WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 5. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 5. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 5. МАРКАЗИ ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ...»

-- [ Страница 2 ] --

3. Шукуров М.Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1940 гг.). Монография / М.Р .

Шукуров. –Душанбе: Ирфон, 1970. - 493 с .

4. Шукуров М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. Монография / М.Р .

Шукуров. –Душанбе: Ирфон, 1985. -160 с .

5. Из истории культурного строительства в Таджикистане (1924-1941 гг.). -Душанбе: Ирфон, 1966. -Т.1. -670 с .

6. Из истории культурного строительства в Таджикистане (1941-1960 гг.). -Душанбе: Ирфон, 1972. -Т.2. -512 с .

7. Из истории культурного строительства в Таджикистане. –Душанбе, 1968. -Вып. 1. – 230 с .

8. История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.) / под ред. К.П. Марсакова. -Душанбе:

Дониш, 1979. -Т.1. -284 с .

9. Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). -Душанбе: Дониш, 1980. -172 с .

НАЌШИ ОСОРИ ИЛМИИ ПРОФЕССОР М.Р.ШУКУРОВ ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ ЊАЁТИ

ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОН

Профессор М.Р.Шукуров дар рушди таърихнигории тољик сањми бузург гузоштааст. Осори ў ба шумораи он асарњои бунёдї дохил мегардад, ки барои омўзиши бунёди фарњанг дар Тољикистон мусоидат менамоянд. Дар њаќиќат таърихнигории давраи шўравиро бе асарњои профессор М.Р. Шукуров тасаввур намудан номумкин аст. Осори М.Р. Шукуров тамоми даврањои рушди бунёди фарњангии Тољикистони Советиро дар давоми солњои 1917-1980 дар бар мегирад .
Профессор М.Р. Шукуров дар асоси маводњои бойгонињо дар осораш масъалањои асосии маориф, аз он љумла маориф ва рушди мактабњо, љорї намудани тањсили њатмии миёна, мањви бесаводї, сохтмони мактабњои нав, тарбия намудани зиёиёни тољик, рушди муассисањои тарбиявї ва фарњангї, таъсис додан ва рушди матбуоти миллї, адабиёти советї ва ѓайраро мавриди омўзиш ќарор додааст. Бояд ќайд намуд, ки М.Р. Шукуров дар тањќиќотњои худ тамоми љанбањои ин равандро, яъне инќилоби маданиро баррасї намуда, дастовардњои асосии маданиятро дар љумњурї муайян менамояд. Дар осори ў марњалањои асосии рушди маданї дар Тољикистони Советї муайян гардида, тањлил гардидаанд .

Калидвожањо: маданият (фарњанг), сохтори маданиву фарњангї, таърихнигорї, таърих, инќилоби фарњангї, мањви бесаводї .

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М.Р. ШУКУРОВА В ИСТОРИОГРАФИИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

ТАДЖИКИСТАНА

Профессор М.Р. Шукуров внес огромный вклад в развитие таджикской историографии. Произведения Шукурова М.Р. принадлежат к числу тех фундаментальных трудов, которые служат основой для изучения истории культурного строительства в Таджикистане. Действительно историографию советского периода Таджикистана трудно представить без трудов профессора М.Р. Шукурова. Труды ученого включают в себя все периоды истории культурного строительства Советского Таджикистана, начиная с 1917 года до 1980 года. Профессор М.Р. Шукуров на основе архивных данных анализировал основные проблемы народного образования - образование и развитие школ, внедрение обязательного образования, ликвидация безграмотности, строение новых школ, образование и подготовка таджикской интеллигенции, развитие культурных и образовательных учреждение, учреждение и развитие национальной печати, образование таджикской советской литературы и т.д .

Следует также подчеркнуть, что М.Р. Шукуров в своих трудах анализирует все стороны этого процесса - культурного строительства, выявляет основные достижения культуры в республике. В его трудах анализированы и выделены основные периоды развития культуры в Советском Таджикистане .

Ключевые слова: культура, культурное строительство, историография, история, культурная революция, ликвидация безграмотности .

SCIENTIFIC WORKS OF PROFESSOR M.R. SHUKUROV IN THE HISTORIOGRAPHY OF CULTURAL

LIFE IN TAJIKISTAN

Professor M.R. Shukurov made a huge contribution to the development of Tajik historiography. The works of M.R .

Shukurov, are among those fundamental works that serve as a basis for the study of the history of cultural construction in Tajikistan. Indeed, the historiography of the Soviet period of Tajikistan is difficult to imagine without the labors of Professor M.R. Shukurov. The works of the scientist include all the periods of the history of the cultural construction of Soviet Tajikistan, from 1917 to 1980. Professor M.R. оn the basis of archival data, analyzed the main problems of public education-the formation and development of the school, the introduction of compulsory education, the elimination of illiteracy, the construction of new schools, the formation and training of the Tajik intelligentsia, the development of cultural and educational institutions, the establishment and development of the national press, the formation of Tajik Soviet lite It should also be emphasized that M.R. Shukurov in all his works analyzes all aspects of this process - cultural construction, reveals the main achievements of culture in the republic. His works analyzed and highlighted the main periods of cultural development, in Soviet Tajikistan .

Key words: culture, cultural construction, historiography, history, cultural revolution, elimination of illiteracy .

Сведения об авторе: Улугова Мархабо Хайталиевна - Таджикский национальный университет, аспирант третьего курса кафедры отечественной истории. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 988-36-85-79 Information about the author: Ulugova Markhabo Haitalievna - Tajik National University, graduate student of the third year of the department of national history. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17 .

Phone: 988-36-85-79 УДК:7.0 (575.3)

БУЛБУЛИ САНЪАТИ ТОЉИК - ШОИСТА МУЛЛОЉОНОВА

Б. М. Саидова, С.Х. Зубайдуллоев Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода Модар барои њама гуна даврањои таърих нобиѓањое зода, ба тамаддуни љањон њадя месозад, ки дар лањзањои њассос барои миллати худ хизматњои шоён менамоянд. Дар солњои 40–уми асри ХХ ба майдони сањна њунарманде баромад, ки бо овози љаззобаш дар дилу дидаи мардум љойи намоёнро ишѓол кард, ки то имрўз аз ў њама хурду бузург ба некї ёд мекунанд. Ин нобиѓаи њунар Муллољонова Шоиста Рубишовна мебошад. Табиат ба ў овози дилнавозу латиф бахшидааст. Шоиста Муллољонова на танњо дар дохили Тољикистон, балки дар миќёси собиќ мардуми Иттињоди Шўравї шуњрату мањбубият дошт .

Муллољонова Шоиста Рубишовна 3 сентябри соли 1925 дар шањри Душанбе чашм ба олами њастї кушодааст [1, с.3]. Соли 1940 дар шањри Душанбе олимпиадаи љумњуриявї гузашт. Дар ин олимпиада истеъдоди Шоиста Муллољонова диќќати бисёр ходимони санъатро ба худ љалб намуд, ки ин барои фаъолияти минбаъдааш дар љодаи санъат ба ў роњ кушод [6]. Овози беѓашу баландаш ва санъати худододаш сабаб гардид, ки фаъолияти сарояндагияшро дар синни 16-солагї дар соли 1941 дар лањзањои вазнини Љанги Бузурги Ватанї дар ансамбли бонувони рубобнавозони Филармонияи давлатии Тољикистон ба номи Акашариф Љураев оѓоз бахшад [8, с.313]. Аз њамин лањза сар карда, миёни мардум мањбубият пайдо намуд. Њама бо ифтихор, бо умеду орзу дар васфаш сухан гуфта, ба шавќ меомаданд. Ў пайваста бо шавќ мехонд, бо њунармандону оњангсозони машњури он давра њамкорї мекард ва мањорати сарояндагї ва овозхониашро сайќал медод .

Шоиста Муллољонова соли 1943 Омўзишгоњи педагогии занонаи шањри Сталинобод (феълан Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнии шањри Душанбе)–ро хатм намуда, њамчун њунарпешаи Филармонияи давлатї фаъолияти корияшро идома дод [5]. Композитори маъруфи тољик Зиёдулло Шањидї шаби 8 майи соли 1945 аз тариќи радио мешунавад, ки дар Љанги Бузурги Ватанї ѓалаба ба даст омадаасту фардо пирўзї таљлил мегардад, ба Боќї Рањимзода занг зада хоњиш мекунад, то ба ин муносибат њарчи зудтар шеъре эљод намояд Боќї Рањимзода, ки дар њамсоягии Зиёдулло Шањидї мезист, ин хоњишро рад намекунад, шеъри љашнї менависад ва соатњои 12–1–и шаб меорад. Зиёдулло Шањидї њамон лањза ба он оњанг мебандад. Соати 5–и сањар ба Шоиста Муллољонова тариќи телефон занг зада, ба хонаи худ даъват менамояд ва сурудро якљоя тайёр мекунанд. Соати 8: 30 даќиќаи 9 май суруд аз радио ба шарафи Рўзи Ѓалаба бори аввал бо як мањорати баланд садо дод. Соати 2–и њамон рўз дар Боѓи марказии пойтахт ба номи Ленин (феълан Боѓи маркази ба номи устод Рўдакї) дар њузури мардум ин булбули санъати тољик «Иди Зафар муборак»–ро хонд. Аз њамин лањза сар карда, њамасола бахшида ба Рўзи Ѓалаба суруди мазкур чун пайки пирўзї дар саросари кишвар садо медињад [2] .

Соли 1948 Шоиста Муллољонова бо Беляев Ефрем Харитонович оила барпо намуда, соњиби 3 фарзанд: Беляева А. Х. (соли таваллудаш 1948), Беляева Н. Х. (соли таваллудаш 1951), Беляева Содия (соли таваллудаш 1958) мегардад [1, с.9]. Бањри баланд бардоштани савияи дониш ва истеъдоди худ Шоиста Муллољонова соли 1947 ба Консерваторияи давлатии шањри Маскав ба номи П. И. Чайковский дохил шуда, онро соли 1953 бо ихтисоси сарояндаи опера бомуваффаќият хатм намуда, ба шањри Сталинобод (феълан шањри Душанбе) баргашта, дар Театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнї ба фаъолият шурўъ намудааст [1, с.15] .

Партияњои бењтарини сарояндагии Шоиста Муллољонова инњоянд: Татяна «Евгений Онегин»–и аз операи П Чайковский, Марфа «Арўси шоњ»–и Н.Римский–Корсаков,

Гулизор «Шўриши Восеъ»–и С. Баласанян. Инчунин наќшњои бењтарини сарояндагиаш:

Нисо аз операи С Беласанян, Мањин «Тоњир ва Зуњро»–и А Ленский, Неда аз операи Р Леонновалло «Паяси», Виопетта аз операи Д Ж. Верди «Травиата», Микаэла аз операи Ж .

Бизе «Кармен» иљро намудааст [1, с.16] .

Соли 1957 Шоиста Муллољонова аз Театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнї ба Филармонияи давлатии Тољикистон ба кор гузашт [1,16]. Шоиста Муллољонова соли 1957 дар Фестивали шашуми љавонон ва донишљўёни љањон дар шањри Маскав комёбии калонро ба даст овард. Дар ин фестивал ў дар байни садњо њарифонаш ѓолиб омада, соњиби ду медали тилло гардид [1, с.16]. Шоиста Муллољонова иштирокчии дукаратаи дањаи адабиёт ва санъати Тољикистон дар шањри Маскав (солњои 1951–1957) мебошад [1, с.16] .

Соли 1957 дар тамоми театру толорњои шањри Маскав суруд, оњангњои чангу рубоб, карнаю сурнай, таблу танбўри тољик садо медод. Дар консерти њисоботие, ки дар Театри калони ИЉШС барпо гардид, њунарпешагони тољик бо навбат ба сањна баромада, бо сурудњои мафтункунандаи худ ќалби тамошобинонро ба љўш меоварданд. Шоиста Муллољонова ба як гурўњ духтарони рубобнавоз ба сањна баромада, бо овози дилнавозу мањинаш диќќати тамоми ањли толорро њамчун оњанрабо ба худ љазб намуд. Пас аз анљоми суруд чапакзанињои зиёд толорро фаро гирифт ва бо хоњиши мухлисон бори дигар суруди худ «Хуш он замон»-ро такроран суруд [6] .

Суруд ќувваи љозибанок дорад. Дар суруде, ки сухани шоир, оњанги бастакор ва овозу мањорати сароянда ба њам мувофиќ оянд, он суруд ба кас илњоми нав, рўњи тоза мебахшад. Шоиста Муллољонова њам аз ќабили њамин гуна нафарост. Овози ў дар дилу дидаи мардум маскан гирифта буд. Бењуда нест, ки ўро «булбули санъати тољик»

гуфтаанд. Сурудњои халќї ва классикии тољикї, таронањои халќњои Шарќ ва собиќ љумњурињои бародарї, аз ќабили русї, озарбойљонї, арманї, туркманї, ќазоќї, афѓонї, индонезї, њиндуї, молдаваниро бо мањорати баланд иљро менамуд .

Дар шањри Маскав Конгресси шарќшиносони љањон баргузор гардид. Ба ин муносибат 6 ноябри соли 1960 Шоиста Муллољонова бо як гурўњ њунармандон барои гузаронидани консерт ба Индонезия сафар намуданд. Дар шањри Љакарта пойтахти Индонезия онњоро раиси љамъияти дўстї бо мамлакатњои хориљии Индонезия пешвоз гирифт [7, с.20] .

Шоиста Муллољонова пеш аз сафар ба Индонезия дар зарфи 1–2 рўз суруди индонезиягиро аз худ намуда, дар консерт дар назди тамошобинони шањри Љакарта бо як мањорати баланд иљро намуд. Суруд чунон ба ањли толор маъќул мешавад, ки ўро маљбур менамоянд, гаштаю баргашта суруди хондаашро сарояд. Муаллифи он суруд ба сањна баромада, бо чашмони пур аз ашки шодї ба Шоиста Муллољонова миннадорї намуда, чунин мегўяд: «Ман намедонистам, ки суруди ман ба мардум ин ќадар маъќул мешавад .

Ин ба шарофати хизмати шумост. Њазорњо рањмат ба шумо, ба халќе, ки шуморо тарбия кардааст» [3, с. 9]! 16 ноябр Президенти Љумњурии Индонезия доктор Сукарно гурўњи њунармандонро ба ќасри худ таклиф намуда, онњоро 18 ноябр ба боѓи шахсии худ барои тамошо даъват мекунад, аз соати 12 то 7 бегоњ он боѓи муњташамро гурўњи њунармандон, аз он љумла Шоиста Муллољонова тамошо намуданд. Баъд аз консерт Сукарно ба шарафи њунармандони Шўравї зиёфат орост ва ба онњо гулдастаю туњфањо таќдим намуд [7, с.20] .

Баъд аз Идонезия гурўњи њунармандон, ки дар он Шоиста Муллољонова низ буд, ба Бирма омада, дар он љо 7 рўз истода, консертњо доир карданд. Дар шањри Рангун пойтахти Бирма дар консерт 8 њазор нафар тамошобин иштирок дошт ва ба њунару истеъдоди њунармандони мо бањои баланд дод [7, с.20] .

Шоиста Муллољонова соли 1966 бо њайати њунармандони љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї дар Фестивали дўстии халќњо бо роњбарии нависандаи машњури Ќирѓизистон, Лаурети Мукофоти Ленинї Чингиз Айтматов ба Њиндустон рафтанд. Дар он љо Шоиста Муллољонова бо њунармандону шоирони њинд, ба монанди Анура Асаф Алї, Раљ Капур, шоири маъруфи Њиндустон Амрита Притан вохўрд. Онњо ба Шоиста Муллољонова аз фарњангу маданияти бои тољикон ёдовар шуда, аз шоирони маъруфи мо Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї ва Мирзо Турзунзодаро таъриф када, ба онњо бањои баланд доданд.

Бону Анура дар бораи маданияти халќи тољик ва санъати тољикон сухан гуфта, дар охир як байт аз Саъдї бо забони њиндї ќироат кард [4, с.19]:

Бани одам аъзои якдигаранд, Ки дар офариниш зи як гавњаранд .

Солњои 1968–1973 Шоиста Муллољонова ба њайси муаллимаи калони овозхонии академї дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Т. Шевченко (феълан Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї) бо миќдори 0,5 воњиди корї фаъолият мекунад. Ў дар таълиму тарбия ва тайёр намудани кадрњои љавон хизматњои арзанда намуда, шогирдони зиёдеро ба сањнаи мусиќии касбї њидоят ва эњдо кард, ки номи ўро абадї сохтаанд [1, с.3] .

Пас аз таъсис ёфтани Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода (соли 1973), аз 30 августи соли 1975 тањти фармони №157 Шоиста Муллољонова дар кафедраи овозхонии академї фаъолияти омўзгориашро идома мебахшад. Аз 28 январи соли 1977 бо фармони №11 Шоиста Муллољонова ба унвони дотсенти кафедраи овозхонии академї шарафманд шуд. 1 феврали соли 1988 бошад, Шоиста Муллољонова дотсенти кафедраи мусиќии Шарќ бо сарбории 420 соат фаъолияти педагогии худро идома додааст [1, с. 3]. Аз 16 ноябри соли 1989 тањти фармони №157 Шоиста Муллољонова бо сабаби беморї ва гузаронидани табобати тўлонї дар шањри Маскав аз фаъолияти омўзгорї дар Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода озод карда шуд. Њамон давра ректори донишкада дотсент Абдушукурова Т. М. буд [1, с.11] .

Соли 1991 Шоиста Муллољонова ба Амрико рафта, дар ансамбли «Шашмаќом», ки роњбаронашон Фотима Куйнова ва Илёс Муллоева (Илёс Муллоева хатмкунандаи Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода) мебошанд ба кор даромада, то охири њаёташ дар ин ансамбл кору фаъолият намудааст [9] .

Шоиста Муллољонова 26 июни соли 2010 дар беморхонаи штати Квинс, Ню–Йорки ИМА дар синни 85–солагї аз олам даргузашт. 27 июни соли 2010 дар оромгоњи Яњудиён дар Лонг–Айланди Ню–Йорк аст, ўро ба хок супурданд [9] .

Шоиста Муллољонова барои хизматњои шоёнаш, ки дар тўли њаёташ барои пешрафти санъати тољик кардааст, бо медалу мукофотњои давлатї сарфароз гардидааст .

Соли 1945 унвони «Артисти хизматнишондодаи ИЉШС Тољикистон», соли 1946 Медали «Хизмати шоён» дар Љанги Бузурги Ватанї, соли 1949 Ордени «Нишони фахрї», соли 1954 медал «Барои хизматњои шоён», соли 1957 бо Ордени «байраќи Сурхи мењнат», соли 1970 Медал «ба муносибати 100-солагии В.И Ленин», соли 1972 бо Ордени «Ленин», соли 1975 Медал «Барои 30–солагии Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї» ва дигар медалу мукофотњои давлатї сарфароз гардонида шудааст [1, с.22] .

Рўзњо, моњњо ва солњо мегузаранд, аммо номаш ва садои хуши овозхони шањир аз ёдњо, аз дилњо намеравад. Ў барои миллати тољик ва барои рушди санъати тољик хизматњои арзанда намудааст. Номат ва ёдат ба хайр, Шоиста Муллољонова .

АДАБИЁТ

1. Бойгонии Донишкадаи давлатии санъат ва фарњанги Љумњурии Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода .

Парвандаи. 157. 51 с .

2. Абдулќодири Рањим. Таърихи эљоди суруди «Иди Зафар» // Љумњурият. –2017.–5 майи. –№92 (23173) .

3. Гулов И. Булбули Тољикистон (очерк) / И. Гулов // Машъал. -Душанбе, 1961. –№9. –С.9 .

4. Дар мулки дўстон. Суњбат бо Артисткаи халќии РСС Тољикистон Шоиста Муллољонова //Занони Тољикистон. Журнали њармоњаи адабї – бадеии ПК Тољикистон. –Душанбе, 1966. –№10. –С19 .

5. Шањобиддини Њаќназар. Шоистаи шањрошўб // Адабиёт ва санъат. –2005, 24 ноябр. –№47 (1290) .

6. Шодї Њ. Булбули шоистаи гулшан // Тољикистони Советї. –1964, 1 декабр. –№281(11.760) .

7. Шоиста Муллољонова. Самимияти дўстон (аз хотираи сафар) / Ш. Муллољонова // Занони Тољикистон .

Журнали њармоњаи ва адабї – бадеии ПК Тољикистон. –Душанбе, 1961. –№2. – С.20 .

8. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. -Душанбе, 1989. – Љ. 2. –559 с .

9. [Захираи электронї ]. https://ru.wikipedia.org/wiki 29 июн 2011 .

ШОИСТА МУЛЛОЉОНОВА–БУЛБУЛИ САНЪАТИ ТОЉИК

Шоиста Муллољонова бо овози дилнавозу латиф, на танњо дар Тољикистон, балки берун аз он шуњрату мањбубият дошт. Солњои 40 – уми асри ХХ ин нобиѓаи њунар бо суруди «Иди Зафар муборак», шеъри Боќї Рањимзода, оњанги Зиёдулло Шањидї, ки бори аввал 9–уми майи соли 1945 садо дода буд, дар саросари кишвар машњур гашт. Шоиста Муллољонова соли 1943 Омўзишгоњи педагогии занонаи шањри Сталинобод (феълан Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнии)–ро хатм намуда, њамчун њунарпешаи Филармонияи давлатї фаъолияти корияшро идома дод. Шоиста Муллољонова соли 1957 дар Фестивали шашуми љавонон ва донишљўёни љањон дар шањри Маскав комёбии калонро ба даст овард. Дар ин фестивал ў дар байни садњо њарифонаш ѓолиб омада, соњиби ду медали тилло гардид .

Солњои 1968–1973 Шоиста Муллољонова ба њайси муаллимаи калони овозхонии академї дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Т. Шевченко (феълан Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї) фаъолият намудааст. Аз 30 августи соли 1975 то 16 ноябри соли 1989 Шоиста Муллољонова дар Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода чун омўзгори калони кафедраи сарояндагї ва аз соли 1988 дотсенти кафедраи мусиќии Шарќ кор кардааст .

Умуман, Шоиста Муллољонова дар тўли њаёти худ дар таълиму тарбия ва тайёр намудани кадрњои љавон хизматњои арзанда намуда, шогирдони зиёдеро ба сањнаи мусиќии касбї њидоят ва эњдо кардааст, ки номи ўро абадї сохтаанд .

Калидвожањо: муаллиф, мањорат, дил, мардум, Тољикистон, овозхон, Сталинобод, Шоиста Муллољонова, тољик, муаллима, суруд .

ШОИСТА МУЛЛОДЖОНОВА – ПРИНЦЕССА ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА

Авторы в своей статье говорится о неповторимой, талантливой женщине таджикской нации, которая нашла место в сердцах и душах людей. Она проявила себя в Таджикистане, но а также за границей. Её хороший голос был уже знаменит, когда ей было 16 лет и она обнаружила свой талант. Она закончила Педагогический Университет Сталинабада и как актриса продолжала свою деятельность в таджикской Филармонии. В 1957 г. Шоиста Мулладжонова начала работать в Таджикской Национальной Филармонии. В 1957 г. в залах города Москвы прозвучали голоса «карнай-и-сурнай». В 1960 г. Шоиста Муллоджонова поехала в Индонезию с группой молодых актёров и перед тем, как туда поехать она выучила индонезийскую песню наизусть и покорила Индонезию своим голосом. Шоиста Рубиновна Мулладжонова родилась 3 сентября 1925 г. в городе Душанбе. В 1940 году в городе Душанбе прошла республиканская олимпиада. В этой олимпиаде талант Шоисты Мулладжановой привлек внимание всех деятелей искуcств. Её неповторимый голос и её талант стали причиной того, что она начала свою деятельность в 16 лет. Шоиста Мулладжонова своим трудом и талантом внесла огромный вклад в культуру таджикского народа и была награждена орденами и медалями. Шоиста Мулладжонова в 1991 году эмигрировала в США и входила в состав ансамбля «Шашмакам», которым руководили Фатима Куйнова и Илияс Маллаев и продолжала свою деятельность до конца своих дней. Она скончалась 26 июня 2010 года в больнице штата Квинс, в городе Ню-Йорк США и была похоронена на еврейском кладбище в Лонг-Айленде Нью-Йорка. Пройдут года, месяца и дни, но её имя и её красивый голос не перестанут быть особыми и важными .

Ключевые слова: автор, единственная, сердца, душа, люди, Таджикистан, иностранный, голос, закончить, Сталинобод, Шоиста Мулоджонова, таджики, филармония, актёры, Москва, город, Индонезия, стихи, деятельность .

SHOISTA MULOJONOVA–THE QUEEN OF TAJIK ART

The author in his article describes about the unique talented woman of Tajik nation who could find a place in the heart and soul of the people. She found succeed in Tajikistan and as well in foreign countries. Her good voice was already known when she was just 16 years old and she started to show her talent. She graduated National Pedagogical of Stalinobod and as an actor continued her activity in Philharmonic.In 1957 Shoista Mullojonova started to work in the Tajik national Philharmonic of Tajikistan. In 1957 in the halls of Moscow city was sounded the voice of «karnay and surnay». In 1960 Shoista Mulojonova had a trip to Indonesia with the young actors. Before going to Indonesia she learnt by heart the Indonesia poem in two days .

Shoista Mullojonova Pubishovna was born in 3rd of September in 1925 in Dushanbe city. In 1940 she took part in republic competitions and after that all the art leaders were interested to her talent. Her unusual voice and great talent were a reason that she became popular in 16. Shoista Mullojonova made an important contribution in the culture of Tajik nation and was rewarded with medals. In 1945 as an influent actress of Soviet Tajikistan, in 1946 was awarded with the medal of fame during the Great Patriotic War. Shoista Mullojonova in 1991went to USA and became a part of ensemble of «Shashmakom», which was headed by Fotima Kuynova and Ilyas Mullaeva and continued her activity till the end of her life. In 2010 the 26th of June she was died in the hospital of Kvins state, in New York city in the USA was buried in Jewish graveyard in Long-Aylend in New York.During several years her wonderful voice still alive in the heart of Tajik people .

Keywords: author, unique, talented, heart, soul, people, Tajikistan, foreign, voice, graduated, Stalinobod, Shoista Mullojonova, Tajik, Philharmonic, actor, Moscow, city, Indonesia, poem, activity .

Сведения об авторе: Саидова Бибиой - Таджикский государственный институт культуры и искусств им.М.Турсунзаде, преподаватель кафедры общественных наук. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Борбада, 73 А .

Зубайдуллоев Саидджон - Таджикский государственный институт культуры и искусств им.М.Турсунзаде, преподаватель кафедры общественных наук. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.Борбада, 73 А.. Телефон: 988.12.90.78 УДК: 32+327(5753)

ТАРКИБИ ДИНЇ ДАР МУНОСИБОТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Мирзоев Ѓ .

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон Чунон ки маълум аст, дар муносиботи байналмилалї давлатњо иштирокчї ва бозигарони асосї ба шумор мераванд. Онњо миллатњои гуногунро муттањид менамоянд, ки њар як аз онњо дар муњити фарњанги маънавии миллї њастии хешро нигоњ медоранд .

Яке аз унсурњои муњим ва њассоси њаёти маънавї дин мањсуб меёбад, ки заминањои он њоло дар нахустин умумиятњои љомеавии арзивуљудкардаи даврони бостонии башарият ба ташаккулёбї оѓоз карда буданд. Доир ба зарурати пайдоиши ин падидаи љомеавї чандон таваќќуф намекунем, зеро он дар адабиёти махсуси соња њаматарафа тањќиќ ва тањлил гардидааст. Танњо њамин нуктаро ишора менамоем, ки динњо дар заминаи хеле ќадимаи љањонбинии устуравї, нахуст дар шакли бисёрхудої (политеизм) ва минбаъд, дар натиљаи расидани љомеа ба сатњи нисбатан болотари тафаккур ва ташаккулёбии тафаккури мантиќї, дар шакли якхудої (монотеизм) арзи вуљуд карданд ва ба тамоми манотиќи олам пањн гардида, на танњо падидаи эътиќод ба ќуввањои фавќуттабиї, балки унсурњои урфї ва анъанавии њаёти инсону љомеа низ гардиданд .

Сабаби асосии чунин шудани динњо, ќабл аз њама, аз он иборат буд ва њаст, ки:

аввалан, инсони ибтидої бо донишу малака ва тафаккури мањдуди хеш наметавонист тамоми њодисоти табиии њамарўза ба њаёташ таъсиррасонро маънидод карда тавонад ва, дар нињояти амр, як ќувваи фавќуттабиии ѓайбро эљод кард, ки дар тамоми масъалањои њалнопазир ва дањшатовари њаёташ ба он ќувва мурољиат менамуд. Чунин ќувваро инсони ибтидої берун аз табиат мепарварид, ки дастнорас ва дарки њикматаш низ ба он имконнопазир буд;

сониян, динњо, дар раванди ташаккулёбиашон, тамоми меъёрњои муносибатњои байнињамдигарии инсонњоро, тамоми меъёрњои ахлоќї ва фарњангии одамонро, тамоми меъёрњои идораи љомеаро дар худ гирд меоварданд, аз ѓалбери бамувофиќарасонї ба муќаррароташон гузаронидан сар карда, то ба амалияи таърихии љомеавиашон интиќол медоданд, тањриру ифода мекарданд ва аз номи њамон ќувваи фавќуттабиї боз ба инсонњо онњоро бармегардониданд. Ба њамин васила, гўё, ба манбаи ягонаи тарбияи инсон ва идораи љомеа табдил меёфтанд;

севум, дар заминањои мазкури муддати тўлонии таърихї арзи вуљуд кардани динњо, таълимоти динї ба як унсури бенињоят мустањкам ва ташаккулдињандаи шуури одамон ва људонопазири њаёти маънавии инсону љомеа табдил ёфт ва, њоло низ, сарфи назар аз рушди бенињоят волои илмњои гуногуни табиатшиносї ва кашфи бисёр муаммоњои табиат, њамчунин тањлилоти илмии далолаткунанда ба он, ки кадом як ќувваи фавќуттабиии ѓайбро на њаст ва на нест гуфтан номумкин аст, дин дар њаёти њамарўзаи инсонњо ва љомеа, чунонки дар боло низ зикр кардем, на танњо њамчун эътиќод, балки њамчун як унсури њамќадами доимии њаёти љомеа амал карда истодааст;

чањорум, боз њам дар заминањои дар боло овардаамон, динњо њамчун яке аз унсурњои таъсиррасон ба њаёти љомеа, аз љумла дар сиёсати давлатњо ва муносиботи байналмилалии онњо иштирок менамоянд .

Баъзе давлатњои дунёи муосир, аз љумла Подшоњии Арабистони Саудї, Љумњурии Исломии Эрон, Афѓонистон, Покистон ва ѓайра, худро расман давлатњои мазњабї эълон карда, дар асоси меъёрњои динї давлатдорї мекунанд, њуќуќ ва озодињои табиии инсонњоро сарфи назар менамоянд, иродаи њама бошандагонро њам ба зўрї ва њам тавассути тарѓибот ба ќонуну ќоидањои давлати мазњабї тобеъ мегардонанд;

панљум, боз дар асоси маљмўи заминањои мазкур, унсури динї дар сиёсати хориљии давлатњо ва муносибатњои байналмилалии онњо, дар сиёсати Созмони Милали Муттањид, Созмони Њамкорї ва Амният дар Аврупо, њамчунин созмонњои дигари љањонї ва минтаќавї ва, дар иртибот ба он, дар ќонунњои асосии давлатњои људогона рукни муњимро ишѓол намуда, дифоъкунандаи њуќуќи инсон дар љодаи адои эътиќодот ба шумор мераванд. Масалан, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќайд карда шудааст, ки «… њар кас њаќ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд, алоњида ва ё якљоя бо дигарон динеро пайравї намояд ва ё пайравї накунад, дар маросим ва расму оинњои динї иштирок намояд» [10,с.12], ё дар Оинномаи СММ ин мавзўъ чунин ба расмият дароварда шудааст, ки: «Њамкории байналмилалї дар њалли мушкилањои хусусияти иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва гуманитаридошта ва барои њавасмандгардонї ва инкишофи эњтиром ба њуќуќи инсон ва озодињои асосї барои њама бе тафриќаи нажод, љинс ва дин татбиќ карда мешавад …» [11, моддаи 1, банди 3] .

Доир ба ин масъала мисолњои зиёд овардан мумкин аст, вале бо овардањо иктифо менамоем ва собит мекунем, ки дин ва таълимоти динї њамчун яке аз шаклњои шуури љомеавї дар тамоми соњањои њаёти љомеаи башарї, аз љумла муносибатњои байналмилалї фаъолона иштирок мекунад .

Иштироки дин ва таълимоти динї ду љињат дорад: мусбат ва манфї. Ваќте дин ва таълимоти динї барои ташаккули фарњанги волои маънавии инсону љомеа, барои интишори адолати иљтимої, барои њимояи њуќуќ ва озодињои инсон, бањри таъмини баробарии аъзоёни љомеа, барои пешгирии мусаллањшавии аз меъёр зиёди давлатњо, барои пешгирии ифлосшавии муњити зист, барои таъмини инсоният бо оби ошомиданї, ѓизо ва зиндагии осудаву ором, барои таъмини сулњу амнияти доимї ва, умуман, бањри њаёти саодатмандонаи инсоният равона карда мешавад, инсоният онро бо камоли мамнуният ва ризоияти том мепазирад. Аммо ваќте дин ва таълимоти динї акси њама овардањо амал менамояд, созмонњои ирњобї (террористї) ва ифротї (экстремистї) ташкил мекунад, байни милали мухталиф ва адён низоъ бармеангезад, тундравї касб менамояд, ќоида ва меъёрњои худро ба замони муосир ва таќозоњои он мутобиќ намегардонад, раванди пешрафт ва такомули љомеаро ба асрњои миёна бозгардониданї мешавад, инсонњоро барои расидан ба ин маќсадњои иртиљої ќатли ом мекунад, сулњу амониро халалдор менамояд, он њаргиз аз љониби башарияти мутамаддин пазируфта намешавад .

Сабабњои расидан ба чунин њолат аз чињо иборат буда метавонанд?

Аввал он ки динњо падидаи даврони муосир нестанд ва раванди воќеиятњои муосирро инъикос накардаанд ва карда низ наметавонанд, зеро муќаррароти онњо, мутаассифона, ќолабї, таѓйирнопазир ва ё бенињоят камтаѓйир мебошанд .

Дувум ин ки муќаррароти китобњои ба ном муќаддаси динї, тибќи таълимоти худи он китобњо ва таълимоту тафсироти динї, ба Худо алоќаманд карда мешаванд ва онњоро ба љуз Худо ќувва ва зењни дигари кайњоние нест, ки таѓйир дода тавонад. Аз нуќтаи назари илми муосир чунин объекти тањќиќ то ба њол кашф нашудааст ва дар бораи объекти номаълум илм чизи муайяне нагуфтааст ва гуфта низ наметавонад, зеро, чунонки ишора рафт, объекти тањќиќ њоло кашф нашудааст. Он аќидае, ки гўё ќувваи фавќуттабиї танњо тавассути аќл дониста мешавад, ба љуз ќолаби таълимоти динї чизи дигаре нест, зеро њамон аќл дар натиљаи маърифати объект арзи вуљуд менамояд .

Севум он ки чун муќаррарот ва таълимоти динї инъикоси хаёлии сатњи зењни замони бисёр дури гузаштаи њаёти љомеа мањсуб меёбанд, батамом ба таќозоњои замони муосир мувофиќат карда наметавонанд ва ба тазодњои њалнопазир мувољењ мегарданд. Тазодњои мазкур дар њаёти љомеа инъикос меёбанд ва онро ба табаќањои гуногун, вобаста ба сатњи маърифату фарњангашон, таќсим мекунанд. Дар натиља, дин ва таълимоти динї ба маќсади татбиќ кардани њадафњои худ ба сиёсат даст мезанад, њаракатњои гуногунро созмон медињад ва барои њалли тазодњои бавуљудомада мубориза оѓоз мекунад .

Сабаби чањорум аз он иборат аст, ки аксарияти ањолии олам, таќрибан 80 дарсад [4,с.57] худро мансуб ба ин ва ё он мазњаби динї медонад, вале мансубияти бештари онњо шаклї буда, то ба сатњи тањлили илмиву фалсафии дин нарасидааст. Азбаски теъдоди аксари башарият худро эътиќодманди динњо муаррифї мекунад, динњо дар тамоми самтњои њаёти љомеаи башарї таъсиргузор набуда наметавонанд. Бинобар ин дар мулоќоти сатњи олии гуманитарии умумиљањонї, ки 23-24 майи соли 2016 дар Истамбули Туркия баргузор гардид ва мавзўи асосии баррасиаш дин ба шумор мерафт, шахсиятњои пешањои гуногуни воломаќоми љањон дар њамоиши мазкур баромад карда, аз рўњонияти динњо хоњиш намуданд, ки онњо дар бартараф кардани буњронњо мусоидат намоянд .

Як мулоњизаи дигари муњимро ќайд накарда наметавонем. Он њам бошад, набудани тањаммулпазирї байни мазњабњову динњои гуногун, ки боиси ба вуљуд омадани њаракатњои тундрави ирњобї ва ифротї мегарданд. Масалан, њаракат ва созмонњои «Алоида», «Давлати исломї», «Толибони љанганда», «Бародарони мусалмон», «Њизбуллоњ»

ва амсоли онњо, ки ба муносиботи байналмилалии љомеаи башарї бетаъсир нестанд .

Сарфи назар аз он, ки созмонњову њаракатњои мазкур фарогири муносибатњои байналмилалии Шарќи Наздик ва Миёна мањсуб меёбанд, вале фаъолияти онњо берун аз манотиќи номбаршуда баромада, ба мушкилии байналмилалї табдил ёфтаанд ва амнияти байналмилалиро ноором мекунанд .

Яке аз сабабњои ќувват гирифтани созмонњову њаракатњои динї дар олами муосир ва манотиќи номбурда аз аќибмондагии сатњи фарњанги илмиву маънавии ањолии ин минтаќањо бошад, сабаби дигар аз муддати тўлонї дар тобеияти мустамликавї, ки воситањои идорааш ба тафаккур ва шуури љомеавии бошандагони ин манотиќ таъсири манфї нарасонида наметавонист, иборат аст, ки он эътирози на танњо маънавї, балки муќобилияти феълии инќилобиро ба вуљуд наоварда наметавонист .

Ѓайр аз ин, њама гуна мудохила ба корњои дохилї барои тањмил кардани тартиботи сиёсии демократии Ѓарб, махсусан тавассути воситањои зўрї, ки онњо бе дарки анъанањои миллии ин кишварњо сурат мегирифтанд, муваффаќият пайдо накарданд, балки баръакс сабаби аксуламалњо гардиданд. Чунончи, дар китоби «Муносибатњои байналмилалии муосир» ќайд карда шудааст, ки «Њодисањои олами араб нишон доданд, ки муќовимати ќисмати навхоњи љомеа бар зидди фармонравої ва худкомагии дурушт дар оќибат ба дигаргунињои демократї оварданаш њатмият надоштааст. Дар љомеаи анъанавї, дар оќибати кор, ќуввањои сиёсие баромадаанд, ки арзишњои либералиро эътироф надоранд ва ќобиланд, то ба ањолии ноумедшуда ва баѓазабомада танњо алтернативаи исломиро пешнињод намоянд» [7,с.199] .

Сабаби панљум ба он алоќамандї дорад, ки дар љомеањои номутамаддин ва баъзан ќисмате аз љомеањои мутамаддин низ, мазњабро ба миллат марбут медонанд ва муборизањои миллии худро дар зери парчами дин оѓоз ва идома медињанд .

Сабаби шашум аз он иборат аст, ки доир ба таълимоти динї дар таърихи башарият аксаран ба риё роњ медињанд, њамду сано мехонанд, онњоро тањлили илмї намекунанд, тазодњои дохилиашонро ошкор наменамоянд. Бадии кор дар он аст, ки њатто баъзе олимон китобњои диниро пур аз илм маънидод менамоянд. Масалан, профессор Љ. Алимї дар рўзномаи «Пайк» дар зери сарлавњаи «Ќуръон – маљмўаи илмњост, на љањлу хурофот»

[8] маќолае менависад ва баъзе аз ифодањои ривоятии ќуръониро ба сифати ихтирооти илмї ба ќалам медињад, ки он, мутаассифона, аз надоштани тањлилоти илмии профессори мазкур шањодат медињад ва ба љуз риё чизи дигаре намебошад. Иллати чунин рафтори њам сиёсатмадорон ва њам, мутаассифона, баъзе олимону ањли зиёи соњањои дигари фарњанги башарї аз он иборат аст, ки динњо ва таълимоти онњо тўли садсолањову њазорсолањо, чунонки дар боло низ ќайд карда будем, ба яке аз унсурњои урфиву анъанавии њаёти маънавии инсоният табдил ёфтаанд ва онњоро, сарфи назар аз он ки барои пешрафти илм, техника ва технология њељ суде надошта бошанд њам, аз њаёти маънавии инсоният зудудан имконнопазир шудааст. Бинобар ин дар сари ќудрати њокимияти сиёсї будагон дин ва таълимоти диниро дар идоракунии давлат сарфи назар карда наметавонанд, зеро он низ дар дасти онњо як навъ аз муњимтарин олоти идоракунии љомеа ба шумор меравад. Баъзе олимон ва зиёиён бошанд, риёро дар назди дин ва таълимоти динї барои дар байни баъзе табаќоти љомеа пайдо кардани нуфузи дурўѓин истифода мекунанд, ки он ба манфиати илми њаќиќї нест .

Чунончи, ваќте дар бораи ислом сухан мекунанд, чунини ифодаро истифода менамоянд, ки гўё он ба зоти худ њељ љурме надорад ва њама љурм аз мусалмонии бандањост. Ба чунин ифода, ки таърихи тўлонии дифоъ аз исломро дорад, муњаќќиќ њаргиз набояд розї шавад, зеро дар таълимоти ислом бисёр тазодњо ва маводеро пайдо кардан мумкин аст, ки низоангезанда ба шумор мераванд. Масалан, яке аз арзишњои идеологии ислом љињод ба шумор меравад, ки он на танњо дар ибтидои пайдоиши ислом, балки то кунун маънии љанг, яъне сарфи тамоми ќувва ва имкониятро барои интишори ислом ва музаффарияти он дар назар дошта, онро њамчун вазифаи аввалиндараљаи њар як мусалмон маънидод менамояд. Аз мафњуми љињод мафњуми дигар, ки онро муљоњид меноманд, сохта мешавад. Муљоњид љанганда, шахсе, ки дар роњи интишор ва побарљо гардонидани ислом љони худро дареѓ намедорад. Њар он касе, ки дар замони муосир дар сафњои созмонњои ирњобї мељангад, худро муљоњид эълон менамояд ва дар роњи расидан ба маќсад, ки онро дар боло зикр кардем, љони худро нисор мекунад ва аз дар ин роњ шањид шудан њељ боке надорад .

Дар ин хусус мисолњои дигари зиёдро овардан мумкин аст, ки онњо њаргиз ба тафаккур ва љањонбинии инсони муосир на танњо мувофиќат намекунанд, балки арзишњои диние мебошанд, ки инсонро ба урфњои зиндагии асримиёнагї даъват мекунанд ва ба пешравии он монеагузор мешаванд. Чунончи, ба њукми ќонун даровардани бисёрзанї, поймол кардани баробарњуќуќии зан, даъват танњо ба зикри шабонарўзии Худованд, даст назадан барои тањќиќи соњањои илмњои табиатшиносии муќобил ба офариниш ва ѓайра аз чунинњо ба шумор мераванд .

Мутаассифона, дар љомеањои номутамаддин дар ин мавзўъ бисёрандешї ѓайриимкон аст, зеро инсоне, ки аз ќолаби муќаррароти таълимоти динї берун мебарояд, љомеаи номутамаддин вайро аз худ берун мекунад. Сабаби чунин будани љомеаи номутамаддин дар љањолат будани он ба шумор меравад. Љањолат тањаммулпазир буда наметавонад, дар доираи ќолаб боќї мемонад .

Дар ин бора мулоњизањо хеле зиёданд, вале бо гуфтањо иктифо мекунем ва собити далел менамоем, ки рўњониён аз ин њолат бисёр моњирона истифода мекунанд ва таълимоти диниро миёни мардум боз њам пурќувваттар мегардонанд. Њолати кунунии њаёти маънавии љомеаи муосири Тољикистон ба гуфтањои боло мисол шуда метавонад, зеро таваљљуњи ањолї, махсусан љавонон, на ба омўзиши таърихи пайдоишу тањлили муњтавои таълимоти динї, балки барои иљрои унсурњои зоњирии он равона гардидааст, ки он дар онњо шуури хаёлї ташаккул дода истодааст ва ба омиле табдил ёфта истодааст, ки онњо ба дастовардњои илмии исботшуда ва дар амалияи зиндагї истифодашаванда низ шубња мекунанд .

Сабабњои дар боло номбаргардида ба он далолат мекунанд, ки унсури динї чи дар сиёсати дохилї, чи хориљї ва чи муносибатњои байналмилалї иштирок дорад ва дар њалли масъалањои њамкорињои мутаќобилаи бозигарони муносиботи мазкур, махсусан, бозигарони асосї, наќши муассир дорад. Ба ин гуфтањои муаллиф њодисањои дар Сурия, Ироќ, Афѓонистон, Либия, Миср ва ѓайра, ки солњои ахир ба вуќуъ пайвастаанд, шањодат медињанд. Дар њодисањои дар ин кишварњо рухдода, на танњо манфиатњои абарќудратон, ки, албатта, онњо омили асосї ба шумор мераванд, балки омили динї низ муассир мањсуб меёбад. Ё, масалан, њодисањое, ки дар собиќ Югославия рух дода буданд, низоњъо на танњо дар асоси манфиатњои миллї, балки динї низ арзи вуљуд карданд ва њамин омили ахирї муносибати давлатњои манфиатдори оламро ба њодисањои мазкур муайян менамуд .

Чунончи, теъдоди зиёди кишварњои мусалмонї дар низои баамаломада љонибдори Босния ва Гертсоговина ва мусалмонони Косово буданд, ки чунин љонибдорї танњо аз лињози омили динї ба шумор мерафт. Мисоли дигар аз он иборат аст, ки дар љанги шањрвандии дар Тољикистон баамаломада чандин давлатњои хориљї бетараф набуданд. Агар якењо љонибдори њаракати давлати исиломї буда бошанд, дигарон љонибдори давлати дунявї буданд. Чунонки таърих гувоњ аст, наќши чунин муносибат дар љанги мазкур бисёр назаррас буд .

Барои тафсири ифодаи мазкурамон лозим меояд суоле гузошта бошем, ки чаро дар замони муосири зинаи хеле баланди рушди љомеа дин ва таълимоти динї ќудрат пайдо кардааст, ки сулњу амнияти башариятро халалдор кунад, њазорњо њазор мардумон аз дасти ирњобиён ва ифротгароён кушта шаванд, шањру дењот ва кишварњо вайрону валангор гарданд, мардум фирорї ва муњољири иљборї шавад ва ѓайра? Суолњо бисёранд, ки љавоб мехоњанд. Љавоб ба њамаи ин ва дигар суолњо аз он иборат аст, ки, мутаассифона, то ба њол башарият аз сатњи ташаккули инсонї ба сатњи инсонияти мутамаддин нарасидааст .

Њељ як њукумати давлати муќтадири олам намехоњад, ки аз маѓрурї ба тавозўъ фарояд, аз љоњилї ба оќилї рў оварад, яъне аз, умуман, инсон будан ба инсони мутамаддин шудан њаракат кунад, аз доираи манфиатњои сиёсии худ барояд ва дар ѓами њазорњо ва миллионњо мардуми фирорї, муњољир, хонавайрон, њазорњо ва миллионњо кушташудагон бошад ва ѓайра. «Дев»-и дањшатбори замони муосир аз манофеи абарќудратон, аз ѓурури худкомаву томравоњо, аз љањолати диниву мазњабї иборат аст, ки њамаи он аз нобудии фарњанги сиёсии дар сари ќудрати њокимият будагон шањодат медињад. Роњи ягонаи њалли мавзўъ низ аз њамин гуфтањо бармеояд, яъне инсон бояд акси гуфтањои болоро анљом дињад, ба инсони мутамаддин будан рў оварад, ѓурурро як сў гузорад. Хулоса, фарњанги муносиби даврони муосирро ташаккул дињад, вагарна њаргиз аз болои њаракатњои ирњобї ва ифротї ѓолиб омада наметавонад. Ин њаќиќатро бояд тамоми давлатњо ва созмонњои байналмилалї дарк карда, чунин ќарорњоеро ќабул кунанд, ки масъалаи пойдории раванди тамаддунсози муосир таъмин ва њифз карда шавад .

Дин то андозае дар сиёсати чи дохилї, чи хориљї ва чи муносиботи байналмилалї таъсиргузор шуда, ки боис ва заминаи арзи вуљуд кардани назарияњои «бархўрд» ва «муколамаи тамаддунњо» низ гардидааст. Назарияи бархўрди тамаддунњо дар љойи холї ба вуљуд наомадааст, балки он ифодагари тазодњо ва њодисањои даргири нимаи дувуми асри XX, ибтидои асри XXI ва, шояд, дањсолањои минбаъда низ бошад. Назарияи мазкур ба яке аз маъруфтарин сиёсатмадорон ва сиёсатшиносони муосири амрикої, директори Институти тадќиќоти стратегии назди Донишгоњи Гарварди ИМА С. Хантингтон тааллуќ дорад, ки далелњои исботкунандаи тањлилоташ ба куллї набошад њам, вале яке аз омилњои ба вуљуд омадани бархўрдњои замони муосир ба шумор мераванд. Моњияти назарияи С. Хантингтонро фарзияе ташкил мекунад, ки мувофиќи он низоъњои љањонї дар заминаи бархўрди тамаддунњои мухталиф ба вуљуд меоянд. Дар ин гуна бархўрдњо, тибќи фарзияи ў, дин наќши асосї мебозад. Тамаддунњои бархўрандаро таќсимбандї карда, ба онњо тамаддуни Ѓарб, ки ба он тамаддуни атлантикї ва љопониро дохил мекунад (тамаддуни љопонї ба он хотир, ки баъди соли 1945 Љопон бо Ѓарб дар иртиботи зич амал мекунад) ва тамаддуни манотиќи боќимондаи олам, тамаддуни Ѓарб ва тамаддуни исломї, тамаддуни масењияти Ѓарб ва масењияти православї, яъне таркиши тамаддунњо ба бархўрди байнињамдигарии тамаддунњои мазкур алоќамандї дорад [1,с.583-586] .

Аммо зарур аст таъкид кунем, ки сармашќ кардан ва дар асоси њамин гуна назария амал кардани њаракатњои гуногуни сиёсї, њарбиву сиёсї ва, бахусус, амал кардан дар муносиботи дуљониба, бисёрљониба ва байналмилалии давлатњои мухталиф, ба сулњи олам халал ворид менамояд, ба њамкорињои мутаќобилан судманди миёни субъектњои њуќуќи байналмилалї таъсири манфї мерасонад .

Бинобар ин дар муќобили назарияи мазкур назарияи дигари љавобгў ба таќозои замон арзи вуљуд кард, ки он бо ибтикори яке аз президентони собиќи Љумњурии Исломии Эрон Муњаммади Хотамї ташаккул ёфт ва аз љониби роњбарияти сиёсии кишварњои мухталифи љањон роњандозї гардида истодааст. Масалан, Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон дар суханронии худ дар Симпозиуми байналмилалї доир ба мавзўи «Имоми Аъзам ва љањони муосир» чунин ќайд карда буд, ки «… раванди љањонишавї арзишу асолатњои миллии халќу миллатњои гуногунро тањти хатари нобудї ќарор дода, зуњуроти бархўрди фарњангу тамаддунњоро ба миён овард. … Тољикон, ки дар тўли таърихи чандинњазорсолаи худ бисёр даврањои печидаву мушкилро пушти сар кардаанд, дар њама давру замонњо аз тањаммулгарої ва маслињату муколама кор гирифта, борњо собит сохтаанд, ки бо роњи зўрї њал кардани мушкилоту низоъњо ва ба њам муќобил гузоштани љањонбиниву аќидањои мухталиф метавонад на танњо сабабгори фасоди ахлоќ ва халалдор гардидани фарњангу тамаддунњо, балки шикасти давлатњо низ гардад» [9,с.78] .

Сарфи назар аз он ки назарияи С. Хантингтон аз камбудињои љиддї орї нест, вале амалияи муносибатњои байналмилалї нишон дода истодааст, ки омили диниро њамчун яке аз омилњои бањаракатоварандаи низоъњои байналмилалї аз эътибор соќит кардан мумкин нест, зеро ин омил феълан вуљуд дорад, амал мекунад ва дар сафарбар кардани теъдоди зиёди мардумони љањон таъсиррасон низ мебошад .

Ѓайр аз ин, амалияи раванди таърих нишон дода истодааст, ки омили тамаддунї, аз љумла дин, кияке аз унсурњои он ба шумор меравад, дар њамкорињои байналмилалии дуљониба ва бисёрљонибаи соњањои иќтисодї, тиљоратї ва фарњангии субъектњои сиёсати хориљї низ наќши муайян бозида истодаанд .

Чунончи, тамоми кишварњои олам, ки аксарияти ањолиашон аз мусалмонон иборатанд, Созмони Њамкории Исломиро таъсис доданд ва дар доираи созмони мазкур њамкорињои бисёрљонибаи соњањои мухталифро анљом медињанд. Дар доираи ин созмон Бонки Рушди Исломї таъсис дода шудааст, ки маблаѓњои он аз њисоби якчанд давлати ѓании мусалмонї, аз љумла Подшоњии Арабистони Саудї, Аморати Муттањидаи Араб, Кувайт ташаккул меёбад. Бонки мазкур ба рушди кишварњои мусалмонї маблаѓгузорињои молиявї менамояд .

Теъдоди зиёди созмонњои дигари исломї таъсис дода шудаанд, ки фаъолияти онњо ба муносиботи байналмилалї бетаъсир нест. Масалан, Конгресси Умумиљањонии Исломї (Муътамар-ул-ъолам-ил-исламї), ки соли 1926 бо ташаббуси подшоњи Арабистони Саудї созмон дода шуда буд ва аз соли 1949 ба фаъолият оѓоз кард. Созмони бонуфузи дигар бошад, Лигаи олами исломї (Робитат-ул-ъолам-ил-исломї), ки соли 1962 дар Макка таъсис дода шуда буд ва то ба њол фаъолона кор мекунад [5,с.131-137]. Илова бар ин, давлатњои мусалмонии аз љињати тавони молиявї ќудратманд ба кишварњои мусалмонии аќибмонда пайваста кумакњои молиявии бебозгашт мекунанд ва ѓайра .

Чунин њол дар њамкорињои байни давлатњои масењї низ дида мешавад. Њељ набошад, дар интихоби шарикони њамкорикунанда сараввал таваљљуњ ба њаммазњабони худ карда мешавад. Чунин муносибат танњо дар сурате татбиќ мегардад, ки байни њаммазњабон ихтилоф вуљуд надошта бошад .

Аммо ќайд кардани он низ зарур аст, ки њамфарњангиву њаммазњабї дар муносибатњо омили њалкунанда шуда наметавонанд, зеро омили њалкунанда, дар њама давру замон, манфиатњои гуногуни кишварњо, ќабл аз њама манфиатњои иќтисодї ба шумор мераванд. Ин хулоса кайњост, ки раднопазир ва бешубња аст, зеро дар муносиботи байналмилалї кишваре нест, ки манфиатњои миллии худро надошта бошад. Аммо дар ин маќола таваљљуњ ба манфиат набуда, балки ба таркиби динї дар муносиботи байналмилалї мебошад, ки он дар равобити мазкур, албатта, дар баъзе њолатњо, наќши омили ангезандаро мебозад .

Мусаллам аст, ки таълимоти динњо дар муддати тўлонии таърихї ба урфу анъанањои мардуми љањон табдил ёфтанд, њаёти маънавии одамон бе иштироки онњо тасаввур карда намешавад. Бинобар ин унсури мазкур њамчун як меъёри њуќуќи инсон пазируфта мешавад ва созмонњои њимоякунандаи њуќуќи инсон, аз љумла Созмони Милали Муттањид, Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо ва ѓайра аз тамоми давлатњои љањон таќозо мекунанд, ки ин њуќуќи инсонњо риоя карда шаванд, доир ба ин мавзўъ шуури тањаммулпазирї ташаккул дода шавад. Ин муносибати башардўстона маънии онро надорад, ки аз имконияти фароњамовардаи созмонњои љањониву минтаќавї барои озодона ба љо овардани эътиќодот суиистифода карда шавад, њаракату созмонњои љанганда дар зери парчами динњо ба вуљуд оварда шаванд, сулњу оромї ва амнияти бошандагони љањон зери хатар гузошта шаванд .

АДАБИЁТ

1. Мухаев Р.Т. Политология: учебник / Р.Т. Мухаев. – Москва: Проспект, 2010. - 640 с .

2. Подольская Е.А. Религиоведение: Кредитно-модульный курс / Е.А. Подольская, Т.В. Подольская. –М.:

Издательство-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: «Наука-Спектр», 2017. – 336 с .

3. Современные международные отношения: Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Малыгина. –М.:

Издательство «Аспект-Пресс», 2014. - 688 с .

4. Докинз Р. Бог как иллюзия / Ричард Докинз; пер. с англ. Н. Смелковой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 512 с .

5. Ислом. Маълумотномаи мухтасар. Нашри дуюм бо иловањо; тарч. аз русї. -Душанбе: Ирфон, 1990. -144 с .

6. Ќуръон бо тарљумаи форсии он. - Тењрон, 1997. – 612 с .

7. Шерзот Абдуллозода (Абдуллоев). Асосњои диншиносї. – Душанбе, 2016. – 478 с .

8. Алимї Љ. Ќуръон – маљмўаи илмњост, на љањлу хурофот // Пайк. - 2016. - 24 феврал. - №8 (132) .

9. Рањмон Э. Имоми Аъзам ва љањони муосир (С.77-91) // Вањдат ва раванди гуфтугўи тамаддунњо. – Душанбе: Адиб, 2009. – 464 с .

10. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2016. – 136 с .

11. Оинномаи Созмони Милали Муттањид. – Моддаи 1, банди 3 .

ТАРКИБИ ДИНЇ ДАР МУНОСИБОТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Дар муносиботи байналмилалї давлатњо иштирокчї ва бозигарони асосї ба шумор мераванд. Онњо миллатњои гуногунро муттањид менамоянд, ки њар як аз онњо дар муњити фарњанги маънавии миллї њастї доранд. Динњо, дар раванди ташаккулёбиашон, тамоми меъёрњои муносибатњои байнињамдигарии инсонњоро аз худ карда, ба манбаи тарбияи инсон, ташаккули шуур, идораи љомеа ва ба омили таъсиррасон ба сиёсат ва муносибатњои байналмилалї табдил ёфтаанд. Таълимоти динї дар њамзистии байнињамдигарии динњо ва мазњабњои гуногун тањаммулпазириро тарѓиб мекунанд, вале тањаммулпазир нестанд, ки он ба тазодњои ботинии таълимоташон алоќамандї дорад. Яке аз сабабњои тавсеа ва пурќувват гардидани таълимоти динї дар миёни љомеаи муосир, махсусан љавонон, риёи ањли зиё ба шумор меравад. Ташаккули фарњанги муосири динї бар асоси тањлил, омўзиш ва ибрози аќидањои озодандешї доир ба таълимоти динї дар љомеањои ѓайримутамаддин имконнопазир аст, зеро чунин љомеањо тањаммулпазир ба плюрализм нестанд. Дин то андозае дар сиёсати чи дохилї, чи хориљї ва чи муносиботи байналмилалї таъсиргузор шуда, ки боис ва заминаи арзи вуљуд кардани назарияњои «бархўрд» ва «муколамаи тамаддунњо» низ гардидааст. Амалия нишон дода истодааст, ки омили динї дар њамкорињои байналмилалии дуљониба ва бисёрљонибаи субъектњои сиёсати хориљї низ наќши муайян бозида истодааст. Ин ва мушкилињои дигари мавзўъ дар маќола мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд .

Калидвожањо: дин, таркиби динї, урф, анъана, њаёти маънавї, шуури динї, таълимоти динї, иштироки дин, таъсири дин, омили динї, наќши дин, ирњоби динї, ифроти динї, муносиботи байналмилалї, манфиат, муносибат ба дин, дин ва манфиат .

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В международных отношениях государства являются основными участниками и игроками. Они объединяют различные нации, каждая из которых в среде своей духовной культуры обеспечивает свое существование. Религии в процессе своего формирования осваивали все нормы взаимоотношений людей и превращались в источник воспитания человека, формирования сознания, управления обществом, становились также и влияющим фактором на политику и международные отношения. Религиозные учения относительно сосуществования между религиями и различными религиозными течениями пропагандируют толерантность, однако не являются толерантными, что связано с имманентными противоречиями самих религиозных учений. Одной из причин расширения и упрочения религиозных учений в современном обществе, особенно среди молодежи, является лицемерие интеллегенции .

Формирование современной религиозной культуры на основе анализа, изучения и выражения взглядов свободомыслия относительно религиозных учений в нецивилизованных обществах являются невозможным, так как подобные общества не являются толерантными к плюрализму. Религия стала настолько влиятельной как во внутренней и внешней политике, так и в международных отношениях, что послужила основанием также и для возникновения теорий «столкновение» и «диалога» цивилизаций. Практика показывает, что религиозный фактор играет определенную роль как в двусторонних, так и в многосторонних взаимодействиях субъектов внешней политики. Эти и другие проблемы этой области стали предметом исследования в данной статье .

Ключевые слова: религия, религиозная составляющая, обычай, традиция, духовнвная жизнь, религиозное сознание, религиозное учение, участие религии, влияние религии, религиозный фактор, роль религии, религиозный терроризм, религиозный экстремизм, международные отношения, интерес, отношение к религии, религия и интерес .

RELIGIOUS COMPONENTS IN THE INTERNATIONAL RELATIONS

In international relations, states are the main actors and players .
They unite different peoples, each of which, in the midst of its spiritual culture, ensures its existence. Religions originate in the basis of very ancient mythological world-view, first in the shape of polytheism and then in the shape of monotheism, and have spread all over the world, becoming not only the subject of faith, but also becoming the components of traditions and customs of people and societies. Religious teachings concerning coexistence between religions and various religious movements uphold the principles of tolerance, although they are not tolerant, which is due to immanent contradictions of religious teachings. One of the reasons of widening and strengthening religious teachings in the conditions of contemporary society, especially youth, is intellectual’s hypocrisy. The formation of contemporary religious culture in the basis of analysis, learning and expressions of freethinking views relating religious teachings in uncivilized societies are impossible, since such societies are not tolerant to the pluralism. Religion has become so influential both in domestic and foreign policy, and in international relations, which has served as grounds also for the origin of the theories “collision” and “dialog” of civilizations. The practice shows that religious factor plays certain role both in bilateral and multilateral interactions of foreign policy actors. These and other problems of this field have become the subject of research in this article .

Key words: religion, religious component, custom, tradition, spiritual life, religious consciousness, religious stadies, participation of religion, widespread of religion, religious influence, religious factor, the role of religion, religious terrorism, religious extremism, international relations, interest, attitude to religion, religion and interest .

Сведения об авторе: Мирзоев Гуломжон – Таджикский государственный финансово-экономический университет, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова, 64/14. Телефон: 907-50-49-89. E-mail: mirzoev.gulomjon@mail/ru Information of author: Mirzoev Gulomjon - Tajik State University of Finance and Economics, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Humanitarian Disciplines. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimova Street, 64/14. Phone: 907-50-49-89. E-mail: mirzoev.gulomjon@mail/ru УДК: 329.1/.6

ФАЪОЛИЯТИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАТБУОТИ

ДАВРЇ

–  –  –

умурии Тоикистон имрз дар атори дигар кишварои соби Иттиоди Шрав давраи гузаришро аз сар гузаронида истодааст. Дар ин давра бояд тамоми низоми сиёии омеа модернизатсия карда шавад. Ин раванд ба инкишофи избои сиёс низ таъсири иддї мерасонад. Дар ин давра ба ойи як изби укмрони коммунистии Иттиоди Шрав имконият фароам омад, ки дар Тоикистон якчанд избои нав ташкил ёбанд .

Ташаккули избои нав ва пайдо шудани увваои оппозитсион нишонаи демократикунонии аёти сиёс буда, нерои сиёс ифодакунандаи манфиатои итисод, итимо ва сиёсии гурои гуногуни омеа мебошанд .

Инчунин онуни дигаре, ки фаъолияти избои сиёсиро ба танзим медарорад, онуни Љумурии Тоикистон «Дар бораи избои сиёс» мебошад, ки мои ноябри соли 1998 абул гардидааст. Дар моддаи 1-уми онуни мазкур ууи шарвандон дар бораи муттаид гаштан дар атрофи избои сиёс ва озодона баромадан аз оно муайян карда мешавад [6,с.167] .

Дар замони муосир васоити ахбори омма (ВАО) наќши калидї дошта, таъсири амиќи худро ба њамаи ќишрњои љомеа мерасонад. Замони муосирро бе ВАО тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Дар бораи наќши муњимми ВАО ва таъсири онњо ба мафкураи мардум маълумоти зиёд мављуд аст. Инъикоси воќеаву рўйдодњои мамлакат, минтаќа ва олам фаъолияти рўзмарраи расонањои хабарї мањсуб меёбад, вале матбуоти њизбї дар маъракањои сиёсї ва интихоботї чун обу њаво зарур аст. Яке аз принсињои асосии љомеаи демократї ин озодии сухан, мављудияти матбуоти оппозитсионї, фаъолияти системаи бисёрњизбї мебошад .

Дар айни њол, Њизби Халќии Демократии Тољикистон як нашрияи марказї Минбари халќ» ва панљ рўзномаи вилоятию шањрї ва ноњиявї: «Мароми пойтахт»

(шањри Душанбе), «Сухани халќ» (вилояти Суѓд), «Њамрози халќ» (вилояти Хатлон), «Њидоят» (шањри Турсунзода), «Овози халќ» (Шўрообод) ва ќариб дар њамаи вилоятњою шањри Душанбе сомонањои интернетию нашрияњои љамъиятї дорад, ки њамаи онњо ба минбари њаќиќии аъзоёни њизб табдил ёфтаанд. Ба воситаи ин расонањо ѓояњои созандаи ЊХДТ њамаљониба таблиѓ карда мешаванд [14,с.46] .

«Минбари халќ» ягона нашрияе мебошад, ки самти асосии фаъолияташ тарѓиби барномаи њизб, инъикоси сиёсати Президенти Љумњурии Тољикистон ва дастовардоњи Истиќлолияти давлатии Тољикистон мебошад. Њамзамон, инъикоси воќеии фаъолияти њизб, мавќеи он дар љомеа ва густариши њамкорињои байналмилалии ЊХДТ чун неруи пешбарандаи љомеаи кишвар дар маркази диќќати кормандони нашрия ќарор дорад. Бо маќсади тарѓибу ташвиќи њадафњои барномавии Њизби Халќии Демократии Тољикистон ва сиёсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, њамчунин аз сомонањои интернетї ва матбуоти даврї ба таври васеъ истифода бурда мешавад .

Нашрияи марказии Њизби Халќии Демократии Тољикистон “Минбари халќ” аз соли 1996 инљониб нашр мешавад. Шумораи нахустини он 7-уми сентябри соли 1996 бо забонњои тољикї ва русї ба дасти хонандагон дастрас гардид. Нашрия то ин муддат тањаввулоту дигаргунињои зиёдро пушти сар кард. Баробар ба тањким ва густариши фаъолияти Њизби Халќии Демократии Тољикистон мазмун ва мундариљаи он шаклу мазмуни тоза пайдо кард. Нашрияи марказии Њизби Халќии Демократии Тољикистон “Минбари халќ” имрўз дар шакли њафтанома ва бо теъдоди зиёда аз 50 њазор нусха нашр мегардад. Инчунин дар шабакаи интернетї сомонаи махсуси Њизби Халќии Демократии Тољикистон www.hhdt/tj (www.tribun.tj) фаъол буда, дар сомонањои иљтимої сањифањои вижа таъсис дода шудааст [3,с.112] .

Нашрияи «Минбари халќ» инъикосгари фаъолияти тамоми сохтору маќомоти давлатї, масоили љавонону занон буда, дар мавриди рушди маънавию ахлоќї, тањсил ва фаъолияти онњо, муњољирати мењнатї, тарбияи њисси баланди миллї, эњсоси худшиносиву ватандўстї, ахлоќи њамида, эњтироми падару модар ва калонсолон, сабру тањаммул, омўзиши илму дониш ва касбу њунарњои муосир, мењнатдўстї ва риояи волоияти ќонун дар зењну шуури насли наврас ва љавонони мамлакат сањми арзанда дорад .

Аз ин рў, њифз кардан ва тањким бахшидани давлатдории миллї, њифзи ин дастоварди бузург, яъне њимояи давлату давлатдории миллї ва тањкими аркону пояњои он хусусан дар шароити пуртазоду печидаи солњои охир, рўз аз рўз мураккаб шудани вазъи геополитикии минтаќа ва љањон, шиддат гирифтани раќобат ва бархўрди манфиатњои кишварњои абарќудрат ва тањти таъсири равандњои љањонишавї осебпазир гардидани истиќлолияти давлатњои миллї муњим буда, самтњои асосии фаъолияти нашрияи «Минбари халќ»-ро ташкил медињад .

Њарчанд ки аз замони ба истиќлол расидани давлати мо њанўз давраи зиёде нагузаштааст, вале ба њамагон маълум аст, ки густариши раванди гуногунандешии сиёсї, рушди босуръати фаъолияти ањзоби сиёсї ва нињодњои гуногуни љомеаи шарвандї дар кишвар бомаром меафзояд. Яъне, Љумњурии Тољикистон дар замони начандон тўлонї тавонист, ки аз таърихи конститутсия ва дигар санадњои ќонунгузории меъёрњои бунёди фаъолияти давлати демократї – асосњои сохти давлатдории демократї, аз љумла моњияти дунявї ва иљтимоии он, муќаддас будани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, гуногунандешии сиёсї, таъсиси парламенти касбї, кафолати адолати судї ва баробар будани њамаро дар назди ќонун, инчунин озодии виљдонро эълон ва таъмин намояд [8,с.14] .

Њар як фарди љомеаи мо солњои охир шоњиди ходисањое гардида истодаанд, ки баъзе доирањои байналмилалї тавассути расонањои иттилоотї ва бо истифодаи моњирона аз ноогоњиву бехабарии мардум, махсусан гурўњњои алоњидаи љавонон, равандњои сиёсиву иљтимоии як ќатор кишварњоро ба чи роњи харобиовар оварда расонидаанд .

Дар зењну шууру насли наврас ва љавонони мамлакат њисси баланди эњсоси худшиносиву ватандўстї, ахлоќи њамида, эњтироми падару модар ва калонсолон, сабру тањаммул, омўзишу илму дониш ва касбу њунарњои муосир, мењнатдўстї ва риояи волоияти ќонунро тарбия намудан вазифаи њар яки мо мебошад, то онњо дар оянда њамчун фарзандони шоистаи мо кору пайкори насли имрўзаро идома бахшида, ватани азизамонро ба љањониён муаррифї карда тавонанд .

Аз таъсисёбии Њизби Халќии Демократии Тољикистон муддате чанд сипарї шуд .

Дар ин муддат дар љомеаи Тољикистон воќеањои муњимми сиёсиву иљтимої ва иќтисодиву фарњангие ба вуќўъ пайвастанд, ки аксари онњо барои таќвияти сулњу осоиш дар кишвар, баланд гардидани эътибори Љумњурии Тољикистон дар арсаи љањон, худогоњии мардуми мо, истењкоми появу рукнњои асосии давлатамон, рушди минбаъдаи халќи Тољикистон дар роњи бунёд ањамияти фавќулода доштанд .

Њамаи инњо дар якљоягї ѓояи ягонаи умумимиллии моро ташаккул медињанд. Мо имрўз метавонем бигўем, ки ѓояњои сулњ, вањдат, ягонагии Тољикистон, бунёди давлати демократї, дунявї ва њуќуќбунёд рукнњои асосии идеологияи умумимиллии моро ба вуљуд овардаанд .

Бо шукўњу тантанаи умумихалќї баргузор намудани љашни 1100-солагии Давлати Сосмониён ва иштироки мењмонони олимартабаи хориљї ба њисси худшиносии миллї, ифтихори ватандории мардуми мо такони љиддї дод [4,с.98] .

Њамаи ин нишондињандањо аз он шањодат медоданд, ки нуфузу обрўи Њизби Халќии Демократии Тољикистон рўз аз рўз меафзуд. Сокинони кишвар моњияти оиннома ва барномаи Њизби Халќии Демократии Тољикистонро дуруст дарк намуда, ба сафњои он рўз аз рўз фаъолона пайваст мешуданд. Аз он давра, ки Тољикистон моњиятан њамчун давлати миллї ташаккул ва тараќќї меёфт, дар инкишофи давлат давраи муњимми таърихї ба њисоб мерафт. Чуноне ки таљрибаи давлатњои мутамаддин нишон медињад бо усули љањиш гузаштан аз ин давра ба манфиати тањкими давлатдорї нест. Вале ин маънои онро надошт, ки Њизби Халќии Демократии Тољикистон фаќат бо таљрибаву анъанањои миллии худ мањдуд шуда, аз дастовардњои кишварњои пешрафта сарфи назар карда бошад .

Баръакс, њизб, ки бунёди давлати демократиро маќсади асосии худ ќарор дода буд, таљрибаи давлатњои пешрафтаро меомўхт ва унсурњои бењтаринро бо назардошти хусусиятњо, талабот ва манфиатњои давлатї истифода мекард [14,с.53] .

АДАБИЁТ

1. Ахмедов Д. Специфика развития многопартийности в Центральной Азии и её влияние на политическую культуру (на примере Республики Таджикистан) / Д.Ахмедов // Вестник Таджикского национального университета. – 2009. – №2 (50). – С. 115- 121 .

2. онуни умурии Тоикистон “Дар бораи избои сиёс”, 13 ноябри соли 1998 // избои сиёсии Тоикистон. Маълумотнома. – Душанбе, 2002. – С.3-12 .

3. Достиев А. изб зодаи масъулият / А.Достиев. – Душанбе, 2000. – 180 с .

4. Зикриёев Ф. Таърихи избои сиёс ва ташкилотои амъият дар умурии Тоикистон. Монография / Ф.Зикриёев. – Душанбе, 2010. – 102 с .

5. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2002. – 38 с .

6. Муаббатов А. избои сиёс: воеият ва дурнамо (талили сиёсию итимо). Монография / А.Муњаббатов. – Душанбе: Истеъдод, 2011. – 144 с .

7. Муаббатов А. Давлат ва избои сиёс // Сотсиализм. – Душанбе, 2001. – №1-2. – С.24-27 .

8. Набиев В. Бисёризб- таозои замон // избои сиёсии Тоикистон. Маълумотнома. – Душанбе, 2002. – С.14-26 .

9. Истилолияти давлат ва ташаккули системаи сиёсии бисёризб дар Тоикистон // Ахбороти Шрои амъиятии умурии Тоикистон. – Душанбе, 2001. – №1. – С.23-32 .

10. Паёми Пешвои миллат, Президенти умурии Тоикистон Эмомал Рамон ба Малиси Олии умурии Тоикистон. – Душанбе: Шари озод, 2016. – 39 с .

11. Рамонов Э.Ш. умурии Тоикистон дар остонаи асри XXI. – Душанбе: Матбуот, 2000 .

12. избои сиёсии умурии Тоикистон. (Политические партии Республики Таджикистан). Мураттибон:

А.Тоиров, Б.Руо ва М.Мухторов. – Душанбе, 2005. – 392 с .

13. Широков Б. Пайдоиши избу созмонои нав дар Тоикистон ва фаъолияти оно (солои 1989-1992) / Б.Широков, А.Мањмадкаримов. – Душанбе, 1994 .

14. Эмомал Рамон. Бист адами созанда. Аз таърихи таъсиси изби Халии Демократии Тоикистон. (Ба истиболи 20- солагии таъсиси изби Халии Демократии Тоикистон). -Душанбе: Эр-граф, 2014. – 312 с .

ФАЪОЛИЯТИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРЇ

Дар маола вазъи сиёс, итисод, итимо ва фарангии умурии Тоикистон дар давраи истилолият нишон дода шудааст. Фаъолияти изби Халии Демократии Тоикистон дар матбуоти давр ва воситаои ахбори омма (ВАО) оварда шудааст. амчунин, дар маола оиди фаъолияти нашрияи марказии изби Халии Демократии Тоикистон, «Минбари халќ» маълумот оварда шудааст. Дар заминаи адабиёти истифодашуда фаъолияти изби Халии Демократии Тоикистон дар матбуоти давр нишон дода шудааст. Наќши Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар давраи рушду инкишофи кишвар ва баланд бардоштани сатњи шуури сиёсии мардум дар маќолаи мазкур дарљ гардидааст .

Калидвожао: матбуоти давр, Минбари хал, воситаои ахбори омма, парламенти касб, гуногунандешии сиёс, шуури сиёс, демократия, арзишњои миллї,системаи бисёризба, вазъияти сиёсї .

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В

ПРЕССЕ

В статье показано политическое, экономическое, социальное и культурное положение Республики Таджикистан в период независимости. Деятельность Народно-демократической партии Таджикистана представлена в прессе и в средствах массовой информации. В статье также отмечается деятельность центрального публичного управления Народно-демократической партии Таджикистана «Минбари Халк». На основе использованной литературы показана деятельность Народно-демократической партии Таджикистана в прессе. В этой статье отражена роль Народно-демократической партии Таджикистана в развитии страны и усилении политического сознания народа .

Ключевые слова: периодическая пресса, минбарский халк, средства массовой информации, профессиональный парламент, политический плюрализм, политическое сознание, демократия, национальные ценности, многопартийность, политическая ситуация .

THE ACTIVITY OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE PRESS

The article shows the political, economic, social and cultural situation of the Republic of Tajikistan during the independence period. The activity of the People's Democratic Party of Tajikistan is presented in the press and mass media .

The article also points out the activities of the central public administration of the People's Democratic Party of Tajikistan, "Minbari Khalq". On the basis of used literature, the activity of the People's Democratic Party of Tajikistan is shown in the press. The role of the People's Democratic Party of Tajikistan in the country's development and the increasing the political consciousness of the people has been reflected in this article .

Key words: periodical press, Minbari Khalq, Mass media, professional parliament, political pluralism, political consciousness, democracy, national values, multi-party system, political situation .

Сведения об авторе: Курбанова Ширин – Институт истории, археологии и этнографии имени А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан, кандидат исторических наук, докторант отдела отечественной истории .

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки, 33. Телефон: (+992) 904-01-64-43 Information about the author: Kurbanova Shirin - Institute of History, Archeology and Ethnography named after A.Donish of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Candidate of Historical Sciences, doctoral student of the department of national history. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 33. Phone: (+992) 904-01-64-43 УДК: 93+32+891.550 (575.3)

ТАШАККУЛИ ХУДШИНОС ВА ЊУВИЯТИ МИЛЛИИ АВОНОН

Шарофов Э.У .

Донишгои техникии Тоикистон ба номи М.С. Осим Шукронаи неъматои истилол, ки имрўзо хали ободкору созанда ва меанпарвару менатдўсти мо дар рушди давлатдории милл адамои устувори худро гузошта истодааст. Аз ин рў, комилан табиист, ки вазъи имрўзаи кишварамон дарку эсоси нави арзишои фарангию миллиро таозо намудааст. Зеро дар баробари ба даст овардани истилолият заминаи мусоиди ташаккулёбии худшиносии милл, тавау ба мероси таърихии хали худ, эёи давлати милл, забони милл, анъанаои фарангию маърифат, идою маросимо ва айраро таозо дорад .

Таърих гуво аст, ки ташаккули ар як давлати соибистилол, пеш аз ама, ба анъанаои милл-фаранг, ба дарки мансубияти милл, сарватои бемислу монанду нотакрори фаранг, ки таърихи ар як халро тавлид месозанд, ба муити таби ва дастовардои гуногуни аёти маънав такя мекунад. Гузашта аз ин, воеияти миллии ар як хал бо арзишои умумибашар амаониба омезиш ёфта, бо равандои умумиинсон пайваст мешавад [4,с.48] .

Маън ва моњияти худшиносї назди орифон ва њакимони гузаштаамон ба назар мерасад, масалан Мавлонои Балхї ѓафлат ё нашнохтани худро балои олами башарї арзёбї кардааст:

Гуфт бо дарвеш рўзе як хасе, Ки туро ин љо намедонад касе .

Гуфт ў: Гар менадонад омиям, Хешро ман лек медонам киям .

Вой агар баръакс буд дарду реш, буд бинои ман, ман кўри хеш .

Мавлоно муътаќид аст худшиносї ваќте њосил мешавад, ки одам аз хештани козибаш, ки њамон маният аст, бигзарад. Ин хештаншиносї танњо аз тариќи ботин њосил мешавад, зеро то замоне ки одам мафтуни наќшу нигорњои зоњири худ аст, наметавонад њуввияти њаќиќии хешро бишносад. Сипас, меафзояд, кассе, ки худро нашносад, ба нафси амморааш хуб мекунад ва бо дигарон душман меварзад ва натиљагир мекунад, ки љавњари тамоми донишњо худшиносї аст .

Љони љумла илмњо ин аст ин, Ки бидони ман киям дар явми дин .

Он усули дин бидонист ту, лек Бингар андар асли худ гар њаст нек .

Аз усулайнат усули хеш бењ, Ки бидон асли худ, ай марди мењ!

Аспи њиммат сйи ахтар тохтї, Одами масљудро нашнохтї .

Охир одамзода, ай нохалаф!

Чанд пиндор ту пастиро шараф .

амаи мо шоидем, ки таърихи башарият тамаддунои зиёдеро ба вууд овардааст, ки наши бузурги оно дар рушду такомули маънавии инсоният эсос магардад .

Тамаддуни ориё низ дар таърихи инсоният таъсири ами гузошта, бо осори гаронбаои худ шурати аон касб намудааст. Аз ин рў, шахсоне астанд, ки мехоанд робитаи хунии моро бо тамаддуни ориё ба таври сунъ атъ намуда, таърихи гузаштаи хешро ба фаромўш авола кунем. Бале, имрўз беш аз 97% мардуми сарзамини мо дини исломро пайрав менамоянд ва адодони баору номуси мо тиби тавону истеъдоди фитрии хеш сами хешро дар рушду пешрафти дини мубини ислом бо арфои заррин навиштаанд .

Бале, имрўз мо ама мусулмонему аз сарчашмаи ноби таълимоти ислом ва Пайамбари акрам саллаллоу алайи ва саллам оби илом мехўрем, вале е кас ба мо дар е давру замон иозат намедиад, ки таърихи адодони хешро дидаву дониста аз лави хотираи таърих мав созем. Ба мо касе чунин ууи маънавиро дода наметавонад ва е кадоми мо ууи маънавии онро надорем, ки фаранги миллии худро удо аз фаранги ориёии адодон арзёб намоем ва ё аз ама бадаш, ба он муобил гузорем. Дуруст аст, ки хали бузургвори мо дар тўли таърихи зиёда аз азору сесадсолаи хеш таълимот ва шароити ноби исломиро пазируфта дар пўсту хуну устухони хеш ойгузин кардааст ва касе дигар наметавонад онро аз мо удо созад .

Таърихи ар миллат, ки решаи амии таърих дорад, хазинаи бебаои маърифат ва манбаи тиллоии сабаомўзиро фарогир аст. атъи назар аз он, ки миллат кўчак аст ё бузург, тадири алкунандаро дар давру замоно дар радифи давлатои мавуда бозидааст ё не, таърихи он барои инкишофи ояндаи амон миллат аз ар иат ибратомўз аст .

Дар Конститутсияи умурии Тоикистон рисолати таърихии миллати тоик возе таъкид шудааст: «Мо хали Тоикистон, исми удонашавандаи омеаи аон буда, худро дар назди наслои гузашта, озира ва оянда масъул ва вазифадор медонем…»[1, с.6] .

Мо тоикон бо вууди таърихи анию фаранги оламгирамон боро дар айёми гардишои кулл дар интихоби арзишои тадирсоз ба хатогио ро додаем ва ар хатои кардаи адодони мо ба завол ёфтани истилолият ва давлатдор мусоидат кардааст .

Бурду бохти тадирсозу тадирсўзи давлатдории адодии мо бо бунёд ва заволи давлати Сомониён вобаста аст .

Маз чунин хатоо буданд, ки чарои давлатдории хали тоик ба мулати азор сол хомўш гардид. Ин шикасти давлатдории сеазорсолаи форсо дар Туронзамин буд. Яке аз ин хатоои нобахшидан ва бузурги таърих интихоби ро ва арзишои милл буд .

Хизмати Сомониён ва таърихии фарзандони фарзонаи миллат чун Муаммад Исмоили Бухоро, Фирдавс, Мавлонои Балх, Низомумулки Тўс, Саъд, офиз ва садо каси дигар буд, ки забони модарии мо ифз шуда, то замони мо расидааст. Таърихи халои аон шоиди он воеияти таърихиест, ки бурду бохти ар як миллат аз он вобастаг дорад, ки дар чунин давраои тадирсоз фарзандони баору баномуси он ба ин даъватои бузург ч гуна посух медианд .

Миллат ва давлате, ки ояндаи худро равшан дидан мехоад, бояд аз таърих саба бардошта, мероси таърихии худро зинда ниго дорад намояд. Табиист, ки ар миллату давлат дар интихоби арзиш ва меросияти таърих бояд манфиатои миллат, давлат ва наслои ояндаро мадди назар бигирад [2,с.23] .

Мо халу миллати бузургвори тоик, ки аз соибихтиёрии мардуми худ ва бори дигар хандидани бахт ба аониён ога додаем, бояд аз манфиатои милл ва худшиносии милл имоя намуда, тухмои поки бедории милл ва худшиносии миллатро дар алби мардумон кишт намоем ва аз Худованди бузург илтио намоем, ки моро дар ин кори хайр идояту ранамо намояду ба мо удрату тавони амал намудани ин нияти хайрро ато намояд .

Шумо огоед, ки имрўзо дао ташкилоти ифрот ва террорист аз номи ислом адс мезананд. ар кадом худро омии дини ислом муарриф намуда, бо ар роу восита аидаи худро дар омеаи аон пан менамоянд. «изб-ут-Тарир», «Давлати ислом», «Салафияи иод», «абат-ун-Нусра», «аракати исломии Туркистон» ва дао ташкилоти террористии дигар тано як аида ва як адаф доранд: инкори арзишои милл, барам задани сарадоти давлат, фарангиву милл. адафи оно бо эоди тааввулоти фикр дар афроди омеа ба сўуи инилоби сиёс кашондан ва бо истифода аз неруи оно укуматро ба даст овардан аст .

Яке аз таълимоти ин ташкилот ин аст, ки дунёро ба дор–ул–куфр ва дор–ул–ислом тасим мекунанд (сарзаминои кофир ва сарзаминои мусулмон). Ба аидаи оно амаи кишварои арб ва атто кишварои мусулмоннишину ислом дор–ул–куфр ба исоб мераванд, зеро кишварои арб аслан кофиро буда, окимони кишварои мусулмон бошанд, бар асоси барномаои куфр амал мекунанд. Бинобар ин, ин дор–ул–куфро (яъне, кишварои арб, кишварои мусулмоннишин ва атто кишварои ислом) бояд бо рои зўровар ва «иод» ба дор–ул–ислом табдил дода шаванд .

Масади асосии ин ташкилоти террорист ба воситаи барам додани миллато, урфу одат ва анъанаои милл ба даст овардани окимияти мутла аст. Аз ин бармеояд, ки дигар миллато ууи арзи вууд надоранд. Аз ин рў, пайравони салафия урф, истесон, иёс ва дигар оидаои фииро абул надоранд ва анъанаои миллиро бидъат мехонанд [6,с.7] .

Дар заминаи таълимоти салафия “Давлати ислом” аидаои худро такмил ва тундтар намуда, мардумеро, ки оноро абул надоранд, кофир эълон менамояд. Агар ба аъмоли “Давлати ислом” тавау кунем, мебинем, ки масади асосии оно кам кардани сафи мусулмонон аст. Аз ониби давлатои адафманд ду гурўи мусулмон: шиа ва сунн муобили якдигар барангезонида шуданд. арду гурў иддао дорад, ки мазаби онњо а аст .

Аслан, ихтилофоти шиаву сунн 1300 сол абл ооз шудаву то ба имрўз рои алли худро пайдо накардааст. Дар ин муддат садо муовиматои мусаллаонаву анго ба вууъ пайвастаанд, аммо рои алли масъаларо пайдо карда натавонистанд. Идеологои “Давлати ислом” мехоанд тавассути куштори берамонаи ааллиятои мазаб, арчи бештар одамон ва давлатои амсояро ба муориба шомил намоянд. Мутаассифона, як идда одамони бефам, гумро, иноятпеша ва бефаранг ба дурўи “Давлати ислом” бовар кардаанд. Гумон мекунанд, ки ба иод мераванд ва шаид мешаванд. Аммо оибати амаи оно як аст – мисли саг куштаву хору залил шудан аст .

Боиси хушнудист, ки мардум аз симои воеии террористон ва адафои аслии оно ого пайдо намуда, дигар ба шиорои бардурўашон бовар надоранд. Аммо анўз ам моро лозим аст, ки ба мардум аиатро баён намоем ва авононро аз доми тазвир ва талбиси иблис наот дием .

ар миллат дар ислом ууи арзи вууд дорад, соиби забон, тамаддун, урфу одат ва анъанао будан шараф аст ва мо мардуми шарифи тоик аз миллати худ ва адодони бонуфузамон мефахрем, ки илмро аз Сурайё дарёфта, дар замин тадвин намуданд. Беш аз азор сол аст, ки али олам аз осори Бухориву Муслим, Марелониву ом ва садо фарзандони барўманди миллати тоик илми ислом ва забони араб меомўзанд [5,с.28] .

Мо, амагон, бояд шукри замона кунем, ки маз амин даврон ба миллати азияткашидаи тоик соибистилолиро таќдим намуд. Ба шарофати соибистиќлол имконияти дар бораи худшиносии милл, андешаи милл, увияти милл на фаат азоват намудан, балки дар сати баланди маомоти сиёс ва заминаи ами амал гардонидани онро пайдо кардем. Зиёда аз ин робарияти олимаоми тоикон, пеш аз ама, Асосгузори сулу вадати милл-Пешвои миллат, Президенти умурии Тоикистон, аноби Олї, мутарам Эмомалї Рамон аамияти стратегии ин омилро ба таври равшан барои инкишофи ояндаи хали тоик, тавияту пойдор ва якпорчагии давлати милл, ташаккули худогоию худшинос, ифтихору эътибори тоикон аз минбарои баланди омеаи аон эълон дошт. Аввалин маротиба дар таърихи навтарини тоикон Сардори сиёсии миллат дар хусуси инкишофи худогоию худшинос на тано даъвато мекунад, балки дар ин самт як атор идомои барастаи мушаххасу амал ба аном расонид, ки оно аз яктараф ба раванди худшиносию бедории тоикон такони идд дода, таъсири фавќулода расониданд, аз тарафи дигар, барои бартараф кардани баъзе норасоио, хатогио ва хислатои номабули равон заминао фароам оварданд .

ама гуна истилолият аз худшиносию ватандўст ибтидо мегирад, барои амин биёед аз даргои Худованди мутаол илтио намоем, ки рои интихобшудаи моро дар масири худшинос ва ватандўст ва такиму тавияти давлатдор бобаракату пурфайз намояд. Худованд мададгорамон бошад, ки ар шарванди кишвар дар ин масири тадирсоз саме ба андозаи тавону масъулияти хеш гузошта бошад .

АДАБИЁТ Конститутсияи умурии Тоикистон. –Душанбе: Матбуот, 2004. -65 с .

1 .

Эмомал Рамон. Фаранг астии миллат аст. –Душанбе: Матбуот, 2001. -37 с .

2 .

Эмомал Рамон. Душанбе - шари дуст ва бародар. –Душанбе: Ирфон, 1998. -32 с .

3 .

Эмомал Рамон. Истилолият неъмати бебаост. –Душанбе: Шари озод, 2001. -94 с .

4 .

Набиев В. Навниолони бои истилол / В.Набиев. – Душанбе: Авесто, 2001. -66 с .

5 .

Партии и движения Таджикистана. - 1999. -№10. -77 с .

6 .

ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСЇ ВА УВИЯТИ МИЛЛИИ ЉАВОНОН

Ташаккули ар як давлати соибистилол, пеш аз ама, ба анъанаои милл-фаранг, ба дарки мансубияти милл, сарватои бемислу монанду нотакрори фаранг, ки таърихи ар як халро тавлид месозанд, ба муити таби ва дастовардои гуногуни аёти маънав такя мекунад. Зиёда аз ин, робарияти олимаоми тоикон, пеш аз ама Асосгузори сулу вадати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумурии Тољикистон, Љаноби Олї, мутарам Эмомалї Рамон аамияти стратегии ин омилро ба таври равшан барои инкишофи ояндаи хали тоик, тавияту пойдор ва якпорчагии давлати милл, ташаккули худогоию худшинос, ифтихору эътибори тоикон аз минбарои баланди омеаи аон эълон дошт. Аввалин маротиба дар таърихи навтарини тоикон Сардори сиёсии миллат дар хусуси инкишофи худогоию худшинос на тано даъвато мекунад, балки дар ин самт як атор идомои барастаи мушаххасу амал ба аном расониданд, ки оно аз яктараф ба раванди худшиносию бедории тоикон такони идд дода, таъсири фавќулода расониданд, аз тарафи дигар, барои бартараф кардани баъзе норасоио, хатогио ва хислатои номабули равон заминао фароам оварданд. ама гуна истилолият аз худшиносию ватандўст ибтидо мегирад, барои амин биёед аз даргои Худованди мутаол илтио намоем, ки рои интихобшудаи моро дар масири худшинос ва ватандўст ва такиму тавияти давлатдор бобаракату пурфайз, равшан намояд. Худованд мададгорамон бошад, ки ар шарванди кишвар дар ин масири тадирсоз саме ба андозаи тавону масъулияти хеш гузошта бошад .

Калидвожањо: худшиносии миллї, шуури миллї, андешаи милл, увияти милл, ифтихори Ватану ватандорї, фаранг, тамаддун, мероси фарангї, робитаои байналхалї, истилолият .

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ И САМОПОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ

В статье рассматриваются проблемы развития национального самосознания и самопознания молодёжи в результате обращения к национальному самосознанию и самопознанию, гордости за древнюю историю и культуру нации, традициям, патриотизму и почитанию древнего наследия. Особое внимание уделено проблемам дальнейшего развития национального самосознания и самопознания молодого поколения. Участие молодежи в общественно-политической жизни страны представляет интерес как с точки зрения ее собственного развития, так и возрастания ее роли в укреплении независимости Республики Таджикистан. Всестороннее изучение и анализ проблемы особенно актуальны в условиях Республики Таджикистан, где около 60 процентов населения составляет подрастающее поколение. Молодое суверенное государство Таджикистан более 27 лет уверенно шагает по пути строительства демократического, правового и светского общества, коренным образом реформируя и трансформируя свои социальные структуры, политические и экономические ориентации. Переход к независимости для таджикистанцев был нелегким процессом. Стремление установить мир и национальное согласие, вернуть на Родину беженцев, восстановить предприятия и организации, разрушенные войной, практически осуществить политические и экономические реформы были основными достижениями этого периода. «За этот период, отмечал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - в мировоззрении таджиков произошли действительно революционные преобразования, которые несравнимы с прошедшими историческими этапами» .

Сегодня все жители страны, независимо от национальной или религиозной принадлежности, придерживаются одной мысли - Таджикистан общая и единственная Родина всех его граждан, любить и обеспечивать его политическую и экономическую и культурную безопасность - священная обязанность каждого гражданина .

Ключевые слова: национальное самосознание, национальное самопознание, патриотизм, цивилизация, традиция, культура, нация, независимость .

THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AND SELF-KNOWLEDGE OF YOUNG PEOPLE

The article deals with the problems of development of national self-consciousness and self-knowledge of youth as a result of the appeal to national self-consciousness and self-knowledge, pride in the ancient history and culture of the nation, traditions, patriotism and veneration of the ancient heritage. Special attention is paid to the problems of further development of national consciousness and self-knowledge of the younger generation. The participation of young people in the socio-political life of the country is of interest both in terms of its own development and in increasing its role in strengthening the independence of the Republic of Tajikistan. Comprehensive study and analysis of the problem is particularly relevant in the conditions of the Republic of Tajikistan, where about 60 percent of the population is the younger generation. For more than 27 years, the young sovereign state of Tajikistan has been steadily moving towards building a democratic, legal and secular society, radically reforming and transforming its social structures, political and economic orientations. The transition to independence for Tajikistan was not an easy period. The quest for peace and national reconciliation, the return of refugees, the restoration of war-torn enterprises and organizations and the practical implementation of political and economic reforms were the main achievements of that period. "During this period," President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon noted, "there have been truly revolutionary transformations in the worldview of Tajiks, which are incomparable to the past historical stages. Today, all residents of the country, regardless of their national or religious affiliation, hold the same idea - Tajikistan is the common and only homeland of all its citizens, to love and to ensure its political, economic and cultural security - a sacred duty of every citizen .

Key words: national consciousness, national self-knowledge, patriotism, civilization, tradition, culture, nation, independence .

Сведения об авторе: Шарофов Эрадж Умрибаевич – Таджикский технический университет им. М.С. Осими, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и общетехнических дисциплин. Адрес: 734042,

Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект академиков Раджабовых, 10. Телефон: (+992) 93-767-26-77. E-mail:

vip.sharofzodа@mail.ru Information about the author: Sharofov Eraj Umribaevich - Tajik Technical University. M.S. Osimi, Candidate of

Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Humanitarian and General Technical Disciplines. Address:

734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Academic Prospect of Radjabovs, 10. Phone: (+992) 93-767-26-77. E-mail:

vip.sharofzodа@mail.ru УДК:93+94(3) (09) (575)

ХАТАРОИ МУОСИРИ АМНИЯТИИ КИШВАРОИ ОСИЁИ МАРКАЗ

–  –  –

Дар шароити муосир, дар замони аонишав дарки амнияти милл аз чањорчўбаи амии махсуси арб ё арб-сиёс мебарояд. Таъмини он ба сифати андешидани чораои заминавии итисод, итимо, хислати иттилоот, мубориза бо коррупсия, зидди барангехтани фитнаои авм-милл, тариби удоиталаб ва экстремизми дин ва бо терроризм дар ама гуна зууроташ зоир мешавад.

Хатарои асосии дохилию хори ва мушкилоти амнияти миллии кишварои алоидаи Осиёи Марказ ва амчунин амнияти минтаавии оно дар мамўъ, боиси бавуудоии сабабои гуногун шудааст, ки асоситаринашон иноянд:

мавудияти мушкилиои итимо-итисодии идд дар амаи кишварои минтаа, паст шудани сати зиндагии аксари аол ва дар заминаи ин афзоиши норозигии итимо, ки фазои мусоиде барои фаъолияти бунёдгароии исломї, удоиталаб ва терроризми байналхал фароам меорад;

тайироти бунёд дар мавеъои геостратег, ки бо кшиши ИМА ва муттаидини он бо НАТО бари таъсир расонидан ба нуфузе, ки Россия дар Осиёи Марказ дорад, ба амал меоянд, сохтани пойгоњои арб ва дар асоси он таъсис додани модели нави амниятии минтаав, ки ба манфиатои оно авобгў бошад;

авгирии низоъои мусаллаона дар кишварои амавори минтаќа Афонистон ва Покистон;

мавудияти гуногунфикр ва зиддиятои идд миёни кишварои Осиёи Марказ .

Хатарои муосири амниятии минтааи Осиёи Марказ. Чуноне ки талило оиди олати амният дар минтаа нишон медианд, тарибан дар давоми дасолаи асри нав дарааи хатарои низом ба амнияти милл нисбат ба солои 90-ум дар удудои Тоикистон, Ўзбекистон ва иризистон кам шудааст, ки он ват тавассути увваои экстремист ав мегирифт [2,с.26] .

Ин уввао зери шиорои иртиљоии исломї ва миллатгаро бо дастгирии фаъоли ошкори молияв, модд ва созмонои байналхалии террорист, аз умла онњое, ки дар удуди Афонистони амсоя ойгиранд, ки он ват дар зери назорати Толибон буданд, баромад менамуданд.Баъд аз аввалин амалиёти арбии муваффа алайи террористон дар Афонистон низоми Толибон дар охири соли 2001 аз байн рафта, увваои динэкстремист, ки дар минтааи Осиёи Марказ амал мекарданд, ба монанди “аракати исломии Ўзбекистон (ИУ)” ба таври чашмрас заиф шуда, обилияташонро аз даст доданд (агарчи муваатан). Дар натиа, чунин амало муваатан атъ гардиданд, ки бевосита бо тадиди низомии берунаи амниятии минтааи Осиёи Марказ алоќаманд буданд [8, с.106] .

Зиёда аз ин, амсояои кишварои Осиёи Марказ алоамандиашонро барои инкишоф додани муносибатояшон нишон медианд ва ба е ва дар инкишофи шиддатнок ва атто дар таќобули арб роњ намедињанд .

Мутаассифона, хатари арбии амниятии хориа ангоми азнавбарароршавии низоми Толибон дар Афонистон ё ба сари удрат омадани гурои иртиљоии ислом дар Покистон метавонад дубора таќвият ёбад. амаи ин санао ангоми давом ёфтани низоъои мусаллаона, ки ватои охир на тано дар Афонистон, амчунин шимолу ануби Покистон ва дигаргунсозии он дар аракатои сиёс ба назар мерасад, метавонад ба воеият мубаддал гардад .

Дар алоидаг алоамандии ишри болоии амъият бо ишри поёнии он (дар мисоли мардуми шар ва деот) дар миёнаи дасолаи аввали садсола дар кишварои минтааи Осиёи Марказї дар дарааи баланди интиод расидааст-дар миёни минтаа ва дар зерминтааои алоидаи он (мисол, дар водии Фарона) хеле баланд аст [8,с.109] .

Дар оѓози бурони умумиаонии охири дасола, вазъи њалли аксари масъалаои итимо, махсусан онњое, ки ба таъмини шуѓли аол дахл доранд, тано бадтар шуд .

Мами амаи ин сабабо ташкили майдоно барои инкишоф додани аракатои эътироз масуб меёбад, ки аввалан орому мусолиматомез буда, баъдан ба увваои иртиљоии мухолифин ам аз лиози уу ва ам аз лиози айриуу табдил меёбанд, ки дар дохили минтаа ва хории он пан менамоянд .

Мисоли наздики он ба пастшавии сати итисод-итимо оварда мерасонад, ки оибат бо сати итимо-сиёс пайваст шуда, ба инкишофи ба ном “хатарои айрианъанав”-и амнияти милии оно дар шакли экстремизми дин, терроризм, тиорати маводи мухаддир, муоирати айрионунии аол мусоидат мекунад, ки хислати итимо доранд. арчанд ки чунин хатароро “нарм” мешуморанд, дар асл “сахт” исоб мешавад, яъне хатари арбиро дар баробари амнияти милл гузоштан, пурра “хатарои анъанав” ба исоб мераванд [1,с.176] .

Дар навбати худ, тавияти ин хатаро ба шахшавии нави сиёс оварда мерасонад, чуноне ки дар соли 2005 иризистон ва Ўзбекистон тариба карданд. Дар шароити дучанд афзудани бурони молияв-итисод олати кишварои минтааи Осиёи Марказ вазнинтар хоад шуд ва оно мустаилона дар алоидаг бо мадудияти имкониято ва захираои табиии худ наметавонанд олати итимо-итисодии худро тайир дианд .

Тадбиро оиди мубориза бар зидди хатарои айрианъанав. Миёни хатарои айрианъанавии амниятии минтааи Осиёи Марказ мусобиаи арамонї одатан ба терроризм дода мешавад, ки, дар навбати худ, бо экстремизми дин ва удоиталаб алоаманд дорад .

Муиммияти мубориза зидди терроризмро тамоми кишварои минтааи Осиёи Марказ мепазиранд, ки нишонаи возеи фаъолияти оно дар Созмони Адномаи Амнияти Дастаамъ (СААД) дар ташкил намудани сохтори минтаавии зиддитеррорист, Созмони амкории Шанхай (СШ) бо ароргоаш дар Тошкент ва амчунин дар аласаои зиддитеррорист дар чорчўбаи СШ, ки асосан доимо дар сати дуониба ва бисёрониба гузаронида мешавад, тавсиф меёбад [9] .

Тавре зикр кардем, кишварои минтааи Осиёи Марказ дар шароити ор бо хатаро ва мушкилотои бавуудорандаи гуруснагии оммаи васеи аол бармехўранд .

арчанд ки олати итимо-итисод дар кишварои минтааи Осиёи Марказ тайироти чашмрасро бардошт надоранд, боз норозигии исми зиёди аол аз сати зиндаг ба рушди исломи иртиљо, хусусан дар дењот мусоидат мекунад. Дар ин шароит созмонои иртиљоии ислом, ба монанди “изб-ут-Тарир ал- Ислом” зиёд шуда, амалан дар амаи кишварои минтааи Осиёи Марказ фаъолият менамоянд ва ба низоми идории имрўза мушкилот эод мекунанд .

амчунин, мои майи соли 2009 дар яке аз хиёбонои Андиони Ўзбекистон аз ониби тундгароёни ислом амали террорист иро шуда буд, ки дар натиаи он як корманди милитсия ва якчанд нафар мару шуданд. айр аз ин, анговарон пулеро дар назди саради иризистон дар 80 километрии Андион мавриди тирпаронї арор доданд ва дар Хонаобод Шуъбаи корои дохилиро мавриди амла арор доданд. Масъулияти ин амали террористиро созмони экстремистии “иод-ул Ислом” ба уда гирифт .

Мубориза зидди маводи мухаддир, ки дар шароити кунун яке аз хатарои дигари айрианъанавии минтааи Осиёи Марказ масуб меёбад, ба амнияти миллии кишварои минтаа тадид мекунад .

Бо маълумотои нопуррае, ки оиди истесоли маводи мухаддир дар Афонистон дорем, то ба дасти Толибон гузаштани низоми идор дар ин кишвар, удуди он васеъ шуд .

амчунин, зиёдшавии истесоли афюн на тано дар он минтааое, ки аслан кишти он ба ро монда шуда буд, ба назар мерасад, балки дар он маалое, ки аслан афюн кишт намешуд, ё истесоли он дар шакли кам ба ро монда шуда буд, ба назар мерасад [7,с.65Дар натиа, аллакай соли 2003 кишти зироати афюн аз 28 вилояти Афонистон ба 32 вилояти он пан гашт, чуноне ки мутахассиси рус оид ба тиорати маводи мухаддир Е .

Степанов айд мекунад, “амаи он минтааое, ки барои дасолаои ояндаи кишти кўкнор ба наша гирифта шуда буданд, оло мавриди кишт арор додаанд” [7,с.65-76] .

Сониян, алоаи Толибон низ нисбати афюн иваз шудааст. Баъди шикасти охири соли 2001 оно тавонистанд ўшунои ангии худро аз нав ташкил намоянд ва аракатои фаъоли ивоангезонаро дар Афонистон ташкил намоянд .

Содироти маводи мухаддир аз Афонистон барои коркарди он тавассути удуди Тоикистон сурат мегирад, ки лозим аст чораои иддие барои мубориза зидди маводи мухаддир дар сарадои тоику, афон андешида шаванд. иати баланд бардоштани сати мубориза бо чунин шаклои хатаррасон ба амнияти кишварои минтааи Осиёи Марказ андешидани чораои хислати муташаккил дошта, ки барои бетар намудани табодули иттилоъ миёни кишварои Осиёи Марказ дар доираи давлатњои аъзои СААД ва СШ сурат мегирад, баромад менамояд .

амчунин, лозим аст сати амкор миёни вазоратои дифоъ ва вазоратои корои дохил, ўшунои сарад ва хадамотои махсуси кишварои Осиёи Марказ баланд бардошта шавад ва удоиои мавуда миёни кишваро ангоми гузаронидани амалиётои зиддитеррорист аз миён бардошта шаванд. Чуноне ки айд карда шуд, диати махсус бояд ба алли масъалаи амнияти сарадии тоику афон равона шавад, амчунин аз исоби ташкили асбобои пайгирии муосири он ва назорат аз болои маводи мухаддир, бетарсозии табодули маълумот оиди мавзеи истесолшав ва захиравии он, хатсайр ва усулои амлу нали маводи мухаддир пайгир шаванд .

Маълумотњои бадастмеомада бояд ба маомотои салоиятдори укумато-аъзоёни СААД бари абули чораои муайяншаванда ирсол карда шаванд .

Ниоятан, бояд зидди амалои коррупсион, ки дар тамоми кишварои минтааи Осиёи Марказ васеъ пан шудаанд, бари таъмини шароити мусоиди кор ва нест кардани ниодои айрионунии молияв, ки ба ситонидани маблаои хислати иноидошта, аз умла аз исоби тиорати маводи мухаддир машуланд, муборизаи муназзам бурда шавад. Дар айни замон ба муиммияти бечунучарои чорабиниои муташаккилонаи фавуззикр ва баамалбарории амалиётои оператив-техник оиди мубориза бо терроризм, тиорати маводи мухаддир ва экстремизми дин дар кишварои минтааи Осиёи Марказ ниго накарда, лозим аст, ки тавауи бештар ба рушди итисод ва камшавии фосилаои мавуда миёни табааои аол бояд равона карда шавад .

Зиёда аз ин, ангоми банашагир ва гузаронидани чорабиниои зиддитеррорист дар кишварои минтааи Осиёи Марказ таъминоти иттилоот-тариботии онро тавият бахшидан лозим аст, чунки мафуми “терроризм” ва “терроризми байналхал” аксаран чун дохил исоб намешаванд, амчунин увваои сиёсии хори барои масадои аразнок аз муборизаои хусусии худ зидди терроризм истифода менамоянд .

Чуноне ки пештар таъкид шуд, хатару тадидои асосии милл ва минтаавии амниятии минтааи Осиёи Марказ натиаи бевоситаи ташаннуи итимо дар кишварои минтаа ба исоб рафта, шояд бештар дар таъмини амнияти минтааи Осиёи Марказ бояд татбии адафои муимми амкориои минтаавии итисод дар асоси дуониба ва бисёрониба наши боризро бозад .

АДАБИЁТ

1. Абдулло Р.Г. Интеграция Центральной Азии-кому это выгодно? //Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. -С. 176-184 .

2. Акимбеков С.М. Российская политика в Центральной Азии (Состояние и перспективы) / С.М. Акимбеков //Pro et Contra. -2000. -№3. -С. 75-88 .

3. Абдулатипов Р.Г. Таджикистан станет лидером в регионе // Информационное агенство «Regnum» .

27.02.2006 [электронный ресурс]. http://www.regnum.ru/news/596643.html .

4. Файзуллаев Д.А. Таджикистан. В геополитических лабиринтах / Д.А. Файзуллаев // Азия и Африка сегодня. -2007. -№8. -С. 26-30 .

5. Файзуллаев Д.А. Центрально-азиатский атомный «ренессанс» / Д.А. Файзуллаев // Азия и Африка сегодня. -2009. -№8. -С. 26-31 .

6. Дундич А.С. Политическая стабильность в Центральной Азии: перспективы для России / А.С. Дундич // Вестник МГИМО-Университета. -2012. - №2. -С. 24-27 .

7. Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма / Е.А. Степанова. -М., 2005. - С. 65-76 .

8. Kubicek P. Regionalism and Nationalism in Central Asia / P. Kubicek // Europe-Asia Studies. - 1997. -№4. Р.637-655 .

9. Statement by President Nazarbayev, reported in BBC Monitoring, inside Central Asia, issue 337 (31 July-6 August 2000) .

10. The new Central Asia and its Neighbors (London: Royal Institute of international Affairs/Pinter 1996). P. 206 .

ХАТАРОИ МУОСИРИ АМНИЯТИИ КИШВАРОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ

Осиёи Марказї баъди фурўпошии Иттињоди Шўравї ба яке аз минтаќањои муњимми стратегї табдил ёфт. Албатта, мавќеи хуби љуѓрофї ва захирањои табиї аз ќадим мавќеи минтаќаро дар низоми манфиати абарќудратњо муайян менамуданд, вале воќеиятњои нави геополитикї маќоми Осиёи Марказиро ба маротиб боло бурд. Вале дар баробари касби истиќол ва воридшавї ба љањони муосир кишварњои минтаќа бо хатарњои муосир рў ба рў гаштанд. Агар пештар хатар маънои тањдид яз ягон кишвар ё блоки кишварњоро дошта бошад, пас хатарњои муосир хислати дигар дошта, миќёси умумиљањонї ва тањдиди нестии кишварњои мустаќилро доранд. Муњаќќиќ ба хатарњои муосири Осиёи Марказї диќќат дода, онњоро ба дохилї ва хориљї људо намудааст. Њар як гурўњи хатарњо, ба њамкорї ва амнияти кишварњо таъсири љиддї дошта, нодида гирифтани онњо метавонад ба маљмўи амниятии минтаќавї таъсири манфї расонад. Аз љониби дигар, дарки хатар имкони муттањидшавии талошњои амниятии кишварњоро возењ намуда, дурнамои ташаккули амнияти дастаљамъиро фароњам меорад. Дар маќолаи муаллиф тадбирњои пешгирии хатарњои муосир ва роњњои мубориза бо он нишон дода шудаанд, ки ањамияти илмї, амалии онро афзоиш медињад .

Зиёда аз он, наќши њамгирої дар пешгирии нофањмињои дохилии кишварњои минтаќа ва рушди њамкорињо таъкид шудааст .

Калидвожао: амният, минтаа, хатар, Осиёи Марказ, терроризм, ихтилоф, мубориза, айрианъанав, милл, амкор, арб-сиёс .

СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Центральная Азия после распада Советского Союза стала одним из важных стратегических приоритетов .

Разумеется, ее положение и природные ресурсы уже давно определяют положением региона в режиме власти, но новое геополитическое значение Центральной Азии резко возросло. Однако модернизация страны и модернизация современного мира столкнулись с современными угрозами. Если прежняя опасность представляет угрозу для любой страны или страны блока, то современные угрозы имеют еще одну характерную черту, - глобальный масштаб и неопределенность независимых государств. Исследование фокусируется на современных угрозах Центральной Азии и интегрирует их во внутренние и внешние. Каждая группа риска оказывает значительное влияние на сотрудничество и безопасность стран, и их отказ может негативно повлиять на региональную безопасность. С другой стороны, восприятие риска является достаточно ясным, чтобы укрепить усилия страны по обеспечению безопасности и создать основу для создания коллективной безопасности. В статье автора приведены меры по предотвращению современных угроз. Кроме того, в ней подчеркивается роль взаимозависимости в предотвращении внутренних конфликтов между странами региона и развитии сотрудничества .

Ключевые слово: безопасность, регион, угроза, Центральная Азия, терроризм, противоречие, борьба, нетрадиционный, национальный, сотрудничество, военно-политический .

THE MODERN THREATS TO THE SECURITY OF THE COUNTRIES CENTRAL ASIA

Central Asia after the Soviet Union collapse became one of the important strategic priorities. Of course, a good geographical location and natural resources have long been determined by the region's position in the regime of power, but the new Geopolitical origins of the Central Asia have risen sharply. However, modernization of the country and modernization of the modern world has been faced with contemporary threats. If the former danger has a threat to any country or country of bloc, then modern threats have another characteristic, global scale, and uncertainty of independent states. The research focuses on the modern threats of Central Asia and integrates them into internal and external. Each group of threats to the security and security of the countries has a serious impact and their negative impact on regional security will negatively impact. On the other hand, the risk perception will be to clarify the possibility of consolidation of security efforts in the field of protection, and to provide a framework for the formation of collective security. In the author's article, the measures to prevent contemporary threats and the ways in which it has been demonstrated that the importance of science and its practicality increases. Moreover, it emphasizes the role of interdependence in preventing internal conflicts between the countries of the region and the development of cooperation .

Key words: security, region, threat, Central Asia, terrorism, contradiction, fight, non-conventional, national, cooperation, military-political .

Сведения об авторе: Меъроджиддини Насридин – Таджикский национальный университет, аспирант 2-го курса кафедры зарубежного регионоведения. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17 .

Телефон: 938-14-44-48 Information about the author: Meorodzhiddini Nasridin - Tajik National University, post-graduate student of the 2nd year of the department of foreign regional studies. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 17 .

Phone: 938-14-44-48

–  –  –

Мардуми тоику араб аз адим алоаои зиёде байни ам доштанд. Бахусус баъд аз зуури дини ислом ва интишорёбии фаранги ислом, муносибатои илм-фаранг миёни ин ду мардум хело мустакам гардиданд. Маз амин дини ислом буд, ки муаббати илму таълимро дар дили мардумон кошта, адру манзалати баландмартабае барояшон додааст. Чуноне ки доктори илми филология, профессор Тоиддин Мардон зикр кардааст: “Дини ислом наши босазои адодони моро мансух нагардондааст. Маз дар арнои аввали ислом, хусусан, дар замони хилофати Аббосиён осори таърихию фарангии мардуми мо – форснажодон – ба тавассути забони араб ниго дошта шуд .

Мероси фикрии юнониёни адим маз ба туфайли забони араб ифз гардид ва минбаъд ба забони лотин тарума шуда, дастраси аврупоиён гардид, ки оно дар натиа ба осори Улидусу Гераклит, Афлотуну Сурот, Плотону Арасту ва айра шинос шуданд .

Беш аз азору чаорсад сол дини мубини ислом ва ойини муаммад рои инсониятро нурафшон мекунад. Ва ин аида, ки он абран бар сари мардум тамил шудааст, ба аиат мувофи нест. Он ангоеро, ки дар тли таърих барои укму молу о рух додаанд, низ бо ислом пайваст кардан дуруст нест. Чунки ангои хуношом дар олами масеият аз он ам бештар буданд. амчунин миёни бединон” [3,c.80-122] .

Воеан, футуоти ислом як назати маънавии азиме буд, ки дар кураи Замин ба вууд омад ва наши дигар тамаддуноро хира намуд .

Донишманди эрон Муртазо Мутаар дар бораи ононе, ки омадани исломро ба сарзамини форсо харобиовару манф тасвир мекунанд, чунин гуфтааст: “...аммо ирахорон “муздурон”-и истеъмор ноавонмардона назати исломиро дар радифи амлаи Искандар ва муул арор медианд” [4,c.87-90] .

Бо интишор ёфтани дини ислом фаранги миллатои гунонун ба як фаранги пурудрати ислом табдил гардид ва намояндагони оно дар рушду тараќии он сами бузург гузоштанд. Тоикону форсо аз умлаи маъруфтарин донишмандоне мебошанд, ки дар риштаои гуногуни илм сами бузург гузоштаанд, аз умла: Имом Муаммад Исмоили Бухор, Имом Абўанифа Нуъмон ибни Собит, Имом Муаммад ибни арири Табар, Абурайони Берун, ал-Хоразм, Абўал ибни Сино, Закариёи Роз ва дигар донишмандони бузург, ки хизмати эшон барои аониён мисли офтоб равшан аст .

Бо мурури замон ва дигар гаштани укумато дар асри XX мардуми тоик дар зери укумати Иттиоди Шрав арор гирифта, фарзандони тоик барои ватану меани хеш хело талошо намуданд. Дар дааои сеюму чоруми асри бист амкорио миёни Иттиоди Шрав ва кишварои араб ооз ёфтанд ва аз сабаби он ки Тоикистон узъе аз он ба исоб мерафт, ба он низ рабт дошт.Тиби маълумотои нашршуда алоаои фарангии муваффае, ки Иттиоди Шрав бо кишварои араб дошт, ба василаи “амъияти умумииттифоии равобити фаранг” соли 1925 ба вууд омаданд [2,c.149] .

Дар он даврон чанде аз намояндагони амъиятои араб ба “амъияти умумииттифоии равобити фаранг” дархосто медоданд, ки ама гуна адабиётро оиди сиёсати Иттиоди Шрав нисбати Шар, ки дар рзномаову мааллаои Шрав ба табъ мерасиданд, барояшон равон созанд. Солои 1926–1928 аввалин бор ба воситаи ин амъият ба Сурия 40 китоби совет равон карда шуд ва аз он о 64 китоби араб оварда шуд. Ба Алазоир 375 китоб равона гашту 307 китоб абул гардид ва ба Фаластин зиёда 1000 китоб бурда шуду ариб 6000 китобои арабиву яудии асримиёнаг оварда шуд [2,c.150] .

Дар солои бистуми асри гузашта табодули китоб бо кишварои араби Судон, Сурия, Лубнон, Иро, Миср, Фаластин, Алазоир, Тунис ва Арабистон зиёд гардид ва бахусус равобит бо Миср дар оли рушд арор дошт. Соли 1928 шартномаи дстию тиор миёни Иттиоди Шрав ва Яман баста шуд, ки баъд аз он равобити фаранг миёни ин ду кишвар ба таври шакли назаррас рушд меёфт [2,c.151] .

Бояд гуфт, ки амкориои гуногунсоаи илм-фарангии Иттиоди Шрав дар самтои омода кардани кадрои милл, мусоидат дар рушди соаи илм, тасилоти ол, санъат, тандуруст, варзиш, ташкили намоишо ва табодули радио-телевизион ва сайё вусъати зиёд ёфта, амкориои ИЉШС бо кишварои араб ба василаи шрои амъиятои дстии хало сурат мегирифт [5,c.10] .

Чизи дигаре, ки ба равобити фарангии Иттиоди Шрав ва кишварои араб таъсир мегузошт, ин буд, ки намояндагони амъиятои илмию фарангии арду тараф аз осорхонао, акдемияои илм ва донишгоо боздид мекарданд ва дар ин росто корои экспедитсионии академик Н.И. Вавилов низ назаррас буд. Академик Н.И. Вавилов гиёшинос буда, барои маърифату шинохти гиёои фарангии олам идом намуда, ба кишварои шари бари Миёназамин, мисли Сурия, Фаластин, Урдун ва Миср ташриф бурд ва ин ба дстии мардуми арабу шрав изофа гардид [2,c.149] .

Соли 1930 намояндаи савдои Иттиоди Шрав дар Яман Б.И. Онишенко дар яке аз бозоро ногаон ду лаваи бириниеро бо навиштори сабо ба даст овард, ки ба мабдаи таърихи кунунии мо тааллу дошт. Дастхатти нодири кашфнашудаи анубиараб аз тарафи шаршинос-арабшиноси шрав Ю.И. Крачковский рамзкушо гардид, ки ин маому манзалати Иттиоди Шравиро дар аони араб боз ам баланд гардонд. Ю.И .

Крачковский яке аз аввалин анабиёне буд, ки узви вобастаи Академияи Арабии илмо дар Димиш гардид ва президенти академия ро амчун профессори русе, ки забони арабиро аз арабо бетар медонад, мехонданд [2,c.155] .

Дар давраои баъдианг иштироки тоикон дар равобити хориии Иттиоди Шрав хело намоён гардид, аз умла Мирзо Турсунзода дар кумитаи амбастагии халои Осиё ва Африо адои вазифа менамуд. Шоир Мирзо Турсунзода бо адо кардани масъулияти хеш ба бисёри кишварои араб сафар кардаанд, ки дар натиа ро амчун тарибгари фаъоли ояои сул ва дстии хало мешинохтанд .

Мирзо Турсунзода бо адибони иро, чи дар ватани худ, чи дар худи сарзамини Байнаннарайн ва чи дар мамлакатои дигар вомехрд ва миёни оно субатои гарм ва муноишаои иддие дар атрофи шеъру адаб, вазъияти кунунии фаранг дар Шар, маоми али алам дар давраи муосир, араёни одисаои сиёсию итимоии замон, тадири одамон дар ин ё он гшаи замин ба амал меомад. Симои озибаноки ин марди бузургдил, чашмони пурнур, рафтори хоксорона, суханронии алимона ва удрату маорат ва матонати дар имояи принсипои худ диати одамонро ба худ мекашид ва аз ин р он адибони араб, ки ба субату амнишинии устод Турсунзода мушарраф мегардиданд, барои ибрози ихлосу этироми худ ба туфае тадим мекарданд... [3,c.87] .

Дар он соло равобити Иттиоди Шрав бо кишварои араб хуб буд, давлати абарудрати шрав муборизаи халои арабро бар зидди мустамликадорони анаб ва низомои иртио дастгир мекард, асарои адибони араб ба рус ва тоик тарума ва нашр мешуданд, садои радиои баъзе мамолики араб пахш мегардид ва амарза барномаои шуъбаи арабии радиои шрав ба гш мерасид [3,c.138] .

Бояд гуфт, ки дар давраи шрав макотиби олии умуриои сотсиалистии шрав факулта ва ё кафедрае бо номи арабшинос доштанд, ки адабиёту фаранг, забон ва дигар хусусиятои мардуми арабро мавриди омзиш арор медоданд. Аз умла, дар ШСТ бо бунёди Донишгои давлатии Тоикистон ба номи Ленин дар он, соли 1958 забони араб мавриди омзиш арор дода шуд. Инчунин, дар амон соло шуъбаи филологияи араб низ дар Академияи илмои ШСТ ба кори худ ооз намуд. Бо мурури замон китобои зиёде дар ин ришта тарума ва таълиф гардиданд ва мутахассисони зиёде дар асоси таълифоти араб рисолаои номзадиву доктории худро дифоъ намуданд .

Инчунин, тавассути шартномаои байнидавлатии Иттиоди Шрав бо кишварои араб донишёну мутахассисони зиёде аз ШСТ ба кишварои араб сафарбар мешуданд, то курси такмили ихтисос бигзаранд ва ё ба кори илмии тадиотию тарумон машул мешуданд. Аз умлаи оное, ки дар он давра сафарбар гашта буданд: Мусофиров К., Сулаймонов С., Мардонов Т., Раимов С., Тоиров М., Юлдошев А., Назаров Н., Раматуллоев Э., Шодиев М. ва бисёри дигарон мебошанд, ки барои миллати худ адои хизмат кардаанд ва мекунанд .

Мувофии маълумотои бадастомада тоикон яктарафа адабиёти арабро мавриди омзиш арор надодаанд, балки арабо низ дар давраи шрав адабиёту забони тоикиро омхта, китобои зиёде дар ин бора таълиф намудаанд .

Шумораи донишмандони араб, ки бо асарои илмии худ дар соаи омзиши муоисавии адабиёти форсу тоик ва араб на тано дар кишварои Шари Араб, балки дар доираои илмию адабии аон шурат доранд, хеле зиёд аст. Барои мисол дар ин о мо ба зикри номи чанд тан аз оно иктифо мекунем: Абдулваоб Аззом, Муаммад унайм илол, усейн Муиб ал-Миср, Муаммад Мўсо ал-индов, Муаммад Абдуссалом Каффоф, Иброим Амин аш-Шавориб аз Миср; Муаммад ал-Фурот ва Муаммад Алтун аз Сурия, Абдула Фозил, усейн Ал Мафуз, Амад омид асСарроф аз Иро, Алї аш-Шобб аз Тунис, Виктор Юсуф ал-Кик аз Лубнон ва дао муаиони дигар [3,c.208] .

Кори донишмандони мазкур аз он иборат аст, ки осори шоирону адибони тоикро ба омеаои илмии араб шинос намуда, оноро бо асарои дигар мавриди муоисаи идд арор додаанд. Аз умла, нависандаи машури иро оиб Туъма Фармон асари “Тарумаи оли худам”-и Садриддини Айниро соли 1964 ба араб тарума намудааст .

Муаии дигари иро усейн Ал Мафуз ба калимаои арабии осори назмии устод Айн тавау зоир карда, дар яке аз бобои асари худ “Асар ал-луа ал-арабийя фи-ллуа ат-тоикийя”, ки Академияи илмои Иро дар Бадод солои 1964-1967 интишор дод, ангоми талили осори манзуми 17 шоири тоик айд кардааст, ки аз умла калимоти араб дар ашъори Айн чаоряки мидори умумии калимаоро ташкил медиад [2,c.130] .

Дар солои минбаъда, бахусус солои шастуму афтодум алоаои фарангии РСС Тоикистон бо кишварои араби Иро, Ямани ануб, Судон рушду тара ёфта, дар ин бора, дар матбуоти даврии он давра маълумотое низ мавуданд .

Соли 1963 айати вакилони амъияти дстии халои Судон – Иттифои Совет, ки бо таклифи амъияти советии дст ва алоаи мадан бо мамлакатои араб ва Иттифои Совет ташриф оварда буд, 19 октябр ба Душанбе омад .

Дар фурудгои шари Душанбе айати вакилонро, ки сардори он онишини директори шуъбаи вазорати корои амъиятии Судон Иброим Юсуф Сулаймон буд, раиси идораи амъияти тоикистонии дст ва алоаои мадан бо мамлакатои хори, ноиби президенти академияи фанои республика И.. Назриулов, аъзоёни идораи амъият Х. Раматуллоев ва Т. Акбаров, директори институти проблемаои об С. ураев ва дигарон пешвоз гирифтанд .

Котиби амъияти советии дст ва алоаи мадан бо мамлакатои араб Б.М .

Одинсов амрои айати вакилон буда, 20 октябр мемононро онишини раиси комироияи шари Душанбе Н. Носиров абул карда, бо хоиши оно дар бораи тараиёти пойтахти Тоикистон, саноат, идорао, маданият, нигадории тандуруст ва маорифи хал нал намуд. Аъзоёни айати вакилони Судон ба соаои гуногуни аёти шар марои калон зоир карданд .

Н. Носиров ба онишини раиси идораи амъияти тоикистонии дст ва алоаи мадан бо мамлакатои хори Х. Раматуллоев, ки дар субат иштирок намуд, ба бисёр саволои мемонон дар бораи буаи шар, ташкили налиёт ва хоагии коммунал, таъминоти электрик ва сохтмони биноои нави истиомат муфассал авоб доданд .

Сардори айати вакилон Иброим Юсуф Сулаймон ба Н.

Носиров ва дигар иштирокчиёни субат барои мулооти муфид миннатдор баён карда, аз умла, гуфт:

“Вате ки мо ба Душанбе омадем, дарол ис кардем, ки ин Шар аст. Дар ин о бисёр чизо ба мамлакати мо монанд аст. Аммо ин Шари нав мебошад ва мо аз сиди дил мехоем фамем, ки Тоикистон ба ин гуна муваффаиятои калон ч тавр ноил гаштааст. Тарибаи шумо ба мо хеле нафъ мебахшад” .

Сипас мемонон бо амроии Н. Носиров дар шар саёат карданд. Оно яке аз истгоои электрикии обии системаи энергетикии Варзобро аз назар гузарониданд, ба бои ба номи С. Айн омада, икояро дар бораи аёт ва фаъолияти асосгузори адабиёти советии тоик бо диати калон шуниданд. Тамошои хиёбони машури “Дстии хало”ро, ки иштирокчиёни конференсияи дар соли 1960 дар умурии мо шудагузаштаи якдилии мамлакатои Осиё ва Африка барпо карда буданд, тамошо кардан, ба дстони судон таассуроти бузург бахшид. Мемонон дар назди мабараи С. Айн ва дарахти чинори хиёбони “Дстии хало” омада сурат гирифтанд .

айати вакилон ба чойхонаи “Роат” омада, бо санъати устодони кандакории милл шинос шуданд. Дстони судон инчунин, маозаи молои варзиш, маозаи нави куртаи занонаи “Зинат”, намоишгои асарои рассомони советиро тамошо карданд .

Аъзоёни айати вакилон баъд аз саёати шар ба масиди “ом” рафта, намоз хонданд ва бо намояндагони идораи дар Тоикистон будаи мусалмонони Осиёи Миёна ва азоистон А. Мирзокалонов субати дуру дароз карданд .

“Сохти сотсиалист, ки ба сулу амон ва бунёдкор саъю кўшиш доштани он пешрафти бузурги хали тоикро имконпазир гардонд”, - таассуроти худро аз саёати шар нал намуда, гуфт Иброим Юсуф Сулаймон .

хеле гарму шон абул карда шудани айати вакилонро айд намуда, гуфт, ки “одамони совет, ам бачагон ва ам куансолон, амаи оное, ки мо бо оно вохрдем, нисбат ба мо - намояндагони мамлакати Африо, иссиёти меру муаббат ва дст зоир мекунанд. Субато ва вохриоямон моро ба хеле самим будани ин иссиёт бовар кунонданд” .

Дар нимаи дуюми рз мемонон китобхонаи умуриявии ба номи Фирдавсиро тамошо карданд [10] .

Бояд гуфт, ки ин аввалин сафар ва боздиди намояндагони кишварои араб аз Тоикистони Шрав буда, заминаи робитаои мустаками илмию фарангии арду кишвар ба исоб мерафт .

Дар солои баъд амкориои илмию фарангии Тоикистони Шрав бо кишвари араби Иро вусъат ёфт. Аз умла, 18 августи соли 1973 дар толори Театри академии драмаи ба номи Лоут малиси тантанавие, ки ба расми кушоди афтаи дуюми дстии авонони Иттифои Совет ва Иро бахшида шуда буд, барпо гашт. Дар толори бо шиору даъвато ва байраои СССР, РСС Тоикистон ва Иро ороёфта намояндагони комсомолону авонони пойтахт, ветеранои изб, комсомол, пешадамони истесолот ва донишён амъ омаданд. Дар президиум мемонон, котибони КМ ЛКСМ Тоикистон, пешадамони истесолот, робарони изб ва советии республика ой гирифта, малиси тантанивиро котиби КМ ЛКСМ Тоикистон В.Х. Погребной бо сухани муаддимав кушода эълон кард .

Дар назди озирин котиби КМ ЛКСМ Тоикистон У.. Усмонов чунин иброз намуд:

“Имрз дар пойтахти республикаи офтобии мо афтаи дуюми дстии авонони совет ва Иро ооз ёфт. Ин афта бори дигар дстию амраъйии авонони совет ва Ироро ба хуб намоиш хоад дод. Мо он мушкилиоеро, ки хали Иро ва авонони мамлакат дар мубориза бари ба даст овардани истилолияти миллии худ аз сар гузаронидаанд, хуб медонем. Албатта, дар истилолияти милл иссаи авонони муборизи Иро низ калон аст .

Комсомолону авонони тоик мисли амаи халои совет доимо муборизаи одилонаи озодихоро тарафдоранд, оно бари сулу амнияти аон, ки дар ин бобат КПСС сами босазое мегузорад, овози худро баланд мекунанд .

Комсомолону авонони республика имрзо бари зиёд шудани удрати Ватани мо такягои сули аон бо менати зарбдоронаи худ иссаи сазовор мегузоранд. Оно дар мусобиаи сотсиалистии умумихалие, ки дар мамлакат барои пеш аз мулат иро намудани нашаои соли алкунандаи пансола сурат гирифтааст, фаъолона ширкат меварзанд. Алол дао коллективои комсомолону авонон аз ирои планои пансола ва соли сеюми алкунанда исобот доданд. Дар сохтмонои иншоотои бузурги Тоикистон ГЭС-и Норак, комбинати электро-химиявии Ёвон, заводи алюминийи Регар, рои оани Термез – ўронтеппа - Ёвон, корхонаои саноатию колхозу совхозо комсомолону авонон шуоатманд зоир менамоянд .

– Шумо, дстони иро бо ин ама дар тли афтаи дуюми дстии авонони совет ва Иро аз наздик шинос хоед шуд. Комёбио муваффаиятои хали тоик, авонони он ва ташкилотои комсомолии республикаро дар сохтмони амъияти коммунист бо чашмони худ хоед дид” .

Иштирокчиёни малиси тантанавии расми кушоди афтаи дуюми дстии авонони Иттифои Совет ва Иро баромади робари айати вакилони авонони Иро, мудири шуъбаи ахбороти Вазорати коро оид ба авонони Иро Абдулваоб Маидро бо кафкбио истибол намуданд .

– айати вакилони авонони Иро, - гуфт дар баромади худ Абдулваоб Маид, аз самимияте, ки авонони тоик дар сарзамини худ нисбат ба мо зоир менамоянд, миннатдоранд. Мо худро дар хонаи дстони наздики хеш ис мекунем. авонони Иро ва ташкилотои авонони мамлакати мо дар симои комсомоли ленин авангарди аракати авонони прогрессивии аонро мебинанд. Тарибаи бое, ки ВЛКСМ дар тли сохтмони амъияти сотсиалист дар Иттифои Совет ба даст овардааст, барои ар як ташкилот ва иттифои авонони прогрессивии мамлакатое, ки барои озод, прогресси сотсиал ва азнавсозии амъият мубориза мебарад, намунаи ибрат аст. Мо дар тли афтаи дст бо тарибаи комсомоли ленин, бо амалиёти он дар соаои мухталифи хоагии хал ва нашаои минбаъдаи кор шинос мешавем. Албатта, тарибаандзии мо дар кори ташкилотои авонони Иро, ки барои дигаргуниои бузурги сотсиал дар мамлакати худ мубориза мебаранд, аамияти калонро соиб хоад шуд. Мо дар вати сафари худ ба Иттифои Совет ва аз умла дар республикаи офтобии Тоикистон ба он боварии комил осил намудем, ки авонони Тоикистон сиёсати изби Коммунистии Иттифои Советиро ч гуна дар амал тарафдор менамоянд ва аророи онро ч тарз ба камоли садоатманд ба амал ор мекунанд. афтаи дстии авонони совет ва Иро бори дигар амраъйии авонони советиро бо муборизаи авонони Иро тасди хоад кард .

Дар малиси тантанав сардори экипажи комсомолону авонони сохтмони зарбдори умумииттифоии ГЭС-и Норак Файзулло Ашралиев ва механизатори колхози ба номи Ленини райони Ороникидзеобод афиза Саидова ва иштирокчии Фестивали Х умумиаонии авонон ва донишён, дониши Институти педагогии Душанбе Б .

Мамудов баромад намуда, айати вакилони авонони Иро ва иштирокчиёни афтаи дуюми дстии авонони совет ва Ироро аз номи коргарон, бинокорон ва аз номи колхозчиёни авони республика самимона табрик гуфтанд .

Сипас дар назди озирин онишини раиси Комитети ташкилотои авонони ИЉШС В. Прокопов баромад кард .

– Барои комсомоли ленин, барои амаи авонони совет дастгир намудани муборизаи одилонаи авонони пешадами аон бари озод ва истилолият, - гуфт дар баромади худ В. Прокопов, - ба арзи видон табдил ёфтааст. Комсомолон ва авонони совет амеша муборизаи халои арабро бари истилол ва озод, бари нест кардани таовузкорони Исроил аз сарзаминои араб тарафдор мекарданд ва мекунанд. Мо аминем, ки муборизаи одилонаи халои араб, ки дар он авонони Иро низ фаъолона ширкат мекунанд, алаба хоад намуд. Комсомоли ленин ва Комитети ташкилотои авонони Иттифои Совет бо ташкилотои авонони республикаи Иро алоа ва амкории наздик доранд. афтаи дуюми дстии авонони совет ва Иро ин алоаву амкории авонони байни мамлакатои моро ба зинаои баландтаре хоад баровард ва мустакам хоад кард .

Дар толор нидоои “Шараф ба КПСС!”, “Зинда бод дстии авонони Иттифои Совет ва Иро!”, “Сул, амраъй ва дст!” баланд шуданд. Нидои “Ура” танинандоз гашт. Малиси тантанав бо рўияи бузургии дстии интернатсионалии авонони Совет ва Иро араён ёфт.Дар малиси тантанавии расми кушоди афтаи дуюми дстии авонони совет ва Иро котибони КМ ЛКСМ Тоикистон С. Насриддинов, Б. Раимова, онишини мудири шуъбаи пропагандаи КМ ПК Тоикистон М. Бобоонов, котиби комитети партиявии шари Душанбе Д.С. Победимский низ иштирок доштанд .

Дар поёни малиси тантанав дастаи унарии авонони Тоикистон бо иштироки лауреати Фестивали Х умумиаонии авонон ва студентон дар Берлин, раосаи ансамбли “Лола” Малика аландарова ва лауреати конкурси артистони операи Осиёи Миёна Бурон Муаммадулов консерти дилнишин барпо гардид .

Инчунин, зимни афтаи дуюми дстии авонони Иттифои Совет ва Иро айати вакилони авонони Иро бо кормандони студияи “Тоикфилм” дар толори намоишои киностудия вохр гузарониданд. Вохриро котиби КМ ЛКСМ Тоикистон С .

Насриддинов кушод .

Дар мулоот раиси комитети давлатии Совети Вазирони РСС Тоикистон оид ба кинематография С. Мирзошоев баромад карда, дар бораи комёбиои ходимони санъати кинои тоик, мазмуну мундариаи филмо ва айати кормандони студияи “Тоикфилм” сухан ронд .

– Санъати кино, – гуфт дар баромади худ С. Мирзошоев, - дар алли бисёр масъалаои аёт ва замонав наши муим мебозад. Он дар муборизаи оявии халои сулпарвари аон беш аз пеш мавеи бараста ишол менамояд. Филми “Рустам ва Сўроб”, ки дар он ояи инсондст ва сулу амният пеш гузошта шудааст, ба наздик дар намоиши филмои совет дар ШМА амчун яке аз филмои бетарин тадир карда шуд .

Дар вохр робари айати вакилони авонони Иро, мудири шуъбаи ахбороти Вазорати коро оид ба авонони Иро Абдулваоб Маид низ суханрон кард .

– Мо, гуфт Абдулваоб Маид, – аз самимияте, ки хали тоик ва авонони он дар ин рзои афта нисбат ба мо зоир менамоянд, сипосгузорем. Дар рзои аввали афта бо комёбиои азими илму маданияти Тоикистон ошно шудем. Пешрафти санъати кинои тоик низ моро ба вад овард. Бояд бигям, ки дар мамлакати мо дар давраи мустамликадор намоиши филморо манъ карда буданд. Баъдо филмои каммазмуне, ки масули санъати кинои арб буданд, намоиш дода мешуданд. Аммо оло дар ин соа низ табаддуллоти азиме ба вууд омад. оло хал ва авонони Иро ба филмои совет ва дигар мамлакатои сотсиалист тавауи зиёд доранд. Зеро дар филмои совет ояои наиби ватандст, инсонпарвар ва сулхо ба таври бараста ба назар мерасанд. Ин гуна филмо ба авонони мамлакатое, ки бари озодии миллии худ мубориза мебаранд ва амчунин, ба авонони Иро низ дарси ибрат мебахшанд, оноро ба алабао идоят мекунанд. Дар мулоот директори “Тоикфилм” С. Сафаров ва сармуаррири студия А .

Сид иштирок доштанд. Вохр дар вазъияти самимона ва дстона гузашт .

Дар поёни вохр барои мемонон филми рангаи “Рустам ва Сўроб” намоиш дода шуд [6]. Гузаронидани чунин чорабинио дстии халои арду кишварро зиёд карда, дар тавсеаи робитаои илмию фарангияшон, ки дар он амбастагиои зиёде доранд, афзуд ва инчунин, ин боздидо омили сафарои фаранг ва илмии тоикон ба кишварои араб гардид .

Хулоса, аз равобити асанаи илм-фарангии Тоикистони Шрав бо кишварои араби Иро ва Судон чунин бармеояд, ки амкорио байни тарафо дар оли ташаккули худ арор доштанд. Натиаи робитаои дстона ин буд, ки дар он рзгор умурии Шравии Тоикистон дар зимни Иттиоди Шрав фаранги худро ба кишварои хориа ошно намуда, аз фаранги оно низ бохабар мегашт ва дар ин миён табодули илмию кадр сурат мегирифт .

АДАБИЁТ

1. Зарринкўб А. Корномаи ислом. -Терон: Амири Кабир, 1387. -С. 2 .

2. Макеев Д.А. Советско-арабские научно-культурные связи в довоенные годы / Д.А. Макеев .

Владимирский пединститут. 1987. – С. 149-158 .

3. Мардон Т.Н. Саифаое аз равобити адабии арабу аам. -Душанбе: Ирфон, 2010. – С. 80-208 .

4. Мутаар М. Хадамоти мутаобилаи ислом ва Эрон // Ройзании фарангии умурии Исломии Эрон дар Тоикистон. –Душанбе, 1999. – С. 87-90 .

5. Разоков Ш.А. Проблемы и перспективы развития сотрудничества Республики Таджикистан с арабскими странами Персидского залива в годы независимости. Монография / Ш.А. Разоков. -Душанбе, 2015. -С.10 .

6. Комсомоли Тоикистон. -№99 (5654). -19.08.1973 .

7. Машъал “овидон бодо хуршед”. - 1973

8. Маориф ва маданият. 25.10.1977 .

9. Тоикистони Совет. 11.08.1984 .

10. аиати Ленинобод. -№168 (8018). -22.10.1963 .

АМКОРИОИ ИЛМЇ-ФАРАНГИИ УМУРИИ ТОИКИСТОН БО КИШВАРОИ АРАБ ДАР

ДАВРОНИ ШЎРАВЇ Дар маолаи мазкур сараввал доир ба таърихи робитаои илм-фарангии мардуми тоик ва араб сухан рафта, наши арзишманди донишмандони форсу тоик дар тамаддуни ислом ба таври умум нишон дода шудааст. Сипас таърихи алоаои илм-фарангии Тоикистони Шрав бо кишварои араб дар зимни Иттиоди амоири Шрав мавриди барас арор дода шуда, дар бораи табодули адабии Иттиоди Шрав бо мамлакатои араб то солои анги дуюми аон маълумотои зарур ироа гардидаанд, ки он нишонаи оози марилаи нави амкориои илм-фарангии Иттиоди Шрав бо давлатои араб ба исоб меравад. Аз мутавои маола чунин бармеояд, ки сарфи назар аз амкориои бисёронибаи Иттиоди Шрав бо кишварои араб соли 1963 яке аз аввалин сафарои айати араб аз умурии Арабии Судон ба Тоикистон сурат гирифтааст. айати вакилони амъияти дстии халои Судон – Иттифои Советиро онишини директори шуъбаи вазорати корои амъиятии Судон Иброим Юсуф Сулаймон робар намуда, бо ин сафари худ аз аёти мадан, илм-фаранг, итимо, итисодии Тоикистон дидан намуданд ва барои хеш таассуроти фаромўшнашаванда гирифтанд. Хулоса, муаллиф оози амкории марилаи нав ва раванду натоии онро дар асоси адабиёту маводои мавуда мавриди баррас арор дода, тавонистааст пажўише дар ин ода дошта бошад .

Калидвожао: Иро, вазорат, афта, коммунист, араб, фаранг, илм, хори, РСС Тоикистон, СССР .

НАУЧНО-КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С АРАБСКИМИ

СТРАНАМИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В данной статье речь идет об истории научно-культурного сотрудничества таджикского и арабского народов и ценном вкладе персидско-таджикских ученых в исламскую цивилизацию. Далее показана история научнокультурных связей Советского Таджикистана с арабскими странами в советский период, также собраны материалы о литературных обменах Советского Союза с арабскими странами до начала второй мировой войны, который считается знаковым началом научно-культурного сотрудничества Советского Союза с арабскими странами. Из содержания статьи становится ясно, что несмотря на многостороннее сотрудничество Советского Союза с арабскими странами, в 1963 году состоялась одна из первых встреч арабской делегации из Арабской Республики Судан в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику. Делегацию представителей общества дружбы народов Судана и Советского Союза возглавлял заместитель директора отдела министерства общественных дел Судана Ибрагим Юсуф Сулаймон, которая в данной поездке ознакомилась с культурной, научной, социальной и экономической жизнью Таджикистана и получила незабываемые ощущения от данной поездки. В заключении можно констатировать тот факт, что автор на основе изучения существующей литературы и огромного архивного материала подверг рассмотрению начало нового периода сотрудничества и его результаты .

Ключевые слова: Ирак, министерство, неделя, коммунистический, араб, культура, наука, зарубежный, Таджикская Советская Социалистическая Республика, СССР .

SCIENTIFIC AND CULTURAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE ARAB

COUNTRIES IN THE SOVIET PERIOD

In this article we are talking about the history of scientific and cultural cooperation of the Tajik and Arab peoples and the valuable contribution of Persian-Tajik scholars to the Islamic civilization. The history of the scientific and cultural ties of Soviet Tajikistan with the Arab countries during the Soviet period is further illustrated, as well as materials on the literary exchanges of the Soviet Union with the Arab countries before the Second World War, which is considered to be the landmark in the scientific and cultural cooperation of the Soviet Union with the Arab countries. From the content of the article it becomes clear that despite the multilateral cooperation of the Soviet Union with the Arab countries, in 1963 one of the first meetings of the Arab delegation from the Arab Republic of Sudan to the Tajik Soviet Socialist Republic took place. The delegation of representatives of the Friendship Society of the Peoples of the Sudan and the Soviet Union was led by the Deputy Director of the Department of the Ministry of Public Affairs of the Sudan, Ibrahim Yusuf Sulaimon, who acquainted with the cultural, scientific, social and economic life of Tajikistan on this trip and received unforgettable feelings from this trip. In conclusion, we can state that the author, on the basis of studying the existing literature and the huge archival material, examined the beginning of a new period of cooperation and its results .

Keywords: Iraq, Ministry, week, communist, Arab, culture, science, foreign, Tajik Soviet Socialist Republic, USSR .

Сведения об авторе: Камаров А.З. – Таджиксикий национальный университет, ассистент. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 915-15-74-45 .

E-mail: asliddin.kamarov@mail.ru Information about the author: Kamarov A.Z. - Tajik National University, assistant. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 915-15-74-45. E-mail: asliddin.kamarov@mail.ru УДК: 378

ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДОНИШКАДАИ ТЕХНОЛОГИЯ

ВА МЕНЕЉМЕНТИ ИННОВАТСИОНИИ ШАЊРИ КЎЛОБ

Холов Ш.И .

Донишгоњи миллии Тољикистон Ба њамагон маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон аз сарватњои зеризаминї, минералњо, сангњои ќиматбањо, конњои ангишт, тилло, нуќра, майдонњои истихрои нафту газ бой буда, баъд аз саршавии анги шањрвандї бисёр корхонањои саноатї аз кор монда буданд. Технологияњои истењсолии корхонањо, ки дар даврони шўравї ба кор бурда мешуданд, аз раќобат аќиб монда буданд. Вобаста ба ин, ба Вазорати энергетика ва саноати Љумњурии Тољикистон вогузор гардида буд, ки фаъолияти чунин корхонањои истењсолии ватаниро барќарор созанд, барои пешбурди онњо мутахассис тайёр намоянд .

Барои омода намудани мутахассисони варзида дар риштаи саноат тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25 октябри соли 2003 тањти №471 филиали Донишгоњи технологии Тољикистон дар шањри Кўлоб таъсис ёфта, баъд аз он дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 13 марти соли 2015 тањти №149 ба Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб табдил дода шуд. Ин донишкада дорои 5 факултет ва 14 кафедра буда, аз рўйи 33 ихтисос дар зинаи бакалавриат ва аз 1 сентябри соли 2014 аз рўйи 8 ихтисос ва дар соли 2017 аз рўйи 10 ихтисос дар зинаи магистратура мутахассисонро тайёр менамояд. Теъдоди умумии устодони донишкада 190 нафарро ташкил медињад [2,с.1] .

Аз ибтидои таъсисаш донишкада бо чандин марказњои илмию таълимии кишварњои хориї, бахусус Федератсияи Россия њамкорињои гуногунабњаро роњандозї намудааст .

Аз умла, Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб дар соли 2014-2015 бо 10 муассисаи тањсилоти олии кишварњои хориљї ва созмону ташкилотњои байналмилалї созишномањои њамкорї ба имзо расонидааст. Мувофиќи тавофуќномањои дуониба дар байни солњои 2009 то 2014 дар мактабњои олии Федератсияи Россия зиёда аз 1270 нафар донишљўёни Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб тањсил мекарданд, ки соле тахминан 195 нафар донишљўёнро дар бар мегирифт. Ин шумора тамоил ба зиёдшавї дошт ва соли 2015 ба 214 нафар расид. Донишўён дар муассисањои тањсилоти олии Русия тибќи шартномањои њамкорї тањсил менамоянд [1, с.40-44] .

Дар донишкада 4 лоињаи барномаи «ТЕМПУС» аз Иттињоди Аврупо амалї гардонида шуда истодаанд:

1. Љорї кардани раванди Болониявї тавассути дигаргунсозии робитањои байналмилалї .

2. «ПЕРСЕУС» - Пайванди илм ба истењсолот .

3. «СИБЕЛЕС» - Бехатарии саноатї .

4. МАРКО XXI Мубодилаи донишљўён .

То њол зиёда аз 20 нафар омўзгорон, донишљўён ва докторантони донишкада дар донишгоњњои олии кишварњои Иттињоди Аврупо тањсили илм кардаанд [3,с.13] .

Оид ба тайёр намудани мутахассисон барои мамолики хориљи дур (донишљўён, коромўзон, аспирантон, докторантон) донишкада сол то сол доираи њамкорињои худро вусъати тоза бахшида истодааст. Њамкории донишкада бо хазинањои байналхалќї оид ба такмили ихтисоси омўзгорон, тањия ва чопи китобњо, маводи таълимї, дастрас намудани адабиёти таълимї ва техникаи њозиразамон њам амалї гашта истодааст .

Соли 2015 донишкада бо 25 маркази илмї ва муассисањои тањсилоти олии касбии ФР шартномањои њамкориро бо фарогирии шаш самти асосї:

1. тайёр намудани мутахассисони касбии раќобатпазир барои љумњурии тољикистон;

2. тайёр кардани кадрњои илмї-педагогї;

3. бурдани корњои якљояи илмї-тањќиќотї:

4. тањияи 10 адад лоињаи якљояи илмї- инноватсионї ва дипломї;

5. кушодани 2 ихтисоси муштарак;

6. тањия ва чопи якљояи 10 адад китобњои дарсии тахассусї дар якљоягї бо олимони донишгоњњои њамкор амалї ва роњандозї намуд .

Дар Донишкада, дар доираи њамкорињои судманд бо донишгоњњои олии Федератсияи Россия, чунин конференсияњои байналмилалї тайи солњои 2009-2015 баргузор гардиданд:

1. Тибќи наќшаи дурнамои рушди ФДТТК барои солњои 2009-2015 рўзњои 17-18 уми майи соли 2013 дар Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб конференсияи илмї-амалии байналмилалї дар мавзўи «Тайёр кардани мутахассисони раќобатпазири бозори мењнат дар шароити њамгироии муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон ва хориљи кишвар» баргузор гардид .

2. Конференсияи байналмилалї бо Академияи давлатии кишоварзии Ярославли Федератсияи Россия дар солњои 2014 ва 2015 тариќи интернет .

3. Донишгоњи давлатии забоншиносии Пятигорски ФР аз 16.11.2014–22.11.2014 бо ташрифи намояндагони донишгоњи номбурда Федотова И.Б. ва Курегян Г.Г .

4. Конференсияи байналмилалии «Наќши њамгироии илм, инноватсия ва технология дар пешрафти иќтисодиёти кишварњо» 27-29 майи соли 2016 .

Ба конференсияи байналмилалї маърўзањои олимони муассисањои олии таълимї ва пажўњишгоњњои илмии љумњурї иборат аз 200 маќолаи илмї, ки зиёда аз 70 маќолаи илмї аз донишгоњњои Федератсияи Россия, ки бо донишкада шартномањои њамкории судманд доранд, аз донишкада 93 маќолаи илмї, 5 маќола аз Донишгоњи технологии Тољикистон, 23 маќола аз Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї, аз Коллељи милитсияи Кўлоб 2 маќолаи илмї, аз донишгоњњои Хуљанд 8 маќола, аз Донишгоњи давлатии Данѓара 4 маќола пешнињод гардид .

Конференсияи љумњуриявии «Идоракунии инноватсияњо: назария, методология ва амалия» 25-26-уми ноябри соли 2016 .

Ба конференсияи љумњуриявї маърўзањои олимони муассисањои олии таълимї иборат аз 106 маќолаи илмї, ки аз донишкада 54 маќолаи илмї, аз донишгоњњои Хуљанд 17, аз Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 6 маќолаи илмї ва аз донишгоњњои олии Федератсияи Россия 30 маќолаи илмї, ки бо донишкада шартномањои њамкории судманд доранд, пешнињод гардиданд .

Бояд зикр намуд, ки олимони ДТМИК дар конференсияњои љумњуриявї ва байналмилалї фаъолона ширкат меварзанд ва донишкадаро муаррифї менамоянд. Дар доираи шартномањои њамкории судманди ДТМИК бо Донишгоњи давлатии забоншиносии Пятигорски Федератсияи Россия дар рўзњои 1-3 июни соли 2016 дар Конференсияи байналмилалї дар мавзўи: «Хавф ва хатари Давлати исломї (ДИИШ) ва роњњои бартарафсозии онњо», аз давлатњои Осиёи Миёна танњо намояндагони њамин донишкада дар ин конфронс ширкат намуданд [4,с.2-7] .

Аз соли 2009 то инљониб дар мувофиќаву њамкорї бо сафоратхонаи ИМА дар Љумњурии Тољикистон тибќи меморандуми тарафайн дар ДТМИК «Гўшаи Амрико»

фаъолият менамояд. Њамкорињои тарафайн дар чањорчўбаи ќонуни њамкорињо ба роњ монда шуда, грантњо пешнињод карда шудаанд. Инчунин, дар асоси ин ба ДТМИК ба таври ройгон истифодаи технологияњои иттилоотї ва интернет кумаки башардўстона расонида шуда истодааст. Аз умла 25 адад компютер, проектор, принтер ва инчунин китобхона, ки китобњояш ба забони англисї мебошанд ва теъдодашон ба 6000 адад мерасад. Инчунин, ба китобхонаи донишкада 331 адад китобњои таълимии фанњои тахассусї кумак расонд. Истифодаи китобхона ва интернет на фаќат барои донишљўёни донишкада, балки барои љомеа низ ройгон аст .

Барои тањсил дар хориљи кишвар барномањои маърифатие, ки барои хонандагони мактабњои миёна (FLEX-барномаи омўзиши забони англисї бо сафари тањсилї), барои донишљўёни макотиби олї (UGRAD), барои омўзгорони мактабњои миёна барномаи (TEA) ва барои муаллимони мактабњои олї (JFDP) пешнињод шудааст. Дар њамкорї бо сафроратхонаи ИМА устодони донишкада Нозимов Њ. соли 2013 ба иёлати Калифорнияи ИМА ва Шарипов А. дар соли 2014 ба иёлати Ню-Йорки ИМА сафарњои хидматї анљом доданд. Давоми 3 сол хатмкардагони донишгоњњои олии ИМА дар донишкада мањфилњои забони англисї мегузарониданд .

Илова бар ин, ташкилоти IREX тибќи шартномаи тарафайн бо ФДТТК аз 1-уми апрели соли 2009 фаъолияти кории худро дар ин муассисаи таълимї оѓоз карда буд. Ин ташкилот ба донишљўён ва омўзгорон имконият дод, ки ба тариќи ройгон аз маркази интернетї, ки дорои 10 адад компютери пайваст бо интернети баландсуръат аст, истифода баранд. Баъд аз ду моњи фаъолият тамоми таљњизот ба ихтиёри донишкада вогузошта шуд [4,с.15-16] .

Хулоса, њамкорињои байналмилалии Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионии шањри Кўлоб дар ибтидои асри ХХI рушд ёфта, донишкада бо якчанд донишгоњњои Федератсияи Россия ва ИМА муносибатњои дутарафаро дар соњаи омода кардани мутахассисони соњибмаълумот ба роњ мондааст .

АДАБИЁТ

1. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи солонаи директор. – 2015. –С.40-44 .

2. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи солонаи раёсат. – 2016. – С.1 .

3. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи солонаи директор. – 2017. –С.13 .

4. Бойгонии љории Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб // Њисоботи шуъбаи робитањои хориљии донишкада. – 2017. –С.2-7 .

ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДОНИШКАДАИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА МЕНЕЉМЕНТИ

ИННОВАТСИОНИИ ШАЊРИ КЎЛОБ

Тољикистони соњибистиќлол дар зинаи пешравию тањаввулоти илмї-техникї ќарор дошта, ба техника ва технологияи наву кадрњои идоракунандаи ин техника ва технология эњтиёљ дошт ва дорад. Дар доираи њамин талабот соли 2003 дар шањри Кўлоб филиали Донишгоњи технологии Тољикистон кушода шуда буд .

Дар давоми мављудияти худ донишкада тавонист заминаи илмї-техникї, методї ва таълимии худро мустањкам намояд. Яке аз самтњои асосии донишкада фаъолияти илмї-тањќиќотї ва инноватсионї ба воситаи њамкорињо бо муассисањои илмию истењсолї а донишгоњњою донишкадањои хориљї ба њисоб меравад. Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионии шањри Кўлоб бо кишварњои Россия, Украина, ИМА ва ѓайрањо равобити гуногуни илмї ва амалї дорад. Шаклњои маъмул ва баробари ин робитањо њамкорињо дар самтњои истифодаи таљриба, тайёр кардани омўзгорон, њамкорињо дар тањќиќи мавзўъњои муштарак, омўзонидани донишљўёни њамдигар мебошанд. Донишкада сол то сол доираи њамкорињои байналмилалии худро вусъати тоза бахшида истодааст .

Калидвожањо: њамкорињои дохилї, хориљї, фаъолияти илмї, тайёр кардани мутахассисон, технология, саноати Љумњурии Тољикистон .

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА ТЕХНОЛОГИИ И ИННИВАЦИОНОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ГОРОДА КУЛЯБА

Независимая Таджикская Республика находится в процессе развития науки и техники и нуждается в технологических инновациях и менеджерах. В рамках этого требования в 2003 году был открыт филиал Таджикского технологического университета в городе Кулябе. За время своего существования институт смог укрепить свою научно-техническую и образовательную базу. Одним из основных аспектов университета является научно-исследовательская и инновационная деятельность через различные межучережденческие исследовательские институты с иностранными университетами и институтами. Инновационный технологический институт города Куляба имеет множество научных и практических связей с Россией, Украиной, США и другими странами. Общая форма координации и сотрудничества с ними будет осуществляться как обмен опытом, обучение учителей, сотрудничество в изучении общих тем, обучение студентов. Институт много лет расширял свое сотрудничество с подготовкой специалистов для стран дальнего зарубежья (студентов, стажеров, аспирантов, докторантов) .

Ключевые слова: внутреннее сотрудничество, зарубежное сотрудничество, научная деятельность, подготовка специалистов, технологии, промышленность Республики Таджикистан, институт, студенты .

INTERNATIONAL COOPERATION OF THE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND INNOVATION

MANAGEMENT OF KULOB CITY .

The Independent Republic Tajikistan entrepreneurship is in the process of developing science and technology and needs technological innovations and managers of this technology and technologies. As part of this requirement, a branch of the Tajik Technological University was opened in 2003 in Kulob city. During its existence the institute was able to strengthen its scientific, technical and educational base. One of the main aspects of the university is research and innovation through various inter-agency research institutes with foreign universities and institutes. Innovative Technological and Innovation Institute of Kulob city has many scientific and practical ties with Russia, Ukraine, the United States of America and the others. A common form of coordination and cooperation with these interlocutors will be in the areas of the use of experience, teacher training, cooperation in studying common themes, teaching students together. The Institute for many years expanded its cooperation with the training of specialists for distant countries (students, trainees, graduate students, doctoral students) .

Key words: domestic cooperation, foreign cooperation, scientific activity, training of specialists, technology, industry of the Republic of Tajikistan .

Сведения об авторе: Холов Шерали Ибодуллоевич – Таджикский национальный университет, докторант (PhD) исторического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17.

Телефон:

918-20-28-10 Information about the author: Kholov Sheralba Ibodulloevich - Tajik National University, doctoral student (PhD) of the Faculty of History. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 918-20-28-10 УДК:93+327(575.3)(470)

ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ РОБИТАЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОССИЯ

ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ

Нурова Л.Н .

Донишгоњи миллии Тољикистон Муносибатњои Тољикистон ва Федератсияи Россия решањои амиќи таърихї доранд .

Њанўз аз даврањои ќадим халќњои тољику рус байни њам робитањои наздики тиљоратї ва фарњангї доштанд .

Дар даврони навини таърихї Россия аз аввалин давлатњое буд, ки истиќлолияти давлатии Тољикистонро ба расмият шинохта, 8 апрели соли 1992 бо Љумњурии Тољикистон робитањои дипломатї барќарор намуд. Шартнома дар бораи дўстї, њамкорї ва ёрии њамдигарї, ки 25 майи соли 1993 дар ш. Москва ба имзо расидааст, заминаи асосии муносибатњои давлатии Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад, ки аз санаи имзои он 25 сол сипарї шуд .

Бо эътирофи расмї ва барќарор гардидани робитањои дипломатї сатњи робитањои байнидавлатї ба зинаи болотар бардошта шуда, дар кишварњои якдигар намояндагињои дипломатї таъсис ёфтанд .

4 майи соли 1992 сафорати Федератсияи Россия дар шањри Душанбе ифтитоњ ёфт. 17 июли соли 1992 сафири нахустини Федератсияи Россия М.И. Сенкевич фаъолияти дипломатии худро дар Тољикистон оѓоз намуд. Љумњурии Тољикистон низ моњи декабри соли 1993 намояндагии худро ба сафорат табдил дод ва Р. Мирзоев Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Тољикистон дар Россия таъйин гардид .

Аз соли 1992 то ба соли 2017 байни Тољикистон ва Федератсияи Россия беш аз 250 созишномањои байнидавлатї, байнињукуматї ва байниидоравї ба имзо расидаанд .

Муносибатњои Тољикистону Россия аз оѓози истиќлол инкишофи бомаром дошта, амалан тамоми соњањои сиёсат, иќтисодиёт, тиљорат, илму фарњанг, маорифро дар бар мегиранд .

Љумњурии Тољикистон муносибатњои мутаќобилан судманд ва самароварро бо Федератсияи Россия дар асоси анъанањои таърихї, меъёрњои озмудашудаи муносибатњои байналмилалї, эњтироми тарафайн, баробарї ба роњ монда, пайгирона идома ва вусъат мебахшад .

Рушд ва раванди муносибатњои Тољикистону Россияро Президенти кишвар Эмомалї Рањмон зимни «Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» дар таърихи 23 апрели соли 2014 чунин баён намуда буд: «Тавсеаву рушд ва густариши муносиботи дарозмуддату босуботи Тољикистон бо шарики асосии стратегии мо – Федератсияи Россия низ аз њадафњои асосии мост. Аслан сатњ, мазмун ва муњтавои равобити гуногунљанбаи Тољикистону Россияро на танњо манфиатњои геополитикї ва прагматизми иќтисодї, балки њамчунин заминањои маънавї, фарњангї ва пайвандњои инсонї муайян месозанд .

Њарчанд мо сатњу муњтавои равобити худ, дараљаи эътимод ва боварии тарафњоро бо Федератсияи Россия хеле баланд арзёбї менамоем, рушду густариши минбаъдаи равобити њамаљонибаи судманд бо ин кишвар, устувортар ва амиќтар намудани пайвандњои иќтисодї ва алоќањои фарњангї, ќавитар сохтани њамкорињои сиёсиву низомї ва низомиву техникї бо ин давлати дўст аз самтњои афзалиятноки равобити Тољикистон бо Россия аст ва чунин хоњад монд» [1] .

Робитањои Тољикистон ва Россия ба усулњои эътимоду боварї, њусни тафоњум ва шарики озмудашуда асос ёфтаанд. Чунин сатњи робитањои давлатї, пеш аз њама, натиљаи муколама ва машваратњои доимии роњбарони сиёсии њарду мамлакат аст .

Сарони њарду давлат мунтазам дар доираи сафарњои давлатї, корї дар форумњои байналмилалї боздидњо ва мулоќотњо ба амал оварда, аз рўйи муњимтарин масъалањои њамкорињои дуљониба ва бисёрсамта табодули назар менамоянд. Ташрифи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон моњи апрели соли 1999 ба Россия ба муносибатњои шарикии стратегии ду мамлакат тањкурсии мустањкам гузошт. Дар љараёни сафари расмї ду санади хеле муњим – «Ањднома дар бораи њамкорињои њамиттињодии байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия ба асри ХХI нигаронидашуда» ва «Ањднома дар бораи маќом ва шартњои њузури пойгоњи њарбии Россия дар њудуди Љумњурии Тољикистон» ба имзо расиданд. То ба њол Љумњурии Тољикистон бо ягон давлати хориљї чунин ањдномањоро имзо накарда буд.

Имзои чунин ањдномањои шарикии старатегї аз сатњи баланди эътимоду боварї миёни сарони њарду кишвар ва аз таљрибаи амалияи њамзистии даврони нави пасошўравї бармехест, ки ин чанд сабаб дошт:

Аввалан, ин наздикии љуѓрофї, умумияти таърихии халќњои рус ва тољикро, ки на танњо 70 соли њаёти якљояи онњоро дар ќаламрави Иттињоди Шўравї дар бар мегирад, балки таърихи аз он њам ќадимтареро низ шомил аст. Минтаќаи Осиёи Миёна ба системаи геополитикии Россия њанўз дар асри XIX ворид гардида буд. Њамин тариќ, дар тўли ду аср умумияти халќи русу тољик ташаккул ёфта, нишонањои он дар њаёти иќтисодї, сиёсї, њарбї, маданї ва гуманитарї ба назар мерасад .

Дувум, забони русї, маданияти рус дар њаёти љамъиятї ва мадании халќи тољик наќши муњим мебозад ва тавассути он мо ба тамаддуни љањонї наздик шудем. Тибќи Конститутсияи ЉТ имрўз дар Тољикистон забони русї ба њайси забони расмии муоширати байналмилалї эътироф ва ќабул шудааст .

Сеюм, омили њарбї-сиёсї: Россия њамчун кафили сулњу суботи минтаќа дар муќобили тањдидњо ва хатарњои љањони муосир монеаи асосї ба шумор меравад .

Чањорум, Федератсияи Россия кишварест, ки дар истиќрори сулњу субот ва хотимаи љангї шањрвандї дар Тољикистон наќши њалкунанда бозид .

Панљум, марзи Тољикистон бо кишварњои хориља марзи љанубии кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва Россия низ мебошад .

Ин ва дигар омилњо барои ба шарикии стратегї табдил ёфтани робитањои байнидавлатии Тољикистон ва Россия боис гардиданд .

Аз оѓози даврони истиќлолият Россия ба воќеањои сиёсии Тољикистон, муќовиматњои сиёсї воќеъбинона бањо дода, оќибатњои фољиабори онро барои миллати тољик ва амнияти минтаќа дарк карда, роњи бањамсозї, дарёфти сулњу салоњро дар љумњурї љустуљў мекард. Гарчанде дар солњои 90-ум дар доирањои сиёсии Россия майлонњои ѓарбгарої афзалият доштанд, аммо Россия аз Тољикистон рўй натофт. Россия дар ќатори дигар кишварњо ташаббускори даъват намудани музокироти байни тољикон буд. Бисёр рамзист, ки музокироти сулњи байни тољикон 5 апрели соли 1994 мањз дар шањри Москва оѓоз ёфта, 27 июни соли 1997 дар њамон љо бо имзои «Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон» ба охир расид. Сањми Россия дар пойдории сулњ дар Тољикистон хеле калон аст .

Дар тањкими муносибатњои иттињодї ва шарикї миёни Россия ва Тољикистон таќвият ва рушди робитањои дуљониба наќши пешбарандаро муносибатњои сарони сиёсии давлатњо мебозанд. Намунаи барљастаи чунин муносибатњо ташриф ва сафарњои расмї ва давлатии онњо ба кишварњои якдигар аст. Ин сафарњо хусусияти доимї гирифта, аксаран бо натиљањои дилхоњ анљом меёбанд. Аз љумла, Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон апрели 2001, июни 2004, июли 2007, октябри 2007, августи 2013, феврали 2014, апрели 2017 ба Россия сафарњои расмї анљом дод. Сафарњои расмии Президенти Россия В.В.Путин ба Тољикистон ноябри соли 1999, июли 2000, октябри 2001, апрели 2003, октябри 2004, августи 2008, сентябри 2011, октябри 2012, майи 2018 сурат гирифтанд. Ин сафарњо ва ташрифот њам аз нигоњи фосилавї њам аз нигоњи муњтаво хеле беназир буда, аз сатњи баланди робитањои дўстона гувоњї медињанд. Дар љараёни ин ташрифот масъалањои муњимми бањамсозии Тољикистону Россия дар соњањои њарбї ва сарњадот, таъмини амнияти минтаќа, тавсеаи алоќањои тиљоратї-иќтисодї, танзими муњољирати мењнатї баррасї гардида, як ќатор созишномањо оид ба тадбиќи лоињањои калонњаљми соњаи гидроэнергетика ва фулузоти ранга, истихрољи газ, нафт ва канданињои фоиданок ба имзо расиданд .

Намунаи барљастаи тањкими муносибатњои шарикии байни ду кишвар ташрифи расмии Президенти Россия В.В. Путин ба Тољикистон 5 октябри 2012 ба њисоб меравад, ки дар љараёни он санадњо оид ба њамкорї дар соњаи низомї, энергетика, расондани маводи нафтї ва вусъати њамкорї дар соњаи муњољират имзо гардиданд. Соли 2013 љињати тадбиќи ин санадњо Созишномањои байнињукуматї ба имзо расиданд, ки дар заминаи он ба мањсулоти нафтии аз Россия ба Тољикистон воридшаванда нархи имтиёзнок муќаррар карда шуд. Њамчунин, дар љараёни ин сафар масъалаи муњољирати мењнатї мавриди баррасї ќарор гирифт. Натиљаи гуфтушунид он буд, ки шароити будубоши муњољирони тољик дар Россия бењтар карда шуда, муњлати кор ва номнависии онњо тамдид карда шуд .

Њамчунин, дар љараёни музокироти сатњи олї сохтмони неругоњњои хурду миёнаи барќии обї дар шимоли љумњурї ба наќша гирифта шуданд .

Њамкории Россия ва Тољикистон дар соњаи њарбї дар асл самти муњимтарини њамкории шарикии ду кишвар аст. Сабаби он дар вазъи мураккаби сиёсї ва мавќеи њассоси геополитикии минтаќа мебошад, ки њамкории њамешагии ин ду кишварро дар таъмин намудани бехатарї ва суботи устувор таќозо дорад. Дар гузашта низ њамкорињои њарбї нисбат ба соњањои дигар авлавият доштанд. Марзбонони рус дар њифзи сарњади мо бо Афѓонистон, дар таъмини амнияти кишвар ва минтаќа наќши муассир бозиданд .

Мувофиќи Ањднома дар бораи маќом ва шартњои њузури пойгоњи њарбии Россия дар њудуди Љумњурии Тољикистон аз 16 апрели соли 1999 дивизияи 201-уми ба пойгоњи низомї табдил дода шуд. Мувофиќи Созишномаи иловагии соли 2013 муњлати љойгиршавии пойгоњи низомии Россия дар љумњурї 39 сол муайян карда шуд. Ин панљумин ва калонтарин пойгоњи њарбии Россия дар хориљи кишвараш мањсуб меёбад. Дар ин росто Россия уњдадор шуд, ки азнавсозии артиши миллии Тољикистон ва таъмини онро бо силоњи навтарин ба зимма мегирад .

Таъмин намудани неруњои мусаллањи Тољикистон бо мутахассисони баландихтисос яке аз масъалањои муњим мебошад. Дар макотиби олии низомии Федератсияи Россия соли 2018 беш аз 500 нафар шањрвандони Тољикистон тањсил менамоянд. Аз соли 1997 дар муассисањои олии таълимии Россия барои ќуввањои мусаллањи Тољикистон кадрњо тайёр карда мешаванд. Созишнома дар бораи мушовирони њарбии рус дар назди Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон низ ба имзо расидааст .

Миёни Тољикистон ва Россия робитањои байнипарлумонї фаъолона рушду тавсеа меёбанд .

3-5 апрели соли 2003 Раиси Шўрои Федератсияи Россия С.М. Миронов ба Тољикистон сафари расмї анљом дод .

30-уми ноябри соли 2005 дар шањри Душанбе маљлиси Комиссияи байнипарлумонї оид ба њамкорї байни Думаи давлатии Россия ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, ки он ба кушодашавии нахустин намоишгоњи миллии Россия дар Тољикистон мувофиќ омад. Ќонунгузорони њарду љониб масоили муњољирони мењнатии тољик дар Россия, њолати шартномавию њуќуќии муносибатњо, рафти иљрои ќарори нишасти њаштуми байнињукуматї дар бораи њамкорињои иќтисодї байни Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон ва дигар масъалањоро мавриди баррасї ќарор доданд .

14-15 декабри соли 2005 боздиди расмии Раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Б.В. Гризлов аз шањри Душанбе ба вуќўъ пайваст, ки дар рафти он ў бо Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, Сарвазири ваќт Оќил Оќилов, Раиси Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон С. Хайруллоев, Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон М. Убайдуллоев мулоќот намуд. Раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Б.В. Гризлов њамчунин аз пойгоњи њарбии 201-уми Россия дар Тољикистон дидан намуд. Ташрифи Раиси Шўрои Федератсияи Россия барои тањкими робитањои байнипарлумонии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия мусоидат намуд .

Дар чорчўбаи робитањои байнипарлумонї моњи феврали 2006 сафари кории њайати Кумитаи Шўрои Федеративї оид ба корњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил бо сарварии В.А. Густов ба Тољикистон ба вуќўъ пайваст .

24-26 августи соли 2006 Раиси Шўрои Федератсияи Россия С. М. Миронов ба Тољикистон ташрифи расмї оварда, дар кушодашавии форуми байнипарлумонии «Россия

- Тољикистон: њамкории байниминтаќавї» иштирок намуд .

Сергей Миронов бо Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва бо дигар шахсони расмї вохўрї ва суњбатњо гузаронид .

Сергей Миронов њамчунин дар Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон дар назди намояндагони илм ва адабиёт баромад намуд. Дар љараёни сафари расмии С.М. Миронов њамчунин шартнома дар бораи њамкорї байни Шўрои Федератсияи Маљлиси Федералии Федератсияи Россия ва Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баста шуд .

Бо маќсади татбиќи шартномаи мазкур дар назди Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Комиссияи доимоамалкунанда оиди кор бо Шўрои Федератсияи Маљлиси Федералии Федератсияи Россия таъсис дода шуд .

11-13 октябри соли 2006 маљлиси навбатии Комиссияи байнипарлумонї оид ба њамкорї байни Думаи давлатии Федератсияи Россия ва Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар шањри Москва баргузор гардид. Ќонунгузорони Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия масъалањои марбут ба њамкорињои дуљониба байни кишварњо ва дурнамои ин робитањоро мавриди баррасї ќарор доданд .

Дар нимаи аввали соли 2007 њайати парламентии Љумњурии Тољикистон бо сарварии С. Хайруллоев бо даъвати Раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Б.В.Гризлов сафари расмї ба шањри Москва анљом дод .

Моњи августи соли 2007 боздиди расмии Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон М. Убайдуллоев ба шањри Москва сурат гирифт, ки дар рафти он мулоќоти ў бо мири шањри Москва ва Раиси Шўрои Федератсияи Россия С. Миронов оид ба масъалањои њамкорї, инчунин ташкил ва гузаронидани Форуми дуюми байнипарлумонї гуфтушунидњо анљом дода шуданд .

Аз 17 то 20 сентябри соли 2007 форуми дуюми байнипарлумонии «Россия – Тољикистон: њамкории байниминтаќавї» дар Москва ва Оренбург баргузор шуд. Ба сифати ташкилдињандагони форум Шўрои Федеративии Россия ва Маљлиси миллии Љумњурии Тољикистон баромад намуданд .

Инкишофи робитањои байнипарлумонї ба мустањкам кардани робитањои њамаљонибаи байнидавлатї мусоидат менамояд .

Моњи октябри соли 2014 сафари навбатии Раиси Шўрои Федеративии Россия В.И .

Матвиенко ба Тољикистон доир гардид, ки дар љараёни сафар якчанд санадњо оиди густариши робитањои байнипарлумонї байни ду кишвар ба имзо расиданд .

Моњи июни соли 2018 сафари давлатии сарвазири Федератсияи Россия Д.А .

Медведев ба Тољикистон сурат гирифт. Дар љараёни ин сафар масъалањои мубрами иќтисодї, иљтимої илмиву фарњангї баррасї гардиданд, ки дар натиљаи он 7 санади байнидавлатї ба имзо расид. Чунин сафарњо барои рушди робитањои тиљоратї, иќтисодї, илмиву фарњангї заминаи мусоид фароњам меоваранд. Дар заминаи вусъати робитањои сиёсии сатњи олї њамкорињои иќтисодї-тиљоратї миёни ду кишвар солњои охир хеле рушду инкишоф ёфтаанд. Аз љумла, соли 2017 гардиши мол байни ду кишвари дўст 717,5 млн.долл. ташкил медод. Дар миёни шарикони тиљоратии хориљии Тољикистон Федератсияи Россия маќоми аввалро соњиб гардид. Миёни кишварњои сармоягузори хориљї ба иќтисодиёти Тољикистон Россия маќоми дуюмро касб намуд. Аз рўйи маълумотњои оморї дар њудуди Тољикистон моњи январи соли 2018 беш аз 307 корхонаи муштарак бо иштироки Федератсияи Россия фаъолият менамояд. Тољикистон имрўз бо 68 вилоят ва воњидњои њудудии Россия робитањои тиљоратї дорад. Сатњи баланди робитањои эътимодбахши сиёсї, ки дар даврони истиќлолият байни ду кишвар бо хоњишу иродаи сарони њарду кишвар - Президенти Россия В.Путин ва Президенти Тољикистон Э.Рањмон ба даст омадааст, ифодагари талошњои њарду кишвари дўст буда ба манфиати халќњои њарду кишвар мебошад .

Њамин тариќ, муносибатњои сиёсии Тољикистон ва Россия хислати устувори шарикї дошта, барои инкишофи робитањои иќтисодї, илмї-сиёсї заминањои мусоид фароњам меоваранд .

АДАБИЁТ

1. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии ЉТ // Садои мардум. –Душанбе, 25 апрели соли 2015 .

2. Дипломатияи Тољикистон: дирўз ва имрўз. Зери назари Њ. Зарифї. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 350 с .

3. Шарифзода Абдуфаттоњ. Эмомалї Рањмон: оѓози марњилаи нав. (Сиёсати дохилї ва хориљии Президенти

Тољикистон дар солњои 2000-2003). Монография / А. Шарифзода, Ќ. Заробиддин, С. Фатоев. – Душанбе:

Ирфон, 2011. -К.3. -372 с .

4. Шарифзода Абдуфаттоњ. Эмомалї Рањмон ва љомеаи љањон. Монография / А. Шарифзода, З. Ќосимї. – Душанбе: Ирфон, 2011. -372 с .

5. Сатторзода Абдунаби. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в действии). Монография / А. Сатторзода. –Душанбе, 2014. -520 с .

6. Саидов З. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого государства (1992-2004). Монография / З.Саидов. –Душанбе, 2010. -310 с .

7. Саидов З. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики:

Монография / З. Саидов. -седьмое дополненное издание. -Душанбе: ООО «Контраст», 2014. -636 с .

8. Назриев Д. Республика Таджикистан: история независимости 1992г. Монография / Д. Назриев, И .

Сатторов. -Душанбе: Ирфон, 2005. -250 с .

9. Назаров Т. Дипломатияи муосири тољик. Монография / Т. Назаров, А. Сатторзода. -Душанбе: Ирфон, 2006. -310 с .

ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ РОБИТАЊОИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОССИЯ ДАР ДАВРОНИ

ИСТИЌЛОЛИЯТ Бо дарёфти истиќлолияти давлатї Тољикистон чун кишвари соњибистиќлол аз тарафи кишварњои дунё ба расмият шинохта шуда, робитањои сиёсї ва дипломатии худро бо онњо барќарор намуд. Яке аз аввалин кишварњое, ки Тољикистон бо он робитаи сиёсї ва дипломатии байнидавлатї барќарор намуд, Федератсияи Россия мебошад. Робитањои дипломатї байни ду кишвар 8 апрели соли 1993 барќарор карда шудаанд .

Маќолаи мазкур ба тањлили раванди ташаккул ва тањаввули робитањои сиёсї ва дипломатї байни Федератсияи Россия ва Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќлолият бахшида шудааст. Дар маќола заминањои барќарор ва инкишофи робитањои сиёсї ва дипломатии байни ду кишвар- ФР ва ЉТ, марњилањои рушду такомул ва самтњои њамкорињои сиёсї баррасї гардидаанд. Муаллиф шартнома ва созишномањои байнидавлатиеро, ки теъдоди онњо беш аз 250 ададро ташкил медињанд, муаллиф онњоро мавриди тањлил ва баррасї ќарор додааст. Дар миёни созишномањое, ки ба имзо расидаанд, ду созишнома, аввалан Ањдномаи дўстї, њамкорї ва ёрии байнињамдигарї, ки 25 майи соли 1993 ва Ањднома дар бораи њамкорињои њамиттињодии ба асри 21 нигаронида шуда муњим мебошанд, ки барои муносибатњои ду кишвар заминаи эътимодноки њуќуќиро ба миён оварданд. Дар раванди рушди робитањои сиёсї, пеш аз њама, наќши роњбарияти олии њарду кишвар муњим мебошад. Дар даврони истиќлолият сафарњо, мулоќотњо ва диду боздидњои роњбарони њарду кишвар - Президенти ФР В.Путин ва Президенти ЉТ Э.Рањмон ба њукми анъана даромаданд. Дар ин муддат Президенти Россия дањ маротиба ба Тољикистон сафарњои расмї ва корї анљом дод. Президенти Тољикистон бошад, анќариб 20 сафари расмї ва корї ба ФР анљом дод. Дар натиљаи ин сафарњо якчанд санадњои муњимми байнидавлатї ба имзо расиданд, ки муносибатњои ду кишварро ба марњилаи нави шарикии стратегї табдил доданд. Имрўз, робитањои сиёсии байни ду кишвар хислати эътимодбахшро ба худ гирифта, аз рўйи бисёр масъалањои байналмилалї Тољикистон ва Россия мавќеи ягона ва ё наздикро доранд. Сатњи баланди робитањои сиёсї миёни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия ба манфиати халќњои њарду кишвар равона карда шуда, натиљањои судманд ба бор меоварад .

Калидвожањо: сиёсат, љумњурї, њамкорї, сулњ, истиќлолият, робитањо, иќтисодиёт, тиљорат, илм, фарњанг, дўстї, тараќќї, дипломатия, соњибихтиёрї, шартнома, созишнома, робитањои байнидавлатї .

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И

РОССИЕЙ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

С провозглашением независимости Таджикистан, как суверенное государство, установил дипломатические и политические отношения с зарубежными странами. Российская Федерация была одной из первых стран, которая признала государственную независимость Таджикистана и 8 апреля 1993 года установила с нашей республикой дипломатические отношения. Настоящая статья посвящена исследованию вопросов становления и развития политико-дипломатических отношений между РФ и РТ. В статье анализируются предпосылки установления дипломатических отношений между двумя странами, основные этапы развития и становления двусторонних отношений, основные направления политико-дипломатических, российско-таджикских взаимодействий. В настоящей статье рассматривается договорно-правовая база взаимоотношений двух стран. Автор указывает, что между двумя государствами были заключены свыше 250 межгосударственных и межправительственных соглашений. Среди этих соглашений особо выделяются два договора, первый: Договор дружбы, сотрудничества и взаимодействия, заключённый 25 мая 1993 г., второй: Договор о союзническом взаимодействии, направленный в 21 век, заключённый в 1999 г. В развитии политических отношений двух стран важную роль играют взаимоотношения политических руководителей -Президента РФ В.Путина и Президента РТ Э.Рахмона. Их взаимоотношения носят доверительный, устойчивый и последовательный характер. За этот период президент Российской Федерации свыше 10-раз посетил Республику Таджикистан, а президент Республики Таджикистан посетил Российскую Федерацию с официальным и рабочим визитом около 20 раз. В результате этих визитов были заключены ряд важных и основополагающих документов, соглашения и договоры, которые дали импульс взаимовыгодному сотрудничеству двух стран и подняли их на уровень стратегического партнёрства. Сегодня по многим международным и региональным проблемам Таджикистан и Россия имеют единую или близкую позицию .

Эти взаимоотношения носят взаимовыгодный характер и направлены на защиту интересов обеих стран .

Ключевые слова: политика, республика, сотрудничество, мир, независимость, отношения, экономика, торговля, наука, культура, дружба, развитие, дипломатия, суверенитет, договор, соглашения, межгосударственные отношения .

FORMATION AND DEVELOPMENT OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND RUSSIA

IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

With the Declaration of independence, Tajikistan as a sovereign state established diplomatic and political relations with foreign countries. The Russian Federation was one of the first countries to recognize the state independence of Tajikistan and established diplomatic relations with our Republic on 8 April 1993. This article is devoted to the study of the formation and development of political and diplomatic relations between Russia and Tajikistan. The article analyzes the prerequisites for the establishment of diplomatic relations between the two countries, the main stages of development and formation of bilateral relations, the main directions of political-diplomatic, Russian-Tajik cooperation. This article discusses the legal framework of relations between the two countries. The author points out that between the two States were signed more than 250 intergovernmental and intergovernmental agreements. Among these agreements, two treaties stand out, the first one: the Treaty of friendship, cooperation and cooperation, concluded on may 25, 1993. second:the Agreement on allied interaction aimed at 21st century concluded in 1999 In the development of political relations between the two countries play an important role the relationship of the political leaders -the President of Russia Vladimir Putin and President of Tajikistan Emomali Rakhmon. Their relationship is trusting, sustainable and consistent. During this period, the President of the Russian Federation visited the Republic of Tajikistan more than 10 times, and the President of the Republic of Tajikistan visited the Russian Federation on official and working visit about 20 times. As a result of these visits, a number of important and fundamental documents, agreements and agreements were concluded, which gave impetus to the mutually beneficial cooperation of the two countries and raised them to the level of strategic partnership. Today, Tajikistan and Russia have a common or close position on many international and regional issues. These relations are mutually beneficial and are aimed at protecting the interests of both countries .

Key words: politics, Republic, cooperation, peace, independence, relations, economy, trade, science, culture, friendship, development, diplomacy, sovereignty, Treaty, agreements, interstate relations .

Сведения об авторе: Нурова Лутфия Нуровна – Научно-исследовательского института Таджикского национального университета, младший научный сотрудник. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 919-50-99-50. Е-mail: lutfiyanurova.83@mail.ru Information about the author: Nurova Lutfiya Nurovna - Research Institute of the Tajik National University, Junior

Researcher. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue 17. Phone: 919-50-99-50. E-mail:

lutfiyanurova.83@mail.ru УДК 929.6

ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕРАЛЬДИКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР

В ФАЛЕРИСТИКЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Зоири Гафур Махмудзода Институт истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ В настоящее время проявляется большой интерес к изучению символики Советского периода. В жизни большого государства советский период был важным и значимым, и символика соответствовала своему времени. Она имела свои характерные особенности, выполняя, в первую очередь, идеологические функции. Отрицать феномен советской символики и эмблематики, значит игнорировать реально существовавшие социальнополитические и культурно-идеологические явления недавнего прошлого. Герб города или района – это его символическая эмблема. На каждом гербе обязательно указывается «главная специальность» города или района, его административная подчиненность и многие другие изображения, прочесть которые можно, если знать геральдические условности .

После Октябрьской революции 1917 г. практика получения городами официальных гербов, как в царской России, прекратилась. Декретом ВЦИК СНК от 11 (24) ноября 1917 г. в России были отменены все сословия и гражданские чины. Однако закона об отмене дворянской геральдики не последовало .

После образования СССР, новая официальная символика призвана была отражать «идеалы строителей коммунизма». Гербы союзных республик композиционно были идентичны, все они непременно включали пятиконечную звезду, венок из злаковых культур и перекрещенные серп и молот, но имели фигуры, характеризующие экономическое развитие или природные особенности каждой республики: в Азербайджане – это нефтяная вышка, Армении – гора Арарат, Таджикистане – ветка с коробочкой хлопка и колосья пшеницы, Латвии – берег Балтийского моря и т.п .

Начиная с 60-х гг. ХХ в., в Советском Союзе была сделана попытка возродить институт городского герба. В сложившихся политических и идеологических условиях при создании городских символов правила и законы геральдического искусства в целом не принимались во внимание. Авторы и художники советской территориальной эмблематики призваны были создавать принципиально новые символы, отражать наиболее значимые аспекты современного развития населенного пункта. Она включала в себя изображения орудий труда, средства транспорта, представителей флоры и фауны, советских государственных наград, символики СССР и т.д .

Данные изображения утверждались только постановлениями городских или районных исполнительных комитетов (гор,, райисполкомы, поссоветы). Многие гербы городов были упразднены либо выполняли символическую роль, использовались в сувенирной продукции (например, значки) [3] .

В Таджикской ССР, как и в других союзных республиках СССР, были утверждены гербы городов, районов и поселков. На их основе была выпущена серия значков с изображением гербов городов, районов и поселков Таджикской ССР. Они продавались посредством киосков «Союзпечать», и имели большой успех среди населения, особенно у коллекционеров значков (фалеристика). Сейчас такие значки большая редкость, а информацию о них можно найти в сайтах по геральдике и фалеристике [3] .

Гербы городов, районов и поселков отличались не только цветом фона, атрибутами, но и формой геральдического щита (Рис.1, 3, 4, 5). Так, гербы городов – областных центров (Рис. 1) представляли собой щит французской формы (четырехугольник с заострением внизу в середине), некоторые районные центры – щит испанской (с плавно закругленной нижней частью, Рис. 9) или французской формы с треугольной формой нижней части (Рис. 4), поселки – щит французской формы с треугольной формой нижней части (Рис. 5) [4,23] .

По административному делению Таджикская ССР состояла из трех областей (Ленинабадская, Курган-Тюбинская, Кулябская), одной автономной области (ГорноБадахшанская Автономная область или ГБАО), и приравненные условно к областям так называемые «Районы республиканского подчинения» (РРП) .

Рис. 1. Герб города Душанбе (слева) и гербы областных центров Таджикской ССР (слева на право: Ленинабад, Курган-Тюбе, Куляб, Хорог) Fig. 1. The coat of arms of the city of Dushanbe (on the left) and the coats of arms of the regional centers of the Tajik SSR (from left to right: Leninabad, Kurgan-Tube, Kulyab, Khorog) Город Душанбе был столицей Таджикской ССР, а также неофициально столицей районов республиканского подчинения (РРП). Авторами герба являются С. Курбанов и А.Н. Заневский и был утвержден в 1953 году. Герб города Душанбе (Рис. 2) представляет собой геральдический щит французской формы, квадрат на фоне трёх цветов государственного флага – красного, белого и зелёного. На гербе изображены горы, и на их фоне красный цветок – тюльпан. Внизу цветка изображена полукруглая шестерня, символ промышленности (машиностроения). В верхней части герба, на фоне гор красная звезда, а на белых облаках надпись «ДУШАНБЕ»[1] .

Рис.2. Герб Душанбе (слева) 1953-1991 гг. и значок с изображением этого герба (справа) Fig.2. The coat of arms of Dushanbe (left) 1953-1991. and an icon with the image of this coat of arms (right) Город Ленинабад (ныне Худжанд) в советское время административный центр Ленинабадской области (ныне Согд) – один из древнейших городов Центральной Азии, самый культурный и второй по величине город Таджикистана, важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Герб г. Ленинабад (Рис. 1) представляет собой геральдический щит французской формы, на фоне цветов флага Таджикской ССР (красный, белый, зеленый), изображено пылающее солнце. Внутри солнца изображение памятника В.И. Ленина на фоне гор и промышленных объектов, внизу памятника

– коробочка хлопка. В верхней части герба на белом фоне надпись «ЛЕНИНАБАД» [2; 3] .

Город Курган-Тюбе (ныне Бохтар) – административный центр Хатлонской области (раньше Курган-Тюбинская обл.), крупнейший город на юге Таджикистана. В городе функционировали трансформаторный, азотно-туковый (в г. Калининабад, подчиненный городу), хлопкоочистительный, маслоэкстракционный, пивоваренный, консервный заводы, научные, культурно-просветительские учреждения, предприятия службы быта, транспорта. В примыкающих к городу землях выращивали сельхозпродукцию, а город обеспечивала электроэнергией Головная ГЭС [3] .

Герб г. Курган-Тюбе (Рис. 1) представляет собой геральдический щит французской формы, на голубом фоне которого видно изображение плотины (Головная ГЭС), а над ней химическая цистерна (Вахшский азотно-туковый завод) и восход золотых лучей солнца. В передней части имеется изображение золотого серпа и молота, к которым примыкает часть черной шестерни (Трансформаторный завод, Ремонтно-механический завод). На левой части герба изображение горсти винограда, плодового дерева и граната (символы сельского хозяйства, колхозов и совхозов). В нижней части герба, на красном транспаранте надпись «КУРГАН-ТЮБЕ», а в верхней части изображение флага Республики Таджикистан .

Город Куляб – крупный город на юго-востоке Таджикистана, с богатыми национальными традициями. В советское время город был административным центром одноименной области, функционировали заводы и фабрики, работали культурно-просветительские учреждения, предприятия службы быта и транспорта. Герб города Куляба (Рис. 1) представляет собой геральдический щит французской формы, на фоне зеленого цвета, нарисован голубой круг. В верхней части круга изображение красной звезды, символа Красной Армии, справа звезды – флаг Таджикской ССР. В нижней части круга, золотой серп и молот, символ союза рабочих и крестьянства. Над молотком изображен мавзолей философа и мыслителя XIV века Мир Сайид Али Хамадани. Еще выше виден силуэт белых гор, которые символизируют горы ХоджаМумин или «Кухи намак» («Соленая гора»). В верхней части герба имеется надпись «КУЛЯБ»

[3] .

Город Хорог - столица ГБАО, строилась и развивалась в Советское время. В городе работали промышленные предприятия, медицинские и культурно-просветительские учреждения, достаточные для нормального функционирования города посреди гор. Герб города Хорог (Рис. 1) представляет собой геральдический щит французской формы зеленого цвета, в центре которого нарисован желто-золотой круг, символ солнца, от которого в разные стороны тянутся двенадцать золотых луча. Внутри солнца, в задней части, нарисованы горы с белыми вершинами (символ самой высокой вершины Советского Союза – Пик Коммунизма, 7495 м), зависающими над ними облаками. У подножия гор видны силуэты многоэтажных зданий. В середине нарисован горный голубой ручей, чем богат регион, а по его сторонам расположены квадратные зеленые поля сельхозкультур. Справа и слева видны силуэты коровы и барана, символов сельского хозяйства. Внизу круга нарисован цветок, похожий на коробочку хлопка (хотя по климатическим условиям в этом регионе хлопок не выращивали) и раскрытая книга, символ грамотности населения (один из высоких показателей в Советском Союзе), просвещения и мудрости. В верхней части герба на белом фоне имеется надпись «ХОРОГ» [3] .

Из приведенных изображений гербов областных центров видно, что только в гербе г .

Хорог по непонятным причинам отсутствует флаг Таджикской ССР, который есть почти во всех гербах городов, районов и областей республики. Но цвета флага Таджикской ССР (красный, белый, зеленый) обязательно присутствуют в гербах районов и поселков ГБАО, которые будут рассмотрены ниже .

Вторыми по значению населенными пунктами являются города. Обычно в них более развита инфраструктура по отношению к районным центрам и поселкам, поэтому их часто выбирают административными центрами областей и краев (например, Ленинабад, КурганТюбе, Куляб, Хорог, которые рассмотрены выше). В советское время более развитыми были города северной части республики – Ленинабадской области. Причина в том, что в конце XIX века царская Россия завоевала северную часть Таджикистана, и для вывоза дешевого сырья построила автомобильную, железную дорогу, заводы и фабрики. После установления Советской власти эти заводы и фабрики перешла в руки Советов, которые эксплуатировали их, меняли технологии и станки. Т.е. была уже готовая инфраструктура. На юге и юго-востоке республики не было такой инфраструктуры, а было только частное имущество и производство .

После установления Советской власти (1924-1930 гг.) здесь стали создавать колхозы и совхозы, мелкие промышленные предприятия (заводы, фабрики) для удовлетворения нужд населения только этих районов .

Эта разница отчетливо видна и на геральдике населенных пунктов областей республики .

Так, в Ленинабадской области (судя по значкам-гербам) промышленных городов и поселков больше, чем в остальных областях республики: Ленинабадская обл. – 23, Курган-Тюбинская обл. – 10, Кулябская обл. – 3, ГБАО – 3, РРП – 8 .

Рис. 3. Гербы промышленных городов Таджикской ССР (слева на право: Канибадам, Шураб, Нурек, Турсунзаде, Пенджикент) Fig. 3. Coats of arms of industrial cities of the Tajik SSR (left to right: Kanibadam, Shurab, Nurek, Tursunzade, Penjikent) На территории Ленинабадской области были рассредоточены в основном заводы и фабрики по добыче и переработке полезных ископаемых. А на юге республики (Кулябская и Курган-Тюбинская области), это были небольшие заводы и фабрики легкой промышленности или по переработке сельхозпродукции (консервный, пивоваренный, сыроваренный, хлебозавод, маслозавод, гераньзавод, хлопкоочистительный завод, завод по обработке поваренной соли и т.п.). Только во второй половине ХХ века, после построения и введения в строй Нурекской ГЭС (1972-1979), на юге республики стали строиться крупные промышленные объекты: Вахшский азотно-туковый завод (1967), Яванский электрохимический завод (1976), Таджикский алюминиевый завод (1975) и др .

Рассмотрим некоторые гербы промышленных городов, которые отличаются своей атрибутикой (Рис. 3). Герб города Канибадам (Ленинабадская область) представляет собой геральдический щит французской формы с заостренной формой нижней части. В нижней части герба на фоне красно-синих цветов нарисована черная шестерня (для Канибадама, наверное, это символ завода по производству автозапчастей). Шестерня наиболее часто встречающийся символ в городской символике СССР второй половины ХХ в. Этот элемент промышленного оборудования призван был символизировать и индустриальное развитие вообще, и конкретные предприятия города, даже если таковые отсутствовали. Внутри шестерни на белом фоне нарисована ветка миндаля (бодом), откуда идет название города: «Кони бодом» («источник миндаля», «город миндаля»). Посередине герба на белом фоне надпись «КАНИБАДАМ». В верхней части герба, как и в гербах других населенных пунктов Ленинабадской области, нарисован флаг Таджикской ССР, в середине которого изображение коробочки хлопка. Надо отметить, что в гербах населенных пунктов и других областей тоже присутствует флаг Таджикской ССР, но сам герб и его цвета расположены по-иному [3] .

Город Шураб административно подчинялся Исфаринскому району (Ленинабадская область). Здесь с начала 1900 года отдельные предприниматели начали брать горные отводы и строить мелкие кустарные шахты. В 1936 году была построена железная дорога Шураб – Исфара. В 70-80 годах XX века город Шураб считался одним из развитых промышленных и культурных городов в Ленинабадской области, велась промышленная добыча бурого угля, действовал механический завод. Шахта глубиной 500 м является самой глубокой угольной шахтой в Таджикистане. Поэтому в гербе города черным цветом нарисованы угольные горы и копёр. За этими элементами - силуэт гор, сзади которой видно восходящее солнце. Посередине герба на белом фоне надпись «ШУРАБ». В верхней части герба, как и в гербах других населенных пунктов Ленинабадской области, нарисован флаг Таджикской ССР, в середине которого изображение коробочки хлопка .

Герб города Нурека отличается своей формой от гербов других городов Таджикской ССР .

Он такой же геральдический щит французской формы, но с затупленной нижней части. На красном фоне, в середине щита, находится зеленый «V»-образный клин, символ плодородия и природы, острие которого направлено вниз. В середине нарисована плотина Нурекской ГЭС .

Верхняя часть из желтого цвета, что означает пшеничные поля, орошаемые водами реки Вахш .

Там же надпись «НУРЕК», а над ней очертание белоснежных гор, откуда течет река Вахш .

Внизу, с двух сторон плотины, нарисованы железные электрические опоры, по которым вырабатываемая электроэнергия Нурекской ГЭС транспортируется по всей республике [3] .

Герб города Турсунзаде (до 1978 г. Регар), где находится Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ), состоит из геральдического щита французской формы, с заостренной формой в нижней части. На голубом фоне, в середине герба нарисован черный ковш для жидкого алюминия, от которого ссыпаются серебристые искры металла. По двум сторонам ковша расположены серебристые крылья, потому что алюминий называется «крылатым металлом» .

Внизу ковша аккуратно сложена готовая продукция завода, так называемые «алюминиевые чушки». Над ковшом, на белом фоне расположена надпись «ТУРСУНЗАДЕ», а ней ним красная звезда. В двух углах нарисованы национальные узоры из серебристого металла [3] .

Город Пенджикент является административным центром Пенджикентского района Согдийской области Республики Таджикистан. В советское время Пенджикент был крупным агропромышленным городом, символы которого отражены на гербе того времени. Герб г .

Пенджикента состоит из геральдического щита французской формы, с заостренной формой в нижней части. На фоне зеленого (сельское хозяйство) и желтого (зерновые) цветов, в середине герба нарисован белый кувшин для вина, с двух сторон которого нарисованы кисти винограда .

Это символы знаменитого винного завода, продукция которого была известна по всему СССР .

Над изображением кувшина на белом фоне золотая надпись «ПЕНДЖИКЕНТ». В верхней части герба, как и в гербах других населенных пунктов Ленинабадской области, нарисован флаг Таджикской ССР, в середине которого изображение коробочки хлопка [3] .

Гербы городов, районов и поселков областей Таджикской ССР включали в себе обязательный и общий атрибут, характеризирующий данную область, хотя в гербе области не всегда этому придерживались (Рис. 1) .

Так, на гербах административных делений Ленинабадской области в верхней части обязательно присутствует на всю ширину флаг Таджикской ССР с коробочкой хлопка на середине. Название административного центра помещается под флагом (Рис.7) .

На гербах административных делений Курган-Тюбинской области флаг Таджикской ССР размещен в левой стороне, а на нем нарисована железная опора ЛЭП (Рис.8) .

Гербы административных делений Кулябской области (Рис.9) отличаются тем, что в верхней части (как и в гербах Курган-Тюбинской области) помещен флаг республики, на котором посередине изображена гора Ходжа-Мумин, или «Кухи намак» («Соленая гора») .

Название административного центра помещено под флагом .

На гербах административных делений ГБАО (Рис.10) флаг республики отдельно не размещается, но сочетание его трех цветов обязательно присутствуют на геральдическом щите:

красный - слева; зеленый - справа и белый - на верху, посередине (на котором размещается название административной единицы) [3] .

На гербах административных делений РРП, флаг Таджикской ССР помещен слева щита, внизу надписи, а справа щита изображены белоснежные горы (Рис.11) .

Гербы районных центров Таджикской ССР отличаются своими символами и атрибутами, несущие информацию о принадлежности той или иной области, основных богатств района, занятости населения, отрасли хозяйствования и др. (Рис.4). Так, Ганчинский район славился своим виноградом и вином «Ганчи»; Вахшский район - своим Большим Вахшским каналом, Каскадом ГЭС (Головная, Перепадная, Центральная) и Вахшской оросительной системой;

Дангаринский район – житница Таджикистана, зерном и овцеводством; Ванчский район был знаменит своими полезными ископаемыми и самоцветами (на гербе - кварц); Файзабадский район – своими садами и сочными фруктами .

Рис. 4. Гербы районных центров Таджикской ССР (слева на право: Ганчи, Вахш, Дангара, Ванч, Файзабад) Fig. 4. Coats of arms of district centers of the Tajik SSR (left to right: Ganchi, Vakhsh, Dangara, Vanj, Faizabad) Рабочие поселки обычно создавались на местах строительства крупных заводов, фабрик и промышленных объектов, после завершения которых, обустраивались для жизни рабочих и служащих. Большинство этих поселков постепенно превращались в административные центры районов, а район получал свое название от его названия. На рис. 5 приведены гербы некоторых поселков городского типа (пгт) Таджикской ССР, которые отличаются своими символами и атрибутами. Необходимо обратить внимание еще на то, что большинство этих поселков имеют интернациональное или советское название .

КИМ (ныне Нурафшон) – посёлок городского типа в Согдийской области Таджикистана, входит в Исфаринский район. Возник в 1909 году как посёлок при нефтепромыслах САНТО (Среднеазиатское нефтяное товарищеское общество), поэтому на его гербе основным элементом является нефтяная вышка .

Октябрьский (ныне Мирзо Турсунзаде) посёлок городского типа в Шахринавском районе РРП. В посёлке расположена железнодорожная станция Чептура (на линии Кумкурган Душанбе). Статус посёлка городского типа получил с 1939 года, в Октябрьском действовали консервный завод, птицефабрика и хлопкозаготовительный пункт .

Октябрьск (ныне Исмоили Сомони Кушониёнского района Хатлонской области), один из первых рабочих поселков Вахшстроя, строительство которого началось еще в 1937 году. Статус поселка городского типа получил в 1967 году. Поселок почти со всех сторон окружен водохранилищами Головной, Перепадной и Центральной ГЭС, оросительными каналами, поэтому в его гербе нарисованы чайка и волны, а также опора ЛЭП .

Московский – посёлок городского типа, центр одноимённого района в Кулябской области Таджикской ССР (ныне район Хамадони Хатлонской области Республики Таджикистан), статус посёлка городского типа получил в 1965 году. В посёлке имелись консервный, хлопкоочистительный, асфальтный и кирпичный заводы; строился завод железобетонных конструкций. На гербе поселка кроме символов промышленности, орошения (река Пяндж), в середине герба нарисован пограничный столб, который символизирует проходящую здесь госграницу СССР с Афганистаном (знаменитый 12-й Московский погранотряд) [3] .

Рис. 5. Гербы поселков городского типа Таджикской ССР (слева на право: КИМ, Октябрьский, Октябрьск, Московский) Fig. 5. Coats of arms of urban-type settlements of the Tajik SSR (left to right: KIM, Oktyabrsky, Oktyabrsk, Moscow) Гербы поселков РРП (Рис. 6) существенно отличаются от гербов пгт других регионов своим черным цветом. Общим элементом для этих гербов является форма геральдического щита (французский с заостренной формой внизу). Во всех гербах в середине щита расположен круг, над ней красная звезда, под ним белая коробочка хлопка, а название поселка пишется внизу. В верхней части круга надпись «ТАДЖИКСКАЯ ССР». Цвет, фон и содержание круга у гербов поселков разные, в зависимости от основных богатств, занятости населения, отрасли хозяйствования и др.[3] .

Так, в гербе Гиссара круг разделен на две части с полосами. Левая часть имеет белозеленый цвет, которые символизируют сельхозугодия и поля. Правая часть имеет бело-красный цвет, которые символизируют горы (Гиссарский хребет) .

Поселок Навабад расположен в долине р. Сурхоб в Раштском районе. В гербе поселка на зелено-синем фоне, изображены ее основные символы – фрукты и белоснежные горы .

Навабадский – поселок в районе Рудаки, расположен в 7 километрах от железнодорожной станции Душанбе. В гербе на зеленом фоне, в середине щита помещена большая красная звезда, аналог звезды герба Таджикской ССР. В центре звезды помещена маленькая белая коробочка хлопка – основной сельхозкультуры поселка .

Обигарм (буквально «горячая вода») – поселок в Рогунском районе, расположен в 95 километрах от Душанбе. В 1930-1950-е годы кишлак Обигарм был центром Обигармского района Таджикской ССР. Статус посёлка городского типа с 1977 года. В Обигарме находится бальнеологический курорт с термальными кремнистыми сульфатно-хлоридными, натриевокальциевыми водами и торфяной грязью. Курорт специализируется на лечении заболеваний органов движения и опоры, нервной системы и гинекологических. Поэтому на гербе поселка, в центре круга изображен термальный источник .

Пастакон – поселок городского типа с 1967 года, упразднён в конце 1980-х годов, расположен вблизи города Нурек. Поселок был основной площадкой для строительства Нурекской ГЭС (1961-1972). Поэтому на гербе поселка видны плотина ГЭС, опора ЛЭП и белоснежные горы .

Рис. 6. Гербы поселков городского типа РРП (слева на право: Гиссар, Навабад, Навабадский, Обигарм, Пастакон) Fig. 6. Coats of arms of urban settlements of the RRP (left to right: Gissar, Navabad, Navabad, Obigarm, Pastakon) Далее рассмотрим специфичность гербов административных единиц Таджикской ССР, характерных для того или иного региона. В гербах административных единиц Ленинабадской области (Рис.7), флаг Таджикской ССР расположен в верхней части щита, а под ним название населенного пункта (как и у Кулябской области). В нижней части щита располагаются символы и атрибуты основных занятий и богатств данного района .

Рис. 7. Гербы городов, районов и поселков Ленинабадской области Таджикской ССР (слева на право: Ура-Тюбе, Чкаловск, Шахристан, Адрасман, Хавотаг) Fig. 7. Coats of arms of cities, districts and settlements of the Leninabad region of the Tajik SSR (left to right: Ura-Tube, Chkalovsk, Shahristan, Adrasman, Havotag) В гербах административных единиц Курган-Тюбинской области (Рис.8), надпись с названием населенного пункта расположена в верхней части щита (как и у ГБАО и РРП). Щит французской формы обычно разделен на две части – левую и правую, которые разделены голубой наклонной полоской. В левой и верхней части изображена общая для всех гербов этой области – опора ЛЭП на фоне флага Таджикской ССР. В правой и нижней части изображаются символы основных производств, занятий или богатств данного региона [3] .

Рис. 8. Гербы городов, районов и поселков Курган-Тюбинской области Таджикской ССР (слева на право: Дусти, Кабодиён, Комсомол, Джиликуль, Калининабад) Fig. 8. Coats of arms of cities, districts and settlements of the Kurgan-Tube region of the Tajik SSR (from the left to the right: Dusti, Kabodiyon, Komsomol, Gilikul, Kalininabad) Гербы административных единиц Кулябской области (Рис.9), по структуре идентичны с гербами Ленинабадской области. Здесь тоже, флаг Таджикской ССР помещен вверху щита, а надпись с названием региона – в середине. Большая часть щита отведена на символы и атрибуты, характеризующие данный регион. Разница только в том, что на флаге Таджикской ССР в гербах регионов Ленинабадской области помещена коробочка хлопка, а в гербах Кулябской области – Соленая гора [3] .

Рис.9. Гербы городов, районов и поселков Кулябской области Таджикской ССР (слева на право: Кадучи, Кангурт, Пархар, Оксу, Шуроабад) Fig.9. Coats of arms of cities, districts and settlements of the Kulyab region of the Tajik SSR (left to right: Kaduchi, Kangurt, Parkhar, Oksu, Shuroabad) Гербы административных единиц ГБАО (Рис.10) отличаются от гербов других регионов Таджикской ССР формой своего геральдического щита (кроме г. Хорога) – испанским, тогда как остальные имеют французскую форму. Надпись названия населенного пункта расположена на верху щита (как у РРП и Курган-Тюбинской области). В середине щита расположен золотой восьмиугольник с желтым кругом (символ солнца), внутри которого помещаются символы или атрибуты основных богатств, культур, производств и занятости населения. На щите имеется еще одно отличие, которое не встречается в других гербах Таджикской ССР: в тех административных единицах, где киргизское население преобладает над таджиками (например, Аличур, Булункуль, Караарт, Мургаб, Рангкуль, Токтомуш, Шаймак), фон щита состоит из темно-синего и оранжевого цветов, а на левом верхнем углу нарисован «киргизский» орнамент .

А в населенных пунктах с преобладающим таджикским населением, фон щита распределен поровну на два цвета флага Таджикской ССР: красный (слева) и зеленый (справа). На верхнем левом углу щита, под надписью помещен «таджикский» орнамент, который встречается в народных промыслах (джурабы, тюбетейки, паласы и др.). В «киргизских» щитах в основном нарисованы основные занятия кочевников – скотоводство (яки, бараны), в «таджикских» – преимущественно земледелие (табак, зерно, фрукты) [3] .

Рис.10. Гербы городов, районов и поселков Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (слева на право: Барчадив, Мургаб, Аличур, Ишкашим, Рушан) Fig.10. Coats of arms of cities, districts and villages of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region of the Tajik SSR (left to right: Barchadiv, Murghab, Alichur, Ishkashim, Rushan) Гербы населенных пунктов РРП можно разделить на две группы: гербы поселков с черным фоном (Рис. 6) и гербы районов, которые имеют разные цвета фона (Рис. 11). Площадь гербов регионов РРП распределена таким образом: нижняя половина щита (примерно 60% от общей площади) отведена на атрибуты, символизирующие данный населенный пункт. Верхняя половина щита (примерно 40%) разделена на две части: для надписи с названием местности (примерно 10%) и единым характерным рисунком для этих регионов: флаг Таджикской ССР и горы (примерно 30%). Надпись с названием населенного пункта в этих гербах размещается на самом верху щита (как и у Курган-Тюбинской области) [3] .

Рис. 11. Гербы городов, районов и поселков Районов республиканского подчинения (РРП) Таджикской ССР (слева на право: Тавильдара, Шахринав, Хисор, Ходжа-Обигарм, Файзабад) Fig. 11. Coats of arms of cities, districts and townships of Regions of Republican Subordination (RRS) of the Tajik SSR (from left to right: Tavildara, Shahrinav, Khisor, Khodja-Obigarm, Faizabad) Из приведенных выше материалов можно заключить, что для символики этого периода характерно соединение традиционных геральдических фигур с советской символикой, а также игнорирование общих принципов построения гербов .

С другой стороны, учитывая эпоху создания этих символов, можно говорить об определенной тенденции, которая формировалась в сознании людей на протяжении многих лет в послевоенные годы. Она проявлялась в тяге к познанию и возрождению своего прошлого, в интересе к истории своего народа, в поиске наиболее красноречивого самовыражения .

Один из выразительных способов проявления его – создание городской символики .

Стремление ярко и неповторимо выразить позитивные грани существования выражались в фигурах и знаках общего гуманистического характера .

ЛИТЕРАТУРА

1. Герб Душанбе. [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Душанбе. (дата обращения: 25.05.2018)

2. Гербы Таджикистана. [Электронный ресурс] http://www.heraldicum.ru/tajikist/index.htm. (дата обращения:

16.06.18)

3. Значки городов СССР. [Электронный ресурс] (дата http://www.ussrtownpins.com/picturespopulate.php?stateid=8&statename=&countyid=61&countyname .

обращения: 17.06.2018)

4. Мельцин М.О. Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 2006. – 368 с .

ИНЪИКОСИ ГЕРАЛДИКАИ МАЊАЛЊОИ АЊОЛИНИШИНИ РСС ТОЉИКИСТОН

ДАР ФАЛЕРИСТИКАИ ДАВРОНИ ШЎРАВЇ

Нишони мањалли ањолинишин нишонаи рамзиест, ки дар он њатман «тахассуси асосї»-и ин мавзеъ, тобеият, канданињои фоиданок ва дигар хусусиятњо ба намуди тасвир инъикос ёфта, маънои онро танњо донандагони илми њералдика фањмида метавонанд. Пас аз ташаккули ИЉШС, рамзњои љадиди расмї бояд «ѓояњои созандагони коммунизм»-ро инъикос мекарданд. Аз аввали солњои 60-уми асри ХХ дар ИЉШС ба таъсиси нишони шањрњо оѓоз карданд. Рамзњои ин даврон тасвири олоти мењнат, воситањои наќлиёт, канданињои фоиданок, намунањои гиёњњову љонварон ва ѓайра буданд. Ин тасвирот бо ќарори њокимияти мањаллии шањру ноњия тасдиќ мешуданд. Аксари нишони шањрњо лаѓв шуда бошанд њам, чун рамз дар мањсулоти армуѓонї (нишонак) истифода мешуданд. Дар ЉШС Тољикистон низ, чун дар дигар љумњурињои ИЉШС, нишони шањрњо, ноњияњову шањракњо тасдиќ ва дар асоси онњо силсилаи нишонакњо сохта шуда буданд. Онњо тавассути дуконњои «Союзпечат» фурўхта шуда, дар байни ањолї ва љамъоварандагони рамзњо машњур буданд .

Калидвожањо: њералдика, ЉШС Тољикистон, мањалли ањолинишин, даврони Шўравї, нишон, вижагї, рамзњо, вилоят, шањр, ноњия, шањрак, нишонак .

ОТОБРАЖЕНИЕ ГЕРАЛЬДИКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР В ФАЛЕРИСТИКЕ

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Герб населенного пункта – это его символическая эмблема, на котором обязательно указывается «главная специальность» этого пункта, его административная подчиненность, полезные ископаемые и многие другие изображения, прочесть которые можно, если знать геральдические условности. После образования СССР, новая официальная символика призвана была отражать «идеалы строителей коммунизма». Начиная с 60-х гг. ХХ в., в Советском Союзе возродился институт городского герба. Символами той эпохи были изображения орудий труда, средства транспорта, полезные ископаемые, представители флоры и фауны и т.д. Эти изображения утверждались постановлениями городских, районных и поселковых советов. Многие гербы городов были упразднены, либо выполняли символическую роль, использовались в сувенирной продукции в виде значка. В Таджикской ССР, как и в других союзных республиках СССР, были утверждены гербы городов, районов и поселков. На их основе была выпущена серия значков. Они продавались посредством киосков «Союзпечать», и имели большой успех среди населения, особенно у коллекционеров значков (фалеристика) .

Ключевые слова: геральдика, Таджикская ССР, населенный пункт, Советская эпоха, герб, атрибут, символика, эмблема, область, город, район, поселок, значки .

DISPLAY OF THE HERALDICS OF THE SETTLEМЕS OF THE TAJIK SSR IN THE FALERISTICS OF THE

SOVIET EPOCH

The emblem of a settlement is its symbolic emblem, which necessarily indicates the "main specialty" of this item, its administrative subordination, minerals and many other images that can be read if you know the heraldic conventions. After the formation of the USSR, the new official symbolism was intended to reflect the "ideals of the builders of communism" .

Since the 60-ies. In the 20th century, the Institute of the City Emblem was revived in the Soviet Union. Symbols of the era were images of tools, vehicles, minerals, representatives of flora and fauna, etc. These images were approved by the decisions of the city, district and town councils. Many of the emblems of cities were abolished, or played a symbolic role, were used in souvenir products in the form of badges. In the Tajik SSR, as in other Soviet Union republics, the arms of cities, districts and towns were approved. On their basis was released a series of icons. They were sold through the Soyuzpechat kiosks, and they had a great success among the population, especially among the icon collectors (faleristics) .

Key words: heraldry, Tajik SSR, settlement, Soviet era, coat of arms, attribute, symbolism, emblem, region, city, district, village, pins .

Сведения об авторе: Зоири Гафур Махмудзода – Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша Академии наук Республики Таджикистан, соискатель. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г .

Душанбе, проспект Рудаки, 33. Е-mail: Zoiri61@mail.ru. Телефон: (+992) 927-78-16-01 Information about the author: Zoiri Gafur Mahmudzoda - Institute of History, Archeology and Ethnography. Ahmad Donish of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, competitor. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 33. E-mail: Zoiri61@mail.ru. Phone: (+992) 927-78-16-01 УДК 327+341

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ И КРИТЕРИИ ИХ

ЛЕГИТИМНОСТИ

Негматова Т.М .

Таджикский национальный университет В науке принято различать многосторонние или коллективные (универсальные) и односторонние санкции, основным различием которых является наличие либо отсутствие резолюции Совета Безопасности о введении экономических санкций на основании ст. 41 Устава Организации Объединенных Наций. Данная статья гласит, что «Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [24] .

Под многосторонними экономическими санкциями обычно понимаются санкции Организации Объединенных Наций, хотя в литературе можно встретить позицию, что многосторонними санкциями являются экономические санкции, введенные большинством государств .

Практика именовать «односторонними» любые санкции, введенные без решения Совета Безопасности, вне зависимости от количества присоединившихся к таким санкциям государств и международных организаций является общепринятой в Организации Объединенных Наций .

Следует, однако, отметить существование иных взглядов на односторонние экономические санкции. Например, для целей изучения практики применения односторонних экономических санкций Международная торговая комиссия Соединенных Штатов Америки определяет односторонние экономические санкции как «любые односторонние ограничения или условия экономической деятельности в отношении иностранного государства или иностранного лица, наложенные Соединенными Штатами и обоснованные целями внешней политики и национальной безопасности»[13,с.9] .

Следовательно, с этой точки зрения под односторонними понимаются исключительно введенные Соединенными Штатами Америки санкционные режимы, неподержанные другими государствами [2]. Другими словами, присоединение к таким санкциям любого иного государства автоматически трансформирует их в «многосторонние» .

Аналогичную классификацию можно встретить в российской научной литературе, когда меры международного санкционного принуждения подразделяют на индивидуальные и коллективные меры. В свою очередь, последние делятся на неинституциональные и институциональные меры в зависимости от того, применяются ли такие коллективные меры государствами без использования либо с использованием механизма международной организации [21, с. 308-311] .

Похожую классификацию использует, например, Н.В. Витрук: «Меры международной карательной ответственности (международные санкции) можно классифицировать на индивидуальные и коллективные, осуществляемые с помощью международных организаций [16] .

П. Конлон предлагает различать превентивные и принудительные санкции. Если превентивные санкции (например, оружейное эмбарго) направлены против акторов, которые еще не совершали деликт, то принудительные санкции применяются против виновных в совершении деликта для их принуждения к правомерному поведению [5,с.3] .

В отдельную группу могут выделяться санкции против физических лиц: запрет на въезд и заморозка активов[5,с.45] .

Придерживаясь такой же классификации, Д.А.

Балдвин приводит в качестве примера следующие доступные адресантам формы экономических санкций:

- Торговые санкции: эмбарго; бойкот; увеличение тарифов; тарифная дискриминация;

отзыв режима наибольшего благоприятствования; черный список; квоты (импорт или экспорт);

отказ в выдаче лицензий; демпинг; превентивный выкуп; угроза всем вышеуказанным .

- Финансовые санкции: заморозка активов; контроль импорта или экспорта капитала;

приостановление помощи; экспроприация; удержание взносов в международные организации;

угроза всем вышеуказанным [3,с.41] .

Одной из ключевых тенденций развития практики применения экономических санкций на современном этапе является смещение акцента с классических санкционных режимов «в пользу форм, носящих целенаправленный и избирательный характер» [19,с.60]. Речь идет о расширенном применении так называемых «умных» санкций, также известных в литературе как адресные или целенаправленные. К таким санкциям относят экспортный контроль стратегических товаров и услуг, ограничения на въезд для определенных физических лиц и блокирование активов [1,с.1] .

Под адресными санкциями понимают санкции, которые могут быть нацелены на отдельных должностных лиц или правительственные функции без причинения вреда всей экономике государства - адресата санкций или возложения значительного бремени на его население [10,с.138] .

Несмотря на то что в теории потенциальный негативный гуманитарный эффект адресных санкций должен быть более ограниченным, чем в случае с всеобъемлющими санкциями, с точки зрения оценки реальных последствий, многие эксперты скептически относятся к возможности провести такое разграничение .

Международная группа исследователей «Targeted Sanctions Consortium» разделяет такие адресные санкции на пять групп:

1) индивидуальные санкции (запрет въезда, замораживание активов, сделок);

2) дипломатические санкции (пересмотр визовой политики, ограничение на въезд дипломатического персонала, закрытие дипломатических и консульских учреждений, ограничение дипломатического персонала);

3) секторальные санкции (запрет импорта вооружений, авиасообщения, запрет экспорта вооружений, поставок материалов, связанных с режимом нераспространения, морской перевозки или поставок нефтесервисного оборудования);

4) товарные санкции (алмазы, нефть, древесина, предметы роскоши и др.);

5) финансовые санкции (запрет инвестиций, налогообложение диаспоры, заморозка активов центральных банков, финансовых услуг и активов, принадлежащих суверенным фондам) [4,с.15-17] .

При этом они также распределяют виды адресных санкций по мере ослабления дискриминирующего эффекта на адресатов следующим образом:

индивидуальные санкции (запрет на въезд, заморозка активов; наиболее 1) дискриминирующий вид);

дипломатические санкции (напрямую влияют только на одну сферу);

2) оружейное эмбарго и ограничения, связанные с режимом нераспространения (очень 3) ограниченное влияние на вооруженные силы или сферу безопасности);

товарные санкции за исключением нефти (например, алмазы, древесина;

4) непропорционально направлены на некоторые регионы);

транспортные санкции (например, авиасообщение, морская транспортировка; могут 5) затронуть значительную часть населения);

санкции в отношении основных отраслей экономики государств-адресатов 6) (например, санкции против нефтедобывающей или финансовой отрасли; затрагивают широкие слои населения и, таким образом, являются наименее дискриминирующими адресными санкциями);

всеобъемлющие санкции (классические санкции, не имеющие дискриминирующего 7) эффекта) [4,с.17] .

С точки зрения целей, на достижение которых они направлены, в литературе выделяют пять широких категорий экономических санкций. При этом в некоторых случаях санкции могут преследовать несколько целей.

Так, используя экономические санкции, адресант стремится:

- изменить политику государства-адресата сравнительно сдержанными и ограниченными способами (некоторые эпизоды, связанные с наложением ограниченных экономических санкций в связи с нарушением прав человека);

- сменить режим государства-адресата;

- прекратить военную авантюру;

- ослабить военный потенциал государства-адресата;

- иным способом существенно переменить политику государства - адресата экономических санкций [10,с.52-53] .

Профессор М.

Маллой также предлагает следующую классификацию политических целей адресанта при использовании экономических санкций:

- «предписывающие» цели, т.е. создающие экономическое давление, рассчитанное на изменение поведения государства-адресата;

- «защитные» цели - например, в контексте эмбарго он определяет их как нацеленные на сокращение или замедление развития вражеских военных или стратегических возможностей за счет возросших издержек на импорт;

- «коммуникативные» цели, связанные с направлением символического сообщения о неодобрении поведения другого государства (например, такое сообщение может быть направлено внутренней аудитории или союзникам) .

Похожие классификации предлагают такие исследователи как Дж. Линдсей [12] и Ф .

Джиамелли [8,с.33]. В зависимости от заявленных целей Дж. Линдси выделяет пять категорий, к которым могут быть отнесены экономические санкции: соблюдение, свержение, сдерживание, международный и внутренний символизм .

По мнению Ф. Джиамелли, можно выделить три типа санкций:

1) принуждение (цель: наложить на адресата санкций обременение и, таким образом, затронуть его расчет издержек/выгод для того, чтобы сделать что-то);

2) ограничение (цель: наложить на адресата обременение, чтобы предотвратить определенные действия);

3) сигнал (цель: продемонстрировать позицию адресанта без прямого возложения на адресата бремени) .

Кроме того, исследователи часто выделяют неформальные или скрытые санкции. Речь идет об ограничительных мерах экономического характера, принимаемых неофициально или в обход нормативных процедур, предусмотренных нормами международного права или законодательства адресантов экономических санкций [11] .

Таким образом, в литературе можно встретить и иные научные классификации современных экономических санкций. Например, с целью обобщить некоторые из существующих классификаций Дж.

Гайнинг предложил следующий вопросник для определения вида введенных ограничений:

1. Санкции являются негативными (наказание за нарушение) или позитивными (награда за соблюдение)?

2. Направлены ли санкции против ответственных физических лиц государства - адресата санкций, или они возлагают коллективную ответственность (направлены против государства в целом, включая физических лиц и группы, которые не ответственны за нарушение)?

3. Санкции являются внутренними (результат изменений внутри государства - адресата санкций) или внешними (имеют отношение к взаимодействию адресата санкций с другими государствами)?

4. Санкции являются односторонними (участвует только одно государство), многосторонними (участвуют несколько государств-адресантов, в том числе региональные санкции) или всеобщими (участвуют все или почти все государства)?

5. Санкции являются общими или избирательными (включают все или только некоторые меры)?

6. Типы санкций (в зависимости от разновидности ценностей, которых лишается государство - адресат санкций в результате их применения адресантом):

а) дипломатические санкции: 1) непризнание; 2) разрыв дипломатических отношений;

3) отсутствие прямых контактов между лидерами государств; 4) отсутствие сотрудничества с международными организациями;

б) коммуникационные санкции: 1) разрыв коммуникаций; 2) прекращение почтового сообщения; 3) прекращение транспортного сообщения (судоходство, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт); 4) прекращение взаимодействия в области средств массовой информации (радио, газеты, информационные агентства); 5) прекращение личных контактов (туризм, визиты к родственникам);

в) экономические санкции: 1) внутренние разрушения (экономический саботаж, удары);

2) прекращение торговых отношений (экономический бойкот): a) направленный на импорт государства-адресата (импортный бойкот); б) направленный на экспорт государства-адресата (экспортный бойкот) .

Применение мер принуждения с целью соблюдения норм международного порядка и критерии легитимности введения экономических санкций - наиболее важные вопросы в решении международных проблем. Процесс принуждения, называемый в прошлом позитивной моралью и сегодня занимает важное место в решении проблем в международной практике. В связи с этим можно привести замечание А.Н. Талалаева о том, что «если бы в международных отношениях отсутствовала возможность принудительного государственного осуществления международных норм, то нельзя было бы говорить о существовании международного права вообще» [23,с.131] .

Любой международный порядок, как полагают Л. Оппенгейм, Г. Кельзен, Дж. Кунц, Д.Б .

Левин, В. Давид и др. исследователи, всегда основывается на собственном механизме принуждения, который отражает его особенности и организован применительно к нему .

Понятие «принуждение» в отношениях между государствами тесно связано с понятием «сила», но не тождественно этому понятию. В сфере межгосударственного общения понятие «сила» включает насильственные меры (военные, политические и экономические и др.), и только дозволенное нормами международного порядка применение силы является принуждением. Как отмечает И.И. Лукашук, «Принуждение должно быть правомерным как по основанию, так и по методам и объему» [20,с.39]. Соответственно, недозволенное применение силы представляет собой насильственный произвол .

Сегодня насильственный произвол в межгосударственных отношениях поставлен вне закона, и в соответствии с этим необходимо провести четкую регламентацию применения мер принуждения. По мнению С.В. Черниченко, в настоящее время сложно найти какую-либо разновидность применения силы в межгосударственных отношениях, которая бы не выходила за пределы международного права [25,с.221]. В отношениях между государствами принуждение проявляет себя в международных санкциях и контрмерах, которые имеют важное значения для соблюдения международного порядка. Таким образом, меры санкционного принуждения являются правомерной реакцией на международный порядок, а акты насильственного произвола связаны с нарушениями, создающими предпосылки для применения международных санкций .

Санкционное принуждение является одним из проявлений соотношения свободы и необходимости, конкретизирующегося в поведении субъектов международных отношений и характеризующегося тесным диалектическим взаимодействием объективного и субъективного [15,с.7] .

Санкционное принуждение, используемое в международных отношениях, обусловлено не только субъективной необходимостью защиты каждым из субъектов своих прав, но и их объективной коллективной заинтересованностью в поддержании международного порядка в целом. Именно объективная потребность субъектов в стабильности международного порядка заставляет их, когда это необходимо, применять санкционное принуждение .

Между государствами принуждение определяется в первую очередь характером межгосударственных отношений и методами их регулирования. Как суверенные субъекты международных отношений государства не подчиняются друг другу, и их отношения имеют определенный (координационный) характер. Вместе с тем для эффективного общения и управления государства создали систему международных организаций, обладающих нормотворческой и правоприменительной компетенцией. Вследствие этого, наряду с традиционно координационными связями, присущими отношениям суверенных государств, возникли определенные субординационные элементы, которые стали определять отношения между государствами и международными организациями. При этом пределы и содержание субординации в сфере межгосударственных отношений, равно как и ее политическое урегулирование, могут устанавливаться только с согласия всех взаимодействующих государств при условии соответствия сущности вводимых субординационных элементов требованиям общепризнанных принципов международных отношений .

Особенность механизма функционирования международных отношений заключается в отсутствии централизованного аппарата принуждения, который имеет способность принуждать суверенных субъектов к соблюдению международных норм. В силу этого принуждение может осуществляться государствами децентрализованно (индивидуально) с помощью механизма контрмер, а также централизованно (коллективно) - с помощью международных санкций (институционального механизма международных организаций) .

Вопросы введения международных экономических санкций играют важную роль при осуществлении санкционного режима. Поддержание мира и безопасности в значительной мере зависит от общего понимания того, когда применение международных экономических санкций является легитимным. В этой связи, при принятии решения о введении международных санкций необходимо исходить в первую очередь из того, что эти санкции должны содействовать поддержанию мира и безопасности между государствами и быть легитимными согласно положениям Устава Организации Объединенных Наций .

В силу того, что субъекты, принимающие решения о введении международных санкций, должны действовать строго в рамках своих полномочий на применение принуждения согласно международным нормам, проблема легитимности их применения тесно связана с вопросами санкционной компетенции .

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, полномочиями в отношении санкций обладают Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея. Как отмечает В.А. Василенко, «характер санкционных полномочий Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи и практика их реализации позволяет сделать вывод, что по отношению друг к другу Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея обладают частично исключительными, частично параллельными, частично совместными полномочиями» [15,с.137] .

Параллельные полномочия состоят в правомочии каждого из этих органов обсуждать в разное время и принимать независимо друг от друга резолюции о применении невооруженных принудительных мер. Однако резолюции Совета Безопасности имеют юридически обязательный характер, а резолюций Генеральной Ассамблеи имеют только рекомендательный (факультативный) характер .

При выполнении Советом Безопасности своих функций в отношении какого-либо спора или ситуации Генеральная Ассамблея может обсуждать и предлагать меры борьбы с нарушениями всеобщего мира и безопасности и обращать на это внимание Совета Безопасности только в тех случаях, когда Совет не занят выполнением возложенных на него функций .

Совет Безопасности может проявить свои исключительные полномочия в случае принятия резолюций о применении вооруженных принудительных мер, в то время как исключительные правомочия Генеральной Ассамблеи заключаются только в принятии резолюций о лишении права голоса .

В целом, при преимуществе санкционных полномочий Совета Безопасности санкционные полномочия обеих организаций дополняют друг друга и являются составляющими санкционной компетенции Организации Объединенных Наций .

Преимущество санкционных полномочий Совета Безопасности заключается в том, что, согласно ст. 24 Устава Организации Объединенных Наций, эта Организация играет основную роль в поддержании международного мира и безопасности, действует от имени всех государств-членов Организации Объединенных Наций, и поэтому все ее решения обязательны для выполнения каждым из этих государств. В соответствии со ст. 39 Устава ООН, Совет Безопасности определяет наличие любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии, дает рекомендации или решает вопросы о том, какие действия следует предпринять для поддержания или восстановления международного мира и безопасности [24] .

Анализ Устава Организации Объединенных Наций и уставов других международных организаций по вопросам санкционной компетенции позволяет сделать следующие выводы .

Так, если государство своими действиями угрожает миру, нарушает мир или проявляет акт агрессии, а также если поведение этого государства не соответствует требованиям Устава определенной международной организации, то последняя может применить санкции, если иное не предусмотрено ее уставом, самостоятельно, согласуя их с действиями Организации Объединенных Наций, а также руководствуясь собственными целями .

Одним из важнейших факторов, способствующих укреплению законности и недопущению произвола в вопросах применения международных санкций, является четкая регламентация и строгое соблюдение санкционной компетенции, к которой должны стремиться все иные международные организации .

Решение о введении режима экономических санкций должно основываться на прочной доказательной базе. Поэтому решения, принимаемые Советом Безопасности как органом, оказывающим значительное воздействие на вопросы международной безопасности, должны быть проработанными, обоснованными и понятными .

Вследствие этого, как представляется, решения по вопросам международных экономических санкций, вводимых Советом Безопасности, должны основываться на следующих критериях легитимности: серьезности угрозы, правильной цели, крайнего средства, соразмерности средств, сбалансированного учета последствий .

Рассмотрим данные критерии подробно .

Так, первым критерием легитимности является серьезность угрозы. Введение международных санкций допускается лишь в ситуации, существование которой Совет Безопасности Организации Объединенных Наций определяет как угрозу миру, нарушение мира или акт агрессий. В этой связи самое существенное значение имеет правильная оценка Советом степени такой угрозы [9], а значит, и правильные ответы на следующие вопросы: существуют ли достоверные доказательства реальности данной угрозы, а также может ли быть введение санкций единственным и правильным «ответом» в сложившихся обстоятельствах .

Следует отметить, что на практике Совет Безопасности сталкивается с проблемными ситуациями, не имеющими однозначной оценки, когда угроза в основном имеет внутренний характер, т. е. опасность угрожает населению того или иного государства [18] .

Совет Безопасности в начале XXI века неоднократно вводил международные экономические санкции для защиты прав гражданского населения из-за межэтнических, межконфессиональных и иных конфликтов. Однако анализ практики и последствий применения режимов международных экономических санкций, введенных Советом Безопасности под гуманитарными лозунгами, показывает частичную эффективность вмешательства международного сообщества для урегулирования конфликта (например, в суданской провинции Дарфур). Так, под давлением международных экономических санкций в 2006 года правительство Судана и Суданское освободительное движение подписали в Абудже мирное соглашение. При этом в резолюции Совета Безопасности было отмечено, что введение международных экономических санкций связывалось с исключительно гуманитарными целями, не «обремененными» попытками смены правящего режима .

Вторым критерием легитимности введения международных экономических санкций Советом Безопасности является выбор правильной цели: в первую очередь это пресечение международных нарушений, восстановление международного порядка, создание условий для выполнения объектом обязательств, вытекающих из норм ответственности .

Данный критерий предполагает недопустимость введения международных экономических санкций с целью свержения или изменения в государстве-объекте санкций законной власти .

Так, используя международные экономические санкции в определенной стране, можно добиться изменения политического режима, против которого направлены санкции, однако их не следует использовать для устранения этого режима или изменения его фундаментальной природы. Международные экономические санкции, вводимые Советом Безопасности, не должны превращаться в средство борьбы с неугодным режимом. Следовательно, использование экономических санкций для решения таких разногласий (устранение политического режима) представляет собой противоправные действия и не может квалифицировано как международные санкции .

Исходя из этого, необходимо отличать ситуации, когда Совет Безопасности вводит целенаправленные санкции в отношении конкретных лиц или политических элит, которые несут прямую ответственность за свои действия, вследствие нарушения норм, послуживших основанием для введения санкций .

Добавим, что международные санкции, реагируя на нарушения международных норм одними субъектами, защищают интересы других, потерпевших субъектов. Вследствие этого использование санкций для защиты национальных интересов будет правомерным только тогда, когда нарушение интересов в то же время может стать нарушением предписаний норм международного порядка. Ссылка на национальные или иные интересы, охрана которых прямо и непосредственно не предусмотрена международными нормами, не может служить основанием для применения санкционного принуждения. При отсутствии таких оснований защита национальных интересов должна обеспечиваться применением механизма контрмер. Да и, как справедливо замечает В. Фридман, содержание понятия «национальный интерес» до сих не имеет определенности, оно субъективно, зависит от обстоятельств места и времени и нередко противоречит международной законности» [7,с.54] .

Третьим критерием легитимности введения санкций является их использование как крайнее средство. Введение международных санкций является крайней мерой и допустимо лишь в случае, если были исчерпаны все мирные средства для урегулирования спора или конфликта и поддержания или восстановления международного мира и безопасности. В соответствии с международной практикой применению санкций должны предшествовать мирные средства разрешения споров .

Обязанность мирного урегулирования межгосударственных или внутригосударственных споров представлена в п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 2, ст. 33 Устава Организации Объединенных Наций .

Так, в ст. 1 Устава подчеркивается, что все государства должны проводить мирными средствами в согласии с принципами справедливости и международного права улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира .

Согласно ст. 2 Устава, все государства-члены Организации должны разрешать споры мирными средствами, чтобы не подвергнуть угрозе международный мир, безопасность и справедливость .

В соответствии со ст. 33 Устава Организации Объединенных Наций к таким мирным средствам относятся переговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным органам или соглашениям, а также иные мирные средства по выбору сторон, участвующих в споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности [24] .

По мнению В.А. Василенко, обязанность мирного урегулирования возникающих споров «призвана подчеркнуть сама структура Устава Организации Объединенных Наций, глава которого «Мирное разрешение споров» предшествует главе «Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии» [15,с.127] .

Четвертым критерием легитимности введения международных санкций является соблюдение критерия пропорциональности (соразмерности) санкционных действий. Исходя из этого критерия, санкции по своему характеру и интенсивности должны быть сопоставимы с характером и последствиями международного правонарушения и не должны превышать пределов, разумно необходимых для достижения санкционных целей. То есть следует ответить на вопрос: являются ли предполагаемые к введению санкции по своим масштабам, продолжительности и интенсивности минимальным необходимым средством для отражения данной угрозы международному миру и безопасности? [14,с.58] Иными словами, санкции по своему характеру и интенсивности должны быть сопоставимы с характером и последствиями нарушения международного порядка. Санкции не должны превышать пределов необходимых для достижения преследуемых санкционных целей .

Отказ от принципа пропорциональности при осуществлении международных санкций был бы равнозначен легализации произвола в межгосударственных отношениях. Поэтому данный критерий в Уставе Организации Объединенных Наций имеет четкие очертания .

Основываясь на взаимности, справедливости и целесообразности, он устанавливает не только обязанности применяющих санкции субъектов, но и предоставляет им право выбора адекватных принудительных средств в рамках приведенных требований. Так, в соответствии с гл. VII Устава Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности имеет право выбора форм принудительных мер, которые зависят от конкретных ситуаций в случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии [24] .

Следовательно, соблюдение критерия пропорциональности при введении санкций представляет собой одно из важнейших условий их легитимности, поддержания и укрепления международной законности, а также предпосылку для дальнейшего эффективного осуществления санкционного режима в целом .

Пятым критерием легитимности реализации международных санкций является сбалансированный учет их последствий. Реализация такого критерия, как сбалансированный учет последствий, предполагает проведение объективной оценки краткосрочных, долгосрочных социально-экономических и гуманитарных последствий санкций как для объекта санкций, так и третьих государств. При этом предполагается, что данная оценка должна быть проведена еще на стадии принятия санкций Советом Безопасности .

Таким образом, рассматривая вопросы классификации международных санкций и критерии их легитимности, автор приходит к следующим выводам:

- В современной науке существуют различные подходы к классификации международных санкций, которые в основном фокусируются вокруг таких вопросов, какие же формы экономических санкций характерны для современных санкционных режимов и какие научные методы используются при их изучении?;

- Анализируя международные аспекты коллективных санкций, М.В. Кешнер указывает, что в зависимости от типа принявшей решение о введении санкций международной организации и характера самого решения международные экономические санкции могут быть полными или частичными по предметной или пространственной сфере [19,с.60];

- В зависимости от сферы применения часто разделяют торговые и финансовые санкции .

К первой категории относят ограничения, применяемые в отношении импорта и экспорта товаров, работ и услуг, ко второй - меры по пресечению финансовых потоков, в том числе заморозка или экспроприация активов государства - адресата экономических санкций на территории, подконтрольной адресанту [10,с.63];

- Каждая политическая система представляет собой систему международных обязательных для ее субъектов предписаний и, следовательно, обладает собственными свойствами принуждения. Одним из важнейших проявлений этих свойств является то, что нормы в той или иной форме предусматривают возможность применения конкретных принудительных мер по отношению к любому субъекту в случае, если он не будет соблюдать свои обязательства или будет злоупотреблять своими интересами в ущерб интересам других субъектов;

- Основополагающие критерии разграничения санкционной компетенции субъектов международных отношений содержатся в Уставе Организация Объединенных Наций .

Санкционная компетенция иных субъектов международных отношений не должна противоречить предписаниям Устава Организация Объединенных Наций. Эта Организация призвана объединять силы международного сообщества для поддержания международного мира и безопасности и обеспечения охраны международного порядка в жизненно важных областях международного сотрудничества. Кроме того, реализация санкционной компетенции должна осуществляться в соответствии с требованиями, определяемыми уставом этой Организации;

- Совместная компетенция Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи заключается в приостановлении прав и привилегий государств-членов и исключению этих государств из Организации. Так, Генеральная Ассамблея обладает полномочиями принимать по рекомендации Совета Безопасности юридически обязательные резолюции, которые предусматривают приостановление прав и привилегий государства-члена Организации Объединенных Наций, если против него по решению Совета Безопасности предпринимаются действия превентивного или принудительного характера (ст.5), или исключение из Организации государства-члена, систематически нарушающего принципы ее Устава (ст.6);

- Соблюдение критериев легитимности введения международных санкций, представленных в Уставе Организации Объединенных Наций, не является абсолютной гарантией использования Советом Безопасности эффективного варианта решения. Однако объективная необходимость соблюдения этих критериев состоит в том, чтобы достигнуть в Совете Безопасности консенсуса в отношении принятия решения в этом вопросе, обеспечить поддержку данного решения, а также не допустить осуществления отдельными государствамичленами ООН односторонних действий в обход Совета Безопасности;

- Реализация критериев легитимности введения международных экономических санкций способствует обеспечению верховенства права в отношениях между государствами, эффективному проведению санкций и устранению или сведению к минимуму их отрицательных последствий .

ЛИТЕРАТУРА

1. Alexander К. Economic Sanctions: Law and Public Policy / Ed. by K. Alexander. N.Y., 2009. 460 p .

2. Anderson S. Unilateral Sanctions // Cato Handbook for Congress. Washington, 1997. [электронный ресурс] URL:

http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-handbook-policymakers/1997/9/105-53.pdf (дата обращения:

05.01.2016) .

3. Baldwin D.A. Economic State craft / Ed. by D.F. Baldwin. Princeton, 1985. 380p .

4. Biersteker Т., Eckert S.E., Tourinho М., Hudakov Z. Effectiveness of the United Nations Targeted Sanctions: Findings from the Targeted Sanctions Consortium (TSC) / Ed. by T. Biersteker. November 2013. 500 p .

5. Conlon P. United Nations Sanctions Management: A Case of the Iraq Sanction Committee, 1990-1994 / Ed. by P .

Conlon. N.Y., 2000. 430 p .

6. Council Implementing Regulation (EU No 668/2010) of 26 July 2010 implementing Article 7 (2) of Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran .

7. Friedman W. Changing structure of international law. Ch. 4./ Ed. by W. Friedman. N.Y., 1964. 400 p .

8. Giumelli F. Coercing, Constraining and Signaling: Explaining UN and EU Sanctions After the Cold War / Ed. by F .

Giumelli. Colchester (UK), 2011. 390 p .

9. Gowland-Debbas V. The functions of the United Nations Security in the international legal system / Ed. by V .

Gowland-Debbas // The role of law in intern. politics. N. Y., 2000 .

10. Hufbauer G.C. et al. Economic Sanction Reconsidered / Ed. by G. Hufbauer. Washington, 2001. 420 p .

11. Leenders L. EU Sanctions: A Relevant Foreign Policy Tool? College of Europe. Department of EU International Relations and Diplomacy Studies / Ed. by L. Leenders. EU Diplomacy Papers, 3/2014 .

12. Lindsay J.M. Trade Sanctions as Policy Instruments: A Re- Examination // International Studies Quarterly. 1986. Vol .

30 .

13. U.S. International Trade Commission. Overview and Analysis of Current U.S. Unilateral Economic Sanctions .

Investigation No. 332-391. Pub. 3124. Washington, 1998 .

14. Белалова Б.Ш. Место международно-правовых санкций в современном международном праве / Б.Ш. Белалова // Законодательство. - 2002. -№12. -С.58-69 .

15. Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Учебное пособие / В.А. Василенко. -Киев : Вища шк., 1983 .

-340 с .

16. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. Учебник / Н.В. Витрук. -2-е изд., исп. и доп. -М., 2009. -290 с .

17. Геворкян К. «Односторонние санкции» и международное право / К. Геворкян // Междунар. жизнь. - 2012. -№8. С.92-107 .

18. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года A/RES/60/1 (п. 138-139): принят резолюцией 60/1

Генеральной Ассамблеи от 16 сент. 2005 г. [Электронный ресурс]. URL:

http://www.un.org/ru/docurnents/decl_conv/declarations/outcome2005.shtml (дата обращения: 25.08.2016) .

19. Кешнер М.В. Экономические санкции в современном международном праве / М.В. Кешнер. -М., 2015. -360 с .

20. Лукашук И.И. Право международной ответственности / И.И. Лукашук // Междунар. публ. и частное право. С.39-48 .

21. Международное право / Отв. ред. С.А. Егоров. М., 2014. 470 с .

22. Резолюция Совета Безопасности ООН: [Электронный ресурс] .

S/RES/1929(2010). URL:

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1929(2010) (дата обращения: 19.02.2017) .

23. Талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора / А.Н. Талалаев. -М., 1963. -320 с .

24. Устав Организации Объединенных Наций. Действующее международное право. Т.1. -М.: Московский независимый институт международного права, 1996 .

25. Черниченко С.В. Теория международного права. Учебник / С.В. Черниченко. -М., 1999. -Т. 1. -410 с .

ТАЌСИМБАНДИИ ТАЊРИМОТИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ВА ОМИЛЊОИ ЊУЌУЌИИ ОНЊО Маќола ба тањќиќи комплексии масъалаи таќсимбандии тањримоти байналхалќї ва омилњои ќонунии онњо бахшида шудааст. Муаллиф масъалаи таќсимбандии тањримоти байналхалќиро баррасї намуда, онњоро ба гурўњњои муайян људо менамояд. Њамзамон, муаллиф ба хулосае меояд, ки дар илми муосир андешањои гуногун оид ба таќсимбандии тањримоти байналхалќї вуљуд доранд, ки онњо дар атрофи саволњои зерин матрањ мегарданд: кадом тањримоти иќтисодї хосси низомњои тањримотии муосир мебошанд ва кадом усулњои илмї барои тањлили онњо истифода мегарданд? Бар асоси омўзиши тањримоти байналхалќї муайян гардид, ки яке аз омилњои муњиме, ки ќонуниятро тањким мебахшад ва садди роњи поймол намудани ќонун дар масъалаи истифодаи тањримоти байналхалќї мегардад, ин муайян намудан ва риояи ќатъии салоњияти тањримотии давлатњо ва созмонњои байналхалќї мебошад. Ќарор дар бораи љорї намудани низоми тањримоти иќтисодї бояд асосњои раднашаванда дошта бошад. Аз ин рў ќарорњои Шўрои амният њамчун сохторе, ки ба масъалањои амнияти байналхалќї таъсири азим мерасонанд, бояд коркардашуда, асоснок ва фањмо бошанд. Њамин тариќ, ба андешаи мо, ќарорњое, ки Шўрои Амният дар масъалаи тањримоти иќтисодї ќабул менамояд, бояд чунин асоси њуќуќї дошта бошанд: љиддї будани хатар, воќеї будани њадаф, чун василаи нињої, баробар будани воситањо, ба эътибор гирифтани натиљањо .

Калидвожањо: тањримот, тањримоти байналхалќї, таќсимбандї, омилњои њуќуќї, СММ, Шўрои амният, низоми тањримотї .

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ И КРИТЕРИИ ИХ ЛЕГИТИМНОСТИ

Статья посвящена комплексному исследованию классификации международных санкций и критериев их легитимности. Автор, рассматривая классификацию международных санкций, подразделяет их на определенные группы. Одновременно автор приходит к выводу, что в современной науке существуют различные подходы к классификации международных санкций, которые в основном фокусируются вокруг таких вопросов, какие же формы экономических санкций характерны для современных санкционных режимов и какие научные методы используются при их изучении? На основе изучения международных санкций, установлено, что одним из важнейших факторов, способствующих укреплению законности и недопущению произвола в вопросах применения международных санкций, является четкая регламентация и строгое соблюдение санкционной компетенции, к которой должны стремиться все иные международные организации. Решение о введении режима экономических санкций должно основываться на прочной доказательной базе. Поэтому решения, принимаемые Советом Безопасности как органом, оказывающим значительное воздействие на вопросы международной безопасности, должны быть проработанными, обоснованными и понятными. Вследствие этого, как представляется, решения по вопросам международных экономических санкций, вводимых Советом Безопасности, должны основываться на следующих критериях легитимности: серьезности угрозы, правильной цели, крайнего средства, соразмерности средств, сбалансированного учета последствий .

Ключевые слова: санкция, международные санкции, классификация, критерия легитимности, ООН, Совет безопасности, санкционный режим .

CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL SANCTIONS AND CRITERIA FOR THEIR LEGITIMACY

The article is devoted to a comprehensive study of the classification of international sanctions and criteria for their legitimacy. The author, considering the classification of international sanctions to subdivide them into certain groups. At the same time, the author concludes that in modern science there are various approaches to the classification of international sanctions, which mainly focus on such issues, what are the forms of economic sanctions that are characteristic of modern sanctions regimes, and what scientific methods are used in their study? Based on the study of international sanctions, it is established that one of the most important factors contributing to the strengthening of law and the prevention of arbitrariness in the application of international sanctions is a clear regulation and strict observance of the sanctioning competence to which all other international organizations should strive. The decision to impose the economic sanctions regime should be based on a solid evidence base. Therefore, the decisions taken by the Security Council as a body that has a significant impact on international security issues must be well-founded, well-founded and understandable. Consequently, it appears that decisions on international economic sanctions imposed by the Security Council should be based on the following criteria of legitimacy: the seriousness of the threat, the right goal, the last resort, the proportionality of the funds, and the balanced treatment of the consequences .

Key words: sanction, international sanctions, classification, criterion of legitimacy, UN, Security Council, sanctions regime .

Сведения об авторе: Негматова Таскина Мухторовна - Таджикский национальный университет, соискатель кафедра международных отношений. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17 .

E-mail: nematovatm@gmail.com. Телефон: (+992) 937–00–03–98 Information about the author: Negmatova Taskina Mukhtorovna - Tajik National University, competitor, Department

of International Relations. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail:

nematovatm@gmail.com. Phone: (+992) 937–00–03–98 УДК 93+327 (575.3) (1-87)

ИНЪИКОСИ ТАИИ МАСОИЛИ ИНДУАВРУПОИО ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛ

РАМОН

–  –  –

Таии масъалаои марбут ба индуаврупоио дар маркази осори Эмомал Рамон арор дорад. Аз умла, дар китобои хеш “Тоикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён”, [8] “Ориёио ва шинохти тамаддуни ориёио”, [11] “Нигое ба таърих ва тамаддуни ориёио” [9] ба ин мавзъ диати хосса додааст., пеш аз ама, барои муайян намудани таърихи тамаддун омзиши забону хатро, ки омили асосии астии фарангу тамаддуни ин ё он хал мебошад, зарур мешуморад. амин буд, ки барои боз ам дар сати баланд омхтани забонои мардуми ориё соли 2016 китоби илмии хешро бо номи “Забони миллат – астии миллат” [12] рўйи чоп овард, ки дар шинохти тамаддуну фаранги адодони индуаврупоио аамияти бузургро доро мебошад. барои шинохти айн ва дурусти тамаддуно ва тааввулу наши оно дар ташаккули авму миллато, пеш аз ама, муайян кардани решаои авм ва забонии эшонро аввалиндараа ва муим медонад. Гури забонои индуаврупо аз умлаи бузургтарини оно ба шумор рафта, мавриди омзиши бисёре аз мутахассисон арор гирифтааст. Эмомал Рамон дар осори хеш ба масъалаои индуаврупоио, ки дар байни олимон тўли солои зиёд гуногунандеширо ба миён овардааст, тавауи махсус зоир намудааст. Дар ин миён моро мебояд, ки дар асоси талили осори бо таиотои муаиони соа проблемаои омзиши авмои индуаврупоиоро нишон дием. Талило нишон доданд, ки чунин масъалао дар осори Эмомал Рамон дар хусуси алли басои бамиёномада аамияти аввалиндарааро соиб мебошанд .

Таии масоили нахустватани индуаврупоио. Оиди масоили нахустватани индуаврупоио дар асри ХХ низ ихтилофи аидао мушоида карда мешавад. Матуш Муш зодгои нахустини индуаврупоиоро Олмон, донишманди инд Гандатар Тилак утби Шимол, озеф Видней даштои Осиёи Миёна, Зигмунд Фикст сарзаминои гирду атрофи Литва, Гардон Чайд даштои анубу арбии Россия пиндоштаанд [10,с.30] .

Эмомал Рамон масъалаи таъйини модарзабон ва зодгои ибтидоии хонаводаи забонои индуаврупоиро бо далелои эътимодноки илмои бостоншинос, забоншинос, нажодшинос, фарангшинос, зистаншинос ва айра асоснок намуданро шарти асос мешуморад. Дар ин хусус асари дуилдаи донишмандон Г.В. Гамкрелидзе ва В.В. Иванов тати унвони “Забони индуаврупо ва индуаврупоио”-ро дастоварди хуби илм шуморида, онро амъбасти таиотои чандинсолаи ин муаиони бараста номидааст. Дар аиат асари мазкур дар асоси далелои муътамади бостоншиносию забоншинос мавеи зисту пайдошавии индуаврупоиоро муайян намудааст. Муаион тамоми корои дар ин замина аномгирифтаро амъбаст карда, дастовардои амаи соаоро, ки дар ин масъала кумак ва ё равшан меандозанд, мавриди истифода арор додаанд. Ба оно муяссар гардидааст, ки дар натиаи муоиса мидори зиёди истилооти риштаои гуногуни модарзабони индуаврупоиро эё кунанд ва дар ихтиёри илми забоншиносии муоисав арор дианд. Ба аидаи оно, маалли пайдоиши модарзабони индуаврупо минтааи хосу собит дар удуди сарзаминои Шари Наздик, нимазираи Балкан, Осиёи Хурд, афози ануб ва Байнаннарайни Шимол аст [1,с.895] .

Тиби аидаи Эмомал Рамон, гури забонои индуэрон яке аз забонои бостонии индуаврупо мебошад, ки аз он ёдгорио лаваои гилии аз замони давлати Митонио боимонда шаодат медианд ва дар матнои хатти мехии хет аз азораи дуюми пеш аз милод оварда шудаанд. Осори бостонї ва куани гури забонои индуэрон, ки бо забони адимаи инду ба хатти ило навишта шудааст, Ригведа мебошад. Пайдоиши онро Эмомал Рамон дар асоси сарчашмаои таърих марбут ба азораи охирини пеш аз милод мансуб медонад [9,с.21]. Дар мавриди ин ки ватани аиии авмои индуаврупо куо буд, аз кадом замон ооз шуд, аз куо ба куо муоират карда, ч гуна ба дастаои мухталиф тасим шуда ва ч навъ тамаддуноро ба вууд оварданд, назарияои мухталиф баён шудаанд.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |Похожие работы:

«Вестник ПСТГУ Попова Татьяна Георгиевна, III: Филология д-р филол. наук, доцент 2016. Вып. 1 (46). С. 93–101 Филиал Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова в г. Северодвинске lestvic@mail.ru РУССКИЕ РУКОПИСИ "ЛЕСТВИЦЫ" ИОАННА СИНАЙСКОГО Т. Г. ПОПОВА По предв...»

«82-3 84(2 )6-4 П. Петрова Ж ваа ва М. 86 : /.:Э.—, 2013. — 384. — ( ). ISBN 978-5-699-63822-2. И.,. У К 82-3 ББК 84(2Р -Р )6-4 ©Ж ваа ва М., 2013 ©О. ООО "И а ьв "Э ISBN 978-5-699-63822-2 ", 2013 Автор предупреждает, что все герои этого произведения являются в...»

«Е. С. Унучек, А. И. Шевелева. Безглагольный императив в свете концептуальной грамматики УДК 81’367 DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-25-32 БЕЗГЛАГОЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ В СВЕТЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГРАМ...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: Фоносемантические...»

«Мизиев Ахмат Магометович ЛЕКСИ1САЛИЗАЦИЯ НЕЛИЧНЫХ И ЗАЛОГОВЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА, СВОБОДНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 10.02.02 языки народов РФ (тюркские языки) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук 16 СЕН Ш5 Н...»

«2018 №2 Н Е И З В Е С Т Н Ы Й ДО С Т О Е В С К И Й Дмитрий Леонидович Башкиров Сергей Леонидович Шараков кандидат филологических наук, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской ли...»

«Медникова Юлия Ивановна РОЛЬ ПРИЕМА НАВЯЗЫВАНИЕ ПРЕСУППОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОПОСРЕДОВАННОГО ТЕКСТАМИ СМИ В статье рассматриваются возможности реализации одного из приемов, повышающих возде...»

«Фонд социального страхования Российской Федерации Рекомендации по сдаче расчетных ведомостей по Форме 4 ФСС РФ в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи. Рекомендации разработаны для помощи страхователям Фонда социального страхования РФ (далее Фонд) при сдаче расчетных ведомостей по Форме 4 ФСС Р...»

«А.А. Кретов, А.В. Рафаева Воронеж, Москва К СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКСИКИ Исходная идея описываемого проекта – проста и скромна: избавить лингвистаисследователя от необходимости повторять единожды выполненную работу по семантизации лексико-семантических единиц (ЛСЕ)...»

«213/2010-37220(1) А р б и т р а ж н ы й с уд Р е с п у б л и к и К а р е л и я ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru Им е...»

«[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2018. № 8] Баженова Е. А. Видовые различия русских глаголов повелительного наклонения в лингводидактическом аспекте / Е. А. Баженова, Ч. Челоне // Научный диалог. — 2018. — № 8. — С. 224—235. — DOI: 10.24224/2227-1295-2018-8-224-235. Bazhenova, E. A., Celone, C. (2018). Species Differences of Imp...»

«Паутова Ульяна Владимировна КОНЦЕПТЫ "МУШКАРАЦ" ‘МУЖЧИНА’ И "ЖЕНА" ‘ЖЕНЩИНА’ В СЕРБОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ Специальность 10.02.03 – Славянские языки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Сан...»

«Фомина Юлия Валерьевна СЕМИОТИКА ТЕЛЕСНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО (1880-1890-е годы) Специальность 10.01.01 – русская литература АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Воронеж – 2017 Работа выполнена на кафедре русской литературы ФГБОУ ВО "Воронежский государственный ун...»

«БАЙ ЯН ПОЭТИКА РУССКОГО ХАРАКТЕРА В ТВОРЧЕСТВЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 1950-1960-Х ГОДОВ Специальность 10.01.01 – Русская литература ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Сорокина Наталия Владимиро...»

«Электронный научно-практический журнал АВГУСТ 2017 "МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК" ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ УДК 81 ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СПЕЦИФИКИ ЗАГЛАВИЙ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.И. ТЮТЧЕВА И А.А. БЛОКА) Плишкань Ю.В. Белгородский государс...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Кемеровская область город Междуреченск Администрация Междуреченского городского округа РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.01.2014 № 11-к Об утверждении списка кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: Свидетельства о практике любовной магии в античности основная образовательная прог...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт лингвистических исследований Русское географическое общество г. Санкт-Петербург ПРОГРАММА XXХ Всероссийского диалектологического совещания Лексический атлас русских народных говоров – 2014 (3–4 февраля 2014 года) и Картографического семинара (5 февраля 2014 года) I. ПРОГРАММА...»

«Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. С. 50–56. Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. УДК 811.111’367.623’37 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР ДВУХ ГРУПП ОТНОСИТЕЛЬНЫ...»

«3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. В санскритском наследии буддизма махаяны значительное место занимают тантры – священные тексты, содержащие сакрализованные религиозные практики, передающиеся через посвящен...»

«УДК 811.511.142 : 811.511.25 : 81'367.335.2 : 81'367.4 Н. Б. Кошкарёва " „ – —. ‡‚‡, 8, ‚·р, —, 630090 ‚·р „‰‡р‚ ‚р. р„‚‡, 2, ‚·р, —, 630090 E-mail: koshkar_nb@mail.ru ОТРАЖЕНИЕ КАК ВИД ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ В ЯЗЫКАХ С ВЕРШИННЫМ МАРКИРОВАНИЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ХАНТЫЙСКОГО И НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) * Вводится представление об о...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.