WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 8. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 8. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 8. МАРКАЗИ ТАБЪУ ...»

-- [ Страница 3 ] --

Аз ин рў, ба ваљњи тасмияи Хоразм достонњое низ гуфта шудаанд. Аз љумла, яке аз он ки Фирдавсї дар "Шоњнома" онро ба назм кашида мегўяд: “Он гоњ, ки Кайхусрав ба кинхоњи падари худ бар шуда писари Афросиёб шўрид”, дар ин ноњия ќарор гузоштаанд, ки дар набарди тан ба тан фарди пирз мушаххас шавад, Кайхусрав пирз шуд”. Бо таваљљуњ ба ин достон, бархе муътаќиданд чун дар луоти форсї ‹‹хор›› ба маънии сањл, каму кори бемоя ва зањмат аст ва ‹‹разм›› ба маънои љанг ва ситез аст. Ва назар ба ин ки Кайхусрав ба осонї ва бидуни зањмат ва бе он ки сарбозонаш дар љанг талаф шаванд, бар душмани худ рй гардонида, гуфт: “Дар ин сарзамин ‹‹хоразмї›› шуд, яъне љанг љанги осон ва бе хунрезї сурат гирифт, ин калима бо гузашти замон ба Хоразм табдил гашт .

Дигар ин ки гянд: “Яке аз подшоњон ба гурўњи ќариб ба чорсад (400) аз бузургони мамлакати хеш, хашм гирифт ва дастур дод ононро ба љойгоњи дур аз ватани хеш бадара кунанд. Ба тавре ки байни онњо ва шањрњои обод њадди аќал сад фарсанг фосила бошад .

Бад-ин сифат мањалеро ёфт, ки ‹‹Кос›› мегуфтанд. Бадарашудагонро ба Кос, ки фоќати њар навъ имконоти кишоварзї ва зироат буд, фиристоданд. Пас аз муддате подшоњ љёи њоли онон шуд, гуфтанд: Онон хонањои кўчак барои худ сохта, бо истифода аз њезум, гўшти моњиро бирён карда мехўранд. Бо таваљљуњ ба он, ки дар забони онњо ба гўшт ‹‹хор›› ва ба њезум ‹‹разм›› мегуфтанд, ин сарзамин ба Хоразм номгузорї шуд” .

Муаррихон ва љурофиянависони ќадим дар бораи њудуди Хоразм назарњои мухталиф пешнињод кардаанд. Аз љумла Истахрї менависад: ‹‹Хоразм номи иќлиме њаст аз Хуросон људо аст. Гирдогирди Хоразм њама биёбон Як ќисмати Хоразм ба азна пайванд ва он ќисми ѓарбї аст ва шимолї њам ба њудуди азна боз гардида ва њадди љанубї ва шарќї ба Хуросон ва Мовароуннањр пайванданд›› .

Абулфидо ва Ибни Њавќал низ њамин њудудро барои Хоразм ва эътиќод ба људоии Хоразм аз Хуросон ва Мовароуннањр доранд. Њофизи Абрў дар љурофияи худ њудуди Хуросонро бодиќќат мушаххас карда, онро аз Хоразм ва Мовароуннањр људо медонад .

Босурс низ менависад: ‹‹Хоразм давлатест, ки дар поёни Амударё ё Љайњун ќарор дорад››, яъне хоразмиёни бостон дар замонњои пеш аз муул дар њадди васеътар зиндагї мекарданд, ки имрз Хева номида мешавад .

Дар даврањои аввали исломї марзи љанубии Хоразм, Тоњирия буд, ки панљ манзил поёнтар аз шањри Амил, ки гузаргоњи корвонњои Хуросон буд, ќарор дошт .

Хоразмшоњиён њам дар таърихи Хуросон яке аз њукуматњое буд, ки њукмронаш аз хурдтарин мансаб ба њукумат расид ва рўзе фарзандони бузургтарин империяро ташкил доданд. Ануштегини алча, аљдоди Хоразмшоњиён буд, дар замони Маликшоњи Салчуќї маќоми таштдориро ба даст овард ва ба шоњаншоњии шањри Хоразм мансуб гашт ва ин оози иртиботи онњо бо Хоразм буд. Баъд аз он фарзандонаш ба подшоњї расиданд ва билохира ин ки дар замони Муњаммади Хоразмшоњ давлат густариш ёфта, бо муулњо њамсарњад шуд ва ба дасти муулњо аз байн рафтанд [5, 1-8] .

Силсилаи Хоразмшоњиён хеле бештар аз даврони Ануштегин мерасанд ва њатто решаи он ќабл аз ислом ва ба ањди Бањроми Гур кашида мешавад. Баъд аз ислом волиёни њукуматњои Тоњириён ва Сомониён чунин унвоне доштаанд. Нахустин њокиме аз силсилаи Хоразмшоњиён Ануштегин мебошад, ки дар таърих бо номи Ануштегини арча низ ёд мешавад. Ануштегин аз уломони турк буда, ки Балкотикин аз давлатмандони муътабари Салчуќї вайро дар арљистон харида буд ва пасванди алча дар дунболи номи бад-ин иллат аст, ки Балкотикин, уломи дигаре бо номи Ануштегин дошт ва барои тамоизи ин ду аз њам пасванди арчаро ба кор мебурданд. Ануштегин арча бо сабаби заковати фаровони худ дар дастгоњи султон Маликшоњи Салчуќї бо суръат тарраќї карда ва билохира ба гунае ки зикр шуд, ба њукумати Хоразм расид .

Пас аз марги Ануштегин фарзандаш Ќутбиддин Муњаммад ва пас аз вай фарзанди ў Отсиз ба њукумати Хоразм расиданд. Аммо онњо њамвора худро маъмур ва дастнишондаи Султон Санљари Салчуќї мехонданд. Хусусан Ќутбиддин Муњаммад, ки то њангоми марг ба ин тањтулњимоятї гардан нињод .

Чунончи дар китоби “Чингизхон чењраи хунрези таърих” ишора шудааст, Отсиз муассиси воќеии њукумати Хоразмшоњї аст. Зеро ки ва љонишинонаш аз њар фурсат барои касби истиќлол ва роњњои аздастнишондагии Салчуќиён истифода карданд .

Њамчунин, дар китоби “Таърихи мухтасари Афонистон” омадааст: “Дар њудуди 32 њиљрї Ањмад ибни Ќайс - фотењи арабї сарзаминњои Мовароуннањрро аз Тахористон то Толиќон ва Форёбро то Љузљон кушод ва аз роњи соњилњои Аму ба Хоразм гузашт, вале онро ба даст оварда натавонист, дар замони Язид ибни Муовия низ Салм ибни Зиёд 400 њазор дар њам бо ањли Хоразм сулњ кард ва чун Язид ибни Муњлаб аз тарафи Њаљљољ ба Хуросон омад, вай низ бо Хоразмиён љангид (њудуди 82-и њиљрї) ва њудуди санаи (86 њ) Ќутайба ибни Муслим ањли онро фатњ кард” [4, 324] .

Отсизи Хоразмшоњ, ки ўро бунёдгузори њаќиќии њукумати Хоразмшоњиён мегўянд, соли 551 њиљрї-ќамарї мутобиќ ба соли 1156 мелодї дар синни 59-солагї ба бемории фалаљ аз дунё гузашт ва фарзанди аршади ў Алп-Арслон љонишини вай гардид. Тибќи маълумотњои Њамдуллоњи Ќазвинї Отзиси Хоразмшоњ 29 сол њукумат кардааст [10] .

Бо даргузашти Алп-Арслон, Султоншоњ, писари дуюми вай бо њимоятњои модараш Туркон Хотун ба тахти салтанат нишаст. Текеш писари аршади Алп-Арслон, ки дар ин замон њукумати вилояти Љундро ба уњда дошт, аммо Султоншоњ чун хабари лашкаркашии Текеш ва њамроњони вайро шунид, тоби муќовимат наёвард ва њамроњи модараш ба Нишопур назди Малик Муид гурехт ва Текеш низ дар дуюми рабеулохири соли 568 њиљрї мутобиќ ба соли 1172 мелодї пас аз вуруд ба Хоразм ба тахти салтанат нишаст .

Султоншоњ бо бародараш Текеш набардњои бисёре кард ва билохира баъд аз љангњо роњи дўстї бо бародар намуд ва дар шаби чањоршанбеи аввали моњи рамазони соли 589 њиљрї мутобиќ ба соли 1193 мелодї даргузашт [3, 891] .

Баъди даргузашти Султоншоњ Алоуддин Муњаммад Хоразмшоњ љонишини вай гардид дар он ваќт хабари њамлаи муул ба љониби Хоразм шунида шуд ва ноилољ аз фатњи Бадод чашмпўшї намуд 9, 126] .

Алоуддин Муњаммад Хоразмшоњ, баъд аз шикастани неруи вай шоњони урии Афонистон, Хуросон, Бухоро ва Самарќандро ба даст оварад. Соли 611 њиљрї мутобиќ ба соли 1214 мелодї азнаро низ тасхир намуд пас аз он озими Бадод гардида, вале баъдњо селоби муул сарозер гардид 2, 102] .

Чун Афонистон дар он замон дар ќаламрави Хоразмшоњиён ќарор дошт, он рўз ќоаз аз кишвари Чин ба Афонистон ворид мешуд. Ва баъдњо аз Мовароуннањр махсусан ворид мегардид, зиёд ва арзон ва як тахтаи он ду дирњам ќимат дошт. Аљир њам арзон буд ва музди кам мегирифт ва лињозо фарњанг ва одоби кишвар нисбат ба давраи ќабл аз ислом дар доираи васеътаре сайр менамуд. Дар асри X осори илмї ва адабии бештаре ба вуљуд омад ва дар асри ХI ва ХII суръати ин иктишофот ба ќадре буд, ки Афонистон аз назари забон ва одоб дар сафи аввали кишварњои пешрафтаи љањон ќарор гирифта ва дар шањри марказї ва пойтахт китобхонањо сохта шуданд .

Давлатњои Сомонї ва азнавї ва мутааќибан Салљуќї ва Хоразмшоњиён дар роњи тараќќии забон ва адабиёти дарї хидмати шоёне анљом додаанд. Дар мадрасањо ва масљидњо мардум ба фаро гирифтани улум ва дониш машул буданд, масљидњои бисёр бузург њамроњ бо китобхонањои бузург сохта мешуданд ва њамчунин масљидњо имкони унљоиши чанд њазор нафарро доштанд. Метавон аз осори бостоние, ки дар шањри Хеваи Ўзбекистон ва дигар манотиќи Афонистон дар замони азнавиён ва Салљуќиён, уриён ва Хоразмшоњиён дар асри ХII ва ХIII аз манотиќи мухталифи Афонистон боќї мондаанд, ёдовар шуд. Наќќошї ва меъморї низ вуљуд доштанд, ки асосан иморатњои бузург дар дохили худи рўйи деворњо наќќошї мешуданд. Аз санги мармар ва хишти пухта дар масљидњо ва мадрасањо истифода ба амал меомад 7, 179]. Аз донишмандони Хоразм метавон аз Муњаммад ибни Мўсои Хоразмї, Абўрайњон Муњаммад ибни Хоразмї, Ќосим ибни Њасан ибни Ањмад, Љамолиддин Муњамад ибни ал-Аббоси Хоразмї ва дигарон ном бурд 6 .

Минтаќаи Хоразм воќеъ дар охирин нуќтаи Мовароуннањр, дар асрњои аввали исломї, аз нуќоти таъсиргузор ба шумор мерафт. Хоразм мањалли таљаммўи корвонњои тиљоратї буд, ки аз навоњии Хазар ва бавижа Русия меомаданд ва тиљорати Хоразм низ мутаќобилан дар нуќоти дигари дунё ба фаъолиятњои бозаргонї мепардохтанд. Тиљорати ин ноњия аз тариќи бањри Арал бо Русия ва аз он тариќ бо кишварњои Аврупої љараён дошт. Вижагињои хосси љуѓрофї ва љамъияти тиљоратпешаи Хоразм адвори пуршукўњи иќтисодї ва бозаргониро барои он раќам зада буд. Хоразм дар гузар аз даврони бостон ба даврони исломї низ ин вижагиро њифз кард ва бозаргонї ва тиљорати манотиќи Мовароуннањр ва Хуросон дар ихтиёри тољирини хоразмї буд. Эътибори онњо ба њадде буд, ки дар нуќоти гуногуни Мовароуннањр, Хуросон, Њиндустон, Булористон ва соњили Волга дорои тиљоратхона ва анборњои бузурги мол буданд 7, 1] .

Корвонњои бузурги тољирони мамлакатњои ёдшуда дар ин ноњия якдигарро мулоќот карда ва тиљорати худро, ки иборат аз садњо навъи молњои мухталиф буд, ба бозорњои фаъол ва маркази тиљоратї њамлу наќл мекарданд. Тиљорати Хоразм дар радифи тиљорати аввали Осиё ќарор дошт ва њавзаи фаъолияти тиљоратии онњо то мамолики дурдаст идома дошт .

Љурофиянависони мусалмон ба иттифоќ аз равнаќи иќтисодї, тиљоратї, ва ободии Хоразм ва мањсулоти он сухан гуфтаанд. Њолати тиљоратии Хоразм аз мустамликоти бозаргонони хоразмї дар љануби Русия ва Аврупои Шарќї ва њамчунин бо ин воќеият, ки Ибни Фазлон њангоми сафораташ ба назди подшоњи Булор њамроњ бо корвоне, ки шомили се њазор шутур ва панљ њазор нафар буд, Гурганљро тарк кард, мушаххас мешавад. Яке аз бозаргонони Хоразм анборњои молу мањсулот дар Булор, соњили Волга ва дар Гуљароти Њинд дошт, ки ин њавзаи амал ва густурдагии бозаргонони Хоразмро нишон медињад, ки то кадом андоза васеъ будааст .

Њамон гуна ки савдогарони судї бар тиљорат бо Чин муомила доштанд, бозоргонони хоразмї дар тиљорат бо Аврупои Шарќї муомила доштанд. Корвонњои эшон то болои рўди Волга дар талаби пўст, асал, анбар, ољи фили обї ва дигар молњои тиљоратї пеш мерафтанд. Хоразм боргоњи туркон ва љойгоњи бозоргонон ва тољирони Туркистон, Мовароуннањр ва Хазар буданд, ки аз навоњии атроф ба он љо меомаданд. Дар канори Хоразм Дашти Ќипчоќ ќарор дошт, ки бо вуљуди балот ва ќарои андак ба иллати доштани алафзорњои сабзу фаровон, омили парвариши мавошии фаровон буд, ки дар навбати худ, бозори хубе барои бозоргонони хоразмї фароњам меовард. Онњо метавонистанд аз ин сарзамин пўст ва бархе молњои дигарро фароњам намуда, ба нуќтањои дигар содир кунанд. Сирри бозоргонони Хоразм дар Љануби Русия чунон буд, ки русњо лафзи бузурмонро, ки талаффузи хоразмии мусулмонон аст, дар мавриди тамоми сокинони Осиёи Марказї ба кор мебурданд. Ин унвон то муддатњо баъд аз фатњи муул дар Русия истифода мешуд .

Ёќут, ки дар соли 616 њиљрии шамсї аз Хоразм дидан кардааст, менависад: “Дар љомеаи Хоразм вилояти ободтар аз Хоразм њаргиз надида будам. Чашмањои фаровон, наздик бо њам ќаряњо хонањо ва ќасрњои зиёде дорад. Камтар метавон дар росихи он љоеро ёфт, ки обод набошад. Илова бар он дарахтони бисёре, бахусус дарахти тут дорад. Аксари ин заминњо шањрњое њастанд, ки дорои бозорњо ва дуконњои фаровон мебошанд. Дењае, ки бозор дар он набошад, нодуруст ва њамаи онњо эмин ва амон макон њастанд. Рўди Љайњун илова бар ин ки манбае барои густариши кишоварзї ва сарсабзии даштњо буд, аз он мояњои фаровон ба даст меовард ва ба дигар ноњияњо содир мекарданд” 5, 9-11] .

Ќазвинї, ки дар нимаи 2-юми асри VII-уми њиљрї китоби худро таълиф кардааст, аз харбузаи Хоразм ёд мекунад, ки ширинї ва хушмазагиаш беназир аст. Содироти умдаи Хоразм дар ќадим хор ва бори аллот ва мева буд. Аз лињози иљтимої Хоразм замини бисёр њосилхез дошт ва мањсули пунба ва фаровардањои пашми гўсфанди он низ фаровон буда, содироти дигари табиии Хоразм иборат буд аз мум ва пўсти дарахте, ки туз номида мешуд ва барои љилди сипар ба кор мерафт. Абрешим, моњї, анбар, чўб, асал, бозњои шикорї ва айра низ аз содироти онљост [6] .

Молњое низ ба Хоразм ворид мегардиданд, ки бештари ваќтњо аз он љо ба ноњияњои дигар содир мешуданд. Ин амр хусусан дар мавриди молњои воридотї аз сањронишинон харидори бештар дошт. Бозоргонони хоразмї аз ин тариќ фоидаи зиёде ба даст меоварданд, аз љумлаи молњои воридотї метавон ба пўст ва чарми чорпоёни боркаш, ба монанди аспу гўсфанд, чўби љангалї, моли пашмин, ки аз минтаќаи Булор ва соњилњои Волга ба он љо ворид мегардид, пўсти самур ва рўбоњ ва ѓ. ишора кард [5, 10] .

Хулоса, дар пояи тањќиќ ва баррасињои сарчашма ва адабиётњои таърихї перомуни давлатдории Хоразмшоњиён метавон гуфт, ки империяи Хоразмшоњиён бар асари саъй ва талоши подшоњони ботадбир тамоми њукуматњои њамљавори худро тобеи худ сохта, ба бузургтарин империя расонданд .

Дар замони Султон Муњаммад гарчанде давлатњои урии Афонистон, Туркони Самарќанд ва Ќарахитоиёни Ќошарро аз байн бурда бошанд, вале бисёр мутакаббир шуда буданд. Дар њоле ки мардум дар дохили ќаламрави васеи он дар дохил њам аз идораи худсаронаи ў озурда ва мутанаффир буданд, њукмњои ў башиддат ва ќазоват њукумат мекарданд ва мардум дар зери бори молиёти сангин, фишори феодалњо, золимии маъмурин, тањияи васоили айш ва нўш ва таљаммули табаќаи њоким гирифта шуда буданд .

Султон асосан ба ќувваи мардум мутааќќид набуд ва барои салтанат кардан танњо ба ќувваи асокир иттико менамуд. Модари султон – малика Туркон Хотун (духтари Ќадархон – њукмдори Хитой) дар дохили давлати писар дастгоњи мустаќил ва људогонае дошт, ки бо андак иштибоње ашхос ва њайати гурўњњои сиёсии манотиќи дохили ќаламрави худро дар дарё арќ мекард. Аз ќабили ду писари Турали Салљуќї, Имодуддин

– волии собиќи Балх ва писараш Бањромшоњ волии Тирмиз, Алоуддин – волии Бомиён ва дигарон. Њамчунон, Туркон Хотун ќабилаи худ туркони ќанќалиро дар сар то сари кишвар дасти озод дода буд, ки аз њељ иртикобе масъул набуданд, мардум онњоро “ аљамиён” мегуфтанд ва дар ваќти убурашон аз як минтаќа роњро гузашта ва дар ќалъањои дурдаст паноњ мељустанд, то аз ямояшон мањфуз монанд [7, 143] .

Билохира давлатдории Хоразмшоњиён бар асари ќудратталабињо, маруриятњо ва беадолатињо њокимони муул ба ин сарзамин сар дароварданд ва бо дасти онњо аз байн рафтанд .

АДАБИЁТ

1. Паноњи Самної. Чингизхон љењраи хунрези таърих. – Пешовар, 1377 њ.ќ .

2. Турвоённо Наљибуллоњ. Ориёно ё Афонистон. – Пешовар, 1379 њ.ќ .

3. Атомалик Љувайнї. Таърихи Љањонгушо. Тарљумаи Мансури Сарват. – Тењрон, 1378 њ.ќ .

4. Њабиб Абдулањай. Таърихи мухтасари Афонистон. – Пешовар, 1389 њ.ќ .

5. Хилъатбари Алиёр. Таърихи Хоразмшоњиён. – Тењрон, 1377 њ.ќ.; Дењхудо Алї Акбар. Луатнома. – Тењрон, 1377 њ.ќ .

6. Солењи Куруш. Љойгоњи Хоразм дар љурофияи иќтисодии љањони ислом. – 1391 њ.ќ .

7. убор Мирулом Ањмад. Афонистон дар масири таърих. – Кобул, 1387 њ.ќ .

8. Мирхонд Муњаммад ибни Ховандшоњ. Равзат –ус- сафо. – Тењрон, 1380 њ.ќ .

НИГОРИШИ МУХТАСАРЕ БА ЉУЃРОФИЯ, ВАЗЪИ СИЁСЇ, ИЌТИСОДИИ ХОРАЗМ ДАР АСРЊОИ

XII-XIII Дар маќолаи мазкур нигариши мухтасаре ба мавќеи љурофии Хоразм, вазъи сиёсї ва иќтисодии сарзамини Хоразм дар замони Хоразмшоњиён, тиљорати молу мањсулоти Хоразм ба минтаќањои дигар ва аз кишварњои дигар ба Хоразм дар асрњои XII-XIII баён гардидааст. Њамзамон, перомуни салтанати Султон Муњаммад, ки бар асари маѓруриву ќудратталабии худсаронаи ў мардум зери бори молиёти сангин, фишори феодалњо, золимии маъмурин гирифта шуда буданд, маълумот дода шудааст .

Калидвожањо: Хоразм, Хоразмшоњиён, Муњаммади Хоразмшоњ љурофия, сиёсат, иќтисодиёт, вазъият, тиљорати дохилї ва хориљї, Русия, Волга .

КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА ГЕОГРАФИЮ И ПОЛИТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОРЕЗМА В

XII-XIII ВЕКАХ

В данной статье автор рассматривает географию Хорезма, его политическое и экономическое положение в эпоху правления Хорезмшахов и освещает проблемы экспорта производимых товаров в другие страны. Также автор особое внимание уделяет периоду правления Султана Мухаммада, во время которой были распространены произвольные аресты, жестокие репрессии и административная агрессия .

Ключевые слова: Хорезм, Хорезмшах, география, политика, экономика, ситуация, внутренняя и внешняя торговля, Россия, Волга .

A SHORT VIEW ON GEOGRAPHY AND THE POLITICAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE CHORE

IN THE XII-XIII CENTURIES

In this article, the author examines the geography of Khorezm, its political and economic situation in the era of the Khorezmshahs, and covers the problems of exporting manufactured goods to other countries. The author also pays special attention to the period of Sultan Muhammad’s rule, during which arbitrary arrests, brutal repression and administrative aggression were common .

Keywords: Khorezm, Khorezmshah, geography, politics, economics, situation, domestic and foreign trade, Russia, Volga .

Сведения об авторе: Ќуёш Мухаммадулло – Университет провинции Джавзджон Исламской республики Афганистан, преподаватель исторического факультета, магистрант Таджикского национального университета .

Телефон:919-51-11-94 Information about the author: Kuyosh Muhammadullo - University of Javzjon Province, Islamic Republic of Afghanistan, Lecturer at the Faculty of History, Master student of the Tajik National University. Phone: 919-51-11-94 УДК: 93/94:930 (575.3)

НИГОРИШЕ БАР АЊАМИЯТ ВА ЉОЙГОЊИ БОХТАР ДАР ТАЪРИХ

Кушо Фањим Донишгоњи миллии Тољикистон Бохтар дар тўли таърих яке аз марказњои муњиму маданиятхези љањон ба шумор рафта, дар манбаъњои таърихии ќабл аз ислом бо номњое чун Ориёнои виља, Бактриё, Бактрис (Бохтарис), Бухдї ва Балико (Балњико), Балхигузин, Бобули дувум, Сарзамини Тиллої, Њазоршањр, Марвориди Шарќ ва айра аз он ном бурда шудааст [6, с. 221] .

Бохтар ба сабаби доштани заминњои њосилхез ва сарсабз буданаш аз ањамият ва љойгоњи хосе бархўрдор буд. Оролодурус (Астаробус) Бохтарро асоси ифтихори ориёињо зикр кардааст [13,с. 17-18] .

Муаррихони ќадимї њудуди љурофиёии сарзамини васеи Бохтарро байни Њиндукуш ва Љайњун зикр кардаанд, ки дар атрофи љанубї ва шарќии он деворањои бузурги људосозанда аз Тибет ва Њинд вуљуд дошт. Дар арби он маконњои сарсабзи Орї ва Маргёно (Њирот ва Марви кунунї дар Туркманистон) ду манзилгоњи куњани Њинд, Эрон ва сањрои кушоди Кирмония сарзамини васеи байни Гадрузия (дар њудуди Макрон ва Балуљистони феълї) ва Порса бахши бузурги ин ноњия дар каронаи халиљ воќеъ мебошад, ки аз он ном гирифтааст ва (он се Критус) мављуд буда ва рўдхонаеро дар ин минтаќа гузориш мекунад, ки хоки тилло дар оби он љараён доштааст. Њамчунин, ба маъданњои нуќра ва мис, аз ду силсилакўњ дар он љо ишора мекунад, ки яке дорои арсник (зирнахи сафед) ва дигаре намак будааст .

Кирмония сањрои васее низ доштааст, ки дар канори Порт ва Пороятосн минтаќаест миёни Мод ва Порс дар мањдудаи Хуррамобод ва Луристони феълї воќеъ шуда буд [9, с .

15] .

Бохтар сарзаминест аз сарзаминњои љанубї, яъне Бањорат (Baharat) ва заминњои Яксарт (Yaxartes) ва дар шимоли Хутан, Кошар ва Турфон дар шарќ ва мављудияти империяњои Порт ва Ашконї, Њахоманишї ва Форс дар арб наќши муњим ва боризеро ифо намуда ва нишонаи яке аз сулуки буддої ва падидањои њунарии њавзаи тамаддуни мидитаронаї бо Осиёи Саир ва то Шарќи Миёна дар љойгоњи бошукўњ ва боањамият ќарор дошт [12, с. 10] .

Баъзе аз таърихдонон чунин фикр мекунанд, ки Бактро маънии сарзаминњои моварои Ориёст, аммо теъдоде онро бо калимаи Актаро мутазаккираи «Занд» - китоби Авесто медонанд, ки ба маънии шимол аст ва ба як љумла метавон гуфт, ки минтаќањои самти шимолии Њиндукушро ба номи Бохтар ёд мекарданд .

Њамчунон бояд гуфт, ки номи Балх дар баъзе аз китобњо ва даврањо ба асоси навиштаи китоби чањоруми динии ориёињои ќадим, ки «Онњару Авидо» ном дошт дар њудуди 1400 сол ќабл аз мелод ба шакли Балњика зикр шудааст. Баъдњо дар китоби «Мањабњарата» ва адабиёти санскрит, дар њудуди 1200 сол ќабл аз мелод, ба номи Бањлика ёд шуда, ки баъдњо ба номи Бањлї ё Бухдї низ ёд гардидааст, инчунин бо номи Умулбилод њам ба хотири собиќа доштани он ёд мекунанд ва дар китоби Авесто ба номи Бомї низ ёд шудааст ва ба маънии дурахшон омадааст. Њамчунон Њахоманишиён дар њудуди ќарнњои панљуми ќабл аз мелод ин шањрро Бактриё меномиданд, ки баъдњо калимаи Балхро низ ба он ёд карданд ва то њол ба ин ном ёд мегардад .

Њамчунин осор ва нишонањои зиёди корхонањои заргарї кашф гардидаанд, ки зеварњои мухталифи занон ва мардон дар он сохта мешуданд. Гузашта аз ин, дастгоњи сиккасозї аз ин љо низ кашф гардидааст, ки сиккањои мухталиф, бахусус сиккањои подшоњони давлати Юнон ва Бохтар, монанди Слукс, Аютидам ва айра дар ин шањр сохта мешуданд, ки бузургии маданияти Балх (Бохтари ќадим)-ро собит месозанд .

Шањри ќадимии Балх ба мањаллањои мухталиф таќсим шуда буд, ки дар њар мањалла санъатгарони мухталиф масруфи сохтани абзор ва васоил буданд, монанди мањаллаи заргарон, оњангарон, кордсозон, аслињасозон, наљљорон ва айра мављуд буданд. Бахусус санъати заргарї дар ин шањр ба андозае тараќќї карда буд, ки имкон дорад осори кашфшуда аз Тиллотеппаи вилояти Љузљон ва ганљинаи Омударё тавассути заргарони Балх сохта шуда бошад [6, с.223] .

Корвонњои роњи Абрешим на танњо тиљорат ва корњои иќтисодиро пеш мебурданд, балки корвонњо ба њайси намоянда байни кишварњо ва бар ќарори равобит, табодули ахбор ва огоњї, табодули фарњангї барќарории муносиботњои илмї, фалсафиро таъмин намуда њатто вазоифе чун љосусиро низ анљом медоданд 10, 241 .

Роњи Абрешим дар дохили фарњанги юнонигарої ва ё элленизм низ наќши босазое доштааст. Њунари юнонї бо гузаштан аз Њинд, Осиёи Марказї по ба пой дини буддої ба Чин рафт ва бо њунарњои бумии Чин якљо шуд. Дар арсаи зироат ва обёрї, фанни истихрољи обњои зеризаминї бо истифода аз корез ё ќанот ва кишти мањсулот, монанди молта (мандарин), биринљ, найшакар ва пахта низ аз тариќи Роњи Абрешим ба сарзамини Чин интиќол ва ривољ пайдо кард, дар њоли њозир яке аз тўлонитарин ќанотњои (маљрои обрези зеризаминї ё корез) љањон дар Турфон аст. Дар наздикии Турфон низ шањре ба номи Корез ќарор дорад, ки њамон калимаи форсї аст. Аз тариќи Роњи Абрешим санъати гудозиши оњан аз Чин дар замони ќавми Њон равонаи Эрон гардид .

Аз тариќи Роњи Абрешим мусулмонони Чин, сокин дар арби он сарзамин, бори нахуст аз забони форсї истиќбол карданд, одобу русуми исломї, ки ба он макон мерафт, њамроњ бо худ калимањои форсиро интиќол медод. Масалан, намози љумъа, намози бомдод, намози пешин, намози аср, дўст ва айра зебоињои забони форсї, мусулмонони Чинро ба ёдгирї ташвиќ кард [1, с.128-129] .

Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Абдуллоњ ат-Танљї машњур ба Ибни Баттута, ки як ќарн баъдтар аз даврони Ќублоихон ба Чин сафар кардааст, ёдовар шудааст, ки дар дарбори Чин шеърњои забони форсї хонда мешуданд.

Ин љањонгарди машњури љањони ислом мегўяд, ки њангоми будан дар Чин рўзе дар зиёфати амири шањри Ќарти њузур дошт, ки ањли навохтан ва мусиќї ин шеърро мехонданд ва писари амир дастур медод, ки ба такрор хонда шавад ва худаш онро замзама менамуд:

То дил ба мењрат додам дар бањри фалак афтодам, Чун дар намоз истодам, гўї ба мењроб андарї. [1, с.130-129] Чин ва Бохтар. Роњи Абрешим, ки аз як масири љањонї мегузашт, якљошавии фарњангиро ба миён меовард. Дар ин якљошавии Чин низ аз иртибот бо кишварамон ва сарзамини Бохтар холї набуда, балки бо њамдигар таъсирот дошта, дар арсањои мухталиф, бахусус дар арсаи њунарї ва меъморї, чун дар Чин меъморї аз љумлаи њунарњои фаръї ба њисоб меомад. Зеро дар Чин имороти бузурги њатто барои таъзими худоњо камтар сохта мешуд, чун мардуми Чин камтар ба мавзўоти табиатшиносї таваљљуњ доштанд. Аз ин рў ибодатгоњњои бузург ва муљаллал аз онњо камтар ба љой мондааст .

Баъд аз мураввиљ шудани дини буддої дар Чин, онњо ба сохтани ибодатгоњњои бузург иќдом намуданд. Харобањои онњо то њанўз дар Туркистони Чин мављуд аст [2, с.120-122] .

Ба њамин тартиб, ибодатгоњњои буддої бо доштани шукўњ ва маќоми баланд дар саросари Чин дида мешаванд, ки маъруфтарин ва зеботарини онњо ибодатгоњи Буддои хуфта дар наздикии кохи тобистонии хориљи Пекин мебошад, аммо ин осор ба њељ ваљњ ќобили муќоиса бо осори буддоии њиндї, дар маобиди ёдшуда баробар намебошад, ин маъбадњо на танњо маркази ташрифоти динї буданд, балки маркази айбгўии њандасї, яъне пешгўии оянда аз рўйи хатњо ва шикофњои њандасии замин низ мањсуб мегардид [3, с.160- 161] .

Дар арсаи меъморї то њадде сарзамини Бохтарро кумак менамуд ва дар сарзамини Бохтар аз лињози ин ки маъбадњои динї месохтанд ва њам мардуми Бохтар бо шевањои љадиди меъморї ошно мешуданд, Чин њам аз фарњангњои он замона нафъи зиёд бардошт .

Чаро ки бо андеша ва тарзи дидњо, пешрафтњои љањони ваќт олуда мебошад ва аз онњо истифода менамуданд ва бо худ ва ба кишвари хеш туљљорњои чинї ва ё зиёраткунандањои чинї ин масоилро мебурданд ва пахш месохтанд. Дар он замон шањри Бохтар тањти таъсири њунари юнонї ќарор дошт ва њунарњои юнонї ба номи њунарњои номвар дар љањон, бахусус баъд аз омадани Искандари Маќдунї дар дунё ривољ доштанд. Дар арсаи меъморї аз сабкњои хос кор мегирифтанд ва аз маводи сохтмонии мухталиф љињати зебосозї истифода менамуданд. Биноан, Бохтар ба унвони интиќолдињандаи фарњанги Юнон ва Бохтар дар минтаќа буд, ки Чин низ аз он истифода мекард [5, с.209] .

Юнон, Рум ва Бохтар. Равобит миёни Юнон ва сарзамини Бохтар ба сурати ќавї ва давомдор баъд аз Искандари Маќдунї ооз ёфт, дар он рўзгор Юнон низ як кишвари ботамаддун дар љањон буд ва ягона империяи замонаи хеш низ ба њисоб мерафт .

Њамчунин, Юнон маконе буд, ки аз лињози љурофиёї роњи транзит (роњи тиљоратї) миёни кишварњои замонаи худ ба њисоб мерафт, бахусус миёни Юнон ва сарзамини Бохтар, ки таъсироти фарњангии хешро болои њамдигар низ дар назар дошт, ки бо якљо шудани ин ду фарњанг, фарњанги љадид ба номи Юнону Бохтар ба вуљуд омад. Дар њаќиќат фарњанги Юнон ва фарњанги Бохтар заминро дар он замон тањти таъсири хеш ќарор дода буд, ки дар Бохтар ба арсањои њунарї, бахусус меъмориро аз юнонён омўхтанд ва дар сурати зоњирї ва сабкњои мухталиф аз њунари меъмории юнонињо истифода менамуданд, чаро ки худи кишвари Бохтар дар арсаи меъморї монанди кишвари Юнон аз муњандисии вежа бањраманд буд. Аз он љое ки медонем, ќабл аз нуфуз ва таъсирпазирии тамаддуни элленї дар Шарќ, минљумла дар Бохтар ва соир сарзаминњои Ориёно, тамаддун ва фарњанги пурбори рустої ва ориёї вуљуд дошт, ки бахшњои мухталифи иљтимої ва фарњангї дар миёни сарзаминњои мутааддид, минљумла гандњоро, сарзаминњои Осиёи Шарќї ва Шимолу Шарќї, Форси ќадим, Миср ва Осиёи Саир аз шуњрат ва ањамияти фаровон бархўрдор буд, дин ва аќидањои бохтарёнро то дурдастњо мешинохтанд ва мефањмиданд .

Муносибатњои Байнаннањрайн ва Бохтар. Дар сарзамини Бохтар дар ќарнњои ќабл аз мелод ва баъд аз мелод дар тамоми бахшњо тайирот эљод шуда буд, аз љумла дар арсаи фарњангї, бахусус меъморї, чаро ки Афонистони ќадимї аз даврањои ќабл аз мелод то ќарнњои чањорум ва панљуми мелодї тамаддунњои љадидеро таљриба намудааст, ки аз љумла метавон аз тамаддуни Юнон ва Бохтар ном бурд, ки њар кадоми он тамаддунњо дорои мактабњои хосси њунарї буда, ки дар он љо мактабњои њунарии тамаддуни Бохтарро мехоњем мавриди мутолиа ќарор дињем .

Дар њунари меъмории Юнон ва Бохтар аз шаклњои хос ва мухталиф кор мегирифтанд ва дар баъзе аз меъморињояшон аз хишти хом ва коњгил истифода менамуданд. Ба хотири пайвастани деворњо ба њамдигар аз хонањо ба шаклњои мухталиф ба шакли мураббаъ ва мустатилшакл аз бурљ ва борањо, бурљњои давр, деворњо ва сохтмони ќабрњояшон аз лињози меъморї мухталиф буд, баъзењо ба тарафи шимол ва ё љануб ва ё ба шакли шарќ ва арб чуќурї меканданд. Тобутњои мурдањои эшон ба шакле буд, ки сарпўш надошт, балки тавассути рўйпўши тиккае, ки бо нуќра ва тилло ороиш мешуданд, пўшонида мешуд .

Мурдањоро дар тобутњои чўбї, ки тавассути оњан ва мехњои оњанї мањкам мешуд, мегузоштанд. Њамчунон, меъморї дар тамаддуни Юнон ва Бохтар ба шакли табиї ќарор дошт. Яъне, дар тамаддуни Юнон ва Бохтари љанбаи реалистиро бештар дунбол менамуданд .

Робитањои Њинд ва Бохтар. Њинд ва сарзамини Бохтар ду нуќтае аз тамаддуни башарият аст, ки бо њам хеле наздикї доштаанд ва тамаддуни севумиро тањти номи Будик ва Бохтар ва ё Гирику Будик ба вуљуд овардаанд. Чун Њинд ягона конуни тамаддуни дунё аст, ки дар он њунарњо ба ављи хеш расидаанд, бахусус њунарњои дастї .

Дар замоне миёни Њинд ва Бохтар равобити фарњангї эљод шуд, ки ќаблан сарзамини Бохтар махлутшуда бо тамаддуни Юнон буд ва ба номи тамаддуни Юнону Бохтар шуњрат дошт. Бо омадани тамаддуни будик ба Бохтар тамаддуни Юнон ва Бохтарї рў ба инќироз нињод. Дар тамоми арсањои зиндагї тайирот эљод шуданд, аз љумла дар арсањои њунарї ва аќидатї, ки пањлуњои њунарї ва масоили аќидатиро дар он замон тоза месохт [11, с.38-39] .

Дар замони рушди тамаддуни буддої дар Њиндустон подшоњоне фармонравої менамуданд, ки маъруфтарин ва тавонотарини онњо Ошуко ном дошт. Ў дини буддоиро дар Афонистони ќадим нашр ва пахш намуд, чаро ки империяи собиќи Юнону Бохтар тавоноии муќобиларо бо вай надошт. Бинобар ин дини буддої љойи дини зардуштиро гирифт, ки баъдан императории Бохтар ба номи Кўшонињо, ки Канишкаи Кабир дар раъси он буд, ин динро равнаќ дод ва маъбадњо, оромгоњњо дар тањти унвони дини буддої шинохта шуданд. Биноан, дар арсаи меъморї, ки ќаблан ба шеваи дигаре буд, аз ин ба баъд бо шеваи дигаре шуд бо якљо шудани шеваи греку будик шакл гирифт, ки дар арсањои маъбадсозї аз ин тариќањо истифода менамуданд, аз љумла ба хотири ба вуљуд овардани маъбаъдњои буддої њамагї ба шакли симметрї: «симметрия дар муњосиба 90 дараљаи зовияњо ва таќсими роњравњои дохили маъбад ва мањалли зисти роњибон, таќсимоти њуљрањои мањалли зист ва мадрасањои омўзишї мебошад» [4, с. 74-75] .

Њазоршањри Бохтар. Аютидам дар миёни подшоњони Юнону Бохтар на танњо фотењ ва вањдатбахшандаи хоки мамлакат ва асосгузори усули идории давлати Юнону Бохтар ба шумор меравад, балки аз нуќтаи назари ободї шуњрати баланд дорад .

То љое, ки таърихнигорон баён медоранд, аслан Аютидам баъд аз ќатли Диадоди дувум (шоњи Бохтар) тахту тољи Бохтарро ба сар гузошт [7, с.128] .

Нависандагони классики юнонї, аз љумла љурофиянигорон истилоњи «Њазоршањр»ро дар мавриди Бохтар истеъмол кардаанд. Ин љумлаи муњим ва кўтоњ далели бузурге дорад, ки бар ободї ва зиёд шудани шањрњо, якљо шудани сокинон ва њосилхезии хок, нуфуси зиёд ва зиёд шудани нуфуз боиси фарох шудани ободї ва издиёди шањрњо мешавад. Он тавре ки вуљуди шањрњо бар баландшавии сатњи њаёти иљтимоии сокинон далолат мекунад, зеро шањр асоси маданият ва конуни њаёти иљтимої мебошад .

Дар ин шак нест, ки дар љумлаи ин Хазоршањр теъдоде аз ќалъањои мустањками љангї низ ба њисоб меояд, вале боќї њама шањрњои хурд ва бузург ва ободињое буд, ки дар радифи муовинини Аксус ва нуќоти мухталифи ин макони сабз ва фарох љойгир шудаанд .

Љурофиянигорони юнонї аз охири ќарни дувуми ќабл аз мелод, ки масодиф ба салтанати Ютидам аст, то Батлимус, ки дар нимаи аввали ќарни дувуми мелодї мезистанд, дар байни таќрибан 400 сол ва њатто баъд аз он аз ободї ва зиёд шудани шањрњои Бохтар пушти њам ёд кардаанд .

Албатта, масоњати ин теппањо фарќ мекунад, баъзењо хурд ва баъзењо калон ва бархе хеле бузурганд, ки танњо аз рўйи масоњаташон метавон андозаи хурдї ва бузургї ва њамчунин ањамияти асари ободии онњоро таъйин кард. Ваќте ки ин теппањо, теъдод ва мавќеияти онњо мушоњида шавад, мафњуми Њазоршањр њатто панљ њазор шањре, ки ба Бохтар нисбат медоданд, дар фикри одам шакли њаќиќатро ба худ мегирад .

Ин теппањо дар њар љое, ки афтодаанд, тамоми онњо имрўз ном доранд ва бошандагони мањаллї номи њамаро мешиносанд ва ин масъала дархўри ањамияти зиёд аст, зеро нахуст теппањои табиї умуман ном надоранд ва аз тарафи дигар, ќароре ки маъхази ќадим ишора мекунад, шањрњои Бохтар чизе ба номи юнонї ва бештар ба номњои мањаллї ёд мешуданд, аз љумла шањрњое, ки дар замони Аютидам номи юнонї доштанд яке «Тиро» дар Суд ва дигаре «Рўъто» дар Бохтар буд. Ин шањрњо дар он ваќт умуман ба атрофи худ њисор ва бурљњо доштанд ва ба усули шањрњои ќадимї бо деворњо ва њисорњо муњофизат мешуданд .

Чон Кини чинї, ки дар соли 106 ќабл аз мелод бо њайате ба Бохтар омада ва маконњои шимоли Ориёноро ба чашми сар дидааст, чунин навиштааст: «Ањолии Бохтар дар миёни шањрњои девордор зиндагї мекунанд» .

Сиёсати низомии давлати Бохтар, мавќеияти макони муњим ва заминњои Бохтар њама ваќт таќозогар буданд, ки дар манотиќи њамвори шимоли Њиндукуш ободињо, шањрњо ва ќалъањои мустањкамеро њатто дур аз њам ва дар тамоми хоки он соња пароканда бисозад, то љамъият дар як гўша ва дар як ноњия афзуд наёбад ва баъзе њиссаи дигар холї ва бидуни дифоъ намонад. Чунончи, Бохтар аз ибтидои тулўи таърих дар муќобили тањољумгарони шимоли Уксус, Сирдарё ва дигар љањонкушоён аз асри Ошурињо шурўъ карда то асри Чингизхон бисту ду маротиба тахриб ва обод гардидааст [8, с.312-313] .

АДАБИЁТ

1. Амин Њамидуллоњ. Бостоншиносии Афонистон / Њамидуллоњ Амин. – Кобул: Интишороти Донишкадаи улуми иљтимої, 1982. – С. 128-129 .

2. Ансорї Султон Муњаммад. Балх дар гузари замонањо. – Кобул: Матбааи маслакии Афѓон, 2008. – С. 120Бобоев Уктам. Бостоншиносии Афонистон. Мутарљим улом Ањмад. – Кобул: Интишороти Донишкадаи улуми иљтимої, 1982. – С. 160- 161 .

4. Азизї Назар Муњаммад. Баррасии таърихи мактаби њунарии греку будик ва греку бохтарї. – Кобул:

Бањир, 2011. – С. 74-75 .

5. афур Фард Аббосќулї. Таърихи Аврупо аз ооз то поёни ќарни бистум. – Тењрон, 2007. – С. 2009. Чопи севум .

6. Кушо Фањим. Нигарише бар соњоти бостонї ва таърихии Афонистон, Љузљон, Шибирон. Интишороти љањони компютер, 2010. – С. 221 .

7. Ќўњзод Ањмад Алї. Афонистони таърихї. – Кобул: Майванд, 2010. – С.128 .

8. Кўњзод Алї Ањмад. Афонистон дар партави таърих. – Кобул: Майванд, 2010. – С. 312-313 .

9. Луис Болинво. Роњи Абрешим. Мутарљим Малик Носир Навбон. – Тењрон: Интишороти пажўњишгоњи улуми инсонї ва мутолиоти фарњангї, 2004. – С.15 .

11. Ровиш Муњаммад Довуд. Афонистон дувумин маркази буддоиёни љањон // Маљаллаи “Бостоншиносии Афонистон”. Даври севум. -№8. – Кобул: Интишороти матбааи давлатї, 1993. – С. 312-313 .

12. Њисориён Сайид Икромуддин. Мањмуди азнавї: шоњаншоњи маъруфи Хуросон ва вазъияти фарњангии рўзгори ў. – Кобул, 2013. – С.22 .

13. Њоида Муайирї. Бохтар ба ривояти таърих. – Тењрон: Интишороти Пажўњишгоњи улуми инсонї ва мутолиоти фарњангї, 1998. – С. 17-18 .

НИГОРИШЕ БАР АЊАМИЯТ ВА ЉОЙГОЊИ БОХТАР ДАР ТАЪРИХ

Бохтар дар тўли таърих яке аз марказњои муњиму маданиятхези љањон ба шумор рафта, дар манбаъњои таърихии ќабл аз ислом бо номњое чун Ориёнои виља, Бактриё, Бактрис (Бохтарис), Бухдї ва Балико (Балњико), Балхигузин, Бобули дувум, Сарзамини Тиллої, Њазоршањр, Марвориди Шарќ ва айра аз он ном бурда шудааст. Бохтар ба сабаби доштани заминњои њосилхез ва сарсабз буданаш аз ањамият ва љойгоњи хосе бархўрдор буд. Оролодурус (Астаробус) Бохтарро асоси ифтихори ориёињо зикр кардааст. Сиёсати низомии давлати Бохтар, мавќеияти макони муњим ва заминњои Бохтар њама ваќт таќозогар буданд, ки дар манотиќи њамвори шимоли Њиндукуш ободињо, шањрњо ва ќалъањои мустањкамеро њатто дур аз њам ва дар тамоми хоки он соња пароканда бисозад, то љамъият дар як гўша ва дар як ноњия афзуд наёбад ва баъзе њиссаи дигар холї ва бидуни дифоъ намонад. Чунончи, Бохтар аз ибтидои тулўи таърих дар муќобили тањољумгарони шимоли Уксус, Сирдарё ва дигар љањонкушоён аз асри Ошурињо шурўъ карда то асри Чингизхон бисту ду маротиба тахриб ва обод гардидааст .

Калидвожањо: Бохтар, фарњанги Юнон, њудуди Бохтар, заминњои бойи корам, роњњои савдо,ќабилањои бохтарї, њукмронї аз болои Бохтар, мубориза барои тахти шоњї .

КРАТКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ БАКТРИИ В ИСТОРИИ

Бактрия, историческая область в среднем и верхнем течении Амударьи и она получила свое название (староперсидское Бахтри) от р.Бактр (ныне – р.Балхаб), притока Амударьи. На западе эта область граничила с Арианой, на севере – с Согдианой, на юго-западе – с Арахозией, на юго-востоке – с Гиндукушем. Ее территория на левом берегу Амударьи в общих чертах совпадает с нынешней афганской провинцией Балх, на правобережье охватывает южные районы Таджикистана и Узбекистана. Главный город Бактрии назывался Бактр (на месте которого находится современный Балх, расположенный примерно в 30 км от Мазари Шарифа). Современные таджики и пуштуны – прямые потомки древних бактрийцев. По свидетельству некоторых исследователей, Бактрия является родиной Заратуштры и центром древнего зороастризма. Исторически Бактрия располагалась на плодородном предгорном плато, которое омывалось великими реками и орошалось мощной системой ирригации, что и определило ее судьбу, как сельскохозяйственной державы. Так же на его территории сходились важнейшие торговые пути, по которым шли караваны с товарами из Китая через перевалы Памира в Европу и Азию, что дало мощьный толчек развитию торговли. Бактрия входила в состав Ахменидской империи со времен Кира Великого, в это время (540 г. до н.э.) она являлась персидской сатрапией и исправно платила дань, однако всегда была местом взрывоопасным. Его дальнейшие правители не только отстояли свою независимость, с успехом отражая попытки Селевкидов вернуть власть, но и расширили владения .

Ключевые слова: Бактрия, греческая культура, территория Бактрии, Сасаниды, богатые сельскохозяйственные земл, торговые пути, бактрийские племена, господство над Бактрией, борьба за царский трон .

A BRIEF LOOK AT THE PLACE AND VALUE OF BACTRIA IN HISTORY

Bactria, the historical region in the middle and upper reaches of the Amu Darya, and it got its name (Old Persian Bahtri) from the Baktr river (now the Balkhab river), a tributary of the Amu Darya. In the west, this area bordered on Ariana, in the north - with Sogdiana, in the south-west - with Arachosia, in the south-east - with Hindu Kush. Its territory on the left bank of the Amu Darya coincides in general terms with the current Afghan province of Balkh; on the right bank it covers the southern regions of Tajikistan and Uzbekistan. The main city of Bactria was called Baktr (on the site of which modern Balkh is located, located about 30 km from Mazar-i-Sharif). Modern Tajiks and Pashtuns are direct descendants of the ancient Bactrians. According to some researchers, Bactria is the birthplace of Zarathushtra and the center of ancient Zoroastrianism. Historically, Bactria was located on a fertile foothill plateau, which was washed by great rivers and irrigated by a powerful irrigation system, which determined its fate as an agricultural power. Also on its territory converged major trade routes, along which caravans with goods passed from China through the passes of the Pamirs to Europe and Asia, which gave a powerful impetus to the development of trade. Bactria was part of the Ahmenides Empire from the time of Cyrus the Great, at that time (540 BC) it was a Persian satrapy and regularly paid tribute, but it was always an explosive place. His subsequent rulers not only defended their independence, successfully reflecting Seleucid attempts to regain power, but also expanded their ownership .

Key words: Bactria, Greek culture,. the territory of Bactria, the Sassanids, rich agricultural lands, trade routes, the Bactrian tribes, domination of Bactria, the struggle for the royal throne .

Сведения об авторе: Кушо Фахим – Университет Джузджон Исламской Республики Афганистан, преподаватель кафедры истории, Таджикский национальный университет, магистр исторического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 919-51-11-80 Information about the author: Kusho Fahim - University Juzdzhon of the Islamic Republic of Afghanistan, Lecturer of the Department of History, Tajik National University, MASTER of History. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 919-51-11-80 УДК: 930:327(09) (575.21) (575.31)

СОГДИЙЦЫ В КИТАЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

–  –  –

Согдийцев, в книгах по истории Китая, также называют Джао Ву Цзью Синг (Zhao Wu Jiu Xing – прим. название: девять племён политической власти), Цзью Синг Ху (Jiu Xing Hu – прим. название: девять племён народов Ху), Су Те Ху (Su Te Hu – прим. название: Согдийцы народов Ху) и т. д. С точки зрения расы, они являются древними народами Центральной Азии, принадлежащими к иранской линии; с точки зрения лингвистики, они используют часть восточно-иранского языка индоевропейской группы иранского языка, в письменности согдийского языка используется вариант Арамейской письменности, ныне известной как Согдийская .

Согдийцы живут в долине реки Зеравшан между реками Амударья и Сырдарья в Центральной Азии, то есть Согдиана (транскрипция «Согдиана»), в западном классическом историческом документе излагается, что основная территория местности Согдианы находится в сегодняшнем Узбекистане, еще часть в Таджикистане и Кыргызстане. В больших и маленьких оазисах Согдийской местности располагаются разные города - государства, различающиеся по размеру, среди них Самарканд – самое большое и центр государства Канг (Канг-Гуо), и он часто является представителем разных городов-государств Согдианы. Кроме того, Бухара центр государства Ан (Ан-Гуо), также является относительно большим королевством Согдианы. Ещё имеются: Донг Цао Гуо (Dong Cao Guo - восточное государство Цао), расположенное в Сутрушана / Ушрусана, Цао Гуо (государство Цао - (Cao Guo) в Капутана, Си Цао Гуо (западное государство Цао) в Ишитихан, Ми Гуо (государство Ми) в Маймург, Хэ Гуо (Кушанское государство) в Кушаника, Ши Гуо (государство Кеш - древнее государство на территории нынешнего Шахрисабза) в Кашана, Ши Гуо (государство Шаш - древнее государство на территории нынешнего Ташкента) в Чач и т.д., которые разделялись и объединялись в разные периоды. В исторических книгах Китая их называют Джао Ву Цзью Синг «Zhao Wu Jiu Xing» (девять поколений Джаову). В действительности, иногда их больше чем девять государств. Согдийцы в истории никогда не формировали единой империи, поэтому они долгое время контролировались мощными силами другого рода вокруг них. Они в разные времена подчинялись и принадлежали династии Ахеменидов - Персии, Александрийской империи - Греции, древней династии Сеймур (династия Селевкидов) и страны Кан Джу (Kanju – государство Хорезм), Da Yue Zhi (Великие Юэчжи), империя Гуй Шуанг (Guishuang – Кушанская империя), империя Яда и т.д. Под властью различных наций, Согдийцы не только не вымерли, но, наоборот, укрепили свои способности адаптироваться к новым условиям. Они не только сохранили независимую родословную или прямую линию родства Ван Тонга (wang tong

- прямая линия родства Вана (прим. царствующий дом), но и стали уникальной, исключительно коммерческой нацией, которая контролировала береговой Шелковый путь в средние века .

Между III и VIII веками нашей эры, что примерно эквивалентно китайским ханьским и танским династиям, из-за нужд коммерческих интересов, а также из-за беспорядков и войны в Согдиане, согдийцы в большом количестве отправились на восток по традиционному Шелковому пути на суше. Занимаясь торговлей, многие из них переехали в Китай, они так и не возвращались в свои родные города .

После переезда в Китай согдийцы посвятили свою жизнь торговле, часто торговали в форме караванов, во главе с предводителем караванов, которые составляли компанию, численность людей каравана по меньшей мере составлял десять человек, а по большей части до ста человек, они также обладали военной формой, чтобы вести самозащиту. Мы видим караван, идущий по Шелковому пути в картине «Гуань-ши-инь Бодхисаттвы («Авалокитешвара», «Открытые для всех врата Бодхисаттвы, внемлющей звукам мира» (прим. название книги)» в верхней части восточного склона 420-й пещеры Могао в Дуньхуане (уезд Дуньхуан провинция Ганьсу) династии Суй (581-617гг.), хотя художник рисует историю сутры из Индии, однако образ персонажа основан на караване Согдианы Центральной Азии, который является общим для художников Дуньхуана .

Согдийские торговцы остались в некоторых местах на Шелковом пути, которые легко торговали и населяли, и основали свои колониальные поселения. Некоторые из них остались, другие продолжали двигаться на восток, осваивать новые торговые места и создавать новые поселения .

Со временем эти согдийские поселения варьировались от малого до большого, от слабых до сильных, с несколькими десятками до многих сотен людей. Они поселялись в районах земледелия Центральных равнин; в кочевых районах пастбищ они образовали свои собственные племена. Поскольку караван согдийцев в пути принимал себе много других среднеазиатских народов, таких как: тахоры, люди западных стран (королевство вокруг оазиса Такла-Макана) и тюрки, поэтому, будь то Согдийский караван или согдийское поселение, существует много западных или северных народов вне согдийской системы. Поэтому мы иногда называем - поселение Согдианы как поселение народов Ху (северные племена), что может быть в большей степени соотнесено с фактическим этническим составом поселений в некоторых местах .

Лидера этого организованного согдийского каравана по согдийской письменности называют "s'rtp'w", а по китайской транскрипции - «Сабао», «Сафу», «Сабао» и т.д., свободный перевод - «лидер». В согдийской письменности слово в оригинале «Сабао» было найдено профессором Цзи Тяньфен в древнем письме Согдианы, написанном в начале 4-го века нашей эры. Недавно это сравнение было обнаружено в гробнице Ши Цзюнь и подтверждено надписью, написанной на двуязычном - согдийском и китайском языках. В сочетании с большим количеством записей о Сабао в китайской литературе мы знаем, что Сабао является не только лидером каравана Согдиана, но и правителем поселений, созданных согдийцами .

Поскольку большинство ранних согдийцев на Востоке верили в традиционный согдийский зороастризм (известный как зороастризм и огнепоклонство в Китае), поэтому в поселении часто были установлены зороастрийские храмы, а Сабао являлся лидером церкви и политических просвещений в поселениях согдийцев .

От 16-ти царств Китая до эпохи Северных династий, такие люди, как народы Ху (северные инородцы) поселились в бассейне Тарима, коридоре Хэси, в северных Центральных равнинах, в Монгольском плато, а также существовали в других регионах, и они широко распространились. В течение ряда лет с помощью ученых и посланий Согдийской письменности, в Дуньхуане и Турпане были обнаружены китайские и согдийские документы, материалы эпитафия китайской письменности, раскопанные из разных мест Центральной равнины, поэтому мы уже можем четко обозначить, что согдийцы шли на восток по Шелковому пути. Эти дороги из Западного региона Северной дороги Цзюшиде (ныне Восточный Маралбаши (восточный Бачу), СУАР), Цюцы (Куча, СУАР), Яньци, Гаочан (Турпан, СУАР), Ичжоу (Хами, СУАР) или от Южной дороги Ютянь (Хотан, СУАР), Черчен, Каменный город (Шаньшань), и входящие в коридор Хэси, через Дуньхуан, Цзюцюань, Чжанье, Увэй, а затем на юго-восток через Юаньчжоу (Гуюань), входящие в Чанъань (Сиань), Лоян или северо-восток в Лингжоу (Юго-запад Лингву), Бинчжоу (Тайюань), Юньчжоу (Восточный Датун) и даже Ючжоу (Пекин), Инчжоу (Чаоян), или из Лоян через Вейчжоу (Цзисянь), Сянчжоу (Аньян), Вэйчжоу (Да Минбэй), Синьчжоу (Син Тай), Дингжоу (Динг Сиан), Ё Джоу (Пекин) и можно отправиться в Yingzhou. Почти во всех главных городах по этим дорогам остались согдийские следы, а в некоторых даже образовались поселения .

Для контроля за поселением народов Ху, центральные и местные органы власти Северных династий, династий Суй и Тан включали Сабао в традиционную бюрократическую систему Китая, а Сабао был официальным лицом первой степени, как управляющий чиновников вне ранга, и он был специально назначен лидером народа Ху.

И создали дворец Сабао, среди них:

резиденция Сабао - жрец огня, резиденция Сабао – для молитвы зороастризма, резиденция Сабао – возглавляемая комендантом княжеского дворца, резиденция Сабао – Гуо йи или относящаяся к военным должностям, резиденция Сабао – относящаяся к руководству, резиденция Сабао – относящаяся к летописцам истории и другие чиновники, которые управляли административными и религиозными делами поселения народов Ху. Судя по материалам, записанным в книгах по истории и эпитафиям, начиная с династии Северных Вей, династия Центральных равнин основала в столице Лояна - Пекинских Сабао, и создала в разных местах окружных Сабао – первой степени. Мы видели название Сабао в Янчжоу, Лянчжоу и Ганьчжоу и в других местах. Позже, династия Западного Вэй (государство эпохи Северная Чжоу), Восточная Вэй (государство эпохи Северная Ци) унаследовали эту систему. В государстве Северной Ци есть Джин Йи Са Фу (Jingyi Safu) и Джу Джоу Са Фу (Zhuzhou Safu) .

В «Эпитафии Кан Юаньцзин» также имеется титульное название «слово большой Сабао в Девяти островов» (по легендам, территория Китая разделилась на девять островов), которое может быть государство Северной Ци, управлял служебными обязанностями административных дел дворца Сабао в стране или это может быть Джин Йи Са Фу – лидер поселения народа Ху в Ечен (древний город), столица государства Северной Ци. В государстве Северная Чжоу есть Сабао Цзинши (Пекинский Сабао или столичный), а еще в материалах эпитафии есть Лянчжоу, Цзюцюань, Тунчжоу, Бингчжоу, Дайчжоу, Цзечжоу и другие Чжоуские Сабао (окружные Сабао) первой степени. Например, владелец недавно обнаруженной могилы Ли Цзюнь (Li Jun) - это Сабао Лянчжоу, а Аньцзя - Сабао Тунчжоу, существует также чиновник из Центрального правительства, который был отправлен для проверки дворца Сабао, а именно Юхун. В династии Суй были Йонгчжоу (Цзинши – Пекинский Сабао (столичный) и Чжуяжоу Сабао. После создания династии Тан, официальные округа и уезды поселения народов Ху преобразовали в родные деревни. Например, в Сичжоу у поселения народов Ху была создана деревня Чунхуа Анле (деревня Чунхуа – жизнь в полном благополучии), а в Дуньхуан в виде поселения Согдиана была создана деревня Цунхуа. Народ Ху в районе двух столиц не мог одинаково существовать в форме поселений. Однако поселение народов Ху в пограничных районах, в уезде Лючэн как Люхучжоу и Йинчжоу, должно было существовать дальше, поэтому система дворца Сабао не закончилась. Поэтому в «Общем кодексе», том 40 «Профессиональные должностные лица» и в других исторических материалах по-прежнему имеются записи о должностных лицах дворца Сабао. Фактически, центральное правительство Северных династий Суй и Тан – писали, что контролирование за поселением Согдианы является долгим процессом .

В настоящее время из самых ранних записей известно о деятельности согдийских торговцев в Китае, об этом изложено в согдийской древней переписке, которая была обнаружена А. Штейном под тоннелем Великой стены на северо-западе Дуньхуана. Это письма одной группы согдийских купцов, которые жили в Увэй и Дуньхуане, они писали письма и отправляли в родные города, в Самарканд или Западный регион Лоулан. Неизвестно, по какой причине посланник писем был потерян там. После расшифровывания ученых мы узнали, что это было написано в начале 4-го века нашей эры. Основное содержание - сообщить, что согдийские купцы использовали Лянчжоу Увэй в качестве базового лагеря и отправляли торговцев в Лоян, Ечэн, Цзиньчен (Ланьчжоу), Дуньхуан и другие места для участия в торговле. Из-за окончания династии Цзинь были беспорядки в Центральных равнинах, и согдийцы, которые были вовлечены в торговлю, также подверглись нападениям в данной ситуации. По содержанию письма мы также узнали о их местонахождениях и о разнообразии товаров, которыми они распоряжались - парфюмерия, ткань и т. д .

Согдийцы после долгого периода ведения хозяйства, постепенно сформировали свою собственную торговую сеть между Самаркандом и Чанъаном, вплоть до северо-восточной границы Китая. На пересечении этой торговой сети, были установлены колониальные поселения, как транзитный пункт для их торговли с востока на запад. Выкопанная из земли в Турпане «Памятная записка дворцового хранилища Гаочан, которая называется «счет цены», в периоде Гаочан (государства Турфан), в которой отражается двусторонняя торговля драгоценными металлами и парфюмериями в районе Гаочан, такое хозяйство в основном вели согдийцы, то есть Согдийцы, которые приехали с запада перевозили до Гаочана большие партии товаров, а согдийские купцы Гаочана их покупали, затем распространяли или оптом перевозили в Хэси или в Центральную равнину для перепродажи .

Профессор Н. Симс-Уильямс как-то раз обнаружил согдийскую приписку - петроглифы на камнях на Пакистанской стороне дружественной Китайско-Пакистанской дороги в верховьях реки Инд. Отмечается, что согдийцы являются не только ответственными торговцами между Согдианой и Китаем, но и ответственными торговцами между Китаем и Индией. В сочетании обнаружено Согдийская письменность на древней гробнице Астана в Турпане, где есть договор о купле и продаже рабыни в тюркском регионе. Мы также можем сказать, что согдийцы являются ответственными лицами в торговле между Китаем и кочевниками на севере, то есть, как подчеркнул профессор Цзян Бочин, согдийцы на самом деле являются ответственными торговцами в торговле на Шелковой пути в средние века. Вероятно, из-за Северных династий до династий Суй и Тан, торговля Шелкового пути на суше была почти вся монополизирована согдийцами, поэтому мы редко видим следы персидских торговцев в книгах по истории. Персидские торговцы на Шелковом пути, описанные в современной танцевальной драме «Дождь Шелковой пути», более активны на юго-восточном побережье во время династии Тан, вместо Дуньхуана и Турпана, большое количество персидских серебряных монет и небольшое количество римских золотых монет, найденных вдоль северного Шелкового пути, должны быть подтверждением согдийской торговли, а не источником монет персов и византийцев, которые уехали за границу .

Колониальные поселения, созданные согдийцами, могут быть типичными для поселений в районе Пушанхай (Лоб-Нор). Согласно официальным документам Дуньхуана, «в географическом описании Шачжоу Ичжоу» и в записи «картографической книги Шачжоу Туцзин, в «годы Чженгуань (627-649 гг.), Кан Яндянь, великий вождь государство Кан Гуо, прибывший с востока, проживал здесь (в городе Сианьшан). За ним следовали народы Ху и образовывали поселения. Мы называем такие народы Ху основой колонизации «поселений». В районе Сианьшань (позже известном как город Шиченг), также следуя Кан Яндянь есть Синьчен (новый город), построенный согдийскими иммигрантами, город Путао и город Сапи, город, отражающий образ жизни согдийцев, и город, отражающий посадки виноградников на природе. Здесь существует также храм зороастризма, который поддерживает духовную жизнь народа Ху. Таким образом, согдийское поселение, которое не контролировалось центральным правительством династии Тан и местным правительством, имело свою культурную жизнь. Не имеется ясных представлений о внутренней жизни таких согдийских поселений, потому что в прошлом в китайских исторических материалах очень мало записывали про них. В последние годы из-за открытия серии изображений на ложе согдийского саркофага, особенно изображения гробницы Аньцзя, мы узнали о повседневных жизненных сценах, таких как пиршество, охота, встреча гостей и заграничная поездка в согдийском поселении, а также получили информацию об их браке и похороны, о вере и т. д .

Что касается поселения Согдиана, которое было преобразовано в деревню, династией Ванг из Центральной равнины или местным правительством, в пещере Цанцзиндун (пещера «Хранилище сутр») в Дуньхуане было обнаружено большое количество китайских документов, что дало нам полное представление о ситуации региона Дуньхуана от поселения до деревни. В статье г-на Читяньвена «Поселение согдийцев в Дуньхуане в середине восьмого века», и согласно официальным документам Дуньхуана, «податная ведомость округа Дуньхуан - Тян Бао Ши Зай (751) (десять исторических записей дара небес)» и связанной с ней рукописной книги Дуньхуана, указывается деревня Цонхуа, одна из 13 деревень в округе Дуньхуан, Шачжоу, династии Тан, что она была сформирована на основе поселения Согдиана, ее местоположение находится как раз на месте дома зороастризма на востоке города Дуньхуан .

Она также известна как Анченг. Она является центром духовной веры местного согдийского народа. Этнический состав жителей деревни Цонхуа в основном является согдийским, а также имеются Тохары, Ханьцы и т.д. Они несут государственную службу и многие из них не занимаются сельскохозяйственными работами, руководители рынка Дуньхуана произошли от народов Согдиана из настоящей деревни, что указывает на их коммерческую характерную черту. Начиная с середины 8-го века из-за неустойчивости региона Согдианы, внутренних беспорядков в династии Тан и оккупации Хэси со стороны Тубо, жители деревни Цонхуа (Conghua) стали постепенно уменьшаться и в конце концов исчезли после оккупации Дуньхуана со стороны Тубо в конце 8-го века .

Многие из согдийцев, которые приехали в Китай в средние века, не жили в поселении народов Ху, которыми владели согдийцы. Некоторые из них поступили в Тюркский каганат (Тюркское ханство) Великой Пустыни (Мо Бей - Mo Bei (северная Монголия), а некоторые поступили в военные и политические организации Северной Вэй, Северной Ци, Северной Чжоу, Суй и Танских династий, особенно в военных организациях составляли большинство .

Члены семьи двух исторических фамилий, найденных на кладбище в южном пригороде Гуюань, в основном проявлялись в эпоху военных заслуг. Шишеву из династии Северного Чжоу города Баодин четыре года (564 гг.) вместе с Цзинь Дангонг начали военный поход на Северный Ци. В первый год Тяньхэ (Tianhe) (566 гг.), с Пинг Гаогун охраняли город Хэдун. В первый месяц второго года он был награжден званием «главный военачальник» (Дуду). В феврале того же года из Тан Гуо Гонг (Tang Guo Gong) отправился в карательный поход на город Юби. В пятый год Цзяньдэ (576 гг.), также получил много наград от Шень Гуо Гонг. В первый год Сюань Чжэн (578 гг.), из царства Ци Ванг пошли воевать к Цзиху. Во втором году династия Суй Кай Хуан (Sui Kai Huang) (582 гг.), Ли Гуй из Шанкайфу, Цичжангонг выехал на Лянчжоу и сражался с тюрками на севере города. Три года, он вслед за Шанкайфу направился на север. В начале десятого года, с императорским экипажем поехал в Бинчжоу. В 14 год, получил звания главного военачальника (Дуду). В 17 год, поднялся до звания великого главнокомандующего (Дуду). В 19-ом году, вслед за Юэ Гуогонг, Ян Су отправился глубоко в пустыню и уничтожил мятежников. Был удостоен Итун (высщий ранг сановника) Кайфу (Kai Fu), за выдающиеся подвиги. В ноябре того же года был удостоен почетным титулом полководца легкой кавалерии. В 20 году из царства Циван снова вошел в пустыню Ци. Только в этом случае мы можем видеть трудный ход согдийцев с военачальниками династий Центральной равнины, совершающими военные походы, и на юге и на севере. Потомки Шишэву позже служили пасторами династии Тан, управляя лошадьми, а некоторые из них были провинциальными переводчиками. Хотя все они продемонстрировали особые навыки согдийцев, однако они все уже отделились от согдийского поселения и постепенно слились с культурой Хань - Центральной равнины .

После создания единой империи династии Тан, большинство согдийских поселений в округах и уездных районах, непосредственно находящихся под прямым подчинением династии Тан, в основном превратились в деревенские посёлки. Хотя эти согдийцы китаизировались, но их согдийские характерные черты все еще были весьма очевидными. Мы можем судить, являются ли они потомками Согдийцев, в соответствии с их именами, браком, происхождением рода, титулами и их навыками. В настоящее время обнаружено и опубликовано большое количество эпитафий династии Тан. По сравнению с другими национальностями, число согдийских потомков гораздо больше, персов, индейцев и тохары, и даже больше, чем западных стран, которые близки к этим странам. Нельзя не сказать, что это результат большого количества согдийцев, вступавших в Китай на протяжении веков и входящих в Династию Центральной равнины .

После мятежа Аньши, из-за Ань Лушань (один из предводителей смуты Аньши) и Ши Симин, которые подняли бунт, можно сказать, что все они были согдийцами .

Поэтому в Центральной равнине сформировалась социальная тенденция отталкивания Хухуа (Hu Hua) и ненависти народа Ху, что сказалось на выживании некоторых согдийцев. Некоторые из них использовали метод изменения имени и рода, чтобы попытаться стереть их собственные признаки народов Ху. Некоторые мигрировали в три города Хэбэй, которые были построены Аньши, и там не было отталкивания от народов Ху. Некоторые согдийцы, такие как Ши Сянь Чен (Shi Xian Cheng) и Хэ Цзин Тао (He Jin Tаo), после входа в город Вейбоцзе, провинция Хэбэй, смогли развиваться и, наконец, взойти на престол. Деятельность зороастризма, который больше не был заметен на Центральных равнинах, проявилась снова в районе Хэбэй династии Среднего Тан. В поздний период Танской империи, согдийский народ Ху - Юань Лю Ху Джоу (Yuan Liu Hu Zhou) из Хэбея присоединился к сильной северной нации Шато (тюркская народность). Из трех племен шато, два основных были согдийскими. Эти согдийцы стали основной силой пяти династий и даже стали императорам, и как Ши Цзинлян .

Как нация с большой практикой торговой деятельности на Шелковом пути, согдийцы передавали сущность материальных культур Востока и Запада, многие импортные товары из средневековья в Китае, от гепардов в королевской охотничьей команде до Ху Цзи, гревшихся у очага в Чанъане, до персидских собак, которыми играли придворные дамы, и порошкообразной парфюмерии, используемых в настенных рисунках, и фактически, все были привезены согдийцами из западных стран. Профессор Э. Шафер использовал «Золотые персики из Самарканда» для покрытия предметов династии Тан. Это очень проницательный взгляд .

Согдийцы использовали свои языковые навыки для распространения разнообразных духовных культур вдоль Шелкового пути, в том числе из национальных убеждений зороастризма, а затем принятия буддизма. Образ зороастрических священников гробницы Ань Цзя (An Jia), Ши Цзюня (Shi Jun) и Ю Хунга и партия согдийских буддийских писаний, найденных в Дуньхуане, является лучшим доказательством. Более того, есть были согдийцы, которые стали миссионерами и распространяли манихейство и несторианство из Персии в Китай. В Турпане в обнаруженных согдийских письменностях есть исторические документы о манихействе и несторианстве. Кроме того, согдийцы, которые могли петь и танцевать, а также их одежда, с узкими рукавами, также оказывали глубокое влияние на общество династии Тан, руководили модой времени и становились образцом символа богатой и процветающей культуры династии Тан .

ЛИТЕРАТУРА

1. Чжу Си.Чжу-цзы юй лэй (Классифицированное изложение суждений.... Л.,1985

2. Жун Синьцзян Средневековый Китай и иностранная цивилизация. Пекин, 2001 .

3. Исторические причины расцвета ислама и ослабления буддизма в Синьцзяне// (Общественные науки Синьцзяна). (Урумчи1. Я), 1983. №1 .

4. Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан М. 1981 .

5. Этика и ритуал в традиционном Китае. Сборник статей. МЛ 988г.1. На европейских языках

6. Сомнения в распространении ислама в Чанъани при династии Тан// Гуманитарные исследования). (Сиань й'Зс), 1996. №6 .

7. Общество и религии при династии Тан. Под ред. Жун Синьцзян Шанхай 2003 .

8. Несторианское вероисповедание в согдийской семье из Чанъаня при династии Тан // Исследования истории .

Пекин, 2001. № 3 .

9. Вероисповедане чужеземцев и социальная функция храмов зороастризма при северных династиях, Суй и Тан)// Общество и религии при династии Тан. под ред. Жун Синьцзян Шанхай, 2003 .

10. Исследование жизни чужеземцев, поселившихся в Китае при династии Тан. Тайбэй1978 .

11. Хань Сян. Процесс китаизации и компактное проживание выходцев из Средней Азии в Чанъане при династии Тан // Исследования народностей. Пекин, 2000. № 3 .

12. N.Sims-Williams,”The Sogdian Ancient Letter 2” 2001 .

13. N.Sims-Williams, “the Sogdian Merchants in China and India”,Cina e Iran da Alessandro Magno alla Dinastia Tang, 1996,45-67 .

14. EH.Schafer,The Golden Peaches of Samarkand:a study of Tang exotics,Berkerley,Los Angeles 1963 СУЃДИЁН ДАР ХИТОЙ ДАР АСРЊОИ МИЁНА Суѓдиён халќи ќадима мањсуб меёбанд, ки њудуди Суѓдро фаро гирифта буданд. Суѓд аз њудуди дарёи Зарафшон то Бухорову Хуљанди имрўза тўл кашида буд. Дар тўли таърихи худ суѓдиён яке аз миёнаравњои асосии савдо мањсуб ёфта, дар савдо бо воситаи Роњи бузурги Абрешим фаъолона ширкат меварзиданд. Ин дар муносибат бо хитойињо, махсусан бо дарназардошти давраи идоракунии сулолаи Тан (618–907), яъне «асри тиллої» дар таърихи Хитой хеле хуб ба назар мерасад. Молњое,ки дар Суѓд истењсол мегардиданд, ба Хитой содирот карда мешуданд. Дар асрњои IV—VIII суѓдиён дар савдо байни Шарќ ва Ѓарб бартарї доштанд, макони савдои онњо берун аз њудуди Суѓд, аз љумла дар њудуди Хитойи шарќии имрўза пайдо гардидаанд. Забони суѓдї дар тамоми тўли Роњи Абрешим истифода мегардид. Асри VI ќуллаи ављи фарњанги суѓдї ба њисоб меравад. То ин давра суѓдиён дар наќши савдогарони авруосиёї бо сафару савдои худ мустањкам гардида, мол, фарњанг ва дини худро интиќол медоданд. Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиши баррасии масоили кам омўхташудаи илмї – таърихиро иќдом кардааст, ки бо таъсири фарњанги суѓдї ба Хитой алоќаманд аст, ки решањои ќадима доранд ва бояд махсус баррасї гарданд. Инчунин муаллиф дар маќола наќши таърихии таъсири фарњанги суѓдиёнро ба фарњанги Хитой асоснок кардааст .

Калидвожањо: суѓдиён, хитойињо, миёнаравњои асосии савдо, Роњи бузурги Абрешим, њудуди Хитой, таъсири фарњанги суѓдиён ба фарњанги Хитой .

СОГДИЙЦЫ В КИТАЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Согдийцы являются древними народами, населявшими территорию Согдианы, располагающейся в долине реки Зерафшан от современной Бухары и до Худжанда. На протяжении своей истории согдийцы оставались одними из основных торговых посредников на Шёлковом пути и активно участвовали в торговле через Великий шёлковый путь. Это особенно заметно в отношениях с китайцами, включая период правления династии Тан (618– 907), т.е. «золотого века» в истории Китая. Товары, произведенные в Согде, экспортировались в Китай. В IV—VIII века согдийцы доминировали в торговле между Востоком и Западом, их торговые колонии были найдены далеко за пределами Согда, в частности, на территории современного восточного Китая. Согдийский язык использовался на большом протяжении Шёлкового пути. VI век считается пиком согдийской культуры, судя по его высокоразвитой художественной традиции. К этому моменту согдийцы укрепились в роли центральноазиатских торговцев путешествиями и торговлей, передавая товары, культуру и религию. В данной статье автор предпринял попытку рассмотрения малоизученной научно-исторической проблемы, связанной с влиянием согдийской культуры в Китае, которые имеют древние корни и нуждаются в особом рассмотрении. Также автор в статье обосновывает историческую роль влияния согдийской культуры на культуру Китая .

Ключевые слова: согдийцы, китайцы, основные торговые посредники, Великий шёлковый путь, территория Китая, влияние согдийской культуры на культуру Китая .

GUIDES IN CHINA IN THE MIDDLE AGE

Sogdians are ancient peoples who inhabited the territory of Sogdiana, which is located in the valley of the Zerafshan River from modern Bukhara to Khujand. Throughout its history, Sogdians remained one of the main trading intermediaries on the Silk Road and actively participated in trade through the Great Silk Road. This is especially noticeable in relations with the Chinese, including the period of the Tang dynasty (618–907), i.e. "Golden Age" in the history of China. Goods manufactured in Sogd were exported to China. In the 4th – 8th centuries, Sogdians dominated trade between East and West, their trade colonies were found far beyond Sogd, in particular, on the territory of modern eastern China. Sogdian was used over a large stretch of the Silk Road. The 6th century is considered the peak of Sogdian culture, judging by its highly developed artistic tradition. At this point, the Sogdians became entrenched in the role of Central Asian travel and trade merchants, transferring goods, culture and religion. In this article, the author has attempted to address the little-studied scientific and historical problems associated with the influence of Sogdian culture in China, which have ancient roots and need special consideration. The author also in the article justifies the historical role of the influence of Sogdian culture on the culture of China. .

Key words: Sogdians, Chinese, main resellers, the Great Silk Road, the territory of China, the influence of Sogdian culture on the culture of China .

Сведения об авторе: Сия Жань - Таджикский национальный университет, аспирант кафедры истории. Адрес:

734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки, 17.Телефон: 935-98-02-16: E-mail:bobojiong@gmail.com Information about the author: Siya Zhan - Tajik National University, graduate student of the Department of History .

Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue 17.Phone: 935-98-02-16: E-mail:

bobojiong@gmail.com УДК: 930.85 (575.3)

ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ДЕМОКРАТИЯ ВА НАМУНАЊОИ ОН

Њайдарї Малења Донишгоњи вилояти Љавзљони Љумњурии Исломии Афѓонистон, Донишгоњи миллии Тољикистон Вожаи “демократия”, ки барои он таъбири мардумсолориро гузоштаанд, аз калимаи юнонии “ demokratia ” гирифта шудааст ва аз ду ќисмат иборат аст: demos – мардум, kratie- њукумат кардан. Ба ин тартиб, демократия дар луат њукумати мардумиро ифода мекунад [2,270]. Худи њамин шарњ дар китоби “Тањаќќуќи низоми демократї ва њалли буњрони дерпойи Афонистон”-и уломсахии Урузгонї низ омадааст [7,14]. Демократия озодихоњї ё њукумате, ки ихтиёрот дар дасти депутатњои мардуми љомеа бошад [1, 180] .

Бар ин асос метавон гуфт, ки демократия ба њавзаи хосси сиёсї ишора мекунад .

Демократия дар маќоми фалсафаи сиёсї мардумро дар тамоми умури худ ва назорат бар њукумат дорои њаќ ва тавоної дониста, њокимият ва давлатро бархоста аз иродаи умумї мешуморанд [2, 271]. Ба њамин асос равшанфикрон дар саросари љањон маъмулан демократияро озодии сиёсї таъриф мекунанд. Нахустин сарчашмаи демократия ба шањрњои Юнони Ќадим аз садаи V пеш аз мелод ва замони Афлотуну Арасту бармегардад .

Ба гунае ки эшон дар китобњояшон ба таври муфассал ба ин мавзўъ пардохтаанд. Дар он љо шањрвандон ба истиснои занон ва уломон дар амри њукумат ва вазъи ќонунњо ширкати мустаќим доштанд [4, 115-116 ]. Чун Юнон сарчашмаи тамаддуни Аврупо мањсуб мешуд, низоми њукуматии он бар пояи демократия устувор буд [6, 39]. Шањри Отани Юнон низоми демократї дошт ва љомеаи худро тавассути як маљлиси 5000-6000 нафарї рањбарї мекард ва раиси маљлис низ интихобї буд. Онњо њатто генералњо ва баъзе маќомоти дигарро низ интихоб карда, муддати вазифаи онњоро таъйин менамуданд [7, 16]. Дар Љумњурии Рим низ пеш аз пайдоиши давраи императорї шаклњои демократї дида мешуданд. Нигоњи љадидтар ба демократия аз вижагињои давраи нав аст ва реша дар ренесанс дорад. Рўйдодњо ва заминањои иљтимоиву фикрии фаровоне дар пайдоиш ва такомули демократияи нав наќш офаридаанд [5, 91]. Дар Аврупои арбї ин низоми њукуматї ба шакли навини намояндагї (парлумон) бо пайдоиши давлат-миллатњои љадид дар асри XVI зуњур ёфт. Дар Англия бо инќилоби соли 1688 аќида ба ин ки салтанат як њаќќи илоњї аст, рад шуд, парлумон бар шоњ бартарї ёфт. Дар Амрико инќилоби соли 1776 бар асоси ќарордоди иљтимої ва њам ќонуни асосии Амрико (соли 1787) аз дигар заминањои густариш ва пешбарандагони корвони демократия будаанд .

Дар Фаронса Инќилоби Кабири соли 1789 бо шиорњои демократия –озодї, баробарї, бародарї дар пирўзї ва асосгузории демократияи навин рўйдоди бузурге ба њисоб меравад. Бисёре аз соњибназарон аќида доранд, ки миёни зуњур ва рушди сармоядорї ва демократия низ робитаи наздик вуљуд доштааст. То нимањои ќарни XIX аксари кишварњои арбї демократияро пазиро шуданд. Аммо то аввалњои асри XX аксари шањрвандон аз шарикї дар умури сиёсї мањрум буданд. Дар кишварњои аќибнигоњдошташудаи љањон, бавижа дар давлатњои исломї, аз он њам хостар дар системаи хонигарї ва фарњанги њокими аќлгурези ќабилавии сарбаста, бинобар моњияти тамаддунситезї ва таърихзадагии худ вожаи демократияро калимаи арбї дониста, онро алат ва гоње зидди оёти Ќуръони карим таъриф ва тафсир намудаанд [7, 17] .

Гунањо ва намунањои демократия аз савияњо ва љанбањо бар асоси асл ба дастањои мухталиф таќсим гардидаанд.

Мо ба муаррифии чанд намуди он ба шакли мухтасар мепардозем:

1. Демократияи классикї: аз хусусиятњои ин гунаи демократия ширкати мустаќими шањрвандон дар умури ќонунгузорї аст, ки дар Юнони бостон ва бо хусусиятњои шањрвандони мањдуди Отан рањгирї шудааст .

2. Демократияи њимоятї: хусусиятњои ин намуди демократия он аст, ки шањрвандони фаъол барои мутмаин шудан ба њокимон, ки сиёсати љињати манофеи онњоро пайгирї мекунанд, тарафдори ба даст овардани њимояти њокимон њастанд. Гарчи дар ин намуди демократия њокимият дар нињоят аз они мардум аст, аммо ба намояндагоне супорида мешавад, ки аз сўйи шањрвандон аъмоли њокимият кунанд .

3. Демократияи такомулї-радикалї (тарафдори ислоњот). Дар ин намуди демократия шањрвандон аз баробарии сиёсї, иќтисодї ва озодї бархўрдоранд ва касе аз дигаре бартарї надоранд. Таќсими вазифањои неру аз хусусиятњои аслии ин намуди демократия мебошад .

4. Демократияи такомулї: яке аз вижагињои ин намуди демократия он аст, ки њаќќи овоздињї њамагонї буда, фарќияти неру ба таври комил дар он вуљуд дорад. Ба шакле, ки дастгоњи бюрократии давлатї низ аз њокимони мунтахаби мардум коркарди људогона доранд, тафовут шудаанд .

5. Демократияи мустаќими марксистї: яке аз хусусиятњои ин намуди демократия дар ду њолат – сотсиализм ва коммунизм ошкор шудааст. Шарти аввали њаќиќат пайдо кардани озодии воќеї поёни истисмор ва дар нињоят баробарии комили иќтисодї ва сиёсї аст [9] .

6. Демократияи нухбагарої (баргузидагон): хусусиятњои ин намуди демократия иборат аст, аз як равиш ва созукор барои интихоби сиёсатмадороне, ки бо њам ба раќобат бархостаанд. Дар ин намуд аќидаи Шумпетер бар он аст, ки мардум аз фароат ва тахассуси кофї барои тасмимгирї бархўрдор нестанд. Аз ин лињоз, ширкати шањрвандон дар њаёти сиёсї умуман дар ин аст, ки таъйинкунандаи гурўњи баргузидаи њокиманд. Ин намуд пуррангтарин намуна ва љилваи демократияи намояндагї аст .

7. Демократияи њуќуќї: дар намуди демократияи њуќуќї бо таваљљуњ ба асли аксарият барои нигањдории озодї ва њифзи афрод дар муќобили њукумати худ овоздињї тавсия мешавад. Њамчунин, хусусиятњое чун камтар мудохилаи давлат дар љомеаи гражданї, зиндагии хусусї ва њадди аксар майдони амал барои љомеа, бозори озод ва мављудияти роњбарии сиёсї дар њудуди усули либералиро метавон барои он шумурд .

8. Демократияи шарикї: ин гунаи демократия дарвоќеъ таркибе аз демократияи мустаќим ва демократия бар асоси намояндагї аст. Таъкиди њаводорони ин намуди демократия ва њадафи онњо бар њузури шарикии њарчи зиёдтари мардумї дар њар ќолаб мумкин аст ва барои тарбияти омўзиши сиёсии шањрвандон, барои расидан ба фазилатњои гражданї бештар таъкид дорад. Руссо ва Љеферсон тарафдорони ин намуди демократия мебошанд [2, 279] .

9. Демократияи худмухтор: дар ин намуди демократия бояд фурсатњое барои шањрвандон эљод шаванд, ки битавонанд, истеъдодњои худро нишон дињанд. Бо истифода аз ин фурсатњо бояд афроди як љомеа бо њам баробар бошанд. Дастрасии озод ва њамагонї бар иттилоот барои зомин шудан ба тасмимгирињои огоњона дар тамоми умурот эљоди масъулият дар заминаи иљтимої мављудияти биногоњњои иќтисодї ва ширкатњои хусусии мухталиф, доро будани њизб аз вижагињо ва шароити ин намуди демократия ба њисоб мераванд [8, 60] .

10. Демократияи фарогир (љањонї): ин намуди демократия ба лињози шароити асли љањонишудан мавриди бањс ќарор гирифтааст. Дар демократияи љањонї бо таваљљуњ ба ин ки дар шароити мављуд равобити минтаќавї ва љањонї бо якдигар иртиботи зиёдтаре доранд, усули худмухтории сиёсї ниёзманди он аст, ки дар як марзбандии љадид дар системаи иртиботї, минтаќавї ва љањонї кушода таъриф шавад. Дар ин маврид нависандагони муосир пешнињодњои зиёдеро кардаанд [3, 276-278] .

Демократия њаќиќат пайдо кардани сиришти љомеаи гражданї ва мустаќил аз барномањои њукумат дар як кишвар аст, то расму равиши гражданї ба мисли воситаи фишор ва назорат бар ба кор бастани њукумат аз њуќуќ ва озодињои ќонунии мардум њимоят ва њиросат карда бошад, то он њадди озодињои инсонро расман ва амалан дар љомеа зомин мешавад, ки дар зид ба манфиати оммаи мардум ва бар хилофи созишкунандаи кишвар ва дар зид ба ќонуни асосии демократия хос ва иродаи огоњонаи љомеа ќарор нагирад. Демократия бо ризоияти мардум ба миён омада, дар батни хостањо, заруратњо ва ормонњои маъќули љомеа зиндагї намуда, њуќуќ ва озодињои мардумро дар њокимияти сиёсї дар љомеа нигоњ дошта, барои мардум њаќќи назорат кардан бар бахшњои давлатиро низ ба шакли ќонунї омода месозад. Ширкати одилонаи мардумро дар демократия ќудрати сиёсии як кишвар зомин мешавад ва босамартарин васила дар мубориза бар зидди њар гуна худхоњиву худсарона инњисоргарї, нажодпарастї дар як љомеа аст ва њаќќи роњбарии њукуматро бо овоздињии аксарияти мардуми як кишвар зомин мешавад ва љомеаро аз якњизбї, якфардї, яктабаќотї ба таври доим наљот медињад .

Таќсими гунањо ва намудњои демократия, ба назари мо низ, ба асоси њадаф ва сайри таърихии он аст, ки ин њадаф гоњ таъмини озодии фардї, гоњ таъмини фазилати гражданї, гоњ танњо баробарии сиёсї ва иќтисодї мебошад. Ба њар сурат, асолати демократияро ба номи “њукумати мардум, аз тарафи мардум, дар хидмати мардум” ќабул кардаем .

АДАБИЁТ

1. Ансорї Султонмуњаммад. Мабодии таърих. – Балх, 2016. – 180с .

2. Баёд Абдуррасул. Фарњанги вожањо / Баёд Абдуррасул бо њамкории љамъе аз нависандагон. – Тењрон, 2008. – С. 270, 271, 279 .

3. Баёд Абдуррасул. Даромаде бар макотиб ва андешањои муосир. – Тењрон, 2008. – С. 253 .

4. Паноњї Абулфазл. Боистањои њуќуќи асосї. – Тењрон, 2009. – С. 115-116 .

5. Раљабї Мањдї. Таърихи демократия дар Аврупо. – Тењрон: Дунёи нав, 2007. – С. 91 .

6. Рўњонї Муњаммадњусайн. Таърихи умумї. – Кобул: Майњан китобфурўшї, 2007. – С. 39 .

7. Урузгонї уломсахї. Тањаќќуќи низоми демократї ва њалли буњрони дерпойи Афонистон. – Тењрон, 2005. – С.14, 16-17 .

8. Шорпљин. Аз диктаторї то демократия. Мутарљим Љодї. – Ношир: Муассисаи Алберт Эйнштейн, 1994. – С. 60 .

9. [Манбаи электронї]. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/106978 .

ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ДЕМОКРАТИЯ ВА НАМУНАЊОИ ОН

Дар маќолаи равандњои таърихии пайдоиши демократия мавриди баррасї ќарор дода шудааст .

Демократия њаќиќат пайдо кардани сиришти љомеаи гражданї ва мустаќил аз барномањои њукумат дар як кишвар аст, то расму равиши гражданї ба мисли воситаи фишор ва назорат бар ба кор бастани њукумат аз њуќуќ ва озодињои ќонунии мардум њимоят ва њиросат карда бошад, то он њадди озодињои инсонро расман ва амалан дар љомеа зомин мешавад, ки дар зид ба манфиати оммаи мардум ва бар хилофи созишкунандаи кишвар ва дар зид ба ќонуни асосии демократия хос ва иродаи огоњонаи љомеа ќарор нагирад. Демократия бо ризоияти мардум ба миён омада, дар батни хостањо, заруратњо ва ормонњои маъќули љомеа зиндагї намуда, њуќуќ ва озодињои мардумро дар њокимияти сиёсї дар љомеа нигоњ дошта, барои мардум њаќќи назорат кардан бар бахшњои давлатиро низ ба шакли ќонунї омода месозад. Ширкати одилонаи мардумро дар демократия ќудрати сиёсии як кишвар зомин мешавад ва босамартарин васила дар мубориза бар зидди њар гуна худхоњиву худсарона инњисоргарї, нажодпарастї дар як љомеа аст ва њаќќи роњбарии њукуматро бо овоздињии аксарияти мардуми як кишвар зомин мешавад ва љомеаро аз якњизбї, якфардї, яктабаќотї ба таври доим наљот медињад. Таќсими гунањо ва намудњои демократия, ба назари мо низ, ба асоси њадаф ва сайри таърихии он аст, ки ин њадаф гоњ таъмини озодии фардї, гоњ таъмини фазилати гражданї, гоњ танњо баробарии сиёсї ва иќтисодї мебошад. Ба њар сурат, асолати демократияро ба номи “њукумати мардум, аз тарафи мардум, дар хидмати мардум” ќабул кардаем .

Калидвожањо: демократия, рушди таърихии демократия, заминањои иљтимоии демократия, ошкорсозї ва тањлили пайдоиши демократия, назарияњои асосии демократия, муайянсозии демократия .

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ И ЕГО ВИДЫ

Современная демократия, основы которой были заложены в XVII в., а истоки восходят к античности, пережила несколько кризисных этапов. Источник жизненной силы демократии зависит от постоянного осмысления её принципов и практики. В статье автором рассмотрены исторические предпосылки формирования демократии. ХХ век считается веком торжества демократии, так как когда были разрушены основные тоталитарные системы и большое количество стран, ранее не испытывающих стремления к демократии, отказались от авторитарного пути развития и встали на путь демократизации. В данный период в ряде стран происходит консолидация демократии, в некоторые страны находятся в промежуточной фазе между демократией и авторитаризмом. Рыночная экономика также обеспечивает создание такой важной предпосылки демократии, как относительно высокий уровень благосостояния граждан и позволяет смягчать социальные конфликты. Общей предпосылкой демократии является грамотность и образованность населения. Для демократии характерны изменения в социальной структуре общества .

Ключевые слова: демократия, историческое развитие демократии, социальные предпосылки демократии, выявление и анализ условий возникновения демократии, основные теории демократии, определение демократии .

HISTORICAL PRECONDITIONS OF EMERGENCE OF DEMOCRACY AND ITS TYPES

Modern democracy, the foundations of which were laid in the 17th century, and its origins date back to antiquity, has gone through several crisis stages. The lifeblood of a democracy depends on constantly understanding its principles and practices. The article considers the historical background of the formation of democracy. The twentieth century is considered the century of the triumph of democracy, since when the main totalitarian systems were destroyed and a large number of countries that had no previous desire for democracy, abandoned the authoritarian path of development and embarked on the path of democratization. In this period, democracy is consolidating in a number of countries, in some countries they are in an intermediate phase between democracy and authoritarianism. The market economy also provides the creation of such an important prerequisite for democracy, as the relatively high level of citizens' well-being and allows mitigating social conflicts. A common prerequisite for democracy is literacy and education of the population. Democracy is characterized by changes in the social structure of society .

Keywords: democracy, historical development of democracy, social prerequisites of democracy, identification and analysis of conditions for the emergence of democracy, basic theories of democracy, definition of democracy .

Сведения об авторе: Хайдари Малиха - Университет провинции Джавзджон Исламской республики Афганистан, преподаватель исторического факультета, магистрант Таджикского национального университета .

Телефон: 919-34-91-07 Information about the author: Haydari Maliha - University of Javjon Province of the Islamic Republic of Afghanistan, Lecturer in the Faculty of History, Master student of the Tajik National University Phone: 919-34-91-07 УДК 947. 084. 8

САЊМИ КОРМАНДОНИ СОЊАИ ТАНДУРУСТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ДАР АЛАБАИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ (1941 – 1945)

–  –  –

Бузургтарин ва дањшатноктарин воеаи арни сипаригардида ооз гардидани Љанги Бузурги Ватанї ба њисоб меравад. Аз рўзњои аввали ооз гардидани ин воеаи њузнангез тамоми уввањои солими љомеа бањри њимояи Ватани хеш аз душманони нопоки инсоният ба по бархостанд. Кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон дар љамъомаде, ки 24 июни соли 1941 дар шањри Душанбе баргузор гардида буд, мурољиатнома абул намуда, асам ёд намуданд, ки дар он гуфта мешуд: “Мо барои њаёти њар як одам дар љабња ва аибгоњ мубориза мебарем. Тамоми таљриба ва дониши худро барои наљот додани љанговарони ярадоршуда, барои зудтар сињату саломат шудани онњо сарф менамоем”[1] .

Ин мурољиатнома асоси кори кормандони соњаи тандурустии кишвар гардид. Аз рўзњои аввали ооз гардидани ин воеаи њузнангез тамоми фаъолияти системаи кории муассисањои тиббии љумњурї аз нав ба роњ монда шуд. Аксари кулли кормандони ин соња духтурон, њамширањои шафат ва табибони тољик аз рўзњои аввали ооз гардидани ин воеаи њузнангез бањри њимояи марзу буми Ватан аз аљнабиён ба љабња сафарбар мешуданд. Ба масади њамаљониба кумак расонидан ба ањолии мањаллї дар саросари кишвари пањновари Шўравї нуќтањои тиббї ва бемористонњои сайёр таъсис дода шуда буданд. Дар рафти ин солњои мудњиш љамъияти Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар барои њамаљониба муолиља кардан ва ёрии таъљилї расонидан ба шањрвандони кишвар басо корњоро ба анљом расонидаанд. Танњо Њилоли Ањмар беш аз 2 њазор њамширањои шафат, беш аз 500 нафар санитарњо ва 3 њазор духтарони санитар тайёр карда шуда буданд, ки аксари онњо дар рафти амалиётњои љангї иштирок кардаанд. Аз рўзњои аввали ооз гардидани Љанги Бузурги Ватанї зиёда аз 450 нафар кормандони соњаи тандурустии љумњурї љон ба каф гирифта, бањри дифои Ватани хеш аз душманони аљнабї љангида, шуљоати зиёди љангї нишон додаанд .

Аз рўзњои аввали ооз гардидани Љанги Бузурги Ватанї тамоми системаи кории муассисањои тандурустии љумњурї тибќи талаботи замони љанг ба роњ монда шуданд .

Аксари кулли кормандони соњаи тандурустии љумњурї аз рўзњои аввали ооз гардидани ин воеаи њузнангез бањри њимояи Ватан аз аљнабиён ба љабња рафтанд. Мо ягон муњорибањои ин солњои пурошўбро наметавонем пайдо намоем, ки дар он кормандони соњаи тибби кишвар иштирок накарда бошанд. Яке аз њамин гуна табибоне, ки аз рўзњои аввали ооз гардидани Љанги Бузурги Ватанї дар атори дигар ашхос ба љабња рафта, Ватанро аз аљнабиён њимоя намудааст, оибов Абдуллоњ мебошад [2]. 30 декабри соли 1922 дар ноњияи куњистони Шањристони вилояти Суд дар оилаи дењони тољик чашм ба олами њастї кушодааст. Пас аз хатми Омўзишгоњи тиббии шањри Хуљанд аввалњои соли 1941 барои кору фаъолият ба ноњияи арм ба кор фиристонида мешавад .

Аз фаъолияти кориаш дере нагузашта буд, ки вазъи ором ва осоиштаи давлати Шўроро душманони он ноором сохта, ба њудудњои пањновари он лашкар кашиданд .

Њамин тари, љанге, ки инсоният ёд надошта буд, ооз гардид. Душман рўз то рўз ба њудудњои маркази давлати Шўравї наздик мешуд, хавфи аз байн рафтани давлати Шўравї ба миён омада буд. Дар саросари давлати Шўравї сафарбаркунии уввањо ба љабња ооз гардид. Дар яке аз рўзњои тирамоњи соли 1941 Абдулло оибов низ бањри њимояи Ватан ба љабња даъват шуд. Аз аввал то охири хизмати њарбиаш оибов дар њайати љузъу томњои 123-юми тирандози љабњаи якуми Белорус бар зидди душманони давлати хеш љангида, дар амалиётњои љангии соли 1944 сахт ярадор гардида, чанд муддат низ дар бемористони исми низомиаш табобат гирифта, пасон бо арори Комиссияи тибби њамчун маљрўњи гурўњи дувум аз хизмати њарбї озод карда мешавад. Пас аз баргаштан ба диёраш Абдулло оибов касби дўстдоштааш табибиро сайал дода, соли 1974 рисолаи номзадиашро дар љодаи илми тиб бомуваффаият њимоя карда, то охири умри хеш дар кафедраи тибби судии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино кору фаъолият намудааст .

Табиби њози, муовини аввали Комиссариати халии нигоњдории тандурустии Љумњурии Тољикистон Умаров Њомидљон аз рўзњои аввали ооз гардидани ин воеаи њузнангез ихтиёран ба љабња рафта, дар атори њазорон- њазор муњофизони ватан ва давлати хешро аз аљнабиёни оратгар дифоъ намудааст [3]. Умаров Њомидљон соли 1900 дар Хуљандшањри бостонї дар оилаи косиби њунарманди тољик чашм ба олмами њасти кушодааст. Соли 1918 мактаби миёнаи дењаашро бомуваффаият хатм намудааст. Пас аз он чанд сол дар корњои дипломатї кору фаъолият кардааст. дар љавонї орзу дошт, ки табиби њозие шаваду ба ањли љомеа хизмат расонад. Шаву њаваси дар љавонї доштааш ўро дар канор гузошта наметавонист. Аз ин хотир ў ба Донишгоњи тиббии Осиёи Миёна шомил гашта, соли 1931 ин боргоњи илму маърифатро бомуваффаият хатм менамояд .

Пас аз хатми ин боргоњи маърифат роњбарияти комиссариати тандурустии кишвар ўро ба њайси директори Институти тиббии навтаъсисёфтаи Осиёи Миёнагии шањри Тошканд ба кор таъйин мекунад. Љумњурии навтаъсисёфтаи Тољикистон ба кадрњои баландихтисоси соњаи тибб ниёз дошт, аз ин хотир пас аз як соли фаъолияти корї роњбарияти Комиссариати тандурустї Њомидљон Умаровро барои кору фаъолият ба Тољикистон ба вазифаи љонишини аввали комиссари халии нигоњдории тандурустї таъйин мекунад .

Аз рўзњои аввали ба ин вазифа таъйин шудан, ў кадрњои баландихтисос ва соњибтаљрибаро ба кишвари хеш даъват намуд. Бо масади рушди соњаи тандурустї дар љумњурї Њомидљон Умаров дар шањри Хуљанд коллељи таълимии тиббиро таъсис дода, дар рушди соњаи илми тибби кишвар наши арзандае гузоштааст. Бо ташаббус ва дастгирии ин фарзанди содии Ватан дар аламрави љумњурї осоишгоњњои Хоља Оби гарм, Њавотоѓ, тарабхонаи Осукон, санаторияи кўдаконаи дараи Харангон, табобатгоњи физиотарапевтии шањри Ленинобод (Хуљанд) ва айра сохта, ба истифода дода мешаванд .

Дар атори њазорон њазор муњофизони Ватани хеш Њомидљон Умаров бањри њимояи ватан аз душманони инсоният ба љабња рафта, дар њайати љузъу томњои якуми Украина ва дуюми Белорус дар беморхонањои сайёри њарбї хизмат намуда, њазорон-њазор муњофизони ватани хешро аз марг наљот додааст. Табиби њози рўзи алабаро дар лонаи душман пешвоз гирифтааст. Пас аз анљоми љанги хонумонсўз ў бо сари синаи пур аз ордену медаллњо ба диёри хеш баргашта, касби дўстдоштаи хешро идома дода, дар ин љода низ ба муваффаиятњо ноил гаштааст [4] .

Кормандони соњаи тибби љумњурї дар рафти амалиётњои љангии ин солњои пурошўб дар атори дигар табаањои љамъиятї дар тамоми фронтњои амалкунандаи иштирок намудаанд. Дар рафти амалиётњои љангии ин солњои пурошўб кормандони соњаи тибби љумњурї дар муњорибањои назди Москва, Сталинград, Курск, соњилњои дарёи Днепр ва Ленинград аз худ корнамоињои зиёди љангї нишон додаанд .

Гурдофариди шуљои тољик А. Исабоева абл аз оози љанг њамшираи тиб буду дар бемористони шањри Душанбе кору фаъолият доштааст [5]. Муњаббат нисбат ба халу Ватан А. Исабоеваро маљбур сохт, ки ба њимояи Ватан бархезад. Ў моњи октябри соли 1941 аз Комиссариати њарбии шањри Душанбе бањри њимояи Ватан ба љабња даъват шудааст. Аз рўзњои аввали ба љабња рафтанаш Исабоева дар њайати фронти якуми Белорус то анљом ёфтани ин воеаи њузнангез бар зидди душманони давлати хеш мубориза бурдааст ва ба он маљрўњоне, ки аз хатти пеши фронт ба аибгоњ-ба госпитали њарбї оварда мешуданд, ёрии таъљилї мерасонид. Дар рафти амалиётњои љангї А .

Исабоева аз санитари аторї то ба љонишини командири махсуси тиббии љабњаи якуми Белорус расидааст. Омўзиш ва тањии мавзўи љангии бонувони кишвар дар солњои Љанги Бузурги Ватанї њанўз аз рўзњои аввали ооз гардидани љанг шурўъ шуда буду то кунун дома дорад. Яке аз олимони шинохта, ки фаъолияти бонувони кишварро дар солњои мухталиф тањќиќ намудааст, доктори илмњои таърих, профессор Р. А. Набиева мебошад .

Соли 2005 мардуми сулњхоњ ва сулњпарвари сайёраи олам 60-умин солгарди Ѓалабаро бо шукўњу шањомати хосса љашн гирифтанд. Бахшида ба ин љашни фархунда профессор Набиева Р. А. асари навбатии худро бо номи “Ватандўстии занони Тољикистон” дар њаљми 40 сањифа пешкаши хонандагон гардонидааст [6]. исмати дувуми китоби мазкур, “Занони Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї” ном дорад, ки он фаъолияти љангии бонувони кишварро дар ин солњои пурошўб фарогир мебошад .

Дар ин исмат муаллиф аз боби сафарбаркунї ва корнамоињои љангии бонувони кишвари хеш сухан ронда, айд мекунад, ки дар тамоми фронтњои амалкунандаи ин солњои пурошўб дар атори дигар муњофизони Ватан Гурдофаридони тољик низ ањрамон гаштаанд. Яке аз њамин гуна диловарони майдони озодии Ватани хеш лейтинанти калони хизмати тиббї Сафия Ниёзова мебошад. аз рўзњои аввал то ба анљом расидани ин воеаи нангин дар њайати љабњаи якуми Украина ба њайси духтури госпитали № 4886 хизмат намуда, њаёти њазорон-њазор нафар љанговарони шуљоъро аз марг наљот додааст .

Муњаи аз боби корнамоињои љангии бонувони кишвар сухан ронда, айд менамояд, ки бонувони тољик пас аз анљоми Љанги Бузурги Ватанї љангро бар зидди иттифочии Германияи фашистї Японияи милитариситї идома дода, дар рафти амалиётњои он низ аз худ корнамоињои зиёдеро нишон додаанд .

Аз рўзњои аввал то ба охири ин воеаи њузнангез беш аз 450 нафар бонувони кишвари Тољикистон дар набардњои гуногун аз санитаркаи одї, алоачї то ба снайперу лётчик хизмат намуда, Ватани хешро дифоъ намудаанд. Нигора Умарова низ аз зумраи он муњофизони ватан аст, ки то ооз гардидани ин воеаи њузнангез ба њайси санитари њамшираи шафат дар беморхонаи Яккачинори шањри Сталинобод кору фаъолият мекард [7]. Дар баробари ооз гардидани Љанги Бузурги Ватанї ба љабња рафта, дар њайати бригадаи санитарии љабњаи Марказї адои хизмат намудааст. Пас аз Љанги Бузурги Ватанї бањри ба пуррагї шикаст додани иттифочии Германия -Японияи милитаристї љангидааст. Нигора Умарова бо 5 нафар њамкасбони худ дар њайати бригадаи сарњадчиён, ки ба он полковник Ионов С. роњбарї менамуд, бар зидди душманони давлати худ љангидааст. Муаллифони зиёде аз боби корнамоињои љангии бонувони тољик дар ин солњои пурошўби Љанги Бузурги Ватанї очерку маќолањои зиёде офаридаанд, ки яке аз њамин гуна муњаќќќиќон Назиров С. мебошад. Номбурда асари љолиберо ба табъ раонидааст, ки аз дигар асарњо ба куллї фар мекунад. Соли 1980 ин муњаии варзида бахшида ба љашни 35-солагии пирўзии уввањои мусаллањи Иттињоди Шўравї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї китоберо бо номи “Занони Осиёи Миёна дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941 –1945)” [8] дар нашриёти “Ирфон” ба табъ расонидааст, ки дар он аз боби корнамоињои љангии бонувони минтаќаи Осиёи Миёна дар солњои Љанги Бузурги Ватанї маълумот дода шудааст [9] .

Дар рафти амалиётњои љангии ин солњои мудњиш аксари марказњои тандурустии Иттињоди Шўравї, ки дар ќисмати аврупоии ин давлат љойгир буданд, сахт осеб диданд, ё исман нобуд гардиданд. Роњбарияти давлати Шўравї лозим донист, ки як атор беморхонањо ва госпиталњои њарбиеро, ки дар хатти пеши фронт љой доштанд, ба њудуди кишварњои Осиёи Миёна тахлия намояд. Аз 1 январи соли 1942 ба њудуди Љумњурии Тољикистон беш аз 13 беморхонаи сайёри њарбї, ки дорои 3500 кат буданд, кўчонда шуда, дар њудудњои шањру ноњияњои Њисор, Конибодом, Хуљанд, Регар, Душанбе ва дигар шањру ноњияњои кишвар љойгир карда шуданд .

Соли 2005-ум яке аз олимони варзидаи соњаи тибби кишвар Марченко М. А., ки худ иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, мебошад китоберо бо номи “Вклад здровохранения Таджикистана в победу в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945” [10] дар њаљми 127 сањифа дар нашриёти “Њумо” ба табъ расонид. исмати сеюмин рисолаи мазкур “Сањми кормандони соњаи тандурустии љумњурї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї” ном дошта, он аз 37 сањифа иборат мебошад, ки ин исмат ба пуррагї фаъолияти вазнин, вале пурсамари кормандони соњаи тандурустии љумњуриро дар ин солњои пурошўб дар бар мегирад .

Муаллиф аз боби корнамоињои љангии фарзандони кишвари хеш сухан ронда, айд менамояд, ки аз 260 њазор муњофизони ватане, ки аз љумњурї ба љабња рафта буданд, 4500 нафарашонро кормандони соњаи тандурустї ташкил медоданд. Муаллиф айд мекунад, ки њарчанд Љумњурии Тољикистон аз хатти фронт дар масофаи хело дур љойгир шуда бошад њам, шањрњои калонтарини љумњурї ба марказњои тандурустї табдил ёфта буданду онњо љанговарони дар љабња захмёфтаро табобат мекарданд. Дар воеъ, сањми кормандони соњаи тандурустии љумњурї дар таъмин намудани алаба басо назаррас мебошад. Яке аз олимони илми тибби кишвар, ки дар пешрафти илми тибби љумњурї сањм гузоштааст, Расулов М. Я. мебошад. Номбурда соли 1964 маолаи калонњаљмеро бо номи “Развитие науки в Таджикистане за 40 лет”[11] дар маљаллаи “Здравоохранение Таджикистана” ба табъ расонида, аз бурду бохт ва хизматњои табибони њозии кишвари хеш дар солњои Љанги Бузурги Ватанї сухан рондааст. Муаллиф айд менамояд, ки табибони љумњурї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар бемористонњои љумњурї ва бемористонњое, ки аз хатти фронт эвакуатсия шуда буданд, хизмат карда, ба њазорон нафар аскарони захмигашта ёрї расонда, љони онњоро аз марг наљот медоданд. Бемористони калонтарин, ки дар њудуди Љумњурии Украина, дар хатти фронт буду он беш аз 500 кат љой дошт, дар шањри Душанбе, дар бинои мењмонхонаи Вахш љой дода шуда буд. Дар баробари беморхонањои ба Тољикистон кўчонидашуда, табибони њози низ омаданд, ки онњо дар пешрафти илми тиб сањми арзандаи худро гузоштаанд [12] .

АДАБИЁТ

1. Ранов А. И Санитарное дело и противоэпидемическая работа в Таджикистане. Монаграфия / А.И Ранов .

– Душанбе. 2015. - 185 с .

2. Марченко М. А Медики-гвардейцы в боях за освобождение. Монография / А.М Марченко. Москва .

2010.-160 с .

3. Марченко М. А Вклад здравоохранения Таджикистана в победу в Великой Отечественной войне .

Маљалаи газета/М.А Марченко Вестник Авиценны.- Душанбе.2002. №3

4. Краус А.А. Здравоохранение Таджикистана на службе лечения раненых в ХХ веке советского здравоохронения / А. А Краус. – Сталинабад, 1943.- 27 с .

5. Сечинка Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны. Монография / Л.П Сечкина. –Сталинабад. 1960. - 138 с .

6. Набиева. Р. А. Ватандўстони занони Тољикистон / Р. А. Набиева. –Душанбе, 2005. - 72 с .

7. Абдушукурова Х. М. Развитие детского здравоохранения и родовспоможения к 40-летию образования Таджикской республики / Х. М Абдушукурова. Здравоохранение Таджикистана - 1964.-16-уми феврал, -№ 5 .

8. Назиров С. Занони Осиёи Миёна дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941 – 1945). Монография / С .

Назиров. –Душанбе: Ирфон, 1980. -186 с .

9. Усмонов Р.В Годы великой битвы. Маолаи газета / Р.В Усмонов. -Душанбе, 1963.- № 13

10. Марченко М А. Вклад здравоохранения Таджикистана в победу в Великой Отечественной войне (1941М. А Марченко. -Душанбе:

- 2005.-127 с .

11. Расулов М.Я. Развитие медицинской науки в Таджикистане за 40 лет. Маолаи газета / М. Я Расулов // Здравоохранение Таджикистана. -1964, 14 апрел № 15 .

12. Кузнин М. К Советская медицина в годы Великой Отечественной войны Медицина. Монаграфия / К.М Кузнин. – Москва, 1979. -237 с .

13. Дивлятеров Д. Здравоохранение в Таджикистане в годы Великой Отечественой войны. Манаграфия / Д .

Дивлятеров. -Душанбе: Дониш,1975. - 147 с .

САЊМИ КОРМАНДОНИ СОЊАИ ТАНДУРУСТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР АЛАБАИ

ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ (1941 – 1945) Кормандони соњаи тибби љумњурї дар атори дигар табаањои љамъиятї аз рўзњои аввали ооз гардидани Љанги Бузурги Ватанї дар љабња аз худ шуљоати зиёди љангї нишон доданд. Зиёда аз 450 нафар табибони њозии љумњурї дар атори дигар табаањои љамъиятї ба њимояи Ватан рафтанд. Мо имрўз номи табибони њозии кишварро, ки дар набардњои хунин иштирок кардаанд, ба мисли Назира Умирова, Њомидљон Умаров, София Маликова, Зулайхо Холова ва дигаронро бо ифтихор ба забон мегирем. Дар рафти амалиётњои љангии ин солњои пурошўб беш аз 47 нафар табибони њози ба гирифтани унвони баландтарини Ватан-ањрамони Иттињоди Шўравї сазовор гардонида шуданд. Аз рўзњои аввал то ба анљом расидани Љанги Бузурги Ватанї зиёда аз 30 њазор кормандони соњаи тандурустї бо ордену медалњо сарфароз гардонида шуданд.Љумњурии Тољикистон, ки аз хатти фронт дур љойгир шуда буд, аз ин хотир роњбарияти Иттињоди Шўравї лозим донистанд, ки як атор беморхонањо ва госпиталњои њарбие, ки аз амалиётњои љангї зарар диданд, ба њудудњои кишвари Осиёи Миёна, минљумла Тољикистон эвакуатсия шаванд. Соли 1942 аз ноњияњои дар хатти фронт буда 13 беморхонаи сайёри њарбї, ки дорои 3500 кат буданд, кўчонида, ба Љумњурии Тољикистон оварда шуданд, ки онњо дар пешрафти соњаи тибби љумњури наши муассир гузоштанд .

Калидвожањо: Љанги Бузурги Ватанї, душман, табаањои љамъиятї, Ватан, бонувон, ањрамонони Иттињоди Шўравї, беморхонањои сайёр, ордену медалњо, соли 1942, 13 беморхорна, 3500 кат .

ВКЛАД МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ТАДЖИКИСТАНА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941 - 1945) Медицинские работники Республики Таджикистан в первые дни Великой Отечественной войны, для защиты страны от врагов человечества, проявили большое восхищение ходом своей борьбы. С начала этого мероприятия более 450 номинантов республики отправляются на защиту Родины. Мы с гордостью называем имя хиджаба Республики Таджикистан, потому что они пережили войну, годы боевых действий, несмотря на трудности войны .

В настоящее время мы отмечаем имена ведущих врачей страны, таких как Назира Умирова, Хомиджон Умаров, София Маликова, Зулайхо Холова и другие, которые гордятся своими профессиональными успехами в последние годы. За годы войны более 47 врачей получили высшее звание Героя Советского Союза. Республика Таджикистан, расположенная далеко от линии фронта, возглавлялась руководством Советского Союза, больницы и военные госпитали, пострадавшие от войны были эвокуированы в Республику Таджикистан. В 1942 году в приграничные районы Республики Таджикистан были направлены 13 военных госпиталей, в которых было 3500 коек, которые имели передовую медицинскую. Следует отметить, что роль здравоохранения в республике очень высока в обеспечении победы в Великой Отечественной войне .

Ключевые слова: Великая Отечественная война, воины, общество, родина, женщины, Герой Советского Союза, военные госпитали, ордена, медали, 1942, 13 пациентов, 3500 коек .

CONTRIBUTION OF HEALTH WORKERS TO THE REPUBLIC IN THE VICTORY OF THE GREAT

PATRIOTIC WAR (1941 - 1945) The medical workers of the Republic of Tajikistan in the early days of the Great Patriotic War, for the protection of the country from the enemies of mankind, have shown great admiration for the course of their struggle. Since the beginning of this event, more than 450 nominees of the republic go to the other parts of society to protect the Motherland. In the course of the bloody conflicts of these decades, we can not find any fight, where the doctors of the republic participated in fighting the war. We now call on the name of the hijab of the Republic of Tajikistan, proudly, because they have survived the war in the years of fighting, despite the difficulties of the war. We are currently celebrating the name of the country's leading physicians, such as Nazira Umirova, Homidjon Umarov, Sofia Malikova, Zulaykh Kholova, and others, who are proud of the unprofessional rocky rocks in the last years of their state-of-the-art rocks The people of these years have participated in the protests, defending their homeland against the enemies of the oppressed. During the war in these years, more than 47 authorized physicians were awarded the highest title of the Soviet Union. The Republic of Tajikistan, located far from the front line, was led by the leadership of the Soviet Union, a number of hospitals and military hospitals that had been affected by the war in the area Central, mincumla were Evukatsija. In 1942, 13 military hospitals, which had 3,500 beds, were sent to the Republic of Tajikistan in the frontier districts of the Republic of Tajikistan, which they provided in the field of advanced medicine. It should be noted that the role of the health sector in the republic is very high in providing the winners in the widespread years of the Great Patriotic War .

Key words: The Greater War of the Republic, the Great Patriotic War, The Warriors, Society, Homeland, Women, 47, Hero of the Soviet Union, Traveling Hospitals, Orders, Medals, 1942, 13 patients, 3500 beds .

Сведения об авторе: Караев Фарход – Таджикский национальный университет, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории таджикского народа исторического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 933131041 Information about the author: Karayev Farhod - Tajik National University, candidate of historical sciences, associate professor of the department of the history of the Tajik people of the Faculty of History. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue, 17. Phone: 933131041 УДК 930. 99.54. 546.31.17

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КИМИЁИ КООРДИНАТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ

ТОЉИКИСТОН Ќурбонов Б., Каримов Р.Ќ., Рахимова М.М., Нурматов Т.М .

Донишгоњи миллии Тољикистон Дар асоси омўзиши таърихи илм ва техника маълум мегардад, ки муњаќќиќон ва мутафаккирони барљастаи мо барои ташаккул ва инкишофи илмњои табиї-риёзї дар замони худ сањми арзанда гузоштаанд. Халќи тољик дар тўли таърихи башарї сохторњои гуногуни љамъиятиро паси сар намудааст. Нимаи дуюми асри ХХ давраи инкишофёбї ва ташаккулёбии илми кимиё дар Тољикистон ба њисоб меравад .

Илми кимиё миёни фанои табиатшиносї љойгои махсус дорад. Агар мо ин нуктаро ба хонанда дар заминаи диди имрўзаи илмї шарњ бидињем, пас бояд ба онњо шарњи нисбатан бештареро пешкаш намоем, чунки кимиёро имрўз аз њама фанњои дигар афзалтар мешуморанд. Агар мо ба рўзгори моддї бингарем, мебинем, ки њама чиз аз шишаву бензин то хўрокаву доруворї ва полимеру металлњо мањсули фании кимиё мебошанд. Пас, кимиё дар баробари фанни зарурї будан, инчунин асоси њамаи организмњои зинда - аз микробу вирусњои ба чашм ноаён то растанию њайвоноту одам ба шумор мерафтааст. Кадом организми зиндаеро мо нагирем, он организм-микроб, растанї, замбурў, одам ва ѓайра ба деги љўшидаистода шабоњат дорад ва дар он дар воњиди вати хурдтарин миллионњо реаксияњои химиявї ба вуќўъ пайваста, сурат мегиранд [1-4] .

Аз ин рў, кимиёи координатсионї, мухандиси генї, биотехнология, њатто тафаккур ва зењни мо, ин њама љуз мафњуми кимиё чизе унљонида наметавонем. Кимиё фанни табиї буда, ба фанњои љомеашиносї робитаи ќавїи дошта, маќсади олии он ќонеъ гардонидани эњтиёљи на танњо як одами алоњида, балки тамоми љамъияти инсонї ба шумор меравад .

Ин фан рўз то рўз њаёти инсонро хубтару муваффаќиятњои њаётии онро афзунтар мегардонад. Инсон барои фароњам овардани шароитњои боз њам хубтар дар зиндагии худ аз кимиё боз њам умедњои зиёде дорад. Рушд ва инкишофи тиб ва муњофизати саломатии инсонњо аз зумраи муаммоњои глобалие ба шумор мераванд, ки кимиё дар истењсоли доруворї, озуќаворї, табобати њама гуна маризињо наќши фаъол мебозад .

Нейрофизиология ва фаъолияти маѓзи сари инсон кори нейрокимиё, кимиёи хотираи инсон, кимиёи тафаккуру андешањо ва њиссиёт ба шумор меравад. Имрўз фанне, ки ќобилияти аз њама зиёди бунёдкорї дораду њамчун фанни офаранда эътироф шудааст, ин кимиё мебошад [5] .

Кимиё илмест, ки дар худ зебоиои зиёдеро нињон намуда, танњо толибилме, ки асрори онро донистан мехоњад, метавонад ин зебоињоро ошкор созад ва бо ќалбу зењни худ онро эхсос намояд. Кимиё мисли мусиќии Бетховену Мотсарт, Глинка, Т. Сатторов, Миратулло Атоев ва Фазлиддин Шањобов хеле дар сатњи олист, зеро дар худ ин мусиќиро нињон кардааст. Тавре ки аз њафт нота мусиќии афсунгару олї тавлид мешавад, њамин гуна аз 16 нотаи функсияњои мављї кимиё сохта шудааст, мањз дар асоси њамин 16 нотаи кимиёвї сохти олами њастї, олами атрофи мо бунёд ёфтааст. Кимиё асоси тамаддуни халќњо ва ќисми хеле бузурги маданияти инсонї ба шумор меравад. Лањзае тасаввур кунед, ки дар олам дигар на бензин боќї мондаасту на бетон, на асфалт њасту на резинаву полимер ва ѓайра. Дар ин њолат атрофи мо дар як лањза холию бемаънї ба чашм мерасад ва њаёти инсонњо 180 дараља ба ќафо мегардад ва инсон худро дар асрњои пешин тасаввур мекунад. Имрўз инсонњое њастанд, ки химияро хуш надоранд, онро манбаи касалињову нохушињо медонанд, ки онро химиофобия мегўянд. Ин њодисаи манфї аз он дарак медињад, ки мо асрори ин фанро то дараљаи кофї аз худ нанамудаем .

Таърихи илм танњо маљмўи воќеа ва њодисањои иљтимоию иќтисодии замони гузашта набуда, инчунин, раванди инкишофу равнаќи фарњангу маданият ва эљодиёти олимон низ аст. Омўзиш ва дарк намудани таърихи илм дар инкишофу тараќќиёти илмњои имрўза мавќеи асосиро ишѓол мекунад, чунки љомеаи башарї бе васл намудани таърихи куњан ва њаёти имрўза пеш рафта наметавонад. Агар инсоният таърихи гузаштаро фаромўш менамуд, кашфиёту бозёфти феълї имконнопазир мебуд [6] .

Илми кимиё, бахусус кимиёи координатсионї, чун дигар илмњои даќиќ, ба монанди физика, математика, астрономия даврањо ва шароитњои муайяни иљтимоию иќтисодии тараќќиёти худро дар алоќамандї бо дигар раванди њаводиси табиат доро мебошад .

Чуноне ки аз бахшњои таърих бармеояд, бузургтарин падидањои иљтимоию иќтисодии њаёти љамъиятї, аз ќабили инќилоби иљтимої, илмию истењсолї, маданию фарњангї, методиву эстетикї, муњориба ва љангњо дар пешрафту инкишофи илм, аз љумла илми химия наќши босазо доранд .

Кимиё яке аз шохањои бузурги илмњои табиатшиносї буда, вазифаи асосиаш аз омўзиши равандњои табдилёбии моддањо, ки њангоми онњо аз молекулањои як модда бо роњи пайвасткунї, људокунї ва гурўбандии атомњои таркиби онњо молекулањои моддањои дигар њосил мешаванд, иборат мебошад. Илми кимиёи њозиразамон барои фањмидани сабабњои пинњонї ё дохилии он сохторе, ки њангоми реаксияњои кимиёї ба таѓйирёбї ё ба вуљуд овардани хосияти нав меоваранд, суботкорона мубориза мебарад, ки ин барои муаррар намудани назарияњои нав мусоидат менамояд ва барои дар амал истифодабарии донишњои назариявї имкониятњои васеъ муњайё месозад .

Дар раванди кимиёї хосиятњои моддањои ба реаксия дохилша-ванда ба куллї тайир меёбанд. Хосиятњои мањсули дар натиљаи реаксия њосилшаванда функсияи таркиб ва сохти онњо буда, ба шароиту самти гузаронидани реаксия вобастаанд. Техникаи замони њозира дар назди илм вазифаи зеринро гузоштааст: чунин ифода кардани равандњои кимиёвиро ёд гирифтан лозим аст, ки барои њосил кардани моддањои нави дорои хосиятњои физикї, механикї ва биологї имконият бошад. Ин масъаларо танњо дар натиљаи тараї додани соњаи назариявии илми химия, назарияи сохти моддањо ва банди кимиёвї, механизм ва кинетикаи раванди кимиёї, катализ, термодинамикаи кимиёї ва айра њал кардан мумкин аст. Дар замони муоиср илми ташаккулдињии усулњои куњна ва ба вуљуд овардани усулњои нави тадќиќоти прогрессивии физикию кимиёвї, асбобу анљоми даќиќтарин, ки барои ќайд кардани дигаргуншавии бенињоят хурди параметрњо ва таѓйирёбии хосиятњои иншоотњои тањќиќшаванда дар шароити мураккаби равандњои кимиёї имконият медињанд, ањамияти зиёд доранд. Истифодаи усулњои нави тадќиќот имконият медињад, ки љойгиршавии фазоии атомњо ва радикалњоро дар пайвастањои кимиёвї бо таљриба муайян намоем, табиати банди кимиёвиро фањмем, таъсири байниякдигарии атомњоро дар пайвастагињои мураккаби молекулавї (аз он љумла, дар силсилаи полимерњо низ) ва ќобилияти ба реаксия дохилшавии гурўњњои функсионалиро дар пайвастагињо омўзем, ањамияти энергияи њосилшавї ва кандашавии бандњоро муайян кунем. Љамъбасти натиљањои тадќиќот имконияти ба вуљуд овардани назарияи умумї, роњи идоракунии равандњои кимиёвиро нишон медињад ва шароитњои њосил кардани моддањои нави заруриро фароњам меорад. Ањамияти ин гуна тадиот аз он иборат аст, ки он кимиёи пайвастагињои калонмолекула ва элементузвиро хуб тасвир мекунад. Дар натиљаи тадиотњои дар ин соњаи илм гузаронидашуда каучукњои синтезии гуногуни дорои хосиятњои хос, пластмассањои њархела ва матоъњои полимерии тунуки дорои хосиятњои физикавии гуногун, нахњои синтезии аз љињати хосиятњояшон назар ба нахњои табиї хубтар, пайвастагињои узвии силитсийи электроизолятсионии ба гармї тобовар, воситањои нави самарабахши шўянда, таркиботи пизишкї, воситањои мубориза бар зидди рустанињои зараррасону алафњои бегона ва ѓайраро нишон додан мумкин аст .

Истифодабарии дастовардњои илми кимиё дар њамаи соњањои хољагии хал ањамияти зиёд дорад ва имконият медињад, ки ањли башар зиндагии худро боз њам хубтару хуштар гузаронанд .

Мутафаккири бузурги Шарќ Мавлоно Љалолуддини Балхї дар мавзўи таърих ва шахсият хуб гуфтааст:

Њар касе, ки дур монд аз асли хеш, Боз љўяд рўзгори васли хеш .

Кимиёи пайвастагињои координатсионї яке аз бахшњои асосии илми кимиё буда, равандњои гуногуни тањќиќотро дар соњањои гуногун бо њам мепайвандад. Дар Љумњурии Тољикистон тањќиќотњо оид ба ин соњаи илм, дар ибтидои солњои 50-уми асри XX оѓоз гардид. Инкишофи ин соњаи илм имкон медињад, ки бахшњои дигари илмњои кимиё, биология, физиология ва тиб низ мавќеи муайянро ишѓол намоянд [7,8] .

Дар заминаи тањќиќотњои кимиёи координатсионї дар Љумњурии Тољикистон мактабњои илмие ба вуљуд омаданд, ки ба илми химияи тољик шуњрати љањонї бахшиданд .

Бо истифода аз неруи кадрї ва пояи моддї-техникї ин мактабњо теъдоди зиёди кадрњои илмї-педагогиро барои соњањои гуногуни илм, маориф, истењсолот, хољагии халќ тайёр намудаанд, вале таърихи инкишофи ин раванди илмї дар Тољикистон ва сањми он дар омода намудани кадрњои илмї-педагогї ба таври васеъ ва амиќ омўхта нашудааст. Аз ин лињоз, омўзиши ин раванд мувофиќи маќсад ва боиси боз њам боло рафтани илми кимиёи тољик мебошад .

Агар ба заминањои инкишофи илми кимиё дар даврањои ќадим назар кунем, маълум мегардад ки муњаќќиќон ва муаррихон ошкор ва собит намуданд, ки илми кимиё яке аз илмњои ќадимтарин ба шумор рафта, дар пайвастагї бо фанњои фалсафа, њандаса, риёзиёт, табииёт, механика, ситорашиносї арзи њастї намудааст. Олимон дар натиљаи тараќќиёти илму техника ба таѓйиротњои дар гирду атроф баамаломадаро пайваста мушоњида намуда, барои фањмидани њодисоти олам саъю кўшиш менамуданд. Дар ин раванд мушоњида, таѓйирёбї ва дигаргуншавии њодисањои табииро дар чўб, пўсти њайвонот ва бо дигар усулњо дарљ менамуданд. Бо инкишофи тамаддуни башарї, одамон аз манбаъњои табиї тадриљан истифода мебурдагї шуданд. Тадриљан фаъолияти инсон худ ба худ ба илми кимиё рў ба рў шуда, алоќамандии инсон ба илми кимиё имконпазир гардид. Бо мурури замон фикру мулоњиза ва тадќиќотњо ба миён омада, онњоро тадриљан аз љињати илмї асоснок менамуданд. Љомеаи башарї аз ин дастовардњои илмњои табиї, аз љумла, кимиё дар њаёти њаррўзаи худ истифода мекарданд [9] .

Тўли њазорсолањо фикру аќида, назарияњо, тадриљан ташаккул ёфта, ба илми имрўзаи кимиё табдил ёфтанд. Аз нигоњи таърихшиносон ба њайси кимиёгар шахсеро мешинохтанд, ки аввалин бор оташро њосил ва истифода намуд .

Таърихи инкишофи илми кимиё даврањои дуру дарозро дар бар гирифта, дар худ донишњои махсусро инъикос менамояд. Масъалаи асосии тараќќиёти илми кимиё ќонеъ намудани талаботи оммаи халќ ба молњои саноатї ё умуман талаботест, ки дар њаёти њаррўзаи љамъияти инсонї ба вуќўъ меояд .

Ќайд намудан лозим аст, ки љамъияти инсонї таърихи 150-њазорсолаи тараќќиётро аз сар гузаронида, ба муњаќќиќон, љўяндагон, таърихни-горон танњо 15 њазорсолаи тамаддуни башарї дастрас шудаасту халос. Нестшавї ва дигаргуншавии тараќќиёти башарият љомеаро водор месозад, ки доир ба рушд, инкишоф ва тараќќиёти илму маърифат аз даврањои ќадим то даврањои таърихї бањои сазовор дињанд .

Густариши донишњои кимиёї, дигаргуншавї ва омезиши донишњо дар илми кимиё зарур буда, доимо дар такмил ва пешравї ќарор дорад. Талаботи истењсолї ва љамъиятї рўз ба рўз зиёд шуда, барои њалли муваффаќонаи онњо заминаи моддї-техникї, истифодаи технологияи муосир дар раванди тањќиќот зарур аст .

Пайдоиши мафњумњои аввалини кимиё. Оид ба пайдоиши мафњумњои кимиёвї дар марњилањои гуногун фикру аќида ва пешгўињои зиёди ба њам монанд ва дар баъзе мавридњо ба њам зид мављуд мебошанд. Дар даврањои аввали тараќќиёти илми кимиё кимиёгар ё кимиёдон шахсиятеро тасаввур мекарданд, ки ў моддаеро кашф, пешгўї ё сохта метавонист. Тањлили таърихи донишњои кимиёвї дар даврањои гуногун омилњои пайдоиши донишњо ва кашфиётњоро муайян сохта, барои тањќиќоти минбаъдаи илми кимиё заминањо барпо намуданд. Аз ин рў, додани бањои сазовор ба назария ва амалияи олимони даврањои пеш дар асоси заминањои иљтимоию иќтисодии он даврањо бамаврид мебошад [10]. Оид ба пайдоиши ибора ва истилоњоти дар адабиётњои гуногун, тањќиќотњо ва пешгўињои гуногун мављуданд, ки муњимтарини онњоро дар љадвали 1 пешнињод менамоем .

Љадвали 1 .

Халќиятњо Забони лотинї Забони тољикї Забонњои англо-саксонї, фаронсавї chemistry Кимиё Забони русї chemia Химия Забони мисрї Cheyuma Хюма Забони лотинї hymys Хумус Асри VII (пеш аз мелод) Авасто (зардуштиён) hyma Хима Асри VII-VIII (пеш аз мелод) форсизабонњо hyma Кимиё Мардуми араб бошанд, ба ибораи кимиё артикли «ал»-ро њамроњ намуда, онро алкимиё меномиданд .

Интиќол ёфтани донишњо, маълумотњо ва назарияњои кимиёї аз Машриќзамин ба Маѓрибзамин такомул ёфта, дар шаклњои гуногун мавриди истифода ќарор гирифт .

Фанни кимиё аз даврањои пайдоиш то замони њозира якчанд даврањои таърихии тараќќиётро аз сар гузаронидааст:

Сохт ва исмои асосии кимиё. Кимиё асосан аз панљ исм иборат аст: кимиёи ѓайриузвї, кимиёи узвї, кимиёи физикї, кимиёи талилї ва кимиёи пайвастагиои зиёдмолекула. Аммо саради даи дар байни ин исмо гузоштан ѓайриимкон аст .

Дар кимиё ду асоси сохториеро, ки оно бевосита ба рушд ва таърихи ин илм вобастаанду алоаи кимиёро бо илмои дигар мефамонанд, људо намудан мумкин аст .

Якум, осилкунии модда бо хосиятои мављуда, ки яке аз масъалаои асосии химия ба њисоб меравад. Ин масъала ариб амаи донишои химиявиро, ки дар шакли назария, онуно, усулои тадиот ва айрао мављуданд, муттаид менамояд. Он бештар ба масъалаои сароѓози химия ва истесоли маводи муайян, ки ба пайдошиши ин илм мусоидат намудаанд, наздик аст .

Дувум, масъалаи таии назариявии генезиси (ташаккули) хосияти модда. алли ин масъала ба умумї намудани фамиши моддаи химиявї меорад .

Дар замони муосир чор нутаи назари асосї оид ба ин фан вуљуд дорад:

-таии элементї ва молекулии моддао;

-таии сохтории молекулаи моддао;

-таии шароитои кинетикї ва термодинамикие, ки гузариши раванди кимиёвиро таъмин менамоянд;

-таии табиати маводо (катализаторо), раванди худташаккул ва эволютсияи пайвастагиои химиявї .

ар як нутаи назари номбаршударо муфассал дида мебароем .

Таии элементї ва молекулии таркиби (хосияти) моддао. Дараљаи аввалини донишои кимиёвї, ин маълумот дар бораи гаркиби моддао буд. То солои 20-30-уми асри XIX химия тано бо амин ро пеш мерафт. Аммо баъдтар дар кимиё аз мафуми «таркиб» ба мафуми васеътар - «сохтор» гузаштанд .

Пайвастагии кимиёвї гуфта, системаи атомї-молекулавиро меноманд, ки дорои нишонаои зерин бошад: 1) дорои адади зиёди атомои моеи муайян бошад; 2) ба ар навъи атомои доимии координатсионие рост ояд, ки индивидуалї будани пайвастагиои кимиё-вї ва тасимоти атоморо ба навъо таъмин намояд; 3) обилияти ба шакли як ва ё якчанд моддаи кимиёвї вуљуд доштанро соиб бошад .

Кимиёи сохт. Сохт системаи мустаками бетартиби сифатан таѓйирнаёбанда аст .

амаи сохтое, ки дар илми кимиё омўхта мешаванд, бо амин таърифи дар боло гуфташуда муайян карда мешаванд. Баъди омўзиши зиёди сохтори молекулао олимони химик дар аввал чунин исоб менамуданд, ки аз якчанд элементи сода оно метавонанд моддаои дигарро низ осил намоянд. Аммо дар ин љо зарурати таии параметрои асосии равандои кимиёвї пайдо шуд .

Назарияи равандои кимиёї. Ин назария ба термодинамика ва кинетика асос ёфта, ам ба физика ва ам ба кимиё тааллу дорад. Раванди кимиёвї одисаи асосиест, ки кимиёро аз физика фар мекунонад ва кимиёро илми нисбатан душвортар менамояд .

Гузариши равандои кимиёвиро омилои сохторї - кинетикии зерин муайян менамоянд:

сохтори реагентои ибтидої; консентратсияи оно; мављуд будани катализаторо ва дигар иловагио; тарзи омехтакунии реагенто; мавод ва конструксияи зарфе, ки дар он реаксия мегузарад. Дар байни ин факторои сохторї-кинетикї муимтаринашон катализ мебошад. Ин факторро муфассалтар шар медием[11] .

Умуман, реаксияое, ки дар оно суръат дар натиљаи ба системаи реаксионї дохил кардани ин ва ё он моддаои таркибан ва миќдоран дар охири реаксия тайирнаёбанда тайир меёбанд, реаксияои катализї номида мешаванд .

Чунин шаклои гуногуни таъсир маълум мебошанд, ки ба воситаи оно суръати реаксияро ба куллї таѓйир додан имконпазир мегардад. Моддаоеро, ки ба амин тари суръати реаксияро таѓйир медианд, катализатор меноманд .

Катализе, ки суръати реаксияро тез мекунад, мусбат ва катализе, ки суръати реаксияро суст мекунад, манфї абул карда шудааст .

Реаксияои катализї ду хел мешаванд: реаксияои катализи гомогенї ва катализи гетерогенї. Дар катализи гомогенї катализатор ва моддаои ба реаксия дохилшаванда як фазоро ташкил мекунанд (фазаи газ, моеъ, сахт). Дар катализи гетерогенї катализатор фазои мустаилро ташкил мекунад ва дар сати он таъсири амдигарии моддао мегузарад .

Механизми таъсири катализатор гуногун аст. Яке аз шаклои пангардидаи таъсири катализатор аз он иборат аст, ки вай бо яке аз моддаои ба реаксия дохилшаванда пайвастагии мобайниро осил мекунад. одисаои катализї дар равандои табиї, аз љумла, дар равандое, ки дар организми растанио ё айвонот ва дар организми одам рўй медианд, васеъ ба кор бурда мешаванд. Хусусан, реаксияое, ки дар оно моддаои сахт амчун катализатор ба кор бурда мешаванд, васеъ пан шудаанд .

Кимиёи координатсионї солњои 1950-1960 пайдо шудааст. Халќи тољик дар тўли таърихи башарї сохторњои мухталифи љамъиятиро паси сар намуд, вале нимаи думи асри ХХ-ро давраи ташаккули илми кимиё дар Тољикистон шуморидан лозим аст [12,13] .

Яке аз олимони шинохтаи тољик, доктори илмњои кимиё, профессор Њомид Муњсинович Яќубов буд. Бо ташаббуси профессор Њ.М. Яќубов кафедраи кимиёи физикї ва коллоидии ДМТ (собиќ ДДТ ба номи В.И. Ленин) ва дастгирии раёсати донишгоњ озмоишгоњи илмї-тадќиќотї ва гурўњи корї бо номи «Тањќиќи физикї-кимиёии мураккаботи координатсионї» таъсис дода шуд, ки сарварии онро худи ў ба уњда дошт .

Бо пешравии илму техника озмоишгоњи илмї-тадќиќотї номњои худро ба «Тањќиќи физикї-кимиёии мураккаботи координатсионї» (1980) ва «Мушкилоти кимиёи координатсионї ва экологї» (1994) иваз намуд .

Дар озмоишгоњи илмї-тадќиќотие, ки ба зерсохторњои «Электро-кимиёи мањлулњо», «Кимиёи биокоординатсионї», «Термодинамикаи мањлулњо», «Мураккаботи биокоординатсионї» људо мешуд, корњои илмї-тадќиќотї идома дода мешуданд .

Дар озмоишгоњи илмї-тадќиќотї дар асоси таљрибањои доимї ва омўзиши онњо барои пешравии муњимтарин соњањои хољагии халќи љумњурї пайвастагињо ва моддањои нав синтез карда мешуданд. Дар асоси синтези моддањои нав барои соњањои кишоварзї, боѓу токпарварї њамчун василаи зидди беморињои растанињо, микронурињо барои њосилхез намудани заминњои корам пешнињод ва тасдиќи худро ёфтаанд .

Њамчунин, давоњо ва доруворињо барои гирифтани насли солим ва ба иќлим ва релефи љумњурї тобовар дар соњањои чорводорї ва байторї синтез ва ба истифода дода шуданд .

Барои њосилхез намудани замин ва мубориза бо эрозияи хок ва биёбоншавї пайвастањои комплексии зиддимикробї, зиддизамбурўѓї ва зиддигелментї синтез шуданд .

Натиљаи тадќиќотњои илмї-амалие, ки бо сарварии устод Њ.М. Яќубов амалї гардиданд, соњањои тибро низ фаро гирифтаанд. Омода намудани дору ва дармонњо барои беморињои пўст, дар асоси синтези пайвастагињои координатсионї ба роњ монда шудааст .

Дар соњањои саноати сабук, тиб, экология низ, вобаста ба корњои илмї-тадќиќотї гурўњи корї натиљањои назаррас ба даст оварданд. Албатта, ин пешравї ва дастовардњо дар маљаллањои гуногуни илмї-тадќиќотии собиќ Иттињоди Шўравї ва давлатњои хориљї, аз он љумла, Љопон, Бразилия, Фаронса, Полша, Чехославакия, Олмон аз чоп баромада, истифодаи самараноки худро ёфтаанд .

Дар тањќиќот ва дар амал љорї намудани патент ва ихтирооти профессор Яќубов Њомид Муњсинович сањми њаммуаллифон ва олимони шинохта, аз ќабили Калонтарова Елизавета Якубовна, Валюнеский Владимир Борисович, Бохис Евгений Настронович, Айвазов Болокерим Айвазович, Мањкамов Ќаюм Мањкамович, Мансуров Марат Маруфович, Юсупов Зуњуриддин Нуриддинович, Рањимова Мубашира Мирзоевна, Нурматов Толиб Менглиќулович, Фишер Владимир Рудолфович, Зеленсев Вячеслав Василевич, Бобрискова Людмила Сергеевна, Эргашев Абдуллољон Эргашович, Суяров Ќурбон Љўраевич, Ширинов Њомид Шарофович ва дигарон калон аст .

Кашфиёт ва ихтирооти профессор Яќубов Њомид Муњсинович ва мактаби илмии ў тадриљан ба њамаи соњањои хољагии халќ, саноат, хољагии ќишлоќ пайваст гардида, ба Донишгоњи давлатии Тољикистон, алалхусус, ба факултети кимиёи донишгоњ фоидаи пулию молї низ меоварданд. Ин маблаѓњо бо ризоияти раёсати донишгоњ ва садорати факултет барои харидории асбобњои кимиёию физикии бо замона мувофиќ, дастрас намудани адабиётњои таълимї, методї, барои таъмири биноњои таълимї ва озмоишгоњњои илмї-тањќиќотї, бехатар ва дар њолати хуби санитарї нигоњ доштани биноњои таълимї ва озмоишгоњњои илмї-тадќиќотї, барои аз курсњои махсуси бозомўзї гузаштани њайати устодон ва кормандони донишгоњ сарфакорона истифода мешуданд .

Барои боз њам устувору мустањкам гардонидани истиќлолияти миллї‚ вањдату ягонагї, шогирдон бояд аз ин мактабњои илмии устодони бузурги соњаи кимиёи координатионї пайравї дошта бошанд .

АДАБИЁТ

1. Джуа М. История химии / М. Джуа. –М: Мир, 1966. -452 с .

2. Фарњанги забони тољикї.–М: Советская энциклопедия, 1969. -Љилди 1. -952 с .

3. Азизов Н. Краткая история химии / Н. Азизов. -М.: Мир, 1983. -187 с .

4. Нўъмонов Э.У. Он ки њар дам кимиёе мекунї / Э.У. Нўъмонов, З.Н. Юсупов, Б. Ќурбонов // Маљаллаи «Илм ва њаёт». - 1992. -№5-6. -С. 37-38 .

5. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековый культуры / В.Л. Рабинович. –М: Наука, 1979. -350 с .

6. Рабинович В.Л. Образ мира в зеркале алхимии от стилий и атомов древних до элементов Бойла / В.Л. Рабинович .

-Москва: Энергоиздат, 1981. -148 с .

7. Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии от древнейщих времен до начала XIX века / Н.А. Фигуровский. Москва: Просвещение, 1979. -305 с .

8. Шахпоронов М. Химия и философия / М. Шахпоронов. -Москва: Государственное издательство политической литературы, 1962. -165 с .

9. Гафуров Б.Г. Таджики / Б.Г. Гафуров. -Д.: Ирфон, 1989. -Т.1. -138 с .

10. Соловьев Ю.И. Эволюция основных теоретических проблем химии / Ю.И. Соловьев. -Москва: Наука, 1971 .

11. Соловьев Ю.И. История химии. Развитие химии с древнейщих времен до конца XIX века / Ю.И.Соловьев. Москва: Просвещение, 1983. -368 с .

12. История классической теории химического строения. -М.: Изд. АН СССР, 1960 .

13. Вюрц А. История химической доктрии от Лавуазье и до настоящего времени / А. Вюрц. - 1969 .

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КИМЁИ КООРДИНАТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар маќола дар бораи таърихи пайдоиш ва инкишофи кимиёи координатсионї дар Љумњурии Тољикистон маълумоти мухтасар дода шудааст. Ањамияти омўзиши илми кимиё барои пешрафту тараќќиёти соњањои гуногуни саноати вазнин ва сабук манфиатовар мебошад. Рушди кимиёи координатсионї дар Љумурии Тољикистон ба солњои 50-60-уми асри ХХ рост меояд. Омузишии масъалаи мазкур яке аз масъалањои муњимми љомеаи муосир ба њисоб меравад .

Калидвожањо: кимиёи координатсионї, таърих, илм, Љумњурии Тољикистон, табиатшиносї, давра, дониш, фарзия, чамъият, омўзиш .

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье приведено краткое содержание истории открытия и развития химической науки. Значение изучение химической науки для развития разных отраслей тяжелой и лёгкой промышленности является рентабельным .

Развитие координационной химии с 50-60х годов ХХ веке в Республики Таджикистан пришло в отрасль потребления. Изучение этой направление науки является одним из важнейших задач современного общества .

Ключевые слова: координационное химия, история, наука, Республики Таджикистан, естествоведение, период, знание, гипотеза, общества, изучение .

DEVELOPMENT OF COORDINATION COMPOUNDS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The article provides a summary of the history of the discovery and development of chemical science. The value of studying chemical science for the development of various branches of heavy and light industry is profitable. The development of coordination chemistry from the 50s-60s of the 20th century in the Republic of Tajikistan has entered the consumer industry. The study of this area of science is one of the most important tasks of modern society .

Key words: coordination chemistry, history, science, Republic of Tajikistan, natural science, period, knowledge, hypothesis, society, study .

Сведения об авторах: Курбонов Бахром – Таджикский национальный университет, доктор исторических наук, профессор. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Teлефон: 934-44-41-52 Каримов Рахматулло Кудратович – Таджикский национальный университет, соискатель, кафедры методика преподавания химии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Teлефон: 987-31Рахимова Мубоширхон Мирзоевна – Таджикский национальный университет, доктор химических наук, профессор кафедры физической и коллоидной химии. Адрес: 734025, Республика Таджикситан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17. Teлефон: 918-76-90-70 Нурматов Толибджон Менгликулович – Таджикский национальный университет, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 17 .

Teлефон: 907-75-89-71. E-mail: Tolib.Nurmatov@mail.ru Information about the authors: Kurbonov Bahrom - Tajik National University, doctor of historical sciences, professor .

Address: 734025, Republic of Tadzhiksitan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Telephone: 934-44-41-52 Karimov Rakhmatullo Kudratovich - Tajik National University, applicant, departments of chemistry teaching methods .

Address: 734025, Republic of Tadzhiksitan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 987-31-44-13 Rakhimova Muboshirhon Mirzoevna - Tajik National University, Doctor of Chemistry, Professor of the Department of

Physical and Colloid Chemistry. Address: 734025, Republic of Tadzhiksitan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Telephone:

918-76-90-70 Tolibdzhon Mengikulovich Nurmatov - Tajik National University, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of Inorganic Chemistry. Address: 734025, the Republic of Tajikixitan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17 .

Telephone: 907-75-89-71. E-mail: Tolib.Nurmatov@mail.ru

ФАЛСАФА–ФИЛОСОФИЯ

УДК:1/14:17 (575.3)

СВЕТ РАЗУМА В ХРАМЕ АПОЛЛОНА

–  –  –

В 2016 году мировое интеллектуальное сообщество отметило 2400-летие со дня рождения выдающегося греческого философа античной эпохи Аристотеля. По словам классика, Аристотель был самой универсальной головой среди античных философов. Его энциклопедические знания включали в себя все отрасли теоретических и практических знаний той эпохи, объединенных в рамках науки наук - философии. Он по праву считается основателем таких наук, как психология, биология, логика, этика и др .

По инициативе Международной ассоциации греческой философии, Греческого философского общества и под эгидой Международной Федерации философского общества (FISP) с 9 по 15 июля в Афинах – столице Греции прошел Всемирный Конгресс по философии, посвященный философскому наследию Аристотеля. В нем приняли участие ученые из различных стран и континентов. Тематика конгресса была обширной и содержательной. И это не удивительно, ибо многогранное творчество Аристотеля посвящено, помимо философии, также вопросам этики политики, космологии, естествознанию, искусству, поэзии, риторике и др. Но главное внимание на Конгрессе было уделено практическому значению творчества Аристотеля для современного мира, востребованностью идей великого грека античности для последующих поколений, эпох и цивилизаций. Предваряя ответ на поставленный вопрос, отметим, что это влияние остается огромным на умы и сердца людей всех эпох и народов, культур и цивилизаций, а также и переживаемый нами период глобализации. Ведь античный мир и культура является величайшей колыбелью мировой цивилизации, подаривших миру величайших философов – Фалеса, Парменида, Сократа, Платона, Демокрита, Гераклита, Пифагора, Аристотеля; великих трагиков Эсхила, Софокла, Еврипида, плеяду замечательных архитекторов и скульпторов – Фидия, Праксителя, историков Геродота, Фукидида, поэта Гомера – автора «Одиссея» и «Илиады» и др. Культурный переворот в античной Греции на многие столетия определил магистральный путь развития всей человеческой цивилизации .

Аристотель известен как воспитатель и наставник Александра Македонского – великого полководца и завоевателя мира. Его ученик отличался вспыльчивостью, упрямством, безрассудной смелостью и безмерным честолюбием и для обуздания его непростого нрава Аристотель не стал обучать его философии и не стремился сделать из Александра философа .

Он нашел более действенное средство воспитания посредством поэзии, в особенности в эпосе Гомера. Предполагают, что для своего воспитанника Аристотель специально издал гомеровскую «Илиаду», где главный герой Ахилл стал идеалом для юного Александра. Позже Александр, отмечая заслуги своего учителя, признавался, что «отцу я обязан жизнью, но достойной жизнью я обязан Аристотелю». Идейное и интеллектуальное воздействие Аристотеля на духовную жизнь человечества таково, что он сам стал по праву «Александром Македонским греческой философии». Если его ученик завоевал весь мир силою оружия, то Аристотель завоевал мир силою духа, разума и своего пера, поскольку его идеи имеют общечеловеческий, всеобъемлющий характер – для всех эпох и народов, основанных на принципах истины, добра и красоты .

Одной из центральных проблем конгресса, которая обсуждалась как на пленарных, так и на секционных заседаниях, была проблема демократии, демократических традиций и форм государственного устройства в воззрениях Аристотеля в контексте современного понимания демократии и демократических процессов в мире, а также востребованность идей Аристотеля и их практическое значение в становлении и укреплении демократических и правовых основ государства .

Особенно важно обратить внимание на то, что Аристотель является основателем концепции демократической республики как свободного, открытого политического общества, главной целью которого - достижение справедливости и процветания общества. Как отмечается в пресс-релизе Конгресса, для современного мира сегодня проблема состоит в том, чтобы рефлексировать на природу и качество демократии не только в Европе, но и во всем мире и наметить пути решения ее проблем и перспектив. Поскольку в форму демократии облачаются как авторитарные и диктаторские режимы, так и молодые, неокрепшие государства, получившие политическую независимость. Ради торжества демократии, без учета условий, традиций и менталитета, религиозного верования, проводится экспорт демократии в виде «бархатных», «тюльпанных», «цветных революций». Среди обсуждавшихся на Конгрессе докладов большое внимание привлекло выступление швейцарского ученого Герхарда Сила на тему «Почему демократия? Ответ Аристотеля на контрасты современности», в котором, через призму учения Аристотеля, было акцентировано внимание на рассмотрение идеи о крайностях демократии, проявляющихся в современном мире [8,с.149-151] .

Как показал ход обсуждения в аристотелевских воззрениях и концепциях предпринимается попытка обозначить базовые принципы и модели демократии и демократических институтов, основанных на принципах справедливости и верховенстве закона .

В своих экономических воззрениях он близко подошел к пониманию сущности стоимости, элементов рыночных отношений, таких как частная собственность, о необходимости формирования среднего класса. По сути, он стоял у истоков гражданского общества и рыночных отношений, сформулировав концептуальные основы демократии и демократических традиций. Важнейшим условием демократии и стабильного развития государства является верховенство закона. К основополагающим принципам политического устройства государства и демократии относится также принцип разделения властей. Согласно Аристотелю, политическое устройство состоит из трех частей: законодательная власть, административная и судебная власть. “Добродетель гражданина состоит в способности повиноваться властям и законам, тогда как для умения властвовать необходимо не только добродетель гражданина, но и добродетель человека, так как властвующий над людьми должен быть нравственно совершенным ” [10,с.171] .

Всего Стагирит насчитывает пять видов демократии, которые делятся на два рода: на демократию, основанную на законе, и демократию, где верховная власть находится в руках толпы или фактически в руках народных льстецов – демагогов. Такого рода форма государства есть охлократия и не отвечает требованиям политического устройства. Лишь демократия, основанная на законе, есть «самая… сносная из всех худших форм политического устройства» .

Сам же Аристотель признавал наилучшей формой государственного устройства «аристократию». Однако для большинства полисов наиболее практически реализуемой формой государственности он считал «политию» (смешение демократии и олигархии), в которой «поляризация бедных и богатых снимается преобладанием зажиточных средних слоев» .

Не менее важным для Аристотеля был вопрос о праве на частную собственность. Идея о частной собственности и среднем классе как основе устойчивого и стабильного государства стала рупором в становлении и развитии гражданского общества в новоевропейской цивилизации, положившего начало демократическим традициям. Она имела для Стагирита принципиальное значение, так как эта была не просто позиция собственника, отстаивающего корпоративные интересы своего класса, а речь шла о фундаментальных началах существования государства, соответствующего природе человека. О необходимости иметь гражданами права на частную собственность Аристотель мотивирует следующими аргументами: при общности собственности трудно будет очертить меру справедливости и предполагаемое равенство в работе и получаемые от нее результаты неизбежно обернутся неравенством, и может вызвать нарекание тех, кто больше работает, а получает меньше, по сравнению с теми, кто много пожинает, но мало трудится. Поэтому, полагает Аристотель, собственность должна быть частной. «Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что является общим или заботятся в той мере, в какой это касается каждого» .

Поэтому для Аристотеля в идеале наилучшим государственным строем является тот, в основе которого положен этический принцип добродетельной жизни. А наилучшей жизнью будет именно средняя жизнь, при которой середина может быть достигнута каждым. Например, социальный состав каждого государства в целом состоит из трех частей: очень состоятельные, крайне неимущие и те, кто стоит между ними. Если признать истинным положение, гласящее, что умеренность и середина – наилучшее, то «очевидно и средний достаток из всех благ всего лучше». Иными словами, там, где естественный состав государства составляют среднеобеспеченные категории людей, то неизбежно, говорит Аристотель, что это государство будет иметь наилучший государственный строй, и в нем легче всего обеспечить равенство .

Поэтому великим благом для государства является то, полагает Аристотель, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но достаточной; а в тех случаях, когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо олигархия, либо тирания .

Исходя из этого, он определяет назначение или цель государства: она состоит не только в том, чтобы удовлетворять материальные, экономические потребности людей и не в том, чтобы защищать людей от взаимной несправедливости. Эти факторы служат лишь условием жизни людей. На его взгляд, истинная «цель человеческого общежития состоит не просто в том, чтобы жить, а гораздо более в том, чтобы жить счастливо». Следовательно, «цель государства есть счастье жизни» .

Сформулированная Аристотелем общая правовая норма обязывает гражданина овладеть не только искусством властвования, но и пройти школу подчинения. Содержание этой правовой добродетели заключает в себе один из основополагающих юридических принципов, лежащий в основании всех правовых норм цивилизованного общества. Эта мысль устами Аристотеля гласит, что «нельзя хорошо властвовать, не научившись повиноваться», звучит как заповедь, как необходимое условие стабильности и порядка в государстве. Причём этой добродетели в равной мере должны придерживаться и правитель, и находящийся в подчинении свободный гражданин данного государства .

Для Аристотеля те государственные устройства, которые исходят из общей пользы и справедливости, являются правильными, а те, что заботятся лишь о благе правящих – ошибочны и представляют собой отклонение от правильных. «Аристотель видел в политике продолжение этики, своего рода развернутую этику…, и в то же время рассматривал саму этику как высшую политическую науку» [7,с.18] .

При этом следует учесть, что Аристотель – идеолог рабовладельческого общества, защищавший интересы, прежде всего рабовладельцев и тех, кто обладал правом гражданства, и оправдывал институт рабства. Следовательно, не все высказанные им идеи, особенно в области социально-политических, соответствуют реалиям современного мира и демократическим традициям .

Несмотря на это, философское и естественнонаучное наследие Аристотеля оказали огромное влияние на последующее развитие цивилизации и духовную культуру человечества, в целом. Отдавая дань гению Аристотеля, мы твердо убеждены, что творческое наследие Аристотеля еще содержит в себе много оригинальных идей и неразгаданных тайн, которые предстоит разгадать грядущему поколению. И каждое новое поколение будет открывать новые грани в наследии великого грека Эллады .

Одна из секционных тем конгресса была посвящена проблеме влияния философии Аристотеля на Византию и средневековую арабскую философию. Кроме того, был организован круглый стол на тему: «Аристотель и его влияние на исламскую философию», в котором обсуждались вопросы влияния Аристотеля на философию мусульманских и, прежде всего, персидско-таджикских философов. Философская школа Аристотеля, названная школой перипатетизма, играла на протяжении тысячелетий ведущую роль не только в духовной жизни Эллады, но и имела широкое распространение на средневековом мусульманском Востоке .

Особенно, заметное влияние идеи Аристотелю оказали на выдающихся персидско-таджикских философов и ученых Абунасра ал-Фараби и Абуали ибн Сину, известного в Европе как Авиценна. Продолжая традиции своего «Первого учителя» Ибн Сина стал у истоков восточного перипатетизма и стал самым авторитетным и почитаемым философом, как на мусульманском Востоке, так и на христианском Западе. Благодаря Ибн Сине, Фараби, Аверроэсу и другим восточным мыслителям философские и естественно-научные идеи Аристотеля распространились на Западную Европу и благодаря их деятельности стала возможной эпоха Возрождения. Задолго до этого на Востоке ярко вспыхнула звезда «мусульманского Ренессанса», в котором немаловажное значение имело освоение и изучение античной духовной культуры .

После закрытия афинских философских школ многие греческие ученые философы, вынуждены были покинуть родину и нашли приют и покровительство в мусульманских странах. Под покровительством аббасидских, саманидских, хорезмских, андалузских правителей в Багдаде, Алеппо, Дамаске, Бухаре, Хорезме, Толедо открывались «Дома Мудрости», «Академии», где разворачивалась переводческая деятельность с греческого на сирийский, арабский, персидский языки и таким образом распространялась греческая культура и цивилизация. Она пронизывала собой почти все сферы социально - политической и идеологической жизни исламского общества: философию, науку, искусство, литературу, религию, космологию, архитектуру и культуру в целом. Богатая духовная и материальная культура мусульманского Востока, приумноженная античной традицией, стала той почвой, на которой процветал «Мусульманский Ренессанс». Это был не искусственный симбиоз, а взаимопроникновение культур, мост между цивилизациями Востока и Запада, диалог культур и народов. Дух свободомыслия, почитание разума и достоинства личности хлынул с Запада на Восток и олицетворением этой свободы были Сократ, Платон и Аристотель .

Выбор Афин как место проведения юбилейных торжеств, посвященных 2400-летию Аристотеля, не случаен. Аристотель провел 20 лет своей жизни в Афинах. Здесь он достиг наивысшего признания: сначала в школе Платона, а затем организовав свою философскую школу перипатетизма. Афины - родина выдающихся философов, ученых, скульпторов, драматургов, таких как Сократ, Платон, Аристотель, Эсхил, Софокл, Еврипид и др. Эта настоящая античная «Мекка», где жили и творили великие личности, и стала местом паломничества почитателей мудрости и красоты. В Афинах на холме Акрополя возведен величественный храм Парфенон – вершина греческой цивилизации, символ античной культуры

– храм богини Афины. Невдалеке от Акрополя, у ее подножия расположился храм Зевса Олимпийского – главного божества греческой религии .

Юбилей Аристотеля -это не просто хвалебные оды, дифирамбы в честь великого философа античности, а прежде всего попытка осмысления своего прошлого, осмысления место человека в современном мире, своего предназначения, попытка разгадки греческого чуда, до сих пор поражающего воображение .

Одно лишь то, что он был первым в некоторых упомянутых нами областях наук, своего рода первооткрывателем – делает его имя бессмертным и почитаемым в истории мировой философской мысли .

Важный урок, извлеченный из прошедшего конгресса, заключается в том, что великие личности, подобно Аристотелю, и его философские идеи способствуют диалогу культур и цивилизаций Запада и Востока, сплачивают и объединяют людей в достижении согласия и достойной жизни и не позволяет животным инстинктам человека возобладать над его разумом и остаться человеком .

Свет разума, зажженный однажды Сократом в Дельфах и Аристотелем в Афинах, в храме Аполлона, продолжает ярко освещать наш путь в мир знаний, добра и прекрасного .

ЛИТЕРАТУРА

Аристотель. Афинская полития / Аристотель. – М – Л.: Соцэкгиз, 1936 .

1 .

Аристотель. Политика. Соч. В 4 т. Т.4 / Аристотель. - М.: Мысль, 1983 .

2 .

Аристотель. О душе. Соч. В 4 т. Т.1 / Аристотель. - М.: Мысль, 1975. - С. 369- 448 .

1 .

Аристотель. Никомахова этика. Соч. В 4 т. Т.4 / Аристотель. - М.: Мысль, 1983. - С. 53- 294 .

2 .

Аристотель. Поэтика. Соч. Т.4 / Аристотель. - М.: Мысль, 1983. – C. 645 – 680 .

3 .

Кессиди Ф. Х. Этические сочинения Аристотеля / Ф. Х. Кессиди // Аристотель. Соч. В 4 т. Т.1. - М.: Мысль, 4 .

1976. - С. 8 – 34 .

Гусейнов А.А. Мораль и политика: уроки Аристотеля / А.А. Гусейнов // Философия. Политика. Культура. -М.:

5 .

Прогресс, 2010. – С. 7 – 36 .

6. The Human being in the philosophy of Aristotle and Avicenna. Materials of World Congress of Philosophy: "The Philosophy of Aristotle" .

Лосев А. Аристотель / А. Лосев, А. Тахо-Годи. -М.: Молодая гвардия, 2014. -296 с .

7 .

Чанышев А. Н. Аристотель / А. Н. Чанышев. - М.: Мысль, 1987. – 221 с .

8 .

НУРИ ХИРАД ДАР МАЪБАДИ АПОЛЛОН

Дар маолаи мазкур оид ба Конгресси умумиљаонї оид ба фалсафа, ки ба ифтихори 2400 - солагии файласуфи бузурги Юнони адим Арасту баргузор гардидааст, маълумот дода шудааст. Дар маола мухтасаран аидаои иљтимої – сиёсии Арасту, оид ба дастовардои афкори илмї - фалсафии антиа, сами ў ба хазинаи фаранг ва тамаддуни љаонї баррасї шудаанд. Яке аз масоили марказии осори иљтимоїсиёсии Арасту проблемаи демократия ва шаклои сохтори давлатї мебошад. Дар маола иљмолан усул ва моделои бунёдии демократия ва ниодои давлатї, принсипои адолат ва волоияти онун талил шудаанд .

Арасту панљ шакли демократияро, ки онон ба ду навъ тасим мешаванд, мавриди назар арор додааст:

демократияе, ки бар аснои онун эъмор ёфтааст ва демократияе, ки окимияти олї дар зери итоати хал (авом) мебошад. айр аз ин, муаллифон талили муоисавиро байни аидаои Арастуї оид ба демократия ва шаклои муосири татбишавии онро гузаронидаанд, ки алъон дар зери ниоби демократия режимои авторитарї ва диктаторї баромад мекунанд .

Калидвожањо: демократия, љомеаи шарвандї, хирад, этика, сиёсат, нафс, синфи миёнаол, Арасту .

СВЕТ РАЗУМА В ХРАМЕ АПОЛЛОНА

Статья посвящена краткому обзору о Всемирном конгрессе философов, посвященном 2400-летию со дня рождения выдающегося греческого философа Аристотеля. В статье дается общий обзор социально-политических взглядов Стагирита, достижений античной философской и научной мысли, его вклад в сокровищницу мировой культуры и цивилизации. Одной из центральных проблем социально-политических воззрений Аристотеля является проблема демократии и формы государственного устройства. В статье кратко анализируются базовые принципы и модели демократии и демократических институтов, основанных на принципах справедливости и верховенстве закона. Стагирит насчитывает пять видов демократии, которые делятся на два рода: демократию, основанную на законе и демократию, где верховная власть находится в руках народных масс (толпы). Кроме того, авторы проводят сравнительный анализ аристотелевских идей демократии и современные формы их реализации, где в форму демократии облачаются авторитарные и диктаторские режимы. Исходя из этого, авторы заключают, что Аристотель стоял у истоков современного гражданского общества .

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, полития, средний класс, аэропаг, этика, разум, душа, Аристотель, агон .

THE LIGHT OF REASON IN APOLLO’S TEMPLE

The article is devoted about the World Congress of Philosophy “On the Philosophy of Aristotle”, on the occasion of the 2400 years since Aristotle’s birth. In this article gives a short survey the social – political Stagirit’s views, about achievements of antic philosophical and scientific thoughts and also author’s impressions of historical role Aristotle in development of Greek civilization. One of the central problems of social-political views of Aristotle is the problem of democracy and forms of a state contraction. In the article analyses the basic principles and models of democracy and democratic institution, based on the principles justice and leadership of a law. Stagirit counts five kinds of democracy that is divided on a two genus: democracy based on a rules and democracy where supreme power belongs to the people (crowd). Besides authors conduct a comparative analyze of Aristotle’s opinions of democracy and its modern forms of realization where under form of democracy cover authorized and democratic regimes. Indicating those peculiarities authors conclude that Aristotle stood at the beginning of contemporary civil society .

Key words: democracy, civil society, middle class, policy, ethics, soul, reason, Aristotle .

Сведения об авторах: Рахимов Мухсин Хусейнович - Таджикский технический университет им. М. Осими, доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Раджабовых, 10. E-mail: Rakhimov55@mail.ru Авганова Зарина - Таджикский технический университет им. М. Осими, кандидат философских наук, доцент кафедры общественных наук. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Раджабовых, 10. Email: zarina7@rumbler.ru. Телефон: 903-88-88-71 Information about the authors: Rakhimov Muhsin Huseynovich - Tajik Technical University. M. Osimi, Ph.D., Professor, Department of Social Sciences. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Radjabov Avenue, 10. Email: Rakhimov55@mail.ru Avganova Zarina - Tajik Technical University. M. Osimi, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Department of Social Sciences. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Radjabov Avenue, 10. E-mail: zarina7@rumbler.ru .

Phone: 903-88-88-71 УДК:1Ф3.9

МЕСТО РАЗУМА В УЧЕНИИ НОСИРА ХУСРАВА И ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ

–  –  –

Для обозначения философских концепций, возвеличивающих роль разума, с XIX в. стал использоваться термин «рационализм» .

Исторически рационалистическая традиция восходит к древнегреческой философии .

Например, ещё Парменид, различавший знание «по истине» (полученное посредством разума) и знание «по мнению» (достигнутое в результате чувственного восприятия), видел в разуме критерий истины [1]. Позже позиции рационализма начали усиливаться с развитием математики и естествознания. Рационализм XVII-XVIII вв., утверждавший определяющую роль разума не только в познании, но и в деятельности людей, стал одним из философских источников идеологии просвещения. Признание огромной роли разума характерно и для французских материалистов XVIII в., стоявших на позициях материалистического сенсуализма и выступавших против спекулятивных построений рационализма [1]. В противоположность сенсуализму рационализм утверждал, что научное знание достижимо посредством разума, поэтому основной тезис сенсуализма «нет ничего в разуме, чего прежде не было в ощущениях»

(Локк), рационалист Лейбниц дополнил словами: «кроме самого разума» [1]. И. Кант, пытавшийся примирить идеи рационализма и сенсуализма, полагал, что «всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме» [3, с. 340] .

Вопрос о соотношении разума и веры не лишен интересных моментов на примере сопоставительного анализа учения Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Но, прежде всего, необходимо отметить, что в исламской философии в целом данная проблема относится к числу основных вопросов. Представители различных течений ислама оценивали роль разума в познании и его место в жизни человечества с позиции своей идеологии. Точка зрения большинства мыслителей по этому вопросу особо не отличается, ибо ими всеми разум признается как начало сотворения мира .

В учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми также разуму отводится высокое место, но, конечно, не до такой степени, которое он занимает в учении, например, Рози или французских просветителей, или, более того, марксистов. Причиной этому служит то, что, согласно их точке зрения, разум не может быть совершенно свободным, он нуждается в воспитании. В философии Носира Хусрава говорится о двух видах разума: Всеобщий Разум, который, как и в потенции, так и в акции является совершенным, первым существом Бога, и второй - человеческий разум, который в потенции совершенен, а в акции - несовершенен .

Первый вид разума выше времени, то есть он не нуждается во времени. Второй вид подчиняется времени, и в пределах времени переходит из потенции в акцию. Понятия потенции и акции Носир Хусрав объясняет, используя такую метафору: косточка ореха в потенции само ореховое дерево, так как она содержит в себе все дерево: корень, ствол, кору, ветви, листья и сам плод дерева. Но для перехода из потенции в акцию ореховой косточке нужно время .

Косточка, попадая во влажную землю, в процессе эволюции проявляет всю свою силу в акции и в конце превращается в ореховое дерево. Для частичного разума тоже нужно время, чтобы он из потенции перешел в акцию. Создание начинается со Всеобщего Разума и заканчивается частичным разумом - человеческим. То, что существует между первым и вторым, служит для совершенствования частичного разума.

Человеку (частичному разуму) необходимо стремление возвратиться к Всеобщему Разуму:

Хирад оѓози љаон асту ту анљоми љаон, Боз гард, эй сараанљом, бад-он некоѓоз [7, с. 250] .

(Разум является началом мира, а ты - его концом, Возвращайся о, избранный конец, в хорошее начало) .

Что касается Джалаледдина Руми, то он считает, что мир возник от разума. Вернее, он считает мир мыслью Всеобщего Разума, который подобен королю, а все формы мира - его посланникам. Все вещи, существующие в мире, свидетельствуют о существовании разума[10, с .

66] .

Руми полагая, что мир является мыслью, размышлением Всеобщего Разума, сравнивает это на примере изобретателя: если изобретатель что-то изобретает, то в начале форма этой вещи появится в его мыслях, а потом она приобретает телесную форму. Сопоставление этого утверждения Руми с мнением Носира Хусрава из его труда «Кушоиш ва рахоиш» показывает большое сходство мировоззрений обоих мыслителей. Носир Хусрав высказывает мысль, что мир возник посредством Всеобщего Разума от Всеобщей Души, которая есть мысль, размышления Всеобщего Разума: «Следовательно, поистине падишах был тот первоначальный (Всеобщий Разум), который был первоисточником, с которым велением Бога без посредника соединился, и он называется Всеобщим Разумом. В потенции и в акции он является совершенным. Поистине Всеобщий Разум является создателем и действующим. Всеобщая Душа появляется из Всеобщего Разума подобно мышлению из души мудреца» [8, с.144] .

С точки зрения Руми, разум имеет неограниченную силу, мир разума не имеет границ .

Разум может в любой момент формировать новый мир. Разум подобен реке, у которой нет предела[9, с.92] .

Носир Хусрав в «Джоме-ул-хикматайн» при ответе на вопрос: «Что такое активный разум?», приписывает разуму неограниченную силу, считая его единственным светлым первоисточником, сущность которого вмещает в себе форму всех вещей. С точки зрения обоих мыслителей, частичный разум приводит человека к счастью и благополучию, или же, наоборот, становится преградой на его пути к достижению полного счастья. Имея в виду это второе качество разума, Руми критикует его[12, с.47] .

Говоря о месте разума в учении Руми, М. Башардуст отмечает: «разум, который отрицает Мавлана, - это частичный разум…, а разум, который воспевается Руми - это Всеобщий Разум»

[5, с.124]. Зиёев Х.М. по этому поводу пишет: «Всеобщий Разум - это разум частичного разума .

Он – разум, постигающий внутреннюю суть. Если частичный разум-это приобретенный разум, то Всеобщий - это божественный разум. Всеобщий разум-это разум избранных святых, сознание, которое лишено всяких животных и человеческих качеств» [2, с.109] .

Носир Хусрав также ставит разум выше всяческих недостатков: «в сущности разума не существует недостатков, которые бы подтвердились» [8, с.276] .

Ставя разум выше молитв и поста, Руми подобно Носиру Хусраву не признаёт поклонение без знания:

Тоати бе илм на тоат бувад, Тоати бе илм чу боди сабост [7, с. 112] .

(Поклонение без знания не является поклонением, Поклонение без знания как утренний ветер) .

По мнению Руми, пост и молитва служат только для совершенствования человеческого разума, поэтому он считает разум субстанцией, а пост и молитву – акциденцией [12, с. 44] .

С точки зрения Носира Хусрава, разум и является наивысшим даром Бога для человека, но если человек навредит своему разуму, то тот обратится против него. Если действия человека способствуют победе страсти над разумом, то, естественно, что человек поступает во вред своему разуму. Человек должен быть заложником своего разума, а его действия соответствовать разуму. В обратном случае человек превратится в злобное существо [7, с.134] .

Разум выше чувств, - утверждает Руми. Человеческое зрение, например, по его мнению, является слабым для различения зла и добра. Только человеческий разум имеет возможность отличать одно от другого .

Руми также признает, что если человек не хочет обмануться формой, то единственным путеводителем к содержанию для него станет разум.

Подобно этому Носир Хусрав также представляет разум как средство отличающее добро от зла, и считает его независимым от тела:

«Так как познание добра и зла осуществляется посредством разума, а не тела, становится ясным, что разум без тела устойчив и существует по своей сущности» [8, с.292]. С точки зрения обоих мыслителей, разум отличает зло и добро, хорошее и плохое, дозволенное и недозволенное и выбирает то, что соответствует его же свойствам, воздерживается от того, что противоречит ему. Исследователь творчества Носира Хусрава – А. Хансбергер объясняет позицию мыслителя по отношению к роли разума в человеческой жизни таким образом: «С точки зрения Носира Хусрава, человеческий разум является великой любовью со стороны Бога и в различной степени доступен каждому человеку. Он является могущественным орудием, которым люди должны вооружаться и воевать вместе с ним против невежества, незнания, разврата и бедствий, поэтому он - необходимый способ достижения истины и воздержанности»

[13. 205] .

В учении Носира Хусрава человеческая душа обладает тремя силами: силой гнева (кувваи газаби), силой страсти (кувваи шахвони) и говорящей силой (кувваи нотика). По его мнению, если говорящая душа занимается наукой, то становится разумной душой[8. 212]. Основой же человеческой души является именно разумная душа, т.е. душа, обладающая разумом. Этот разум считается частью Всеобщего Разума и является хранителем и воспитателем человеческой души .

В связи с проблемой разума в учении Носира Хусрава и Руми интересен и вопрос о страсти (нафс). Следует отметить, что в учении Руми под понятием «нафс» понимаются страсть и гнев, которые противоречат разуму. Носир Хусрав же страсть и гнев считает одной из сил «нафса», то есть силой человеческой души. Другими словами, то место, которое, в соответствии с учением Носира Хусрава, в духовном мире человека отведено страсти и гневу, в учении Руми отведено «нафсу». Носир Хусрав под понятием «нафс» иногда понимает человеческую душу, которая в большинстве случаев упоминается как «говорящая душа» или «разумная душа», а в некоторых случаях в его учении словом «нафс» обозначают страсть и гнев, которые Носиром Хусравом, так же как и Руми, порицаются. Такая душа (нафс) в большинстве случаев у обоих философов называется «животной душой», «притесняющей душой» или «неблагородной душой» .

Необходимо отметить, что в учении Носира Хусрава сердце и разумная душа имеют почти одинаковое значение, потому что мыслитель иногда считает разумную душу источником откровения и средством связи с Богом, а иногда - равносильным сердцу. Носир Хусрав отмечает, что и в Коране под словом «сердце» подразумевается разумная душа. Толкуя коранический аят, «Снизошел с ним дух верный на твое сердце, чтобы оказаться тебе из числа увещающих, на языке арабском, ясном», [4, с. 193-195]. Мыслитель утверждает: «под понятием сердце не понимается кусок мяса, а понимается та разумная душа, которая связана с человеческим сердцем» [8, с.204]. Поэтому, по нашему мнению, роль и место сердца в духовной жизни человека, согласно учению Руми, несмотря на некоторые отличительные свои моменты, в целом равнозначны тем же свойствам и атрибутам, которые в учении Носира Хусрава приписываются «сердцу» и «разумной душе». Это можно подтвердить и следующими доводами: во-первых, те свойства, которые Носир Хусрав приписывает разумной душе (например, необходимость ее очищения от грехов, признание ее в качестве источника божественного откровения, утверждение ее связи с потусторонним миром, признание ее нуждающейся в защите с помощью разума и.т.д.), Джалаледдином Руми тоже приписаны человеческому разуму. Во-вторых, слово «сердце» в высказываниях Руми в большинстве случаев упоминается параллельно со словом «разум», как и в учении Носира Хусрава «разумная душа» параллельно с «разумом».

Примером этого могут служить строки, приведенные уже выше, а также многие другие стихи, подобные следующим:

Разум и сердца, без сомнения, принадлежат небесному престолу, но живут, заслоненные от престольного света завесой [12, с.54] .

В этой связи также можно отметить, что, когда в учении одного из данных мыслителей встречаемся с выражением, подобным тому, что «разум является наставником души», а в учении другого - «разум является наставником сердца», то можем смело утверждать, что они имеют одинаковое значение. С точки зрения Носира Хусрава, человек со своей гневной и страстной душой подобен животным, а со своей разумной душой - божественным ангелам. То есть, человек находится между животным и ангелом, и если он опирается на разум – приближается к ангелу, а если не использует его, то остается в животном мире [8, с.185]. Руми тоже придерживается такого мнения, что место человека находится между животным и ангелом. Его животные свойства тянут его к низости, а ангельские свойства - к духовному миру [11, с. 149] .

Как отмечалось выше, Носир Хусрав считает, что человеческая душа состоит из трех противоположных сил: разумная или говорящая сила, страстная и гневная. Разумная сила, по его мнению, выше двух последних и считается основой духовного бытия человека. Действия разумной силы души благородны и вечны, а действия страстной и гневной силы считаются мыслителем приходящими. Но существование этих сил друг без друга он считает невозможным. По мнению Носира Хусрава, если не было бы страстной силы души, то человек умер бы от воздержанности, ибо хранителем человеческого рода является именно эта сила. А если не было бы у человека гневной силы, то сила страсти взяла бы верх над разумной силой, и человек стал бы подобен животным: «Следовательно, Создатель мира (Всеобщая Душа - К.Ш.) с божественного благодеяния сделал эти три противоположные силы друзьями, чтобы совершилась Его цель: создание двух форм – телесной и духовной в телесном и духовном мире» [8, с. 242] .

С точки зрения Носира Хусрава роль разума в этой борьбе заключается в том, чтобы он подчинил себе силы страсти и гнева. Эти силы действуют так, что их действия не противоречат разуму. Для выражения своей мысли в более ясной форме он сравнивает говорящую (разумную) силу и страстную с двумя охотниками, а силу гнева - с охотничьей собакой. Первый охотник получает хорошую добычу: льва и тигра, добычей второго охотника становятся лишь крысы и змеи. Первый - благородный охотник, а второй – жадный, ибо собака подчиняется велению того охотника, который является бдительным и ищущим. Как только собака начинает ходить за бдительным и щедрым охотником, неизбежно второй охотник, оставляя, свою охоту, идёт за ними [8, с.242] .

Руми тоже подтверждает, что человек должен стремиться к тому, чтобы разум одержал верх над его страстями, ибо в противном случае, разум обернется против человека. Руми разум сравнивает с Юпитером, а страстную душу - с Сатурном. В средневековой астрономии первая планета считалась счастливой звездой, а вторая - несчастной. Если Юпитер останется под влиянием Сатурна, то он сам превратится в несчастную звезду [10, с.95]. Поэтому тот разум, который остался в оковах страсти, он уже не считает разумом [11, с. 207] .

Все это свидетельствует, что учение Руми не направлено против разума, а наоборот, разум в нем занимает достойное место. Мыслитель лишь против того разума, который находится под влиянием страсти, и отдален от своей основы .

Как было сказано выше, в учении Носира Хусрава Всеобщий Разум, как первоисточник, является совершенным и в акции, и в потенции. Всеобщая Душа, по сравнению с ним, стоит на одну ступень ниже, потому что она появилась после него. Поэтому Всеобщая Душа совершенна в потенции и несовершенна в акции. Всеобщий Разум приносит пользу, а Всеобщая Душа – принимает ее в пределах времени от Всеобщего Разума и становится совершенной. По отношению к телесному миру тоже приемлемо такое утверждение. Этот мир, с точки зрения Носира Хусрава, появился для потребностей Всеобщей Души, чтобы помочь ей перейти из потенции в акцию и достичь степени Всеобщего Разума. Душа человека, который считается пределом сотворения мира и связан с Всеобщей Душой, тоже не совершенна. В душе человека Бог поместил разум, чтобы с его помощью она двигалась к совершенству. Разум человека дает пользу, а его душа принимает ее: «Дает пользу разум, а принимает ее душа. Как видим, приняв пользу от разума, незнающая душа в этом мире станет знающей» [8, с.161]. Поэтому Носир Хусрав разум считает мужчиной (нар), а душу - женщиной (мода): «Бог сотворил мужчину и женщину, истинный мужчина – это разум, а истинная женщина - душа» [8, с. 161]. В другом месте он разум называет отцом, а душу - матерью .

По аналогии с вышеизложенным, Руми разум считает мужчиной, а страсть - женщиной .

Но если разум теряет своё господство над страстью (нафс), тогда разум становится женщиной, а страсть – мужчиной и разум останется под влиянием страсти [12, с. 165] .

В учении Носира Хусрава и Руми наблюдается гармония между разумом и верой. Они твердо стоят на такой позиции, согласно которой разум и религия дополняют друг друга, и не могут существовать в отдельности. Однако не все ученые ислама придерживались такого мнения. Некоторые из них больше внимания уделяли разуму и считали его выше веры. Другие наоборот, веру противопоставляли разуму и таким образом ограничивали роль разума в познании мира и Бога .

Когда страсть одолевает разум и начинает господствовать над ним, тогда разум действует в противовес своей природе и приобретает природу страстной силы души. Действия человека, обладающего подобным разумом, вредят не только ему самому, но и обществу, которое состоит из отдельных индивидов, а деятельность каждого индивида влияет на процесс морального развития всего общества. Каким бы ни был внутренний мир человека, в ходе контакта с другими людьми он переходит из потенции в акцию. Таким образом, каждый человек оставляет свой след в общественном сознании. Поэтому Носир Хусрав и Руми предлагают ограничивать разум рамками религии, чтобы он не превратился в разрушительную силу. Носир Хусрав придерживается такого мнения, согласно которому все существа созданы для человека, а человек - для религии и человек лишь благодаря религии, становится совершенным. Того, кто не имеет религии, мыслитель считает моральным уродом [8, с.229] .

Как было уже отмечено, и Носири Хусрав, и Руми твёрдо стоят на позиции, согласно которой без духовного предводителя человек не может найти путь к Истине. Человеческий разум несовершенен, для достижения совершенства ему необходим предводитель, который духовно связан с Богом. Этот предводитель, который считается совершенным человеком как в акции, так и в потенции, способен воспитывать частичный разум. Человеку не под силу своим разумом познать Бога и найти истинный путь. Если человек был бы способен на это, то тогда Бог не послал бы к нему пророков. Носир Хусрав об этом писал: «Невозможно народу самому найти правильный путь. Того, кто скажет, что он знает правила своей религии, Всемогущий Бог отвергнет. Если бы Бог знал, что народ может найти себе правильную дорогу, то тогда не было бы необходимости отправлять к нему Пророка. А отправлял он его потому, что народ был в заблуждении» [6, с. 41] .

Позиция Руми по этому вопросу полностью согласуется с мнением Носира Хусрава.

Он писал:

Если бы милости Его мог добиться всякий назойливый [приставала], Разве отправлял бы Господь столько посланников[к людям]?! [11, с. 284] .

Человеческий разум нуждается в воспитании, но в качестве воспитателя разума может выступать не каждый. Только тот, кто имеет непосредственную связь с Богом и относительно человеческого разума считается Общим разумом, может воспитывать человека: «Необходимо по предписанию разума, дающего народу это благочестие (разум), послать народу одного человека, чтобы воспитывал разум остальных своими знаниями» [6, с.41] .

Подобные идеи неоднократно высказаны и Руми:

Этот рассудок воспринимает обучение и способен к пониманию, Но обучает его получивший внушение[свыше] [11, с. 128] .

Человек, с точки зрения Руми, должен считать свой разум перед таким человеком незначительным и по отношению к нему представить себя мёртвым [11, с. 199] .

Как видно, человеческий разум, по мнению обоих философов, несовершенен, поэтому он не может стать для человека путеводителем. По мнению Руми, все разногласия и богохульства в мире также появляются от недостатка человеческого разума [10, с. 94] .

По вышеописанным причинам, человек, с точки зрения Руми, должен искать разумного человека, у которого разум совершенен, а любые недостатки чужды ему. Если человеческий разум совершенен только в потенции, а не в акции, то разум совершенного человека является абсолютно совершенным в обоих случаях. Человеческий разум только при помощи такого человека достигает предел совершенства [11, с. 60] .

В этих строках Руми призывает человека искать совершенный разум, ибо только с помощью пира (духовного наставника) он достигает степени совершенства. Носир Хусрав, как и Руми считает, что только совершенный человек может стать путеводителем частичному разуму. Вследствие этого человеческий разум, совершенный в потенции, переходит в акцию только при помощи того разума, который и в акции является совершенным. Философ для этого приводит такой пример: все ученики в потенции являются знающими, но сделать ученика знающим может только тот, кто сам в акции является таковым: «Врожденному разуму, который находится в потенции, необходим разум, находящийся в акции, чтобы приводил его в акцию .

Каждый пророк в своё время… приводил в акцию разумы, находящиеся в потенции» [8, с. 211] .

Вопрос о необходимости воспитания частичного разума, то есть несовершенного человека, стал причиной появления концепции совершенного человека в учении Носира Хусрава и Джалаледдина Руми .

Таким образом, сопоставительный анализ проблемы разума в философии Носира Хусрава и Джалаледдина Руми показывает, что:

– разум в учении обоих мыслителей занимает высокое место и считается путеводителем человека;

– при поверхностном взгляде может показаться, что Носир Хусрав, как философ рационалист, признает в качестве средства познания только разум, а Руми как суфий, является противником разума. Но детальный анализ проблемы разума в их учении показал, что Носир Хусрав не является рационалистом, в полном смысле этого слова, а Джалаледдин Руми не выступает полностью против разума. Оба мыслителя считают разум без религии и путеводителя, с одной стороны, недостаточным для познания Бога, а с другой стороны, опасным. Руми критикует только тот разум, который находится под вилянием страсти, становится преградой для достижения совершенства или не способен к познанию Истины .

ЛИТЕРАТУРА

1. Грязнов Б. С. Рационализм / Б. С. Грязнов. [Электроный ресурс]. //htt:// dic.academic.ru./dic.nsf/ brokqauz/ 18162) (дата обращения: 05.05.2018 г.) .

2. Зиёев Х. Мавлавия ва та’рихи тахаввули он / Х. М. Зиёев. - Душанбе, 2004.- 216 с .

3. Кант И. Сочинения.- Т. 3 / И. Кант. -М., 1964 .

4. Коран. – Ростов-на Дону, 2001.- 544с .

5. Мучтабо Башардуст. «Савдои хакикат». -Тегеран, 1381 х.- 232 с .

6. Носир Хусрав. Вачхи дин. - Душанбе, 2002. -382 с .

7. Носир Хусрав. Девон.- Тегеран,1384 х.- 542 с .

8. Носир Хусрав. Куллиёт.–Душанбе, 2003. Т-3.- 353 с .

9. Руми, Джалаладдин, Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Первый дафтар.-СПб.:

«Петербургское востоковедение», 2007. - 448 с .

10. Руми, Джалаладдин, Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Второй дафтар. -СПб.:

«Петербургское востоковедение», 2009. - 376 с .

11. Руми, Джалаладдин, Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Четвёртый дафтар. -СПб.:

«Петербургское востоковедение», 2010. -496 с .

12. Руми, Джалаладдин, Мухаммад. Маснави-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»): Пятый дафтар. -СПб.:

«Петербургское востоковедение», 2011. -448 с .

13. Хансбергер А. Носир Хусрав - ла’ли Бадахшон / А. Хансбергер. - Душанбе, 2003.- 328 с .

МАЌОМИ АЌЛ ДАР ТАЪЛИМОТИ НОСИРИ ХУСРАВ ВА ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ

Дар маќола масъалаи аќл аз нуќтаи назари ду мутафаккири машњури Шарќ – Носири Хусрав ва Љалолуддини Румї баррасї мегардад. Ќайд карда мешавад, ки масълаи аќл ва имон ба масъалањои нисбатан нозук дохил гардида, таваљљуњи файласуфони њамаи давру замонро ба худ љалб намудааст. Аќл чист? Оё аќл имкон дорад, ки моњияти Худоро бидонад? Рисолати аќл дар чї асос меёбад? Оё аќл барои шинохти Худо монеа эљод мекунад? Оё аќл вобастаи имон аст ё ба он ниёз надорад? Љавоб ба чунин саволњо диќќати мутафаккиронро дар тўли таърихи инсоният ба худ љалб мекард. Муаллиф ќайд мекунад, ки Носир Хусрав љони инсонро ба се ќисмат људо мекунад: нотиќа, шањвонї, ѓазабї ва чунин аќидаро баён медорад, ки рўњи оќила замоне дар инсон ба вуљуд меояд, ки аќл бо нафси нотиќа пайванд гардад. Мутафаккир ба сифати ќувваи асосии нафси инсонї, нафси оќиларо њисоб мекунад. Таваљљуњи бештар дар маќола ба он дода мешавад, ки аз нуќтаи назари њарду файласуф аќл бе дин ба ќувваи вайронкунанда мубаддал мегардад. Дар натиља амали инсон бар зидди љомеа ва бар зидди худи инсон табдил меёбад. Дин бе аќл мављуд буда наметавонад. Ин андеша бар он асос дорад, ки њарду мутафаккир тарафдори тоати оќилона мебошанд. Агар Носири Хусрав тоъати бе илмро написандад, Румї зарраи аќлро аз намозу рўза болотар мегузорад. Чунин андеша асоснок мегардад, ки Носири Хусрав ва Румї чунин мавќееро ишѓол менамоянд, ки аќл ба парвариш ниёз дорад, ба сифати мураббии аќл танњо инсоне, ки фиристодаи Худо бошад, баромад карда метавонад .

Њарду мутафаккир бар он аќидаанд, ки дар натиљаи тарбияи нодуруст аќли инсон ба ќувваи зиддиинсонї табдил меёбад. Муаллиф ба хулосае меояд, ки њамаи ин гувоњи он аст, ки масъалаи аќл маќоми ў ва рисолати ў яке аз масъалањои асосї дар таълимоти њарду мутафаккир ба шумор рафта, ќимати амалии худро то замони мо гум накардааст .

Калидвожањо: аќл, љон, инсон, аќлгарої, њадди ќувва, њадди феъл, такомул, таълим .

МЕСТО РАЗУМА В УЧЕНИИ НОСИРА ХУСРАВА И ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ

В статье рассматривается проблема разума, с точки зрения двух известных мыслителей Востока-Носира Хусрава и Джалаледдина Руми. Подчеркивается, что проблема разума и веры относится к числу наиболее острых вопросов, привлекавших пристальное внимание философов всех времен и эпох. Что такое разум? Имеет ли разум возможность постичь сущность Бога? В чём заключается задача разума? Станет ли разум преградой для познания Бога? Зависит ли разум от веры или он не нуждается в ней? Ответы на подобные вопросы интересовали мыслителей на протяжении всей истории философской мысли.Носир Хусрав делит человеческую душу на три части: говорящую, страстную, гневную и высказывает мнение, что разумная душа появляется тогда, когда разум соединяется с говорящей душой. Мыслитель в качестве основы духовной силы человека признает разумную душу .

Значительное внимание уделяется тому, что, с точки зрения обоих философов, разум без религии превращается в разрушительную силу и, вследствие этого, действия человека направляются против общества и против него самого, религия не может существовать без разума. Эта мысль подтверждается тем, что оба мыслителя признают разумное поклонение и повиновение. Если Носир Хусрав не признаёт поклонения без знаний, то Руми считает частичку разума лучше поста и молитвы. Обосновывается мысль о том, что Носир Хусрав и Руми твёрдо стоят на позиции, согласно которой разум нуждается в воспитании. Воспитателем разума может стать только человек, посланный Богом. Дух учения обоих мыслителей подразумевает, что при неправильном отношении человеческий разум может превратиться в античеловеческую силу. Автор приходит к выводу, что все это говорит о том, что проблема разума, его место и его предназначение являются одним из основных вопросов в учении обоих мыслителей, она не потеряла своего значения и для современности .

Ключевые слова: Разум, душа, человек, рационализм, потенция, акция, совершенство, воспитание

THE PLACE OF REASON IN THE TEACHINGS OF NOSIR KHUSRAW AND JALALEDDIN RUMI

The article deals with the problem of mind from the point of view of two famous thinkers of the East Nosir Khusraw and Jalaladdin Rumi. It is emphasized that the problem of reason and faith is one of the most acute issues that attracted the attention of philosophers of all times and eras. What is the mind? Does the mind have the ability to comprehend the essence of God? What is the task of the mind? Will the mind obstruct the knowledge of God? Does the mind depend on faith or does it not need it? Answers to such questions were of interest to thinkers throughout the history of philosophical thought .

Nosir Khusraw divides the human soul into three parts: speaking, passionate, angry and expresses the opinion that an intelligent soul appears when the mind unites with the speaking soul. The thinker as the basis of the spiritual power of man recognizes an intelligent soul. Much attention is paid to the fact that, from the point of view of both philosophers, reason without religion turns into a destructive force and as a consequence of this, a person's actions are directed against society and against him, religion can not exist without reason. This idea is confirmed by the fact that both thinkers recognize reasonable worship and obedience. If Nosir Khusraw does not recognize worship without knowledge, then Rumi considers a piece of reason better than fasting and prayer. The idea that Nosir Khusraw and Rumi firmly stand on the position according to which the mind needs to be educated is substantiated. Only the person sent by God can become the educator of the mind. The spirit of the teachings of both thinkers implies that if the attitude is wrong, the human mind can turn into an anti-human force. The author comes to the conclusion that all this suggests that the problem of reason, its place and its purpose are one of the main issues in the teaching of both thinkers, it has not lost its significance for the present .

Key words: Reason, soul, man, rationalism, potency, action, perfection, upbringing Сведения об авторе: Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович – Таджикский государственный институт языков им. Сотим Улугзода, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии. Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6. Телефон: 935479314, E-mail: Shukratk@mail.ru About the author: Karamkhudoev Shukrat Khudonazarbekovich - Tajik State Institute of Languages named after Sotim

Ulugzoda, candidate of Philosophic sciences, associate professor at the Department of Philosophy and Political. Address:

Dushanbe, street Mukhammadiev 17/6, Dushanbe tel. 935479314, E-mail: Shukratk@mail.ru

–  –  –

Истиќлол истилои арабї буда, дар вожашиносї ба маъноњои гуногун зикр шудааст, аз љумла, бардоштан ва баланд кардан; ба љое баланд омадан; зобити амри хеш будан;

њамл кардан; андак шумурдан…[6,с.251]. Дар истилоњи донишњои фалсафї ва сиёсї, бо таваљљуњ ба корбурди ин вожа, дар маъное ба кор меравад, ки дар њаќиќат њамин мафњумро ба сурати кори хосси давлатњо нишон медињад. Аз ин рў, дар корбурди фалсафї истиќлолро ба људо будани њокимияти як кишвар аз дигар кишварњо аз зери ќувва ё ќудрати хориљї таъриф кардаанд [4,с.240] .

Истиќлол њамон озодии иродаи миллї барои идораи умури дохилву хориљии худ аз дасти дигарон аст, ки аз дохили созмони сиёсии давлат ошкор мешавад [6,с.253] .

Масъалаи истиќлолият хосияти мушаххас дошта, ба макон, замон ва низоми арзишњо пайваст аст. Вобаста ба чунин хосиятњо донишмандон онро мавриди омўзиши махсус ќарор додаанд. Дар таърихи афкори фалсафию сиёсї мутафаккирони зиёдеро дучор гаштан мумкин аст, ки дар бораи истиќлолият ибрози андеша намудаанд. Вобаста ба марњилањои инкишофи таърихї ё шароити кишварњои алоњида фањми истиќлолият дар маъноњои гуногун сурат мегирифт. Масъалаи мазкурро Арасту, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо мавриди бањсу андеша ќарор додаанд. Дар ташаккул ва инкишофи назарияи истиќлол, Жан Боден сањми арзанда гузоштааст. Бењуда нест, ки ўро њамчун асосгузори консепсияи истиќлолияти давлат пазируфтаанд. Жан Боден мафњуми «Истиќлол» («суверенитет»)-ро ба низоми илмњои љамъиятии ѓарб ворид намуда, назарияи истиќлолро њамаљониба инкишоф додааст. Ў дар асараш «Шаш китоб дар бораи љумњурї» хусусиятњои дохилию хориљии истиќлолро шарњ додааст. Ж. Боден суверенитетро њокимияти мутлаќ ва абадии љумњурї ва љумњуриро шакли давлат медонист [3,с.190] .

Дар дигар маврид истиќлолият назарияи сиёсиест, ки бо роњбарияти олї ё њокимияти сиёсї пайваст аст. Мафњуми «истиќлолият» (шакли ѓарбии истифодаи он «суверенитет»

мебошад, ки аз забонњои лотинї ва фаронсавї гирифта шудааст) маънои «њокимияти олї»-ро дорад. Маълум аст, ки «истиќлол» калимаи арабї буда, маънояш мухтору мустаќил будан, озод будан дар иљрои коре, мустаќил ва соњибихтиёрї аст. Аз ин рў, замоне ки мо ин вожаро мавриди истифода ќарор медињем, пеши назарамон мафњумњои гуногуни дигаре, ки ба вожаи «миллат» вобастагї доранд, пеши рў меоянд. Ба монанди «худшиносии миллї», «њувиятї миллї», «миллатгарої», «огоњии миллї», «амнияти миллї» ва монанди инњо. Зеро ин ду мафњум бо њамдигар алоќамандии зич дошта, дар рушду инкишофи давлату миллатњо наќши муњим мебозанд. Дар аксарияти кишварњо мафњуми истиќлолият раванди ќабули ќарори сиёсиро ифода менамояд, ки он дар дохили давлат ва барои идораи корњои давлатї ба кор бурда мешавад [4,с.248] .

Сиёсатшиноси маъруфи тољик Зокиров Г. дар китобаш «Сиёсатшиносї» чунин ибрози андеша намудааст: «Дар таърихи таълимоти сиёсї андешањо дар мавриди хислат, мазмун, таркиб ва хусусияти истиќлол гуногун буданд. Аммо умумиятњое низ будаанд, ки таълимоти донишмандонро ба њам наздик менамуданд. Аксари онњо истиќлолияти кишварро дар ду навъи асосї - истиќлолияти дохилї ва истиќлолияти хориљї медиданд .

Ба истиќлолияти дохилї ѓояњои монархия, халќ, конститутсия, ќонун, парламент ва ѓайра мансуб медонистанд. Яъне, мављудияти чунин институтњои љамъиятию сиёсиро шарти зарурии воќеияти истиќлолият мењисобиданд. Ба сифати шарти зарурии истиќлолияти хориљии кишвар бошад, њуќуќи комили давлатњоро оид ба њалли масъалањои гуногуни давлатю љамъиятї медонистанд. Мутафаккирони замони гузашта, ки асосан ба донишњои фалсафї такя менамуданд, истиќлолиятро дар сатњи умумї ва аз назари замона комил мефањмиданд. Масъала ба таври зайл гузошта мешуд. Ќонунњо ва ќоидањои рафтори одамон ва љомеаро, ки таѓйир дода метавонад? Чигунагии љавоб ба саволи мазкур моњият ва хусусиятњои истиќлолиятро ошкор месохт. окимияти давлатї, ки неруи пешбари истиќлолият ба њисоб меравад, бояд хосияти мазкури масъаларо дар назар дошта бошад. Фаъолияти он боиси таѓйири муносибатњо гардад. Давлат бояд кафили сохтори љамъиятї, муносибатњои байнињамдигарии одамон, муносибатњо байни умумиятњои иљтимої, танзимгари муносибатњои байналхалќї баромад намояд» [3,с.196] .

Дар замони гузашта низ маънои истиќлолиятро мушаххас мефањмиданд. Дарки комилтари он ба давраи заволи муносибатњои љомеаи асримиёнагї ва ташаккули давлатњои миллї рост меояд. Синфи миёна ва табаќањои поёнии љомеа, ки истиќлолияти халќї ва конститутсиониро пуштибонї менамуданд, бањри шикасти њокимияти аристократї кўшишњои зиёде ба арљ додаанд. Ба вуљуд омадани давлатњои зиёди миллї дар Аврупо, асосан таљассуми ѓояњои истиќлолияти давлатї буданд. Дар ин айём маќом ва наќши њаракатњои озодихоњии миллии Аврупо ва Амрикои мустамликавї хеле бузург буд .

Масъалаи миллї, ки яке аз унсурњои асосии ифодаи истиќлолияти кишвар буд, аз њар ваќта дида, принсипи миллиятро дар низоми ташаккули давлатдорї ќавитар ба миён мегузошт [7,с.88] .

Истиќлол дар тўли ќарнњои охир дар натиљаи пайдо шудани ќудратњои истеъморї, дар љойгоњи яке аз пурљозибатарин мавзўъњои бањсї ќарор гирифтааст. Азњобе, ки дар барномањои стратегии худ њарчи бештар ин мавзўъро пуррангтар намудаанд, дили тарафдорони худро ба тасарруф дароварда, барои њизби худ пойгоњи васееро пайдо намудаанд. Дар адабиётњои фалсафию сиёсии кишварњои вобаста, берун кардани бегонагон аз кишвар ва побарљой намудани истиќлолпарастон дар љойгоњи бартаре ќарор мегирифтаанд .

Аљиб аст, ки истиќлолият танњо як гуфтугўи њукуматї нест, балки равшанфикрон, озоихоњон ва дар тамоми љараёнњои фикрї ва њатто миёни мардум бањсе ошно, дилчасп ва барангезанда аст. Ин вожа чунон мањбубияти фарогир ёфтааст, ки њама дар яќин ба он эњсоси илм, њузурї ва бевосита доранд. Истиќлолият мафњумест, ки волоият ва мустаќилияти њокимияти давлатиро дар корњои дохил ва муносибатњои хориљї назар ба дигар сохторњои ѓайридавлат ифода мекунад. Риояи принсипи соњибихтиёрї барои љамъият ањамияти зиёд дорад. Њар ќадар ки таъсири ин ё он њизб зиёд бошад, кайфияти љамъият чї гунае бошад, њокимияти давлат тамоми њудуди давлатро фаро мегирад ва танњо ба воситаи маќомоти давлат, танњо ба воситаи вакилони интихобкардаи тамоми халќ, дастгоњи давлат амал мегардад. Соњибихтиёрї дорои ќувваи олии сиёсї мебошад [1,с.159] .

Дар 450 соли охир ѓояи соибихтиёр ба таѓйироти љиддї дучор шуд. Акнун он бо шоњ ягона дониста намешавад ва шоњ низ аз ќонун боло намеистад. Бо инкишоф ва дар амалияи сиёсї љорї шудани давлати њуќуќбунёд принсипи соњибихтиёрї бо ќонун мањдуд карда мешавад, яъне имкони бар ќонун бартарї пайдо намудани њокимият аз байн меравад. Соњибихтиёрї њамчун њокимияти тавоное арзёбї мешавад, ки танњо дар чањорчўбаи ќонун амал мекунад. Таѓйироти муњимми дигар он аст, ки соњибихтиёрї фаќат бо давлатї мутамаркази унитарї мадуд намешавад. Принсипи соибихтиёр ба тамоми маомоти олии давлат мутааллиќ аст. Аммо принсипи соибихтиёр дар чањорчўбаи давлатї муайян њудуди мустаќилиятро ба эътибор мегирад. Принсипи соибихтиёр дар мубориза барои худмуайянкунии миллї ва ташаккули давлатњои нав истифода бурда мешавад. Мисоли ин ќазия пошхўрии ИЉШС ва пайдоиши давлатњои нави соибистилол дар удуди иттифои соби шуда метавонад. Тибќи хулосаи умумии муаќион соибихтиёрии давлат дар иртибот бо окимияти давлат бояд талил шавад .

Зери мафуми соибихтиёрии давлат одатан ду хислати муимми окимияти давлат фамида мешавад: якум, волоияти окимият ва дуюм, мустаилияти он .

Волоияти окимияти давлат дар дохили кишвар ва мустаилият – чи дар дохил, чи бурун аз удуди кишвар зоир мешавад. Волоияти окимияти давлат дар дохили кишвар дар он ифода меёбад, ки давлат онуно ва санадои дигари меъёрии барои њама (дар дохили кишвар) атм эљод мекунад, тартиботи ягонаи ууиро муќаррар мекунад, имкони истифодаи ќувваи маљбуриро дорад. Хуллас, окимияти давлат дар дохил кишвар нуфузи аз ама баланд дорад, тамоми ањолиро фаро мегирад, дар тамоми удуди давлат пањн мешавад [9,с.323] .

Мустаилияти окимияти давлат дар он ифода меёбад, ки давлат мустаилона самтои сиёсати дохил ва хорииашро муайян мекунад ва онро амал мегардонад, мустаилона амаи масъалаои марбут ба аёти љомеаро њал мекунад, мустаилона (бе дахолати бегона) дар арсаи байналхалќ фаъолият пеш мебарад, дар њалли масъалаои умумибашар мустаилона иштирок мекунад ва сањм мегузорад. амин тариќ, соњибихтиёрии давлат, ин волоияти мустаилияти давлат аст. Давлати соибихтиёр давлатест, ки дорои окимияти давлатии воло ва мустаил аст. Аксари муаќиони муосир бар њамин аќидаанд .

Айни замон андешаи дигар љой дорад, ки соибихтиёр маънои волоият ва мустаилияти окимияти давлатиро чи дар дохили кишвар ва чи берун аз он дорад [5,с.154] .

Аммо, тавре маълум аст, волоияти окимияти давлат дар дохили кишвар зоир мешавад, дар арсаи байналхалќ бошад, муносибати байни давлато дар заминаи эњтироми соибихтиёр сурат мегирад ва окимияти давлатии ин ё он давлат волотар буда наметавонад .

Тавсифи соибихтиёрии давлат дар иртибот бо хислатои окимияти давлат бо назардошти он пешкаш мешавад, ки давлат ду соаи фаъолият дорад: дар дохил ва хориљи кишвар .

Дар дохили кишвар давлат нуфузу эътибори баланди окимияташро истифода мебарад, вагарна тартиботи ууиро, ууњои шарвандонашро ифз карда наметавонад, тамомияти арзиши кишварро, амнияти омеа ва одамонро, таъмин карда наметавонад .

Дар хориљи кишвар давлат вориди соаи равобити бисёртарафаи итисод, иљтимо, сиёс, фаранг бо давлатои хориљ ва ташкилотњои байналхалќ мегардад, дар њалли масъалаои муимми глобал иштирок мекунад, сиёсати хориљиро пеш мебарад. Табиист, ки дар ин бахш давлат бояд мустаил бошад, вагарна побанди манфиатои давлатои абарќудрати хориљ, ширкатои трансмилл мегардад. Мустаилияти окимияти давлат дар арсаи байналхалк кафолати таъмини манфиатоидавлат миллии соибихтиёр, заминаи пуштибон аз манфиатои давлат хеш ва халќ аст [10,с.33] .

Аммо дар таљрибаи давлатдор (чи пештар ва чи имрўз) одисаои мадуд гаштани соибихтиёр мушоида мешаванд. Забти удуди давлат, ки пештар бисёртар мушоида мешуд, яке аз шаклои мадуд ё умуман атъ намудани соибихтиёрии давлат буд (давлате, ки тобеи давлати дигар мегардад, табиист, ки соибихтиёриашро аз даст медиад). Дар аёти имрза олатои фишори давлато ва ширкатои трансмиллии бонуфуз ба давлатои алоида, дахолати давлато ба кори амдигар, муборизаи давлато бари захираои нави ашёи хом, кўшиши зери манфиатои хеш арор додани минтааои нави дорои захираои табиї мушоида мешавад. Табиист, ки чунин равандо ба соибихтиёрии давлатои људогона бетаъсир намемонад. Раванди љањонишавї низ соибихтиёрии давлаторо то андоза халалдор мекунад. Бесабаб нест, ки љонибдорони сиёсати љаонишавї (алалхусус ширкатои трансмилл, олигархо ва гурўои бонуфуз) аз мадудшавии соибихтиёрии давлат пуштибон мекунанд [8,с.274] .

Аз ин хотир, имкони мадуд гаштани соибихтиёрии давлат дар омеаи башар имрз низ вууд дорад. Дар шароити кам шудани захираои ашёи хом (дар олати афзуншавии талабот ба ин ашё) ва муборизаи байни давлатои абарудрат барои захираои таби, вусъати фаъолияти ширкатои бонуфузи трансмилл, вусъати аонишав ва олатои дубора бештар мушоидашавандаи алли масъалаои муимми аёти давлат аз љониби тано гури хурди давлатои абарќудрат, имкони мадудшавии соибихтиёрии давлатои алоида (махсусан давлатои рў ба тавсеа, давлатои дорои захираои бойи таби) аз эњтимол дур нест. Шояд минбаъд чунин имкони мадудшавии соибихтиёр бештар гардад. Дар ар сурат, талили инкишофи равандои аёти омеаи аон ба ин ишора мекунад .

Дар адабиёти илм олатои мадудшавии соибихтиёрии давлат омўхта мешаванд .

Чунончи, ба андешаи М.Н.Марченко, дар олам «давлатои дорои соибихтиёрии шакл ё соњибихтиёрии мадудгашта њамеша вууд доштанд ва то њол арзи вууд доранд» .

«Соибихтиёрии шаклї», ба андешаи, он ваќт мушоида мешавад, ки давлат ќонунан соибихтиёр эълон мешаваду аммо дарвоќеъ масалан, бино бар дахолати давлатои бегона соибихтиёр нест. Мадудшавии љузъии соибихтиёрии давлат ихтиёр (масалан, њангоми дохил шудан ба њайати федератсия) ва ё маљбур (дар натиљаи љанг) сурат мегирад .

амин тариќ, соибихтиёр аломати муимми давлат аст. Инро амаи муаќион эътироф мекунанд .

Аммо атрофи намудњои соибихтиёр дар илм бањс љой дорад. Як ќатор муаиќон (М.Н. Марченко, В.Н. Хропанюк, А. Имомов ва дигарон) се мафњумро аз њам људо мекунанд: соибихтиёрии давлат, соибихтиёрии халњ ва соибихтиёрии миллат .

Муаиќони дигар (В.А. Четвернин) чунин таснифро инкор мекунанд. Дар ар сурат, бештари муаллифон аз талили ин масъала худдор мекунанд .

амин тариќ, ду нуќтаи назар оиди соибихтиёр љой дорад .

Тибќи як нутаи назар, соибихтиёр фаќат ба давлат тааллуќ дошта, тано хислати окимияти давлат аст. Аз ин лињоз, тано соибихтиёрии давлат эътироф мешавад .

Тибќи нутаи назари дигар, соибихтиёр на тано ба давлат, балки ба халќ ва миллат низ тааллу дорад. Аз ин хотир, соибихтиёрии давлат, соибихтиёрии халќ ва соибихтиёрии миллат дар алоидагї эътироф мешавад [8,с.278] .

амин тариќ, М.Н. Марченко, В.Н. Хропанюк ва дигарон, дар заминаи андешањои гуногуни соибихтиёр се намуди ин падидаро људо мекунанд: соибихтиёрии давлат, соибихтиёрии халќ ва соибихтиёрии миллат. Зери мафуми соибихтиёрии халќ – волоияти халќ дар алли масъалаои муимми аёти љамъият ва давлат, сиёсати дохил ва хориљ, итисод, њамчунин имкони назорат аз болои фаъолияти маомоти давлат ва умуман давлат фамида мешавад. Соибихтиёрии миллат чун окимиятии миллат, мутлаќи имкони иштироки миллат дар алли масъалаи муайян намудани шакли аёти хеш, амал намудани уу ба худмуайянсоз ва ташкили давлати миллии хеш арзёб мешавад .

Муќобилони ин аќида тано соибихтиёрии давлатро эътироф мекунанд. Чунончи, ба андешаи В.А. Четвернин, «соњибихтиёрии халќ» ин «сафсата аст», бањри вонамуд намудани табиати халќии давлат истифода мешавад, аз «назарияи хаёлпарастонаи Ж.Ж .

Руссо гирифта шудааст», нисбат ба назарияи марксизм- ленинизм «ќадаме ба ќафо аст», љавобгўи назарияњои имрзаи конститутсионализм, мадудгардонии окимият бо ууњои инсон нест. Ба аќидаи В.А. Четвернин соибихтиёр хислати окимияти давлат буда, «ба халк тааллуќ дошта наметавонад», чунки дар давлат уубунёди демократ «арзиши олиро инсони алоида, ууу озодињояш доранд, на иродаи халќ, гарчанде агар он дар ќонуни тавассути раъйпурсї ќабулгашта ифода ёфта бошад њам» .

Аз ин хотир, пуштибон аз манфиатои миллии давлат, таквияти давлати миллї, таъмини соибихтиёрии давлат дар шароити аонишав, ифзи манфиатои умумидавлат аз таъсири њар гуна фишорњои хориљї ва идеологияи бегона – вазифаи муимми давлати муосир аст. Аз алли ин масъала пешрафти минбаъдаи давлати соибистилол вобастагии зиёд дорад. Дар шароити имрза таъмини истиќлолият, якпорчагии кишвар, њимояи манфиатои давлати хеш – вазифаест, ки аз рўйи ањамияташ ба вазифаи мудофиаи давлат баробар аст. Бесабаб нест, ки роњбари давлат тозабунёди Тољикистон Асосгузори сулњу вањдати милл -Пешвои миллат, муњтарам Эмомал Рањмон дар якчанд баромадњояшон аз хатари сиёсати аонишав изњори ташвиш намуда, ифзи истиќлолияти давлатамонро – вазифаи ар фарди омеа мешуморад .

Аз ин рў, барои дар заминаи чунин арзишњо таъмин намудани идомаи раванди пешрафти минбаъдаи истиќлолияти сиёсї, минбаъд њам барои ташаккули ифтихори ватандорї ва њувияти миллї тамоми шањрвандони кишварамон бояд љидду љањд намоянд .

Яъне, фањмиши фалсафаи истиќлолият набояд як муколамаи расмии њукуматї бошад, балки он бояд ба як бањси хеле амиќу дилчасп ва гуногунпањлу миёни мардум, аз љумла дар сатњи илмї табдил ёбад. Имрўз дар бисёр мамлакатњои тозаистиќлол мафњуми «истиќлолият» мањбубияти зиёде пайдо намудааст ва шањрвандон ба он бо эњсосу самимияти хосса таваљљуњ мекунанд [4,с.249] .

Бењуда нест, ки мафњуми «истиќлолият» дар амалия њамчун истиќлолияти олї ва истиќлолияти том истифода бурда мешаваду якеро эълон менамоянду дигарашро эътироф мекунанд. То имрўз истиќлолияти давлатии Тољикистонро 147 кишвари љањон пазируфтааст, ки ин таќвияти эътирофи истиќлолияти давлатдории миллии мост. Яъне, маънои асосии истиќлолият волоияти њокимияти давлатї дар дохили мамлакат ва озод будани он аз тобеият ба давлатњои дигар аст .

Истиќлолият на танњо барои баќои давлату сарзамин, балки барои њифзи шараф ва таъмини амалии озодињои њар як шањрванд шароит фароњам меорад. Имрўз њамаи мо вазифадорем, ки давра ба давра барои фароњам овардани имконияти расидан ба ќуллањои баланди истиќлолияти сиёсї, иќтисодї, фикрї, фарњангї, таъмини шароит барои зиндагии шоистаи њар як сокини мамлакат ва амалї гардонидани нияту наќшањои неку созандаи ватандорї пайваста зањмат кашему мардумро дар рўњияи ватанхоњию ватанпарастї тарбия намоем .

АДАБИЁТ

1. Абурамон Олим. Бунёдои илми сиёсат. –Терон, 1385. -С.159-160 .

2. Алии Бобої. Фаранги улуми сиёсї. –Терон, -Љ. 2. -С.45 .

3. Зокиров Г. Сиёсатшинос / Г. Зокиров. –Душанбе, -С. 190 .

4. Мањмадов А. Сиёсатшинос / А. Мањмадов. –Душанбе,. –С. 240 .

5. Ообахшї. Фаранги улуми сиёс. –Терон, -С.154 .

6. Файзов Р.Н. Национальная политика современного Таджикистана в новых геополитических условиях:

вызовы и перспективы /Р.Н. Файзов // Вестник Таджикского национального университета. – 2011. – №11 (201). –С.248-256 .

7. Симу Мартин Либсет. Доиратулмаорифи демократї .

8. Сотиволдиев Р.Ш.Проблемањои назарияи давлат ва њуќуќ.Китоби дарсї. Љилди 1. / Р.Ш. Сотиволдиев. –.Душанбе.: Империал-Групп,. 2010, - С. 274 .

9. Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсї ва уу. Китоби дарсї / Р.Ш. Сотиволдиев. - Душанбе: ЭРграф, 2011. -323с .

10. усайни Башират. Омўзиши дониши сиёс.-Тењрон, 1382 .

ТАЊЛИЛИ МЕТОДОЛОГИИ МАФЊУМИ ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА АНДЕШАЊОИ РАВШАНФИКРОН

ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ НИСБАТ БА СОЊИБИХТИЁРЇ Маќолаи мазкур перомуни фањмиши мантиќии вожаи истиќлолият ва дарки фалсафии соњибихтиёрї бањс мекунад. Муаллиф кўшидааст маълумотњоро аз сарчашмањо гирд оварда, оиди мубрамияти мавзўъ дар шароити љањонишавї хулосаи муайянеро бароварда бошад.Чуноне, ки дар маќола зикр гардид, истиќлолият танњо як гуфтугўи њукуматї нест, балки дар байни равшанфикрон, озодихоњон ва дар тамоми љараёнњои фикрї ва њатто миёни мардум бањсе ошно, дилчасп ва барангезанда аст. Ин вожа чунон мањбубияти фарогир ёфтааст, ки њама яќин ба он эњсоси илм, њузурї ва бевосита доранд. Истиќлолият мафњумест, ки волоият ва мустаќилияти њокимияти давлатиро дар корњои дохил ва муносибатњои хориљї назар ба дигар сохторњои ѓайридавлат ифода мекунад. Пањлуи дигаре, ки муаллиф пайгирї намудааст, масъалаи љањонишавї аст .

Дар илми имрза ба масъалаи мафуму моияти аонишавї диќати махсус дода мешавад. Чунки аонишавї воеияти имрзаи олам аст ва талили аматарафаро металабад. Аз тарафи дигар, аонишавї ба фаъолияти давлатои муосир таъсири бевосита мерасонад, аз умла боиси дигаргун шудани вазифаву функсияои давлато гаштааст, зарурати шаклу усулои нави фаъолияти давлатиро талаб мекунад. Ба аќидаи муаллиф, барои омзиши таъсири аонишавї ба фаъолияти давлато аввало ршан намудани худи мафуми аонишавї муим аст. Муаллиф кўшидааст то љое нисбат ба ин масъала равшани андозад .

Калидвожањо: истиќлолият, соњибихтиёрї, мустаќилият, давлат, озодї, љањонишавї, инсон, њуќуќ, фалсафа, сиёсат, њокимияти сиёсї, миллатгарої, љомеа .

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ СУВЕРЕНИТЕТА И ВОЗЗРЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ О

НЕЗАВИСИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Данная статья посвящена логическому осмыслению понятия суверенитета и философскому пониманию независимости. Автор, опираясь на достоверные научные источники, старался определить актуальность темы в условиях глобализации. Как отмечено в статье, суверенитет -это не только правительственная речь, поэтому среди мыслителей, учёных представителей идеологических движений и даже самого народа вызывает споры и диспуты .

Понятие суверенитета и независимости настолько распространенны, что имеют разные научные дефиниции .

Суверенитет -понятие, которое обозначает верховность и самостоятельность государственной власти во внутренней деятельности и внешних отношениях, в сравнении с другими негосударственными органы. Другая проблема, которую затрагивает автор, это проблема глобализации. В современной науке уделяется особое внимание проблеме сущности глобализации, так как глобализация -это сегодняшняя реальность и действительность, и конечно, требует всестороннего анализа. С другой стороны, процесс глобализации воздействует на политическую деятельность современных государств, в том числе способствует изменению задач и функций государств и требует необходимых новых видов и форм государственной деятельности. По мнению автора, для изучения воздействия процесса глобализации на государственную деятельность, прежде всего, необходимо выяснить суть самого понятия глобализации .

Ключевые слова: суверенитет, независимость, самостоятельность, государство, свобода, глобализация, право, политика, государственная власть, политическая власть, общество .

METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY AND THE VIEWS OF THINKERS

OF INDEPENDENCE IN THE GLOBALIZATION PROCESS

This article is devoted to the logical understanding of the concept of sovereignty and philosophical understanding of independence. The author, relying on reliable scientific sources, tried to determine the relevance of the topic in the context of globalization. As noted in the article, sovereignty is not only government speech, therefore, among thinkers, learned representatives of ideological movements and even the people themselves, it causes disputes and disputes. The concept of sovereignty and independence is so common that they have different scientific definitions. Sovereignty is a concept that denotes the supremacy and independence of state power in internal activities and external relations, in comparison with other non-state bodies. Another problem that the author touches on is the problem of globalization. In modern science, special attention is paid to the problem of the essence of globalization, since globalization is today's reality and reality, and of course, requires comprehensive analysis. On the other hand, the process of globalization affects the political activities of modern states, including it contributes to changing the tasks and functions of states and requires the necessary new types and forms of state activity. According to the author, to study the impact of globalization on state activity, it is first of all necessary to find out the essence of the very concept of globalization .

Keywords: sovereignty, independence, independence, state, freedom, globalization, law, politics, state power, political power, society .

Сведения об авторе: Хасанов Махмадсаид - Кулябский государственный университет им.А.Рудаки, соискатель .

Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г. Куляб, улица С. Сафарова 16. Телефон: 907-37-12-75 Information about the author: Khasanov Makhmadsaid - Kulyab State University named after A. Rudaki, applicant .

Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab, S. Safarov Street 16. Phone: 907-37-12-75 УДК 316.334.2(575.3)

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

–  –  –

Глобализация - это процесс, объединяющий нации, общества и традиции через всемирную систему коммуникаций, транспорта и торговли. Глобализация обычно используется как простой способ распространения технологий, производства и коммуникации по всему миру .

Она также включает в себя поток идей и технологий .

Глобализация, по сути, является способом, с помощью которого люди, компании и правительства разных стран интегрируются и взаимодействуют друг с другом. Процесс глобализации оказывает воздействие на культуру, окружающую среду, правительственные системы, экономическое развитие, благосостояние и физический комфорт человека в странах по всему миру .

Глобализация оказывает существенное воздействие на развитие отдельных стран мира, на дальнейший путь данных государств, а также их место на мировой арене. Развитие международной торговли и рост иностранных инвестиций образуют основополагающие составляющие данного процесса. Также сюда относится развитие научно-технического и культурного сотрудничества между странами, обмен трудовыми ресурсами, развитие международного туризма и многие другие аспекты, которые сближают народы разных стран .

Глобализация проявляется в открытости международной экономики, объединении рынков в мировом масштабе и стремление к миру без границ [1] .

Благодаря глобализационным процессам регионы становятся ближе друг к другу .

Глобализация имеет очень сильные экономические, правительственные, образовательные и социальные аспекты .

Глобализационные процессы имеют много положительных последствий, открывая перед развивающимися странами пробелы в возможностях и экономическом процветании. Но им свойственны и негативные влияния. И Таджикистан не является исключением из этого правила .

Глобализационные процессы в Таджикистане достаточно активно влияют на уровень развития всех сфер жизнедеятельности нашей страны .

Так, например, глобализация стала самым успешным движением за процветание и борьбу с нищетой в современной истории Таджикистана .

С момента обретения независимости, после распада Советского Союза, правительство Таджикистана добилось невероятных успехов в сокращении бедности по всей стране. В государстве проделана большая работа по борьбе с бедностью, но особый вклад в ее снижение внесли, безусловно, процессы глобализации .

Так, например, экономика Таджикистана в значительной степени зависит от денежных переводов таджиков, работающих за рубежом – такие денежные переводы составляют почти 50 процентов общего ВВП страны [5] .

Вместе с тем, такого рода глобализационные процессы имеют для Таджикистана и негативные последствия. Они делают экономику открытой для внешних факторов, способных нанести серьезный ущерб экономике, особенно во время глобального финансового кризиса .

Кроме того, Таджикистан явно не в состоянии привлечь прямые иностранные инвестиции (далее - ПИИ) из-за неблагоприятной деловой среды, неадекватной инфраструктуры и слабой правовой системы. Без существенных изменений в политике в этих областях инвестиции вряд ли появятся, что ограничит возможности страны полностью вырваться из бедности с помощью экономических средств .

Отсутствие ПИИ и общих инвестиций частного сектора также наносит ущерб возможностям трудоустройства в стране. Самое ценное достояние республики - ее человеческий капитал, и в настоящее время страна не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест для растущей рабочей силы. Значительные барьеры для занятости большей части населения страны могут еще больше усугубить проблему бедности в Таджикистане .

Еще одним ярким примером положительного влияния глобализационных процессов на развитие Таджикистана можно назвать взаимодействие руководства страны с иностранными правительствами и неправительственными организациями по направлению улучшения экологии страны .

По оценкам, более 60 процентов населения не имеет доступа к чистой питьевой воде, что приводит к потреблению воды из оросительных канав, которые часто загрязнены [3] .

Адекватные санитарные условия также недоступны, что привело к распространению по всей стране таких передаваемых через воду заболеваний, как тиф и диарея. Оба эти явления особенно опасны для детей и младенцев, и поэтому показатели младенческой смертности и недоедания выше приемлемых .

Благодаря помощи иностранных правительств и неправительственных организаций в этой области был достигнут прогресс. Например, осуществляемый в 2005-2009 годах ЮНИСЕФ проект в области гигиены в школах предусматривает снабжение школ свежей питьевой водой посредством создания колодцев и насосных систем, которыми могут пользоваться дети, а также улучшения санитарных условий. Благодаря таким проектам тысячи детей стали свидетелями экспоненциального улучшения условий жизни и здоровья [8] .

Положительным эффектом глобализационного процесса является повышение качества жизни населения региона, рост показателей здоровья граждан страны .

На протяжении последнего десятилетия Таджикистан выполнял значительную лидирующую роль на международном уровне в объединении государств-членов в целях обеспечения безопасной водой и санитарии для детей, матерей и семей. Несомненно, доступ к безопасной воде и санитарии является в настоящее время глобальным приоритетом развития и необходимым условием для устойчивых, равноправных и процветающих сообществ .

Примером глобализационных процессов взаимодействия между различными странами является международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» [6] .

Вариантом развития глобализационных процессов в Таджикистане можно назвать также и наличие экономических взаимоотношений страны в рамках развития ее инфраструктуры .

Так, Азиатский банк развития в 2018 году финансирует проекты на сумму свыше 149 миллионов долларов [2]. Проекты будут направлены на развитие дорожной и городской инфраструктуры, управление водными ресурсами и рисками стихийных бедствий .

На начало 2016 года действующий портфель Всемирного банка в Таджикистане насчитывает 21 проект с общей суммой обязательств в размере 283.4 млн. долл. США .

Наибольшая доля в портфеле приходится на сельское хозяйство (24 процента), за которым следует развитие городской и сельской местности (21 процент), после чего следуют транспорт (16 процентов), государственное управление и экономическая политика (9 процентов), окружающая среда и природные ресурсы (7 процентов), образование (6 процентов), здравоохранение и социальная защита (6 процентов), водоснабжение (6 процентов), частный сектор (4 процента) и социальная защита и трудоустройство (1 процент) [4] .

Положительным эффектом в приведенных примерах банковского содействия развитию Таджикистана является развитие инфраструктуры страны, но вместе с тем, у данного глобализационного процесса есть и отрицательная сторона – необходимость выплачивать проценты за пользование финансовыми ресурсами международной кредитной организации .

Глобализационные процессы невозможны без соответствующего правового оформления .

Именно качество юридических сделок, их правовой статус формирует законность партнерских контрактов и гарантирует защиту прав участников экономических и финансовых отношений .

Именно поэтому присоединение Таджикистана в 2012 году к Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений является важным следствием глобализационного развития страны. А в феврале 2015 года Таджикистан ратифицировал Конвенцию об апостиле, что упростило признание официальных документов для иностранных инвесторов в Таджикистане, а также таджикских граждан и предприятий за рубежом .

Таджикистан, к примеру, стал вторым государством в Центральной Азии, получившим пропуск во Всемирную торговую организацию [7] .

Все эти мероприятия по взаимодействию с международными организациями и правительствами других государств, лишь часть тех глобализационных процессов, которые происходят сегодня в Таджикистане. Они, безусловно, влияют на экономику страны, уровень благосостояния населения, формирование и развития международных взаимосвязей и расширение сфер деятельности международных компаний. От своевременности и обоснованности указанных глобализационных процессов зачастую зависит жизнь и здоровье граждан .

Несмотря на все положительные моменты глобализационного влияния, необходимо взвешивать и оценивать внутренние противоречия и отрицательные последствия их воздействия в целях устранения риска чрезмерного негативного влияния на экономику и государственное управление Таджикистана .

ЛИТЕРАТУРА

1. Тусаева А.Р. Основные факторы глобализации мировой экономики / А.Р. Тусаева, В.А. Попцова, Н.А .

Назаренко // Современные научные исследования и инновации. -2018. -№2 / [Электронный ресурс] .

http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85766 .

2. АБР выделит Таджикистану 149 миллионов долларов / [Электронный ресурс] .

https://tj.sputniknews.ru/country/20180301/ 1024887549/abr-vydelit-tajikistan-finansirovanie-proektov-149-millionov-dollarov.html .

3. До последней капли: Почему в Таджикистане появился налог на воду / [Электронный ресурс] .

https://iz.ru/767978/igor-karmazin/do-poslednei-kapli .

4. Отчет о программе партнерства группы Всемирного банка и Республики Таджикистан / [Электронный ресурс] .

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Tajikistan-Snapshot-ru.pdf .

5. Как деньги мигрантов помогают выживать Таджикистану / [Электронный ресурс] .

http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20181109/ kak-dengi-migrantov-pomogayut-vizhivat-tadzhikistanu .

6. Международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 / Электронный ресурс]. https://wsdconf2018.org/ru/ .

7. Таджикистан вступил в ВТО / [Электронный ресурс]. http://www.cis-emo.net/ru/news/tadzhikistan-vstupil-v-vto .

8. ЮНИСЕФ В ТАДЖИКИСТАНЕ / [Электронный ресурс]. https://www.unicef.org/tajikistan/UNICEF_Profile_2005RUS.pdf .

РАВАНДЊОИ ЉАЊОНИШАВЇ ДАР ТОЉИКИСТОН Дар маќолаи мазкур мафњуми љањонишавї ва равандњои љањонишавї барои рушди давлатњо оварда шуда, ошкор гардидааст, ки ѓайр аз самараи мусбии таъсиррасонї, инчунин оќибатњои манфии равандњои љањонишавї мављуданд. Дар мисоли иќтисоди Љумњурии Тољикистон, тањлили рушди иљтимої ва њуќуќї таъсиррасонии равандњои љањонишавї ба мамлакат нишон дода шудааст. Оќибатњои мусбї ва манфии таъсиррасонии онњо ба сатњи некўањволии умумии Тољикистон ошкор гардидааст.тавсияњои умумї њангоми ќабули ќарорњо дар бораи иштироки мамлакат дар љањонишавии байналмилалї дода шудаанд .

Калидвожањо: љањонишавї, равандњои љањонишавї, Тољикистон, иќтисод, оќибатњо, Бонки умумиљањонї, камбизоатї, бок ор таъминкунї, ќарорњои арбитражї .

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В данной статье дано понятие глобализации и глобализационных процессов для развития государств, выявлено, что помимо положительных эффектов воздействия существуют и негативные последствия глобализационных процессов. На примере экономики Таджикистана, анализа социального и правового развития показано воздействие глобализационных процессов на страну. Выявлены положительные и отрицательные последствия их воздействия на уровень общего благосостояния Таджикистана. Даны общие рекомендации при принятии решения о пределах участия страны в международной глобализации .

Ключевые слова: глобализация, глобализационные процессы, Таджикистан, экономика, последствия, Всемирный банк, бедность, трудоустройство, арбитражные решения .

GLOBALIZATION PROCESSES IN TAJIKISTAN

The concept of globalization and globalization processes for development of the states is given in this article, revealed that besides positive effects of influence there are also negative consequences of globalization processes. On the example of economy of Tajikistan, the analysis of social and legal development impact of globalization processes on the country is shown. Positive and negative consequences of their impact on the level of the general welfare of Tajikistan are revealed. The general recommendations at making decision on limits of participation of the country in the international globalization are made .

Key words: globalization, globalization processes, Tajikistan, economy, consequences, World Bank, poverty, employment, arbitral awards .

Сведения об авторе: Холматова Лола Юрьевна – Российский –Таджикский (Славянский) университет, кандидат философских наук, и.о.доцент кафедры философии и политологии. Адрес: 734000, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде 30 Information about the author: Kholmatova Lola Yuryevna - Russian –Tadzhik (Slavic) University, Ph.D., associate professor of the Department of Philosophy and Political Science. Address: 734000, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Mirzo Tursunzade Street 30 УДК 314/316

О ПРОЯВЛЕНИЯХ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

–  –  –

Современное таджикское общество мы пока не можем отнести к достаточно благополучным. Оно находится на начальных этапах движения к нему. После распада СССР в Таджикистане началась гражданская война, которая привела социальную и экономическую жизнь в полное разрушение. Всплеск религиозного экстремизма для Таджикистана связан с особенностями социального и внутриполитического процесса на рубеже конца 80-х - начала 90х годов. Это обстоятельство поставило под угрозу само существование Таджикистана как государство и его целостность. Например, народ Таджикистана испытал на себе горький опыт гражданской войны. Этот конфликт начался с лозунгов «свобода», «единства», но закончился кровавым и варварским конфликтом между различными социальными группами в Таджикистане. Начиная с 80-х годов в Таджикистане проявили себя нетрадиционные религиозно - экстремистские организации, которые считаются основными пропагандистами идеологии нетерпимости и религиозного экстремизма. Можно сказать, что некоторые религиозно-экстремистские течения, национальное возрождение таджикского народа использовали для культурного порабощения наций с помощью религий. Ислам как религия основной части населения Таджикистана из культурно - бытового явления трансформировался в исламский фактор и в начале 90 - использовался как инструмент для захвата власти и исламизации общества в его радикальном варианте .

Исследователи спорят о существовании такого опасного вида экстремизма в сегодняшнем мире, как религиозный экстремизм или экстремизм на религиозной почве. Исследователи различных мастей пытаются определить точную дефиницию понятия религиозного экстремизма. По поводу этого спорного тезиса ученые разделились на два противоположных лагеря. На наш взгляд, наиболее адекватное определение этому феномену, с точки зрения религиоведческой науки, дает А.П. Забияко. «Экстремизм религиозный-тип религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним радикализмом, ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию, резким ростом напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении. Целью религиозного экстремизма является реформирование существующей религиозной системы. Следствием экстремизма религиозного в религиозной жизни является конфронтация внутри конфессии, которая приводит либо к подавлению радикального течения, либо к расколу и появлению нового религиозного движения, секты»

[1,с.1220-1221] .

Экстремизм представляет собой радикальную форму отрицания отдельными лицами или группами существующих общественных норм и правил. Его причины лежат в социальной дезориентации части граждан, их недостаточном образовании, кризисном состоянии общества, в слабости институтов общественного контроля, в низкой эффективности правовой системы [2,c.115]. Экстремизм является крайней формой интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как методами выражения непримиримости к другим людям .

По мнению российского исследователя Р.А. Лопаткина, «это идеология и практика некоторых течений, групп, отдельных деятелей в конфессиях и религиозных организациях .

Характеризуется приверженностью крайним толкованиям вероучений и методам действия по реализации поставленных целей, распространением своих взглядов и влияния» [3,с.638] .

Сущностью религиозного экстремизма является отрицание системы традиционных для общества морально-этических ценностей и догматических устоев. Другой компонент данного феномена заключается в агрессивной пропаганде мировоззренческих аспектов, противоречащих традиционным общечеловеческим ценностям. Это проявляется, в частности, в желании и стремлении приверженцев определенной конфессии распространить свои религиозные представления и нормы на все общество .

По мнению большинства исследователей, наибольшую опасность в мире представляет религиозный экстремизм в его исламском варианте. В последние десятилетия данный вид религиозного экстремизма распространил свои корни во всем мире. Во второй половине 90-х годов ХХ в. и в начале нового века наибольшую известность получили последователи радикального исламского течения ваххабизма, одобряющего ведение религиозной войны в террористических формах. Известный турецкий духовный авторитет Харун Яхья в своей работе «Один из истоков терроризма: фанатизм третьего мира» утверждает, что основной грех экстремистов и террористов заключается в том, что страдают беззащитные люди, а религиозность подменяется политической стратегией и идеологией, находящейся за пределами ислама [4] .

Религиозный экстремизм (трактуемый часто как исламизм) как идеологическая доктрина и основанная на ней политическая практика реализуется в деятельности различного рода исламистских организаций, в совокупности образующих радикальное исламское движение. Это движение является одним из проявлений тенденции реисламизации общества и политизации ислама, фиксируемое в последние десятилетия во многих регионах мира, в том числе и в Таджикистане. По мнению Р. Абдулатипова, религиозный экстремизм - это корыстное использование национальных идей, направленное, прежде всего против веры. Религия в таком случае используется для идейное обоснование экстремистского выступления и выступает как средство, объединяющее и организующее экстремистов.

Наиболее распространенным методом, практикуемым религиозными и другими экстремистами, является вооруженный террор:

подавление и устрашение противников вооруженными средствами, вплоть до физического уничтожения [5] .

По мнению российского исследователя И.Л. Морозова, религиозный экстремизм- «это идеология, призывающая к той или иной вариации радикальной трансформации общества на основе коранических традиций и оправдывающая применение силовых стратегий реализации поставленной цели» [6,с.288]. Нужно подчеркнуть, что существует огромное количество определений экстремизма, так и религиозного экстремизма, но ни одно из этих определение не является исчерпывающим .

Учитывая изложенное, можно попытаться предложить следующее определение религиозного экстремизма как философско-социологической категории. Религиозный экстремизм-это совокупность насильственных религиозно-политических экстремистских преступлений, совершенных религиозными организациями и тоталитарными сектами, а также лицами на определенной территории в определенный период времени, направленных на достижение политических целей или обеспечение политической деятельности .

На наш взгляд, особенностью религиозного экстремизма является то, что любые противоправные действия в отношении лиц, не разделяющих определенные воззрения, оправдываются священными текстами. Возможности для подобных толкований в исламе, как и во многих других религиях, довольно велики. Абстрактность священных писаний, противопоставление (на уровне вероучения) правоверных неверующим, наличие религиозных предписаний, касающихся боевых действий, а также исторический опыт далеко не мирного сосуществования религий (особенно в Средние века) позволяют интерпретировать священные тексты вопреки сути и предназначению самой религии .

Российский исследователь Г.А Рудов, считает, что «…одной из причин пристального внимания к проблеме религиозного экстремизма является использование религии и религиозных лозунгов исключительно в политических целях для обоснования самого широкого спектра требований, как правило, выдвигающихся внешними по отношению к центральноазиатским республикам, силами. А это, в свою очередь, объясняется стремлением усилить свое геополитическое влияние в регионе как со стороны некоторых мусульманских государств, так вездесущего Запада во главе с США с целью установления так называемой «исламской дуги». Как последствия, на просторах Центральной Азии от Сибири до Каспия – создалась своеобразная ситуация, при которой объективные процессы религиозного возрождения совпали с внутренними и внешними факторами, когда религиозная составляющая стала активно использоваться для обоснования политических требований, в связи, с чем и возникает так называемий религиозный экстремизм» [7,с.38-39]. Процесс активизации религиозного экстремизма особенно опасен для таджикского общества, потому что основная часть население Таджикистане исповедуют ислам суннитского толка, и это подтверждают социологические данные .

После развала СССР и обретения Таджикистаном независимости в ходе проведения социологического опроса удалось выяснить, что большая часть населения отрицательно отнеслась к перспективам создания здесь исламской теократии. В то же время для 64% опрошенных ислам сохранял свою привлекательность как часть национальной культуры .

Ислам, кроме того, разведен в Таджикистане, по выражению российского исследователя Д.Б .

Малышева, по «национальным квартирам». Его воздействие на общественно – политическую жизнь в различных регионах и даже в различных частях одного и того же региона совсем не одинаково[8,с.7] .

В начале 90-х в среде некоторых представителей таджикского традиционного духовенства были очень популярны идеи религиозно-экстремистской организации «Братья мусульмане» .

Так, по мнению российского исследователя Милославского, «идей, а позднее и некоторые элементы организации ПИВТ (партия исламского возрождения Таджикистана) взяты по преимуществу из литературы Братьев - мусульман». Первоначально это были труды Саида Кутба (прежде всего «социальная справедливость в исламе»), попавшие в Среднюю Азию через духовное управление в Ташкенте. Позднее хлынул поток мусульманской литературы из Афганистана и Ирана: пропагандистские брошюры, труды Хомейни, Кутба, Маудуди, Рабанни изданные на дари и персидском языках, переводились на кириллицу и распространялись в виде самиздата [9,с.83] .

Исследователи объясняют фактор возникновения и активности религиозного экстремизма внутренней кризисностью постсоветского общества Таджикистана. Объясняя реакционноэкстремистские моменты, которые появились около ислама, исследователи справедливо отмечают, что они появляются более всего в странах с низким уровнем социальноэкономического развития, в странах, разрушенных войнами и разного рода переворотами [10,c.34]. Религиозный экстремизм, рожденный в условиях Республики Таджикистан или привнесенный извне имеет не только религиозный характер, но и, безусловно, отражает особенности культуры, традиций, менталитета и истории народа. В настоящее время в Таджикистане наблюдается рост религиозного сознания общества. При этом религиозно экстремистские течения играют непосредственную роль в росте и развитии религиозности таджикского общества .

Особенности современного общественного развития страны сформировали также такой терророгенный фактор, как значительная внутриобщественная разобщенность, недоверие и нередко враждебность по религиозному, этническому, политическому и некоторым другим социально значимым признакам. На фоне отсутствия в стране общей национальной идеи, размывания многих позитивных общесоциальных, морально-нравственных ориентиров и стандартов, а также нарастающего замещения их идеями крайнего индивидуализма, агрессивности, социальной исключительности, культа силы, наживы и неуважения к закону, указанные процессы активно способствуют формированию в определенных группах населения противоправных, в том числе экстремистских, форм поведения .

Идеологии нетрадиционных религиозных организации для привлечения в свои ряды новых сторонников пользуются социально-экономическим трудностями в обществе, основное часть население бедно, безграмотно и социальная политика правительства очень слабая. По мнению Российского исследователя А.В. Малашенко, в Таджикистане росту популярности религиозных экстремистов способствует социальное раздробленность общества, отсутствие у руководстве страны четких перспектив ее развитие [11,с.15-17]. В постсоветской истории Таджикистана произошли трансформации всех сфер жизни общества, спровоцировавшие переоринтацию общественного сознания на усиление его религиозности .

Говоря о собственно религиозных корнях религиозного экстремизма, отметим упадок в годы советской власти традиционного для Таджикистана ислама Ханафитского толка. В Таджикистане и в некоторых регионах СССР возникла своеобразная деформированная модель ислама - приспособленная к атеистическому государству, лояльная его идеологии, допускавшая нарушение исламских запретов. Набравшая силу радикальная тенденция в религии была своего рода реакцией на слабость традиционного ислама, его деградацию, приспособленчество духовенства, отсутствие системы религиозного образования .

В этой связи, как отмечает Ю.А. Бабинов, у традиционных религий, которые глубоко укоренились в быту, культуре и психологии тех или иных народов, нет почвы для доктринальных разногласий, так как каждая из них восходит к собственным источникам вероучения [12,с.137-138]. Но сторонники религиозно экстремистских организации нагнетают религиозную ситуацию в Таджикистане .

В Таджикистане распространении такие религиозные радикальные организации как Хизбут-тахрир, Исламское движения Туркестана, Таблиги-джамаат, Салафизми и Ваххабизм .

Салафизм-религиозно-экстремистское течение в Исламе, последователи которого выступают против внесения в Ислам нововедений. Они выступает против таджикских народных праздников, таких как Навруз, Мехргон и Сада, которые, по их мнению, считаются доисламским Зороастрийским религиозным верованием. В Таджикистане, по информации спецслужб республики, насчитывалось несколько тысяч салафитов. По утверждению некоторых исследователей и исламоведов, салафитского движения как такового в Таджикистане не существует. «Салафиты» Таджикистана, -это те же ваххабиты, которые появились в стране в конце 80-х, начале 90-х годов. Они ведут активную пропаганду своих радикальных взглядов среди населения Таджикистана, особенно среди молодежи. Их цель создать противоречия в обществе и уничтожить единство в рядах мусульман. И борьба с шиитами путем их очернения и объявления их кафирами, т.е. неверными. Салафитов в Таджикистане щедро финансируют из-за рубежа, они распространяют аудио и видео кассеты, печатают литературу религиозно-экстремистского характера .

Наибольшего внимания заслуживает факт ослабления позиций и вытеснения современного традиционного «Ханафитского» мазхаба ислама и замены его ваххабитской интерпретацией последнего. Содержание в системе ваххабитской идеологии ряда популистских лозунгов используется как основа для вовлечения в ряды экстремистов новых их приверженцев, особенно из молодежной среды. Известные и в других регионах страны процессы усложнения и ухудшения социально-экономической обстановки являются одним из импульсов для возникновения деструктивных течений религиозно-экстремистского и террористического толка .

Салафизм, как исламское религиозное движение, в большей степени представляет угрозу целостности и стабильности развития мусульманской общины Таджикистана. Как показывают исследования, в настоящее время отмечаются подобного рода конфликты между старшим поколением, придерживающимся «матрудитской» теологии и младшим поколением приверженцев салафизма. Поэтому, говоря о религиозном экстремизме как об одном из феноменов современного общества в Таджикистане, мы должны постоянно иметь в виду эту родовую связь и понимать, что особенности религиозного экстремизма в Таджикистане определяются глубинными причинами, лежащими в основе религиозного экстремизма, прежде всего, и теми факторами, которые влияют на его развитие .

Большой интерес исследования представляет индо-пакистанская религиозноэкстремистская организация таблиги- джамаат или джамаат - таблиг (общества призыва или наставление), которое в последнее время, ввиду с большими проблемами социального толка, активизировала свою деятельность в Таджикистане. Это религиозно-протестное движение было организовано еще в 80-х годах 19 века в Северной Индии, движение получило свою современную форму в 40-х годах 20 столетия. Центр его находится в Дели, но наибольшим числом последователей оно располагает в Пакистане. Большое значение в 90-х годах оно стало придавать пропаганде идей исламского возрождения в Центральной Азии, в том числе Таджикистане, и продолжает это до наших дней. Есть сведение, что сети «Таблиги»

использовались для вербовки молодых мусульман из арабских и африканских стран и их переправки в 1992-1997 годах в Таджикистан [13,с.45]. «Таблиги» ведут свою миссионерскую деятельность среди населения Таджикистана. Вместе с тем под маской миссионеров этой организации в Таджикистан также попадают группы религиозных экстремистов .

Также в Таджикистане подпольно действует религиозно-экстремистская организация Хезб-ут-тахрир-аль-исламий. Они ратуют за создание мирового халифата, который существовал во времена праведных халифов. Предпринимали неоднократно усилие дестабилизировать обстановку в Таджикистане и у его соседей. Они продолжают свою подрывную деятельность повсюду в регионе. Прикрываясь лозунгами возвращения Таджикистана в «лоно чистого ислама», сторонники Хизб-ут-тахрир делает ставку на распространение в Таджикистане наиболее радикальных идей, которые особого хождения раньше там не имели. Это оказывает самое негативное воздействие на внутриполитическую и религиозную ситуацию в Таджикистане, что чревато опасными последствиями и в общерегиональном масштабе .

Аналитики, считающие ненасилие лишь тактическим ходом Хизб-ут-тахрир, опираются на отдельные положения трудов самого Т. Набхани и полевые данные. Согласно книге «Халифат», конечной целью партии является строительство исламского государства в мировом масштабе, но борьба за осуществление этой цели подразделяется на несколько основных этапов. Первый этап - пропаганда идей партии, создание ее организационных ячеек, максимально широкое привлечение населения в ее ряды. Второй этап начинается тогда, когда идея создания халифата овладевает массами (как в ленинской теории социалистической революции). В этой фазе происходит якобы бескровная революция, в ходе которой массы требуют, чтобы правящие страны политические лидеры добровольно, но под мощным давлением народа оставили свои посты. Наконец, на третьем этапе произойдут выборы халифа, в которых примут участие все взрослые мусульмане, мужчины и женщины. Отстранение от власти правителей интерпретируется рядом исследователей как задача, неизбежно требующая применения силы, отсюда и развивается представление о Хизб-ут-тахрир как организации, ориентированной на захват власти, лишь на данном, подготовительном этапе концентрирующей все усилия на завоевании поддержки населения и политической мобилизации [13]. Главным объектом, против которого направлена деятельность Хизб-уттахрир, является правящий режим в Таджикистане, партия предиставляет собой наднациональную организацию, ее подразделения существуют в других странах региона .

Количество членов Хизб-ут-тахрир в Таджикистане неизвестно. По мнению российского исследователя А.В. Малашенко, численность Хизб-ут-тахрир в Таджикистане якобы достигает 5 тысяч, ячейки Хизб-ут-тахрир существует в северных районах Таджикистана [11,с.13-15] .

Одной из главных задач Хизб-ут-тахрир остается проникновение в госаппарат, в том числе в службу безопасности .

По мнению российского исследователя Г.А. Рудова, возвращаясь на родину, выпускники арабских институтов сумели укрепиться в нескольких десятках мечетях, вокруг которых стали складывается группы радикально настроенной молодежи. Им удалось наладить контакт с арабскими и пакистанскими единомышленниками, а также с группировками, которые действуют подпольно в Таджикистане Хизб-ут-тахрир, салафизм, таблигити. И далее, религиозно исламистские экстремисты раскололи традиционный ислам, противопоставив традиционному для таджикских мусульман Ханафитскому мазхабу, тарикатизм, салафизм и ваххабитский ислам. Противостояние между традиционным исламом и религиозными исламистскими экстремистами стало повсеместным [7,с.36] .

Экстремизм - это явление социальное, которое существовало в обществе с древних времен. Он связан с насилием, навязыванием идей, поведенческих форм одной группы людей другим социальным группам силовыми методами. Насилие- неотъемлемая часть религиозного экстремизма. Единого определения экстремизма дать невозможно, так как явление это многолико, имеет разные формы и виды проявления .

Действительно, в современном Таджикистане высок процент религиозной и светской неграмотности среди молодежи, отсутствует мотивация к получению образования и они отчуждены от социально-политической и культурной жизни не развиты социально экономические отношение среди населения. Этому способствует и низкий уровень подготовки кадров таджикских священнослужителей. Они в основном проходят подготовку в других государствах, где политическая система другая, отличная от Таджикистана, условия быта другие, культура другая .

ЛИТЕРАТУРА

1. Забияко А.П. Экстремизм религиозный / А.П. Забияко // Религиоведение.Энц. Словарь. -М.: Академический Проект, 2006. -С.1220-1221 .

2. Тишков В. А. Этнология и политика. Монография / А.В. Тишков. -М.: Наука, 2001. -С.115 .

3. Лопаткин Р.А. Религиозный экстремизм. Полит. словарь / Р.А. Лопаткин // Политическая энциклопедия. -М: В .

2 т «Мысль», 2000. -С.638 .

4. Яхья Харун. Приглашение к истине / Яхья Харун. [Электроный ресурс]. URL: www.harunyahya.ru (дата обращение к сайту 09.01.2013) .

5. Исламский мир: проблемы становления. [Электроный ресурс]. URL: www.abdulatipov.ru. (дата обращение к сайту 09.01.2014) .

6. Морозов И.Л. Политический экстремизм: особенности эволюции при переходе от индустриального общества к информационному. Монография / И.Л. Морозов. -Волгоград: «Перемена», 2007. -С.288 .

7. Г.А. Рудов. Россия - Центральная Азия - радикальный ислам. Монография / Г.А.Рудов. -М.: Восток-Запад, дипломатическая академия МИД России, 2009. -С.38-39 .

8. Малышева. Д.Б. Государства центральной Азии: поиск места в мировой политике. Монография / Д.Б.Малышева. -М.: 1995. -С.7 .

9. Ислам и политика (взаимодействия ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и Центральной Азии). Коллект. Монография. Отв. ред. В.Я. Белокреницкий и А.З. Егорин. -М.: Институт востоковедения РАН, «Крафт+», 2001. -С.83 .

10. Абдулатипов Р. Диалог цивилизаций: базовые концепты, идеи, технологии: Монография / Р. Абдулатипов. Издво НИМ «Махинур», 2006. -С.34 .

11. Малашенко А.В.. Россия - Центральная Азия - радикальный ислам. Коллект. Монография / А.В. Малашенко. М.: Восток-Запад, дипломатическая академия МИД России, 2009. -С.15-17 .

12. Бабинов Ю.А. Религиозно-конфессиональные отношения в странах СНГ / Ю.А. Бабинов // Взаимоотношения религиозных конфессий в многонациональном регионе. Сборник научных трудов. -Севастополь: «Вебер», 2001 .

-С.137-138 .

13. Белокреницкий В.Я. Пакистанский исламорадикализм - эволюция и связь с региональным терроризмом / В.Я .

Белокреницкий // Сборник статей. Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке. -М., 2001. -С.34-49 .

ЗУЊУРОТИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ ДАР ТОЉИКИСТОН

Сати ифротгароии дин дар Тоикистон бо хусусиятои раванди итимоию дохил дар охири солои 1980 ва аввали солои 1990 вобаста аст. Ин олат мавеи Тоикистонро амчун давлат заиф кард ва бехатарии онро зери суол гузошт. Мардуми тоик тарибаи талхи анги шарвандиро аз сар гузаронидааст .

Ин муноиша бо шиорњои «озод» ва «вањдат», ооз гардид, вале бо хунрезии вањшатангез байни гурои гуногуни итимо, намояндагони минтаќањои алоњида ба охир расид. Аз нимаи дуюми солњои 80-ум дар Тоикистон, созмоною њаракатњои экстремистии динї худро маълум намуданд, ки панкунандагони асосии идеологияи ифротию дин буданд. Дар Тоикистон чунин њаракатњои ифротї ва радикалии дин, монанди «изб-ут-Тарир», «аракати исломии Туркистон», «Таблиѓи-амоат», салафизм ва ваобия пан гашта, берун аз Тољикистон маблаѓгузорї мешуданд. Ба ватан баргаштани хатмкардагони донишгоою мадрасањои кишварњои Шарќи Наздик ва роњ ёфтани онњо ба масидои љомеи љумњурї, сафи пайравони њизбу њаракатњои ифротию радикалиро зиёд карда, вазъияти љомеаро осебпазир гардонид. Пайравони њизбу њаракатњои ифротї, ба монанди «Њизб-ут-Тањрир», салафия, бо хољагони хориљиашон аз кишварњои Шарќи Наздик ва Покистон робита барќарор карда, аз пайи нест кардани сохтори конститутсионї ва давлати дунявии мо њастанд. амчунин, идеологони њаракатњои ифротї мазаби њанафї ва исломи анъанавиро паст зада, ѓояњои њаракати ифротии салафия ва вањњобияро тарѓиб карда, аз мазњаби мо боло мегузоштанд, ки ин њолат байни эътиќодмандон ихтилофро ба вуљуд меовард .

Калидвожањо: ифротгароии динї, фундаментализм, радикализм, ташкилотњои ѓайридавлатии динї, Њизб-ут-Тањрир, Њаракати исломии Ўзбекистон, салафия, вањњобия, бародарони исломї, исломи анъанавї .

О ПРОЯВЛЕНИЯХ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Всплеск религиозного экстремизма для Таджикистана связан с особенностями социального и внутриполитического процесса на рубеже конца 80-х - начала 90-х годов. Это обстоятельство поставило под угрозу само существование Таджикистана как государства и его целостность. Например, народ Таджикистана испытал на себе горький опыт гражданской войны. Корни этого конфликта начались с лозунгов «свобода», «единство», но закончились кровавым и варварским конфликтом между различными социальными группами в Таджикистане .

Начиная с 80-х годов в Таджикистане проявили себя нетрадиционные религиозно-экстремистские организации, которые считаются основными пропагандистами идеологии нетерпимости и религиозного экстремизма. В Таджикистане распространении такие религиозные радикальные организации, как Хизб-ут-тахрир, Исламское движение Туркестана, Таблиги-джамаат, Салафизм и Ваххабизм. Возвращаясь на родину, выпускники арабских институтов сумели укрепиться в нескольких десятках мечетей, вокруг которых стали складываться группы радикально настроенной молодежи. Им удалось, наладит контакт с арабскими и пакистанскими единомышленниками, а также с группировками, которые действуют подпольно в Таджикистане - как Хизб-уттахрир, салафизм, таблигити. И далее, религиозно исламистские экстремисты раскололи традиционны ислам, противопоставив традиционный для таджикских мусульман Ханафитский мазхаб тарикатизму, салафизму, ваххабитскому исламу .

Ключевые слова: религиозный экстремизм, фундаментализм, радикализм, неправительственные религиозные организации, хизб-ут-тахрир, исламское движение Туркестана, салафизм, ваххабизм, братья мусульмане, традиционный ислам .

ON THE MANIFESTATIONS OF RELIGIOUS EXTREMISM IN TAJIKISTANThe outbreak of religious extremism for Tajikistan is connected with the peculiarities of the social and internal political process at the turn of the late 1980s and early 1990s. This circumstance threatened the very existence of Tajikistan as a state and its integrity. For example, the people of Tajikistan experienced the bitter experience of civil war. The roots of this conflict began with the slogans "freedom", "unity", but ended in a bloody and barbarous conflict between various social groups in Tajikistan. Since the 80's. years in Tajikistan, non-traditional religious extremist organizations showed themselves to be the main propagandists of the ideology of intolerance and religious extremism. In Tajikistan, such religious radical organizations as Hizb ut-Tahrir, Islamic Movement of Turkestan, Tablighi-Jamaat, Salafismi and Wahhabism are spreading. Returning to their homeland, alumni of the Arab institutes managed to consolidate themselves in several dozen mosques, around which groups of radical young people began to form. They succeeded in establishing contacts with Arab and Pakistani likeminded people, as well as establishing with the groups that operate underground in Tajikistan as Hizb ut-Tahrir, Salafism, and Tablighi. And further, religiously Islamist extremists split traditional Islam by opposing traditional Hanafi madhhab and tariqism and Salafism and Wahhabi Islam for Tajik Muslims .

Key words: religious extremism, fundamentalism, radicalism, non-traditional religious and extremist organizations, hizb-ut- tahrir, Islamic motion Turcisgtan, salafism, wahhabism, traditional Islam .Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |Похожие работы:

«0415104 ДдтдКрдт ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК Zebra Серия Desktop Для принтеров настольной серии не существует чересчур маленьких партий этикеток. Выбор на принтерах этой серии останавливают тогда, когда требуется напечатать без проблем небольшие количества этикето...»

«Логопедическая работа по развитию звукового анализа и синтеза В основе дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, слогового и фон...»

«1128_3311126 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 дополнительное здание суда: ул . Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ г. Иркутск Дело № А19-26...»

«КРЫЛОВА Галина Михайловна СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОВ-ГИБРИДОВ С ОБОБЩАЮЩЕ-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСЕМ В ОБЩЕМ, В ЦЕЛОМ, В ПРИНЦИПЕ, В ОСНОВНОМ) Специальность 10.02.01 русский язык АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Владивос...»

«Ронкина Наталья Михайловна ИРОНИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА И ПУШКИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ ("САШКА", "ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША", "СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ") Специальность 10.01.01. Русская литература Автореферат диссертации на со...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА Н. П. Башкирова, Ю. Г. Шахина Русский язык Сборник заданий для текущих и итоговых контролей. Филологический профиль ОДЕССА ОНУ УДК 811.161.1’36(076.1) ББК 81.411.2-2я73 Б 334 Рекомендовано к печати Учебнометодической комиссией Управления...»

«Павлов Павел Владимирович ОБРАЗ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ СМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) Специальность 10.01.10 – журналистика Автореферат...»

«М.В. Бавуу-Сюрюн Тувинский государственный университет О фарингализации в диалектах тувинского языка 1 Аннотация: Фарингализация в диалектах и говорах тувинского языка является основным интегральным признаком, объединяющ...»

«Ниже по сравнению с другими показателями оценен вклад института в формирование способности эффективно представлять себя и результаты своего труда (6,6 балла – выпускники; 7,0 – работодатели), а также...»

«Ондар Валентина Сувановна ОТРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА БОКТУГ-КИРИШ, БОРА-ШЭЭЛЕЙ) Работа посвящена анализу именных лексем с пространственной семантикой в тексте героического эпоса БоктугКириш, Бора-Шээлей. В тексте героического сказания особое место занимают такие...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: Контекстная реализа...»

«Е.Л. Тирон Институт филологии СО РАН, Новосибирск Особенности стихосложения песен тувинцев-тоджинцев Аннотация: В статье впервые характеризуется система стихосложения жанров ыр и кожамык тувинцев-тоджинцев. Материалом для исследования послужили образцы тод...»

«К.В. Секлецова, Н.И. Филатова Лексико-семантическое поле "ювелирные украшения" в испанском языке В современном языкознании наблюдается тенденция к исследованию разного рода лексико-семантических полей. Данное лингвистиче...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт лингвистических исследований Русское географическое общество г. Санкт-Петербург ПРОГРАММА XXХ Всероссийского диалектологического совещания Лексический атлас русских народных говоров – 2014 (3–4 февраля 2014 года) и Картогр...»

«В. Ли V. Li Национально-семантические особенности русских и китайских фразеологизмов со значением "внешность человека" Аннотация: в статье рассматривается образная семантика русских и китайских фразеологизмов со значением "внешность человека". Цель иссл...»

«Хасанова Алсу Минвалиевна ТВОРЧЕСТВО АХНАФА ТАНГАТАРОВА: ЖАНРОВЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 10.01.02 Литература народов Российской Федерации (татарская литература) АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 2 О ОПТ 2011 Казань-2011 Работа выполнена на кафедре методики преподавания и со...»

«Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ "Грани познания". № 6(59). Декабрь 2018 www.grani.vspu.ru УДК 81’37 В.И. КАРАСИК (Москва, Тяньцзинь) КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ГОРДОСТИ В ПАРЕМИОЛОГИИ И АФОРИСТИКЕ Рассматриваются оценочные характеристики ментального обра...»

«Мусаева Елена Георгиевна ФОНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ Статья посвящена проблемам речевого воздействия в британском политическом дискурсе и его реализации на фонетическом уровне. Автор затрагивает вопрос о соотнесе...»

«2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..3 ГЛАВА I Фоновая лексика русского языка.7 1.1. Понятие о фоновой лексике русского языка.7 1.2. Роль фоновой лексики в понимании художественного текста.13 ГЛАВА II Фоновая лексика ран...»

«СТЕНОГРАММА № 1 заседания диссертационного совета Д212.088.01 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Кемеровский государственный университет" от "21" декабря 2018 г. На заседании диссертационного совета присутствовали 16 членов совета из 21, в том числе 6 докторов наук по профилю рассматрива...»

«Перцева Вера Геннадьевна АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ ЯЗЫКА ПОЛИТИКОВ И ФИЛОСОФОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ ЦИТАТ И ПОСЛОВИЦ) Специальность 10.02.04 – Германские языки Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Карпова Ольга Михайловна Иваново – 20...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.