is a valuable material. On the basis of this text, a unique process of transformation of the studied language in an active communication tool takes place. The theoretical basis for the study of the text is based on the theory of the formation of communicative competence. In the conditions of working with a precedently significant text in a nonlinguistic university when teaching Russian students to a Tajik-speaking audience the implementation of such a sequence and the expansion of the volume of tasks and exercises of a reproductive nature seems to be expedient doubly.The article states that for the presentation of Russian precedent texts-phenomena in the Tajik-speaking audience there is a strong linguocultural base that creates opportunities for the formation of skills and skills of intercultural communication. These are universal attributes and attributes of a genre originality, subjects and functioning of a precedent phenomenon in the Tajik and Russian languages. Essential position in this plan should be taken by the native speakers of the native language and culture, because in the intercultural communication the features of the national mentality of communicants, the specificity of the emotional mood, national features of cognitive-cognitive ability play a role .

Key words: precedent, text, Russian language, spelling, fashion, proverb, analysis, aphorism, archetypes and mythologies, rituals and beliefs, rituals and customs .

Сведения об авторах: Рузиева Л.Т. – Таджикский национальный университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и сравнительной типологии факультета русской филологии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 907-38-93-98 Негматов С.Э. – Таджикский национальный университет, факультет русской филологии, доктор филологических наук, профессор. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17 .

Information about the authors: Ruzieva L.T. - Tajik National University, Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of General Linguistics and Comparative Typology of the Faculty of Russian Philology. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: 907-38-93-98

Negmatov S.E. - Tajik National University, Faculty of Russian Philology, Doctor of Philology, Professor. Address:

734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17 УДК:372.87.0(575.3)

УСТНОЕ СЛОВЕСНОЕ РИСОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА

Азизов А.А., Яхьяев Ф.Н., Ганиева М.А .

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова Устное словесное рисование - это описание литературных образов или картин, возникших в сознании читателя при чтении литературного произведения. Словесную картину часто называют словесной иллюстрацией .

Этот прием направлен, прежде всего, на развитие способности к конкретизации словесных образов (воображения) и используется в обучении школьников и студентов. При словесном рисовании студент должен, опираясь на словесные образы, созданные писателем, детализировать свое собственное видение в зрительной картине, которую он и воспроизводит и описывает в какой-либо форме .

На нашем факультете, учитывая, что на нем ведется обучение будущих учителей рисования, было принято решение расширить рамки приема «устное словесное рисование» и, помимо устного иллюстрирования заданного текста, как это чаще всего применяется, сделать обязательным элементом обучения студентов рисование воображаемого образа из прослушанного текста. На занятиях перед студентами ставится задача по анализу литературного произведения и воспроизведению слуховых восприятий в зрительные, посредством рисования воображаемого образа. В результате внимательного и вдумчивого чтения заданного текста у них развивается воображение, наблюдательность и обогащается словарный запас студентов .

Известный советский и русский литературовед В.Г. Маранцман считал, что устное словесное рисование открывает эмоциональный настрой читателя, способствует пониманию авторской мысли, развивает речь студента .

Оно, по его убеждению: «способствует углублению субъективного начала разбора .

Введение этого приема требует особого такта педагога. В устном словесном рисовании есть, с одной стороны, опасность простого пересказа текста, с другой - возможность произвольных, вне контекстных ассоциаций» [6] .

Устное словесное рисование предполагает, что читатель художественного произведения, опираясь на литературные образы, проявляет свое видение в картине, которую словесно воспроизводит и описывает. Здесь важно, чтобы, предлагая студентам устно создать иллюстрацию к произведению, преподаватель не ставил их в затруднительное положение, вынуждая соревноваться с писателем – настоящим мастером слова .

В.Г. Маранцман в своих размышлениях на тему употребления приёма словесного рисования делает предостережение о том, чтобы этот прием может использоваться не во всех случаях, поскольку в тех местах, где писатель дает описание в мельчайших деталях, читатели могут затрудняться в выражении своего видения героя .

Устное словесное рисование является приемом, позволяющим использовать литературный текст для выражения восприятия совершенно иным способом – переводить словесные образы на язык другого искусства – живописи. Живопись, в отличие от литературы, зрительно легче воспринимается. Сюжетная картина, воспроизведенная художником, а также портреты, пейзажи, натюрморты дают больше представления о событиях и явлениях, чем страница в книге. Именно по этой причине изучение произведения мы начинаем с рисования иллюстраций к различным сюжетным ситуациям, описанных автором поначалу выбираем для устного рисования эпизоды, описанные автором, причем выбираем те из них, что дают простор воспроизводящему воображению, помня высказывание Столяренко: «Воображение – это психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи» [10, с.145] .

Островский Э.В. в своей книге, в которой рассматриваются основные понятия психологической науки о воображении, пишет: «Воображение – это психический процесс создания образа предмета или события на основе раннее воспринятых явлений путём преобразования реальности» [8,с.112] .

Действительно, ассоциации, вызываемые воображением, мечтами, фантазиями напрямую связаны с другими психологическими процессами: ощущениями, восприятиями, представлениями, памятью, мышлением. Воображения у человека возникают в результате просмотра фотографий, картин, кинофильмов, прослушивания музыкальных произведений, восприятия отдельных звуков, через описание каких-либо персонажей и событий. Воображение во всех случаях основано на ассоциациях, вызванных уже имеющимися впечатлениями, а возникающие при этом образы своими корнями опираются на предыдущий опыт человека .

По мнению Л.С. Выготского: «Фантазия, которую обычно определяют, как опыт, противоположный реальности, в сущности говоря, вся целиком коренится в реальном опыте человека. Исследование самых сложных продуктов мифологического творчества, религиозных преданий, верований и легенд фантастических образов и вымыслов показывает, что при самом сильном напряжении фантазии человек не может придумать ничего такого, что не было бы им пережито [2,с.184] .

На следующем этапе занятия преподаватель делает попытку развивать творческое воображение студентов, поручая им нарисовать портрет героя, не описанный в тексте автором .

И, наконец, в конце занятия студентам выдается самое трудное задание - нарисовать пейзаж по ассоциациям, навеянными текстом художественного произведения. Для выполнения этого задания от студентов требуется умение преобразовать словесные образы через творческое воображение .

В.И. Петрушин в книге под названием «Психология и педагогика художественного творчества», в которой рассмотрены исторические этапы становления психологии художественного творчества, пишет: «Работа воображения протекает в мысленном плане, или, как говорят психологи, во внутреннем плане действия (ВПД). Но степень его развитости проявляется в продуктах художественной деятельности, которые можно увидеть, услышать и почитать. Такими продуктами являются: литературные тексты в стихах и в прозе; рисунки в цвете и в графике; композиции и натюрморты из различных предметов и цветов; мелодии, гармония и ритм; интонации речи; позы, мимика, жесты; хореографическая композиция;

скульптурная композиция; форма и цвет в декоративно - прикладном искусстве» [9,с.1] .

А.Н. Лук считает, что воображение может быть трех видов:

1. Логическое - выводит будущее из настоящего с помощью логических преображений .

2. Критическое - ищет то, что несовершенно и нуждается в изменении .

3. Творческое - рождает принципиально новые идеи, а также преставления, не имеющие пока прообразов в реальном мире, хотя и опирающиеся на элементы реальной действительности .

Ведущую роль в развитии общества А.Н. Лук отводит творческому воображению [5,с.126] (Лук) .

Анализ психолого-педагогической литературы, описывающей способности, и, в том числе, творческие способности, а также рассмотрение подходов к проблеме развития способностей позволил выделить важные для нашего исследования положения .

Нам удалось выяснить следующее: «…способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, но понятия «знания, умения, навыки» и «способности» взаимно обусловлены: с одной стороны, способности являются предпосылкой овладения знаниями, умениями и навыки, а, с другой, – в процессе овладения умениями, знаниями и навыками происходит развитие способностей» [1,с.350] .

Эффективное развитие творческих способностей студентов в ходе устного словесного рисования должно, от курса к курсу, постепенно усложняться и видоизменяться. Возникающие при этом новые трудности, постоянно меняющиеся задачи - условие эффективного применения этого приема в практике студенческого анализа .

Использование, как приёма, сопоставления литературного текста с произведениями другого вида искусства, включение смежных видов искусства в изучение литературы дает поразительный эффект, подтверждая тем самым вывод ученых, что зрительная информация во много раз превышает возможности слуховой. Такой прием приветствуется и нами, поскольку в искусстве содержится ключ к эмоциональному преображению занятий, и теми нашими студентами, которым интересна всякая новизна .

По В.Г. Маранцману: «основная задача использования смежных видов искусства заключена в обострении эстетической восприимчивости, развитии ассоциативного и образного мышления, углублении и расширении представлений об искусстве, в возможности сделать инструментом познания не только разум, но и чувства учеников» [7]. Вполне корректно употребить этот вывод и в нашей практике, работая со студентами .

Сочетание различных видов искусства на занятиях создает в сознании студентов яркий образ определенного явления. Смежные виды искусства при первом знакомстве с литературным произведением играют роль своеобразной лакмусовой бумаги, на которой проявляется читательское восприятие: слушание отрывка из произведения в исполнении мастера художественного слова и вопрос: «Так ли вам виделись и слышались эти страницы, когда вы читали сами?»; рассматривание иллюстраций к произведению и размышление над тем, так ли представляли студенты эти сцены и этих героев при чтении. Эти и подобные им примеры отчетливее выявляют те внутренние процессы, которые характеризуют первое чтение, помогают студенту самому определить собственную позицию .

Внимательное и вдумчивое рассмотрение, к примеру, пейзажей при прочтении того или иного произведения о природе помогает студентам глубже и ярче представить себе образ, передаваемый автором, его настроение и эмоциональное содержание. Это помогает в нашей работе – сопоставляя средства изображения в литературе и в живописи, студенты учатся видеть особенности литературного описания, чувствовать нюансы, и, тем самым, обучаются навыкам устного словесного рисования .

Помимо уже сказанного, сопоставление литературного текста с другими видами искусства помогает выявлению читательского восприятия, способствует формированию собственного яркого представления, обучает критериям истинно художественного творчества, развивает стремление студентов к самореализации .

В иллюстрировании литературных образов важны не столько техника, сколько разгадывание замысла писателя и положительное отношение к его героям .

Хочется отметить, что наши студенты любят выражать свое восприятие литературного произведения через цвет. С помощью цвета они передают свое отношение через эмоции, настроение. Рекомендуем обучение начинать с простых тренировочных упражнений, позволяющих студентам проверить свое первоначальное восприятие замысла произведения .

Журавлёв А.П. в своей работе «Звук и смысл» раскрыл взаимосвязь звукоряда фонетики произведения и цветовых ассоциаций и представлений при восприятии литературного поэтического произведения. Он говорил о том, что: «наблюдается странная зависимость между фонетическим, лексическим значениями слова и цветовыми ассоциациями, вызываемыми возникающими образами» [3.с.160]. Проведя ряд экспериментов, А.П. Журавлёв обнаружил совпадение эмоционально смыслового содержания конкретного цвета с образами предметов и явлений, за которыми определено преобладание группы оттенков того или иного цвета .

Например: белый цвет ассоциируется с неопределенностью, одиночеством, грустью, серый цвет

- с туманом, облаками, снежным полем, красный, алый, бордовый цвет связан с высокоэмоциональными состояниями (страхом перед надвигающейся опасностью, перед болью; с восторгом, эйфорией, ненавистью и т.д.) .

Перед прочтением лирического отрывка (это может быть и лирика, и проза) студенты разделяют альбомный лист на две части. В одной из них преподаватель просит студентов делать (сверху вниз) отметки тем цветом, с которым они по ходу чтения произведения в своем воображении ассоциируют возникающие перед ними образы. Затем студентам предстоит объяснить, почему они использовали те или иные цвета, какое лирическое чувство связывали они с цветом, а позже, совместно с преподавателем, пробуют определить, какие слова, образы или звуки вызвали у них ту или иную цветовую ассоциацию; стремился ли художник изобразить чувство с помощью цвета и насколько нам удалось понять его .

По мнению Е.П. Ильина, сообщение преподавателями информации распределяется по четырем функциям: презентативной, интенсивной, корректирующей и диагностирующей [4.с.268] .

Этот прием используется нами при разработке системы рисования на занятиях по основам изобразительного искусства с целью организации творческой деятельности студентов и активизации восприятия воображения .

В настоящее время существует множество программ и методов для развития творческой деятельности студентов .

Мы в своём исследовании использовали метод устного словесного рисования. Занятие по этому методу мы провели со студентами второго курса специальности “Черчение, рисование и труд” на занятиях по основам изобразительного искусства на художественно - графическом факультете Худжанского государственного университета имени Бободжона Гафурова .

Эксперимент проводился в двух учебных группах общей численностью 47 человек. Главной целью эксперимента была организация творческой деятельности студентов и активизации восприятия их воображения. Для чтения был подготовлен текст на тему “Красота природы”, состоящего из 110 слов .

Красота природы. В Садах наступила весна. Весна в этих местах особенная. Ни один край не становится весной таким красивым и приятным, как Сад, так как это именно Сад .

Разнообразных фруктовых деревьев: абрикосовых, персиковых, айвовых и других здесь очень много и каждое их них зацветает один за другим; белые и розовые, красные и оранжевые цветы заполняют долину от края до края. Не стоит даже спрашивать о многочисленных цветниках, о цветущих в этих цветниках розах, лилиях и базиликах, которые были высажены народными цветоводами этих краёв. Их нужно увидеть своими глазами, ощутить и вдохнуть их опьяняющий аромат .

Ныне солнце поднимается из своей опочевальни рано. Уже в шесть часов утра первые алые лучи солнца раскрашивают верхушки деревьев. Верхушки цветущих и растущих напротив солнца деревьев украшаются особенно и сияюще наряжаются, словно невесты. Вереницы росы блистают на лепестках цветов словно маленькие алмазы.. .

Студенты после чтения текста, детализируя свое видение от прочитанного, рисовали воображаемую в их сознании картину, точнее, пейзаж. 30% студентов нарисовали пейзаж на “хорошо”, 50% на “удовлетворительно”, а оставшиеся 20% студентов получили неудовлетворитеную оценку из-за того, что творческое воображение у них оказалось недостаточно развитым. Проведя анализ данного метода с научной позиции, мы пришли к выводу, что устное словесное рисование, в сочетании со средствами изобразительного искусства, по своему психологическому воздействию на человека можно сравнить с механизмом действия на него фантазии. Поводом для подобного утверждения является тот бесспорный факт, что фантазия возбуждается сильным переживанием, а в основе искусства лежат всегда бессознательное ощущение и реальные чувства. Фантазия служит развитию воображения, которое, в свою очередь, позволяет представить результат труда от начала до конца, тем самым, ориентируя человека в процессе его деятельности, развивая наблюдательность и обогащая словарый запас студентов .

ЛИТЕРАТУРА

1. Азизов А.А. Дидактические основы формирования технического творчества у учащихся общеобразовательной школы: дисс. докт. пед. наук: 13.00.01 / А.А. Азизов. - Душанбе, 2013. -350 с .

2. Выготский Л.С. Психология / Л.С. Выготский. –М.: Апрель-Пресс, 2000. -184 с .

3. Журавлёв А.П. “Звук и смысл” - книга для внеклассного чтения учащихся старших классов / А.П. Журавлёв. е здание, исправленное и дополненное. – М: Просвещение, 1991. -160 с .

4. Ильин Е.П. Психология для педагогов / Е.П. Ильин. - СПб. Питер, 2012. – 640 с .

5. Лук А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук. - М.: Наука, 1978. -126 с .

6. Маранцман В.Г. – Литература. 10 класс. Учебник. Базовый и профильные уровни. В 2-х частях. Часть 1 / В.Г .

Маранцман. –М.: Просвещение, ????

7. Маранцман В.Г. Методика обучения и воспитания .

8. Островский Э.В. Основы психологии / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 268 с .

9. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие для вузов / В.И .

Петрушин. - 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2008. - 490 с .

10. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник для вузов / Л.Д. Столяренко. – СПб.: Литер, 3013. – 592 с .

ТАСВИРИ ШИФОЊЇ ДАР ДАРСИ АСОСОИ САНЪАТИ ТАСВИРИИ ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ

ТАСВИРЇ Тасвири шифої унсури атмии таълими асосои санъати тасвир ба исоб меравад. Дар машулиято дар назди донишён масъала оид ба талили матни асари баде гузошта мешавад. Дар факултет, бо назардошти он ки муаллимони ояндаи расмкаш таълим дода мешавад, масъалаи васеъгардонии чорчбаи тарзи тасвири шифо ба айр аз шардиии даонии матни додашуда, унсури шартии таълими расмкашии симои хаёлии аз матни шунидашуда, ки аз тарафи олимон тасди карда шудааст, яъне маълумоти бино якчанд маротиба аз имкониятои шунаво баланд мебошад, абул карда шуд. Дар маола, озмоиш бо иштироки ду гури таълимї шарњ дода шудааст, ки масади асосии он фаъолияти эодии донишён ва фаъолкунии дарккунии тасаввуроти оно дар асоси расмкашии шифо ва тасвири образи баде пас аз он ташкил карда шуд. Баъди хондани матн донишён тасаввуроти худро дар мусаввара тасвир карданд, анитараш манзара. 30% донишён манзараро бо баои (хуб) тасвир намуданд, 50% (аноатбахш), боимонда 30% донишён баои (айрианоатбахш) гирифтанд, чунки маълум гардид, ки тасаввуроти эод дар оно нокифоя инкишоф ёфтааст. Дар натиаи таълим, мо ба хулосае омадем, ки тасвири шифо дар таносуб бо воситаои санъати тасвир ба инкишофи тасаввурот, диат ва мушоидакор, таъсири мусб мерасонад .

Калидвожањо: расмкашии шифо, мушоњидакор, тасвир, пайдарпайї, санъат, рангубор, расми сюжет, манзара, натюрморт, тасаввурот, эодкор, обилият .

УСТНОЕ СЛОВЕСНОЕ РИСОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Устное словесное рисование является обязательным элементом обучения основам изобразительного искусства. На занятиях перед студентами ставится задача по анализу текста художественного произведения. На факультете, учитывая, что на нем ведется обучение будущих учителей рисования, было принято решение расширить рамки приема устного словесного рисования и, помимо устного иллюстрирования заданного текста, сделать обязательным элементом обучения рисование воображаемого образа из прослушанного текста, чем был подтвержден вывод ученых, что зрительная информация во много раз превышает возможности слуховой. В статье описывается эксперимент, проведенный с участием студентов двух учебных групп, главной целью которого была организация творческой деятельности студентов и активизация восприятия их воображения на основе устного словесного рисования с последующим рисованием литературного образа. Студенты после чтения текста, детализируя свое видение от прочитанного, рисовали воображаемую в их сознании картину, точнее, пейзаж. 30% студентов нарисовали пейзаж на “хорошо”, 50% на “удовлетворительно”, а оставшиеся 20% студентов получили неудовлетворитеную оценку, из-за того, что творческое воображение у них оказалось недостаточно развитым. В результате анализа мы пришли к выводу, что устное словесное рисование, в сочетании со средствами изобразительного искусства положительно сказывается на развитии воображения, внимания, наблюдательности и обогащает словарный запас студентов .

Ключевые слова: словесное рисование, наблюдательность, иллюстрация, последовательность, искусство, живопись, сюжетная картина, пейзаж, натюрморт, воображение, творчество, способность .

ORAL VERBAL DRAWING IN CLASSES ON THE BASICS OF FINE-GRAPHIC ARTS FACULTY

Oral verbal drawing is an indispensable element of fine art studying. In the classes, students are given the tasks of analyzing the text of art composition. At the faculty, taking into account that it educates future teachers of drawing, it was decided to expand the scope oral verbal drawing and apart from verbal illustration of the given text, to make it an obligatory element in the teaching of drawing an imaginary image from the listened text which confirmed the scientists conclusion that visual information in many times exceeds the capabilities of the auditory. The article describes an experiment conducted with the students of two training groups, the main purpose of which was to organize students creative activity in activating the perception of their imagination on the basis oral verbal drawing and then drawing literary image. Students after reading the text, detailing their vision from what they read, then they drew a picture imaginary in their creations, or rather the landscape. 30% of the students painted for “good” and 50% of the students painted “satisfactory”, 20% of the students received an unsatisfactory assessment due to the fact that their imagination was not sufficiently developed. As a result of analysis, we came to the conclusion that oral verbal drawing, combined with the means of fine art, positively affects the development of imagination, attention, observation and enriches the vocabulary of students .

Key words: verbal drawing, observation, illustration, sequence, art, painting, plot picture, landscape, still life, imagination, creation, ability .

Сведения об авторах: Азизов Абдулатиф Абдухалимович - Худжандский государственный университет имени Бободжона Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), доктор педагогических наук, профессор кафедры технологии и методики преподавания факультета изобразительного искусства и технологии. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г.Худжанд, проезд Мавлонбекова 1. E-mail: Abdulatif-azizov.@mail.ru Яхъяев Фарход Нарзуллоевич - Худжандский государственный университет имени Бободжона Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), старший преподаватель кафедры черчения, начертательной геометрии и методики преподавания факультета изобразительного искусства и технологии. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г.Худжанд, проезд Мавлонбекова 1. E-mail: muylab66@mail.ru Ганиева Малика Абдукадировна - Худжандский государственный университет имени Бободжона Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и народных промыслов факультета изобразительного искусства и технологии. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г.Худжанд, проезд Мавлонбекова 1. E-mail: bonumalika78@mail.ru Information about the authors: Azizov Abdulatif Abduhalimovich - Khojand State University named after Bobodzhon Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Technology and Methods of Teaching of the Faculty of Fine Arts and Technology. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, travel Mavlonbekova 1. E-mail: Abdulatif-azizov.@mail.ru Yakhyaev Farhod Narzulloevich - Khudzhand State University named after Bobodzhon Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand), senior lecturer of the Drawing Department, Descriptive Geometry and Teaching Methods of the Faculty of Fine

Arts and Technology. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, travel Mavlonbekova 1. E-mail:

muylab66@mail.ru Ganieva Malika Abdukadirovna - Khudzhand State University named after Bobodzhon Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand), senior lecturer of the Drawing Department, Descriptive Geometry and Teaching Methods of the Faculty of Fine

Arts and Technology. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, travel Mavlonbekova 1. E-mail:

bonumalika78@ mail.ru УДК 379.82

ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЁЖИ Погорелова Н.В., Николаева Л. А .

Челябинская государственная институт культуры Большинство из ныне известных и популярных фестивалей появилось в 1950-е годы. Их развитие и постоянно увеличивающийся объем деятельности связаны не только с обновлением видов зрелищного общения в структуре современной городской культуры, но и с глобальными политическими изменениями. В это время в международных документах и в практической политике формируется и утверждается концепция единого европейского пространства, в котором каждая страна, сохраняя исторически сложившиеся политические институты, национальную и культурную самобытность, является частью общего межгосударственного пространства. Наряду с формированием нового международного политического порядка это привело и к складыванию общеевропейского культурного пространства, в котором сеть крупнейших международных фестивалей играет важную интегрирующую роль в качестве престижного поля для международного артистического обмена, демонстрации лучших достижений национальных культур .

Временные характеристики каждого фестиваля определяют его статус в ряду других событий культурной жизни города, региона, страны проведения, взаимодействие с региональной и местной экономикой и культурной инфраструктурой, объемы и источники финансирования, численность постоянно действующей дирекции и уровень административных расходов т. п .

Фестиваль может функционировать и как единовременная и как систематически повторяемая культурная акция. Практика фестивалей исполнительских искусств как единовременных акций в последние годы не имеет широкого распространения в Европе. Как правило, это культурные акции, посвященные юбилеям деятелей искусств и историческим датам .

Обращение к фестивалю как социокультурному феномену, отвечает таким тенденциям современной науки, как анализ массовых феноменов, которые занимают приоритетное положение в культуре, начиная с XX века, и находятся на стыке различных областей знания.. .

Фестивали всегда были и остаются привлекательными для средств массовой информации: им посвящены публикации в прессе, радио и телепрограммы, которые носят, в основном, популяризаторский либо, наоборот, кулуарный характер .

Сведения о фестивалях в справочной литературе - Большой Советской, Театральной и Музыкальной энциклопедиях, выпущенных несколько десятилетий тому назад - устарели или вообще отсутствуют. Вопросы истории фестивального движения остались, к сожалению, за рамками недавних изданий - «Энциклопедии российских празднеств» (1997) и «Энциклопедии праздников» (1998). История фестивальных действ лишь частично освещена в театроведческой и музыковедческой литературе. Сложность обзора литературы заключалась в отсутствии систематизированного тематического материала. Просмотрев ряд энциклопедических изданий и монографических исследований в области исполнительских искусств, мы не смогли найти развернутого определения фестиваля как организационно-художественной формы театральной или музыкальной деятельности. Вот как трактуется определение этого термина в словаре русского языка С. И. Ожегова: «Фестиваль - широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь видов искусств» [3,с. 453] .

Интересны исследования А. М. Меньшикова, который рассматривает театральный фестиваль как объект маркетинга во всех взаимосвязях и коммуникационных взаимодействиях со зрителем, впервые используя идеологию CRM (Customer Relationship Management) как систему управления взаимоотношениями со зрителями. В основе этой системы лежит принцип индивидуализации взаимодействия со зрителями и повышение их интереса к фестивальному событию и, как следствие, к театру в целом. Феномен фестивализации введен ученым исскуствоведом в понятийный аппарат как уникальный информационно-коммуникативный канал современного театрального процесса. Общение, по мнению А. М. Меньшикова как главный компонент фестивального праздника создает атмосферу зрелища, организует сценическую реальность как некий «живой» суверенный мир, и помогает актерам, режиссерам, драматургам, сценографам, менеджерам существовать в едином тоне. Фестиваль, являясь нейтральным посредником, предоставляет зрителям и участникам возможность открытого диалога для разрешения общих проблем, обмена опытом с отечественными и зарубежными мастерами через участие в конференциях, семинарах, тренингах, мастер-классах .

Фестивализация - это сложный путь поиска новаторских идей, реализации нетрадиционных решений, развития инновационных форм работы, творческих исканий, привлечения своего нового зрителя. И это требует от организаторов конкретного и современного анализа рынка, концептуальных разработок, постоянного мониторинга процессов и выработки на этой основе новой маркетинговой и «театральной» стратегии XXI века .

Теоретической и методологической основой исследования являются труды по истории театра, культуры, научные работы российских и зарубежных ученых в области социологии и психологии искусства, психологии менеджмента рекламы, маркетинга [4, с. 2] .

Исследование Е. И. Резниковой посвящено исследованию фестивалей современного искусства как особого типа синтетического художественного пространства, выявлению его места и роли в современной мировой художественной культуре .

Проведение международных фестивалей искусств способствует не только творческому обмену между художниками и кураторами, но и позволяет осуществлять диалог и интеграцию различных культур в едином художественном процессе. Острая социальная проблематика, неограниченность заявленных тем, осуществление международного диалога, демонстрация самобытности регионального искусства, чуткое реагирование на появление новых технологий в искусстве, осуществление в рамках проекта кураторской стратегии, и, наконец, взаимодействие различных видов искусств в едином художественном пространстве, - аспекты, присущие фестивалю искусств как художественному явлению. Эти особенности являются основными причинами, объясняющими постоянно возрастающую потребность в осуществлении подобного типа художественных проектов в различных регионах .

Зрительская востребованность в проведении фестивалей искусств продиктована рядом культурных и социально-экономических факторов, общественный и политический резонанс этих проектов распространяется также на сферы образования. Фестивали искусств оказывают существенное влияние на развитие мирового арт-рынка, представляя круг наиболее востребованных художников и их произведений, формируя спрос и предложение на те или иные художественные проекты. За последние десять лет по своему культурному влиянию и общественному резонансу художественные фестивали если и не превзошли музеи и выставочные центры, то, по меньшей мере, стали с ними вполне сопоставим [4.с. 6] .

Ежегодно в России появляются разнообразные фестивали – национальные, актёрские, зрительские, детские, патриотические, экологические, документальные, анимационные, студенческие, международные – стали довольно неожиданно для профессиональной фестивальной среды одним из важнейших факторов сохранения себя, выживания в современной социокультурной ситуации .

Рассмотрим фестиваль как одну из форм социально-культурного проектирования, включающий в себя различную деятельность по направлениям организации и проведения этого мероприятия. Фестиваль – это сложный механизм, требующий чёткую отлаженную работу профессионалов: сценаристов, режиссёров, продюсеров, организаторов и конечно его непосредственных участников. Работа над фестивалем – это сложный процесс, который включает в себя несколько этапов подготовки. В качестве объекта социально-культурного проектирования выступает сложное образование, включающее в себя накладывающиеся друг на друга две подсистемы: социум и культуру. Расхождение, противоречие между реальной картиной и идеальными представлениями проектировщика о норме (задаваемой, в свою очередь, конкретной культурой и социумом) составляет проблемное поле формирования и реализации социально-культурных проектов. Проект в таком случае является средством сохранения или воссоздания социальных явлений и культурных феноменов, соответствующих (как количественно, так и качественно, содержательно) сложившимся нормам. При этом следует отметить потенциальное многообразие проектных решений одной и той же проблемной ситуации, что обусловлено как различными представлениями об идеальном состоянии культуры и социума (или их отдельных проявлений), зависящими от ценностной позиции проектировщика, его понимания сущности данных феноменов, так и вариативностью способов воссоздания (возрождения, реконструкции, сохранения) социальной и культурной целостности [2, с. 23] .

Подготовка студенческих фестивалей требует совместной деятельности профессионалов:

сценаристов, режиссеров, художников, работающих над художественным воплощением программы мероприятия. В программу может быть включен не только показ творческих работ, но и театрализованные представления, парады, шоу, конкурсы, игровые программы. Все это требует значительных материальных, творческих, финансовых, затрат Фестиваль такого типа может стать творческой площадкой профессиональной подготовки, как для студентов, так и преподавателей кафедр вузов культуры, способных осуществить в рамках конкурса различные инновационные методики, формы, модели подготовки специалистов .

Студенческий возраст является важнейшим в становлении как личности и активного члена общества. В личностном отношении этот возраст имеет особое значение как период наиболее активного разветвления личностных качеств, овладения гражданскими, общественнополитическими и профессионально-трудовыми социальными функциями. Принимая во внимание социально-психологические особенности молодёжи, в частности студенческой, и её досуговые предпочтения мы наиболее эффективно реализуем стратегию организации студенческого фестиваля как формы социально-культурного проектирования. Именно такой социально-культурный проект позволит раскрыть студентам свой творческий потенциал, показать профессиональное отношение к той или иной ситуации, позволит работать как в команде единомышленников, так и индивидуально .

Организация досуговой деятельности студентов вузов и колледжей культуры тесно связана с поддержкой их профессионального роста. Студенты Челябинского государственного института культуры были участниками и дипломантами в таких проектов, как: фестиваль «Богат талантами Урал» (г. Ханты-Мансийск,.), региональный праздник казачьей культуры (г .

Оренбург, г.), межрегиональный конкурс чтецов «Моя душа - моя Россия» (г. Иркутск,.), традиционный Всероссийский фестиваль игровых программ «Чижик» (г. Челябинск), всероссийский конкурс ведущих и. исполнителей развлекательных игровых программ «Затея»

(г. Тюмень), «Роза ветров» (г. Париж) .

Всероссийский фестиваль-конкурс студенческих социально-культурных проектов «Академия Лета» проводился в апреле 2018 в седьмой раз. Его организаторами выступила кафедра социально-культурной деятельности Челябинского государственного института культуры .

Фестиваль-конкурс стал инновационным проектом в культурно-образовательной деятельности Института и проводится в рамках мероприятий по реализации Приказа Министерства культуры Российской Федерации 2681 от 31.12.2014 «Об утверждении организационно-финансового плана федеральной целевой программы «Культура России 2012годы)» с целью сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, выявления и поддержки молодых дарований, а также лучших преподавателей вузов культуры и искусств .

В разные годы фестиваль проводился в рамках таких масштабных мероприятий, как международная конференция «Актуальные проблемы культуры детства» и всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров» .

Целями фестиваля послужили:

Профессиональная самореализация будущих специалистов, демонстрация их 1 .

знаний, профессиональных и творческих навыков, полученных в период обучения в вузе;

Повышение престижа, привлекательности специальностей вузов культуры и 2 .

искусств в обществе;

Выявление лучших студентов, наиболее адаптированных к будущей профессии в 3 .

целях их дальнейшего трудоустройства по заявкам работодателей;

Разработка и реализация совместных акций и социальных проектов среди вузов 4 .

культуры и искусства .

Фестиваль-конкурс проходил в три этапа: «визитка» - домашнее задание;

профессиональный конкурс (презентация социально-культурных проектов); творческий конкурс (представление творческих номеров участников) .

Ежегодно во Всероссийском фестивале «Академия лета» принимали участие студенты 1,2,3,4 курсов специальности социально-культурной деятельности Челябинского государственного института культуры, так же свои проекты заочно представили студенты вузов культуры и искусств, педагогических университетов городов Челябинска, Магнитогорска, Казани, Барнаула, Тюмени, Сургута, Перми .

Студентами были представлены самостоятельно разработанные социально-культурные проекты досугового времени детей и подростков в условиях каникулярного времени: Так лауреатами студенческого фестиваля стали проекты, реализация которых предполагает различные виды деятельности и разнообразные творческие площадки .

Проект «Твой мир кино» – это обучающая смена дневного пребывания на базе кафедры «Режиссуры кино и телевидения» Челябинского государственного института культуры .

Программа направлена на развитие актерских, коммуникативных и творческих навыков подростков, пришедших на занятия. Проект составлен таким образом, что каждый день ребенок погружается в различные сферы искусства, приобретает новые умения, а так же весело и поновому свое время. В конце смены будет итог – съемки короткометражного фильма, в котором участники смены смогут проявить все свои таланты и полученные знания .

Опыт, который приобретут ребята на базе нашего дневного лагеря – это не только увлекательное времяпровождение, но и возможность улучшить уровень различных умений. А некоторые дети, вероятно, могут определиться с выбором будущей профессии .

Уникальность проекта в том, что в конце смены каждый ребенок сможет проявить себя в той сфере, которая ему больше нравится – танцы, пение, актерское мастерство, рисунок или написание сценария .

Проект реализуется на базе Челябинского государственного института культуры в течение10 дней .

Проект «Only dance»

Цель проекта: развитие творческой личности подростка путем вовлечения в современную танцевальную среду в условиях социокультурного пространства города Копейска и Челябинска Проект «Only Dance» представляет собой десятидневную смену, в ходе которой будут раскрыты основные танцевальные направления, интересующие современных подростков, указанные выше .

Так как современная танцевальная культура подразумевает умение владеть своим телом, а также высокий уровень физического развития, поэтому в ходе смены будет проводиться ряд рекреационно-оздоровительных мероприятий В ходе смены подростки будут учиться не только слушать, но и «слышать» музыку, чувствовать ритм, а также уметь отличать современные танцевальные направления, которые, зачастую, могут быть схожи друг с другом. Смена поможет подросткам повысить уровень коммуникативных навыков, что, безусловно, сыграет в социализации подростка положительную роль. На протяжении всей смены особо активные участники получают «бонусы». Набравший наибольшее количество «бонусов» получает приз – абонемент на понравившееся танцевальное направление в профессиональной танцевальной школе .

Реализация проекта в городе Копейске в период 10 тематических дней .

Проект «Аркаим» – это рекреационно-оздоровительный туристический лагерь, представляющий палаточный городок, рассчитанный на 50 отдыхающих и расположенный на территории заповедного комплекса Аркаим. Уникальное расположение лагеря способствует восстановлению как физических, так и эмоциональных сил, а также ознакомлению с бытом и традиционной культурой древних Ариев .

Проект «Время колокольчиков», предполагает помощь подросткам реализовать свои музыкальные способности посредствам вхождения во взрослую рок-культуру г. Челябинска .

Проект даёт возможность детям от 13 до 18 лет реализовать себя в рок-пространстве г .

Челябинска, разноплановые мастер-классы дают свободу выбора для усовершенствования, получения новых навыков в рок-музыке. Так же проект даёт возможность познакомиться с творчеством музыкальных групп г. Челябинска, г. Миасса, г. Екатеринбурга. Для данного возраста 13-18 лет характерен поиск единомышленников для самореализации, стремление стать независимым от взрослых – этот проект даёт возможность реализовать все эти потребности .

Проект реализуется в течение14 дней на базе городского парка культуры и отдыха. Также будут проходить мастер-классы в форме квартирника, концерты на сцене рок-кафе «Таксиблюз», гала-концерт в клубе «Галактика»

Проект «КаДЕТИ». Цель – внедрение игровых анимационных технологий в организацию досуга особой категории детей (кадетский интернат для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей) .

Проект предполагает развитие и формирование командного духа, взаимовыручки и лидерских качеств. КаДЕТИ – это уникальная командная смена для веселых, азартных, экстремальных, любящих приключения детей. На протяжении всей смены дети плечом к плечу проходят необычные испытания, участвуют в викторинах и интеллектуальных конкурсах, зарабатывая тем самым заветные баллы .

В программе детей ждут: веревочные испытания, морские военно-полевые сборы, мастерские на формирование лидерских качеств, решение интеллектуально-логических задач, состязания на ловкость и находчивость, спортивные мероприятия (эстафеты, стрельба из лука, дартс) и многое другое .

Проект «3D - LIFE: Доверие, Дружба, Детство». Цель – внедрение рекреативных технологий в организацию детско-юношеского летнего досуга .

Задачи: проекта включают организацию активного отдыха детей и обогащение знаниями, умениями, навыками в различных видах деятельности; нравственных ценностей, взглядов, идеалов подрастающего поколения. развивать умение жить в социуме, сознавая себя защищенной личностью Сочетание оздоровления и развития детей в условиях санаторнокурортного комплекса .

Проект приглашает детей окунуться в виртуальный мир информационных технологий и вместе вожатым-модератором пуститься на увлекательные поиски «Золотого Пера Вдохновения», пройдя три уровня – Дружба, Доверие, Детство. Это территория УЛЫБОК и РАДОСТИ, утопающая в пышной зелени, пропитанная заботой о детях, расположенная на 50 га охраняемой благодатной кубанской земли в ста метрах от ласкового Черного моря. Круглый год здесь могут отдыхать и укреплять свое здоровье одновременно более двух тысяч юных граждан России и зарубежья. Мягкий, напоминающий средиземноморский, климат, золотой песок лечебного пляжа, современный подход к лечению, оздоровлению и воспитанию детей, новые знания и яркие впечатления. На огромной территории комплекса находятся четыре санатория – Космос, Сокол, Приморский и Солнечный, в каждом из которых могут отдыхать дети в количестве до 450 человек .

Анализ организации и проведения Всероссийского студенческого фестиваля социальнокультурных проектов показал сильные и слабые стороны процесса организации и реализации этого проекта.

В их число входят:

• Первоначальная разработка концепции и общего плана мероприятия;

• Составление развлекательной программы: эстрадных исполнителей, музыкантов, танцевальных коллективов и т.д .

• Профессиональную режиссуру и постановку творческого сопровождения мероприятия;

• Монтаж сценических площадок различного размера в соответствии с размахом конкретного фестиваля;

• Построение сложных тематических декораций;

• Искусное оформление плетениями из воздушных шаров, драпировками, рекламными баннерами, живыми и искусственными цветочными композициями;

• Обеспечение функционирования административной бригады .

Фестиваль как форма социально-культурного проектирования досуга молодёжи будет эффективен, если соблюдать ряд условий:- в процессе организации будут учтены социальнопсихологические особенности и досуговые предпочтения студенческой молодежи специфика методов, форм и средств по организации и проведению студенческого фестиваля в условиях учебного заведения .

ЛИТЕРАТУРА

1. Дридзе Т.М. Основы социокультурного проектирования / Т.М. Дридзе, Э.А Орлова. М.: Российский ин-т культурологии. – 1995. – 238с .

2. Ершова О.В. Технология обучения жанровому разнообразию культурно-досуговых программ / О.В. Ершова // Инновационные технологии обучения культурно-досуговой деятельности. – М.: МГУКИ, 2003 – 184с .

3. Меньшиков А. М. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса / Автореферат. –Москва., 2004 .

4. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Изд-во «Азь», 1992. С. 954 5..Резникова Е. И. Фестиваль искусств как синтетическое художественное пространство : / Автореферат. –СанктПетербург, 2006.Тихоновская Г.С. Сценарно-режиссёрские технологии создания культурно-досуговых программ / Г.С .

Тихоновская. –М.: Издательский дом МГУКИ, 2010. – 352с .

ФЕСТИВАЛ ЊАМЧУН ШАКЛИ ТАШКИЛИ ФАРОЃАТИ ЉАВОНОНИ ДОНИШЉЎЙ

Дар маќола назария, таърих ва ташкили рушди њаракти фестивалї дар Россия ва дар минтаќаи Урал аз љумла мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон дар асоси тањлили сарчашмањои мављуда ва таљрибаи њаракати фестивалї амаликунии аксияи фарњангиро дар мисоли санъати иљрокунандагї њамчун раванди яќваќта мураттаб месозанд, ки имрўзњо њам дар Аврупо ва њам дар фазои фарњангии Россия хеле васеъ пањн гардидааст. Ин аксияњои фарњангї, пеш аз њама, ба рўйдодњои таърихї,љашнворањои арбобони санъат, гуногуншаклии эљодиёти амалї ва тасвирї бахшида шудаанд. Муаллифон инчунин ба тањлили фестивалњои таљлилшаванда ба монанди: Фестивал-озмуни умумироссиягии лоињањои студентии иљтимої фарњангї «Академияи тобистон» (Челябинск), «Урал аз истеъдодњо бой аст» (Ханти-Мансийск,.), иди минтаќавии фарњанги казакњо (Оренбург), озмуни байниминтаќавии ќироаткунандагон «Љони ман – Россияи ман» (Иркутск), Фестивали анъанавии барномањои бозии Россия «Чижик» (Челябинск), озмуни умумирусиягии барандагон ва иљрокунандагони барномањои бозињои шавќангез «Затея» (Тюмен), «Садбари шамолњо» (Париж) ањамияти хосса додаанд. Маќсади фестивалњои номбаргардида пеш аз њама бамалбарории касбии мутахассисони оянда, намоиши донишњо, малакањои касбї ва эљодии онњо мебошад, ки дар давраи тањсил дар макотиби олї ба даст овардаанд, баландбардории эътибор, диќќатљалбкунандагии мутахассисони макотиби олии фарњанг ва санъат дар љомеа ва ѓайра мебошад .

Калидвожањо: фестивал, лоињакашии иљтимої - фарњангї, лоиња, фароѓат, љавонон, Институти давлатии фарњанги Челябинск, Академияи тобистона .

ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

В статье рассматривается теория, история и организация развития фестивального движения в России и в Уральском регионе в частности. Авторы на основе анализа имеющихся источников и практики фестивального движения систематизируют функционирование культурной акции на примере исполнительского искусства как единовременного процесса, который имеет в наши дни широкое распространение, как в Европе, так и в культурном пространстве России. Эти культурные акции, прежде всего, посвящены историческим событиям, юбилеям деятелей искусств, разновидностям прикладного и изобразительного творчества. Авторы также обращают внимание на анализ проводимых фестивалей, таких как: Всероссийский фестиваль-конкурс студенческих социально-культурных проектов «Академия Лета» (Челябинск), «Богат талантами Урал» (ХантыМансийск,.), региональный праздник казачьей культуры (Оренбург), межрегиональный конкурс чтецов «Моя душа

- моя Россия» (Иркутск), традиционный Всероссийский фестиваль игровых программ «Чижик» (Челябинск), всероссийский конкурс ведущих и. исполнителей развлекательных игровых программ «Затея» (Тюмень), «Роза ветров» (Париж). Целями названных фестивалей являлись, прежде всего, профессиональная самореализация будущих специалистов, демонстрация их знаний, профессиональных и творческих навыков, полученных в период обучения в вузе, повышение престижа, привлекательности специальностей вузов культуры и искусств в обществе и др .

Ключевые слова: фестиваль, социокультурное проектирование, проект, досуг, молодежь, Челябинский государственный институт культуры, Академия лета .

THE FESTIVAL AS A FORM OF RECREATION STUDENT YOUTH

The article discusses the theory, history and development of Festival movement in Russia and in the Urals region in particular. The authors on the basis of an analysis of existing sources and practices of Festival movement organize functioning of cultural action on the example of the performing arts as a one-time process, which is nowadays prevalent as in Europe and the cultural space of Russia. These cultural events, primarily devoted to historical events, anniversaries of artists, varieties of applied and fine art. The authors also emphasize the analysis conducted by festivals such as: all-Russia festival-contest of students ' socio-cultural projects "Summer Academy" (Chelyabinsk), Rich talent Ural "(KhantyMansiysk), a regional celebration Cossack culture (Orenburg), interregional competition reciters "my soul-my Russia»

(Irkutsk), the traditional all-Russia festival of gaming programs" Chizhik "(Chelyabinsk), all-Russian competition of the leading performers and entertainment gaming software" The idea "(Tyumen)," wind rose "(Paris). The aims of the aforementioned festivals were primarily professional self-realization of future professionals, showcasing their knowledge, professional and creative skills acquired during training in high school, prestige, attraction specialties of higher educational institutions of culture and arts in society, etc .

Key words: festival, socio-cultural design, project, leisure, youth, Chelyabinsk state Institute of culture, summer Academy .

Сведения об авторах: Погорелова Наталья Васильевна - кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-культурной деятельности Челябинского государственного института культуры.

Адрес:

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 А Николаева Любовь Александровна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности Челябинского государственного института культуры. Адрес: 454091, г. Челябинск, ул .

Орджоникидзе, 36 А. E-mail: lyubsha@mail.ru Information about the authors: Pogorelova Natalia Vasilievna - Chelyabinsk State Institute of Culture, candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of socio-cultural activity. Adress: 454091, Chelyabinsk, ul. Ordzhonikidze, 36 A .

Nikolaeva Lyubov Aleksandrovna - Chelyabinsk State Institute of Culture, candidate of pedagogical sciences, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Department of Social and Cultural Activity. Adress: 454091, Chelyabinsk, ul. Ordzhonikidze, 36 A. E-mail: lyubsha@mail.ru УДК: 37(575.3)

ТАРБИЯИ КЎДАКОН ЗАЊМАТИ БЕШТАР ТАЛАБ МЕКУНАД

Иззатова М.И., Иззатова Н.И .

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї Маќсади асосии тарбия дар шароити муосир тарбияи одами нав - шахси њаматарафа инкишофёфта мебошад. Тарбияи чунин одам дар назди мактаб, оила ва ањли љамъият вазифањои муњим мегузорад. Вале дар тарбияи одами љисман, фикран ва маънаван тараќќиёфтаи љамъият масъулияти оила нисбатан бузург аст. Зеро хусусиятњои характери одами нав, шахси истењсолкунандаи бошуур ва мењнатдўсти љамъиятї дар оила гузошта мешавад. Аз ин рў, наќши оила њамчун ячейкаи аввалини љамъият, њамчун коргоњи асосии ба воя расонидани шахсияти баркамоли љамъияти демократї боз њам меафзояд ва ба аќидаи мо, њоло чи тавре ки дар замони бозсозї ба тарбияи одами хушаќлоќу бошуур эњтиёљ пайдо шудааст, љамъияти инсонї дар њељ зинаи тараќќиёти худ ба тарбияи ин гуна истењсолкунанда эњтиёљ пайдо накарда буд. Вале, барои он ки дар оила бачагон аз њар љињат хуб инкишоф ёбанд, одамони сазовори давр ба воя расанд, оила бояд аз њар љињат пурра, пойдор, мустањкам ва солим бошад. Дар њамин нуќта таъкид карда мешавад, ки «љамъият ба оилаи мустањкаму пойдор ва аз љињати маънавию ахлоќї солим баѓоят манфиатдор аст». Шояд аз њамин љињат бошад, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќи падарї, модарї ва фарзандї муњофизат карда мешавад. «Оила – ќайд карда шудааст дар ин њуљљати давлатї, - дар паноњи давлат аст» [2,с.13] .

Дар баробари факторои итимо омилои физиологии инсон, вазъи итимо, воеияти зиндаг, муити атроф, алоао ва миёнигарио аз омилое астанд, ки моият, мундариа ва самтгирии хислати инсониро муайян мекунанд [1,с.126] .

Пас, дар оила бачагон бояд покдилу поксиришт, некхоњ ва мењнатдўст ба воя расанд .

Модом ки ањли љамъиятчигї дар назди оилањо чунин талаботи ќатъї гузоштааст, пас ба худ бояд андеша кунем, ки имрўз оё мо дар шароити кунунї фарзандони худро дуруст тарбия карда метавонем, оё одамони идоракунандаи манфиатњои љамъиятї, њисси ќарз доштан дар назди халќу Ватани азизамонро ба камол расонида истодаем? Шояд сабаби дуруст нафањмидани њамаи вазифаи падарию модарї ва њаматарафа дарк накардани талаботи имрўзаи љамъият бошад, ки як ќисми фарзандони мо танбал, коргурез, ноуњдабаро, ќайсар ва бадахлоќанд. Мењнат намекунанд, фиребгаранд, дар мактаб хуб намехонанд, бештар ба пардохти сару либос, намуди зоњирї диќќат медињанд, волидон бошанд, аз парваридани сифатњои неки ахлоќї дар онњо канорагирї мекунанд, камї ва нарасидани ваќтро бањона карда, изњори аќида менамоянд, ки аз њад зиёд серкоранд [6,с.4] .

Аммо камии ваќт набояд сади роњи тарбияи фарзанд гардад. Агар њамаи роњбарони оилањои њозира, ки дар истењсолот мењнат мекунанд, камии ваќтро сабаб нишон додан гиранд, пас кї ба тарбияи фарзандон машѓул мешуда бошад? Фаромўш набояд кард, ки њељ чиз, аз љумла тарбияи бача њам ба осонї ба даст намеояд. Тарбияи дурусти бачагон ва роњбарии оилањо зањмати зиёд талаб мекунад. «Љигарњо хун шавад то як писар мисли падар гардад» - њикматест ва бесабаб нест [7,с.1] .

Гурўње аз падарон тарбияи бачагонро ба уњдаи модарашон њавола мекунанд. Пагоњї барваќт ба кор мераванд, бегоњї аз кор бармегарданд ё њангоме меоянд, ки њама фарзандон дар хобанд. Њамин тавр, рўзњо, њафтањо, моњњою солњо сипарї мегарданд, вале њељ не ки падар соатеро ба тарбияи бачагонаш људо кунад. Соатњои дамгирї ва рўзњои истироњатї бошад, падар ба тамошои шањр мебарояд, ё ваќташро дар назди телевизор мегузаронад, ё ўро љўрањояш ба мењмонї даъват мекунанд, ё ў онњоро ба хонаи хеш даъват мекунад. Њол он ки дар њама њуљљатњо, анкетањо сардори оила падар баъд модар нишон дода мешавад. Њангоми тахт кардани њуљљатњо низ, агар савол дињанд: «Сардори оила кї?» падарро ном мебаранд ва рафту падар њузур дошта бошад, мушт бар сина зада «ман»

гуфта, ному насабашро мегирад. Таъсири тарбиявии падар ва шахсияти ў ба фарзандон нисбат ба модари бачањо бузургтар аст. Маљбур мешаванд, ки онњоро аз ѓазаби падар огоњ созад «њоло истед, падаратон ояд, њама бетартибињои шуморо ба ў мерасонам». Ин таъкиди модар фарзандонро аз кирдорњои ношоям нигоњ медорад. Норасогињои тарбияи оилавї, бадахлоќии бачагон, танњо ба падар хос нестанд. Модароне њастанд, ки бе падар фарзандони хуб ба воя мерасонанд. Њол он ки аз ќадим боз модари тољик фарзандони хуб ба воя расонидааст ва мерасонад. Вай Рўдакї, Фирдавсї, Њофиз, Дониш, Айнї, Темурмалик, Муќаннаъ, Восею Сафар Амиршоев барин бузургон ва ќањрамонони роњи озодї ва ифтихори халќу миллатро тарбия кардааст .

Пас кадоманд, роњњои тарбияи дурусти фарзанд? Як ќисм оилањо дар тарбияи бачагон ба муваффаќиятњо соњиб мегарданд, мураббияњо, муаллимон, њамсояњо ва атрофиёнро аз натиљањои дар кори тарбия бадастовардаашон огоњ месозанд. Масалан, њама бо як овоз «ќанд занад Саидакрам бо њамсараш, ки дањ нафар фарзандашро боинтизом тарбия намуда, соњиби маълумот гардондаанд, њамааш болои кор, соњиби обрў, шахсони масъули љамъиятї шуда фаъолият доранд». Ин гуна оилањо, албатта, дар љамъияти демократии мо кам нестанд [5,с.23] .

Сирри њамаи ин муваффаќиятњо агар, аз як тараф, дар тарзи хоксорона ташкил кардани њаёти оилавї, ба мењнати самаранок љалб кардани бачагон бошад, аз тарафи дигар, роњбарони ин оилањо ба тарбияи кўдакон аз рўзи таваллуд сар кардаанду онњоро ба ноз напарваридаанд. Аќидаи А.С.Макаренко «аз аввал кўдакро бо роњи дуруст наѓз тарбия кардан нисбат ба тарбияи бачаи бадахлоќ хеле осон аст», дар њамин маврид аст [3,с.29] .

Тавре маълум мегардад, инкишофи ќувва ва ќобилиятњои табиии кўдакон аз рўйи таваллуд роњбарии боаќлона ва маќсаднокро талабмекунад. Агар онњо кўдакро тозаю озода нигоњ доранд, дар ваќтњои муайян ба сайру гашт, њавои тоза бароранд, хоби бофароѓат таъмин кунанд, хўрокњои серѓизо дињанд, ба инкишофи љисмонии ў ёрии калон мерасонанд. Ба хўрокњои навзод ва њаракатњои дар аввал бетартибона кардаи ў роњбарї кардани калонсолон аз воситањои муњимми тарбияи љисмонии кўдакон мебошад .

Минбаъд аз њаракатњои одии бачагон њангоми роњ гаштан, хўрдан, чизеро бардоштан, аз як љой ба љойи дигар гузаштан, хестану нишастан роњбарони оила метавонанд њамчун воситаи педагогї истифода баранд ва ба ин восита љисми ўро солимтар намоянд .

Тараќќиёти минбаъдаи љисмонї ва рўњии кўдак дар давраи бачагї, наврасї, љавонї ва баркамолї њамин тавр роњбариро талаб мекунад. Ташаккули сифатњои ахлоќї: ростќавлї, поквиљдонї, боадолатї, бошармию боњаёї, инсонпарварию хоксорї, њалимию дидадарої, њурмат кардани калонсолон, ватандўстию ватанпарварї ва амсоли инњо дар бачагон аз хурдї парварида мешавад. Муњайё намудани шароитњои мусоид дар оила, набудани низоъњои падару модар, умуман шахсони калони оила, муносибати дурусти байнињамдигари онњо, бомулоњизагї, мењнатдўстї, муносибати самимона ва некхоњона доштан ба кўдакон, бовиљдонї, њар як ќадами худро дониста гузоштани волидон, яъне намунаи ибрати шахсии онњо муњимтарин омилњои тарбияи ахлоќї ба шумор мераванд .

Бетартибї ва беинтизомињо, вайрон кардани ќоидањои рафтор дар бачагон аз таъсири шароити бади оилавї ва муњити ињотакардаи онњо сар мезанад. Дўздї, њарисї, пулпарастї, чашмгуруснагї, буздилї, мардумозорї ва дигар хислатњои бегона худ аз худ пайдо нашуда, чунин сифатњо ба нињоди кўдакон аз оила аз таъсири муњити атрофиён мегузарад .

Баъзе сардорони оила аз инкишофи дурусти кўдакашон ба ваљд омада, завќ мебаранд, аз вай меболанд, дар шахсияти вай одами бузургро мебинанд, зуд-зуд либосњои ќиматбањо харида мепўшонанд, њар як талаботи ўро ќонеъ мегардонанд. Дар натиља аз ин илтифотњои дар њаќќаш зоњирнамудаи падару модарон истифода карда, худро гум мекунад, инљиќ, саркаш, гапнодаро, дурўя мешавад, ба волидон фармонфармої кардан мегирад, худро ягона мегирад, бо бачагони њавобаланд, маѓрур, саркаш њамроњ мешавад .

Агар мактаб ва муаллимон ба бартараф кардани чунин сифатњои бади дар оила ташаккулёфтаи бачањо диќќат надињанд, аз ин гуна хонандагон шањрвандони асили љамъият ба воя намерасанд. Агар кўдак бо чунин хосияту характер ба мактаб равад, на танњо ба талабагони дигар таъсири бад мерасонад, балки кори муаллимро душвор, протсесси илмомўзї ва дар бачагон парваридани сифатњои неки ахлоќиро мушкил мегардонад. Баъзе хонандагон аз беназоратии падару модарон истифода карда, дар ваќташ ба мактаб намераванд, аз мактаб ба хона дер меоянд, аз дарсњо ќафо мемонанд, баъди машѓулиятњо бо рафиќони бадрафторашон њамроњї карда, ба корњои ношоям даст мезананд. Сахт гиред, дурўѓ мегўянд, бањона мељўянд, њамин тавр фарзандон оњистаоњиста аз љињати хусусият, характер таѓйир меёбанд. Агар волидайн њар як амали нодурусти бачаро, ки аз таъсири муњити ињотакардаи ў ва кўча ба вуљуд омадаанд, набинанд, сари ваќт ислоњ дароварда наметавонанд, пас онњоро лозим аст, ки дар чунин вазъият ба мактаб алоќаи зич барќарор кунанд. Њамкории байни мактабу оила дар бартараф кардани сифатњои рафтори бади бачањо ќувваи бузург мебошад. Ман бо коллективи педагогии муаллимони мактаби миёнаи №8 шањри Кўлоб алоќаи мустањкам дорам. Њамеша аз хониш ва тартибу интизоми фарзандонам хабар гирифта меистам .

Кўшиш мекунам, ки ба роњбарони синфњо бештар њамкорї кунам. Аз дараљаи ќобилияти фикрї, давомот, кўшишу ѓайрат ва ахлоќ ва рўзномањояшон огоњ шуда меистам. Сараввал бањои чањор, панљ ё тасодуф се гирифтаашро санљида мебароям, интихоб пайдо шавад мепурсам, сипас имзо мегузорам, гоњо таъкид мекунам: агар рафту бањои серо ислоњ накунеду минбаъд дуруст тайёрї набинед, назди муаллим меравам. Мо бояд худ газета, маљалла, асари бадеї хонем, китобхона дошта бошем, зеро бо насињатњои бисёри дилгиркунанда ба тањсилу хониши онњо кам таъсир мерасонем, њар як корро амалан нишон додан ањамиятноктар аст [4,с.65] .

Нисбат ба иљроиши супоришњои мењнатї сахтгир, серталаб ва ќатъї будан воситаи асарбахши тарбияи дурусти бачагон дар оила мебошад. Ба аќидаи мо, аз њама беш дар оила падару модарон бояд ба тарбияи мењнатии кўдакон диќќат дињанд. Тарбия намудани малакањои зарурии мењнатї ёрї медињанд, ки фарзандони мо одамони мењнатдўст ба воя расанд. Кўдакон аслан танбал, коргурез таваллуд намешаванд. Онњо табиатан ба мењнат кардан мароќ доранд, мехоњанд дар мењнати калонсолон иштирок кунанд, ба онњо ёрї расонанд. Вазифаи падару модар аз он иборат аст, ки њамин шавќу њаваси дар табиати бачагон бавуљудомадаро хомўш накарда, инкишоф дињанд, онњоро ба мењнат љалб намоянд. Бачагон бояд љойхоби худро худашон пањн кунанд ва љамъ намоянд, зарфњои хўрокхўрдаашонро худашон шўянд, љойи хобашонро тоза нигоњ доранд, аз уњдаи шустан ва дарзмол кардани либос ва пухтани хўрок бароянд. Вазифаи мењнатие, ки ба зиммаи ў гузошта мешавад, барояш равшан бошад. Ин вазифањо ба уњдаи ў ба муњлати дароз гузошта шаванд. Он гоњ дар хушсифат ба субут расониданашон масъулият њис намуда, ваќти иљроиши онњоро худ интихоб карда мегиранд. Њар гуна беназоратї ба бемасъулиятї бурда мерасонад. Супоришњо аз тарафи бачагон бе њељ гуна мукофоту инъомњо иљро карда шаванд. Вай бояд наѓз њис кунад, ки мењнати иљрокардаи ў њамеша манфиати аъзоёни оиларо ифода мекунад. Њамин тавр оњиста-оњиста дар ў малака ва мањорати ба мењнат эљодкорона муносибат кардан пайдо мешавад. Њаминро њам дар назар бояд дошт, ки чї гуна муносибат кардани мо дар истењсолот низ ба бачањо бетаъсир намемонад. Мењнати њалол, натиљањои мењнати ба даст овардаи мо дар корхона, завод, колхозу савхоз, на танњо худ, балки фарзандро њам бояд шод гардонад. Барои њамин вай «бояд донад, ки – навишта буд А.С. Макаренко, - падараш ё модараш чї истењсол мекунанд ва он барои тамоми љамъият чї манфиат мерасонад [3,с.14] .

Падару модарон, дар имконияти аввалин бояд бачаи худро бо њамкорон, њамкасбони худ шинос кунад, дар бораи ањамияти кори онњо ба бача наќл кунанд. Бачагонамон бояд ба мењнатдўстї ва муваффаќиятњои дар истењсолот бадастовардаи мо фахр кунанд, на ба мансабу вазифаамон. Фарзандони мо соњиби касбе шаванд, њамеша ба хизмати халќу Ватан омада бошанд .

АДАБИЁТ

1. Кант И. О педагогике. Учебник / И. Кант. -М., 1980. -С.491 .

2. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. –Д ушанбе, 1996. – 93 с .

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – Д ушанбе, 2011. – 67с .

4. Макаренко А.С. Тарбияи мењнатии кўдакон. Китоби дарсї / А.С. Макаренко. -М.: Политиздат, 1887. – 345 с .

5. Маљидова Б.А. Педагогикаи томактабї. Китоби дарсї. Ќисми 1 / Б.А. Маљидова. –Душанбе: Ирфон, 2007. – 313 с .

6. Маљидова Б.А. Педагогикаи томактабї. Китоби дарсї. Ќисми 2 / Б.А. Маљидова, М.И. Иззатова. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 221 с .

7. [Захираи электронї]. https://ok.ru/yodimodar/topic/63887771538702, ОК .

ТАРБИЯИ КЎДАКОН ЗАЊМАТИ БЕШТАР ТАЛАБ МЕКУНАД

Дар маќолаи мазкур оид ба тарбияи кўдакону наврасон дар муњити оила, мактаб ва љомеа сухан рафта, муаллифи маќола ќайд менамояд, ки дар тарбияи одами љисман, фикран ва маънаван инкишофёфта масъулияти оила нисбатан бузург буда, наќши оила њамчун ячейкаи аввалини љамъият, њамчун коргоњи асосии ба воя расонидани одами баркамоли љамъияти демократї боз њам меафзояд. Таваљљуњи муаллиф бахусус ба он равона гардидааст, ки тараќќиёти минбаъдаи љисмонї ва рўњии кўдак дар давраи бачагї, наврасї, љавонї ва баркамолї ба вуќўъ мепайвандад. Ташаккули сифатњои ахлоќї: ростќавлї, поквиљдонї, боадолатї, шарму њаё, инсонпарварию хоксорї, њалимию дидадарої, њурмат кардани калонсолон, ватандўстию ватанпарварї ва амсоли инњо, дар бачагон аз хурдї парварида мешавад. Аз ин рў, андеша дорад муаллифи маќола, њамкории байни мактабу оила дар бартараф кардани сифатњою рафтори бади бачањо ќувваи бузург мебошад. Аз дигар сў, агар волидайн њар як амалиёти нодурусти бачаро, ки аз таъсири муњити ињотакардаи ў, кўча ва мактаб ба вуљуд омадаанд, набинанд, сариваќт ислоњ дароварда наметавонанд, пас онњоро лозим аст, ки дар чунин вазъият ба мактаб алоќаи зич барќарор кунанд .

Калидвожањо: мактаб, оила, тарбия, љомеа, сифатњои шахсї ва ахлоќї, давраи гузариш, тарбияи мењнатї .

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ УСИЛИЙ

В данной статье речь идёт о воспитании детей и подростков в школе, семье и обществе, где автор отмечает, что в физическом, умственном и нравственном воспитании человека семья несёт огромную ответственность как первичная ячейка общества, ещё больше возрастает роль семьи в воспитании всесторонне развитой личности. В современном мире появилась такая огромная потребность в воспитании сознательной личности с примерным поведением, в которой не нуждалось человеческое общество на всех стадиях своего развития. Основное внимание автора акцентировано на том, что начальное и поэтапное физическое и психологическое воспитание ребёнка начинается с детства, юношества и молодости. Формирование нравственных качеств: правдивость, совестливость справедливость, стеснительность, гуманизм и скромность, вежливость, уважение старшего поколения, патриотизм и другие качества воспитываются с детства. В связи с этим, автор статьи считает, что велика связь школы и семьи в предотвращении негативных качеств характера детей. С другой стороны, если родители вовремя не замечают неправильное поведение ребёнка, проявленное под влиянием среды, улицы или школы и не исправляют его, то в таком случае придётся устнавливать все более крепкую связь со школой .

Ключевые слова: школа, семья, воспитание, личные и нравственные качества, переходной период, трудовое воспитание

UPBRINGING OF CHILDREN DEMANDS MORE EFFORTS

This article is about upbringing of children and teenagers at school, family and society where the author notes that in physical, intellectual and moral training of the person the family bears huge responsibility and as a primary cell of society increases a role of family in upbringing of comprehensively developed personality. In the modern world there was such huge need for education of the conscious personality with good behavior in which human society did not need all stages of the development. The main attention of the author is focused on the fact that initial and stage-by-stage physical and psychological upbringing of a child begins with the childhood, youth and young age. Formation of moral qualities: the truthfulness, conscientiousness justice, shyness, humanism and modesty, politeness, respect of the senior generation, patriotism and other qualities are brought up since the childhood. In this regard, the author considers that communication of school and family in prevention of negative qualities of character of children is big. On the other hand, if parents do not notice each wrong behavior of the child shown under the influence of environment, the street or school in time and do not correct them, then in that case it is necessary to establish more and more strong connection to school .

Key words: school, family, upbringing, personal and moral qualities, transitional period, labor education Сведения об авторе: Иззатова М.И. - Кулябский государственный университет им. Абуабдулаха Рудаки, и.о .

профессора кафедры дошкольного воспитания и дошкольного дела. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г .

Куляб, улица С. Сафарова 16 Иззатова Н.И. – Кулябский государственный университет им. Абуабдулаха Рудаки, ассистент кафедры психологии. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г. Куляб, улица С. Сафарова 16 Information about the author: Izzatova M.I. - Kulyab State University. Abuabdulakh Rudaki, acting professor of the preschool education and pre-school department. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab, S. Safarov Street 16 Izzatova N.I. - Kulyab State University. Abuabdulah Rudaki, assistant of the Department of Psychology. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab, S. Safarov Street 16 УДК 808.2:37(575.3)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ

НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ – ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ

Джонмахмадова Г.Ш .

Институт развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана Понятия «компетентность» и «компетенция» широко обсуждаются сейчас в среде педагогов Республики Таджикистан. Это объясняется тем, что компетентностный подход в настоящее время провозглашён одной из важнейших составляющих реформы среднего образования в республике. Новый термин «компетенция» должен быть понятен учителям и принят ими на вооружение .

Существует очень много определений данного термина, но все они подчёркивают, что под компетенцией понимается такая степень овладения учебным материалом, при которой учащийся умеет применить предметные знания, умения и навыки в жизненных ситуациях, правильно осознавая свою цель и избирая необходимые средства для её достижения. Однако теоретические определения ещё не позволяют учителю правильно реализовать идею в своей обучающей практике. Задача данной статьи заключается в том, чтобы разъяснить сущность новой педагогической идеи и дать образцы её практической реализации в преподавании русского языка учащимся-таджикам .

Накопление обществом суммы знаний и практического опыта в различных областях человеческой деятельности, а также изменение социальных условий жизни людей объективно приводят к смене образовательной и других видов парадигм. Философский закон перехода количества в качество, относящийся к числу основных законов диалектики, поясняет такую взаимозависи-мость характеристик материальной системы следующим образом: «Существо данного закона раскрывается в понятиях качества, количества, меры и скачка. Материальные системы или процессы составляют определённое единство качества и количества, т.е .

определённую меру. Количественные изменения на определённом этапе приводят к качественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы количественных изменений» [3] .

Реалии, вызвавшие необходимость смены образовательной парадигмы в разных странах, заключаются в следующем. Прежде всего, важнейшим фактором является то, что человечество накопило значительный объём знаний об окружающем мире, который становится сложно «уложить» в рамки общего образования. В связи с этим выявилось, что коллективное обучение, построенное по традиционным принципам передачи учителем готовых знаний и пассивного усвоения этих знаний учащимися, устарело. Знания, ставшие самоцелью, при традиционной форме обучения оказались оторванными от их практической значимости, а их усвоение не мотивировано демонстрацией их практического применения. Такое обучение становится всё более формальным. Формализм в работе учителя выражается в том, что педагог стал поставщиком знаний, а ученики - пассивными потребителями этого знания. И обвинять в этом только учителя было бы несправедливо, потому что он стал формально относиться к своей работе зачастую потому, что у учеников изменилось отношение к учебному процессу: исчезло понимание процесса учения как интеллектуального труда, появилось пассивное, потребительское отношение к жизни вообще и обучению в школе в частности .

Всемирный банк констатировал, что в мире существует глобальный кризис среднего образования. Об этом говорится в его докладе «Потенциал системы образования: как научиться его реализовывать» [6]. Согласно данным исследования, в развивающихся странах за период с 1950 по 2010 годы люди стали тратить в три раза больше времени, пытаясь освоить основные навыки - чтение и счёт (много таких детей, которые в 7-8 классе не умеют читать на родном языке, плохо считают). Дети всё больше времени проводят в школе, но при этом не учатся, говорится в отчёте Всемирного банка. В бедных регионах развитию образования мешает также низкий уровень квалификации учителей .

Низкая способность к обучению и низкая мотивация негативно скажется на качестве рабочей силы в будущем, а, следовательно, приведёт к низкой конкурентоспособности страны .

Эта проблема актуальна для всего мира, отмечает Всемирный банк. Люди, которые обладают небольшим количеством навыков и плохим образованием, чаще всего не занимаются профессиональным саморазвитием и всю жизнь работают на низкооплачиваемой работе, где не нужно применять навыки чтения и счета. Большое число неквалифицированных работников, в свою очередь, тормозит развитие мировой экономики и общества в целом, заключили авторы доклада [6] .

Чтобы пробудить интерес к приобретению знаний, активизировать процесс формирования умений и навыков, а на их основе формировать компетенции, необходимые для жизни, было предложено в школьном образовании использовать компетентностный подход, который позволяет, во-первых, мотивировать учебную деятельность учащихся на основании её практической направленности.

Во-вторых, он изменяет статус учащегося в учебном процессе:

обучаемый при новом подходе к организации обучения становится сам открывателем новых знаний и закономерностей. Это позволяет резко повысить мотивацию учения. «Для компетентностной модели обучения характерно широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом. Спектр взаимодействия разнообразный - от свободного высказывания мнений до групповых проектных заданий и обучения сообща» [7] .

Однако это верно отчасти, потому что касается преподавания таких учебных дисциплин, основу которых составляют фактические знания, накапливающиеся и развивающиеся в большой науке: это учебные дисциплины естественных предметов - физика, химия, информатика и ряд других. В обучении родному языку учащиеся также могут сделать самостоятельные открытия, наблюдая особенности его употребления. «В школьном обучении неродным языкам, основанном на работе памяти и предполагающем применение волевых усилий для запоминания языковых единиц, при компетентностном подходе должны фактически работать другие, специфические формы познания и усвоения» [1,с.51]. При этом важно также учесть условия и традиции, сложившиеся в преподавании русского языка в Таджикистане .

Традиционная система коллективного обучения не требовала больших затрат времени, потому что, в принципе, строилась на передаче готовых знаний, на их пассивном усвоении .

Использовались такие познавательные методы, как слово учителя, самостоятельное изучение параграфа из учебника или – реже – демонстрационных материалов. Учителю рекомендовалось применять поисковые или исследовательские методы, но учебник оставался «для учителя источником методической системы, а для ученика – источником знаний» [5,с.48]. Польза практической направленности обучения отмечалась, но не была важнейшей целью обучения .

Сейчас основной акцент перенесён на практическую направленность обучения. В итоге обучения любому предмету, в том числе и неродным (иностранным) языкам, выпускник среднего общеобразовательного учреждения должен уметь на практике применять свои знания, умения и навыки. Поэтому компетенции - это нечто большее, чем знания, умения и навыки. Это готовность и способность пользоваться приобретёнными знаниями, умениями и навыками в процессе решения жизненно важных задач .

Вопрос в том, как способствовать формированию компетенций, так необходимых для самостоятельной жизни.

Прежде всего, с учётом изменившейся терминологической системы, следует обратить внимание на классификацию компетенций:

предметные компетенции: они подразумевают сумму предметных знаний и 1) умений. Это, например, для изучающих русский язык как неродной, знание того, что все слова делятся на группы в соответствии с задаваемыми к ним вопросами (кто? мальчик, девочка, тётя; что? книга, парта, ручка; что делает? играет, поёт, смеётся; как? громко, весело; какой?

весёлый, добрый; сколько? пять, десять и т.д.). Это знание того, что в русском языке слова, отвечающие на вопросы кто? и что?, делятся на три группы, от формы которых зависит сочетание этих слов с другими словами в предложении. Например: Моя мама сшила новое платье / Мой брат стал чемпионом. И некоторые другие знания и умения. При этом для речи необходимы в первую очередь самые главные языковые закономерности, чтобы ребёнок понял, что он может овладеть русским языком и применить его в речи, на практике, которая должна быть обильной. Фонетическим закономерностям (произношению безударных гласных, звонких и глухих согласных, интонации различных типов предложений, чтению и пр.) следует обучать имитационным методом, т.е. повторением за учителем;

личностные компетенции: это умение преодолевать трудности в процессе 2) обучения, воспитывать в себе настойчивость, терпение, трудолюбие, волю, коммуникабельность, отзывчивость при овладении предметными компетенциями– черты характера, которые необходимы для формирования более высокого уровня компетенций метапредметных;

метапредметные компетенции: умения и навыки, проявляющиеся в решении 3) практических (коммуникативных) задач, связанных с речевой ситуацией. Например: Ты прочитал в газете о том, что происходит набор в спортивную секцию по волейболу. Позвони по указанному номеру и выясни, можно ли тебе записаться. Или: Твоя подруга заболела и лежит в больнице в другом городе. Напиши ей письмо и др. [8,с.36]. То есть это умения понять и оценить речевую ситуацию, отобрать необходимые языковые средства и построить собственное высказывание в письменном или устном виде .

Как видно из приведённых примеров, все они объединены в систему: предметных компетенций будет достаточно много на начальном этапе обучения, а чем старше будут учащиеся, тем больше на уроке неродного языка будет метапредметных компетенций – «компетенций для жизни», и овладеть метапредметной компетенцией невозможно без хорошего владения предметными компетенциями [1,с.55]. В процессе формирования предметных компетенций, особенно на раннем этапе обучения, очень важно, чтобы дети что-то делали своими руками – в буквальном смысле оперировали языковыми единицами (например, см. ниже задание 1). Не следует забывать о комплексности в изучении языковых явлений различных уровней языка. Приведём варианты компетентностных заданий различных уровней владения неродным языком .

I. Задания для усвоения языковых единиц и грамматических закономерностей

1. Разрежьте листы обычной бумаги (формата А 4) поперёк на 4 части. На каждой полоске бумаги запишите простым карандашом известные детям слова, отвечающие на вопросы кто? и что? (по одному слову на каждую полоску). Дайте детям задание обвести буквы в словах маркерами двух цветов: красным цветом – гласные, а чёрным цветом – согласные. Синим маркером надо поставить ударение в словах (это могут сделать дети с голоса учителя). Пусть дети по образцу сделают такие карточки с другими словами. Они не допустят орфографических ошибок, если учитель простым карандашом аккуратно впишет в карточки новые слова. Эта наглядность, выполненная самими детьми, может использоваться много раз для формирования артикуляционных навыков и обучения чтению (хоровое, групповое и индивидуальное чтение), для запоминания семантики и правописания новых слов, для формирования грамматических навыков согласования, для игр со словами предметного значения .

2. Выпишите из списка слов или из текста языковые примеры *:

• слова с буквами ы, ц, щ, ль и прочитайте их правильно; составьте с этими словами словосочетания или предложения;

• слова с безударной гласной о; прочитайте их правильно и объясните особенности произношения;

• существительные, к которым относятся слова он, какой, чей, мой; она, какая, чья, моя;

оно, какое, чьё, моё; они какие, чьи, мои; сформулировать правило, по которому осуществлялся отбор † .

3. К прилагательным из списка слов или из текста подберите соответствующие существительные в нужной форме. Сформулируйте правило, по которому сделан выбор .

4. К глаголам подберите существительные в нужной форме, например, по тексту «Путешествие в прошлое» (учебник русского языка для 8 класса): делился (труд), занимались (женщины), учились (дети) - и сформулируйте правило;

5. Из текста выделите глаголы с приставками, обозначающими: 1) приближение, присоединение и 2) удаление, отъезд и сформулируйте правило их употребления;

6. Составьте словосочетания по образцу: один дом, одна школа, одно яблоко и сформулируйте правило;

7. Из списка слов выделите слова, отвечающие на вопросы кто это? и что это? Или:

разделите карточки со словами (см. задание 1) на две группы .

8. Разделите слова на группы, обозначающие: 1) предмет, 2) признак предмета, 3) количество, 4) действие, 5) признак действия и др .

9. Распределите глаголы на 2 группы на основе личных окончаний и сформулируйте правила их правописания .

10. Допишите в таблице недостающие формы слов. (Это могут быть таблицы склонения именных частей речи, множественное число существительных или таблицы спряжения глаголов, но материал берётся из известного учащимся текста. Желательно представление языковых примеров в виде сочетаний слов: белый снег, белого снега...; читаю газету, читаешь газету…) .

11. Составьте из списка слов несколько групп однокоренных слов, например: водитель, вода, водопровод, водить, водовоз, водолаз и др .

12. Множественный выбор: найдите соответствия из левого и правого столбиков, соединив слово или фразеологизм и его значение .

13. Игра «Четвёртый лишний», объясните, почему вы считаете это слово (словосочетание) лишним. Игра может быть построена на фонетических, лексических, грамматических закономерностях изучаемого неродного языка .

14. Найдите ошибку (орфографическую, лексическую, грамматическую) и объясните, как надо её исправить и почему .

Подобного рода задания составляются с учётом языковых особенностей изучаемого языка и * содержанияконкретного текста .

Задание попытаться сформулировать правило в этом и прочих примерах можно предложить учащимся, начиная с † 7 класса .

15. Подберите список примеров на изученное грамматическое правило .

16. Составьте таблицу для запоминания орфографического правила .

17. Сгруппируйте орфографические таблицы по темам: 1) правописание гласных, 2) правописание согласных, 3) правописание знаменательных частей речи .

18. Разнообразные игры со словами, реализующие такие цели, как расширение словарного запаса на неродном языке, формирование орфографических умений и навыков. Например: игра «Сквозная буква» (записать слова, в которых по предварительной договорённости второй буквой будет буква о); или игра «Лесенка» (записать знакомые слова друг под другом так, чтобы каждое слово было длиннее предыдущего на одну букву) и др .

19. Выпишите из учебного словаря слова с «трудными» буквами ы, щ, ш, ц по группам и произнесите их правильно .

20. Ваш товарищ разделил глаголы на две группы: в первой оказались глаголы, обозначающие действие длительное, повторяющееся, незаконченное, а во второй – глаголы, обозначающие однократное действие, законченное. Однако он допустил две ошибки. Найдите их .

II. Задания для формирования коммуникативной компетенции. Для проверки понимания прочитанного или услышанного текста, развития сообразительности и языковой догадки могут быть предложены следующие задания, которые также следует выполнять в парах или малых группах, а затем обсуждать их выполнение всем классом.

Эти задания мы разделили на две группы: для начальной школы (2-4 классы) и основной (5-9 классы):

Компетентностные задания по русскому языку для начальной школы

1. Конкурс «Произнеси правильно чистоговорку, скороговорку» .

2. Конкурс «Я знаю стихотворение на русском языке» (возможно хоровое выступление детей каждого ряда) .

3. Конкурс «Я знаю песенку на русском языке» (возможно хоровое выступление детей каждого ряда) .

4. Отгадайте загадку и поясните свой ответ. Какие слова в тексте загадки помогли найти правильный ответ?

5. Назовите слова по картинкам .

6. Нарисуйте картинку по тексту и расскажите, что на ней нарисовано. (В исходном учебном тексте должны быть употреблены прилагательные, обозначающие цвет или наречия места: слева, справа, впереди и т.д.)

7. Назовите предмет и его признак (сравнение картинок: большой дом – маленький дом, весёлый человек – грустный человек и пр.) .

8. Разделите текст на части так, чтобы к каждой из них можно было нарисовать иллюстрации. Нарисуйте свои иллюстрации и перескажите по ним текст .

9. Расположите сюжетные картинки (иллюстрации, нарисованные детьми по содержанию текста) в том порядке, в котором происходили события рассказа .

10. Чтение текста по ролям .

11. Инсценирование текста .

12. Разделите (предметные) картинки на группы в соответствии с вопросами, на которые они отвечают: кто это? – что это?

13. Разложите слова по корзинкам: «петушок», «курочка», «яйцо» (в соответствии с грамматическим родом). Посчитайте, сколько слов получилось в каждой группе .

14. Составьте предложения по образцу: 1) Это школа.2) Это наша школа. 3) Девочка играет. 4) Алишер читает книгу. 5) Эта книга интересная. и пр .

15. Разделите слова на группы в соответствии с вопросами, на которые они отвечают: а) кто? и что?; б) что делать? и что сделать; в) какой? какая? какое?; г) как? д) когда?; е) сколько?

16. Разделите слова на слоги вертикальной чертой .

17. Составьте группы слов по образцу: «Школа»: учитель, портфель, учебник, пенал…;

«Наш дом»:

18. Объясните, что обозначают слова дом – домик, ложка - ложечка…

19. Дополните предложения словами я, ты, мы, вы, они: 1) … играют во дворе. 2) … ходим в школу. 3) …очень люблю свою маму. 4) … делаете уроки вечером. 5) … пишешь письмо .

6) … идёт в гости к бабушке .

20. Дополните группы слов: «Посуда»: тарелка, чайник…; «Обувь»: туфли, босоножки…; «Одежда»: пальто, платок…; «Учебные принадлежности»: карандаш, ручка…и т.д .

21. Дополните предложения словами он, она, оно, они: 1) … рассказал о своей школе. 2) … сшила дочке платье. 3) … весело играли во дворе. 4) … было интересное. Скажите, какие слова из списка можно было бы употребить в этих предложениях: дети, дело, сын, мама, ученик, брат и сестра, кино, письмо .

22. Соберите пары слов с противоположным значением: холодно, весело, умный, добрый, грустно, горячий, жарко, глупый, злой, холодный. Слова в паре должны отвечать на один и тот же вопрос: как? или какой?

Компетентностные задания по русскому языку для основной и средней школы

1. Чтение текста по цепочке, пересказ текста по цепочке .

2. Определите, это правда или неправда (по тексту). Может проводиться в устной форме как игра «да-нет» .

3. Соедините предложения (части текста) так, чтобы получился связный текст .

4. Дайте короткий ответ на вопрос (по содержанию изучаемого текста) .

5. Озаглавьте текст; определите основную мысль текста .

6. Соедините начало предложения из левого столбика и его окончание из правого столбика (в работе с поговорками и пословицами, со структурой простого или сложного предложения различных типов). Проверяются не только синтаксические понятия, но и лексикограмматические навыки .

7. Изменение под заданную цель: перепишите текст таким образом, чтобы в нём говорилось не о том, как обычно проходил день писателя, а об одном конкретном его дне .

8. Найдите ошибочное утверждение (не соответствующее тексту) .

9. Напишите эссе (по тексту или на заданную тему). Далее может быть организован конкурс эссе, определять победителей которого будет жюри, состоящее из учеников .

10. Заполните хронологическую таблицу по содержанию текста биографии русского писателя (9-11 классы) .

11. Перескажите текст (подробно, кратко, по ключевым словам, по плану, от третьего лица, от лица персонажа) .

12. Проектное задание (по комплексу текстовых упражнений, объединённых единой темой или проблемой, по наглядным материалам и пр.). Например: подготовьте альбом о творчестве писателя; из периодических изданий соберите материал о проблемах экологии на нашей планете и проведите пресс-конференцию; составьте пресс-релиз по материалам прошедшей конференции и др .

13. Составьте план текста для его пересказа. К каждому пункту подберите ключевые слова и перескажите текст .

14. Составьте тест по тексту (по нескольким текстам, объединённым единой тематикой) и предложите его однокласснику .

15. Сформулируйте вопросы к тексту .

16. Распределите вопросы по тексту так, чтобы, отвечая на них, получился последовательный пересказ .

17. Составьте диалог по заданной теме (например:«В зоопарке», «В музее писателя», «В музей мультипликации» и пр.) .

18. Ролевая игра (инсценирование текста) .

19. Расскажите о человеке (описать внешний вид, характер). Это может быть рассказ о друге, о знакомом, персонаже какого-либо фильма или спектакля. (В последнем случае учащимся можно предложить фрагменты видеофильма или записи спектакля) .

20. Ролевое чтение текста, пересказ текста по ролям: прочитайте текст про себя, определите характер своего персонажа; попытайтесь передать его характер при чтении (пересказе) .

21. Расскажите об интересном событии, участником которого вы были (экскурсия в музей, в зоопарк, в ботанический сад, поход в горы и пр.) .

22. Напишите письмо своему другу, который живёт в России, и сообщите ему о своей школе, о своих увлечениях и т.д .

23. Диалогизация текста – введение самостоятельно составленного диалога в повествовательный текст в соответствии с его содержанием .

III. Задания для формативного оценивания

1. Самооценка: что я понял на уроке; чему я научился сегодня .

2. Формативный опрос по тексту. Вопросы могут задавать друг другу сами учащиеся .

3. Перепутанные логические цепочки (в начале урока и в конце) .

4. Вопросы к автору текста .

5. Незаконченное предложение (для проверки понимания текста) .

6. Обобщение в одном предложении .

7. Две звезды и желание (взаимопроверка письменной работы: изложения, минисочинения) .

8. Опрос по цепочке с остановками (при пересказе учебно-научного, познавательного или художественного текста) .

9. Конкурс на самый интересный, самый важный, самый сложный, самый оригинальный вопрос по тексту .

10. Взаимоопрос между группами по усвоенной грамматической теме либо по содержанию изученного текста .

11. Создание банка вопросов по тексту, о персонаже, о событии, об описании места и пр .

12. Портфолио по русскому языку ‡ [9] .

Целью введения компетентностного подхода является максимальное увеличение практической направленности урока и успешное обучение в результате этого каждого учащегося. Чтобы обучение было успешным, учителю необходимо активизировать на уроке каждого учащегося. Достичь этого возможно, осуществляя на уроке параллельно: 1) работу с отстающими учениками §, 2) взаимоконтроль в парах, 3) взаимоконтроль в четвёрках, 4) взаимообучение в парах, 5) взаимообучение в четвёрках, 6) самодиагностику, 7) творческий конкурс и др .

На уроках изучения неродного языка с точки зрения усвоения предметных знаний, умений, навыков и формирования компетенций решается комплекс задач: а) усвоение языковых элементов (звуков, слогов, слов, ударения в словах и их формах, интонирование предложений),

б) усвоение правил объединения языковых элементов в словосочетания и предложения для выражения мысли и в) обучение видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Деятельностный подход, необходимый для активизации учебной деятельности школьников, предполагает выполнение учащимися конкретных действий с языковым материалом, которые рекомендуется проводить, организуя учащихся в малые группы - в пары и четвёрки. Перечень заданий, который приведён выше, нельзя считать закрытым, потому что учитель может его дополнить своими заданиями. Причём важно постоянно иметь в виду конечную цель обучения - коммуникативную компетенцию - и учитывать связь задания с миром ученика. В процессе выполнения учащимися заданий учитель осуществляет формативное оценивание .

Ошибки учащихся указывают на проблемные места, т.е. дают возможность определить начальную точку для цели каждого следующего урока. Учителю следует помнить о том, что идеальное формативное оценивание происходит тогда, когда оценивания как такового нет, а функция совершенствования компетенций выполняется .

ЛИТЕРАТУРА

1. Гусейнова Т.В. Организация обучения русскому языку на основе компетентностного подхода / Т.В. Гусейнова //Вестник Академии образования Таджикистана. – 2017. - №3. – С. 50-64 .

2. Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в

Республике Таджикистан на 2015-2020 годы» от 03.06.2014 г., №427. [электронный ресурс]. URL:

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=122131 (дата обращения 01.06.2018 г.)

3. Закон перехода количества в качество//Краткий философский словарь [Электронный ресурс] .

http://platona.net/board/filosofskij_slovar/zakon_ (Дата обращения 01.02.2018 г.)

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин. -5-е изд., стереотип. -М.: Русский язык, 2003. – 856 с .

5. Методика преподавания русского языка: Учеб. пособ. для организации самостоятельной работы студентов филол. фак-та/Авт.-сост. Т.В. Гусейнова. –Душанбе: РТСУ, 2016.– 216 с .

6. Основные результаты международного исследования PISA-2015. С. 16. [Электронный ресурс] // URL:

http://www.centeroko.ru/public.htm (Дата обращения: 10.01.2017) .

7. Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб.пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с .

8. Руководство для учителей начальных классов общеобразовательных школ по предмету “Русский язык” для 4 класса (с учётом компетентностного подхода) /Авт.-сост.: Джонмахмадова Г.Ш., Розикова Г.Г. – Душанбе:

Маориф, 2016. – 224 с .

9. Реализация компетентностного подхода в обучении естественным предметам и информационным технологиям:

Учебно-методическое пособие /Д.В. Сафин, К. Мухтори и др. -Душанбе: Министерство образования и науки РТ, 2018. –36 с .

ТАЪМИНИ САЛОЊИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВЇ (ИРТИБОТЇ) ДАР ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ

ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМИИ ТАЪЛИМАШОН БО ЗАБОНИ ТОЉИКЇ МАЌСАДИ АСОСИИ СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ

Дар хусуси таълими муносибати салоњиятнокї дар соњаи маорифи љумњурї, хусусан солњои охир бисёр сухан меравад ва менависанд, њангоме ки стандартњои таълимї барои хонандагони синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии таълимашон бо забони тољикї тањия гардида, тањияи стандартњо Дети с удовольствием будут собирать в отдельные файлы или папки всё, что они сделали своими руками или ‡ написали в виде текста для уроков русского языка, тем более, если от этого будет зависеть итоговая оценка по предмету .

Всем учащимся класса следует давать групповые задания с учётом их уровня подготовки. Группа может быть § однородной по уровню знаний, но может состоять из сильных, средних и слабых учащихся. Тогда будет возможна ситуации взаимообучения .

барои макотиби асосї ва миёна давом дорад. Ин стандартњои таълимї дар асоси талаботњои муносибати салоњиятнокї, ки маќсади асосии он натиљаи таълим аст, тањия гардида, комёбии натиљањои таълимии фаннї баррасї гардидаанд. Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон низоми нави таълимї дар асоси муносибати салоњиятнокро дар амал татби менамояд, ки он ба ташаккули рушди салоиятнокии хонандагон дар истифодаи амалии дониш, малака ва маорат мусоидат хоад кард. Ба аќидаи муаллиф, муносибати салоњиятнок дар таълими макотиби муосир ба љињати амалии таълим, дар амал истифода бурдани донишу малакао такя намуда, ба љанбањои прагматикї, инсондўстї ва фаннї-касбии он таќвият мебахшад. Муаллиф њамчун мисол, як ќатор машќњоро пешнињод менамояд, ки ба салоњиятнокии коммуникативии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї равона гардидаанд. Муаллифи маќола ба натиљаи фаъолияти таълимии хонандагон амчун нишондиандаи самаранокии раванди таълим дар дарсњои забони русї ањамияти бештар зоњир намудааст. Масъалањои соњаи маориф, ки ба низоми нави таълим – таълими салоњиятнок, низоми таълиме, ки дар он обилияти фардї ва таљрибаи аблии хонанда амчун мевар ба омўзиши минбаъда нигаронида шудааст, яъне такя ба таљрибаи воќеии њаётї, дар хонанда ташаккулёбии маљмўи салоњиятњо, мувофиќати онњо ба салоњиятњои фаннї дида баромада шудаанд .

Масъалагузорї дар таълим барои њалли ин масоил дар маљмўъ мусоидат мекунад .

Калидвожањо: машќњои ба салоњиятнокї нигаронишуда, хусусиятњои амалии омўзиш, таълим, салоњиятнокии коммуникативї (иртиботї), фањмиш, арзёбии ташаккулдињанда, намунањо, кор бо матн, фаъолнокї .

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ –

ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

О компетентностном подходе в сфере образования республики много говорят и пишут, особенно в последние годы, когда завершена работа над новыми образовательными стандартами для начальных классов общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения, а разработка для основной и средней школы продолжается. Эти образовательные стандарты разработаны на основе требований компетентностного подхода, суть которых заключается в усилении ориентации на результаты образования, в достижении предметных образовательных результатов. Министерство образования и науки Республики Таджикистан внедряет новую систему образования на основе компетентностного подхода и таким путём способствует формированию компетентности учащихся в практическом использовании знаний, умений и навыков. По мнению автора, компетентностный подход к обучению в современной школе делает акцент на практическую сторону образования, усиливает собственно его прагматический, гуманистический и предметно-профессиональный аспекты. Автор в качестве примера приводит перечень заданий по русскому языку, направленных на коммуникативную компетенцию учащихся в общеобразовательных учреждениях. Автор уделяет особое внимание проблеме активизации учебной деятельности обучающихся на уроке русского языка. Рассматриваются вопросы ориентированности системы образования на компетентностный подход, т.е. опора на реальную жизненную практику, комплексность формируемых у учащихся компетенций, их соответствие ключевым и предметным компетенциям. Проблемность в обучении способствует решению этих задач в комплексе .

Ключевые слова: компетентностные задания, практическая направленность обучения, коммуникативная компетенция, понимание, формативное оценивание, примеры, работа с текстом, активизация .

ENSURING THE COMMUNICATIVE COMPETENCY IN TEACHING A TARGET LANGUAGE IS AN

URGENT TASK OF A MODERN POLICY

It has been being informed a lot about the competency approach to teaching in the last years. when the task has already done in the sphere of standards in education for the primary level students of the secondary institutions in which Tajik language is taught as a state one. As to basic and secondary level of teaching the development of it is still being continued. The following educational standards are developed on the basis of competency approach in education that is oriented towards achieving the fruitful results in teaching different subjects all roundly. Ministry of Education and the science of Tajikistan is implementing the new system of education on the basis of the competency approach and through this it is providing the formation of a student’s competency in learning and being able using it in life. The author highlights that competency in teaching is a reflection of having ability to use the knowledge gained by in everyday life. So, the author offers some activities on communicative competency to use in the general educational institutions. Basically the author focuses on the problem of student’s involvement at the lesson of Russian language. There are also some essential supports made as a basis for teaching competency that lead towards easy use of the knowledge achieved in all subjects for the purpose in life. Naturally, these are just points of problems themselves that provide the solution of all problems in complex .

Key words: competency of tasks, practical direction of teaching, communicative competency, comprehension, formative grading, examples, working with the text, activation .

Сведения об авторе: Джонмахмадова Гулрафтор Шералиевна - Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, старший научный сотрудник. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица С. Айни, 45. Телефон: (+992) 888-88-62-76 Information about the author: Gulraftor Sheralievna Johnmahmadova - Institute for the Development of Education named after Abdurakhman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Senior Researcher. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, S. Aini Street, 45. Telephone: (+992) 888-88-62-76 УДК. 379.82

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Малова Д.В .

Чувашский государственный институт культуры и искусств Современные компьютерные технологии и выход в интернет позволяют педагогам высшей школы сравнительно быстро овладеть передовым педагогическим опытом в области формирования этнокультурной компетентности студентов в высшей школе, а также внедрить на своих занятиях новые педагогические методики .

Педагог, будучи творческой личностью, синтезируя свой опыт, определенные знания, навыки и умения в формировании у студентов этнокультурной компетентности с некоторыми достижениями педагогической науки в данной области, формирует новый качественный «продукт», создавая тем самым уникальные знания и новаторский педагогический опыт .

В последнее время наблюдается возрастание роли педагогических инноваций в обучении .

Понятия «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового .

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности педагога и студента [1, с. 492] .

Сегодня педагоги высших школ все чаще употребляют в профессиональном лексиконе термин «технология». Понятие «технология» рассматриваются разными авторами по-разному: с одной стороны, это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве [2, с. 253]; с другой по материалам документов «ЮНЕСКО» – системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [7] .

В контексте нашего исследования, мы будем опираться на определение, данное в учебном пособии Григорьевой Е.И. «Современные технологии социально-культурной деятельности», в котором под «технологией» подразумеваются «средства, формы и методы социальнокультурной деятельности, которые используются в учебном процессе, и с помощью которых достигаются планируемые результаты обучения и воспитания» [5] .

Рассмотрим более подробно технологии социально-культурной деятельности, применяющиеся педагогами для формирования этнокультурной компетентности у студентов в

Чувашском государственном институте культуры и искусств:

I. Культуроохранные технологии, выражающиеся в изучении памятников культуры и искусства, имеющих историческое и культурное значение для представителей различных национальностей, являющихся также своеобразным «ключом» для понимания менталитета, традиций, обычаев этнических групп. Так, студенты Чувашского государственного института культуры и искусств в рамках дисциплин «История России», «Культура родного края», «История искусств» обязательно посещают исторические памятники культуры и искусства, расположенных в Чувашской Республике. Всего в Чебоксарах насчитываются 100 памятников культуры и искусства, 13 из которых Федерального значения.

В рамках нашего исследования рассмотрим некоторые из них:

1. Скульптурная композиция «Единение народов и культур». Данный памятник является символом мирного существования 97 народов, проживающих на территории Чувашии, и исповедующих 12 религий и культов .

2. Памятник И.Я. Яковлеву – великому миссионеру-просветителю, внесшего неоценимый вклад в развитие самобытной чувашской культуры, сумевший возродить национальную письменность. Иван Яковлев в своем духовном завещании, оставленному чувашскому народу, писал: «Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью» [8] .

3. Памятник Геннадию Волкову – основателю этнопедагогики, доктору педагогических наук, академику. Г.Н. Волков внес большой вклад в изучение национальной чувашской педагогики, разработал программу всестороннего воспитания личности на основе народных традиций .

Изучение этих и многих других памятников культуры г. Чебоксары студентами является важным фактором в формировании чувства любви к своей Родине, гордости за свой народ, язык и культуру .

II. Здоровьесберегающие и рекреационные технологии в контексте нашего исследования рассматриваются в качестве ежегодных экскурсий студентов и педагогов Чувашского государственного института культуры и искусств в этнокультурный парк «Сувар», этноэкологический комплекс «Ясна» и Парк этнокомплекса «Амазония». Перечисленные учреждения культуры объединяет один фактор – наличие деревянных скульптур, которые называются у чувашей «юпа», что в переводе на русский язык означает «столб». Ученые исследовавшие деревянные скульптуры чувашей сходятся во мнении, что они отражают мировосприятие, понятие о красоте, особенности отношения наших предков к природе, к миру и в основном посвящены древним чувашским Богам. Народная культовая скульптура уникальна. В ней отражается связь времен, цивилизаций, племен, этносов. Именно поэтому, формируя у студентов этнокультурную компетентность, необходимо предварительно ознакомить и привить любовь к своей истории, культуре, помочь осознать себя частью народа .

Посещая данные культурные учреждения, студенты, смогут более глубоко понять мировоззрение древних чувашей и осознать себя частью уникальной культуры и истории .

III. Культуротворческие технологии, которые в первую очередь связаны с технологиями развития индивидуальных творческих способностей в области культуры, искусства и самодеятельного народного творчества, науки и техники, образования и информации, спорта и туризма [4]. Использование педагогом культуротворческих технологий подразумевает проведение занятий в форме культурных мероприятий, таких как: этнические фестивали танца и песни, конкурсы художественного слова, этнофорумы, научно-практические конференции по проблемам этнической культуры и др .

Так, в Чувашском государственно институте культуры и искусств ежегодно проходят Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Этнопедагогика как фактор сохранения этнокультурных ценностей в современном социуме», Всероссийская научнопрактическая конференция «Этническая культура в современном мире», Всероссийский фестиваль-конкурс вокально-хореографического и театрально-художественного творчества детей и молодежи «КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ», Всероссийский конкурс художественного слова и театральных миниатюр «ЭТНОСЛОВО» и другие научно-творческие мероприятия общей задачей которых является воспитание студентов в духе толерантности, мира и гуманного межнационального отношения, а также формирование положительного отношения студентов к межкультурным различиям .

IV. Образовательные технологии подразумевают взаимосвязанную деятельность преподавателя и обучающегося, основанную на конкретной концепции в соответствии с определенными принципами и взаимосвязью целей, содержания, методов, средств обучения .

Иными словами, педагог, формируя у студентов этнокультурную компетентность, применяет в процессе обучения определенную тематическую литературу, читает лекции, использует презентации, видеоролики, фильмы, связанные с усвоением знаний о многонациональной культуре своей страны и других стран. Кроме того, преподаватели Чувашского государственного института культуры и искусств организуют регулярные встречи с историками, этнографами, представителями различных этнических диаспор, участие в дискуссиях .

Так, педагоги кафедры актерского мастерства и режиссуры Чувашского государственного института культуры и искусств совместно с АУ «Дирекция культурных программ»

Минкультуры Чувашии ежегодно организуют мастер-классы и творческие встречи с актерами и режиссерами кино, принимающими участие в Чебоксарском Международном кинофестивале, посвященном кинематографу малых народов России. На данных встречах обсуждаются две номинации в рамках кинофестиваля: «Игровое кино», «Этническое и региональное кино» .

Кроме того, приглашенные актеры и режиссеры фильмов рассказывают свою творческую биографию, обмениваются со студентами мнениями и опытом .

V. Проектные технологии являются эффективным способом понимания студентами проблем этнических групп. Данные технологии позволяют педагогу не только обучить студента технике написания проекта, но и зачастую реализовать сам проект в рамках учебной деятельности. Социально-культурные проекты, как правило, направлены на выработку и сохранение культурных ценностей, новых ценностных отношений, сохранение культурного наследия, поддержку народного творчества и др .

Так, в 2017 году педагогами Чувашского государственного института культуры и искусств была оформлена и подана заявка на грант Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства .

Благодаря данному гранту в 2017 году был реализован следующий проект – «Музыкально-образовательный форум «Колыбель родная – музыка Чувашии», посвященный 125-летию со дня рождения Ф. Павлова, 125-летию со дня рождения С. Максимова, 100-летию со дня рождения В. Ходяшева» .

Цель форума заключалась в сохранении и развитии национальной классической музыкальной культуры посредством приобщения молодого поколения к национальной профессиональной музыке через творчество выдающихся чувашских композиторов: Фёдора Павловича Павлова, Степана Максимовича Максимова и Виктора Александровича Ходяшева .

Более 500 специалистов сферы культуры и искусства приняли участие в научно-творческих мероприятиях, проведенных в рамках данного форума .

Таким образом, применяя в учебной деятельности проектные технологии, направленные на формирование этнокультурной компетентности студентов вуза, педагог способствует не только формированию у студента положительного отношения к культуре своего народа, но и активизирует процесс сохранения, приумножения и трансляции этнокультурных ценностей в современных условиях .

VI. Этнокультурные технологии, прежде всего, основаны на народной культуре, культурных традициях, ремесленничестве, промыслах, декоративно-прикладных формах творчества. Применяя на своих занятиях этнокультурные технологии, педагог, как правило, посещает вместе со студентами краеведческие музеи, в этнокультурные центры, центры народного творчества и т.п. для закрепления знаний о художественных и иных формах творчества различных народов. Так, студенты Чувашского государственного института культуры и искусств ежегодно посещают Чувашский Национальный музей, Музей чувашской вышивки, Музей «Бичурин и современность», Музей им. В. Чапаева, Музей им. М. Сеспеля и другие музеи Чувашской Республики. Целью посещения перечисленных выше музеев является ознакомление студентов с традиционной самобытной национальной культурой чувашей .

Также данные технологии нашли свое применение через проведение совместных тематических вечеров Чувашского государственного института культуры и искусств с региональной общественной организацией «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики» и с Межрегиональной общественной организацией «Чувашский национальный конгресс». Кроме того, студенты и педагоги вуза оказывают ежегодную помощь в проведении в Чувашской Республике межнационального праздника «Новруз байрам» и Межрегионального конкурса «Чувашский национальный костюм – культурное наследие народа» .

VII. Игровые технологии, используемые в педагогике обладают существенным признаком

– четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью [6] .

В концепции нашего исследования игровые технологии могут применяться педагогом в виде проведения викторин, деловых игр, форумов, конкурсов, фестивалей, национальных традиционных игр различных народов и др., посвященных изучению этнических культур, их традиций, обычаев и т.п. Так, в Чувашском государственном институте культуры и искусств практически ежегодно проходит конкурс «Кухни народов мира», в рамках которого представлены лучшие национальные блюда, которые необходимо студентам не только презентовать, но и сопроводить их презентацию творческими номерами, знакомящими с танцами, песнями различных народов .

VIII.

К инновационным технологиям социокультурной деятельности, направленных на формирование этнокультурной компетентности студентов, в контексте нашего исследования отнесем следующие:

1. Проведение акций хэппенинга, как разновидности флешмоба, представляющие собой бесфабульное театрализованное действие, рассчитанное на спонтанное исполнение и активное соучастие зрительской аудитории. Наиболее эффективным был признан арт-моб «ЭТНОакция», реализованной в популярной социальной сети и предполагающий получение студентом имени художника / поэта / композитора и размещение на личной странице наиболее полюбившегося его произведения и истории создания этой работы. Данная акция получила широкое распространение среди большинства студентов Чувашского государственного института культуры и искусств [218, с. 153]. Также наиболее популярным флешмобом стал арт-моб «ЭТНОслово». Согласно условиям данной акции, студенты Чувашского государственного института культуры и искусств выкладывали у себя на страничке «Вконтакте» видео, в котором они рассказывали стихотворение любимого поэта на том языке, на котором оно было написано в оригинале. Данная акция получила широкое распространение и среди студентов других вузов .

В результате участниками данной акции стало около трехсот человек .

2. Проведение масштабных фестивалей народного творчества с использованием прямой видео трансляции. В современном мире невозможно игнорировать IT-технологии, интернет и социальные сети, они стали вторым миром общения людей. Реализация Международного фестиваля-конкурса хореографического творчества детей и молодежи «Танцуй» Чувашским государственным институтом культуры и искусств объединил огромное количество детей, проживающих на территории России. Конкурсантами стали учащиеся средних общеобразовательных школ, детских школ искусств, студентов ссузов и вузов России и стран СНГ. Участники приехали из Казахстана, Республик Алтай, Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Нижегородской области, Пермского края, городов Пензы, Москвы, Ульяновск, Самара, Тольятти и др. В течение двух конкурсных дней участники соревновались между собой, демонстрируя свои таланты в народных и народно-стилизованных танцах, отражая культуру и искусство своего региона. На третий день состоялся Гала-концерт и торжественное награждение победителей. В течение трех дней была организована прямая видео трансляция фестиваля через канал «Youtube». Более пяти тысяч человек, проживающих в разных регионах России, смогли посмотреть конкурсные дни и гала-концерт, не выходя из дома. Использование данной инновационной технологии социокультурной деятельности способствовало демонстрации богатств народной художественной культуры большому количеству людей, позволяя специалистам социокультурной сферы обмениваться профессиональным опытом, а молодежь привлечь к народным танцам и хореографическому искусству в целом .

Таким образом, рассмотрев и изучив технологии социально-культурной деятельности, направленных на формирование этнокультурной компетентности студентов вуза в рамках исследования, необходимо отметить их общие черты: 1. создание условий для интеграции студентов в культуры других этносов; 2. выявление, сохранение, формирование, распространение и освоение культурных ценностей, которых можно представить в качестве достояния определенной этнической, социальной общности, выраженной в нравственных и эстетических идеалах, нормах, образцах поведения, нравственных ценностях .

ЛИТЕРАТУРА

1. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиняев. – 4-е изд. – Москва : Школьная Пресса, 1997. – 512 с .

2. Ушинский, К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 6 : Родное слово : книга для детей : год первый и второй .

Родное слово : книга для учащих / К.Д. Ушинский; ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики.. – Москва ; Ленинград: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1949. – 448 с .

3. Юркина, Т.В. Инновационные формы социально-культурной деятельности в развитии успешности студентов вуза культуры / Т.В. Юркина // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2014. – № 2 (38). – С. 151-155 .

4. Кузьменко, Р.В. Формирование культуротворческой компетентности обучающегося президентского кадетского училища: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Кузьменко Роман Витальевич. – Оренбург, 2015. – 223 с .

5. Григорьева, Е.И. Современные технологии социально-культурной деятельности [Электронный ресурс] / Е.И .

Григорьева. – Режим доступа : http://topuch.ru/uchebnik-po-discipline-socialeno-kuleturnaya-deyatelenostevve/index2.html#pages (дата обращения: 12.01.2018 г.)

6. Игровые технологии в социально-культурной и социально-педагогической деятельности [Электронный ресурс]

– Режим доступа : https://studfiles.net/preview/3192462/page:37/ (дата обращения: 12.01.2018 г.)

7. Современные педагогические технологии [Электронный ресурс] Режим доступа :

– https://studfiles.net/preview/2911828/ (дата обращения: 12.01.2018 г.)

8. Иван Яковлев. Духовное завещание народу [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://hypar.ru/ru/ivanyakovlev-duhovnoe-zaveshchanie-chuvashskomu-narodu (дата обращения: 05.05.2018 г.)

НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИЉТИМОЇ – ФАРЊАНГЇ ДАР ТАШАККУЛИ

САЛОЊИЯТИ ЭТНОФАРЊАНГИИ ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ ОЛЇ

Дар маќолаи мазкур наќши технологияњои фаъолияти иљтимої - фарњангї дар ташаккули салоњияти этнофарњангии донишљўёни макотиби олии имрўза мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Инчунин муаллифи маќола диќќати худро ба он равона намудааст, ки бо чї тарз омўзгор бо истифодаи технологияњои фаъолияти иљтимої – фарњангї метавонад шароитњоро барои њамгироии донишљўён ба фарњанги дигар халќиятњо фароњам созад. Моњияти мафњумњои «технология», «равндњои технологї», «технологияњои инноватсионнї» мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар асоси равандњои тасдиќёбї, гурўњбандињои технологияњои иљтимої – фарњангї тањлил шудаанд, ки дар таљрибаи фарњангї – фароѓатии шабакањои гуногуни муассисањои фарњанг ва маориф, аз љумла дар ташкили таълими иловагї љой доранд .

Дар хулосабарорињояш муаллиф иштироки омўзгорро дар раванди истифодабарии шаклњои гуногуни технологияњои фаъолияти иљтимої – фарњангї тавсиф намудааст, ки ба ташаккули салоњияти этнофарњангии донишљўёни макотиби олї дар чањорчуби тањќиќот равона карда шудаанд ва инро барои фароњамории шароитњо оиди њамгироии донишљўён ба фарњанги дигар халќиятњо, инчунин ошкорсозї, нигањдорї, ташаккул, пањнсозї ва азхудкунии арзишњои фарњангиро зарурї мешуморад, ки онњоро метавон ба сифати дастоварди муайяни этникї, умумияти иљтимої муаррифї намуд .

Калидвожањо: технология, технологияњои фаъолияти иљтимої - фарњангї, инноватсияњо, аксияњои хэппенинг .

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

В данной статье рассматривается роль технологий социально-культурной деятельности в формировании этнокультурной компетентности студентов современного вуза. Также автор статьи акцентирует внимание на том, каким образом педагог, используя технологии социально-культурной деятельности, может создать условия для интеграции студентов в культуры других этносов. Рассматриваются сущность понятий «технология», «технологические процессы», «инновационные технологии». На основе апробационных процессов, анализируются классификации социально-культурной технологии, имеющиеся место в культурно - досуговой практики различной сети учреждений культуры и образования, в том числе и организации дополнительного образования. В выводах автор характеризует участия педагога в процессе использования им разновидностей технологии социальнокультурной деятельности, направленных на формирование этнокультурной компетентности студентов вуза в рамках исследования, считая необходимым создание условий для интеграции студентов в культуры других этносов, а также выявление, сохранение, формирование, распространение и освоение культурных ценностей, которых можно представить в качестве достояния определенной этнической, социальной общности .

Ключевые слова: технология, технологии социально-культурной деятельности, инновации, акции хэппенинга .

ROLE OF TECHNOLOGIES SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES IN THE FORMATION OF ETHNOCULTURAL COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS

This article discusses the role of technology socio-cultural activities in the formation of ethno-cultural competence of students of the modern University. Also the author of the article focuses on how the teacher, using the technology of socio-cultural activities, could create the conditions for the integration of students in the cultures of other ethnic groups .

Discusses the essence of the concepts of "technology", "processes", "innovative technologies". On the basis of test processes, analyses the classification of socio-cultural technologies available place in the cultural-leisure practice different cultural and educational network, including the Organization of additional education. In the conclusions the author characterizes teacher participation in the use of them varieties technology socio-cultural activities, aimed at promoting cultural competence of students in the study, considering necessary to create conditions for the integration of students in the culture of other ethnic groups, as well as the identification, preservation, formation, distribution and exploration of cultural values, which can be thought of as the domain of a certain ethnicity, social community Keywords: technology, technologies of social and cultural activities, innovations, happenings .

Сведения об авторе: Малова Диана Владимировна - магистр социально-культурной деятельности, преподаватель Чувашского государственного института культуры и искусств. Адрес: 428023, Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, улица Энтузиастов, 26 Телефон: 8-937-390-38-02. E-mail: chgiki.onitr@mail.ru Information about the author: Malova Diana Vladimirovna, master of socio-cultural activities, teacher of the Chuvash State Institute of culture and arts. Address: 428023, Russia, Chuvash Republic, Cheboksary, Enthusiasts street, 26. Теl: 8E-mail: chgiki.onitr@mail.ru

–  –  –

Дар шароити имрза, ки илму технология бо суръати кайон пеш рафта истодаанд, олимони кишварро зарур аст, ки иати баланд бардоштани обилияти раобати илми ватан корои таиотиву технологиро вусъат бахшанд [1] .

Тамоюли аонишавии фаранг ба яке аз проблемаои глобалии асри XXI табдил ёфта, талабот нисбат ба сати маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули наслое, ки вазифаои азими бунёди омеаи навин дар даврони соибистилолии миллати тоик ба зиммаи оно гузошта хоад шуд, торафт меафзояд [1] .

Дар шароити кунунии инкишофи љомеа ва зарурияти ворид гардидани Љумњурии Тољикистон ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї ва бархўрди тамаддунњо, муносибатро нисбати тањсилоти миёнаи касбї куллан дигар кардан зарур аст. Интихоб кардан ва гузаронидани тадќиќотњои илмї дар атрофи таълим ва тарбияи рушди фарњанги иттилоотии донишљўёни муассисањои тањсилоти миёнаи касбї торафт муњиммияти педагогї пайдо намуда истодааст. Бозори мењнати муосир имрўз ба мутахассисоне ниёз дорад, ки дар як ваќт чандин амалњоро ба љо оварда тавонанд, технологияњои иттилоотиро хуб истифода бурда тавонанд ва дорои маданияти баланди иттилоотї бошанд [2] .

Вобаста ба ин, масъалаи мубрами рўз дар якчанд муассисањои тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон мушоњида ва пажўњишњо нишон медињанд, ки норасоињои хеле љиддї дар соњаи технологияи иттилоотї ба назар мерасанд .

Масалан, дар аксари мавридњо дар муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї омўзгорони технологияи информатсионї ѓайритахассусї буда, ба талаботњои касбї пурра љавобгў намебошанд. Баъзе аз омўзгорони фанни технологияи информатсионї дорои сертификат ё маълумоти ибтидої, миёнаи махсус бошанд њам, ба талаботњои Стандарти давлатии маълумот аз фанни технологияи информатсионї пурра љавобгў нестанд [3] .

Боиси ќаноатмандист, ки дар муассисањои тањсилоти олии кишвар низоми кредитї дар сатњи хеле хуб ба роњ монда шудааст. Сабаб дар он аст, ки тањсилоти муассисањои олии мамлакат аз љињати молиявї, иќтидори кадрї ва базаи моддию техникї пурќувватанд. Дар муасиссањои тањсилоти миёнаи касбї (омўзишгоњњо ва коллељњо) баръакс, оиди пешбурди кору фаъолияти омўзгорону донишљўён ва касбомўзон дар шароити низоми кредитї бисёр камбудињои назаррас дида мешаванд. Имкониятњои ками молиявї, дар сатњи нокифоя ќарор доштани базаи моддию техникї ва иќтидори кадрї, пешбурди низоми кредитиро дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї халалдор сохта, ба раванди таълиму тарбия таъсири манфї мерасонад [4] .

Маќсади асосии ба роњ мондани низоми тањсилоти кредитї баланд бардоштани салоњияти касбї, мустаќилона аз худ намудани вазифањои инфиродї, сохтани лоињањои хурду миёна, ба кори эљодї машѓул шудани донишљўён мебошад [5] .

Дар аксарияти муассисањои тањсилоти миёнаи касбї донишљўён њангоми дастрасї ба воситањои иттилоотї махсусан дар синфхонањои компютерї ѓайримаќсаднок ворид мешаванд. Дар оѓози кор бо компютер аксари донишљўён аввал ба бозињое, (ќартабозї, тўббозї ва ѓ) ки дар компютер насб шудаанд, машѓул шуда, баъдан корро бо барномањои стандартии (Paint, калкулятор) давом медињанд, ки ин ифодаи фарњанги пасти иттилоотии онњо мебошад .

Донишљў ба њамаи ин амалњо ќонеъ нашуда, компютерро маљбуран хомўш менамояд, ё сими барќро дар њолати фаъол будани компютер аз манбаъ људо менамояд .

Компютер таљњизоти электронї буда, њангоми риоя накардани ќоидањои ба кор омодасозї ва баитмомрасии кори он самаранокиаш паст мегардад ё тамоман аз кор мемонад .

Микропротсессори марказии компютер яке аз таљњизоти асосии он ба шумор рафта, дар як сония миллиардњо ва њатто триллиардњо амалро иљро мекунад .

Дар њолати якбора ќатъ гардидани ќувваи барќ конденсаторњое, ки дар атрофи микропротсессор љойгир њастанд, эњтимоли корношоям шудани онњо мављуд аст .

Дар дохили диски сахти (жесткий диск) компютер бошад, диски магнитие мављуд аст, ки дар як даќиќа аз 7200 то 10 000 маротиба давр мезанад. Њолати ба таври механикї хомўш кардани компютер таљњизоте, ки аз диски магнитї иттиллоотро мехонад, ба диск бархўрда, сатњи дискро мехарошад ва агар ин њолат якчанд маротиба такрор шавад, диски сахт корношоям шуда, иттилооти дохили он дастнорас мегардад .

Барои хуб ба роњ мондани истифодабарии технологияњои иттилоотї ва рушди фарњанги иттилоотии донишљўён якчанд пешнињод оварда мешавад .

Вазифаи муњимтарини компютер њал намудани масъалањои мухталиф мебошад .

Барои њалли масълањо якчанд марњалањоро гузаштан лозим аст. Ањамияти омўзиши ин мавзўъ барои аксарияти донишљўёни ихтисосњои муассисањои тањсилоти миёнаи касбї хеле муњим ва аввалиндараља мебошад .

Марњалањои техникї:

-аввал бояд љойи кори истифодабарандаи компютер омода бошад;

-дар навбати аввал, мониторро ба кор омода кардан лозим аст;

-баъд аз блоки системавї тугмаи Power-ро пахш кардан лозим аст;

-интињои кор дар компютер бошад, баръакс .

Марњалањои барномавї:

-аксарияти масъалањои техникї, иќтисодї ва таббию риёзї хусусияти њисоббарорї доранд. Новобаста аз хусусияти масъала он бояд гузошта шавад, ки ин равандро гузориши масъала меноманд .

-амсилаи (модели) риёзии масъала сохта мешавад, яъне масъалаи гузошташударо дар шакли муодила ё системаи муодила, нобаробарињо, муодилаи дифференсиалї ва ѓайра овардан лозим аст;

-амсилаи риёзиро ба усулњои њисоббарорие, ки ба компютер мутобиќанд (дар фанни математикаи њисоббарорї омўхта мешавад), гардонидан лозим аст;

- аз рўйи амсилаи риёзї ва усули ададии мувофиќ, алгоритми њалли масъала тартиб дода мешавад;

- аз рўйи алгоритм тавассути яке аз забонњои барномасозии муосир (Visual Basic, Pascal ABCNET, Borland Delphi, C++ ва ѓ.) барномаи масъалаи гузошташуда сохта мешавад;

-хатогињои имлої, семантикї ва техникии барномаро ислоњ менамоянд;

-мутахассиси соњавї натиљаи барномаро тањлил намуда, барои татбиќи он иљозат медињад [6] .

Дар муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї тарбия дар ќатори таълим яке аз рукнњои асосї буда, дар робитаи ногусастанї ќарор дорад. Таълиму тарбия дар шакли холис вуљуд дошта наметавонанд. Онњо танњо дар алоќамандї метавонанд густариш ёбанд. «Барои идора кардан, ќайд мекунад, - А.С. Макаренко, бояд мутахассисе бошад, ки пурра ва бехато шароити истењсолот, техникаи муосирро вобаста ба шароити имрўза дониста, маълумоти илмии баланд дошта бошад» [7] .

Дар муњити иттилоотї таълиму тарбия додани насли наврас ва ба воя расонидани онњо яке аз масаълањои мубрами рўз мебошад. Дар рўњияи созандагию бунёдкорї, ватандўстї, башардустї, гиромї доштани арзишњои миллї, пос доштани ѓояњои демократию истиќлолият, ќадр кардани Ватан-Модар, њифз кардани муќаддасот ва амнияти миллї тарбия кардани насли наврас маќсади асосии мо омўзгорону падару модарон мебошад[8] .

Тарбия, дар навбати аввал, яке аз масъалањои бисёр масъулиятталаб мебошад, ки барои ба воя расонидани насли наврас нигаронида мешавад.

Тарбия, дар навтаби худ, ба унсурњои гуногун људо мешавад:

• Тарбияи ахлоќию зебоипарастї .

• Тарбияи ватандўстї .

• Тарбияи худшиносию худгоњї .

• Тарбияи љисмонї .

• Тарбияи экологї .

• Тарбияи амниятї .

• Тарбияи њуќуќї ва ѓайрањо .

Дар замони муосир яке унсурњои нави тарбия, ин тарбияи иттилоотї (информатсионї) номида мешавад ва бо дигар унсурњои тарбия вобастагию омезиши зич дорад .

Дар њаќиќат асри ХХI, ки асри информатика ва технологияњои муосири информатсионї мебошад, тамоми самтњои фаъолияти инсон аз дастовардњои техникаи компютерї ва технологияњои навтарини коркарди информатсия бањравар мегардад .

Сањми информатсия дар ќабули ќарорњои идоракунии истењсолот, љамъият, тафаккур ва њалли масъалањои рўзмарра ба дараљае меафзояд, ки он ба ќатори ду омили њаётан муњимми дигар–модда ва энергия шомил мегардад. Омилњои сегона, яъне модда-энергияинформатсия ба зумраи он ѓизоњое табдил ёфтаанд, ки инсони ќарни нав мазмуну мундариљаи њаёт ва фаъолияти аќлонию љисмонии худро дар такя ба онњо ба низом медарорад [9] .

Дар ин раванд инсоният мехоњад, ки њамќадам бо љањону замони муосир бошад ва кўшиш мекунад, ки аз тамоми навгонињои илму техника, ахбороти замони муосир бархўрдор бошад.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки мављи иттилоот ба дараљае бо сураъти баланд пањн мешавад, ки тањлил, коркард, ќабул ва ирсоли иттилоот аз инсоният (махсусан аз донишљўён ва мутахассисони љавон) санъату ќобилияти махсуси зеринро талаб мекунад:

• ќобилияти техникию технологї;

• истифодабарии воситањои иттилоотї (компютер, телефон, интернет, матбуот);

• истифодабарии таљњизотњои нигоњдорї, коркард ва хориљкунии иттилоот;

• идоракунии воситањои электронї;

• истифодабарї аз шабакањои љањонии интернет;

• фарњанги баланди иттилоотї;

• корбарї бо ёрии барномањои офисї ва дигар барномањои хизматї;

• зиракии сиёсї ва њифзи амнияти миллї;

• њифзи фарњанг ва арзишњои миллї [10] .

Барои дар сатњи баланд тарбия намудани љавонону наврасон дар фазои иттилоотї як ќатор омилњоро дида мебароем:

Раванди истифодабарии технологияњои иттилоотї ва таљњизотњои электронї бояд дар доираи чорчўбаи ахлоќию њуќуќї љойгир бошад. Пеш аз њама, омўзгорон, волидайни муњтарам ва дигар шахсони масъул љињатњои ахлоќї, њуќуќї, амниятї ва тартиботи истифобарии технологияњои иттилоотии муосирро ба љавонон фањмонида, пайваста оид ба фаъолияти онњо корњои фањмондадињї бурда шаванд [11] .

Имрўзњо дар байни љавонону наврасон истифодабарии телефонњои мобилї ва дигар навъи технологияњои электронї бенињоят зиёд гаштааст, ки љињати манфию мусбї дорад .

Хушбахтона, бо ташаббусу дастурњои Њукумати љумњурї ва амру фармонњои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон истифодабарии телефонњои мобилї дар муассисањои таълимї манъ карда шудааст, ки ин масъала ба сифати таълим ва тарбияи насли наврас таъсири мусбї расонида истодааст .

Баъзан дар байни баъзе љавонону наврасон амали ношоям, ба монанди сабтњои кучагї дида мешавад, ки шахсони алоњидаро ба ташвиш меорад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки тамоми маълумоте, ки корбарон ё истифодабарандагон ба сомонањои (сайтњои) интернетї дохил менамоянд, суроѓаи он аниќу даќиќ аст .

Њамкасбон ва волидайни азиз, шояд ба назари мо ин амалњо одї ва беањамият бошанд, лекин њаминро набояд фаромўш кард, ки дар сурати ислоњ накардани камбудињои назаррас рўзе камбудињо зиёд шуда, ислоњи онњо душвор ва њатто ѓайриимкон мегардад .

Омўзгорон бояд љињатњои ахлоќї, фарњангї, илмї ва тарбиявии истифодабарии телефонњои мобилї ва таљњизотњои электрониро ба насли наврас фањмонанд .

Корманди њифзи њуќуќ ва тартиботи љамъиятї дар самти љињатњои ќонунию њуќуќии истифодабарии дастгоњу таљњизот кор баранд, аз манфиат холї нест. Масалан, дар њолати бо сабти ѓайримаќбул ба обрўи эътибори шахсият зарари маънавї расонидан, шахси сабткунанда ё пањнкунандаи навор, тањдиди телефонї ва ѓайра мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарии маъмурї ва ё љиноятї кашида шаванд .

Кормандони муассисањои њифзи саломатї ва бењдошт меъёрњои истифодабарии телефонњои мобилї ва воситањои электрониро фањмонанд ва таввасути воситањои ахбори омма бо мавзўъњои љолиб барномаи машваратї ташкил намоянд, хуб мебуд .

Равоншиносон оиди зиёни рўњии таљњизотњои электронї њангоми аз меъёр зиёд истифодабарї, коршиносони соњаи иљтимоёт, иќтисодиёт љињатњои мусбию манфии онњоро фањмонанд. Маърифати технологї боло мегирад ва пеши ин амалњои номатлуб гирифта мешавад .

Мо тарбиятдињандагон умед бар он дорем, ки љавонону наврасон аз техникаю технологияи муосир дар кору фаъолияти худ самаранок истифода бурда, бањри рушди Ватани азизамон, Тољикистони соњибистиќлол њиссагузор мешаванд .

АДАБИЁТ

1. Паёми Президенти умурии Тоикистон, Пешвои миллат мутарам Эмомал Рамон ба Малиси Олии умурии Тоикистон. - Душанбе, 22.12.2017. -С. 32-33 .

2. Бобохонов Х. Асосномаи илмї дар мавзўи «Модели педагогии рушди фарњанги иттилоотии донишљўёни муассисањои тањсилоти миёнаи касбї» / Х. Бобохонов. -ПРМ АТТ аз 25.06.2015. - №06 .

3. Стандарти давлатии маълумот аз фанни «Технологияи информатсионї» барои мактабњои тањсилоти умумї. – Душанбе, 2006 .

4. Бобохонов Х. Автоматикунонии раванди имтињонсупории муассисањои миёнаи касбї дар шароити низоми кредитї / Х. Бобохонов, Н. Њазратќулова // Маводњои конференсияи минтаќавї дар мавзўи «Вазъи илм дар љумњурї» Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот». –Душанбе, 02.10.2015. -С. 22-26 .

5. Низомнома оид ба ташкили љараёни таълим дар низоми кредитии тањсил дар зинаи тањсилоти миёнаи касбї // Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз 31.07.2013. - № 12/59 .

6. Комилов Ф. Технологияи информатсионї китоби дарсї барои синфи 10 // Ф. Комилов, М. Муллољонов, Ќ. Тухлиев. –Душанбе: КММ «Насиба», 2010 .

7. Махкамов Д. Тарзи гузаронидани дарсњои тарбиявї / Д. Махкамов. -Душанбе: Сифат, 2018. - 188 с .

8. Бобохонов Х. Фарњанги иттиллотї ва донишљў / Х. Бобохонов. –Душанбе: «Навовари љавон», 2017. Комилов Ф.С. Информатикаи татбиќї. Китоби дарсї барои мактабњои олї / Ф.С. Комилов, Шарапов Д.С .

10. Истифодабарї аз сомонањои муассисањои таълимї ва шабакањои иљтимої .

11. Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 .

ЗАРУРАТИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШЉЎЁНИ МУАССИСАЊОИ

ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ Интихоб ва гузаронидани тадќиќотњои илмї дар атрофи таълим ва тарбияи рушди фарњанги иттилоотии донишљўёни муассисањои миёнаи касбї торафт муњиммияти педагогї пайдо намуда истодааст .

Бозори мењнати муосир имрўз ба мутахассисоне ниёз дорад, ки дар як ваќт чандин амалњоро ба љо оварда тавонанд, технологияњои иттилоотиро хуб истифода бурда тавонанд ва дорои маданияти баланди иттилоотї бошад. Барои хуб ба роњ мондани истифодабарии технологияњои иттилоотї ва рушди фарњанги иттилоотии донишљўён якчанд пешнињод оварда мешавад. Вазифаи муњимтарини компютер њал намудани масъалањои мухталиф мебошад. Барои њалли масълањо якчанд марњалањоро гузаштан лозим аст. Ањамияти омўзиши ин мавзўъ барои аксарияти донишљўёни ихтисосњои муассисањои тањсилоти миёнаи касбї хеле муњим ва аввалиндараља мебошад. Кормандони муассисањои њифзи саломатї ва бењдошт меъёрњои истифодабарии телефонњои мобилї ва воситањои электрониро фањмонанд ва таввасути воситањои ахбори омма бо мавзўъњои љолиб барномаи машваратї ташкил намоянд, хуб мебуд. Равоншиносон оиди зиёни рўњии таљњизотњои электронї њангоми аз меъёр зиёд истифодабарї, коршиносони соњаи иљтимоёт, иќтисодиёт љињатњои мусбию манфии онњоро фањмонанд. Маърифати технологї боло мегирад ва пеши ин амалњои номатлуб гирифта мешавад. Мо тарбиятдињандагон умед бар он дорем, ки љавонону наврасон аз техникаю технологияи муосир дар кору фаъолияти худ самаранок истифода бурда, бањри рушди Ватани азизамон, Тољикистони соњибистиќлол њиссагузор мешаванд .

Калидвожањо: фарњанги иттилоотї, тањсилоти миёнаи касбї, таълим, тарбия, маќсад, муњиммияти педагогї, донишљў .

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Выбор и проведение научного исследования в области информационной культуры приобретает педагогическое значение. Современный рынок труда требует высококачественных специалистов одновременно умеющих использовать информационные технологии и обладающие высокой культурой. Автором статьи предложены рекомендации для улучшения процесса использования информационных технологий и развития информационной культуры учащихся. Важнейшей задачей компьютера является решение различных задач .

Идля их решения нужно пройти несколько этапов.Значение изучения данной темы очень важно и первостепенно для большинства учащихся различных специальностей средне-специальных учебных заведений. Работники сферы здавоохранения и улучшения норм использования мобильных телефонов и электронных носителей должны организовать беседы и встречи с целью пропаганды и разъяснения положительных и отрицательных сторон использования данных технологий. психологи должны вести разъяснительные беседы о вреде чрезмерного использования различных гаджетов. Технологическая культура возьмет верх и прикроет путь этим нежелательным явлениям. Мы надеемся, что моложежь будет использовать данные технологии эффективно и по назначению и внесут свой вклад в процветание нашей родины .

Ключевые слова: информационная культура, среднее профессиональное образование, учебный, воспитательная цель, актуальность педагогических знаний, студент .

THE IMPORTANCE OF TEACHING AND CULTURAL INFORMATION, TREATMENT OF STUDENTS IN

THE SECONDARY EDUCATION OF PROFESSIONAL

To choose and follow scientific research in the sphere of training and the development cultural training, information knowledge of students of secondary education and professional, these main of pedagogical acts are appearing. The morden market need to higher experts, that can do lot of skills in sphere of information technology in order to achieve with information knowledge. The author of the article suggests recommendations for improving the use of information technologies and developing the information culture of students. The most important task of the computer is to solve various problems. To solve them you need to go through several stages. The value of studying this topic is very important and paramount for the majority of students in various specialties of secondary special educational institutions. Workers in the sphere of health care and improving the standards for the use of mobile phones and electronic media should organize conversations and meetings to propagate and explain the positive and negative aspects of the use of these technologies .

psychologists should conduct explanatory discussions about the dangers of excessive use of various gadgets. Technological culture will prevail and cover the way for these undesirable phenomena. We hope that the young people will use these technologies effectively and to their destination and will contribute to the prosperity of our homeland .

Key words: cultural information, secondary education professional, training, treatment, aim, the main pedagogy, student .

Сведения об авторе: Бобохонов Хушвахт Юлдошевич - Технический колледж при Таджикском техническом университете им. М.С.Осими, старший преподаватель. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект академиков Раджабовых 10. E-mail: bobohonov.1983@mail.ru. Телефон: +(992) 987-69-15-87; 935-52-34Information about the author: Bobokhonov Khushvaht Yuldoshevich - Technical College at the Tajik Technical University. MS Osimi, senior teacher. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Prospectus of academicians of Rajabov 10. E-mail: bobohonov.1983@mail.ru. Phone: (+992) 987-69-15-87; 935-52-34-35 УДК: 7.0(575.3)

ХИЗМАТРАСОНИИ МУОСИР ДАР ОСОРХОНА

Васихов М.М .

Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ Амалисозии вазифањои иљтимої-фарњангии осорхона тавассути њамкории самараноки он бо тамошогарон таъмин мегардад. Дарки ин андеша доираи васеи масъалањои њам назариявї ва њам осорхонадории амалї, инчунин илмњои дигар, аз ќабили фарњангшиносї, равоншиносї, љомеашиносї, педагогика ва идоракуниро ба миён меорад .

Дар чањорчўбаи маќолаи мазкур мо маќсад нагузоштем, ки ба њамаи ин суолњо, ки бо масъалањои њамкории осорхона бо тамошогар алоќаманд мебошанд, љавоб гўем. Диќќати мо ба сўйи нуќтањо, шаклњо ва усули робитаи осорхона бо њозирини дорои бисоти илмї ва воќеї, инчунин, ба муайянсозии рушди стратегии фаъолияти осорхона дар баробари тамошобин нигаронида шудааст .

Дар маќолаи И.И. Ласкина «Осорхонаи муосир - њамчун омили рушд» зикр шудааст:

«Ба манзури љалб кардани таваљљуњи оммаи огоњу љањондида бояд чунон идеяи осорхонавиеро пешкаш кард, ки он аз љињати мазмун дарунмоя ва њам таљассуми моддї воќеан мароќангезу шигифтовар бошад ва њамзамон, осорхонаро ба унвони як намуна аз соњаи касбї ва эљодии воло муаррифї намояд. Шигифтоварї ва мароќангезии осорхонањо дар љањони муосир яке аз омилњои мушаххаси муваффаќият мањсуб мешаванд» [3,c.22] .

Осорхонањо дар љањони муосир соњиби маќоми баланди иљтимої ва дар натиљаи фаъолияти рўзмарраи худ дорои талаботи бисёр мебошанд. Солњои 70-80-уми асри XX замони таѓйироти азим дар фаъолияти осорхонадорї мањсуб мешаванд, ки ба афзоиши назарраси теъдоди осорхонањо, маъруфият, инчунин, ба зиёдишавии њавасмандони осорхонањо сабаб гардиданд.

Омилњои зерин сабабњои нашъунамои осорхонањо њисобида мешаванд:

- ниёзњои рўзафзуни мардум ба иттилооти таърихї ва илмњои табиї, њамчунин, ба тафсири гуногунљанбаи фарњангшиносии он;

- зуњури навъњои нави осорхонањо ва навсозии осорхонањои куњна;

- мубодилаи аќидањо дар фаъолияти омўзишии осорхонањо: бо интишори донишњо дар самти ташаккулдињии нуќтањои назар, арзёбї ва ќобилияти рушди эљодии шахсиятњо .

Дар шароити таърихиву иљтимоии таѓйирёбанда осорхонањо, ки посдорандагони мероси фарњангї њастанд, дигаргунињои љиддиро аз сар мегузаронанд ва ба низоме табдил меёбанд, ки бештар манзури љомеаи кушод буда, бо љамъангора (коллексия)-њои худ ба ќонеъ гардонидани талабот ва пажўњишњо нигаронида шудаанд. Дар тўли дањсолањои зиёд рушди осорхонањо њамчун такмили навъњои мављуда ва шаклњои фаъолияти онњо тасаввур мешуданд. Имрўз дар сохтори анъанавии фаъолияти осорхонањо таѓйироти зиёд ба мушоњида мерасад. Дар айни замон, осорхонањо зарурати иртибот бо хориљро дарк менамоянд, љињати оѓози омезиш бо он иќдом мекунанд. Имрўз осорхонањои Тољикистон чи дар пойтахт ва чи дар шањру ноњияњои љумњурї муњофизакориро бартараф карда, бо муассисањои гуногуни таъйиноти иљтимої робитаи фаъолона барќарор мекунанд, фазои фаъолияти худро густариш медињанд чи ба таври айнї: фаротар аз бинои осорхона, бо ташкили намоишгоњ ва намоишњои осорхонавї ва чи дар маънои маљозї, бо пањн намудани дарунмояи азими фарњангї-таълимии љамъовардашуда (дар зери мафњуми дарунмояи фарњангї-таълимии осорхона мо на танњо имконияти омўзишии онро дар таќвияти шахсияти тамошогар, балки, инчунин, ќобилияти осорхонаро љињати ташаккул яъне, «офаридани» фарњанг дар робита ва њамкорињои мураккаби он мефањмем) .

Дар «Кодекси этикаи осорхонањои ШЉО» (ИКОМ) чунин омадааст: «Осорхона муассисаи ѓайритиљоратии доимї буда, ба нафъ ва рушди иљтимоъ хизмат мерасонад, њамеша ба ќабул ва пазироии омма омода буда, ба гирдоварї, њифозат, пажўњиш, муаррифї ва намоишдињї бо маќсаду њадафњои таълимї, омўзишї ва лаззатбахшї машѓул аст» [1,c.16] .

Осорхонањо соњиби симои нав гашта, кўшиш мекунанд, бо љавоб додан ба ниёзњои инсони муосир, муњтавои фаъолияти худро таѓйир дињанд. Имрўз онњо бештар вижагињои марказњои фарњангиро, ки ќобилияти иљрои вазифањои фаръии таълимї-тарбиявї ва фароѓатї-ваќтхуширо доро мебошанд, ба даст меоранд .Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |


Похожие работы:

«СОЦИОЛОГИЯ УДК 316:811 © Т. Е. ВОДОВАТОВА, 2018 Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка" (Университет "МИР"), Россия E-mail: vodovatovaimi@mail.ru ОЦЕНОЧНОСТЬ КАК СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОСТИ...»

«СУЛИНА Олеся Вячеславовна Бюджетный процесс в региональном медиадискурсе Специальность 10.01.10 – журналистика ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата политических наук Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор Д.П. Гавра Санкт-Петербург Оглавление Введение.. 3 Глава 1. Методологические основы и...»

«Контрольная работа. Класс -5. Предмет: Английский язык по УМК: Rainbow English О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. — М.: Дрофа, 2015 Unit 4. After School (максимальный балл 53) ПРОВЕРЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ № Проверяемые рез...»

«Маркова Татьяна Дамировна ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ ИМПЕРАТИВА В СЛАВЯНО-РУССКОМ ПРОЛОГЕ XVI ВЕКА Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/55.html Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку з...»

«Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку 2018–2019 уч. г. Школьный этап. 9–11 классы Ответы Лексика и грамматика Aufgabe 1 nehmen Mobilitt Menschen brauchte durchschnit...»

«И. В. Чудова, И. А. Широкова. Обучение иноязычной письменной речи студентов. УДК 372.881.1; 378.147 DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-73-78 ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ ВЕБ-СЕРВИСОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ И. В. Чудова1, И. А. Широкова2 Тюменский государственный университет, Тюм...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА Н. П. Башкирова, Ю. Г. Шахина Русский язык Сборник заданий для текущих и итоговых контролей. Филологический профиль ОДЕССА ОНУ УДК 811.161.1’36(076.1) ББК 81.411.2-2я73 Б 334 Рекомендо...»

«Статья опубликована в журнале “Промышленные АСУ и контроллеры”. 2005. №11, с. 49– 52. И.З. Альтерман, А.А. Шалыто Формальные методы программирования логических контроллеров Предлагаются методы непосредственного...»

«Мусаева Елена Георгиевна ФОНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ Статья посвящена проблемам речевого воздействия в британском политическом дискурсе и его реализации на фонетическом уровне. Автор затрагивает вопрос о соотнесении значения и звуковой оболочки лексических единиц. По результатам пров...»

«Орлова Ольга Юрьевна ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (на примере англоязычной литературной сказки) 10.02.19 – Теория языка АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Екатеринбург 2019 Работа выполнена на кафедре германской фило...»

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРОПЕРАТОР "АКСИОМА" ИНН 3666208110, КПП 36661001, ОГРН 1163668073194 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская 4а, 4 этаж Тел: +7 (473) 271-18-12, e-mail: ffice...»

«3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. В санскритском наследии буддизма махаяны значительное место занимают тантры – священные тексты, содержащие сакрализованные религиозные практики, передающиеся через посвящение (санскр. абхишека). Тантрическое направление будд...»

«Капустина Юлия Александровна ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ РАМКИ ЛИРИЧЕСКОГО ЦИКЛА В статье изучаются особенности вступительных и заключительных стихотворений лирических циклов. Представлены основные разновидности вступительных и заключительных частей лирических циклов, обобщаются их отличительные черты и функции. К...»

«ЯЗЫКИ АФРИКИ ГЛАГОЛЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ВОДЕ В ЯЗЫКЕ МАНИНКА В. Ф. Выдрин Введение В работе будут рассмотрены семантика и особенности употребления глаголов семантической зоны "плавание" в гвинейском варианте языка манинка. В основу работы положены данн...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2018–2019 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС Задания, ответы, критерии оценивания Задание 1 (8 баллов) Прочитайте фрагмент статьи "Дети поправляют взрослых" (Л. Введенская, Н. Колесников). В 1970 г. в Минске проходила Всесоюзная научна...»

«157 варя: в перспективе заголовочные единицы должны подаваться не в алфавитном порядке, а в составе идеографических групп. П ри этом необходимым становится такж е и создание алфавитного перечня всех слов, облегчаю щ его п...»

«Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ "Грани познания". №5(19). Декабрь 2012 www.grani.vspu.ru и.В. БуйЛенКо (Волгоград) лексико-семаНтические объедиНеНия слов Излагаются основы теории полевых структур в языке, о...»

«Медведева Нигина Абдурахимовна АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СЛОВ (КОМПОЗИТОВ) С ОБЩИМ КОМПОНЕНТОМ ФИТНЕС В данной статье проводится классификация лексико-семантической группы слов, объединенных общей семой фитнес (всего выявлено 13 групп). Наше исследование осуществляется при помощи компон...»

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЊАФТАИ ИЛМ МАВОДИ Конференсияи љумњуриявии илмї-назариявии њайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба "20-солагии Рўзи вањдати миллї" ва "Соли љавонон" НЕДЕЛЯ НАУКИ МАТЕРИАЛЫ Республиканской научно-теоретической к...»

«MARIE DOE NYSESLAT NEW YORK HIGH SCHOOL РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА 11 КЛАСС 2017-2018 гг. Уважаемый родитель (опекун) Marie, Рады предоставить Вам отчет о результатах Marie по экзамену штата Нью-Йорк на знание английского язык...»

«Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies ~~~ УДК 504.064.37 Creation of Specialized, Scientific and Informational Monitoring Systems Based by RSl of Regional Centers Ivan V. Balashova, Mikhail A. Burtseva, Evgeniy A....»

«Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. С. 193–196. Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. УДК 81'26 НАУЧНЫЙ СТИЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА М.С. Иванова Военная академия воздушно-космической обороны им...»

«Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Филологические науки. Том 1 (67). № 4. 2015 г. С. 36–40. УДК 070 + 004.738.5: 316.77 СПОРТИВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В...»

«Ф орма 2 РУП разработана-_ препопячятрпрм гуманитарных_дисциплин Сергалиевой Динарой Талгатовной Рассмотрен на заседании учебно-методического совета П(Ц)К "19" июня 2018 г. Протокол № Ц Сведения о преподавателе составителе (преподава...»

«VII. Перечень публикаций, опубликованных в первом полугодии 2018 г.: монографии 1. Галиман Нигъмти: тормышы, язмышы, фнни-методик эшчнлеге [Редкол.:Ф.С.Сайфулина, М.М.Хбетдинова,.Р.Мотыйгуллина; фн. мх. Т.Ш.Гыйлаев]. – Казан: "Бриг" ншрияты, 2018. – 252 б. (тираж 200 экз., 15,75 п.л.) 2. Галиуллина Г.Р. Татар лексикологиясе: ч...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.