WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«АФИЗОВ ТЕМУРАЛЇ САФАРАЛИЕВИЧ ХУСУСИЯТОИ МУНДАРИЉАВЇ ВА БАДЕИИ АШЪОРИ САФАРМУАММАД АЙЮБЇ ...»

Ба укми дастнавис

АФИЗОВ ТЕМУРАЛЇ САФАРАЛИЕВИЧ

ХУСУСИЯТОИ МУНДАРИЉАВЇ ВА БАДЕИИ АШЪОРИ

САФАРМУАММАД АЙЮБЇ

Автореферати

рисола барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмои филология

Ихтисос: I0.0I.03. – Адабиёти халои мамолики хориљї

[адабиёти тољик]

Душанбе – 20I9

Кор дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгои давлатии

омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї иљро гардидааст .

Робари илм: Кўчаров Аламхон узви вобастаи АИ Тољикистон, доктори илмои филология, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти навини форсии тољикии ДМТ Муарризони расм: Њусейнзода Фарњод доктори илмои филология, профессор, мудири кафедраи забон ва адабиёти тољики Донишгои давлатии Данара Абдуманнонов Абдурамон номзади илмои филология, муовини сармуаррири маркази тарљумаи бадеї дар назди Иттифои нависандагони Тољикистон Муассисаи таќриздињанда: Муассисаи давлатии таълимии Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав имоя санаи 16 май соати 1330 дар маљлисгои Шўрои диссертатсионии 6D. КОА- 022 Донишгои миллии Тољикистон баргузор мегардад (734025, ш .

Душанбе, Буни исорак, бинои 10, толори Шўрои олимон) .

Ба диссертатсия дар китобхонаи миллї (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17) ва дар сайти ДМТ www.tnu.tj. шинос шудан мумкин аст .

Автореферат санаи с. 2019 фиристода шуд Котиби илмии Шўрои диссертатсионї номзади Гулназарова Ж. Б .

илмои филология Тавсифи умумии рисола Аамияти мавзўъ. Шеъри тоикии нимаи дуюми садаи ХХ ва ибтидои асри ХХI аз мараллаои муимми инкишофи назми муосири тоик ба исоб меравад .

Дар ин давра бар асари тааввулоти сиёсию итимо дар аёти адаб дигаргунио рух дод.устуои адабию эодии шоироне чун М. аноат, .

Мирзо, А. Шук, Л. Шерал,. Киром, Б. Собир, Гулназар, Гулрухсор, .

оиб дар тааввули шаклу мазмуни шеъри муосири тоик наши бориз гузоштанд .

Шоирон ба хотири боло бурдани худшинос ва худогоии амии хонандагон ба тараннум ва васфи арзишои милл, ватану ватандор таърихи ании миллат пардохтанд .

Ин раванд дар даврони Истилолияти Тоикистон инкишоф ёфта, барои зуури тамоюлои тоза дар шеъри тоик мусоидат намуд. Шоирони тоик дар ин давра барои баёни мавзъои номбурда аз зарфияту имкониятои тозаи шеъри нав ва анвои суннатии шеър мисли рубо, азал, дубайт, асида, маснав, чаорпора ва айра кор гирифтанд, ки он дар мамъ фазои умумии тамоюлои шеъри муосирро рангин намуд. Дар ин маврид метавон аз устуои бобарори адабию эодии А. Мурод, К. Насрулло, З. Абдулло, Р .

Назр, Н. осим, М. оиб, Фарзона ва дигарон ёдовар шуд .

Таи ва омзиши шеъри охири асри ХХ ва ибтидои садаи ХХI имкон медиад, ки равандо ва тамоилои асосии шеъри муосири тоик ба таври илм муайян карда шавад .

Яке аз шоироне, ки аз ибтидои солои аштоди садаи ХХ ба майдони адабиёт ворид гардида, дар инкишофи шеъри имрз наши муим гузоштааст, Сафармуаммад Айюб мебошад. Вай ба адабиёти тоик ба айси шоири лирик ворид гардида, дар рушди анвои гуногуни назми муосир, аз умла шеъри амос ва драмаи манзум, сами арзанда гузошт. Таии эодиёти ба таври кулл на тано барои муайян кардани масири шоир ва адабию унарии вай дар назми муосири тоик, инчунин дар равшан сохтани равандои инкишофи шеър дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI низ муим аст. айр аз ин, аёт ва эодиёти Сафармуаммад Айюб ба таври лозим то анз таи нашудааст. Дар ин рисола бори аввал зиндагинома, мероси адаб ва фаъолияти шоирии С. Айюб дар шакли монограф мавриди талилу тади мегирад .

Дарааи омзиши мавзъ. Оид ба рзгор ва осор, араёни адабию эод ва вижагиои унарии ашъори С. Айюбї то кунун дар адабиётшиносии тоик, ба истиснои ишораои мухтасару имол дар таризу маолаои удогона, пешгуфтори мамаояш ва навиштаои умумии вазъи шеъри муосир, пажиши удогона сурат нагирифтааст. Аз муаион ва адибони тоик бори нахуст Б. Собир дар сарсухани мамаи «Гули гандум» [I98I] устуои нахустини С. Айюбиро «шеваи тоза ва нафаси гарм» дар шеъри муосири тоик номида буд. Баъдтар адабиётшинос У.Тоиров ба «Мунтахаби осор»-и шоир тариз навишта, дастовардои адабию унарии ро дар интихоби мавзъ, тарзу шеваои тасвир, баёни шоирона ва айра махсус айд намуд .

амин гуна андешаои олибро оид ба иссаи уатии «Аюби Исо»-и С. Айюб нависандаи маъруф С.Турсун баён намуда буд. Вай устуои адабии шоирро дар наср арзёб карда, ро дорои «истеъдоди модарзод ва унари худодод» медонад [17,5]. Дар мавриди эодиёти адиб дар маолаю тариз ва гузоришои гуногуни олимону адибони тоик чун У. Сафар, М .

Салим, М. Муаммадиев ибрози назар шудааст. Инчунин, муаќиони маъруфи шеъру адабиёти муосири тоик Х. Шариф, А. Абдуманнон, А .

Шеърдст, Ш. Нуриддин,. Сулаймон зимни баррасии араёни шеъри муосири тоик оид ба вижагиои шеъри С. Айюб сухан рондаанд. Аз умла, А. Абдуманнон дар робита ба инкишофи раванди суннатгаро дар шеъри муосир ибрози назар карда, дар хусуси ашъори С.

Айюб чунин менависад:

«Дар эодиёти сафармуаммад Айюб ин равия аз драмаои манзуми оид ба шахсиятои таърихию фаранг шуръ шуда, оло дар манзумаояш, ки ба ёдгориои таърихию фаранг бахшида шудаанд, торафт равшантар зоир мегардад»[2.20]. айр аз ин, ин о метавон аз маолаои А. Абдуманнон «Бари уз сухани нек мукофоте нест»[1.44] ва А. Кчаров ва муаллифи ин сатро «Адибе бо шеваи тоза ва нафаси гарм», ки бахшида ба афтодсолагии шоир ба нашр расидаанд, ёдовар шуд. Ин таризу маолаои удогона барои шинохти комили аволу осори С. Айюб, ташхиси нашу маоми шоир дар инкишофи назми муосир имконият надоранд. Ва зарурати таълифи ин рисола низ ба амин нукта такя дорад .

адаф ва вазифаои таи. Масади интихоби мавзъ ва ба таи гирифтани аволу осори С. Айюб ба таври илм ва мам муайян кардани рои адабию эодии шоир, таии аматарафаи зиндагинома, устуои адаб ва ба таври кулл муайян кардани маому ойгои ин шоири соибистеъдод ва нав дар таърихи адабиёти муосири тоик аст. Барои ба адаф расидан муаллиф назди худ чунин вазифаоро мегузорад:

-шару тафсири зиндагиномаи шоир, равшан намудани саифаои муимму асосии рзгори итимо ва адабию унарии ;

-омзиши муфассали ашъори С. Айюб аз нигои мазмуну мутаво ва шаклу анвои адаб;

-дар радифи фаъолияти шоир муайян намудани саму наши дар инкишофи публитсистика ва драматургияи тоик;

-ба таври илм равшан намудани иртиботи адабию эодии шоир бо адабиёти гузаштаву муосир ва фолклори тоик;

-дар заминаи анвои шеър баррасии анбаои суннат ва навиои ашъори Сафармуаммад Айюб;

-тавассути баррасии хусусиятои сабкию забон нишон додани маорати шоир ва суханофаринии адиб;

-аз тарии талили мамии аволу осори С. Айюб ба таври илм равшан намудани маом ва ойгои шоир дар таърихи адабиёти навини тоик .

Навгонии таиот. Аволу осори шоир ва намоишноманависи маъруфи тоик С. Айюб бори нахуст ба таври фарогир ва монограф ба таи гирифта мешавад. Зимни пажиш рзгор ва мероси адабии эодии шоир, сарчашмаои китобию шифоии осор, анвои адаб ва сабку шеваи нигориши ба таври илм баррас мегардад. Илова бар ин, эодиёти С. Айюб вобаста ба равандои асосии шеъри тоик дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI, ки дар таърихи адабиёти тоик марилаои муим ба исоб меравад, ба таи гирифта мешавад .

Объекти таи. Рисола дар асоси мамаои «Гули гандум», «Шохаи бар», «Рои сафар», «илвагои офтоб», «Гулчини ашъор», «Эътиод», «Мунтахаби осор», ки бевосита аз тарафи худи адиб ба чоп омода шудааст, фароам омадааст. амчунин муаллиф ба хотири ба таври мукаммал ба доираи таи кашидани эодиёти шоир аз маводи фаровони бойгонии, махсусан мамаи ашъори бачагона бо номи «Гули яхшикан» ва мамаи «Меъро», ки басо мукаммал буда, анз ба табъ нарасидаанд, истифода намудааст. Мамаои ашъори адибони амадами шоир низ бо масади баррасиои иёс мавриди мутолиа ва пажиш арор доштанд .

Сарчашмаои таи. Муаллиф ангоми пажиши осори шоир ба айси сарчашмаои илмию адаб аз дастовардои илмии суханшиносони гузаштаю муосири тоик, таълифоти назарию танидии адабиётшиносон ва мунаидони ватанию хори, маводи танид ва басое, ки перомуни шеъри муосири тоик араён доштанд, фаровон истифода намудааст. Инчунин, ангоми таияи рисола ба айси сарчашмаи пажиш осори шоирони гузаштаю муосири тоик, намунаои назми муосири хал ва айра мавриди назари муаллиф буд .

Мавзи таи. Омзиш ва баррасии аёт ва эодиёти С. Айюб, муайян кардани нашу маоми дар инкишофи назми муосири тоик, таии фарогири хусусиятои мундаривию бадеии ашъори шоир мевари мавзи рисоларо ташкил медиад. Илова бар ин, бори нахуст сами Сафармуаммад Айюб дар инкишофи драматургияи муосир ва хосса жанри драмаи манзум мухтасаран ба таи гирифта шудааст .

Методология ва равишои илмии тадиот .

Дар ин пажиш ба айси тадиоти комили методиву назарияв асосан ба дастовардои методологии илми адабиётшиносии муосир, асосан ба пажишои бунёдии донишмандони ватанию хори Л. И. Тимофеев, М. Б .

Храпченко, М. Шукуров, С. Табаров, Х. Шариф, А. Сатторзода, Р .

Мусулмонулов, А. аким, А. Абдуманнон, А. Кчаров, У. Сафар, В. Хализев, С. Шамисо, Ш. Кадкан, М. Фут, А. Шеърдст ва дигарон такя мешавад .

Дар раванди таи аз равишои муосири баррасии осори адаб, шеваои таии иёс, сохтор ва усули омор низ истифода шудааст .

Масъалаои асосие, ки ба дифоъ пешниод мешаванд:

1.Наќши муњимми муити итимо ва адабии солои 70-80-уми садаи ХХ, тайироту таоввулоти дар аёти омеа ва хосса бахши маънавию адаб ба вууд омада дар ташаккули шахсияти шоир;

2.Баррасии раванди эљодии адиб аз таълифи ашъори лирик ва тадриан серпал ва гуногунаба гардидани осори публитсист, наср ва, махсусан, драматург;

3. Сањми босазо гузоштани С. Айюб ба айси як шоири соибистеъдод ва тавоно дар инкишофи жанр ва услубии назми муосири тоик;

4.Бо такя ба назми ании классик ва муосири тоик бою рангин сохтани шоир шеъри замони моро аз нигои мавзъ ва мутаво, образои тоза, зарфиятои каломи манзум ва шеваои баёни баде;

5.Бо диди хос аз тарафи С. Айюб ба тасвир гирифтани мавзъои ватанпараст, ишу муаббати инсон, ситоиш ва васфи маому ойгои волидон дар тарбият ва камолоти фарзанд, инчунин, масоили итимоии рзгори амзамонон;

6.Истифодаи бомавќеъ ва навиову суннатгароиои С. Айюб дар авзони шеър ва офияву аркони дигари назм, сарватои бебаои адабиёти шифо ва забони зиндаи хал;

7.Баъди Ф. Ансор чун дуюмин адиби муосир мавќеъ пайдо кардани С. Айюбї дар жанри драмаи манзум ва таълифи навъои олиби он;

8.Собит сохтани сањми босазои С. Айюб дар ан гардонидани шаклу мазмун, инкишофи зарфиятои жанрию услубии шеъри имрз .

Коркард ва татбии натиаои тадиот. Мундариа ва мутавои асосии рисола дар 5 маола, аз умла дар 3 маолаи дар мааллаои ба рйхати КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия шомилгардида ифода ёфтааст .

Муаллиф дар асоси маводи рисола солои 20I4-20I6 дар чандин конференсияои илмии умурияв суханрон намудааст. Фишурдаи рисола ва маолаои дигари муаллиф ба пурраг мутавои рисола ва хулосаои онро баён месозад .

Рисола дар малиси васеи кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДДОТ ба номи С. Айн (№10 26.03. 2018) ва кафедраи Назария ва адабиёти навини форсии тоикии ДМТ(№ 9 аз 20.11.2018) муокима ва ба имоя тавсия шудааст .

Сохтори рисола. Рисола аз муаддима, се боб, хулоса ва китобнома иборат аст .

ами умумии рисола 166 са. мебошад .

Мундариаи асосии рисола Дар муаддима мубрамияти мавзи рисола, дарааи омзиши он, аамияти назар ва амалии он нишон дода шудааст. Дар баробари ин сарчашмаои назарию адаб ва нуктаои асосии тадиот, ки барои имоя пешниод мегарданд, мушаххас карда мешавад .

Боби якуми рисола – «Рзгор ва осори Сафармуаммад Айюб» ба чор фасл удо гардида, ба таии зиндагиномаи шоир, маралаои асосии эодиёти, драматургия, насри баде ва публитсистикаи адиб бахшида шудааст .

Фасли аввали боби якум «Зиндагиномаи Сафармуаммад Айюб» унвон дошта, дар он айёми кдак, камолот ва марилаои асосии рзгори итимоию адабии шоир мавриди баррас арор гирифтаанд. С. Айюб 20 декабри соли I945 дар шари Клоб дар хонаводаи шахси бомаърифат Муаммад Айюби Исо ба дунё омадааст. Дар китоби «Меъро» шоир аз бобоои худ ёд карда менависад, ки ниёгонаш усто Исо ва домулло Боронбой тарбиятдидаи мактаби бедилхонии Самаранд буда, ин суннат дар хонадони оно баъдан ам идома ёфтааст. Падару модари С. Айюб низ аз умлаи бедилхоно ва ашхоси шеърдону шеършиноси минтааи Клоб буданд .

Сафармуаммад Айюб соли I962 баъди хатми мактаби миёна ба факултаи филологияи руси Донишкадаи давлатии Клоб дохил шуда, онро бомуваффаият хатм менамояд ва баъдан ба хизмати арб меравад [6.31-32] .

Фаъолияти адабии шоир ангоми дар идораи рзномаи «Рои Ленин»-и вилояти амонватаи Клоб кор карданаш ооз меёбад .

Вай дар баробари фаъолияти адабию рзноманигор дар рушди театри дар он соло шуратманди мусиию мазакаи шари Клоб сањм мегузорад. Соли I984 дар театри номбурда драмаи манзуми С. Айюб «Фишор»- ро ба сана мегузоранд, ки он соли I989 дар фестивали театрои касбии умур барандаи шооиза мегардад .

Дар рисола оози фаъолияти шоир ва драматургии С. Айюб ба таври муфассал баррас гардида, зикр мешавад, ки ашъори шоир анз аз ибтидои солои афтоди садаи ХХ дар матбуоти давр пайваста нашр мегардид ва аз оози солои аштод мамаои ашъораш низ дастраси доираи васеи хонандагон мешуд .

Аз охири солои аштод ва оози солои навадуми садаи ХХ С. Айюб ба Душанбе меояд ва дар оонсии иттилоотии «Ховар» кор мекунад. Баъдан, солои I993–I995 дар идораи барномаои адабию драмавии телевизиони тоик ба айси сармуаррир ифои вазифа менамояд. Адиб дар ин муддат бо муити адабии пойтахт шинос шуда, бо унармандони шинохтаи театри тоик Ф. осим, А. Муаммадонов, Ш. Низомов, У. Раабов, Т. Амадхонов ва бастакорони маъруф Ф. Одинаев, Т. Сатторов, Д. Дстмуаммадов ва дигарон амкориои босамари эод аном медиад. Аз рўйи асарои С. Айюб чандин спектакл ва филмои телевизион таия ва ба тамошобинон пешкаш гардидаанд. Ба адиб унвони баланди Арбоби унари Тоикистон дода мешавад .

С. Айюб дар солои дар вазифаи сардори Раёсати фаранги Вазорати фаранги умур кор карданаш [I995-1998] дар рушди аёти адабии кишвар фаъолона иштирок менамояд. Бо ибтикори дар арато, айроум, шари Панакент семинарои драманависони тоик баргузор мегардад, ки ин ташаббус дар равнаи соаи драматургияи адабиёти тоик кори басо арзишманд мањсуб меёбад .

Адиб ангоми дар вазифаи мудири шуъбаи кор бо созмонои амъиятии Маомоти ирояи окимияти давлатии шари Душанбе фаъолият намудан барои дар баргузор гардидани чорабиниои адабию унарии шариву умурияв сами муносиб гузоштааст .

Дар солои анги шарванд С. Айюб дар сафи шоирони ватанпарасти тоик арор дошт ва бо сухани пуртаъсири баде талош меварзид, ки пеши рои ин фоеаи миллиро гирад .

Шоир аз сулу вадати тоикон истиболи гарм намуда, дар васфи он ашъори олибе офарид. Дар солои баъд шоир дар рушди адабиёти тоик, хосса шеър ва драматургияи он хизмати шоиста кард, ки амаи он бо оизаои олии кишвар адршинос гардиданд. Шоир барандаи оизаи иттиодияи арбобони театри «Ноид», оизаи давлатии ба номи Рдак ва соли 2002 сазовори унвони баланди Нависандаи халии Тоикистон гардид [17,49] .

Шоир 2I феврали соли 2011 бемаал ва дар айни камолоти адабию унар бар асари бемор аз олам даргузашт .

Сафармуаммад Айюб амаг 66 сол умр дид, вале тавассути осори модагораш умри абад насибаш гардид. Бо ибтикори аводорону дстдорони эодиёти шоир ва ба хотири абад гардонидани ному хотираи дар шари Клоб мактаби тасилоти умумии №1 ва дар шари Душанбе кчае ба номи гузошта шудааст, ки ин аргузории сазовор ба хидматои адабию фарангии шоир ба халу миллати хеш аст .

Дар фасли дуюми боби якум– «Мероси адабии С. Айюб» оид ба самтои фаъолияти адабию эодии шоир маълумот дода мешавад .

а) Ашъори шоир. Фаъолияти шоирии Сафармуаммад Айюб аз оози солои афтоди садаи ХХ ооз меёбад. Шеърои авалини дар рзномаю мааллаои вилоятию умурияв ба нашр мерасиданд. Мамаи нахустини шоир «Гули гандум» соли I981 нашр гардидааст. Дар пешгуфтори мама шоири маъруфи тоик Бозор Собир ба унару истеъдоди шоири авон ишора карда таъкид менамояд: «Шеърое, ки дар китоб гирд омадаанд, моро ба шоире умедвор месозад, ки шеваи тоза ва нафаси гарме хоад дошт. Махсусан, равонии сухану иншои андешамандонааш моро бо амин нияти нек водор месозад»[14,3] .

Соли I984 мамаи дуюми шоир бо номи «Рои сафар» ба нашр мерасад, ки онро метавон ба айси марила ё зинаи муимтаре дар рои эодии шоир ба шумор овард. Дар мама 39 чаорпора, 9 азал, 2 шеъри нимо, 2 маснав, 1 мустазод, 1 мухаммас, 1 мусаммати таркиббанд ва 1 манзумаи шоир ой дода шудаанд. Дар рисола таъкид мешавад, ки мамаи мазкур аз такомули эод, парвози баланди тахайюл ва муокимаю хулосаои амии ўяндагии адиб башорат медод. Шоир дар баробари баёну тасвири орзуою ормонои неки инсон масъалаои дст ва сулу оромиро дар аон тараннум мекунад.

Вай дар ин маврид дар яке аз шеърои мамаи номбурда мегўяд:

Боке набувад гарчи бимирам ба дифоят, Бигрифта раи тири ад бо бадани хеш… З-он шод бимирам, ки шавам хоку бигардад, Як рз зи хокам кафи хоки Ватанам беш [8,91] .

устуои эодии адиб дар образофарин, инъикоси амалу аракат аз заминаи эсосоти баланди шарванд тавият меёбад, ки онро мо дар манзумаи «Гандуми сиро» равшан мушоида менамоем .

Мамаи сеюми С. Айюб «Шохаи бар» унвон дошта, соли I986 ба табъ мерасад, ки он далели ба айси шоири баркамол дар майдони адабиёт фаъолият намудани муаллиф масуб мегардад. Ашъори дар ин китоб ба нашр расида, далели тавияти пурвусъати унари шоирии муаллиф, рангин шудани ашъори ам аз нигои мазмуну мутаво ва ам аз нигои шоиру анвои шеър мебошад .

Ба шаклои суннатии шеъри тоик гароиш доштани муаллиф нишондиандаи он аст, ки вай ба назми ании классикии форсии тоик амчун сарчашмаи муътамади эодиёташ такя менамояд ва аз он илом мегирад .

Соли I990 чаорумин мамаи ашъори Сафармуаммад Айюб тати унвони «Фалаки ро» ба нашр мерасад. Дар ин мама ам дар баробари жанрои суннатии шеър чаорпора мавеи муим дорад. Шоир ба василаи ин навъи шеърии дар он соло дар назми тоик басо маъруфу мустаъмал тавонистааст, ки афкори амида, андешаои олиб ва маънию мазмунои бикрро баён намояд ва масоили муимму алталаби итимоию ахлоии рзгори муосиронашонро ба миён гузорад .

Соли I996 намунаои ашъори шоир тати унвони «Катибаи нонавишта» бо уруфи арабиасоси тоик ба нашр мерасад, ки ба ин васила ашъори С .

Айюб дастраси дораи васеи хонандагони шеъри тоик дар кишварои амзабони Эрон ва Афонистон мегардад. Донишманди Эрон арамон Сулаймон дар пешгуфтори мама ба шоир баои сазовор додааст: «Айюб, ки худ шоири миллии Тоикистон ва барандаи оизаи давлатии ба номи Рдак аст, бори сангини амоанг бо дастгоои мухталифи фаранг ва ирои барномаро дар маолиси мухталиф ба уда дошт [15,3] .

Ашъори С. Айюб ба таври комил соли 2000 дар китоби «Мунтахаби осор» ба табъ расид, ки мундариаи он серпалу, ан ва фарогир буда, мавзю масоили рзгори муосирон, сарнавишти таърихии хали тоикро дар маралаои муимми гузаштаи дуру наздик дар бар мегирад. Дар рисола мама аз нигои жанр, ам ва тасвир муфассал баррас мегардад. Таъкид мешавад, ки С. Айюб тавассути сухани бадеии созанда ба аони маънав ва дунёи орзую омоли инсон ворид мегардад .

Шеърои дар солои баъд навиштаи С. Айюб дар мамаи «Хоиши дарё» ба нашр расидаанд. Дар шеърои мамаи мазкур сухан аз одаму одамгар, дстию рафоат, сулу вадат ва худшиносию худого меравад .

Махсусан, дар дубайтиои шоир, ки тати унвони «Мау хуршеди худро соз тавлид», «Солнома» ба нашр расидаанд, ин мавзъо бо камоли маорат ва муаббат ба алам дода мешавад .

Илова бар ин, дар мамаи номбурда як силсила рубоиои адиб ам зери унвони «Сад бор замин тавофи хуршед намуд» чоп шудаанд, ки дар оно сухан аз истиболи садаи ХХI, маому ойгои инсон дар итимоъ, накукориву ободкор ва худшиносии милл меравад. Ин мама инчунин шомили 11 чаорпора ва силсилаи ашъор тати унвони «Пан ахтар» низ мебошад .

Соли 2002 мамаи дигари шоир бо номи «Модар» ба нашр мерасад, ки он воеан дар модарномасароии назми муосир саифаи тоза масуб меёбад .

Дар ин соло шоир чанд манзумаи дигарро ба нашр мерасонад, ки муимтарини оно «Шариёрнома», «Тавофи маради пирон савоб аст», «Саре, ки сояи дасти Худо дошт» мебошад. Аксари ин достону манзумаои шоир ба мавзъои тоза ва муимми зиндагии сиёс ва итимоии омеаи муосири тоик иртибот дорад .

Аз тарафи дигар, эоди асарои бузургами манзум далели тавияти тафаккури амос дар эодиёти С. Айюб мебошад .

Чизи дигари олиб дар ашъори солои охири С. Айюб ин нуфузи андешаои мазабї ва ирфон дар ашъори ст. Шоир аз тарии ба тасвир кашидани чераои маънав ва зиндагиномаи ибратангези шахсиятои мазаб ба аони андеша ва афкору маънавияти оно ворид мегардад. Ин падидаи эодии шоирро мо дар китобои «Мавлонои Хатлон», «Шайх Муаммадсайди алайи рама», «Шайх икматуллои илмон» равшан ба мушоида мегирем. Дар ин замина шоир беш аз бист достон навиштаст, ки аксари оно дорои оанго ва андешаои амиу пурвусъати ирфон мебошанд .

Устод Х. Шарифов адабиёти мазабии тоикро дар давраи истилол баррас намуда менависад: «Шоир ва намоишноманависи маъруф С.

Айюб чанд манзумае дар мавзуоти дин навиштааст, ки яке аз оно –«Шаиди мусофир» бо байтои зерин ооз мешавад:

Ё раб, аз файзи нигоат нур де, Бандагонро чашми назду дур де .

Фитратам бахшо, ки бардорам саба, Ранамо соз бар марои а [18,88]» .

Дар рисола инчунин, мамаои баъд аз вафоти шоир ба нашр расида, низ баррас шудаанд. Соли 20I5 ба истиболи ашни 70-солагии шоир интишороти «Адабиёти бачагона» китоби ашъори бачагонаи С. Айюбиро ба номи «Эътиод» ба нашр расонид. Ашъори мамаи мазкур далели он аст, ки С .

Айюб ба аони зебои бачагон, афкору андеша ва эсосоти рангини оно таваљљуи хос доштааст. Илова бар ин, аз бойгонии шоир мамаи дигари ашъори бачагонаи С. Айюбиро дастрас намудем, ки онро худи адиб бо номи «Гули яхшикан» ба чоп омода карда будааст. Китоби мазкур шомили 70 шеъри кдакона ва чистоно барои бачагон аст. Дар муоваи ин мама санаи 14 апрели соли I982 сабт гардидааст. Ин санад ба он ишорат менамояд, ки шоир дар оози масири эодиаш ба гуфтани ашъори бачагона майл доштааст .

Соли 20I5 аз тарии интишороти «Адиб» ба муносибати ашни 70солагии шоир «Гулчини ашъор»-и ба нашр расид, ки он фарогири 255 шеър, I33 дубайт ва 104 рубо мебошад. Мураттибон Гурез Сафар ва Фароди Карим дар он бештар ашъори ватанпараст, ошиона, истилолхо ва дар ситоиши сулу вадати милл сурудаи шоирро интихоб намудаанд. Ин мама воеан бозкунандаи дастовардои муимми эодии шоир нишондиандаи мазмуну мутавои баланди ашъори ва собиткунандаи маому ойгои баланди адабию унарии С. Айюб дар адабиёти муосири тоик аст .

б)Драматургияи адиб. Самти дигари эодии С. Айюб фаъолияти намоишноманавис мебошад. Вай дар адабиёти тоик баъди Ф. Ансор дуюмин адибест, ки масъулияти эоди драмаи манзумро ба дш гирифта, ба дастовардои сазовори адабию эод ноил гардид. С. Айюб дар мамъ беш аз 200 драма ва намоишномаои манзум офаридааст, ки аз байни оно «Фишор», «Заволи Чамбули мастон» дар озмунои умурияв сазовори «Шооиза» ва дигар оизао гардидаанд. Дар рисола асарои драмавии С .

Айюб аз лиози мавзъ ва мазмуну мутаво ба чаор гур: драмаои таърих, мусиию мазакав, фалсаф ва драмаои фоеав тасим карда шудааст. Адиб дар асарои санав ба мавзъои таърих ва ватанпараст тавауи бештар зоир намуда, дар ин замина ариб 20 асар офаридааст, ки намунаои барастаи ин «Фишор», «Заволи Чамбули мастон», «Алии сон», «Амир Исмоил», «Даи», «Спитамен», «Сомонхудот» мебошад. Дар ин намоишномао муаллиф тавассути нишон додани лазао ва ашхоси таърих тавауи хонандаро ба моияти худи таърих ва аводиси омзандаи он алб мекунад. Нуктаи мевар дар драмаои таърихии шоир давлатдории милл ва таърихи ибратангези он аст .

Таии бадеии нашу симои шахсиятои таърих дар драмаи «Даи»

идома меёбад, ки дар он муаллиф чераои бузурги адабию таърих ва фарангии халро дар мисоли Даи ва Фирдавс ба алам медиад. Шоир ин драмаро дар вазни «Шонома» [мутаориби мусаммани масур] иншо намудааст. Баъдан дар намоишномаи «Сомонхудот», ки аз ду парда ва шаш намоиш иборат аст, С. Айюб чераи бадеии поягузори давлатдории тоиконро офарид. Муаллиф дар бархрд ва муносибати тоикон бо арабо, намояндагони хилофат собит месозад, ки тоикон аз табори оное астанд, ки дар таърихи абл аз ислом ам давлатои бузург доштанд ва дар идора кардани низомои сиёс тарибаи коф доранд. Дар асар ташаккулу пешрав ва дар таърих маоми сазовор пайдо кардани тоикон амчун миллати соибфаранг ва соибтамаддун нишон дода мешавад .

Дар драмаи «Спитамон» адиб ба давраои абл аз исолмии таърихи хали худ муроиат мекунад ва яке аз саифаои пурфоеаи ин таърих муобилияти адодони мо, тоикон бо лашкари Искандари Мадун аст. Спитамон, сипосолори суд, арамонест, ки ба муобили Искандари Мадун ангидааст. Дар симои Спитамон далерию шуоат ва исси баланди ватанпарастии мардум, арамон ва далерию шуоати намояндагони хал тасвир мешавад .

Як бахши муиМми драматургияи С. Айюбиро асарои фалсаф ташкил медианд. Дар рисола драмаои «Айюб-Собир дар шари бе суннат», «То иёмат», «Меърои шоин», «Хатои охирини Афлотун», «Фиони чашмои парданишин», «Гурдаи Эрон» ва айра муфассал баррас мегарданд. Дар ин асаро моияти фалсафаи астии инсон, худшиносии фардию итимо ва мазабию ирфонии мавриди андеша арор мегирад. Дар драмаои «То иёмат» ва «Меърои Шоин» мавзи таии рзгор ва шахсияти адибони бузурги гузашта идома меёбад. Чераои Фирдавс ва Шоин бозгкунандаи ду маралаи муимми шеъру адаби тоик дар таърихи тлонии хал мебошад .

Дар рисола зимни баррасии драмаои манзуми С. Айюб таъкид мешавад, ки шоир дар ар асараш як адаф ва як ояи муимро пайгир ва бозг менамояд, ки он аммияти муимми таърихию маърифат ва тарбияв дорад .

Мисоли равшани ин драмаи «Фиони чашмои парданишин» аст, ки дар он муаллиф ба воситаи тасвири одисаю воеаои таърих рои дурусти ба вадат, ба иттиоду ягонагии миллат расиданро нишон медиад .

С. Айюб дар осори санавию намоишии худ собит менамояд, ки Ватан на тано хонаи умед, нерую тавони хал аст, балки он сарчашмаи бахту саодат, хушбахт ва обрю эътибори ар миллат низ мебошад. Аз талили муфассали драматургияи шоир ба чунин хулоса омадем, ки С. Айюб дар ин ода масири хосси худ, сабку шеваи фардии намоишноманавис дошта, дар эоди драмаи манзум осори арзишманд ва гаронбаоеро аз худ ба мерос мондааст .

в) Насри баде. Дар баробари пешаи шоир ва драматург С. Айюб дар соаи насри баде ва публитсистика низ осори муим ва мондагореро ба мерос гузоштааст, ки таиу баррасии оно чераи адаб ва унарии шоирро ба пурраг равшан месозад. Адиб дар иссаи «Айюби Исо» ва икояои воеияш ба мавзую масоиле даст мезанад, ки воеан муимму сариват астанд. Аз умла, дар иссаи «Айюби Исо» воеаои солои аввали барарор кардани Њокимияти Шрав дар Тоикистон ва муборизаи мардум ба муобили душманони сохти нав дар минтааи Клоб тасвир мешавад. Дар ин асар фидокории мардум, масъулон, милитсионеро ва намояндагони укумати навтаъсиси шрав равшан ба алам дода шудааст. Ба ин иати унари адабии шоир ишора карда, нависанда С. Турсун менависад: «Драманависи машур С. Айюб тавонистааст дар одаи наср як асари аз иати мавзъ до, хонданию навиштан ва аз иати забон, бандубаст ва меъёршинос шоистаи тасин офарад. ар як нафаре, ки аз сирри нависандаг каму беш ого аст, ба хубї медонад, ки ин бори гарон, алалхусус ноил гардидан ба масади эод чандон кори осон нест. Яъне адиби мо истеъдоди модарзод, унаре дорад Худодод» [17,5] .

Дар ин повест симои Айюби Исо амчун инсони комил, далеру ватандст, баору номус ва муборизи тавоно ба алам дода шудааст. арамони Сафармуаммад Айюб шахси росткору ростандеш буда, амеша аиатро пайгир ва тарафдори менамояд, вай барои ба озодию обод расидани хали худ аз е гуна монеаю мушкил намеаросад, боро дар либоси босмач дар байни душманон даромада, аз нияту масад ва нашаои оно ога меёбад ва баъдан барои несту нобуд карданашон наша таия месозад. Дар ин асар симоои мардуми мазлум ва озодихо Сафари Турш ва амсари Гулхумор, алиму Намоз ва амсоли ино тасвир мешаванд, ки барои озод талош мекунанд. айр аз ин, дар исса чераои ду нафар лашкаркаши рус Дёмин ва Горбунов ба алам дода мешавад, ки оно дар муборизаои озодихо робару ранамои мардуми мааллианд. Дар рисола иссаи «Айюб Исо» ам аз нигои мазмуну мутаво ва ам аз нигои шаклу сохтори баде муфассал баррас мешавад. Таъкид мешавад, ки асари номбурда муборизаи хали тоикро дар як мариллаи муимми таърих бо ама мушкилию тазодояш бозтоб менамояд .

г)Публитсистика. С. Айюб фаъолияти кор ва эодиро аз рзноманигор ооз намудааст. Вай солиёни зиёд корманди рзномаи «Рои Ленин» [соби вилояти Клоб] буд. Маз дар саифаои амин рзномаи вилоят дар баробари фаъолияти рзноманигор, фаъолияти адабии С. Айюб низ ооз меёбад .

Навиштани маолао, гузоришо, хабару мусоибао ва очерку лаваои публитсист барои рост шудани алами шоир, ташаккул ва зуури маорати адабии ро мекушояд .

Дар рисола муимтарин маолаю гузоришо ва очерку лаваои публитсистии С. Айюб, ки дар саифаои рзномаи «Рои Ленин» дар муддати солои I974-I989 ба нашр расидаанд, баррас мегардад. Таъкид мешавад, ки дар ин гури навиштао адиб ба бисёр проблемаои аёти итимо ва фарангии амон соло дахл намудааст. Маолаои публитсистии «исоби ват ё усули корбай», «Сухани пурарорати зан», «Рои сафар», «Барои усулои бетарини таълим» ва айра боиси амчун рзноманигори боистеъдод ва янда, шурат ёфтани адиби авон дар вилояти Клоб ва умур гардид .

Маолаои публитсистии С. Айюбиро муфассал баррас намуда, оноро аз нигои мавзъ ва масаъалагузор ба чанд гур тасим намудем. Бахши муимми маолоти шоир ба мавзъои фаранг ва маънав, ки дар он соло хеле муим буданд, дахл дорад. Шоир дар маолаои «Рои сафедчашма», «Гулдзиои Гулр», «Табаи гул», «Чакан, наши баор, тоии клоб» ва айра аз зебоио, аз суннатои мардум, аз унарои хал ва заву салиаи унармандии ашхоси алоида нал мекунад. Дар маолаи «Рои сафар» бошад, адиб ба айси суханшинос ва мунаиди адаб рои эодии шоири маъруф Ашр Сафарро талилу над менамояд. Вай ба асарои шоир на тано аз диди як хонанда ва мунаид, балки аз назари як шоир ва амалам баогузор менамояд .

Талили таълифоти публитсистии адиб нишон медиад, ки ба воситаи ин бахши муимми эодиёташ низ ба олами афкору андешаи хонанда ворид мегардид ва ро ба дарк ва алли муимтарин масъалаои замон ронамун месохт, ки ин далели муносибати иддии шоир ба аёти итимо, фаранг ва маънавии омеа мебошад .

Боби дуюми рисола «Мавзъ ва мундариаи оявии ашъори С. Айюб»

унвон дошта, дар пан фасли он мазмун ва мундариаи ашъори Сафармуаммад Айюб муфассал баррас мегардад. Таъкид мешавад, ки дар адабиёти тоикии солои 70-90 садаи ХХ, аз умла дар назми он соло шоирони тоик аз насими озодандеш ва озодии баён истифода карда, ба мавзъои таърих, забон, фаранг, маънавиёт ва махсусан масоили худогоию худшиносии милл бештар таваљљу намуданд [10,200]. Дар рисола доираи мавзъот ва масоили мавриди назари С. Айюб аз дидгоои гуногун баррас мегардад ва муаллиф ба хотири риояти низоми таии мавзъ муимтарин мавзъои ашъори шоирро дар фаслои алоида ба таи мегирад .

1.Мавзи ватандст. Мавзи ватан ва ватандст аз умлаи мавзоти марказ ва муимми назми тоик аст ва ар як шоир дар тасвир ва тафсири бадеии мафуми Ватан назару дидгои хосси худро дорад. С. Айюб бештар аз табиати зебои кишвар, гузаштаи пурифтихор ва пайкори фарзандони муборизу фидоии миллат ба вад омада, оноро бо як лани мутантан ва шукманд тараннум месозад. Дар шеърои «Сипар», «Сари як пой», «Ветеран», «Маљрўњи љанг», «Тир дар чашм», «Саф кашед» ва айра, ки ба арамониои мардум дар анги Бузурги Ватан бахшида шудаанд, шоир рўи тавоно ва шикастнопазирии хали шравиро нишон медиад:

Зери ду шонааш асобаал аст, Сари як пой аст рогардон .

Ри чби асобаал тобад, Зинда бар дори анг овезон… аст чун зинае, асобаалаш, Дар назар мисли зинаи шурат .

Зина бар зина меравад боло, Зина бар зина мекашад замат [8, 146] .

Дар ин абил ашъор шахсияти арамони лирик бо мавзи ватан омезиш меёбад ва ин бозтоби ягонаг ва вадати шоир бо меани ст. Ин шеваи ватансаро дар шеърои «Хоамуъмин», «Зодгоам, диёри Хатлонам», «Забони модар», «Чилчанори Ховалинг», «Клоб», «Суруди Авасто» ва айра тавияти бештар меёбад .

Ба таври кулл С. Айюб дар ашъори ватанхоии худ Ватанро амчун меодго, меан, сарпано, оши гарм ва чун панаои нарми модар мешиносад ва ба алам медиад. Вай кшиш менамояд, ки ин маъниоро бо тасвирои тоза, образои барастаи шоирона ва шеваи хосси баён тасвир намояд. Дар ашъори солои охири адиб мавзи Ватан мазмун ва тобишои тоза касб менамояд. Дар тасвири шоир эсоси ватандст бо иссиёти баланди ифтихороти милл ва худогоии милл омезиш меёбад .

Шоир бо забону баёни фасеу ширадор Ватанро ситоиш мекунад, зебоио, шебу фарозои таърихи дуру наздики онро васф менамояд. Бо амин хотир метавон С. Айюбиро дар сафи шоирони тавонои ватансарои тоик ном бурд .

2.Мавеи ишу муаббат дар ашъори Сафармуаммад Айюб .

Мавзи ишу муаббати поки инсон ва ирфон аз масоили марказии шеъри иноии форс-тоик мебошад, ки он аз оози шеъри тоик то имрз аз умлаи мавзоти меварии ашъори лирик ба исоб меравад. Тано шинохт, маърифат ва тасвири он дар маралаои гуногуни инкишофи таърих ба шеваои гуногун, вобаста ба дарааи маърифату аоншиносии одамон сурат гирифтааст. Табиист, ки маърифату тасвири ин мавзи суннатии шеъри форсии тоик дар замони мо ва дар эодиёти ар як шоир аз вижагиои маърифат ва адабию баде бархўрдор мебошад. Дар шеъри С. Айюб ам мавзи мазкур шеваои хосси илваю бозтоби хешро дорад. Шоир зиндагии шоиронаи худро бо зиндагии ошионааш тавъам ба тасвир мегирад, ки намунаи он шеърои «Васл», «ар баорон аз дилам ёди рухаш», «Табассуми мазун», «Барои ту», «Дар оши ту», «Дар шаби арс», «Рашк», «Бевафо», «Ёри рафта боз омад», «Ошиона» мебошанд. Дар ин абил ашъор эсоси ошионаи арамони лирик хеле таби баён карда мешавад. асли зиндагиро дар асолату покии иш мешиносад ва ба он имон дорад .

Дар рисола муимтарин иатои ашъори ошионаи С. Айюб муфассал баррас мешавад ва таъкид мегардад, ки шоир дар оши фарёду ноларо намеписандад.

Иши аз урури ошиона, нангу номўс ва сарбаланд сиришта шудааст, ки он амеша мусофири рои ишро ба манзили масуд мерасонад:

уз канори муаттарат, ай ёр, Бари ман сарпанои дигар нест .

уз амин такягои синаи ман Бари ман такягои дигар нест [8,171] .

Дар тасаввури шоир иши поку беолоиш инсонро мукаммалу тавоно ва неруманд мегардонад. арамони лирик дар бисёр маврид аз дарди иш дарун-дарун месзад, вале рафтода намегардад, баръакс тавону неруи бештар пайдо карда, дар рои васл мекшад, ки ин маън дар шеъри «Мабубаи арушт», «Ошиона», «Вола», «аламош», «Суруди ошион» ва амсоли оно баён мешавад. Ашъори ошионаи С. Айюб аз нигои танавви навъ ва сохтор низ гуногун аст. Масоили марбути ишу ошииро шоир ам дар азалу маснав, итъа рубо, дубайтию суруд ва ам дар чаорпораояш баён месозад .

Дар рисола махсусиятои жанр ва услубию забонии ашъори ошионаи адиб ба таври иёс баррас гардидааст. Ќарамони лирикии шоирро ба ашъори баъзе шоирони дигар иёсан таи карда, таъкид месозем, ки мафуми иш дар ашъори С. Айюб созанда, пуравар, ояндасоз ва зиндагиофар мебошад .

3.Ситоиши волидон. Тасвири образи модару падар аз умлаи мавзъои марказии шеъри муосири тоик аст. Дар ин замина дар адабиёти тоик ба таври кофї тарибаи эод ва тасвиргар ба назар мерасад. Ба авли адабиётшинос А. Кчаров «Шоире нест, ки ба ин вууди муаддас [модар] шеъре набахшида ва сарчашмаи аёти музафарро васф накарда бошад[11,46] .

Дар эодиёти С. Айюб ситоиш ва тараннуми модару падар анз аз давраи аввали фаъолияти шоираш ооз гардида, баъдан хеле риво ва тавсеа меёбад. Намунаи ин бахши ашъори шоир шеърои «Иди занон», «Модарам дар фирои дидорат», «Шамоли Терай», «Давом», «Модарватан», «Падар», «Асп», «Такрор», «Тифли рапой», «Ситора» мебошад .

авари шеъри Айюб муаббати беканор нисбат ба ин ду сарчашмаи бахту иболи инсон аст. ар нафаре, ки дар зиндаг ба ое расидааст ва наше гузоштааст, мардони хирад ва фазилатои неку омзондаи волидони худ мебошад. Дар тасаввури Модар ва Ватан бо ам пайванди ногусастанї доранд:

Ба ёдам мерасад рухсораи, Ки ранги лолазорони Ватан дошт .

Ба сар шоли кабуди пурситора, Ба ранги марзорон пераан дошт[3,35] .

С. Айюб дар ситоиши падар ва бузургию хирадмандии шеърои зиёде сурудааст, ки намунаои он дар рисола баррас мегардад. Ин симои овидонаи адабиёт дар тасвири шоир хеле пурвусъат, гуногунпалу ва фарогир мебошад. Дар ашъоре мисли «Падар», «Асп», «Такрор», «Зинда удо», «Гандумлола», «Тир», «Тифли рапой» ва айра бузургию салобат, баракати беинтио ва саробону файзи хонадон будани падар тараннум мешавад. Дар мамъ модару падар дар тасвири С. Айюб муаддастарин ашхоси омеа буда, маз эътиоду этироми поку самим нисбати оно фарзандро ба уллаои баланди масад ва адафу ормонояш дар зиндаг мерасонад .

4.Мавзи байналхал. Як бахши муимми ашъори С. Айюб ба мавзъои байналмилал, одисаю воеаои ташвишовари аони муосир бахшида шудаанд. Ин о шоир пайванди таърихии инсоно, воеаои ибратбахши таърихию имрзии аонро тасвир карда, собит месозад, ки кулли инсоно, сарфи назар аз авмияту миллат ва ватану кишварашон, ба ам алоаманд астанд ва дар замони мо бидуни дстию рафоат ва вадату ягонаг зиндаг карда наметавонанд. Далели равшани ин гуфтањо шеърои «Шабе дар Терон», «Хитоба», «Дар зодгои Есенин», «Як вааб хок», «Суруди камсомол», «Мушакои рангоранг», «Эрону Тоикистон», «Фарзанди як сайёраем» ва айра мебошанд. Дар ин абил шеъро ниятои неку башардстона ситоиш ва аразои геопалитикии баъзе кишваро, ки хилофи низомои мавудаи зиндагии осоиштаанд, накиш мешавад .

Њамчунин, шеърои ба мавзъои байналмилал бахшидаи С .

Айюбиро дар муоиса ба ашъори П. Сулаймон ва шоирони дигари тоик мавриди талил ќарор додем. Мавзи мазкур дар ашъори шоир аз тарии тасвири аводиси анги Бузурги Ватан, хотираои сафарои шоир ба кишварои гуногуни дуру наздик ва одисаю воеаои аёти омеаи муосири аон бозтоб мегардад. Дар шеърои «Замини хурд», «Як вааб хок», «Хитоба», ки ба мавзи Љанги дуюми аон бахшида шудаанд, шоир таъкид менамояд, ки ама гуна ангу низоъ сабаби хароб ва вайронии кишваро мегардад. Ба амин хотир С .

Айюб пайванду амбастаг, дстию бародарии инсоно ва халу миллаторо тараннум месозад. арамони лирикии ин абил шеъро низ шахси аондида, мушоидакор ва дорои тафаккури баланди талил мебошад. Дар шеърои «Шатрани заррав» ва «Саф кашед» сухан аз хавфу хатарои аони имрза меравад.

Адиб ушдор медиад, ки имрз аз беэтиёти ва беандешагии баъзе нерои тахрибкор сарнавишти сайёра ва али башар зери хавф арор дорад:

уз марг раи дигар набошад, З-ин бозии зарравии хунин .

Хокистару хоки тира гарданд, Бозингару шоу пилу фарзин[4,6I] .

Ин абил ашъор дорои оангои равшани публитсист мебошанд ва шоир аз шеваи тавассути ин тасвири андешаи худ, манзара ва масади мавриди назорашро хеле даи ва нишонрас ба алам додаст .

5. Тараннуми истилолият. Солои охир истилолияти давлат ба мавзи муим ва марказии назму насри муосири тоик табдил ёфт. Дар ин замина осори зиёде аз тарафи шоирону нависандагони тоик офарида шуданд, ки оно аз нигои мутаво, мазмун ва сохтори баде гуногун ва рангоранганд. Дар рисола ба тасвири манзараи умумии истилолсаро дар шеъри муосири тоик таъкид мешавад, ки ин мавзъ дар эодиёти С. Айюб низ маом ва ойгои хос дорад .

Дар ашъори шоир эсоси истилолиятхо ва худшиносии милл анз аз солои аштодуми садаи ХХ ба тасвир меояд. Баъдан ин падида дар шеърои алоидаи бо рангу илваои тоза таалл менамуд .

Ашъори ба мавзи истилол бахшидаи шоирро мо ба чаор гури калон тасим намуда, баррас кардем. Аввалан, ашъоре, ки бевосита ба ситоиши Тоикистони имрза амчун ватани ободу осуда бахшида мешаванд. Дуюм, шеърое, ки ба шари Душанбе амчун пойтахти Тоикистони соибистилол ихтисос дода шудаанд. Намунаи ин ашъор «Суруди Душанбе», «Душанбе», «Эй Душанбе», «Оби Душанбе», «Мерномаи Душанбе» ва амсоли он аст.

Дар ин шеъро ободию шукуфоии пойтахт нутаи мевар мебошад:

Эй Душанбе, эй гулафшон аз гули наззорао, Лолаоят бехазон аз лолаи рухсорао .

Эй рухе, ки нур меборад зи ту иши аёт, Эй саре, ки дар ту бошад бетарин ангорао [8,8] .

Бахши сеюми ашъори истилолхоии шоир ба масоили вадат ва ягонагии мардуми тоик бахшида шудааст. Дар шеърои «Агар мо амнафас гардем», «Суруди дст», «Даъват», «Арсаи вадат», «Тои ман», «Мо зодаи бииштем»

аз аводиси солои навад изори таассуф мешавад ва шоир хонандаи худро даъват менамояд, ки аз ин абил саифаои пуртазоди таърихи хали худ ибрат гирад ва барои вадату якпорчагии кишвар, ободию осудагии он талош намояд:

Ин ватан арсаи вадату муроди мост, Зарраи хоки он гармии ниоди мост[8,59] .

Бахши чоруми ин даста шеърои С.

Айюб дар васфи иншоотои азиме, ки дар давраи истилоли Тоикистон бунёд гардиданд, суруда шудааст:

«исори сабз», «Бои олам», «Суруди набканон», «Роун», «асидаи об», «Саронун» ва амсоли оно намунаи барастаи ин бахши шерои шоиранд .

Дар рисола аксари шеърои номбурда ба низом баррас мешавад ва таъкид мегардад, ки дар ар як шеъри ба мавзи истилол бахшидаи С. Айюб назари янда, борикбинии шоирона ва дарки амии моиятёнаи падидаои олиби даврони истилол ба таври равшан ба назар мерасад. Адиб бо тасвири падидаои фаробахши давраи истилол хонандаро водор месозад, ки бо адри амаи ин ободию пешравио, шукуфоию сарафрозиои халу ватан бирасад ва оноро ифз намояд .

Боби сеюми рисола «Хусусиятои шаклии шеъри С. Айюб» аз се фасли алоида иборат мебошад ва дар оно масоили унар ва сохтории ашъори шоир аз нигои жанр, вазн, забон ва сабки баён баррас мешавад .

Дар фасли якуми боби сеюм – «Таснифи жанро» масоили танови жанр, шеваои корбурди анвои классик ва муосири шеъри тоик дар эодиёти С .

Айюб таи шудааст. Бахши асосии осори манзуми адиб дар олабои маъруфи суннатии шеъри тоик чун азал, маснав, итъа, мусаммат, мухаммас, таркиббанд, мустазод, рубо ва дубайт иншо гардидаанд. Талили омории ашъори шоир нишон медиад, ки дар мамъ 115 азал, I3 маснав, 8 мухаммас, 7 мусаммати таркиббанд, 3 итъа, 3 мустазод, 104 рубо, 46 дубайт сурудааст. Дар баробари ин теъдоди зиёди ашъори дар олабои чаорпора ва анвои дигари шеъри нав таълиф гардидаанд .

азалои С. Айюб аз иати вазн, мидори байто ва шеваои баён рангину пуртароват буда, дар мавзъои гуногун иншо гардидаанд. Дар рисола азалои шоир аз нигои ам, мидори байто, вазн ва дигар образои шеър муфассал баррас мешаванд. Маснавио ва анвои дигари ашъори шоир низ бо шеваи таии омор баррас мегардад. Мидори байтои ин навъи ашъори шоир аз 5 то 40 байтро ташкил медиад, ки ин далели дар иншои анвои суннатии шеъри тоик истеъдоди комил доштани шоир аст. Зимни таии бонизоми анвои шеърии ашъори адиб маълум гардид, ки дар эодиёти дар баробари анвои суннатии шеъри тоик инчунин ашъори навпардозона ва навгароёна ам мављуд аст. Шоир дар бисёр маврид кшидааст, ки тавассути олабшиканиои эод ва навпардозиои шоирона матлаби худро ба жанри дилхо баён созад, ки чунин кшиш дар шеърои «Мабубаи арушт», «Чил кокули бозингар», «Наврз», «Мо авонони Тоикистон», «Суруди милл», «Ай авонони ватан» ва айра мушоида мешавад. Махсусан, дар мавзъ ва мазмуни хосси анвои шеъри суннат шоир боуръатона навпардоз мекунад .

Дар таълифи рубоию дубайт шоир дар баробари истибол аз суннатои адабии ашъори Бобо Тоири Урён, Абдуллои Ансор, Абусайиди Абулхайр, Умари Хайём ва шоирони муосир ин анвои шеъриро аз нигои мазмуну мутаво рангину ан мегардонад. Дар ин бахши ашъор С.

Айюб бештар ба моияти астии инсон, фалсафаи зиндагии итимо ва маънав таваљљу менамояд:

Биё чун офтоб эй асри тадид, Бубар али башарро сйи тавид .

Фазои дст то нур гирад, Мау хуршеди худро соз тавлид [8, 296] .

Бахши дигари анвои шеърии эодиёти С. Айюб ин чаорпора мебошад .

Мидори ин анвои шеър дар эодиёти шоир 202 адад аст, ки аксари оно дорои шаклои офиябанд ва авзони мухталиф мебошанд. Дар рисола мамаои «Гули гандум», «Рои сафар», «Шохаи бар», «Фалаки ро» ва «Мунтахаби осор»и С. Айюб аз нигои анвои шеър ва суннатгароию навпардоз баррас мегарданд. Аксари чаорпораои китобои номбурда иборат аз се-чор то да банд мебошанд ва аксари оно дар шакли аб, вб офиябанд шудаанд. Талили ашъори суннат, чаорпорао ва шеърои нимоии С. Айюб собит менамояд, ки ам дар таълифи анвои шеъри классик ва ам шаклои муосири шеър маорату унари расои адаб дорад .

Фасли дуюми боби сеюми рисола «Вазн ва вижагиои он» унвон дошта, комилан ба унари шоирии С. Айюб ва хоса ба авзони ашъори ихтисос дода шудааст. Дар ин фасл ам муаллифи рисола тавассути шеваи пажўиши омор нишон медиад, ки шоир дар 94 маврид аз бари аза, дар I2I маврид аз бари рамал, дар 10 маврид аз бари рааз ва амин гуна аз барои дигари арз истифода кардааст .

Бари аза:

Тамоми умри равшангар аст, Тамоми кори кори савоб аст [8,I23] .

[Мафолун, мафолун, фаълун ё мафоъл V- - - / V- - - / V- - ё V - ~/ ]

Бари рамал:

Аспи чун боди саро медавид, Ёлу дум бинмуда мисли шаршара [8,99] .

[фоилотун, фоилотун, фоилун ё фоилон

-V-- / -V-- / -V - ё - V ~/ ]

Бари музореъ:

Печида амчу мор бари ар гулу гиё, Бо панаои зар дар он до монданист[8,I73] .

[ Мафълу, фоилоту, мафолу, фоилон

--V/-V-V/ V--V/ -V~/ ] Илова бар ин, ашъори дар барои хафиф, мунсаре, мутасс, мутаориб, сареъ ва айра гуфтаи С. Айюб низ дар рисола ба таври мушаххас ва муфассал баррас мегардад. Собит карда мешавад, ки адиб бештар дар ашъораш аз имконият ва зарфиятои адабию унарии барои аза, рамал, музореъ, хафиф ва айра истифода намудааст. Шоир дар баробари истифодаи авзони дорои оангои шху сабук ва мисраъои кто дар сурудани шеърои дорои рукно ва иоои зиёдтар низ маорати баланд нишон додаст .

Дар фасли сеюми боби сеюми рисола – «Забон ва сабки баён» вижагио ва асолатои баён ва сабкии ашъори С. Айюб мавриди пажиш арор гирифтааст. Услуби хосси эод ва тафовути назаррас нигорандагии шоир дар корбурди моиронаи зарфиятои забони адаб, санъатои лафзию маънав ва иртиботи авии мантиию маонии лафзу маън ба мушоида мерасад .

Дар рисола муимтарин вижагиои маорати адабии шоир дар мавриди корбасти бадеии калимот, ифодао ва, махсусан, ороиши каломи шоирон муфассал баррас гардидааст. Дар ин замина собит мешавад, ки обилияти баланди суханпардозии шоир, беш аз ама, дар шева ва сабки баёни маън, ифодаои забон ва калом, балоат ва асолати сухан зоир мегардад. Шеъри С. Айюб саршор аз рангомезиои тасвир, ифодаи моиронаи маъниои гуногун ва тасвиркориои унармандона аст. Шоир дар баёни андеша аз санъатои лафзию маънав дар мавридои муносиб фаровон истифода карда, шеърашро дар ояти муассир ва мувофиати комили лафзу маън ба хонанда пешкаш менамояд. Пажиши мазкур нишон медиад, ки Сафармуаммад Айюб амчун шоири соибсабк, беш аз ама, аз ташбе ва анвои он чун ташбеои равшан, пшида, таркиб, мураккаб, шарт, акс ва айра истифода менамояд.

Шоир «лашкари шо»-ро ба «даррандагони бесомон», «ожангои рй»-ро ба «яои хушк», «чашмаи хитоб»-ро ба «маи тираи фасли тирамо» ташбе мекунад:

Ожангои ри ту чун яои хушк Бе чашмаи баори ту беоб мондаанд[4,7] .

Дар хулоса натоии пажўиш ба таври мушаххас амъбаст мегардад .

Таъкид мешавад, ки адиб аз оози рои эодиаш ба шеъру шоир дилбастагии хос дошта, дар давраи рзномаи «Рои Ленин» кор карданаш ва атто абл аз он ам маши шеър мекард. Ба нашр расидани мамаи «Гули гандум» ро дар муити адабии солои аштоди садаи ХХ амчун шоири навалам ва боистеъдоду янда муарриф намуд .

Аз миёнаои солои аштод доираи фаъолияти адабии шоир тавассути офаридани драмаои манзум фаррох гардид. Шоир дар баробари фаъолияти намоишноманавис маорати шоирии худро такмил дода, дар ин ро зина ба зина пеш меравад. Мамаои «Рои сафар», «Шохаи бар», «Фалаки ро» ва айра собит менамоянд, ки С. Айюб дар одаи шоир азми ав ва унару истеъдоди комил ва расо дорад. Вай унару истеъдоди худро аввал дар анвои суннатии шеъри тоик мисли азал, итъа, маснав, рубо, дубайт мухаммас ва ѓайра санида, баъдан як силсила шеъро дар олабои имрзии чаорпораю шеъри нимо таълиф мекунад. Дар ашъори мисли аксари шоирони солои 80садаи ХХ мавзъои ишу муаббат, ватандстию худшинос, азиз доштани забони модар ва суннатои миллию мардум, некию наккор, одаму одамгар ва ѓайра мавеи асосиро ишол менамоянд. Ашъори дар васфи волидайн офаридаи шоир модарномаи адабиёти муосирро ан гардонида аст .

Ашъори шоир ба хусусиятои вижаи мундариав ва бадеии худ дар назми давраи нави тоик мавеи муносиб касб карда, ба наслои гуногуни хонандаи тоик зави эстетик ва ри созандагиву ифтихори милл ато мекунад .

Руйхати адабиёти истифодашуда:

1.Абдуманнон, А. Пиндоро ва ингоро/А Абдуманнон. – Душанбе: Адиб, 2006.–212 с .

2.Абдуманнон, А. Ламае ба рои рзгор/ А. Абдуманнон.–Душанбе, 2017.– 178 с .

3. Айюб, С. Гули гандум. –Душанбе: Ирфон, I98I.– 64 с .

4. Айюб, С. Рои сафар.–Душанбе: Ирфон, 1984.–96 с .

5. Айюб, С. Мунтахаби осор.–Душанбе: Адиб, 2000.– 480 с .

6. Айюб Сафармуаммад// Адибони Тоикистон.– Душанбе: Адиб, 2014. – С. 31-32

7. Айюб, С. Эътиод.–Душанбе: Адабиёти бачагона, 2015.–23 с .

8. Айюб, С. Гулчини ашъор. –Душанбе: Адиб, 2015.–320 с .

9. Айюб, С. Меъро. Номатбъ 1050 с. [аз бойгонии адиб] .

10. Ваоб, Р. Адабиёт ва фаранги милл.–Душанбе: Адиб, 2011.– 224 с .

11. Кчаров, А. Турсунзода: Маорат ва садоат. –Душанбе, 2011.–192 с .

12. Лоут, А. Куллиёт. –Љ.2.–Душанбе, 2010.–352 с .

13.Сирус, Б. офия дар назми тоик. –Сталинобод, I955.–I86 с .

14.Собир, Б. Сарсухан ба мамаи С Айюб. «Гули гандум». – Душанбе:

Ирфон, 1981–64 с .

15. Сулаймон,. Пешгуфтор // С. Айюб. Катибаи нонавишта.–Душанбе, 1378 (2006).– С. 3-4 .

16.Тоиров, У. Аз дидаи ибратбин / С. Айюб. Мунтахаби осор. –Душанбе:

Ирфон, 2000.–С.480 .

17.Турсун, С. Зодаи истеъдод аст адабиёти асил// С. Айюб. Айюб Исо.– Душанбе: Адиб, 2002.–С. 3-5 .

18. Шарифов, Х. Суннатои адаб.–Душанбе: 2007.–360 с .

19. Шарифов, Х. Сухан аз адабиёти милл.–Душанбе: 2009.–480 с .

Оид ба мавзи диссертатсия маолаои зерин чоп шудаанд:

1.афизов, Т. Масъалаои хештаншинос дар эодиёти Сафармуаммад Айюб // Паёми Донишгои миллии Тоикистон (Бахши филолог). № 4/5(174).–Душанбе: Сино, 2015.– С. 128-131 .

2. афизов, Т. Оангои фалсаф дар шеъри Сафармуаммад Айюб // Паёми Донишгои миллии Тоикистон (Бахши филолог). № 4/6 (177).– Душанбе: Сино, 2015. –С. 235-238 .

3. афизов, Т. Бозтоби увияти милл дар маснавии «Шариёрнома»-и С .

Айюб // Паёми Донишгои омзгор. № 3(64). –Душанбе, 2015.–С.168- 170 .

4. афизов, Т. Адибе бо шеваи тоза ва нафаси гарм // Садои Шар. №12.– 2015.– С. 130-136 .

5.афизов, Т. Тараннуми Ватан дар ашъори С. Айюб //Маводи конференсияи умурияв. – Душанбе, 2017.– С. 86-94 .

6.афизов, Т. Насри бадеии Сафармуаммад Айюб // Масъалаи мундариа дар адабиёти тоики даврони истилол.–Душанбе, 2018.– С.73-80 .

ШАРИ МУХТАСАРИ

кори диссертатсионии Њафизов Темуралї Сафаралиевич дар мавзўи «Хусусиятњои мундариљавї ва бадеии ашъори Сафармуњаммад Айюбї», ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї аз рўйи ихтисоси 10.01.03 – Адабиёти мамолики хориљї (адабиёти тољик) пешнињод шудааст Диссертатсия ба яке аз масъалањои мубрами илмњои адабиётшиносї– тањлилу тањќиќи эљодиёти намояндагони барљастаи адабиёти муосири тољик бахшида шудааст .

Сафармуњаммад Айюбї чун адиби бомањорат дар рушди анвои гуногуни назми муосир ва драмаи манзум сањми арзанда гузошт. Тањќиќи эљодиёти адиб на танњо барои муайян кардани масири шоирї ва адабию њунарии ў дар назми муосири тољик, инчунин дар равшан сохтани равандњои инкишофи шеър дар охири садаи ХХ ва ибтидои садаи ХХI низ муњим аст .

Рисола дар асоси маљмўањои «Гули гандум», «Шохаи барќ», «Роњи сафар», «Љилвагоњи офтоб», «Гулчини ашъор», «Эътиќод», «Мунтахаби осор», ки бевосита аз тарафи шоир ба чоп омода шудаанд, ба тањќиќ омадааст. Њамчунин барои ба таври мукаммал ба доираи тањќиќ кашидани эљодиёти шоир аз маводи бойгонии ў, махсусан маљмўаи ашъори бачагона бо номи «Гули яхшикан» ва маљмўаи «Меърољ», ки басо мукаммал буда, њанўз ба табъ нарасидаанд, истифода шудааст .

Дар љараёни тањлилу тањќиќи се боби диссертатсия аз равишњои муосири баррасии осори адабї, шевањои ќиёсї, сохторї ва усули оморї истифода карда, собит намудем, ки шоир њунару истеъдоди худро аввал дар анвои суннатии шеъри тољикї, мисли ѓазал, ќитъа, маснавї, рубої, дубайтї, мусаммат, тарљеот ва ѓайра санљида, баъдан як силсила шеърњо дар ќолабњои имрўзии чањорпораву шеъри нимої таълиф мекунад. Дар ашъори ў, мисли аксари шоирони солњои 80– 90-и садаи ХХ, мавзўъњои ишќу муњаббат, ватандўстиву худшиносї, азиз доштани забони модарї ва суннатњои милливу мардумї, некиву некукорї, одаму одамгарї мавќеи асосиро ишѓол менамоянд .

Ашъори дар васфи волидайн сароидаи шоир модарномаи адабиёти муосирро ѓанї гардонида аст .

Дар рисола инчунин муњимтарин вижагињои мањорати адабии шоир дар мавриди корбасти бадеии калимот, ифодањо ва, махсусан, ороиши каломи шоирона муфассал баррасї гардидааст. Дар ин замина собит мешавад, ки ќобилияти баланди суханпардозии шоир, беш аз њама, дар шева ва сабки баёни маънї, ифодањои забонї ва каломї, балоѓат ва асолати сухан зоњир мегардад. С.Айюбї чун шоири соњибсабк дар баёни андеша аз санъатњои лафзиву маънавї чун ташбењ, истиора, тавсиф, такрор, таљоњули ориф, муболиѓа, таљнис, тазод, суолу љавоб, акс, иборањои рехта ва зарбулмасалу маќолњое, ки дар забони зиндаи мардум мавќеъ доранд, дар мавридњои муносиб фаровон истифода карда, шеърашро дар ѓояти муассирї ва мувофиќати комили лафзу маънї ба хонанда пешкаш менамояд .

С. Айюбї бо такя ба назми ѓании классикиву муосири тољик ва осори адибони барљастаи хориљї шеъри замони моро аз нигоњи мавзўъ ва муњтаво, образњои тоза, зарфияти каломи мавзун ва шевањои баёни бадеї бою рангин сохтааст. Ашъори шоир ба хусусиятњои вижаи мундариљавї ва бадеии худ дар назми давраи нави тољик мавќеи муносиб касб карда, ба наслњои гуногуни хонандаи тољик завќи эстетикї ва рўњи созандагиву ифтихори миллї ато мекунад .

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

диссертационного исследования Хафизова Темурали Сафаралиевича на тему:

«Художественные особенности поэзии Сафармухаммада Айюби», представленный на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03– Литература зарубежных стран (таджикская литература) .

Диссертация посвящена одной из актуальнейших проблем литературоведения– анализу художественных особенностей творчества одного из ярких представителей современной таджикской литературы СафармухаммадуАйюби. Как один из талантливых поэтов своего времени С. Айюби вложил огромный вклад в развитии различных жанров современной таджикской поэзии. Исследование творчества этого художника представляется актуальным не только для определения его поэтического и художественного мастерства в современной поэзии, но и освещению развития таджикской поэзии в конце ХХ и начале ХХI веков .

Диссертация основана на поэтических сборниках поэта, таких как «Гули гандум», «Шохаи барќ», «Рои сафар», «илвагои офтоб», «Гулчини ашъор», «Эътиќод», «Мунтахабиосор», которые вышли в свет непосредственно усилиями самого поэта. Для более подробного и глубокого проникновения и в целях детального исследования творчества поэта, соискатель использовал личный архив поэта, где он ознакомился со сборниками, которые не были изданы, особенно с детским сборником стихов поэта «Гули яхшикан» и «Меъродж» .

Хафизов Т. в ходе проведенного исследования всех трех главах диссертации воспользовался современными методами проведения научного анализа, таких как методы сравнения, метод системного анализа, метод статистического анализа и приходит к определенным результатам. Диссертант выявляет, что поэт сначала попробовал свои силы в сочинении традиционных жанров таджикской поэзии, как газель, китъэ, месневи, рубаи, двустишие, мусаммат, тарджеот и т.п. Далее он сочиняет цикл стихов в современных моделях стихосложения – чахорпора и ниматийский стих .

В его поэзии, впрочем, как и в творчестве других поэтов 80 – 90 годах ХХ века, превалируют темы любови, патриотизма, национальное самосознание, любовь и почтение к родному языку, к национальным традициям своего народа, добро и благородство, гуманность и гуманизм .

В диссертации также тщательно подвергались исследованию важнейшие особенности поэтического мастерства поэта в художественном использовании слов, выражений, особенно искусное поэтическое изображение. На этой основе было доказано, что высокое мастерство поэта проявляется в его художественном стиле, языковых средствах выражения, совершенство его поэтической речи. С. Айюби как поэт, обладающий своим собственным стилем, проявляет особое мастерство в употреблении аллегорий, метафор, описаний, повторений, таджохули ориф (притворство незнающим со стороны знающего), гиперболы, игры словами, антитез, вопросов и ответов, акс, фразеологических единиц, которые широко применяются в живом языке народа, и, которые представляют поэзию читателям на самой вершине художественности .

С. Айюби, ссылаясь на богатое поэтическое наследие таджикских классических и современных поэтов, а также на наследие выдающихся зарубежных поэтов, приукрасил и обогатил нашу современную поэзиюс точки зрения содержания, темы, новых образов, изящности в разнообразных жанрах. Своим особенным художественным даром поэт занимает достойное место в современной таджикской литературе. Его творения еще долгие годы дарят разным поколениям эстетический вкус и созидательный национальный дух .

SHORT ARGUMENT

of HafizovTemurali’s thesis research on the subject: “Artistic feature of SafarmuhammadAyubi’s poetry, presenting for receiving scientific degree of candidate of philological science on specialty 10.01.03 – Literature of Foreign Countries (Tajik Literature) .

The thesis is devoted to one of the most important problems of literature – analysis of artistic feature of works of one of the outstanding representative of modern Tajik Literature SafarmuhammadAyubi. As one of the most talented poets of his time S.Ayubi made an important contribution in developing of various genres in modern Tajik poetry. The research of this artist’s works is important not only for defining of his poetic skill in modern poetry but as well as indeveloping of Tajik poetry at the end of the XX and early XXI centuries .

The thesis is based on the poet’s poetical books such as: “GuliGandum”, “ShokhaiBarg”, “Rohi Safed”, “JilvagohiOftob”, “GulchiniAshor”, “Etigod”, “MuntakhabiOsor”, which had been published with the poet’s effort. For the more detail and deep research and with the aim of detail research of the poet’s works the researcher used personal record-keeping office of the poet, where he got to know the poet’s books which are not published, especially the books of kids’ poems“GuliYakhshikan” and “Meroj” .

In making research of all the three chapters of the thesis Hafizov T. used modern analysis of carrying researches such methods as comparison, system analysis, statistical analysis method and comes to the concrete results. The researcher came to conclusion that the poet, at first tried his power in reciting traditional genres of Tajik poetry such as: gazal, khita, masnavi, ruboi, debaiti, musammat, tarjeot and etc. Next, he writes number of poems on modern model of writing poems- chahorpora and nimati .

In his poetry, however, as in the works of other poets of the 80-90 thof the XX century he prevails over the themes: love, patriotism, love and respect to mother language, to national tradition of one’s people, generosity and humanity .

The research of the most important feature of the poet’s skill in artistic using of words, expressions, especially artistic poetic expressions are also analyzed in the thesis. On this base it was proved that the high mastery of the poet is seen in his artistic style, lingual expressions, achieving perfection of his poetic speech .

SafarmuhammadAyubi as a poet having his own style, shows special mastery in using allegory, metaphor, description, repetition, tadjohuliorif (pretending not knowing from the side who knows), hyperbola, play words, antithesis, questions and answers, phraseological units which are widely used in speech of people and which show the poetry in its highest artistic .

Referencing to the rich poetic heritage of Tajik classical and modern poets, as well as on the heritage of foreign poets, S. Ayubi decorated and made rich our modern poetry from the point of the meaning, themes, new patterns, fiction in different genres.The poet is wellknown in modern Tajik literaturewith his special artistic talent. His works will be read and enjoyed by people for long years .

–  –  –

ХАФИЗОВ ТЕМУРАЛИ САФАРАЛИЕВИЧ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ САФАРМУХАММАДА АЙЮБИ

Специальность: 10.01.03. – Литература народов стран зарубежья (таджикская литература)

–  –  –

Душанбе – 2019 Работа выполнена на кафедре теории и истории таджикской литературы Таджикского государственного педагогического университета им .

С. Айни

–  –  –

Защита состоится: «__16____»___мая_____________________2019 г. в _13:30_____часов на заседании Диссертационного совета 6Д. КОА-022 Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, Буни Хисорак, 10 корпус, зал Учёного совета) .

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке (734025, г .

Душанбе, пр. Рудаки, 17) и на сайте ТНУ www.tnu.tj .

Автореферат разослан «_______»_______________________2019 г .

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат филологических наук Гулназарова Ж.Б Общая характеристика работы Актуальность темы исследования. Таджикская поэзия второй половины XX – начала ХХI веков представляет собой одно из важнейших явлений в развитии современной таджикской литературы в целом. В этот период под влиянием социально-политических изменений в жизни общества произошли заметные изменения и в литературной среде. Творческие поиски таких поэтов, как М. Каноат, Г. Мирзо, А. Шукухи, Л. Шерали, К. Киром, Б .

Собир, Гулназар, Гулрухсор, Х. Гоиб сыграли значительную роль в продвижении художественных исканий таджикских литераторов, в эволюции формы и содержания современной таджикской поэзии .

С целью повышения чувств самосознания и патриотизма читателей поэты активно стали воспевать национальные ценности, малую Родину, исторических личностей и историю нации .

Этот процесс активизировался в период Государственной независимости Таджикистана и способствовал появлению новых тенденций в таджикской поэзии. В этот период таджикские поэты для изображения и воспевания названных тем пользовались не только разработанными традиционной поэзией формами газели, рубаи, двустиший, касыды, месневи, четверостиший, но и элементами и возможностями нового стиха, что в целом украсило общую картину тенденций современной поэзии. Здесь уместно напомнить об удачных творческих поисках К. Насрулло, Р. Назри, А. Муроди, З. Абдулло, Н. Косима, М. Гоиба, Фарзоны и многих других .

Исследование и изучение поэзии конца ХХ - начала ХХI веков даёт возможность научно определить основные процессы и тенденции современной таджикской поэзии .

Одним из поэтов, пришедших в литературу в начале 80-х годов прошлого столетия и оставивших яркий след в развитии сегодняшней поэзии, является Сафармухаммад Айюби. Он вступил на литературную арену как поэт-лирик и внёс заметный вклад в развитие различных жанров современной поэзии, в частности эпической поэзии и поэтической драмы. Исследование его творчества в целом важно не только для определения его творческого пути и поэтического мастерства, но и для освещения процессов развития поэзии в конце XX – начале XXI веков. Кроме того, жизнь и творчество Сафармухаммада Айюби до сих пор не исследованы должным образом. В настоящей диссертации жизненный путь, литературное наследие и поэтическая деятельность С. Айюби впервые подвергаются монографическому исследованию .

Степень изученности темы. О жизни и творчестве С. Айюби в таджикском литературоведении до сих пор нет специального исследования, освещающего многогранное наследие поэта, его мастерство и место в современной поэзии. Существуют лишь разрозненные заметки в рецензиях и статьях обзорного характера, предисловия к его сборникам, отдельные статьи, посвященные юбилейным датам. Первая оценка поэтическому таланту С .

Айюби была дана Бозором Собиром, который в предисловии к его сборнику «Гули гандум» («Цветок пшеницы», 1981) назвал художественные поиски молодого поэта «новым веянием и теплым дыханием» в современной таджикской поэзии. Позже литературовед У. Тоиров написал рецензию на «Мунтахаби осор» («Избранные произведения») поэта, в которой особо отметил его литературные достижения в выборе тематики, способах изображения, поэтической трактовке и т.д .

Весьма примечательные мысли о документальной повести С. Айюби «Айюб Иисуса» были высказаны известным писателем С. Турсуном. Оценивая литературные поиски Айюби в прозе, он отметил, что автору присущи «природная одаренность и врожденный талант» (17,5). О творчестве С. Айюби в своих статьях, рецензиях и выступлениях положительно отзывались также такие таджикские ученые и литераторы, как У. Сафар, М. Салим, М .

Мухаммадиев. Особенности поэзии С. Айюби рассмотрены при исследовании процесса развития современной таджикской поэзии такими известными критиками, как М. Шукуров, С. Табаров, Х. Шариф, А. Абдуманнон, Ш .

Нуриддин, А. Шеърдуст, К. Сулаймони. В частности, А. Абдуманнон при рассмотрении развития тенденции традиционализма в современной поэзии, относительно поэзии С. Айюби отмечает следующее: «В творчестве Сафармухаммада Айюби эта тенденция берет начало из его поэтических драм об исторических и духовных личностях, а ныне ярче проявляется в его поэмах, посвященных памятникам истории и культуры» (1,8) .

Кроме того, здесь уместно упомянуть о статьях А. Абдуманнона «Для него нет награды, кроме доброго слова» (2,80-85), А. Кучарова и автора этих строк «Поэт с новым слогом и теплым дыханием», опубликованных по случаю 70-летия поэта. Эти отдельные рецензии и статьи недостаточны для полного раскрытия особенностей творчества С. Айюби, определения его роли и места в развитии современной поэзии. Это и является основанием для написания данной диссертации .

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является научное и комплексное определение творческого пути С. Айюби, всестороннее изучение его жизни, художественных поисков, определение роли и места этого талантливого поэта-новатора в истории современной таджикской литературы .

Для достижения этой цели диссертант ставит перед собой следующие задачи:

- изучение жизненного пути поэта, освещение важных и основных страниц социальной и творческой биографии С. Айюби;

- обстоятельное исследование поэзии С. Айюби с точек зрения тематики, формы, жанров и мастерства;

- определение вклада поэта С. Айюби в развитие таджикской публицистики и драматургии;

- научное освещение литературно-творческой связи поэта с прошлой, современной литературой и фольклором;

- рассмотрение традиционных и новаторских аспектов поэзии Сафармухаммада Айюби на основе поэтических жанров;

- определение поэтического мастерства С. Айюби в истории новейшей таджикской литературы посредством комплексного анализа жизни и творчества поэта .

Научная новизна работы. Жизнь и творчество известного таджикского поэта и драматурга С. Айюби впервые подвергаются объемлющему монографическому исследованию. В ходе исследования объектом научного рассмотрения становятся жизненный путь и литературное наследие поэта, письменные и устные источники произведений, жанрово-стилистические аспекты его творчества. Кроме того, творчество С. Айюби рассматривается на фоне основных процессов таджикской поэзии периода конца ХХ- начала XXI веков, считающегося одним из важных этапов в истории таджикской литературы .

Объект исследования. Диссертация написана на основе сборников «Гули гандум» («Цветок пшеницы»), «Шохаи бар» («Ответвление молнии»), «илвагои офтоб» («Арена солнца»), «Гулчини ашъор» («Избранные стихи»), «Эътиод» («Вера»), «Мунтахаби осор» («Избранные произведения»), подготовленных к изданию самим автором. Нами также привлечен к исследованию богатый материал из архива поэта, чтобы полнее охватить его творческое наследие. В частности, рассмотрению подвергнуты сборник детских стихов «Гули яхшикан» («Цветок-ледокол») и наиболее полный сборник «Меъро» («Восхождение»), неопубликованные до сих пор. С целью сопоставления исследованию подвергнута также поэзия современников С .

Айюби .

Источники исследования. При исследовании произведений С. Айюби диссертантом в качестве научных и литературных источников по мере доступности использованы научные достижения прошлых и современных таджикских литературоведов, теоретические и критические труды отечественных и зарубежных литературоведов и критиков, дискуссионные материалы о современной таджикской поэзии. Также при подготовке диссертации в качестве источников исследования диссертант обращался к произведениям прошлых и современных таджикских поэтов и поэтическим образцам устного народного творчества .

Предметом исследования является изучение и рассмотрение жизни и творчества С. Айюби, определение его роли и места в развитии современной таджикской поэзии, объемлющее исследование тематических и художественных особенностей его поэзии. Кроме того, в диссертации впервые предпринята попытка вкратце определить вклад С. Айюби в развитие современной драматургии, в частности жанра поэтической драмы .

Методология и научные методы исследования. В данной работе в качестве ценных методических и теоретических исследований мы опирались на фундаментальные труды таких отечественных и зарубежных учёных, как Л. И .

Тимофеев, М. Б. Храпченко, С. Табаров, М. Шукуров, Х. Шариф, А .

Сатторзода,Р. Мусулманкулов, А. Хаким, А. Абдуманнон, А. Кучаров, У .

Сафар, А. Шеърдуст, В. Хализев, С. Шамисо, Ш. Кадкани, М. Футухи, А .

Шеърдуст и др. В процессе исследования мы пользовались также современными способами анализа литературных произведений, методами сравнительного, структурного и статистического анализа .

Основные положения, выносимые на защиту:

- социальная и литературная атмосфера 70-80-х годов ХХ века, изменения и преобразования, произошедшие в те годы в жизни общества, особенно в духовной и литературной жизни, сыграли важную роль в формировании творческой личности поэта;

- творческий путь С. Айюби начинался с создания лирических стихотворений, затем творчество поэта становится многогранным и разножанровым. Публицистические, прозаические, особенно драматургические произведения сыграли большую роль в творческом совершенствовании С .

Айюби;

- как талантливый поэт С. Айюби внес весомый вклад в жанровое и стилевое обогащение современной таджикской поэзии;

- опираясь на богатые традиции классической и современной поэзии, С .

Айюби обогатил и украсил нашу поэзию нового времени с точек зрения тематики, содержания, создания свежих образов, использования потенциальных языковых и художественных средств изображения;

- в поэзии С. Айюби с особым поэтическим видением изображены патриотические, любовные и социальные темы, проблемы воспитания молодого поколения, обязательства родителей и детей по отношению друг к другу и т.д.;

- примечательны новаторские поиски и традиционализм С. Айюби в областях размера, рифмы и других формальных элементов поэзии. Бесценными богатствами устного творчества и живой народной речи он пользовался весьма изысканно и избирательно;

- С. Айюби после Ф. Ансори является вторым современным поэтом, добившимся успехов в жанре поэтической драмы и создании различных её видов;

- обстоятельное исследование поэзии С. Айюби доказывает, что он внес достойный вклад в обогащение форм, тематики и жанрово-стилистическое развитие сегодняшней таджикской поэзии .

Апробация работы. Содержание и основные положения диссертации изложены в 5 статьях, 3 из них опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки Российской Федерации. По теме диссертации в 2014-2016 годах автором сделаны доклады на нескольких республиканских научных конференциях. Автореферат и опубликованные статьи автора полностью отражают содержание и основные результаты диссертации .

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры теории и истории литературы ТГПУ им. С. Айни (22 мая 2018 года, протокол №17) и на заседании кафедры теории и новейшей таджикско-персидской литературы ТНУ (20 ноября 2018 года, протокол №9) .

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав и разделов, заключения и библиографии. Общий объем диссертации составляет 166 страниц .

Основное содержание диссертации Во введении обоснована актуальность темы, определена степень её изученности, указаны цель и задачи, научная новизна, теоретические и методологические основы исследования, его научно-практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту .

Первая глава диссертации – «Жизнь и творчество Сафармухаммада Айюби» делится на четыре раздела и посвящена исследованию жизненного пути поэта, основных этапов его творчества, драматургии, художественной прозы и публицистики литератора .

назван «Жизненный путь Первый раздел первой главы Сафармухаммада Айюби», в нём рассмотрены детство, начало творческой деятельности, зрелость и основные этапы социальной и литературной работы поэта .

С. Айюби родился 20 декабря 1945 года в городе Кулябе в семье просвещенного человека по имени Мухаммад Айюб Исо .

В 1962 году, после окончания средней школы, поступает на факультет русской филологии Кулябского госпединститута, после окончания которого призывается на военную службу (6,20) .

Литературная деятельность поэта начинается с поступления его на работу в редакцию газеты «Рои Ленин» («Ленинский путь») тогдашней Кулябской областной партийной организации. Наряду с литературной и журналистской деятельности он активно сотрудничает с знаменитым в те годы театром музыкальной комедии города Куляб. В 1984 году в названном театре была поставлена поэтическая драма С. Айюби «Фишор» («Давление»), которая в 1989 году была удостоена гран-при республиканского фестиваля профессиональных театров .

В диссертации подробно проанализировано начало поэтической и драматургической деятельности С. Айюби, отмечается, что стихотворения поэта с начала 70-х годов прошлого столетия последовательно печатались в периодической прессе и с начала 80-х годов один за другим стали издаваться сборники его стихов .

В конце 80-х –начале 90-х годов ХХ века С. Айюби перебирается в Душанбе и работает в информационном агентстве «Ховар». Затем, в 1993-95 годах он работает главным редактором редакции литературно-драматических программ таджикского телевидения. В этот период он осваивается в литературных кругах столицы, налаживает тесное творческое сотрудничество с такими известными театральными деятелями, как Ф. Касимов, А .

Мухаммеджанов, Ш. Низомов, У. Раджабов, Т. Ахмадхонов, композиторами Ф .

Одинаевым, Т. Сатторовым, Д. Дустмухаммедовом и др. По произведениям С .

Айюби было поставлено и предложено зрителям множество спектаклей и телевизионных фильмов. Поэт был удостоен высокого звания Заслуженного деятеля искусств Таджикистана .

В 1995-98 годах С. Айюби работает начальником управления культуры Министерства культуры Республики Таджикистан и активно участвует в развитии культурной жизни страны. По его инициативе в Каратаге, Кайраккуме, Пенджикенте проводятся семинары таджикских драматургов, оказавшие огромное влияние на развитие сферы драматургии таджикской литературы .

Работая несколько лет заведующим отделом работы с общественными организациями Исполнительного органа государственной власти г. Душанбе, С .

Айюби внёс заметный вклад в проведение городских и республиканских литературно-культурных мероприятий .

В годы гражданской войны в республике С. Айюби находился в одном ряду с патриотически настроенными поэтами и своими пламенными стихами стремился предотвратить эту национальную трагедию .

Поэт тепло встретил установление мира и единства между таджиками, по этому случаю он написал множество приветственных стихов. В последующие годы С .

Айюби создал ряд замечательных произведений в поэзии и драматургии, многие из которых были отмечены высокими государственными наградами. За заслуги в развитии таджикской литературы, особенно поэзии и драматургии, он удостоился премии Союза театральных деятелей республики «Нохид», Государственной премии им. Рудаки Республики Таджикистан и высокого звания Народного поэта Таджикистана (17,49) .

Сафармухаммад Айюби после продолжительной болезни скончался 21 февраля 2011 года в самом расцвете литературной деятельности .

После его физической кончины духовная жизнь поэта обрела вечность благодаря его бесценному литературному наследию .

Во втором разделе первой главы – «Литературное наследие С. Айюби»

рассматриваются основные направления литературной и творческой деятельности поэта .

1.Поэзия. Поэтическая деятельность Сафармухаммада Айюби начинается с первых лет семидесятых годов ХХ столетия. Первые его стихотворения печатались в областных и республиканских газетах и журналах. Первый сборник стихотворений поэта был издан в 1981 году под названием «Гули гандум» («Цветок пшеницы»). В предисловии к сборнику известный таджикский поэт Бозор Собир относительно одарённости и таланта молодого Айюби писал: «Стихи, собранные в книге, обнадёживают нас в том, что он привнесёт в литературу новое веяние и теплое дыхание. Особенно радует нас благозвучность стиха и глубина мышления поэта» [14,3] .

В 1984 году издаётся второй сборник поэта под названием «Рои сафар»

(«Дорога путешествия»), который можно назвать важным этапом или новой ступенью на его творческом пути. В сборнике содержатся 39 стиховчетверостиший, 9 газелей, 2 нимаийских стиха, 2 месневи, 1 мустазод, 1 мухаммас, 1 мусаммат таркиббанд и 1 поэма. В диссертации подчеркивается, что названный сборник свидетельствовал о творческом совершенствовании, высоком полёте фантазии, глубоких размышлениях и заключениях ищущего поэта. Наряду с выражением и изображением добрых человеческих чаяний и намерений, он воспевает дружбу, мир и спокойствие во всём мире. В одном их стихотворений названного сборника по этому поводу он говорит:

Боке набувад гарчи бимирам ба дифоят, Не страшно, если погибну, защищая тебя, Бигирифта раи тири аду бо бадани хеш… Загородив путь вражеской пуле телом З-он шод бимирам, ки шавам хоку своим… бигардад Счастливо умру от того, что я превращусь Як рз зи хокам кафи хоки Ватанам беш в прах [8,91]. И тогда на горсть увеличится земля моей Родины.1 Творческие поиски поэта в создании образов, отображении действий и поступков персонажей основывались на высоком гражданском чувстве, что ярко проявилось в его поэме «Гандуми сиро» («Пшеница сорта сироджи») .

Третий сборник поэта «Шохаи бар» («Отблеск зарницы») издаётся в 1986 году, и утверждает статус С. Айюби в качестве зрелого литератора в творческих кругах Таджикистана. Стихи, содержащиеся в этой книге, свидетельствуют о повышении поэтического искусства автора, разнообразии его подходов к описанию и изображению объектов, содержательности и художественности его слога, жанровом многообразии его поэзии. Приверженность С. Айюби к традиционным поэтическим формам таджикской поэзии является показателем того, что он опирался на классическую персидско-таджикскую поэзию как на надежный источник своего творчества и черпал из неё вдохновение .

В 1990 году выходит четвёртый сборник стихов С. Айюби под названием «Фалаки ро» («Жестокая судьба»). В нём также среди традиционных поэтических форм поэт заметное место занимают стихотворения, состоящие из четверостиший. В этой весьма популярной в те годы поэтической форме поэт сумел выразить свои сокровенные мысли, привлекательные идеи и привлечь внимание читателя к актуальным, требующим своего решения проблемам дня .

В 1996 году издаются образцы поэзии С. Айюби в книге «Катибаи нонавишта»

(«Неписанные письмена») на арабской графике и таким образом стихи С. Айюби становятся доступными для широкого круга почитателей таджикской поэзии в родственных по языку Иране и Афганистане. Иранский учёный Кахрамон

Сулаймони в предисловии к книге высоко оценил поэзию таджикского поэта:

«Айюби, являющийся национальным поэтом Таджикистана и лауреатом Государственной премии имени Рудаки, взял на себя тяжёлую ношу координации программ различных органов культуры и отвечал за их выполнение в самых разных формах» [15,3] .

____________

1. Здесь и далее перевод цитированных таджикских стихов на русский язык выполнен автором диссертации Поэзия С. Айюби в полном виде была издана в 2000 году в книге «Мунтахаби осор» («Избранные произведения»), содержание которой является многогранным, богатым, объемлющим и охватывает современные темы, проблемы, а также историческую судьбу таджикского народа на важных этапах далёкого и близкого прошлого .

Что касается вопроса героев, то в поздних произведениях поэта они представляются более разноплановыми по характеру и совершенными с точки зрения духовного роста, моральной и социальной позиции. Лирический герой стихотворений поэта, особенно его газелей, предстаёт перед нами человеком из народа, искренним и заботливым. В диссертации книга «Избранные произведения» подробно проанализирована с точек зрения жанра, структуры стихов и поэм, стиля изображения и описания. Подчёркивается, что С. Айюби нашёл путь в духовный мир и мир чаяний и надежд человека благодаря своему созидательному художественному слову .

Стихотворения С. Айюби более поздних лет вошли в сборник «Хоиши дарё» («Желание реки»). В стихах данного сборника внимание уделено больше на такие темы, как человечность и гуманность, дружба и товарищество, мир и единство, самосознание и самосовершенствование. Эти темы с особым мастерством изложены в двустишиях (дубейти) поэта, опубликованных под рубриками «Мау хуршеди худро соз тавлид» («Породи свои луну и солнце») и «Солнома» («Летопись») .

Кроме того, в названном сборнике напечатаны рубаи поэта под рубрикой «Сад бор замин тавофи хуршед намуд» («Сто раз земля оказывала почести солнцу»), в которых воспеты наступление XXI века, место личности в обществе, добродетель и созидание, национальное самосознание и единство. В этот сборник также включены 11 стихотворений, состоящие из четверостиший и цикл стихов под названием «Пан ахтар» («Пять звезд») .

В 2002 году издаётся другой сборник поэта под названием «Модар»

(«Мать»), который по праву может считаться новой страницей в цикле стихов, воспевающих мать, в современной таджикской поэзии. В те годы поэт публикует ещё несколько поэм и баллад, важнейшими из которых являются «Шахриёрнома» («Шахриярнаме»), «Тавофи маради пирон савоб аст»

(«Благородно посещать могилы духовных предводителей»). Большинство из этих поэм и баллад поэта связаны с новыми и важными темами социальнополитической жизни современного таджикского общества. С другой стороны, создание крупных поэтических произведений является свидетельством усиления эпического начала в творчестве С. Айюби .

Другим примечательным фактом в поэзии последних лет С. Айюби является влияние религиозных и мистических мотивов на его творчество .

Изображая духовные портреты и образцовую жизнедеятельность религиозных личностей, поэт находит путь в мир их идей, мыслей и духовной жизни. Это явление отчётливо наблюдается в книгах С. Айюби «Мавляна Хатлона», «Шейх Махмадсаид, благословит его аллах», «Шейх Хикматуллах Гилмани». На эти темы поэтом написано более двадцати поэм, большинству из которых присущи глубокие и широкие суфийские мотивы и идеи .

Х. Шариф, рассматривая таджикскую суфийскую литературу периода независимости, писал: «Известный поэт и драматург С. Айюби написал несколько баллад на религиозные темы, одна из которых – «Шаиди мусофир»

(«Мученник-путник») начинается следующими бейтами:

Ё раб, аз файзи нигоат нур де, О, боже, одари меня светом из Бандагонро чашми назду дур де. милости своего взгляда, Фитратам бахшо, ки бардорам саба, Рабов своих одари близкими и Ранамо соз бар марои а» дальними взорами .

[18,88]. Одари меня естеством, чтобы извлёк я урок, Укажи мне путь, ведущий к истине .

В диссертации также рассмотрены сборники поэта, изданные после его кончины. В 2015 году издательство «Адабиёти бачагона» («Детская литература») выпустило книгу детских стихов С. Айюби под названием «Эътиод» («Вера»). Стихи, собранные в этой книге, свидетельствуют об особом отношении С. Айюби к прекрасному миру детей, к их радужной фантазии, мыслям и интересам. Кроме того, диссертант обнаружил в архиве поэта другой его сборник детских стихов, который был подготовлен к изданию самим поэтом под названием «Гули яхшикан» («Цветок-ледокол»). Эта книга состоит из 70 детских стихов и загадок для детей. На обложке этого сборника отмечен 1982 год, что свидетельствует о тяготении С. Айюби к детской поэзии еще с самого начала его творческого пути .

В 2015 году по случаю 70-летия поэта издательством «Адиб» был издан его сборник «Гулчини ашъор» («Избранные стихи»), содержащий 255 стихотворений, 133 дубейти и 86 рубаи. Составители Гурез Сафар и Фарход Карим включили в него в основном патриотические и любовные стихи, а также стихотворения, воспевающие независимость, мир и национальное единство .

Этот сборник, действительно, является показателем важных творческих достижений поэта, высокой содержательности и художественности его поэзии, а также особого места С. Айюби в современной таджикской литературе .

2. Драматургия. Другим направлением творческой деятельности С .

Айюби является драматургия. После Ф. Ансори в таджикской литературе он является вторым литератором, взявшим на себя ответственность за создание поэтических драм и достигшим заметных успехов. С. Айюби в целом написал более 200 поэтических драм и пьес, из которых «Фишор» («Давление») и «Заволи Чамбули мастон» («Крах Чамбула мастона») на республиканских фестивалях завоевали гран-при и другие премии. В диссертации драматические произведения С. Айюби по тематике и содержанию разделены на четыре группы: исторические драмы, музыкальные комедии, философские драмы и трагические драмы. В сценических произведениях поэт больше уделял внимание историческим и патриотическим темам, на этой основе он создал около 20 произведений, образцами которых являются «Давление», «Крах Чамбула мастона», «Алии сон» («Второй Али»), «Эмир Исмаил», «Дакики», «Спитамен», «Сомонхудот». При анализе этих пьес диссертант уделял особое внимание на соответствие изображенных в них персонажей и событий с их реальными историческими прототипами. Лейтмотивом в исторических драмах поэта является национальная государственность и её историческая поучительность .

Художественное исследование роли и значения исторических личностей находит своё продолжение в драме «Дакики», в которой поэт изображает великих деятелей литературы, истории и культуры в лицах Дакики и Фирдоуси .

Эта драма написана в размере «Шахнаме» (мутакориб мусамман максур). А в пьесе «Сомонхудот», состоявшейся из двух действий и шести актов, С. Айюби создал художественный образ основателя таджикской государственности. В произведении показывается процесс формирования, прогресс таджиков и обретение ими достойного места в истории как созидательного и культурообразующего народ .

В драме «Спитамен» поэт обращается к доисламскому периоду истории своего народа, а именно – к одной из самых трагичных страниц истории, т.е .

противостоянию наших предков нашествию войск Александра Македонского .

Спитамен, предводитель согдийских воинов, воевал против Александра. В его образе изображены смелость, отвага, высокое патриотическое чувство, героизм и самоотверженность представителей народа .

Одну из важных частей драматургии С. Айюби составляют его произведения на философские темы. В диссертации подробно рассмотрены пьесы «То иёмат» («До Судного дня»), «Меърои Шоин» («Восхождение Шохина»), «Хатои охирини Афлотун» («Последняя ошибка Платона»), «Фиони чашмои парданишин» («Крик глаз сидящего за занавесом»), «Гурдаи Эрон» («Мужество Иранца») и т.д. В этих произведениях объектами художественного исследования становятся суть философии человеческого бытия, индивидуальное и социальное самосознание, религиозное и мистическое самопознание человека. В драмах «До Судного дня» и «Восхождение Шохина»

продолжено художественное исследование жизни и творческой деятельности известных поэтов прошлого. Образы Фирдоуси и Шохина отображают два важных этапа в развитии таджикской поэзии .

В процессе рассмотрения поэтических драм С. Айюби в диссертации подчеркивается, что поэт в каждом из своих произведений прослеживает и излагает определенную цель и идею, имеющую важное историкопознавательное значение. Ярким примером в этом плане может служить драма «Крик глаз сидящего за занавесом», где автор посредством изображения исторических событий показывает верный путь достижения единства и сплоченности нации .

С. Айюби в своих сценических произведениях утверждает, что Родина является не только очагом надежды, силы и могущества народа, но и источником счастья, благополучия и достоинства каждой нации .

Анализируя драматургию поэта, диссертант приходит к выводу, что С .

Айюби в этом русле обладал своим собственным стилем, индивидуальным почерком драматурга и своими поэтическими драмами оставил неизгладимый след в современной таджикской драматургии .

3. Художественная проза. С. Айюби, наряду с богатым поэтическим и драматургическим наследием, оставил значительные произведения в областях художественной прозы и публицистики, исследование которых полнее и ярче раскроет его творческий облик. В повести «Айюб Исо» и реалистических рассказах он затрагивает действительно важные и актуальные темы и проблемы. В частности, в повести «Айюб Исо» изображаются события первых лет установления советской власти в Таджикистане и борьба народа против врагов нового строя в Кулябском регионе. В этом произведении ярко описана самоотверженность людей, ответственных лиц, милиционеров и представителей новой советской власти .

Обратив внимание на реалистичность произведения, писатель С. Турсун писал:

«Известный драматург С. Айюби смог создать в прозе актуальное по теме, читаемое и нужное по языку, композиции и нормативности добротное произведение. Каждый, кто хоть немного осведомлён о тайнах писательского дела, знает, что это тяжелый труд, особенно нелегко достичь поставленную перед собой творческую цель. Значит наш писатель имеет природную одаренность и богом данный талант» [17, 5] .

В диссертации повесть «Айюб Исо» подробно рассмотрена как с точки зрения художественной формы и структуры, так и в содержательном аспекте .

Подчеркивается, что в данном произведении изображена борьба таджикского народа на одном из важных этапов его истории со всеми присущими трудностями и противоречиями .

4. Публицистика. С. Айюби начинал свою трудовую и творческую деятельность с журналистики. Он долгие годы был сотрудником областной газеты «Рои Ленин» («Ленинский путь») в г. Кулябе. Именно здесь начинается его журналистская и литературная деятельность. В процессе написания статей, репортажей, информаций, интервью, очерков и публицистических заметок оттачивалось его перо, и шаг за шагом он приближался к литературной стезе .

В диссертации рассмотрены важнейшие статьи, репортажи, очерки и публицистические заметки С. Айюби, опубликованные на страницах газеты «Ленинский путь» в период 1974-1989 годов. Подчеркивается, что в целом ряде из этих публикаций поэт активно разбирается во многих проблемах социальной и культурной жизни тех лет. Публицистические статьи «Учёт времени и метод сдельной оплаты труда», «Горячее слово женщины», «Дорога путешествия», «За лучшие методы обучения» и др. утвердили С. Айюби как талантливого журналиста и одарённого молодого литератора .

Диссертант, подробно анализируя публицистические статьи С. Айюби, по тематике и постановке вопросов делит их на несколько групп. Важная часть статей касается культурной и духовной жизни общества. В статьях «Рои сафедчашма»

(«Путь светлого источника»), «Гулдзиои Гулр» («Вышивания Гулру»), «Табаи гул» (Тарелка цветов»), «Чакан, наши баор, тоии клоб» («Чакан, образ весны, кулябская тюбетейка») и др. поэт рассказывает о красотах природы, народных традициях, народных ремёслах, о вкусах и искусстве отдельных людей. А в статье «Дорога путешествия» он в качестве литературоведа и критика анализирует и рассматривает творческий путь известного поэта Ашура Сафара. Он оценивает произведения поэта не только с позиции читателя и критика, но и с точки зрения поэта и коллеги .

Анализ публицистики поэта показывает, что он посредством этой важной сферы своего творчества также активно включался в духовную и социальную жизнь того времени, направлял читателя на осознание и решение актуальных вопросов жизни общества, что свидетельствует о серьезном отношении поэта к социальным, культурным и духовным ценностям .

Вторая глава диссертации названа «Тематика и идейное содержание поэзии С. Айюби» и в пяти её разделах подробно рассматриваются тематические и содержательные особенности поэзии Сафармухаммада Айюби. Диссертант подчёркивает, что в таджикской литературе 70-90-х годов ХХ столетия, в том числе в поэзии, поэты, воспользовавшись веяниями свободомыслия, больше обращаются к историческим темам, проблемам языка, культуры, духовности и особенно к вопросу национального самосознания [10,200]. В диссертации с разных позиций рассматриваются круг тем и проблемы, к которым обращался в своих произведениях С. Айюби. По соображению соблюдения системности в исследовании диссертант рассматривает важнейшие темы поэзии С. Айюби в отдельных разделах .

1.Патриотические темы. Тема Родины и патриотизма является одной из ключевых и центральных тем таджикской поэзии, и каждый поэт в воспевании и художественном разъяснении понятия Родины имеет собственную точку зрения и позицию. С. Айюби больше восхищается красотами природы родного края, славным прошлым своего народа, борьбой самоотверженных сынов нации и воспевает их в особой торжественной манере. В стихотворениях «Сипар» («Щит»), «Сари як пой»

(«На одной ноге»), «Ветеран», «Мари анг» («Инвалид войны»), «Тир дар чашм»

(«С пулей в глазе»), «Саф кашед» («Стройтесь») и т.д., посвященных героизму народа в Великой Отечественной войне, поэт воспевает могущественный и непоколебимый дух советского народа:

Зери ду шонааш асобаал аст, Сари як пой аст рогардон. Под мышками у него костыли, Ри чби асобаал тобад Идёт он на одной ноге .

Зинда бар дори анг овезон… На палках костылей он кажется аст чун зинае асобаалаш, Повешенным на виселице войны… Дар назар мисли зинаи шурат. Его костыли словно ступени славы, Зина бар зина меравад боло, Шаг за шагом стремится он вверх .

Зина бар зина мекашад замат [8,146] .

В подобных стихах личность лирического героя сливается с темой Родины и это является отображением единства поэта с его отечеством. Такое воспевание Родины весьма ярко и разнообразно проявляется в стихотворениях «Ходжамуъмин», «Зодгоам, диёри Хатлонам» («Моё место рождения, мой край Хатлон»), «Забони модар» («Родной язык»), «Чилчанори Ховалинг» («Сорок чинаров Ховалинга»), «Куляб», «Суруди Авасто» («Песня Авесты») и т.д .

В целом С. Айюби в своих патриотических стихах воспевает Родину как свою колыбель, обитель, как теплое объятие и нежные руки своей матери. Он стремится выражать эти искренние чувства предметно, посредством ярких описаний и художественных изображений. В его изображениях патриотическое чувство часто сливается с высокими чувствами национальной гордости и национального самосознания. Поэт очень искренно, подбирая наиболее весомые языковые и художественные средства изображения, воспевает Родину, обращается к историческим взлётам и падениям своего народа .

2.Место любовной темы в поэзии Сафармухаммада Айюби .

Чистая человеческая и мистическая любовь всегда была одной из центральных тем таджикско-персидской лирической поэзии, как в классической, так и в современный периоды её развития. Только восприятие, познание и изображение её в различные периоды исторического развития поэзии обретали различные краски, оттенки и стилистические особенности в зависимости от уровня и степени просвещенности и мировосприятия людей определенной эпохи. Естественно, познание и изображение этой традиционной для персидско-таджикской поэзии темы в наше время происходит в творчестве каждого поэта согласно его уровню познания и художественно-эстетическому вкусу. С. Айюби в этом плане не исключение .

Поэтическая вдохновленность и состояние, чувство влюбленности сливаются в его поэзии, что явно наблюдается в таких стихотворениях, как «Васл» («Свидание»), «ар баорон аз дилам ёди рухаш» («Каждой весной сердцу хочется увидеть её лик»), «Табассуми мазун» («Печальная улыбка»), «Барои ту» («Для тебя»), «Дар оши ту» («В твоих объятиях»), «Дар шаби арс» («В брачную ночь»), «Рашк»

(«Ревность»), «Бевафо» («Неверная»), «Ёри рафта боз омад» («Вернулась ушедшая возлюбленная»), «Ошиона» («Любовное»). В них любовные чувства лирического героя выражены весьма искренно и естественно. Он видит суть жизни в любви и верит в свою любовь .

В диссертации подробно рассматриваются важнейшие особенности любовной лирики С. Айюби и подчёркивается, что ей не свойственны жалобы и пессимизм .

Любовь лирического героя стихов С.

Айюби наполнена гордостью влюбленного, его верностью, честью и достоинством:

уз канори муаттарат, эй ёр, Кроме ароматного объятия твоего, о, Бари ман сарпанои дигар нест. любимая, уз амин такягои синаи ман У меня нет другой обители .

Бари ман такягои дигар нест Кроме этой опоры моего сердца [8,171]. У меня нет другой опоры .

По мнению поэта, чистая и искренняя любовь совершенствует человека, дарит ему могущество. Лирический герой некоторых его стихов иногда горюет, тоскует, но не падает духом, напротив, собравшись, стремится к достижению цели, добивается ответной любви возлюбленной. В этом плане примечательны такие стихи поэта, как «Мабубаи арушт» («Танцующая возлюбленная»), «Ошиона» («Любовное»), «Вола» («Влюбленный»), «аламош»

(«Чернобровая»), «Суруди ошиона» («Любовная песня»). Любовные стихотворения С. Айюби разнообразны по жанру и структуре. Эту тему мы встречаем как в таких традиционных формах, как газель, месневи, китъа, рубаи, дубейти, так и в стихотворениях, состоящих из четверостиший. В диссертации жанровые, стилистические и языковые особенности любовной лирики поэта рассмотрены в сравнительном ракурсе, в сопоставлении с лирикой других поэтов-современников С. Айюби .

3. Почитание родителей. Изображение образов матери и отца является одной из центральных тем современной таджикской поэзии. В этом плане в таджикской литературе накоплен достаточно богатый опыт. По словам литературоведа А. Кучарова, «Нет ни одного поэта, не посвятившего хотя бы одно стихотворение этому священному существу (матери) и не воспевшего этот источник торжества жизни [11,46] .

В творчестве С. Айюби воспевание матери и отца начато в самом начале его творческого пути, затем эта тема постепенно расширяется, составляет содержание и идейную основу таких стихотворений, как «Иди занон»

(«Праздник женщин»), «Модарам, дар фирои дидорат» («Мама, я скучаю по тебе»), «Шамоли Терай» («Ветер Терая»), «Давом» («Продолжение»), «МодарВатан» («Родина-Мать»), «Падар» («Отец»), «Асп» («Конь»), «Такрор»

(«Повторение»), «Ситора» («Звезда») и т.д .

Лейтмотивом стихотворений С. Айюби на эту тематику является беспредельная любовь к родителям – двум источникам жизни и счастья человека.

В его трактовке Мать и Родина имеют неразрывную связь:

Ба ёдам мерасад рухсораи, Вспоминается мне лицо её, Ки ранги лолазорони Ватан дошт. Оно было цвета тюльпанных полей Ба сар шоли кабуди пурситора, Родины, Ба ранги марзорон пераан дошт На голове у неё синяя шаль, полная [3,35]. звёздами, А платье её было цвета лугов .

С. Айюби написал множество стихотворений, посвященных отцу, воспевающих его мужество и мудрость. Они подвергнуты анализу в диссертации. Роль и место отца, как главы семьи, многогранная его деятельность ради достойного воспитания детей, блага семьи воспеты в таких стихах поэта, как «Падар» («Отец»), «Асп» («Конь»), «Такрор» («Повторение»), «Зиндаудо» («Сирота при живом родителе»), «Гандумлола» («Пшеничный тюльпан»), «Тир» («Пуля»), «Тифли рапой» («Ожидающий ребенок»). В целом, мать и отец в поэзии С. Айюби представлены самыми священными людьми в обществе, лишь любовь, верность и уважение к ним может поднять человека на высокие духовные и моральные ступени жизни .

4. Международная тема. Часть произведений С. Айюби посвящена международным темам, тревожным событиям современного мира. В этих стихотворениях, говоря об исторических связях людей, добрых исторических взаимоотношениях различных народов, поэт подчеркивает, что все люди, независимо от их племени, рода, нации, расы, родины и места проживания, связаны между собой, и в наше время не могут жить без дружбы и единения. Об этом свидетельствуют такие стихи, как «Шабе дар Терон» («Однажды ночью в Тегеране»), «Хитоба» («Обращение»), «Дар зодгои Есенин» («На родине Есенина»), «Як вааб хок» («Пядь земли»), «Суруди комсомол» («Песня комсомола»), «Мушакои рангоранг» («Разноцветный фейерверк»), «Иран и Таджикистан», «Фарзанди як сайёраем» («Мы дети одной планеты») и др. В них воспеваются добрые, миролюбивые намерения, гуманная политика одних государств, порицаются корыстные геополитические страсти других .

Диссертантом рассмотрены стихи С. Айюби, посвященные международным темам, в сопоставлении с аналогичными произведениями Пайрава Сулаймони и других таджикских поэтов. Данная тема в поэзии С. Айюби отображается также путём изображения событий Великой Отечественной войны, впечатлений поэта от поездок в различные страны и от событий жизни в современном мире. В стихотворениях «Замини хурд» («Малая земля»), «Пядь земли», «Обращение», посвященных теме второй мировой войны, поэт подчёркивает, что всякие войны и конфликты становятся причиной разрушения и развала многих стран .

В стихотворениях «Шатрани заррав» («Атомные шахматы») и «Саф кашед»

(«Стройтесь») речь идёт об угрозах и вызовах современного мира. Поэт предупреждает, что сегодня из-за недальновидности и безрассудности представителей некоторых разрушительных сил судьба планеты оказалась под серьезной угрозой и опасности:

уз марг раи дигар набошад Нет другого пути, кроме смерти З-ин бозии зарравии хунин. В этой кровавой атомной игре .

Хокистару хоки тира гарданд Превратятся в пепел и грязный прах Бозингару шоу пилу фарзин [4,61]. И игрок, и король, и слон, и ферзь .

5. Воспевание независимости. В последние годы достижение государственной независимости стало одной из важных и центральных тем современной таджикской поэзии и прозы. В диссертации на фоне произведений, посвященных независимости, подчёркивается, что эта тема занимает особое место и в творчестве С. Айюби. В его поэзии чувства стремлений к суверенитету и самосознанию воспеваются еще в 80-е годы прошлого столетия. Позже эта тема в отдельных стихах поэта отражается намного шире и глубже .

Диссертант всесторонне рассматривает стихотворения поэта, посвященные теме независимости, разделяя их на четыре большие группы. Первая группа – это стихи, непосредственно посвященные воспеванию сегодняшнего мирного и процветающего Таджикистана. Вторая – стихи, посвященные воспеванию города Душанбе как столицы суверенного Таджикистана. Таковыми являются стихотворения «Суруди Душанбе» («Песня о Душанбе»), «Душанбе», «О, Душанбе», «Оби Душанбе» («Вода Душанбе»), «Мерномаи Душанбе») («С любовью к Душанбе») и т.д.

Лейтмотивом этих стихотворений является преобразование и процветание столицы:

Эй Душанбе, эй гулафшон аз гули О, Душанбе, цветущий от цветов наззорао, взглядов, Лолаоят бехазон аз лолаи рухсорао. Тюльпаны твои не увядают, ибо цветут Эй рухе, ки нур меборад зи ту иши лица .

аёт, О, лик, излучающий любовью к жизни, Эй саре, ки дар ту бошад бетарин О, голова, в тебе рождаются лучшие ангорао [8, 8]. мысли .

Третью группу стихов поэта, посвященных теме независимости, составляют стихотворения, воспевающие единство и сплоченность таджикского народа.

В стихотворениях «Агар мо амнафас гардем» («Если мы будем дышать вместе»), «Суруди дст» («Песня дружбы»), «Даъват» («Призыв»), «Арсаи вадат» («Арена единства»), «Тои ман» («Мой венец»), «Мо зодаи бииштем» («Мы рождены в раю») выражается сожаление по поводу событий девяностых годов и поэт призывает своих читателей остерегаться повторения подобных трагедий, стремиться к единению народа и целостности страны:

Ин ватан арсаи вадату муроди мост, Эта родина есть ареной нашего Зарраи хоки он гармии ниоди мост единства и чаяния, [8,59]. Крупинка её земли греет наше существо .

Четвёртая группа этой части поэзии С. Айюби посвящена воспеванию крупных объектов, возведенных в период независимости Таджикистана. К ней относятся такие стихи, как «исори сабз» («Зеленая крепость»), «Бои олам» (Сад мира»), «Суруди набканон» («Песня проходчиков»), «Рогун», «асидаи об» («Ода о воде»), «Саронун» («Конституция») и др .

В диссертации всесторонне рассмотрено большинство из названных стихотворений и диссертант подчёркивает, что в каждом произведении С. Айюби, посвященном теме независимости, проглядывается искренняя радость и гордость поэта достижениями своего народа и продвижением страны .

Третья глава диссертации – «Формальные особенности поэзии С. Айюби»

состоит из трёх разделов, в которых рассматриваются вопросы мастерства и структуры его поэзии с точки зрения жанра, размера, языковых и стилистических особенностей .

В первом разделе третьей главы – «Жанровая классификация» исследуются вопросы жанрового разнообразия, способов использования классических и современных поэтических форм в творчестве С. Айюби. Основная часть поэтических произведений С. Айюби написана в популярных традиционных формах таджикской поэзии, таких как газель, месневи, китъа, мусаммат, мухаммас, таркиббанд, мустазод, рубаи и дубейти. Статистический анализ стихотворений поэта показывает, что в целом им сочинены 115 газелей, 13 месневи, 8 мухаммасов, 7 мусаммат таркиббандов, 3 китъа, 3 мустазода, 104 рубаи и 46 дубейти. Наряду с этим большое количество его стихотворений создано в формах чахорпора (четверостишия) и других видов новой поэзии .

Газели С. Айюби разнообразны по размерам, рифмовке и количеству бейтов, лиричны и мелодичны по стилю изложения, сочинены на различные темы. В диссертации газели поэта подробно рассмотрены с точек зрения объема, количества бейтов, размера и поэтических образов. Месневи и другие поэтические формы также подвергнуты художественному и статистическому анализу. Количество бейтов месневи составляют от 5 до 40 бейтов, что говорит о виртуозном таланте поэта в сочинении стихов в традиционных формах таджикской поэзии. Исследуя различные поэтические жанры в творчестве С. Айюби, диссертант отмечает, что его поэзия состоит не только из традиционных, но и из различных форм нового стиха. Во многих стихотворениях поэт стремится вводить что-то новое в традиционные формы, подчинять формальные нововведения содержанию стиха и стилю выражения мысли, идее произведения. Подобные стремления поэта особенно заметны в стихотворениях «Танцующая возлюбленная», «Чил кокули бозингар» («Сорок игривых косичек»), «Навруз» («Посвящение Наврузу»), «Мо авонони Тоикистон» («Мы, молодежь Таджикистана»), «Суруди милл» («Национальный гимн»), «Ай, авонони ватан» («О, молодежь Родины») и т.д. С. Айюби смело вводит новое в тематику таких устоявшихся жанровых форм, как рубаи и дубейти, где он, продолжая традиции Бобо Тохира, Абдуллаха Ансори, Абусаида Абдулхайра, Омара Хайяма и современных мастеров этих жанровых форм, проявляет новаторство в их тематике.

В таких стихах поэт больше уделяет внимание таким вопросам, как суть человеческого бытия, философия социальной и духовной жизни:

Биё чун офтоб, эй асри тадид, Приди словно солнце, о век новшеств, Бубар али башарро си тавид. Веди человечество к единству .

Фазои дст то нур гардад, Чтобы светлой стала атмосфера Мау хуршеди худро соз тавлид дружбы, [8,296]. Породи свои луну и солнце .

Другую часть поэзии С. Айюби составляют чахорпора (стихи из четверостиший). 202 стихотворения поэта написаны в этой форме, с разными рифмовками и размерами. В диссертации с точек зрения жанра, традиционализма и новаторства рассмотрены сборники стихов поэта «Цветок пшеницы», «Рои сафед»

(«В добрый путь»), «Отблеск зарницы», «Жестокая судьба» и «Избранные произведения». Диссертант показывает, что большинство четверостиший названных сборников состоят из строф в количестве от трёх-четырёх до десяти, большая их часть рифмуется в порядке аб,вб. В диссертации заключительно отмечается, что С .

Айюби мастерски писал стихи как в традиционных, так и в новых формах .

Второй раздел третьей главы диссертации назван «Размер и его особенности». В этом разделе также статистическим методом диссертант показывает, что поэт в 94 случае пользовался размерами хазаджа, в 121 случае – размерами рамала, в 10 случаях – размерами раджаза, а также другими размерами аруза .

Размер хазадж:

Тамоми умри равшангар аст, Тамоми кори кори савоб аст [8,123] .

(Мафолун, мафолун, фаълун или мафоъл V---/V---/V--)

Размер рамал:

Аспи чун боди саро медавид, Ёлу дум бинмуда мисли шаршара [8,99] .

(фоилотун, фоилотун, фоилун или фоилон

-V--/-V--/-V-или –V~)

Размер музореъ:

Печида амчу мор бари ар гулу гиё, Бо панаои зар дар он до монданист [8, 173] .

(Мафълу, фоилоту, мафойлу, фоилон

--V/-V-V/V- -V/-V~) .

Кроме того, в диссертации конкретно и обстоятельно рассмотрены стихи С. Айюби, написанные в размерах хафиф, мунсарех, муджтас, мутакориб, сареъ и других размерах аруза. Следует отметить, что размеры, избираемые поэтом, вполне соответствуют мелодичности, логическим ударениям, духу и идее каждого конкретного стихотворения .

В третьем разделе третье главы – «Язык и стиль изображения»

рассматриваются принципы и особенности стилеобразующих факторов в поэзии С. Айюби. Особое внимание в диссертации уделено индивидуальному почерку автора и оригинальным способам использования языковых средств художественного изображения .

Большая часть стихотворений поэта изобилует оригинальными поэтическими образами, смысловыми и формальными средствами художественного изображения, фигуральными выражениями. Исследование показало, что С. Айюби как поэт, имеющий собственный своеобразный стиль, широко использует нравственно-эстетический опыт, накопленный в процессе многовекового развития таджикско-персидской поэзии, аллегорические назидания, пословицы и поговорки, элементы народной мудрости, гуманистические изречения народа и классиков таджикской литературы. Всё это в совокупности и образуют уникальность его поэзии и определяют его место в современной таджикской литературе .

Из смысловых средств поэтического изображения С. Айюби особое внимание уделял различным видам уподобления (ташбе), таким как открытое, скрытое, однородное, сложное, условное и т.д.

Например, в следующем бейте «войско шаха» уподобляется «беспорядочной стае хищников»:

Или же в другом бейте «морщины лица» уподобляются «высохшим грядкам»:

Ожангои ри ту чун яои хушк Бе чашми баори ту бе об мондаанд[4,7] .

В диссертации подробно проанализированы особенности использования поэтом таких поэтических фигур, как олицетворение, метафора, антитеза, вопросы и ответы, намёк и т.д .

Наряду с умелым использованием средств художественного изображения, для обеспечения изящества своей поэзии С. Айюби умело применял языковые возможности, в частности фразеологические обороты, пословицы и поговорки. В его стихотворениях весьма уместно использованы выражения «дил об шуда»

(«сердце растаяло»), «барбод рафтан» («уйти по ветру»=утратить попусту), «ам хурдан» («есть печаль»=печалиться), «забон хоидан» («жевать язык»=говорить невразумительно), «рухсори гарм» («горячие щёки»=симпатично), «чашмони оташрез» («горящие глаза») и т.д., которые придают поэтической речи больше образности .

В заключении подведены итоги и обобщены основные результаты исследования. Подчеркивается, что С. Айюби с самого начала его творческого пути больше тянуло к стезе поэзии. Еще в годы работы в редакции газеты «Ленинский путь», даже еще раньше, он писал стихи. После издания сборника «Цветок пшеницы» он обрёл известность в литературных кругах как молодой талантливый и ищущий поэт .

Начиная с середины 80-х годов, он пишет поэтические драмы, расширяется круг его литературной деятельности. Наряду с сочинением пьес С. Айюби постоянно работал над совершенствованием своего поэтического таланта .

Сборники «Дорога путешествия», «Отблеск зарницы», «Жестокая судьба» стали свидетельством его поэтического роста. С. Айюби успешно творил как в традиционных формах таджикской классической поэзии, так и в новой поэтической форме чахорпора (четверостишия), и в стиле нимаийской поэзии. В его поэзии, как и в творчестве большинства поэтов 80-90-х годов ХХ века, главное место занимают любовная, патриотическая, гуманистическая темы, стихи о почитании родного языка и национальных традиций. Стихотворения поэта, посвященные воспеванию родителей, обогатили тематический цикл стихотворений о матери в современной таджикской поэзии .

Поэзия С. Айюби своими тематическими и художественными особенностями занимает достойное место в таджикской поэзии нового времени .

Она, несомненно, может играть заметную роль в эстетическом и гуманном воспитании читателей, обогащая их созидательный дух и чувство национальной гордости .

Список цитированной литературы

1. Абдуманнон, Абдурамон. Пиндоро ва ингоро/ А .

Абдуманнон. – Душанбе: Адиб, 2006. – 212 с .

2. Абдуманнон, Абдурахмон. Ламае ба рои рзгор/А .

Абдуманнон. – Душанбе, 2017. – 178 с .

3. Айюб, Сафармуаммад. Гули гандум/С. Айюб. – Душанбе:

Ирфон, 1981. – 64 с .

4. Айюб, Сафармуаммад. Рои сафар/С. Айюб. – Душанбе:

Ирфон, 1984. – 96 с .

5. Айюб, Сафармуаммад. Мунтахаби осор/С. Айюб. – Душанбе:

Адиб, 2000. – 480 с .

6. Айюб Сафармуаммад//Адибони Тоикистон. – Душанбе:

Адиб, 2014, С. 31-32 .

7. Айюб, Сафармуаммад. Эътиод/С. Айюб. – Душанбе:

Адабиёти бачагона, 2015. – 23 с .

8. Айюб, Сафармуаммад. Гулчини ашъор/С. Айюб. – Душанбе:

Адиб, 2015. – 320 с .

9. Айюб, Сафармуаммад. Меъро/С. Айюб. – Номатбуъ (не издано). – 1050 с .

10. Ваоб, Рустам. Адабиёт ва фаранги милл/Р. Ваоб. – Душанбе: Адиб, 2011. – 224 с .

11.Кучаров Аламхон, Турсунзода: Маорат ва садоат. –Душанбе, 2011. – 192 с .

12. Лоут, Абулосим. Куллиёт. – илди 2./А.Лоут. – Душанбе:

Адиб, 2010. – 352 с .

13. Сирус, Баром. офия дар назми тоик/Б. Сирус. – Сталинобод, 1955. – 186 с .

14. Собир Бозор, Сарсухан//С. Айюб «Гули гандум» /С. Айюб – Душанбе: Ирфон, 1981. – 64 с .

15.Сулаймон, арамон. Пешгуфтор//С. Айюб. Катибаи нонавишта .

– Душанбе, 1378 (1999) – С. 3-4 .

16. Тоиров, Урватулло. Аз дидаи ибратбин// С. Айюб. Мунтахаби осор. – Душанбе: Ирфон, 2000. – 480 с .

17. Турсун, Саттор. Зодаи истеъдод аст адабиёти асил//С. Айюб .

Айюб Исо. – Душанбе: Адиб, 2002. - С. 3-5 .

18. Шарифов, Худо. Суннатои адаб/Х. Шарифов. – Душанбе, 2007 .

– 360 с .

19. Шарифов, Худо. Сухан аз адабиёти милл/Х. Шарифов. – Душанбе, 2009. – 480 с .

Основные положения диссертации изложены в следующих публикацияхавтора:

1. Хафизов, Т. Вопросы самосознания в творчестве Сафармухаммада Айюби// Вестник Таджикского национального университета (серия филологии), №4/5 (174). – Душанбе: Сино, 2015. – С. 128-131 (на тадж .

яз.) .

2. Хафизов, Т. Философские мотивы в поэзии Сафармухаммада Айюби//Вестник Таджикского национального университета (серия филологии), №4/6 (177). – Душанбе Сино, 2015. – С. 235-238 (на тадж .

яз.) .

3. Хафизов, Т. Отображение национального менталитета в месневи «Шахриярнаме» С. Айюби// Вестник Таджикского госпединститута им .

С. Айни, №3 (64). – Душанбе, 2015. – С. !68-170 (на тадж. яз.) .

4. Хафизов, Т. Поэт с новым почерком и теплым дыханием//журн. «Садои Шарк». – 2015, №12. – С. 130-136 (на тадж. яз.) .

5. Хафизов, Т. Воспевание Родины в поэзии С. Айюби//Материалы республиканской конференции. – Душанбе, 2017. – С. 86-94 (на тадж. яз.) .

6. Хафизов, Т. Художественная проза Сафармухаммада Айюби // Проблема содержания в таджикской литературе времени независимости.- Душанбе, 2018.- С. 86-94 ( на тадж. яз.) .

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

диссертационного исследования Хафизова Темурали Сафаралиевича на тему:

«Художественные особенности поэзии Сафармухаммада Айюби», представленный на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03– Литература зарубежных стран (таджикская литература) .

Диссертация посвящена одной из актуальнейших проблем литературоведения– анализу художественных особенностей творчества одного из ярких представителей современной таджикской литературы Сафармухаммаду Айюби. Как один из талантливых поэтов своего времени С. Айюби вложил огромный вклад в развитии различных жанров современной таджикской поэзии. Исследование творчества этого художника представляется актуальным не только для определения его поэтического и художественного мастерства в современной поэзии, но и освещению развития таджикской поэзии в конце ХХ и начале ХХI веков .

Диссертация основана на поэтических сборниках поэта, таких как «Гули гандум», «Шохаи барќ», «Рои сафар», «илвагои офтоб», «Гулчини ашъор», «Эътиќод», «Мунтахаби осор», которые вышли в свет непосредственно усилиями самого поэта. Для более подробного и глубокого проникновения и в целях детального исследования творчества поэта, соискатель использовал личный архив поэта, где он ознакомился со сборниками, которые не были изданы, особенно с детским сборником стихов поэта «Гули яхшикан» и «Меъродж» .

Хафизов Т. в ходе проведенного исследования во всех трех главах диссертации воспользовался современными методами проведения научного анализа, таких как метод сравнения, метод системного анализа, метод статистического анализа и приходит к определенным результатам. Диссертант выявляет, что поэт сначала попробовал свои силы в сочинении традиционных жанров таджикской поэзии, как газель, китъэ, месневи, рубаи, двустишие, мусаммат, тарджеот и т.п. Далее он сочиняет цикл стихов в современных моделях стихосложения – чахорпора и нимаийский стих .

В его поэзии, впрочем, как и в творчестве другихпоэтов 80 – 90 годов ХХ века, превалируют темы любви, патриотизма, национальногосамосознания, любви и почтения к родному языку, к национальным традициям своего народа, добра и благородства, гуманности и гуманизма .

В диссертации также тщательно подвергались исследованию важнейшие особенности поэтического мастерства поэта в художественном использовании слов, выражений, особенно искусное поэтическое изображение. На этой основе было доказано, что высокое мастерство поэта проявляется в его художественном стиле, языковых средствах выражения, совершенстве его поэтической речи. С. Айюби как поэт, обладающий своим собственным стилем, проявляет особое мастерство в употреблении аллегорий, метафор, описаний, повторений, таджохули ориф (притворство незнающим со стороны знающего), гиперболы, игры словами, антитез, вопросов и ответов, контрастов, фразеологических единиц, которые широко применяются в живом языке народа, и, которые представляют поэзию читателям на самой вершине художественности .

С. Айюби, ссылаясь на богатое поэтическое наследие таджикских классических и современных поэтов, а также на наследие выдающихся зарубежных поэтов, приукрасил и обогатил нашу современную поэзиюс точки зрения содержания, темы, новых образов, изящности в разнообразных жанрах. Своим особенным художественным даром поэт занимает достойное место в современной таджикской литературе. Его творения еще долгие годы будут дарить разным поколениям эстетический вкус и созидательный национальный дух .

SHORT ARGUMENT

of HafizovTemurali’s thesis research on the subject: “Artistic feature of SafarmuhammadAyubi’s poetry, presenting for receiving scientific degree of candidate of philological science on specialty 10.01.03 – Literature of Foreign Countries (Tajik Literature) .

The thesis is devoted to one of the most important problems of literature – analysis of artistic feature of works of one of the outstanding representative of modern Tajik Literature SafarmuhammadAyubi. As one of the most talented poets of his time S.Ayubi made an important contribution in developing of various genres in modern Tajik poetry. The research of this artist’s works is important not only for defining of his poetic skill in modern poetry but as well as indeveloping of Tajik poetry at the end of the XX and early XXI centuries .

The thesis is based on the poet’s poetical books such as: “GuliGandum”, “ShokhaiBarg”, “Rohi Safed”, “JilvagohiOftob”, “GulchiniAshor”, “Etigod”, “MuntakhabiOsor”, which had been published with the poet’s effort. For the more detail and deep research and with the aim of detail research of the poet’s works the researcher used personal record-keeping office of the poet, where he got to know the poet’s books which are not published, especially the books of kids’ poems“GuliYakhshikan” and “Meroj” .

In making research of all the three chapters of the thesis Hafizov T. used modern analysis of carrying researches such methods as comparison, system analysis, statistical analysis method and comes to the concrete results. The researcher came to conclusion that the poet, at first tried his power in reciting traditional genres of Tajik poetry such as: gazal, khita, masnavi, ruboi, debaiti, musammat, tarjeot and etc. Next, he writes number of poems on modern model of writing poems- chahorpora and nimati .

In his poetry, however, as in the works of other poets of the 80-90thof the XX century he prevails over the themes: love, patriotism, love and respect to mother language, to national tradition of one’s people, generosity and humanity .

The research of the most important feature of the poet’s skill in artistic using of words, expressions, especially artistic poetic expressions are also analyzed in the thesis. On this base it was proved that the high mastery of the poet is seen in his artistic style, lingual expressions, achieving perfection of his poetic speech .

SafarmuhammadAyubi as a poet having his own style, shows special mastery in using allegory, metaphor, description, repetition, tadjohuliorif (pretending not knowing from the side who knows), hyperbola, play words, antithesis, questions and answers, phraseological units which are widely used in speech of people and which show the poetry in its highest artistic .

Referencing to the rich poetic heritage of Tajik classical and modern poets, as well as on the heritage of foreign poets, S. Ayubi decorated and made rich our modern poetry from the point of the meaning, themes, new patterns, fiction in different genres.The poet is well-known in modern Tajik literaturewith his special artistic talent. His works will be read and enjoyed by people for long years .

Ба матбаа 03.02.2019 супорида шуд .

Ба чопаш 08.02.2019 имзо шуд .

Ќоѓази офсет. Андозаи 60х84 1/16. Љузъи чопї 17 .

Супориши № 14. Адади нашр 110 нусха .

Матбааи Донишгоњи миллии Тољикистон кўчаи Лоњутї 2

–  –  –

ХАФИЗОВ ТЕМУРАЛИ САФАРАЛИЕВИЧ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ САФАРМУХАММАДА АЙЮБИ

Специальность: 10.01.03. – Литература народов стран зарубежья (таджикская литература)

–  –  –

Душанбе – 2019 Работа выполнена на кафедре теории и истории таджикской литературы Таджикского государственного педагогического университета им .

С. Айни

–  –  –

Защита состоится: «__16____»___мая_____________________2019 г. в _13:30_____часов на заседании Диссертационного совета 6Д. КОА-022 Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, Буни Хисорак, 10 корпус, зал Учёного совета) .

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке (734025, г .

Душанбе, пр. Рудаки, 17) и на сайте ТНУ www.tnu.tj .

Автореферат разослан «_______»_______________________2019 г .

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат филологических наук Гулназарова Ж.Б Общая характеристика работы Актуальность темы исследования. Таджикская поэзия второй половины XX – начала ХХI веков представляет собой одно из важнейших явлений в развитии современной таджикской литературы в целом. В этот период под влиянием социально-политических изменений в жизни общества произошли заметные изменения и в литературной среде. Творческие поиски таких поэтов, как М. Каноат, Г. Мирзо, А. Шукухи, Л. Шерали, К. Киром, Б .

Собир, Гулназар, Гулрухсор, Х. Гоиб сыграли значительную роль в продвижении художественных исканий таджикских литераторов, в эволюции формы и содержания современной таджикской поэзии .

С целью повышения чувств самосознания и патриотизма читателей поэты активно стали воспевать национальные ценности, малую Родину, исторических личностей и историю нации .

Этот процесс активизировался в период Государственной независимости Таджикистана и способствовал появлению новых тенденций в таджикской поэзии. В этот период таджикские поэты для изображения и воспевания названных тем пользовались не только разработанными традиционной поэзией формами газели, рубаи, двустиший, касыды, месневи, четверостиший, но и элементами и возможностями нового стиха, что в целом украсило общую картину тенденций современной поэзии. Здесь уместно напомнить об удачных творческих поисках К. Насрулло, Р. Назри, А. Муроди, З. Абдулло, Н. Косима, М. Гоиба, Фарзоны и многих других .

Исследование и изучение поэзии конца ХХ - начала ХХI веков даёт возможность научно определить основные процессы и тенденции современной таджикской поэзии .

Одним из поэтов, пришедших в литературу в начале 80-х годов прошлого столетия и оставивших яркий след в развитии сегодняшней поэзии, является Сафармухаммад Айюби. Он вступил на литературную арену как поэт-лирик и внёс заметный вклад в развитие различных жанров современной поэзии, в частности эпической поэзии и поэтической драмы. Исследование его творчества в целом важно не только для определения его творческого пути и поэтического мастерства, но и для освещения процессов развития поэзии в конце XX – начале XXI веков. Кроме того, жизнь и творчество Сафармухаммада Айюби до сих пор не исследованы должным образом. В настоящей диссертации жизненный путь, литературное наследие и поэтическая деятельность С. Айюби впервые подвергаются монографическому исследованию .

Степень изученности темы. О жизни и творчестве С. Айюби в таджикском литературоведении до сих пор нет специального исследования, освещающего многогранное наследие поэта, его мастерство и место в современной поэзии. Существуют лишь разрозненные заметки в рецензиях и статьях обзорного характера, предисловия к его сборникам, отдельные статьи, посвященные юбилейным датам. Первая оценка поэтическому таланту С .

Айюби была дана Бозором Собиром, который в предисловии к его сборнику «Гули гандум» («Цветок пшеницы», 1981) назвал художественные поиски молодого поэта «новым веянием и теплым дыханием» в современной таджикской поэзии. Позже литературовед У. Тоиров написал рецензию на «Мунтахаби осор» («Избранные произведения») поэта, в которой особо отметил его литературные достижения в выборе тематики, способах изображения, поэтической трактовке и т.д .

Весьма примечательные мысли о документальной повести С. Айюби «Айюб Иисуса» были высказаны известным писателем С. Турсуном. Оценивая литературные поиски Айюби в прозе, он отметил, что автору присущи «природная одаренность и врожденный талант» (17,5). О творчестве С. Айюби в своих статьях, рецензиях и выступлениях положительно отзывались также такие таджикские ученые и литераторы, как У. Сафар, М. Салим, М .

Мухаммадиев. Особенности поэзии С. Айюби рассмотрены при исследовании процесса развития современной таджикской поэзии такими известными критиками, как М. Шукуров, С. Табаров, Х. Шариф, А. Абдуманнон, Ш .

Нуриддин, А. Шеърдуст, К. Сулаймони. В частности, А. Абдуманнон при рассмотрении развития тенденции традиционализма в современной поэзии, относительно поэзии С. Айюби отмечает следующее: «В творчестве Сафармухаммада Айюби эта тенденция берет начало из его поэтических драм об исторических и духовных личностях, а ныне ярче проявляется в его поэмах, посвященных памятникам истории и культуры» (1,8) .

Кроме того, здесь уместно упомянуть о статьях А. Абдуманнона «Для него нет награды, кроме доброго слова» (2,80-85), А. Кучарова и автора этих строк «Поэт с новым слогом и теплым дыханием», опубликованных по случаю 70-летия поэта. Эти отдельные рецензии и статьи недостаточны для полного раскрытия особенностей творчества С. Айюби, определения его роли и места в развитии современной поэзии. Это и является основанием для написания данной диссертации .

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является научное и комплексное определение творческого пути С. Айюби, всестороннее изучение его жизни, художественных поисков, определение роли и места этого талантливого поэта-новатора в истории современной таджикской литературы .

Для достижения этой цели диссертант ставит перед собой следующие задачи:

- изучение жизненного пути поэта, освещение важных и основных страниц социальной и творческой биографии С. Айюби;

- обстоятельное исследование поэзии С. Айюби с точек зрения тематики, формы, жанров и мастерства;

- определение вклада поэта С. Айюби в развитие таджикской публицистики и драматургии;

- научное освещение литературно-творческой связи поэта с прошлой, современной литературой и фольклором;

- рассмотрение традиционных и новаторских аспектов поэзии Сафармухаммада Айюби на основе поэтических жанров;

- определение поэтического мастерства С. Айюби в истории новейшей таджикской литературы посредством комплексного анализа жизни и творчества поэта .

Научная новизна работы. Жизнь и творчество известного таджикского поэта и драматурга С. Айюби впервые подвергаются объемлющему монографическому исследованию. В ходе исследования объектом научного рассмотрения становятся жизненный путь и литературное наследие поэта, письменные и устные источники произведений, жанрово-стилистические аспекты его творчества. Кроме того, творчество С. Айюби рассматривается на фоне основных процессов таджикской поэзии периода конца ХХ- начала XXI веков, считающегося одним из важных этапов в истории таджикской литературы .

Объект исследования. Диссертация написана на основе сборников «Гули гандум» («Цветок пшеницы»), «Шохаи бар» («Ответвление молнии»), «илвагои офтоб» («Арена солнца»), «Гулчини ашъор» («Избранные стихи»), «Эътиод» («Вера»), «Мунтахаби осор» («Избранные произведения»), подготовленных к изданию самим автором. Нами также привлечен к исследованию богатый материал из архива поэта, чтобы полнее охватить его творческое наследие. В частности, рассмотрению подвергнуты сборник детских стихов «Гули яхшикан» («Цветок-ледокол») и наиболее полный сборник «Меъро» («Восхождение»), неопубликованные до сих пор. С целью сопоставления исследованию подвергнута также поэзия современников С .

Айюби .

Источники исследования. При исследовании произведений С. Айюби диссертантом в качестве научных и литературных источников по мере доступности использованы научные достижения прошлых и современных таджикских литературоведов, теоретические и критические труды отечественных и зарубежных литературоведов и критиков, дискуссионные материалы о современной таджикской поэзии. Также при подготовке диссертации в качестве источников исследования диссертант обращался к произведениям прошлых и современных таджикских поэтов и поэтическим образцам устного народного творчества .

Предметом исследования является изучение и рассмотрение жизни и творчества С. Айюби, определение его роли и места в развитии современной таджикской поэзии, объемлющее исследование тематических и художественных особенностей его поэзии. Кроме того, в диссертации впервые предпринята попытка вкратце определить вклад С. Айюби в развитие современной драматургии, в частности жанра поэтической драмы .

Методология и научные методы исследования. В данной работе в качестве ценных методических и теоретических исследований мы опирались на фундаментальные труды таких отечественных и зарубежных учёных, как Л. И .

Тимофеев, М. Б. Храпченко, С. Табаров, М. Шукуров, Х. Шариф, А .

Сатторзода,Р. Мусулманкулов, А. Хаким, А. Абдуманнон, А. Кучаров, У .

Сафар, А. Шеърдуст, В. Хализев, С. Шамисо, Ш. Кадкани, М. Футухи, А .

Шеърдуст и др. В процессе исследования мы пользовались также современными способами анализа литературных произведений, методами сравнительного, структурного и статистического анализа .

Основные положения, выносимые на защиту:

- социальная и литературная атмосфера 70-80-х годов ХХ века, изменения и преобразования, произошедшие в те годы в жизни общества, особенно в духовной и литературной жизни, сыграли важную роль в формировании творческой личности поэта;

- творческий путь С. Айюби начинался с создания лирических стихотворений, затем творчество поэта становится многогранным и разножанровым. Публицистические, прозаические, особенно драматургические произведения сыграли большую роль в творческом совершенствовании С .

Айюби;

- как талантливый поэт С. Айюби внес весомый вклад в жанровое и стилевое обогащение современной таджикской поэзии;

- опираясь на богатые традиции классической и современной поэзии, С .

Айюби обогатил и украсил нашу поэзию нового времени с точек зрения тематики, содержания, создания свежих образов, использования потенциальных языковых и художественных средств изображения;

- в поэзии С. Айюби с особым поэтическим видением изображены патриотические, любовные и социальные темы, проблемы воспитания молодого поколения, обязательства родителей и детей по отношению друг к другу и т.д.;

- примечательны новаторские поиски и традиционализм С. Айюби в областях размера, рифмы и других формальных элементов поэзии. Бесценными богатствами устного творчества и живой народной речи он пользовался весьма изысканно и избирательно;

- С. Айюби после Ф. Ансори является вторым современным поэтом, добившимся успехов в жанре поэтической драмы и создании различных её видов;

- обстоятельное исследование поэзии С. Айюби доказывает, что он внес достойный вклад в обогащение форм, тематики и жанрово-стилистическое развитие сегодняшней таджикской поэзии .

Апробация работы. Содержание и основные положения диссертации изложены в 5 статьях, 3 из них опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки Российской Федерации. По теме диссертации в 2014-2016 годах автором сделаны доклады на нескольких республиканских научных конференциях. Автореферат и опубликованные статьи автора полностью отражают содержание и основные результаты диссертации .

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры теории и истории литературы ТГПУ им. С. Айни (22 мая 2018 года, протокол №17) и на заседании кафедры теории и новейшей таджикско-персидской литературы ТНУ (20 ноября 2018 года, протокол №9) .

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав и разделов, заключения и библиографии. Общий объем диссертации составляет 166 страниц .

Основное содержание диссертации Во введении обоснована актуальность темы, определена степень её изученности, указаны цель и задачи, научная новизна, теоретические и методологические основы исследования, его научно-практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту .

Первая глава диссертации – «Жизнь и творчество Сафармухаммада Айюби» делится на четыре раздела и посвящена исследованию жизненного пути поэта, основных этапов его творчества, драматургии, художественной прозы и публицистики литератора .

назван «Жизненный путь Первый раздел первой главы Сафармухаммада Айюби», в нём рассмотрены детство, начало творческой деятельности, зрелость и основные этапы социальной и литературной работы поэта .

С. Айюби родился 20 декабря 1945 года в городе Кулябе в семье просвещенного человека по имени Мухаммад Айюб Исо .

В 1962 году, после окончания средней школы, поступает на факультет русской филологии Кулябского госпединститута, после окончания которого призывается на военную службу (6,20) .

Литературная деятельность поэта начинается с поступления его на работу в редакцию газеты «Рои Ленин» («Ленинский путь») тогдашней Кулябской областной партийной организации. Наряду с литературной и журналистской деятельности он активно сотрудничает с знаменитым в те годы театром музыкальной комедии города Куляб. В 1984 году в названном театре была поставлена поэтическая драма С. Айюби «Фишор» («Давление»), которая в 1989 году была удостоена гран-при республиканского фестиваля профессиональных театров .

В диссертации подробно проанализировано начало поэтической и драматургической деятельности С. Айюби, отмечается, что стихотворения поэта с начала 70-х годов прошлого столетия последовательно печатались в периодической прессе и с начала 80-х годов один за другим стали издаваться сборники его стихов .

В конце 80-х –начале 90-х годов ХХ века С. Айюби перебирается в Душанбе и работает в информационном агентстве «Ховар». Затем, в 1993-95 годах он работает главным редактором редакции литературно-драматических программ таджикского телевидения. В этот период он осваивается в литературных кругах столицы, налаживает тесное творческое сотрудничество с такими известными театральными деятелями, как Ф. Касимов, А .

Мухаммеджанов, Ш. Низомов, У. Раджабов, Т. Ахмадхонов, композиторами Ф .

Одинаевым, Т. Сатторовым, Д. Дустмухаммедовом и др. По произведениям С .

Айюби было поставлено и предложено зрителям множество спектаклей и телевизионных фильмов. Поэт был удостоен высокого звания Заслуженного деятеля искусств Таджикистана .

В 1995-98 годах С. Айюби работает начальником управления культуры Министерства культуры Республики Таджикистан и активно участвует в развитии культурной жизни страны. По его инициативе в Каратаге, Кайраккуме, Пенджикенте проводятся семинары таджикских драматургов, оказавшие огромное влияние на развитие сферы драматургии таджикской литературы .

Работая несколько лет заведующим отделом работы с общественными организациями Исполнительного органа государственной власти г. Душанбе, С .

Айюби внёс заметный вклад в проведение городских и республиканских литературно-культурных мероприятий .

В годы гражданской войны в республике С. Айюби находился в одном ряду с патриотически настроенными поэтами и своими пламенными стихами стремился предотвратить эту национальную трагедию .

Поэт тепло встретил установление мира и единства между таджиками, по этому случаю он написал множество приветственных стихов. В последующие годы С .

Айюби создал ряд замечательных произведений в поэзии и драматургии, многие из которых были отмечены высокими государственными наградами. За заслуги в развитии таджикской литературы, особенно поэзии и драматургии, он удостоился премии Союза театральных деятелей республики «Нохид», Государственной премии им. Рудаки Республики Таджикистан и высокого звания Народного поэта Таджикистана (17,49) .

Сафармухаммад Айюби после продолжительной болезни скончался 21 февраля 2011 года в самом расцвете литературной деятельности .

После его физической кончины духовная жизнь поэта обрела вечность благодаря его бесценному литературному наследию .

Во втором разделе первой главы – «Литературное наследие С. Айюби»

рассматриваются основные направления литературной и творческой деятельности поэта .

1.Поэзия. Поэтическая деятельность Сафармухаммада Айюби начинается с первых лет семидесятых годов ХХ столетия. Первые его стихотворения печатались в областных и республиканских газетах и журналах. Первый сборник стихотворений поэта был издан в 1981 году под названием «Гули гандум» («Цветок пшеницы»). В предисловии к сборнику известный таджикский поэт Бозор Собир относительно одарённости и таланта молодого Айюби писал: «Стихи, собранные в книге, обнадёживают нас в том, что он привнесёт в литературу новое веяние и теплое дыхание. Особенно радует нас благозвучность стиха и глубина мышления поэта» [14,3] .

В 1984 году издаётся второй сборник поэта под названием «Рои сафар»

(«Дорога путешествия»), который можно назвать важным этапом или новой ступенью на его творческом пути. В сборнике содержатся 39 стиховчетверостиший, 9 газелей, 2 нимаийских стиха, 2 месневи, 1 мустазод, 1 мухаммас, 1 мусаммат таркиббанд и 1 поэма. В диссертации подчеркивается, что названный сборник свидетельствовал о творческом совершенствовании, высоком полёте фантазии, глубоких размышлениях и заключениях ищущего поэта. Наряду с выражением и изображением добрых человеческих чаяний и намерений, он воспевает дружбу, мир и спокойствие во всём мире. В одном их стихотворений названного сборника по этому поводу он говорит:

Боке набувад гарчи бимирам ба дифоят, Не страшно, если погибну, защищая тебя, Бигирифта раи тири аду бо бадани хеш… Загородив путь вражеской пуле телом З-он шод бимирам, ки шавам хоку своим… бигардад Счастливо умру от того, что я превращусь Як рз зи хокам кафи хоки Ватанам беш в прах [8,91]. И тогда на горсть увеличится земля моей Родины.1 Творческие поиски поэта в создании образов, отображении действий и поступков персонажей основывались на высоком гражданском чувстве, что ярко проявилось в его поэме «Гандуми сиро» («Пшеница сорта сироджи») .

Третий сборник поэта «Шохаи бар» («Отблеск зарницы») издаётся в 1986 году, и утверждает статус С. Айюби в качестве зрелого литератора в творческих кругах Таджикистана. Стихи, содержащиеся в этой книге, свидетельствуют о повышении поэтического искусства автора, разнообразии его подходов к описанию и изображению объектов, содержательности и художественности его слога, жанровом многообразии его поэзии. Приверженность С. Айюби к традиционным поэтическим формам таджикской поэзии является показателем того, что он опирался на классическую персидско-таджикскую поэзию как на надежный источник своего творчества и черпал из неё вдохновение .

В 1990 году выходит четвёртый сборник стихов С. Айюби под названием «Фалаки ро» («Жестокая судьба»). В нём также среди традиционных поэтических форм поэт заметное место занимают стихотворения, состоящие из четверостиший. В этой весьма популярной в те годы поэтической форме поэт сумел выразить свои сокровенные мысли, привлекательные идеи и привлечь внимание читателя к актуальным, требующим своего решения проблемам дня .

В 1996 году издаются образцы поэзии С. Айюби в книге «Катибаи нонавишта»

(«Неписанные письмена») на арабской графике и таким образом стихи С. Айюби становятся доступными для широкого круга почитателей таджикской поэзии в родственных по языку Иране и Афганистане. Иранский учёный Кахрамон

Сулаймони в предисловии к книге высоко оценил поэзию таджикского поэта:

«Айюби, являющийся национальным поэтом Таджикистана и лауреатом Государственной премии имени Рудаки, взял на себя тяжёлую ношу координации программ различных органов культуры и отвечал за их выполнение в самых разных формах» [15,3] .

____________

1. Здесь и далее перевод цитированных таджикских стихов на русский язык выполнен автором диссертации Поэзия С. Айюби в полном виде была издана в 2000 году в книге «Мунтахаби осор» («Избранные произведения»), содержание которой является многогранным, богатым, объемлющим и охватывает современные темы, проблемы, а также историческую судьбу таджикского народа на важных этапах далёкого и близкого прошлого .

Что касается вопроса героев, то в поздних произведениях поэта они представляются более разноплановыми по характеру и совершенными с точки зрения духовного роста, моральной и социальной позиции. Лирический герой стихотворений поэта, особенно его газелей, предстаёт перед нами человеком из народа, искренним и заботливым. В диссертации книга «Избранные произведения» подробно проанализирована с точек зрения жанра, структуры стихов и поэм, стиля изображения и описания. Подчёркивается, что С. Айюби нашёл путь в духовный мир и мир чаяний и надежд человека благодаря своему созидательному художественному слову .

Стихотворения С. Айюби более поздних лет вошли в сборник «Хоиши дарё» («Желание реки»). В стихах данного сборника внимание уделено больше на такие темы, как человечность и гуманность, дружба и товарищество, мир и единство, самосознание и самосовершенствование. Эти темы с особым мастерством изложены в двустишиях (дубейти) поэта, опубликованных под рубриками «Мау хуршеди худро соз тавлид» («Породи свои луну и солнце») и «Солнома» («Летопись») .

Кроме того, в названном сборнике напечатаны рубаи поэта под рубрикой «Сад бор замин тавофи хуршед намуд» («Сто раз земля оказывала почести солнцу»), в которых воспеты наступление XXI века, место личности в обществе, добродетель и созидание, национальное самосознание и единство. В этот сборник также включены 11 стихотворений, состоящие из четверостиший и цикл стихов под названием «Пан ахтар» («Пять звезд») .

В 2002 году издаётся другой сборник поэта под названием «Модар»

(«Мать»), который по праву может считаться новой страницей в цикле стихов, воспевающих мать, в современной таджикской поэзии. В те годы поэт публикует ещё несколько поэм и баллад, важнейшими из которых являются «Шахриёрнома» («Шахриярнаме»), «Тавофи маради пирон савоб аст»

(«Благородно посещать могилы духовных предводителей»). Большинство из этих поэм и баллад поэта связаны с новыми и важными темами социальнополитической жизни современного таджикского общества. С другой стороны, создание крупных поэтических произведений является свидетельством усиления эпического начала в творчестве С. Айюби .

Другим примечательным фактом в поэзии последних лет С. Айюби является влияние религиозных и мистических мотивов на его творчество .

Изображая духовные портреты и образцовую жизнедеятельность религиозных личностей, поэт находит путь в мир их идей, мыслей и духовной жизни. Это явление отчётливо наблюдается в книгах С. Айюби «Мавляна Хатлона», «Шейх Махмадсаид, благословит его аллах», «Шейх Хикматуллах Гилмани». На эти темы поэтом написано более двадцати поэм, большинству из которых присущи глубокие и широкие суфийские мотивы и идеи .

Х. Шариф, рассматривая таджикскую суфийскую литературу периода независимости, писал: «Известный поэт и драматург С. Айюби написал несколько баллад на религиозные темы, одна из которых – «Шаиди мусофир»

(«Мученник-путник») начинается следующими бейтами:

Ё раб, аз файзи нигоат нур де, О, боже, одари меня светом из Бандагонро чашми назду дур де. милости своего взгляда, Фитратам бахшо, ки бардорам саба, Рабов своих одари близкими и Ранамо соз бар марои а» дальними взорами .

[18,88]. Одари меня естеством, чтобы извлёк я урок, Укажи мне путь, ведущий к истине .

В диссертации также рассмотрены сборники поэта, изданные после его кончины. В 2015 году издательство «Адабиёти бачагона» («Детская литература») выпустило книгу детских стихов С. Айюби под названием «Эътиод» («Вера»). Стихи, собранные в этой книге, свидетельствуют об особом отношении С. Айюби к прекрасному миру детей, к их радужной фантазии, мыслям и интересам. Кроме того, диссертант обнаружил в архиве поэта другой его сборник детских стихов, который был подготовлен к изданию самим поэтом под названием «Гули яхшикан» («Цветок-ледокол»). Эта книга состоит из 70 детских стихов и загадок для детей. На обложке этого сборника отмечен 1982 год, что свидетельствует о тяготении С. Айюби к детской поэзии еще с самого начала его творческого пути .

В 2015 году по случаю 70-летия поэта издательством «Адиб» был издан его сборник «Гулчини ашъор» («Избранные стихи»), содержащий 255 стихотворений, 133 дубейти и 86 рубаи. Составители Гурез Сафар и Фарход Карим включили в него в основном патриотические и любовные стихи, а также стихотворения, воспевающие независимость, мир и национальное единство .

Этот сборник, действительно, является показателем важных творческих достижений поэта, высокой содержательности и художественности его поэзии, а также особого места С. Айюби в современной таджикской литературе .

2. Драматургия. Другим направлением творческой деятельности С .

Айюби является драматургия. После Ф. Ансори в таджикской литературе он является вторым литератором, взявшим на себя ответственность за создание поэтических драм и достигшим заметных успехов. С. Айюби в целом написал более 200 поэтических драм и пьес, из которых «Фишор» («Давление») и «Заволи Чамбули мастон» («Крах Чамбула мастона») на республиканских фестивалях завоевали гран-при и другие премии. В диссертации драматические произведения С. Айюби по тематике и содержанию разделены на четыре группы: исторические драмы, музыкальные комедии, философские драмы и трагические драмы. В сценических произведениях поэт больше уделял внимание историческим и патриотическим темам, на этой основе он создал около 20 произведений, образцами которых являются «Давление», «Крах Чамбула мастона», «Алии сон» («Второй Али»), «Эмир Исмаил», «Дакики», «Спитамен», «Сомонхудот». При анализе этих пьес диссертант уделял особое внимание на соответствие изображенных в них персонажей и событий с их реальными историческими прототипами. Лейтмотивом в исторических драмах поэта является национальная государственность и её историческая поучительность .

Художественное исследование роли и значения исторических личностей находит своё продолжение в драме «Дакики», в которой поэт изображает великих деятелей литературы, истории и культуры в лицах Дакики и Фирдоуси .

Эта драма написана в размере «Шахнаме» (мутакориб мусамман максур). А в пьесе «Сомонхудот», состоявшейся из двух действий и шести актов, С. Айюби создал художественный образ основателя таджикской государственности. В произведении показывается процесс формирования, прогресс таджиков и обретение ими достойного места в истории как созидательного и культурообразующего народ .

В драме «Спитамен» поэт обращается к доисламскому периоду истории своего народа, а именно – к одной из самых трагичных страниц истории, т.е .

противостоянию наших предков нашествию войск Александра Македонского .

Спитамен, предводитель согдийских воинов, воевал против Александра. В его образе изображены смелость, отвага, высокое патриотическое чувство, героизм и самоотверженность представителей народа .

Одну из важных частей драматургии С. Айюби составляют его произведения на философские темы. В диссертации подробно рассмотрены пьесы «То иёмат» («До Судного дня»), «Меърои Шоин» («Восхождение Шохина»), «Хатои охирини Афлотун» («Последняя ошибка Платона»), «Фиони чашмои парданишин» («Крик глаз сидящего за занавесом»), «Гурдаи Эрон» («Мужество Иранца») и т.д. В этих произведениях объектами художественного исследования становятся суть философии человеческого бытия, индивидуальное и социальное самосознание, религиозное и мистическое самопознание человека. В драмах «До Судного дня» и «Восхождение Шохина»

продолжено художественное исследование жизни и творческой деятельности известных поэтов прошлого. Образы Фирдоуси и Шохина отображают два важных этапа в развитии таджикской поэзии .

В процессе рассмотрения поэтических драм С. Айюби в диссертации подчеркивается, что поэт в каждом из своих произведений прослеживает и излагает определенную цель и идею, имеющую важное историкопознавательное значение. Ярким примером в этом плане может служить драма «Крик глаз сидящего за занавесом», где автор посредством изображения исторических событий показывает верный путь достижения единства и сплоченности нации .

С. Айюби в своих сценических произведениях утверждает, что Родина является не только очагом надежды, силы и могущества народа, но и источником счастья, благополучия и достоинства каждой нации .

Анализируя драматургию поэта, диссертант приходит к выводу, что С .

Айюби в этом русле обладал своим собственным стилем, индивидуальным почерком драматурга и своими поэтическими драмами оставил неизгладимый след в современной таджикской драматургии .

3. Художественная проза. С. Айюби, наряду с богатым поэтическим и драматургическим наследием, оставил значительные произведения в областях художественной прозы и публицистики, исследование которых полнее и ярче раскроет его творческий облик. В повести «Айюб Исо» и реалистических рассказах он затрагивает действительно важные и актуальные темы и проблемы. В частности, в повести «Айюб Исо» изображаются события первых лет установления советской власти в Таджикистане и борьба народа против врагов нового строя в Кулябском регионе. В этом произведении ярко описана самоотверженность людей, ответственных лиц, милиционеров и представителей новой советской власти .

Обратив внимание на реалистичность произведения, писатель С. Турсун писал:

«Известный драматург С. Айюби смог создать в прозе актуальное по теме, читаемое и нужное по языку, композиции и нормативности добротное произведение. Каждый, кто хоть немного осведомлён о тайнах писательского дела, знает, что это тяжелый труд, особенно нелегко достичь поставленную перед собой творческую цель. Значит наш писатель имеет природную одаренность и богом данный талант» [17, 5] .

В диссертации повесть «Айюб Исо» подробно рассмотрена как с точки зрения художественной формы и структуры, так и в содержательном аспекте .

Подчеркивается, что в данном произведении изображена борьба таджикского народа на одном из важных этапов его истории со всеми присущими трудностями и противоречиями .

4. Публицистика. С. Айюби начинал свою трудовую и творческую деятельность с журналистики. Он долгие годы был сотрудником областной газеты «Рои Ленин» («Ленинский путь») в г. Кулябе. Именно здесь начинается его журналистская и литературная деятельность. В процессе написания статей, репортажей, информаций, интервью, очерков и публицистических заметок оттачивалось его перо, и шаг за шагом он приближался к литературной стезе .

В диссертации рассмотрены важнейшие статьи, репортажи, очерки и публицистические заметки С. Айюби, опубликованные на страницах газеты «Ленинский путь» в период 1974-1989 годов. Подчеркивается, что в целом ряде из этих публикаций поэт активно разбирается во многих проблемах социальной и культурной жизни тех лет. Публицистические статьи «Учёт времени и метод сдельной оплаты труда», «Горячее слово женщины», «Дорога путешествия», «За лучшие методы обучения» и др. утвердили С. Айюби как талантливого журналиста и одарённого молодого литератора .

Диссертант, подробно анализируя публицистические статьи С. Айюби, по тематике и постановке вопросов делит их на несколько групп. Важная часть статей касается культурной и духовной жизни общества. В статьях «Рои сафедчашма»

(«Путь светлого источника»), «Гулдзиои Гулр» («Вышивания Гулру»), «Табаи гул» (Тарелка цветов»), «Чакан, наши баор, тоии клоб» («Чакан, образ весны, кулябская тюбетейка») и др. поэт рассказывает о красотах природы, народных традициях, народных ремёслах, о вкусах и искусстве отдельных людей. А в статье «Дорога путешествия» он в качестве литературоведа и критика анализирует и рассматривает творческий путь известного поэта Ашура Сафара. Он оценивает произведения поэта не только с позиции читателя и критика, но и с точки зрения поэта и коллеги .

Анализ публицистики поэта показывает, что он посредством этой важной сферы своего творчества также активно включался в духовную и социальную жизнь того времени, направлял читателя на осознание и решение актуальных вопросов жизни общества, что свидетельствует о серьезном отношении поэта к социальным, культурным и духовным ценностям .

Вторая глава диссертации названа «Тематика и идейное содержание поэзии С. Айюби» и в пяти её разделах подробно рассматриваются тематические и содержательные особенности поэзии Сафармухаммада Айюби. Диссертант подчёркивает, что в таджикской литературе 70-90-х годов ХХ столетия, в том числе в поэзии, поэты, воспользовавшись веяниями свободомыслия, больше обращаются к историческим темам, проблемам языка, культуры, духовности и особенно к вопросу национального самосознания [10,200]. В диссертации с разных позиций рассматриваются круг тем и проблемы, к которым обращался в своих произведениях С. Айюби. По соображению соблюдения системности в исследовании диссертант рассматривает важнейшие темы поэзии С. Айюби в отдельных разделах .

1.Патриотические темы. Тема Родины и патриотизма является одной из ключевых и центральных тем таджикской поэзии, и каждый поэт в воспевании и художественном разъяснении понятия Родины имеет собственную точку зрения и позицию. С. Айюби больше восхищается красотами природы родного края, славным прошлым своего народа, борьбой самоотверженных сынов нации и воспевает их в особой торжественной манере. В стихотворениях «Сипар» («Щит»), «Сари як пой»

(«На одной ноге»), «Ветеран», «Мари анг» («Инвалид войны»), «Тир дар чашм»

(«С пулей в глазе»), «Саф кашед» («Стройтесь») и т.д., посвященных героизму народа в Великой Отечественной войне, поэт воспевает могущественный и непоколебимый дух советского народа:

Зери ду шонааш асобаал аст, Сари як пой аст рогардон. Под мышками у него костыли, Ри чби асобаал тобад Идёт он на одной ноге .

Зинда бар дори анг овезон… На палках костылей он кажется аст чун зинае асобаалаш, Повешенным на виселице войны… Дар назар мисли зинаи шурат. Его костыли словно ступени славы, Зина бар зина меравад боло, Шаг за шагом стремится он вверх .

Зина бар зина мекашад замат [8,146] .

В подобных стихах личность лирического героя сливается с темой Родины и это является отображением единства поэта с его отечеством. Такое воспевание Родины весьма ярко и разнообразно проявляется в стихотворениях «Ходжамуъмин», «Зодгоам, диёри Хатлонам» («Моё место рождения, мой край Хатлон»), «Забони модар» («Родной язык»), «Чилчанори Ховалинг» («Сорок чинаров Ховалинга»), «Куляб», «Суруди Авасто» («Песня Авесты») и т.д .

В целом С. Айюби в своих патриотических стихах воспевает Родину как свою колыбель, обитель, как теплое объятие и нежные руки своей матери. Он стремится выражать эти искренние чувства предметно, посредством ярких описаний и художественных изображений. В его изображениях патриотическое чувство часто сливается с высокими чувствами национальной гордости и национального самосознания. Поэт очень искренно, подбирая наиболее весомые языковые и художественные средства изображения, воспевает Родину, обращается к историческим взлётам и падениям своего народа .

2.Место любовной темы в поэзии Сафармухаммада Айюби .

Чистая человеческая и мистическая любовь всегда была одной из центральных тем таджикско-персидской лирической поэзии, как в классической, так и в современный периоды её развития. Только восприятие, познание и изображение её в различные периоды исторического развития поэзии обретали различные краски, оттенки и стилистические особенности в зависимости от уровня и степени просвещенности и мировосприятия людей определенной эпохи. Естественно, познание и изображение этой традиционной для персидско-таджикской поэзии темы в наше время происходит в творчестве каждого поэта согласно его уровню познания и художественно-эстетическому вкусу. С. Айюби в этом плане не исключение .

Поэтическая вдохновленность и состояние, чувство влюбленности сливаются в его поэзии, что явно наблюдается в таких стихотворениях, как «Васл» («Свидание»), «ар баорон аз дилам ёди рухаш» («Каждой весной сердцу хочется увидеть её лик»), «Табассуми мазун» («Печальная улыбка»), «Барои ту» («Для тебя»), «Дар оши ту» («В твоих объятиях»), «Дар шаби арс» («В брачную ночь»), «Рашк»

(«Ревность»), «Бевафо» («Неверная»), «Ёри рафта боз омад» («Вернулась ушедшая возлюбленная»), «Ошиона» («Любовное»). В них любовные чувства лирического героя выражены весьма искренно и естественно. Он видит суть жизни в любви и верит в свою любовь .

В диссертации подробно рассматриваются важнейшие особенности любовной лирики С. Айюби и подчёркивается, что ей не свойственны жалобы и пессимизм .

Любовь лирического героя стихов С.

Айюби наполнена гордостью влюбленного, его верностью, честью и достоинством:

уз канори муаттарат, эй ёр, Кроме ароматного объятия твоего, о, Бари ман сарпанои дигар нест. любимая, уз амин такягои синаи ман У меня нет другой обители .

Бари ман такягои дигар нест Кроме этой опоры моего сердца [8,171]. У меня нет другой опоры .

По мнению поэта, чистая и искренняя любовь совершенствует человека, дарит ему могущество. Лирический герой некоторых его стихов иногда горюет, тоскует, но не падает духом, напротив, собравшись, стремится к достижению цели, добивается ответной любви возлюбленной. В этом плане примечательны такие стихи поэта, как «Мабубаи арушт» («Танцующая возлюбленная»), «Ошиона» («Любовное»), «Вола» («Влюбленный»), «аламош»

(«Чернобровая»), «Суруди ошиона» («Любовная песня»). Любовные стихотворения С. Айюби разнообразны по жанру и структуре. Эту тему мы встречаем как в таких традиционных формах, как газель, месневи, китъа, рубаи, дубейти, так и в стихотворениях, состоящих из четверостиший. В диссертации жанровые, стилистические и языковые особенности любовной лирики поэта рассмотрены в сравнительном ракурсе, в сопоставлении с лирикой других поэтов-современников С. Айюби .

3. Почитание родителей. Изображение образов матери и отца является одной из центральных тем современной таджикской поэзии. В этом плане в таджикской литературе накоплен достаточно богатый опыт. По словам литературоведа А. Кучарова, «Нет ни одного поэта, не посвятившего хотя бы одно стихотворение этому священному существу (матери) и не воспевшего этот источник торжества жизни [11,46] .

В творчестве С. Айюби воспевание матери и отца начато в самом начале его творческого пути, затем эта тема постепенно расширяется, составляет содержание и идейную основу таких стихотворений, как «Иди занон»

(«Праздник женщин»), «Модарам, дар фирои дидорат» («Мама, я скучаю по тебе»), «Шамоли Терай» («Ветер Терая»), «Давом» («Продолжение»), «МодарВатан» («Родина-Мать»), «Падар» («Отец»), «Асп» («Конь»), «Такрор»

(«Повторение»), «Ситора» («Звезда») и т.д .

Лейтмотивом стихотворений С. Айюби на эту тематику является беспредельная любовь к родителям – двум источникам жизни и счастья человека.

В его трактовке Мать и Родина имеют неразрывную связь:

Ба ёдам мерасад рухсораи, Вспоминается мне лицо её, Ки ранги лолазорони Ватан дошт. Оно было цвета тюльпанных полей Ба сар шоли кабуди пурситора, Родины, Ба ранги марзорон пераан дошт На голове у неё синяя шаль, полная [3,35]. звёздами, А платье её было цвета лугов .

С. Айюби написал множество стихотворений, посвященных отцу, воспевающих его мужество и мудрость. Они подвергнуты анализу в диссертации. Роль и место отца, как главы семьи, многогранная его деятельность ради достойного воспитания детей, блага семьи воспеты в таких стихах поэта, как «Падар» («Отец»), «Асп» («Конь»), «Такрор» («Повторение»), «Зиндаудо» («Сирота при живом родителе»), «Гандумлола» («Пшеничный тюльпан»), «Тир» («Пуля»), «Тифли рапой» («Ожидающий ребенок»). В целом, мать и отец в поэзии С. Айюби представлены самыми священными людьми в обществе, лишь любовь, верность и уважение к ним может поднять человека на высокие духовные и моральные ступени жизни .

4. Международная тема. Часть произведений С. Айюби посвящена международным темам, тревожным событиям современного мира. В этих стихотворениях, говоря об исторических связях людей, добрых исторических взаимоотношениях различных народов, поэт подчеркивает, что все люди, независимо от их племени, рода, нации, расы, родины и места проживания, связаны между собой, и в наше время не могут жить без дружбы и единения. Об этом свидетельствуют такие стихи, как «Шабе дар Терон» («Однажды ночью в Тегеране»), «Хитоба» («Обращение»), «Дар зодгои Есенин» («На родине Есенина»), «Як вааб хок» («Пядь земли»), «Суруди комсомол» («Песня комсомола»), «Мушакои рангоранг» («Разноцветный фейерверк»), «Иран и Таджикистан», «Фарзанди як сайёраем» («Мы дети одной планеты») и др. В них воспеваются добрые, миролюбивые намерения, гуманная политика одних государств, порицаются корыстные геополитические страсти других .

Диссертантом рассмотрены стихи С. Айюби, посвященные международным темам, в сопоставлении с аналогичными произведениями Пайрава Сулаймони и других таджикских поэтов. Данная тема в поэзии С. Айюби отображается также путём изображения событий Великой Отечественной войны, впечатлений поэта от поездок в различные страны и от событий жизни в современном мире. В стихотворениях «Замини хурд» («Малая земля»), «Пядь земли», «Обращение», посвященных теме второй мировой войны, поэт подчёркивает, что всякие войны и конфликты становятся причиной разрушения и развала многих стран .

В стихотворениях «Шатрани заррав» («Атомные шахматы») и «Саф кашед»

(«Стройтесь») речь идёт об угрозах и вызовах современного мира. Поэт предупреждает, что сегодня из-за недальновидности и безрассудности представителей некоторых разрушительных сил судьба планеты оказалась под серьезной угрозой и опасности:

уз марг раи дигар набошад Нет другого пути, кроме смерти З-ин бозии зарравии хунин. В этой кровавой атомной игре .

Хокистару хоки тира гарданд Превратятся в пепел и грязный прах Бозингару шоу пилу фарзин [4,61]. И игрок, и король, и слон, и ферзь .

5. Воспевание независимости. В последние годы достижение государственной независимости стало одной из важных и центральных тем современной таджикской поэзии и прозы. В диссертации на фоне произведений, посвященных независимости, подчёркивается, что эта тема занимает особое место и в творчестве С. Айюби. В его поэзии чувства стремлений к суверенитету и самосознанию воспеваются еще в 80-е годы прошлого столетия. Позже эта тема в отдельных стихах поэта отражается намного шире и глубже .

Диссертант всесторонне рассматривает стихотворения поэта, посвященные теме независимости, разделяя их на четыре большие группы. Первая группа – это стихи, непосредственно посвященные воспеванию сегодняшнего мирного и процветающего Таджикистана. Вторая – стихи, посвященные воспеванию города Душанбе как столицы суверенного Таджикистана. Таковыми являются стихотворения «Суруди Душанбе» («Песня о Душанбе»), «Душанбе», «О, Душанбе», «Оби Душанбе» («Вода Душанбе»), «Мерномаи Душанбе») («С любовью к Душанбе») и т.д.

Лейтмотивом этих стихотворений является преобразование и процветание столицы:

Эй Душанбе, эй гулафшон аз гули О, Душанбе, цветущий от цветов наззорао, взглядов, Лолаоят бехазон аз лолаи рухсорао. Тюльпаны твои не увядают, ибо цветут Эй рухе, ки нур меборад зи ту иши лица .

аёт, О, лик, излучающий любовью к жизни, Эй саре, ки дар ту бошад бетарин О, голова, в тебе рождаются лучшие ангорао [8, 8]. мысли .

Третью группу стихов поэта, посвященных теме независимости, составляют стихотворения, воспевающие единство и сплоченность таджикского народа.

В стихотворениях «Агар мо амнафас гардем» («Если мы будем дышать вместе»), «Суруди дст» («Песня дружбы»), «Даъват» («Призыв»), «Арсаи вадат» («Арена единства»), «Тои ман» («Мой венец»), «Мо зодаи бииштем» («Мы рождены в раю») выражается сожаление по поводу событий девяностых годов и поэт призывает своих читателей остерегаться повторения подобных трагедий, стремиться к единению народа и целостности страны:

Ин ватан арсаи вадату муроди мост, Эта родина есть ареной нашего Зарраи хоки он гармии ниоди мост единства и чаяния, [8,59]. Крупинка её земли греет наше существо .

Четвёртая группа этой части поэзии С. Айюби посвящена воспеванию крупных объектов, возведенных в период независимости Таджикистана. К ней относятся такие стихи, как «исори сабз» («Зеленая крепость»), «Бои олам» (Сад мира»), «Суруди набканон» («Песня проходчиков»), «Рогун», «асидаи об» («Ода о воде»), «Саронун» («Конституция») и др .

В диссертации всесторонне рассмотрено большинство из названных стихотворений и диссертант подчёркивает, что в каждом произведении С. Айюби, посвященном теме независимости, проглядывается искренняя радость и гордость поэта достижениями своего народа и продвижением страны .

Третья глава диссертации – «Формальные особенности поэзии С. Айюби»

состоит из трёх разделов, в которых рассматриваются вопросы мастерства и структуры его поэзии с точки зрения жанра, размера, языковых и стилистических особенностей .

В первом разделе третьей главы – «Жанровая классификация» исследуются вопросы жанрового разнообразия, способов использования классических и современных поэтических форм в творчестве С. Айюби. Основная часть поэтических произведений С. Айюби написана в популярных традиционных формах таджикской поэзии, таких как газель, месневи, китъа, мусаммат, мухаммас, таркиббанд, мустазод, рубаи и дубейти. Статистический анализ стихотворений поэта показывает, что в целом им сочинены 115 газелей, 13 месневи, 8 мухаммасов, 7 мусаммат таркиббандов, 3 китъа, 3 мустазода, 104 рубаи и 46 дубейти. Наряду с этим большое количество его стихотворений создано в формах чахорпора (четверостишия) и других видов новой поэзии .

Газели С. Айюби разнообразны по размерам, рифмовке и количеству бейтов, лиричны и мелодичны по стилю изложения, сочинены на различные темы. В диссертации газели поэта подробно рассмотрены с точек зрения объема, количества бейтов, размера и поэтических образов. Месневи и другие поэтические формы также подвергнуты художественному и статистическому анализу. Количество бейтов месневи составляют от 5 до 40 бейтов, что говорит о виртуозном таланте поэта в сочинении стихов в традиционных формах таджикской поэзии. Исследуя различные поэтические жанры в творчестве С. Айюби, диссертант отмечает, что его поэзия состоит не только из традиционных, но и из различных форм нового стиха. Во многих стихотворениях поэт стремится вводить что-то новое в традиционные формы, подчинять формальные нововведения содержанию стиха и стилю выражения мысли, идее произведения. Подобные стремления поэта особенно заметны в стихотворениях «Танцующая возлюбленная», «Чил кокули бозингар» («Сорок игривых косичек»), «Навруз» («Посвящение Наврузу»), «Мо авонони Тоикистон» («Мы, молодежь Таджикистана»), «Суруди милл» («Национальный гимн»), «Ай, авонони ватан» («О, молодежь Родины») и т.д. С. Айюби смело вводит новое в тематику таких устоявшихся жанровых форм, как рубаи и дубейти, где он, продолжая традиции Бобо Тохира, Абдуллаха Ансори, Абусаида Абдулхайра, Омара Хайяма и современных мастеров этих жанровых форм, проявляет новаторство в их тематике.

В таких стихах поэт больше уделяет внимание таким вопросам, как суть человеческого бытия, философия социальной и духовной жизни:

Биё чун офтоб, эй асри тадид, Приди словно солнце, о век новшеств, Бубар али башарро си тавид. Веди человечество к единству .

Фазои дст то нур гардад, Чтобы светлой стала атмосфера Мау хуршеди худро соз тавлид дружбы, [8,296]. Породи свои луну и солнце .

Другую часть поэзии С. Айюби составляют чахорпора (стихи из четверостиший). 202 стихотворения поэта написаны в этой форме, с разными рифмовками и размерами. В диссертации с точек зрения жанра, традиционализма и новаторства рассмотрены сборники стихов поэта «Цветок пшеницы», «Рои сафед»

(«В добрый путь»), «Отблеск зарницы», «Жестокая судьба» и «Избранные произведения». Диссертант показывает, что большинство четверостиший названных сборников состоят из строф в количестве от трёх-четырёх до десяти, большая их часть рифмуется в порядке аб,вб. В диссертации заключительно отмечается, что С .

Айюби мастерски писал стихи как в традиционных, так и в новых формах .

Второй раздел третьей главы диссертации назван «Размер и его особенности». В этом разделе также статистическим методом диссертант показывает, что поэт в 94 случае пользовался размерами хазаджа, в 121 случае – размерами рамала, в 10 случаях – размерами раджаза, а также другими размерами аруза .

Размер хазадж:

Тамоми умри равшангар аст, Тамоми кори кори савоб аст [8,123] .

(Мафолун, мафолун, фаълун или мафоъл V---/V---/V--)

Размер рамал:

Аспи чун боди саро медавид, Ёлу дум бинмуда мисли шаршара [8,99] .

(фоилотун, фоилотун, фоилун или фоилон

-V--/-V--/-V-или –V~)

Размер музореъ:

Печида амчу мор бари ар гулу гиё, Бо панаои зар дар он до монданист [8, 173] .

(Мафълу, фоилоту, мафойлу, фоилон

--V/-V-V/V- -V/-V~) .

Кроме того, в диссертации конкретно и обстоятельно рассмотрены стихи С. Айюби, написанные в размерах хафиф, мунсарех, муджтас, мутакориб, сареъ и других размерах аруза. Следует отметить, что размеры, избираемые поэтом, вполне соответствуют мелодичности, логическим ударениям, духу и идее каждого конкретного стихотворения .

В третьем разделе третье главы – «Язык и стиль изображения»

рассматриваются принципы и особенности стилеобразующих факторов в поэзии С. Айюби. Особое внимание в диссертации уделено индивидуальному почерку автора и оригинальным способам использования языковых средств художественного изображения .

Большая часть стихотворений поэта изобилует оригинальными поэтическими образами, смысловыми и формальными средствами художественного изображения, фигуральными выражениями. Исследование показало, что С. Айюби как поэт, имеющий собственный своеобразный стиль, широко использует нравственно-эстетический опыт, накопленный в процессе многовекового развития таджикско-персидской поэзии, аллегорические назидания, пословицы и поговорки, элементы народной мудрости, гуманистические изречения народа и классиков таджикской литературы. Всё это в совокупности и образуют уникальность его поэзии и определяют его место в современной таджикской литературе .

Из смысловых средств поэтического изображения С. Айюби особое внимание уделял различным видам уподобления (ташбе), таким как открытое, скрытое, однородное, сложное, условное и т.д.

Например, в следующем бейте «войско шаха» уподобляется «беспорядочной стае хищников»:

Или же в другом бейте «морщины лица» уподобляются «высохшим грядкам»:

Ожангои ри ту чун яои хушк Бе чашми баори ту бе об мондаанд[4,7] .

В диссертации подробно проанализированы особенности использования поэтом таких поэтических фигур, как олицетворение, метафора, антитеза, вопросы и ответы, намёк и т.д .

Наряду с умелым использованием средств художественного изображения, для обеспечения изящества своей поэзии С. Айюби умело применял языковые возможности, в частности фразеологические обороты, пословицы и поговорки. В его стихотворениях весьма уместно использованы выражения «дил об шуда»

(«сердце растаяло»), «барбод рафтан» («уйти по ветру»=утратить попусту), «ам хурдан» («есть печаль»=печалиться), «забон хоидан» («жевать язык»=говорить невразумительно), «рухсори гарм» («горячие щёки»=симпатично), «чашмони оташрез» («горящие глаза») и т.д., которые придают поэтической речи больше образности .

В заключении подведены итоги и обобщены основные результаты исследования. Подчеркивается, что С. Айюби с самого начала его творческого пути больше тянуло к стезе поэзии. Еще в годы работы в редакции газеты «Ленинский путь», даже еще раньше, он писал стихи. После издания сборника «Цветок пшеницы» он обрёл известность в литературных кругах как молодой талантливый и ищущий поэт .

Начиная с середины 80-х годов, он пишет поэтические драмы, расширяется круг его литературной деятельности. Наряду с сочинением пьес С. Айюби постоянно работал над совершенствованием своего поэтического таланта .

Сборники «Дорога путешествия», «Отблеск зарницы», «Жестокая судьба» стали свидетельством его поэтического роста. С. Айюби успешно творил как в традиционных формах таджикской классической поэзии, так и в новой поэтической форме чахорпора (четверостишия), и в стиле нимаийской поэзии. В его поэзии, как и в творчестве большинства поэтов 80-90-х годов ХХ века, главное место занимают любовная, патриотическая, гуманистическая темы, стихи о почитании родного языка и национальных традиций. Стихотворения поэта, посвященные воспеванию родителей, обогатили тематический цикл стихотворений о матери в современной таджикской поэзии .

Поэзия С. Айюби своими тематическими и художественными особенностями занимает достойное место в таджикской поэзии нового времени .

Она, несомненно, может играть заметную роль в эстетическом и гуманном воспитании читателей, обогащая их созидательный дух и чувство национальной гордости .

Список цитированной литературы

1. Абдуманнон, Абдурамон. Пиндоро ва ингоро/ А .

Абдуманнон. – Душанбе: Адиб, 2006. – 212 с .

2. Абдуманнон, Абдурахмон. Ламае ба рои рзгор/А .

Абдуманнон. – Душанбе, 2017. – 178 с .

3. Айюб, Сафармуаммад. Гули гандум/С. Айюб. – Душанбе:

Ирфон, 1981. – 64 с .

4. Айюб, Сафармуаммад. Рои сафар/С. Айюб. – Душанбе:

Ирфон, 1984. – 96 с .

5. Айюб, Сафармуаммад. Мунтахаби осор/С. Айюб. – Душанбе:

Адиб, 2000. – 480 с .

6. Айюб Сафармуаммад//Адибони Тоикистон. – Душанбе:

Адиб, 2014, С. 31-32 .

7. Айюб, Сафармуаммад. Эътиод/С. Айюб. – Душанбе:

Адабиёти бачагона, 2015. – 23 с .

8. Айюб, Сафармуаммад. Гулчини ашъор/С. Айюб. – Душанбе:

Адиб, 2015. – 320 с .

9. Айюб, Сафармуаммад. Меъро/С. Айюб. – Номатбуъ (не издано). – 1050 с .

10. Ваоб, Рустам. Адабиёт ва фаранги милл/Р. Ваоб. – Душанбе: Адиб, 2011. – 224 с .

11.Кучаров Аламхон, Турсунзода: Маорат ва садоат. –Душанбе, 2011. – 192 с .

12. Лоут, Абулосим. Куллиёт. – илди 2./А.Лоут. – Душанбе:

Адиб, 2010. – 352 с .

13. Сирус, Баром. офия дар назми тоик/Б. Сирус. – Сталинобод, 1955. – 186 с .

14. Собир Бозор, Сарсухан//С. Айюб «Гули гандум» /С. Айюб – Душанбе: Ирфон, 1981. – 64 с .

15.Сулаймон, арамон. Пешгуфтор//С. Айюб. Катибаи нонавишта .

– Душанбе, 1378 (1999) – С. 3-4 .

16. Тоиров, Урватулло. Аз дидаи ибратбин// С. Айюб. Мунтахаби осор. – Душанбе: Ирфон, 2000. – 480 с .

17. Турсун, Саттор. Зодаи истеъдод аст адабиёти асил//С. Айюб .

Айюб Исо. – Душанбе: Адиб, 2002. - С. 3-5 .

18. Шарифов, Худо. Суннатои адаб/Х. Шарифов. – Душанбе, 2007 .

– 360 с .

19. Шарифов, Худо. Сухан аз адабиёти милл/Х. Шарифов. – Душанбе, 2009. – 480 с .

Основные положения диссертации изложены в следующих публикацияхавтора:

1. Хафизов, Т. Вопросы самосознания в творчестве Сафармухаммада Айюби// Вестник Таджикского национального университета (серия филологии), №4/5 (174). – Душанбе: Сино, 2015. – С. 128-131 (на тадж .

яз.) .

2. Хафизов, Т. Философские мотивы в поэзии Сафармухаммада Айюби//Вестник Таджикского национального университета (серия филологии), №4/6 (177). – Душанбе Сино, 2015. – С. 235-238 (на тадж .

яз.) .

3. Хафизов, Т. Отображение национального менталитета в месневи «Шахриярнаме» С. Айюби// Вестник Таджикского госпединститута им .

С. Айни, №3 (64). – Душанбе, 2015. – С. !68-170 (на тадж. яз.) .

4. Хафизов, Т. Поэт с новым почерком и теплым дыханием//журн. «Садои Шарк». – 2015, №12. – С. 130-136 (на тадж. яз.) .

5. Хафизов, Т. Воспевание Родины в поэзии С. Айюби//Материалы республиканской конференции. – Душанбе, 2017. – С. 86-94 (на тадж. яз.) .

6. Хафизов, Т. Художественная проза Сафармухаммада Айюби // Проблема содержания в таджикской литературе времени независимости.- Душанбе, 2018.- С. 86-94 ( на тадж. яз.) .

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

диссертационного исследования Хафизова Темурали Сафаралиевича на тему:

«Художественные особенности поэзии Сафармухаммада Айюби», представленный на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03– Литература зарубежных стран (таджикская литература) .

Диссертация посвящена одной из актуальнейших проблем литературоведения– анализу художественных особенностей творчества одного из ярких представителей современной таджикской литературы Сафармухаммаду Айюби. Как один из талантливых поэтов своего времени С. Айюби вложил огромный вклад в развитии различных жанров современной таджикской поэзии. Исследование творчества этого художника представляется актуальным не только для определения его поэтического и художественного мастерства в современной поэзии, но и освещению развития таджикской поэзии в конце ХХ и начале ХХI веков .

Диссертация основана на поэтических сборниках поэта, таких как «Гули гандум», «Шохаи барќ», «Рои сафар», «илвагои офтоб», «Гулчини ашъор», «Эътиќод», «Мунтахаби осор», которые вышли в свет непосредственно усилиями самого поэта. Для более подробного и глубокого проникновения и в целях детального исследования творчества поэта, соискатель использовал личный архив поэта, где он ознакомился со сборниками, которые не были изданы, особенно с детским сборником стихов поэта «Гули яхшикан» и «Меъродж» .

Хафизов Т. в ходе проведенного исследования во всех трех главах диссертации воспользовался современными методами проведения научного анализа, таких как метод сравнения, метод системного анализа, метод статистического анализа и приходит к определенным результатам. Диссертант выявляет, что поэт сначала попробовал свои силы в сочинении традиционных жанров таджикской поэзии, как газель, китъэ, месневи, рубаи, двустишие, мусаммат, тарджеот и т.п. Далее он сочиняет цикл стихов в современных моделях стихосложения – чахорпора и нимаийский стих .

В его поэзии, впрочем, как и в творчестве другихпоэтов 80 – 90 годов ХХ века, превалируют темы любви, патриотизма, национальногосамосознания, любви и почтения к родному языку, к национальным традициям своего народа, добра и благородства, гуманности и гуманизма .

В диссертации также тщательно подвергались исследованию важнейшие особенности поэтического мастерства поэта в художественном использовании слов, выражений, особенно искусное поэтическое изображение. На этой основе было доказано, что высокое мастерство поэта проявляется в его художественном стиле, языковых средствах выражения, совершенстве его поэтической речи. С. Айюби как поэт, обладающий своим собственным стилем, проявляет особое мастерство в употреблении аллегорий, метафор, описаний, повторений, таджохули ориф (притворство незнающим со стороны знающего), гиперболы, игры словами, антитез, вопросов и ответов, контрастов, фразеологических единиц, которые широко применяются в живом языке народа, и, которые представляют поэзию читателям на самой вершине художественности .

С. Айюби, ссылаясь на богатое поэтическое наследие таджикских классических и современных поэтов, а также на наследие выдающихся зарубежных поэтов, приукрасил и обогатил нашу современную поэзиюс точки зрения содержания, темы, новых образов, изящности в разнообразных жанрах. Своим особенным художественным даром поэт занимает достойное место в современной таджикской литературе. Его творения еще долгие годы будут дарить разным поколениям эстетический вкус и созидательный национальный дух .

SHORT ARGUMENT

of HafizovTemurali’s thesis research on the subject: “Artistic feature of SafarmuhammadAyubi’s poetry, presenting for receiving scientific degree of candidate of philological science on specialty 10.01.03 – Literature of Foreign Countries (Tajik Literature) .

The thesis is devoted to one of the most important problems of literature – analysis of artistic feature of works of one of the outstanding representative of modern Tajik Literature SafarmuhammadAyubi. As one of the most talented poets of his time S.Ayubi made an important contribution in developing of various genres in modern Tajik poetry. The research of this artist’s works is important not only for defining of his poetic skill in modern poetry but as well as indeveloping of Tajik poetry at the end of the XX and early XXI centuries .

The thesis is based on the poet’s poetical books such as: “GuliGandum”, “ShokhaiBarg”, “Rohi Safed”, “JilvagohiOftob”, “GulchiniAshor”, “Etigod”, “MuntakhabiOsor”, which had been published with the poet’s effort. For the more detail and deep research and with the aim of detail research of the poet’s works the researcher used personal record-keeping office of the poet, where he got to know the poet’s books which are not published, especially the books of kids’ poems“GuliYakhshikan” and “Meroj” .

In making research of all the three chapters of the thesis Hafizov T. used modern analysis of carrying researches such methods as comparison, system analysis, statistical analysis method and comes to the concrete results. The researcher came to conclusion that the poet, at first tried his power in reciting traditional genres of Tajik poetry such as: gazal, khita, masnavi, ruboi, debaiti, musammat, tarjeot and etc. Next, he writes number of poems on modern model of writing poems- chahorpora and nimati .

In his poetry, however, as in the works of other poets of the 80-90thof the XX century he prevails over the themes: love, patriotism, love and respect to mother language, to national tradition of one’s people, generosity and humanity .

The research of the most important feature of the poet’s skill in artistic using of words, expressions, especially artistic poetic expressions are also analyzed in the thesis. On this base it was proved that the high mastery of the poet is seen in his artistic style, lingual expressions, achieving perfection of his poetic speech .

SafarmuhammadAyubi as a poet having his own style, shows special mastery in using allegory, metaphor, description, repetition, tadjohuliorif (pretending not knowing from the side who knows), hyperbola, play words, antithesis, questions and answers, phraseological units which are widely used in speech of people and which show the poetry in its highest artistic .

Referencing to the rich poetic heritage of Tajik classical and modern poets, as well as on the heritage of foreign poets, S. Ayubi decorated and made rich our modern poetry from the point of the meaning, themes, new patterns, fiction in different genres.The poet is well-known in modern Tajik literaturewith his special artistic talent. His works will be read and enjoyed by people for long years .

Похожие работы:

«Вестник угроведения № 3 (6), 2011. ФИЛОЛОГИЯ. Шиянова А. А. БУ ХМАО – Югры "Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок", Ханты-Мансийск Парно-повторные слова в хантыйском языке...»

«В62 Оформление переплета и макет – Андрей Рыбаков Водолазкин, Евгений Германович. В62 Лавр : роман / Евгений Водолазкин. – Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 440, [8] с. – (Новая русская классика). Евгений Водолазкин – филолог, специалист по древнерусской литературе, автор кн...»

«Фонетика тувинского языка к.филол.н. Байыр-оол А.В. Институт филологии Сибирского отделения РАН Новосибирский государственный университет (г . Новосибирск) Вокализм Инвентарь гласных фонем тувинского языка включает 32 гласных фонемы – кроме традиционных для тюркских языков...»

«ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Многоквартирный жилой дом № 77-000004 Дата подачи декларации: 10.01.2019 01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе официального сайт а заст ройщика в информацио...»

«Саттарова Алсу Мансуровна СОВРЕМЕННАЯ ТАТАРСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ: 1985-2000 ГГ. (КОНЦЕПЦИЯ ЭПОХИ И ГЕРОЯ) 10.01.02 Литература народов Российской Федерации (татарская литература) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических...»

«DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS АРТЕМ ШЕЛЯ "Русская песня" в литературе 1800–1840-х гг. DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS АРТЕМ ШЕЛЯ "Русская песня" в литературе 1800–1840-х гг. Диссер...»

«101 доминирующий авторский прием является одной из причин необычайной привлекательности книг Дж. Роулинг о Гарри Потере. Переводчики успешно справились с передачей элементов языковой игры, применяемых в романах Джоан Роу...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Никитина Ирина Владимировна Лексико-семантическая группа глаголов приведения в эмоциональное состояние в современном русском языке Выпускная квалификационная работа Научн...»

«1 Языкознание 1. En accion 2 : curso de espanol : Libro del alumno / E. Verdia [et al.]. Madrid : Clave Ш147.21ELE, 2005. 208 p. : il.; 28 sm. 923(Исп) Перевод заглавия: Курс испанского языка : учеб. Е54 Экземпляры: всего:1 МЛЦ(1) 2. En a...»

«Звонарёва Ю. В.ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ МЕТАФОРЫ НАВОДНЕНИЕ ЭТО ВОЙНА/БОРЬБА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ О ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФАХ) Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2008/8-1/25.html Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. Источник Альманах современной на...»

«МАРТЫНЕНКО Ирина Станиславовна СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ И РУССКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСАХ В данной статье анализируются особенности концептуализации русского и английского языков в сознании их носителей на основе рекуррентны...»

«ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ПАЖЎЊИШГОЊИ РУШДИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ (Маљаллаи илмию методї) НАУКА И ИННОВАЦИЯ (Научно-методический журнал ) №1-2 2014 (7-8) ПАЖЎЊИШГОЊИ РУШДИ МАОРИ...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОТЛАС" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 января 2018 г. № ЛЗН г. КОТЛАС Об утверждении Порядка общественного обсуждения по выбору мероприятий по благоустройству городского парка,...»

«2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..3 ГЛАВА I Фоновая лексика русского языка.7 1.1. Понятие о фоновой лексике русского языка.7 1.2. Роль фоновой лексики в понимании художественного текста.13 ГЛАВА II Фоновая лексика ранних рассказов А.П. Чехова: описание и анализ..16 2.1. Фоновая лексика рассказа "Дачники".16 2.2. Фоновая лексика ра...»

«Ф орма 2 РУП разработана-_ препопячятрпрм гуманитарных_дисциплин Сергалиевой Динарой Талгатовной Рассмотрен на заседании учебно-методического совета П(Ц)К "19" июня 2018 г. Протокол № Ц Сведения...»

«Юсупова Альфия Шавкетовна, Туэрсюньтаи Гулимила ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ЖИВОТНЫЙ МИР В СЛОВАРЯХ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА XIX BEKA В статье рассмотрены названия домашних животных татарского языка. Особое внимание уделяется словам, которые зафиксированы в татарско-русских и русско-татарских словарях XIX века. Приводится...»

«УДК 811.511.142 : 811.511.25 : 81'367.335.2 : 81'367.4 Н. Б. Кошкарёва " „ – —. ‡‚‡, 8, ‚·р, —, 630090 ‚·р „‰‡р‚ ‚р. р„‚‡, 2, ‚·р, —, 630090 E-mail: koshkar_nb@mail.ru ОТРАЖЕНИЕ КАК ВИД ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ В ЯЗЫКАХ С ВЕРШИННЫМ МАРКИРОВАНИЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ХАНТЫЙСКОГО И НЕ...»

«Studia Ecologiae et Bioethicae ( ), A BALINAITIEN * J DAUKYT L VORONOVA Мотивация как стимулирующий фактор в изучении иностранных языков взрослыми учащимися Ключевые слова: мотивация, внешние и внутренние факторы, взрослые учащиеся, изучающие иностранные языки, языковые навыки и способности. Key words: motivation, external and internal factors, a...»

«ПОЛЕВЩИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В РОМАНЕ А. МУШГА „DER ROTE RITTER. EINE GESCHICHTE VON PARZIVAL“(1993) (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) Специальность 10.02.04 германские языки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва Работа выполнена на кафедр...»

«СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА6 1.1. Понятие речевого портрета и опыт его анализа. 1.2. Речевой портрет как средство создания художественного образа.. 9 1.3. Лингвостилистические...»

«Экспресс-курс французского языка за 30 дней УДК 811.133.1(075) ББК 81.2Фра-9 М33 Матвеев, Сергей Александрович. М33 Быстрый французский. Экспресс-курс французского языка за 30 дней / С. А. Матвеев. — Москва : АСТ, 2015. — 288 с. — (Быстрый французский). ISBN 978-5-17-088917-4 Экспресс-курс представляет собой тща...»

«Манянин Павел Андреевич АРГУМЕНТАТИВНО–СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГАЗЕТНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ (на материале рекламы недвижимости и риэлторских услуг) Специальность 10.02.01 – русский язык Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук Научный руководитель – доктор филолог...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.