WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 2018. № 8. ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018. № 8. BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 2018. No. 8. МАРКАЗИ ТАБЪУ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Агар содироти тиоратии Аморати Бухоро бо Русия то баста шудани шартномаи Зирабуло, дар муддати 10 сол (1840-1850), баробар ба 7,300,000 рубл ва воридот ба 5,225,000 рубл [4, с.92]бошад, ки он ба ар сари сол беш аз 700,000 рубл рост меомад, пас содироти мол танњо дар соли 1867 ба 6, 215,000 рубл ва воридот бошад, ба 4,310,000 рубл [5, с.42] баробар гардида буд, ки он дар њамон замон нишондоди чашмрас ба њисоб мерафт .

Баъдан, бо баста шудани шартномаи мазкур ва дар ин замина андешидани чораои фавр муносибатњои тиљоратии Русия ва Бухоро дар солои 80-уми асри XIX амъи умумии содирот ба 15 млн. рубл [11, с.14], соли 1900 ба 23,700,000 рубл, воридот ба 23,200,000 рубл [10, с.378] ва ин нишондод дар соли 1913 бо арчи бештар ба итисодиёти кишвар реша давонидани муносибатои сармоядор содироти Бухоро 35,315,000 рубл ва воридот бошад, ба 39,410,000 рубл, ки дар мамўъ 74,795,000 рублро [5, с.79] ташкил медињад, рафта мерасад .

Дар бораи молои содиротї ва воридотии Аморати Бухоро ба Русия бояд, айд намуд, ки он сол аз сол афзоиш ёфта, шаклњои нав мегирифт. То истилои Осиёи Марказ аз тарафи Русия бештар аз Бухоро ба Русия матои пахтагин, хушкмева, абрешим, халати абрешим, сарандози пахтагин, сангои фирза, лаъл, мумиё, олин, чакман, пўсти барра бурда шуда, аз Русия ба Бухоро бошад, танга, матои пахтагин, матои абрешимин, пўст, маснуоти шишагин ва чўбин, ранг, зарфои чин, анд, чой оварда мешуд [5, с.43] .

Баъди истилои Осиёи Марказ аз тарафи Русия, мо дар содироти Бухоро бо ин кишвар бештар молоеро мушоида мекунем, ки аамияти зиёди саноатиро соиб мебошанд. Агар дар солои 50-60-уми асри XIX содироти пахтаи Бухоро ба Русия 50 азор пуд [2, с.30], пўсти арокўл 30-40 азор донаро дар як сол ташкил медода бошад [2, с.36], пас он дар ибтидои асри ХХ (солњои 1912-1915), теъдоди пўсти арокўл ба 2 млн дона ва содироти пахта бошад, ба 2,624,000 пуд, ки 88%-и моли содиротии кишварро ташкил медод [15, с.141], баробар мегардад .

Тавре аз овардаои боло бароямон маълум гардид, шартномаи сулњи Зирабуло дар асоси маќсаду мароми дер боз тањияшудаи њукумати подшоњии рус, барои ќонеъ намудани талаботи њарчи бештар афзояндаи љамъияти сармоядорї нигаронида шуда буд. Он аз љињати сифати дипломатї санади заминавї дар сиёсати монополистии њукумати подшоњии рус ба њисоб рафта, марњила ба марњила бо санадњои нави танзимкунанда пурра гардонида мешуд. Азбаски бештари муњтавои онро масоили ваќт – тартиб ва танзими муносибатњои дуљонибаи тиљоратї ташкил менамуд, метавон онро санади муњимми тиљоратии Русия ва Бухоро дар ин давра номид .

АДАБИЁТ

1. Becker S. Russia`s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924/ S. Becker. – Cambridge «Massachusetts», 1968 - 418p .

2. Бобохонов М.Б. Фирмы и их роль в экономике Восточной Бухары //Из истории культурного строительства в Таджикистане / М.Б. Бобохонов //Сборник статей. – Душанбе: Дониш, 1973. – Вып. IV. – С.25-39 .

3. Богданов М. Г. Материалы для описания Бухарской экспедиции 1868 году / М. Г. Богданов // Туркестанский край. Ежегодник / под редакции Маев Н. - СПб., 1872. -Вып.2. – С.427-433 .

4. Губаревич-Радобильский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного исследования двух систем протектората / А. Губаревич. –Радобильский. – СПб., 1905. – 201с .

5. Ёров А. Ш. Бухарский эмират на мировом рынке. (вторая половина XIX - начало ХХ вв.). Монография / А. Ш .

Ёров. – Душанбе, 2017 – 158с .

6. Ёров А. Ш. Осиёи Марказї дар низоми нави муносибатњои байналхалќї (дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри ХХ). Маљмўи маќолањо /А. Ш. Ёров. – Душанбе, 2016 – 138с .

7. Искандаров Б. Россия и Таджикистан /Б. Искандаров, Р. Масов. – Душанбе: Ирфон, 1984 – 80с .

8. Исмоилова С. Аморати Бухоро дар давраи вассалї (1868-1918) / С. Исмоилова. – Хуљанд: Нашриёти Р .

Љалил, 1998 – 100с .

9. История СССР (XIX – начало ХХ вв.) / под редакцией И. А. Федосова. – М.: Высшая школа,1987. – 542с .

10. История Узбекской. ССР / под редакцией Х. З. Зияева. – Ташкент: Фан, 1968. -Т.2. – 662с .

11. Каримов Т. Тољикистон дар давраи револютсияи солњои 1905-1907 / Т. Каримов. – Душанбе: Дониш, 1986. – 127с .

12. Логофет Д. Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние / Д. Н. Логофет. – СПб., с .

13. Посланник Петра I на Востоке. – М.: Наука, 1986. – 159с .

14. Ремез И. А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны / И. А. Ремез. – Ташкент: «ЦСУ-Турк республик», 1922. – 128с .

15. Тухтаметов Т. Россия и Бухарский эмират в начале ХХ в. / Т. Тухтаметов. – Душанбе: Ирфон, 1977. - 183с .

ШАРТНОМАИ ЗИРАБУЛОЌ – ЊАМЧУН САНАДИ МУЊИМ ДАР ШИНОХТИ МУНОСИБАЊОИ

ТИЉОРАТИИ АМОРАТИ БУХОРО ВА РУСИЯ

Дар маќолаи мазкур оиди пањлуњои гуногуни шартномаи сулњи Зирабулоќ, ки 23-юми июни соли 1868 байни Бухоро ва Русия баста шуда буд, маълумот дода шудааст. Заминањои ба таври назариявї ва амалии эътибор доштани ин масоил, ки марбут ба асрњои XVIII – XIX мебошад, баррасї гаштаанд. Дар он аз љумла гуфта мешавад, ки агарчи бо сабабњои нахамеша номаълум ин шартнома то замони мо омада нарасида бошад њам, вале мазмун ва мундариљаи он то љое дар китобњои њамон замон љо дода шудааст. Мањз аз онхо мо муайян намуда метавонем, ки ин шартнома кадом масъалањоро дар бар мегирад. Муаллиф аз сиёсати дипломатии Русия дар давраи мазкур, дар ќисмати ѓарбї бо Аврупо, ќисмати љанубї бо Ќафќоз, ќисмати шарќї - Осиёи Марказї ёдовар гардида, муњиммияти онњоро нишон додааст. Инчунин, вижагињои људогонаи ин шартнома нишон дода шудааст. Муаллиф ба хотири пурратар шарњу эзоњ додани шартномаи мазкур онро бевосита дар киёс бо дигар шартномањо ва протоколњо-созишномањо, аз кабили шартномањое, ки дар солњои 1873, 1885, 1888, 1918 байни Бухоро ва Русия баста шуда буданд, дида баромадааст. Дар ќисмати нињоии мавзуъ наќши таќдирсози шартномаи сулњи Зирабулоќ дар густариши муносибатњои тиљоратии Бухоро ва Русия бевосита таъкид гардидааст .

Калидвожањо: шартнома, назариявї, амалї, њадафњо, вижагињо, фарзияњо, тољирон, протокол, санад, содирот, воридот .

ЗИРАБУЛОКСКИЙ ДОГОВОР- В КАЧЕСТВЕ ВАЖНОГО АКТА В ПОЗНАНИИ ТОРГОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА И РОССИИ

В данной статье речь идёт, в основном, о разных аспектах договора о Зирабулокском мире, заключённом 23 июня 1868 года между Бухарой и Россией. Основанием для теоретического и практического значения данной задачи, являются события, относящиеся к XVIII-XIX векам, которые находятся в центре внимания исследователя .

В нем в том числе говорится, что хотя по не всегда известным причинам этот договор не дошел до нас, тем не менее мотив и его содержание сохранилось в книгах того времени. Именно по ним мы можем определить цель и ее задачи этого договора. Далее раскрываются пути достижения договора, содержание и значение, подчёркнуты отдельные особенности договора. Для более ясного освещения данной темы, автор упоминает о дипломатической политике и зависимости России того времени от западной Европы, южной части Кавказа, до восточной – Средней Азии и раскрывает их огромное значение. Значимо здесь то, что в этих рамках данные понятие проставляется впервые. Автор ради полного представление данного договора непосредственно сопоставляет его последующими договорами в 1873, 1885, 1888, 1918 годы, которые были заключены между Бухарой и Россией. В заключительной части темы подчёркнута судьбоносная важность особенностей Зирабулакского мирного договора в развитии торговых отношений Бухары и России. Они поэтапно нашли свое подтверждения и пополнились ценными аргументами .

Ключевые слова: договор, теоретический, практический, цели, особенности, гипотеза, купцы (коммерсанты), протокол, акт, ввоз (импорт), вывоз (экспорт) .

ZIRABULOK AGREEMENT AS AN IMPORTANT DOCUMENT IN RECOGNITION OF TRADE RELATIONS

BETWEEN BUKHARA EMIRATES AND RUSSIA

The following article discusses different parts of Zirabulok Peace agreement, which was signed on the 23 of June 1868 between Bukhara and Russia. The foundations of the following issue theoretically and practically were focused in the XVIII – XIX century. It also says that although for not always well-known reasons this agreement has not reached us, nevertheless, the motive and its contents are preserved in the books of that time. It is from them that we can determine the purpose and its objectives of this agreement. In order to express the problem more extended the author indicated the peculiarities of the Russia’s diplomatic policy of the time in western part of Europe, in the southern part of Caucuses, eastern part of Central Asia. What is significant here is that its form of understanding is presented for the first time. After analyzing of up mentioned issue the significance of the agreement, content and other parts were taken under consideration .

For the sake of the full presentation of this agreement, the author compares it with subsequent agreements in 1873, 1885, 1888, 1918 which was signed between Russia and Bukhara. In the final part of the Zirabulok peace agreement the future and extension of Bukhara’s trade relation with Russia were taken under consideration. It gradually found its confirmation and replenished with valuable arguments .

Key words: agreement, theoretically, practically, aims, peculiarities, points, traders, protocol, document, export, import .

Сведения об авторе: Ёров Абдумансур Шомахмадович - Таджикский национальный университет, кандидат исторических наук, докторант кафедры зарубежного регионоведения, факультета международных отношений Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: (+992) 918-65-60-41 .

Information about the autor: Yorov Abdumansur Shomahmadovich - Tajik National University, candidate of historical sciences, Doctoral candidate of Department of Foreign area studies of faculty of International Relations .

Adress: Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue, 17. Tel: (+992) 918-65-60-41 .

УДК [352/354 (573.3]

АЗ ТАЪРИХИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР АЊДИ

БОСТОН

Ализода Б. П .

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон Ташаккули давлат ва давлатдорї дар Варорўду Хуросон давраи тўлонии раванди таърихиро дар бар мегирад. Тибќи тањќиќотњо ва маълумотњои навини таърихї, ибтидои давлатдории ниёгонамон аз замонњои хеле ќадим, аз давраи ба тахт нишастани сулолањои ориёии Пешдодиён ва Каёниёни Бузург оѓоз гардидааст. Дар бораи мављудияти ин ду давлати нимасотирии ниёгонамон дар асоси сарчашмањои муътамади хаттї дар китоби Президенти кишварамон Э. Рањмон маълумоти љолибе сабт гардидааст: «Дар Авесто»

(Яштњо, Вандидот), осори пањлавї, «Форснома» - и Ибни Балхї ва «Шоњнома» - и Фирдавсї подшоњони сулолаи Пешдодиён – Каюмарс, Хушанг, Тањмурас, Љамшед, Зањњок, Фаридун ва подшоњони хонадони Каёниён – Кайќубод, Кайковус, Сиёвуш, Кайгуштосп, Луњросп ва дигарон номбар шудаанд. Каёниён Бохтарро ќароргоњи худ ќарор дода, онро Эрону Эроншањр меномиданд» [2, с. 68]. Дар бораи анъанаи давлатдории хонадонњои мазкур сарчашмањо маълумоти муътамаде сабт накардаанд .

Дар илми муосири таърихнигорї дар бораи ташаккули давлатњои нахустини Осиёи Марказї чунин аќида вуљуд дорад, ки то замони Њахоманишињо дар ин сарзамин давлатњои Хоразми Бузург ва Шоњигарии Бохтар арзи њастї намуда буданд, ки ба њайати Хоразм сарзаминњои Аря (Њирот) ва Марѓиён (воњаи Марв) низ дохил мешуданд [1, с.239] .

Ќайд кардан бамаврид аст, ки Хоразм ва Бохтари ќадим ворисони давлати Каёниёни Бузург буда, дар оѓози њазорсолаи якуми то мелод дар натиљаи таќсимоти он ба ду њавзаи таърихї – фарњангї ба вуљуд омада буданд ва то пайдоиши давлати овозадори Њахоманишиён маркази Ориёно Осиёи Марказї (Бохтар, Хоразм, Суѓд) будааст .

Мавзўи Низоми идоракунї ва хизмати давлатї дар замони ќадим мавзўи хеле доманадори шеваи давлатдории ниёгон мебошад ва дар доираи як маќола наметавон онро пурра баррасї кард. Аз ин хотир, дар ин маќола танњо анъанаи давлатдории се империяи овозадори умумиориёї– Њахоманишиён, Ашкониён ва Сосониён мавриди омўзиш ќарор хоњад гирифт .

Давлати бузурги Њахоманишиён дар миёнаи асри VI пеш аз милод дар Эрони Ѓарбї арзи њастї намуда, бештар аз 200 сол њамчун империяи абарќудрат дар сиёсати љањонї наќши муњим дошт .

Асосгузори он Куруши Кабир дар таърихи инсоният аввалин империяи љањонии умумиэрониро ташкил карда, сарзаминњои ниёгонаш- Бохтар, Суѓд, Порт, Хоразм ва минтаќањои ќабоили сакоиро ба он њамроњ кард. Куруш нахустин шоњаншоње буд, ки дар таърихи башар њуљљати њуќуќии Эъломияи њуќуќи башарро ба тамоми шањрвандонаш эълом кард ва низоми нави идоракуни давлатиро љорї кард. Ин давлат дар замони роњбарии хирадмандонаи Дорои 1 (522 – 486 то м.) ба ављи аълои тараќќиёти худ расид, ки ниёгони мо, халќиятњои эронии шарќї – бохтариён, суѓдиён, хоразмиён, портињо, сакоињо дар рушд ва тањкими он сањми арзанда доштанд .

Дар дарбори шоњони Форс ашрофзодагони бохтарї нуфузи зиёд доштанд, аз љумла Ардашери Бохтарї дар дарбори Хишоёршоњи II вазифаи «озарбад» («чашми шоњ»)-ро иљро мекард. Шоњони Бохтар, ки аз авлоди Њахоманишиён буданд, њамчун ворисони тахт баъзан ба маснади шоњаншоњї мерасиданд .

Дар замони њукмронии Њахоманишиён бори аввал дастгоњи муќтадири идоракунии давлатї созмон дода шуд. Дар бунёди низоми идоракунї ва хизмати давлатї онњо ба таљрибаи давлатдории Модњо, Эллом, Лидия ва Бобул такя мекарданд .

Дар замони Њахоманишиён назарияи илоњии пайдоиши њокимияти шоњаншоњ амал мекард, онњо иддао доштанд, ки бо мадади Ањурамаздо соњиби тахт гаштаанд. Аммо барои ба сари њокимият омадани вориси тахт ўро дар шўрои махсуси дарбориён ва намояндагони артиш интихоб мекарданд. Шакли идоракунии давлат монархия буд .

Давлат ба якчанд сатрапия(вилоят)-њои бузург таќсим мешуд, ки аз тарафи сатрапњо (сардорони вилоятњо) идора карда мешуданд .

Дар низоми идоракунии њокимияти марказї ва мањаллии давлатї чунин сохтор ва вазифањои давлатї вуљуд доштанд: њазорапатї – сардори горди шоњаншоњ ва дар як ваќт вазифаи сарвазирро иљро мекард. Воќеан њам, дар замони Њахоманишиён артиш дар идоракунии давлат наќши асосї дошт .

Дар давраи Дорои Бузург ислоњоти низоми идоракунї гузаронида шуда, нуфузи њарбиён боз њам зиёд шуд.

Дар ин давра дар хизмати давлатї чунин вазифањо ва мансабњои давлатї вуљуд доштанд:

гаушака (гўшкунанда)- намоядаи њокимияти марказї дар масъалањои судї ва назорати амнияти давлатї;

битахш ё патиахш («чашми шоњ»)- намояндаи њокимияти марказї оид ба масъалањои муњимми давлатї (назораткунандаи кулли корњои давлатї);

барид (аз вожаи бурдан)- хизмати алоќа ва робита бо сатрапияњоро иљро мекард .

Кормандони ин хадамот савора мактуб ё њуљљати расмиро то ќалъаи наздиктарин мерасониданд ва аз он љо њуљљати расмї тавассути ходимони алоњида ба ќалъаи дигар расонида мешуд. Бо ин тарз фармонњои шоњаншоњ ва иттилооти муњимми давлатї ба тамоми минтаќањои кишвари пањновар расонида мешуд. Оташњои огоњкунанда, ки њангоми зарурат дар ќалъањо афрўхта мешуд, низ вазифаи хизмати алоќа - почтаро иљро мекарданд. Дарозии роњ бо парасанг (фарсанг 6 км) чен карда мешуд .

Забони коргузории расмї – аккадї, форсии ќадим ва элломї буданд. Дар коргузорї хатти мехї ва оромї истифода мешуд. Фармонњои шоњаншоњ бо ангуштарин ва муњр тасдиќ шуда, ба сатрапияњо ва мулкњои алоњидаи ниммустаќил фиристода мешуданд .

Дар даврони Њахоманишиён низоми муайяни ќонунгузорї ва њуќуќї ба вуљуд оварда шуда буд. Тавре дар боло ќайд карда будем, муњимтарин дастоварди њуќуќии ин давлат ќабули Эъломия њуќуќи башари Куруши Кабир мебошад, ки нахустин эъломияи њуќуќи башар дар таърихи инсоният эътироф шудааст. Дар асоси он њуќуќ ва озодињои халќњои зиёде, ки дар тобеияти империяи Њахоманишињо зиндагї мекарданд, ба танзим дароварда мешуд. Матни ин эъломия то замони мо расида, бо тафсираш дар матбуот чоп шудааст [6] .

Шоњаншоњони Њахоманишї њифзи ќонунгузории мањаллиро авлотар медонистанд, яъне дар радифи ќонунњои асосии давлатї њар як сатрапия метавонист дар танзими муносибатњои њуќуќї аз ќонунњои мањаллии худ истифода кунад. Њар як шахси огоњ ва махсусан дабирон (котибон) дар бораи ќонунњои давлат маълумоти кофї доштанд. Ќонун data (дата - дод) номида мешуд, ки маънояш «ба тартиб овардан» мебошад. Хадамоти адлия вуљуд дошт, инчунин судњои љамъиятї амал мекарданд .

Барои њалли масъалањои муњимми давлатї вазифаи databara (додвар) вуљуд дошт, ки њамчун њимоятгари ќонун (ба сифати судя, додситон, адвокат) баромад мекард. Барои исботи бегуноњї одамон ќасам ёд мекарданд ё дар оташ озмуда мешуданд. Ќасам ба номи Ањурамаздо ё худои њифз ва риояи шартнома – Митра (Мењр) ёд карда мешуд. Шахсе, ки гуноњ ё љинояти вазнин содир карда бошад, аз ватан бадарѓа карда мешуд .

Дастгоњи идоракунї ва хизмати давлатї дар сатрапияњо (њокимияти мањал) бо дастгоњи марказї пурра мувофиќат мекард .

Њамин тавр, замони њукмронии Њахоманишиён давраи ташаккул ва такомули низоми идоракунї ва хизмати давлатї ба њисоб меравад, ки таљрибаи давлатдории онњо барои бунёд ва тањкими сохтори бонизоми дастгоњи идоракунии давлатњои минбаъда наќши муњим бозидааст .

Баъд аз шикасти давлати овозадори Њахоманишињо (332 – 330 пеш аз м.) тамоми сарзамини он ба њайати империяи Искандари Маќдунї (336-323 то м.) гузашт. Аз њамин давра дар сарзамини Тољикистони таърихї низоми идоракунии давлатии юнонињо љорї карда шуд. Баъд аз сари Искандар (с. 323) империяи бузурги ў ба се давлат ќисм шуд ва ќисмати шарќии онро сарлашкари ў Селевк соли 311, ки ба духтари Спитамен – Апама хонадор шуда буд, ба дасти худ гирифт. Дар замони Селевкињо (с. 311-250 то м.) ва давлати Юнону Бохтар (с. 250-140 то м.), ки сарзаминњои Бохтару Суѓд, Хоразм, Порт ва дигар вилоятњоро дар бар мегирифтанд, низоми давлатдорї юнонї буд. Дар коргузорї ва давлатдорї забони юнонї истифода мешуд ва сиккањоро бо усули юнонї зарб мезаданд .

Аммо дар ќисмати ѓарбии Осиёи Марказї (њудуди имрўзаи Туркманистон) давлати нави мањаллї ба вуљуд омад, ки дар таърих бо номи давлати бузурги Порт (Парфия) ё Ашконињо машњур аст. Асосгузори ин давлат Аршак сардори ќабилаи Парнњо ё аслан бохтарї будааст [2, с.88], ки аљдодони бевоситаи мардуми тољик ба њисоб мераванд. Дар замони њукмронии тўлонии Ашкониён (250 пеш аз м.-226 м.) давлати Порти бузург њудуди худро хеле васеъ карда, ба империяи бузурги љањонї табдил ёфт. Ашкониён низоми давлатдории ниёкони хешро (худро аз авлоди Њахоманишиён мењисобиданд) эњё карда, ба он баъзе таѓйироту иловањо ворид намуданд .

Дар низоми идоракунии давлатї наќши сардори давлат-шоњ асосї буд, инчунин дар назди он Шўрои олї амал мекард, ки аз Шўрои ашроф ва Шўрои коњинон иборат буд .

Дар низоми идоракунї ва давлатдорї ин ду шўро наќши муњим доштанд. Ба Шўрои ашроф хешовандон ва наздикони шоњ дохил мешуданд, Шўрои коњинон бошад, аз њисоби хирадмандон, вазирон ва маѓупатњо (рўњониёни дини зардуштї) иборат буд. Интихоби шоњ аз тарафи њарду Шўро ба амал меомад. Баъд аз инќирози давлати Ашкониён низоми нисбатан мукаммали давлатдории онњо барои давлатдории Сосониён замина ба вуљуд овард .

Давлати бузурги Сосониён (226-651м) баъд аз шикасти давлати Ашкониён дар заминаи он ба вуљуд омад. Асосгузори он Ардашери Бобакон худро вориси тахти Ашконињо эълон карда, сарзамини онро забт намуда, ба давлати нав асос гузошт. Дар замони Ардашери I (224 - 242) ва писараш Шопури I (242 – 272) давлати Сосониён њудуди худро хеле васеъ карда, низоми идоракунии давлат ташаккул ёфт ва мукаммал гардид .

Дар замони Сосониён идеяи пайдоиши илоњии њокимияти шоњ таќвият ёфт. Дар ёдгорињои «Наќши Рустам» чи тавр аз худо гирифтани тољи њокимияти Ардашери Бобакон тасвир ёфтааст. Ба муносибати тољгузории шоњаншоњ маъбади оташ бунёд мешуд ва аз њамон лањза солшумории шоњигарї оѓоз мегардид. Хонадони Сосониён мисли Ашкониён худро аз авлоди Њахоманишињо мењисобиданд, аммо Сосонињои баъдї (дар асрњои V – VII) худро ба авлоди Кави (Каёниёни Бузурги дар Авесто сабт гардида) нисбат медоданд .

Дар низоми идоракунии давлатї Сосониён асосан ба Ашконињо такя карда, онро боз њам такмил доданд. Дар давраи Сосониён њам ба ѓайр аз њокимияти шоњаншоњ дар низоми идоракунии давлатї ду шўро вуљуд дошт: шўрои якум асосан ба шурои замони Ашконињо шабоњат дошт ва аз хонадон ва авлоди шоњаншоњ иборат буд. Шўрои дуюм низ дар заминаи низоми идоракунии давлати Порт ба вуљуд омада буд, аммо нисбат ба он мушаххастар буд. Масалан, дар замони њукмронии Сосониёни охир њайати шўрои дуюм чунин тасвир шудааст: шоњаншоњ Ардашер, шоњи Арабон Ардашер шоњи Кирмон, Амозасп, шоњи Иберия Шопур, Попак сардори ќушуни Фирўз, Ардашер аз авлоди Варазњо, Ардашер аз авлоди Сурен, Нарсе, Ардашер аз авлоди Каренњо, фармондор, Вахуман, сатрапњо (сардорони вилоятњои бузург) ва маѓупат дохил мешуданд .

Њангоми набудани шоњаншоњ Шўрои ашрофон масъалаи вориси тахтро муњокима мекард. Вазифањои олии њокимияти давлатї бештар меросї буданд. Аз рўйи анъана ашрофон нишонањои худ: гоњ (тахт), сарбанд, миёнбанд доштанд. Шахсе, ки миёнбанд мебаст, њуќуќи иштирок дар суњбати шоњ, овоздињї ва маслињатдињї ба шоњро дошт .

Ба занњои дарбор зављаи шоњаншоњ, ки унвони машкатан малинати дошт, роњбарї мекард. Занњои шоњзодањо ва роњбарони шањрњо унвони бону ё малика доштанд. Занњои шоњони минтаќањо низ унвони бону доштанд .

Дар замони Сосониён мансабњои давлатї ва унвонњои дарбор дар ибтидо ба давраи давлатдории Ашкониён мувофиќат доштанд:

- нигупати – сардори дарбор;

- дариконсар – сардори хидматгорони дарбор;

- шамшерпати – (шамшердор) – сардори яроќу аслињаи љангї;

- мадконпат – сардори гвардияи шахсии шоњ;

- зиндонпат – сардори муњофизати дарбор ва зиндонњо;

- ганљбар – хазинадор;

- нахчирпат – сардори шикор;

- дабир-котиб фармонњо, нутќ ва корномањои шоњро њар рўз дар рўзнома менавишт .

Фармонњо, супоришњои шоњ дар њузури шоњ аз тарафи котиб навишта мешуданд ва мансабдорони дигар рўйнавис мекарданд, бо муњри шоњ тасдиќ намуда, як нусхаи онро дар бойгонї нигоњ медоштанд ва нусхаи дигарашро барои иљроиш ба маќомоти дахлдор мефиристоданд .

Њокимияти марказї дар идоракунии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї камтар дахолат мекарданд. Њокимияти марказї ба шањрњо њуќуќи худидоракунї дода буд .

Сардори шањр – шањраб номида мешуд, ки аз истилоњи сатрапи замони Њахоманишиён гирифта шудааст. Аммо дар давраи дертар намояндаи њокимияти марказї дар шањрњо њамаркорњо буданд, ки дар асоси дастурњои сардори музофот – остондор амал мекарданд .

Ба маъмурияти шањрї њавзањои рустакњо (ноњияњо) ва дењњо дохил мешуданд .

Сосониён, бавижа пас аз барњам додани давлати бузурги Кушониён (миёнаи асри VI м.) худро шоњаншоњи Ирон ва бидуни Эрон меномиданд, яъне онњо сарзаминњои пањноварро аз Шарќи наздик то Њиндустону сарњади Чин ба давлати худ њамроњ карда буданд, ки ќисмати он берун аз марзи сарзамини таърихии ниёгонамон буданд .

Ба њайати давлати бузурги Сосониён баъд аз забткорињои Шопури II (309 - 379) ба Шарќ ва шикасти давлати Кушониён вилоятњои Сакастон (Сиистон), Марв, Туристон (Осиёи Миёна), Њинд, Асуристон, Арабистон, Албания (вилоят дар Ќафќози Љанубї), Балосокан, (Балосуѓун) Њирот, Асуристон, њамаи Абаршањр, Кушоншањр то Пашкабура (Пешовари имрўза), Суѓд, Чоч ва то Кошѓар дохил мешуданд .

Маъмурияти вилоят ва њавзањо. Дар замони Сосониён њуљљати махсуси идоракунии маќомоти давлатї, масъалањои танзими њуќуќї ва судї вуљуд дошт, ки «Мотикони њазор додистон» ном дошт, олимон онро мухтасаран «Ќонунномаи Сосониён» меноманд. Дар асоси он масъалањои додгоњї, идоракунии давлатї ва њуќуќї ба танзим дароварда мешуданд. Дар заминаи «Ќонуннома» чунин воњидњои маъмурї вуљуд доштанд: вилоят остон номида мешуд ва сарвари онро остондор меномиданд. Сардори динии њавзањо ва вилоятњо маѓупат буд. Фаъолияти корї ва вазифањои остондор ва маѓупат дар асоси њуљљати «Хешкорномак» амалї мешуд, баъд аз онњо њамаркорњо дар идоракунии маќомоти мањаллї наќши асосї доштанд .

Дар Ќонуннома («Мотикони њазор додистон») вазифањои остондор, маѓупат, њамаркор ва дигар вазифањои маќомоти давлатї муайян шудаанд. Њамаркор ба ѓайр аз вазифањои идоракунии маќомоти мањаллї њуљљатњои вобаста ба андозситониро тањия мекард ва љамъоварии онро назорат мекард .

Мансабдорони давлатї. Дар дарбори Ардашери I мансабњои патиахш, њазорапат, дабирпат, додбар вуљуд доштанд. Фрамандар (фармондор), дар аввал сардори хољагии шоњ буд, аммо дар охир њамчун вазири якуми давлат фаъолият карда, дар низоми идоракунии давлат маќоми асосї дошт .

Аз замони њукмронии Яздигурди I унвони Вузург фрамандар љорї карда шуд, ки аксари мансабдорони дарбор – дабирон бо сардории дабирпат, њамаркорњо бо сардории шањрњамаркорњо, харгупат (љамъоварандаи андоз), сардори њунармандон ва сарвари заминдорон ба ў итоат мекарданд .

Низоми андозситонї. Дар замони Сосониён низоми муайяни андозситонї ва муомилоти пулї љорї шуда буд. Андози замин бож ё уждар номида мешуд ва дар шакли табиї ё пул ситонида мешуд. Андози патбажик аз ангур, мева, шароб гирифта мешуд ва љамъоварандаи онро дижпат меномиданд. Мардуми ѓайриэронї (яњудињо, суриягињо, арманињо ва дигарон) андози сарикасї месупориданд, ки ањолии аз 12 то 65-солаи онњо ин намуди андозро ба хазинаи давлат пардохт менамуданд. Ѓайр аз ин, аз њунармандон, аз манзили одамон, аз истифодаи об ва чарогоњ андози муайян ба хазинаи давлат ситонида мешуд .

Дар замони давлатдории Сосониён воњиди пулї динор ва дирњам номида мешуданд, пул аз тилло, нуќра ва биринљї сикка зада мешуд. Аз замони Ардашери I (226 - 241) динорњои тиллої ба муомилот бароварда шуданд. Дар даврањои баъдина ислоњоти вазни пулњои дирњам гузаронида шуд, аз љумла тетрадирњама 16 грамм ва воњиди хурдтарини пули «донак» (танга) – 0,6 грамм вазн доштанд. Дар рўйи тангањо сурати шоњаншоњ ва вориси тахти ў баъзан њамсари шоњ сикка зада мешуданд. Дар пушти танга аз замони Шопури I (242 - 272) оташдон (мењроб) ва сурати худоён: Ањура – Маздо, Митра (Мињр) ва Аноњито (Ноњид) акс меёфтанд .

Низоми давлатдории Сосониён хеле муназзам ва нерўманд буд, онњо тавонистанд давлате бунёд созанд, ки барои кишварњои дигар намуна бошад. Сохтори давлат ва низоми идоракунии давлати бузурги Сосониён њамчун бењтарин дастоварди низоми давлатдории тоисломии мардуми ориёї ба њисоб меравад, ки баъди шикасти давлати Сосониён (651 м.) низоми давлатдории ниёгони моро арабњо иќтибос карда, дар Хилофати Араб ба роњ монданд. Баъд аз ба истиќлол расидани давлати Сомониён сохтори давлатї ва низоми идоракунї аз Хилофати Араб ќабул гардид. Сомониён онро такомул доданд ва дар муддати беш аз њазор сол дар давлатњои Осиёи Марказї бо баъзе таѓйиру иловањо тарзи давлатдорї ва низоми идоракунии ниёгони моро халќњои дигар дар давлатдории хеш мавриди истифода ќарор доданд .

Њамин тавр, дастовардњои идоракунии давлатї ва хизмати давлатии ањди бостонро мавриди баррасї ќарор дода, анъанањои бењтарини давлатдории ниёгонамонро метавонем дар рушду такомули давлатдории миллиамон дар замони њозира истифода намоем .

АДАБИЁТ

1. История таджикского народа. Т.I. (древнейшая и древняя история) / под ред. Б.А.Литвинского и В.А .

Ранова. -Душанбе, 1998. -751с .

2. Рањмонов Э. Ш. Тољикон дар оинаи таърих. китоби якум. Аз Ориён то Сомониён. Монография / Э.Ш.Рањмонов. – Лондон, 2000. -238с .

3. Ритвеладзе Э. В. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право .

Монография / Э.В. Ритвеладзе. – Ташкент, 2000. -352с .

4. Фрай Р.Н. Наследие Центральной Азии: от древности до тюркского нашествия. Монография / Р.Н.Фрай

–Душанбе: Сурушан, 2000. - 292с .

5. Њомидов Халифабобо. Эъломияи њуќуќии башари Куруши Кабир / Х. Њомидов //Садои Мардум. -2003, 9 январ. -№6 .

АЗ ТАЪРИХИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР АЊДИ БОСТОН

Дар маќола масъалањои таърихи пайдоиш ва ташаккули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар ањди бостон мавриди баррасї ќарор гирифта, ќайд гардидааст, ки низоми идоракунии давлати Њахоманишиён хеле мукаммал ва намунавї буда, тамоми атрибутњои давлатдорї вуљуд доштанд. Њарчанд баъд аз шикасти давлат дар Хуросону Варорўд дар як марњилаи кўтоњи таърихї тарзи давлатдории юнонї ба роњ монда шуда бошад њам, пас аз шикасти давлатњои эллинї дар сарзамини мо анъанањои низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатии замони Њахоманишиён аз нав эњё гардид ва барои давлатњои минбаъдаи минтаќа замина ба вуљуд овард. Муаллиф ќайд намудааст, ки идоракунии давлатї тадриљан такмил ёфта, дар замони Ашкониён аввалин маротиба дар низоми идоракунї сохтори махсус - Шўрои олї таъсис дода шуд, ки аз ду шўрои мустаќил: Шўрои ашроф ва Шўрои коњинон иборат буд ва дар љаласањои онњо масъалањои муњимми давлатдорї муњокима мегардиданд. Дар маќола таъкид гардидаст, ки баъд аз мављудияти ќариб панљсадсолаи империяи Ашкониён анъанаи давлатдорї ба Сосониён гузашт. Сосониён тамоми таљрибаи давлатдории ниёкони хешро дар давлатдорї истифода бурда, марњила ба марњила онро такмил доданд. Дар низоми идоракунии Сосониён низ ин ду шўро амал мекарданд. Њамзамон, Сосониён барои танзими муносибатњои љамъиятї, муќаррар намудани мансабњои хизмати давлатї ва њалли масъалањои судї санади махсусро бо номи «Мотикони њазор додастон» (Ќонунномаи Сосониён) тањия намуда, мавриди амал ќарор дода буданд, ки дар танзими муносибатњои давлатдорї наќши муњим дошт .

Калидвожањо: ташаккул, рушд, Њахоманишиён, Эъломияи Куруш, низоми идоракунї, мансабњои давлатї, хизмати давлатї, Ашкониён, Сосониён, Шўрои ашрофон, Шўрои коњинон, Ќонунномаи Сосониён .

ИЗ ИСТОРИИ ГУСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В

ДРЕВНОСТИ

В статье рассматривается история возникновения, становления государственного управления и государственной службы в древности. Подчеркивается, что были созданы все атрибуты государства и система государственного управления Ахеменидов была образцовой для данного периода. Отмечается, что после распада государства Ахеменидов в Хорасане и Вароруде в короткий промежуток истории была внедрена греческая система управления, но после распада эллинистических государств были возрождены традиции государственного управления и государственной службы Ахеменидской эпохи, которые создали основу управления для дальнейших государств региона .
Автор подчеркивает, что система государственного управления совершенствовалась и в эпоху правления Аршакидов. Впервые в системе госуправления была создана специальная структура – Высший совет, который состоял из двух советов: Совет знатных и Совет старейшин, в котором обсуждались важные государственные вопросы. В статье отмечается, что после почти пятисотлетнего правления Аршакидов традиции государственного управления заимствовали Сасаниды. Сасаниды, используя весь опыт государственного управления предков, постепенно совершенствовали его. В их системе государственного управления также действовали два вышеуказанных Совета. Наряду с этим, для упорядочения общественных отношений, государственных должностей и решения судебных вопросов был подготовлен специальный нормативно-правовой документ «Мотикони хазор додастон» («Книга тысячи судебных решений», или «Сасанидский судебник»), который сыграл важную роль в налаживании общественных и государственных отношений .

Ключевые слова: становление, развитие, Ахемениды, Декларация Кира, система управления, государственные должности, государственная служба, Совет знатных, Совет старейшин, Сасанидский судебник .

FROM THE HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE IN ANTIQUITY

The article discusses the history of the emergence and development of state administration and state service in antiquity. It is emphasized that all the attributes of the state were created and the system of state administration of the Achaemenids was exemplary for this period. It is noted that after the collapse of the Achaemenid state in Khorasan and Varorud, the Greek system of governance was introduced in a short period of history, but after the collapse of the Hellenistic states, the traditions of public administration and civil service of the Achaemenid era were revived, which created the basis of governance for further states in the region. The author emphasizes that the system of state administration was also improved in the era of the government of Parthia. For the first time, a special structure was created in the state administration system - the Supreme Council, which consisted of two councils: the Council of Nobles and the Council of Elders, in which important state issues were discussed. The article notes that after the nearly five hundred years of the rule of Arshakids, the traditions of state administration were borrowed by the Sasanids. Sasanids, using all the experience of state administration of their ancestors, gradually improved it. In their system of government also operated two of the above Councils. Along with this, a special legal document “Motikoni Hazor Daston” (“The Book of Thousands of Judicial Decisions” or “Sasanian Judicial”) was prepared for streamlining public relations, public office and resolving judicial issues. It played an important role in adjusting public and state relations .

Keywords: formation, development, Achaemenids, the Cyrus Declaration, management system, public office, civil service, Council of Nobles, Council of Elders, Sasanian judicial .

Сведения об авторе: Ализода Бахриддини Пирмухаммад - кандидат филологических наук, доцент, главный научный сотрудник НИИ государственного управления и государственной службы Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. Адрес: Таджикистан, 734003, Душанбе, ул.Саид Носира, 33, тел: (+992 37) 228 91 51. E-mail b.p.alizoda63@mail.ru Information about the author: Alizoda Bahriddini Pirmuhammad - Candidate of Philology, Associate Professor, key specialist of the Research Institute of public Administration and public service affairs of the Institute of public Administration under the President of the Republic of Tajikistan. Adress: 734003 Dushanbe, Republic of Tajikistan; Said Nosir str. 33, tel.: (+992) 37 228 91 51 E-mail b.p.alizoda63@mail.ru УДК:930 (575.3)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

–  –  –

Энергетика является одной из важнейших составляющих экономического и политического могущества государства в современном мире. Топливно-энергетический комплекс – ключевой сектор экономики для абсолютного большинства стран мира. А то что касается гидроэнергетических или возобновляемых энергетических комплексов, то они скорее всего составляют основу экономики ряда стран. От его состояния, особенно в технологическом плане, зависит уровень национальной безопасности в экономическом, социальном и политическом плане, что предопределяет особое внимание со стороны руководства многих государств к обеспечению глобальной энергетической безопасности. Глобальный характер энергетических проблем и их все большая политизация в условиях обостряющейся конкуренции на мировых энергетических рынках выдвигают энергетический фактор в число основных элементов международной политики и дипломатии. Мировой опыт свидетельствует о том, что сформировалось и продолжает развиваться энергетическое направление внешней политики, что привело к появлению в дипломатии ведущих стран экспортеров и импортеров энергетических ресурсов, оборудования и услуг, а также транзитных государств новой сферы деятельности, которую на практике все чаще называют энергетической дипломатией. Кроме того, продолжает совершенствоваться корпоративная дипломатия ведущих энергетических компаний мира [6,с.5]. Понятие «энергетическая дипломатия» в основном подразумевает практическую деятельность внешнеполитических, внешнеэкономических и энергетических ведомств, в ряде случаев совместно с компаниями, по осуществлению целей и задач «внешней энергетической дипломатии». Для этого функционального направления дипломатической деятельности характерны традиционные формы, методы и средства дипломатической практики, а также некоторые особенности, связанные со спецификой энергетической отрасли [5,с.29] .

«Внешняя энергетическая политика» понимается как сфера деятельности государств в международных отношениях по защите и отстаиванию национальных интересов, обусловленных производством, транспортировкой и потреблением энергоресурсов. Цели, задачи, приоритеты и направления внешней энергетической политики тесно переплетаются с внешней политикой государства [9,c.101-105] .

Энергетическая дипломатия рассматривается как достаточно новое направление дипломатии и, прежде всего, экономической. Вместе с тем ограничивать энергетическую дипломатию только экономической сферой деятельности было бы не вполне правомерно. Все, что связано с энергетикой, крайне политизировано, поскольку она является базовой отраслью для хозяйственной деятельности любого уровня: глобального, регионального, национального .

Энергетическая дипломатия является средством реализации не только национальной политики, но и региональной. Энергетическая дипломатия занимается такими вопросами, как гарантированное обеспечение энергоносителями, доступ к их источникам, способы и маршруты транспортировки углеводородного сырья и электроэнергии, безопасность атомной энергетики и другими. При этом учитывается различие интересов стран-экспортеров, стран-импортеров и стран-транзитеров энергоресурсов. В настоящее время энергетический фактор играет не менее значимую роль в мировой экономике, политике и дипломатии, чем военный, и оба эти фактора теснейшим образом связаны между собой [8,c.7]. Энергетическая дипломатия как подвид дипломатии появилась недавно, то есть в 60-70-е годы прошлого столетия. После энергетического кризиса середины 1970-х годов, причиной которого была оккупация Израилем часть Египта, Сирии и Иордании и потом резкое повышение цен на нефть со стороны арабских государств ОПЕК [2,с.183-184], в ряде стран сформировались функциональные направления их внешней политики и дипломатии, связанные с обеспечением национальной энергетической безопасности, - внешняя энергетическая политика и энергетическая дипломатия. Под глобальной энергетической безопасностью обычно понимается долгосрочное, надежное и экономически приемлемое обеспечение оптимальным сочетанием различных видов энергии для устойчивого экономического и социального развития мира, с минимальным ущербом для окружающей cреды .

Отсюда легкость, с которой в ход идут термины «энергетический империализм», «энергетическое НАТО», и важность рода деятельности, называемого «энергетической дипломатией» .

К моменту распада биполярной системы мира (начало 90-х годов XX века) большинство государств были де-факто вовлечены в торговлю ресурсами и кооперацию производства энергии .

Соответствующие связи оказались в центре внимания международной дипломатии, а энергетический фактор стал активно использоваться для усиления международного влияния ведущих держав и достижения иных геополитических целей. Возник даже термин «энергетическая дипломатия» .

Как свидетельствует мировой опыт, сформировалась и продолжает развиваться энергетическое направление внешней и внешнеэкономической политики ряда государств .

Реализация целей этой политики привела к появлению в их дипломатии новой сферы деятельности, которую называют энергетической дипломатией. Кроме того, энергетическая дипломатия является собирательным понятием, которое включает в себя геополитические, экономические, финансовые, правовые и некоторые другие практические, а также теоритические аспекты деятельности мирового ТЭК [6,с.6] .

О возникновении термина отмечал русский дипломат Станислав Жизнин: термин “энергетическая дипломатия” впервые я ввёл в своей диссертации в 1976 году. Позднее при поддержке министра топлива и энергетики Шафраника, его заместителя Бушуева и руководителя департамента стратегического развития ТЭК Минтопэнерго Мастепанова мы создали межведомственную команду для разработки первых концептуальных материалов по энергетической дипломатии России, провели целую серию исследований для энергостратегии, ввели в оборот термины “энергетическая дипломатия” и “внешнеэнергетическая политика” [10] .

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в октябре 2012 года в своем выступлении в Джорджтаунском университете отмечала три важных значения энергетики для внешней политики США .

Во-первых, энергетика лежит в основе геополитики, потому что принципиально энергия это вопрос богатства и власти, а это значит, что это может быть и источником конфликтов и сотрудничества. Соединенные Штаты заинтересованы в разрешении споров по поводу энергии, обеспечении бесперебойности поставок энергоресурсов и рынков на основе всех глобальных кризисов, гарантируя, что страны не используют свои энергетические ресурсы или близость к маршрутам судоходства, чтобы заставить других склониться к их воле или простить их плохое поведение и, прежде всего, обеспечение надежного, надежного, доступного и устойчивого доступа американского народа к энергии .

Во-вторых, энергия необходима для того, как мы будем управлять нашей экономикой и управлять нашей средой в XXI веке. Поэтому мы заинтересованы в продвижении новых технологий и источников энергии, особенно в том числе возобновляемых источников энергии, в целях сокращения загрязнения, диверсификации глобального энергоснабжения, создания рабочих мест и устранения реальной угрозы изменения климата .

И в-третьих, энергия является ключом к экономическому развитию и политической стабильности. И мы заинтересованы в оказании помощи 1,3 миллиардам людей во всем мире, которые не имеют доступа к энергии. Мы считаем, что чем больше они могут получить доступ к власти, тем больше шансов начать бизнес, обучить своих детей, увеличить их доходы, вступить в мировую экономику - все это хорошо для них и для нас. И поскольку коррупция часто является фактором энергетической бедности, а также политической нестабильности, мы заинтересованы в поддержке лидеров, которые вкладывают энергетическое богатство своих стран в свои экономики, вместо того, чтобы накопить их для себя [1] .

В начале нынешнего века развитие мировой энергетики испытывает влияние двух процессов. С одной стороны, нарастает конкуренция на мировых энергетических рынках между основными их участниками - компаниями энергетического профиля, поддерживаемыми правительствами стран их базирования, а также ассоциациями этих стран [4,c.2] .

С другой стороны, существенно активизируется межгосударственное взаимодействие и регулирование в мировой энергетике, что содействует развитию центров глобальной и региональной энергетической политики. Одна из причин такого взаимодействия связана со стремлением ведущих «игроков» на мировом энергетическом поле избежать хаотичной и нецивилизованной конкуренции, а также учесть новые риски и угрозы для энергетической безопасности [7,c.8-21] .

В конце ХХ-го века заметно усилилось межгосударственное взаимодействие в энергетической сфере. Это стало особенно очевидным в 1997-2000 гг., когда после резких колебаний цен на рынках нефти произошло серьезное потрясение в мировом энергетическом хозяйстве, что дало повод говорить о новом энергетическом кризисе и привело к существенной активизации международной энергетической политики в глобальном и региональном масштабах. В условиях новой геополитической ситуации, складывающейся в мире после трагических событий в США 11 сентября 2001 г., и начала широкомасштабной международной антитеррористической операции все более очевидна необходимость межгосударственного сотрудничества в целях обеспечения энергетической безопасности в глобальном и региональном плане .

Как известно, после первого энергетического кризиса середины 70-х гг. энергетический фактор стал играть в мировой политике не меньшую роль, чем военный, что привело к формированию и дальнейшему развитию энергетической дипломатии ряда ведущих государств мира. Ее важной особенностью стало тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств и компаний, а также активная роль самих компаний на международной арене в качестве самостоятельных «игроков». В течение последних десятилетий наблюдается развитие концептуальных основ и механизмов реализации энергетической дипломатии в многостороннем и двустороннем форматах [3] .

В Республике Таджикистан термин энергетическая политика или дипломатия стал широко использоватся только после приобретения независимости, поскольку государство начала разрабатывать собственную энергетическию политику. На данный момент в число четырех стратегических целей Таджикистана входит и энергетическая независимость, а для достижения этой цели Таджикистану необходимо расширять и развивать энергетическую дипломатию. К счастью, благодаря успешной и благоразумной политики Лидера нации, основателя мира и национального единства уважаемого Эмомали Рахмона сфера энергетики, в особенности гидроэнергетика в Таджикистане, бурно развивается и уже в ноябре этого года запланирован пуск первого агрегата Рогунской ГЭС. Эксплуатация данного объекта дает толчок развитию энергетической дипломатии Таджикистана, укрепляет роль нашей республики в регионе, а также способствует развитию энергетической и экономической интеграции в Центральной Азии .

ЛИТЕРАТУРА

1. Energy Diplomacy in the 21st Century Hillary Rodham Clinton Secretary of State Georgetown University Washington, ресурс] .

DC October 18, 2012 [электронный URL:

https://20092017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/10/199330.htm (дата обращения: 18-10-2012)

2. Богатуров А.Д. История международных отношений. 1945-207. Учебное пособие для студентов вузов / А.Д .

Богатуров, В.В. Аверков. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. -560 с .

3. Богучарский М.Я, Энергетическая дипломатия Европейского Союза ресурс] .

[электронный URL:http://www.dissercat.com/content/energeticheskaya-diplomatiya-evropeiskogo-soyuza (дата обращения: 2005)

4. Жизнин С.З Энергетика в современном мире и международная энергетическая политика. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая безопасность. (Геополитика и экономика) [электронный ресурс]. URL: http://m.intellika.info/upload/iblock/085/ufbcrsglbyef.pdf (дата обращения: 2010)

5. Жизнин С.З Энергетическая дипломатия: международная энергетическая безопасность: международное сотрудничество в сфере энергетических технологий: терминологический словарь / С.З. Жизнин. - 2-е издание .

дополненное. – Москва: МГИМО-Университет, 2017. -64 с .

6. Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии: учебное пособие. МГИМО (у) МИД РФ, Международный институт энергетической политики и дипломатии, кафедра международных проблем ТЭК / С.З. Жизнин. – 2-е издание, дополненное. – Москва: МГИМО-Университет, 2017. - 158 (1) с .

7. Жизнин С.З, Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая безопасность .

(Геополитика и экономика) Балтийский регион. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград) 1 ресурс] .

(3). [Электронный URL:

https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/085/ufbcrsglbyef.pdf (дата обращения: 2010)

8. Черненко Е.Ф. Энергетическая дипломатия: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.Ф Черненко .

-Москва. Издательство Юрайт, 2018. -139 с .

9. Шерьязданова К. Г. Булжанова А.Н. Роль энергетической дипломатии во внешней политике государства. Путь науки. Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Научное обозрение" [электронный ресурс] .

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25083243& (дата обращения: 2015)

10. Энергетическая дипломатия. ресурс] .

[Электронный URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8 7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0 %B0%D1%82%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 29-10-2017)

ДИПЛОМАТИЯИ ЭНЕРГЕТИКИИ КИШВАРО: АНБАОИ МАФУМ ВА КОНСЕПТУАЛ

Маолаи мазкур ба таърихи пайдоиши мафуми “дипломатияи энергетик” дар илми муосир ва мавеи он дар муносибатои байналхалии муосир, бахшида шудааст. Мафуми “дипломатияи энергетик”, аслан, дар солои 70-ми асри гузашта, бахусус баъди паси сар шудани аввалин бурони энергетик дар таърихи муосири кишварои дунё пайдо гардидааст. Дар маолаи илмии мазкур мафуми дипломатияи энергетик, тафсири он аз ониби мактабои илмии арб, рус ва ватан, заминао, омило ва сабабои ба вууд омадани ин навъи дипломатия, ки имрўз дар муносибатои байналхал тадриан маому манзалати навро касб кардааст, наши дипломатияи энергетик ва зарурати рушду нумўи он барои кишварои муосир ва муиммияти такмили дипломатияи энергетикии Тоикистон дар гардидаанд. Дипломатияи энергетикиро дар кишваро ва манотии мухталифи дунё ба тарзои гуногун истифода мекунанд. Инчунин, мактабои асосии равобити байналмилал роеъ ба сиёсати энергетик дидгоои мухталиф доранд .

Масалан, ба аидаи неореалисто тавауи асосии оно нисбати сиёсати энергетикии кишвар, дар аринаи манфиатои милл, амнияти милл, бархўрди низоъм ва низоои минтаав баррас мегардад .

Неолиберало бошанд, бар ин назаранд, ки дар рушду равнаи сиёсати энергетик ва ё дипломатияи энергетик, на ин ки давлатои алоида, балки субъектои муносибатои энергетик, ба монанди созмонои байналхал, ширкатои энергетик ва ниодои молияв бояд алб гарданд.Дар фароми маолаи зикргардида дипломатияи энергетикии умурии Тоикистон ба таври мухтасар талилу баррас шуда, муиму муфид будани он дар пешрафти кишвар махсус айд гардидааст .

Калидвожао: дипломатияи энергетик, комплекси сўзишворив – энергетик, удрати аон, сиёсати энергетикии хори, стратегияи энергетик, истилолияти энергетик, амнияти энергетик, итисоди Т .

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ

АСПЕКТЫ

Данная статья посвящена истории появления термина “энергетическая дипломатия” в современной науке и ее месту в современных международных отношениях. Термин «энергетическая дипломатия» по существу появился в 70-ые годы прошлого века, в частности, после преодоления первого энергетического кризиса в современной истории стран мира. В данной научной статье отмечены термин “энергетическая дипломатия”, его толкование со стороны западных, российских и отечественных научных школ, предпосылки, факторы и причины зарождения этого вида дипломатии, которая сегодня приобретает весомую роль в международных отношениях, роль энергетической дипломатии, необходимость ее развития для современных государств и важность улучшении энергетической дипломатии Таджикистана. Энергетическую дипломатию по-разному используют в государствах и регионах мира. Также основные школы международных отношений имеют разное понимание энергетической политики. Например, согласно неореалистам, их основное внимание по отношению энергетической политики государства направлено на национальные интересы безопасности, военное противостояние и региональные конфликты. А неолибералы считают, что к развитию энергетической политики или же энергетической дипломатии должны привлекаться не только отдельные государтва, но и субъекты энергетических отношений, такие как международные организации, энергетические корпорации и финансовые институты. В заключение упомянутой статьи коротко анализируется энергетическая дипломатия Республики Таджикистан и особо отмечается ее важность и полезность в развитии страны .

Ключевые слова: энергетическая дипломатия, топливно-энергетический комплекс, великая держава, внешняя энергетическая политика, энергостратегия, энергетическая независимость, энергетическая безопасность, экономика РТ .

ENERGY DIPLOMACY OF STATES: TERMINOLOGICAL AND CONCEPTUAL ASPECTS

This article is devoted to the history of the emergence of the term “energy diplomacy” in modern science and its place in modern international relations. The term “energy diplomacy” essentially appeared in the 70s of the last century, in particular after overcoming the first energy crisis in the modern history of the countries of the world. In this scientific article noted, the term energy diplomacy, its interpretation by Western, Russian and domestic scientific schools, the prerequisites, factors and causes of this type of diplomacy, which today plays a significant role in international relations, the role of energy diplomacy and the need for its development for modern States and the importance of improving Tajikistan’s energy diplomacy. Energy diplomacy is implemented in different ways in countries and regions of the world .

In addition, the main schools of international relations have different visions regarding energy policy. For example, according to neorealist, their focus on the state’s energy policy is viewed in the context of national interests and security, military confrontation and regional conflicts. And neoliberals believe that in the development of energy policy or energy diplomacy should involve not only individual states but also subjects of energy relations, such as international organizations, energy corporations and financial institutions. In conclusion, the above article briefly analyzes the energy diplomacy of the Republic of Tajikistan and emphasizes its importance and usefulness in the development of the country .

Key words: Energy diplomacy, fuel and energy complex, great power, foreign energy policy, energy strategy, energy independence, energy security, economy of the Republic of Tajikistan .

Сведения об авторе: Файзуллоев Комрон Султонович – Таджикский национальный университет, соискатель кафедры зарубежного регионоведения. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17 .

Телефон: (+992) 935-48-83-32. E-mail: kamran_0101@mail.ru Information about the author: Fayzulloev Komron Sultonovich - Tajik National University, applicant of the Department of Foreign Regional Studies. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 935E-mail: kamran_0101@mail.ru

–  –  –

Одним из распространенных видов археологических памятников, расположенных в местах, где есть скальные выходы, являются наскальные рисунки, то есть петроглифы или писаницы. Эти памятники – ценнейший источник сведений о духовной жизни, искусстве и культуре древнего человека .

Огромная территория Таджикистана покрыта горными массивами, хребтами ПамироАлая, Тянь-Шаня, Гиссара, Зарафшона, Туркестана. Повсюду в горах – на гладких поверхностях, на известняковых, сланцевых, гранитовых, песчаниковых скалах – можно обнаружить выбитые или нарисованные фигуры или целые композиции, богатые по количеству и разнообразию сюжетов. По технике исполнения они делятся на две группы: наскальная роспись-писаница (нарисованная краской) и петроглифы (выбитые на скальной поверхности изображения). Рисунки встречаются и под навесами, в нишах и пещерах .

Они практически являют собой примеры уникального творчества и ничем не уступают известным памятникам Евразийского континента. Эти своеобразные «картинные галереи»

оставлены под открытым небом народами, населявшими страну в глубокой древности .

Примечательно, что петроглифы, как правило, выбивались на скалах в глухих ущельях или укромных живописных местах. Чаще всего, на гладких скальных поверхностях. В одном и том же месте, встречаются изображения разных эпох, представляя собой наслоение изображений – палимпсесты. Наскальные рисунки представляют собой удивительный феномен народного творчества. Они помогают наметить и решить сложные вопросы этногенеза и часто являются своеобразными маркерами, отмечающими передвижение отдельных племен или связи между ними. Рисунки имеют важное значение для датировки. Например, в некоторых случаях их стилистические особенности и манера исполнения имеют четкую привязку к той или иной эпохе [24, с. 27-99] .

Наскальные рисунки, найденные В.А.Рановым и М.А.Бубновой как на Западном, так и на Восточном Памире, говорят об их исследованиях по данной проблематике, прежде всего, следует остановиться на одном из важнейших открытий – монохромной росписи, обнаруженной учеными в гроте Шахты (Восточный Памир). В Средней Азии, в отличие от Европы, подобные находки очень редки, к настоящему времени аналогичный памятник известен лишь в Узбекистане (навес Зараи Камар). Ценность подобных объектов состоит в том, что малоизвестная духовная культура древних людей становится достоянием науки и общественности [25, с. 33]. Фрески грота Шахты отображают культовые охотничьи сцены, которые позволяют судить не только о степени развитости искусства, но и о характере религиозных верований далекого прошлого. Подчеркнём также, что по своему месторасположению (4200 м над уровнем моря), это самые высокогорные образцы первобытного искусства в мире и самые древние в Таджикистане и Средней Азии. Эти замечательные рисунки соотносятся с маркансуйской культурой .

Наскальные рисунки каменного века не выбиты, а выполнены краской. Как считал В.А.Ранов, по своему содержанию и исполнению, рисунки грота Шахты ближе к палеолитическому искусству, но вряд ли будет правильно датировать рисунки столь ранним временем. Для датировки рисунков в гроте Шахты ученому пришлось прибегнуть к косвенным данным. Был сделан вывод, что они отражают искусство людей эпохи мезолита и раннего неолита (VIII-V тыс. до н.э.). Картины в гроте Шахты представляют «полуреализм», который занимает промежуточное положение между палеолитическим художественным реализмом и стилизацией, типичной для следующей эпохи. Против ранней датировки говорит расположение рисунков в гроте, наличие изображения человека-«птицы» .

У выхода из грота Шахты расположена фигура, сделанная в теневой манере. Это изображение человека, замаскированного под птицу, напоминает одеяние бушменов-охотников за страусами. Мог так человек одеться и для ритуального танца. Заметны такие детали фигуры, как длинная шея, большое тело и клюв, которые делают его похожим на страуса, но с человеческими ступнями .

Другие две фигуры изображают, по – видимому, двух кабанов (или дикого кабана и медведя). Третье животное, самое крупное, скорее всего, дикий як. За исключением первой фигурки-замаскированного человека, все остальные рисунки контурные. Особый интерес представляют стрелы, которые нарисованы в теле животных. Так, в фигуру «яка» вонзились сразу две стрелы, а третья летит в морду зверя. Следы плохо сохранившихся стрел имеются и на других рисунках. Такое количество стрел свидетельствует об облавной охоте. Как известно, такие изображения связаны с охотничьей магией, хорошо выраженной в палеолитических рисунках Западной Европы [18, c. 70-71] .

Итак, при всех возможных вариантах из трех животных, нарисованных на стене грота Шахты, два-страус и кабан, в настоящее время на Восточном Памире не встречаются .

Охотничья магия, ярко выраженная на рисунках, требовала того, чтобы в сценах изображались реальные животные, жившие в данном районе. Подчеркивая архаизм этой живописи, можно предполагать, что вероятнее всего, ее можно датировать 8-5 тыс. до н.э.[18a, с. 34; 33, р. 5-12]. В гроте были вскрыты два культурных слоя, содержащих каменные орудия, на основании аналогий живопись датируется неолитом-энеолитом (3тыс. до н.э). Но В.А. Ранов считает, что одновременность культурного слоя и рисунков в гроте вероятна, но не обязательна [18a, с. 35] .

Эти рисунки, кроме своего художественного значения, являются подтверждением теории Л.Ф.Сидорова и В.А.Ранова о более мягких природных условиях Восточного Памира в раннем голоцене [34, p. 148-177] .

Во главе угла всех исследований таджикских археологов всегда стояли проблемы периодизации памятников .

Археологи Таджикистана обосновывали периодизацию наскальных изображений Памира, созданную на основе детальных полевых исследований двух крупнейших скоплений петроглифов Бадахшана – Выбистдары и Лянгара [17, c. 21-33; 22, c.110-119] .

Вопрос о периодизации наскальных изображений остается одним из наиболее сложных в среднеазиатской археологии. В различных работах предлагаются различные хронологические рамки .

Следует отметить, что все более или менее значительные скопления наскальных рисунков состоят из нескольких разновременных групп. Это объясняется тем, что древние и доисторические места традиционно использовались и в более позднее время. При этом уже имеющиеся на скале рисунки вызывали у людей, обладающих художественными склонностями, желание выбить рядом свой рисунок и таким образом образовывалось скопление разновременных рисунков .

Несмотря на все трудности, связанные с датировкой наскальных рисунков в ГБАО, на основании семантики изображений, стиля, характера патинизации поверхности рисунка и т.д.,

В.А.Ранов и М.А.Бубнова выделили несколько возрастных групп [9,c.430]:

1. На Восточном Памире на высоте свыше 4000 м над уровнем моря рисунки грота Шахты, они датированы 8 до 5 тыс. до н.э., а навесов Нейзаташ и Куртеке – неолитом – началом бронзового века [19, c.67-69] .

2. Ко 2-му (возможно 3-му) тыс. до н.э. относится композиция наиболее архаичных рисунков Лянгара, очень крупная фигура человека (высота 1,8 м), а также мощные фигуры животных – оленей, горных козлов, быков, отличающихся от более поздних рисунков как манерой, так и техникой исполнения .

3. Группа рисунков, отличающихся хорошо выраженным «звериным стилем» и отражающая присутствие на Памире сакских племен. Это и отдельные животные, и группы бегущих горных козлов, олени. В отдельных случаях животные изображены в классической позе – с подогнутыми ногами или как бы в высоком прыжке – полете. Степень патинизации очень интенсивная. Время выполнения этих рисунков – I тыс. до н.э .

4. Рисунки, которые по реалиям, изображенным на петроглифах, отнесены к кушанскому времени. Хорошо известные специалистам «тамгообразные» козлики характеризуют уже более позднее, тюркское время. Датировка-первая половина I тыс. н.э. вплоть до VIII в. н.э .

5. Наиболее обширная группа петроглифов–это рисунки, сделанные в эпоху средневековья (IX-XIX вв.), уже после прихода на Памир исламской религии. Особенно много среди этой группы петроглифов, которые можно отнести к позднему средневековью – к XVI – XIX вв .

Автор согласен с учеными, что методика регистрации петроглифов, использовавшаяся в прошлом веке, была, с сегодняшней точки зрения, примитивной. Документация велась, в лучшем случае, в детальном описании в дневниках, был низок технический уровень определения степени патинизации. Фотографии, сделанные тогда, были недостаточно качественными для публикации. Современные же методы включают фотографирование в инфракрасных лучах, использование лазерной фототехники, применяются различные средства для изучения налета на рисунках с применением электронного микроскопа или посредством морфологического и геомикробиологического наблюдения [30, p. 5-52; 31, p. 31]. Но, несмотря на все трудности связанные с суровыми условиями Памира, отсутствием специальных приборов для фиксации группой В.А.Ранова, совместно с В.А.Гурским были открыты тысячи рисунков .

Рассматривая эти рисунки более детально, в плане их значения для определения бытовой, религиозной, военной сторон жизни в общей системе первобытно-общинного строя, выводим ряд новых проблем и направлений исследований, предпринимаемых по петроглифам. В основной своей массе рисунки изображают обычных для Памира сибирских горных козлов, но встречаются и достаточно сложные сюжеты, наполненные смысловой нагрузкой .

К одним из таких рисунков относятся писаницы грота Куртеке [19, c. 67-69]. Рисунки ярко стилизованы и отличаются от изображений в гроте Шахты. Очевидно, их возраст конец неолитического периода и начало бронзового века, т.е. периода, когда стилизация в наскальных рисунках достигла своего кульминационного момента. Вероятно, рисунки навеса Куртеке соответствуют одному из двух периодов, когда этот скальный навес был заселен [32, p. 131] .

По–видимому, сохранилась небольшая часть рисунков. Они были выполнены минеральной краской коричневого цвета. Слева расположены стилизованные человеческие фигуры, изображенные вверх ногами, с раскинутыми руками и ногами. Подобные рисунки расцениваются как изображения умерших [28, c.45] .

Иногда по рисункам можно восстанавливать и бытовые предметы. Например, в Лянгаре выявлен рисунок человека, стреляющего из небольшого лука в козла. Интерес вызывает необычный наконечник стрелы в виде трезубца. Фигура охотника выполнена в несвойственной наскальным рисункам Средней Азии манере из-за утолщенных икр ног. Эти два факта дают основание предполагать, что здесь побывали переселенцы из отдаленных мест и, что в миграционный процесс в период поздней бронзы были втянуты различные племена .

Пять колесниц, выстроенных в один ряд, являются центральной композицией петроглифов Акджилги и единственным изображением подобного рода в Центральной Азии .

Возницы, как часто бывает в рисунках ранних времен, помещены сзади колесницы, держащими вожжи в руках. Лошади, влекущие колесницы, в одном случае изображены как бы на скаку, в другом – их позы статичны. Напротив колесниц в одинаковой манере исполнения нарисованы крупные быки. К этой же композиции относятся и фигуры людей – скелетов. По мнению исследователей этого памятника В.А.Ранова и В.А.Жукова, если это один сюжет, то он представляет сцену набега вооруженного отряда с целью захвата чужого скота, изображенного крупным и тучным, а «люди-скелеты» – это поверженный враг. Иного мнения по трактовке описанной сцены придерживается Г.Р. Каримова. Она считает четыре колесницы Акджилги отражают ступени прохождения и посвящения шамана, а «люди - скелеты»-это шаманы, одетые в особое шаманское облачение [10, c. 190]. К тому же изображения «людей-скелетов» без повозок зафиксированы и на других участках Акджилги [10] .

Изображения «людей-скелетов» зафиксированы и на других участках Акджилги [8, c.62Стилистические особенности изображения людей – возницы, наличие колесниц в наскальных рисунках Средней Азии, позволяют отнести эту композицию к концу II или началу I тыс. до н.э [8, c. 66] .

Особо следует остановиться на рисунках боевых колесниц, которые были грозным оружием кочевых племен эпохи бронзы, известных в истории как арии. Б.А.Литвинский обосновал движение сакских племен через Памир в Индию, используя путь через Гильгит и Читрал [13]. Подтверждением этой гипотезы является наличие множества сакских курганов во многих районах Восточного Памира в долинах рек Аличур и Истык, низовьях реки Аксу, у озер Яшилькуль и Зоркуль .

Как известно, имеются различные мнения относительно времени, когда появились эти изображения. Некоторые исследователи считают, что рисунки двухколесных колесниц появились именно в бронзовом веке, другие предполагают, что такие рисунки могут датироваться и более поздним периодом, вплоть до средневековья. В.А.Ранов предполагал третий вариант. Он считал, что разделение колесниц на ранние и более поздние, хотя и обоснованное, в большой степени довольно условно, так как некоторые детали могут быть расценены как признаки более раннего периода, в то время как другие, также показанные на той же самой картине, могут быть датированы более поздним периодом .

В 1989 г. В.А. Ранов и С.П. Ломов проводили исследования почвенно-геологической структуры поймы и террас р. Зеравшан в окрестностях Саразма. Попутно В.А.Ранов, совместно с Г.Р. Каримовой и У. Эшонкуловым собирали материалы для «Археологической карты Зaравшанской долины». В круг их интересов входили данные о наскальных изображениях верховьев долины р. Зaравшан .

В Пенджикентском районе В.А.Ранов и его коллеги осмотрели 16 местонахождений: Нови Гуристон, Шинг, Рудак, Дахани Мазор, Вагаштон, Вагаштон-Сай, Падруд, Мосриф, Таги Гут, Гиждарва, Косатарош, Калаи Даханиоби Борик, Кулолигурбик, Грот Аулия-Ходжа Рушнои, Арчамайдон [23, c. 249-273] .

На территории Айнинского района было обнаружено еще 12 местонахождений рисунков и петроглифов. Это Дашти Эйматк, Дижик (Джиджик), Навобод, Санги Намозгох, Искандаркуль, Нахчирак, Гарзой, Похут, Шамтуч, Дашти Гури Шаидон, Нарват, Дарг .

На территории Матчинского района тоже было выявлено значительное скопление петроглифов, которые расположены в 10 км к востоку от села Тобуш, на левом (восточном) берегу безымянный горной речки притока р. Зарафшан [23, c. 249-273] .

Таким образом, в долине Зарафшана обнаружено 29 скоплений рисунков горных козлов, несколько фигур людей с широко раскинутыми в стороны руками, с подчеркнутыми признаками мужского пола и одна сцена, изображающая человека и козла [23, c. 249-273] .

Изучив исследования В.А.Ранова и обобщив их результаты, автор пришел к следующим выводам. Благодаря работам В.А.Ранова и его коллег, по изучению наскальных рисунков, обнаруженных на Памире, представления о каменном веке значительно расширились .

В.А.Ранов писал: «Горно-Бадахшанская автономная область является одной из наиболее богатых областей с наскальными рисунками не только в Средней Азии, но также и по отношению к Синь-Цзяню, Восточному Ирану, Афганистану и, вероятно, Северной Индии. Это позволяет предположить, что население соседних с Таджикистаном стран испытывало при формировании своего художественного вкуса и отчасти идеологии серьёзное влияние памирских наскальных рисунков» [22, c. 110-119] .

Действительно, на территории области зафиксировано более 50 пунктов со скоплениями рисунков, общее количество которых достигает не менее 10 тысяч и по отношению ко всей Средней Азии отмечается довольно компактное скопление рисунков, хотя, как показывает приведенная карта, и здесь намечается определенное тяготение петроглифов к отдельным районам и их разреженность в других. Рисунки, найденные В.А.Рановым в 1957 г. в гроте Шахты, являются, по имеющимся на сегодняшний день данным, самыми древними в Средней Азии и самыми высокогорными рисунками каменного века в мире [29, c.80] .

Таким образом, таджикские археологи в процессе исследования наскальных рисунков на территории Таджикистана обосновали периодизации наскальных изображений Памира и других регионов республики. Результаты их исследований наскальных рисунков в других районах Азии также стали широко известны в научном мире .

ЛИТЕРАТУРА

1. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая / А.И. Бернштам // Материалы и исследования по археологии СССР. – М., 1952. – № 26 .

2. Бернштам А.Н. Саки Памира / А.Н. Бернштам // ВДИ.- 1956, № 1.- С. 121-134 .

3. Бубнова М.А. Археологическая карта Таджикистана / М.А. Бубнова. - Горно-Бадахшанская Автономная Область. Западный Памир (памятники каменного века – XX в.). - Душанбе, 2008 .

4. Бубнова М.А. Археологическая карта Горно-Бадахшанской автономной области / М.А. Бубнова. Восточный Памир. – Душанбе, 2015 .

5. Гинзбург В.В. Антропологическая характеристика саков Южного Памира / В.В. Гинзбург // КСИИМК. – 1960. – Вып. 80. – С. 26–39 .

6. Гинзбург В.В. Палеоантропология Средней Азии / В.В. Гинзбург, Т.А.Трофимова. – М., 1978. – С.136-138 .

7. Дальский А. Н. Наскальные изображения в бассейне реки Зарафшан / А. Н. Дальский // МИА.-1950.-N 15.- С .

232 – 240 .

8. Жуков В. Древние колесницы на Памире / В.Жуков, В.А. Ранов // Памир. – 1974. – №11. – С.62-68 .

9. История Горно-Бадахшанской Автономной области. –Душанбе, 2005. – Т.1: С древнейших времен до новейшего периода .

10 .

Каримова Г.Р. Таджикистан / Г.Р. Каримова // Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том I .

Традиционные верования и шаманизм. – Самарканд: МИЦАИ, 2016 .

11. Кияткина Т.П. Материалы к палеоантропологии Таджикистана / Т.П. Кияткина. – Душанбе, 1976. – 186 с .

12. Кияткина Т.П. Краниологический материал с Западного Памира / Т.П. Кияткина // Памироведение. – 1981. С. 140-143 .

13. Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира» / Б.А. Литвинский. – М.,1972. – 269 с .

14. Маджи А.Е. Наскальные рисунки в горах Моголтау / А.Е. Маджи. Изв. отд. общ. наук АН Тадж.ССР. Вып. 14, 1957. - С. 79-86 .

15. Мандельштам А.М. Несколько замечаний о наскальных изображениях бассейна верховьев Зарафшана / А.М .

Мандельштам // ТИИАЭ АН Тадж. ССР,1956, вып.42. -С.195201 .

16. Ранов В.А. Изучение памятников каменного века на Восточном Памире в 1958 г / В.А. Ранов // РТ. – Сталинабад, 1961.- Вып. 6

17. Ранов В.А. Наскальные рисунки у кишлака Лянгар (Западный Памир) / В.А. Ранов // Изв. АН Тадж.ССР. Отдние обществ. наук.–1960.–№ 1.–С.21-33 .

18. Ранов В.А. Рисунки каменного века в гроте Шахты / В.А. Ранов // СЭ. – 1961. – № 6. – С.70-71; Ранов В.А .

Изучение памятников каменного века на Восточном Памире в 1958 г / В.А. Ранов // Труды. Ин-та истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР. – 1961. – Т. 27: Археологические работы в Таджикистане. – Вып.

6:

(1958 г.). – С.34 .

19. Ранов В.А. Следы писаниц в навесе Куртеке / В.А. Ранов // Известия Всесоюзного географического общества. – 1964. – Т.96, вып. 1. – С.67-69 .

20. Ранов В.А. Изучение наскальных изображений Западного Памира в 1972 г / В.А. Ранов // АРТ. –Душанбе, 1976 .

-Вып. 12 (1972 г.).- С. 6-12 .

21. Ранов В.А. Бегущие по скалам. Наскальные рисунки Памира / В.А. Ранов. -Душанбе, 2015 .

22. Ранов В.А. Краткий обзор наскальных рисунков Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикской ССР / В.А.Ранов, А.В. Гурский // Советская этнография. –1966. –№2. – С. 110-119 .

23. Ранов В.А. Наскальные изображения в долине и верховьях Зарафшана / В.А.Ранов, Г.Р.Каримова // рхеологические работы в Таджикистане. 2013. –Вып.36. – С.249-273 .

24. Ранов В.А. Наскальная летопись Памира / В.А.Ранов, В.Н. Танасийчук // Наука и жизнь. – 1976. – № 2. – С. 97Филимонова Т.Г. Вадим Александрович Ранов / Т.Г. Филимонова // Археологические раскопки в Таджикистане. – 2007. – Вып.31. – С. 33 .

26. Хайтун Д.Е. Пережитки тотемизма у народов Средней Азии и Казахстана / Д.Е. Хайтун // Учен. Записки Тадж .

Гос. Универ. – Сталинабад, 1956. - Т. XIV, – С. 100 .

27. Ходжаев Т.К. Антропологическая характеристика территориальных групп населения Восточного Памира в сакское время / Т.К.Ходжаев // Археология, этнография и антропология Евразии.- 2008.- № 3 (35).- С.143-156 .

28. Черныш А.П. Новый памятник первобытного искусства / А.П. Черныш // Материалы и исследования по археологии Прикарпатия и Волины. – Киев, 1959. – Т.2. – С.45 .

29. Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии / Я.А. Шер.– М., 1980. –С.80 .

30. Art rupestre du basin de Minusinsk: nouvelles recherch franco-russes // Arts Asiatiques. – 1993. – Vol. 48. – P.5-52;

31. Dubal L. La tactiographie: une nouvelle methoude de releve des gravures lithique // International Newsletter on Rosk Art. – 1995. – № 10. – P. 22 .

32. Petroglyphs of Central Asia / Tashbayewa K., Khujanazarov M., Ranov V.A., Samashev Z. – Bishkek, 2001.-P.131 .

33. Ranov B.A. Le peuplement prehistorique de la Haute-Asie (d’apres I’examplede I’Asie Centrale Sovietique) = [ Первобытные люди в Высокой Азии] // L ‘ Antropologie. – Paris, 1972. – Vol. 76, № 12. – P. 5-12 .

34. Ranov V.A. The Pamirs as man’s habitat = [Памир, как среда обитания человека] / V.A.Ranov, L. F. Sidorov // Тhe countries and peoples of the East.–M.,1974.–P.148-177 .

НАОШИОИ РЎЙИ САНГХОИ ТОИКИСТОН

(ба таияи саволномаи тањиот) Дар маолаи мазкур муаллиф дар асоси омзиши бостоншиносони Тоикистон наошиои рўйи сангњоеро, ки аоньинии одамони ибтидоиро инъикос мекунанд, тавсиф намудааст. Раванди аз ониби бостошиносон анљом додани корњои њафриётї инъикос шудааст. Анбўњи нафтугило дар ойои аввалини љойгиршавии аолии адимтарин имкон медианд, ки саволои асосии тадиот дар асоси намунаи наќќошињо муайян карда шаванд .

Калидвожањо: санъати рўйисангї, петроглифњо, бузњо, буќањо, оњуњо, сањнањои шикор, саворањо, камонварон, аробањои дучарха, одамон-скелетњо, рубобњо, рамзњои буддизм ва исмоилия, муњољират, ориёњо, сакњо

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ТАДЖИКИСТАНА

(к постановке вопроса исследования) В данной статье автор на основе исследований археологов Таджикистана даёт характеристику наскальных рисунков, отражающих мировоззрение первобытных людей. Показывает кропотливый труд археолога, как открывающий тайны жизни древних людей. Скопления петроглифов наиболее четко отражают места первичного расселения людей в древности и позволяют наметить основные вопросы исследований на примере наскальных рисунков .

Ключевые слова: наскальное искусство, петроглифы, козлы, быки, олени, сцены охоты, всадники, лучники, колесницы, люди-скелеты, рубобы, символы буддизма и исмаилизма, миграции, арии, саки .

ROCK PAINTINGS OF TAJIKISTAN

(to the formulation of the research question) In this article, the author on the basis of a study of archaeologists of Tajikistan gives a characterization of rock paintings that reflect the worldview of primitive people. It shows the laborious work of the archaeologist, as revealing the secrets of the life of ancient people. Clusters of petroglyphs most clearly reflect the places of primary settlement of people in antiquity and allow us to outline the main research questions on the example of petroglyphs .

Key words: rock art, petroglyphs, goats, bulls, deer, hunting scenes, horsemen, archers, chariots, skeleton people, rubobs, symbols of Buddhism and Ismailism, migration, arias, saki .

Сведения об авторе: Сайфулоев Нуритдин Назурлоевич – Институт истории, археологии и этнографии

Академии наук Республики Таджикистан, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии. Адрес:

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 33. E-mail: sayfulloev.nuritdin@gmail.сom Телефон: 935010587 Information about the author: Saifulloev Nuritdin Nazurloevich – Institute of history, archeology and Ethnography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, candidate of historical Sciences, head of the Department of

archaeology. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 33. E-mail:

sayfulloev.nuritdin@gmail.com Telephone: 935010587 УДК : 93+930.1:950+82(575.3)

РУШДИ ИЛМИ УРОФИЯ ДАР АДИ СОМОНИЁН ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР

ТАЪРИХНИГОРИИ ТОИК

–  –  –

Илми урофия собиаи беш аз дуазорсола дошта, метавонем иддао кунем, ки аз ватеинсон дар табиат ба зиндаг шуръ кард, дар хоиши шинохту дарки муити зиндагии худ падид омад. Умуман, илми урофия дар муимтарин даврони шукуфоии фаранги башар ба дастовардои камназир ноил гаштааст. Дар замони пеш аз милод, чун Юнон гавораи тамаддун гардид, донишои уроф дар ин кишвар хеле нумў карданд, ки намунаи барастаи он ба миён омадани шахсияти машуре чун Страбон (вафот асри I-и милод) мебошад [1, с.14]. Дар замони лашкаркашиои Искандар ва сипас аву шавкати империяи Рим вобаста ба кшишои ин империя барои аонгир шудан дар баъзе аз исматои ин кишвар урофиянавис идома пайдо кард. Илми урофия пас аз ин, аз рушд кардан бозмонд .

Давраи муимми дигар дар рушду нумўи илми урофия ба давраи забткориои арабо рост меояд. Забт шудани исми зиёди Осиё, Африќо ва атто Аврупо зарурати афзудани донишои урофиро ба миён овард. Аз ин р, дар удуди хилофати мусулмон мо шоиди равна гирифтани илмои зиёд, аз умла урофия мегардем. Бесабаб нест, ки худи олимони аврупо ин асрро давраи «ренессанси Шар» ё «эёи Ислом» номидаанд [2, с.5] .

Яке аз аввалин асарои урофиро Абулосим Убайдулло ибни Абдулло ибни Хурддобе (820-912) офаридааст. Асари Ибни Хурдодбе бо номи «Масолик ва-л мамолик» маъруф мебошад. бештар бо номи Ибни Хурдодбе ё Хурдозбе машур гардидааст. анз муаии тавонои рус В. Бартолд аамияти махсус доштани ин асарро таъкид карда буд [3, с. 51]. Ниёгони Ибни Хурдодбе пайрави дини зардушт ба шумор мерафтанд ва эронинажод буданд. Хонаводаи Хурдодбе пештар аз дигарон ба дини ислом гаравида, худро бо амин ро ба дастгои укумати араб наздик карданд. Сами Бармакиён дар мусулмон шудани ин хонавода бузург аст. Аббосиён падари Ибни Хурдодберо ба корои идоралб мекунанд. Убайдулло дар Хуросон таваллуд ёфта, дар маркази хилофат шари Бадод тарбия ёфтааст. Аз асари чунин бармеояд, ки забону адабиёти арабро хеле хуб медонист. Баъзе олимони хори дар хусуси мусиидонии Ибни Хурдодбе низ изори аида кардаанд. Аммо ин аида чандон дуруст наменамояд, зеро ягон ишорае ба осори мусиии нашудааст. Дар асарои олимони тоик низ чунин ишорае мавуд нест .

Олимони тоик аз олими дигари урофидон Истахр низ ёдовар шудаанд. Абисо Иброим Ибни Муаммад Форсии Истахр (вафот соли 957) кишварои зиёдро гашта, инд, Чин, Осиёи Марказ, сарзамини Араб, Эрон ва айраро бо чашми сар дидааст .

дар нашакаш хеле моир буда, олимон нашаои ро хеле васф менамоянд. Истахр низ китобашро «Масолик ва-л мамолик» номидааст. Устод Бобоон афуров, ки нисбат ба осори Бартолд этироми хос доштанд, ба маълумоти Истахр тавау зоир карда, дар бештари мавзъои марбута, ба навиштаои истинод кардаанд. Аз умла, муаллифи «Тоикон» дар боби вууди дарёо, маъданои зеризамин, гардиши пул ва айра боро ба ахбори Истахр руъ кардааст. Аммо устод дар як маврид Истахриро «муаррихи араб» номидаанд [4, с. 348]. Ному насаби гувои тоик будани ст. Профессор Абдусаттор Мухторов таъкид мекунад, ки Истахр «машуртарин урофияшиноси асри Х-и тоику форс» ба шумор меравад [5, с.299]. Бояд айд кунем, ки новобаста аз маоми баланди Истахр дар илми тоик ин шахсияти бузург хеле кам омхта шудааст. Ба айр аз ишораои умум ва такрор, инчунин баъзе истифодао дар бораи ин олими тоик, таиот камтар ба мушоида мерасад. Китоби арзишманди вай низ то ол дар Тоикистон ба чоп нарасидааст .

Истихрои ангишту нафт ва дигар маъдано дар удуди Хуросону Мовароуннар анз дар азорсолаои абл аз милод ба ро монда шуда буд. Гузашта аз ахбори манбаъои таърих, бозёфти бостоншинос низ инро таъйид мекунанд. Бобоон афуров бо такя бар навиштаои Истахр тахмин кардааст, ки дар Исбара (Исфара) ангишт аз коно истихро мегаштааст [4, 348].анз олими рус Г. Маллитский (1924) сад сол пеш гуфта буд, ки «ангиштсанг дар Исфара азор сол пеш аз ин дар замони истилои араб истифода мешуд, ол он ки аврупоиён дар бораи хусусиятои гармиди доштани ин инси к тасаввурот надоштанд» .

Ба хулосаи ин олими нуктасан «Адоди онватаи мо нафтро дар кори арб ба сифати нафти паррон ва дертар барои муолиаи касалиои тарбод, хориши бадан ва .

истифода мебурданд» .

Устод Бобоон афуров дар як маврид ба асари љуѓрофии Абулмуайяди Балхї, ки бо номи «Аљоиб-ул-булдон» ва ё «Китоби аљоиботи бањру бар» машњур буд, ёдовар шудаанд .

Ин асарро академик тано осори боимонда аз ин донишманди тоик меисобанд .

Дар мааллаи маъруфи «Илм ва аёт» (шумораи 12, соли 1989) олимони тоик Н .

Неъматов ва Ю. Малтсев бо як пешгуфтори хеле хурд аз китоби Истахр маводе чанд дар хусуси Мовароуннар баргардон ва нашр кардаанд. Дар ташреи ин навиштаи Истахр, ки «дар Мовароуннар сесад азор калот (алъа ё декада) аст, аз ар калоте марди савор ва марди пиёда берун омад, ки бар мардуми он ойго будан ё набудани эшон падид набошад». Неъматов ва Малтсев дар повара хулоса кардаанд, ки «фарз кардем дар ар арияи он давра тахминан 50 нафар умр ба сар барад, теъдоди умумии аолии Мовароуннар айр аз сокинони шаро ба 15 миллион мерасидааст» [6, с. 3] .

Муимтарин асари урофии таърихии тоикон бешуба «удуд-ул-олам» мебошад, ки нахустин асар бо забони модарии мо аст. Муаллифи ин асар номаълум буда, дар яке аз вилоятои зери тасарруфи Сомониён – Гузгонон таълиф шудааст.Асар ба Абуорис Муаммад ибни Фариун волии ин вилоят бахшида шудааст. Ахборе, ки дар ин асар гирд оварда шудааст, касро ба тааљуб меоварад. Дар асри Х, ки бисёре аз дастовардои илм анз ба оламиён маълум набуданд, муаллифи ин асар дар хусуси сарзамини тоикон (Хуросону Мовароуннар), дарёву кўо, биёбону мардумон ва атто хислатои оно маълумоти муфид медиад. Тарибан тамоми муаррихони варзидаи тоик ба ахбори ин китоб диат дода, онро хуб истифода кардаанд. Н. Неъматов ахбори маъданшиносии асарро хеле тавсиф кардаст [7, с. 178]. Абдусаттор Мухторов бошад, урофияи таърихии Мовароуннарро дар такя ба ин асар муфассал баён доштааст. айразин, хулосаои олими тоик дар бораи рушди саноат, захираои таби, робитаои тиорат ва гардиши молу пул дар Мовароуннар хеле олиб ва пурмазмун мебошад. Олимони тоик ба ойи таи доир ба мутавои китоб ва арзиши илмии он дар хусуси забони асар бештар изори аида карда, эљоди ин асар бо забони модарии моро ситоиш кардаанд .

Муимтарин асари уроф, ки дар удуди хилофати Аббосиён таълиф шудааст, ба алами Муаммад ибни Амад Шамсуддини Мадис тааллу дорад. Ин асар бо номи «Асан-ут-таосим ф маърифат-ил-аолим» маъруф аст. Муаллиф ба китоби худ муаддимаи муфассал навишта, онро ба ду бахш удо кардааст. Мадис бо он ки як араб аст, аммо дар бораи забони форс (тоик) ва лааову гйишои гуногуни он низ маълумот додааст. Дигар бартарии китоби Мадис ахбори рангоранги он дар бораи дину мазаби аолии Хуросону Мовароуннар мебошад. Дар дигар китобои уроф чунин маълумотро дучор намеоем. Аммо олимони тоик ба ин китоб хеле кам тавау карда, бевосита ба асари Мадис ишора накардаанд. Сайфулло Муллоонов дар як маолаи худ вазъи динии Хуросону Мовароуннарро бар асоси маълумоти Мадисиро мавриди баррас арор додааст. Аз ин навишта чунин бармеояд, ки Мадис бар хилофи бештари арабои амнажодаш мазаби Абанифаро ситоиш карда, худ низ мувофии ин мазаб аида доштанашро таъкид мекунад [9, с.99] .

Яке аз асари муиме, ки дар ин замина бештар аз дигар навиштао ба осори уроф руъ кардааст, китоби «урофияи таърихии Давлати Сомониён» мебошад, ки ба алами Сайдулло Абдуллоев тааллуќ дорад. Академико М. Шакур ва Р. Масов ин таиро «саме бузург дар Сомонишинос» номидаанд [8, с.4-9]. Муаллифи асар муфассал дар бораи 25 музофот ва шару шаристони маъруфи аламрави Сомониён маълумот додааст .

Ин асар комилтарин таи дар бораи урофияи таърихии замони Сомониён буда, ба амаи осори уроф такя кардааст. Аз умлаи осоре, ки муаллиф ба он зиёд тавау доштааст, асари маъруфи ховаршинос Ле Стрен «урофияи таърихии сарзаминои хилофати шар» аст. Камбудии ин асар, ба назари мо, он аст, ки муаллиф ба баъзе осори уроф (Истахр, айон) зиёд истинод карда, ба осори урофии дигар (Мадис ва Ибни авал) камтар тавау кардааст .

Доктори илмои урофия М. Нурназаров низ дар як маолаи худ дар хусуси собиаи илми урофия дар миёни тоикон андешаои худро баён кардааст. Навиштаои Ибни Хурдодбе, Ибни Руста, «удуд-ул-олам», Истахр ва «Аоиботи бару бар»-и Абдулмайяди Балх муаллифи маоларо ба чанд хулоса овардааст [10, с.16-18]. Ин навиштаи начандон бузург, ба андешаи мо, арзиши баланди илм дорад. Бо овардани хулосаои олимона ва нуктасанонаи муаллиф, метавон натиаои илми тоикро дар замони Шрав арзёб кард .

1. Бештари осор натиаи дидао ва бар асари сайёатои шахсии муаллифон ё амъбасти кори онон («удуд-ул-олам») навишта шудаанд. Бештар тасвир карда, таиу талили илм камтар дида мешавад. Мисол, дар «удуд-ул-олам» мавудияти минтааои гарми кураи Заминро шар додашуда, сабабои мадду азрро наметавонанд баён кунанд .

2. Ба хулосаи М. Нурназаров дар осори урофии араб таъсири донишмандони юнон хеле зиёд ба мушоида мерасад. Назари урофидонои араб перомуни бузургии замин, ягонагии уёнусои аон, курашаклии замин, минтааои гарм баргирифта аз донишмандони юнонист, чун медонем ки дар асрои VII-X арабо аз Испания то индустонро ишол карда, мероси оноро соиб карданд .

3. Сарфи назар аз ин, арабо дар шаклгирии харитаи он замон, кашфи заминои нав наш гузоштанд. арбио туфайли олимони араб аз вууд доштани азираои Комор, Мадагаскар, болооби Нигеру Нил ого шуданд. ойои номаълуми нимазираи Арабистон, Эрону индустон, Сейлон ва Осиёи Миёнаро низ урофидонои араб комил карданд. Аммо, муаллифи маолаи мазкур, амаи ин осорро ба арабо нисбат додааст, ки ба назари мо, нишонгари зери таъсири донишмандони аврупо ва рус мондани мебошад. Тавре дар боло ишора кардем, бештари ин донишмандон тоикнажод буданд .

4. Олими тоикМ. Нурназаров хулоса мекунад, ки арабо аз кашфиёти нормано, ки Исландия, Гренландия ва исмои «шимолии Америкаи шимолї»-ро кашф кардаанд, бехабар буданд .

5. Муаллиф инчунин муобили назари донишманди маъруф И.Ю. Крачковский баромада, менависад, ки Берун 450 сол пеш аз Колумб «бо рои исоби риёз мавуд будани итъаи Америкаро пешг кардааст». Ба навиштаи ин донишманди тоик, олими намоёни мо Идрисдар асри XI ду харитаи аон (доирав ва чоркуна)-ро дар 70 вара кашида буд. Ба навиштаи муаллифи ин маола «удуди озираи Тоикистон (айр аз Помири Шар) пурра дар айати давлати Сомониён арор дошт» .

Хулосаои муаллифони тоик дар хусуси истихрои конои Исфара, Конто (водии Зарафшон), кони намаки Ашт, конои Дарвозу Бадахшон низ илм ва мустанад мебошанд. Олими тоик М. Нурназаров таъкид мекунад, ки фулузоти рангаи арамазор барои сиккасозии тамоми хилофат наш мегузошт, ки нишонаои он аз Финландия, Дания ва Арманистон ёфт шудаанд .

6. «Адабиёти урофии араб бо маводи уроф, таърих, мардумшинос хеле бой буда», имати худро гум накардааст .

Лозим ба ёдоварист, ки бо вууди баъзе пешравио дар таии худ, илми тоик ба ному насаб ва нажоди олимони урофидони асрои миёна хеле кам тавау зоњир гардидааст. То ин дам тано асари «удуд-ул-олам» ду маротиба ба нашр расида, осори дигари урофии адодони мо дар Тоикистон ба нашр нарасидааст. Илми имрзаи тоик ва ниёзи амватанони мо таозо мекунад, ки ин камбуд зудтар бояд исло шавад .

АДАБИЁТ

1. Страбон.География / Страбон; пер. с др.-греч.Г. А. Стратановского / под ред. О. О. Крюгера, общ.ред. С .

Л. Утченко. –Л.: Наука, 1964. -943с .

2. Мец А. Мусульманский ренессанс / А. Мец; пер. с нем., предисловие Д.Е. Бертельса. -М: Наука, 1966. с .

3. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия //Соч.: В.9. т. / В.В.Бартольд. - М: ИВЛ, 1963. Т.1. -610с .

4. афуров Б.. Тоикон. Таърихи адимтарин, адим, асрои миёна ва давраи нав / Б.. афуров. – Душанбе: Ирфон, 2010. -870с .

5. Мухторов А. Сомониён: замон ва макон / А. Мухторов. –Душанбе: Матбааи ДМТ, 2013. -368с

6. Неъматов Н. Кишвари Мовароуннар ё сарзамини тоикон /Н. Неъматов, Ю. Малтсев // Илм ва аёт. – Душанбе: Матбааи нашриёти Комитети Марказии Партияи Коммунистии Тоикистон, 1989. -№12 –С. 1Неъматов Н. Давлати Сомониён: тоикон дар асрои IX-X / Н.Неъматов. –Душанбе: Ирфон, 1989. –304с .

8. Абдуллоев С. урофияи таърихии давлати Сомониён / С. Абдуллоев. –Хуанд: Матбааи ДДХ ба номи академик Б.афуров, 2001. -374с .

9. Муллоонов С. Симои Абанифа ва мазаби дар тасвири Мадис / С. Муллоонов (гури муаллифон) // Маом ва наши ислом дар умурии Тоикистон. –Душанбе: Андалеб, 2016. –С. 96-102 .

10. Нурназаров М. азор сол абл (оид ба вазъи урофии олам ва Тоикистон) / М. Нурназаров //Илм ва аёт. –Душанбе: Муассисаи иоравии матбааи Тоикистон, 1993. -№ 3-4. -С. 16-18 .

РУШДИ ИЛМИ УРОФИЯ ДАР АДИ СОМОНИЁН ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ

ТОИК Дар маолаи мазкур дар хусуси рушду нумўи илми урофия дар замони укумати Оли Сомон маълумот дода шудааст. айд карда шудааст, ки рушди илми урофия низ чун илмои дигар натиаи унбиши бузурги фаранг буд, ки Сомониён онро идоят мекарданд. Дар осори муаррихони тоик ба ин масъала тавау зоир карда шудааст. Асарои Ибни Хурдодбе, Истахр, Мадис ва нахустин асари уроф бо забони тоик «удуд-ул-олам мина-л машрии илал мариб» дар таърихнигории тоик боро мавриди истифода ва истинод арор гирифтаанд. Академик Бобоон афуров ва шогирдони мактаби Нъмон Неъматов, Абдусаттор Мухторов, Сайдулло Абдуллоев, Н. Нурназаров, Сайфулло Муллоонов ва дигарон низ, ба осори урофии замони Сомониён такя кардаанд. Дар осори оно ва дигар олимони тоик ба масъалаи урофияи сарзамини Хуросону Мовароуннар ишораои зиёд шудааст. Бештари ахбори осори урофиро дастовардои илми бостоншинос таъйид кардаанд. Конои фулузот ва обу авои ин сарзамин дар тли асро тайир кардааст, вале асоси он то замони мо ифз шудааст. Лозим ба ёдоварист, ки бо вууди баъзе пешравио дар таии худ, илми тоик ба ному насаб ва нажоди олимони урофидони асрои миёна хеле кам тавау кардаанд. То ин дам тано асари «удуд-ул-олам» ду маротиба ба нашр расида, осори дигари урофии адодони мо дар Тоикистон ба нашр нарасидааст.Илми имрзаи тоик ва ниёзи амватанони мо таозо мекунад, ки ин камбудзудтарбояд ислошавад.Таии осори уроф дар илми тоик идома дошта, корои зиёде дар ин масир бояд ба аном расанд .

Калидвожањо: Сомониён, давлат, урофия, удуд, дарё, кў, сарчашмао, араб, форс, Хуросон, Мовароуннар .

РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИИ В ПЕРИОД САМАНИДОВ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ТАДЖИКСКОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ

В этой статье сообщается о развитии географической науки во времена правительства Оли Сомонов (Саманидов). Было отмечено, что развитие географической науки, а также других наук было результатом большого культурного движения, пропагандируемого Саманидами. Таджикские историки в своём творчестве также обратили внимание на этот вопрос. Работы таких видных учёных, как Ибн Хурдодбех, Истахри, Макдиси и первая географическая работа на таджикском языке «Худуду-л-олам мин-аль-машрики илал магриб» широко использовались в таджикской историографии. Академик Бабаджан Гафуров и ученики его школы Нумон Нематов, Абдусаттор Мухторов, Сайдулло Абдуллоев, Н. Нурназаров, Сайфуллох Муллоджонов и другие в значительной степени полагаются на географические работы Саманидского периода. В их и других работах таджикских ученых есть указания на географическое расположение Хорасана и Мавераннахра. Большинство географических работ было подтверждено достижением археологической науки. Медный рудник и климат этой территории в течение столетий изменились, но их базы были защищены до сих пор. Можно отметить, что, несмотря на некоторый прогресс в своих исследованиях, в основном таджикские учёные лишь только обратили внимание на имена, фамилии и расу средневековых географов. До сих пор такой важный географический источник «Худуд-уль-олам»

был опубликован только дважды, а другие географические работы наших предков в Таджикистане еще не опубликованы. Исследование географических работ продолжается, и мы должны проводить еще больше исследований в этом направлении .

Ключевые слова: Саманиды, государство, география, территория, река, горы, источники, арабский, персидский, Хорасан, Мавераннахр .

GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF THE SAMANIDES PERIOD AND IT’S REFLECTION IN TAJIK

HISTORIOGRAPHY

This article informs about developing of geographical science in the time of the OliSomon’s (Samanides) government. It was noted that the development of geographical science as well as other sciences was the result of the great cultural movement that the Samanides propagandized.In the creative work of the Tajik historians’ paid attention to this issue.Works of IbnKhurdodbeh, Estahri, Maqdisi and the first geographical work of the Tajik language, "Hududu-l-olam min-al-mashriqiilalmagrib" in the Tajik historiography have been widely used. Academic Bobojon Gafurov and his school followers Numon Nematov, Abdusattor Mukhtorov, Saydullo Abdulloev, N. Nurnazarov, Sayfulloh Mullojonov and others rely up heavily on the geographical works of the Somonian period. In their works and other Tajik scientists, the geographical location of Khurasan and Mavarounahr is a great deal. Majority of geographical works have been confirmed by achivment of archaeology science.The brass mine and climate of this land in the process of centuries have changed, but their bases have been protected till now. May be noted that in spite of some progress in its research, the Tajiks reserches payed a few attention to the name, surname and race of geographical scientist of Middle Ages. Till now only the work of “Hudud-ul-olam” has been published twice, and other geographical works of our ancestors in Tajikistan have not published yet. The research of geographical works has prolonging and may be lasted more researches yet .

Key words: Samanids, state, geography, territory, river, mountains, sources, Arabic, Persian, Khorasan, Maverannahr .

Сведения об авторе: Парвизи Махмадамин – Таджикский национальный университет, аспирант кафедры истории таджикского народа. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.

E-mail:

pmm2492@mail.ru Телефон: 880000717 .

Information about the author: Parvizi Makhmadamin - National University, is a post-graduate student of the third year

of the department of the Tajik people history. Address: 734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail:

pmm2492@mail.ru. Tel: 880000717 .

УДК: 94 (100)” 05/...”: 891.550:82

ИНЪИКОСИ МАДАНИЯТИ МОВАРОУННАРУ ХУРОСОН (АСРИ XII) ДАР ОСОРИ

САДРИДДИН АЙН

Бањорзода Сирољиддини Ашур Донишгои миллии Тоикистон

Дар таърихи ар халият нафароне по ба арзи аст мегузоранд, ки боиси ташаккул ва рушди тамоми соаои амъиятии он мегарданд. Чунин шахсиято дар лазаои тадирсози миллат ва сарнавишти он наши бориз бозида, амчун чераи мондагори таърих дар хотираи миллат наш мебанданд. Миллати тоик аз умлаи он халиятои тамаддунофаре мебошад, ки дар тўли таърихи пурановати хеш чунин фарзандонеро ба камол расонидааст, ки бо сами хеш дар тамаддуни аон имрз номи оно вирди забони амагон аст. Бояд айд намуд, ки яке аз чунин фарзандони фарзонаи миллати тоик устод Садриддин Айн мебошад, ки бо хизматои шоёни хеш то имрз амчун арамони Тоикистон шинохта мешавад. дар баробари онфидоиои хеш бари соибдавлат гардидани тоикон дар соои 20-уми асри ХХ ба омзиши таърихи миллат пардохта, давраои мухталифи сарнавиштсози онро мавриди талилу омзиш арор додааст. Аз умла, таърихи хали тоикро дар арафа ва рафти ууми мууло омхта, дар ин ода асаре ам бо номи “арамони хали тоик - Темурмалик” навиштааст, ки дар он вазъияти хали тоик дар ин давра инъикос шудааст .

Бояд тазаккур дод, ки дар маолаи мазкур мо дар асоси осори навиштаи Садриддин Айн вазъияти мадании сарзамини Мовароуннару Хуросонро дар арафаи ууми мууло мавриди омзишу талил арор медием. арчанд ки дар хусуси масъалаи мазкур олимони зиёд тадиот бурдаанд, аммо то имрз баъзе аз палуои он пурра омўхта нашудаанд. Аз ин р моро мебояд, ки дар асоси навиштаи устод С. Айн ва муаиони дигар масъаларо то ое талил намоем. Устод Айн дар баробари дигар соаои амъиятии Моваронуннару Хуросон дар арафаи ууми мууло дар хусуси вазъи фаранги ин минтаа маълумот додааст. Бояд гуфт, ки Мовароуннару Хуросон аз адим яке аз марказои мадании Машризамин масуб меёфт. амин аст, ки диати аксар муаион ба ин масъала алб шуда, дар ин бахш як атор асаро офарида шудаанд .

Устод Айн аз умлаи оноест, ки хусусиятои хосси фаранги ин давраи хали тоикро дар осори хеш инъикос намудааст. дар омзиши маданияти давраи мазкури минтаа, пеш аз ама, мавеи забонро аввалиндараа арзёб намудааст. амин аст, ки худи чунин айд намудааст: “Забони адабии ар авм яке аз асосои маданияти амон авм ба шумор рафта, воситаи омзиш ва забту нали он маданият мебошад. Забони адабии баъдазисломияти хали тоик-форс, ки ин забонро дар илм “форсии нав” меноманд, дар Мовароуннар ташкил ёфта ва ба воя расида, барои амаи халои форсизабон забони адабии умум гардид”. Дуруст аст, ки забон унсури марказии тамаддун ва маданияти таърихиву озираи ар як умумияти этник мебошад. Ана амин хусусияти хосси забонро ба инобат гирифта, Асосгузори сулу вадати милл, Пешвои муаззами миллат, Президенти умурии Тоикистон, мутарам Эмомал Рамон онро омили астии миллат номидааст .

Бояд тазаккур дод, ки дар хусуси маданияти пурановати сарзамини Мовароуннар ва Хуросон дар арафаи истилои мууло муаиони зиёди дохиливу хори тањиот бурдаанд, ки устод Садриддин Айн яке аз онњо мебошад. дар осори хеш тамоми унсурои маданияти ин давраро бо як услуби хосса ва оммафам инъикос намудааст .

Айн амчун муаррих тавонистааст дар равшан намудани ин саифаи пешазмоароии миллати тоик сами хешро гузорад. маданияти Моваруннару Хуронсонро як маданияти чунон пурсамаре донистааст, ки омили аосии маънав гардидани авму абилаои кўчманчии ба ин сарзамин воридшуда гардидааст. арчанд ки ин маданият дар аввал дар натиљаи уумои истлогарон зарар медид, вале минбаъд он авмро тарбият намуда, маънав менамуд [1, с. 9]. Барои равшантар намудани масъала метавон ба туркони арахон, азнав, салчу ва худи мууло ишора намуд, ки баъди барамхўрии нахустин давлати миллию фарангпарвари тоикон – Сомониён вориди минтаа гардидаанд. Айн дар инъикоси фаранги хоссаи давр аз маълумотои муаррихи асримиёнаг Ёути амав истифода намудааст. Мувофии ахбори ин муаррихи бараста, ки дар китоби хеш “Маъам-ул-булдон” овардааст, дар шари Марв 10 китобхонаи мукаммал, ки оно бо китобои нодири гуногун пур буданд, мавуд буд. Ва худи Ёути амав дар навишти осори хеш аз оно истифода намуданашро таъкид намудааст .

айд намудан зарур аст, ки Айни аз вазъи олии маданият маълумот дода, муити минтааро чунин тавсиф намудааст: “Маданияти Мовароуннар, Хуросон ва Хоразм мувофии тараиёти итисод ва ободии моддиаш дар арафаи лашкаркашии Чингизхон ба ави аълои хеш расида буд. Дар ар кадоми шаро ва деаои калони ин сарзамино мадрасао ва китобхонао буда, дар он ойо олимон ва толибони илм амъ омада буданд. Оно аз фанои гуногун ифода ва истифода мекарданд. Ва асарои илмию адабии аоншумули худро дар ин марказо меофариданд” [1, с. 11]. Бо масади равшантар намудани масъала метавон аз муносибати Чингиз бо ин маъхазои пургани тоикон як мисоли устодро рйи коаз овард. Вате, ки Чингизхон шари Бухороро ишол намуд, бо саворони хоссаи худ ба омеаи мазкур даромад, худаш дар масури масид нишаст ва саворони худро фармуд, ки китоборо ба ойи коу алаф ба пеши аспон рехта, китобсандуоро ба охур кор фармуданд ва аспони гуруснаи муулон вараои китобои пурбаоро мисли гиёои хушки биёбон ба рабати тамом хўрданд. Чунин муносибати вашиёна аз ониби ин сарвари сиёс нисбати фаранги волои хали тоик аз бехираду нотавон будани дар назди мардуми маалл хабар медиад .

Дар радифи ин Айн аз мавудияти китобхонаи бузурги Сомониён, ки дар назди мадраса буд, ном бурда, айд менамояд, ки дари он барои ар як мутолиакунанда боз буд .

То ууми Чингизхон ин китобхона фаъолият менамуд [1, с. 9]. Муаррихи дигари асримиёнаг Абдулфат Муаммади Шаристон дар китоби хеш “Китоб-ул-милал ванниал”, ки бо тамоми забонои аврупо тарума шудааст, аз мавудияти китобхонаои бузург ва аз истифода аз оно хабар додааст. Донишманди дигари бузурги замон Наибуддини Самаранд, ки аз ониби мууло атл гардидааст, асарои худ “аробиддини саир”, “аробиддини кабир”, “Китоб-ул- асбоби вал-аломот” ва айраро дар шарои Бухоро, Самаранд ва ирот навиштааст .

Бояд айд намуд, ки Айн барои исбот намудани маданияти волои ин сарзамин аз аёт ва фаъолияти як атор мутафаккирони бузурги давр, ба монанди Умари Хайём, Саид асани азнав, Низом Арўзии Самаранд, Рашидии Самаранд, Сайфии Нишопур, Заири Форёб, Рашиди Ватвоти Балх, Собири Бухоро, аким Саноии азнав ва амсоли ино ном бурдааст. Бобоон афуров дар пайрав ба устод Садриддин Айн ба тавсифи таърихи маънавии асрои XII-XIII-и сарзамини Мовароуннар пардохта, аз пешрафти илму адаби адодони тоикон хабар медиад. Мувофии маълумоти марказои асосии илму адаб дар минтаа шарои Бухоро, Самаранд, азна, ирот, Балх, Марв ба исоб мерафтанд. Аксарияти муаион аз Айн сар карда то муаррихони имрз яке аз вижагиои илму адаби ин давраро дар ро ёфтани тасаввуф ба он маънидод намудаанд. Он ба эодиёти мутафаккирони барастаи давр, ба монанди Муаммади азол, Абулмади Сано, Абдуллои Ансор, Фаридаддини Аттор ва айра таъсири бештар расонидааст .

Дар баробари дигар унсурои маданияти замон устод Айн аз пешрафту ривои санъати муси, наќош ва рассомии минтаа хабар медиад. айд менамояд, ки наќошон ва рассомон на тано нашу нигораои нафиси хаёл ва расмои манзараои табиатро инъикос менамуданд, балки оно ба айнан кашидани расми ондоро ва одамон ам итидор ва маорати пурра доштанд. Барои исботи ин аидаи хеш Айн аз исёни Отсизи Хоразмшо бар зидди Султон Санари Салчу мисол меорад. “Султон намояндаи худро ба назди Отсиз бо талаби итоатпазир фиристод, Отсиз дар олати гуфтугузор ба намояндаи Санар ду нафар осуси хешро барои куштани султон мефиристад. Адиб Собир аз ин бохабар шуда, ду фидоии равоншударо ёфта, дида, расми оноро ба коазе кашида, дар соаи мўзаи зане гузошта, ба Марв – ба Санар фиристод, ки аз одисаи рй дондан ого шавад” [1, с. 9] .

Дар бобати санъати унари амалии ин давра маълумотои академик Бобоон афуров пурракунандаи тавсифи устод Айн масуб меёбад. зикр менамояд, ки дар арафаи ууми мууло унари амал ам ба пояи баланди тара ва такомули худ мерасад. Намунаои аккокии рйи га, чб ва мармар, инчунин сафолои кандакоришуда хеле ол ва бошуканд. Устоои гулдаст дар сохтани нашои андасию набот ва тасвири асотирии айвонот унарнамоии айратангез кардаанд. Хусусан катибаои гулхатти куф ва насх диати ар бинандаро ба худ мекашанд. Омезиши анаъана ва навпардоз дар зебу зинат ва ороиши ёдгориои меъмории асрои XII-XIII иатои ба худ хос ва такрорнашавандае бахшидааст [2, с. 430] .

амин тавр, айд намудан зарур аст, ки Садриддин Айн дар баробари яке аз чераои барастаи сиёсиву адабии замони худ будан, боз ба инъикоси таърихи хали тоик р оварда, марилаои мухталифи сарнавиштсози онро дар осори хеш нишон додааст, ки дар рои омзиши саифаои тираи таърих кумаки амал хоанд расонд .

Махсусан яке аз марилаои сарнавиштсоз ва то ое камомхташудаи таърихи маънавии тоиконро мавриди талилу тади арор дода, хусусиятои хосси онро инъикос намудааст. Унсурои ташаккулёфтаи маданияти хали тоикро дар доираи сарзаминои таърихии он – Моваронуннар ва Хуросон дар асоси талили сарчашмаои таърих, махсусан маълумоти муаррихони замон дар арафаи ууми мууло рйи коаз овардааст .

АДАБИЁТ

1. С. Айн. арамони хали тоик Темурмалик. Исёни Муаннаъ. Очеркои адаб-таърих. –Душанбе:

Маориф, 1978. -168 с .

2. афуров Б. Тоикон (таърихи адимтарин, адим, асрои миёна ва давраи нав) / Б. афуров. –Душанбе, Дониш, 2008. -870 с .

3. Кучаров А. Нади матн ва масъалаои матншиносии насри С. Айн / А. Кучаров. – Душанбе: Матбуот, 2002. -268 с .

4. Р. ошим. Сухан аз устодон ва дстон. – Душанбе: Ирфон, 1971. - 211 с .

5. Рамонов Ш. Се кори муим ва бахайри Садриддин Айн / Ш. Рамонов. – Душанбе: Деваштич, 2007. -65 с .

6. Рамонов Эмомал. Забони миллат-астии миллат /Э. Рамонов. -Душанбе: Андалеб-Р, 2015. -Китоби 1.с .

7. Рамонов Эмомал. Чераои мондагор /Э. Рамонов. – Душанбе: Эр-граф, 2016. -364 с .

ИНЪИКОСИ МАДАНИЯТИ МОВАРОУННАРУ ХУРОСОН (АСРИ XII) ДАР ОСОРИ

САДРИДДИН АЙН

Дар маолаи мазкур мо хусусиятои хосси маданияти Мовароуннару Хуросонро дар арафаи ууми мууло аз нигои Садриддин Айн мавриди омзиш ва талил арор додаем. Аз инъикоси масъала дар осори маълум мегардад, ки оло ам унсурои мадании хали тоик то воридшавии мууло, ба монанди даврони Сомониён дар њам рушду такомул арор доштаанд. Мавудияти китобхонао, эодиёти рангоранги муаррифгарони илму адаб, пешрафти унарои мардум ва монанди ино гуфтаои болоро тасди менамояд. Айн кшиш намудааст, то ое аз вазъияти ин соа дар асоси сарчашмаои таърих дар осори хеш маълумоте диад. вижагиои маданияти тоиконро дар давраи мазкур бо тамоми палуояш ба таври мухтасар нишон додааст .

Калидвожао: осор, Мовароуннар, Хуросон, маданият, инъикос, илм, адабиёт, арафа, вазъият, хусусият .

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАВЕРРАНАХРА И ХОРАСАНА ( XII ВЕК) В НАСЛЕДИИ

САДРИДДИНА АЙНИ

В данной статье мы подвергли изучению и рассмотрению характерные особенности культуры Мавераннахра и Хорасана накануне монголского нашествия с точки зрения Садриддина Айни. Из отражения данной проблемы в его произведениях выясняется, что до данного времени все еще развивались культурные элементы таджикского народа как и в период правления Саманидов Наличие библиотек, разнообразное творчество представителей науки и литературы, развитие народных ремесел подтверждают сказанное. Айни на основе изучения исторических первоисточников постарался дать общее представление о состоянии культуры таджиков с охватом всех его сторон .

Ключевые слова: наследие, Мавераннахр, Хорасан, культура, отражение, наука, литература, предверие, состояние, особенности .

REFLECTION OF THE CULTURE OF MAVERRANAHRA AND KHORASAN (XII CENTURY) IN THE

HERITAGE OF SADRIDDIN AYNI

In this article, we examined and considered the characteristic features of the culture of Maverannakhr and Khorasan on the eve of the Mongol invasion from the point of view of Sadriddin Aini. From the reflection of this problem in his works, it turns out that the cultural elements of the Tajik people were still developing until this time as well as during the rule of the Samanids. Ayni based on the study of historical primary sources tried to give a general idea of the state of the culture of Tajiks with coverage of all its sides .

Keywords: heritage, Maverannahr, Khorasan, culture, reflection, science, literature, threshold, state, features .

Сведения об авторе: Бахорзода Сироджиддини Ашур – Таджикский национальный университет, аспирант дневного отделения кафедры историографии и архивоведения исторического факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 17.Телефон: 934-77-80-77 УДК 728.03 (575.2)

ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО

ТАДЖИКИСТАНА В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ

–  –  –

Раннефеодальная архитектура Мавераннахра и Тохаристана носит яркие черты преемственности архитектурно-художественных приёмов, сохранив как традицию, синтез архитектуры, живописи и скульптуры. Этот этап связывается с возникновением феодального уклада, длившегося до конца VII в., т.е. до арабского завоевания .

Письменные источники периода раннего феодализма доносят до нас сведения о цветущем состоянии ирригации, сельского хозяйства и ремёсел. Историко-архитектурные исследования, в свою очередь, дают возможность судить о состоянии материальной культуры, в частности, об архитектуре, инженерном деле и изобразительном искусстве [8]. Выразительна и сама ландшафтная архитектура этого периода, представленная городищами, сельскими поселениями, замками-кешками феодалов .

Говоря о городищах, в качестве примера можно рассмотреть городище Калаи Кахкаха I в Шахристанском районе Согдийской области. Это шахристан Бунджиката или жилой район раннесредневекового города Уструшаны, так же как и другие города Средней Азии, имеет неправильный план, определяемый конкретными условиями местности [5,с.140]. Шахристан Бунджиката располагался на западном берегу р. Шахристанская, на высокой террасе с четко сохранившимися стенами. Площадь городища – около 5 га. На востоке на 8-10 м над площадью городища возвышается холм арка-цитадели, где Северо-Таджикистанской археологической экспедицией раскопан дворец афшинов – правителей Уструшаны. Городище было окружено мощной (до 10 м толщины) оборонительной внешней и более тонкой внутренней стеной .

Снаружи городища зритель видел помимо могучего фронта стены с бесконечными квадрами пахсовой кладки ещё и вершины дворца со сверкающими глухими стенами его спального донжона. Всё это было до того продумано зодчими Уструшаны, что архитектурная выразительность столицы области, его внешний облик должны были не только восхищать своей величественностью, но и устрашать неприятеля .

Образцовым примером сельского поселения, сформировавшегося в сложных природных условиях Туркестанского и Зеравшанского хребтов является горное поселение ГарданиХисор (рис. 1) .

Основной причиной своеобразного (террасного) принципа построения пространственной структуры жилого образования ГарданиХисор, классифицируемого Ю.Якубовым как урбанизированное поселение VП-VIII вв. [13, 14, 2], явились суровый горный ландшафт и климатические условия местности. Именно в ландшафте складывается определенная традиция материальной культуры, донесенная до нас из глубины веков. Мы, подчеркивая особое мастерство зодчих, считаем, что продуманность и логичность планировочного построения поселения была характерны для всей массовой архитектуры раннего средневековья, что было выработано опытным путем в течение многих лет .

Рис 1. Айнинский район. Поселение Гардани Хисор, VI-VIII вв. (по С.М.Мамаджановой) Figure 1. Ayni district. Settlement Gardani Hisor, VI-VIII centuries. (by S.M. Mamadzhanova) И в этом нас убеждает рассмотрение пространственной организации горных селений Вору, Эсиз, Мадавра, дошедших до нашего времени [6,с.21] .

–  –  –

Остановимся более подробно на замке Чильхуджра, изученном и реконструированном профессором С.М.Мамаджановой ещё в 70-х годах ХХ века (рис. 2). Вот что она пишет по поводу Чильхуджры в ландшафтном аспекте. «…Исключительная приспособленность Чильхуджры к конкретной ситуации (естественный высокий гребень горного «языка» при выходе из ущелья Кулькутан в Шахристанскую котловину) определила его структуру в виде мощного двухэтажного кешка и небольшого двора с южной стороны. Фортификация сооружения определилась мощным глинобитным стилобатом, на который был приподнят глухой параллелепипед двухэтажного здания с угловыми башнями с северной стороны. Двор был окружен высокой пахсовой стеной со сложным коленчатым входом и предвратной башней с южной стороны. Верх стен, видимо, имел зубчатый парапет и галерею (для прохода воинов) в виде кровли хозяйственных помещений двора. Устройство предвратного лабиринта было вызвано усилением защиты единственного входа с южной стороны .

И хотя в самом облике замка сквозит готовность к осаде, суровая замкнутость быта, нельзя отказать в искусстве уструшанского зодчего в удачном выборе места строительства с ландшафтно-эстетических позиций. Действительно, простота и суровость внешнего облика, приспособленность к местному ландшафту, удачное не только фортификационное, но и композиционное расположение его на высоком естественном холме на фоне серых скалистых гор с зелеными пятнами арчовника и ярко-голубого неба, несомненно, оказывало сильное зрительное впечатление на уструшанцев…» [3] .

В конце VII-начале VIII вв. территория Центральной Азии была завоёвана арабами, в основной своей массе кочевниками, наложившими отпечаток на социально-политическую, экономическую и культурную жизнь страны. Историк Беруни свидетельствует, что в этот период не только были преданы огню капища и скульптурные изваяния местных богов, но истреблены учёные и сожжены их книги [1,с.48] .

Войдя в состав Халифата, Центральная Азия включилась в орбиту мировой караванной торговли. Социально-экономические сдвиги повели к росту сельского населения, ремесла и торговли, усилилась купеческая прослойка, увеличилось количество ремесленников. В жизни городов всё большее значение приобрели рабады. Накапливались предпосылки к качественным изменениям в архитектуре и планировке городов .

Архитектура периода арабского владычества (VII-IX вв.) в Центральной, в том числе Средней Азии, характеризуется решительным отказом от синтеза искусства, имевшего ранее широкое распространение. Это оказалось огромной потерей для культуры и искусства среднеазиатских народов. Однако арабское завоевание не внесло заметных изменений в развитие архитектуры Центральной Азии, ибо к тому времени предки таджикского народа уже обладали древними архитектурно-строительными традициями .

В IX-X вв. происходит освобождение страны от арабского владычества, создаётся государство местных династий Тахиридов и Саманидов и первым государственным образованием таджиков считается Саманидская держава (819-999 гг.), территория которой далеко выходила за пределы границ современного Таджикистана. Поэтому архитектура, в том числе и ландшафтная, на этой территории в основном отмечается общностью, обусловленная не только связью исторических судеб среднеазиатских народов, одинаковыми социальными и близкими природно-климатическим условиям, но и ареалом явления таджикского зодчества на территории Средней Азии, Северного Афганистана и Хоросана [7,с.3-5] .

Эпоха IX-X вв. фиксируется как время формирования феодального города, возникающего и развивающегося на базе значительного экономического подъёма, вызванного к жизни ростом сельского хозяйства и ремесла, развитием внешней и внутренней торговли. Появляются новые типы зданий, такие как караван-сараи, мечети с высокими минаретами, медресе, жилые дома знати и купечества, вызванные к жизни новыми социально-экономическими условиями и религией. К этому времени формируется трёхчастная структура города, состоящая из цитадели (арка), шахристана и пригорода (рабада) .

Экономический расцвет повлёк за собой бурное развитие многих, ставших центрами культурной жизни, городов Центральной Азии, среди которых следует отметить Марв, Бухару, Самарканд, Бунджикат, Худжанд. В целом, в IX-X вв. в Средней Азии, в том числе на территории Таджикистана, была заложена прочная основа целой архитектурной школы, взращённой на лучших традициях прошлого .

В конце Х-начале XI вв. знать тюркских племён стремилась вновь захватить Центральную Азию. Некоторые из тюркских феодалов - Караханиды, в конце Х в. занимают территорию Мавераннахра, другие - Сельджукиды, в первой половине XI в. - Хорасан .

В X-XI вв. вновь возрождается былое искусство ирригации и вместе с ней искусство использования воды для развития садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры, несмотря на то, что многие древние секреты были утеряны. Однако не все секреты прошлого терялись вместе с их носителями. Преемственность традиций прошлого позволила сохранить и донести до нашего времени многие прогрессивные методы использования воды в быту. Так, для приспособления среды обитания в суровых условиях жаркого климата мастера повышали роль воды в жизни населения Центральной Азии, в том числе Таджикистана. Наши предки издавна знали о том, что вода повышает физический комфорт за счёт процесса испарения, который, увеличивая относительную влажность, снижает температуру воздуха на несколько градусов .

Жители Среднего Востока могли умело улучшать микроклимат при помощи различных водных приспособлений и умелого зонирования защищаемых пространств .

Известно также о строительстве большого разнообразия загородных садово-парковых ансамблей, в частности, чарбагов, где благоприятный комфорт создавался главным образом за счёт растительности, особенно цветочной, фонтанов, облицовки и форм бассейнов, скамеек, светильников, беседок, павильонов, архитектуры дворцов и бань, а также вида на окружающий ландшафт .

В письменных источниках даются краткие описания наиболее известных садов Самарканда, Герата, Кабула. Г.А. Пугаченкова в своих трудах о садово-парковых ансамблях Средней Азии приводит большой перечень архитектурных садов Самарканда, где особенно славились сады, созданные при Тимуре [9,с.10]. К северу от города у подножия Чупан-ата лежал Нахши-Джехан-нумо («Сад - узор мира»), а далее располагался Баги-Балянд («Высокий сад»); к западу находились Баги-Шамаль («Сад северного ветерка»), основанный в 1397 г. для дочери Мираншаха, Баги-Бахишт («Райский сад»), созданный в 1378 г. для (двенадцатилетней жены Тимура Туман-ака, а такжн разбитый близ крепостной стены в 1404 г. Баги-Hay («Новый сад»); к юго-западу располагался Баги-Чанар («Чинаровый сад»); к юго-востоку - БагиДилькуша («Сад, пленяющий сердце), созданный в 1397-1399 г., далее Баги-Бульди («Сад довольства») и еще дальше Баги-Заган («Сад воронов») .

Имелся также Баги-Амир-заде Шахрух («Сад царевича Шахруха»), созданный в 1394 г. в ознаменование возвращения Шахруха из похода. К югу располагался Бидана-курук («Перепелиный заповедник»), за Даргомом лежал Давлет-Абад («Местопребывание власти»), завершенный в 1399 г. ко дню возвращения Тимура из индийского похода, еще южнее, у дороги, ведущей к Шахрисабзу, находился Баги-Джехан-нумо («Сад - карта мира»). При Улугбеке близ Чупан-Ата был оформлен начатый его дедом сад Баги-Майдан («Сад площади») с дворцом Чильсутун, а рядом был разбит садик - Багча. Во второй половине XV столетия большой известностью пользовался Чарбаг вельможи Дервиш- Мухаммед Тархана .

Среди садов Захиреддина Бабура в Кабуле наиболее примечательными были БагиБанафша, Баги-Бехишт, Баги-Чинар; в Адинапуре он разбил в 1508-1509 гг. роскошный БагиВафа, близ Истаргача располагался Баги-Падишах, в Пагмане - до ныне существующий БагиКалян .

Кроме того, роскошные сады Исфахана, Кабула, Агры, Дели и Лахора были созданы по образцу садов в Герате и Самарканде. Все эти садово-парковые ансамбли создавались по заранее разработанному плану в соответствии с правилами по разбивке садов. Сады ограждались высокой стеной с угловыми башенками - гульдаста. Ведущим типом архитектурно организованного сада при Тимуридах стал чарбаг - «четырехчленный сад». Правила планировки чарбага были представлены в земледельческом трактате «Иршад аз-Зараъа», составленном в Герате. В нем, как пишет Г.А. Пугаченкова в упомянутых трудах, были синтезированы успехи агротехнической культуры и садово-паркового строительства XV века. В трактате есть специальная глава об устройстве чарбага [10,с.97] (рис. 3). Рекомендуемый в этом справочнике чарбаг прямоуголен, с правильной ориентацией по странам света, он окружен стеной и рядами тополей. Главная ось выделена широким проходом и протоком. В глубине аллей высится парадное здание - иморат- перед которым располагается вымощенная площадка пешгох - с бассейном - хаузом- и клумбою пионов. Само парадное здание окружено тенистыми деревьями - чинарами, тутовником. Основные участки сада расчленены на площадки чорчаманы .

Рис. 3. Структура чарбага Fig. 3. Structure Charbaga Специфическая черта тимуридских садов - это сочетание декоративных и плодовых деревьев, чем она отличается от европейских парков, где в основном преобладали породы декоративных насаждений. Различные составляющие чорбага - вода, растения, архитектура и их планировочное решение объединяются концепцией «Единства», на которой покоятся все исламское искусство, архитектура и садовый дизайн и которая служит основой создания гармоничной композиции, предающей саду особый созерцательный характер. Решающее значение при проектировании сада чорбаг имеет точный геометрический рисунок основного плана, где не должно быть извилистых дорожек, а достижению разнообразия служат пластические элементы природы в форме листьев растений и цветов. Единство проявляется через порядок и гармонию между геометрическим планом и посадками растений, водоёмами и архитектурой .

В чорбаге по рекомендации упомянутого средневекового гератского трактата цветы подбирались с учетом непрерывности цветения: одни отцветали, другие начинали цветение .

Поэтому выбирая их для сада нужно помнить о периодах их роста и цветения. В жарких климатических условиях Центральной Азии с обжигающей зноем почвой, лето для садоводства, за исключением редких цветов, является сонным периодом, тогда как весной и осенью наступает огромное разнообразие и продолжительный период цветения: роз, тюльпанов, гвоздик, гиацинтов, жасмин, нарциссов, фиалок, изобилие акации, анемон, лилии, ирис, мак, ромашек, олеандр, розмарин, лаванда. Из трав широко распространились: мята, райхан, майоран, тимьян и шафран, желтофиоли, дельфиниум, сладкий горох, фиалковый цветок .

Любовь к цветам выражалась и в архитектуре сада. Э.Кларк отмечает: «Растительный орнамент в исламском искусстве выражает природу не в конкретной реалистической форме, он не идентифицируется на конкретном виде растения или цветка, а избегая натурализма, обхватывают благоухающую сущность» [4] .

Средневековые поэты считали фиалку олицетворением застенчивости, мак - символом вечной жизни, нарцисс - выражением томления, кипарис - вечностью, клевер - вуалью Божьей милости, розу - неверностью, а гибискус, который в теплом климате цвел круглый год, постоянством .

Самаркандский исследователь Садыкова С.Н. чарбагам посвятила отдельную статью, где «…традиционный сад «Чор-баг» трактуется скрытым, таинственным, как «райский сад», называемый «Джанат аль Фирдаус», упомянутый в Коране (VII в. н. э.), который был символическим примером для садоводов средневековья. Основы озеленения сада «Чорбаг», где центральное место отводится воде, тени и созерцательности, формировались со ссылкой на упомянутые в Коране травы и цветы, списка растений ботаников Ибн Вафида (1075г.), Ибн Бассала (1080г.), Ибн Ал-Аввала (1180г.), отца арабской ботаники Абу Ханиф ад Динавари (820-895гг.) Ибн ал Бай-Тар (1248г.), а также в земледельческом трактате «Иршад-аз Зир'а»

написанного в Герате 1515-16г.» [11,с.91-98] .

Анализ вышеприведенных источников и сохранившихся парков дали Садыковой С.Н .

основание рекомендовать особый принцип зеленого строительства, где традиционные сады «Чорбаг», кроме тех, которые выращивались в составе мавзолеев-усыпальниц, состояли как из плодовых, так и из декоративных деревьев. Плодоносящие деревья: абрикос (Prunusarmenica), слива (Prunusdomestical), вишня (Prunuscerasus), чернослив (Prunusdamascend), айва (chaenomeles), груша (Prunuscommunis), яблоня (Mahusapp), грецкий орех (Mespilusgermanica), тутовое дерево (Fugkasregia), персик (Prunuspersica), фисташковое дерево (Pistaciavera), хурма, гранат (Punicagranata). За многие столетия выведены их новые селекционные сорта .

На основе изучения описанных садов в трактате Захереддина Бабура "Бабурнаме" другой узбекский ландшафтный архитектор и исследователь М.С.Тохтаходжаева делает вывод, что основным элементом сада, определяющим его планировку, «…была вода: канал, хауз, водоёмколодец. Из архитектурных элементов суфа - место для летнего времяпровождения» [12,с.15] .

Традиции садово-парковой архитектуры, элементов коммунального благоустройства городов Среднего Востока не потеряли свою актуальность и в наши дни, когда проблема экологизации среды обитания человека в условиях жаркого сухого климата становится одной из важнейших задач градостроительства и инженерного искусства. Более того, в последнее десятилетие целенаправленную ориентацию, поддержку и всемерное понимание получает поиск местного своеобразия в архитектуре жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Приведённые примеры из средневековой садово-парковой архитектуры и инженерно-коммунального благоустройства вполне приемлемы в условиях современного коммунального хозяйства городов, создания садов, парков, скверов и площадей. Ведь не секрет, что в городах Таджикистана, в том числе в его столице - Душанбе, ещё мало традиционных цветников, малых скульптур, детских бассейнов, фонтанов, озёр и многого другого. Это говорит о том, что зодчие ещё не до конца осмыслили традиции средневековых мастеров Средней Азии. Это предстоит в будущем .

ЛИТЕРАТУРА

1. Абурайхан Беруни. Памятники минувших поколений. – Ташкент: АН Узб.ССР, 1957. – Т.1.– 527 с .

2. Воронина В.Л. Замок Гардани Хисор и его резной орнамент/ В.Л. Воронина // Проблемы истории архитектуры/ Сб. науч. трудов. – М., 1974 .

3. История, архитектура и искусство Уструшаны / Составитель: Р.С. Мукимов. Ответственный редактор:

А.Раджабова. – Душанбе: Изд. «Контраст», 2013. – 762 с .

4. Кларк Э. Искусство исламского сада / Э. Кларк; пер. с анг. – М.: Изд-во «Ниолапресс», 2008. – 208 с .

5. Косточкин В.В. Оборонительные системы русских крепостей XIV- начала XVI вв. / В.В. Косточкин // СА. – 1957. -№ 1. -С. 132-140 .

6. Мукимов Р.С. Особенности горного типа жилища Верхнего Зарафшана // По следам древних культур Таджикистана / Р.С. Мукимов, С.Г. Хмельницкий. – Душанбе: Ирфон, 1978 .

7. Мукимов Р. Зодчество Таджикистана / Р. Мукимов, С. Мамаджанова. – Душанбе: Маориф, 1990. – 280 с .

8. Нильсен В.А. Архитектура Средней Азии V-VIII вв./ В.А. Нильсен. – Ташкент: Изд-во «Фан», 1966. – 520 с .

9. Пугаченкова Г.А. «Садово-парковое искусство Средней Азии в эпоху Тимура и Тимуридов» / Г.А. Пугаченкова // Труды САГУ. Выпуск XXIII: Гуманитарные науки. – 1951. – № 23 .

10. Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии XV век / Г.А. Пугаченкова. – Ташкент, 1976. – 335 с .

11. Садыкова С.Н. Научные рекомендации по возрождению садов Чор-баг / С.Н. Садыкова // Молодой ученый. – 2013. – №3. - С. 91-98 .

12. Тахтаходжаева М.С. Сады Бабура в Афганистане и Северной Индии / М.С. Тахтаходжаева // Строительство и архитектура Узбекистана. – Ташкент, 1991. – № 7. – С. 15-25 .

13. Якубов Ю.Я. О типологии сельских поселений горного Согда V-VIII вв. // Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана / Ю.Я. Якубов //Тез.докл. Всесоюз. науч. конференции в г. Пенджикенте Тадж .

ССР, 26-31 августа 1977. - Душанбе: Дониш, 1977. – С. 53-54 .

14. Якубов Ю. Археологические раскопки Гардани Хисор (в с. Мадм) в 1964-1965 гг. / Ю. Якубов // Известия АН Таджикской ССР. Отделение общественных наук. – 1966. – № 4(46). –С.138-145 .

ТАШКИЛИ МАНЗАРАО ДАР САРЗАМИНОИ ТАЪРИХИИ ТОЉИКИСТОН ДАР АСРОИ МИЁНА

ВА ЗАМОНИ НАВ

Дар маола масъалаи манзараои меъморї дар сарзамини Тољикистон дар рафти инкишофи таърихї, дар асрои миёна ва Замони нав дида баромада шудааст. Бештари шарои Мовароуннар ва Хуросон дорои иншоотњои коммуналии тараикарда ва манзараои меъмории шаклан тайирёфта буданд. Махсусан дар асрои миёна ба санъати боу-парко эътибор дода шудааст, вате ки дар он замон услуби сохтани манзараои шарии мааллї -«чорбоо» пайдо гардиданд .

Калидвожањо: меъморї, Мовароуннар, Хуросон, ансамблои боу-парко, ободонии сарзамино, кабудизоркунї, димна, кўшкои асримиёнагї .

ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ТАДЖИКИСТАНА В

СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ

В статье рассматриваются вопросы ландшафтной архитектуры на территории Таджикистана в процессе исторического развития в средневековье и Новое время. Большинство городов Мавераннахра и Хорасана имели развитое коммунальное благоустройство и преобразованный ландшафт. Особо обращается внимание на садовопарковое искусство в средние века, когда появился местный ландшафтно-градостроительный прием паркостроения «чорбаг» .

Ключевые слова: зодчество, Мавераннахр, Хорасан, садово-парковый ансамбль, благоустройство территорий, озеленение, городище, замок .

LANDSCAPE ARRANGEMENT OF THE TERRITORY OF HISTORICAL TAJIKISTAN IN THE MIDDLE

AGES AND THE NEW TIME

The article considers the issues of landscape architecture in the territory of Tajikistan in the process of historical development in the Middle Ages and in the New Times. Most of the cities of Mouverannahr and Khorasan had developed communal landscaping and transformed landscapes. Particular attention is drawn to garden and park art in the Middle Ages, when a local landscape-town planning method of park building "chorbag" appeared. Examples are given from the garden and park ensembles of Samarkand, Herat, Bukhara .

Key words: architecture, Mouverannahr, Khorasan, garden and park ensemble, landscaping, gardening, fortification, castle .

Сведения об авторе: Исмаилов Михаил Исмаилович – Таджикский технический университет имени М.С.Осими, старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна. Адрес: 734042, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица академиков Раджабовых 10. Телефое: 919-50-44-73. E-mail: mikhail.ismailov.44@mail.ru Information about the author: Ismailov Mikhail Ismailovich - Tajik Technical University named after M.S. Osimi, senior teacher of the department of architecture and design. Address: 734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 10 Academicians Rajabov Street. Phone: 919-50-44-73. E-mail: mikhail.ismailov.44@mail.ru УДК: 930.1:93/94 (575.3)

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ

ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ

РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА В 20-е - 80-е гг. ХХ в .

–  –  –

Строительство крупных и мелких ирригационных сооружений и освоение целинных земель Таджикистана является одним из изученных проблем в историографии республики .

Исследованием этой проблемы занимались различные отрасли производства (Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и промышленности), науки (Таджикский аграрный университет им. Шириншоха Шотемура, Академии сельского хозяйства, АН РТ) и научно-исследовательские институты (Институт водных проблем, Институт земледелия) .

Данная исследуемая тема охватывает несколько проблем: строительство оросительных систем, процесс освоения целинных земель и переселение. Поэтому мы считали нужным историографию этой проблемы рассматривать по отдельности путем споров, анализа и изучения. По нашему мнению, этот путь исследования облегчает анализ проблемы со стороны исследователя и конкретно облегчает понимание читателя .

Нужно отметить, что историография водохозяйственных объектов и освоение целинных земель центральных и южных районов Таджикистана, как отрасли сельского хозяйства, преодолела несколько этапов развития. По нашему мнению, ученые-историки, исследующие строительство водохозяйственных объектов и освоение целинных земель, которое предшествовало переселению, в вопросах периодичности до сих пор не пришли к единому мнению. Практически анализ существующей научной литературы, привел нас к такому мнению, что специалисты и ученые-историки этой отрасли в составлении переодов развития опирались на выполнение практических работ. Это в основном было строительство Вахшского центрального канала, Большого Гиссарского канала, Муминабадского, Сельбурского, Нурекского, Байпазинского водохранилищ и развитие их хозяйств, оказывается простым делом и делеют упор на логику выполнения практических работ. Эти качества которые по принципу периодичности состоят из теории, логики, практики и политики общегосударственной выгоды (СССР), республиканской (Таджикистан), региональной (центральные и южные районы республики), а также характера местности, были не учтены. Другой особенностью проблемы периодичности было то, что она была нацелена на выполнение практических работ (строительство, освоение и переселение) .

Исследователь Хамроев М., отмечает, что история развития строительства ирригации и мелиорации Вахшской долины, как и другие водохозяйственные объекты республики, подразделяется на два больших этапа: 1924-1960 гг. и 1960-1990 гг. [37,с.5]. Автор определил эти этапы, исходя из совокупности выполненных практических работ строительно-монтажного управления (СМУ) .

В научной литературе одним из основоположников и крупных исследователей этой проблемы был профессор Абулхаев Р. А.

Автора разделяет периоды ирригации на три этапа:

1941-1962 гг., 1962-1985 гг. и 1986-1990 гг. [1,с.280-283] .

Автор в своей монографии особое внимание уделяет периодичности переселения и отмечает, что этот процесс без освоения новых земель не происходит. Автор отмечает: «Если историю ирригационного строительства и освоение новых земель рассматриваемого периода разделить на два этапа, то каждый из них имеет свою специфическую особенность. Первый этап, который охватывает время со второй половины 40-х до первой половины 50-х, второй этап, охватывает вторую половину 50-х гг.» [2,с.280-283]. А когда наступит конец этого этапа неизвестно. Но автор привел такие годы, которые касаются значительных событий и их можно считать концом этапа. Это был 1966 г. Пленум ЦК КПСС обсуждавший проблему орошения целинных земель. Далее автор формулирует свое заключение так: «За период после майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС осуществлены крупные мероприятия по ирригационному и мелиоративному строительству…». Логически автор считает, что 1966-1985 гг. -это один период, а 1966-1990 гг. -другой период. Это мнение уточняет другая монография автора, вышедшая в 1991 г., где он отмечает: «Таким образом, со второй половины 60-х годов в развитии ирригационного строительства в Советском Таджикистане начался весьма важный новый этап…» [1,с.26] .

В диссертации Наботова Ф. С. «Становление и развитие водохозяйственной системы и освоение новых земель Кулябской области Таджикистана (20-е – 80-е ХХ в.)» [29,с.161] о периодизации даже не упоминается, но логически он сторонник 1925 г .

Учитывая эту периодизацию, мы попытаемся исторически, философски, логически и идейно сформулировать и периодизировать ирригационное строительство и освоение целинных земель, а также переселение в 20-е – 80-е гг. ХХ в. в центральных и южных районах Таджикистана следующим образом. Мы согласны с тем, что было два этапа, но хотим уточнить 1926-1941 гг. и 1941-1991 гг .

Первый этап (1924-1929 гг.) подразделяется на период изучения и уточнения основных направлений восстановления оросительных систем (1924-1926 гг.) и период продолжения изучения, восстановления и начала строительных работ .

Второй этап (1941-1991 гг.) подразделяется на сохранение оросительных систем (1941гг.), восстановление, развитие строительства ирригационных объектов и переселение (1946 – первая половина 50-х гг. ХХ в.), крупное освоение Гиссарской, Кулябской и Вахшской долин (первая половина 50-х гг. - 1966 гг.), период освоения целинных земель в результате строительства крупных водохранилищ Нурека, Байпази, Муминабада и Селбур (1966-1991 гг.) .

Существует три основные проблемы: строительство водохозяйственных объектов, освоение целинных земель и переселение, что затрудняют анализ этих крупных событий .

Поэтому мы считаем нужным эти события анализировать по отдельности .

В научной и специальной литературе при освещении строительства оросительных систем, а также состояния водохозяйственных объектов центральных и южных районов Таджикистана, особо внимание уделялось таким вопросам, как:

- история орошения сельскохозяйственных культур;

- состояние орошаемых сельскохозяйственных культур начала ХХ в.;

- восстановление орошаемых земель (1926-1929 гг.);

- строительство водохозяйственных объектов (1930-1959 гг.);

- освоение целинных орошаемых земель в Советские годы и период социализма .

Нужно отметить, что почти все исследователи проблемам водного хозяйства обращали внимание на некоторые проблемы орошения центральных и южных районов Таджикистана .

В дореволюционной литературе изучение оросительных систем территории Таджикистана являлся одним из актуальных проблем исследователей. Историография последнего периода феодализма Средней Азии (мангиты, мингы), Ахмад Дониш, Саид Балджувони [24] дали много сведений. Но эти проблемы были напечатаны в русской ориенталистической и восточной литературе [4,11,13,23,25,32,33,40]. Даже для изучения этой проблемы были организованы экспедиции [41] .

Во всех этих произведениях и докладах очень трудно найти сведения о состоянии орошения исследуемого региона. В этих произведениях даны сведения только о географических названиях Бухары и ее восточных бекствах, такие как Гиссар, Кубадиян, Куляб, Бальджуан и Курган-Тюбе, и имена рек, как Пяндж, Вахш, Каферниган, Кызылсу. Также можно узнать обычаи этих народов и названия оросительных каналов. Следовательно, из этих произведений, кроме названия бекств и рек, больше никакого сведения получить невозможно .

Одной из основных исследуемых нами проблем, считается процесс послевоенного восстановления оросительных систем центральных и южных районов Таджикистана .

Освещение этой проблемы было отражено в большинстве научных работ по истории орошения Таджикистана. Одной из особенностей этой проблемы является то, что в каждой научной работе отмечаются разные характер и задачи, предлагаемые автором. Например, некоторые авторы обращали внимание только на анализ и строительство водохозяйственных объектов [5,6,7,20,44]. Другие авторы обращают внимание на процессы восстановления оросительных систем [12,26,32,34,35,36], некоторые авторы исследовали общие проблемы региона [8,10,14,15,22,38], а большинство авторов исследовали состояние сельскохозяйственных культур региона [5,21,31,42,43,], и некоторые монографии исследуют коллективные методы решения проблемы [16,17,18,19]. Отсюда видно, что историография строительства водохозяйственных объектов центральных и южных районов Таджикистана в 20-е – 80-е гг. ХХ в. обширная темы и охватывает различные стороны темы исследования .

Необходимо существующую литературу и источники подразделять сначала по периодам, а потом по мере их предназначения .

Изучение истории орошения Таджикистана можно разделить на четыре периода: а) 1920е гг., б) 1940-1950-е гг., в) 1960-1980-е гг., г) 1991 г. по н.в .

Особенности первого этапа составляли собранные сведения о состоянии орошения, возможности развития отрасли, предложение проектов и практическое их выполнение .

На втором этапе изучение водохозяйственных объектов республики являлось исторической, экономической и общественной проблемой. В научных произведениях и сведениях читателя ознакомили с положением изучения вопроса, а также изучения орошения путем научного анализа и выполнение реальных планов .

На третьем этапе изучение проблемы орошения превращается в независимую область науки, цель которой, найти новые методы решения проблемы и развития отрасли. Также новые возможности были направлены на обогащение экономики республики и удовлетворение запросов тружеников республики .

На четвертом этапе исследования в большинстве касаются вопросов нахождения и исправления ошибок и просчетов. Следовательно, историческое изучение орошения центральных и южных районов Таджикистана по материалам научных статей, популярной, научно-популярной и научной литературы требует изучения различной научной, исторической и историографической литературы .

Как видно, историческая и научная литература 20-30-х гг. ХХ в. имеют информационный характер по восстановлению, возможности изучения орошения и строительства ирригационных объектов, и это облегчает исследование .

Большинство авторов 20-30-х гг. ХХ в. разрушение водохозяйственных объектов центральных и южных районов Таджикистана видят в продолжительной гражданской войне с басмачеством, и это верно. Это можно наблюдать при разрушении водохозяйственных объектов, таких как дамбы, водораспределительные сооружения и другие ирригационные объекты. Но нельзя пополнение илом плотин и главных арыков возлагать на гражданскую войну. Например, исследователь Шейкин Г. Ю., который изучал состояние заиления каналов Вахшской долины, отмечает, что вода, попадающая из реки в канал на плотине составляет 25% заиления, и до конца канала составляет 10-12% заиления, и за год составляет 60 тыс. м3 [39,с.12-13]. Эти цифры касаются 40-х годов ХХ в. Если эту цифру уменьшить в пять раз, то получается 12 тыс. м3 и за 5 лет составляет 60 тыс. м3. Канал нельзя чистить ручным способом .

Следовательно, наши историки в своих исследованиях не учли состояние природного заиления оросительных каналов. Здесь можно учесть и то, что большенство населения стали мигрантами и каналы некому было чистить ручным способом. Эти случаи касались Кызылсу-Ясуйской оросительной системы и меньше всего Пянджской оросительной системы. Одной из причин заиления оросительных каналов является русло каналов. Если вода каналов течет по ровной земле и с камышами, то заиление возрастает, если дно канала будет твердой землей, то заиление уменьшается. Оросительные каналы Пархаро-Чубекской оросительной системы и Саройкамарский оросительный участок имеют естественные камыши и кустарники, и их заиление естественное .

По нашему мнению, ученые-историки и исследователи орошения Таджикистана не учли разделения почвы на группы, как в начале ХХ в. определил исследователь С. С. Нестеров Таким образом, результаты исследования ученых Вахшского мелиоративного зонального отделения АН РТ, где с 1936 г. исследуют данный регион, не были учтены. В исследование почвенного состава Вахшской долины ученый И. Н. Антипов-Каратаев внес огромный вклад .

Другой исследователь Грабовский подразделял почвенный состав Вахшской долины на три группы [27,с.27]: серозем, соляный и болото, что имеет огромное значение при строительстве водохозяйственных объектов .

Другой спорный вопрос - это начало восстановительных работ все авторы уделяли им внимание и сочли их нужными его как исторический факт .

Один из первых исследователей этой отрасли профессор Р.А. Абулхаев в своей монографии «Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане», написанной в 1988 г., целую главу посвятил проблемам восстановления водохозяйственных объектов Таджикистана. Началом восстановления оросительных систем Согда считал 1923 г. от принятия декрета «О восстановлении оросительных сетей в Республике Туркестан», и он не имел ввиду Бухару или его часть Восточную Бухару. Автор в своей монографии отмечает «в феврале 1923 г. был принят декрет «О восстановлении оросительных систем в Туркестане». Этот декрет подписал В. И. Ленин. Он думал, что в Таджикистане (имея в виду Согдийскую область) были проведены огромные работы по восстановлению оросительных систем, частичное строительство водохозяйственных объектов и освоение целинных земель» [2,с.20] .

Исследователь оросительных систем Вахшской долины М. Хамроев началом восстановления оросительных сетей Вахшской долины считает конец 1925 г. на основе расширенного Пленума Ревкома ТАССР. Автор в своей монографии «История орошения Вахшской долины», написанной в 2003 г., отмечает: «одним из первых мероприятий Советской власти для привлечения бедных и средних дехкан» было восстановление старых орошаемых земель, разрушенных в результате гражданской войны и пришедшие в негодность земли как залежные, соляные, полные камышей. Эти мероприятия в Вахшской долине были проведены в 1925-1930 гг., прежде всего, на каналах Джуйбор и Джиликуль в г. Курган-Тюбе и и Джиликульском районе [37,с.4]. Автор считает, что одним из путей привлечения бедных и средних дехкан к социализму – это было восстановление старых земель. Эта проблема в докторской диссертации исследователя Ф. Абдурашитова «Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924-1990гг.).» автор начало восстановления оросительных сетей считает равным развитию народного хозяйства. Анализируя научную литературу, автор приходит к такой мысли, что началом восстановления оросительных сетей был 1924 г., год образования ТАССР. Например, исследователь Ф. Абдурашитов в своей монографии «Историография таджикской миграциологии», изданной в 2013 г. отмечает, что он согласен с теми цифрами, приведенными ранее другим автором, но по вопросу характера переселения в Вахшской долине имеет свое мнение .

Исследователь А. В. Макашов тоже считает мирным путем восстановление оросительных сетей. Из его исследования выяснятся, что этот процесс в Восточной Бухаре был начат еще в 1923 г. Точнее, началом восстановления оросительных сетей считает начало IV-го Всебухарского Курултая, проходившего 11-17 сентября 1923 г. в Старой Бухаре. Автор отмечает: «Все постановление IV-го Всебухарского Курултая отчетливо было направлено на рассмотрение этой проблемы, и отсюда можно было догадаться, что в Бухарской СНР закончена гражданская война. И республика перешагнула новый этап, этап развития и восстановления народного хозяйства» [28,с.164] .

В таком капитальном труде, как «История таджикского народа» вопросу восстановления ирригационных сооружений Восточной Бухары тоже уделено внимание. Этот вопрос стал на повестке дня с образованием БНСР. Однако выделяемые средства на их восстановление были мизерными: 1% относительно к вложениям самих земледельцев [18,с.298]. На государственном уровне восстановительный процесс начался в 1923 г., - утверждает автор тома [19,с.299] .

В книге «Очерк истории Компартии Таджикистана» было сказано, что началом восстановительных работ принято считать 1925 г. В этой книге отмечалось, что государственное материальное обеспечение и помощь трудовых дехкан позволили устранить тяжелые последствия неурожайности 1925 г. «Наряду с этим при экономической и культурной поддержке Советского государства, парторганизации и трудящиеся Таджикистана в годы 1925гг. в борьбе за восстановление народного хозяйства добились конкретных результатов»

[30,с.38]. Из этого примечания видно что восстановление народного хозяйства (логически в 1924 г.) началось раньше .

Началом восстановления исследователь М. Эркаев в своей монографии, изданной в 1986 г., считает конец гражданской войны, и он примерно указывает на 1923-1924 гг. В монографии отмечается: «Поэтому в Восточной Бухаре в 1923-1924 гг. в период разгрома басмачества и до конца ликвидации его остатков, в Таджикистане заканчивается гражданская война, и это стало основной причиной построения мирной культурной жизни» [40,с.64] .

Исследователь Д. Алимов в своей статье началом восстановления оросительных сетей считает вторую половину 20-го года ХХ в. [9, с.89-92] .

Исследователь водохозяйственных объектов Кулябской области Ф. С. Наботов первую главу диссертации посвящает состоянию орошения Кулябской зоны, но время восстановления оросительных сетей не уточняет. Восстановление оросительных сетей в Кызылсу-Яхсуйской и Пархаро-Чубекской оросительных системах не связано ни с каким событием (например, образование ТАССР). Только отмечает, что в результате мероприятий, проводимых в 1924-1925 гг., количество орошаемых земель для посева сельскохозяйственных культур было увеличено [29,с.18-19]. Автор в вопросе окончания восстановления придерживается 1930-1931 гг. Факт начала строительства Пархаро-Чубекской оросительной системы [29,с.18-21]. Эта классификация Ф.С. Наботова по Кулябской области наш учтена и думаем, что она подлежит исправлению .

Таким образом, учитывая конкретные факты по вопросам восстановления народного хозяйства Восточной Бухары (также ТАССР), мы пришли к такому выводу, что все эти мысли спорны и эту проблему связывают с другими событиями (например, образование ТАССР, Первый съезд Советов, басмачество). Но ни один автор не учел работу Комиссии по чрезвычайной диктатуре (КЧД) по работе в Восточной Бухаре. Только исследователь А .

Гафуров несколько раз в своих научных статьях и кандидатской диссертации дает ценные сведения о работе этой ветви власти по вопросам земледелия, сельскохозяйственных культур и восстановления народного хозяйства [3,с.11]. В работах А. Гафурова начало восстановления не имеет значение, только сам факт имеет значение по принятым документами КЧД. По сведениям автора, начало восстановления народного хозяйства начинается с организации военных гарнизонов в 1923 г. Мы версию А. Гафурова, приняли во внимание, а также решение ЦИК БНСР, принятое в 1923 г. И мы также считаем начало восстановление народного хозяйства с 1923 г .

По научным работам, с которыми мы ознакомились и анализировали, восстановление было начато в 1923 г. (Эркаев М., Макашов А., Саидов М., Шинджикашвили Д., Хамидов Ф., Хамидов С., История таджикского народа), 1924 г. (Абдурашитов Ф., Алимов Д., Абдуназарова М.), 1925 г. (Хамроев М., Наботов Ф., Очерк истории Компартии Таджикистана), 1926 г. (Очерк истории Советского Таджикистана). Отсюда видно, что некоторые авторы считают началом восстановления 1923 г. Логично в 1926 г. был проведен Учредительный Всетаджикский съезд Советов, где первым его решением был переход на восстановление народного хозяйства, и это носило политический характер. И этот съезд можно считать новым этапом (вторым) восстановления .

Некоторые авторы считали, что 1925 год -это начало восстановления, год в который Правительство ТАССР прибыло в г. Душанбе, и это считали фактом. Если логически рассуждать, это год был годом деятельности Правительства Туркестанской АССР и БНСР .

Те авторы, которые считали 1924 год началом восстановления, то они обосновали это национально-территориальным разделением и его результатами. Эту версию мы ранее прокомментировали .

Авторы, которые считали 1923 год началом восстановления, то тогда не было ни национально-территориального разделения, ни другой политики. В этом году было окончание гражданской войны и наступило созидательное время, период восстановления .

Главные особенности историографии строительства оросительных систем 20-30-е гг. ХХ в. если не учесть сведения СМИ, то сведения и информация в основном были получены из Управления оросительных систем Узбекской ССР, ТАССР и Таджикской ССР .

Эти сведения (отчеты) узбекской экспедиции изучения состояния орошения Восточной Бухары под руководством С.М. Филатова были проведены в 1925-1926 гг. и считается отчетами экспедиции, по комплексному изучению Таджикистана, проходившей в 1932 г. в Вахшской долине .

Эти отчеты в большинстве касались строительства оросительных систем или предлагались для строительства новых оросительных систем. Они в большинстве случаев свидетельствуют о наименовании оросительных систем. Например, М.Р. Рыкунов дает сведения о будущем строительстве оросительных систем Средней Азии, предсказывает возможности широкого строительства оросительных систем в Вахшской долине [32,с.5] .

Другой исследователь С.П. Тромбачев дает ценные сведения о запасах Амударьи и в ее таджикской части, исследование и строительство оросительных сетей в Вахшской долине. Но не дает точных сведений о восстановлении оросительных систем. Автор считает причиной разрушения оросительных систем гражданскую войну [35,с.20] .

Исходя из этого, годы, которые касаются значительных событий, можно считать концом этапа .

Таким образом, в историографии Таджикистана вопросы водохозяйственного строительства и освоения целинных земель освещались в исторических, экономических и юридических трудах, отечественных и зарубежных исследователей. Кроме того, эти вопросы нашли свое отражение в научно-популярной, художественной, публицистической литературе, а также в средствах массовой информации .

ЛИТЕРАТУРА

1. Абулхаев Р.А. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в Таджикистане (1961-1985 гг.) / Р.А. Абулхаев. -Душанбе: Дониш, 1991. -335 с .

2. Абулхаев Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане / Р. А. Абулхаев. – Душанбе:

Дониш, 1988. – 288 с .

3. Абулхаев Р.А. Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и освоение новых земель в Таджикистане / Р.А. Абулхаев. -Душанбе, 2006. -185 с .

4. Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. 1874-1889 гг. / Г.А. Арандаренко. -СПб, 1889. – 666 с .

5. Антоненко Б.А. Аграрные преобразования в доколхозном таджикском кишлаке / Б.А. Антоненко. -Душанбе:

Дониш, 1987 .

6. Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане / А. Ахмедов. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957 .

7. Ахмедов Р. Деятельность Компартии Таджикистана по освоению земель (1966-1975 гг.): автореф. дисс… канд .

ист. наук / Р. Ахмедов. – Душанбе, 1989 .

8. Ананьев А.Г. Водное хозяйство ТАССР//В кн.: Народное хозяйство Таджикистана / А. Г. Ананьев. – Сталинабад, 1926 .

9. Алимов Д.Х. Из истории строительства Пархаро-Чубекской оросительной системы / Д.Х. Алимов // Вестник ТГПУ им Садриддина Айни. – 2013. -№6. -С.89-92 .

10. Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана / В.В. Бартольд. - СПб, 1911 .

11. Вамбери А. Очерки Средней Азии / А. Вамбери. – СПб, 1868. – 221 с .

12. Виноградов Г. Водное изыскание в Восточной Бухаре и перспективы / Г. Виноградов //Вестник ирригации. – 1925. №3 .

13. Гаевский П. Курган-Тюбинское бекство / П. Гаевский // ИРГО. Т.LV. М.-Л., 1924 .

14. Гавриков Б. Горизонты мелиорации в Таджикистане / Б. Гавриков, В. Хохлов. – Душанбе: Ирфон, 1988. – 64 с .

(на тадж. яз.) .

15. Дингельштедт Н. Опыт изучения орошения Туркестана / Н. Дингельштедт. – СПб, 1893-1895 .

16. Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР (1926-1937 гг.). -Душанбе: Ирфон, 1973. -Т.I. – 730 с .

17. Из истории колхозного строительства в Таджикской ССР (1938-1958 гг.). Т.2. (Сб. докум. и материалов) / под .

ред. М. Б. Бабаева, Г. А. Алиева, К. П. Марсакова и др. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 638 с .

18. История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–1941 гг.). / под. ред. Р. М. Масова. – Душанбе, 2004. -752 с .

19. История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). / под. ред. Р. М. Масова. -Душанбе, 2011 .

-688 с .

20. Занегин В. Оросительная кампания 1926 г. по Таджикской АССР / В. Занегин //Народное хозяйство Средней Азии. – 1926. -№6-7 .

21. Козачковский В.А. От феодализма до победы социализма / В.А. Козачковский. – Душанбе, 1966 .

22. Костяков А.Н. Очерки по орошению на юге и юго-востоке России / А.Н. Костяков. – СПб, 1913 .

23. Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом / Д.Н. Логофет. – СПб, 1911. -Т.1-2. – 340 с .

24. Мухаммадали ибн Мухаммад Саид Балджувони. Таърихи нофеъ. (История нофеъ). – Душанбе: Шарки озод, 2014. – 350 с .

25. Мушкетов И. Туркестан. Геологическое, географическое описание по данным, собранным во время путешествия с 1874 по 1890 гг. / И. Мушкетов. 2-е. изд.– СПб, 1915 .

26. Моисеев Б.Я. Очерки по ирригации Таджикистана / Б. Я. Моисеев //Вестник ирригации. – 1929. –№1, 2, 3, 8, 9, 10 .

27. Мирзоев Т. Баходихии иктисодии замин ва истифодаи он / Т. Мирзоев. – Душанбе: Ирфон, 1985. -С.27. (на тадж. яз.) .

28. Макашов А.В. Лучи Октября в Бухаре / А.В. Макашов.– Душанбе: Ирфон, 1965. – С.164 .

29. Наботов Ф.С. Становление и развитие водохозяйственной системы и освоение новых земель Кулябской области Таджикистана (20-е - 80-е гг. ХХ в.): дисс… канд.ист. наук / Ф.С. Наботов. – Душанбе: ТНУ, 2018. – 167 с .

30. Очерк истории Коммунистической партии Таджикистана. 2-е изд. допол.– Душанбе: Ирфон, 1968. – 454 с .

31. Парпиев С. Освоения Голодной степи / С. Парпиев. – Душанбе, 1965 .

32. Рыкунов М.В. Ближайшие задачи по ирригации Средней Азии. К докладу Средазбюро ЦК РКП(б) / М.В .

Рыкунов //Вестник ирригации. – 1925. – №4 .

33. Северцов Н.А. Путешествие по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шана / Н.А .

Северцов. – СПб, 1873 .

34. Саидов М.С. Трудящиеся Таджикистана в борьбе за освоение Вахшской долины и создание в ней базы тонковолокнистого хлопка / М.С. Саидов. – Сталинабад, 1956 .

35. Тромбачев С.П. Предварительные материалы к вопросу о развитии ирригационного строительства в Средней Азии / С.П. Тромбачев //Вестник ирригации. – 1925. – №12 .

36. Филатов С.М. Таджикская экспедиция 1925 г. Узбекского хлопкового товарищества / С.М. Филатов //Хлопковое дело. – 1926. – №3-5 .

37. М. Хамроев История орошения Вахшской долины./Хамроев М. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 180 с. (на тадж. яз.) .

38. Ходжибаев А. Таджикистан. Краткий политико-экономический очерк Таджикской ССР / А. Ходжибаев. – М., 1929 .

39. Шейкин Г.Ю. Тахшиншавии кулли дар шабакахои обёри / Г.Ю Шейкин. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С.12-13 .

(на тадж. яз.) .

40. Цинзерлинг В.В. Орошение на Аму-Дарье / В.В. Цинзерлинг. – М., 1927 .

41. Экспедиции императорского Российского географического общества (ИРГО) и Туркестанского филиала (РГОТ) .

42. Эркаев М. Очерк истории Советского Таджикистана (на тадж.яз.) / М. Иркаев, Ю. Николаев, Я. Шарапов. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1960. – 648 с .

43. Эркаев М. Дехконони колхози – бинокорони фаъоли сотсиализм / М. Эркаев. – Душанбе: Ирфон, 1986. – С.64 .

(на тадж. яз.) .

44. Ясенский Б. Человек меняет кожу / Б. Ясенский. -Душанбе: Ирфон, 1969. -430 с .

ТАЪРИХНИГОРИИ БАРЌАРОРШАВЇ, СОХТМОН ВА РУШДИ ШАБАКАЊОИ ОБЁРИИ ЗАМИНЊОИ

НАВКОРАМИ НОЊИЯЊОИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 20-80-УМИ АСРИ ХХ Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки масъалаи таърихнигории барќароршавї, сохтмон ва рушди шабакањои обёрикунандаи заминњои навкорами ноњияњои љанубї ва марказии Тољикистонро мавриди тадњиќ ќарор дињад. Ба аќидаи муаллиф, масъалаи тањќиќшаванда якчанд мушкилињоро пеш меорад, ба мисли сохтмони шабакањои обёрикунанда, љараёни азхудкунии заминњои навкорам ва муњољират. Бинобар ин, муаллиф кўшиш намудааст, ки таърихнигории ин масъаларо дар алоњидагї бо бањси илмї тањлил намояд. Бояд ќайд намуд, ки таърихнигории объектњои хољагии об ва азхудкунии заминњои навкорами ноњияњои љанубї ва марказии Тољикистон, њамчун як соњаи хољагии ќишлоќ аз якчанд давраи рушд иборат аст. Ба аќидаи муаллиф, олимони таърихшиноси ин соња то ба њол ба як даврабандии муайян наомадаанд. Тањлили амалии адабиётњои мављудбуда муайян намуд, ки муаллифони пештара танњо ба корњои амалии дар давраи муайян иљрошуда такя намудаанд .

Калидвожањо: обёрї, ирригатсия, мелиоратсия, муњољират, азхудкунии заминњои навкорам, хољагии ќишлоќ, объектњои хољагии об, иншоотњои гидротехникї, муњаќќиќон, сохтмони обанборњо .

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ

СИСТЕМ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА В 20-е е гг. ХХ в .

В данной статье автор исследует проблему историографии восстановления, строительства и развития оросительных систем целинных земель в центральных и южных районах Республики Таджикистан. По мнению автора, данная исследуемая тема охватывает несколько проблем: строительство оросительных систем, процесс освоения целинных земель и переселение. Поэтому автор счел нужным историографию этой проблемы рассматривать в отдельности, путем споров, анализа и изучения. Исходя из этого, автор пришел к такому мнению, что этот путь исследования облегчает анализ проблемы со стороны исследователя и конкретно облегчает понимание читателя. Нужно отметить, что историография водохозяйственных объектов и освоение целинных земель центральных и южных районов Таджикистана, как отрасли сельского хозяйства, прошла несколько этапов развития. По мнению автора, ученые-историки исследующие строительство водохозяйственных объектов и освоение целинных земель, предшествовшие переселению, в вопросах периодичности до сих пор не пришли к единому мнению. Практически анализ существующей научной литературы, привел автора к такому мнению, что специалисты и ученые-историки в составлении периодизации проблемы опирались на выполнение практических работ. Это в основном были строительство Вахшского центрального канала, Большого Гиссарского канала, Муминабадского, Сельбурского, Нурекского, Байпазинского водохранилищ и развитие их хозяйств. В конце своего исследования автор пришел к такому выводу, что годы, которые касаются значительных событий, можно считать концом этапа .

Ключевые слова: орошение, ирригация, мелиорация, переселение, освоение новых земель, сельское хозяйство, водохозяйственные объекты, гидротехнические сооружения, исследователи, строительство водохранилищ .

HISTORIOGRAPHY OF RESTORATION, CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF IRRIGATING

SYSTEMS OF VIRGIN LANDS IN THE CENTRAL AND SOUTHERN REGIONS OF TAJIKISTAN IN THE

20TH - THE 80TH OF THE 20TH CENTURY In this article the author investigates a problem a historiography of restoration, construction and development of irrigating systems of virgin lands in central and southern the region of the Republic of Tajikistan. According to the author this studied subject covers several problems: construction of irrigating systems, process of development of virgin lands and resettlement. Therefore the author has considered it necessary to consider a historiography of this problem separately by disputes, the analysis and studying. Preceding from it the author has come to such opinion that this way of a research facilitates the analysis of a problem from the researcher and specifically facilitates understanding of the reader. It should be noted that the historiography of water management objects and development of virgin lands of the central and southern regions of Tajikistan as branches of agriculture have overcome several stages of development. According to the author, scientists-historians the studied constructions of water management objects and development of virgin lands which preceded resettlement in questions of frequency still haven't come to a consensus. Practically the analysis of the existing scientific literatures, has resulted the author in such opinion that experts and scientists-historians of this branch in drawing up frequency of a problem rested on performance of practical works. It generally were constructions of the Vakhsh central channel, the Big Gissar channel, Muminabadsky, Selbursky, Nureksky, Baypazinsky reservoirs and development of their farms which are very simple and place emphasis on logic of performance of practical works. At the end of the research the author has come to such conclusion those years which concern considerable events and he can be considered the end of a stage .

Key words: irrigation, irrigation, melioration, resettlement, development of new lands, agriculture, water management objects, hydraulic engineering constructions, researchers, construction of reservoirs .

Сведения об авторе: Алимов Давлатали Халилович – Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава Республики Таджикистан, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории .

Адрес: 735140, Республика Таджикистан, Хатлонская область, г. Бохтар, ул. Айни, 67, E-mail: adavlatali@mail.ru, Телефон: 919-36-35-44 Information about the author: Alimov Davlatali Halilovich - Bokhtars state university of Nosir Husrav of the Republic of Tajikistan, is the candidate of historical sciences, the associate professor, the head of the department of general history .

Address: 735140, Republic of Tajikistan, Khatlon Region, Mr. Bokhtar, Ayni St., 67, E-mail: adavlatali@mail.ru. Phone 919-36-35-44

УДК: 930.85:82 (575.3) БОСМАЧИЊОРО «БОСМАЧЇ» ГЎЕМ, Ё…?

Расулиён Ќ.Р .

Донишгоњи миллии Тољикистон Баъд аз барќарор гардидани Њокимияти Шўравї дар Осиёи Миёна бо сабабњои гуногун њаракати зиддишўравї сар зад, ки њадафи асосии он сарнагун намудани ин њукумати навпо буд. Ин нањзат дар таърихнигории шўравї «босмачигарї» ва аъзои он «босмачї» номида шуда, саросар сиёњ карда мешуд. Чунончи, дар китоби «Энсиклопедияи советии тољик» вожаи «босмачигї», ки ба ќалами Мулло Эркаев мансуб аст,чунин шарњу эзоњ дода шудааст: «Босмачигї (аз туркї – босмоќ – њамла овардан), њаракати мусаллањи контрреволютсионии миллатчигї дар Осиёи Миёна 1917-1926), шакли муборизаи синфии феодалон, бойњо, кулакњо, муллоњои иртиљої, миллатчиёни буржуажї бар зидди Њокимияти Советї» [13, с. 432] .

Пас аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон дар перомуни њаракати босмачигарї ва босмачиён дигарандешї сар зад. Аз мутолиаи осори илмию таълимии муаррихон бармеояд, ки бархе дар андешаи ањди шўравї боќї монда ва теъдоде низ аќидаи хешро ќисман ва ё куллан иваз намуда, «босмачї» - њоро «муљоњид» ва њаракати «босмачигї» - ро њаракати «озодихоњї» меномидагї шуданд .

Шарњи ин вожа дар китоби «Энсиклопедияи миллии тољик», ки таълифи

Муњаммадќул Њазратќулов буда ва дар ањди соњибистиќлолї иншо шуда, чунин аст:

«Босмачигї» (аз туркї босмоќ-зер карда гирифтан, пахш кардан), унвони њаракати муташаккилу мусаллањонаи аксулинќилобии халќњои Осиёи Миёна ба муќобили њокимияти шўроњо дар солњои 1918-1935. Босмачиён худро муљоњид (љињодкунанда) меномиданд. Њокимияти Шўравї ин муљоњидонро ба гордиёни сафеди Русия монанд дониста, ба забони мањаллиёни ЉМШС Туркистон онњоро бо калимаи «босмоќчї» ба маънои ѓоратгар, торољгар, яъне, чун торољгарон, ѓоратгарон, зеркунандагон, пахшкунандагон номгузорї карда буданд, ки баъдан дар таърихнигорї истилоњи собит шуд… ба босмачигї на аз рўйи иштирокашон дар њаракати зиддишўравї, балки аз рўйи маќсадњои зоњирию ботинии саваронашон бањо додан зарур аст…» [12,с. 98-99]. Неруњои зиддишўравї дар энсиклопедияњои (донишномањои) «Худжанд» [9,с.24], «Душанбе» [3, с.25], «Кўлоб» [5,с.35], китобњои дарсии А.Рањматуллоев, Х.Сатторов, Н. Тољов, [8, с.318], Р.Набиева, Ф. Зикриёев, М. Зикриёева [6, с.42], Н.Њакимов [10, с. 56], китоби тањќиќотии Ѓ .

Ѓоибов [2, с. 595], «босмачї» номида шудаанд. Бар хилофи муаллифони фавќуззикр Намоз Њотамов [11, с. 310] ин неруњоро «ќуввањои зиддишўравї» гуфтааст .

Дар ин маќола бањси мо бо онњое аст, ки «сиёњ» - ро пурра «сафед» дидаанд. Яъне, «босмачињо» - ро дар китобњояшон пурра сафед карда ва њатто ќањрамон эълон намудаанд. Аз љумла профессор Очил Зоњидов чунин менависад: «Таърихи муборизаи «босмачињо» онро равшан менамояд, ки он муборизаи миллии тољикон бањри озодї ва истиќлолият дар солњои 1920-1930 буд. Умуман пешнињод карда мешавад, ки дигар дар таърихнигории тољик муборизаро на ба номи «босмачигарї», балки бо номи «Њаракати озодихоњї» ном гирифт. Дар муборизаи тољикон барои озодї намояндањои дигар миллатњо низ иштирок мекарданд. Мисол: ваќте ки Анварпошшо ба «Њаракати озодихоњї» њамроњ мешавад, тамоми лашкари тољикон дар тањти роњбарии Давлатмандбой – тољик буданд. Барои адолати таърихиро барпо кардан, бояд ба парвоначї (генерал – майор) ва сарфармондењи лашкари Давлати Тољикони солњои 1920 – 1922 Давлатмандбий номи Ќањрамони Тољикистон дода шавад» [4, с. 105-106] .

Дар љавоби пешнињоди муњтарам Зоњиров Очил Њољибоевич суоле пайдо мешавад, ки агар ба пешвои босмачиён Давлатманбий унвони олии «Ќањрамони Тољикистон» дода шавад, ба онњое, ки мањз ба хотири љонбозињояшон барои бунёди Љумњурии Тољикистон унвони «Ќањрамони Тољикистон» дода шудааст, чї бояд кард? Манзури роќими ин сатрњо Нусратулло Махсум Лутфуллоев, Шириншо Шоњтемур, Садриддин Айнї мебошад. Чунки онњо дар љабњаи зидди Давлатмандбї ва дигар саркардагони њаракати зиддишўравї ќарор доштанд .

«…ба воќеоту њаводис бањои њаќќоќонї бидињем, аз номи падарони худ номи лаънатшудаи «босмачиро» ба тамомї бигирему, биафканем ва эшонро ба сифати Ватанхоњ, Ѓозї ё Муљоњид бишносем. Сафед кардани онњо сиёњ кардани муќобилони эшон нест. Истилоњи љанги гражданї дар Тољикистон низ таљдиди назар мехоњад»… Дар маљмўъ бубояд вожаи «Босмачї» - ро ба Муљоњид ва ватанхоњ табдил кард ва пайкори эшонро њаракати озодихоњї унвон дод» [1, с. 48-51] – чунин аст хулоса ва пешнињодоти Љонибек Асрориён .

Дар робита ба пешнињодоти муњтарам Љонибеки Асрориён, ки мефармояд:

«Истилоњи љанги гражданї (шањрвандї- Ќ.Р.) дар Тољикистон низ таљдиди назар мехоњад», бояд арз намуд, ки дар давраи барќарор намудани Њокимияти Шўравї дар њудуди Тољикистони имрўза воќеан њам љанги шањрвандї сар зада буд. Чунки дар њудуди як сарзамин ва миёни фарзандони як миллат (албатта, бо мушорикати намояндагони дигар миллатњо) ба вуќўъ пайваста буд. Чунончи, Фузайл Махсум, Давлатмандбий, Эшони Султон, Лањад Махсум, Рањмондодхоњ, Диловаршо ва дигарон сарварии як љониб, Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Чинор Имомов, Абдулло Рањимбоев, Љўра Зокиров, Њайдар Усмонов, Абдулло Ёрмуњаммадов, Бобохон Њамдамов, Муллошариф Рањимов ва дигарон сарварии љониби дигарро бар уњда доштанд, ки њама тољик буданд .

Тафовут њамин буд, ки ба гурўњи аввал давлатњои Англия, ИМА, Туркия, Афѓонистон кумак мекарданду ба гурўњи дувум Россияи Шўравї ва Артиши сурх. Ба лашкари гурўњи аввал афсарони турк бо сарварии Анварпошшо фармондењї мекарданду ба гурўњи дувум сарварони артиши Россияи Шўравї .

Дар мавриди пешнињоди дигари Љонибеки Асрориён, ки бояд вожаи «босмачї» - ро ба муљоњид ва ватанхоњ табдил кард ва пайкори онњоро њаракати озодихоњї унвон дод, суоле пеш меояд, ки магар Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Садриддин Айнї, Чинор Имомов, Љўра Зокиров, Њайдар Усмонов, Абдулло Ёрмуњаммадов, Бобохон Њамдамов ва дигарон, ки барои барќарор намудани Њокимияти Шўравї ва таъсиси Љумњурии Тољикистон љонбозињо кардаанд, ватандўсту ватанхоњ набуданд?

Муаллифони китоби «Раштонзамин» Назархољаи Наботї ва Мирзо Олимов дар перомуни фаъолияти яке аз роњбарони саршиноси њаракатњои зиддишўравї Фузайл Махсум андешаронї намуда, аз љумла менависанд: «13- апрели соли 1929 Фузайл Махсум бо отряди 15 – нафарааш, ки 10 – нафарашон афѓон буданд, бо сардории Ховал Гул дар ноњияи Тоѓмаї аз дарёи Панљ гузашта ба Ќалъаи Хумб зада даромаданд. Дар муддати чор рўз њамаи ашёи мактаб, ташкилотњои шўроњоро оташ зада, садњо нафар одамони бегуноњро лату кўб карда, ба хун оѓушта намуданд. Фузайл Махсум ба Њоит омада, дењќонони зањматкаш ва љабрдидаро ѓорат карда гирифт. Амалиёти љангии Фузайл дар Роштонзамин 18 рўз давом карда, садњо љавонон ба њалокат расиданд. Фузайл махсум њамчун каждуми думбурида боз ба хоки Афѓонистон гурехта рафт» [7, с. 264-265] .

Аммо, дар љойи дигари китоб муаллифони он тамоман ба таври дигар фикрронї намуда, Фузайл Махсумро бегуноњ эълон карда, пешнињод менамоянд, ки тољикон ўро аз бењтарин фарзанди худ хонанд: «Агар аз рўйи адолат њукм бароранд, Фузайл барои миллати тољик њељ гуноњ содир накардааст. Дигар ин хел марди шердил, бо нангу номус, нотарс, шерри жаён, як фарзанди одї, хоксор – Фузайл Махсум ба дунё намеояд. Сазовор аст, ки халќи тољик гуноњњои ночизи содиркардаи Фузайлро авф кунанд ва ўро дар ќатори фарзандони бењтарини худаш номбар намояд» [7, с. 221] .

Аљаб андешањои подарњаво, осмонї, зидду наќиз ва берабту бемантиќ. Магар метавон шахсеро, ки «садњо нафар одамони бегуноњро лату кўб карда, ба хун оѓушта намуда…, дењќонони зањматкаш ва љабрдидаро ѓорат карда…, садњо љавононро ба њалокат расонидааст», халќи тољик «дар ќатори фарзандони бењтарини худаш номбар намояд» .

Ба андешаи мо, ваќти он расидааст, ки сиёњро сафед ва сафедро сиёњ нагуфта, ба ин њаракат бањои воќеї дињем. Ва дар робита ба ин ќазия яке аз масъалањое, ки бояд мавриди баррасии љидди ќарор гирад, њадафњои ин ду гурўњ мебошад. Њадафи аслии пешвоёни «босмачиён» аз сарзамини тољикон пеш кардани Артиши Сурх ва аз нав барќарор намудани сохти куњнаи амирї буд .

Аммо њадафи аслии сарварони љониби дувум бунёди љомеаи нав буд. Пас, суоле пеш меояд, ки кадоме аз ин ду љомеа ба миллати тољик манфиати бештаре мебахшид ва ё бахшид?

Ба аќидаи мо, бунёди Њокимияти Шўравї ва таъсиси Љумњурии Тољикистон бо њама каму костињояш барои миллати тољик манфиатбахштар буд .

Бармегардем сари он масъала, ки оё њамаи онњое, ки дар њаракати зиддишўравї иштирок доштанд, «босмачї», яъне дузд, ѓоратгар, таљовузкор ва вањшию одамкуш буданд?

Ба назари мо, онњоеро, ки дар њаракати зиддишўравї иштирок доштанд, метавон ба чанд гурўњ људо кард .

1. Онњое, ки мехостанд тавассути аз нав барќарор намудани сохти амирї дар мансабњои аввалаи худ боќї монанд ва ё ба мансаб бирасанд. Ба ин гурўњ, пеш аз њама, пешвоёни дастањои «босмачиён» - ро бояд мансуб донист, ки барои расидан ба маќсади нињоии худ аз њељ љинояте худдорї намекарданд .

2. Рўњониёне, ки барои пойдории дини ислом ва озод намудани сарзамини мусулмонон аз таљовузи Артиши Сурх ва љонибдорони Њокимияти Шўравї, яъне «кофирон» омода буданд, ки љони худро аз даст дињанд .

3. Рўњониёне, ки барои хотири амнияти љони худ дар набардњои зидди шўравї иштирок накарда, танњо ба хотири аз даст надодани мавќеъ ва мартабаи худ ба тарѓибу ташвиќи зидди Њокимияти Шўравї ва бадном кардани он машѓул буданд .

4. Онњое, ки танњо ба хотири ѓорати молу мулки дигарон ва љамъ намудани сарват ба даст силоњ гирифта буданд, ки ба маънои комили ин вожа «босмачї» буданд .

5. Онњое, ки аз амалњои ношоистаи аскарони сурх нисбат ба сохти шўравї нафрат пайдо карда буданд .

6. Онњое, ки аз тарси сарварони гурўњњои «босмачї» ва њамсояю њамдењагони «босмачї»- и худ ба даст силоњ гирифта буданд .

7. Онњое, ки дар зери тарѓибу ташвиќи душманони сохти нав ба моњияти аслии воќеа сарфањм нарафта ва гумроњона ба дастањои зиддишўравї пайваста буданд ва ѓайра .

Аз ин бардошт маълум мегардад, ки на њамаи онњое, ки дар муќобили Њокимияти Шўравї ќарор доштанд, босмачї ё ѓоратгар буданд .

Ва истифодаи истилоњи «њаракати зиддишўравї» ба љойи истилоњи «њаракати босмачигї» ба воќеият наздик аст .

АДАБИЁТ

1. Асрориён Љ. Босмачизм ва болшевизм (воќеият ва тањриф). – Душанбе, 2010 .

2. Ѓоибов Ѓ. Таърихи Хатлон аз оѓоз то имрўз / Ѓ. Ѓоибов. – Душанбе, 2006 .

3. Душанбе. - Душанбе, 2004 .

4. Зоњидов О. Таърихи сиёсии тољикон: тањлили назарияњо / О. Зоњидов. – Душанбе, 2011 .

5. Кўлоб. – Душанбе, 2006 .

6. Набиева Р. Таърихи халќи тољик / Р. Набиева, Ф. Зикриёев, М. Зикриёева. – Душанбе, 2010 .

7. Наботї Н. Раштонзамин / Н. Наботї, М. Олимов. – Душанбе, 2008 .

8. Рањматуллоев А. Таърихи халќи тољик / А. Рањматуллоев, Х. Сатторов, Н. Тољов. – Душанбе, 2011 .

9. Худжанд. – Душанбе, 1999 .

10. Њакимов Н. Таърихи халќи тољик / Н. Њакимов. – Душанбе, 2017 .

11. Њотамов Н. Таърихи халќи тољик / Н. Њотамов, Д.Довудї, С. Муллољонов, М. Исоматов. – Душанбе, 2011 .

12. Энсиклопедияи миллии тољик. – Душанбе, 2014. -Љ.3

13. Энсиклопедияи советии тољик. – Душанбе, 1978. -Љ. 1 .

БОСМАЧИЊОРО «БОСМАЧЇ» ГЎЕМ Ё…?

Пас аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон дар перомуни њаракати босмачигарї ва босмачиён дигарандешї сар зад. Аз мутолиаи осори илмию таълимии муаррихон бармеояд, ки бархе дар андешаи ањди шўравї боќї монда ва теъдоде низ аќидаи хешро ќисман ва ё куллан иваз намуда, «босмачї» оро «муљоњид» ва њаракати «босмачигї» - ро њаракати «озодихоњї» меномидагї шуданд.

Ба назари мо, онњоеро, ки дар њаракати зиддишўравї иштирок доштанд, метавон ба чанд гурўњ људо кард:

1.Онњое, ки мехостанд тавассути аз нав барќарор намудани сохти амирї дар мансабњои аввалаи худ боќї монанд ва ё ба мансаб бирасанд .

2.Рўњониёне, ки барои хотири амнияти љони худ дар набардњои зидди шўравї иштирок накарда, танњо ба хотири аз даст надодани мавќеъ ва мартабаи худ ба тарѓибу ташвиќи зидди Њокимияти Шўравї ва бадном кардани он машѓул буданд .

3.Онњое, ки танњо ба хотири ѓорати молу мулки дигарон ва љамъ намудани сарват ба даст силоњ гирифта буданд, ки ба маънои комили ин вожа «босмачї» буданд .

4.Онњое, ки аз тарси сарварони гурўњњои «босмачї» ва њамсояю њамдењагони «босмачї»- и худ ба даст силоњ гирифта буданд .

5.Онњое, ки дар зери тарѓибу ташвиќи душманони сохти нав ба моњияти аслии воќеа сарфањм нарафта ва гумроњона ба дастањои зиддишўравї пайваста буданд ва ѓайра .

Аз ин бардошт маълум мегардад, ки на њамаи онњое, ки дар муќобили Њокимияти Шўравї ќарор доштанд, босмачї ё ѓоратгар буданд. Ва истифодаи истилоњи «њаракати зиддишўравї» ба љои истилоњи «њаракати босмачигї» ба воќеият наздик аст .

Калидвожањо: Осиёи Миёна, Аморати Бухоро, Њокимияти шўравї, босмачї, босмачигарї, њаракати зиддишўравї, муљоњид, рўњониён, љанги шањрвандї, ќањрамон .

БАСМАЧЕЙ НАЗЫВАТЬ «БАСМАЧАМИ» ИЛИ…?

После приобретения независимости Республикой Таджикистан относительно басмаческого движения и басмачей стали возникать разногласия. При изучении научно-учебной литературы и мения ученых- историков стало известно, что если одна часть людей придерживается мнения советского периода и считает басмачей врагами, то другая его часть моменяв частично или польностью свое мнение, считают басмачей моджахедами, а их движение «освободительным». С нашей точки зрения тех, кто участвовал в борьбе против установления советской власти, можно разделить на несколько групп:

1.Те,кто посредством восстановления эмирского правления хотели остаться на своих постах или достичь их .

2.Религиозные представители, которые ради спасения своей жизни не участвовали в сражениях против советской власти и для того, чтобы не потерять свои чины и звания, вели антипропаганду в отношении Советской власти .

3.Те, кто взяли в руки оружие ради грабежа чужого имущества и наживы и действительно были басмачами в полном понимании данного слова «басмач» (от тюрк. basmaq – совершать налет) .

4. Те, кто из-за страха перед главарями басмаческих групп и своих соседей и односельчан – басмачей взяли в руки оружие .

5. Те, кто под пропагандистской работой врагов нового строя не понимали сути происходящих в тот период событий и примыкали к антисоветским бандам и т.п. .

С учетом вышесказанного становится понятным, что не все, кто держали оборону против Советской власти, были басмачами или разбойниками. И использование термина «антисоветское движение» вместо термина «басмаческое движение» близко к реальности .

Ключевые слова: Средняя Азия, Бухарский Эмират, Советская власть, басмач, басмачество, басмаческое движение, моджахеды, религиозные представители, гражданская война .

BASMACHI called “BASMACHI” OR...?

After the independence of the Republic of Tajikistan regarding the Basmac movement and the Basmachi, differences began to arise. When studying scientific literature and the history of scholarly historians, it became known that if one part of people adheres to the opinion of the Soviet period and considers Basmachi as enemies, then another part of it considers its Basmachi as Mujahideen, partly or completely, as its movement is “liberating”. From our point of view, those

who participated in the struggle against the establishment of Soviet power can be divided into several groups:

1. Those who, through the restoration of the emir's rule, wanted to remain in their posts or achieve them .

2. Religious representatives who, in order to save their lives, did not participate in the battles against the Soviet power and in order not to lose their ranks and titles, led anti-propaganda against Soviet power .

3. Those who took up arms for the sake of robbing other people's property and profit and really were basmachs in the full sense of the word “basmach” (from the Trk basmaq - to carry out a raid) .

4. Those who, due to fear of the leaders of the Basmach groups and their neighbors and fellow villagers, took up arms in the hands of the Basmachis .

5. Those who, under the propaganda work of the enemies of the new system, did not understand the essence of the events taking place at that time and joined the anti-Soviet gangs, etc .

In view of the foregoing, it becomes clear that not all who held up defenses against Soviet power were basmachs or robbers. And the use of the term "anti-Soviet movement" instead of the term "Basmachi movement" is close to reality .

Keywords: Central Asia, Emirate of Bukhara, Soviet power, Basmach, Basmachi, Basmach movement, Mujahideen, religious representatives, civil war .

Сведения об авторе: Расулиён К. Р. -Таджикский национальный университет, доктор исторических наук, профессор. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: 904887177 .

Information about the author: Rasuliyon K. R. - Tajik National University, Doctor of Historical Sciences, Professor .

Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 904887177 .

УДК: 930.85 (575.3)

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ТРУДОВ КНИГОПИСЦЕВ ПАМИРА И

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ ПО СБОРУ УТЕРЯННЫХ КНИГ XVIII-XIX ВЕКОВ

–  –  –

До присоединения с Россией на территорию Памира в основном книги привозили из больших городов Средней Азии, Хорасана и Индии. Но были на Памире и свои переписчики книг, которые переписывали и делали переплет наиболее популярных книг того времени. В данной статье нами ставится задача изучения роли местных книгописцев, поэтов и религиозных деятелей в распространении знаний среди населения и их роли в становлении книгопечатания на Памире.

В связи с этим рассматриваемая тема разделена на два самостоятельных вопроса:

первое -это значение трудов местных книгописцев для становления дореволюционной издательской базы. Второе - это исследования ученых по сбору утерянных книг данного периода .

Исследование работ по изучению старинных книг важно тем, что сегодня большинство книг дореволюционного периода утеряно и перед учеными стоит задача восстановления наиболее ценных экземпляров этих книг .

Данная тема до сегодняшнего дня изучена в контексте исторического развития общества и в работах историков развитие книгопечатания на Памире не исследовано как отдельное направление исследования [6,с.4] .

В масштабе всей республики следует отметить работы, посвященные изучению книгопечатания, выполненные Джура Усмоновым, Гаффоровым У., Гулмуродзода П., Вали Самадом, А.Набиевым, А.Азимовым, Мукимов Д. и другими авторами, которые посвятили свои труды развитию данной отрасли в Таджикистане и в числе других регионов отразили развитие печати на территории Памира .

Изучению дореволюционной печати посвятили свои работы ученые – востоковеды Бертельс А.Е. [2,с.215]. Бартольд В.В., Андреев М.С., Снесарев М.С., Черкасов А.М., которые посетили Горный Бадахшан и по их заказам были переписаны десятки редких экземпляров старинных книг [1,с.65] .

Значительными являются работы академика Р.М Масова и профессора Х. П.Пирумшоева, которые приводят в своих книгах записи русских исследователей, побывавших на Памире [4,с.352] .

Также стоит отметить заслуги памирских исследователей, в числе которых особое место занимают труды Шохзодамухаммадова У., Бурибекова Б., Ходжибекова Э. и других авторов [10, с.45] .

До начало книгопечатания книга являлась предметом роскоши, поскольку книги переписывались специальными писарями, которые владели техникой арабского письма и они пользовались большим авторитетом среди поэтов, писателей и простого народа. Не каждый человек мог иметь у себя переписанную книгу или заказать переписать для себя понравившееся ему произведение. Поскольку в большинстве своём до начала XX-го века население не умело читать и писать, книгописцы и переписчики в основном переписывали книги для своего личного пользования и для отдельных состоятельных людей, которые заказали для них переписывание книг .

В 1910-ом году на Памир приехал ученый -исследователь А.А.Семенов. Он собрал 9 рукописных книг об учении исмаилитов и привез их с собой в Россию. В настоящее время эти рукописи находятся в Азиатском музее Академии наук Российской Федерации. Часть вывезенных Семеновым А.А. книг, такие как «Письма света» и «Лицо веры» НосираХусрава, «Сокровищница» Саида Сухроба Вали, «Книга наставления учеников» Фидаи Хорасани храняться в доме музее Семенова А.А. в городе Душанбе и являются собственностью Академии наук Республики Таджикистана .

В 1916 - 17-е годы рукописные книги Памира были изучены исследователями И.И .

Зарубиным и В.А.Ивановым. Зарубин И.И. также вывез из Памира 11 экземпляров рукописных книг [10,с.34] .

Одним из самых известных книгописцев конца XIX-го и начала XX-го века был житель кишлака Поршнев, Шохзода Мухаммад, который обладал красивым почерком и книги с его почерком пользовались большой известностью не только на Памире, но и за его пределами. В частности, Шохзода Мухаммад по просьбе Семенова А.А. в 1910-ом году, создал для него рукописьный экземпляр книги АзизаНасафи «Зубдат аль-Хакоик», который сейчас хранится в Санкт-Петербурге [2,с.129] .

В числе редких книг, которые были переписаны книгописцами Бадахшана, можно назвать рукописный экземпляр «Нисоб» Шейха Саъди Ширази, выполненный в почерке «настаълик»

переписчиком Улфатшох Хукуматшохам в 1859 в городе Бомбей. Также исторической ценностью обладают книги «Наставления МавлянаШох Хасан Али и ШохАлишах», выполненные Мукхи Шах Хусейном 1909 в городе Пуна, «Толкования касид персидских поэтов», собранные в 1867-ом году в Чатроре и книга «Нуджум» в авторстве Гиёсуддина Исфахани .

Одной из ярких личностей среди памирских поэтов и книгописцев был Суфий МубораккадамВахони, живший в XIX веке в кишлаке Ямг в Вахане. Люди, жившие в этом селение, говорят о том, что Суфий МубораккадамВахони был не только поэтом, но и считался жителями Вахана как суфий и пользовался большим авторитетом в Бадахшане и далеко за его пределами. Он проводил много времени за книгописанием и составлением текстов своих книг .

Из-за отсутствия мастеров переписчиков книг ему приходилось самому делать переплет для своих книг. Исследуя производство бумаги и проведя много экспериментов, Суфию Мубораккадам Вахони удалось найти секрет создания бумаги из того сырья, которое он имел при себе на то время. Он из риса и корней растений готовил тесто и из этого материала изготавливал бумагу. Кроме этого он научился готовить краски для книг из обжига овса и благодаря этому ему удалось самостоятельно создать книгу [3,с.78] .

Известным книгописцем был и духовный пир исмаилитов Саидфаррухшо, который в течение семи лет жил в городе Бомбее в Индии. Умер в 1889-ом году. Одна из этих книг под названием «НисобишайхСаъди» до сих пор хранится у жителя города Хорога УмедаШозодамухаммедова. Данная книга составлена переписчиком Саидфаррухшо в 1858-ом году и впоследствии она была переписана пиром Саид Улфатшо [9,с.34] .

Пир Саидфаррухшо, который, используя псевдоним Заифи, не только переписал книги классиков персидской литературы, но и сам писал много стихов и касид, которые сохранились до наших дней. Одна из его работ называется «История шугнанских шахов», состоявшая из 90 строк. Автор написал эту книгу в 1880-1881 годы и посвятил её правлению восьми шахов Шугнана. Оригинал этого текста хранится в Фонде письменного наследия Академии наук Таджикистана [9,с.134]. Также в настоящее время в доме жителя кишлака СардемШугнанского района Низомшоха сохранилась оригинал рукописной книги «Фазилатнома» выполненной также почерком пира СаидфаррухшоЗаифи. У жителя кишлака Поршнев Мухаммадшерзодшох Шохзодамухаммадова имеется рукопись «Баяз, написанная собственноручно пиром Саидфаррухшо Заифи .

Также был известен среди книгописцев Памира брат пира Саидфаррухшо по имени Шонияз, который славился своими каллиграфическими работами. Он умер в 1910-ом году, но оставил после себя много работ, которые свидетельствуют о его таланте в области каллиграфии. Шонияз сам создавал краски, которые впоследствии использовал при оформление книг. В частности, особое восхишение у экспертов вызывает его работа над оформлением книги «Маснави» ДжалолиддинаРуми и оформление книги «Аврод», которые также находятся по сей день в доме МухаммадшерзодшохШохзодамухаммадова [9,с.137] .

У Шонияза учился искусству письменности Шозодамухаммад (1868-1935), который переписывал книги по заказу таких русских исследователей, как А.В. Бобринский, А.А .

Семенов и А.В. Станишевский. По их заказу им были переписаны «Вачхи дин» (Лик веры) Носира Хусрава, «Уммулкитоб», «Сахифаттун Низорин» и другие старинные книги. С ним сотрудничали русские исследователи И.И. Зарубин, А.М. Дьяков, Н. Телянц, С. Хмелевский и другие памироведы [9,с.86] .

Он устраивал в своем доме вечера поэтов, на которых собирались знаменитые поэты того времени, такие как Хан Асири из Рушана, Далатшох Шугнани из Хорога, Мирзо Каландар, Ходжа Назарбек и другие. Он написал книгу «О лекарствах», «Нуджум» и собственноручно дополнил книгу «Нуджум» (Астрономия), Гиёсуддина Ифахани. Благодаря Шозодамухаммаду в 1924-ом году в Берлине издается книга «Вачхи дин» (Лик веры) Носира Хусрава .

Именно благодаря переписчикам книг, поэтам и каллиграфам на Памире появились частные хранилища книг, которыми пользовались читающие люди. Одними из этих авторов являются КурбонМухаммадзода (ОхонСулаймон) и МухаббатШахзаде (Охон Шохфитур), которые написали книгу «История Бадахшана» [5,с.86] .

Вот как вспоминает эти времена один из их участников Акрамбек Тошмухаммедов: «До революции русские пограничники построили для своих детей начальную школу в Хороге, которая называлась «туземная школа». После победы Октябрьской революции эта школа была преобразована в школу интернат для детей сирот и детей из бедных семей. Первым директором этого интерната был Охон Сулаймон, который до конца своей жизни служил делу воспитания детей в этом интернате. Помощником директора школы интерната был Охон Шохфитур, который был поэтом, стихи которого пользовались популярностью среди населения Горного Бадахшана. В эти годы на Памире не было книг и Охон Шохфитур сам писал алфавит и книгу персидского языка и по нему проводил уроки [8,с.91]. Также вдвоём Охон Сулаймон и Охон Шохфитур составили книгу «История Бадахшана» и вели по этой книге уроки истории. В школе учеников ознакамливали с творчеством великих поэтов Саъди Ширази, ХафизаШирази, Джами, Бедиля, Умара Хайяма, что свидетельствует о высоком уровне знания литературы первых учителей школ на Памире .

В 1959- 60 году Институтом народов Азии под руководством Бертельса была организована экспедиция, в задачу которой входил сбор рукописей и в том числе ценных экземпляров книг, выполненных переписчиками Памира или привезенных на эту территорию из других стран .

С 1961-го по 1963-е годы, под руководством сотрудника отделения востоковедения Академии наук Таджикистана Мамадвафо Бакоева была организована вторая экспедиция по сбору книг и текстов, изданных до начала Октябрьской революции на Памире .

Анализируя исследования рукописей и древних книг за вес советский период можно сделать вывод о том, что, несмотря на суровые наказания и репрессии, многие жители Памира не расставались с книгами, оставленными их предками, и хранили их для будущих поколений .

Здесь важно упомянуть тот факт, что объявленная советскими властями политика атеизма и борьба с религией и с религиозными деятелями, репрессии исмаилитских пиров и их родственников окончательно убедили владельцев книг в том, что изъятые у них книги и рукописи будут уничтожены .

Сегодня до нас дошли более 5000 экземпляров различных книг с арабским алфавитом, доставленных на территорию Бадахшана до начала XX-го века переписчиками Памира. Среди них учеными-исследователями были выявлены более 180 рукописей, в том числе 30 ценных древних экземпляров [10,с.35] .

После распада Советского Союза собранные экземпляры редких книг остались в собственности разных музеев по всему миру и ученые Таджикистана решили продолжить их поиск для их дальнейшего сохранения, реставрации и размножения на современном печатном оборудовании .

В 1995 году сотрудниками отдела исследования исмаилизма Института человековедения Фонда Ага-Хана Додалишоева Ч. и Шохуморова С. были продолжены поиски редких экземпляров книг и рукописей [10,с.36] .

В результате этих экспедиций Додалишоева Ч. и Шохуморова С. на территории нескольких районов области были найдены многочисленные экземпляры старинных книг, выполненных переписчиками Памира. В частности, в Рошткалинском районе были найдены рукописные экземпляры «Диван КааниШирази», «Цветник тайн» Махмуда Шабистари, несколько экземпляров Корана и множество документов и указаний правителей [10,с.37]. В доме пира Саид Юсуфалишоха в кишлаке Сарои Бахор хранились редкие книги и уникальные рукописи, в частности «История Бадахшана» МирзоСанга Мухаммада Бадахши [9,с.80]. Однако во времена революционных перемен дом был разрушен и под его завалами исчезли многочисленные ценные книги и документы .

В 1936-ом году Шириншох Шохтемур вместе с несколькими чиновниками ГорноБадахшанского областного комитета партии и исполнительного комитета приехал в кишлак Поршнев и навестил дом исмаилитских пиров и увидел только руины от разрушенного дома .

Тогда он с грустью обратился к секретарю обкома партии и сказал: «Саид Юсуфалишох был «врагом», но в чем провинился этот дом - архитектурный и исторический памятник?» Никто не ответил и так был стерт с лица земли дом, известный во всех уголках Памира как центр письменности и каллиграфии, хранилище книг и документов, дом поэтов и переписчиков книг .

Таким образом, подводя итоги изученных в данной статье тезисов, можно сделать выводы о том, что ученым предстоит большая и кропотливая работа по поиску и восстановлению утраченных книг дореволюционного периода. Так же следует составить библиографию этих книг и при помощи технических средств и переводчиков сделать отдельные тексты этих книг с учетом их научной ценности достоянием исследователей и студентов исторических факультетов .

ЛИТЕРАТУРА

1. ГА ГБАО. – Ф.1. – Оп.10. Исполнительный комитет совета депутатов трудящихся ГБАО Таджикской СССР. – Д. 127. – Л. 65 .

2. Бертельс А.Е. Пять философских трактатов на тему «Афаква анфус» / А.Е Бертельс. – М., 1970. – 415с .

3. Бурибекова Б. Воспеватели Бадахшана / Б. Бурибекова. – Душанбе, 1991. – 153с .

4. Масов Р.М. Пирумшоев Х.П. Файзи истиклол дар Боми Чахон / Р.М Масов, Х.П. Пирумшоев. – Душанбе, 2011.- 410с .

5. Масов Р.М. Историография Советского Бадахшана / Р.М. Масов // Очерки по истории Советского Бадахшана. Душанбе, 1985. - 593с .

6. Усмонов И. История таджикской журналистики / И. Усмонов, Д. Давронов. – Душанбе, 2008. - 278с .

7. Пирумшоев Х.П. История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. II. / Х.П. Пирумшоев, Ш.П Юсуфбеков .

– Душанбе, 2005. – 352с .

8. Тошмухаммадов А. Судьба / А. Тошмухаммадов. – Душанбе, 2008. – С.91. -363с .

9. Ходжибеков Э. Исмаилитские духовные наставники и их роль в общественно-политической и культурной жизни Шугнана (вторая полавина XIX-30-е годы XX вв.) / Э. Ходжибеков. - Душанбе: Бухоро, 2015. – 281с .

10. Шохзодамухаммадов У. Взгляд на судьбу рукописей Бадахшана / У. Шохзодамухаммадов. –Душаннбе: Анис, 1999 – 234с .

АРЗИШИ ТАЪРИХЇ – ФАРЊАНГИИ АСАРЊОИ КИТОБНАВИСОНИ ПОМИР ВА ТАЊЌИЌОТИ

ОЛИМОН ОИДИ ЉАМЪОВАРИИ КИТОБЊОИ ГУМШУДАИ АСРЊОИ XVIII-XIX

Дар маќолаи мазкур муаллиф эљодиёт ва фаъолияти китобнависон, шоирон ва ходимони динро дар соњаи нашри китобњо, инчунин роњ ва усулњои китобнависии ин давраро тањлил намудааст. Вобаста ба ин, мавзўи мазкур ба ду ќисм људо шудааст: ќисми аввал ањамияти фаъолияти китобнависони Помирро дар бар гирифта, ќисми дувум фаъолияти олимон ва тадќиќотчиён дар роњи бозёфт намудани китобњои дар солњои Шўравї аздастрафтаро дар бар мегирад. Мавзўъњое, ки дар маќолаи мазкур мавриди тањлил ќарор дода шудаанд, аз љињати илмї асоснок шуда, барои муњокимаи умумии олимони таърихшинос ва муњаќќиќони соњаи каллиграфия пешнињод мешаванд .

Калидвожањо: фаъолияти китобнависон, ањамияти фаъолияти китобнависони Помир, фаъолияти олимон ва тадќиќотчиён, бозёфт намудани китобњо, муњаќќиќони соњаи каллиграфия .

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ТРУДОВ КНИГОПИСЦЕВ ПАМИРА И ИССЛЕДОВАНИЯ

УЧЕНЫХ ПО СБОРУ УТЕРЯННЫХ КНИГ XVIII-XIX ВЕКОВ

До присоединения с Россией на территорию Памира в основном книги привозили из больших городов Средней Азии, Хорасана и Индии. Но были на Памире и свои переписчики книг, которые переписывали и делали переплет наиболее популярных книг того времени. В данной статье нами ставится задача по изучению роли местных книгописцев, поэтов и религиозных деятелей в распространении знаний среди населения и их роли в становлении книгопечатания на Памире. В связи с этим рассматриваемая тема разделена на два самостоятельных вопроса: первое -это значение трудов местных книгописцев для становления дореволюционной издательской базы .

Второе - это исследование ученых по сбору утерянных книг данного периода .

Ключевые слова: становление книгопечатания на Памире, дореволюционная издательская база, переписчики книг, распространение знаний среди населения, сбор утерянных книг .

HISTORICAL AND CULTURAL VALUE OF THE WORKS OF THE PAPERS WORDS OF MONUMENTS

AND RESEARCH OF SCIENTISTS ON COLLECTION OF LOST BOOKS OF THE XVIII-XIX CENTURIES

In article author made his research about handmade books of Pamir’s local poets and calligraphists’.Аuthor divided this theme in two questions: significations of handmade books of Pamir’s local poets and research of scientist about ancient books that was lost by time of Soviet period. All points of this them, that discussed by author has scientific proofs and offer for overall discussions of scientist, historians and calligraphists .

Kew words: books of Pamir, local poets, research of scientist about ancient books, discussions of scientist, books that was lost by time of Soviet period, historians and calligraphists .

Сведения об авторе: Мамадсалимов Насим - Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева, старший преподаватель кафедры всеобщей истории факультета истории и права. Адрес: 736000, Республика Таджикистан, г.Хорог, улица Ленина 12. Телефон: 934-03-04-44. Е-mail: mamadsalimov8989@.mail.ru Information about the author: Mamadsalimov Nasim - Khorog State University M. Nazarshoeva, Senior Lecturer, Department of General History, Faculty of History and Law. Address: 736000, Republic of Tajikistan, Khorog, Lenin Street 12. Phone: 934-03-04-44. Е-mail: mamadsalimov8989 @.mail.ru

–  –  –

Средства связи в жизни современного общества играют огромную интегрирующую роль .

Уровень их развития является важнейшим показателем социального прогресса. В условиях глобального сообщества инфокоммуникационные технологии охватили все сферы деятельности человека. В настоящее время они позволяют по-новому формировать систему взаимодействия людей, знаний, культур .

Начиная с первой половины XX века в Таджикистане трансформационные процессы во многом обуславливались огромным прорывом в развитии средств связи. История средств связи в Хатлонской области Таджикистана остается малоизученной. Между тем она представляет существенный интерес для понимания процессов развития общества, является неотъемлемой частью истории региона. Неизмеримо возрастает значение средств связи в период социальных потрясений. В связи с этим в данной статье исследуем развитие средств связи в республике и особенно в Хатлонской области. Из источников выявлено, что почтальон Душанбинской окружной конторы связи Середин П.С., один из организаторов почтовой связи в Вахшской долине в 1929г., работал начальником Курган-Тюбинской конторы связи и за безупречную работу в органах связи был награжден орденом Ленина .

В дальнейшем развитии средств связи в сельской местности, в том числе почтовой, огромную роль сыграло решение 2-й Таджикской партконференции Компартии Таджикистана и постановление Совнаркома Таджикской ССР от 23 февраля 1930г. [14, с.4], согласно которым при управлении связи был создан собственный транспорт для перевозки почты по трактам с частотой движения до 3-х раз в неделю. В Хатлонской области на участках, где было установлено автомобильное сообщение, почта регулярно перевозилась на договорных началах .

В октябре 1930г. существовавшие ранее Среднеазиатское управление связи и окружные конторы были упразднены и на их базе при Экономическом совете (ЭКССО) Средней Азии создано Управление уполномоченного Наркомата почты и телеграфа и управления связи каждой республики региона, в т.ч. Таджикской ССР .

Таджикское управление связи фактически создано было в ноябре 1930г. Одновременно на территории Таджикской ССР началась организация районных отделов связи, непосредственно подчиняющихся Управлению связи.В ноябре 1930г. в столице республики состоялся первый республиканский съезд работников связи Таджикской ССР. Съезд избрал республиканский комитет профсоюза работников связи Таджикистана. Среди делегатов съезда были Поваров Л.К., начальник Таджикского управления связи, Панусянц С.Г., Черепанов А., Родионов В.В. и Наимов К., который после работал заведующим отделом республиканского комитета по радиовещанию и телевидению .

После объединения всех предприятий связи Таджикской ССР насчитывалось 27 районных отделов связи (в Хатлонской области: Пархар, Куляб, Ховалинг и др.), 28 почтовых агентств, 11 внештатных почтово-телеграфных агентств, 94 пункта продажи знаков почтовой оплаты (конвертов, открыток и марок) и 181 почтовый ящик. Протяженность трактов к тому времени составила 1928 км, а участков конных письмоносцев 4470 км [10, с.29] .

К этому времени коллектив работников связи намного возрос, однако положение с кадрами продолжало оставаться крайне неудовлетворительным. Оставались неукомплектованными должности заведующих районными отделами связи и их помощников, инженеров, техников, радистов, клопферистов, счетных и газетных работников .

С целью подготовки кадров местной национальности для работы на предприятиях связи в 1931г. было открыто ремесленное училище связи в г. Душанбе, которое готовило радиомонтеров, надсмотрщиков, телеграфистов и почтово-телеграфных работников .

В годы первой пятилетки было построено 10 зданий, в том числе 7 для сельских предприятий связи. Все шире для перевозки почты стали использоваться авиалинии Душанбе– Курган-Тюбе–Куляб и впервые стала перевозиться почта на автомашинах по главному тракту Душанбе–Курган-Тюбе (Бохтар)–Сарай-Камар (Пяндж) [10, с.33] .

К концу второй пятилетки в Таджикистане насчитывалось 158 стационарных почтовых предприятий, в том числе в сельской местности 130. При предприятиях связи имелось 39 сберкасс. Количество почтовых ящиков увеличилось до 654, в т.ч. в сельской местности до 420 .

Работало 700 сельских почтальонов и 197 конных письмоносцев [10, с.35] .

Перевод ряда почтовых трактов на автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт значительно ускорил прохождение почты и доставку ее адресатам. Объем работы почтовой связи составил, по письменной корреспонденции 5 млн. 700 тыс., по посылкам 155 тыс., по денежным переводам 201 тыс., по периодическим изданиям – 23 млн. 173 тыс .

экземпляров. Доход почтовой связи выразился в 2 млн. 43 тыс. руб. [18, с.34] .

5 октября 1934г. Управление уполномоченного Народного Комиссариата почты и телеграфа при Экономическом Совете Средней Азии было упразднено. Среднеазиатское управление связи стало подчиняться непосредственно Народному Комиссариату связи СССР, районные отделы связи были преобразованы в районные конторы связи .

В 1940г. Таджикское управление связи было преобразовано в Управление уполномоченного Наркомата связи СССP при Совнаркоме Таджикской ССР .

Связисты республики успешно обслуживали важнейшие стройки тех лет в Хатлонской области, такие, как Кызылсу-Яхсуйской и Пархаро-Чубекской оросительных систем. За образцовое обслуживание десятки связистов были награждены правительственными наградами [2, с.34] .

К этому времени почта на всех магистралях, межрайонных и внутрирайонных трактах доставлялась ежедневно и автотранспортом. Только исходящий обмен почтовой связи составил по письменной корреспонденции 6 млн. 789 тыс. штук, по денежным переводам 293 млн. 600 тыс. руб., по посылкам 248 тыс. штук, по периодическим изданиям 40 млн. 897 тыс .

экземпляров [8, с.121] .

Если в 1926 г. на одного жителя республики приходилось в среднем в год не более одного письма, то в 1940 г. свыше 4 писем. На предприятиях связи республики работало уже 2,5 тыс .

человек. Число специалистов с высшим образованием по всем отраслям составило 12 человек, а со средним специальным образованием 27 человек .

За три с половиной года третьей пятилетки сумма капиталовложений и строительномонтажных работ составила свыше 500 тыс. руб .

Ежедневно из Душанбинского почтамта отправлялась почта на специальных почтовых машинах по трактам: Душанбе–Курган-Тюбе (Бохтар), Душанбе–Орджоникидзеабад (Вахдат) – Нурек. Протяженность почтовых трактов составляла более 6500 км, пробег почтового транспорта, занятого перевозкой почты, – 3 млн. 776 тыс. км [10, с.35] .

Техническая производительность полуавтоматической штемпелевальной машины до 20 тыс. писем в час, а вручную можно штемпелевать только 1540 писем в час .

Такие штемпелевальные машины имелись на Кулябском, Курган- Тюбинском и других узлах связи. Были установлены ряд транспортеров ленточных, передвижных и стационарных на участках по погрузке и разгрузке почты .

Правительство Таджикистана всегда уделяло серьезное внимание организации распространения периодической печати, считая ее не техническим, а важным политическим делом. Перед распространителями ставилась важная задача обеспечить своевременную доставку читателю периодической печати .

Трудящиеся Таджикистана получили возможность пользоваться печатным словом на родном языке только с приходом Советской власти. До этого на территории нынешнего Таджикистана не издавались ни книги, ни газеты, да и грамотных здесь насчитывались единицы. Население Восточной Бухары не получало периодическую печать .

С первых дней Советской власти при Народном назирате (комиссариате) внутренних дел Бухарской Народной Советской Республики был создан специальный отдел, который занимался вопросами распространения печати .

Несмотря на трудные условия в годы гражданской войны, правительство республики принимало все меры к тому, чтобы населению городов и сел доставлялись газеты и журналы, чтобы трудящиеся молодой республики были в курсе всех событий в стране .

Начало периодическим изданиям в Таджикистане было положено в 1924 г. 10 декабря этого года вышел первый номер первой газеты «По басмачу!» [8, с.32] .

В улучшении распространения и доставки печати дехканам в эти годы огромную роль сыграло постановление Ревкома ТАССР от 18 апреля 1925г., во исполнение которого был осуществлен ряд конкретных мероприятий. Учитывая важное значение своевременного доведения печати до широких слоев населения, доставка печати была вменена в обязанность милиционеров. К этой работе были подключены и местные Советы. Делалось все, чтобы в эти неспокойные дни гражданской войны трудящиеся получали регулярно газеты .

За период 1925-1927 гг. правительство республики приняло целый ряд постановлений, направленных на улучшение распространения и доставки печати населению городов и сел .

С каждым годом увеличивался спрос на печать, росли тиражи газет. Постановлением 1-ой Таджикской партконференции, состоявшейся в 1927г., было отмечено улучшение работы связи по распространению печати. В то время республика получила 591 тыс. экземпляров центральных газет и журналов, а число отправленных газет составило 17 тыс. экземпляров [13, с.5] .

Из общего количества получаемой печати в 1926г. в кишлак направлялся пока один процент, в 1927г. два процента. А в первом полугодии 1928г. на сельские местности республики в среднем падает 23% общего количества периодических изданий, причем рост насыщенности печати в сельской местности повседневно увеличивался .

В отчете правительства ТАССР в августе 1928г. с удовлетворением отмечалось, что периодическая печать распространяется успешно путем розничной продажи. Например, вместо 125 экземпляров в предыдущие годы, продается уже 400 экземпляров газеты «Правда Востока» .

Широкое, по тому времени, распространение находят и другие издания. В ноябре 1929г. начала печататься первая русская республиканская газета «Советский Таджикистан» тиражом 1000 экземпляров [11, с.24] .

Осуществляя в деревне сплошную коллективизацию, правительство республики 18 января 1931г. приняло постановление «О сельской, районной и низовой печати» [10, с.36]. В республике стали издаваться районные газеты, число которых быстро росло. В годы коллективизации в Таджикистане были созданы также областные газеты. К 1931г. в Душанбе издавалось уже 6 республиканских газет, в том числе специальная газета для крестьян «Барои коллектив», 3 районных газеты и два журнала, разовый тираж которых составлял уже около 40 тысяч экземпляров .

Работа распространителей печати в те годы была не только трудной и ответственной, но нередко и опасной. Первыми распространителями печати были сами рабочие и сельские корреспонденты .

В 1940 г. в связи с переходом на новый алфавит на основе русской графики число подписчиков резко увеличилось. Число подписчиков в 1941 году, например, против 1925 года возросло более чем в 150 раз .

Рост тиражей газет и журналов свидетельствовал о повседневном повышении экономики и культуры таджикского народа. За последние пять лет тиражи центральных газет, распространяемых по подписке, увеличились более чем на 60 процентов и превышают 80 тысяч экземпляров. Например, газет: «Правда», «Комсомольская правда», «Известия», «Литературная газета», «Труд» и др. Выросли и тиражи журналов, распространяемых по подписке .

В 1935 году на улицах столицы, например, было всего лишь пять глинобитных киосков «Союзпечать» [10, с.31] .

Для распространения печатных изданий по решению Ревкома Таджикской АССР от 3 августа 1925г. в Душанбе было открыто отделение акционерного общества “Туркпечать” [17, л.3] .

В Таджикской АССР зародились и такие средства массовой информации, как кино и радио. В октябре 1928г. в Душанбе начала трансляцию передач первая радиоточка [7,с.460] .

Появление радио было важным событием в культурной жизни республики: оно оперативно доносило необходимую информацию в разные уголки Таджикистана [7,с.670]. В первое время по радио передавались в основном материалы газет (радиогазета). Чтобы улучшить качество передач, полнее удовлетворить возрастающие запросы слушателей, повысить эффективность воздействия на радиослушателей передаваемых программ, в 1932г .

был создан Республиканский радиокомитет. Система радиовещания, помимо информации о событиях дня, включала такие формы передач, как музыкальное и литературное вещание .

Передачи велись на таджикском, узбекском и русском языках [6,с.420] .

В 1933г. в Душанбе вступила в строй новая радиостанция. В республике уже было 7 узловых радиотелеграфов и 25 районных радиоузлов, в том числе в Кулябе, Курган-Тюбе, Гарме, Хороге и др. [1,с.23] .

К концу 1938 года в Таджикистане было установлено свыше 10 тыс. радиоточек, а в 1940г .

уже работало 42 радиоузла и было радиофицировано 47 райцентров и городов из 65 [6,с.420] .

Однако горные кишлаки республики еще не были снабжены радиоточками .

Как известно о территории, где расцвели экономика и культура, такой, как Средняя Азия, раньше говорили тремя уничтожающими словами — глухая, нищая окраина. Представитель царской России о великом таджикском народе, хранившем в глубине своей истории многовековую культуру, в начале ХХ века писал: «Живут они неграмотно, невежественно и тупо» [12, с.34]. Выслушав доклад, самодержец изрек: «А учить их и не надобно». В 1906г .

«Вестник образования» утверждал: «Для ликвидации неграмотности в Туркестане потребуется 4 тыс. 600 лет» [9,с.8-9] .

Огромную роль в преобразовании наций и народностей сыграло радио, а затем телевидение .

21 июля 1920г. В. И. Ленин подписывает «Постановление Совета труда и обороны об организации радиотелеграфного дела РСФСР» [4,с.3]. В нем, в частности, говорится о том, что мощные радиостанции должны обеспечить развитие внутренних радиотелеграфных сетей федеративных республик, входящих в РСФСР. Особым пунктом выделен вопрос о переустройстве Ташкентской (наряду с другими) радиостанции, оборудовании ее машинами высокой частоты системы инженера Вологдина .

В день открытия Первого съезда Советов Таджикистана 1 сентября 1924г. в Душанбе вступил в эксплуатацию первый радиопередатчик. Его мощность была равна 5 киловаттам [3,с.34] .

Первая широковещательная радиостанция на таджикском языке была озвучена в Узбекистане 23 марта 1927г. В эфир вышла «Радиогазета», подготовленная кружком содействия радиовещанию при редакции газеты «Правда Востока» [11,с.23] .

В 1927г. по всей Средней Азии общая сумма заказов на радиоаппаратуру выражалась в сумме 1 млн. 800 тыс. руб. [10, с.31] .

Совет Народных Комиссаров СССР 23 октября 1928г. в постановлении «Об очередных задачах в области радиофикации Союза ССР» указывал: «Признать необходимым, чтобы вся политико-просветительная, художественная и учебная работа на радио велась при непосредственном участии народных комиссариатов просвещения союзных республик». Среди важнейших задач радиовещания обозначено «улучшение обслуживания через радио культурных потребностей отдельных национальностей» [5, с.17] .

В 10 апреля 1930г. впервые озвучено таджикское радио и начались регулярные передачи первой вещательной станции в Душанбе [10, с.21] .

Совнарком СССР 16 августа 1931г. принял постановление «О развитии приемопередающей радиовещательной сети», где, в частности, было указано: «Народный Комиссариат почт и телеграфов обязан в течение 1931-1932гг. обеспечить радиовещательными станциями все союзные республики, края и области, а также важнейшие автономные республики и автономные области» [15, с.4] .

В 1933г. центральная и республиканская партийная печать помещает ряд материалов о радио на уборке. «Известия» пишут [1, с.24]: «Радио Таджикистане является основной формой культурного обслуживания колхозников, особенно в период хлопкоуборочной кампании .

Оборудованы новые радиоузлы в ряде районов (Курган-Тюбе, Янги-Базар и др.). Идя по пути зажиточной жизни, колхозники-дехкане предъявляют повышенный спрос на культурное обслуживание, они хотят слушать радио... «В нашем колхозе имени III Интернационала (Гулистанский джамагат Октябрьского района), — пишут колхозники, — мы пришли к выводу, что колхоз надо полностью радиофицировать. Мы готовы немедленно выделить на радиофикацию средства и принять участие в работе. Мы хотим жить культурно!» [12, с.35] .

В октябре 1933г. Постановлением Всесоюзного радиокомитета созданы курсы для подготовки радиоработников для местного вещания. Занятия организованы в ряде городов, в том числе в Душанбе. Эти курсы должны подготовить журналистов радио для Таджикистана .

С 1 ноября 1933г. в республике начинали функционировать месячные курсы-конференции по подготовке радиоработников для новостроек, политотделов МТС и совхозов [12, с.35] .

В 30-е гг. ХХ в. был период бурного развития массового вещания в Средней Азии .

Таджикистан с успехом принял участие в первом Всесоюзном фестивале народного творчества, в радиоперекличках стахановцев и радиомитингах молодежи республики, в праздничных репортажах .

Таким образом, развитие связи на территории Хатлонской области, так же, как и в Таджикистане в целом, представляло собой неотъемлемую часть общих модернизационных процессов первой половины XX, оказавших глубокое воздействие на все сферы жизни общества. В свою очередь, развитие и модернизация электротехнических средств связи явились важной составляющей революционных изменений в области науки и техники .

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурахмонов З. Ф. История формирования и развития системы связи в Горно-Бадахшанской Автономной области Республики Таджикистан (20-е годы ХХ – начало ХХ1 вв.): дисс… канд. ист. наук / З. Ф .

Абдурахмонов. – Душанбе, 2013. – 165 с .

2. Абулхаев Р. А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане / Р. А. Абулхаев. – Душанбе:

Дониш, 1988. – 288 с .

3. Азимов А. Таърихи ташаккули радиои точик. Васоити таълими / А. Азимов. – Душанбе: Матбуот, 2005. – 24 с .

(на тадж. яз.) .

4. Айтуганова М.Л. Становление системы радиовещания в Татарстане (1918-1941 гг.): автореф. дисс. канд. ист .

наук: 07.00.02 / М.Л. Айтуганова. – Казань, 1996. – 22 с .

5. Гатина Р. Р. Становление и развитие средств связи в Татарстане в 1917-1941 гг.: дисс…канд.ист.наук: 07.00.02 / Р.Р. Гатина. – Казань, 2008. – 287 с .

6. Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924 -1941 гг.– Душанбе: Ирфон, 1966. -Т.1. – 670 с .

7. История таджикского народа 1917 - 1941гг.– Душанбе, 2004. -Т.V. – 752 с .

8. Иркаев М. Очерк истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.) / М. Иркаев, Ю. Николаев, Я. Шарипов. – Сталинабад, 1957 .

9. История ликвидация неграмотности в Туркестане // Вестник образования. – 1906. –№1. – С.8-9 .

10. Кабиров Х. К. Развитие средств связи в Таджикской ССР: дисс. канд. эконом. наук / Х.К. Кабиров. - Душанбе, 1967. – 192 с .

11. Ошёни булбулон. Мачмуи маколахо рочеъ ба 60-солагии Радиои Точикистон. (Составители Сиддик С, Исозода А.). – Душанбе: Ирфон, 1990. – 72 с. (на тадж. яз.) .

12. Одною жизнью, дыханием одним… // Телевидение. Радиовещание. – 1974. – №10. – С.34-37 .

13. Об улучшении работы связи по распространению печати // Постановление первой Таджикской партконференции в 1927 г .

14. О выделении Управлению связи транспорта // Решение Второй Таджикской партконференции. – 1930. – 23 февр .

15. Постановление Совнаркома СССР «О развитии приемо-передающей радиовещательной сети» (1931 16 август) .

– С.2-12 .

16. Постановление Совнаркома РСФСР «Об организации радиотелеграфного дела» (1920 21 июля). – С.3 .

17. Решение Ревкома Таджикской АССР от 3 августа 1925 г. // ЦГА РТ. – Ф.9. – Оп.1. – Д.8. – Л.3 .

18. Хочазод С. Таърихи радиои Точикистон. –Душанбе: Деваштич, 2006. –Ќ. 1. – 144 с. (на тадж. яз.) .

РУШДИ ВОСИТАЊОИ АЛОЌА ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР СОЛЊОИ ПЕШАЗЉАНГЇ (1933-1940) Дар маќолаи мазкур оиди таърихи барќароршавї ва рушди воситањои алоќа дар вилояти Хатлони Тољикистон дар солњои 1933-1940 маълумот дода шудааст. дар ин давра дар вилояти Хатлон сохтмони иншоотњои воситањои алоќа оѓоз гардид. Дараљаи рушди онњо нишондињандаи муњимми пешравии иљтимої њисобида мешуд. Муаллиф ќайд менамояд, ки таърихи воситањои алоќаи, вилояти Хатлон барои омўзиши раванди рушди љомеа ањамияти зиёд дорад. Муаллиф масъалаи мазкурро тањќиќ намуда, муайян намудааст, ки раёсати соњаи алоќаи тољик амалан моњи ноябри соли 1930 таъсис дода шуда буд, дар он ваќте ки дар љумњурї таъсисёбии шуъбањои ноњиявии алоќа оѓоз гардида буд ва њамаи онњо бевосита ба раёсати алоќа итоат мекарданд. Инчунин, муаллиф ќайд намудааст, ки барои тайёр намудани мутахассисон аз њисоби ањолии тањљої омўзишгоњи алоќа таъсис дода шуд, ки дар он радиомонтёр, назоратчї, телеграфчї ва кормандони почтаву телеграфро барои соњаи алоќа тайёр менамуданд. Оњиста-оњиста заминањои моддию техникии алоќаи почтаи љумњурї пурзўр гардид. Масъалаи мазкурро тањќиќ намуда, муаллиф ќайд намудааст, ки њар рўз аз почтамти Душанбе муросилот ба воситаи наќлиёти почта, наќлиёти њавої ва ташкил намудани бригадањои махсус дар поездњо оиди таќсим намудани рўзномаю маљаллањо фиристода мешуд. Дар панљсолаи дуюм шумораи муассисањои асосии почта, дар дењот зиёд гардида, хазинањои амонатї, ќуттињои почта ташкил гардида, хаткашонњои дењот ва номабарони савора амал мекарданд .

Муаллиф инчунин ќайд намудааст, Тољикистон кино ва радио таъсис дода шуда, моњи октябри соли 1928 дар ш. Душанбе нахустин нуќтаи радио ба гуфтор оѓоз кард. Нашри теъдоди зиёди рўзномаю маљаллањо гувоњи он буданд, ки фарњангу иќтисодиёти халќи тољик рўз аз рўз рушд мекунанд .

Калидвожањо: воситањои алоќа, телевизион, радио, почтамт, почта, телеграф, воситањои ахбори умум, хаткашонњои дењот, тайёр намудани мутахассисон, радиомитинг, радиорўзнома .

РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ (1933-1940 ГГ.) В данной статье исследуется история становления и развития средств связи в Хатлонской области Таджикистана в 1933-1940 гг. В этот период в Хатлонской области только что началось строительство объектов средств связи. Уровень их развития является важнейшим показателем социального прогресса. Автор отмечает, что история средств связи в Хатлонской области представляет существенный интерес для понимания процессов развития общества, является неотъемлемой частью истории региона. Автор, исследуя данную проблему, определил, что таджикское управление связи фактически создано было в ноябре 1930 г., где в республике началась организация районных отделов связи, непосредственно подчиняющихся Управлению связи. Также автор выяснил, что для подготовки кадров местной национальности для работы на предприятиях связи в 1931 г. было открыто училище связи, которое выпустило сотни молодых специалистов - радиомонтеров, надсмотрщиков, телеграфистов и почтово-телеграфных работников, которые успешно работали в органах связи. Постепенно улучшилась материально-техническая база почтовой связи республики. Исследуя эту проблему, автор отмечает, что ежедневно из Душанбинского почтамта отправлялся почта на специальных почтовых машинах, авиатранспортом, организовывала специальные бригады на поездах для сортировки газет и писем. Во второй пятилетке насчитывалось большое количество стационарных почтовых предприятий, также в сельской местности, сберкасс, почтовых ящиков, успешно работали сельские почтальоны и конные письмоносцы. Автор пришел к такому выводу, что в Таджикской АССР зародились средства массовой информации, такие как кино и радио, и в октябре 1928 г. в Душанбе начала трансляцию передач первая радиоточка. Рост тиражей газет и журналов свидетельствовал о повседневном повышении экономики и культуры таджикского народа .

Ключевые слова: средства связи, телевизионный, радио, почтамт, почта, телеграф, средства массовой информации, сельские почтальоны, подготовка кадров, радиомитинг, радиогазета .

DEVELOPMENT OF MEANS OF COMMUNICATION OF KHATLON REGION IN PRE-WAR YEARS (1933In this article the history of formation and development of means of communication in Khatlon Region of Tajikistan in 1933-1940 is investigated. During this period in Khatlon Region only that began construction of facilities of means of communication. Level of their development is the most important indicator of social progress. The author notes that history of means of communication in Khatlon Region is of essential interest to understanding of developments of society, is an integral part of history of the region. The author investigating this problem defined that the Tajik management of communication was actually created in November, 1930 where in the republic the organization of the regional departments of communication which are directly submitting to Management of communication began. Also the author found out that the school of communication which produced hundreds of young specialists of radio repairmen, supervisors, telegraph operators and post and cable workers who successfully raboktat in bodies of communication was open for training of local nationality for work on telecommunications agencies in 1931. Gradually the material and technical resources of a mail service of the republic improved. Investigating this problem the author notes that he daily from the Dushanbe post office went mail by special post cars, the air transport, organized special crews by trains for sorting of newspapers and letters. In the second five-years period there was a large number of the stationary post enterprises, also in rural areas, savings banks, mailboxes, rural mail carriers and horse pismonoskets successfully worked. The author came to such conclusion that in Tajik the ASSR mass media as cinema and radio arose and in October, 1928 in Dushanbe there began broadcasting the first radio receiving station. Growth of circulations of newspapers and magazines demonstrated daily increase in economy and the culture of the Tajik people .

Keywords: means of communication, television, radio, post office, mail, telegraph, mass media, rural mail carriers, training, radio meeting, radio newspaper .

Сведения об авторе: Курбонов Мехрубон Мирзоевич – Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, соискатель кафедры всеобщей истории. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, Хатлонская область, г. Бохтар, ул. Айни, 67. Телефон: 918-39-28-47 .

УДК:930 (575.3)

ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ

ТОЉИКИСТОН Абдуллоев Љ.Ф.,Абдуназаров Хушбахт Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Дар шароити Тољикистон барои рушди соњаи занбўриасалпарварї тамоми шароитњои лозима мављуданд. Аз сабаби он ки Тољикистон дар саргањи обњои минтаќаи Осиёи Миёна воќеъ аст, бинобар ин захираи об дар љумњурї нињоят зиёд аст. Ин захираи бузурги об омили асосии ѓанї гардидани олами наботот гаштааст. Ин бойигарињои олами наботот бошад барои рушди соњаи занбўриасалпарварї дар гўшањои гуногуни Љумњурии Тољикистон шароитњои мусоидро фароњам овардааст .

Яке аз омилњои сердаромад намудани соњаи занбўриасалпарварї, ин офаридани модарзанбўрони барваќтї ва ба фурўш баровардани оилаи занбўри асал ба берун аз марзи љумњурї мебошад. Чунки шароити барваќт гармї омадан ва гулкунии растанињо дар охири моњи март, метавонад инкишофи оилањои занбўри асалро зиёд гардонад .

Аз рўйи таснифоти Ф. Рутнер дар рўйи замин њамагї 25-зоти бењтарини занбўри асал мављуд аст. Аз онњо юнонї, кипрї, суриягї, фаластинї, анатомї, эронї ва дар Америка занбўрони сиёњи африкої, рифї, сахарї, мисрї, судонї ва ѓайрањо мебошад. Аз 25 зоти занбўри асале, ки дар љањон мављуд аст, 7- тоаш дар љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї миёнарусї, украинї, даштї, карпатї, итолёявї, краинї, кавказии зард ва кавказии хокистарранги кўњї парвариш карда мешаванд. Зоти карпатї [5, с.16] дар Љумњурии Тољикистон барои парвариш махсус гардонида шуда буд. Гуногунии шароитњои табиии рўйи замин имконият додааст, ки дар натиљаи тањаввулоти дурудароз дар дохили намуди занбўри асал «apismelliferacarnica» apis-љинс, mellifera-намуд, carnicaзот, зотњои гуногун ба вуљуд меоянд онњо аз якдигар бо хусусиятњои мањсулнокї ва биологиашон фарќ намуда, дар мавзеи мусоид умр ба сар мебаранд ва ба шароитњои табиию растанињои асалдењи њамон минтаќа мутобиќ шудаанд [4, с.51]. Хусусиятњои инкишоф ва мањсулнокии оилањои занбўри асал нисбати дигар њайвоноти кишоварзї бештар ба шароитњои табиии минтаќа ва базаи растанињои асалдењ вобастагї дорад .

Академики рус Н. И. Вавилов гуфтааст: «Барои корњои селексионї пурарзиштарин маълумот, маълумоти њамон мањал ба њисоб меравад, ки зери таъсири интихоби табии дучор шуда, ба њамин шароити мањал мутобиќ шудааст» [4, с.50-51] .

Мутобиќ гардондани занбўри асал ба минтаа яке аз омили инкишофи соа мегардад .

Барои афзоиши занбўри асал бояд занбўрпарвар аз аввали бањор њолати зимистонгузаронии занбўронро муайян менамояд. Дар ин ваќт занбўрпарвар ќувваи оила, мављудияти модарзанбўр ва тухммонии он, инчунин миќдори хўрокаро дар оила назорат намуда, натиљаашро дар журнали баќайдгирии занбўрљой ќайд намояд. Пас аз тафтиши пурраи оилањо занбўрпарвар бояд оилањои камбудидоштаро ислоњ намояд .

Тавре маълум аст, гулкунии растанињо вобаста аз иќлими љуѓрофї ба чор гурўњ таќсим мешавад: аввали бањорї, бањорї, тобистона ва тирамоњї. Аз ин лињоз занбўрпарваронро мебояд, ки дар ваќти давра ба давра гулкунии растанињо, барои кўчонидани оилањои занбўри асал чорањои зарурї андешанд. Растанињо вобаста аз љойгиршавии мавзеъњо аз сатњи бањр, гулкуниашон дар муњлатњои муайян сурат мегирад ва вобаста ба ин бояд занбўрпарвар занбўрони худро аз як мавзеъ ба мавзеи дигар кўчонад. Шањдљудокунии растанї аз боду њавои табиат ва агротехникаи он низ вобастагии зиёд дорад. Аз ин лињоз, дар растанињои киштшаванда, агротехникаи хуб нашъунамои растанињоро хуб гардонида, шањдљудокуниро зиёд мегардонад .

Њамин тавр занбўри асал растанињоро гардолуд намуда, њамзамон аз онњо шањд ва гарди гули заруриро љамъоварї мекунад. Дар ин љо шањднокии якчанд растанињоро

–  –  –

Занбўрпарварї дар њудуди вилояти Хатлон. Дар вилоят 820 хољагии занбўрпарварї ба ќайд гирифта шудааст, ки дар онњо 56,2 њазор оила парвариш ёфта, соли 2014 истењсоли асал дар онњо 914,7 тоннаро ташкил дод, ки дар ќиёс ба соли 2010, 394 тонна ва ё 7,5 фоиз зиёд мебошад [1, с. 29]. Дар удуди вилояти Хатлон ноияое вуљуд доранд, ки аз љиати растаниои шаддианда барои занбўриасалпарварї хело мусоид мебошанд. Аз љумлаи чунин ноияо, ноњияи Шамсиддин Шоњин мебошад. Иќтисодиёти ноњияро соњаи кишоварзї ташкил дода, самтњои асосии кишоварзии ноњия боѓдорию ѓалладонапарварї, чорводорї, занбўрпарварї мебошанд. Шароити иќлими Шамсидин Шоњин барои рушду нумўи соњаи занбўрпарварї хело мусоид мебошад [2, с.271]. Захирањои мављудаи растанињои шањддињандаи ноњия имкон медињанд, ки сол аз сол шумораи оилањои занбўри асалро зиёд намуда, истењсоли асалро зиёд намоянд. Зимни субат мутахассиси варзидаи ноияи номбурда урбонов. Э., ки зиёда аз 20 сол дар ин соња машѓул мебошад, иброз намуд, ки дар ноия аз ама зиёдтар занбўри маалли ва зоти карпатї парвариш мешавад .

Яке аз мушкилињои асосии соњаи мазкур дар вилояти Хатлон ин ба сармоягузорї эњтиёљ доштани соња мебошад .

Барои инкишофи оилаи занбўри асал, карбогидратњо, сафеда, чарбу, витаминњо ва моддањои минералї лозиманд. Дар њолати норасоии яке аз ин моддањо занбўрон ба касалињои гуногун гирифтор мешаванд. Якчанд касалињои занбўри асал мављуд аст .

Ноњияи Шамсидин Шоњин дар ќисмати љанубї-шарќии Љумњурии Тољикистон, дар соњили дарёи Панљ љойгир шудааст. Масоњати умумии ноњия 2,3 њазор мураббаъро ташкил медињад, дар љануб бо Љумњурии Исломии Афѓонистон, дар шимолу ѓарб бо Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (154 км) (ноњияи Дарвоз), аз шимол ба ноњияи Муъминобод, аз ѓарб бо шањри Кўлоб ва аз љануб бо ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї њамсарњад аст .

Касалињои сирояткунанда: касалии пўсиши аврупої, пўсиши ќалбакї, септисемия, насли халташакл, аспергилёз, варратоз, акарапидоз .

Касалињои сироятї ба 3-гурўњ таќсим мешаванд .

- касалињое, ки дар натиљаи нодуруст хўронидани занбўрон ба вуљуд меоянд;

- касалињое, ки дар натиљаи нодуруст нигоњубин кардан ба вуљуд меоянд;

- касалињое, ки дар натиљаи нодуруст парвариш кардан ба вуљуд меоянд;

Акарапидози занбр, акароз, акариоз, касалии занбри асал мебошад, ки канаи Acarpis Woodi Rannie ба вууд меорад. Акарапидози занбр аввалин бор соли 1904 дар азираи Уайт (Англия) ба айд гирифта шудааст. Асосан дар мамлакатои Аврупо ва исми аврупоии Иттиоди Шрав пан гаштааст. Ангезандаи акарапидози занбр ба рои нафас, тахтапушту афаси сина ва. тухм мегузорад. Давраи ангезандаи акарапидози занбр 10-15 рз буда, ба воситаи занбри асал ва занбри вашї касал пан мешавад .

Парешонии боло, парвоз карда натавонистан акарапидози занбр буда, асосан, аввали баор ва охири тирамо ав мегирад. Чораои пешгирї ва муолиа: орї кардани карантин ва истифодаи вархимикатои канакуш (фалбекс, эфирсулфонат, нитробензол, метилсалисилат, этилсалисилат ва.) [7, с. 98-99]. Дар баробари касалињо боз зараррасонои занбри асал ба соаи занбўрпарварї зарари зиёд мерасонанд, ки ба оно миттаи мум, гўшдарояк, якчанд хел намуди канао, аз хояндао- муш, аз парандао курок, мўрча ва намудои занбри ало ва зард дохил мешаванд [3, с.97] .

Барои пешравии соњаи занбўриасалпарварї низ чун соњањои дигар асбобу лавозимотњои лозима зарур мебошад.

Ба асбобу лавозимотњои занбўриасалпарварї инњо дохил мешаванд:

Канду- соли 1814 занбўриасалпарвари рус П. И. Пропокович кандуи чањорчўбагии васлшавандаро ихтироъ кард, чуноне ки аз номаш маълум аст, ќуттиест, ки барои парвариши оилаи занбўр пешбинї шудааст Чорчўба- яке аз ќисматњои занбўрќуттї буда, аз чор ќисми махсус: ду тарафи пањлуї, ки кифтак доранд, ќисми болои ва ќисми поёнї иборат аст. Андозаи чорчўбањо вобаста ба намуди занбўрќуттї гуногун мешавад .

Мумвараќ- занбўриасалпарвари немис И. Меринг соли 1856 аз мум - мумвараќро сохт, ки акнун дар он занбўрон чашмакњои шонро ба хубї месохтанд ва шонро вайрон нокарда, асалро гирифтан ќулай гардид .

Ќуттии тиббї (аптечка) - мисли дигар соњањо дар занбўриасалпарварї низ бехатарї ва сињатию саломатии коргар дар мадди аввал аст. Аз ин рў барои эњтиёт шудан аз нешзании занбўр, ки баъзан то ба марг бурда мерасонад, мављудияти ќуттии тиббї бо лавозимоташ шарт ва зарур аст .

Белча - асбобест, ки аз ду ќисм, дастачаи чўбин ва ќисмати асосї, ки аз тунукаи оњанин сохта шудааст, иборат мебошад. Ба воситаи ин асбоб дохили занбўрќуттї тоза карда мешавад .

Искана - ё каљкорд асбобест, ки як тарафаш рост ва тарафи дигараш каљ карда шудааст. Тарафи росташ барои тоза кардани шонњо ва тарафи каљаш барои људо намудани шонњои ба њамчаспида хизмат мерасонад .

Корди занбўрпарвар - корди махсусест, ки барои буридани рўйпўши асал, буридани болопўши насли нарина, бурида гирифтани модархонањо ва кўчат кардани онхо, инчунин барои буридани шонњо хизмат мекунад. Ин корд якчанд намуд - одї, буѓї ва барќї мешавад .

Дуддињак - аз ќисми асосї ва камераи њаводињї иборат аст. Ќисми асосиаш аз танаи дарозрўяи слиндршакли тунукагї иборат буда, дар болояш сарпўши дудбародор дорад .

Дар дохил аз тарафи поёниаш лавњачаи тунукагии поядоре дорад, ки барои расидани њаво аз камера мусоидат мекунад. Дуддињак барои дуд додан ва ором намудани занбўрон истифода бурда мешавад .

Мумгудозак - мумгудозакњои обї, офтобї ва шибакунанда буда, дар шаклњои гуногун вомехўранд. Вазифаи онњо аз нав об намудан ва тоза кардани мумњои истифодашуда мебошад .

Асалкашак - асбобест, ки бо роњи чархзананда кашида гирифтани асал аз чашмакњои шон хизмат мерасонад. Асалкашакњо хордиалї ва радиалї мешаванд. Онњо, дар навбати худ, дастї ва барќї мешаванд, ки вобаста ба шумораи оилањои занбўри асал дар боѓчањои занбўриасалпарварї истифода бурда мешаванд .

Миз барои буридани болои чаорчба – барои улай буридани болои чаорчба ва аз муми он тоза намудани асал хизмат менамояд. Миз аз бадана, сарпши ба афопартофташаванда ва ду дона дастак барои доштани чаорчба иборат аст .

Гардљамъкунак – асбоби гарди гул љамъкунанда мебошад, ки дар 3-намуд во мехўрад: 1) гардљамъкунаки болоилонагї; 2) гардљамъкунаки зерилонагї; 3) гардљамъкунаки овехташаванда, ки дар парвозгоњи занбўрќуттї овехта мешавад .

Дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки иќлими гарм ва хушк дорад, истифодаи гардљамъкунаки овехташаванда хеле бамаврид аст. Гарди гули љамъшударо дар љевонњои махсуси хушккунанда, хушк мекунанд ва ба истифода медињанд .

Хўрокдињак-барои додани хўрокаи иловагї дар ваќти набудани шањду гард дар табиат ва доруњои табобатї ба занбўрон истифода бурда мешавад. 3-навъи хўрокдињак дохили лонагї, болоилонагї ва берунилонагї мављуд аст .

Чўтка - барои афшондани занбўрон аз шон ва тоза намудани поруи дохили занбўрќуттї истифода мешавад. Онро бояд тозаю озода нигоњ дошт .

Элакчаи – асбоби махсусест, ки дорои ду ќабат симтўр буда, аз ду тарафаш даста дорад. Бо воситаи он асалро полоиш дода, аз њама гуна омехтагињои зиёдатї тоза мекунанд .

Ниќобтўр ё либоси махсус - либосест, ки барои муњофизат намудани сару бадани занбўрпарвар аз неши занбўр истифода мешаванд. Ин гуна либосњо бояд аз матои сафед ва тўри сиёњи чашмакњояш хурд омода карда шаванд .

Дастпўшак - ќисми поёниаш, ки панљањоро мепўшонад, аз чарм ва ќисми болоияш, ки банди дастро то бозу мањкам мекунад аз матои сахт бофташудаи пахтагин сохта шудааст. Дастпўшак шахсонеро, ки нав ба занбўриаслпарварї машѓул шудаанд, аз неши занбўр эмин медорад .

Журнали баќайдгирии занбўрљой – дафтари махсусест, ки бояд њар як занбўрпарвар дошта бошад. Дар ин журнал њамаи он корњое, ки дар занбўрљой иљро мегарданд, ќайд карда мешаванд. Њамчунин ќайдњои махсус ба монанди раќами занбўрќуттињо, синну соли модарзанбўр, бордорбудан ё набудани он, миќдори чорчўбањо, миќдори захираи хўрока ва ѓайрањо љойдоштанашон зарураст .

Муайё намудани асбобои техникї барои рушди соаи занбўриасалпарварї наши муим мебозад .

Њамин тавр, ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар шароити Љумњурии Тољикистон, вобаста ба муътадил будани боду њаво бе душворї метавонем шумораи оилањои занбўри асалро зиёд намуда, мањсулнокии соњаро афзун гардонем .

АДАБИЁТ

1. Барномаи рушди иљтимоию итисодии вилояти Хатлон барои солои 2016-2020. – ўронтеппа, 2015. – 76с .

2. Нозимов О. Рушди занбўриасалпарварї дар ноияи Шамсиддини Шоин / О. Нозимов // (маљаллаи илмї) Паёми Донишгои давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. –ўронтеппа, 2017. - 299с .

3. Тоњиров О. Дастурамали занбўриасалпарварї. Институти чорводории АИКТ / О. Тоњиров. –Душанбе, 2016. - 101с .

4. Тоњиров О. Курси мухтасари занбўриасалпарварї. Дастур барои занбўриасалпарварон / О. Тоњиров. – Душанбе, 2016. - 112 c .

5. Шоев Т. Дастур барои занбўрпарварон / Т. Шоев. –Душанбе, 2009. -164 c .

6. Шарипов А. Машѓулиятњои амалї аз фанни занбўриасалпарварї / А. Шарипов, А.Маннапов. – Душанбе, 2015. - 275c .

7. Энсклопедияи Советии тољик. –Душанбе, 1978. –Љ. 1.-672c .

ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар маолаи мазкур дар бораиомилои асосии инкишофи занбўриасалпарварї дар Тољикистон таиот бурда мешавад, ки дар он маълумотои дар асоси сарчашмаои даи оварда шудааст. Захираи бузурги об омили асосии ѓани гардидани олами наботот гаштааст. Ин боигарињои олами наботот бошад барои рушди занбўриасалпарварї дар гушањои гуногуни Љумњурии Тољикистон шароитњои мусоид фароњам оварда аст. Яке аз омилњои сердаромад намудани соњаи занбўриасалпарварї ин офаридани модарзанбўрони барваќтї ва ба фурўш баровардани оилаи занбўри асал ба берун аз марзи љумњурї мебошад. Дар маола хусусиятњои инкишоф ва мањсулнокии оилањои занбўри асал ва мутобиќгардонидани занбўри асал ба минтаа амчун омили инкишоф баёни худро ёфтааст. Инчунин муайё намудани асбобои техники ва растанињои шањддињанда барои рушди соаи занбўриасалпарї наши муим буданашон баён ёфтааст .

Мубориза бар зидди касалио, ашарото ва пешгири намудан, аз оно боиси пешраввии соа мегардад, ки яке аз омилои асоси мебошад. Њамин тавр ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар шароити Љумњурии Тољикистон, вобаста ба мўътадил будани боду њаво бе душворї метавонем шумораи оилањои занбўри асалро зиёд намуда, мањсулнокии соњаро афзун гардонида, самараи иќтисодии љумуриро баланд бардорем .

Калидвожањо: ѓалладонапарварї,занбўриасалпарварї, иќлим, занбўри асал, наботот, модарзанбўр,шањдљудокунї .

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В этой статье исследуются основные факторы развития пчеловодства в Республике Таджикистан и здесь приведена информация из достоверных источников. Большие запасы воды способствуют обогащению растительного мира. В свою очередь богатство растительного мира создаёт благоприятные условия для развития пчеловодства в разных уголках Республики Таджикистан. Одним из факторов для рентабельности пчеловодства считается создание ранних маток и продажа пчелиных семей за пределы страны. В статье рассматривается специфика развития и продуктивность пчелиных семей и адаптация пчёл к региону. Обоспечение технических аппаратов и медоносные растения играют ключевую роль в развитии пчеловодства. Одним из важнейших факторов, которые способствуют развитию этой сферы, является борьба против болезней и насекомых. Таким образом можно прийти к заключению, что в условиях Республики Таджикистан в зависмости от нормальной погоды можно увеличить количество пчелиных семей и продуктивность этой отрасли, а также приносить пользу экономике республики .

Ключевые слова: зерноводство, пчеловодство, климат, пчела, флора, матка, медонос, растения .

THE MAIN FACTORS OF BEEKEEPING DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

This article researches the main factors of beekeeping development in the Republic of Tajikistan, and there is information from authentic sources. The large water resources сontribute to enrich flora. In its turn the wealth of flora creates favourable conditions to improve beekeeping in different places of the Republic of Tajikistan. One of the factors of beekeeping profitability is to create early queens and the sale of bee families out of the country. This article considers the features of hevelopment and productivity of bee families and also adaptation of bees to the region. Providing of technical devices and nectariferous plants play the key role in the development of beekeeping. One of the important factors which supports to develop this sphere is to struggle against illhesses and insects. Thus one can come to conclusion, that in the condition of the Republic of Tajikistan depending on normal weather may increase the number of bee families and productivity of this branch and also is benefit into the economy of the country .

Key words: crops growing, beekeeping, climate, bee flora, queen, nectariferous plant, plants .

Сведения об авторах: Абдуллоев Джовидон Файзулоевич - Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава, ассистент кафедры общей истории факультета истории и права. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г. Бохтар, улица Айни, 65.Телефон: 918 43 06 81 Абдуназаров Хушбахт - Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава, доктор исторических наук, профессор. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г. Бохтар, улица Айни, 65.Телефон: 907 - 77 42 - 47 Information about the author: Abdulloev Jovidon Fayzuloevich - Bokhtar State University named after Nosir Khusraw, Assistant of the Department of General History of the Faculty of History and Law. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Bokhtar, Aini Street, 65. Phone: 918 43 06 81 Abdunazarov Khushbakht - Bohtar State University named after Nosir Khusrav, Doctor of Historical Sciences, Professor .

Address: 735140, Republic of Tajikistan, Bohtar, Aini street, 65. Phone: 907 - 77 42 – 47

–  –  –

Афонистон таърихи дурахшону дилчаспе дорад, ки масири бостонии ин сарзамин аз даврањои пеш аз мелод то њанўз ибтидои маданиятњо ва гузаргоњњои фарњангї ва парваришгоњњои фикру тањзиби инсонї будааст, давлатњои ќудратманд дар партави таърих аз ин сарзамини фарњангхез бархостааст ва мардуми он њамвора озодию њувияти миллии худро дар тўли кашмакашињои таърихї нигоњ доштааст .

Маќолаи мазкур низ нигариши мухтасаре ба љуѓрофия ва вазъияти сиёсї ва иќтисодии Хоразм, дарбаргирандаи муаррифии давлати Хоразмшоњиён дар асрњои XIIXIII ва равобити сиёсии онњо бо њукуматњои он замонро баррасї менамояд .

Хоразм, ки дар манобеи ќадим ба номњои Хорасмия, Хорасмиё ва Њаворазмиё омадааст, номи ноњияе њаст, ки дар канори дарёи Љайњун ва каронаи шимолии бањри Каспий воќеъ шуда, аз айёми бисёр ќадим мањди ќабилаи ориёї будааст [6] .

Муњаќќиќон дар бораи маънои вожаи Хоразм гуфтаанд, ки он аз ду љузъ - ‹‹хор›› ва ‹‹разм›› ташкил гардида, ‹‹хор›› поён ва ‹‹разм››, ки њамон ‹‹замин›› ё замини паст аст. Бархе дигар муътаќиданд, ки “хор” њамон ‹‹хур›› ё хуршед ва Хоразм ба маънии сарзамине њаст, ки хуршед аз он боло меояд. Баъзењо низ Хоразмро сарзамини њосилхез маънидод кардаанд. Дар ин сурат хор њамон ‹‹Хордан›› аст [5, с.6] .Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |


Похожие работы:

«Методические указания к курсу "Современная зарубежная литература" Профиль подготовки Отечественная филология Курс 4 семестр 8 Составитель: д. филол. н., доц. Г.В.Заломкина 2017/2018 уч. г. График занятий № недели Вид...»

«Государственное автономное образовательное учреждение СМК МГИИТ высшего образования города Москвы ЕВЯ.0.30.08.2016 МОСКОВСКИЙ Г ОС У ДА Р СТ В Е Н НЫ Й И НС Т ИТ УТ И Н ДУ С Т Р И И Т У Р ИЗ М А ИМ Е Н И Ю.А...»

«Маркова Татьяна Дамировна ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ ИМПЕРАТИВА В СЛАВЯНО-РУССКОМ ПРОЛОГЕ XVI ВЕКА Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/55.html Статья опубликована в авторской редакции и...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА Н. П. Башкирова, И. Л. Мазурок ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ часть II “ДУМАЯ О БУДУЩЕМ” ОДЕССА ОНУ УДК 811.161.1:378(477.74-21)-054.6(076.6) ББК 81.411.2р30я73 Б 334 Рекомендова...»

«0415104 ДдтдКрдт ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК Zebra Серия Desktop Для принтеров настольной серии не существует чересчур маленьких партий этикеток . Выбор на принтерах этой серии останавливают тогда, когда требуется напечатать без проблем небольшие количества этикеток со штриховыми кодами и текстом. Принтер легко помещается...»

«Раздел 8. ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ РЕКЛАМЫ И PR К. В. Борисова1 ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОДНОЙ ТОВАРНОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП Аннотация Статья посвящена выявлению и анализу языковых особенностей в рекламных текстах товарной категории "Автомобили", ориентированной на разные целевые группы. Автор дает характе...»

«Паршиков Илья Александрович Контекстная реклама в структуре интегрированных маркетинговых коммуникаций ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по направлению "Реклама и Связи с общественностью" (научно-исследовательская работа) Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент Фещен...»

«Дамбыра Ирина Даш-ооловна АРТИКУЛЯТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАСНЫХ В ДИАЛЕКТАХ ТУВЫ Для выявления характеристик артикуляционно-акустических баз центрального диалекта тувинского литературного языка и диалектов Тувы и специфики каа-хемского вокализма на фоне близкородственных языков в данной статье проводится сопост...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Никитина Ирина Владимировна Лексико-семантическая группа глаголов приведения в эмоциональное состояние в современном русском языке Выпускная квалификационная работа Научный руководитель: к.ф.н., доц. Колосова Т.Н.Р...»

«Паутова Ульяна Владимировна КОНЦЕПТЫ "МУШКАРАЦ" ‘МУЖЧИНА’ И "ЖЕНА" ‘ЖЕНЩИНА’ В СЕРБОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ Специальность 10.02.03 – Славянские языки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Санкт-Петербург Работа выполнена в ФГБО...»

«Белкина Елена Павловна ОБУЧЕНИЕ МАГИСТРАНТОВ-ЮРИСТОВ АНАЛИЗУ И ПЕРЕВОДУ ШИРОКОЗНАЧНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В данной статье описана работа по формированию у магистрантов-юристов поисково-исследовательских умений, направленных на анализ, перевод и классификацию широкозначной лексики в научно-популярном професс...»

«LINGUISTICA URALICA LIV 2018 4 https://dx.doi.org/10.3176/lu.2018.4.01 Н. А. АГАФОНОВА, И. Н. РЯБОВ (Саранск) СИСТЕМА ПОСЕССИВНЫХ СУФФИКСОВ ЭРЗЯНСКИХ ГОВОРОВ СЕЛ НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Abstract. The System of Possessive Suff...»

«КОММУНИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * 2018 * № 3 (17) Редакционная коллегия Editorial Staff Главный редактор Editor-in-Chief д-р филол. наук, проф. Prof. O.S. Issers О.С. Иссерс (Омск, Россия) (Omsk, Russia) д-р философии, проф. Ph.D. R. Anderson Р. Андерсон (Лос-Анджелес, США) (Los Angeles, USA) д-р ф...»

«СТРАТЕГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ Хрущева О.А. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург В современной образовательной среде дистанционные те...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Направление "Филология" Образовательная программа "Отечественная филология (Русский язык и литература)" Лексика и фразеология "Науки побеждать" А.В....»

«В лаборатории ученого 1. Документы внешней политики СССР. Т. 3. Док. № 229, доп. 2. М.: Госполитздат, 1959.2. Документы внешней политики СССР. Т. 3. Док. № 229. М.: Госполитздат, 1959.3. Документы внешней политики СССР. Т. 3. Док. № 333. М.: Госполитздат, 1959.4. Документы внешней политики СССР. Т. 4. Док. № 34....»

«Знаки препинания в осложненном простом предложении в испанском и русском языках А. О. Ерофеева, В. В. Корнева (Россия) Signos de puntuacin en la oracin simple y compleja en el espaol y el ruso A. O. Erofeva, V. V. Krneva (Rusia) Испанская пунктуация использует ту же систему знаков, что и русская, но семиотическая н...»

«Медникова Юлия Ивановна РОЛЬ ПРИЕМА НАВЯЗЫВАНИЕ ПРЕСУППОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОПОСРЕДОВАННОГО ТЕКСТАМИ СМИ В статье рассматриваются возможности реализации одного из приемов, повышающих воздейственность публицистических текстов и нацеленных на скрытое м...»

«.02.07 " "2018 ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНАСЯН НАРИНЕ СТАНИСЛАВОВНА ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА АРГУМЕНТАТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.07 – "...»

«Н.В.Кабинина. Промысловая лексика в топонимии. век"; "Этот камень сам плоты рулит, на него не налетишь, он водой плоты от себя от­ водит, вроде бы как сам их сплавляет". Знакомство с объектом подт...»

«Мусаева Елена Георгиевна ФОНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ Статья посвящена проблемам речевого воздействия в британском политическом дискурсе и его реализации на фонети...»

«Перцева Вера Геннадьевна АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВАРИ ЯЗЫКА ПОЛИТИКОВ И ФИЛОСОФОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ ЦИТАТ И ПОСЛОВИЦ) Специальность 10.02.04 – Германские языки Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук Научный руководитель: доктор филологических наук, професс...»

«СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..2 ГЛАВА 1. Теоретические основы изучения фразеологизмов в терминоведении..5 1.1. Понятие фразеологизма..5 1.2. Фразеологическая номинация в терминологии. 1.3. Термин и его определения..13 1.4....» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.