WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 5. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 5. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 5. МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ...»

-- [ Страница 3 ] --

Вале Эмомал Рамон ба таври умум ин аидаоро, ки гое баъзе аз оно тамоюлои сиёс ам доштанд, ба чор гури асос тасим намудааст:

1. Сарзамини аввалияи авмои индуаврупо дар исмати Аврупои арб буд. Як гури оно баъдан аз Аврупо ба сйи Шар муоират карда, дар Осиё бо авмои бумии ин о омехта шуданд. Бар асари ин тарзи аонбиниашон инироф пайдо кард ва ба динои бегона, масалан ба дини буддо гаравиданд. Бояд зикр намуд, ки ин назария хосси аксар олимони буржуазии аврупо мебошад, ки атто оно мавудияти омеаи уломдориро дар сарзамини Шар инкор кардаанд .

2. Назарияи селоби Бари Сиё ва муоирати ин авмо ба тарафи шару арб, назарияи тамаддуни рон ва назарияи Арманистон ба айси сарзамини аввалияи авмои индуолмон. Ин назария ба он муаионе марбут аст, ки нахустватани индуаврупоиоро Осиёи Хурд ва минтааои ба он наздик мешуморанд .

3. Сарзамини аввалияи авмои индуаврупо навоии ануби Сибир ва Урал буда, оно аз он о ба тарафи арб, яъне ба сйи Аврупо ва ба тарафи шар, яъне ба тарафи Осиёи Миёна ва аз он о ба ануб - ба тарафи инд ва Эрони имрза сарозер шудаанд. Ин назария мавриди пазириши бештари донишмандони аон аст ва бар пояи бозёфтои бостоншинос устувор аст .

4. Ориёио дар инд мардуми муимии нимазираи мазкур мебошанд, ки ойгои аслиашон Маораштао буд. увияти индуо аз амон овони ташаккули тамаддуно бар пояи фарангу дини ведо ба сифати дини бум мустаакам аст. Оно аз шимолу арб вориди ин сарзамин нашудаанд ва муоирини бегона намебошанд. Иддае аз ориёиои инд баъдан ба сйи арб муоират карда ва дар он о маскан гузиданд [12,с.29] .

Агар назарияои мазкурро талил намоем, дар натиа аз он мо метавонем ду назарияи ба амдигар зидро мушоида намоем, ки ин ам бошад а) назарияи таоуми ориёио ба инд ва б) назарияи муоирати ориёио аз инд ба тарафи арб. Эмомал Рамон аз ин ду назарияи маъмул “Назарияи муоирати ориёио ба инд”-ро даитар ва илмитар медонад [12,с.29], ки он дар заминаи талили матнои “Авесто” ва “Ведо” ба миён омадааст. Дар асоси ин китобои муаддаси индуориёио метавон гуфт, ки назарияи муаррих ба аиати илм наздик аст .

Бояд тазаккур дод, ки дар атори китобои мазкур дурустии ин аидаро мадракои дигаре, чун осори бобул, элам, ошур, митон, юнон, ва рум ам, то ое исбот менамоянд. Аммо натиаи ин пажўишоро муаррих ба кулл онеъкунанда намеисобад .

Бартарии маълумотои бостоншиносиро дар муайян намудани назарияои мухталифи таърих, бахусус даврони адимтарин зикр менамояд. Дар ин хусус менависад, ки аз пажўишои бостоншинос, ки то ол сурат гирифтаанд, маълум мешавад, ки ниёгони мо дар рзгори адим зиндагии айримуим доштаанд ва бахше аз тамаддуни бузурге буданд, ки донишмандон онро «гури тамаддуни Андронов» меноманд, ки ба давраи бирин марбут аст. Муаррих дар асоси сарчашмаои таърих, махсусан бостоншинос, замони мавудияти ин тамаддунро ба азорсолаи дувуми пеш аз милод ва удуди урофиашро бошад, аз ануби Сибир то Осиёи Миёна медонад [12,с.29] .

Таии урофияи забони индуаврупоио. Дар ин хусус Эмомал Рамон асари дуилдаи донишмандон Г.В. Гамкрелидзе ва В.В. Иванов тати унвони “Забони индуаврупо ва индуаврупоио”-ро дастоварди хуби илм шуморида, онро амъбасти таиотои чандинсолаи ин муаиони бараста номидааст. Дар аиат асари мазкур дар асоси далелои муътамади бостоншиносию забоншинос мавеи зисту пайдошавии индуаврупоиоро муайян намудааст. Муаион тамоми корои дар ин замина аномгирифтаро амъбаст карда, дастовардои амаи соаоро, ки дар ин масъала кумак ва ё равшан меандозанд, мавриди истифода арор додаанд. Ба оно муяссар гардидааст, ки дар натиаи муоиса мидори зиёди истилооти риштаои гуногуни модарзабони индуаврупоиро эё кунанд ва дар ихтиёри илми забоншиносии муоисав арор дианд .

Ба аидаи оно, маалли пайдоиши модарзабони индуаврупо минтааи хосу собит дар удуди сарзаминои Шари Наздик, нимазираи Балкан, Осиёи Хурд, афози ануб ва Байнаннарайни Шимол аст [1,с.895] .

Мутахассисони забоншиносии муоисав таркиби луавии гури забонои индуаврупоиро омхта, дар оно шабоату наздикиои зиёдеро даи намудаанд .

Эмомал Рамон оиди масоили мазкур истодагар намуда, р ба таиотои аксар олимони асрои XVIII-XIX меорад. Эшон бар он назар буданд, ки Осиё на тано ватани хонаводаи забонои индуаврупо, балки бештари мардуми олам низ аз манотии мазкур бархоста, заминаои тамаддуни аон низ дар амин о арор дорад. Оиди назарияи мазкур яке аз олимони бараста, Адолф Пикте дар соли 1859 дар асоси муоисаи вожаои хонаводаи забонои индуаврупо, аз умла, калимаи англисии birch, олмонии birke, славянии куани breza, berzes (береста ва березаи имрз) ва санскрити bhurja (бур ё бурси тоикии имрза) ба чунин хулоса омадааст, ки дар атрофи маалли нахустини сукунати ин хонаводаи индуаврупо дарахти тс ва бур беш аз ама ба мушоида мерасидааст. иатои мазкурро ба назар гирифта, маалли ойгирифтаи ибтидоии хонаводаи забонои индуаврупо ва забони модарии онро Бохтар (Бактрия) муайян кардааст [12,с.31] .

Эмомал Рамон дар такя ба сарчашмаои боварибахши таърих хонаводаи забонои индуаврупоиро аз умлаи бузургтарин хонаводаои забонии аон шумурда, бештар ба таърих ва сохти он ишора намудааст. Гури забоноеро бар ин хонавода шомил медонад, ки сохтори дохилии оно, бахусус грамматика ва лексикаашон, бо ам шабоат дошта бошанд. Масалан, забонои фаронсав ва форсии адидро забонои хешованд номида, ардуи онро шаклои гуногуни забони хонаводаи индуаврупо муарриф намудааст [10,с.33] .

Эмомал Рамон дар асоси омзиши таърихи тамаддуни индуаврупоио ва таиотои олимони варзидаи аонии ин соа, бахусус Ставитский Б.Я. ва Франс Бопп хешовандии забонои ориёиро, махсусан забонои индуаврупоиро ба забонои ориёиои Эрону Осиёи Марказ, аз умла забони тоик, таъкид намуда, пайвастагии грамматикию фонетикии оноро бо мисоло равшан сохтааст. Муаллифони рустабор Ставитский Б.Я. умумият ва монандии забонои индуаврупоиро дар даврони муосир талил карда, айд менамояд, ки дуи тоик бо дваи рус, duo-и лотин ва two-и англис амоанг аст. Модар, падар ва бародари тоик бо mother, father, brother–и англис mutter, vater, bruder–и олмон ва бо mater, pater-и лотин шабоати комил доранд [13,с.14] .

Пажишои жарф ва фаровоне, ки дар заминаои таиотои олимони бараста дар хусуси забоншиносии муоисав аном дода шудаанд, дар атори шабоато, тафовути куллии гури забонои арб ва шарии хонаводаи индуаврупоиро нишон медианд. Яке аз олимони индушиноси маъруфи олмон Макс Мюлер, ки давомдиандаи корои Франс Бопп буд, дар заминаи таиотои чандинсолаи хеш чунин айд менамояд: “Омзиши маданияти инд марзи шуури таърихии моро васеъ карда, ёддоштои авонии моро, ки ариб буд тамоман аз байн раванд, эё намуд… Мо ама аз Шар омадаем. Он арзишои асосие, ки мо дорем, бо мо аз Шар омадаанд ва акнун ба Шар рй оварда, ар яке чунин ис мекунем, ки ба «хонаи адим»-и саршор аз ёддошто, бо шарте, ки вай рамзои ин ёддошторо кушояд ва шар диад, бармегардем” [5,с.10-11] .

Оиди масоили мазкур Эмомал Рамон р ба баъзе аз назарияои пешвоёни коммунистон оварда, онро талилу баррас кардааст. Агар ба таиото ва назарияои асосгузорони идеологияи коммунист, махсусан К. Маркс назар афканем, индустонро гавораи забонои индуаврупо номида буд [10,с.16]. Бояд айд намуд, ки маз дар амин давра дар Аврупо омзиши васеи масоили индуаврупоио суръат гирифта, аксарияти эшон нахустватани оилаи забонои индуаврупоиро удуди инд ва минтааои амавори он медонанд. Эмомал Рамон яке аз таиотои бузургтаринро дар асари дуилдаи пурарзиши донишманди олмон Франсуа Ленорман мебинад .

Франсуа Л. дар асраи худ Бохтарро гавораи ориёио, яъне тамоми хонаводаи забонои индуаврупо номида, ар яке аз халои маскуни имрзаи манотии Аврупоро дар ин о ой медиад ва удуди зисти ар яке аз эшонро дар ин минтаа муайян карда, вазъияти итимоии оноро шару тавзе медиад [8,с.125]. Агар ба таърихи масканшавии ориёио дар манотии Осиё назар афканем, аз индустон дида, оно дар Осиёи Марказ пештар пан шуда буданд, ки далели ин ёдгориои бостоншиносие, ки тўли солои охир кашфу таи гардидаанд, шуда метавонанд. Дар хусуси мушоеботи забонои индуаврупо Эмомал Рамон бештар ба таиотои илмии олимони маъруфи соаи мазкур Л.П .

Меллори, Г.Компенис, Г. Лейбнитс ва А.Майе такя намуда, дар асоси омзишу таиотои илмии борикбинона ва боварибахш нисбат ба забонои индуаврупоио маълумотои илмии дур аз бофта ва хаёлотро дар асарои хеш овардааст .

Эмомал Рамон дар асоси омзиши ин асарои мукаммали таърих менависад, ки бо пайдоиши дини насрон эътиод ба решаи воиди забоно бештар гардида, забони ибриро модари тамоми забоно медонистанд. Аммо таъкид менамояд, ки назарияи боварибахши Готфирд Лейбнитс андешаи модари тамоми забоно будани ибриро рад карда, муътаид буд, ки амаи мардуми аон аз Осиё бархостаанд. амчунин муаррих айд менамояд, ки, ки омзиши илмии забонои индуаврупо ва грамматикаи муоисавии он аз соли 1816 бо нашри китоби Франс Бопп «Дар бораи системаи тасрифи санскрит дар муоиса бо тасрифи забонои юнон, лотин, форс ва олмон» ооз гардид [6,с.9] .

Бояд айд намуд, ки бас дар атрофи хонаводаи забоно ва нахустватани индуаврупоио то имрз идома дорад. Агар р ба назарияои маррихон ва сарчашмаои таърих биёрем, аксарияти оно Осиёи Марказ ва навоии атрофи онро ба сифати нахустватани индуаврупоио нишон медианд. Дар ин хусус Эмомал Рамон ба чунин натиа расидааст, ки фикру мулоизаои аксари муаион дар атрофи бахшои анубии Русия, исматои шарии бари Хазар ва даштои Осиёи Марказ давр мезанад [10,с.22]. Китобат шудани “Авесто” дар сарзамини Осиёи Марказ ва “Ведо” дар инд, ки адимтарин сарчашмаои таърих ва аввалин китобои авмои ориё ба шумор мераванд, шаодати дар ин маноти сукунат доштани эшон мебошанд .

амин тавр, Эмомал Рамон дар инъикоси масъалаои мубрами таърихии авми бузурги индуаврупоио, ки яке аз авмои паншудатарин дар рўйи олам ба исоб мераванд, то ое сами худро гузоштааст. индуаврупоиоро яке аз авмои асос ва удонашавандаи ориёио дониста, хешовандии наздики оноро бо ориёиои Осиёи Марказ, махсусан тоикон, ки адимтарин халият дар ин сарзамин ба исоб мераванд, баён менамояд. айд кардан бамаврид аст, ки дар замони соибистилолии кишвари азизамон Эмомал Рамон аз умлаи он дстдорон ва аводорон мебошад, ки аввалин шуда ба омзишу талили таърихи пурановати авмои индуаврупо ва исботи аробати фарангу тамаддуни эшон бо таърихи дигар авмои ориё шуръ намудааст .

АДАБИЁТ

1. Гамкралидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Монография / Т.В. Гамкралидзе, В.В .

Иванов. -Тбилиси, 1989. -346 с .

2. Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племён Передней Азии. Монография / Э.А. Грантовский. М.: 1970. -314 с .

3. Кузмина Е.Е. Откуда пришли индоарии. Монография / Е.Е. Кузмина. -М.: 1994. -321 с .

4. Ленорманн Ф. Руководство к древней истории Востока до персидских войн. Монография. -В двух томах. / Ф. Ленорманн. -Киев, 1876.- Т.II. -312 с .

5. Лысенко В.Г. Философия природы в Индии: атомизм, школы вайшешика. Монография / В.Г. Лысенко. М., 1986. – 234 с .

6. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Монография / А.Мейе. – М., 1967. с .

7. Таърихи хали тоик. Китоби якум. Воситаи таълим / Н. Неъматов, Ф. Носирова, С. Бобомуллоев, Д .

Довутов, М. Исоматов. -Душанбе: Сарпараст, 2003. -368 с .

8. Рамонов Э. Тоикон дар оинаи таърих. Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён / Э. Рамонов. -Душанбе:

Ирфон, 1999. -534 с .

9. Рамонов Э. Тоикон дар оинаи таърих. Китоби дувум. Аз Ориён то Сомониён / Э. Рамонов. –Душанбе:

Ирфон, 2002. -557 с .

10. Рамонов Э. Нигое ба таърих ва тамаддуни Ориё / Э. Рамонов. -Душанбе: Ирфон, 2006. -374 с .

11. Рамонов Э. Ориёио ва шинохти тамаддуни ориё / Э. Рамонов. -Душанбе: Ирфон, 2006. -367 с .

12. Рамонов Эмомал. Забони миллат-астии миллат. Китоби 1 / Э. Рамонов. -Душанбе: Андалеб-Р, 2015. с .

13. Ставиский Б.Я. Искусство и культура древних иранцев. Монографя/Б.Я. Ставиский, С.А. Яценко. -М., 2002. –276 с .

ИНЪИКОСИ ТАИИ МАСОИЛИ ИНДУАВРУПОИО ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛ РАМОН

Дар маолаи мазкур мо кшиш намудаем, ки то ое дар асоси принсипои илми таърихнигор масъалаи таишавандаро талилу баррас намоем. амчунин то адри имкон муяссар гардид, ки то кадом дараа таи шудани масъалаои алталаби индуаврупоиоро аз осори Эмомал Рамон дастрас намоем. Бояд тазаккур дод, ки то кадом дараа таи шудани масъалаои басталаби индуаврупоиоро аз рўйи хронология метавон аз осори Эмомал Рамон дарёфт намуд. Аз нишондоди бармеояд, ки дар аввал бештаран ба таии масъала олимони аврупо диати хосса зоир намудаанд. Махсусан маълум гардид, ки давраи аз ама пурави раванди таиотои муаион ба нимаи дуюми асри XX рост меояд .
Аксарияти таикунандагони нишондодаи дар хусуси масоили мазкур дар амин давра фаъолият намудаанд. Аз ин р гуфтан мумкин аст, ки амаи бартарио то солои 90-уми асри гузашта ба назарияои олимони аврупо мансуб буд. Маз аз нимаи дуюми солои 90-ум сар карда, таиотои идд дар хусуси пешгузаштагони хеш аз ониби муаиони форсу тоик ва дигар меросбарони ин авми бузург ооз гардид. Хизмати таърихии Эмомал Рамон дар он аст, ки аввалин шуда, омзиши масъалаои проблемавии марбут ба индуаврупоиоро дар давраи навтарин эё бахшид. Эмомал Рамон дар инъикоси масъалаои мубрами таърихии авми бузурги индуаврупоио, ки яке аз авмои паншудатарин дар рўйи олам ба исоб мераванд, то ое сами худро гузоштааст. индуаврупоиоро яке аз авмои асос ва удонашавандаи ориёио дониста, хешовандии наздики оноро бо ориёиои Осиёи Марказ, махсусан тоикон, ки адимтарин халият дар ин сарзамин ба исоб мераванд, таъкид менамояд. айд кардан бамаврид аст, ки дар замони соибистилолии кишвари азизамон Эмомал Рамон аз умлаи он дстдорон ва аводорон мебошад, ки аввалин шуда ба омзишу талили таърихи пурановати авмои индуаврупо ва исботи аробати фарангу тамаддуни эшон бо таърихи дигар авмои ориё шуръ намудааст .

Калидвожао: таи, осор, индуаврупо, талил, фаранг, авм, сам, назария .

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ В ТРУДАХ ЭМОМАЛИ РАХМОНА

В этой статье мы попытались проанализировать исследования, основанные на научных принципах историографии. Кроме того, насколько это, возможно, нам удалось выяснить, на каком уровне решаются проблемы индоевропейцев в трудах Эмомали Рахмона. Следует отметить, что уровень, на котором исследуются проблемы индоевропейцев можно определить по хронологии в трудах Эмомали Рахмона. С его точки зрения, в первую очередь, к изучению этой проблемы проявили интерес европейские ученые. Было особенно очевидно, что самый обширный период исследовательских работ - во второй половине 20-го века. Большинство исследователей работали над этим вопросом в тот же период. Поэтому все преимущества в 90-х годах прошлого века были у европейских ученых. Изучение его началось со второй половины девятнадцатого века, при этом персидскотаджикские и таджикские исследователи столкнулись с серьезными трудностями положения. Историческая заслуга Эмомали Рахмона состоит в том, что он первым возродил проблемы индоевропейцев в новую эру. Эмомали Рахмон в освещение исторических вопросов великих индоевропейцев, внес свой вклад. Он утверждает, что индоевропейцы являются одним из основных этнических неразделимых арийцев, этнически важных народов Ближнего Востока, с их тесными связями с Центральной Азией, особенно с таджиками, которые являются самым древним народом на этой земле. Важно помнить, что во время независимости нашей любимой страны Эмомали Рахмон был одним из тех, кто впервые начал изучать и анализировать историю индоевропейских племен, он доказал связь культуры этого племени с историей других арийских народов .

Ключевые слова: исследование, описательный, индоевропейцы, анализ, культура, люди, вклад, теория .

ILLUMINATION OF THE STUDY OF THE PROBLEMS OF INDO-EUROPEANS IN THE WORKS OF

EMOMALI RAHMON

In this article, the original version of this article is not intended to be true or not. This is the most important problem in the world, in the world, in the world. After this, the problem is that the problem of the economy is in the chronological order of the Truck Ruhmona. If you have any questions, please feel free to contact us in the United States. At this point, it is possible to get a 20-minute break from the current weather. Please note that this is not a problem. There are 90 prints per day for the preview of the Eurovision Song Contest. This is one of the best ways to improve the quality of life, and to ensure that you have a healthy lifestyle and a friendly and engaging environment. Anonymous, Emomali Rakhmon, is a member of the Board of Directors and is currently in charge of the Bankruptcy Court. Emomali Rakhmon has been awarded the Nobel Prize in Physiology, in which he has been awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine. It is located on the outskirts of the city, which is located in the east of the city, with the exception of the Euphrates and the Irish communities, the Byzantine Valley, with the Central Asia, with the Central Asia, the Causeway of the Caspian Sea, the Caucasus, and the Red Crescent. This is the first time that Emomali Rakhmon has been awarded the Nobel Prize for Literature and History of the Yearbook of Art and Culture in the History of Art. The following is a list of .

Key words: information, analysis, culture, lecture, theory, theoretical .

Сведения об авторе: Шарипов Джамолиддин Сафолович - Таджикский национальный университет, ассистент кафедры истории таджикского народа. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17 .

E-mail: Jamol_hnt.r@mail.ru. Телефон: 987-24-44-23 Information about the author: Sharipov Jamoliddin Safolovich - Tajik National University, assistant of the Department

of History of the Tajik people. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail:

Jamol_hnt.r@mail.ru. Phone: 987-24-44-23 УДК:93+321(55) (575.3)

ШАКЛГИРИИ ИФРОТИЯТИ ИСЛОМ ДАР ПОКИСТОН: АЗ АДОФИ

МИЛЛ, МИНТААВ ТО АДОФИ АОН

–  –  –

Аз 14-уми августи соли 1947 Покистон ба унвони як кишвар бар рўйи нашаи сиёсии аон падидор гашт. То кунун ин кишвар амвора гирифтори бесуботии сиёс, бархўрдои паёпайи фирав ва густариши чашмгири бунёдгаро будааст .

Тайи муарриф ва шинохти унсурои зояндаи радикализм дар сати дохилии Покистон, монанди фаъолияти азоби башиддат ифротии ислом, стратегияо ва сиёсатои давлат ва амчунин узур ва фаъолияти азорон мадрасаи мазаб ба унвони парваришгои аслии террористон ва бунёдгароо ва амчунин дар сати минтаав иртиботи ин гурўо бо ДИИШ, «Толибон» ва шабакаи террористии аон дар Афѓонистон, шабакаои террористии кишварои Осиёи Марказ ва имоят аз фаъолиятои террорист дар минтааи Кашмири тати назорати инд ва дар ниоят, таркиби радикализми ислом бо алаои вобаста ба созмони «Ал-оида», ки мизони густурдагии нуфуз ва интишори ин вируси хатарнок дар сати аониро намоён месозад, мушаххас мегардад, ки ифротияти ислом дар Покистон аон фикр карда, маалл ва минтаав фаъолият менамояд .

Ба аидаи бисёре аз коршиносон, Покистон ба унвони пойгои аслии террористпарвар дар миёни кишварои минтаа масуб мегардад. Аз далоили асосии додани чунин унвон ба Покистон, вууди чанд азор мадрасаи мазабии тундрав ва амчунин узур ва тарбияи гурўои гуногуни террорист дар хоки ин кишвар мебошад .

Аамият ва ойгои мадрасаои мазабии Покистон дар риво додани исломи ифрот ба андозае аст, ки ефри Голдберг, аз он ба унвони намоди «омўзиши ангўёни муаддас» ном мебарад. Ин дар олест, ки бар асоси омор, теъдоди мадрасаои мазабии ифротии Покистон беш аз бист азор дар саросари кишвар бо беш аз ду миллион донишомўз ба тасил мебошад [5]. Дар хусуси авомили аслии рушди мадориси мазаб дар Покистон метавон ба чанд омил, назири удратгирии Генерал Зиёула, вуўи Инилоби ислом дар Эрон ва амлаи Артиши Шўравї ба Афѓонистон дар соли 1979 ишора намуд .

ангоме ки дар соли 1977 Зулфиор Ал Бњутто интихоботро бо тааллуб ва фиреб ба нафъи хеш созмонди кард, мухолифон ба одао рехтанд. Зиёула, ки дар он ват фармондеи итъаи зиредори Покистон буд, дар баробараш ба по хост, то монеи баргашти дубораи Бњутто ба удрат шавад. Ў Бњутторо ба урми куштори мардум боздошт кард, урме, ки сабаб шуд Зулфиор Ал Бњутто дар соли 1979 эъдом гардад [2,с.67]. Зиёула бар хилофи насли аблии диктаторои Покистон ба тамоми маън як исломгарои вое буд. Ба амин асос ў гомое барои ислом кардани урду ва рушди мадрасаои мазаб бардошт. Дар даврони ў нахустин бор дар таърихи Покистон, укумат ба имояти мол аз тавсеаи омўзишои мазаб идом намуд ва атто пардохти закот иати таъмини масорифи мадориси мазаб барои шарвандони ин кишвар илзом гардид. атто, барои муддате боло бурдани дарааи низомиён ба ин вобастаг дошт, ки оно фаризаои диниро комилан ба о оварда ва дар мадориси мазаб давраои омўзиширо сипар карда бошанд. Дар як миёс, ин тайир ва дигарсоз, рушди азими мадрасаои ислом буд. Миёни солои 1971 ва 1988 шумораи ин мадрасаои дин чанд баробар шуд ва шумораи оно аз 900 ба 8000 расид, дар оле ки азорон мадрасаи сабтношуда низ вууд доштанд [2, с. 67]. Ба амин асос, аксари соибназарон ба ин боваранд, ки исломисоз меросе буд, ки генерал Зиёула ба Покистон гузошт .

Вуўи Инилоби ислом дар Эрон ва таъсиси умурии Исломии Эрон бар асоси усули фии шиа омили дигари рушди мадориси мазаб дар Покистон ба шумор меояд .

Генерал Зиёула Инилоби исломии Эронро ба имоят аз шиаёни Покистон муттаам намуд ва эёи тафаккури суннии ифротиро гузинаи муассир барои хунсо кардани он медонист. Дар айни ол пирўзии Инилоби исломии Эрон бо вокуниши манфии бархе аз кишварои аони араб мувое гардид. Кишварои араб ба манзури илавгир аз густариши нуфузи Инилоби исломии Эрон дар Покистон, зимни имоят аз гурўои хосси тундрав дар ин кишвар, ба густариш ва имоят аз мадориси мазаб пардохтанд [9] .

амзамон бо таљовузи артиши Шўравї дар соли 1979 ба Афонистон, бори дигар густариши мадориси мазабии Покистон дар авлавият арор гирифт. Дар аиат, бо амлаи Иттиоди амоири Шўрав ба Афонистон, Покистон заминаи узвияти муоидинро аз кишварои мухталиф дар пойгоои омўзиш, иати омўзиши фикр ва анг фароам намуд. Зиёула мусаммам буд пеши рои аракати Шўравиро ба обои гарм бигирад, ба ин тартиб хоони амкории лозим бо муоидини афон буд. Ба гуфтаи Вилиам Кейси, раиси созмони иттилооти марказии Иёлоти Муттаидаи Амрико, «Зиёула як муътаид буд. Бидуни анге дар Афонистон вууд намедошт ва пирўзие низ дар кор набуд» [8, с.73]. Покистон заминаи сарозер шудани гурўои араб ва мусалмонони ифротиро аз саросари аони ислом аз Сурия то Ироу Алазоиру ойои дигар, ба он кишвар, бахусус ба Пешовар мусоид сохт, то муоидини афонро дар набарде дар муобили Шўрав ёр расонад. Сиёсатои Амрико ва Покистон бистари рушди табиии тафаккури ифротии исломиро фароам сохт. Зиёула дар ин амр бо истифода аз Созмони иттилооти низомии Покистон (ISI) ба масобаи абзори адофи сиёсати хори ва эоди давлати исломии Покистон, таъсиргузортарин фард буд .

Бо вуўи одисаи террористии 11-уми сентябри 2001 ва густариши мави ифротгаро ва тафаккури ифротият ва ошкор шудани ойгои вижаи мадориси мазабии Покистон дар талини фикр ва идеолог ва атто омўзиши низом ба террористон, Покистон натано ба суботи минтааи љануби Осиё, балки ба амнияти саросари аон тадид мекунад .

Чунонки дида мешавад, тамоми террористоне, ки амалоти интиориро дар нуоти мухталифи Афонистон аном медианд, парваронидаи амин мадрасао астанд .

Ба ин далел аз Покистон ба унвони биишти амни террористон ёд мешавад, ки навъои мухталифи гурўои ифрот ва хушунатталаби террорист дар хоки ин кишвар узур дошта, бидуни мадудият ба фаъолият мепардозанд. Аз ин умла, гурўои террористии Покистон, гурўои террористии фиравие, монанди «Сипои саоба», «Лашкари ангв», гурўои террористии зидди инд монанди «Лашкари Тайиба», «айши Муаммад», «Тарики нифози шариати Муаммад»-ю «Тарики толибони Покистон» мебошанд, ки ин гурўо ба аноми фаъолиятои террорист дар ростои ирои ифротияти ислом мепардозанд .

Умдатарин бозтоби ифротияти исломии мавуд дар Покистон дар сати минтаав, дар ду кишвар -Афонистон ва инд обили мушоида мебошад. Иртиботи Покистон бо гурўи «Толибон»-и Афонистон ва низ таъсири ифротгароии исломии покистон дар минтааи Кашмир, ду намунаи нуфузи араёни тафаккури ифрот аз сати дохилии Покистон ба сати минтаав мебошанд .

Нахустин нуктаи обили зикр дар хусуси равобити миёни Покистон ва «Толибон», наваи эоди унбиши «Толибон»-и Афонистон мебошад. Солои ару мар, ангои дохилии муоидин байни солои 1992-1994 заминаи он чиро ки ба номи аракати «Толибон» шинохта мешавад, фароам сохт .

Ифротитарин унбише, ки назири он аргиз ва дар ељ ой аз аон кишвареро идора накарда буд. арчанд тафсирои мухталифе дар бораи фалсафаи эоди ин гурўи ифрот вууд дорад. Бино ба як ривоят, дар ибтидо «Толибон» худро як неруи милл ва ислокор медонистанд, ки аракаташонро бар асоси вазифаи дин барои поён додан ба ангои дохил, зулм, ноамн ва фасод дар укмравоии муоидин ооз карданд. Аз Мулло Умар нали авл шудааст, ки тари «Толибон» фикри шахсии вай буд, ки барои ило ва поён бахшидан ба арау мара ва фасоди мавуд ооз гардида буд. Вай гуфта буд: «Дар яке аз мадориси андаор машули тасил будам, аммо вате фасод тавсеа ёфт ва саросари ин шарро фаро гирифт, тасмим ба тайири вазъи мавуда гирифтам. Шахсан ва бидуни ељ гуна имконоте, тано бо таваккал ба Худо, барои мубориза бо фасод тасмим гирифта ва бо узур дар алаои дарсии толибони улуми дин, ононро барои мубориза бо фасод даъват ва дар ооз тано бо иддаи маъдуде аз толибони улуми дин удуди 53 нафар аракати толибонро ооз кардем» [6, с.53-54] .

Дар ин ангом буд, ки хадамоти амнияти Покистон - ISI дар садди мудирияти вазъи мавуда ба нафъи худ баромада, созмондиии оноро ба уда гирифт .

Ривояти дувум баён медорад, ки хадамоти амнияти Покистон, толибонро аз мадориси дин таиз, таълим ва мусалла намуд ва оноро ба дохили марзои Афонистон фиристод .

Вале бо ин ама, ба душвор метавон пазируфт, ки «Толибон» сирфан неруи сохта ва пардохтаи кишварои хори ва бидуни решаои итимо, фаранг ва таърих дар Афонистон будаанд. Зуури ногаонии «Толибон» ба унвони як гурўи низом-сиёс, аносири муташаккилаи онњо ба сурати билфеъл ва билувва аз абл вууд дошта ва тано дар бистари як аракати адид бо ам шуда ва бо имоят ва самтдиии омилои хори, ба айси як гурўи ифрот арзи андом намуд [6, с.53-54]. Чунонки маоратои низомии «Толибон», тарибаи оно дар истифода аз силоњои низомии пешрафта ва фанои разм, дар натиаи таълимоти артиши Покистон буд, ки атто сарбозон ва фармондеони покистон ар гое дар канори «Толибон» меанганд [3, с.117-123] .

Дар аиат, равобит миёни Покистон ва «Толибон»-ро метавон дар се сат мадориси мазаб, наши избои сиёс ва сиёсати давлат баррас намуд. Нуктаи обили зикр дар хусуси аввалин алаи иртиботи «Толибон» ва мадориси динии Покистон ин мебошад, ки дар дааи 1980, амон тавре ки аблан матра шуд, шоиди рушди чашмгири шабакаи мадориси мазаб дар ин кишвар будаем. Беш аз навад дарсади рабарони «Толибон» аз мадрасаои мазабии Покистон, бахусус мадориси мазабии иёлотои марзии шимолу арбии ин кишвар фори шудаанд. Дар ин миён наши мадрасаи дорулмуаллимини аќон дар таъмини «Толибон» низ обили таве мебошад .

иати баррасии дувумин алаи иртиботи «Толибон» ва Покистон, наши азоби сиёсии Покистон матра шудааст. Дар иртиботи «Толибон» ва азоби бунёдгарои ин кишвар бояд гуфт, ки бисёре аз азоби исломии бунёдгарои Покистон масъалаи иод дар Афонистонро дар авлавияти барномаои худ арор дода буданд. изби амаоти уламои ислом ба рабарии Мавлоно Фазл Рамон ва амчунин мадрасаи дорулмуаллимини аќоние, ки тавассути Мавлоно Самеула идора мешуд, азорон, азор толиби ангўро ба Афонистон эъзом намуданд [9] .

Дар мавриди севумин алаи иртибот миёни Покистон ва «Толибон», ки мавзўи сиёсати давлати Исломобод мебошад, метавон гуфт, ки барои зимомдорони Покистон имоят аз «Толибон» на тано аз ин лиоз аамият дошта, ки тавассути оно, давлати муоидин ба рабарии Бурониддин Раббон ба унвони давлати номатлуб ва дорои равобити наздик бо индустон сарнагун мешуд, балки давлатмардони Покистон дар сояи окимияти «Толибон» дар садади дастёб ба ахдофи дигаре низ буданд. Аз умлаи ин адоф: таъсиси як давлати дўст аз унсуро ва алаои мавриди назари худашон дар Афонистон, ташкили пойго барои неруои ангўйи кашмир дар Афонистон, интиоли энергияи Осиёи Марказ ба Покистон, поён додан ба низои таърих дар хусуси хатти Дюранд ва амчунин такими мавеияти стратегии Покистон дар баробари душмани деринааш индустон обили зикр мебошад. Дар кори зуњури «Толибон», ба љуз аз Покистон наши баъзе кишварои дигаре, чун Арабистони Сауд, Аморати Муттаидаи Араб ва Иёлоти Муттаидаи Амрико инкорнопазир буда, вале дар ин миён Покистон аз наши мевар бархўрдор будааст.

Насирулло Бобур, соби вазири корњои дохилии Покистон ва омии аслии «Толибон», боре дар амъи хабарнигорон гуфт:

«Толибон фарзандони мо астанд» [6, с.221] Беназир Бњутто, нахуствазири пешин, пас аз одисаи 11-уми сентябр дар бораи «Толибон» баён дошт: «Толибон тари муштараки Англия, Амрико ва ISI будааст» [4, с.20]. Бо вуўи одисаи террористии 11-уми сентябри 2001 ва амла ба бурои тиорати аон ва Пентагон дар Вашингтон, Амрико иати нобудии террористо тасмим ба амла ба Афонистонро гирифт. Исломобод низ тати фишори Кохи Сафед мабур ба эъломи атъи имоят аз «Толибон» гардид. Чунонки Покистон яке аз се кишваре буд, ки дар замони режими «Толибон» дар Кобул сафорат дошт ва охирин кишваре буд, ки баъд аз аводиси террористии 11-уми сентябр тати фишорои хори, бавижа Амрико, сафораташро баст ва имояташро аз «Толибон»

зоиран атъ намуд. Аммо аз он ое, ки неруои «Толибон» амчун сармояи сиёсати хориии Исломобод масуб мешавад, имояти Исломобод аз «Толибон» ва ирсоли неру иати мубориза дар канори толибони Афонистон алорами ваъдаи Исломобод дар хусуси атъи иртибот бо оно, ба тамоми уввати худ идома дорад .

Ифротгароии кунунии Покистон масули идеологияи байни мактаби девбандизм ва салаф аст. Вуруди ин мафумо ба Покистон ба давраи иоди муоидини Афонистон бармегардад. Дар амин даврон, «Созмони ISI» барои истифода аз муоидини кишварои ислом барои иод алайи режими коммунист ва тарафдори Шўрав тавассути Усома бин Лодан дар Арабистон ва дар амоанг бо кишварои Арабистон, Англия ва Амрико ин ифротиёнро мунсаим кард. Чунонки ташкилоти созмонии Бин Лодан дар соли 1988 ба созмони «Ал-оида» - ба маънои пойгои иод: «оида-л-иод»

- рушд ва эод гардид [1]. Бинобар ин метавон гуфт, ки муимтарин иллати узури «Алоида» дар љануби Осиё Покистон мебошад .

Дар канори Афонистон ва Покистон, бурони Кашмир арор дорад .

Кашмир минтаае буд, ки ам неруои исломии он барои иод дар Афонистон вориди амал шуда буданд ва ам неруои фаъол аз соири минтааои аон дар партави узури неруои кашмир дар Афоистон бо оно ошно мешуданд. Покистон, ки омили аслии таизи гурўи кашмир аст, дар барарории ин иртибот наши муиме дошт. Чаро ки Исломобод Кашмирро бахше аз тамомияти арзии худ медонад ва бемайл набуд, ки аз тарии араёнои фаъоли ислом индустонро тати фишор арор диад. Ин фароянд боис шуд, то «Ал-оида» дар Кашмир низ узур ёбад .

Кушта шудани Усома дар Њаёотободи Покистон тавассути неруои вижаи амрико, дастгирии Холид Шайх Муаммад, яке аз аъзоёни аршади «Ал-оида», дар оле ки дар хонаи яке аз аъзоёни амоати исломии Покистон дар Равалпинди махф буд, иртиботи ин гурўоро бо шабакаои террористии байналмилал возе месозад. Бар асоси санадои мавуд, хатмкунандагони мадориси мазабии Покистон дар аксар нуоти дунё бо аъзои «Ал-оида» дар иртибот буда ва бо кумаки оно идом ба амалиёти террорист менамоянд. Бинобар ин мушоида мешавад, ки доираи тафаккур ва таъсиргузории ифротият дар Покистон фаат ба даруни марзои ин кишвар ва атто дар сати минтаав мадуд намешавад, балки ин падидаи шум аз тарии амроии араёнои ифротии байналмилал дар сати аон низ гаштааст. Ба баёни дигар, тафаккури бунёдгароии ислом, ки дар Покистон ба шаклои мутафовите тавлид ва таксир мешавад, дар бисёре аз тафаккуро, аз умла мафкураи иоди аон бо созмонои террористии байналмилал низ, муштаракот дошта ва дар сати аон низ табдил ёфтааст .

Њамин тавр, метавон натиљагирї намуд, ки Покистон тайи чанд дааи ахир санаи фаъол ва асосии пайдоиши падидаи ба ном бунёдгаро ё ифротгароии ислом будааст .

Агарчи дар зоир авзаи фаъолияти ин падида ба даруни марзои ин кишвар мадуд мешавад, аммо дар амал нуфуз ва таъсири он дар сати минтаа ва атто сати аон низ амри айри обили инкор мебошад. Дар сати минтаа иртиботи наздики Покистон бо толибони афон, шабакаи аон ва шохаи Хуросони гурўи ДИИШ ва амчунин бар тавияти араёни ифрот дар Кашмир ва амкории наздик бо гурўои ифрот ва террористии Осиёи Марказ низ инкорнопазир аст. унбиши исломии Ўзбекистон, «избут-Тарир», Гурўи Акрамия ва изби ал-Нусрат [11], ки аъзои ин созмоноро шарвандони кишварои Ўзбекистон, Тоикистон, иризистон ташкил медианд, бештар аз афтод дарсади аъзоёни шохаи Хуросони гурўи ДИИШ-ро дар минтаа шакл дода, иртиботи танготанг бо гурўои гуногуни покистон доранд; ба ин тартиб бунёдгароии исломии Покистон дар сати байналмилал ва минтаав низ бо тадиди амнияти минтаа ва аон намунаоеро аз худ ошкор менамояд .

АДАБИЁТ

1. Агентии иттилоотии Пажвок. - 27.5.2015 .

2. Брюс Редлл. амоши маргбор/ Р. Брюс; тарљумаи Бањор Мењр ва Фурўѓи Тобиш. –Кобул: Амирї, 2012 .

-311 c .

3. Брюс Редлл. Покистон, Амрико ва ояндаи љињоди љањонї / Редлл Брюс; тарљумаи Бањор Мењр ва Фурўѓи Тобиш. – Кобул: Амирї, 2012. -268 с .

4. Вањид Мужда. Афѓонистон ва панљ соли султаи «Толибон». – Кобул, 2004. -188 c .

5. Мадориси покистонї ва бунёдгароии мазњабї.URL: https://BBC.com. 16.01.2010 .

6. Мањдавї Љаъфар. Љомеашиносии «Толибон». –Кобул: интишороти Саид, 2014.-280 c .

7. Саид Валї Ризо Носир. Пешгомони инќилоби исломї: Љамъияти исломии Покистон. - Калифорния, 1996 .

-301 c .

8. Чарлз Коган. Шаркон дар замон: CII ва Афѓонистон пас аз соли 1979 / Ч. Коган. -Пешовар, 1993. -255 с .

9. [Электронный ресурс]. www. https://payam-aftab.com .

ШАКЛГИРИИ ИФРОТИЯТИ ИСЛОМЇ ДАР ПОКИСТОН: АЗ АДОФИ МИЛЛЇ, МИНТААВЇ ТО

АДОФИ ЉАОНЇ Он чи имрўз «ифротгаро ё бунёдгаро» номида мешавад, падидаи бисёр печидаест, ки дарки решао, амалкард ва дурнамои он ба осон ва ба таври равшан имконпазир нест. Шояд битавон гуфт, ки ин падида масули равандест, ки дар стратегияо, сиёсато ва раобатои баналмилал шакл гирифтааст ва тати таъсири он рушд хоад ёфт. Покистон аз умлаи кишваре аст, ки тайи чанд соли ахир зени доираои фикр ва сиёсиро ба худ алб намудааст, чаро ки ин кишвар бо мушкилоте рў ба рў буда, ки ба таври мустаим ва ѓайримустаим омеаи баналмилалиро тати таъсир арор додааст. Яке аз умдатарини ин чолишо, ки на тано Покистонро, балки инъикоси он дар сати минтаав ва аон ба осон обили мулоиза мебошад, чолиши ифротияти ислом аст. Дар сати милл вууди бархе аносир, монанди мадориси мазаб, стратегияои давлат ва мавудияти гурўои террорист, Покистонро мубаддал ба маркази тафаккуроти тундрави ислом намудааст. Дар сати минтаав иртибот ва имоят аз «Толибон» ва баияи гурўои террорист дар Афѓонистон ва имоят аз гурўои тундгарои ислом дар манотии Кашмири тати назорати индустон муиб шудааст, ки Покистон ба унвони лонаи ошўбсоз дар минтаа муарриф гардад .

Радикализми ислом дар Покистон на тано дар сати милл ва минтаав таъсир дошта, балки пайомадои он дар сати аон ба шакли бозмондаои созмони «Ал-оида» ва баъзе гурўои дигари ифрот бо адаф ва гароишои иод идома ёфтааст. Саволе, ки ин маола дар пайи посухгў ба он баромада, ин аст, ки ч гуна тундравии ислом дар Покистон метавонад нуфуз ва таъсири худро ба сати милл дар ин кишвар, ба сати минтаав ва дар ниот, ба сати аон густариш диад? Фарзияи ин пажўиш мубтан бар ин аст, ки радикализми ислом дар Покистон аон фикр намуда, маалл ва минтаав амал мекунад .

Калидвожао: Тундравии ислом, ифротгарої, терроризм, мадориси мазаб, толибон, гурўои террорист, ањзоби исломї

ФОРМИРОВАНИЕ ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ПАКИСТАНЕ: ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ДО ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛЕЙ

То что сегодня назывется экстремизмом или фундаментализмом, является очень сложным явлением и познание его сущности, истоков и перспектив не так легко. Можно утверждать, что это явление результат процесса, который формировался в стратегиях, политике и международном соперничестве и развывалось под влиянием этого процесса. Пакистан входит в число государств, который в течение несколко лет привлекает внимание политических интелектуальных кругов мира, так как эта страна сталкивается с проблемами посредственно или непосредственно, оказывающими влияние на мировое сообщество. В статье речь идет о главной проблеме, не только Пакистана, но и всего региона-проблеме исламского экстремизма. Отмечается, что на национальном уровне наличие религиозных медресе, действия экстремистских группировок превратили Пакистан в центр исламской радикальной мысли. На региональном уровне поддержка талибана и других терростических групп в Афганистане, поддержка исламских экстремистских групп в подконтрольном Индии Кашмире привели к тому, что Пакистан признается как источник нестабильности в регионе. Исламский радикализм в Пакистане, отмечается в статье не только ощущается на национальном и региональном уровнях, но и его последствия наблюдаются на международном уровне в форме действий террористической организации «Аль-Каида» и других экстремистских и террористических организаций, имеющих джихадистские цели. Основной вопрос на который обращается внимание в статье как исламский радикализм в Пакистане может распространять свое влияние как на национальном уровне, так и на региональном и международном масштабах .

Ключевые слова: исламсий радикализм, экстремизм, терроризм, религиозные школы, талибан, террористическая группа, исламский экстремизм, религиозные школы, исламские политические партии .

FORMATION OF ISLAMIC EXTREMISM IN PAKISTAN: FROM NATIONAL AND REGIONAL TO GLOBAL

GOALS What is now called extremism or fundamentalism is a very complex phenomenon and knowing its essence, origins and prospects is not so easy. It can be argued that this phenomenon is the result of a process that was formed in strategies, politics and international rivalry and developed under the influence of this process. Pakistan is among the states that for several years has attracted the attention of the political intellectual circles of the world, as this country faces problems mediocrely or directly, influencing the world community. In the flock, we are talking about the main problem, not only Pakistan, but the entire region, the problem of Islamic extremism. It is noted that at the national level the presence of religious madrassas, the actions of extremist groups turned Pakistan into the center of Islamic radical thought. At the regional level, support for the Taliban and other terrorist groups in Afghanistan, support for Islamic extremist groups in India-controlled Kashmir, has led Pakistan to be recognized as a source of instability in the region. Islamic radicalism in Pakistan, the article notes, not only is felt at the national and regional levels, but its consequences are observed at the international level in the form of the actions of the terrorist organization Al-Qaeda and other extremist and terrorist organizations with jihadistic goals. The main issue that is addressed in the article is how Islamic radicalism in Pakistan can spread its influence both at the national level and on a regional and international scale .

Key words: Islam radicalism, extremism, terrorism, religious schools, Taliban, terrorist group, tundravi Islom, madorisi mazhab, Tolibon, gurkoi terrorist, Islamic political parties .

Сведения об авторе: Мухаммад Довуд Иброхимхел – Таджикский национальный университет, докторант Ph.D .

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 904-13-63-88 Information about the author: Muhammad Dovud Ibrokhimhel - Tajik National University, doctoral student Ph.D .

Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 904-13-63-88 УДК 947.084.8(092)

ШУОАТ ВА МАРДОНАГИИ ТОИКИСТОНИЁН ДАР НАБАРДИ НАЗДИ

СТАЛИНГРАД

–  –  –

алабаи оламшумули Иттиоди Шўрав ва шармандавор шикаст хрдани душмани инсоният дар муорибаи назди Москва сарфармондеони Германияи фашистиро мабур сохт, ки аз тарафи анубии давлати пановари Иттиоди Шўрав уумои навбатии худро ба самти Сталинград ва удудои афоз ооз намуда, арчи тезтар ин минтааи аз нигои иќтисод ва стратег пурќувватро ба зери тасарруфи худ дароранд. Дар таърихи анги Бузурги Ватан муорибаи назди Сталинград яке аз саифаои дурахшон ба исоб меравад, зеро муорибаи Сталинград бори дигар нишон дод, ки увва ва иродаи халои Иттиоди Шўрав шикастнопазир аст. Муорибаи Сталинград аз 17-уми июли соли 1942 ооз гардида, 2-юми феврали соли 1943 ба охир расидааст. арбу зарбои назди Сталинград низ мисли муорибаи назди Москва ба ду давра тасим мешаванд. Давраи аввали ин муориба давраи муофизатї буда, он аз 17-уми июл то 18-уми ноябри соли 1942-ро дар бар мегирад, ки ин давраи муофизат ва аз 19-уми ноябри соли 1942 то 2юми феврали соли 1943-ро дар бар мегирад .

Сарфармондеони Германияи фашист дар назди худ масад гузошта буданд, ки бо кадом рое ки бошад, Сталинградро ба даст дароранд. Аз ин хотир оно аз набудани фронти дуюм дар Аврупо истифода бурда, мои августи соли 1942 дар аноти чапи фронти Сталинград увваои зиёди амалкунандаи армияои “А”ва “Б”-и худро, ки зиёда аз 900 азор аскару афсар, 17000 тп ва минамёт, 1260 танк, 1640 самолёт амъ оварда, пас аз ангои нобаробар дар удуди шарои Харков ва рим уумои худро 30-юми июни соли 1942 ба самтои Воронеж ва Донбас ооз намуда, умед бар он доштанд, ки самтои арбии Дон ва шуни фронтои анубу арбиро иота карда, оноро торумор сохта, ба сўйи Волга ва Ќавќози Шимол амла хоанд кард .

айати фармондеони Иттиоди Шўрав масадои нопоки фашистони истилогарро фамида, мудофиаи шари Сталинградро пурзр намуданд. Кумитаи давлатии мудофиа 12-уми июни соли 1942 фронти Сталинградро таъсис дода, генерал-полковник А.И .

Еременкоро сарфармондеи ин фронт таъйин кард. Ба масади арчи тезтар зада гардонидани уумои нопоки душмани инсоният, Кумитаи давлатии мудофиа шунои хуб таълимёфта ва хуб мусаллагардида барои имоя намудани шари Сталинград равона сохт. Дар арбу зарбои Сталинград Кумитаи давлатии мудофиа ама имконияторо ба он равона сохт, ки арчи тезтар муовимати душманро дар самти Сталинград боздошта, олибиятро ба даст орад .

Ба амин хотир, ба гурўњои амалкунандаи шунои душман имконияти ба удудои афоз ворид шудан муяссар нагардид. Аз тарафи дигар, сарфармондеи олии Германияи фашистї барои арчи тезтар ба зери тасарруфи худ даровардани шари Сталинград чораои атъї андешида, гурўи ўшунои амалкунандаи ануби худро ба ду исм тасим карда буданд. исмати аввали шунои немисро барои ба тезї ба зери тасарруфи худ даровардани минтааои Дон ва исматои анубу шарии удудои Ростов ва гури дуюми шунои амалкунандаи немисо барои арчи тезтар ба даст даровардани минтааои афоз равона карда, ба тезї истило кардани Сталинградро ба наша гирифт. Дар арбу зарбои Сталинград барои арчи зудтар зада гардонидани амлаои нопоки душман исмои армияи 62-юми фронти Сталинград, фармондеонаш маршали Иттиоди Шўрав С.М. Томешенко ва генерал-лейтенант В.Н. Гордов уљумои армияи 6-уми амалкунандаи немисоро дар самти Сталинград боздоштанд. Сарфармодењи олии Германияи фашистї ба умеди арчи тезтар алаба ба даст овардан, армияи чоруми танкии худро ба љанг дароварда, умед доштанд, ки бо ин адар увваои аз нигои техникї хуб таъмингардидаи хеш алаба ба даст меоранд. Дар рафти арбу зарбои 31 июли соли 1942 шунои танкии амалкунандаи немисо аз сари нав ба малубият дучор гардиданд .

Дар удудои берунии хатти мудофиаи Сталинград уумои душман боздошта шуд .

Душман аз исмои анубии фронти Сталинград ба масофаи аз 20 то 60 км дуртар боздошта шуд. Барои арчи тезтар шикаст додани увваи душман сарфармондеи олии Иттиоди Шўрав тамоми увваои арбии этиётиро ба ин фронт сафарбар карда буд [1]. Фронти Дон мебоист, дар чанубу ѓарб бо увваои армияи 65-ум бо масади ба тезї шикаст додани душман бо увваои армияи 24-ум, ки ба самти умумї – Вертячий буданд, якоя шуда, ба душман зарба зананд. Армияи 66-ум мебоист, дар шимолтари Сталинград амал карда, барои дастгирии увваои фронти Дон аз шимол ба душман зарба занад. Дар рафти амалиётои заминии фронти Дон армияи 16-уми авої, ки ба он яке аз командирони пуртариба генерал-майори авиатсия С.И. Руденко робарї мекард, ёрї мерасонд .

Фронти Сталинград ба гури зарбазанандаи худ, ки он армияои 51-ум, 57-ум ва 64умро муттаид сохта буд, мебоист аз Ивоновка то соили шимолии кли Барментсак ба уум гузарад. Дар рафти арбу зарбои Сталинград барои дастгирии фронтои амалкунанда увваои иловагї-армияи 51-ум тати фармондеии генерал-майор А. И .

Труфинов омад ва он мебоист хатти мудофиаи душманро дар байни кўлои Сарпо, Сатса ва Бармонсак рахна намуда, якоя бо увваои асосї ба тарафи шимолу арб ба Авчинеров уум мекард. Армияи 57 тати робарии генерал Р.И. Толбухин ва армияи 64ум тати робарии генерал М.С. Шумилов, мебоист аз удудои Иванов ба самти арбї ва шимолу арбї амла карда, гури шунои амалкунандаи душманро аз ануб ба муосира мегирифтанд .

Армияи 62-юми амалкунада дар ин арбу зарбо армияи асосї ба исоб мерафт ва ба он яке аз афсарони пуртариба генерал В.И. Чуйков робарї мекард, мебоист ба шунњои асосии душман, ки дар марказои Сталинград амалиётои ангї мебурданд, зарба занад. Пас аз обаогузории увваои арбї ставкаи сарфармондеи олии Иттиоди Шўрав мои ноябри соли 1942 ба уумои авобї гузашт. Пас аз бомуваффаият рахна кардани мудофиа ва торумор сохтани дивизияои 1-ум, 2-юм, 18-ум ва 20-уми руминї, ки амаслакони Германияи фашистї буданд, дивизияи калонтарини немисо дивизияи 29-ум шикаст дода шуд. Пас аз муваффаиятои армияи Иттиоди Шўрав корпуси 4-уми механикунонида, армияои 64-ум, 57-ум, 21-ум, 65-ум, 24-ум ва 66-ум имконият пайдо карданд, ки дар самти Сталинград уумои авобии худро идома дода, мавеи армияи амалкунандаи душманро танг намоянд. Пас аз ин муваффаиятои давраи аввали уумои авобии Иттиоди Шурав ба охир расид. Амалиётои ангии муорибаи Сталинград корзори арамонии аскарони давлати Шрав гардида буд. Душманони инсоният дар рафти ин амалиётои ангї ба пуррагї шикаст дода шуданд. Аз 20 то 30 сентябр душман дар амалиётои ангї беш аз 17 азор аскару афсарони худро талаф дод .

Сарфармондеони олимартабаи немисо пас аз аноми ин муориба дар ёддоштои худ аз рафти амалиётои ангии ин муориба чунин айд кардаанд: “Сталинград, - гуфтааст генерал Ганс Дёрр барои немисо абристонро ба хотир меорад, ки дар он аскарони немис саросар хобидаанд” .

То мои декабри соли 1942 ариб тамоми хатти фронти Сталинград аз муосира озод шуд [2]. Бо масади арчи тезтар шикаст додани армияои амалкунандаи немисо шунои фронти анубу арбї ва армияи 6-уми фронти Воронеж бо масади ба пурраги торумор сохтани душман дар удудои Дони Миёна ва баромадан ба аибгои душман 16-уми декабр ба уумои навбатии худ гузашта, ба увваои амалкунандаи душман зарбаои навбатї заданд. Рзи 23-уми ноябри соли 1942-ро аолии давлати пановари Итиоди Шўрав ба хурсандї пазирої намуданд, зеро дар ин рз яке аз дстони наздик ва командирони пуртарибаи Адолф Гитлер -Фон Паулс бо тамоми айати узъу томои худ ба муосира гирифта шуд. Охирои мои ноябр дар рафти арбу зарбои анги Бузурги Ватанї тайиротои куллие ба миён омаданд. Муорибаи Сталинград шашуним мо – аз нимаои мои июли соли 1942 то аввалои мои феврали соли 1943 давом кардааст .

алаба дар назди Сталинград аамияти умумиаонї ва таърихї дошт. Дар арбу зарбои Сталинград дар атори азоро фарзандони давлати сермиллати соби Иттиоди Шўравї азоро авонмардону шарвандони умурии Тоикистони офтобрўя низ бари дифои ин шари таърихї сина сипар кардаанд [3]. Муаббати бепоён нисбат ба халу ватани хеш буд, ки увваои аримании душмани аддор дар назди Сталинград боз дошта шуд ва душмани инсоният аз соилои дарёи Волга гузашта натавонисту бо аммаслаконаш ба шикасти сахт дучор гардид. Муорибаи назди Сталинград муорибаи умумихалї ва анги техникї буд. Дар ин муориба тамоми намудои нави техникаи ангии Иттиоди Шўравї санида шуда буд. Дар арбу зарбои назди Сталинград дар атори дигар шунои амалкунанда бригадаи 98-уми амалкунандаи тирандозе, ки дар Тоикистон таъсис ёфта, комиссари он Тоир Плодов буд, иштирок намудааст. айати ин бригадаи овозадор дар соилои Волга ва шари Сталинград ба анг даромада, дар рафти амалиёто аз худ корнамоиои зиёди ангї нишон додааст. Корнамоии фарзанди шуои ватан Бердибой Макамови шаринавї дар набардои ангї беамтост. бо пулемёти худ на тано садо душманро нобуд сохтааст, балки дар анги якка ба якка бар 6 нафар немис олиб омад. ангоми гузаштан аз дарёи Волга командири хешро, ки сахт мару шуда буд, ба соил баровард. Барои корнамоиои бемисл Б. Макамов бо ордену медало сарфароз гардонида шудааст. амин тавр, шарвандони зиёде аз умурии Тоикистон дар арбу зарбои назди Сталинград, дар айати дивизияи овозадори 20-уми савораи кгард, ки он дар аввалои солои сиюми арни бистум дар Тоикистон таъсис ёфта буд, меангиданд. Фарзандону шарвандони умурии Тоикистон дар муорибаи Сталинград тати фармодеии командири пуртариба, ки дар амалиётои зидди босмачиён дар минтааои Бухорои Шарї ангида, тарибаи бойи ангї дошт, полковник Т.Т. Шапкин ба анг даромаданд. Ин бригадаи овозадори кўгард дар рафти амалиётои ангї аз 19-уми ноябр то охирои соли 1942 зиёда аз 3,5 азор аскар ва афсар, 11 танк ва зиёда аз 30 минамёту тпи душманро аз кор бароварданд. азорон фарзандони умурии Точикистон дар арбу зарбои Сталинград иштирок карда, аз худ корнамоињои ангї нишон доданд, ки ба ду нафари оно унвони баланди арамони Иттиоди Шўрав дода шуд .

Аз рзои аввали ооз гардидани анги Бузурги Ватан фарзандони диловари Точикистон низ дар тамоми абаои анги Бузурги Ватан аз муорибаи арамонони алъаи Брест ва мудофиаи шари азими Москва сар карда, дар атори дигар шарвандони Иттиоди Шўрав удудои давлати хешро аз ууми душманони нопок дифоъ кардаанд .

Дар рафти амалиётои анг, анговарони Иттиоди Шўрав тарибаи хуби ангї пайдо карданд .

Яке аз амин гуна муборизони абаи озодии Сталинград Азизов осим мебошад. .

Азизов соли 1921 дар колхози ба номи Сталини ноияи Варзоби вилояти Сталинобод таваллуд ёфтааст. Аз аввалои ооз гардидани анги Бузурги Ватан ба фронт рафта, дар муорибаи Сталинград иштирок намуда, аз худ корнамоии ангї нишон додааст. Дар задухрдо барои озод намудани вилояти Сталинград соли 1942 алок гардидааст. арбу зарбо барои ба даст овардани Сталинград рз то рз барои душман вазнин мешуд. 14 октябр барои ба даст даровардани дивизияи “Октябри Сурх”душман талафоти калоне дод. Беш аз 1500 аскар ва афсар 40 танку минамёти худро аз даст дод, ки дигаргуниои куллї дар рафти муорибаи Сталинград ба миён омаданд. Корнамоии ангии як гур иштирокчиёни муорибаи Сталинград дар таърихи анги Бузурги Ватан бо номи Хонаи Павлов маълум ва машур гаштааст [5]. Боиси ифтихор аст, ки дар байни ин диловарони рои озодии Хонаи Павлов Амад Турдиеви тоикистонї низ иштирок намуда, аз худ корнамоиои зиёди ангї нишон додааст .

Хонаи Павлов дар хиёбони “9-уми январ” ќарор дошт, ки барои назорат кардан ба дигар исмои шар улайтар буд. 24 анговари шуоъ ва далер ин минтааро дар муддати 58 шабонарз дар дасти худ ниго дошта, ба душман муќобилият нишон доданд, ки дар ин амалиёто душман ба талафоти зиёди онї ва техникї мувољењ гашт.Дар арбу зарбои Сталинград шунои дар Тоикистон таъсисёфта низ иштирок намуданд. Мои ноябри соли 1942 дар муорибаи Сталинград айати фармондеони дивизияи 20-уми овозадори кгарди тоик аз худ корнамоиои зиёди ангї нишон дода, беш аз 3000 аскару афсари душманро нобуд сохта, зиёда аз 20 минтааи аолинишинро аз душман озод намуданд. Дар рафти муорибаи Сталинград фиристодагони умурии Тоикистон Айвазов Андрей Карпович (соли 1906 дар шари Сталинободи вилояти Сталинобод ба дунё омада, аз аввалои сар задани анг ба анг рафта, дар арбу зарбои Сталинград арамонона ангида, аввалои мои январи соли 1943 дар Сталинград алок гардидааст) [6], Айсин Фолики душанбеги (аз рзои аввали ооз гардидани анги Бузурги Ватан ба анг рафта, дар муорибаи Сталинград ангида, мои декабри сол 1942 дар вилояти Сталинград арамонона ангида аст) корнамоии зиёде нишон додаанд .

Рои ангии Алихонов одири регар низ аз муорибаи Сталинград ооз мегардад .

Алихонов. соли 1921 дар ноияи Турсунзода, дар оилаи деон чашм ба олами астї кушодааст .

То ооз гардидани анги мудиш дар колхози деаи худ дони умед мекошту аз исоби он оилаи худро таъмин мекард. Пас аз сар задани анг ба фронт рафта, дар арбу зарбо барои озод намудани Сталинград аз душман арамонона ангида, алок гардидааст. Корнамоии ангии лейтенанти душанбег Г. Раимов, ки командири ротаи тирандозї буду дар фронти Марказии муорибаи Сталинград фаъолият мекард, боиси ифтихор аст. Раимов Г. бо амроии отделенияи худ ба яке аз ишлоое, ки душман дар он ойгир шуда буду мавеи хуби ангиро доро буд, дохил шуда, системаи оташнишонии онро ба нишон гирифт ва пасон ба уум гузаштанд, ки дар натиаи ин минтааои аолинишин аз душман озод карда шуданд. Барои робарии бомуваффаият ба ин амалиёти анг Раимов Г. бо ордени “Ситораи Сурх” мукофотонида шудааст. Дар айати полки 50-уми гвардиягии дивизияи 15-уми армияи 67-уми абаи Сталинград фарзандони хали тоик иштирок намуда, аз худ корнамоиои зиёди анг нишон додаанд, ки Неъматон Фозилов яке аз амин гуна диловарони майдони муорибаи Сталинград аст. исми арбии Неъматон Фозилов дар анубтари Сталинград, дар мавзеи кўли Сорпа меангиду Неъматон вазифаи командири взводи минамётиро бар уда дошт ва дар рафти анго аз худ корнамоии бемислу монанде нишон дода, бо орденои “Байраи сурх”, “анги Ватан” дарааи 2 медалои “Барои шуоат”, “Барои алаба”, “Дар муорибаи Сталинград” ва муорибаои пас аз он шуда иштирок намуда, бо як атор ордену медало сарфароз гардонида шудааст. Рои ангии Хаёлов абиб низ аз муорибаи Сталинград ооз мегардад, ки аз корнамоиои анг холї нест [7] .

Хаёлов абиб соли 1911 дар деаи Зери исори ноияи Панакент таваллуд ёфтааст .

Пас аз хатми мактаби афтсолаи деаи хеш барои давом додани тасил ба омўзишгои педагогии шари Панакент омада, онро соли 1939 бомуваффаият хатм менамояд. То ооз гардидани анги хонумонсўз дар деаои Зери исор ва Ворў ба айси омўзгор кору фаъолият кардааст. Аз рўзои аввали ооз гардидани анг ихтиёрона ба фронт рафта, аввалои мои сентябри соли 1942 дар айати дивизияи амалкунанда ба абаи Сталинград ба анг даромада, дар рафти арбу зарбои Сталинград аз худ корнамоиои зиёд нишон дода, бо ордени “анги Ватан”, “Ситораи Сурх” ва медали “Барои алаба бар Германия” сарфароз гардонида шудааст .

Дар таъмин намудани ин алабаи бузург сами узъу томои арбие, ки дар Тоикистон таъсис ёфта буданд, кам нестанд. Яке аз амин гуна узъу томои арбие, ки дар амалиётои ангии Сталинград иштирок намудааст, взводи разведкаи корпуси 3-юми механикунонидашудаи полковники гвардия Ю. Дворников мебошад, ки аз Душанбе ба аба рафта буд. айати аскарони ин исми низомї дар амалиётои шадиди муорибаи Сталинград иштирок намуда, аз худ шуоати зиёди ангї нишон додаанд [8] Муорибаи Сталинград анги умумихалї, анги техникї буд, - навиштааст С. Раимов. Дар муорибаи Сталинград тамоми намуди ярои нав истесолшудаи артиши Сурх санида шуд. Тано аз 24-ум то 30-юми ноябри соли 1942 дар самти Сталинград авиатсияи Давлати Совет ар шабонарз 5748 парвози ангї карда, нутаои оташфишонии душманро бомбаборон мекарданд. Рои ангии арамони Иттиоди Шрав Т.К. Габрилов, ки то ооз гардидани ин анги хонумонсз дар авиатсияи тоик кору фаъолият мекард, аз арбу зарбои Сталинград ооз мегардад. Т.К. Габрилов дар рафти амалиётои ангї ба аибгои душман 6 маротиба парози назоратї карда, дар удудои шари Минск ва Киев ба айати гури анговарони гури партизании Сабуров яроу аслиа ва доруворї кашонидааст. дар айати полки 102-уми авиатсионии ордени Байраи Сурхдор аз 23 август то мои ноябри соли 1942 32 парвози шабонаи ангї кардааст .

Рои ангии фарзанди диёри Аштонзамини бостонї Тйчї Эригитов низ аз арбу зарбои Сталинград ооз мегардад. Тйчї то такрор намудани корнамоиои авонмардонаи худ дар айати узъу томое, ки дар Сталинград амалиётои ангї мебурданд, иштирок намуда, аз худ шуоати зиёди ангї нишон додааст. Дар яке аз амалиётои ангї барои озод намудани удудои Сталинград сахт ярадор гардида, ба бемористони исми низомиаш афтод. дар бемористон аз корнамоиои ангии фарзанди шуои Ватан огої пайдо намуду ба худ авл дод, ки пас аз ба аба баромадан ин корнамоиро такрор хоад намуд. Баъд аз ба абаи Волхов даъват шуданаш, Тўйч корнамоии ангии Александр Мотросовро такрор намуда, сазовори унвони баланди Ватан арамони Иттиоди Шўрав гардидааст. Рои ангии Нависандаи халии Тоикистон Фоте Ниёзї низ аз арбу зарбои Сталинград ооз меёбад. Фоте Ниёзї хизмати худро аз вазифаи коркуни хурди сиёсї ооз намуда, то ба вазифаи сармуаррири газета дар солои анг дар абаи Сталинград адои хизмат намудааст. Фоте Ниёзї дар рафти амалиётои ангї иштирок намуда, аз боби корнамоиои аскарони шуоъ маолаву гузоришои зиёдеро омода сохтааст. Муорибаи Сталинград шикастнопазирии увваои арбии Иттињоди Шравиро исбот намуд. Шарвандони шўрав ама чун як тан бари ба даст даровардани алаба аз тамоми имкониято истифода менамуданд .

Бонувон низ дар атори дигар табааои амъиятї дар тамоми сангарои мудиши љангї иштирок намуда, бар зидди душманони Ватани хеш аз худ шуоати ангї нишон додаанд .

Яке аз амин гуна бонувони муборизи абаи Сталинград Инъомон урбонова мебошад [9]. Рои ангии ин гурдофариди шуоъ аз арбу зарбои Сталинград ооз гардидааст .

Инъомон урбонова аз рзои аввали ба хизмати Ватан даъват шуданаш дар айати эскадрилияи разведкаи дивизияи 683-юми армияи 16-ум дар амалиётои ангии Сталинград иштирок намуда, аз худ корнамоиои зиёде нишон дода, сазовори як атор ордену медало, аз љумла “анги Бузурги Ватан” дарааи 1, “Барои алаба дар анги Бузурги Ватан солои 1941-1945”, “Ситораи Сурх” ва дигар медалои ангї гардидааст .

Муорибаи Сталинград майдони корзори анговарони шуои давлати Шрав гардида буд. Дар арбу зарбои Сталинград узъу томои 330 -азорнафараи душманони инсоният торумор карда шуданд .

алабаи навбатии Иттиоди Шрав дар арбу зарбои Сталинград ба осонї ба даст наомадааст. алабаи навбатии Иттиоди Шрав бори дигар шикастнопазирии увваои сулхо ва сулпарварро исбот намуд. Дар таъмин намудани ин алабаи бузург сами фарзандони шуои ватани умурии Тоикистон кам нест .

АДАБИЁТ

1. Филипов Н. Дар шимолу арбии Сталинград /Н. Филипов. –Москва, 1952. - 275 с .

2. Сечкина А.П. Доблестниесыны Таджикистана на фронтах Отечественной войны (1941 – 1945г.г) / П. А .

Сечкина. – Душанбе: Дониш, 1968. -174 с .

3. Раимов С. анговарони тоик дар муорибаи Сталинград /С. Раимов. – Душанбе: Ирфон, 1975, –75c .

4. Cечкина Л.П. Фарзандони шарафманди Тоикистон. Монография/ П.Л. Сеченка. -Душанбе: Ирфон, 1968. -187 с .

5. Сафаров Р. Фарзанди содии Ватан / Р. Сафаров // Тоикистони Совет. – 1977, 5–уми январи. -№1 .

6. Амадов. Ш. Сами Тоикистониён дар фронт ва аибго (1941-1945) Монография/ Ш.Амадов. Хуанд, 2010. -178с .

7. Набиева Р.А. Ватандстии занони Тоикистон. / Р.А. Набиева. –Душанбе: Деваштич, 2005. -72 с .

8. араев Ф Тоикистон дар солои анги Бузурги Ватан (1941-1945). Монография / Ф. араев. – Душанбе: Дониш, 2015. - 320 с

9. Абдуллоев Р. Менаткашони Тоикистон дар солои анги Бузурги Ватан. Монография / Р Абдулоев. Душанбе: Ирфон, 1994. -274 с .

10. Усмонов.Б. В годы великой битвы / Б.. Расулов. – Душанбе: Ирфон, 1964. -86 с .

11. Зикриёев Ф.Б. Бари аёти осоишта. Монография/ Зикриёев Ф. Б. / Душанбе. - 1970. - 176 с .

12. урбонов Б. Советский Таджикистан /Б. урбонов Фронту И Стране. Известия. - 1944, 5- январ. - № 2 .

13. Раимов С. Тоикистон дар солои анги Бузурги Ватан (1941-1945) / С. Раимов. – Душанбе: Дониш. – 2005. -156 с .

14. Секретов А.Н. Боевая слава Таджикистана. Монография / А.Н. Секретов. – Душанбе, 1973. - 226с .

15. Ниёзї Н. Васфи арамон // Тоикистони Совет. – 1964 - 20 август. - № 18 .

16. Сафаров. Р. Фарзанди содии Ватан / Р. Сафаров // Коммунист Таджикистана. - 1977. -5-уми январ. -№1 .

17. Тошмуаммадов М. алабаи бузурги хали совет / М. Тошмуаммадов // Коммунисти Тоикистон. феврал. - № 5 .

18. Рустамов А. Таджикский народ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг ) Монаграфия / А .

Рустамов. - 1954. -194 с .

19. Кабилов А.Я. Таджикский народ в годы Великой Отечственной войны (1941-1945) / А.Я. Кабилов. – Сталинабад, 1955. -125 с .

ШУОАТ ВА МАРДОНАГИИ ТОИКИСТОНИЁН ДАР НАБАРДИ НАЗДИ СТАЛИНГРАД

Муорибаи Сталинград яке аз саифаои дурахшони халои Иттиоди Шрав дар таърихи БВ ба исоб меравад. Ин муориба мои сентябри соли 1942 ооз гардида, мои феврали 1943 ба охир мерасад .

Сарфармондеони олии Германияи фашист аз набудани фронти дувум дар Аврупо истифода бурда, тобистони соли 1942 увваои иловагии худро ба самти Сталинград равона сохтанд, то ќасоси шикасти худро дар амалиётои назди Москва гиранд. Аз ин хотир, оно ба ин муориба беш аз 900 азор аскару афсари худро равона намуданд. Сарфармондеони Германияи фашист ба муорибаи Сталинград аамияти махсус медоданд. Адолф Гитлер гуфта буд, ки “Сталинград барои мо аамияти махсус дорад ва мо бояд онро фат намоем”. Бо масади пешгирї намудани ниятои нопоки душман Сарфармондеи олии Иттиоди Шрав мудофиаи Сталинградро пурзр намуда, 12 июни соли 1942 Комитети давлатии мудофиа фронти Сталинградро таъсис дода, сарфармондеии фронти мазкурро ба зиммаи генерал-полковник А.И. Еременко вогузошт. Дар амалиётои ангии зидди душман шунои фронти Брянск ва анубу арб амалиётои ангї мебурданд. Амалиётои ангии муорибаи Сталинград корзори майдони диловарии анговарони давлати Шрав гардида буд. Шарвандону фарзандони сарзамини умурии Тоикистон дар амалиётои ангии муорибаи Сталинград иштирок намуда, аз худ шуоати зиёди ангї нишон доданд .

Калидвожао: муорибаи Сталинград, Иттиоди Шрав, анги Бузурги Ватанї, Германияи фашист, фронти дуюм, Аврупо, Москва, фронти Сталинград, Комитети давлатии мудофиа. .

ХРАБРОСТЬ И МУЖЕСТВО ПОСЛАНЦЕВ ТАДЖИКИСТАНА В СТАЛИНИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Сталинградская битва считается одной из ярких страниц народов Советского союза в истории Великой Отечественнойвойны. Эта битва началась в сентябре 1942 года и завершилась в феврале 1943 года победой советских войск. Главнокомандующий фашистской Германии воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, летом 1942 года направил свои допольнительные силы в направление, чтобы отомстить за своё поражение под Москвой. Поэтому, на эту битву были задействованы более 900 тысяч солдат и офицеров. Главнокомандующий фашистской Германии придавал особое значение Сталинградской битве. Адольф Гитлер говорил, что “Сталинград имеет для нас особое значение и мы должны его завоевать” .

С целью предотвращения грязных помыслов врага Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР укрепил Сталинградскую битву, 12 июня 1942 года Государственный комитет по обороне организовал Сталинградский фронт и возложил его руководство на генерал-полковника А.И. Еременко. В военных операциях против врага участвовали войска Брянска и Юго-Западного фронтов. Военное поле Сталинградской битвы стало полем геройства и мужества воинов Советского Союза. Доюлестные сыны таджикского народа тоже участвовали в боях под Сталинградом и показали огромную отвагу и мужество .

Ключевые слова: Сталинградская битва, Советский Союз, Великая Отечественная война, Фашистская Германия, второй фронт, Европа, Москва, Сталинграский фронт, Государственный комите обороны

BRAVERY AND COURAGE ENVOYSTAJIKSIN STALINGRAD BATTLE

The Battle of Stalingrad is considered one of the brightest pages of the peoples of the Soviet Union in the history of the Great Patriotic War. This battle began in September 1942 and ended in February 1943 with the victory of the Soviet troops. The commander-in-chief of fascist Germany taking advantage of the absence of a second front in Europe, in the summer of 1942 sent his additional forces in the direction to avenge his defeat near Moscow. Therefore, more than 900,000 soldiers and officers were involved in this battle. The Commander-in-Chief of fascist Germany attached particular importance to the Battle of Stalingrad. Adolf Hitler said that "Stalingrad has special significance for us and we must win it." In order to prevent the dirty thoughts of the enemy, the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the USSR strengthened the Battle of Stalingrad, on June 12, 1942, the State Defense Committee organized the Stalingrad Front and entrusted its leadership to Colonel-General A.I. Eremenko. In military operations against the enemy involved troops of Bryansk and the South-Western Fronts. The military field of the Battle of Stalingrad became a field of heroism and courage of the soldiers of the Soviet Union. Doyulestnye sons of the Tajik people also participated in the battles at Stalingrad and showed great courage and courage .

Keywords: the Battle of Stalingrad, the Soviet Union, the Great Patriotic War, Fascist Germany, the second front, Europe, Moscow, the Stalingrad Front, the State Defense Committee Сведения об авторе: Караев Ф. – Таджикский национальный университет, кандидат исторических наук, доцент кафедры история таджикского народа. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17 .

Телефон: 933-13-10-41 Information about the author: Karaev F. - Tajik National University, candidate of historical sciences, associate professor of the history of the Tajik people. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17 .

Phone: 933-13-10-41

ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ

УДК: 7.0 (575.3)

ИБН СИНА О ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

Рахимов М. Х .

Таджикский технический университет им. М. Осими Тайны природы и сущности человека, его внутреннего мира Ибн Сина пытался раскрыть не только в своих естественнонаучных, логических, этических сочинениях, но, что не менее важно, эти вечные проблемы он рассматривал и в эстетическом измерении. И здесь у него на первый план выходит поэзия, которой он посвятил работу «Фанни шеър» («О поэтическом искусстве»), являющуюся частью его фундаментального труда «Шифо» («Исцеление»). В ней ученый комментирует известную работу Аристотеля «Поэтика». Главное внимание в произведении уделяется роли поэтического искусства или искусства вообще в жизни человека и общества, а также положение и предназначение художника в нем .

Сочинение Ибн Сины начинается с определения сути поэзии, которую он считал искусством, возбуждающим воображение. Он пишет, что поэзия «создается» из слов гармоничных и соразмерных, обладает рифмой, которая присуща арабам. Ибн Сина полагает, что логика не должны интересовать ритмика, соразмерность и рифма, поскольку изучение общих вопросов ритмики - это обязанность музыканта, экспериментальными вопросами ведает специалист аруза (арузшинос), а рифмовкой занимается рифмовед. Логик же рассматривает поэзию как искусство, способствующее возбуждению воображения, в подчинении которого находится душа и при воздействии которого она без всякого раздумья, невольно радуется или огорчается. Иными словами, психическая реакция человека, вызываемая словом, не является следствием мысли, и неважно, вызывает ли это слово доверие или нет. Причина последнего заключается в том, что доказанное и убедительное слово не возбуждает воображения, слово, которому доверяют, не производит впечатления. Но если слово вызывает раздражение, пишет Абу-Али, то оно возбуждает мечтательность, даже несмотря на то, что оно бездоказательно .

Иногда и откровенная ложь порождает мечтательность и возбуждает воображение .

Для определения статуса поэзии Ибн Сина сравнивает её со сферой науки – как наиболее важной областью человеческой жизнедеятельности. Он проводит четкое различие между двумя формами человеческого познания - наукой и поэзией, и говорит об их разном воздействиии на природу человека. Как известно, учёный в своей научной деятельности оперирует понятиями, основанными на разуме, доказательстве и убеждении. Поэт же обращается не к разуму, а к воображению человека, возбуждая в нём эстетическое чувство красоты, через которое осуществляется познание мира и внутреннего состояния человека. Не стоит удивляться тому, замечает Авиценна, что всякая ложь и рассказ о ней становятся причиной душевных волнений, даже тогда, когда она (сама душа. - М.Р.) не облечена в правду. Поэтому правда должна быть преимущественно эмоциональной, поскольку люди больше привязаны к своему возбужденному воображению, нежели к доказательству и разуму. И многие из них, если услышат о вещах, достойных доверия (имеются в виду истины науки), то отрицают или избегают их .

В этих своих рассуждениях Ибн Сина транслирует один из важнейших постулатов аристотелевской эстетики в оценке места и роли поэзии в искусстве и в целом в познании мира .

Аристотель высоко отзывался о роли поэзии в познании мироздания и человека, так как она отличается своей философичностью и проницательностью. Согласно греческому философу, поэзия позволяет гораздо глубже и масштабнее осмыслить бытие мира, чем, например, история .

Для Аристотеля сама поэзия является философичной, а поэт - философом. Поэтому отличие он проводит не между поэзией и наукой в собственном смысле слова, а между ней и историей, как наименее теоретизированной областью знания .

Соответственно и поэт занимает подобающее ему место в обществе. Он видит задачу поэта в том, чтобы предсказывать события, которые могли бы произойти в силу необходимости или вероятности, а не в том, чтобы изображать то, что было. «Историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его всё равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), - нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой – о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьёзнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном» [1, с. 655]. Авиценна также высоко отзывается о миссии поэта и его воздействии на умы и сердца людей. В предпослании к книге «Урджуза фи-т- тиб» он отмечает: «Поэты – владыки слова, врачи – ангелы здоровья. Первые красноречием радуют душу, вторые – преданностью и доброжелательностью излечивают тело» [7, с. 89] .

В вопросе о причинах возникновения поэтического искусства Ибн Сина в основном следует идеям своего первого учителя, но несколько расширяет горизонты такого видения, акцентируя внимание на значимости социальных факторов. Возникновение поэзии, по Ибн Сине, имеет две причины. Первая – получение наслаждения от подражания (мимесиса), которое присуще человеку с детского возраста. Именно эти факторы выделяют человека из бессловесного животного мира. Человек в большей степени, чем остальные животные, способен к подражанию, а многие из животных вообще не способны к подражанию. Те немногие из животных, которые способны к нему, ограничены в своих возможностях и могут подражать разве что голосом, как, например, попугай, или внешнему облику других существ, подобно обезьяне .

Подражание, которому следуют в своей жизни люди, оказывается еще и полезным. Оно служит средством, транслирующим смысл художественного творчества, выполняет функции обучения и научения, а также заменяет другие дела, кои должны быть осуществлены перед обучением. Психологическое и познавательное значение подражания, раскрывающее его глубинные характеристики, Ибн Сина усматривает в том, что оно «питает ум ясной мыслью, поскольку душа радуется от подражания, и это становится причиной того, что смысл наилучшим образом закрепляется в разуме человека» [5, с. 86]. В качестве довода, что люди испытывают радость и удовольствие от подражания приводится то, что они, созерцая маски безобразных и отвратительных тварей, изображённых в мифе, становятся весёлыми. Но стоит им воочию увидеть их самих, прикрыв лицо, обращаются в бегство. Следовательно, маска или выполненное изображение не являются источником благоденствия, считает Ибн Сина. Они есть то подражание, которое «заимствовано» от другой вещи. И если оно завершено надлежащим образом, то человек будет испытывать радость и весёлье. Отсюда Ибн Сина вслед за Аристотелем заключает, что наука доставляет удовольствие не только философам, народ тоже радуется от нее, поскольку в самом обучении имеются разновидности подражания, так как обучение чему-либо есть описание его в зерцалах разума [5]. Вторая причина рождения поэзии, на взгляд Ибн Сины, состоит в том, что для людей «сочинять гармоничные мелодии и мотивы является (для людей. – М.Р.) их природным дарованием. И когда ритмы гармонично ложились на мелодии и становились желаемыми для людей, тогда они и стали созидать поэзию, и постепенно она стала развиваться, проникая в сердца слушателей. Поэзия есть удел тех, кто наделён вкусом и природной способностью к экспромту, и каждый сочинял стих в соответствии со своим особым природным темпераментом, нравом и привычками» [5, с. 87] .

Соответственно, те, кто отличался воспитанностью и был честнее в своем творчестве, описывали добронравные поступки, и, напротив, те, кто был безнравственнее по своей природе, занялся сатирой, т.е. в своих сочинениях высмеивал зло. Поэтическое искусство, отмечал Ибн Сина, выполняет в обществе две важные функции. Первая – поэзия служит воспеванию эмоционально-эстетического мира отдельного индивида. Вторая – иногда она была направлена на решение «гражданских целей», свидетельством чему является творчество греков .

Гражданские цели поэзии могут быть выражены в трех видах деятельности человека: 1) в политических делах или политических обсуждениях; 2) в риторике или дебатах и спорах; 3) в восхваляющих или осуждающих речах – наверное, имеются в виду такие виды поэтического искусства, как дифирамбы и ямбы, популярные в античности. Риторика и поэзия идентичны в выполнении этих дел, разве что риторику используют для убеждения, а поэзию - для развития воображения и возбуждения эмоциональной активности сознания. Останавливаясь на особенностях греческой поэзии, Ибн Сина пишет: «Греческая поэзия в основном направлена на изображение действий и чувств и ничего более. Греки не занимали себя подражанием людям, как это делали арабы …, греки предпочитали посредством речи вести и расширять действие .

Иногда они прибегали к этому посредством ораторского (искусства), иногда поэзией. Итак, поэтическое подражание, как было принято у них, призывало к действию и чувствам – и относилось к людям постольку, поскольку они были носителями этих действий и эмоций» [10, с. 39] .

Как уже отмечалось, согласно Ибн Сине, науки, оперирующие мыслительными доказательствами, имеют свойство быть исчисляемыми и завершенными, и следует знать их видовые границы. Иначе говоря, теоретические знания характеризуются Авиценной как науки, оперирующие строгими научными истинами, доказательствами и отличающиеся своей определенностью. Однако мир воображения не имеет каких-либо показателей, пределов и границ. «Как так возможно, чтобы они были ограниченными, - восклицает Ибн Сина, - в то время как находятся в пределах и кругу тех процессов, которые близки к разуму (зехн) и, кроме того, к вещам, облагораживающим поэзию. Поэтому поэзию украшает нечто, что привносит созидание и неповторимость» [5, с. 74] .

Эмоциональная насыщенность и образность речи зависят частью от рифмы, и частью - от содержания и смысла слова, а иногда – от того и другого. Привлекательность и изумительность слова и смысла объясняются двумя причинами: «Или само слово, без использования в нём каких-либо искусств и словопрений, является привлекательным. Или смысл сам по себе, помимо искусства, чудесен и занимателен, независимо от того, что представление, подражание и воображение имеют чудный облик. Или же в слове и смысле использовано какое-либо искусство – то ли сложное, то ли простое, ставшее причиной восторга и удивления» [5, с .

75] .

В этих суждениях Ибн Сины мы видим, что разрабатываемая им теория поэтики, несмотря на определённую общность в подходах и видении проблем, отличается от «Поэтики»

Аристотеля. Указанная концепция Ибн Сины изложена в рамках учения о логике и имеет рациональный характер, нежели концепция Аристотеля, который строит свою теорию на богатом фактологическом материале античного словесного искусства .

В рассуждениях Аристотеля и Ибн Сины о поэзии различаются и объекты исследования .

Так, Аристотель акцентирует внимание на разборе содержания и сущности трагедии, комедии и их предшествующих форм – ямбического искусства и дифирамбов. Авиценна же в своей теории исходит из анализа лирической поэзии, главным образом арабской. Сравнение трактата Ибн Сины о поэтическом искусстве с «Поэтикой» Аристотеля показывает, что он внёс определённый восточный штрих в концепцию Первого учителя. Эти различия в основном касаются целей, задач и полученных ими результатов исследования относительно теории поэзии. Вот что пишут об этой стороне творчества Ибн Сины и Аристотеля в примечании составители сборника «Наука поэтики»: «Аристотель выстраивает свои рассуждения на основе многочисленных материалов древнегреческой литературы, особенно опираясь на её драматургию и, разумеется, с определённой философско-логической позиции. Его рассуждения в определённой степени вытекали из суждений и анализа конкретных материалов, поэтому его теоретическая мысль в большинстве случаев принимает нормативный характер. Что касается Ибн Сины, то он в сочинении поэзии, прежде всего, исходил из логических позиций и в этом деле опирался на Аристотеля и его теорию. Конкретные литературные его материалы в большинстве состояли из лирических стихов» [5, с. 182] .

Таджикский ученый – востоковед М. Шахиди отмечает, что «в учении Аристотеля поэзия рассматривалась целиком, но пока еще в нераздельном, неразвернутом виде. Оно основывалось на родной Аристотелю драматической поэзии. В «Фанни шеър» Ибн Сино, сохраняя и разъясняя основные положения Аристотеля, развил и дополнил их, «узаконив» философскую лирику» [10, с. 39] .

В одном из разделов своей работы «Цели творчества греков» Ибн Сина кратко останавливается на различных жанрах поэтического искусства античности: трагедии, дифирамбе, комедии, ямбусе, драме, героическом жанре поэтики эпосе, риторике, сатире, аулетике .

Из этих жанров Ибн Сина, подобно своему учителю Аристотелю, отдаёт предпочтение трагедии. Как вид поэтического искусства, трагедию отличала, по определению Ибн Сины, «прекрасная и привлекательная рифма, в которой упоминалось о добре и добропорядочных людях, а также прославлялись добронравные дела и поступки рода человеческого. Затем все эти черты приписывали некоему богатырю, которого хотели прославить. С этой рифмой устраивали песнопенье и в присутствии падишахов, и часто случалось, что в смертный час падишахов для оплакивания и причитания (элегии) исполнялись мотивы в указанной рифме» [10, с. 78] .

Ибн Сина в своём определении трагедии, безусловно, исходит из содержания «Поэтики»

Аристотеля, но в нём просматривается некоторое отличие. По мнению авторов указанного сборника, Ибн Сина в своём исследовании опирался на сочинение Стагирита, хотя его мысли и высказывания не в полной мере соответствуют дошедшему до нас тексту греческого философа .

Большинство специалистов по античной культуре признает, что сохранившийся текст «Поэтики» Аристотеля дошёл до нас в искажённом виде .

Второй по значимости жанр поэтического искусства после трагедии - дифирамбус, который послужил предпосылкой для возникновения трагедии. Но в отличие от неё, дифирамбы были посвящены прославлению не одной личности или определённой группы людей, а восхвалению всех добронравных людей .

В классификации Ибн Сины представлены и другие жанры поэтического искусства, такие, как: комедия, ямбы, драма, героические песни (ероикус), эпопея, сатирика, аулетика и др .

Другая важная проблема, поднимаемая Ибн Синой, определение разницы между поэзией и прозой. Проанализировав «Поэтику» Первого Учителя, Ибн Сина обосновал основные отличия греческой поэзии от арабской. Разумеется, все эти идеи высказывались в рамках основного аристотелевского постулата о поэтическом искусстве как подражании (мимесис) .

Согласно ему, в каждом подражании целью является либо прославление, либо порицание, и оно представляет либо прекрасное, либо безобразное. В греческой поэзии, которая в основном была представлена такими видами искусства, как трагедия, комедия, эпос, драма и ряд других, в большинстве случаев демонстрировались деяния, поступки людей и жизненные обстоятельства, и в ней никогда не было представлено подражание самим вещам. В отличие от греческой поэзии, арабы использовали и такой способ подражания. В своём поэтическом творчестве они преследовали две цели. Во-первых, возбудить душу от какой-либо вещи и подготовить её к действию и реагированию (инфиал). Во-вторых, лишь для того, чтобы вызвать удивление и изумление; и все то, что уподоблялось, делалось таким образом, чтобы в результате того уподобления человек впал в состояние удивления. Однако греки желали словом инициировать людей к поступкам или удержать их от этих деяний [5, с. 83] .

Ибн Сина при оценке греческой поэзии в точности формулирует взгляды Аристотеля, изложенные в его «Поэтике», и показывает, чем греческая поэзия отличается от арабской словесности. «Греческая литература, в особенности драма и эпос, а в «Поэтике» речь идёт в основном о них, была сюжетной. А арабская поэзия большей частью носила лирический характер, в ней также обильно были представлены пластические описания. Следовательно, в греческой поэзии гражданские (социальные) цели имеют ярко выраженную окраску» [5, с. 185] .

Этот свой замысел греческие поэты воплощали иногда через риторику, а иногда через поэтику или стихотворение. Вот почему их поэтическое подражание, полагает Ибн-Сина, локализовано в деяниях, поступках и состояниях личности, которая обладает этими качествами, и любой поступок является либо скверным (безобразным, уродливым), либо прекрасным .

Правда, некоторые из поэтов, привыкшие к описанию поступка, в своем подражании ориентировались не на восхваления или порицания, а лишь на чистое уподобление. Но каждое такое подражание и уподобление вновь готовы были преобразиться в восхваление и прославление или порицание и обличение. Группу греческих поэтов, которые в своём сравнении описывали поступки людей, Ибн Сина, вслед за Аристотелем, уподобляет живописцам, кои запечатлевали ангела в красивом облике, а дьявола (Ахримана) – в безобразном. В частности, последователи Мани состояние гнева изображали в уродливом образе, а милосердие – в облике добра. Находя схожие черты в подходе греческих поэтов к описанию, как подражанию древним живописцам, Ибн Сина имел в виду греческих художников Полигнота, Павсона и Дионисия, а также древнеперсидских художников – последователей Мани. Ссылка на последний из указанных источников – манихейских художников, является весьма примечательной, потому что свидетельствует о всеобщем признании и славе мастеров живописи древнеперсидской культуры в доисламскую эпоху. И все-таки в своём творчестве эта группа греческих поэтов исходила не из принципов красоты и безобразия, отмечает Ибн Сина, а руководствовалась принципом приспособления и подражания природе (букв. природоподражание. – М. Р.) .

В разделе своей работы, посвященном анализу содержания понятия подражание, Ибн Сина несколько отходит от текста «Поэтики» Аристотеля и дополнительно вводит еще один вид подражания -«природоподражание» или «приспособление». Как промежуточное понятие, оно может выражать как прекрасные, так и безобразные черты человека, свойственные его природе. Этим видом подражания поэты пользуются при уподоблении, например, разгневанного человека льву. Этот вид сравнения Ибн Сина называет природным или реалистичным подражанием. И с этой точки зрения, например, действие льва оценивают двояко: как действие льва угнетающего и льва отважного. Первый становится объектом порицания, второй – превознесения. И, если в природоподражании последуют иным вещам, то так или иначе это вновь приведет к нравственной альтернативе, т.е. к восхвалению или осуждению. При этом подчеркивается, что если подражаемая вещь лишена нравственной оценки, то она останется на уровне «чистого» природного подражания .

Изучая «Поэтику» Аристотеля, Ибн Сина выявил ряд разновидностей подражания и способы их применения. Согласно его классификации, подражание имеет три типа: 1) уподобление (сравнение); 2) метафора и 3) синтез, изображающий различные противоречивые черты субъекта и объекта. Один из этих типов - уподобление (сравнение), в свою очередь, подразделяется на три составные части: восхваление, порицание и подражание природе. Этому соответствуют и три цели указанных типов подражания. Все эти типы подражания можно объяснить посредством той же триады принципов, которая была изложена выше. К примеру, некоторые из греческих поэтов предпочитают метод уподобления (сравнения), другие, подобно Гомеру, в своих творениях показывали преимущественно одни лишь добродетели. Третья группа поэтов подражала как добродетельным, так и порочным чертам, а также упоминала о различных традициях и обычаях, которые имелись в тех или иных государствах .

Таким образом, подражание (мимесис) может быть позитивным (прославление) и негативным (порицание), а также выступать как подражание природе. Все эти мысли о подражании никак не касаются мелодии, рифмы и гармонии звуков, которые, по словам Авиценнны, следует искать в речи, в словесности .

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Поэтика. Соч. Т.4/ Аристотель. - М.: Мысль, 1983. – C. 645 – 680 .

2. Бертельс Е. Э. Авиценна и персидская литература / Е. Э. Бертельс // История литературы и культуры Ирана .

Избр. произ. - М.: Наука, 1988. - С. 241 - 260 .

3. Goishon A. M. The Philosophy of Avicenne and its influence on Medieval Europe / A. M. Goishon. - Motilal Banarsidasss .

4. Ибн Сина. Книга о душе // Ибн Сина [Авиценна]. Избранные философские произведения. -М.: Наука, 1980. – С .

383 – 521 .

5. Ибн Сино. Дар бораи саноати шеъри (О поэтическом искусстве) // Фанни шеър (Наука Поэтики). –Душанбе:

Ирфон, 1985. – С. 70 – 93 .

6. Ибн Сина. Трактат о любви //Абу Али ибн Сина (Авиценна). Сочинения. Душанбе: Дониш, 2005. Т.2. – С. 698 Нуралиев Ю. Медицинские трактаты Авиценны / Ю. Нуралиев. –Душанбе: Ирфон, 1982.–192 с .

8. Кадкани Мухамммадриза Шафи. Ибн Сина и музыка поэзии / /Очерки истории и теории культуры таджикского народа. - Душанбе: Контраст, 2006. - С. 123 - 130 .

9. Лосев А. Ф. История античной эстетики // Аристотель и поздняя классика. - М.: Искусство, 1975. – 775 с .

10. Шахиди М. Ибн Сино и Данте. - Душанбе: Дониш, 1986. - С. 128 .

ИБНИ СИНО РОЕЪ БА САНЪАТИ ШЕЪРЇ

Дар маолаи пешниодшуда сухан роеъ ба наш ва маоми санъати шеър ва дар маънои васеъ оид ба андешаои зебопарастии Ибн Сино меравад, ки дар он назм маоми марказиро ишол мекунад. Он ба айси ташре ба асари Арасту “Оид ба санъати шеър” ирсол шудааст. Дар асар ба наши санъати шеър ё умуман санъат дар аёти инсон ва омеа, инчунин маом ва рисолати унарманд дар он таваи зиёд дода шудааст. айр аз он дар асар жанрои гуногуни санъати шеърии антиа дар эодиёти Ибни Сино, аз он умла трагедия, мазака, хитоба баррас шудааст. Аз жанрои номбурда Ибни Сино, ба мисли устодаш Арасту, афзалиятро ба жанри фоиа медиад. Барои муаян намудани маоми назм Ибни Сино онро бо соаи илм - амчун соаи муими фаъолияти инсон муоиса мекунад. байни ду шакли маърифати инсон

- илм ва назм фар мегузорад ва таъсири гуногуни онро ба табиати инсон ишора мекунад. Тавре ки маълум аст олим дар фаъолияти илмии хеш аз мафумот истифода мекунад, ки он ба хирад, эътиод ва исбот асос ёфтааст. Шоир бошад на ба ал, балки ба тахаюлоти инсон муроиат мекунад, ки дар эшон исси эстетикии зебоиро меангезад, ки тавассути он дарки олам ва олати ботинии инсон ба вуъ меояд .

Калидвожањо: талид, санъати шеър, хитоба, зебо, тахайюл, мазака, драма, достон, ав, эпос .

ИБН СИНА О ПОЭТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

В представленной статье речь идет о роли и месте поэтического искусства, в широком смысле, об эстетических воззрениях Ибн Сины, где главенствующее место занимает поэзия. Она написана в качестве комментария к работе Аристотеля «О поэтическом искусстве». Главное внимание в произведении уделяется роли поэтического искусства или искусства вообще в жизни человека и общества, а также положению и предназначению художника в нём. Кроме того, статья содержит анализ различных жанров поэтического искусства античности в творчестве Ибн Сины, таких как трагедия, дифирамба, комедия, ямбус, драма, героический жанр поэтики -эпос, риторика, сатира, аулетика. Из этих жанров Ибн Сина, подобно своему учителю Аристотелю, отдаёт предпочтение трагедии. Для определения статуса поэзии Ибн Сина сравнивает её со сферой науки как наиболее важной областью человеческой жизнедеятельности. Он проводит четкое различие между двумя формами человеческого познания - наукой и поэзией, и говорит об их разном воздействиии на природу человека. Как известно, учёный в своей научной деятельности оперирует понятиями, основанными на разуме, доказательстве и убеждении. Поэт же обращается не к разуму, а к воображению человека, возбуждая в нём эстетическое чувство красоты, через которое осуществляется познание мира и внутреннего состояния человека .

Ключевые слова: подражание, мимессис, поэтика, риторика, красота, воображение, комедия, драма, сатира, эпос .

AVICENNA ABOUT POETIC ART

In submitted paper the question is about the role and place of poetical art or in large sense about Avicenna’s esthetic thoughts where the main place occupies poetry. It is writing as a comment to Aristotle’s work “About Poetic art”. The central attention in work pays to the role of poetic art or art as a whole in life of human and society and position and destination of a artist in it as well. Besides the paper maintains analyses of a different species of Antic’s poetic art in the creation of Avicenna such as tragedy, reason, comedy, dram, heroic genre, Poetic, epos, rhetoric, satire. From those species Avicenna like his “First Teacher” – Aristotle prefers to the tragedy. For clarify statue of poetry Avicenna compares it with science’s sphere – as a more significant field of a human vital activity. He conducts clear difference between two of forms of human knowledge – science and poetry and speaks of their different impacting on a human nature. As a known Avicenna in his scientific activity uses notions based on a reason, evidence and persuasion. Poet apply not to the reason but to the human’ imagination exciting in him an esthetic sense of beauty through that realizes a knowledge of World and an inside state of human .

Key words: imitation, mimesis, Poetic, rhetoric, beauty, imagination, comedy, drama, satire, epic .

Сведения об авторе: Рахимов Мухсин Хусейнович - Таджикский технический университет им. М.С. Осими, доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук, Адрес: Таджикистан, 734025, г.Душанбе, проспект Раджабовых, 10.E-mail – Rakhimov55@mail.ru Information about the author: Rakhimov Mukhsin Khuseynovich - Tajik Technical University named after M. S. Osimi, of Science (Philosophical Science), Professor of the Department of Social Sciences,. Address: 734025, Tajikistan, Dushanbe, Prospect Rajabovs10. E-mail: Rakhimov55@mail.ru УДК:378+491.71(575.3)

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ И ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО: «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

Суленёва Н. В .

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»

Звучащее слово является предметом изучения педагогов по сценической речи, ораторскому искусству, культуре речи во все времена. Во все времена очерчивался круг задач, которые необходимо было решать, а цель оставалась одна – живая, заразительная речь, отражающая глубину человеческой культуры, стремящаяся к диалогу рецепиентом, проявляющая говорящего как личность, как Человека. На сегодняшний день педагоги сталкиваются с потоком ничего незначащих слов в лексике студентов, речевой сценической фальшью, потоком клишированных фраз в публичных выступлениях. Массовая культура и интернет «в руке» позволяют отключать мышление, не скучать без реального общения. В интонациях проявляется вульгарность, речевая агрессия, слово измельчало, «одежда» смыслов испарилась, речь превратилась, если позволите, в «сухофрукт». Конечно мы, педагогиречевики, переживая за любимое звучащее слово, подстраиваемся под эту печальную данность, но знамя речевой культуры не опускаем! Мы придумываем новые методы, новые методики [7, 8, 9], чтобы говорящий был достоин произнесенного слова, чтобы он был готов к словообразу, чтобы слово не отрывалось от реальности бытия, было связано с плотным массивом культуры .

В этом потоке отчаянной деятельности мы, безусловно, всегда говорим об интеллекте, об интеллигентности, но это не становится целью нашего исследования. Вот почему настала необходимость обратить более пристальное внимание на основные категории характеристики личности, которая претендует быть профессионалом в искусстве звучащего слова (сценической речи, ораторского мастерства, мастерства теле-радиоведущих, педагогической деятельности и т.п.) .

Вокруг разговоров об интеллигентности…На мой взгляд, самым актуальным автором для студентов в этом направлении может стать Д. С. Лихачев с его книгой «О добром» (и не только…) [4, 5] и программы У. Отто «Телевизионное знакомство» с Д. С. Лихачевым «Есть ли в России культура» [10]. Можно было дать просто определение слову «интеллигентность», и статью на этом закончить… Ведь большинство навыков в сфере публичных выступлений наработаны, я бы сказала, в обратно противоположном направлении. У человека говорящего публично, на сегодняшний день, отсутствует либо умственная развитость и понимание речевойкультуры; либо те личностные качества, которые свидетельствовали бы о его деятельной ориентации на общечеловеческие ценности, совести.А много ли мы улавливаем в «звуках речи» сострадания, терпимости к инакомыслию, порядочности и чувства меры, позволяющие отнести его к «посланнику» мировой культуры?

В беседе с У. Отто [10] Д. С. Лихачев еще в 1990 г. Выражал надежду, чтовXXI веке должно настать время гуманитарной культуры, иначе весь мир придет к агрессивности. Он подчеркивал, что мы даже не замечаем, как беднеющий русский язык отражает бедность духовной жизни русского народа.И что же происходит сегодня? Все более активное развитие технической жизни все более активно затрачивает умственную энергию человека.Вот от чего не хватает сил на активизацию и развитие энергии духовной!Есть прогресс техники, но наступает регресс духовной культуры. Техника уменьшает самого Человека! Сложный мир упрощает эстетические восприятия, не развивает эмоциональную культуру.Массовая культура агрессивна, скудость мысли и бесконечный повтор текстовой ткани в звучащей речи развивает в слушателях агрессивность. И наша задача не запретить и обругать, уподобляясь сегодняшней речевой манере общаться, а создать свое что-то большее, интересное и важное. Сейчас политикой, политической риторикой занимаются многие – это опасно, так как, ссылаясь на древних римлян, можно легко «уничижать великих и возвеличивать ничтожных».Прав Д. С .

Лихачев, что «спасет Россию интеллигенция и культура, но интеллигенцию надо возродить»

[10] .

Необходимо рассмотреть вопрос об интеллигентности в контексте образования .

«Образованность живет старым содержанием, интеллигентность –сознанием нового и осознанием старого как нового» [4, с. 144]. Воспитание интеллигентного человека дело сложнейшее. Надо воспитать восприимчивость к интеллектуальным ценностям, интерес к приобретению знаний, вкус в искусстве звучащего слова,богатство и точность русского языка; а навыки воспитанного человека, а ответственность в решении нравственных межличностных вопросов?

Никто не станет оспаривать, что на занятиях студенты получают огромный объем знаний .

Понятно, что между понятиями«интеллигентный человек» и «образованность» можно поставить знак равенства. Однако не всякая образованность является показателем интеллигентности.К сожалению, в обществе в целом общая образованность падает и на место интеллигентности заступает «полуинтеллигентность», по определению Д. С. Лихачева .

Безусловно, знания приобрести легче в том случае, когда имеется уже запас знаний; и чем «запаса» больше, тем легче надстраиваются новые знания.Почему же способность к приобретению знаний тоже интеллигентность? Человек, осмысленно, активно и с интересом получающий знания связан со своим целеполаганием, значит, он знает цену своим знаниям. В результате накопления знаний, появляется уважение к другим, деликатность, крепкая воля в отстаивании нравственных принципов и эстетических представлений, критическое отношение к себе.«Ведь опыт формируется не только из самой деятельности, но и из собственных представлений о ней, через осознание не только собственных успехов, но и ошибок» [3, c. 295] .

Приобретаемая интеллигентность не остается на всю жизнь. Жизнь развивается, поле профессиональных, культурных знаний расширяется, и надо вновь приниматься за свое самосовершенствование. Вот великие рекомендации великого человека, Д. С.

Лихачева:

«Читать, и читать с выбором: чтение – главный, хотя и не единственный воспитатель интеллигентности и главное ее «топливо». Отсутствие интереса к окружающим культурным ценностям и есть неинтеллигентность» [4, с.414]. И далее он приводит слова А .

Довженко:«Ведь трус может притвориться храбрым, злодей – добрым, негодяй – героем, праведником… и лишь нема возможности никак притвориться интеллигентным…» [там же, с .

415]. Непосредственность и искренность должны обладать своего рода культурой, не превращаться в цинизм, в выворачивание себя наизнанку перед зрителем, слушателем .

Думается, что сознательное отношение к произнесенному слову «требует определенной эстетической подготовленности, определенных знаний и профессионального опыта» [7, c. 209] .

Однако, знания не должны быть пассивными (чтение художественной литературы, научных изданий, словарей и т.п.). Полученные знания надо анализировать, применять, тогда это будет активное знание, которое и воспитывает в человеке интеллигентность, способность принимать другого, воспринимать его и понимать .

Так и хочется начать критиковать нашу «действительность» публичных выступлений определенных деятелей… (это ведь так современно!). Однако, у нас сегодня «Беседы» с Дмитрием Сергеевичем, и мне уже стыдно от одного только намерения. Известно, что «понять чувства говорящего можно различными путями: слова, интонация, невербальные средства общения. Однако выразить свои чувства бывает легко, вопрос в том, а дослушал ли ты до конца, не прерывалось ли твое внимание во время выступления другого? То есть, мнение родилось еще до того, как завершилось выступление партнера. В дальнейшем это ведет к формальному донесению собственного материала, так как говорящего волнует только он сам и его собственный текст» [7, c. 210]. Д. С. Лихачев советует в споре заботиться об истине, выбрать слабые пункты в утверждениях противника, переспросить, чтобы спор был деятельным, чтобы придти к результату, а не к агрессии. На самом деле мы в нашу эпоху наблюдаем моральное уничтожение противника, отсутствие умения слушать своего противника, стремление перекричать, испугать обвинениями.Такому оратора можно дать только одну оценку: «пустой человек, и спор его пустой» [5, с. 35] .

Воспитывать в себе «ораторское достоинство» также сложно, как и интеллигентность .

Здесь обязательно стоит обратить внимание на принципы в рекомендациях автора Писем. Он говорит о том, как надо поступать, а не дает агрессивные советы: не обвиняй, не унижай, не обманывай. Д. С. Лихачев пишет, что1) надо возражать, но не обвинять; 2) говорить о своих мотивах, а не «читать в сердце» противника (вы так говорите, потому что вы сам такой); 3) спор нужно уметь доводить до конца, а не отклоняться в сторону от темы спора, то есть либо до опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника [5]. Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не ваших общих убеждений, не ваших нравственных принципов (они всегда должны быть высокими) [там же, с .

36]. Как хочется помечтать, чтобы хотя бы один раз политические дебаты прошли на основе рекомендаций Д. С. Лихачева! Кажется, что это могла стать увлекательным, заразительным, полным положительных эмоций действом или… (что скорее всего) не состоятся вообще. Ведь современная риторика все больше востребована в направлении: «Как мне быстро задавить оппонента, при этом ничего явного не сказать?!!!» .

Выше уже много говорилось о получении знаний в контексте о понятии «интеллигентность». Понятие «знание» трактуется философией как «селективная, упорядоченная, определенным способом полученная в соответствии с какими-либо критериями оформленная информация, имеющая социальное значение и признанная в качестве именно знаний определенным социальным субъектом и обществом в целом» [2, с.373].

Как видно из определения, знания различаются по уровню их функционирования в жизни человека:

обыденные, специализированные, знания различных социальных общностей и групп, личностные знания. Интеллигентный человек осмысливает ситуацию наличия разных типов знания и разного «удельного веса» его видов, наличия разных типов технологии работы (!) со знанием и его «упаковки» [там же] в тех или иных культурах и в те или иные исторические периоды. При объеме современного информационного потока может возникнуть и неоднородность знания: увлеченность дополнительными направлениями, уход от главного, поверхностное «поедание» информации из различных областей жизни и т.п. Сенека в своих нравственных письмах Луцилию ставил «диагноз» получению таких хаотичных знаний - это признак больной души (кто везде, тот нигде) .

Никто не спорит, что существует возможность смены точек зрения и преобразование одних форм знания в другие. Комплексирование знаний тогда идет как по «горизонтали», так и по «вертикали». В последнем, надстраиваются необходимые уровни концептуализации знания .

В данном случае предмет знания может тогда пониматься,в зависимости от объема уже накопленных знаний, как видение объекта в свете сложившихся исследовательских установок .

И, что особенно важно для развития интеллектуальных возможностей человека (а не простое расширение информационной «копилки»), так это определение пути применения «пришедших»

знаний! Тогда знание лишается статуса самоценности как конечной цели познания. У человека актуализируются представления о знании как предпосылке и средстве познания, то есть возникает видение цели приобретаемого знания. Актуализируется «динамичность знания и его и его открытость в другие практики, возможность переориентироваться» [2, с. 374] .

В контексте данного исследования, наряду с пониманием значения в человеческом познании фактического, теоретического, методологического знания, серьезной необходимостью становится рассмотрение знания проблемного. Возникает изменение функции знания для необходимого вида деятельности, присутствия знания в теологическом опыте.Знание становится поводом для разноорганизованных диалогов и начинает влиять на развитие интеллекта, а не только повышать уровень образованности. Тогда Сократовское «я знаю, что ничего не знаю»уже будет трактоваться не как «несовершенство» знания, а как необходимая познавательная деятельность, выявляющая область проблем, устанавливающая уровень целеполаганий познающего, расширение перспективы работы с уже имеющимся знанием. Возможно, в этом и будет ответ на вопрос: «А для чего нам эти знания?». Проблемное знание ориентирует, направляет и стимулирует познание .

«Незнание», всегда встречается на пути познания, расширяет сферу интересов человека, позволяет ему совершать открытия в имеющемся знании, повышать эффективность деятельности. В статье «О культуре» [5, с. 223] Д. С. Лихачев предлагает точнейшее название кругу человеческих интересов. «С момента появления на свет каждый человек оказывается в сфере, созданной тысячами поколений людей. Эту сферу я предложил в свое время назвать по образцу терминов, предложенных В. И. Вернадским, гомосферой (человекоокружением)» [там же, с. 230]. Расшифровать «незнание» в каком-либо познании, позволю себе сравнение, всеравно что иметь бинокль, чтобы увидеть далекое и неизведанное .

Активное, деятельное знание связано с расширением интеллекта, с развитием индивидуальности человека, с его познавательными способностями. Уточним, что подразумевает психология, философия, искусство под понятием «способности» .

«Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности» [3, с. 339]. Способности обнаруживаются в процессе активной деятельности, в том, насколько человек при равных условиях для всех быстро и эффективно, легко и уверенно осваивает способы ее организации и осуществления. Они тесно связаны с целеполаганием личности, с тем, насколько устойчивы интересы человека к той или иной деятельности .

Преподавателя речевых предметов осторожно относятся к навыкам, вызывающим автоматизм в звучащей речи. Естественно, в определенных моментах автоматизм необходим, как рефлекс, но он обслуживает выполнение низших функций [8]. Особенно эта опасность таится в упражнениях по технике речи. Верно подмечает О. Ю. Марченко, что «интеллектуальное переживание не сможет проявить себя, если голос неблагозвучен и невыразителен, а интонация вяла, однообразна, вяла…Интонация рождается в неразделимом единстве интеллекта, эмоции, воли» [6, с. 63] .

Развитый интеллект способствует легкости научения, способности быстро и легко не только приобретать новые знания, но и применять их; преодолевать неожиданные коммуникативные препятствия, уметь адаптироваться к сложной, меняющейся, незнакомой среде.Интеллект развивает способности человека, которые помогают понимать всю глубину общения, открывают новые дороги в творчестве, позволяют эффективно решать различные познавательные задачи. Интеллект проявляется в познавательной активности, а публичному человеку«необходимо развивать в себе способность мгновенно переключаться на новые ситуации, способность проиграть какую-то ситуацию в лицах» [1, с. 15]. Интеллект характеризует личность, в речевой деятельности которой постоянно формируются новые качества и укрупняются, обогащаются предыдущие .

Таким образом, интеллект помогает человеку ориентироваться в окружающей действительности и обстоятельствах общения. Расширение речевых возможностей – это расширение интеллектуального опыта для осуществления «диалога, словесной борьбы, требующий прежде всего обостренного внимания к партнеру» [9, с. 213] по общению .

Завершая разговор, хотелось бы отметить, что существующая речевая агрессия является показателем внутренней речи говорящего. Она осуществляется не на словесном, а на специфическом субъективном языке, вырабатываемом в процессе накопления интеллектуального опыта.Чем выше данный опыт, тем меньше агрессии в общении .

Развивается эмоциональная культура, так как чувственные каналы являются постоянными поставщиками новой информации, а их коммутация с каналом коммуникации становится источником творчества .

Подводя итог сказанному, обратимся вновь к словам Д. С. Лихачева, которые могут стать девизом в искусстве звучащего слова: «Злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других – это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить. Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Социальный долг человека – быть интеллигентным» [5, с. 28] .

ЛИТЕРАТУРА

1. Алфёрова Л. Д. Артистизм и речевая выразительность оратора: [учебное пособие] / Л. Д. Алфёрова; Российский государственный институт сценических искусств. – Санкт-Петербург: ИПК Береста, 2016. – 272 с .

2. Всемирная энциклопедия: Философия / гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М.: АСТ, Харвест, Соврем.литератор, 2001. – 1312 с .

3. Жинкин Н. И. Язык. Речь. Творчество: избр. тр. / Н. И. Жинкин; сост., науч. ред., текстол. примеч., биогр. очерк С. И. Гиндина. – М.: Лабиринт, 1998. – 368 с .

4. Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения : Из записных книжек разных лет / Д. С. Лихачев. – СПб.: Азбука, АзбукаАттикус, 2018. – 448 с .

5. Лихачев Д. С. Письма о добром / Д. С. Лихачев. – СПб,: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 160 с .

6. Марченко О. И. Искусство оратора : Учебное пособие / О. И. Марченко. – СПб.: «Сударыня», 2007. – 174 с .

7. Суленёва Н. В. К вопросу об интуиции в искусстве звучащего слова. VIII Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей?»:

сб.материаловмеждунар. науч. конф. Челябинск, 27-28 февр. 2018 г.: в 2ч./ М-во культуры Челяб.обл., М-во образования и науки Челяб.обл., Челяб.гос.ин-т культуры, Юж.-Урал.гос.гуманитар.-пед.ун-т, Челяб.гос.ун-т, Челяб.гос.центрнар.творчества; сост.Л. Н. Лазарева.- Челябинск: ЧГИК, 2018. – Ч.II. – С. 209 – 211 .

8. Суленёва Н. В. Кириллова, Е. И., Самонаучение в речевом тренинге как обретение творческой свободы // Речевое творчество актера: данность и предчувствие: Коллективная монография. СПб.: Изд-во РГИСИ, 2017, с .

290 – 303 .

9. Сценическая речь: прошлое и настоящее. Избранные труды кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 440 с .

10. Телевизионное знакомство. Дмитрий Сергеевич Лихачев интервью Урмасу Отту. «Есть ли в России культура?»

1990 г. – www.youtube.com

МАЪРИФАТНОКЇ ВА КАЛИМАИ САДОДИЊАНДАИ: «ГУЗАШТАЊО ВА АНДЕШАЊО»

Калимаи садодињанда предмети омўзиши педагогњо аз рўи нутќи сањнавї, санъати суханварї, фарњанги нутќ дар тамоми давру замонњо мањсуб меёбад. Дар тамоми давру замонњо доираи масъалањое кашида мешуд, ки онњоро бояд њал намуд, маќсад бошад њамеша ягона буд – нутќи зиндаи њайратангез, ки амиќии фарњанги инсониро инъикос менамояд, барои муошират бо ќабулкунандаи он мекушад, ки гўяндаро њамчун шахсият инъикос намояд. Вазифа аз он иборат аст, ки дар гўянда таъсирпазирї ба арзишњои зењнї, шавќу раѓбат ба азхудкунии донишњо, завќро нисбати санъати калимаи садодињанда,бойигарї ва аниќии забони русї, малакањои инсони тарбиятдида, масъулият дар њалли масъалањои ахлоќии байнишахсиятї тарбия намояд. Бояд ба њисоб гирифт, ки донишњо набояд суст бошанд (мутолиаи адабиёти бадеї, нашрияњои илмї, луѓатњо ва ѓайра). Донишњои бадастовардаро бояд тањлил намуда, истифода кард, он ваќт ин дониши фаъоли њисоб меёбад, ки дар инсон маърифатнокї, ќобилияти ќабули дигар нафар ва дарки ўро, тарбия менамояд. Њангоми бадастории донишњои масоилнок дар инсон ќобилиятњо инкишоф меёбанд, яъне хусусиятњои фардї – психологии шахсият, ки шарти иљроиши муваффаќонаи ин ва ё он фаъолияти мањсулнок мебошад». Онњо ба маќсадгузории шахсият сахт алоќаманданд, ки ин њамчун хирад тавсиф мегардад. Хирад ќобилиятњои инсонро инкишоф медињад, ки дар дарки амиќи муошират ёрї расонида, роњњои навро дар эљодиёт кашф менамоянд ва имконият медињанд, ки вазифањои гуногуни идрокї самаранок њалли худро ёбанд .

Калидвожањо: фарњанги калимаи садодињанда, дониши масоилнок, маърифатнокї, хирад, муоширати сањнавї .

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ И ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО: «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

Звучащее слово является предметом изучения педагогов по сценической речи, ораторскому искусству, культуре речи во все времена. Во все времена очерчивался круг задач, которые необходимо было решать, а цель оставалась одна – живая, заразительная речь, отражающая глубину человеческой культуры, стремящаяся к диалогу рецепиентом, проявляющая говорящего как личность. Задача состоит в том, чтобы воспитать у говорящего восприимчивость к интеллектуальным ценностям, интерес к приобретению знаний, вкус в искусстве звучащего слова,богатство и точность русского языка, навыки воспитанного человека,ответственность в решении нравственных межличностных вопросов. Необходимо учитывать, что знания не должны быть пассивными (чтение художественной литературы, научных изданий, словарей и т.п.). Полученные знания надо анализировать, применять, тогда это будет активное знание, которое и воспитывает в человеке интеллигентность, способность принимать другого, воспринимать его и понимать.При получении проблемных знаний у человека развиваются способности, то есть ндивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности». Они тесно связаны с целеполаганием личности, с тем, насколько устойчивы интересы человека к той или иной деятельности, что характеризуется как интелект.Интеллект развивает способности человека, которые помогают понимать всю глубину общения, открывают новые дороги в творчестве, позволяют эффективно решать различные познавательные задачи .

Ключевые слова: культура звучащего слова, проблемное знание, интеллигентность, интеллект, сценическое общение

INTELLIGENCE AND THE SOUNDING WORD: "THE PAST AND THE THOUGHTS"

The sounding word is the subject of the study of teachers in theatrical speech, oratory, the culture of speech at all times. At all times, the range of tasks that needed to be addressed was outlined, and the goal remained one - a live, contagious speech reflecting the depth of human culture, striving for a dialogue with a recipient, showing the speaker as a person. The task is to educate the speaker about the susceptibility to intellectual values, interest in acquiring knowledge, taste in the art of a sounding word, the richness and accuracy of the Russian language, the skills of an educated person, responsibility in solving moral interpersonal issues. It is necessary to take into account that knowledge should not be passive (reading of fiction, scientific publications, dictionaries, etc.). The acquired knowledge must be analyzed and applied, then it will be active knowledge, which will educate the person in the intellect, the ability to accept the other, to perceive and understand him. When receiving problem knowledge, a person develops abilities, that is, individual psychological characteristics of the person, this or that productive activity ". They are closely related to the goal-setting of the individual, insofar as the interests of a person are stable to one or another activity, which is characterized as an intellect .

The intellect develops the abilities of a person who help to understand the depth of communication, open new roads in creativity, and effectively solve various cognitive tasks .

Key words: culture of a sounding word, problem knowledge, intelligence, intellect, scenic communication Сведения об авторе: Суленёва Наталья Васильевна - доктор культурологии, доцент, профессор кафедры актерского мастерства. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» Адрес: 190020, г. СанктПетербург, пр-тСтаро-Петергофский 28-134. Телефон: +79312060564, E-mail: nsuleneva@mail.ru Information about the author: Suleneva Natalia - Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, Professor of the Department of Acting Mastery of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg

State Institute of Cinema and Television". Address: 190020, St. Petersburg, Pr. Staro-Peterhof 28-134. Phone:

89312060564, E - mail nsuleneva@mail.ru УДК:1Ф3.9

КРИТЕРИЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО И

ИРРАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В УЧЕНИЯХ НОСИРА ХУСРАВА

И ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ

Карамхудоев Ш.Х .

Таджикский государственный институт языков им. Сотим Улугзода В творчестве Носира Хусрава и Джалоллудина Руми большое внимание уделено проблеме человека. В связи этим логично задаться вопросом: что есть человек с точки зрения Носира Хусрава и Джалолуддина Руми и каковы критерии его человечности, выделяемые в учении этих мыслителей?

С точки зрения Носира Хусрава и Джалолуддина Руми, человек - это тот, кто находится в процессе духовного совершенствования, ибо одно лишь тело не является его критерием. Див и ангел, с точки зрения названных философов, не обладают объективным существованием. Они морально-психологические понятия, которые субъективно существуют в каждом индвиде. То есть, они являются свойствами нашей мысли и поэтому скрыты от постороних глаз. Иными словами, каждый индивид имеет и хорошие и дурные мысли. В зависимости от того, какие мысли овладевают внутренним миром индивида, определяется то, как он представляет себя в обществе. Исходя из этого, указанные мыслители не всех, кто находится в человеческом облике, считают человеком, то есть человечность в человеке определяется посредством его мышления. Поэтому они, приравнивая некоторых людей к дивам и животным, указывают на их духовное несовершенство. Относительно этих людей Носир Хусрав говорит: «Ин, ки ту бинї, на њама мардуманд» [7,с.98], (Тех, кого ты видишь не все являются людьми) или: «Гар мардумї, сутур машав, мардумї талаб»[7,с.105]. (Если ты человек, не будь животным, ищи человечность) .

Руми высказывает аналогичные Носиру Хусраву мысли:

Если по форме человечество было бы как один человек, то Ахмад[= Мухаммад] и Бу Джахл были бы одинаковы[= на одно лицо] .

Рисунок на стене подобен человеку/Адаму/ .

Вглядись, в форме чего ему не достает?

Души не достает той форме лучезарной .

Ступай, найди ту жемчужину редко находимую [12,с.85]!

Сходные примеры в их учении неоднократно встречаются [7,с.15; 12. 124]. Но подобных людей, то есть тех, которых считают дивом и животным, мыслители не намерены воспитывать и обучать. Они указывают на них как на средство обучения и примеры для других. Их метод воспитания обращён к тем, у которых они видят надежду морального совершенства, особенно на мустаджиба и солика .

Но, однако, Носир Хусрав и Джалолуддин Руми уверены в том, что их метод воспитания аналогичен зеркалу, задача которого состоит в том, чтобы каждому показывать его истинное отражение .

Носир Хусрав по поводу этого говорит:

Ойинаам ман, агар ту зиштї, зиштам В-ар ту накўї, накўст сурату сонам [7,с.610] .

(Я зеркало, если ты уродливый, то и я уродлив, Если ты красив, то и моя натура и образ красивы) .

Подобного мнения придерживается и Руми, излагая устами пророка:

Сказал он: „Я - зеркало, отполированное [Божественной] дланью, тюрок и хиндустанец во мне то узрят, чем [они сами] являются“ [12, с. 173] .

Некоторые исследователи, особенно иранские, интерпретируют учение Руми таким образом, что оно теряет свой земной характер и предназначение. Между тем, Руми, наоборот, как и Носир Хусрав,придаёт религиозным понятиям и шариатским столпам земное значение. То есть, его учение, подобно учению Носира Хусрава, больше имеет практический и посюсторонний характер. Другими словами, человек повседневно встречается с этими понятиями и для морального удовлетворения (преобразования) претворяет их в жизнь. Поэтому названные философы используют их в качестве метода для морального воспитания. Таким образом, объективное существование религиозных понятий, например,таких как рай, ад, сирот, киямат и т.д. отрицаются .

Разум, с точки зрения Руми, в воспитании индивида играет важную роль. Когда человек достигает уровня совершенства при помощи разума, то при содействии последнего он преодолевает животную силу души, с его помощью он различает хорошее от дурного, направляет её по правильному пути, не даёт ей самоволья, то есть разум ограничивает потребности души. Если, например, гневная сила души преобладает в человеке, тогда его биологические потребности и свобода выходят за пределы возможности и человек превращается в животное с человеческим обликом и с невольным разумом. Подобный человек позволяет себе всё, выходя за моральные рамки и оправдывая все свои действия, он считает их нормальным человеческим поведением. С аналогичными ситуациями мы встречаемся повседневно в современном мире. В основном такой образ жизни характерен западным культурам. Но, как известно, культура не застывает на одном месте. Она вместе с другими общественными связями и отношениями переходит из одного региона к другому. Особенно это наглядно прослеживается сегодня, когда происходит ускоренный процесс глобализация и когда имеются все возможности передачи культуры и традиций. Основной щит защиты для индивида и нации от такого острого меча чуждой культуры является обучение и воспитание молодёжи в духе ценностей национальной морали .

Согласно Носиру Хусраву и Джалаледдину Руми, несовершенство человеческого разума делает воспитание для него необходимым фактором. Но оба мыслителя придерживаются того мнения, согласно которому не каждый способен на воспитания своего разума. В частности, Носир Хусрав пишет: «Необходимо по предписанию разума, дающего народу это благочестие (разум), послать народу одного человека, чтобы воспитывал разум остальных своими знаниями» [6,с.30] .

Подобные идеи неоднократно высказаны и Руми:

Этот рассудок воспринимает обучение и способен к пониманию, Но обучает его получивший внушение [свыше] [13,с.131] .

По мнению Носира Хусрава и Руми, разум в процессе воспитания, преодолевая животную силу, достигает определенного уровня совершенства. Таким образом, разум превращается в наблюдательную и господствующую силу человеческой души. Ибо в победе животных сил над разумным, разум, теряя отмеченные качества и могущество, становится покорной силой. Иначе говоря, воспитывать разум, значит направлять его деятельность во благо индивида. Предел возможности человеческого разума, согласно учению названных мыслителей, граничит до познания духовного предводителя (имама, пира), который является неотделимым от истины .

Человек посредством своего воспитанного разума находит предводителя, который считается основой существования телесного мира. Человек, находя такого предводителя, сотворяется в его любви. Отныне он не нуждается в знании, приобретаемым посредством чувствительных органов и разума, ибо человек находится в прямом контакте с источником знания – Совершенным человеком (имам, пир). А контакт осуществляется любовью. Любовь, исходя из убеждения Руми, - это развитая и совершенная форма верования. Это вера в сверхъестественную силу Совершенного человека (имама, пира). Поэтому названные мыслители считают своего духовного предводителя учителем и источником всего знания, которым они обладают .

Об этом Носир Хусрав говорит:

Имоми замон вориси Мустафо, Ки Яздон-ш ёр асту халќаш иёл .

Ба тайъиди ў, лољарам зўњду илм Гирифтаст дар љонам орому њол [7,с.517] .

Имам времени – потомок Мустафа, Бог его возлюбленный, а народ его дети .

С его внушением воздержание и знание, Останавливались в моей души .

В свою очередь Руми утверждает:

Ман, ки айрон зи мулооти туам, Чун хаёле зи хаёлоти туам .

Нашу андешаи ман аз дами туст, Гўи алфозу ибороти туам [4,с.168] .

(Я удивлён встрече с тобою, Я подобен мыслью из всех твоих мыслей .

Мои мысли появляются из твоих слов, Я словно являюсь твоими словами и фразами) .

Естественно, находя подобного рода человека, они считали свой разум и знания, перед разумом и знанием такого человека незначительными. Поэтому частичный разум теряет своё значение и предназначение. Исходя из этого, Руми начинает его порицать .

Аќли комил нест, худро мурда кун, Дар паноњи оќили зиндасухун [14,с.398] .

(Разум является несовершенным, сделай себя мертвым, Под покровительством разумным, обладающему животворной речью) .

Или:

Так что голова этого тела - завеса для той головы, перед той головой эта голова тела – неверный – кафир [10,с.196] .

С точки зрения Руми, после нахождения духовного путеводителя (необходимо отметить, что духовный путеводитель Руми коренным образом отличается от обычного пира и шайха, которые имели другие суфии) [2], разум станет преградой для дальнейшего перехода на путь совершенства, ибо, по мнению мыслителя, «Принеси разум в жертву любви к Другу!»

[13,с.142]. Совершенство - это беспредельный процесс развития человеческой потенциальности, который без путеводителя с божественным знанием невозможно завершить .

«Когда ты доходишь до королевского порога, разведись с разумом, так как теперь разум является для тебя вредным и разбойником. А когда встречаешься с ним (королём), покоряйся ему. Тебе нет дела до расспросов. Аналогично больному, у которого разум такой добрый, что приводит его к врачу. А когда находит врача, после этого он больше не нуждается в разуме и покоряется врачу» [3,с.25] .

По мнению Руми, человек достигший совершенства, больше не нуждается в чувствительных органах и частичном разуме, так как они выполнили свою задачу – привели человека от животного состояния до человеческого, то есть от уровня несовершенства до совершенства. Так как этот процесс не имеет границ, по мнению Руми, человек должен пройти его и не должен оставаться на полпути. А частичному разуму не под силу пройти его, и он нуждается в разуме предводителя, являющемся относительно его разума всеобщим. На новом этапе совершенства человек приобретает знание не с помощью телесных органов, а непосредственно .

Руми пишет:

Тогда местом (Божественного) внушения (вахи) станет ухо души .

Внушение (Божественное) чем бывает? Речением, от чувства сокрытым .

Ухо души и око души вне такого чувства пребывают, ухо разума и ухо предположения для этого [внушения] несостоятельны [12,с.113] .

Подобную идею можно встретить и у Носира Хусрава:

Ман рози фалакро ба дил шунидам, ушёр ба дил кўру кар набошад .

Чун дил шунаво шуд, туро аз ин пас, Шояд агарат гўши сар набошад [7,с.294] .

(Я секрет небес слышал сердцем, Разумный с таким сердцем не является слепым и глухим .

Как станет сердце слышащим, тебе после этого Нет необходимости в слуховом органе) .

Однако Носир Хусрав этому этапу совершенства мало уделяет внимания. Его задача и метод воспитания состоят в том, чтобы человек достиг определенного уровня совершенства и познал духовного предводителя (имама). Так как его учение в основном обращено мустаджибу и он старается, чтобы оно соответствовало его уровню познания: «Учёному необходимо, чтобы он с толкованием и объяснением, приблизил истинное знание к уровню познания мустаджиба»

[5,с.82] .

Джалолуддин Руми также посредством притчи и рассказа старается приблизить своё учение к миру понимания читателя, но, однако, он хочет, чтобы его читатель достиг вершины знания. Но мыслитель понимает, что не всем под силу постичь суть его учения .

То, что я говорю, - по мере твоего понимания;

умер я от тоски по правильному пониманию [11,с.135]!

Воспитательный метод Руми можно разделить на три раздела, то есть его учение обращено к трём категориям людей:

- первая категория - это те, кто довольствуется внешностью - например, рассказами и притчами, которые имеют внутренний смысл, адресованные массе, которой не под силу познать сущность религии и философии. По мнению Руми: «попрошайке место у порога дома». Человек с таким уровнем знания довольствуется внешностью рассказов и притч, принимая их за истину, и этим приобретает духовное наслаждение;

- вторая категория – это те, кто находится в поиске внутренней сущности - индивид, который находится в поиске смысла, в каждом рассказе и притче он ищет внутреннее значение, и таким образом, поднимается на определенный уровень в воспитании и обучении;

- третья категория – это те, кто обладает внутренним знанием и на основе этого движется дальше, к вершинам знания, индивид, обладающий определенным уровнем знания, больше не нуждается в рациональном воспитании, поэтому с ним разговаривают языком мистицизма .

Данный метод классификации читателей по уровню образования, можно встретить и у Носира Хусрава, как он сам об этом говорит: «К захириту я обращаюсь с внешними аргументами, а благоразумным даю рациональный аргумент, перед мудрецом я лицо истины очищаю от пыли лжи» [7,с.584]. Размышляя над этим высказыванием, Носира Хусрава можно сделать вывод о том, что он не сразу открывает смысл своего учения читателям. Мыслитель, разделяя их по уровню их мышления и воспринимаемости, к каждому обращается с отдельным методом. Но необходимо отметить, что, хотя он и владеет таким методом, но, однако, в ходе изложения своей идеи применяет его в редких случаях. В основном мыслитель обращается к читателю с рациональным методом обучения. Как известно, в иерархии исмаилитского даъвата Носир Хусрав занимал высокую должность, и его задача заключалась в призыве народа к пониманию исмаилитского учения. Поэтому он был вынужден обращаться к народу языком разума, то есть рациональным методом пропаганды своих идей. А рациональный метод всегда опирается на материальное средство наглядности. Поэтому в учении Носира Хусрава, в отличие от Руми, равновесия между материальным и духовным мирами наблюдается больше. В ходе изложения своих религиозно-философских идей и их пропаганды, он в большинстве случаев приводит примеры о строении материального мира. Например, в известной своей книге «Припасы путников» он подчеркивает: «Эти упомянутые нами аргументы известны мудрецам благодаря двум близким нам вещам, одна из которых земля, а другая – тело. Каждый, кто оком разума смотрит на творение, размышляет над сказанным нами суждением и в этих двух свидетельствах ищет доказательство близости этого суждения к истине, тот познаёт творения Бога и найдёт в этом признак единства Бога…» [8,с.245]. Подобный метод изложения идей воспитывает в каждом индивиде любовь к естественным наукам и материальному миру .

Человек, стараясь постичь Творца, начинает познавать Его творения, так как, по мнению мыслителя, вся божественная тайна находится в божественном творении. А познание естественных наук освобождает человека от суеверия и невежества. Религиозное и естественное познание у Носира Хусрава неразделимы. Божественную или религиозную истины человек постигает посредством естественных наук. Тот, кто не владеет естественным знанием, тот не может и постичь истины: «кто не познаёт творения, не может познать Творца» [9,с.167] .

Рассуждая о теории познания исмаилитов, в частности о теории познания Носира Хусрава, профессор Додихудоев Х. справедливо отмечает: «Исмаилиты стоят на позиции, что не от Бога надо идти или спуститься к миру, а, наоборот, от мира творений надо подниматься к Творцу .

Захириты, с их точки зрения, неправомерно начинают свои рассуждения с Творца, а затем говорят о мире. Этим методом захиритов, утверждали исмаилиты, невозможно постичь сущность Творца, ибо познание начинается не с разума, а с чувственного восприятия. Человек вначале познаёт творение и через познанное размышляет о его творце» [1,с.68]. Когда теория познания в том или ином течении формируется наоборот, то есть от творца спускается к творению, то вся теория такого течения находится в противоречии с наукой и философией. А последователи данного течения без всякого размышления и критического воззрения принимают подобное учение и претворяют его в жизнь. В результате такого действия начинается преследование науки и учёных. Научное воспитание в обществе теряет смысл, и научная форма воспитания уступает место ненаучному воспитанию .

ЛИТЕРАТУРА

1. Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта/ Х. Додихудоев. – Душанбе, 1987. -428 с .

2. Карамхудоев Ш.Х. Сопоставительный анализ религиозно-философских идей Носира Хусрава и Джалаледдина Руми/ Ш.Х. Карамхудоев. -Душанбе: Нодир, 2011. - 170 с .

3. Мавлоно Чалолуддини Мухаммади Мавлави. Фихи мо Фихи. - Тегеран, 1369 х. - 385с

4. Муваххид М. Шамси Табрези. - Тегеран, 1375 х. -234 с .

5. Носири Хусрав. Хон –ул-ихвон. –Душанбе: Эр-граф, 2011. – 332 с .

6. Носири Хусрав. Вачхи дин.- Душанбе: Амри илм, 2002. -382 с .

7. Носири Хусрав. Девони ашъор. - Душанбе: Шуљоиён, 2009. -Љ. 1. - 640 с .

8. Носири Хусрав. Зад ал - мусафирин. - Душанбе: Нодир, 2005. - 635 с .

9. Носири Хусрав. Зод-ул-мусофирин. -Тегеран, 1960. - 581 с .

10. Руми Джалаладдин Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Второй дафтар. - СПб.:

«Петербургское Востоковедение», 2009. - 376 с .

11. Руми Джалаладдин Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Третий дафтар. - СПб.:

Петербургское Востоковедение, 2010. – 480 с .

12. Руми Джалаладдин Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Первый дафтар. - СПб.:

Петербургское Востоковедение, 2007. - 448 с .

13. Руми Джалаладдин Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Четвёртый дафтар. - СПб.:

Петербургское Востоковедение, 2010. -496 с .

14. Чалолуддин Мухаммади Балхї. Манавии маънавї. - Техрон, 2001. - 730 с .

МЕЪЁРИ ОДАМИЯТ ВА МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ РАТСИОНАЛИСТЇ ВА ИРРАТСИОНАЛИСТИИ

ИНСОН МУТОБИЌИ ТАЪЛИМОТИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ

Дар маќолаи мазкур масъалаи тарбияи ратсионалї ва ирратсионалии инсон дар таълимоти Носири Хусрав ва Румї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки аќл аз нигоњи файласуфони мазкур дар раванди тарбият ќувваи њайвониро тасхир намуда, дараљаи муайяни камолотро ба даст меорад .

Њамин тариќ, аќл ба ќувваи назораткунанда ва њокими нафси инсонї табдил меёбад. Зеро дар мавриди ѓалабаи ќуввањои њайвонї бар аќл, охирон хусусияти худро аз даст медињад ва ба ќувваи маѓлуб табдил меёбад. Бо ибораи дигар, тарбия намудани аќл фаъолияти ўро ба манфиати фард равона кардан аст .

Муаллиф ба хулосае меояд, ки Румї низ монанди Носири Хусрав ба мафњумњои динї ва рукнњои шариатї маънои заминиро медињад. Яъне, таълимоти ў низ монанди таълимоти Носири Хусрав бештар хусусияти амалї ва инљањонї дорад. Диќќати асосиро муаллифи маќола ба дарки ратсионалї ва ирратсионалии њаќиќат дар таълимоти мутафаккирони номбурда медињад. Муаллиф ќайд мекунад, ки ба андешаи Румї, инсоне, ки ба камолоти маънавї расидааст, дигар ниёз ба узвњои њис ва аќли љузъї надорад. Зеро онњо вазифаи худро иљро намуданд – инсонро аз олами њайвонї ба олами инсонї оварданд, яъне аз њолати нокомилї ўро ба камолот оварданд. Чунин андешаро дар таълимоти Носири Хусрав низ дучор шудан мумкин аст, аммо ў ба ин марњилаи камолот таваљљуњи кам зоњир менамояд. Рисолати ў ва методи тарбиявии ў бар он асос дорад, ки инсон дараљаи муайяни камолотро тай намуда, пешвои рўњонии худро шиносад. Аммо ќайд кардан зарур аст, ки агарчанде ў дорои чунин метод бошад њам, аммо онро дар љараёни баёни андеша дар мавридњои кам истифода мекунад. Асосан Носири Хусрав ба хонанда бо методи ратсионалистї мурољиат мекунад. Дар хотима ќайд карда мешавад, ки дар таълимоти Носири Хусрав нисбат ба таълимоти Румї баробарї байни олами моддї ва маънавї бештар ба назар мерасад. Носири Хусрав дар раванди баёни андешањои фалсафї – динии худ дар бештари маврид мисолњоро аз сохтори олами моддї меоварад .

Калидвожањо: аќл, Носири Хусрав, Румї, ирратсионализм, ратсионализм, њиссёт, тарбия, дин .

КРИТЕРИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО

ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА СОГЛАСНО УЧЕНИЯМ НОСИРА ХУСРАВА И ДЖАЛОЛУДДИНА РУМИ

В данной статье рассматривается проблема рационального и иррационального воспитания человека в учениях Носира Хусрава и Джалолуддина Руми. Отмечается, что, по мнению Носира Хусрава и Руми, разум в процессе воспитания, преодолевая животную силу, достигает определенного уровня совершенства. Таким образом, разум превращается в наблюдательную и господствующую силу человеческой души. Ибо в победе животных сил над разумным, разум, теряя отмеченные качества и могущество, становится покорной силой. Иначе говоря, воспитывать разум, значит, направлять его деятельность во благо индивида. Автор приходит к выводу, что Руми, как и Носир Хусрав, придаёт религиозным понятиям и шариатским столпам земное значение. То есть, его учение, подобно учению Носира Хусрава, больше имеет практический и посюсторонний характер. Основное внимание в работе автор акцентирует на рациональном и иррациональном постижении истины. Автор отмечает, что, по мнению Руми, человек, достигший совершенства, больше не нуждается в чувствительных органах и частичном разуме, так как они выполнили свою задачу - привели человека от животного состояния до человеческого, то есть от уровня несовершенства до совершенства. Подобную идею можно встретить и у Носира Хусрава. Однако Носир Хусрав на этому этапу совершенства мало уделяет внимания. Его задача и метод воспитания состоят в том, чтобы человек достиг определенного уровня совершенства и познал духовного предводителя. Но необходимо отметить, что, хотя он и владеет таким методом, но, однако, в ходе изложения своей идеи применяет его в редких случаях. В основном мыслитель обращается к читателю с рациональным методом обучения. В заключение отмечается, что в учении Носира Хусрава, в отличие от Руми, равновесия между материальным и духовным мирами наблюдается больше. В ходе изложения своих религиозно-философских идей и их пропаганды, он в большинстве случаев приводит примеры о строении материального мира .

Ключевые слова: разум, Носир Хусрав, Руми, иррационализм, рационализм, чувства, воспитание, религия

THE CRITERION OF HUMANITY AND THE PROBLEM OF THE RATIONAL AND IRRATIONAL

EDUCATION OF MAN IN THE TEACHINGS OF NOSIR KHUSRAW AND JALOLUDDIN RUMI

This article deals with the problem of rational and irrational education of a man in the teachings of Nosir Khusraw and Jaloluddin Rumi. It is noted that in the opinion of Nosir Khusrava and Rumi, reason in the process of education, overcoming animal power, reaches a certain level of perfection. Thus, the mind becomes the observant and dominant force of the human soul. For in the victory of the animal forces over the rational, the mind, losing its marked qualities and power, becomes a submissive force. In other words, to educate the mind, it means to direct its activity for the benefit of the individual. The author comes to the conclusion that Rumi, like Nosir Khusraw, gives earthly significance to religious concepts and Shariah pillars. That is, his teaching, like the teachings of Nosir Khusraw, has a more practical and all-sided character. The author focuses on the rational and irrational comprehension of the truth. The author notes that according to Rumi, a person who has attained perfection no longer needs sensitive organs and partial reason, since they fulfilled their task - they brought man from the animal state to the human, that is, from the level of imperfection to perfection. A similar idea can be found in Nosir Khusraw. However, Nosir Khusraw does not pay much attention to this stage of perfection. His task and method of education is that a person reaches a certain level of perfection and knows the spiritual leader. But it should be noted that although he owns such a method, but, however, in the course of presenting his idea, he applies it in rare cases. In general, the thinker addresses the reader with a rational method of teaching. In conclusion, it is noted that in the teachings of Nosir Khusrava, unlike Rumi, there is more balance between the material and spiritual worlds. During the presentation of his religious and philosophical ideas and their propaganda, he in most cases gives examples of the structure of the material world .

Key words: Mind, Nosir Khusraw, Rumi, irrationalism, rationalism, feelings, upbringing, religion Сведения об авторе: Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович – Таджикский государственный институт язиков им. Сотим Улугзода, кандидат философских наук, доцент кафедрой философии и политологии. Адрес: 734019,

Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Мухаммадиева 17/6. Телефон: 935-47-93-14. E-mail:

Shukratk@mail.ru Information about the author: Karamkhudoev Shukrat Khudonazarbekovich - Tajik State Institute of Yazikov them .

Sotim Ulugzoda, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Chair of Philosophy and Political Science. Address:

734019, Republic Tajikistan, Dushanbe, street Muhammadieva 17/6. Phone: 935-47-93-14. E-mail: Shukratk@mail.ru УДК 83.3(0)9+72.3

ИРФОН ВА ФАЛСАФА: ФАРЗИЯИ ИНСОН ВА ЉАЊОН

Ќодиров К .

Донишгоњи миллии Тољикистон Дар ирфон њанљори офариниш ва тамоми њастї вобаста ба «замон» аст, яъне ба маънои аз «азал». Њастї оѓозу анљом надорад. Дар пояи њамин замина, дине бо номи зарвонї (зарвонизм) ба вуљуд омад, ки «зарвон»-ро љањони њастї медонист. Ба аќидаи зарвонизм мањз њамин «замон» љањони њастиро ба вуљуд овардааст ва дар инсон «бањман ва ањриман»-ро офаридааст .

Дар масъалаи «замон» (ваќт, дам, нафс, њол...) сўфиён худро њамвора ва њамзод бо орифон медонанд. Ба назари тасаввуф «замон» нињод аст ва аз пайвастаи он бањра мегирад, аммо «зарвон» маѓзу маънии замонро намебинад.

Љалолиддини Румї дар дафтари якуми «Маснавии маънавї» гуфтааст:

Сўфї ибн-ал-ваќт бошад, эй рафиќ, Нест фардо гуфтан аз шарти тариќ (1,16) .

Вожаи «ибн-ал-ваќт» монанди вожаи «ринд» аст, ки дар ирфон ва њатто дар тасаввуф истифода мегарданд. Дар ирфон ва њам дар тасаввуф «ибн-ал ваќт» касе аст, ки «замон»ро мешиносад, арзу бањои онро медонад ва онро гиромї медорад. Зиндагї дар «лањза», «замон» ва «дам» дониста мешавад; «дам» ки гузашт, дигар барнамегардад. Ин «дам» бо «сад сол ва њазор сол...» фарќ надорад: «пеши мо сад сол ва як сол яке аст» [1, 64] .

Орифон дар њар андеша аз дидгоњи сўфиён беканор нестанд, гоњ-гоњ ирфонро ба тасаввуф меомезанд, аммо Њофизи Шерозї дар гоми эљодиёташ худро аз тасаввуф канор гирифт ва ба ирфон рў овард; сўфї «тан»-ро ночиз мешуморад, танњо «љон»-ро намудори њастї медонад. Аммо ориф «тан»-ро љойгоњи «љон» медонад ва њушу дурустї ва расоии онро ба эътибор мегирад. Ориф мегўяд: «бояд «дам»-ро ѓанимат шуморид. Дар ин «дам»

бояд саломативу шодии «тан» ва «љон», њар дуро дар назар дошт. «Ваќт»-ро набояд аз даст дод, бояд дар «ваќт» болид ва камол ёфт». Њофизи Шерозї њосили «дам»-ро «ваќт ва замон» медонад, ки агар аз даст равад, дигар барнамегардад ва «тан ва љон» аз он «дам»-и аздастрафта ноком мемонад. «Ваќт»-ро ѓанимат дон, он ќадар ки битвонї, њосил аз њаёт, эй дил, ин «дам» аст то донї [1, 44] .

Фарози дам, ваќт, лањза дар саросари афкори сўфиён омадааст, аммо орифон аз ин вожањо бардошти дигар доранд; ориф љўё, пўё ва толиб аст... Сўфї њам толиб аст, аммо, толиби каромат ва шатњ. «Ибн-ал-ваќт»-и сўфї ноќиз аст, зеро дар ин њолат «њол»

дармегузарад ва ба иллати њастї як мешавад .

Љалолиддини Румї барои ин нифоќро аз миён бардоштан «вањдат» ва «яксонї»-ро баён кардааст. Ин матлаби олии ирфонї аз нигоњи Мавлоно барои пешрафти љањони њастї, рањоии инсон, њама дугонагињо, тафовутњо, људоињо мусоидат мекунад. Инсон бояд бо љањони њастї пайванд ва бо њастї ва кулли њастї як шавад. Инсон мањз дар зери ишќ ва партави мењр бо Худо саодати «мулки-ал-макон»-ро мебинад. Ин љањон зулмоту љањлу тангназарї аст, ки фазову љояш барои инсон танг аст. Љањони ишќ – љањони мењр аст, ки инсон боиси шодї ва хурсандии дигарон мегардад. Ин «зоиши дубора» дар «Маснавии маънавї»-и Љалолиддини Румї дар ду сањна шарњу эзоњ дода шудааст, ки сањнаи дуюм «ёр» - роњнамои солик аст. «Ман», ки њолати хому ногувор аст, ба сўйи «ту» равон аст .

Барои расидан ба «ту» инсон бояд пухта шавад ва «ёр» нахуст ўро ба фурўѓи мењр мегирад ва роњи расоро ба пеши ў мегузорад ва дари хонаи «ёр»-ро мељўяд. «Ёр» рози нињонї аст, ки салоњаш «пайванди роњ»-и солик аст. Солик ин роњро бо майли «ёр» тай мекунад, камол меёбад, тадриљан «ман»-аш камранг шуда, ба «ту» наздик мегардад ва ранги «ту» ба худ мегирад, ба Њаќ мерасад. Ба маъшуќ як мешавад, ба њастї мепайвандад. Мехоњад ба «ёри нозанин» бипайвандад, то парешонии хотирро аз худ дур кунад, «љамъияти хотир»

ёфта бошад. Ў дар тўлии роњ, дар роњи сафар хабарњо шунида, андешаи шинохт пайдо мекунад. Маънии «талаб»-ро дармеёбад ва мефањмад. Аз назари Мансури Њаллољ њам њељ чиз љуз «ёр» нест, агарчи сурати нишонии ў низ ба назар афтад, онро њам сурати «ёр»

медонанд. Чунончи Маљнун аз камоли љазабаи ишќ Лайлиро нашинохт ва пурсид, ки ин кист?

Гуфтанд: Лайлї аст, маќсуди ту ва мањбуби ту .

Гуфт: Лайлї худ манам:

Гар он Лайлї аз њама берун шавад, Њама кўњу сањро чу Маљнун шавад (2, 34) .

Мир Сайид Алии Њамадонї дар рисолаи «Маърифати нафс» «Маљнун аз камоли љазабаи ишќ Лайлиро нашинохт»-ро чунин ташрењ додааст: «... арбоби мукошифоту мушоњидот, ки мазоњираи сифоту зотанд, мартабаи таљаллиёт мебинанд, ки зоти эшон њама ашё мешаванд ва замину осмон ва ба вањдат тањќиќ мегарданд ва ба фано восил мешавад ва баъд аз фано баќо меёбанд ва яќин медонанд, ки њаќиќати инсонии ўст...» [3, 20].

Њама ирфони Њаллољ дар шеъри маъруфаш чунин хулоса гардидааст:

Ман дигар худ маъшуќ шудаам .

Маъшуќ худи ман шудааст (4, 29) .

Дар ирфон пайванди роњ пас аз сайру сулук ва дидани фарозу фуруд, тоза ба жарфи «ёр» аст. «Ёр» бо дарси ишќ омўхта мешавад. «Ёр» ба инсон меомўзад, ки Ишќ аз рисолаи «Ќурайшия», «Мањбуб-ал-ќулуб»-ї Абўтолиб, «Асрор-ут-тавњид», «Кашф-ал-мањљуб», «Футуњоти маккия» ва монанди инњо фаротар омўхта мешавад .

Ирфон ба њамин тартиб њастиро шарњ медињад. Ирфон дар партави Ќуръон, суннат, иљмоъ ва аќл посух медињад, ки њељ ашёи мустаќил вуљуд надорад, ки баъзе аз тариќи њавас дар зењн таъсир мекунанд ва зењн бо дарки худ ба онњо ноил мегардад. Баъзе ашёњо ба василаи аќл шинохта мешаванд .

Њамин тариќ, дар ирфон (ирфони назарї) нисбати љањони њастї назари ориф аз файласўф тафовут дорад. Дар ирфони назарї, њастї, асмо (номњо)-и сифоти Худо, инсон љањонбинии хос аст. Орифон дар биниши ирфонї кўшиш ба харљ доданд, ки ба «ирфони фалсафї» њастиро тасвир намоянд, вале дар љањонбинї ирфон дар муќобили фалсафа аст .

Дар баррасии масъалаи инсон ва љањон масъалаи дигаре миёни орифон бањс мешавад, ки ба номи «ѓурбати инсон дар љањон» аст. Яъне, инсон дар ин љањон (дунё) билоди ѓурбат дорад, эњсоси ѓурбат мекунад, эњсоси бегонагї мекунад.

Орифон мегўянд:

«мо» воќеии мост, њамон рўњи илоњї, «ва нафахту фињи мин руњї» аст – аз љойи дигар ин љо изофа шудааст ва бояд ба љояш баргардад. Аз назари ориф тамоми њастї ва тамоми љањон як љилваи Хаќ аст:

Акси рўйи ту чу дар оинаи љом уфтод, Ориф аз хандаи май дар тамаи хом уфтод (1, 53) .

Фалсафаи мадрасї (схоластикї) барои исботи вуљуди Худо се бурњон пешнињод кардааст, ки љањоншинохтї (космология), њадафшинохтї (телеология) ва вуљудшинохтї (антология) номида мешаванд. Дар космология (љањоншинохтї) љањон чун маълули муайян ва мањдуд дониста мешавад, ки бо якдигар робитаи иллат ва маълул доранд; дар ин силсила матлаб ошкор аст, ки як маълул танњо ба як иллат марбут аст. Дар иртибот миёни иллат ва маълул – ду тарафи ин иртибот нисбат ба якдигар зарурати баробар доранд; фаќат бурњон метавонад «вуљуд»-ро исбот кунад. Дар бурњони телеологї (њадафшинохтї) маълул мавриди таљассус ќарор мегирад, то ин ки хусусият ва кайфияти иллати он кашф карда шавад. Дар ин бурњон вуљуди њикмату њадаф ва созгорињои табиї боиси худогоњї мегарданд. Табиат мисли манзумае аст, ки њама ашёњои он бо якдигаранд .

Ба аќидаи Декарт ин бурњон чунин аст: «Гуфтани ин, ки сифате мундариљ дар моњият ё дар мафњуми як шайъ аст, монанди ин аст, ки бигўем, ки ин сифат дар бораи ин шайъ содиќ аст ва метавон вуљудашро дар он чиз тасдиќ кард. Вале вуљуди билзарура дар моњият ё дар мафњуми Худо мундариљ аст. Бинобар ин бо њаќ метавон тасдиќ кард, ки вуљуди билзарура дар Худо њаст, ё ин ки Худо вуљуд дорад» [5, 34]. Яъне, вуљуди як «мављуди комил» (Худо)-ро табиат наметавонад «эљод» кунад, зеро табиат љуз таѓйир аст. Бинобар ин, иллате вуљуд дорад, ки он «мављуди комил», яъне Худо аст .

Вуљудшинохтї (антология) ва њадафшинохтї (телеология) андеша ва «вуљуд»-ро як медонанд ва ин танњо он ваќт зоњир мегардад ки агар таљриба дар маърази тафсир ќарор дода шавад. Таљриба се сатњи аслї дорад: сатњи модда, сатњи њаёт ва сатњи зењнї ва худогоњона. Дар сатњи зењнї аз таљрибањои динї, ки љузъе аз силсилаи куллии таљриба њаст ва берун аз таљрибањои физикї аст, иллати нињої дарёфт карда мешавад. Ирфон ин иллатро зоти фаъол медонад, ки берун аз он чизи мустаќиле (ашё) вуљуд надорад .

Дар ирфон танњо ишќ сабаби вуљуди инсон ва љањон аст. Ибни Арабї дар китоби «Ишќ ва ирфон» таъкид намудааст, ки њангоме, ки Худо муњаббатро ёд мекунад (Худо нафси худро ба нафси рањмон ёд кардааст), њаќиќати муњаббат ин аст, ки муњаббат дар нафси худ онро меёбад ва ишќ чун имкон ва вуљуд аст, аммо дар айни њол ѓайримављуд аст, ё ба таъбири дигар «мумкин-ал-вуљуд» аст [2, 29]. Бинобар ин, муњаббати асосї, асли њастии олам - Худо аст ва оламро падидор сохтааст. Ногузирии олам ба сурати Худо бояд бошад ва сурати олам ба асоси ќудрату асмои (сифатњо) Худо аст. Абўњомиди Ѓаззолї низ гуфтааст, ки «мумкин набуда ва нест, ки олами зеботар ва оростатар аз ин олам бошад ва Худои таоло њам одамро ба сурати худ офарида ва инсон њам маљмўъ ва хулосаи ин олам аст...» [6, 31] .

Ибни Арабї иброз дорад, ки Худо оламро дар айни худ зоњир намудааст ва олам мањалли таљаллии Ў аст. Дар натиља, љуз љамоли худро дар олам мушоњида накард, пас олам љамоли Худо аст ва агарчи ишќу муњаббат вуљуд надошта бошад, Парвардигор њам шинохта намешавад. Пас, вуљуди инсон ин њангом ба вуљуди Худо вобаста аст. Њангоме ки Худо падид овардани шахсро бихоњад, дар њаќиќат сабаби муњаббати вуљуди ўро хостааст .

Њамин тариќ, ин усули љањонбинии ирфонї дар фалсафа «низоми ањсан» номида мешавад. Яъне, дар фалсафа саволе ба миён меояд, ки оё низоми мављуд низоми ањсан аст?

Оё низоми ањсан нисбат ба низоми мављуд накутар аст? Файласўфон бо далелњо баён мекунанд, ки низоми ањсан аз тариќи низоми мављуд ѓайримумкин аст ва «ањсан» хаёл ва фарзияи як амри мањол аст. Абўњомиди Ѓаззолї гуфтааст: «Лайса фи-л-имкон абдаъу миммокон», яъне бадеътар аз он чи њаст, имкон надорад [5, 102] .

Орифон аслан низомро низоми ањсану аљмал (зеботарин) медонанд. Барои орифон низоми ањсан низоми мумкин аст, њол он ки файласўфони моддї низоми мављударо низоми ањсан мешуморанд. Дар ирфон Худованди мутаол камоли мутлаќ аст ва он чи аз ў падид меояд, низоми мумкин аст. Урафо «низоми ањсан»-ро офарандаи «низоми мумкин»

медонанд, яъне Худо иллати асосии мављуди олам аст, ки орифон онро инчунин тариќи иллат ва маълул таъбир кардаанд. Тамоми љањон мазњаре аз њусни рўйи Худо аст:

Њусни рўйи ту ба як љилва, ки дар оина кард, Ин њама наќш дар оинаи авњом уфтод (7, 104) .

Олам, яъне «Худо дар як оина» аст, зеро зоти Њаќ вуљуди мутлаќ ва камоли мутлаќ аст.

Њофизи Шерозї рољеъ ба олами ирфонї гуфтааст:

Дар хароботи муѓон нури Худо мебинам, Ин аљаб бин, ки чї нуре зи куљо мебинам .

Хоњам аз зулфи бутон нофагушої кардан, Фикри дур аст њамоно, ки хато мебинам .

Сўзи дил, ашки равон, оњи сањар, нолаи шаб, Ин њама аз назари лутфи шумо мебинам .

Њар дам аз рўйи ту наќше занадам роњи хаёл, Бо кї гўям, ки дар ин парда чињо мебинам?

Кас надидаст зи мушки Хутану нофаи Чин, Он чи ман њар сањар аз боди сабо мебинам (7, 105) .

Орифон аз Худо оламро мебинанд. Маљмўи низом њамонест, ки љилваи зоти Худо таъбир кардааст, яъне олами ирфон роњи ишќ аст ба сўйи аќл. Роњи њикмату фалсафа барои урафо роњи аќлу фикр аст, ки инсон ба њадафи худаш, ки пай бурдани рамзу рози њастї аст, мерасад. Инсон бояд роњи ишќро тай кунад, ки роњи ирфону сулук аст. Инсон дар ирфон маќоми олї дорад ва мазњари томи Худост, оинаи тамомнамои Худо аст .

Орифон, њатто инсонро олами кабир ва оламро олами саѓир (инсони саѓир) меноманд .

Њофизи Шерозї инсонро мазњари љомеаи асмоу сифоти илоњї медонад, инсон чун «љоми Љам» таъбир мекунад:

Солњо дил талаби љоми Љам аз мо мекард, В-он чи худ дошт, зи бегона таманно мекард (1, 114) .

Яке аз масъалаи дигари љањонбинии ирфонї дар бораи инсон ва љањон – «инсони ќабл-уд-дунё» аст. Инсон мављуди моддї нест, ки аз нигоњи фалсафаи моддї љузъи табиат дониста мешавад, инсон як мавтин (зодгоње) ќабл аз ин дунё аст. Ба андешаи Афлотун рўњи инсон ба њамин сурати фардї дар як љањони дигаре аст, мисли мурѓе ба ин ошён (љањон) меояд ва аслаш аз он љост [1, 116] .

Аз назари орифон шинохти Худо дар њастии иллати он аст. Ин иллат иллати офариниш аст. Худо «вољиб-ал-вуљуд» аст, ки олами «мумкин-ал-вуљуд»-ро офаридааст .

«Вољиб-ал-вуљуд», ки вуљудаш вољиб аст, њастиаш «мумкин-ал-вуљуд» аст. Аќли инсон њастї ва вуљудеро мебинад, ки «ёр»-и Худо аст - «мумкин-ал-вуљуд» аст. Олам «мумкин-алвуљуд» аст, ки наметавонад «мумкин-ал-вуљуд»-ро офарад; њама ашёњо, ки вуљуд доранд, мумкинанд, пас дар миёни онњо њар замону макон «вољиб-ал-вуљуд» вуљуд дорад .

Орифон «вољиб-ал-вуљуд»-ро мин њайси њува, њувияти ѓайб ва њаќиќат-ул-њаќоиќ, баёзи мутлаќ аз нури мутлаќ, улуњият, њаќ, ањамияти айн, ањамияти зотї, ањамияти сифр ва монанди инњо ном гирифтаанд. Худо њар лањза аз малакут ба малак ва аз малак ба малакут тасарруф мекунад, аммо илоњият тамом намешавад. Инсон аз рўйи зоњир аз олами малак ва аз рўйи ботин аз олами малакут аст. Худо вуљуди инсонро њувияти ѓайб ва маљмаи сифот гардонидааст, оинаи дили ўро бо њикмати болиѓаи азалия офаридааст .

Орифон рўњро азалию илоњї ва ба зоти Худо ягона медонанд. Дар рўњ касрату вањдат, њар ду воќеиянд. Вањдат вуљуди њаќ аст ва се мартаба дорад: ањадият, воњидият ва вањдоният. Орифон вањдатро ботини касрат ва касратро ботини вањдат медонанд, ки олам ва одам аст.

Сафи Алимшоњ фармудааст:

Вањдати зоташ таљаллї карду шуд касрат падид, Боз пайдо з-ин касир он воњиди яктостї .

Орифон гўянд к-он зоти ќадими лобашарт, Ки на љузъасту на кул(л), андар масал дарёстї .

Бањри лоњаде бурун аз камму кайфу мадду љазр, На фузун гаштї ба шаъне, не зи шайъе костї .

Бањри аввалро ки зот аст, он ба тартибу вуљуд, Нест љуз як мављу он як њазрати асмостї (2, 84-85) .

Аз назари бањсњои ирфонї масъулияти инсон ва шинохти инсон баррасї гардидааст .

Дар ирфони амалї њолату маќоми инсон дар сайр ба сўйи Худо иборат аст. Паёмњои ирфонї дар бораи инсон тариќи танбењњо, тамсилањо ва рамзњо гуфта мешаванд .

Инсон дар ирфон маќоми олї дорад ва мазњари томи Њаќ аст; инсон дарвозаест ба сўйи њастї ва љањон, зеро вожаи «ирфон», агар дар маънии луѓат илм ва дониш бошад, дар фарњанг маънии шинохт ва бозшинохт аст .

АДАБИЁТ

1. Муртазо Мутањњарї. Ирфони Њофиз. – Душанбе: Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон дар Тољикистон, 1998. – 68 с .

2. Ќодиров К. Муллоањмад М. Шеъри ирфонии Мир Сайид Алии Њамадонї / К. Ќодиров, М. Муллоањмад .

– Душанбе: Ирфон, 2015. – 256 с .

3. Мир Сайид Алии Њамадонї. Маърифати нафс. Дарё, № 2, 1944. – С. 16-24 .

4. Орифони комил / (тањия ва тањрири Бобобек Рањимї). –Душанбе: Адиб, 2000. –72 с .

5. Муњаммад Иќбол. Эњёи фикри динї дар ислом. – Душанбе, 1997. – 182 с .

6. Ибни Арабї. Ишќ ва ирфон / тарљумаи Сайид Муњаммад Родманиш. – Тењрон, 1375 ш. – 204 с .

7. Ќодиров К. Риёзи ирфони Мир Сайид Алии Њамадонї / К. Ќодиров. -Душанбе: Деваштич, 2008. – 252 с .

ИРФОН ВА ФАЛСАФА: ФАРЗИЯИ ИНСОН ВА ЉАЊОН

Дар маќола фарзияи инсон ва љањон дар ирфон ва фалсафа мавриди тањлил ќарор дода шудааст .

Таъкид карда мешавад, ки дар ирфон (ирфони назарї) нисбати љањони њастї назари орифон аз файласўфон тафовут дорад. Дар ирфони назарї, њастї асмо (номњои) сифоти Худо аст. Дар баррасии фарзияи инсон ва љањон орифон пайрави назарияи «ѓурбати инсон дар љањон» мебошанд. Яъне, инсон дар ин љањон билоди ѓурбат дорад ва эњсоси ѓурбат мекунад. Фаќат «мављуди комил» (Худо) инсон ва љањонро офаридааст ва Худо худ вуљуд аст. Худо иллати аввал аст ва сурати олам дар асоси ќудрати Худо аст. Њамин тариќ, вуљуди инсон ба вуљуди Худо вобаста аст. Ин усули љањонбинии ирфонї дар фарзияи инсон ва љањон «низоми ањсан» номида мешавад. Файласўфони моддї бо далелњо баён мекунанд, ки «низоми ањсан» аз тариќи «низоми мављуд»-и ѓайримумкин аст ва «ањсан» хаёл аст. Орифон аслан «низоми ањсан»-ро низоми ањсану аљмал медонанд. Барои ирфон «низоми ањсан» низоми мумкин аст, вале фалсафаи моддї низоми ањсанро «низоми мављуд» мешуморад: Худо иллати асосии мављуди инсон ва љањон аст, ки орифон онро тариќи иллат маълул таъбир мекунанд; тамоми љањон мазњаре аз њусни рўйи Худо аст. Яке аз масъалаи дигари љањонбинии ирфонї дар бораи фарзияи инсон ва љањон «инсони ќабл-ул-дунё» аст. Инсон мављуди моддї нест, ки аз нигоњи фалсафаи моддї љузъи табиат дониста мешавад. Инсон як матвин (зодгоњое) ќабл аз дунё аст. Рўњи инсон ба њамин сурати фардї дар як љањони дигаре аст. Худо «вољиб-ал-вуљуд» аст, ки љањони «мумкин-ал-вуљуд»-ро офаридааст. «Вољиб-ал-вуљуд», ки вуљудаш вољиб аст, њастиаш «мумкин-ал-вуљуд»

аст. Инсон ва љањон «мумкин-ал-вуљуд»-анд дар миёни онњо њар замону макон «вољиб-ал-вуљуд» вуљуд дорад .

Калидвожањо: ирфон, фалсафа, инсон, љањон, ориф, табиат, аќл, вањдат, њастї, замон, макон .

ИРФАН И ФИЛОСОФИЯ: ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

В статье рассматривается рассуждения по вопросу ирфана и философии человека и его окружающего мира .

Подчеркивается, что согласно данному вопросу существуют расхождения между ирфаном и философией (диалектикой). Серьёзное внимание уделяется вопросу человека «до сотворения». Согласно ирфана, человек не простое творение из праха; он существо из другого мира, что дух человека в субстанции духа человека пребывает в другом мире. В соответствии с этой концепцией, человек в течение своей жизни живёт на земле в качестве странника. В ирфане человек мечтает о бессмертии, о вечности, поэтому в этом мире чувствует себя чужим, также человек в ирфане изображается в образе мечты, желаний, боли, страстей и разлук. Человек и его окружающий мир являются сущностью Бога, а творец вбирает в себя всё сотворенное в собственной субстанции. Философия движения от первопричины в трактовке ирфана является манифестацией Бога и такое тяготение к первопричине свойственно и человеку, но в человеке это тяготение порой скрыто и проходит к движению под всевозможными побудительными факторами. Весь действительный мир является единым существом и всё возвращается к субстанции Бога, к его атрибутам. «Единства сущего» - есть существование вещей-манифестиция субстанции Бога .

С точки зрения ирфана, совершенство человека заключается не в том, чтобы в своей памяти хранить какой-нибудь из образов действительности, а в том, чтобы сократить расстояние между Богом и человеком. Более того, существующий мир есть лишь одна манифестация Бога, который является «изначальным разумом». С точки зрения ирфана, Бог имеет подлинность, помимо этого Бог – необходимо сущий, а человек и существующий мирвозможно сущий .

Ключевые слова: ирфан, философия, человек, мир, ариф, природа, разум, единства, сущее, время, место .

IRFAN AND PHILOSOPHY: MAN HUMAN AND THE WORLD

The article considers the arguments of the Irfan and philosophy on the subject of man and his surrounding world. It is emphasized that, according to this question, there are discrepancies between the Irfan and philosophy (dialectics) .

Serious attention is paid to the question of man "before creation." According to the Irfan, man is not a mere creature of dust; he is a being from another world, that the spirit of man in the substance of the spirit of man is in another world. In accordance with this concept, a person during his life lives in the land as a pilgrim. In irfan, a person dreams of immortality, of eternity, therefore in this world he feels himself a stranger, also a person in irfan is portrayed in the form of dreams, desires, pains, passions and separations. Man and his world are the essence of God, and the creator absorbs all created in his own substance. The philosophy of movement from the root cause to the interpretations of the irfan is a manifestation of God, and that such gravitation is inherent in man as well, but in man this attraction is sometimes hidden and passes to the movement under all sorts of stimulating factors. The whole real world is a single being and everything returns to the substance of God, to its attributes. "Unity of existence" - is the existence of things-the manifestation of the substance of God. From the point of view of the Irfan, the perfection of man does not consist in preserving in his memory any of the images of reality, but in reducing the distance between God and man. Moreover, the existing world is only one manifestation of God, which is the "original mind". From the point of view of the Irfan, God has authenticity; besides this, God is essential, and man and the existing world are possible. All beings in the world are "possibly-existent," therefore, among them there is no "necessarily-existent," for "the necessary-being" can not be "possible". "Necessarily-existent" is unknowable, because it has neither description nor image .

Key words: irfan, philosophy, man, world, arif, nature, mind, unity, existence, time, place .

Сведения об авторе: Кодиров Каримджон - Таджикский надциональный университет, доктор философских наук, профессор. Адрес: 735416, Республика Таджикистан г. Душанбе, проспект Исмоил Сомони 14.

E-mail:

filosofia@mail.ru. Тел: 985-19-22-25

Information about the author: Kodirov Karimjon - Tajik National University, Doctor of Philosophy, Professor. Address:

735416, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Ismoil Somoni Avenue 14. E-mail: filosofia@mail.ru. Tel: 985-19-22-25 УДК 314/316

ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ДАР

ТОЉИКИСТОН Мањмадиев Н.Д .

Донишгоњи миллии Тољикистон Инкишофи љомеаи муосир хеле пуртазод аст. Буњрони иќтисодии љањонї, глобализатсия, бархўрди геополитикии абарќудратњо, ба монанди ИМА, Россия, Иттињоди Аврупо, кишварњои Арабї ва Хитой таъсири буњронро махсусан ба кишварњои исломї ва рў ба тараќќии љањон боз њам зиёд карда истодаанд. Љањони муосир дар марњилаи таќсими нави љањон ќарор дошта, сурати мољароњои иљтимої, сиёсї, фарњангї ва иќтисодиро боз њам зиёдтар мекунанд. Ин омилњои хоњу нохоњ суръати афзоиш ва пањншавии экстремизми динї ва терроризмро боз метезонанд. Воќеањои дањсолаи охир дар Ню-Йорк, Мадрид, Лондон ва Париж нишон дода истодаанд, ки аз хатари экстремизм ва терроризм љомеањои муосир низ берун буда наметавонанд. Зиёда аз ин, љомеањои муосир назар ба љомеањои анъанавї назди ин зуњуротњои иљтимої, яъне экстремизм ва терроризм осебпазиртар мебошанд .

Мазмуну моњият, шакл ва њатто маљмўи сабабиятњои терроризм охири ќарни ХХ куллан таѓир ёфта, наќши терроризмро дар муборизаи сиёсии љањон боло бурдааст, инчунин мушоњида мешавад, ки наќши терроризм њамчун воситаи таљовузи сиёсї низ таѓйирпазир шудааст. Таѓйиротњои бавуљудомада хатари терроризмро нисбати бехатарии миллии Тољикистон якбора зиёд намуд. Бояд ќайд кард, ки таѓйиротњои иљтимої – сиёсї ва иќтисодии љањон мазмуну моњият ва доираи фаъолияту фарогирии терроризмро дигаргун намуда, хатари ин зуњуроти иљтимоиро боз њам зиёдтар карда истодааст [1,с.31] .

Ин тамоюлњо хосияти гуногун дошта, пањлуњои идеологї, ташкилї ва таљрибавии терроризмро дар бар мегиранд. Як ќатор душворињои феълии мубориза бо зуњуротњои экстремистию террористї дар Консепсияи мубориза бо терроризми Љумњурии Тољикистон дарљ гаштаанд [2,с.14] .

Донистану ба назар гирифтани маљмўи омилњои вуљудошта ё танњо ташаккулёбанда шарти зарурии бањогўзорї, пешгирию мубориза ба ин зуњуроти иљтимої – сиёсї ва љиноятї дар њоли њозир ва ояндаи наздик мебошад. Тамоюлоти хатарноки терроризм дар он зоњир мегардад, ки зуњуротњои террористї хосияти љањонї касб карда, њудуди љуѓрофии пањншавии он васеъ гашта истодааст, ки мубориза бо ин зуњуроти номатлубро хеле душвор мегардонад. Зарур аст, ки ба сиёсати зиддитеррористї ањамияти аввалиндараља дода шавад, то ки омилњою тамоюлотњои пањншавии ифротгароию терроризм пешгирї шаванд. Тамоюлоти пањншавии гурўњњои экстремистї ва террористї дар Љумњурии Тољикистон баъди пош хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї ва сар задани љанги шањрвандї мушоњида шудааст ва нисбати ин масъала корњою тадќиќотњои зиёди илмї вуљуд доранд. Аммо, вобаста ба инкишоф ёфтани равандњои љањонишавї, зиддиятњои ѓоявию сиёсї байни абарќудратон, махсусан байни ИМА ва Русия умуман, зиддиятњои фарњангию ќавмиро дар сатњи љањонї боз њам тезонида истодаанд. Дар дањсолаи охир вобаста ба равандњои дар боло зикршуда вазъияти динии љомеаи мо таѓйир ёфтааст [3,с.64-68]. Махсусан, фаъолшавии њаракати ифротию террористии «Салафия», «Ансоруллоњ» «Њизби исломии Ўзбекистон» ва эълон шудани ЊНИТ њизби ифротитеррористї, вазъияти динї – сиёсї ва фарњангии љомеаи тољикро каме дигаргун кард. Дар сатњи болои идоракунии сиёсї дарк ва азм карда шуд, ки пеши роњи равандњои мољаробунёдкунанда гирифта шавад, то њодисањои аввалњои солњои 90-ум такрор нашаванд. Вазъияти иљтимої – сиёсї ва иќтисодии Тољикистон бо шарофати сиёсати санљидашуда, мукаммал ва сулњљўёнаи Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар самти барои давлату љомеа зарур инкишоф ёфта истодааст. Ќуввањои сиёсї, гурўњњои манфиатдори бегона муттасил аз пайи вайрон кардани фазои ороми љомеа ва давлати мо буда, яке воситањои асосии таъсирасонии онњо дастгирии гурўњњои ифротї дар Тољикистон ва сарњади он мебошад. Вазифаи аввалиндараљаи давлат ва љомеа аз он иборат аст, ки вазъи иљтимоии љавонон баланд бардошта, фарогирии онњоро ба таълиму тарбия ва шуѓл таъмин намоянд. Дар пањншавии зуњуроти экстремизм ва терроризм дар Тољикистон дасти гурўњњои байналмилалии экстремистию террористї ва кишварњои алоњидаи хориљї ба таври аъло мушоњида мешавад .

Тамоюлоти дар боло зикршудаи пањншавии терроризм бо тамоюлњои иљтимоии ин зуњуроти хатарнок алоќаманд буда, пайвастшавию алоќамандии ин тамоюлњою омилњо пайдоиши пањншавии хатарњои террористиро дар миќёси љањон боз њам зиёдтар менамоянд. Омилњои берунаи пайдоишу пањншавии терроризм инкишоф ёфта истодаанд .

Як ќатор кишварњо бо маќсади амалинамоии маќсадњои геополитикию ѓасбкоронаи худ терроризмро ба сифати воситаи сиёсї истифода менамоянд. Гурўњњои манфиатдори инкишофи экстремизму терроризм дар кишвари мо фишангњои идеологию иќтисодиро фаровон истифода мебаранд, то ки иштирокчиёну пайравони гурўњњои террористию экстремистиро ба самти барои онњо лозима равона созанд [4] .

Усулњо ва шаклњои фаъолияти террористї муттасил тамоюли инкишоф дошта, мустањкам ва бисёрсамта мебошанд. Бо васеъ гаштани доираи маќсаду объекти фаъолияти террористї, инкишоф ёфтани илм, техника ва технологияи муосир, шакл, восита ва тарзи гузаронидани амалњои террористї низ таѓйир меёбанд. Васеъшавии имкониятњои бурдани фаъолияти террористї дар шароитњои гуногуни љуѓрофию сиёсї, фарох гаштани миќёси гузаронидани амалњои террористї ва зиёд шудани натиљаи харобиовари он, таъсиррасонии пуршиддату бадвоњимаи фаъолияти террористї, омехташавии терроризм бо дигар шаклњои таљовузи сиёсї натиљаи равандњои дар боло зикршуда мебошанд .

Шаклњои терроризм, ба монанди ташкилї, таљовузї ва тарѓиботї – иттилоотї дар замони муосир ба љомеаи муосир хатари калон доранд. Гурўњњои ифротию террористї дар инкишофу мукаммал шудани шаклу усулњои корбарї, коркарду татбиќнамоии воситаю усулњои нави фаъолияти террористї ва татбиќ намудани онњо дар амал аз тамоми воситањои молиявию техникї истифода менамоянд. Як нуќтаро бояд ќайд кард, ки дар Тољикистон зиёда аз 80 љинояткорињои самти ифротию террористї дошта ба ќайд гирифта шудаанд. Ин раќам барои кишвари хурд хеле зиёд аст ва бояд њар як сохтори давлатї дар мубориза ва пешгирии ин зуњурот муваззаф бошанд .

Солњои охир мушоњида мешавад, ки фаъолияти террористї хосиятї муташаккилонаро касб кардааст ва ин омил хатари терроризмро боз њам зиёд мегардонад .

Махсусан, дар ин самт терроризми самти динї, этномиллї дошта фаъолияти муташаккилонаи худро боз њам фаъол кардаанд. Ин шаклњои терроризм ба ташкили сохторњои террористї ва њам ба ташкили тактикаи фаъолияти террористии таљовузї, иттилоотї – тарѓиботї ва дигар шакли зоњиршавии он алоќаманд мебошад. Ташкили гурўњњои калони террористї бо инфрасохтори инкишофёфта, мављудияти роњњою воситањои мустањкаму мукаммали робита бо доирањои сиёсии кишварњои хориљї ва њаракатњои ифротї, ифодагари даќиќи тамоюлњои дар боло зикршуда мебошанд. Таљриба нишон медињад, ки сохторњои террористї аз воситањои муосири алоќа, махсусан интернет, самаранок истифода мебаранд. Тамоми дастгоњњои тарѓиботиро барои љалб кардани пайравони нав ба воситаи интернет ба роњ монда, аз ин њисоб сафи худро дар тамоми љањон зиёд менамоянд. Гуфтан мумкин аст, ки интернет роњи осону самараноки тарѓиботи аќидањои ифротию террористї мебошад ва гурўњњои террористию ифротї ин афзалиятро дарк кардаанд .

Вобаста ба ин масъала муњаќќиќи рус А.П. Шевчик ќайд менамояд, ки «Мавеи асосиро дар таъсиррасонии ѓоявї ба авонон интернет ва шабакаои итимої ишол мекунанд, ки имкониятњои мављудаи онњо ба њайси воситањои робита барои амоангсозии фаъолияти экстремистї ва террористї, устуўи сарчашмањои маблагузорї, василањои албкунї ва фиреби аъзои нави њаракатњои ифротию радикалї истифода бурда мешаванд» [5,с.27-31]. Аз ин рў, воеияти нави иттилоотї коммуникатсионии љањонї таќозо менамояд, ки муносибатои навинро ба амкориои мутаобилаи авонон ба роњ монем то ки пеши роњи тарѓиботи густурдаи гурўњњои ифротию террористї гирифта шавад. Зарур аст, ки таъсири манфии сарчашмањои тарѓиботи ифротию террористї коњиш дода шавад ва ба ин минвол то андозае ояои зўроварї ва оштинопазирии нажодї барњам дода шаванд .

Аён аст, ки таъминоти моддї – техникї ва молиявии терроризми муосир бо инкишоф ёфтани маќсадњо ва њудуди фарогирию пањншавии терроризм ва гурўњњои ифротї алоќаманд мебошад. Дар ин раванд як ќатор кишварњои хориљї ва аз љињати иќтисодї тараќќикарда, доирањои сиёсї ва корпоратсияњои фаромиллї ба сифати ташкилкунандагони фаъолияти террористї баромад менамоянд ва гурўњњои ифротиро њаматарафа дастгирї менамоянд [6,с.194-196]. Тамоюлоти мазкур ифодагари он мебошад, ки гурўњњо ё кишварњои алоњида субъектњои фаъолияти террористию ифротиро, ки дорои унсурњои сохтории ќонунию ѓайриќонунї мебошанд, бо манбаъњои мувофиќи молиявї ва моддї – техникї таъмин менамоянд. Таъминоти моддию молиявии фаъолияти террористї ва гурўњњои ифротї ба воситаи фондњои ѓайридавлатї, бо иштироки намояндагони хадамоти кашшофї амалї карда мешаванд. Гурўњњои динию этникї мувофиќи нишонаи ќавмию динї гурўњњои террористию ифротиро аз љињати молиявї дастгирї менамоянд .

Масалан, дар Ироќ ва Сурия гурўњи ифротию террористии Ал-ќудс ва Њизбуллоњњро, ки асосан аз пайравони шиамазњабон ва Алавињо ташкил ёфтааст, аслан Эрон дастгирї менамояд. Њаракати ифротии ДИИШ, ки асосан аъзоёнаш суннимазњаб мебошанд, Арабистони Саудї, Ќатар ва ИМА пуштибонї менамоянд. Гуфтан мумкин аст, ки дар Ироќу Сурия љанги динию мазњабї рафта истодааст, аммо мутаассифона, ќурбони ин кашмакашињо асосан одамони бегуноњ, кўдакон, занон ва пирон мебошанд. ИМА ва Русия худро хайрхоњи миллати мазлуми Сурия ва Ироќ нишон дода, дар амал тарњњо ва манфиатњои геопалитикии худро пиёда карда истодаанд. Барои онњо маргу ќурбонии кўдакон, љавонон, занон ва пирон њељ ќурбу манзалате надорад .

Маълум аст, ки терроризм њамчун зуњуроти номатлуб ба љомеа таъсири манфї мерасонад ва рафъи ин омил диќќати махсуси муњаќќиќони соња, давлат ва љомеаро талаб менамояд. Инкишофи ќудрати љангии сохторњои террористї, ављ гирифтани таъсири таљовузкоронаю бадвоњимаи он, зиёдшавии ќурбониёни амалњои террористї вобаста ба инкишоф ёфтани воситањои харобиовару вайронкунандаи фаъолияти террористию ифротї, кўшиши дастрасї ёфтани гурўњњои террористию ифротї ба яроќи ќатли ом ва истифодаи он хусусияти хосси ин равандро ташкил медињад. Дар Љумњурии арабии Сурия њолатњои љой доштани истифодаи яроќи ќатли ом ва биологию кимиё исботи худро ёфтанд. Аммо то њол маълум нашудааст, ки кадом гурўњњои ифротї, монанди ДИИШ, «Љабњат-ан-Нусра» ё ќўшунњои давлатї яроќи биологиро истифода намудаанд .

Абарќудратњои манфиатдор ва гурўњњо гуноњи истифодаи яроќи биологиро ба якдигар вогузор менамоянд. Љолиби диќќат аст, ки гуруњои террористию ифротї фаъолияти террористию тарѓиботї, таљовузкорї, ќатлу куштори одамони бегуноњро бо идеологияњои гуногуни ифротї, радикалї ва махсусан бо дини ислом сафед ва асоснок менамоянд, ки мутлаќо иштибоњ мебошад .

Ба аќидаи муњаќќиќон, терроризму ифротгароии муосир барои пањн кардани фаъолияти тахрибкоронааш ба њудудњои васеи иљтимої – сиёсї ва кишварњои мухталифи олам бо гурўњњои љиноятии муташаккилонаи фаромиллию миллї, ки ба бехатарии шахсият, љомеа ва давлат тањдид менамоянд, забон як карда, якљоя фаъолият менамоянд .

Гурўњњои террористию ифротї ва гурўњњои љиноятии муташаккил ба њамкории якљоя манфиатдор мебошанд. Масалан, даќиќ аст, ки гурўњи ифротии ДИИШ барои ноил шудан ба маќсадњои худ оиди пурра фатњ кардани њудуди Сурия ва Ироќ бо дигар гурўњњои ифротию террористї, монанди «Љабњат – ан – Нусра» њамкории зич доранд. Баъди танг шудани вазъияти ДИИШ дар Сурия ва Ироќ иштирокчиёни фаъол ва пайравони онњо ба Афѓонистон сар даровардаанд, ки метвонанд ба ин роњ вазъияти сиёсї – иљтимої ва иќтисодии ин кишваро боз њам бадтар гардонанд. Кишварњои њамсарњади Афѓонистон ба монанди Тољикистон, Ўзбекистон ва Туркменистон хатари ин њаракати ифротї – террористиро ба бехатарии худ эњсос менамоянд. Сафи аъзоёни ДИИШ дар Афѓонистон бо маълумотњои тасдиќнашуда дуњазооро ташкил медињад. Ба њайати њаракати ифротии ДИИШ намояндагони “Њизб – ут - тањрир”, “Ансоруллоњ”, “Љамоати Таблиѓ”, “Њизби исломии Ўзбекистон” дохил мешаванд [7]. Бо пешнињоди Прокуратураи генералї 17 созмону њаракат ва гурўњу равияњо бо ќарори суд экстремистиву террористї эътироф гардида, аввалин Стратегияи миллї оид ба муќовимат бо экстремизм ва терроризм тањия ва тасдиќ карда шуд [8] .

Омили таъминоту дастгирии молиявию иќтисодї барои фаъолияти террористї ва гурўњњои террористию ифротї наќши муњим дошта, сохторњои гуногуни давлатњои алоњида, як ќатор фондњои байналмилалї, махсусан аз Шарќи Наздик, инчунин гурўњњои љиноятпеша дар маблаѓгузории терроризм наќши муњим доранд. Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки гурўњњои террористию ифротї дар асл њимоятгари манфиатњои миллату ќавмњои алоњида набуда, балки аз номи онњо суиистифода намуда, манфиатњои гурўњию шахсии худро тарѓиб менамоянд. Муттањидшавии љинояткории муташаккил ва терроризм раванди хатарнок буда, осоиштагии давлату љомеаро зери хатар мегузорад. Дар баробари ин, њолатњое мушоњида шудаанд, ки равиши инкишоф ва сиёсати гурўњои террористию экстремистї ва идеологияи онњоро гурўњњои муташаккили љиноятпешаи хосияти этникї дошта муйян менамоянд. Масалан, ибтидои солњои 90-ум ба сањнаи сиёсии Тољикистони мустаќил шахсиятњое баромаданд, ки ба олами љиної дахл доштанд, ки баъдан фаъолияти террористию ифротиро пеша карданд ва њамчун ќумондонњои сањрої машњур шуда, минтаќањои алоњидаи кишварро муаррифї менамуданд [9,с.25-41] .

Омилњои пайдоишу инкишофи терроризм, ки дар боло тањлил шуданд, сабабњои объективию субъективї дошта, барои бехатарии миллї, низому тартиби љањонї, устувории муносибатњои байнидавлатию дохилидавлатї ва љамъиятї хатар бунёд менамоянд. Тањлили тамоюлњои зикршуда дар њамбастагию робитаи мутаќобила, тањќиќи раванди гуногунљабњаю инкишофи мазмун ва шаклњои терроризм, њамчунин маљмўи фарохи сабабиятњои терроризм њамчун зуњуроти иљтимої – сиёсї ба амнияти миллии Тољикистон хатари љиддї дорад. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки терроризмро зуд бартараф кардан имконнопазир мебошад, зеро он хосияти дуру дароз дорад, чунки асоси терроризмро зиддияту мољароњои гуногун ташкил медињад. Аммо мо бояд дар пешгирию муборизаи бо ин вабои аср тамоми чорањоро андешем, то онро дар њамбастагї бартараф намоем .

Терроризму ифротгарої вабои ќарни XXI буда, хатари он ба амнияти миллии Тољикистон гуногунљабња ва даќиќ мебошад. Терроризму ифротгарої амнияти миллї ва ба сегонаи љавњарии он яъне љомеа, шахсият ва давлат таъсири мустаќиму ѓайримустаќим дошта, асосњои моддию маънавии љомеаро вайрону халалдор месозад. Раванди пањншавии терроризму ифротгарої водор менамояд, ки давлат тамоми ќувва ва истеъдоди дастгоњњои давлатиро бар зидди мубориза ба терроризм истифода намуда, манфиатњои давлат, љомеа ва шахсиятро њимоя намояд.

Дар мубориза бо ифротгароию терроризм Љумњурии Тољикистон ба як ќатор дастовардњои назаррас ноил гаштааст:

1. барномаи мукаммали мубориза бо зуњуротњои ифротї, террористї ќабул гаштааст ва тамоми сохторњои давлатї онро иљро менамоянд;

2. ќонунгузорї нисбати зуњуротњои ифротию террористї таљдиди назар шуда, мувофиќи замон гардонида шудаанд;

3. таблиѓоти идеологї бар зидди гурўњњои ифротию террористї, бегонапарастї мустањкам гаштааст. Гуфтан мумкин аст, ки тарѓиботи идеологї зидди ин вабои асри XXI ба ќисми муњимми сиёсати давлатї табдил ёфтааст .

Истифодаи нерую ќудрати созандаи давлат ва љомеа асоси сиёсати давлатии мубориза бар зидди зуњуротњои ифротию террористиро ташкил медињад. Ташаккули системаи давлатии мубориза бо ифротгароию терроризм ќадами муњим дар роњи боло бардоштани сифату самаранокии њимояи давлат, љомеа ва шахсият дар баробари хатари пањншавии терроризм мебошад. Воситањои муосири мубориза бо терроризму ифротгарої, аз ќабили тарбия ватанпарварї, тарѓиби худшиносию худогоњии миллї миёни љавонон ва тамоми љомеа ва кишвар, бояд самаранок истифода бурда шаванд .

АДАБИЁТ

1. Мањмадиев Н.Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане. Монография / Н.Д .

Мањмадиев. -Душанбе, 2013. – С.31 .

2. Холиќов А.Ѓ. Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» .

Монография / А.Ѓ.Холиќов. -Душанбе, 2014. - С.14 .

3. Мањмадиев Н.Д. Проявление экстремизма в условиях глобализации / Н.Д. Мањмадиев // Илм ва фановарї. – ДМТ, 2016. -С.64-68 .

4. Эль Мюрид. «Исламское государство» и Россия. Столкновение неизбежно? Монография / Эль Мюрид. – М.: Книжный мир, 2016. -256 с .

5. Шевчик А.П. Место и роль вуза в формировании антиэкстремистского и антитеррористического сознания молодежи / А.П. Шевчик // Создание воспитательной антиэкстремистской и антитеррористической среды в современном вузе: (Материалы Международной научно-практической конференции 14-15 апреля 2016 года) СПбГТИ(ТУ). – 2016. – С.27–31 .

6. Майкл Вайс. Исламское государство: Армии террора Монография // Майкл Вайс, Хасан Хасан; пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2016. -С.194 .

7. Таджикистан и Синьцзян под прицелом ИГИЛ [электроный ресурс]. – URL: http://www.gumilevcenter.tj/tadzhikistan-i-sintsyan-pod-pritselom-igil/

8. Эмомалї Рањмон. Суханронї дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура [электроный ресурс].– URL: http: // www. prezident.tj/ node/17248

9. Солоник Н.В. Страницы эпохи распада СССР: гражданская война в Таджикистане [электроный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru

10. Хасан Мухаммад. Источник террора: Идеология ваххабизма-салафизма. Монография / Мухаммад Хасан .

-М.: ЦСПИ, 2005 .

11. Россия – Центральная Азия – радикальный ислам. -М.: Восток-Запад, дипломатическая академия МИД России, 2009. - С. 11 .

ТАМОЮЛОТИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ТЕРРОРИЗМУ ИФРОТГАРОЇ ДАР ТОЉИКИСТОН

Дар маќола тамоюлоти пањншавии гурўњњои экстремистї ва террористї дар Љумњурии Тољикистон баъди пош хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї ва сар задани љанги шањрвандї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд, ки нисбати ин масъала корњою тадќиќотњои зиёди илмї вуљуд доранд. Аммо, вобаста ба инкишоф ёфтани равандњои љањонишавї, зиддиятњои ѓоявию сиёсї байни абарќудратон, махсусан байни ИМА ва Русия, зиддиятњои фарњангию ќавмї дар сатњи љањонї боз њам тезутунд шуда истодаанд. Дар дањсолаи охир вобаста ба равандњои дар боло зикршуда вазъияти динии љомеаи мо таѓйир ёфтааст. Махсусан, фаъолшавии њаракати ифротию террористии «Салафия», «Ансоруллоњ» «Њизби исломии Ўзбекистон» ва эълон шудани ЊНИТ њизби ифротї-террористї, вазъияти динї – сиёсї ва фарњангии љомеаи тољикро каме дигаргун кард .

Дар сатњи болои идоракунии сиёсї дарк ва азм карда шуд, ки пеши роњи равандњои мољаробунёдкунанда гирифта шавад, то њодисањои аввалњои солњои 90-ум такрор нашаванд. Истифодаи нерую ќудрати созандаи давлат ва љомеа асоси сиёсати давлатии мубориза бар зидди зуњуротњои ифротию террористиро ташкил медињад. Ташаккули системаи давлатии мубориза бо ифротгароию терроризм ќадами муњим дар роњи боло бардоштани сифату самаранокии њимояи давлат, љомеа ва шахсият дар баробари хатари пањншавии терроризм мебошад .

Калидвожањо: терроризм, экстремизм, идеология, терроризми динї, ДИИШ, ЊНИТ, “Љабњат – анНусра”, Ансоруллоњ, љанги шањрвандї дар Тољикистон, ИЉШС, Ироќ, Сурия, салафия .

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

В статье делается попытка определить тенденцию развития терроризма в Таджикистане. Тенденция распространения экстремистских и террористических групп в Республике Таджикистан наметилась после развала СССР и с началом гражданской войны в Таджикистане, и нужно подчеркнуть, что за последние годы появилось много научных исследований по данной тематике. Однако из-за развития глобализации, политических и идеологических противоречие между США и Россией, обострились культурно-этнические противоречия и конфликты на глобальном уровне. В последнее десятилетие, в зависимости от вышеупомянутых процессов, и с появлением религиозно-экстремистских и террористических организации обострилась религиозная ситуация в Таджикистане. В частности, после активизации экстремистских течений «Салафия», «Ансоруллах», «ИГИЛ» и объявления верховным судом ПИВТ как террористического движения изменилась религиозно-политическая и культурная ситуация таджикского общества. На высшем политическим уровне было принято решение о борьбе с проявлением экстремистских и террористических явлений с целью неповторения ситуаций, похожих на те, которые были в начале 90-х годов в Таджикистане. Созидательное использование государственной власти и общества составляет основу государственной политики против экстремистской идеологии. Создание эффективного государственного управления является основным условием противодействия экстремизму и терроризму. Развитие сильного государства является важным шагом в повышении качества и эффективности защиты самого государства, общества, личностей .

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология, религиозный терроризм, ИГИЛ, ПИВТ, джабхат – аннусра, ансоруллах, гражданской войны в Таджикистане, СССР, Ирак, Сирия, салафизм .

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TERRORISM AND EXTREMISM IN TAJIKISTAN

The article makes an attempt to determine the tendency of the development of terrorism in Tajikistan. The tendency of the spread of extremist and terrorist groups in the Republic of Tajikistan developed after the collapse of the USSR and the beginning of the civil war in Tajikistan, and it should be emphasized that in recent years there have been many scientific studies on this topic. However, due to the development of globalization, political and ideological contradictions between the United States and Russia, cultural and ethnic conflicts and conflicts at the global level have escalated. In the last decade, depending on the above-mentioned processes, and the emergence of religious extremist and terrorist organizations, the religious situation in Tajikistan has worsened. In particular, after the activation of the extremist currents "Salafia", "Ansorullah", "IGIL" and the announcement by the Supreme Court of the party of Islamic revival of Tajikistan as a terrorist movement, they changed the religious, political and cultural situation of the Tajik society. At the highest political level, it was decided to combat the manifestation of extremist and terrorist phenomenon in the name of not repeating situations similar to those that were the beginnings of the 1990 in Tajikistan. The creative use of state power and society forms the basis of state policy against extremist ideology. The creation of effective public administration is the main condition for countering extremism and terrorism. The development of a strong state is an important step in improving the quality and effectiveness of the protection of the state itself, society, individuals .

Key words: Тerrorizm, extremizm, ideologi, religion теrrorizm, IGIL, PIRT, Jabhat – an – nusra, nansorulloh, civil war in Tajikistan, USSR, Irak, Suriy, salafiy .

Cведения об авторе: Махмадиев Н.Д. – Таджикский национальный университет, кандидат философских наук, доцент, декан факультета философии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан г. Душанбе, Рудаки, 17.

E-mail:

nozim2985@mail.ru Телефон: 939-32-59-42 Information about the author: Mahmadiev N.D. - Tajik National University, candidate of Philosophy, Associate Professor Dean of the Faculty of Philosophy of the. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 17. Email: nozim2985@mail.ru Phone: 939-32-59-42 УДК : 1 + 891.550 (091) НАЌШИ АХЛОЌ АЗ НИГОЊИ НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ Абўбакри Мирзоањмади Грезода Донишгоњи миллии Тољикистон Ахлоќ ва тарбияи ахлоќї аз дер боз ва дар њама давру замонњо мавриди таваљљуњи олимону файласуфон, муњаќќиќон, омўзгорон ва волидайн ќарор доштааст. Ахлоќ яке аз масъалањоест, ки мавриди таваљљуњи дини муќаддаси ислом ва ба табъи (сиришт, табиат)и муњаќќиќону файласуфони мусалмон ќарор гирифтааст. Насируддини Тўсї њам яке аз мутафаккирони забардасти тољику форс аст, ки ба таърифи хулќ ва ахлоќ, наќши он дар зиндагї ва камоли инсонї пардохтааст. Насируддини Тўсї ахлоќро устувор будан дар нафс медонад, ки рафтори муносиб ба даст меояд, бидуни ин ки ба фикру андешањои зиёд ниёз дошта бошад.

Ба аќидаи ў, сарчашмаи пайдоиши ахлоќ дар нафс аз ду чиз оѓоз мегардад:

1. Табиати инсонї: яъне мардум ба таври табиї ахлоќи гуногун доранд. Баъзе аз онњо хушахлоќу мењрубонанд ва бархе дигарашон бадкору бадахлоќанд, мардумгурезанд, бо андак нороњатї хашмгин мешаванд. Ба ибораи дигар, шахс бо рафтори хеш нишон медињад, ки дар заминаи ахлоќи наку аз дигарон фарќ мекунад .

2. Одатњо: ин ќудрат бар тавоної нафс мебошад, ки барои асари такрори коре барои нафс кайфияти чизе падид меояд, ки агар он њолат ва кайфияти чизе, ки сареъ (тез) ба нест шудан бошад ва агар бемушкилї майл ба нестшавї надошта бошад, њамеша бимонад, он гоњ ќудрат бар тавоної одат аст [8,c.101, 102] .

Яъне, њар амале, ки нафс бар он тоќатфарсо бошад ва он амал тез барои азбайнравї майл накунад, нафс аз ў рў нагардонад, барои бозтакроркунии он амал саъю кўшиш кунад, пас ин одат мешавад .

Аз нигоњи љомеаи имрўза барои сифату ахлоќи нек бояд пайваста рафтори муносиб анљом дод, то ба дараљае, ки он хулќи наку дар нафс аз њоли аз байн равї, ба одат мубаддал гардад ва барои нафс неруе шавад, ки нафс таскин ёбад. Масалан, њар шахсе мехоњад ба фазилати шуљоат муяссар гардад, бояд ба анљом додани амалњои шуљоона ба сабру тањаммулпазирї нафсро одат кунонад, дар ин маврид тарси бељо ва бемавридро аз худ дур созад. Дар њар маротибае, ки ин хислатњоро анљом медињад, бояд таваљљуњи хешро нисбат ба ин амалњо зиёд ва дучанд гардонад .

Насируддини Тўсї дар рисолаи хеш «Ахлоќи Носирї» чунин мефармояд, ки «ахлоќ илме аст, ки дар бораи нафси одамї аз он љињат, ки дорои малакоти нафсонї аст ва аз ў афъоли иродї писандида ё нописандида содир мешавад, бањс мекунад» [7,c.68]. Яъне, ў бар ин нуќтаи назар аст, ки инсон дар партави ахлоќ метавонад, нафси худро аз ин разилию золимї, тирагию хирагї дур кунад ба камоли саодати нињої расад. Наќши ахлоќ чунон азим ва густурда аст, зеро дар нафси одамї майлу раѓбат пинњон нуњуфта аст ва агар ўро ба њоли худ рањо накунанд, аз таваљљуњ ба бадбахтию берањмї монеъ шаванд, бешубња ба сўйи камол њаракат мекунад. Бинобар ин, аз ин љињат аст, ки дар фитрати инсонњо лаёќати берањмї нуњуфта аст, ки онњо ниёз ба ахлоќ доранд ва бояд шахсоне бошанд, ки онњоро аз таваљљуњ ба берањмию золимї боздоранд, онњоро ба сўйи саодат роњнамої кунанд .

Насируддини Тўсї чунин мепиндорад, ки ахлоќ њамеша дар таѓйир аст ва фитрати инсонї чунон офарида шудааст, ки метавонад сифату одатњои ахлоќии хешро дигаргун созад. Њар хулќу хўеро, ки ба рафтори худ муносиб донад, онро ба худ гирад ва дар нафси хеш тобеъ созад. Аз ин рў, наќши оила, боѓчаю мактабњо, донишкадаю донишгоњњо дар тарбия ва парвариши ахлоќии наврасону љавонон баѓоят бузург аст. Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон њамвора дар баромадњои хеш иброз менамоянд: «Мо бояд њамеша бо маќсади баланд бардоштани сатњи тарбияи насли наврас, тарѓибу ташвиќи одоби њамидаи муошират, риояи арзишњои волои умумибашарї ва миллї, дар рўњияи ватандўстї, хештаншиносї ва љавонмардиву ахлоќи нек ба воя расонидани љавонон кўшиш намоем» [14,c.228] .

Наќши тарбияи ахлоќї аз дидгоњи Насируддини Тўсї ин бино сохтани нафс аз фазилатњо ва рў наовардан ба разилатњо аст, ба ибораи дигар, тарбияи ахлоќї ба маънои бакоргирии равишњое ба манзури парваришии фазоил ва некињо ва зудудани разоили ахлоќї аст [8,c.152]. Тарбияи ахлоќї аз назари Насируддини Тўсї яке аз шохањои тафаккури ахлоќи исломї аст, ки аз фазилатњо сарчашма мегирад ва ба ин маънї дар рисолаи хеш «Ахлоќи Носирї» мефармояд: «Ахлоќ мубтанї бар фазилат аст» .

Файласуфону муњаќќиќон барои таќвияти афкори фалсафии хеш такя ба фалсафаи юнонињо мекунанд. Насируддини Тўсї низ дар њаллу фасли масъалањои ахлоќї такя ба суннати файласуфони юнонї - Афлотун ва Арасту кардааст. Ў масъалањои тарбияи ахлоќиро дар асоси ќувваи сегонаи нафсонї (шањват, ѓазаб ва нотиќа) пурра ва комил шарњу эзоњ додааст. Ба гуфти ў, ислоњи ахлоќи сегона сиратњое, аз он љумла «сирати лаззат», «сирати каромат» ва «сирати њикмат» аст, ки дар ислоњи сифатњо маншаъ ё сарчашмањои ахлоќи хос тарбияи ахлоќї он њадафу маќсадњоро дунболагирї мекунанд .

Њадафи аслии тарбияи ахлоќї, ба андешаи Насируддини Тўсї, ин худро доштан ба ќадри муайяне дар њангоми низоу љангу љидол аст, ки инсонро ба саодату камол ва болотарин мартабаи саодат, яъне ноил шудан ба љавори (наздики) Рабби оламиён мерасонад [7,c.64]. Ба андешаи мутафаккир аввалин чиз барои расидан ба ин њадаф, ин шинохти нафс аст. Зеро то инсон нафси хешро нашиносад, њаргиз наметавонад барои ислоњи он маќсадгузорї кунад ва дар њалли масъалањои ахлоќї ќадам гузорад .

Њадаф яке аз унсурњои аслї ва асосии таълим ва тарбия мебошад. «Њадаф дар таълим ва тарбия ба маънии вазъи нињої ва матлабе аст, ки ба таври огоњона судманд ташхис дода шудааст, барои тањќиќи он фаъолиятњои муносиби тарбиявї анљом мегирад. Њадафу маќсадњои ахлоќиро се намуд коркард кардан мумкин аст:

1. Роњбарии фаъолиятњои тарбиявї .

2. Эљодангезї дар фард .

3. Ироаи меъёрњо барои арзёбї [2,c.5] .

Њадафњои тарбияи ахлоќї мувофиќи назарияи Насируддини Тўсї ду намуданд: яке њадафњои ѓоявї-воситавї ва дигаре њадафњои марбут ба таълим ва тарбия .

• Њадафи ѓоявї (аслу асосї). НасируддиниТўсї бар чунин нуќтаи назар аст, ки саодату камол ба унвони њадафи аслї ислоњи ахлоќї ё тарбияи ахлоќї пазируфта мешавад, яъне тамоми кўшишњои тарбияи ахлоќї дар нињоят бояд фардро ба саодати шоистаи худаш ноил гардонад. Саодат ва камол аз нигоњи Насируддини Тўсї мартаба ва дараљоте дорад, ки олитарин мартабаи он ќурби њазрати Њаќтаоло аст .

• Њадафи воситавї (мобайнї, миёнљї). Дар ин масъала Насируддини Тўсї чунин нуќтаи назар дорад, ки саодату камол бидуни маќсади муайян ба дараљаи олї ѓайриимкон аст, ки бирасад .

Ба њамин далел мутафаккир њадафњои мартабаи поёнтар дар тарбияи ахлоќиро баррасї мекунад, ки дар пирўзии саодати кўдакон таъсирбахш аст .

1. Тањзиби ќувваи шањвонї. Тањзиби ќувваи шањвонї ба ин далел ки аввалин ќувваест, ки дар кўдак зоњир мешавад ва яке аз пояњои махсуси заминањои тарбияи ахлоќї аст. Ин ќувваи шањвонї бояд ба василаи аќл идора шавад ва дар сояи он њидоят гардад, то аз њалокати шахсии хеш пешгирї намояд. Ба ин далел Насируддини Тўсї мефармояд:

«Маълум аст, ки аввалин ќуввае, ки дар кўдак пайдо мешавад, ќувваи талаби хўрок ва саъй дар тањсили он мебошад» [6,c.150]. Ба андешаи мутафаккир, тањзиби ин ќувваи шањвонї ва аз ба итоат даровардани «нафси бањимї», ки њосили ќувваи шањвонї аст, фазилати иффат ва ба дунболи он фазилати «сахо» ва «сирати лаззат» дар инсон њосил мегардад [7,c.96] .

2. Тањзиби ќувваи ѓазабї. Тањзиб ё ислоњи ќувваи ѓазабї ва ё ба ибораи дигар, идоранамоии «нафси сабъї» (њайвонї) ба василаи аќлу шуур, ки ба тартиби муайян идора шавад, ба «фазилати њилм», «фазилати шуљоат» ва «сирати каромат» мубаддал мегардад, пас ислоњи (тањзиби) ќувваи шањвонї дар ин сурат лозим аст. Ислоњи (тањзиби) ќувваи ѓазабї дар он сурат ба вуљуд намеояд, ки шахс ба ѓазаб мубтало нашавад ва аз амалњои бад канорагирї кунад, масалан, амалњои бад ба мисли суханони бад ва истисмори дигарон мебошад. Яъне, њар як шахси соњиби аќлу шуур метавонад аз чунин амалњои баде, ки аз дурии он дар боло зикр кардем, канорагирї намояд ва ба саодате, ки Насируддини Тўсї иброз менамояд, ноил гардад .

3. Тањзиби (ислоњи) ќувваи нотиќа. Аз нуќтаи назари Насируддини Тўсї ќувваи нотиќа ин мабдаи фикрї ва андешањо аст. Ин ќувваи инсон бояд дар пайи шинохти касби яќинї бошад, ба ин тартиб бо шинохти касбу улум ва дониш «фазилати илм» ва ба табъи он «сирати њикмат» пайдо мешавад [7,c.96]. Вобаста ба таркиби ин се ќувва Насируддини Тўсї чунин мефармояд, ки агар ин се ќувва бо якдигар љамъ шаванд, дар якљоягї «фазилати адолат»-ро ташкил мекунанд. Яъне, адолат ин ки, тамоми ќуввањо аз ќувваи нотиќа фармонбардорї кунанд, то ки љозибањою ќуввањо ва њавасњои номатлуб фардро ба дараљаи њалокату нобудї бурда нарасонанд. Боз як масъалаи таълиму тарбияи фарзандонро, ки вобаста ба ин мавзўъ Насируддини Тўсї баррасї ва таќсимбандї кардааст, метавон ном бурд, ки: «њадафи таъдибї», «њадафи таълимї» ва «њадафи тафњимї» мебошанд .

1. Њадафи таъдибї (тарбиявї). Насируддини Тўсї њадафњои тарбиявиро бар чунин намудњо таќсимбандї кардааст:

I. Заминасозї .

II. Парвариши њаё .

III. Ба вуљуд овардани хусусияти хуб .

IV. Њифзи каромат ва њурмати нафси кўдак (аз љониби муаллим, мураббї ва бузургон) .

I. Заминасозї яке аз њадафњои аввалин ва аслии тарбияи ахлоќии кўдак аст. Аз нуќтаи назари Насируддини Тўсї њадафњои таълимї, маљмўаи омўзишњо (амалњо, маќулањо, категорияњо), ки барои тарбияи ахлоќии кўдакон зарур мебошанд, бояд анљом дода шаванд. Мутафаккир мўътаќид буд, ки барои он ки ахлоќи кўдак табоњ нагардад, бояд ба таълиму тарбияи ахлоќии ў волидайнаш таваљљуњи хешро зиёд гардонанд. Яке аз мутафаккирони эронитабор Љалолиддини Њамойї дар асари хеш «Мунтахаби «Ахлоќи Носирї»» дар ин масъала овардааст, ки: «… ва чун разои (ширхорагї) ў тамом шавад, ба тарбия ва ризоияти ахлоќии ў машѓул бояд шуд, пештар аз он ки ахлоќї ўро табоњ фаро гирад, агарчи кўдак мустаид (истеъдод) буд ва ба ахлоќ заминаи майли бештар кунад ба сабаби нуќсоне ва њољате, ки дар табиати ў буд…» [5,c.114,115]. Яъне, чунин гуфтан мумкин аст, ки талаботњо ва камбудињое, ки дар табиати инсонї њастанд, зери тарбияи ахлоќии њар як фард дар даврони кудакї зарур аст, то ин ки рафтори ношоистае, ба мисли инљиќию нозукї ва бадќањрї пайдо накунад. Бинобар ин, аз дидгоњи Насируддини Тўсї, тарбия ва љиддї назорат кардани кўдак аз љумлаи усулњои тарбияи ахлоќї аст, чуноне ки дар ин масъала мо дар боло ишора карда будем. Тарбияи ахлоќї дар давраи кўдакї бояд ба равишњои тарбияи кўдак шурўъ гардад ва дар марњилаи бабалоѓатрасии аќл шакли мустањкамро ба худ мегирад, ки ќувваи аќлї дар ин ваќт тамоми ќуввањои дигарро идора мекунад. Дар њамин марњила аст, ки кўдакон фарќияти рафтори хуб ва парњез аз рафтори бадро њис мекунанд .

II. Парвариши (тарбияи) њаё. Парвариши њаё аввалин њадаф ва зиминасоз ё поягузори тарбияи ахлоќї аст, ки дар ин маврид, бояд нисбати кўдакон таваљљуњи зиёд зоњир гардад, зеро аввалин ќуввае, ки дар кўдак пайдо мешавад, ин ќувваи њаё аст. Дар тарбияи дурусти њаё набояд ба њељ гуна кўтоњї роњ дод, бояд њамеша саъю талош ва кўшиш кард, зеро нафси инсонї аз разилатњо канорагирї карда, майл ба зебої ва хушахлоќї мекунад. Аз нигоњи Насируддини Тўсї аввалин ќуввае, ки дар кўдак пайдо мешавад, ќувваи тамиз ё ќувваи фикру андеша дар инсон аст, ки ин ќувваи њаё ё наљобат мебошад. Яъне, њар як инсон ба далели ќувваи аќлї, табъи ќувваи њаё ташхис мекунад, ки аз кадом коре парњез кунад ва чї кореро анљом дињад. Дар мавриди шахсе, ки аз корњои бад парњез намекунад, нуќтаи назари Насируддини Тўсї хеле равшан аст. Ў дар масъалањои тарбия ва тарбияи ахлоќї дидгоњи аќлгарої дорад ва барои тадќиќоти пурраи мавзўъ ў аз сарчашмањои мактаби исломї низ барои исботи дидгоњи хеш истифода кардааст. Чуноне ки тарбияи исломї аз тарбияи ѓарбї фарќ мекунад. Масалан, дар Ѓарб танњо бо аќл ва бурњон ба омўзиши ахлоќ пардохта мешавад, аммо дар тарбияи дини ислом бошад, њам аќл ва њам бурњон истифода мешаванд, яъне дар баробаре, ки аќл ќодир барои иљрои кори баду нек нест, дар ин сурат дин дахолат мекунад .

III. Эљоди хусусиятњои хуб. Насируддини Тўсї ба ин марњила таваљљуњи хосса зоњир намудааст. Кўдакон бо завќ ба рафиќони худ, калонсолон, волидайни хеш таќлидкорї мекунанд, аз ини рў ба сарчашмањои ахлоќї ва зиндагиномаи шахсиятњои маъруф, аз љумла шоирон, олимон, файласуфон, мутафаккирон инчунин панду андарз ва афсонањои халќие, ки пандомез бошанд, рў оваран ба маќсад мувофиќ мебошад. Баъд дар ин асос кўдакон метавонанд, амалњои хубро аз бад фарќ карда, ба роњи рост њидоят шаванд ва ба камол расанд .

IV. Њифзи каромат ва њурмати нафси кўдак (аз љониби муаллим, мураббї ва бузургон). Насируддини Тўсї зимнан ишора намудааст, ки ташвиќу тарѓиби кўдаконро нисбат ба эњтироми калонсолон дар синни хурдсолї бояд оѓоз намуд ва чунин мешуморад, ки калонсолону волидайн ва муаллимон барои омўзонидани кўдакон дар ин роњ масъуланд ва бояд кўшиши зиёд ба харљ дињанд. Насируддини Тўсї мефармояд: «… барои њурмати нафси худ ва муаллим ва њар кас ки ба синни аз ў бузургтар рассад, тањрис (тарѓиб) кунанд ва фарзандон ва бузургон ба ин одоб муњтољтар бошанд» [7,c.224] .

Ў муътаќид буд, ки дар заминањои ташвиќу тарѓиб танњо ба масъалањои моддї ва молии кўдак таваљљуњ нашавад, балки бояд шинохти нафс, њифзи каромати инсонро дар мадди аввал ќарор дод. Тарбия бояд аз муњаббату мењрварзї оѓоз гардад, таъкид кардааст Насируддини Тўсї. Илми имрўзаи равоншиносї низ таъкид мекунад, ки дар таълиму тарбияи кўдакон аз танбењоти љисмонї дар њадди зурурї канорагирї бояд кард .

2. Њадафи таълимї ва омўзиши он. Насируддини Тўсї таъкид месозад, ки дар ин марњила ба омўзиши таълими суннатњо ва фарзњои динї ва њамзамон ба таври васеъ омўхтани ахлоќ бояд бипардозем. Аз ин лињоз, дар тафаккури нављавонон бояд илмеро омўзонид, ки роњи ростро аз роњи каљу нодуруст хуб дарк карда тавонанд. Инсон донишу маълумотњои гуногунро ба воситаи тањсил касб мекунад, бинобар ин мутахассисони соњаи таълим ва тарбия бояд ба тањияи китобу рисолањои ахлоќи таваљљуњи бештар зоњир намоянд. Барои пешрафти љомеа ва хушахлоќ ба воя расонидани насли оянда кўшиши беѓаразонаи хешро дареѓ надоранд. Чуноне ки вобаста ба ин масъала Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз асарњои хеш гуфтааст: «Мо бояд њамаи имконияту захирањои маънавию зењнии хубро барои ислоњот ва таљдиди шуури насли наврас ва љавонон, инчунин соњибмаърифату соњибихтисос гардонидани онњо сафарбар намоем» [14,c.249] .

3. Њадафи тафњимї (фањмонидан, омўхтан). Насируддини Тўсї дар ин масъала бар чунин нуќтаи назар аст, ки парвариши ќувваи «фањм» дар тарбияи ахлоќї ва худсозии кўдакону нављавонон наќши асосї дорад. Ў чунин мепиндорад, ки бояд њангоме ба тарбияи ќувваи «фањм» оѓоз намуд, ки фард ба дарки «фањм» расида бошад, ки аѓрози дигаронро дарк карда тавонад. Ба ибораи дигар, волидайну омўзгор дар ин марњила ба мантиќу далел амалњои ахлоќиро ба тарбиягиранда фањмонанд. Шахс бо рушди ќувваи аќлу фањми худ ва инчунин бинишу басирати ахлоќї далели ончиро ки дар даврони кўдакї њамчун одат ё таќлидкорї ва таълим гирифта буд, пайдо намояд .

Метод ва равишњои тарбияи ахлоќї. Маъмулан усули тарбияи ахлоќї ќоидањои умумие мебошанд, ки метавон онњоро ба манзалаи дастурамали куллї дар назар гирифт ва аз он ба шеваи роњнамои амал, дар тадбири тарбияи ахлоќї истифода намуд.

Яъне, ин усулњо асоси сарчашмањои тарбияи ахлоќї ба шумор мераванд, методу усулњои тарбияи ахлоќї ба таври зайл омадаанд:

Усули аввал: шарофату каромат ва арзишмандии инсон. Дар масъалаи инсон ва шарофату каромат оятњо ва ривоятњои зиёде њастанд, ки ба арзишмандии инсон далолат мекунанд. Бар ин асос аст, ки тарбиядињанда бар њифзи шарофату каромат ва арзишмандии тарбиягиранда таваљљуњи хосса дорад.

Методњое, ки барои тадќиќи ин усул кумак мерасонанд, чунинанд:

I. Истифода намудан аз методњои ташвиќу тарѓиб ва танбењ дар њудуди муайяни њадафдор. Натиљањои амали нек ва пайомадњои кори бадро ба кўдакон бояд дар мисолњои равшан, ки зиндагї аз онњо мамлу ё лабрез аст, бояд фањмонд. Бояд, њамеша дар хотир дошта бошем, ки љалб кардани кўдак ба њар коре на бо фармони омирона, балки бо мулоимат хубтар аст. Агар ба кўдак ба љойи «рав фалон корро кун» гуфтан, «дар ин кор ба ман кумак намо» гўем, ўро бештар ба кор дилгарм мекунем .

II. Истифода намудани муњаббат ва каромат. Муњаббату мењрварзї дар таълиму тарбияи ахлоќї яке аз шевањои таъсиррасонанда ва судманд барои кўдакон аст. Бисёре аз мардум гумон мекунанд, ки муњаббат ба фарзанд ин озод гузоштани ў дар анљом додани корест, ки он лањза мехоњад анљом дињад. Ин навъ рафтор ишќ ба фарзанд нест, балки бебанду бор кардани ўст. Эњтиром гузоштан ба фарзанд асоси муњаббат аст ва ин кор ваќте имконпазир мешавад, ки падару модар ба хотир дошта бошанд, ки кўдакон аъзои хонаводаанд ва дар њар коре сањм доранд ва метавонанд изњори назар кунанд .

III. Истифода намудани таѓофул ва чашмпўшї. Яъне, истифода намудани чашмпўшї ва бепарво нишон додани худ нисбати амалњои зишти ќўдакон. Насируддини Тўсї вобаста ба ин масъала таъкид мекунад, ки фарзандонро тавре танбењ кард, ки дар онњо љасорат пайдо нашавад ва амалњои зиштро њамчун одат ќабул накунанд. Чашмпўшї аз амалњои зишти фарзандон бояд ба таври пинњонї сурат гирад ва агар кўдак боз дубора амали зиштро такрор намояд, бадињои он амалро ба кўдак ба таври сода фањмонида, ўро аз он амал бояд дур кард. Масалан, аз тарафи дигар хуб аст ва бояд кўшиш ба харљ дод, ки фарзандон ба оќибатњои рафтори нодурусти худ пай бибаранд. Барои мисол, агар фарзанди волидайне ба касе бадахлоќї кард, бояд фавран узр пурсад. Ин таври њалли масъала кам-кам дар вуљуди ў наќши хубе пайдо мекунад ва њангоме ки пой ба зиндагии мустаќил менињад, пешпо нахоњад хўрд .

IV. Таваљљуњ ба тафовутњои фардии донишомўзон. Дар баробари дарку фањмиши донишомўзону тарбиягирандањо тафовут аст. Дар ин сурат муаллим дар њангоми омўзонидан бояд ба тафовутњо фардї таваљљуњ дошта бошад ва ба шевае сухан гўяд, ки ба донишомўзон фањмо бошад. Дар ин масъала Тўсї аз забони Паёмбари ислом (с) далел овардааст, ки чунин мефармояд: «Пайёмбарони Илоњї маъмуранд ба мизону аќл ва дарки мардум бо онон сухан гуянд» [6,c.1369] .

Усули дуюм: иќтидо ба табиати кўдак (тифл). Дар ин масъала Насируддини Тўсї ба тањзиби (ислоњ) ќувваи нафсонї ишора мекунад [7,c.150]. Шевае, ки метавонад ба тањќиќи ин усул ёрї расонад, ин пайравї аз тадбири табиат дар эљоди ќувва дар кўдак мебошад .

Насируддини Тўсї дар ин масъала чунин ибрози назар намудааст: «Инсон дорои ќувваи шањват, ѓазабу идрок аст ва ин ќувва батадриљ (оњиста) ва батартиб зоњир мешаванд .

Нахуст ќувваи шањват, сипас ќувваи ѓазаб ва дар нињоят ќувваи идрок зоњир мешаванд»

[6,c.146,151]. Тарбияи ахлоќиро аз ибтидо дар тањзиби ќувваи «шањват» таваљљуњ бояд кард, ки дар ин сурат сифати «иффат» ба даст меояд, ки «иффат» яке аз фазилатњои ќувваи «шањват» аст. Дар марњилаи баъдина ба тањзиби ќувваи «ѓазаб» ва тањсили фазилати «шуљоат» мерасад. Баъдан, дар марњилаи сеюм бояд дар такмил ва тарбияи ќувваи аќл саъю талош кард, то тањсили фазилати «њикмат»-ро дарёбад. Дар ин сурат, ќувваи «тамиз»-и кўдак оњиста-оњиста рушд мекунад. Мутобиќи ин номумкин аст, ки матлаб ва маводњои тарбияи ахлоќиро бидуни дар назар гирифтани ќувваи «тамиз» ба кўдакону нављавонону донишомўзон ироа кард .

Усули сеюм: ѓалабаи ќувваи аќл бар дигар ќуввањо. Чуноне ки дар усули сеюм омадааст, агар њамаи ќуввањо зери њокимияти ќувваи аќл дароянд, инсон соњиби малакаи адолат мешавад, ки дар нињоят ба камоли одамї мерасад. Дар баробари ин ба риёзати инсонї ишора кардан зарур аст, ки риёзат яке аз усулњои худинкишофдињии инсон ва тарбияи ахлоќї аст. Риёзат дар луѓат ба маънои махсусе омадааст, ки барои таълим додани љонварон ё њайвонот ё махсусан ром кардани асп омадааст ва дар истилоњи ахлоќї ва тарбияи ахлоќї ин боздоштани нафс аз ќуввањои шањвату ѓазаб мебошад. Яъне, ин ду ќувва - шањвату ѓазабро мутеи ќувваи аќл менамояд. Бинобар ин Насируддини Тўсї бар чунин нуќтаи назар буд, ки риёзат ба ин далел зарур аст, ки нафси одамї аз ќувваи шањвї ва ѓазбї пайравї кунаду ба фармони ин ду ќувва дарояд дар њадди нафсї бањимї (њайвонї) ва сабъї (вањшигарї) таназзул мекунад ва дар ин сурат ќувваи худро ба таътил кашонидааст. Пас, ба манзури њидоят муњори (лаљом задан) ин ќувва бояд онњоро аз тариќи риёзат ба хидмати аќл ва дин дароварад [8,c.76,77]. Яъне, аќлу дин њамвора ду манбае њастанд, ки барои роњнамоии бештар ва њидоят ба сўйи касбу фазилату саодати инсонњо равона шудааст .

Усули чањорум: мањур будани шариат «њамсўї бо фитрати худољўйї ва динхоњї». Аз нигоњи Насируддини Тўсї, «њамсўї бо фитрат ва дин, усули яќини таълим ва тарбия аст ва тадобир бояд бар пояи фитрату дин, ки вай номи онро сиёсати Илоњї номидааст, пайрезї шавад…» [8,c.109]. Асоситарин методњое, ки дар ин усул пешнињод карда мешаванд, ин танњо пайравї аз шариати ислом аст, ки дар тарбияи ахлоќї аз роњи тарбияи динї ва омўзиши њаќоиќи динї низ яке аз роњњои парвариши тарбияи ахлоќии кўдакон аст, ки мутафаккир бар ин андеша чунин таъкид мекунад. «Пас суннат ва вазоифи дин дар ў омўзонд ва ўро мувозиботи он тарѓиб кунанд…» [7,c.223]. Тарбияи динї бо мушаххас кардани амалњои њалолу њаром, фарзу вољиб, њидояту роњнамої инчунин ќарор додани инсон дар масири дуруст мебошад, ки эљоди адолат дар ў пайдо мешавад .

АДАБИЁТ

1. Акбари Роњнамо. Баррасии таљзия ва тањлили хостгоњњо ѓоят ва равишњои тарбияи ахлоќї аз дидгоњи Кант ва Насируддини Тўсї. – Тењрон: Донишгоњи тарбияи мадраса, 1378њќ. – 343с .

2. Алимуњаммади Кордон. Фалсафаи таълим ва тарбия. Воситаи таълимї. – Тењрон: Самт, 1378њ.ќ. – 5с .

3. Ањмад ибни Муњаммад ибни Яъќуб. Ал-њавомил Вал-шавомили ибни Мискавайњ. -Ќоњира: Лаљнат-уттаълиф, 1371њ.ќ. – 243 с .

4. Ањмади Дайламї. Ахлоќи исломї / А. Дайламї, М. Озарбойљонї. –Ќум: Маориф, 1378њ.ќ. – 213с .

5. Љалолиддин Њамойї. Мунтахаби «Ахлоќи Носирї». –Тењрон: Њумо, 1374њ.ќ. – 114. 115с .

6. Муљтабои Минавї. «Ахлоќи Носирї»-и Насируддини Тўсї / М. Минавї, А. Њайдарї. - Тењрон:

Ховарзамин, 1369 (б) њ.ќ. – 68. 150. 283. 146.151. 76.77. 109с .

7. Муљтабои Минавї. «Ахлоќи Носирї»-и Насируддини Тўсї. / М. Минавї, А. Њайдарї. – Тењрон:

Ховарзамин, 1360њ.ќ. – 64.96. 96.224. 150.223с .

8. Муњаммад Мударрисї. Авсоф-ул-ашроф-и Насируддини Тўсї / М. Мударрисї. –Тењрон: Мутолиањои исломї, 1369 (а) њ.ќ. – 101.102.152с .

9. Насируддини Тўсї. Ахлоќи носирї. – Тењрон: Интишороти Донишгоњ, 1361њќ. – 213с .

10. Насируддини Тўсї. Кашф-ул-мурод фи-шарњи таљрид-ул-эътиќод. -Ќум: Муассисаи интишороти исломї, 1099њ.ќ. – 543с .

11. Насируддини Тўсї. Равзат-ул-таслим. – Тењрон: Њомї, 1363њ.ќ. – 321с .

12. Фатњуллоњи Наљорзодагон. Роњёфт бар ахлоќї тарбияи исломї. -Ќум: Маориф, 1388њ.ќ. – 452с .

13. Хисрав Боќирї. Нигоњи дубора ба тарбияи исломї. – Тењрон: Мадраса, 1386њ.ќ. – 198с .

14. Эмомалї Рањмон. Суханњои њикматомўзи Президенти Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Эмомалї Рањмон. -Душанбе: Контраст, 2017. – 228. 249с .

15. Бахтиёр Насирёди Њасаналї. Ањдоф, усул ва равишњои тарбияи ахлоќї аз дидгоњи Хоља Насируддини Тўсї // Пажўњиш дар масъалаи таълиму тарбияи исломї. Бахши илмњои фалсафа. – Соли 19-уми давраи љадид. -№12. -С.65-94 .

НАЌШИ АХЛОЌ АЗ НИГОЊИ НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ Дар маќола андешањои ахлоќии Насируддини Тўсї дар заминаи фазилатњои чањоргона иффат, шуљоат, илм ва адолат, ки аз љониби файласуфони Юнони ќадим Афлотуну Арасту матрањ гардида буданд иброз гардида, онњо яке аз њадафњои аслии тарбияи ахлоќї ба шумор мераванд. Мутафаккир дар ин замина масъалањои таълиму тарбия, тарбияи ахлоќї, њадафњои асосии тарбияи ахлоќї, усулњои тарбияи ахлоќиро мавриди баррасї ќарор додааст. Насируддини Тўсї дар ин масъалањо ба фалйласуфону мутафаккирони юнони - Афлотуну Арасту пайравї кардааст. Як нуќтаи назари мутафаккир љолиби ањамият аст, ки ў дар заминаи парвариши ахлоќї ба тафовутњои фардї ќоил будааст. Инчунин, таъкид кардааст, ки њар шахс, бояд мувофиќи истеъдод ва тавоноињои худ тањти тарбияи ахлоќї ќарор гирад. Мутафаккир мегўяд, ки тарбияи ахлоќї аз тариќи одат додани кўдакону тарбиягирандањо танњо таќлиди кўркўрона нест. Вай муътаќид аст, ки кўдак то ба камол расидани худ, њар як кореро ки анљом медињад, бояд ба неруи аќлї фарќ кунад дар ин сурат одат омўхта мешавад, даврони кўдакии хешро огоњона ба камол мерасонад .

Насируддини Тўсї дар баробари дигар донишмандону мутафаккирони исломї усули «одат додан»-ро дар давраи кўдакї умдатарин роњи тарбияи ахлоќї медонад. Дар ин сурат таваљљуњ ба марњилањои тарбияи ахлоќї аз нигоњи мутафаккир муњим ва асосї мебошад .

Калидвожањо: тарбия, таълим, фард, ахлоќ, одат, шариат, муњаббат, каромат, истеъдод, метод, усул, њадаф, маънавї, арзишманд, аќл, неру, камол, ањамият, парвариш, хусусият, эљод, завќ, тарѓиб .

РОЛЬ ЭТИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАСИРУДДИНА ТУСИ

В данной статье рассматриваются этические взгляды Насируддина Туси в отношении четырёх основных человеческих достоинств, таких как целомудрие, отвага (мужество), знание и справедливость. Эти качества в учении древнегреческих философов Аристотеля и Платона рассматриваются очень широко и оцениваются как основа этического воспитания. Мыслитель рассматривает проблемы воспитания, этического воспитания, основные цели этического воспитания, методы этического воспитания и.т.д. Насируддин Туси в этом вопросе следует за древнегреческими философами Аристотелем и Платоном. Мыслитель был убеждён, что между индивидами имеется различие в сфере этического воспитания. Так же он отмечал, что каждая личность должна воспитываться в соответствии со своими способностями и силами. Насируддин Туси пишет: «Этическое воспитание - это не значит вслепую следовать за кем-то или адаптировать воспитанников и детей. Он уверен в том, что ребёнок до своего совершеннолетия, чем бы ни занимался, должен рассчитывать на свою умственную силу, и эта сила, конечно же, у каждого ребенка разная. В этом случае привычки складываются и детство проходит осмысленным. Насируддини Туси, как и другие исламские учёные и мудрецы, считает, что метод, «приучить» - это общий и наиболее правильный метод этического воспитания. В этом случае этическое воспитание должно проходить поэтапно. И каждый этап, по мнению мыслителя, считается важным периодом .

Ключевые слова: образование, личность, этика, привычки, талант, метод, цель, мораль, ценность, творчество, юмор, совершенство, характер, пропаганда, гуманность, ценность, разум .

THE ROLE OF MORALITY FROM THE POINT OF VIEW OF NASIRUDDIN TUSY

In article discusses the morality opinions of Nasiruddin Tusy on the four-dimensional basis of humanism: purity, chaste, science and justice which is based on the ancient Greek philosophers Aflatun and Aristotle, which is one of the main objectives education. In this context, the author has studied issues related to education, morality education, basis morality education and methods of morality education. Nasiruddin Tusy has been following this problem for the Palestinians and the Greek philosophers Aflotun and Aristotle. One of the four important opinion thinkers are to have a personalized difference on the basis of morality growth. It also stressed that every individual person should be educated according to his talents and powerful. The thinker said that the moral education does not matter by the way of customization child overlook imitation habits, but its righteous that child during his arrival age going to be able tu make a difference in his or her age, doing everything he can to do differentiate himself, thet learns how to handle perfection on his own childhood. Nasiruddin Tusy, along with other Islamic scientists and thinkers, has learned the method of “customization” during childhood and proofed the most important way of moral education. In this case, from the point of thinker morality is important and main of education .

Key words: education, habits, talent, method, morality, value, human, propaganda, training, law, love, purity, powerful, goals, moral, useful, mind, force, adulthood, feature, creation, pleasure .

Сведения об авторе: Абубакри Мирзоахмади Грезода - Таджикский национальный универистет, докторант Ph.D факультета философии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: (+992) 985-35-36-41; 915-23-93-03 Information about the author: Abubaki Mirzoahmadi Grezoda – Tajik National University, doctoral student Ph.D of the Faculty of Philosophy. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 17. Telephone: (+992) 985-35УДК: 1+327:82(575)

КАТЕГОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТРУДАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ И ВОСТОКА

Гиёсов Б.Р .

Институт технологии и инновационного менеджмента в г. Кулябе Справедливость - общая нравственная санкция совместной жизни людей, рассмотренная по преимуществу под углом зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей; способ обоснования и распределения между индивидами выгод и тягот их совместного существования в рамках единого социального пространства. В последние десятилетия проблема справедливости становится наиболее актуальной [10] .

Справедливость - понятие о должном, соответствующее представлениям о сущности человека и его неотъемлемых правах. Справедливость - категория морально-правового, а также социально-политического, сознания. Так, понятие «справедливость» содержит в себе требование соответствия между практической ролью различных индивидов (социальных групп) в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их признанием обществом [11] .

Существуют два значения понятия справедливость - широкое и узкое. Это разграничение предложил великий античный мыслитель Аристотель, чье учение о справедливости и его сущностное содержание сохраняют свое значение до настоящего времени. В общем, широком, смысле Справедливость есть разумность общественной жизни; ее можно определить как общий нравственный знаменатель всех социально упорядоченных отношений между людьми, последнюю нравственно-апелляционную инстанцию в общественных делах. Она совпадает с нравственностью в ее проекции на социальную сферу, является основной добродетелью социальных институтов. В специальном, узком, смысле слова Справедливость есть нравственно санкционированная соразмерность в распределении выгод и тягот совместной жизни людей, степень совершенства самого способа кооперирования деятельностей и взаимного уравновешивания конфликтующих интересов в обществе и государстве [1, c. 84] .

Справедливость – одна из самых сложных этических категорий, затрагивающая широкую сферу человеческих отношений. Содержание этого понятия отражает экономические, политические и правовые условия жизни общества и тенденции их развития .

Справедливость - категория не только морального сознания, но и правового, экономического, политического. Великие античные философы не случайно выделяли справедливость в качестве основной категории для оценки состояния всего общества .

Особое внимание рассмотрению справедливости уделял Сократ, называвший ее предметом «драгоценнее всякого золота» и стремившийся доказать существование единого и общего понятия справедливости, связывая его с нравственностью и знанием. Несправедливость неестественна, так как является плодом незнания и заблуждения. Утверждая связь между добродетелью и мудростью, превознося красоту разума, смысла, сознания, он проводил логическую основу под понимание справедливости. Сократ рассуждал: «Справедливость и всякая другая добродетель - есть мудрость. Справедливые поступки и вообще все поступки, основанные на добродетели, прекрасны и хороши» [6, c. 119] .

Система взглядов Сократа оказала сильное влияние на формирование идей его ученика Платона. В своих рассуждениях Платон относит справедливость к самому прекрасному, величайшему благу, которым следует обладать. Свое дальнейшее развитие у Платона получил и политико-правовой аспект справедливости. Извлекавший понятие справедливости из принципа устройства космоса, в соответствии с которым каждый человек и каждая вещь имеют свое место и функцию, отведенную безличным вселенским законом, Платон проводил аналогию между взаимосвязями в природе и в человеческом обществе. Он утверждал, что поддержание заданного порядка и гармонии, как во взаимоотношениях с природой, так и в человеческом сообществе, справедливо и мудро [7, c. 126-226] .

В своем основном сочинении «Государство», где важное внимание уделялось исследованию понятия справедливости, он рассматривал государство, с точки зрения проявления специфических функций, возникших на основе разделения труда. Правильность жизни, как в государстве, так и в отдельном человеке, заключается в том, чтобы каждый точно выполнял предназначенную ему задачу: одним заниматься науками и управлять государством, другим - добросовестно выполнять законы и храбро оборонять отечество, третьим - заботиться о необходимых материальных средствах и повиноваться правителям. Именно в согласовании этих трех сущностных составляющих государства заключается его совершенство, которое Платон и называет справедливостью. Справедливость выражается в преданности всех сословий своему делу, в том, чтобы каждый выполнял вверенные ему обязанности, что говорит о том, что справедливость не может означать равенства. То есть для Платона в понимании справедливости отсутствует элемент уравнивания разных социальных групп [9, c. 132] .

Для построения теории справедливости существенно рассмотрение индивидов как равных и живущих совместной жизнью. “Справедливое по отношению к другому есть, собственно говоря, равенство (to ision)”, - это сформулированное Аристотелем положение является нравственно-правовым основанием справедливости. В этическом аспекте справедливость выступает как равенство в достоинстве быть счастливыми и обладать необходимыми для этого благами [8,c.384-386, 387-389.]. Наряду с мыслителями античности огромное внимание проблеме сраведлвости уделяли мыслители Востока, в частности Абу Райхон Беруни, Абу Наср Фараби») Абу Али Хасан ибн Тусий-Низомулмулк и Алишер Наваи .

В своем трактате «Индия» Абу Райхон Беруни делит все качества человека на хорошие (правдивость, щедрость, справедливость, постоянство, предпринимательство,) и плохие (ложь, зависть, борьба за должности). Самым ярким проявлением безнравственности, по мнению Беруни, является воровство и насилие. И от размера воровства каждый должен получать различное наказание. Если размер маленький, можно ограничиться оглаской преступления и порицанием общества. Если размер воровства большой, то и наказание должно быть большое, вплоть до телесного. В управлении государством не общество должно служить государю, а правитель должен быть слугой народа. Только так можно жить в справедливом государстве .

Особое внимание А. Беруни обращал на социальное равенство людей, которое связывал с отношением между собственностью и достоинством человека, проведением правильной денежной политики, честной торговли, воспитанием, беспрекословным подчинением законам [2, c. 867] .

Правовед Абу Наср Фароби в «Книге о воззрениях населения справедливого города»

делится своими мыслями о великом обществе, справедливом строе, благородных правителях .

Первый правитель справедливого города для нормального руководства должен обладать следующими двенадцатью качествами: должен быть здоровым; должен быть умным и просвещённым; должен быть правдивым, знать меру в еде, питье и отношении к женщинам; не преследующим богатство; должен иметь хорошую память; справедливым от природы;

мужественным и бесстрашным; ненавидящим насилие; умеющим принимать решения;

хорошим политиком и оратором [5]. Основной упор в трудах восточных учёных делался на то, что воспитание правильных ориентиров в нравственности человека зависит от того, насколько является справедливым и гуманным то общество и государство, в котором живёт и трудится отдельно взятая личность. Оценка баланса таких категорий, как труд и вознаграждение, преступление и наказание, права и обязанности, то есть справедливых отношений ещё с древнейших времён была одной из сложных задач человечества. Так как понятие справедливости определяется социально-экономическими отношениями между людьми в конкретных исторических условиях и отличается у разных социальных групп. Понятие справедливости играет большую роль в социально-политическом сознании людей .

Справедливость можно разграничить как социально-философское, нравственное и правовое понятие. Почти во всех философских трактатах мыслителей стран Центральной Азии делается попытка осмысления категории справедливости. В своём произведении «Сияр - ул-мулк»

(«Политика») Абу Али Хасан ибн Тусий-Низомулмулк пишет о справедливом управлении государством, о гуманизме и социальной помощи. По версии произведения, Абу Али Хасан ибн Тусия, по причине того, что он вёл правильную государственную политику, основывавшуюся на социальной справедливости, в народе прозвали Низомомулком, что в переводе означает «порядок собственности». В произведении «Политика» Низомомулк обращает внимание на то, что беспорядок в государстве наступает тогда, когда общество не реагирует на проявления лжи, несправедливости, безнравственности и нарушения чужих прав. Будучи вазиром (министром) султана Маликшаха, он построил в сельджукидской столице Марве-большую обсерваторию, ряд медресе под названием «Низомия» в Багдаде, Басре и Исфахане. Здесь творили поэт Умар Хайям, арабисты Муизий, Тафтазоний, которые в своих стихах многие строки посвятили именно справедливому правлению [3,c.868] .

Алишер Навои ставил интересы общества превыше всего и руководствовался принципом:

«Только тот, у кого есть мера справедливости, может руководить государством». В «Саади Искандари» он возвеличивает образ Александра Македонского, как справедливого и требовательного к подданным полководца. В произведении поэт на вопрос Македонского:

«Какие дела можно вершить как средство справедливости», его учитель Аристотель отвечает, что если справедливость будет каждодневным делом правителя, то весь мир будет у его ног .

Алишер Навои сравнивает справедливость с источником жизни, а правителя Хорасана Хусайна Бойкаро называет справедливым шахом. Если шах несправедлив, то среди народа увеличивается недовольство, что приводит к разрушению государства. Справедливость сравнивается с солнцем, а несправедливость с тьмой. И как восходящее солнце постепенно разгоняет тьму, так и справедливость всегда торжествует над её противоположностью [4,c.868] .

Такой же подход наблюдается и в устном творчестве народов Востока, где понятие справедливости всегда ассоциировалось как символ и воплощение хорошего. Так, в священной книге зороастризма «Авеста» проповедуется принцип «Не думай ничего, кроме правды, не говори ничего, кроме правды, не делай ничего, кроме правильных поступков». Основой зороастрийской религиозной системы является признание борьбы двух противоположностей Добра и Зла, где всегда побеждает бог добра и справедливости Ахурамазда, хотя на стороне бога зла Ахримана всегда очень много тёмных сил [12] .

ЛИТЕРАТУРА

Аристотель. Никомахова этика. Аристотель/ Соч.: В 4 т. Т.4. -М., 1983. -С.84 .

1 .

Абу Райхон Беруни. Индия. - 1997. -С. 867 .

2 .

Абу Али Хасан ибн Тусий Низомулмулк. Сияр ул-мулк. /Т., 2007 С.-868 3 .

А. Навои. Саади Искандарий. Хамса. Сборник избранных сочинений / Т. 1.,2010. С.-868 .

4 .

Абу Наср Фароби. Книга о воззрениях населения справедливого города/ т., 2010 .

5 .

Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. - М., 1935. -С. – 119 .

6 .

Платон. Государство. – М., 1993. -С.123- 226 .

7 .

“Полное собрание сочинений Артура Шопенгауэра” / под ред. Ю.И. Айхенвальда. -Т.4. -С.209, 217, 221; -Т.1. С.-384-386, 387-389 .

9. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства. М., 1994. -С.132 .

10. Философский энциклопедический словарь. -М.: Советская энциклопедия/ Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н .

Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. 1983. [Электронный ресурс] .

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/4758/Справедливость

11. Энциклопедический словарь. -М.: Гардарики/ под редакцией А.А. Ивина. 2004. [Электронный ресурс] .

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1150/Справедливость

12. Юсуф Хос Ходжиб. Кутадгу билиг. -Т., 2003 .

13. Джанибекова Н. А. Нравственные ценности в произведениях мыслителей Востока // Молодой ученый. — 2015 .

-№12. -С. 867-869. - URL https://moluch.ru/archive/92/20499/ (дата обращения: 09.07.2018) .

КАТЕГОРИЯИ АДОЛАТ ДАР АСАРОИ МУТАФАККИРОНИ ЮНОН ВА ШАР

Дар маќола мафуми “адолат” дар осори мутафаккирони Шар ва Юнон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ќайд кардан зарур аст, ки дар осори мутафаккирони Шар ва Юнон дида баромадани тасаввуротои аввалин дар бораи мафуми «адолат» дар маралаи барќароршавии муносибато, дар самти сохти давлатдорї, сиёсат, итисодиёт ва иљтимоъ хеле муим ба исоб меравад. Инчунин, тасаввурото дар бораи шакли идоракунии боадолатона дар сохти давлатдорї, ченаки адолатхої, меъёри танзимкунандаи муоширати сиёсї мебошад. Талили мафуми «адолат» дар фалсафаи Шар ва Юнон нишон медиад, ки мавзўи адолат хусусиятои хосси худро дорад. Масъалаи мафуми адолат дар таълимоти мутафаккирони Шар Абўрайони Берунї, Абўнасри Форобї, Абўалї асан ибни Тўсї, Алишер Навої ва дигарон, инъикос ёфтааст. Дар фаранги Шар мафњуми адолат мавќки муњимро ишол менамояд ва олимон ва файласуфон дар осори худ сифатои подшоон, сохти давлатдорї, адолат ва беадолатї, љанбаои иљтимоии љамъияти асримиёнагиро дида баромадаанд. Дар “Сиёсатнома”-и Низомулмулк диќати асосї ба он дода шудааст, ки бетартибї дар давлат дар олате ба вуљуд меояд, ки љамъият ба пайдоиши беадолатї, бадахлої ва риоя накардани ууќи бегонагон эътибори љиддї намедиад .

Аз љумла, мутафаккирони Юнони ќадим Сурот, Арасту, Афлотун дар зоир ва ошкор намудани мафуми «адолат» сами баоят бузург гузоштаанд, ки дар фалсафаи сиёсї ва иљтимої маоми муимтаринро ишол менамоянд. Масалан, мазмун ва мундариљаи мафуми «адолат» дар асари “Давлат”-и Афлотун ва таълимоти эстетикии вай дар бораи оози нек ва устуворї дар инсон инъикоси худро ёфтаанд .

Масъалаи рушди ахлоию маънавии инсон дар рисолаои «Этикаи Эвдем» ва «Сиёсат»-и Арасту низ инъикос гардидааст. Аз нутаи назари мутафаккирони Шар ва Юнон мафуми “адолат ” дар фаранг, сиёсат, иќтисодиёт ва умуман дар сохтори давлатдорї амалан вуљуд дошта наметавонад, агар дар љамъият баробарї мављуд набошад. Файласуфон, олимон ва мутахассисон ба мафуми «адолат» аз нигои таълимотои динї низ таваљљуи зиёд зоир менамоянд. Омўзиши амиќи мафуми “адолат” дар эљодиёти мутафаккирони арб ва Шар имкон медиад, ки мафњуми адолат дар доираи адолати мутла баррасї шуда, ин масъала мавриди омўзиш арор дода шавад .

Калидвожао: мафуми адолат, категория, афкор, њоким, ахло, таълимот, сиёсат, давлати иљтимої, уу, иљтимоиёт, муносибат, мутафаккир, робар, фамиш, шо, баробарї, нобаробарї .

КАТЕГОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТРУДАХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ И ВОСТОКА

В статье раскрывается понятие «справедливость», нашедшее свое отражение в произведениях греческих и восточных философов. Надо отметить, что в произведениях греческих и восточных мыслителей содержатся первые представления о понятии «справедливость», понятии об этапах восстановления равенства и неравенства в отношении структуры государства, политики, экономики и социологии. Также представления о формах управления: справедливость в структуре управления Государством является нормой, уравновешивающей политические претензии. Анализ понятия «справедливость» в философии Востока и Греции показывает, что тема «справедливость» имеет свои отличительные особенности. Понятие справедливости отражено в трудах восточных философов, таких как Абурайхони Беруни, Абу Насри Фороби, Абу Али Хасан ибни Туси, Алишер Навои и других. В понятие справедливости важная роль отводится Восточной культуре. Одно из качеств при управлении государством - справедливость и несправедливость - рассмотрено в социальной структуре средневекового общества. Согласно этого учения в произведении «Политика»- Низом-ул-мулук основное внимание направлено на то, что беспорядок в государстве появляется в том случае, когда в обществе на проявления клеветы, несправедливости, неравенства и несоблюдение прав других лиц не обращают серьёзное внимание. Также мыслители Древной Греции Сократ, Аристотель, Платона в определении термина «справедливость» отмечают, что она занимает важное место в политической и социальной философии. Например, содержание понятия «справедливость» отражено в произведении Платона «Государство» и его эстетическом учении о началах добра и устойчивости в человеке. Развитие поведенческо-духовного характера человека показано в таких произведениях, как «Эвдемова Этика», «Политика» Аристотеля. С точки зрения восточных и греческих мыслителей, понятие «справедливость» в культуре, политике, экономике и, в общем смысле, в структуре государства не действует, когда в обществе мы не наблюдаем равенства философов, ученых и специалистов. В религиозных учениях понятию «справедливость» уделено большое внимание, так как оно является основополагающим. Глубокое понимание «справедливости» в произведениях западных и восточных философов указывает на то, что в отношении абсолютной справедливости этот вопрос глубоко изучался и данный термин являлся объектом пристального внимания .

Ключевые слова: понятие справедливости, категории, мнения, правитель, поведение, учение, политика, социальное государство, право, социология, отношение, философ, руководитель, понятие, царь, равенство, неравенство .

THE CATEGORY OF JUSTICE IN THE WRITINGS OF THINKERS OF GREECE AND THE EAST

The article discusses the speech and the concept of "justice" reflected in the work of Greek and Oriental philosophers. It should be noted that in the works of the Greek and Oriental, the first prediction about the concept of "justice" is pointed out, the concept of the stages of restoring the relation of equality and inequality in the direction of the state structure, politics, economics and sociology-it is one of the most important works. Another idea of the forms of management of justice in the structure of governance State on the example serving the measurement of "equity" is the norm balancing the political attitude. Analysis of the concept of "justice" in the philosophy of the East and Greece shows that the theme of "justice" has its own specific features. The question of the concepts of justice is reflected in the writings of Oriental philosophers Aburayhoni Beruni, Abu Nasri Forobi, Abu Ali Hasan ibni Tusi, Alisher Navoi and others. In the notion of justice, the important role is played by Oriental cultures. One of the qualities in governing the state, justice and injustice is considered in the social structure of medieval society. According to this doctrine, the concept of "justice" in the work "Politics" - Nizom-ul-muluk focuses on the fact that without order in the state appears in the event that the society with the appearance of slander, injustice, inequality and non-observance of the rights of strangers Serious treatment .

Including the thinkers of Ancient Greece Socrates, Aristotle, Plato in an open form and revealing the term "justice" had a great contribution, which they occupies an important role in political and social philosophy. For example, the content of the concept of "justice" in reflected in Plato's work "The State" and aesthetic his teachings about the beginning of kindness and sustainability in man, placed the development of the behavioral and spiritual character of man in such works as "Evdemova Ethics", "Politics" of Aristotle. From the point of view of the Eastern and Greek thinkers, the notion of "justice" in culture, politics, economics and in the general sense does not work in the structure of the state, then in society we do not observe the equality of philosophers. scientists and specialists from the point of view of religious teachings to the concept of "justice" paid much attention, because it is voluminous. Deep training of the concept of "justice" in the works of Western and Eastern philosophers indicates that in terms of absolute justice this issue is considered and this term is subject to inspection .

Key words: concept of justice categories, opinions, ruler, behavior, teaching, politics, social state, law, sociology, attitude, philosopher, leader, concept, king, equality, inequality .

Сведения об авторе: Гиёсов Баховаддин Рахматуллоевич - Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Кулябе, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин. Адрес: 735360, Республика Таджикистан г. Куляб проспект Борбада. E-mail: bahovaddin-2017@mail.ru. Телефон: 988-94-14-57 Information about the author: Giyosov Bahovaddin Rahmatulloevich - Institute of Technology and Innovation Management in Kulyab, Senior Lecturer of the Department of Humanitarian Disciplines. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab, Borbada Avenue. E-mail: bahovaddin-2017@mail.ru. Phone: 988-94-14-57 УДК 314/316

ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ЊАМЧУН ПРОБЛЕМАИ ЉАЊОНЇ

Мањмадиев Н.Д .

Донишгоњи миллии Тољикистон Инкишофи тамаддуни инсонї гувоњи он аст, ки шаклњои гуногуни њаросафканї ва зўроварї дар таърих вуљуд доштанд. Ќарнњои зиёд аксар тазодњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої бо роњи зўроварї ва њаросафканї њаллу фасл мешуданд. Дар таърихи инкишофи љомеаи инсонї марњилањое вуљуд доранд, ки бевосита ба афзалияти зўрию њаросафканї дар корњои байналмилалї рабт доранд. Масалан, аксарияти давлатњо барои васеъ кардани њудудњои маъмурию сиёсии худ аз зўрию куштор, асиргирї ва дигар шаклњои маљбурнамої истифода мебурданд, то ба маќсади гузоштаи худ ноил гарданд .

Як гурўњ муњаќќиќон чунин аќида доранд, ки терроризм дар љомеае пайдо мешавад, ки дар соњањои иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва маънавии он љомеа душворињои љиддї вуљуд доранд. Ин аќида то љое њаќиќат дорад, чунки давлате, ки аз нигоњи иќтисодї, иљтимої ва сиёсї заиф бошад ба объекти њуљуми душманони дохилию хориљї табдил меёбад .

Масалан, инкишофи давлатдории мо дар ибтидои солњои 90–ум, инчунин таърихи муосири Сурия ва Ироќ гувоњи ин гуфтањост [1,с.23] .

Гурўњи дигари муњаќќиќон омили сиёсии пайдоиши терроризмро дар вуљуд доштани режимњои авторитарї мебинанд, ки имконияти ба таври легалї ва озодона фаъолият кардани мухолифинро мањдуд менамоянд. Имкониятњои нобаробар маљбур менамоянд, ки њизбњои мухолиф усулњои ѓайриќонунии муборизаю фаъолиятро бар зидди давлат интихоб намоянд. Ќисмати ашаддии њизбу њаракатњои мухолиф усулњои террористиро бар зидди давлат истифода менамоянд [2,с.47]. Аммо, бояд ќайд кард, ки имкониятњои нобаробар ба њељ њизбу њаракати мухолиф њуќуќ надодааст, ки роњњои ѓайриќонунии мубориза бо њокимиятро пеш гиранд. Ин амал аз љониби ќонунњои миллї ва њам байналмилалї мањкум мешавад. Усулњои ѓайриќонунии мубориза, пеш њама, ба шахсият, љомеа ва давлат зарари бузурги моддию маънавї мерасонанд. Таърихи муосир гувоњ аст, ки њокимиятхоњону ќудратхоњон ба хотири њокимият шуда балвову мољароро роњандозї мекунанд ва ба сифати тамошобин мушоњида менамоянд. Аммо ќисмати осебпазири љомеа кўдакон, пирону барљомондагон ва умуман ањолии бегуноњ ба тарафњои мољаро табдил ёфта, бењуда барои манфиати дигарон њалок мешаванд. Иќтисодиёт ва иљтимоиёт чи ќадар зарари вазнин мебинанд, ки намунаи онро мо дар таърихи имрўзаи Сурия, Ироќ, Лубнон, Яман ва Сомали мушоњида менамоем .

Аммо, бояд ќайд кард, ки фаъолияти террористї бар зидди љомеаи мутамаддин равона карда шуда, аз фаъолияти террористї, пеш аз њама, одамони бегуноњ зарар мебинанд. Барои њамин бар зидди љомеа ё давлат нигаронида шудани терроризм ин зуњуротро ба ќатори амалњои аз доираи ќонун берун вуљуддошта маънидод менамояд .

Зуњуроте, ки зидди ќонун нигаронида шудааст, љомеа, давлат ва шахсони алоњида вазифадоранд, ки зидди он мубориза баранд .

Дар аксар давлатњои низомашон демократї фаъолияти њизбњои сиёсї озод аст. Ин принсип дар Љумњурии Тољикистон, ки низоми идоракуниаш демократист, њаматарафа риоя мешавад ва фаъолияти њизбњои сиёсї озод аст. Њизбњои мухолиф дар равандњои сиёсї озодона фаъолият карда, дар интихоботи органњои сатњи ноњиявию давлатї мувофиќи принсипњои ќонунгўзорї бо барномањои худ иштирок менамоянд. Албатта, њизбњои сиёсию њаракатњои сиёсии мухолиф дар маъракаи пешазинтихоботї фаъолияти баробар дошта, тамоми захирањои давлатї ва бойигарии давлатї, пул, ВАО ба ин њизбњо баробар таќсим карда мешаванд. Маълум аст, ки кадом њизбе, ки барномаи самаранок дорад ва дар барномаи пешазинтихоботї онро дар сатњи зарурї муаррифї карда метавонад, ѓолиб мебарояд. Ва ба аќидаи мо, ин як раванди табиист, чунки њизбњои ѓолиб бо мардум аз наздик кор карда тавонистаанд ва барномањои пешазинтихоботии худро дар сатњи зарурї муаррифї кардаанд. Ба њамин хотир, онњо назди дастгоњи давлатї ва љомеа эњтироми хосро соњиб буда, њаматарафа дастгирї меёбанд. Гуфтан мумкин аст, ки ин таљрибаи маъмулї аст ва тамоми давлатњо, режимњои сиёсї, њизбњо ё њаракатњои сиёсиеро дастгирї ва маблаѓгузорї менамоянд, ки мувофиќи идеологияи сиёсии давлат амал менамояд .

Аммо душвории асосї сари он аст, ки як ќатор њизбњо ва њаракатњои сиёсии мухолиф оянда надоштани фаъолияти сиёсии худро дарк карда, усулњои таљовузу зўрї ва роњњои мусаллањонаи муборизаро пеш мегиранд. Масалан, собиќ њизби мамнуъшудаи нањзати исломї, оянда надоштани фаъолияти сиёсии худро дарк карда, кўшиши табаддулоти давлатї намуданд, ки хушбахтона муваффаќ нашуданд. Бо ќарори Суди олї ва Прокуратураи генералї ин њизб террористї эълон шуда, фаъолияти он дар Тољикистон манъ карда шуд [3] .

Инчунин, бо ќарори аъзоёни ташкилоти СААД, ки 8.06. 2016 дар шањри Еревани Арманистон баргузор шуд, собиќ ЊНИТ дар дохили кишварњои аъзои СААД њизби террористї эълон карда шуд. Дар ин љаласа љонибњо рўйхати ташкилотњоеро, ки дар кишварњои узви СААД террористї ва экстремистї эътироф шудаанд, бо ќарори дахлдор ба мувофиќа расониданд. Дар рўйхати мазкур дар ќатори дигар созмонњои террористии байналмилалї, ба монанди «Ал-Ќоида», «ДИИШ», «Ихвон-ул муслимин», «Ансоруллоњ», инчунин Њизби нањзати исломии Тољикистон низ тањти №65 ворид карда шуд [4] .

Мушоњида мешавад, ки сабаби асосии пеш гирифтани роњњою усулњои таљовузкоронаи мубориза бар зидди њокимияти давлатї аз тарафи гурўњњои сиёсї, ин вуљуд надоштани роњњои ќонунию легалии фаъолияти сиёсї барои ноил шудан ба маќсадњои нињоии сиёсї мебошад. Ин омилњои зикршуда далели асосии фаъолияти ѓайриќонунї ва зиддиинсонии гурўњњои сиёсї ва инчунин гурўњњои экстремистию террористиро ташкил медињад .

Саволе пайдо мешавад, ки агар режимњои тоталитарию ѓайридемократї сабаби асосии пайдоиши терроризм бошанд, пас мављудияти гурўњњои экстремистї ва террористиро дар кишварњои низоми идоракуниашон либералию демократї бо кадом омилњо ё сабабњо шарњ додан мумкин аст. Масалан, гурўњи террористии ЭТА дар замони њукмронии диктатор Франко пайдо шуда буд, аммо баъди ба сари њокимият омадани режимњои демократї дар Испаниё фаъолияти террористиро тўли бисту панљ сол идома дода, боиси ќурбонию марги одамони зиёд гаштанд [5,с.142]. Армия љумњуривии Ирландия, «Бригадаи сурхњо» - и итолиёвї ва Баадер-Мейнхофи олмонї фаъолияти террористии худро дар шароити мављудияти дуру дарози режимњои демократї, мављудияти институтњои демократию њизбњои сиёсї оѓоз карда, ба зидди њокимият бо усулњои террористию ѓайриќонунї мубориза мебурданд. Як ќатор муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки гурўњњои террористиро, ки дар Аврупо фаъолият доштанд, собиќ ИЉШС дастгирї карда, унсурњои радикалии онњоро ба таљовуз моил мегардонид. Иттињоди Шўравї барњам хурд, аммо дар кишварњои тараќќикардаи Аврупо терроризм то њол вуљуд дорад. Сабаби аслї дар он аст, ки решањою омилњои бавуљудоварандаи терроризм бартараф нашуданд. Зуњури терроризмро танњо бо сабабњою омилњои берунї ё таъсири давлатњои дигар шарњ додан ѓайриимкон аст, чунки муњаќќиќонро аз воќеияти аслии сар задани терроризму экстремизм дур менамояд ва намегузорад, ки сабабњои аслии терроризм бартараф карда шаванд. Терроризм ва экстремизм зуњуроти иљтимої мебошанд ва ин омилро тамоми муњаќќиќон ба сифати сабаби асосии инкишоф ёфтани терроризму экстремизм пешнињод менамоянд [1,с.84-85] .

Фаъолияти гурўњњои экстремистию террористиро берун аз кишвар ташкилу роњандозї кардан мумкин, аммо муддати дароз онњоро дастгирї кардан ѓайриимкон аст, барои ин бояд шароити мусоид дар дохили кишвар вуљуд дошта бошад. Паст будани вазъи иљтимоии ањолї, аќибмонии иќтисодї, ќашшоќии ањолї барои пайдоиш ва инкишофи экстремизм ва терроризм шароити мусоид фароњам меоранд. Дар кишварњои Аврупо терроризм аз берун интиќол дода нашудааст, он мањсули зиддиятњои дохилї, ба монанди нобаробарии иљтимої, сиёсї, иќтисодї, миллї ва мазњабї мебошад. Демократњо ва либералњои кишварњои Аврупо тасдиќ менамоянд, ки њуќуќу озодињои шањрванд дар ин кишварњо поймол карда намешаванд, аммо дар амал мушоњида мешавад, ки терроризм дар њаќиќат љой дорад ва инкишоф ёфта истодааст. Њуќуќу озодињо баробар бошанд њам, аммо имкониятњои истифодабарии он барои њама баробар нест. Чунки вазъи иљтимоии одамон куллан фарќ доранд. Сабаби норозигї, яъсу ноумедї ва бадбинии одамон, нисбати ќишри нисбатан сарватманди љомеа дар он аст, ки онњо имконияти баробар надоранд ва наметавонанд, ки орзу ва талаботњои худро ќонеъ гардонанд. Ба њамин хотир ќишри поёнии ањолї нисбати ќишри сарватманд ба воситаи усулњои экстремистию террористї мубориза мебаранд, то имкониятњои дастрасї ба неъматњои моддию маънавї баробар бошанд. Давлат дар масъалаи баробарии иљтимоии ањолї бояд, ки бетараф набошад ва кушиш ба харљ дињад, ки тамоми ќишрњои ањолї дар таъминоти иљтимої, таълим, тандурустї ва фароѓат имкониятњои баробар дошта бошанд. Дар акси њол давлат метавонад ба объекти њуљуми гурўњњои экстремистию террористї табдил ёбад .

Кишварњои Аврупои солњои 60 – уми ќарни гузашта бо усулњои иљтимої – иќтисодї ва сиёсї зарару таъсири терроризмро дар љомеа хеле паст намуданд, аммо замони муосир вобаста ба кўчиши ањолї аз кишварњои Африќои Шимолї ба кишварњои тараќќикардаи Аврупо хатари инкишоф ёфтани радикализми динї ва терроризм мусаллањ бо идеология динї, махсусан исломї рў ба рў гашта истодаанд. Инкишоф ёфтани экстремизму терроризми динї дар кишварњои Аврупо вазъияти иљтимої – иќтисодї, сиёсї ва динии онњоро зери хатар гузоштааст. Душвории асосї дар он зоњир мегардад, ки муњољирон ба кишварњои Аврупо кўч баста, онљоро маќоми зист интихоб менамоянд, аммо ба тарзи зиндагї ва фарњанги аврупої мутобиќ намешаванд ва кўшиш менамоянд, ки анъанањои миллию фарњангї ва динии худро ривољ дода, ба ањолии тањљої омехта нашаванд. Ин омил раванди мутобиќшавии муњољиронро ба шароиту фарњанги наву бегона душвор гардонида, аномияро дар байни ќишри муњољирон инкишоф медињад. Њамин тавр, ба сафи шањрвандони комилњуќуќи кишвар ворид шудани муњољирон душвор гашта, гирифтани дониш, малака ва ихтисосу касбу кори зарурї вазнин мегардад, чунки онњо дар муњити фарњангии дигар тарбия гирифтаанд ва ворид шудан ба муњити фарњангии бегона зањматталаб буда, бояд тарзи рафтор, гуфтор ва анъанањои он кишварро омўзанд .

Муњољироне, ки ба муњити фарњангии нав ва бегона ворид шуда наметавонанд, роњи эътирозро пеш мегиранд .

Роњи асосї бартараф намудани эътирозу нофањмињо дар он аст, ки њарчи тезтар психология ва фарњанги мардуми тањљої аз худ карда шаванд ва кишваре, ки муњољиронро ќабул кардааст, бояд дар ин кор њаматарафа мусоидат намояд. Риоя намудани ин шартњо имконият медињад, ки гурезагон ва муњољирон худро бегонаю одамони дуюмдараља эњсос накунанд ва ба талаботи корфармоён мутобиќат намоянд .

Табиист, ки гуреза ё муњољир набояд фарњангу анъанаи миллии худро фаромўш созад .

Арзишњо ва фарњанги миллї бояд, ки дар сатњи муносибатњои оиладорї ва маишат таљриба карда шаванд. Аз худнамоии фарњанги ѓайр мазмуни фарњанги миллиро бою ѓанї мегардонад ва инсон аз нигоњи маънавї пуратар мешавад. Аммо, танњо як ќисми муњољирон, ки дар донишгоњњои аврупої тањсил кардаанд ва таълими Ѓарбї гирифтаанд, ба љомеаи аврупої мутобиќ мешаванд, боќимонда аксари зиёди муњољирин ба шарту шароити кишварњои аврупої мутобиќ намешаванд ва њатто кўшиш њам намекунанд .

Дар натиља ањолии тањљої нисбати муњољирон муносибати хуб накарда, онњоро ба назари шубња нигоњ менамоянд, инчунин онњоро ба корњои сердаромаду бонуфуз намегиранд ва бо имконияти аввалин аз кор пеш менамоянд. Ин равандњо дар миёни муњољирин аксуламалро дар шакли ќонунвайронкунї, итоат накардан ба полис, вайрон кардани моликияти љамъиятї, таљовуз ва ѓоратгар ба миён меорад ва солњои охир дар кишварњои аврупої, махсусан дар Фаронса, баръало мушоњида мешавад. Фаронса давлатест, ки аз кишварњои Маѓриб миќдори зиёди муњољиронро ќабул кардааст ва амалњои террористие, ки солњои охир дар ин кишвар ба амал омаданд, ба дасти њамин муњољирин амалї шудаанд. Дар ин љо танњо муњољирон гунањгор нестанд, сиёсати нодурусти иљтимої – сиёсї, иќтисодї ва миллии њукумати Фаронса боиси ављ гирифтани амалњои экстремистию террористї гаштанд .

Идеологњои гурўњњои экстремистию террористї кўшиш менамоянд, ки аз муњити муњољирон фидоиён ва иљрокунандагони амалњои террористиро интихоб намоянд .Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |Похожие работы:

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова" РУСИСТИКА НА СЕВЕРОВОСТОКЕ РОССИИ И В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ Сборник материалов IV Международной очно-заочной научнопрактической конференции г. Якутск (Ро...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: Фоносемантические средства во фразеологических единицах монгольского и английского языков основная образовательная программ...»

«Печатается по рекомендации отдела сертификации и методического сопровождения образовательного процесса Университета Программа одобрена на заседании кафедры филологического образования и журнал...»

«Studia Ecologiae et Bioethicae ( ), A BALINAITIEN * J DAUKYT L VORONOVA Мотивация как стимулирующий фактор в изучении иностранных языков взрослыми учащимися Ключевые слова: мотивация, внешние и внутренние факторы, взрослые учащиеся, изучающие иностранные языки, языковые навыки и способности. Key words: motivation,...»

«ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ТОМУ 1 Выбор и распределение произведений Платона в 1-м томе дается на основе некоторых строгих принципов. Во-первых, в 1-й том вошли ранние произведения Платона, произведения переходного периода и началь­ ного периода сознательного объективного идеализма, т. е. все то, что можно отнести к 90-м и 80-м годам I...»

«Discussion Articles / Дискуссионные статьи А. В. Дыбо, Ю. В. Норманская Институт языкознания РАН (Москва) К методике сравнения этимологических работ (ответ на рецензию М. А. Живлова) В статье предлагается формальный подход к оценке качества этимологических работ, в основе которого лежит алгоритм последовательного и полного анализа все...»

«Е. С. Унучек, А. И. Шевелева. Безглагольный императив в свете концептуальной грамматики УДК 81’367 DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-25-32 БЕЗГЛАГОЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ В СВЕТЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГ...»

«РАЗВИТИЕ ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ Фадеева М.Ю. Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск Подготовка высококвалифициро...»

«ПОЛЕВЩИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В РОМАНЕ А. МУШГА „DER ROTE RITTER. EINE GESCHICHTE VON PARZIVAL“(1993) (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) Специальность 10.02.04 германские языки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учен...»

«30 иным языком, понимают настроение прочитанного им текста, ориентируясь только на ассоциативные впечатления, т. е. на перцепцию. В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что шкала Отто Есперсена, возможно, и неясна с фонетической точки зрения, но для фон...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА Н. П. Башкирова, И. Л. Мазурок ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ часть II “ДУМАЯ О БУДУЩЕМ” ОДЕССА ОНУ УДК 811.161.1:378(477.74-21)-054.6(076.6) ББК 81.411.2р30я73 Б 334 Рекоменд...»

«Котова Анастасия Викторовна СРАВНЕНИЯ В РИМСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ I В. ДО Н. Э. – I В. Н. Э. Специальность 10.02.14 – Классическая филология, византийская и новогреческая филология АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степ...»

«ВВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Анализ методов поиска речевой информации 1.1 Введение 1.2 Методы поиска речевой информации 1.2.1 Поиск речевой информации без распознавания речи 1.2.2 Поиск речевой информации с распознаванием речи 1.3 Модели поиска речевой информации 1.3.1 Булева модель...»

«ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УДК 8123 DOI: 10.30982/2077-5911-2018-4-150-136 ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ У ПОЗДНИХ СУБОРДИНАТИВНЫХ БИЛИНГВОВ КАК ОСНОВА ИХ ДВУЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ Голигузова Ольга Альб...»

«EXT: LFEditor Ключ расширения: lfeditor Авторские права 2005-2006, Stefan Galinski, stefan.galinski@frm2.tum.de Этот документ публикуется в соответствии с Open Content License доступной на http://www.opencontent.org/opl.shtml Содержимое этого документа относится к TYPO3 GNU/GPL CMS/Framework доступной на www.typo3.com Ос...»

«Долгова Евгения Александровна Презентация образа России в современных трэвел-программах ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по направлению "Журналистика" (научно-исследовательская работа) Научный руководите...»

«Медведева Нигина Абдурахимовна АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СЛОВ (КОМПОЗИТОВ) С ОБЩИМ КОМПОНЕНТОМ ФИТНЕС В данной статье проводится классификация лексико-семантической группы слов, объединенных общей семой фитнес (всего выявлено 13 групп). Наше исследование осуществляется при помощи компонентного анал...»

«[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2018. № 8] Баженова Е. А. Видовые различия русских глаголов повелительного наклонения в лингводидактическом аспекте / Е. А. Баженова, Ч. Челоне // Научный диалог. — 2018. — № 8. — С. 224—235. — DOI: 10.24224/2227-1295-2018-8-224-235. Bazhenova, E...»

«Тананайко Светлана Олеговна, Садуртинова Ксения Радиевна, Васильева Людмила Анатольевна СОВРЕМЕННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ЗНАЧИМЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ В статье рассматриваются инновационные методы и...»

«0415104 ДдтдКрдт ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК Zebra Серия Desktop Для принтеров настольной серии не существует чересчур маленьких партий этикеток. Выбор на принтерах этой серии останавливают тогда, когда требуется напечатать без проблем небольшие количества этикеток со штриховыми кодами и текстом. Принтер легко помещается на письменном (рабоче...»

«Министерство образования Московской области ГОУ ВО МО "Государственный социально-гуманитарный университет" Анатолий Кулагин СЛОВНО СЕМЬ ЗАВЕТНЫХ СТРУН . Статьи о бардах, и не только о них Коломна УДК 821.161.1 Рекомендовано к изданию ББК 83.3(2=Рус)7 редакционн...»

«DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS АРТЕМ ШЕЛЯ "Русская песня" в литературе 1800–1840-х гг. DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS АРТЕМ Ш...»

«ХОХЛИНА Надежда Владимировна РЕЧЕВАЯ РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО СОБЫТИЯ В СМИ (ПРАЗДНИКИ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В МАТЕРИАЛАХ СВЕТСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПРЕССЫ) Специальность 10.01.10 – журналистика АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата ф...»

«LEAGEND Тестер автомобильных аккумуляторов (анализатор) Руководство к пользованию Версия: BA101 Стр. 1 LEAGEND Инструкция 1 Описание устройства 1.1 Профиль Тестер аккумуляторов соблюдает все нормы быстрого и точного тест...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.